Page 1

ระเบียบการปฏิบัติธรรม

(คอรสปฏิบัติธรรมกับ อ.ณทรงพจน ทรงวุฒิศีล) ระเบียบการสมัคร 1. ติดตอเจาหนาที่รับสมัครทางโทรศัพทในระยะเวลาที่กําหนดในแตละ คอรส ตั้งแตเวลา 9.00 - 19.00 น. 2. ติดตอเจาหนาที่รับสมัครอีกครั้ง เพื่อยืนยันการเขาปฏิบัติธรรมทาง โทรศัพท ตามกําหนดระยะเวลาในตารางที่ระบุในคอรสตางๆ หากไมยืนยันตาม ระยะเวลาที่กําหนดถือวาสละสิทธิ์ (ดูรายละเอียดตารางการปฏิบัติธรรมได ใน www.rakdham.com) หากสมัครแลวมีเหตุจําเปนไมสามารถมาเขาปฏิบัติธรรม ได ตองแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 5 วัน กอนที่จะเริ่มการปฏิบัติธรรมใน แตละคอรส 3. คอรสที่จัดขึ้นในตางจังหวัดใหมาถึงภายในเวลา 18.00 น. กอนวันปฏิบัติ 1 วัน สวนคอรสใน กรุงเทพมหานคร ใหมาภายในเวลา 08.00น. ในวันแรกของการ ปฏิบัติธรรม 4. ผูที่มาปฏิบัติธรรมจะตองสามารถอยูไดครบกําหนดตามวันที่ระบุไวในแต ละคอรส คุณสมบัติของผูเขาปฏิบัติธรรม 1. มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป อายุ 10-14 ควรเขาปฏิบัติคอรสเด็ก (หลักสูตรพัฒนาศักยภาพจิตและคุณธรรมของเด็ก) 2. มีความศรัทธาตอการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานในแนวทาง มหาสติปฏฐาน 4 หรือพรอมที่จะเรียนรูเพิ่มเติมจากประสบการณเดิมที่มีอยู 3. มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมมีโรคประจําตัวอันเปนอุปสรรคตอ การปฏิบัติธรรม 4. มีสุขภาพจิตปรกติ สามารถดูแลและชวยเหลือตนเองได


5. สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของการปฏิบัติธรรมไดโดยเครงครัด การเตรียมของใช 1. ควรเตรียมเสื้อผาใหพอเพียงและเหมาะสมกับจํานวนวันที่ปฏิบัติ เสื้อผา ควรเปน ชุดสีขาวทั้งชุด เปนชุดที่สุภาพเรียบรอย สวมใสสบาย ไมสวมกางเกง หรือกระโปรงสั้น เสื้อผารัดรูป เนื้อผาบาง เสื้อไมมีแขน และเสื้อคอกวาง และควร เตรียมเสื้อคลุมหรือเสื้อกันหนาวติดมาดวย 2. เตรียมของใชที่จําเปน เชน สบู ยาสระผม ยาสีฟน แปรงสีฟน หวี ผาเช็ดตัว นาฬิกาปลุก ไฟฉาย ยาประจําตัว เปนตน 3. สุภาพสตรีควรเตรียมพรอมผาอนามัยมาใชสําหรับรอบเดือนของตัวเอง 4. คอรสที่จัดการปฏิบัติในวัดหรือสํานักสงฆ ตองเตรียมเครื่องนอน (หมอน เสื่อ ผาหม) มาเองดวย ในกรณีไมสะดวกที่จะนํามา ใหแจงตอเจาหนาที่รับสมัคร 5. ไมควรนําสิ่งของมีคาติดตัวมาดวย หากเกิดการสูญหายคณะผูจัดจะไม รับผิดชอบ การเตรียมกาย-ใจ 1. ตองเปดใจพรอมยอมรับ ศรัทธา และเชื่อฟงในคําแนะนําสั่งสอนของ วิปสสนาจารย และปฏิบัติตามแนวทางที่วิปสสนาจารย ไดแนะนําสั่งสอน โดยไม ควรนําหลักปฏิบัติอื่นๆ ที่ตางไปมาปฏิบัติ 2. ตองเตรียมพรอมทั้งรางกายและจิตใจ ที่จะอดทนพากเพียร มุงมั่น ตอสู กับความทุกขยากลําบากในการปฏิบัติธรรม 3. ควรจัดการภาระกิจการงานตางๆใหเรียบรอย เพื่อสละเวลาอยางเต็มที่ใน การปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง เพียงอยางเดียว 4. สําหรับสุภาพสตรีตองไมทาเล็บมือเล็บเทามาเขาปฏิบัติ


ระเบียบการครองตนระหวางการปฏิบัติธรรม 1. มีคุณสมบัติของผูปฏิบัติธรรมครบถวน 2. ติดตอเจาหนาที่เพื่อลงทะเบียน อานระเบียบการใหเขาใจ แลวกรอกใบสมัคร 3. ตองรักษาศีล 8 งดอาหารเย็น (ทานที่มีโรคประจําตัว ที่มีความจําเปนตอง รับประทานอาหารเย็น เพื่อรับประทานยา กรุณาแจงใหเจาหนาที่ทราบลวงหนา) 4. หากเกิดโรคภัยไขเจ็บ กรุณาติดตอเจาหนาที่เพื่อขอยารักษา 5. ตองติดปายชื่อไวตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรม เพื่อความสะดวกในการ ประสานงาน 6. ตองมาใหตรงเวลานัดหมายในการปฏิบัติธรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ 7. ไมควรอาน เขียน พูดคุย ฟงวิทยุ ใชโทรศัพทและเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เวนแตไดรับอนุญาต 8. ใหเขียน อานได เฉพาะในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติธรรม ที่ วิปสสนาจารยบรรยายหรืออนุญาตเทานั้น 9. ตองสํารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในทุกขณะที่อยูในการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะตองปดวาจา 10. หากมีปญหาหรือขอสงสัยในสภาวธรรม อยาไดสอบถามกับเพื่อนปฏิบัติ ธรรม ตองสอบถามกับวิปสสนาจารยหรือผูชวยเทานั้น 11. หามเสพยสิ่งเสพติดใหโทษทุกชนิด 12. ผูปฏิบัติตองไมออกจากสถานที่ปฏิบัติ เวนแตไดรับอนุญาตจากวิปสสนา จารย 13. หากไดรับคําตักเตือนจากวิปสสนาจารย หรือผูชวยตองเชื่อฟงและปฏิบัติ ตามโดยเครงครัด


14. ตองชวยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในที่พัก ศาลา หรือสถานที่ ปฏิบัติ โรงอาหาร หองน้ํา หองสุขา และรวมกันใชน้ํา-ไฟอยางประหยัด ไมควรเปด ไฟฟา หรือพัดลมทิ้งไวเมื่อไมอยูในหองพัก 15. กอนจะกลับบาน ควรชวยกันทําความสะอาดหองพัก เพื่อสรางสมบุญ และตอบุญใหกับผูที่จะมาปฏิบัตใิ หม พรอมทั้งคืนกุญแจหอง อุปกรณเครื่องนอน ตางๆ ใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ใหเปนที่เรียบรอยในวันสุดทายของการปฏิบัติ 16. ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบขอใดขอหนึ่งได ควรแจงใหวิปสสนาจารย หรือผูชวยทราบ เหตุที่ผูปฏิบัติถูกพิจารณาใหออกจากการปฏิบัติกอนครบกําหนดเวลา (1.) ไมตั้งใจจริงและไมใหความรวมมือในการปฏิบัติธรรม (2.) กระทําการใดๆ ก็ตามที่เปนการ "ผาฝน กฎระเบียบ" (3.) ไมใหความเคารพ หรือ เชื่อฟง ตอคําแนะนําตักเตือนของวิปสสนา จารย หรือผูชวย

หมายเหตุ

*ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด ถาไมสามารถ กระทําตามได กรุณาใชดุลพินิจวาควรจะเขารวมการปฏิบัติ ธรรมหรือไม *ทานผูมีจิตศรัทธาสามารถรวมทําบุญกับคอรสปฏิบัต-ิ ธรรมไดตามกําลังศรัทธา


ตารางปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน (สําหรับคอรสพื้นฐาน) เวลา 04.00-05.00 น. 05.00-05.30 น. 05.30-07.00 น. 07.00-08.00 น. 08.00-11.00 น. 11.00-13.00 น. 13.00-15.00 น. 15.00-15.30 น. 15.30-17.00 น. 17.00-19.00 น. 19.00-20.30 น. 20.30-21.30 น. 21.30-22.00 น. 22.00-04.00 น.

กิจกรรม ตื่นนอน / ทําภารกิจสวนตัว สวดมนต ธรรมบรรยาย / ปฏิบัติธรรม รับประทานอาหารเชา ปฏิบัติธรรม รับประทานอาหารกลางวัน ปฏิบัติธรรม พัก ปฏิบัติธรรม ดื่มน้ําปานะ / พัก ธรรมบรรยาย ปฏิบัติธรรม ถาม-ตอบปญหาทางธรรม พักผอน

***หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระเบียบการปฏิบัติธรรม  

ระเบียบการปฏิบัติธรรมกับ อาจารย์ณทรงพจน์ ทรงวุฒิศีล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you