Page 1

พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๒

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน


ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๓๕๖-๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐-๒๓๕๖-๐๔๘๕ www.royin.go.th e-mail : ripub@royin.go.th ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๒ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.--กรุงเทพฯ : ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต, ๒๕๕๒ ๑๔๙ หน้า. ๑. ภาษาไทย-พจนานุกรม. l. ชื่อเรื่อง ๔๙๕.๙๑๓ ISBN 978-616-707-304-0 แบบปก : วิทยา น้อยเข็มเงิน จัดรูปเล่ม : สรัณกร วรรณแก้ว ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่ บริษัท ยูเนียนอุลตร้าไวโอเร็ต จำกัด ๖๖/๑๘๐ ถ.ลาดพร้าว ซ.ลาดพร้าว ๘๐ แยก ๒๒ วังทองหลาง โทรศัพท์ ๐-๒๙๓๕-๕๓๓๑ โทรสาร ๐-๒๙๓๒-๗๘๗๗


คำนำ ภาษาไทยมีคำใหม่ สำนวนใหม่ วลีใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก คำเก่า สำนวน เก่าก็มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ ขยายความหมาย เปลี่ยนความหมาย หรือเปลี่ยน บริบทการใช้แตกต่างไปจากเดิม “พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๒” นี้ จึงได้รวบรวมคำใหม่ที่ เกิดขึ้นและคำเก่าที่มีความเปลี่ยนแปลงจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจน เว็บไซต์ต่าง ๆ ประมาณ ๑,๐๐๐ คำ แล้วนำมาจัดทำคำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการใช้ คำ และให้ที่มาของคำเท่าที่จะหาหลักฐานได้ พจนานุกรมเล่มนี้เป็นผลงานของคณะ กรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องจาก “พจนานุกรมคำ ใหม่ เล่ม ๑” ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่แล้วเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นไปตามปณิธานของคณะ กรรมการฯ ที่ประสงค์จะเผยแพร่คำศัพท์ที่รวบรวมไว้ทุก ๒ ปี เพื่อจะได้ทันแก่ความ ต้องการของผู้ใช้ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า “พจนานุ ก รมคำใหม่ เล่ ม ๒” นี้ จะ สามารถใช้ประโยชน์เป็นหนังสืออ้างอิงสำหรับประกอบการเรียนการสอนภาษาไทย รวม ทั้งเป็นบันทึกแสดงการเกิดและการเปลี่ยนแปลงของคำที่ใช้ในสังคมไทย ตลอดจนเป็น หลักฐานในการค้นคว้าศึกษาที่มาของคำภาษาไทยต่อไปในภายหน้า.

(ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์) นายกราชบัณฑิตยสถาน

ราชบัณฑิตยสถาน กรกฎาคม ๒๕๕๒


คำนำ ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานได้ เ ริ่ ม เก็ บ คำใหม่ คำที่ ไ ม่ ไ ด้ ร วมไว้ ใ นพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และคำที่มีความหมายหรือการใช้แตกต่างไปจากที่เคย บันทึกไว้ในพจนานุกรมเล่มนั้น และนำมาจัดพิมพ์เป็น “พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑” แล้ว คำในภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง เกิดใหม่ ตายไป ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นธรรมดา คณะ กรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบันได้พบว่ายังมีคำอีกไม่น้อยทั้งคำเก่าคำ ใหม่ที่ยังไม่ได้รวบรวมไว้ในพจนานุกรมใด ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน คณะกรรมการได้ ดำเนินการรวบรวมคำใหม่และคำที่ตกหล่นเหล่านั้นเรื่อยมา และบัดนี้ รวบรวมคำได้มาก พอที่จะจัดพิมพ์ “พจนานุกรมคำใหม่” ขึ้นอีกเล่มหนึ่งแล้ว จึงจัดทำ “พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๒” โดยจัดทำคำนิยามและตัวอย่างการใช้คำเช่นเดียวกับ “พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม ๑” คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบันหวังว่า พจนานุกรมเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาคำภาษาไทยบ้างพอสมควร. (ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล) ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน ราชบัณฑิตยสถาน กรกฎาคม ๒๕๕๒


คำชี้แจงในการจัดทำพจนานุกรมคำใหม่

พจนานุกรมคำใหม่เป็นพจนานุกรมที่เก็บรวบรวมคำและสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่ คำที่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ รวมทั้งคำที่มีอยู่ ในพจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงวิ ธี ใ ช้ ความหมายขยายไป หรือเปลี่ยนความหมายไปจากเดิม และคำที่พจนานุกรมเก็บไว้ แล้วแต่ขาดตัวอย่างการใช้ ซึ่งทำให้เข้าใจความหมายไม่ชัดเจนพอก็ได้เพิ่มตัวอย่างให้ เห็นวิธีการใช้ พจนานุกรมฉบับนี้มีขอบเขตและการดำเนินงานดังนี้ ๑. ขอบเขตของคำและสำนวนที่มีอยู่ในพจนานุกรมคำใหม่ ๑.๑ คำที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคมไทยเนื่องจากสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เกิด สิ่งใหม่ ๆ และมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น กติก ู น. กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นเองตามใจชอบ (ใช้คู่กับ กติกา) เช่น กติกมู า

กติกาหาย. ถ้าคนส่วนใหญ่ไม่เคารพกติกา มุ่งแต่จะทำตามกติกู

บ้านเมืองก็ไม่สงบ. คืนหมาหอน น. คืนสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งซึ่งหัวคะแนนเดินไปตามบ้านต่าง ๆ

เพือ่ จ่ายเงินซือ้ เสียง เช่น กกต. สัง่ ให้เจ้าหน้าทีเ่ ฝ้าระวังการซือ้ เสียง

ในคืนหมาหอน. มอเต้อร์เวย์ น. ถนนที่มีขนาดกว้าง แยกทางไปและทางสวนกลับ ไม่มที างแยก

หรือทางตัด ใช้เป็นทางเชื่อมระหว่างเมือง มักเก็บค่าผ่านทาง เช่น

กรมทางหลวงรือ้ แผนลงทุนมอเต้อร์เวย์ ๗ สาย มูลค่ากว่า ๒ แสน

ล้านบาท. คมม. ทางหลวงพิเศษ. (อ. motorway). ๑.๒ คำและสำนวนที่เก็บไว้แล้วในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่มีความหมายขยายหรือเปลี่ยนแปลงไป เช่น กรีดนิ้ว ๑. ก. กรายนิ้ว, ใช้นิ้วมือหยิบอย่างมีท่าทีหยิบหย่ง. (พจน.). ๒. ก. ทำอะไรไม่จริงจัง, ไม่เอาการเอางาน, เช่น ฉันไม่เห็นว่าเขา

จะทำอะไร วัน ๆ ได้แต่กรีดนิ้วฉายไปฉายมา. เกาเหลา ๑. น. แกงมีลักษณะอย่างแกงจืด. (พจน.). ๒. น. ก๋วยเตีย๋ วไม่ใส่เส้น เช่น ขอก๋วยเตีย๋ วเป็ด ๑ เกาเหลาลูกชิน้ ๑

เกาเหลาราดหน้า ๑. (จ. กาวเหลา ว่า ซุปข้น). ๓. ก. ไม่ถกู กัน, ไม่กนิ เส้น, เช่น คูน่ เี้ ขาเกาเหลากันอยู่ ถ้าจะให้มา

ช่วยงานคงต้องเลือกคนใดคนหนึง่ . คมม. กินเกาเหลา. (นายสมัคร

สุนทรเวช เป็นผู้ใช้ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อบรรยาย


ความสัมพันธ์ระหว่างนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กับนายศุภชัย

พานิชภักดิ์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ). ๑.๓ คำสแลง สำนวน วลี ที่มีความหมายเฉพาะ ได้แก่คำหรือสำนวนที่มี ความหมายใหม่ คำวัยรุน่ และคำภาษาปากซึง่ มีทมี่ าจากทีต่ า่ ง ๆ ตลอดจนคำทีย่ มื มาจาก ภาษาต่างประเทศ เช่น เกินร้อย ก. มากกว่าจำนวนเต็ม หมายถึง เต็มที่ สมบูรณ์ที่สุด เช่น แม้

ร่างกายเขาจะไม่ฟิตเต็มที่ แต่ใจเกินร้อย. งานเข้า ๑. ก. มีคนจ้างทำงานมาก เช่น เปิดบริษัทได้ไม่นาน งานเข้า

ล้นมือเลย. ๒. ก. มีเรือ่ งเดือดร้อน ปัญหา ความยุง่ ยาก ทีต่ อ้ งแก้ไข เช่น งานเข้า แต่เช้าเลยหรือ พอมาถึงก็ถูกนายเรียกไปด่า. เซ็งเป็ด ก. เซ็งมาก เช่น โน่นก็ห้าม นี่ก็ห้าม วัยรุ่นเซ็งเป็ดเลย. โฟนอิน ก. โทรศัพท์เข้ารายการวิทยุเป็นต้นเพือ่ ถ่ายทอดเสียงสนทนาให้ผฟู้ งั

ได้ยนิ เช่น ขอให้ผฟู้ งั ติดตามรายการโดยตลอด วันนีพ้ บี่ จี้ ะโฟนอิน

เข้ารายการแน่นอน. (อ. phone in). ๑.๔ คำเก็บตกจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เช่น กบเหลาดินสอ น. อุปกรณ์สำหรับเหลาดินสอให้แหลม มีหลายแบบ. เรียกสั้น ๆ

ว่า กบ. เงินก้นถุง น. เงินของขวัญหรือเงินที่ได้มาในโอกาสพิเศษ มักเก็บไว้เป็นเงิน

มงคลไม่นำมาใช้ เป็นสัญลักษณ์วา่ จะไม่มวี นั ขาดเงิน เช่น เจ้าสาว

เก็บเงินสินสอดไว้เป็นเงินก้นถุง. ถุงยังชีพ น. ถุงใส่สิ่งของที่ช่วยประทังชีวิตมีข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยา

รักษาโรค เป็นต้น สำหรับแจกผู้ประสบภัย เช่น ผู้ว่าแจกถุงยังชีพ

ให้ชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม. ลูกหวาย น. กีฬาตะกร้อ เช่น ชุดลูกหวายไทยจะลงแข่งกับชุดลูกหวาย

มาเลเซียวันนี.้ ๒. การเรียงลำดับคำและการเก็บคำมีวิธีดังนี้ ๒.๑ เรียงคำตามลำดับตัวอักษร ก – ฮ ตามหลักของพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.๒ คำที่พูด ออกเสียง หรือสะกดได้หลายแบบ เก็บไว้ด้วยกัน เช่น


งอนป่อง, งอนป่อง ๆ ก. แสดงอาการสะบัดสะบิ้งโกรธเคืองหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ.

คมม. งอนตุ๊บป่อง. ฉิวเฉียด, เฉียดฉิว ว. ใกล้กนั มาก, เฉียดไปนิดเดียว, เช่น การแข่งขันคราวทีแ่ ล้วทีมไทย แพ้ฉวิ เฉียด คราวนีเ้ ลยขอแก้ตวั ใหม่. ทางแคบมากรถคันใหญ่ผา่ น ไปได้อย่างเฉียดฉิว. ซีเรียล, ซีเรี่ยล น. อาหารสำเร็จรูปหรือกึง่ สำเร็จรูปทีท่ ำจากธัญพืช มีหลายอย่าง เช่น ข้าวโอ๊ต คอร์นเฝลก มักกินกับนมสดและน้ำตาล เช่น เขามักกิน

ซีเรี่ยลเป็นอาหารเช้าเพราะสะดวก. ๒.๓ คำที่มีความหมายเหมือนกัน เก็บแยกไว้ตามลำดับตัวอักษรของคำ นัน้ ๆ และทีท่ า้ ยบทนิยามหรือหลังตัวอย่างจะมีอกั ษรย่อว่า คมม. หมายถึง “ความหมาย เหมือนกัน” เช่น ปิ๊งวิ้ง ก. ถูกตาต้องใจแต่แรกเห็น ทำให้รู้สึกหวิวใจ เช่น พอเห็นหน้าเขา

ฉันก็ปิ๊งวิ้งทันทีเลย. คมม. วิ้งปิ๊ง. วิ้งปิ๊ง ก. ถูกตาต้องใจแต่แรกเห็น ทำให้รู้สึกหวิวใจ เช่น พอเห็นหน้าเขา

ฉันก็วิ้งปิ๊งทันทีเลย. คมม. ปิ๊งวิ้ง. ๒.๔ คำประสม หรือคำ ๒ คำทีป่ ระกอบกัน คำแรกเป็นคำเดียวกับแม่คำ หรือคำตั้ง และมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำตั้ง จะเก็บเป็นลูกคำของคำตั้งนั้น ๆ โดยจะ เรียงตามลำดับอักษร เช่น ซุปเป้อร์ ๑. ว. ยอดเยี่ยม, เป็นเลิศ, เช่น เขาเป็นนักเทนนิสระดับซุปเป้อร์.

นักร้องคนนีเ้ ป็นซุปเป้อร์ลกู ทุง่ . ซุปเป้อร์บอล ภราดร ศรีชาพันธุ์ ลอยลำเข้ารอบสองไปแล้ว. (อ. super). ๒. ว. สุดขีด, มาก, เช่น เด็กคนนีซ้ ุปเป้อร์เก่งเลย ได้เหรียญทอง

ฟิสิกส์โอลิมปิก. (อ. super). ๓. น. ซุปเป้อร์มาร์เก้ต เช่น เย็นนี้ต้องแวะซุปเป้อร์ซื้อกับข้าวก่อน

กลับบ้าน. (ตัดมาจาก อ. supermarket). ซุปเป้อร์เซ้ฟ ๑. น. ผู้รักษาประตูฟุตบอลที่สามารถป้องกันประตู

ได้อย่างยอดเยีย่ ม ทำให้ไม่เสียประตู เช่น ถ้าทีม

รวมดาราไม่มีนายทวารยอดซุปเป้อร์เซ้ฟคนนี้

ละก็ ต้องแพ้แน่นอน. ๒. ก. สามารถป้องกันไม่ให้ลูกฟุตบอลเข้าประตูได้

ทัง้ ๆ ทีน่ า่ จะเข้าประตูแน่ ๆ เช่น ลูกซุปเป้อร์เซ้ฟ

ลูกนีท้ ำให้ทมี เราเป็นฝ่ายชนะ. (อ. supersave).


ซุปเป้อร์มาร์เก้ต น. ร้านหรือแผนกขนาดใหญ่ที่ขายอาหารสด

และแห้งอาจมี ข องใช้ ใ นครั ว เรื อ นด้ ว ย ผู้ ซื้ อ

เลือกหยิบของตามต้องการ แล้วจ่ายเงินที่ที่

จ่ายเงิน เช่น ฉันไปซื้อของทีซ่ ปุ เป้อร์มาร์เก้ต

ทุกอาทิตย์. เรียกย่อ ๆ ว่า ซุปเป้อร์. (อ. super

market). ซุปเป้อร์แมน ๑. น. ชือ่ ตัวเอกในการ์ตนู เรือ่ ง “ซุปเป้อร์แมน คอมิก” (Superman comic) ซึ่งออกเผยแพร่ครั้งแรกใน

ปีค.ศ.๑๙๘๓ เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากดาว

คริปตัน้ (Krypton) มีความสามารถเหนือมนุษย์

เป็นวีรบุรษุ ทีค่ อยช่วยเหลือผูท้ ตี่ กอยูใ่ นอันตราย. ๒. น. คนทีม่ คี วามสามารถเหนือคนทัว่ ไป เช่น คิดว่า

ตัวเองเป็นซุปเป้อร์แมนหรือถึงได้ทำงานไม่ยอม

กินไม่ยอมนอน. (อ. Superman). ซุปเป้อร์โมเดล น. นางแบบระดับแนวหน้า เช่น นางแบบคนนีเ้ ป็น ซุปเป้อร์โมเดลของเมืองไทย. (อ. supermodel). ซุปเป้อร์สตาร์ น. นักแสดง นักร้อง หรือนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมาก

เช่น เขาเป็นถึงซุปเป้อร์สตาร์แต่ไม่หยิ่งเลย. (อ. superstar). ๒.๕ คำที่มีรูปและเสียงเหมือนกัน แต่มีความหมายแตกต่างกัน หรือเป็น คำที่มีที่มาแตกต่างกัน จะแยกเป็นคำตั้งคนละคำกัน โดยใส่หมายเลขกำกับ เช่น คีย์ ๑ ๑. ก. ป้อนข้อมูลลงในเครือ่ งคอมพิวเต้อร์ เช่น พนักงานคียข์ อ้ มูล

ผิดพลาดทำให้คอมพิวเต้อร์ประมวลผลผิด. ๒. น. คำเฉลยของข้อสอบหรือแบบฝึกหัด เช่น ครูทำคียใ์ ห้นกั เรียน

ไปตรวจคำตอบแบบฝึกหัดกันเอง. (อ. key). คีย์ ๒ น. บุคคลสำคัญ หากขาดไปอาจทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จ

เช่น เขาเป็นคีย์ของบริษัทของเรา ทำให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองมาถึง

ทุกวันนี.้ คมม. คีย์แมน. (ตัดมาจาก อ. key person).


คีย์แมน น. บุคคลสำคัญ หากขาดไปอาจทำให้งานไม่ประสบ

ความสำเร็จ เช่น งานสัมมนาเมื่อวานคีย์แมนของงาน

หายตัวไป เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งกันวุ่น. พูดสั้น ๆ ว่า คีย์. (อ. key man). คีย์ ๓ น. ระดับเสียงดนตรี เช่น เขาเสียงต่ำ ร้องเพลงคียน์ ี้ไม่ได้. เขาเป็น

นักร้องสมัครเล่นร้องผิดคียอ์ ยูเ่ รือ่ ย. (ตัดมาจาก อ. key signature). คีย์ ๔ น. ส่วนของแป้นของเครือ่ งดนตรีประเภทคียบ์ อร์ดทีก่ ดแล้วเกิดเสียง. (อ. key). ๓. การสะกดคำ คำที่ยืมจากภาษาต่างประเทศเขียนตามเสียงที่คนไทยส่วนใหญ่ออก เช่น เซ็งลี้ ก. ค้าขาย เช่น ตลาดนีม้ คี นเยอะ เซ็งลีอ้ ะไรก็ดไี ปหมด. (จ. เซ็งลี)่ . เท้กโอเว่อร์ ก. เข้าควบคุมการบริหารโดยการซื้อกิจการหรือซื้อหุ้นเกินร้อยละ

ห้าสิบ เช่น ธนาคารของไทยหลายแห่งถูกต่างชาติเท้กโอเว่อร์ไป

แล้ว. พรรคการเมืองบ้านเราดู ๆ ไปก็คล้ายกับบริษัทที่เข้ามา

เท้กโอเว่อร์ประเทศไทย. (อ. take over). ๔. ความหมาย ๔.๑ การนิยามคำที่มีความหมายหลายนัย โดยปรกติจะให้นิยามที่เป็น

ความหมายเดิมไว้ก่อน และถ้าคำนั้นเก็บไว้แล้วในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเก็บความหมายที่ให้ไว้ในพจนานุกรมเป็นความหมายในลำดับต้น โดย วงเล็บท้ายบทนิยามไว้วา่ “(พจน.)” ส่วนความหมายทีข่ ยายออกไปจะให้ไว้เป็นลำดับต่อ ๆ มาโดยแยกเป็นข้อ ๆ และให้ชนิดของคำไว้ทุกความหมาย เช่น กระสุน ๑. น. ลูกปืน, ลูกกระสุน, กระสุนปืน. ๒. น. สมรรถภาพทางเพศ เช่น อายุยงั ไม่ถงึ ๖๐ เลย หมดกระสุน

เสียแล้ว. ๓. น. เงินสำหรับซือ้ เสียงจากผูม้ สี ทิ ธิเ์ ลือกตัง้ เช่น เขาถูกกล่าวหาว่า

ทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงมากขนาดนีเ้ พราะกระแสพรรคดี และกระสุน

ก็หนาด้วย. ๔. น. เงินจำนวนมากสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ เช่น พอเจ้าของทีม

ฟุตบอลเห็นว่าทีมจะตกชั้นก็เร่งเติมกระสุนเพื่อปรับปรุงทีม.


๔.๒ การนิยามคำทีม่ หี น้าทีท่ างไวยากรณ์หลายอย่าง จะเรียงลำดับนิยาม ที่มีหน้าที่ทางไวยากรณ์ที่ใช้มากที่สุดไว้ในลำดับแรก เช่น รวมมิตร ๑. น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ใส่เครื่องหลายอย่าง เช่น สาคูเม็ดใหญ่

ต้มสุก วุน้ ขนุน ทับทิมกรอบ ลอดช่องสิงคโปร์ ในกะทิ ใส่นำ้ เชือ่ ม

และน้ำแข็งเวลารับประทาน. ๒. ว. ทีใ่ ส่เครือ่ งหลายอย่าง มีผดั ผักรวมมิตร แกงจืดรวมมิตร เป็นต้น

เช่น สั่งผัดผักรวมมิตรดีไหม จะได้กินผักหลายอย่าง. ๕. ตัวอย่างการใช้คำ คำที่มีหลายความหมายและมีบริบทการใช้ได้หลายอย่าง จะยกตัวอย่างแสดงวิธี ใช้คำนั้นให้มากที่สุด เช่น เซ็ต ๑ ๑. ก. จัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย เช่น ช่างผมคนนีเ้ ซ็ตผมได้รบั หน้าดี

ฉันเลยต้องดั้นด้นไปให้เขาเซ็ตผมให้ทุกครั้งที่ไปงาน. ๒. ก. ตัง้ ลูกให้ผทู้ เี่ ป็นมือตบตบในกีฬาวอลเล่ยบ์ อล เช่น เขาเซ็ตลูก

เก่งมาก ทั้งเซ็ตตั้งให้ตบและเซ็ตหยอดลูก. ๓. ก. กดสวิตช์เพื่อให้เครื่องคอมพิวเต้อร์ปิดและเปิดขึ้นมาใหม่

เช่น ลองเซ็ตเครื่องอีกครั้ง คราวนี้หน้าจอคงจะเป็นปรกติ. ๔. ก. ลงโปรแกรมและตัง้ ค่าต่าง ๆ ให้เครือ่ งคอมพิวเต้อร์ใช้งานได้

เช่น ช่างเซ็ตเครื่องคอมพิวเต้อร์ให้แล้ว คุณไปรับมาได้เลย. (อ. set). ๖. ที่มาของคำ ๖.๑ ภาษาซึ่งเป็นที่มาของคำได้บอกไว้ท้ายคำนั้น ๆ โดยเขียนไว้ในวงเล็บ

เป็นอักษรย่อ เช่น เซ็งลี้ฮ้อ ก. ค้าขายดี เช่น วันนี้เซ็งลี้ฮ้อ ยังไม่ทันถึงเที่ยงก็ขายได้แปดพัน

บาทแล้ว. (จ. เซ็งลี่ ว่า ค้าขาย, ฮ่อ ว่า ดี). โปรก๊อล์ฟ น. ครูสอนก๊อล์ฟ เช่น วงสวิงยังไม่สวย ต้องไปให้โปรก๊อล์ฟแก้ไข. พูดสัน้ ๆ ว่า โปร. (โปร ตัดมาจาก อ. profressional, ก๊อล์ฟ มาจาก

อ. golf). ๖.๒ คำที่มีหลายความหมาย ถ้าทุกความหมายมีที่มาจากคำเดียวกัน จะ ให้ที่มาของคำไว้ต่อจากนิยามสุดท้าย เช่น ดริ๊งก์ ๑. ก. ดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ เช่น เขาชอบมานัง่ ดริง๊ ก์ทรี่ า้ นนี ้ เพราะบรรยากาศดี.


๒. น. เครือ่ งดืม่ มักหมายถึงเครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ เช่น งานเลีย้ ง

วันนี้มดี ริ๊งก์ด้วยไหม. ๓. น. ลักษณนามเรียกเครื่องดื่มแก้วหนึ่ง ๆ หรือขวดเล็ก ๆ ขวด

หนึง่ ๆ ทีบ่ ริการในสถานเริงรมย์ เช่น คืนนีท้ ผี่ บั มีโปรโมชัน่ พิเศษ

ซื้อ ๑ ดริ๊งก์ แถม ๑ ดริ๊งก์. (อ. drink). ๗. เครื่องหมายต่าง ๆ ๗.๑ เครื่องหมายจุลภาค (,) ๗.๑.๑ ใช้คั่นแม่คำที่ตั้งไว้ด้วยกัน เช่น แนว, แนว ๆ ก. แปลกและโดดเด่นกว่าปรกติ เช่น เด็กกลุ่มนี้แต่งตัวตามแฟชั่น

วัยรุน่ ญีป่ นุ่ แนวทัง้ กลุม่ . ทีส่ ยามสแควร์ มีแต่คนแต่งตัวแนว ๆ ทัง้ นัน้ . ๗.๑.๒ ใช้คั่นบทนิยามของคำที่มีหลายความหมายซึ่งคล้าย ๆ กัน

หรือ ทำนองเดียวกัน เช่น บ้อท่า ๑. ก. ไม่มีความสามารถ, ไม่ได้เรื่อง, เช่น งานสำคัญอย่างนี้เอา

คนบ้อท่ามาทำ งานเสียหมดสิ. ๒. ก. หมดรูป, หมดท่า, เช่น ไม่นา่ เชือ่ ว่าแช้มป์จะถูกฝ่ายท้าชิงถลุง จนบ้อท่า. (บ้อ มาจาก จ. บ่อ, บ๊อ ว่า ไม่มี). ไดรโว่

๗.๑.๓ ใช้คนั่ หลังบทนิยามสุดท้ายก่อนหน้าตัวอย่างทีย่ กมาประกอบ

เพือ่ แสดงว่าตัวอย่างทีย่ กมาประกอบนัน้ เป็นตัวอย่างของบทนิยาม

ทุกบทที่อยู่ข้างหน้า เช่น ก. กินจุมาก, กินหมดเกลีย้ ง, เช่น หลานคนนีจ้ อมไดรโว่เลย มีอะไร

ในตู้ฟาดเรียบ. (มาจากยี่ห้อผงซักฟอก Drivo).

๗.๑.๔ ใช้คนั่ ระหว่างคำในวงเล็บท้ายบทนิยามบอกทีม่ าของคำ เช่น โปรก๊อล์ฟ น. ครูสอนก๊อล์ฟ เช่น วงสวิงยังไม่สวย ต้องไปให้โปรก๊อล์ฟแก้ไข. พูดสัน้ ๆ ว่า โปร. (โปร ตัดมาจาก อ. profressional, ก๊อล์ฟ มาจาก

อ. golf). ๗.๒ เครื่องหมายมหัพภาค (.) ใช้เมื่อจบการนิยาม จบตัวอย่าง จบคำ หรือหลังคำย่อ เช่น


ตบ ๑. ก. เอาฝ่ามือหรือของแบน ๆ เป็นต้นตีอย่างแรง เช่น ตบหน้า.

ตบลูกเทนนิส, เอาฝ่ามือแตะเบา ๆ ด้วยความเอ็นดู เช่น ตบหัวเด็ก. (พจน.). ๒. ก. ทำให้รถเปลีย่ นทางวิง่ โดยทันที เช่น ถ้าเขาไม่รบี ตบซ้ายทันที

มีหวังชนกันแหลก. ฟุตซอล น. ชื่อการแข่งขันกีฬาในร่มชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายฟุตบอล แต่มี

ผูเ้ ล่นฝ่ายละ ๕ คนรวมทัง้ ผูร้ กั ษาประตู การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ช่วง

ช่วงละ ๒๐ นาที. คมม. โต๊ะเล็ก, บอลโต๊ะเล็ก. (อ. Futsal). ๘. อักษรย่อที่ใช้ในพจนานุกรมเล่มนี ้ ๘.๑ อักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยาม บอกที่มาของคำ กล. = เกาหลี จ. = จีน ญ. = ญี่ปุ่น ป. = ปาลิ (บาลี) ส. = สันสกฤต อ. = อังกฤษ คมม. = ความหมายเหมือน พจน. = พจนานุกรม ๘.๒ อักษรย่อหน้าบทนิยาม บอกชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ ก. = กริยา น. = นาม ว. = วิเศษณ์ (หมายถึง ๑. คำทีข่ ยายคำกริยา ๒. คำกริยา

ทีข่ ยายคำกริยาด้วยกัน) ส. = สรรพนาม


คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้มีนามต่อไปนี ้ ๑. ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล ๒. ศ. ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ๓. นางสุจิตรา กลิ่นเกษร ๔. รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ๕. ผศ.ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ ๖. ศ. ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ๗. ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล ๘. ผศ. ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคราวประชุม ๙. ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม หรือผู้แทน ๑๐. ดร.ชลธิชา สุดมุข ๑๑. นางสาววรรณทนา ปิติเขตร

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


สาราบัญ

ก ข ค ง จ ฉ ช ซ ฐ ณ ด ต ถ ท ธ น บ

๑ ๑๔ ๑๗ ๒๔ ๒๕ ๓๑ ๓๒ ๓๖ ๔๓ ๔๔ ๔๔ ๔๘ ๕๗ ๕๙ ๖๒ ๖๓ ๖๘

ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ส ห อ ฮ

๗๕ ๘๒ ๘๕ ๘๖ ๘๙ ๙๓ ๙๔ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๗ ๑๑๒ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๓๐ ๑๓๙ ๑๔๘


ÍÑ¡Éà ¡ ¡¡¹. [¡Í-¡Í-¹Í] ¹. ¡Ò§à¡§ÊÓËÃѺÊÇÁäÇŒª¹Ñé ã¹ äÁ‹Á¢Õ ÒËÃ×Í¢ÒÊѹé ઋ¹ ¶ŒÒ ¹Ø‹§¡Ò§à¡§ÊÕ¢ÒÇ Í‹ÒãÊ‹¡¡¹. ÊÕࢌÁà¾ÃÒФ¹¨ÐÃٌNjÒãÊ‹ ¡¡¹. ÊÕÍÐäÃ. (‹ÍÁÒ¨Ò¡¡Ò§à¡§ã¹). ¡¢¤. [¡Í-¢Í-¤Í] ñ. ¹. ¼ÙŒ·Õè¡Õ´¢ÇÒ§·ÓãËŒ¤Ù‹ÃÑ¡¨Õº¡Ñ¹äÁ‹Êдǡ ઋ¹ à¢Ò¨Ð ¨Õº¡Ñ¹à¸Í¡ç仹Ñè§à»š¹¡¢¤. ÍÂÙ‹ä´Œ. ò. ¡. ¡Õ´¢ÇÒ§·ÓãËŒ¤Ù‹ÃÑ¡¨Õº¡Ñ¹äÁ‹Êдǡ ઋ¹ »Å‹ÍÂãËŒ à¢ÒÍÂÙ‹¡Ñ¹µÒÁÅӾѧà¶ÍÐ Í‹Ò仡¢¤. à¢ÒàÅÂ. (‹ÍÁÒ¨Ò¡ ¡ŒÒ§¢ÇÒ§¤Í). ¡´ªÑµàµŒÍÏ ¡. ¡´»Ø†Á¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÃÙ»à¾×èͶ‹ÒÂÃÙ» ઋ¹ à¢ÒäÇÁÒ¡ ¡´ªÑµàµŒÍÏ à¡çºÀÒ¾´ÒÃÒÊÒÇ¡ÓÅѧ¶ÅÒ¨ÐÅŒÁänj䴌. (ªÑµàµŒÍÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. shutter). ¡µÔ¡Ù ¡µÔ⡧

¡·.

¹. ¡®à¡³±·µÕè §Ñé ¢Ö¹é àͧµÒÁ㨪ͺ (㪌¤¡Ù‹ ºÑ ¡µÔ¡Ò) ઋ¹ ¡µÔ¡ÁÙ Ò ¡µÔ¡Ò ËÒÂ. ¶ŒÒ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹äÁ‹à¤Òþ¡µÔ¡Ò Áا‹ ᵋ¨Ð·ÓµÒÁ¡µÔ¡Ù ºŒÒ¹àÁ×ͧ¡çäÁ‹Ê§º. ¹. ¡®ÃÐàºÕºËÃ×Í¡®ËÁÒ·ÕèÍÍ¡ÁÒà¾×èÍແ´·Ò§ãËŒ¼ÙŒÍÍ¡ÃÐàºÕº ËÃ×Í¡®ËÁÒ¹ѹé ÊÒÁÒö¤ÍÃÃ»Ñ ªÑ¹è 䴌͋ҧ¶Ù¡¡®ËÁÒ ઋ¹ à¢ÒÍÍ¡ ¡µÔ⡧äÇŒÅÇ‹ §Ë¹ŒÒ ¨Ö§¢ÒÂËعŒ ËÁ×¹è Ōҹ䴌â´ÂäÁ‹µÍŒ §àÊÕÂÀÒÉÕàÅÂÊÑ¡ºÒ·. (àÃÔèÁ㪌àÁ×èÍ ¾.È. òõôø). [¡Í-·Í] ¹. »‡Ò·ÐàºÕ¹ö ઋ¹ ¨Óä´ŒäËÁÇ‹Òö¤Ñ¹·Õ誹áÅŒÇ˹չ‹Ð¡·. ÍÐäÃ. (¡·. ໚¹ÍÑ¡ÉËͧ͢¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã à´ÔÁ»‡Ò·ÐàºÕ¹ö㪌 µÑÇÍÑ¡ÉËͪ×èͨѧËÇÑ´¹ÓµÑÇàÅ¢ öʋǹãËÞ‹ÁÕ»‡Ò·ÐàºÕ¹¡Ãا෾ÁËÒ ¹¤Ã ¨Ö§àÃÕ¡»‡Ò·ÐàºÕÂ¹Ã¶Ç‹Ò ¡·.). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

1


¡Œ¹ÃÑèÇ ¡. ÊØÃØ‹ÂÊØËÒÂ, äÁ‹ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ¡ÒÃ㪌¨‹Ò·ÓãËŒÊÙÞàÊÕ·ÃѾä»à»Å‹Ò æ, ઋ¹ ¶Ö§¨Ðä´ŒÁô¡ÁÒÁҡᵋ¶ŒÒ¡Œ¹ÃÑèÇÍ‹ҧ¹Õé äÁ‹¹Ò¹ÅÙ¡àÁÕ¤§ÅÓºÒ¡. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ ¡ÃÐàªÍ¡Œ¹ÃÑèÇ). ¡º ñ. ¹. ÍØ»¡Ã³·ãÕè ªŒ¶Ò¡à¹×Íé äÁŒãËŒàÃÕº ໚¹Ã‹Í§ ໚¹ÃÒ§ ໚¹µŒ¹ »ÃСͺ´ŒÇ µÑÇ¡ºáÅÐãºÁÕ´ ÁÕËÅÒÂẺ. àÃÕ¡àµçÁ æ Ç‹Ò ¡ºäÊäÁŒ. ò. ¹. ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺàËÅÒ´Ô¹ÊÍãËŒáËÅÁ ÁÕËÅÒÂẺ. àÃÕ¡àµçÁ æ Ç‹Ò ¡ºàËÅÒ´Ô¹ÊÍ. ¡º¡ÃдÕè ¹. ¡ºäÊäÁŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§»ÃÐÁÒ³ ò ૹµÔàÁµÃ ÂÒÇ ôõ ૹµÔàÁµÃ ÊÓËÃѺäʵ¡áµ‹§Ê‹Ç¹â¤Ã§ÊÌҧ·Õè໚¹ºÑ§ãº ઋ¹ ºÑ§ãº¢Í§¢Íº»ÃеÙ˹ŒÒµ‹Ò§. ¡º¢Í´ ¹. ¡ºäÊäÁŒµÑÇÊÑé¹ ¤ÁË¹Ò ãªŒäÊäÁŒã¹§Ò¹ËÂÒº. ¡º¤ÔéÇ ¹. ¡ºäÊäÁŒ·ÁÕè ãÕ ºàÅç¡ÁÒ¡ 㪌äÊà¨ÒÐᵋ§Ç§¡ºËÃ×͢ͺ»ÃеÙãˌ໚¹ àÊŒ¹Å֡ŧã¹à¹×éÍäÁŒ. ¡ºâ¤Œ§ ¹. ¡ºäÊäÁŒ·ÕèÁÕ¤Á⤌§ 㪌äÊ»ÃѺᵋ§¼ÔÇäÁŒ´ŒÒ¹ã¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ⤌§Á¹. ¡ºà¨Õ´ ¹.¡ºäÊäÁŒ¢¹Ò´àÅç¡ ãªŒäÊᵋ§àËÅÕèÂÁäÁŒäÁ‹ãËŒ¤Á. ¡º¹Ò§ ¹. ¡ºäÊäÁŒ·ãÕè ªŒáµ‹§¼ÔÇäÁŒËÅѧ¨Ò¡·Õäè Ê´ŒÇ¡ºÍ‹ҧËÂÒº æ ÁÒáÅŒÇ ·ÓãËŒ¼ÔÇäÁŒàÃÕºÂÔ觢Öé¹. ¡ººÃ÷Ѵ ¹. ¡ºäÊäÁŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇÁÒ¡¶Ö§»ÃÐÁÒ³¤ÃÖè§àÁµÃ 㪌äÊᵋ§ ¼ÔÇäÁŒãˌ䴌ÃдѺà´ÕÂǡѹµÅÍ´.

2

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¡ººÑ§ãº ¹. ¡ºäÊäÁŒ·Õè㪌äʷӺѧ㺢ͧ¢Íº»ÃеÙ˹ŒÒµ‹Ò§ µÑÇ¡ºÁÕª‹Í§ ºÑ§¤ÑºãËŒäÊ仵ÒÁá¹Ç¡Ãдҹãˌ໚¹ºÑ§ãº. ¡ººÑÇ ¹. ¡ºäÊäÁŒ·ÁÕè ¤Õ Á໚¹ÃÙ»µ‹Ò§æ 㪌äÊäÁŒãˌ໚¹ÃÙ»µÒÁµŒÍ§¡Òà ઋ¹äÊ à»š¹ºÑÇàªÔ§¼¹Ñ§ äÊ໚¹Ãٻ⤌§¤ÃÖ§è ǧ¡ÅÁËÃ×Í⤌§Í‹ҧàÅçºÁ×Í à»š¹µŒ¹. ¡º¼ÔÇ ¹. ¡ºäÊäÁŒ·Õè㪌ᵋ§¼ÔÇäÁŒãËŒàÃÕº. ¡ºä¿¿‡Ò ñ. ¹. ¡ºäÊäÁŒ·Õè㪌¾Åѧ俿‡Ò 㪌ᵋ§¼ÔÇäÁŒãËŒàÃÕº. ò. ¹. ¡ºàËÅÒ´Ô¹ÊÍ·Õè㪌¾Åѧ俿‡Ò. ¡ºäÊäÁŒ ¹. ÍØ»¡Ã³·Õè㪌¶Ò¡à¹×éÍäÁŒãËŒàÃÕº ໚¹Ã‹Í§ ໚¹ÃÒ§ ໚¹µŒ¹ »ÃСͺ´ŒÇµÑÇ¡ºáÅÐãºÁÕ´ÁÕËÅÒÂẺ. àÃÕ¡ÊÑé¹ æ Ç‹Ò ¡º. ¡ºàËÅÒ´Ô¹ÊÍ ¹. ÍØ » ¡Ã³ Ê ÓËÃÑ º àËÅÒ´Ô ¹ ÊÍãËŒ á ËÅÁ ÁÕ Ë ÅÒÂẺ. àÃÕ¡ÊÑé¹ æ Ç‹Ò ¡º. ¡º¡Ô¹à´×͹ ¹. ¨Ñ¹·ÃØ»ÃÒ¤Ò, ¨Ñ¹·Ã¤ÃÒÊ. (㪌·Ò§¶Ôè¹à˹×Í ¶Ôè¹ÍÕÊÒ¹ áÅÐä· ¹Í¡»ÃÐà·ÈºÒ§¶Ôè¹). ¡Ãͺ ¡. ¨¹ÁÒ¡, äÁ‹ÁàÕ §Ô¹àÅÂ, ઋ¹ ແ´à·ÍÁ¹Õµé ÍŒ §¨‹Ò¤‹Òà·ÍÁÅÙ¡·Ñ§é ò ¤¹ ʧÊѨзÓàÍÒ¡Ãͺä»ËÅÒÂà´×͹. ¡Ãͺ໚¹¢ŒÒÇà¡ÃÕº ¡. ¨¹ÁÒ¡, äÁ‹ÁÕà§Ô¹àÅÂ, ઋ¹ ª‹Ç§¹Õ鵌ͧ¡ÅÑºä» ¡Ô¹¢ŒÒǺŒÒ¹à¾ÃÒСÃͺ໚¹¢ŒÒÇà¡ÃÕºàÅÂ.

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

3


¡Ãдҹʹ·¹Ò ¹. ¾×¹é ·Õãè ¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµÊÓËÃѺà¢Õ¹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¤Ó¶ÒÁ ËÃ×ͤӵͺ·Ôé§äÇŒ ઋ¹ ¶ŒÒÍÂÒ¡¨ÐÃÙŒÍÐäÃà¡ÕèÂǡѺ˹‹Ç§ҹ¹Õé ¡çãËŒä»à¢Õ¹¤Ó¶ÒÁänj㹡Ãдҹʹ·¹Ò«Ô. ¤ÁÁ. àÇ纺ÍÏ´. (á»Å¨Ò¡ Í. web board). ¡Ãе‹Ò»†Ò ¹. ¼ÙŒªÒ·ÕèÂѧ«×èÍäÃŒà´Õ§ÊÒ àª‹¹ ΌãËÁ‹¢Í§¹ŒÍ§¡ÃÐáµ·‹Ò·Ò§ ¨Ð໚¹¡Ãе‹Ò»†Ò˹ŒÒãÊ«×èÍàªÕÂÇ. ¡Ãз§ÊÒ ¹. ¡Ãз§·Õè·Ó´ŒÇ¡ÐÅÒÁоÌÒÇ ãÊ‹¹éÓÁѹ ÁÕäÊŒ ¨Ø´ä¿ »Å‹ÍÂãËŒ ÅÍÂŧ¹éÓµ‹Í¡Ñ¹à»š¹ÊÒÂÂÒÇ à´ÔÁ㪌¨Ø´ã¹à·È¡ÒÅÅÍ¡Ãз§·Õè ¨Ñ§ËÇÑ´µÒ¡ µ‹ÍÁÒ㪌¨Ø´ã¹§Ò¹ÊÓ¤ÑÞÃдѺªÒµÔ. ¡ÃзÐÌ͹ ñ. ¹. ¨Ò¹àËÅç¡¡Œ¹áº¹áÅе×é¹ ÁÑ¡ÁÕÅѡɳСÅÁËÃ×ÍÊÕèàËÅÕèÂÁ àÁ×èͨÐ㪌àÊÔÏ¿ÍÒËÒèйÓä»·ÓãˌÌ͹¨Ñ´¡‹Í¹. ò. ¹. ÍÒËÒ÷Õàè ÊÔÿ 㹨ҹàËÅç¡ÃŒÍ¹ ÁÕ¼´Ñ ©‹Ò¡ÃзÐÌ͹ ºÒϺ¤Õ ÇÔ ¡ÃзÐÌ͹ ÊØ¡Õé¡ÃзÐÌ͹ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ Çѹ¹Õéà§Ô¹à´×͹ÍÍ¡ µÍ¹àÂç¹àÃÒ仡Թ¡ÃзÐÌ͹¡Ñ¹à¶ÍÐ. ¡ÃÐà»Ã§, ¡Ðà»Ã§ ¹. ¡Ò§à¡§·Õè´ÙàËÁ×͹¡ÃÐâ»Ã§ ઋ¹ ä»à·ÕèÂǤÃÒǹÕéàÃÒãÊ‹ ¡ÃÐà»Ã§¡Ñ¹´ÕäËÁ ´ÙàÃÕºÌÍÂᵋ¡Êç дǡ. ¤ÁÁ. ¡ÃÐâ»Ã§ ¡Ò§à¡§. (ÁÒ¨Ò¡ ¡ÃÐâ»Ã§ + ¡Ò§à¡§). ¡ÃÐ້Òẹ ¡. ¨¹, äÁ‹ÁÕà§Ô¹, ઋ¹ ¾Íà¢Ò¡ÃÐ້Òẹ¡ç¶Ù¡á¿¹·Ôé§. ¡ÃÐâ»Ã§¡Ò§à¡§ ¹. ¡Ò§à¡§·Õè´ÙàËÁ×͹¡ÃÐâ»Ã§ ઋ¹ ä»à·ÕèÂǤÃÒǹÕéàÃÒãÊ‹ ¡ÃÐâ»Ã§¡Ò§à¡§¡Ñ¹´ÕäËÁ ´ÙàÃÕºÌÍÂᵋ¡çÊдǡ. ¤ÁÁ. ¡ÃÐà»Ã§, ¡Ðà»Ã§.

4

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¡ÃÐÊع ñ. ¹. ÅÙ¡»„¹, ÅÙ¡¡ÃÐÊع, ¡ÃÐÊع»„¹. ò. ¹. ÊÁÃöÀÒ¾·Ò§à¾È ઋ¹ ÍÒÂØ处 äÁ‹¶§Ö öð àÅ ËÁ´¡ÃÐÊعàÊÕÂáÅŒÇ. ó. ¹. à§Ô¹ÊÓËÃѺ«×éÍàÊÕ§¨Ò¡¼ÙŒÁÕÊÔ·¸ÔìàÅ×Í¡µÑé§ àª‹¹ à¢Ò¶Ù¡¡Å‹ÒÇËÒ Ç‹Ò·Õäè ´ŒÃºÑ ¤Ðá¹¹àÊÕ§ÁÒ¡¢¹Ò´¹Õé à¾ÃÒСÃÐáʾÃä´Õ áÅСÃÐÊع ¡ç˹ҴŒÇÂ. ô. ¹. à§Ô¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÊÓËÃѺ㪌㹡Ԩ¡Òõ‹Ò§ æ ઋ¹ ¾Í਌Ңͧ·ÕÁ ¿ØµºÍÅàËç¹Ç‹Ò·ÕÁ¨Ðµ¡ªÑé¹ ¡çà˧àµÔÁ¡ÃÐÊعà¾×èÍ»ÃѺ»Ãا·ÕÁ. ¡ÃÕ´¹ÔéÇ ñ. ¡. ¡ÃÒ¹ÔéÇ, 㪌¹ÔéÇÁ×ÍËÂԺ͋ҧÁÕ·‹Ò·ÕËÂԺˋ§. (¾¨¹.). ò. ¡. ·ÓÍÐäÃäÁ‹¨ÃÔ§¨Ñ§, äÁ‹àÍÒ¡ÒÃàÍÒ§Ò¹, ઋ¹ ©Ñ¹äÁ‹àËç¹Ç‹Òà¢Ò¨Ð ·ÓÍÐäà Çѹ æ 䴌ᵋ¡ÃÕ´¹ÔéÇ©ÒÂ仩ÒÂÁÒ. ¡Åǧ

¡. äÃŒ¤ÇÒÁ¤Ô´, äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö´ŒÒ¹ÇÔªÒ¡ÒÃ, ઋ¹ ͋ҹ˹ѧÊ×͵Ñé§ ËÅÒÂÃͺ ·ÓäÁ¶Ö§·Ó¢ŒÍÊͺäÁ‹ä´Œ ¡Åǧ¨ÃÔ§ æ àÅÂàÃÒ.

¡ÅŒÍ§´Ô¨ÔµŒÍÅ ¹. ¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÃÙ»·Õàè ¢ŒÒÃËÑÊẺ´Ô¨µÔ ÍŒ ż‹Ò¹µÑÇÃѺÃÙÀŒ Ò¾ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ à¡çºÀÒ¾ áŌǹÓÀÒ¾ÍÍ¡ÁÒ¼ÅԵ㪌䴌ÀÒÂËÅѧ ÊÒÁÒöà¡çºä´Œ·§Ñé ÀÒ¾¹Ô§è ÀÒ¾à¤Å×Íè ¹äËÇ áÅÐàÊÕ§ ÊÒÁÒö´ÒǹâËŴࢌÒÃкº ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏʧ‹ µ‹Í¼‹Ò¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµä´Œ ÀÒ¾·Õàè ¡çºäÇŒÍÒ¨¨ÐźÍÍ¡ µÑ´µ‹Íᡌ䢵¡áµ‹§»ÃѺà»ÅÕè¹ÊÕä´Œ§‹ÒÂáÅÐÃÇ´àÃçÇ ÊÒÁÒö¹Ó ä»ÃÇÁࢌҡѺâ·ÃÈѾ·Á×Ͷ×ÍËÃ×͡Ōͧâ·Ã·ÃÃȹÍÇ¡ÒÈä´Œ. (àÃÔÁè ÁÕ¤Ãѧé ááàÁ×Íè ¾.È. òõóù). (´Ô¨µÔ ÍŒ Å ÁÒ¨Ò¡ Í. digital). ¡ÅÔè¹µØ æ ñ. ¹. ¡ÅÔ¹è àËÁç¹Í‹ҧÍÒËÒÃàÃÔÁè à¹‹Ò àª‹¹ ÍÒËÒèҹ¹ÕÁé ¡Õ ÅÔ¹è µØ æ áÅŒÇ äÁ‹¤ÇÃàÍÒÁÒ¡Ô¹. ò. ¹. ऌÒÅÒ§¢Í§¡Ò÷بÃÔµ ઋ¹ â¤Ã§¡Òë×Íé ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏᨡÊ.Ê. àÃÔèÁÁÕ¡ÅÔè¹µØ æ. §Ò¹»ÃÐÁÙŹÕéàÃÔèÁâªÂ¡ÅÔè¹µØ æ áÅŒÇ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

5


¡ÅØ‹ÁªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø

¹. ¡ÅØÁ‹ ª¹·ÕÁè ÅÕ ¡Ñ ɳзҧàª×Íé ªÒµÔ ÀÒÉÒ ËÃ×ÍÇѲ¹¸ÃÃÁµ‹Ò§¡Ñº ¡ÅØ‹ÁÍ×è¹ã¹Êѧ¤Á ઋ¹ ¤¹ä·Â໚¹¡ÅØ‹ÁªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹ »ÃÐà·Èä·Â. ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¡ÅØ‹ÁªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ ઋ¹ ䷾ǹ ¡ÐàËÃÕè§ ÁŒ§. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. ethnic group).

¡ŽÇÂàµÕëÂǼѴ«ÕÍÔêÇ ¹. ¡ŽÇÂàµÕÂë ǼѴẺ˹֧è 㪌àÊŒ¹¡ŽÇÂàµÕÂë ǼѴ¡Ñºà¹×Íé ÊѵǏáÅÐ ¼Ñ¡¤Ð¹ŒÒ ãÊ‹«ÕÍÔêÇ´Ó ÁÑ¡ãʋ䢋 »ÃاÃÊ´ŒÇ¹éÓ»ÅÒ ¹éÓµÒÅ ¹éÓÊŒÁ. ¤ÁÁ. ¼Ñ´«ÕÍÔêÇ. ¡ŽÇÂàµÕëÂÇÃҴ˹ŒÒ ¹. ¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·Õè¼Ñ´àÊŒ¹¡Ñº«ÕÍÔêÇ´ÓàÅ硹ŒÍ ÃҴ˹ŒÒ´ŒÇ¼ѡ ¤Ð¹ŒÒ¼Ñ´¡Ñºà¹×Íé ÊѵǏ ઋ¹ ËÁÙ à¹×Íé ÁÕ¹Óé ¢Œ¹ æ ¶ŒÒãÊ‹¡§ØŒ áÅÐ »ÅÒËÁÖ¡ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ŽÇÂàµÕëÂÇÃҴ˹ŒÒ·ÐàÅ ¶ŒÒãÊ‹à¹×éÍÊѵǏ ËÅÒÂÍ‹ҧ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ŽÇÂàµÕÂë ÇÃҴ˹ŒÒÃÇÁÁԵà ¶ŒÒ¼Ñ´¡ÑºÂÍ´ ¼Ñ¡¤Ð¹ŒÒ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ŽÇÂàµÕÂë ÇÃҴ˹ŒÒÂÍ´¼Ñ¡. ¤ÁÁ. ÃҴ˹ŒÒ. ¡çàËç¹æ ¡Ñ¹ÍÂÙ‹, ¡çàË繡ѹÍÂÙ‹

¡. ÃÙÍŒ ÂÙ,‹ ÃÙ¡Œ ¹Ñ ÍÂÙ,‹ ઋ¹ ¡çàË繡ѹÍÂÙÇ‹ Ò‹ à¢Ò·Ó§Ò¹ äÁ‹ä´Œ ËÑÇ˹ŒÒÂѧ¨ÐãËŒà¢Ò·ÓÍÕ¡. à¢Ò·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ ÍÂÙ‹¤¹à´ÕÂÇ¡çàËç¹æ ¡Ñ¹ÍÂÙ‹ à¢Òä´ŒÃÑ ºÃÒ§ÇÑÅ¡ç ÊÁ¤ÇÃáÅŒÇ.

¡Í¡áµ¡ ñ. ¡. ÌͧäËŒ¹éÓµÒ¾ÃÑ觾Ã٠ઋ¹ ˹ѧàÃ×èͧ¹ÕéàÈÃŒÒÁÒ¡ ÊÒÇ æ ·Õè¹Ñ觴٠¡Í¡áµ¡ä»µÒÁ æ ¡Ñ¹. ò. ¡. »˜ÊÊÒÇÐÃÒ´ ઋ¹ à¢Ò¡ÅÑÇÁÒ¡¨¹¡Í¡áµ¡àÅÂ. ó. ¡. »˜ÊÊÒÇÐÍ‹ҧàµçÁ·ÕËè Åѧ¨Ò¡¡Åѹé äÇŒ¹Ò¹ ઋ¹ ¾Íö¨Í´ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕÂè Ç ¡çÇÔè§à¢ŒÒˌͧ¹éÓ ¡Í¡áµ¡¡Ñ¹à»š¹á¶Ç. (¡Í¡ ÁÒ¨Ò¡ Í. cock).

6

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¡Í§á¡§ ñ. ¡. äÁ‹ä´ŒàÃ×Íè § ઋ¹ ¹Ò¤¹¹ÕÊé ´Ø ¨Ð¡Í§á¡§ ·ÓÍÐäÃäÁ‹à»š¹ÊÑ¡Í‹ҧ. ò. ¡. ¼ÍÁÊÙ§´ÙÍÁâä (㪌¡ÑºÃٻËҧ¢Í§¼ÙŒªÒÂ) ઋ¹ ¼ÙŒªÒ¤¹¹Ñé¹ ¡Í§á¡§¨Ñ§ ¨Ð·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ä´ŒËÃ×Í. ¡Í´ÃÑ´ ¡. 㪌ÁÍ× ò ¢ŒÒ§âͺÃͺ¼Ù㌠´¼ÙËŒ ¹Ö§è ËÃ×ÍÊÔ§è ã´ÊÔ§è ˹֧è änjṋ¹¡ÑºÍ¡ ઋ¹ ¹Ñ¡ÁǤٹ‹ äÕé Á‹¤Í‹ µ‹Í¡ѹàÅ àÍÒᵋ¡Í´ÃÑ´¡Ñ¹¨¹¡ÃÃÁ¡ÒõŒÍ§à¢ŒÒÁÒá¡. ¡Í´ÃÑ´¿˜´àËÇÕè§ ñ. ¡. ¡Í´ÃÑ´áÅоÂÒÂÒÁ¨Ð¨ÑºÍÕ¡½†ÒÂ˹Ö觷؋Á ઋ¹ ¹Ñ¡ÁÇ»ÅéÓ¤Ù‹¹Õé¡Í´ÃÑ´¿˜´àËÇÕ觡ѹàµçÁ·Õè ÂѧäÁ‹ÁÕ½†ÒÂã´à¾ÅÕ觾ÅéÓ. ò. ¡. ¡Í´ÃÑ´ã¹àªÔ§ªÙŒÊÒÇÍ‹ҧàÁÒÁѹ ઋ¹ ã¤Ã à¢Ò¨Ð¡Í´ÃÑ´¿˜´àËÇÕ觡ѹ͋ҧäáçäÁ‹ãª‹àÃ×èͧ ·ÕèàÃÒ¨Ðä»ÂØ‹§´ŒÇÂ. ¡Íŏ¿ËÅØÁ ñù ¹. ¡ÒÃáͺä»ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸â´Â͌ҧNjÒä»àÅ‹¹¡Íŏ¿ ઋ¹ ÊÒÁÕ à¸ÍºÍ¡Ç‹Òä»àÅ‹¹¡Íŏ¿·Ø¡ÍҷԵ ÃÐÇѧà¢Ò¨Ðä»àÅ‹¹¡Íŏ¿ ËÅØÁ ñù ¹Ð. ºÒ§·Õ㪌ÊÑé¹ æ Ç‹Ò ËÅØÁ ñù. (»Ã¡µÔ¡Íŏ¿ÁÕ ñø ËÅØÁ). ¡Ð·ÔªÒÇà¡ÒÐ ¹. ¡Ð·ÔÊÓàÃç¨, ¡Ð·Ô¤Ñé¹ÊÓàÃç¨, ઋ¹ ÎÒÇÒÂ໚¹¡Ð·ÔªÒÇà¡ÒÐ ÂÕèˌͷÕèàÃÒ㪌໚¹»ÃШÓ. ¡Ðà·Â¤ÇÒ ¹. ¼ÙªŒ Ò¨Եã¨à»š¹¼ÙËŒ ÞÔ§ ÁÕÃÒ‹ §¡ÒÂãËÞ‹âµ ºÖ¡ºÖ¹ ઋ¹ ¹Ò¤¹¹Õé ¡Ðà·Â¤ÇÒªѴ æ ᵋ§Í‹ҧäáçäÁ‹àËÁ×͹¼ÙŒËÞÔ§. ¡ÐËÃÕè ¹. âÊàÀ³Õ (໚¹¤ÓäÁ‹ÊØÀÒ¾). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

7


¡ÐËÅ‹§¡§ ¡. «ØÁ‹ «‹ÒÁ ઋ¹ à¸Í¹Õ¡è ÐËÅ‹§¡§ÍÕ¡áÅŒÇ ª¹¢ŒÒǢͧÍÂÙà‹ Ã×Íè  ©Ñ¹à´Ô¹ ¡Ñºà¸ÍáÅŒÇÍÒ¤¹Í×蹨ÃÔ§ æ. ¡ÐËÅÑèÇ ¡. Ë‹ÇÂ, äÁ‹´Õ, ઋ¹ à¸ÍÍ‹Ò仫×éÍàÊ×é͵ÑǹÑé¹àÅ ´Ù¡ÐËÅÑèÇàªÕÂÇ. ¡ÐËÅèÓ´Í¡ ¹. äÁŒÅŒÁÅØ¡ ÅÓµŒ¹ÊÙ§ òð-öð ૹµÔàÁµÃ 㪌ʋǹ·Õè໚¹´Í¡ÁÒ ÃѺ»Ãзҹ໚¹¼Ñ¡ ઋ¹ ·Õ躌ҹ»ÅÙ¡·Ñ駡ÐËÅèÓ»ÅÕáÅСÐËÅèÓ´Í¡. ¡Ñê¡ ñ ¡. ¡Ñ¡änjʋǹ˹Öè§ àª‹¹ à¢ÒºÍ¡àÃÒàËÁ×͹¡Ñ¹Ç‹Ò¨Ðᵋ§§Ò¹ ᵋÂѧ¡Ñꡪ×èÍ à¨ŒÒÊÒÇäÇŒ. (¨.). ¡Ñê¡ ò ¹. Ό¢Í§¡Ôê¡ àª‹¹ ṋã¨ËÃ×ÍÇ‹Ò¡Ôꡢͧà¸ÍäÁ‹ÁÕ¡Ñê¡. ¡Ñ§ËѹªÑ¾Ѳ¹Ò ¹. ÍØ»¡Ã³·¾Õè ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙË‹ ÇÑ ·Ã§»ÃдÔÉ°¢¹Öé à¾×Íè àµÔÁÍÍ¡«Ôਹã¹áÁ‹¹éÓÅÓ¤Åͧ໚¹µŒ¹ à¾×èÍá¡Œ»˜ÞËÒ¹éÓàÊÕÂ. ¡Ñ¹à˹ÕÂÇ ¡. ÊÓÃͧäÇŒà¼×Íè ¢Ò´ËÃ×Íà¼×Íè àÊÕ ઋ¹ ¶‹ÒÂäÇŒÍ¡Õ ÃÙ»à¶ÍÐ ¡Ñ¹à˹ÕÂÇ. ¤ÁÁ. à¼×èÍà˹ÕÂÇ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. ¡Ò§à¡§ã¹ ¹. ¡Ò§à¡§ÊÓËÃѺÊÇÁäÇŒªÑé¹ã¹ äÁ‹ÁÕ¢Ò ËÃ×Í¢ÒÊÑé¹. àÃÕÂ¡Â‹Í æ Ç‹Ò ¡¡¹. [¡Í-¡Í-¹Í]. ¡Ò§à¡§ÅÔ§ ¹. ¡Ò§à¡§ÊÓËÃѺÊÇÁäÇŒª¹Ñé ã¹ äÁ‹Á¢Õ Ò. ¤ÁÁ. ÅÔ§ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. ¡ŒÒ§¢ÇÒ§¤Í ¹. ¼ÙŒ·Õè¡Õ´¢ÇÒ§·ÓãËŒ¤Ù‹ÃÑ¡¨Õº¡Ñ¹äÁ‹Êдǡ ઋ¹ à¢Ò¨Ð¨Õº¡Ñ¹à¸Í¡ç 仹Ñè§à»š¹¡ŒÒ§¢ÇÒ§¤ÍÍÂÙ‹ä´Œ. ¾Ù´Â‹ÍÇ‹Ò ¡¢¤. [¡Í-¢Í-¤Í].

8

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¡Ôê¡¡Í¡ Ç. äÃŒ¤‹Ò, äÁ‹ÁդسÀÒ¾, ઋ¹ Ìҹ¹Õé¢Ò¢ͧ¡Ôê¡¡Í¡ äÁ‹ä´ŒàÃ×èͧ. ¼ÙŒªÒ ¡Ôê¡¡Í¡Í‹ҧ¹Õé àÃÒäÁ‹Â¡ÅÙ¡ÊÒÇãËŒËÃÍ¡. ¡Ô¹à¡ÒàËÅÒ ¡. äÁ‹¶Ù¡¡Ñ¹, äÁ‹¡Ô¹àÊŒ¹, ઋ¹ ¤Ù‹¹Õéà¢Ò¡Ô¹à¡ÒàËÅҡѹÍÂÙ‹ ¶ŒÒ¨ÐãËŒÁÒ ª‹Ç§ҹ¤§µŒÍ§àÅ×Í¡¤¹ã´¤¹Ë¹Ö§è . ¤ÁÁ. à¡ÒàËÅÒ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ó. (¹ÒÂÊÁѤà Êع·ÃàǪ ໚¹¼ÙŒãªŒ¤ÃÑé§ááàÁ×èÍ ¾.È. òõó÷ à¾×èÍ ºÃÃÂÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¹Ò¸ÒÃÔ¹·Ã ¹ÔÁÁÒ¹àËÁÔ¹· ¡Ñº ¹ÒÂÈØÀªÑ ¾Ò¹ÔªÀÑ¡´Ôì «Ö§è ໚¹ÃÑ°Á¹µÃÕ·ÃÕè ºÑ ¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨). ¡Ô¹¢ŒÒÇá´§ ¡. µÔ´¤Ø¡ ઋ¹ ¶ŒÒ»Å‹ÍÂãËŒ·ÓµÑÇ໚¹¹Ñ¡àŧÍѹ¸¾ÒÅÍ‹ҧ¹Õé Íա˹‹Í ¤§µŒÍ§ä»¡Ô¹¢ŒÒÇá´§. ¡Ô¹à´ç¡ ñ. ¡. ÁÕΌÍÒÂعŒÍ¡NjÒÁÒ¡ (㪌¡Ñº¼ÙŒËÞÔ§ËÃ×Í¡Ðà·Â). ò. ¡. ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§à¾È¡Ñº¼ÙŒ·ÕèÁÕÍÒÂعŒÍ¡NjÒ. ¡Ô¹¹Í¹ ¡. 㪌àÇÅÒ㹡ÒáԹáÅй͹໚¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ äÁ‹Ê¹ã¨·Ó¡Òçҹ ઋ¹ Çѹ æ à¢ÒäÁ‹·Ó¡Ò÷ӧҹÍÐäÃËÃÍ¡à¾ÃÒÐà¢Ò໚¹¾Ç¡¡Ô¹¹Í¹. ¡Ô¹áËŒÇ ¡. ¾ÅÒ´¨Ò¡ÊÔ觷ÕèËÇѧäÇŒ ઋ¹ àËç¹à¢Ò¨ÕºÊÒÇ¢ŒÒ§ºŒÒ¹ÍÂÙ‹¹Ò¹ ÊØ´·ŒÒ ¡ç¡Ô¹áËŒÇ. ¤ÁÁ. áËŒÇ, áËŒÇÃѺ»Ãзҹ. ¡ÕÇÕè ñ. ¹. ÂҢѴÃÍ§à·ŒÒ àª‹¹ Ãͧ෌ÒäÁ‹ÁѹàÅ àÍÒ¡ÕÇÕèÁҢѴ˹‹ÍÂ. (ÁÒ¨Ò¡ ª×èÍÂҢѴÃͧ෌ҷÕè㪌ÃÙ»¹¡¡ÕÇÕè໚¹à¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäŒÒ). ò. ¹. ¼ÅäÁŒª¹Ô´Ë¹Öè§ µŒ¹à»š¹à¶Ò ¼Å¡ÅÁÃÕ à»Å×Í¡ºÒ§ÊÕ¹éÓµÒÅ à»Å×Í¡ ÁÕ¢¹Í‹Í¹ æ ·Ñé§ÅÙ¡ à¹×éÍã¹ÊÕà¢ÕÂÇãÊ ÃÊËÇÒ¹ÍÁà»ÃÕéÂÇ. (Í. kiwi).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

9


¡Ø¡¡Ôê¡ ñ. ¡. ¾Ù´ËÃ×ÍàÅ‹¹¡Ñ¹à§Õº æ (¾¨¹.) ઋ¹ à´ç¡ æ àÅ‹¹¡Ñ¹¡Ø¡ ¡Ô¡ê ¹‹ÒàÍç¹´Ù. »ÃШº. (¾¨¹.) ઋ¹ 仡؍¡¡ÔꡡѺáÁ‹á»ˆºà´ÕÂÇ¡çä´Œà§Ô¹ãªŒáÅŒÇ. ¤ÁÁ. ¡Ø¡ æ ¡Ôê¡ æ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. ò. ¡. ¨ÙŽ¨Õë, ¾ÅÍ´ÃÑ¡, ઋ¹ ´ÒÃÒ ò ¤¹¹Õéáͺ仡؍¡¡Ôꡡѹ·ÕèÞÕè»Ø†¹. ¡Ø¡ æ ¡Ôê¡ æ ñ. ¡. ¾Ù´ËÃ×ÍàÅ‹¹¡Ñ¹à§Õº æ (¾¨¹.) ઋ¹ à´ç¡ æ àÅ‹¹¡Ñ¹¡Ø¡ æ ¡Ô¡ê æ ¹‹ÒàÍç¹´Ù. »ÃШº. (¾¨¹.) ઋ¹ 仡ء æ ¡Ô¡ê æ ¡ÑºáÁ‹ Ỉºà´ÕÂÇ¡çä´Œà§Ô¹ãªŒáÅŒÇ. ¤ÁÁ. ¡Ø¡¡Ôê¡ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. ò. ¡. ·ÓÍÐäÃàÅç¡ æ ¹ŒÍ æ 㪌àÇÅÒäÁ‹¹Ò¹ ઋ¹ à¢ÒࢌÒ仡ء æ ¡Ôê¡ æ 㹤ÃÑÇ»ÃÐà´ÕëÂÇà´ÕÂÇ¡çä´ŒÍÒËÒáÅÒ§ÇѹáʹÍËÍÂ. ¡ØËÅÒº¾Ñ¹»‚ ¹. äÁŒ¾ÁØ‹ ª¹Ô´Ë¹Ö§è ã¹Ç§È Rhododendron ´Í¡Í͡໚¹ª‹Í ´Í¡µÙÁ ÊÕ¢ÒÇÍÁªÁ¾Ù ´Í¡ºÒ¹ÁÕÅѡɳФŌÒÂÃÙ»¡ÃÇ»ҡ¡ÇŒÒ§ ÊÕ¢ÒÇ à»š¹¾ÃóäÁŒ·ËÕè ÒÂÒ¡áÅÐã¡ÅŒÊÞ Ù ¾Ñ¹¸Ø ¢Ö¹é µÒÁ«Í¡à¢ÒËÔ¹»Ù¹ ¾ºÁÒ¡ ·Õè´ÍÂàªÕ§´ÒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹. ¡ØËÅÒº¾Ø¡ÒÁ ¹. äÁŒ¾ÁØ‹ ǧȏà´ÕÂǡѺ¡Ãкͧྪà ÊÙ§ ò-ø àÁµÃ ãºÊÕà¢ÕÂÇࢌÁ µÒÁ§‹ÒÁ㺠ÁÕ¡ÃШء˹ÒÁÊÕ¹Óé µÒÅá´§ áËÅÁá¢ç§ ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ ò à«ç¹µÔàÁµÃ ´Í¡ÊÕÊŒÁ ÁÕ ö-÷ ¡ÅÕº ¼Å¤ÅŒÒ½˜¡ºÑÇ. ¡ØËÅÒºàÁÒÐÅÓàÅÔ§ ¹. äÁŒ¾ÁØ‹ ã¹Ç§È¡Ãкͧྪà ÁÕ˹ÒÁÂÒÇá¢ç§ÍÂÙµ‹ ÒÁ§‹ÒÁ㺠ËÃ×Í·Õè⤹¡ÅØ‹Á㺠´Í¡à»š¹¡ÃШءÊÑé¹ æ ÍÍ¡µÒÁ»ÅÒ¡Ôè§ ÊÕªÁ¾ÙÍÁÁ‹Ç§. ¡ØËÅÒºËÔ¹ ¹. äÁŒÅŒÁÅØ¡ËÅÒª¹Ô´·ÕèÅÓµŒ¹áÅÐãºÍǺ¹éÓ ãºË¹ÒáÅÐá¢ç§àÃÕ§ àÇÕ¹ÊÅѺ«ŒÍ¹¡Ñ¹á¹‹¹¤ÅŒÒ´͡¡ØËÅÒº.

10

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


à¡Žä¡Žªä¹à´ŒÍÏ ¡. à¡ŽÁÒ¡ ઋ¹ Çѹ¹Õéᵋ§µÑÇà¡Žä¡Žªä¹à´ŒÍϨÃÔ§¹Ð. (ªä¹à´ŒÍÏ ໚¹ª×èÍÂÕèˌͻҡ¡Ò ÁÒ¨Ò¡ Í. schneider). à¡Á¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ¹. ¡ÒÃàÅ‹¹ÃٻẺµ‹Ò§ æ ´ŒÇ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÍÒ¨ÍÂÙã‹ ¹ÃٻẺ ¢Í§¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ¡ÒÃá¡Œ»Þ ˜ ËÒ ¡Òõ‹ÍÊÙŒ ઋ¹à¡ÁÊÌҧÍÒøÃÃÁ à¡ÁÊÒÁ¡¡à¡Áᵋ§µÑǵء µÒ â´Â㪌ÀÒ¾á͹ÔàÁªÑ¹è ËÃ×͡Íҿ½¡ ÊÌҧà˵ءÒóãËŒ´ÙÊÁ¨ÃÔ§áÅй‹Òµ×è¹àµŒ¹Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹ ઋ¹ ¤¹·Õ¨è ÐàÅ‹¹à¡Á¤ÍÁ¾ÔÇൌÍϤÇÃàÅ×Í¡à¡Á·Õàè ÊÃÔÁÊÌҧ»˜ÞÞÒ äÁ‹¤ÇÃàÅ×Í¡à¡Á·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃعáç. (à¡Á ÁÒ¨Ò¡ Í. game, ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. computer). à¡Âµ×é¹ ñ. ¡. áÅ‹¹ËÃ×ÍÇ‹Òµ‹Íä»äÁ‹ä´Œà¾ÃÒФŒÒ§ÍÂÙ‹º¹·Õèµ×é¹ àª‹¹ àÃ×Íà¡Âµ×é¹. »ÅÒÇÒÌà¡Âµ×é¹. ò. ¡. äÁ‹ÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹µ‹Íä»ä´Œà¾ÃÒÐÁÕÍØ»ÊÃä ઋ¹ àÁ×èÍແ´¡Ô¨¡Òà ÃÐÂÐáá·Ø¡Í‹ҧ¡çä»ä´Œ´Õ ÁÒà¡Âµ×é¹à¾ÃÒФ¹§Ò¹¢ÍÅÒÍÍ¡. à¡ÃÕ¹ ¹. ¤¹·ÕèÁվĵԡÃÃÁ¡ŒÒÇÃŒÒÇ ¡‹Í¡Ç¹ äÃŒà˵ؼŠઋ¹ Í‹Òä»ÂØ‹§¡Ñºà´ç¡ ¾Ç¡¹Õé ¾Ç¡à¡ÃÕ¹·Ñ§é ¹Ñ¹é . (ÁÒ¨Ò¡ÅѡɳТͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÒÂ·Õµè ´Ñ ¼Áà¡ÃÕ¹ áÅЪͺÁÑèÇÊØÁàÅ‹¹à¡Á·Ò§ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµ). à¡ÒäÁ‹¶Ù¡·Õè¤Ñ¹ ¡. á¡Œ»˜ÞËÒäÁ‹µÃ§¡Ñº¨Ø´·ÕèÁÕ»˜ÞËÒ àª‹¹ ¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¢ŒÒÇᾧ ´ŒÇ¡ÒÃàÍÒ¢ŒÒǶاÁÒ¢Ò¹‹Ò¨Ðà¡ÒäÁ‹¶Ù¡·Õè¤Ñ¹. à¡ÒàËÅÒ ñ. ¹. ᡧÁÕÅѡɳÐÍ‹ҧᡧ¨×´. (¨.) (¾¨¹.). ò. ¹. ¡ŽÇÂàµÕÂë ÇäÁ‹ãÊ‹àÊŒ¹ ઋ¹ ¢Í¡ŽÇÂàµÕÂë Ç໚´ ñ à¡ÒàËÅÒÅÙ¡ªÔ¹é ñ à¡ÒàËÅÒÃҴ˹ŒÒ ñ. (¨. ¡ÒÇàËÅÒ Ç‹Ò «Ø»¢Œ¹). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

11


ó. ¡. äÁ‹¶Ù¡¡Ñ¹, äÁ‹¡Ô¹àÊŒ¹, ઋ¹ ¤Ù‹¹Õéà¢Òà¡ÒàËÅҡѹÍÂÙ‹ ¶ŒÒ¨ÐãËŒÁÒ ª‹Ç§ҹ¤§µŒÍ§àÅ×Í¡¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§. ¤ÁÁ. ¡Ô¹à¡ÒàËÅÒ. (¹Ò ÊÁѤà Êع·ÃàǪ ໚¹¼ÙŒãªŒ¤ÃÑé§ááàÁ×èÍ ¾.È. òõó÷ à¾×èͺÃÃÂÒ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¹Ò¸ÒÃÔ¹·Ã ¹ÔÁÁÒ¹àËÁÔ¹· ¡Ñº¹ÒÂÈØÀªÑ ¾Ò¹ÔªÀÑ¡´Ôì «Öè§à»š¹ÃÑ°Á¹µÃÕ·ÕèÃѺ¼Ô´ªÍº´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨). à¡ÒСÅØ‹Á ¡. ä»à»š¹¡ÅØÁ‹ ઋ¹ à¢Ò¾ÂÒÂÒÁÇÔ§è à¡ÒСÅØÁ‹ 仨¹ã¡ÅŒ¨Ð¶Ö§àÊŒ¹ªÑÂ. à¡Ô¹ÃŒÍ ¡. ÁÒ¡¡Ç‹Ò¨Ó¹Ç¹àµçÁ ËÁÒ¶֧ àµçÁ·Õè ÊÁºÙó·ÊÕè ´Ø àª‹¹ áÁŒÃÒ‹ §¡Ò à¢Ò¨ÐäÁ‹¿µàµçÁ·Õè ᵋã¨à¡Ô¹ÃŒÍÂ. à¡Ô¹à赯 ¡. ÁÒ¡à¡Ô¹¤ÇÒÁ¾ÍàËÁÒÐ¾Í´Õ àª‹¹ ·ÓÍ‹ҧ¹ÕéÍÍ¡¨Ðà¡Ô¹à˵Øä» Ë¹‹Í¹Ð. Çѹ¹ÕéÌ͹à¡Ô¹à˵ØØ. à¢Ò¢ÑºÃ¶ªŒÒà¡Ô¹à˵Ø. à¡Ôº ¡. ⧋, àÅÇ, µèÓ, ઋ¹ ºÍ¡ãËŒ·ÓÍ‹ҧ˹֧è ä»·ÓÍÕ¡Í‹ҧ˹֧è à¡Ôº¨ÃÔ§ æ à¸Í¹Õè. (Êѹ¹ÔɰҹNjÒÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒ¶Ôè¹ÍÕÊÒ¹ à¡Ôº Ç‹Ò Ãͧ෌Ò). à¡Ôêº æ ¡. äÁ‹àÃÕºÌÍÂẺá»Å¡ æ äÁ‹¤‹ÍȇµÔ ઋ¹ ©Ñ¹äÁ‹¡ÅŒÒãËŒà¢Òä» µÔ´µ‹Í§Ò¹¢ŒÒ§¹Í¡à¾ÃÒÐà¢Òà¡Ôêº æ ªÍº¡Å. à¡ÕÂÏÍÍⵌ ¹. ÍØ»¡Ã³Ã¶Â¹µ·Õè·Ó˹ŒÒ·Õèà»ÅÕè¹ÍѵÃÒʋǹ¡Ò÷´ÃͺÃÐËÇ‹Ò§ à¤Ã×Íè §Â¹µ¡ºÑ ÅŒÍâ´ÂäÁ‹µÍŒ §ãªŒ¤Åѵª. (à¡ÕÂÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. gear, ÍÍⵌ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. automatic transmission). ᡍµÊºÕé ¡. ´Ùá¡‹ÁÒ¡ æ ઋ¹ ·ÓäÁÃع‹ ¾Õ¤è ¹¹Õáé ¡µÊºÕ¨é §Ñ àÅ ÍÒÂØËÒ‹ §¨Ò¡àÃÒᤋ »‚à´ÕÂÇàͧ. (ÁÒ¨Ò¡ª×è͹ǹÔÂÒÂÍàÁÃԡѹàÃ×èͧ The Great Gatsby).

12 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


á¡Ã¹´âÍྋ¹¹Ôè§ ¹. ¡ÒÃແ´µÑÇ¡Ô¨¡ÒÃãËÁ‹ ʶҹ·ÕèãËÁ‹ ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹«Ö觨Ѵ Í‹ҧÂÔè§ãËދ໚¹¾ÔàÈÉ àª‹¹ §Ò¹á¡Ã¹´âÍྋ¹¹Ô觢ͧˌҧ ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹á¶ÇÊÕÅÁÍÅѧ¡ÒÃ໚¹·ÕèÊØ´. ¡ÒèѴá¡Ã¹´ âÍྋ ¹ ¹Ôè § à¾×è Í à» ´ µÑ Ç ¼ÅÔ µ ÀÑ ³ ± ã ËÁ‹ à »š ¹ ¡ÒÃ´Ö § ´Ù ´ ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ¡ÃÐ້Ò˹ѡ䴌໚¹Í‹ҧ´Õ. (Í. grand opening). á¡ŒÇÁѧ¡Ã ¹. ¼ÅäÁŒª¹Ô´Ë¹Öè§ µŒ¹¤ÅŒÒ¡Ãкͧྪà ÅÓµŒ¹à»š¹ÊÒÁàËÅÕèÂÁ ÁÕ Ë¹ÒÁ äÁ‹ÁÕ㺠´Í¡ÊÕ¢ÒÇ ºÒ¹¡ÅÒ§¤×¹ ¼Å¡ÅÁÃÕ ÁÕà»Å×Í¡ÊÕªÁ¾Ù ໚¹¡ÅÕº«ŒÍ¹¡Ñ¹ à¹×Íé ã¹ÊÕ¢ÒÇ¡çÁÕ ÊÕá´§¡çÁÕ ÁÕàÁÅç´ÊÕ´ÓàÅç¡ æ ¤ÅŒÒ àÁÅç´§Ò ¡ÃШÒÂÍÂÙ‹ÁÒ¡ÁÒ ÃÊËÇÒ¹¹ŒÍ æ. â¡Â«ÕËÁÕè ¹. ÍÒËÒèչÍ‹ҧ˹֧è 㪌àÊŒ¹ºÐËÁÕÅè Ç¡ËÃ×Í·Í´ ÃÒ´´ŒÇ¹éÓÃҴ˹ŒÒ ¢Œ¹ æ ·ÕèÁÕä¡‹ÊØ¡©Õ¡à»š¹àÊŒ¹½Í æ ˹‹ÍäÁŒ àËç´ËÍÁ µŒ¹ËÍÁ ໚¹ ʋǹ»ÃСͺ. (¨. â¡Â Ç‹Ò ä¡‹, «Õ Ç‹Ò ½ÍÂ, ËÁÕè Ç‹Ò àÊŒ¹á»‡§·Ó¨Ò¡ ¢ŒÒÇ਌Ò). â¡Ë¡¤Óâµ ¡. ¾Ù´àÃ×èͧ·Õ褹·ÑèÇä»ÃٌNjÒäÁ‹¨ÃÔ§, ¾Ù´»´ªÑ´ æ, ઋ¹ ·Õèà¢ÒºÍ¡Ç‹Ò ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ÊԺŌҹࢌҾÃä¹Ñé¹ ¨ÃÔ§ æ áÅŒÇà¢Òâ¡Ë¡¤Óâµ à¾ÃÒÐ ã¤Ã æ ¡çÃٌNjÒäÁ‹à¤ÂºÃÔ¨Ò¤àÅÂ.

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

13


ÍÑ¡Éà ¢ ¢¹Á¡Ãغ¡Ãͺ ¹. ¢Í§¡Ô¹àÅ‹¹·Õè·Ó¨Ò¡á»‡§ ઋ¹á»‡§¢ŒÒÇà¨ŒÒ á»‡§¢ŒÒÇâ¾´ ᵋ§¡ÅÔè¹ áµ‹§ÃÊ ÁÕÃÙ»Åѡɳе‹Ò§ æ ͺ¡Ãͺ áÅкÃÃ¨Ø ¶Ø§ÊØÞÞÒ¡ÒÈ àª‹¹ à´ç¡ æ äÁ‹¤ÇáԹ¢¹Á¡Ãغ¡ÃͺÁÒ¡ ¨Ð·Ó ãˌ͌ǹ. ¤ÁÁ. ¢¹Á¡Íºá¡º. ¢¹Á¡Ç¹ ¹. ¢Í§ËÇÒ¹·Õè·Ó´ŒÇÂÇÔ¸ÕãÊ‹¡ÃзеÑé§ä¿áÅŒÇ㪌¾Ò¡ǹãËŒÊØ¡ Í‹ҧ ¶Ñèǡǹ à¼×Í¡¡Ç¹ ¡ÅŒÇ¡ǹ ¢¹Ø¹¡Ç¹ ÊѺ»Ðô¡Ç¹. ¢¹Á¡Íºá¡º ¹. ¢Í§¡Ô¹àÅ‹¹·Õè·Ó¨Ò¡á»‡§ ઋ¹á»‡§¢ŒÒÇà¨ŒÒ á»‡§¢ŒÒÇâ¾´ ᵋ§¡ÅÔè¹ áµ‹§ÃÊ ÁÕÃÙ»Åѡɳе‹Ò§ æ ͺ¡Ãͺ áÅкÃèضا ÊØÞÞÒ¡ÒÈ. ¤ÁÁ. ¢¹Á¡Ãغ¡Ãͺ. ¢¹Á¶Ò´ ¹. ¢¹ÁËÇÒ¹¢Í§ä·Â·Õè·ÓÊء㹶Ҵ´ŒÇ¡ÒÃͺ ¼Ô§ ËÃ×͹Öè§Í‹ҧ ¢¹ÁËÁŒÍᡧ Êѧ¢ÂÒ ¢ŒÒÇà˹ÕÂǵѴ ËÃ×͡ǹáŌǹÓÁÒãÊ‹¶Ò´Í‹ҧ ¢¹Áໂ¡»Ù¹ ¶ÑÇè ¡Ç¹ ઋ¹ àÂç¹ æ ¨ÐÁÕ¤¹àÍÒ¢¹Á¶Ò´ãʋöà¢ç¹ÁÒ¢Ò ¶Ö§Ë¹ŒÒºŒÒ¹. ¢¹Áͺ ¹. ¢Í§ËÇÒ¹»ÃÐàÀ··Õ·è ÓãËŒÊ¡Ø ´ŒÇÂÇÔ¸ÍÕ º Áѡ໚¹¢¹Á½Ãѧè ઋ¹ ¢¹Á»˜§ ऌ¡ ¾Ò ·ŒÒÏ´. ¢ºàËÅÕèÂÁ ¡. ¢Ñ´¼Å»ÃÐ⪹¡¹Ñ â´Âµ‹Ò§½†Òµ‹Ò§ÁÕàÅ‹Ëà ËÅÕÂè ÁªÑ¹é àªÔ§ ઋ¹ ਌Ҿ‹Í ÍÕÊҹ㵌¡Ñºà¨ŒÒáÁ‹àÁ×ͧ¡Ãاà¡Ô´¢ºàËÅÕèÂÁ¡Ñ¹. ¢âÁ«չ ñ. ¡. ዧ¡ÒÃ໚¹¢‹ÒǨҡ¼ÙŒ·Õè¤ÇèÐ໚¹¢‹ÒÇ àª‹¹ àÃÒãËŒ¹Ñ¡¢‹ÒÇÁÒ ÊÑÁÀÒɳ¼¨ÙŒ ´Ñ ¡Òà áÁ‹àÅ¢ÒàÍÒÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹ÁÒáÊ´§ ¢âÁ«չ¼Ù¨Œ ´Ñ ¡Òà ä»àÅÂ.

14

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ò. ¡. ዧº·ºÒ·à´‹¹ä»¨Ò¡¼ÙŒ·Õè¤ÇèÐÁÕº·ºÒ·¹Ñ鹫Öè§ æ ˹ŒÒ ઋ¹ ¾Ô¸Õ¡Ã¢âÁ«չ¾Ù´àÃ×èͧ·ÕèÇÔ·ÂҡäÇèоٴä»ËÁ´. («Õ¹ ÁÒ¨Ò¡ Í. scene). ¢ÍµÑÇ ñ. ¡. ¾Ù´à¾×èÍãˌ¡àÇŒ¹µ¹àͧ. (¾¨¹.). ò. ¡. ¢Í»ÅÕ¡µÑÇ仡‹Í¹ ઋ¹ ´Ô©Ñ¹¹Ñ´¡Ñºà¾×è͹äÇŒ ¢ÍµÑÇ¡‹Í¹¹Ð¤Ð. ó. ¡. ¢Í͹ØÞÒµãËŒ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹Êѧ¡Ñ´Ë¹Öè§ÁÒ·Ó§Ò¹ã¹Êѧ¡Ñ´Í×è¹ àª‹¹ ¼Á ·Ó§Ò¹·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ᵋµÍ¹¹Õé¡ÃзÃǧ¢ÍµÑÇÁÒª‹ÇÂâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ ¢Í§ÃÑ°ºÒÅ. ¤ÁÁ. Â×ÁµÑÇ, ¢ÍÂ×ÁµÑÇ. ¢ÍºÒ ¡. ¢ÍäÁ‹ÃÇ‹ Á¡Ô¨¡ÃÃÁ´ŒÇ ઋ¹ Çѹ¹Õàé ˹×Íè ÂÁÒ¡ §Ò¹àÅÕÂé §¤×¹¹Õ¼é Á¢ÍºÒ ¹Ð¤ÃѺ. (ºÒ ÁÒ¨Ò¡ Í. bye). ¢Íä»·Õ ñ. Ç. ¾ÍãËŒ¾Œ¹ æ ä», ¾ÍàÍÒµÑÇÃÍ´, ઋ¹ ·ÓÍ‹ҧ¢Íä»·Õ. (¾¨¹.). ò. Ç. ·ÓËÃ×;ٴ¾ÍãËŒ¾Œ¹µÑÇ, äÁ‹ä´ŒµÑé§ã¨¨ÃÔ§, (㪌ËÇÁ¡Ñº¤ÓÇ‹Ò Í‹ҧ ËÃ×Í áºº ໚¹Í‹ҧ¢Íä»·Õ ËÃ×Í áºº¢Íä»·Õ) ઋ¹ àÃ×Íè §¹Õàé »š¹àÃ×Íè § ÊÓ¤ÑÞ ËŒÒÁ·ÓẺ¢Íä»·Õ. ¢ÍÂ×ÁµÑÇ ¡. ¢Í͹ØÞÒµãËŒ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹ã¹Êѧ¡Ñ´Ë¹Öè§ÁÒ·Ó§Ò¹ã¹Êѧ¡Ñ´Í×è¹ àª‹¹ ¼Á ·Ó§Ò¹·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ᵋµÍ¹¹Õé¡ÃзÃǧ¢ÍÂ×ÁµÑÇ. ¤ÁÁ. ¢ÍµÑÇ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ó, Â×ÁµÑÇ. ¢ÍàÇÅҹ͡ ñ. ¡. ¢Í¾Ñ¡¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹µÒÁ¡µÔ¡Ò·Õ¡è Ó˹´ ઋ¹ ⤌ª¢ÍàÇÅҹ͡ à¾×èÍ»ÃѺἹ¡ÒÃàÅ‹¹¢Í§¹Ñ¡¡ÕÌÒ. ò. ¡. ¢Í¾Ñ¡¡ÒûÃЪØÁà¾×Íè ËÒÃ×Í໚¹¡ÒÃÀÒÂ㹠ઋ¹ ·‹Ò¹»Ãиҹ ¢ÍàÇÅҹ͡à¾×èÍËÒÃ×͡Ѻ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òý†Òºؤ¤Åâ´Â੾ÒÐ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

15


¢Ñº¼ÔÇ ¡. ·ÓãËŒ¼ÔÇà´‹¹ÊÇ ઋ¹ ¤¹¼ÔÇ¢ÒÇãÊ‹ªØ´ÊÕá´§¢Ñº¼ÔÇãËŒ´Ùà´‹¹. ¢ŒÒÁªÒµÔ ñ. Ç. ·Õ軯ԺѵԧҹÃÐËÇ‹Ò§ ò »ÃÐà·È¢Öé¹ä» ઋ¹ ºÃÔÉÑ·¢ŒÒÁªÒµÔ¹Õé ·Ó¸ØáԨ㹵‹Ò§»ÃÐà·ÈËÅÒ»ÃÐà·È. ÃÑ°¡ÓÅѧ»ÃÒº¢ºÇ¹¡Òà ¤ŒÒËÞÔ§¢ŒÒÁªÒµÔ. ò. Ç. ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒ·ÕèÁÕàª×éͪҵÔáÅÐÊÑÞªÒµÔµ‹Ò§¡Ñ¹ ઋ¹ ¡ÒÃᵋ§§Ò¹ ¢ŒÒÁªÒµÔÍÒ¨ÁÕ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ. ¢Òµç ¡. ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒâ´Â¹Óá¤çµµÒÅçÍ¡ËÃ×ÍÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÃѺÁÒ¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ä»àÊ¹Í ãËŒ¼«ÙŒ Í×é ÊÑ§è «×Íé ¨Ò¡¼Ù·Œ àÕè ʹ͢Ò ઋ¹ à¢Ò໚¹µÑÇá·¹¢Òµçà¤Ã×Íè §ÊÓÍÒ§ «Öè§äÁ‹ÇÒ§¨Ó˹‹ÒµÒÁ·ŒÍ§µÅÒ´. ¢ÒÂà¹×éÍÊ´ ¡. ¢ÒºÃÔ¡Ò÷ҧà¾È ઋ¹ µÓÃǨࢌҷÅÒ«‹Í§ ª‹ÇÂÊÒÇ æ ·Õ¶è ¡Ù Å‹ÍÅǧÁÒ¢ÒÂà¹×éÍÊ´ä´ŒËÅÒ¤¹. ¢Ó æ ¡. äÁ‹¨ÃÔ§¨Ñ§, äÁ‹ËÇѧ¼ÅàÅÔÈ, ´Õ¡Ç‹ÒÍÂÙà‹ »Å‹Ò æ, ઋ¹ àÃÒä»ÊÁѤûÃСǴ Ìͧà¾Å§¡Ñ¹à¶ÍÐ äÁ‹«ÕàÃÕÂÊËÃÍ¡¹‹Ò ¢Ó æ. ¢ÕéËÅÕ

¡. ਌Ҫٌ, ªÍº¨Õº¼ÙŒËÞԧ价ÑèÇ, ઋ¹ ˹؋Á æ ¾Ç¡¹Õé¢ÕéËÅÕ·Ñ駹Ñé¹ Çѹ æ àÍÒᵋËÅÕËÞÔ§.

䢌¡Ãе‹Ò ¹. âä·Õèà¡Ô´¨Ò¡àª×éÍẤ·ÕàÃÕª¹Ô´Ë¹Öè§ µÔ´µ‹Í¨Ò¡ÊѵǏ·Õè໚¹âä ËÃ×Í໚¹¾ÒËТͧâä ઋ¹¡Ãе‹Ò ˹٠¡ÃÐÃÍ¡ ¡ÇÒ§ ÊÙ‹¤¹ â´ÂÁÕàËÅ×ͺ àËçº ËÁÑ´ ËÃ×ÍÂا ´Ù´àÅ×Í´ÊѵǏáŌǡѴ¤¹ ËÃ×Í ÊÑÁ¼ÑÊá¼Å ÃͶÅÍ¡ ÃÍ¢մ¢‹Ç¹µÒÁ¼ÔÇ˹ѧ âä¹ÕéÃÑ¡ÉÒä´Œ´ŒÇ ¡ÒÃ㪌ÂÒ»¯ÔªÕǹÐËÅÒª¹Ô´. (à¡Ô´¢Ö鹤ÃÑé§ááàÁ×èÍ ¾.È. òõõñ ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´»ÃШǺ¤ÕÃբѹ¸).

16

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ä¢ÁѹäÁ‹ÍÔèÁµÑÇ ¹. ä¢Áѹª¹Ô´·ÕèËҧ¡ÒÂÊÒÁÒö‹ÍÂÊÅÒÂ໚¹¾Åѧ§Ò¹ä´Œ§‹Ò ઋ¹ ¶ŒÒ¨Ð¡Ô¹ÍÒËÒ÷ÕèÁÕä¢Áѹ ¤ÇÃàÅ×Í¡ª¹Ô´ä¢ÁѹäÁ‹ÍÔèÁµÑÇ. ä¢ÁѹÍÔèÁµÑÇ ¹. ä¢Áѹª¹Ô´·ÕèËҧ¡ÒÂÊÒÁÒö‹ÍÂÊÅÒÂ໚¹¾Åѧ§Ò¹ä´ŒÂÒ¡ ÁÑ¡ ·ÓãËŒàÊŒ¹àÅ×Í´ÍØ´µÑ¹ ઋ¹ ä¢Áѹ¨Ò¡¹éÓÁѹËÁÙ໚¹ä¢ÁѹÍÔèÁµÑÇ ¼ÙŒãËÞ‹äÁ‹¤ÇáԹÁÒ¡. 䢋ÅÙ¡ÂÍ´ ¹. ÅÙ¡ªÒ¤¹à´ÕÂÇ«Öè§à»š¹·ÕèÃÑ¡ÂÔ觢ͧ·Ø¡¤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ àª‹¹ à¢ÒÁÕ ÅÙ¡ÊÒǵÑé§ ö ¤¹áÅŒÇ ¡Ç‹Ò¨Ð䴌䢋ÅÙ¡ÂÍ´¤¹¹ÕéÁÒ. (ÁÒ¨Ò¡ 䢋¢Í§ §Ù¨§ÍÒ§·ÕèÍÂÙ‹º¹ÊØ´¢Í§¡Í§). ÍÑ¡Éà ¤ ¤¹ªÒ¢ͺ ñ. ¹. ¼ÙŒ·ÕèÍÂÙ‹Ë‹Ò§ä¡Å¨Ò¡Êѧ¤ÁàÁ×ͧ äÁ‹ä´ŒÃѺ¡ÒôÙáÅËÃ×ÍÃѺÊÔ·¸Ô ¾×é¹°Ò¹¢Í§¾ÅàÁ×ͧ·Õè¾Ö§ä´Œ¨Ò¡ÃÑ° ઋ¹ ¤¹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹¹Õé໚¹¤¹ ªÒ¢ͺ ÍÂÙ‹ÁÒËÅÒÂÃØ‹¹áÅŒÇÂѧäÁ‹ä´ŒºÑµÃ»ÃЪҪ¹. ò. ¹. ¡ÅØÁ‹ ¤¹¡ÅØÁ‹ àÅç¡ æ ·ÕÁè ËÕ Ã×ÍÊÌҧÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§µ¹àͧ¢Ö¹é ãËÁ‹ «Ö§è ᵡµ‹Ò§¨Ò¡ÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§Êѧ¤Á¤¹¡ÅØÁ‹ ãËÞ‹ áÅоÂÒÂÒÁ ·Õè¨ÐãËŒ¤¹¡ÅØ‹ÁãËÞ‹ÂÍÁÃѺÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§µ¹ ઋ¹ ¡Ðà·Â໚¹ ¤¹ªÒ¢ͺ¡ÅØ‹Á˹Ö觷ÕèàÃÕ¡ÌͧãËŒÊѧ¤ÁÂÍÁÃѺ. ¤¹·Õ躌ҹ ¹. ÀÃÃÂÒËÃ×ÍÊÒÁÕ àª‹¹ Çѹ¹Õé¨Ð¡ÅѺ´Ö¡ ºÍ¡¤¹·Õ躌ҹáÅŒÇËÃ×ÍÂѧ. ¤ÁÁ. ·Õ躌ҹ. ¤¹ÅÐàÃ×èͧà´ÕÂǡѹ ñ. ¹. àÃ×Íè §à´ÕÂǡѹ·Õµè ͹ááࢌÒã¨Ç‹Ò໚¹¤¹ÅÐàÃ×Íè § ·ÕÊè ´Ø ¨Ö§ÃٌNjÒ໚¹àÃ×èͧà´ÕÂǡѹ ઋ¹ àÃ×èͧ·Õèà¢Ò¨Ð¿‡Í§ÊÒÁÕ àÃÕ¡¤‹ÒàÅÕ駴١ѺàÃ×èͧ´ÒÃÒ¤¹´Ñ§ÁÕÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ÑºÊÒÁÕà¢Ò ໚¹¤¹ÅÐàÃ×èͧà´ÕÂǡѹ¹Ñè¹áËÅÐ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

17


ò. ¹. àÃ×Íè §·Õäè Á‹ãª‹àÃ×Íè §à´ÕÂǡѹᵋ¤ÊÙ‹ ¹·¹ÒࢌÒã¨Ç‹Ò໚¹àÃ×Íè § à´ÕÂǡѹ ઋ¹ ÂÒ¡ѺµÒ¤Ø¡ѹÍÂÙ‹µÑ駹ҹ ᵋ¤Ø¤¹ÅÐ àÃ×èͧà´ÕÂǡѹ. ¤º ñ. ¡. ࢌÒ໚¹¾Ç¡¡Ñ¹. (¾¨¹.). ò. ¡. ໚¹á¿¹¡Ñ¹ ઋ¹ µÍ¹¹ÕéàÃÒ¤º¡Ñ¹ÍÂÙ‹ ÂѧäÁ‹ä´Œ¤Ô´¶Ö§¡ÒÃᵋ§§Ò¹. ¤ÃپѡÅÑ¡¨Ó ¹. ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒÇÔªÒª‹Ò§ËÃ×ÍÇÔªÒÈÔÅ»Ð໚¹µŒ¹ â´ÂáͺÊѧࡵáÅÐ ¨´¨Ó¨Ò¡¼ÙŒàªÕèÂǪÒÞ àª‹¹ àÁ×ͧä·ÂäÁ‹ÁÕâçàÃÕ¹Ê͹«‹ÍÁ¹Ò́¡Ò ª‹Ò§Ê‹Ç¹ãËÞ‹¶ŒÒäÁ‹ãª‹¾‹ÍÊ͹ÅÙ¡¡ç໚¹áºº¤ÃپѡÅÑ¡¨Ó·Ñ駹Ñé¹. ¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁ‹ ¹. ¤¹Ãع‹ ãËÁ‹·ÁÕè ¤Õ ÇÒÁ¤Ô´ãËÁ‹ËÃ×ͤÇÒÁ¤Ô´·Õäè Á‹à»š¹ä»µÒÁ¡®à¡³± ´Ñé§à´ÔÁÁѡ໚¹¤¹·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‹ÍÊѧ¤Á ઋ¹ ÁÕâ¤Ã§¡ÒþѲ¹Ò¼ÙŒ¹Ó ¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁ‹ã¹Ç§ÃÒª¡ÒÃä·Â. ¤Å×è¹ÅÙ¡ãËÁ‹ã¹Ç§¡Òúѹà·Ô§¤§¨Ð ·ÓãËŒÅФùéÓ๋ÒÅ´¹ŒÍÂŧ. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. new wave). ¤ç͹àËÇÔÃÊ ¡. àÅÔ¡¤º, á¡·Ò§¡Ñ¹, ઋ¹ ໚¹á¿¹¡Ñ¹äÁ‹¶§Ö ó à´×͹ ¡ç¤Íç ¹àËÇÔÃʏ ¡Ñ¹àÊÕÂáÅŒÇ. (ÁÒ¨Ò¡ª×èÍÂÕèËŒÍÃÍ§à·ŒÒ Converse «Öè§ãªŒ¢ŒÍ¤ÇÒÁ â¦É³ÒÇ‹Ò ·Ò§ã¤Ã·Ò§Áѹ). ¤çÍ¿¿‚›©çÍ» ¹. Ìҹ¢ÒÂà¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèäÁ‹ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍŏ ÁÕäÍÈ¡ÃÕÁ ¢¹Á¨Ó¾Ç¡à¤Œ¡ ËÃ×ÍÍÒ¨ÁÕÍÒËÒúҧÍ‹ҧ ઋ¹ ¢ŒÒǼѴ ¡ŽÇÂàµÕÂë Ç. (Í. coffee shop). ¤çÍÁàÁŒ¹µ ñ. ¡. ÇÔ¨Òó¼Å§Ò¹, áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹, ઋ¹ ©Ñ¹·Ó§Ò¹¹ÕéàÊÃç¨ áŌǤسª‹Ç¤çÍÁàÁŒ¹µË¹‹Í«Ô. ¾Ù´ÊÑé¹ æ Ç‹Ò àÁŒ¹µ. ò. ¹. ¤ÓÇÔ¨Òó¼Å§Ò¹, ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹, ઋ¹ Í‹Ò¹¼Å§Ò¹ àÊÃç¨áŌǪ‹ÇÂÊ‹§¤çÍÁàÁŒ¹µÁÒ´ŒÇ¹Ð. (Í. comment).

18

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¤ÍÏÃÑ»ªÑè¹·Ò§à¾È ñ. ¹. ¡ÒÃ㪌ÍӹҨ㹷ҧÁԪͺâ´ÂãËŒ§Ò¹ËÃ×͵Óá˹‹§à¾×Íè áÅ¡à»ÅÕ蹡Ѻ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§à¾È¡Ñº¼ÙŒµŒÍ§¡Òà ¼Å»ÃÐ⪹ËÃ×͡Ѻ¼ÙÍŒ ¹×è ·Õè¼µÙŒ ŒÍ§¡ÒüŻÃÐ⪹¨Ñ´ËÒ ÁÒãËŒ ઋ¹ ä´Œ¢Ò‹ ÇÇ‹Ò͸Ժ´Õ¤¹¹Õªé ͺ¤ÍÃÃ»Ñ ªÑ¹è ·Ò§à¾È ¶ŒÒà¸ÍÍÂÒ¡àÅ×è͹¢Ñ鹡çÅͧàʹ͵ÑÇࢌÒ仫Ô. ò. ¡. 㪌ÍӹҨ㹷ҧÁԪͺâ´ÂãËŒ§Ò¹ËÃ×͵Óá˹‹§à¾×èÍ áÅ¡à»ÅÕ蹡Ѻ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸·Ò§à¾È¡Ñº¼ÙŒµŒÍ§¡Òà ¼Å»ÃÐ⪹ËÃ×͡Ѻ¼ÙÍŒ ¹×è ·Õ¼è µÙŒ ÍŒ §¡ÒüŻÃÐ⪹¨´Ñ ËÒÁÒãËŒ ઋ¹ ¶Ö§äÁ‹â¡§¡Ô¹áµ‹à¢Ò¡ç¤ÍÏÃÑ»ªÑè¹·Ò§à¾È ¨Ð¡‹ͧ Ç‹Òà¢Ò໚¹¤¹´Õ䴌͋ҧäÃ. (àÃÔÁè 㪌àÁ×Íè ¾.È. òõõñ). (¤ÍÃÃ»Ñ ªÑ¹è ÁÒ¨Ò¡ Í. corruption). ¤ÑµªÙ ¹. Ãͧ෌ÒÊŒ¹µÑ¹ ËØÁŒ ËÁ´·Ø¡´ŒÒ¹ ·Ó´ŒÇÂ˹ѧËÃ×ÍÇÑʴؤŌÒÂ˹ѧ. (ÁÒ¨Ò¡ Í. court shoes). ¤ÑµµÑ鹺Ѵ ¹. ÊÓÅվѹ»ÅÒ¡ŒÒ¹¾ÅÒʵԡ 㪌»ÃÐ⪹ä´ŒËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹¨Ø‹ÁÂÒ ãÊ‹á¼Å àªç´¹éÓÁÙ¡à´ç¡Í‹Í¹ «Ñº¹éÓã¹ËÙ. (Í. cotton bud). ¤ÑµàµŒÍÏ ¹. ÁÕ´·ÕèÁÕÃÒ§ãËŒãºÁÕ´àÅ×è͹ࢌÒÍÍ¡ä´Œ 㪌ÊÓËÃѺ¡ÃÕ´ËÃ×͵Ѵ¡ÃдÒÉ à»š¹µŒ¹ »ÅÒÂãºÁÕ´ÁÕÅ¡Ñ É³Ðà©Õ§áÅÐÊÒÁÒöËѡʋǹ·Õ·è Í×è ÍÍ¡·ÕÅз‹Í¹ä´Œ. (Í. cutter). ¤ŒÒà¹×éÍÊ´ ¡. ·Ó¸ØáԨà¡ÕèÂǡѺ¡ÒâÒºÃÔ¡Ò÷ҧà¾È ઋ¹ à¢Ò¶Ù¡µÓÃǨ¨Ñº à¾ÃÒФŒÒà¹×éÍÊ´. ¤Ò࿆ ¹. ʶҹºÑ¹à·Ô§ÂÒÁ¤èӤ׹ ÁÕÍÒËÒà à¤Ã×Íè §´×Áè »ÃÐàÀ·áÍÅ¡ÍÎÍŏ ÁÑ¡ÁÕ ¡ÒÃáÊ´§´¹µÃÕáÅСÒÃáÊ´§Í×è¹ æ ઋ¹ µÅ¡ ÁÒÂÒ¡Å. (½. caf ). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

19


¤Õ ñ ñ. ¡. »‡Í¹¢ŒÍÁÙÅŧã¹à¤Ã×Íè §¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ઋ¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹¤Õ¢ ÍŒ ÁÙżԴ¾ÅÒ´ ·ÓãËŒ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ»ÃÐÁÇżżԴ. ò. ¹. ¤Óà©Å¢ͧ¢ŒÍÊͺËÃ×ÍẺ½ƒ¡ËÑ´ ઋ¹ ¤ÃٷӤՏãËŒ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ä» µÃǨ¤ÓµÍºáºº½ƒ¡ËÑ´¡Ñ¹àͧ. (Í. key). ¤Õ ò ¹. ºØ¤¤ÅÊÓ¤ÑÞ ËÒ¡¢Ò´ä»ÍÒ¨·ÓãËŒ§Ò¹äÁ‹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ àª‹¹ à¢Ò໚¹¤Õ¢Í§ºÃÔÉÑ·¢Í§àÃÒ ·ÓãËŒºÃÔÉÑ·à¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧÁÒ¶Ö§·Ø¡Çѹ¹Õé. ¾Ù´àµçÁ æ Ç‹Ò ¤ÕáÁ¹. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. key person). ¤ÕáÁ¹ ¹. ºØ¤¤ÅÊÓ¤ÑÞ ËÒ¡¢Ò´ä»ÍÒ¨·ÓãËŒ§Ò¹äÁ‹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ àª‹¹ §Ò¹ÊÑÁÁ¹ÒàÁ×Íè ÇÒ¹ ¤ÕÂᏠÁ¹¢Í§§Ò¹ËÒµÑÇä» à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè µŒÍ§ÇÔ觡ѹÇØ‹¹. ¾Ù´ÊÑé¹ æ Ç‹Ò ¤Õ. (Í. key man). ¤Õ ó ¹. ÃдѺàÊÕ§´¹µÃÕ àª‹¹ à¢ÒàÊÕ§µèÓ ÃŒÍ§à¾Å§¤Õ¹ äÕé Á‹ä´Œ. à¢Ò໚¹¹Ñ¡ÃŒÍ§ ÊÁѤÃàÅ‹¹ Ìͧ¼Ô´¤ÕÍÂÙ‹àÃ×èÍÂ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. key signature). ¤Õ ô ¹. ʋǹ¢Í§á»‡¹¢Í§à¤Ã×èͧ´¹µÃÕ»ÃÐàÀ·¤ÕºÍÏ´·Õè¡´áÅŒÇà¡Ô´àÊÕ§. (Í. key). ¤×¹ËÁÒË͹ ¹. ¤×¹ÊØ´·ŒÒ¡‹Í¹ÇѹàÅ×Í¡µÑ駫Öè§ËÑǤÐá¹¹à´Ô¹ä»µÒÁºŒÒ¹µ‹Ò§ æ à¾×èͨ‹ÒÂà§Ô¹«×éÍàÊÕ§ ઋ¹ ¡¡µ.ÊÑè§ãˌ਌Ò˹ŒÒ·ÕèཇÒÃÐÇѧ¡Òë×éÍ àÊÕ§㹤׹ËÁÒË͹. ¤Ø³µÑÇ ¹. ËÞÔ§·ÕèËÒàÅÕ駪վ´ŒÇ¡ÒäŒÒ»ÃÐàÇ³Õ àª‹¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Ñé¹·‹Ò·Ò§´Õ äÁ‹¹‹Ò໚¹¤Ø³µÑÇàÅÂ.

20

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¤Ø³¸Ò´Ò ¹. ¼ÙªŒ Ò·Õãè ËŒ¼ËÙŒ ÞÔ§ËÒàÅÕÂé § ઋ¹ à¢Ò´Ù·Ò‹ ·Ò§¹‹Ò¹Ñº¶×Í áµ‹àº×Íé §ËÅѧ ໚¹¤Ø³¸Ò´Ò. (àÅÕ¹àÊÕ§ÁÒ¨Ò¡ áÁ§´Ò). ¤Ø³ÀÒ¾¤Ñºá¡ŒÇ ¹. ¤Ø³ÊÁºÑµàÔ ´‹¹¢Í§ºØ¤¤ÅËÃ×ÍÊÔ§è ¢Í§·ÕÁè ÁÕ Ò¡Í‹ҧàËç¹ä´Œª´Ñ ઋ¹ à¢Ò໚¹ Ê.Ê.¹éÓ´Õ ¤Ø³ÀÒ¾¤Ñºá¡ŒÇ¨ÃÔ§ æ. ¤Ø³âÊ ¹. ËÞÔ§·ÕèËÒàÅÕ駪վ´ŒÇ¡ÒäŒÒ»ÃÐàÇ³Õ àª‹¹ ÊÁѹÕé¾Ç¡¤Ø³âÊÁÕÃдѺ ¨Ðᵋ§µÑÇàËÁ×͹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒàÅÂ. (âÊ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ âÊàÀ³Õ). ¤ÙÅ ¡. à·‹, à¡‹§, ઋ¹ Όà¸Í¹Õè¤ÙŨѧàÅ¹Р·Ñé§ËÅ‹Í·Ñé§àÃÕ¹ࡋ§. (Í. cool). ऌ¡ ñ. ¹. ¢¹Á½ÃÑ觪¹Ô´Ë¹Öè§ ·Ó´ŒÇÂệ§ÊÒÅÕ¼ÊÁ䢋 à¹Â ¹éÓµÒŠ໚¹µŒ¹ áŌǼԧËÃ×ÍͺãËŒÊØ¡. (¾¨¹.). ò. ¹. ¼Å»ÃÐ⪹ ઋ¹ â¤Ã§¡ÒÃÂѡɏÂѧäÁ‹ä´ŒÃѺ͹ØÁѵÔà¾ÃÒмٌºÃÔËÒà Âѧẋ§à¤Œ¡¡Ñ¹äÁ‹Å§µÑÇ. (Í. cake). à¤çÁ ¡. §¡ÁÒ¡ äÁ‹ÂÍÁàÊÕ¼ŻÃÐ⪹¢Í§µ¹áÅеŒÍ§¡ÒÃä´Œ½†ÒÂà´ÕÂÇ. à¤Ã×Í¢‹Ò ¹. Ãкº¸ØáԨ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ËÃ×ÍÇÔ·ÂØ໚¹µŒ¹ ·Õè¢ÂÒµÑǡnjҧ¢ÇÒ§·Ø¡ ·ÔÈ·Ò§, ÊÒ¢ÒËÃ×ÍÃкºÂ‹Í¢ͧÃкºãËÞ‹ ઋ¹ »ÃÐà·Èä·Â㪌 §º»ÃÐÁÒ³ÁËÒÈÒÅà¾×è;Ѳ¹Òà¤Ã× Í ¢‹ Ò Â¤Á¹Ò¤Á. ºÃÔ ÉÑ · ¹Õé à »š ¹ à¤Ã×Í¢‹Ò¢ͧºÃÔÉÑ·¢ŒÒÁªÒµÔ. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. network). à¤Ã×èͧ¿Í¡ÍÒ¡ÒÈ ¹. ÍØ»¡Ã³ä¿¿‡Ò·Õè㪌»ÃѺÍÒ¡ÒÈãËŒºÃÔÊØ·¸Ôì ઋ¹ ˌͧ¹Í¹ ¢Í§ÅÙ¡¹‹Ò¨ÐµÔ´à¤Ã×èͧ¿Í¡ÍÒ¡ÒÈ ÍÒ¡ÒȨÐä´ŒºÃÔÊØ·¸Ôì. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. air purifier). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

21


à¤ÍÏોÍÏ ¹. à¤Ã×èͧËÁÒº¹Ë¹ŒÒ¨Í¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ·Õèà¤Å×è͹·Õèä´Œâ´Â㪌àÁŒÒʏ ËÃ×Íệ¹ÅÙ¡Èà 㪌ÃкصÓá˹‹§¢Í§¢ŒÍ¤ÇÒÁ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹º¹Ë¹ŒÒ ¨Í¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ. (Í. cursor). ऌÒÅÒ§ ¹. ÊÔ§è ËÃ×Í»ÃÒ¡¯¡Òó¼´Ô »Ã¡µÔ··Õè ÓãËŒàª×Íè Ç‹ÒÁÕËÃ×ͨÐÁÕʧÔè ·Õäè Á‹´àÕ ¡Ô´¢Ö¹é ઋ¹ ऌÒÅÒ§¢Í§¡Òû¯ÔÇµÑ .Ô à¤ŒÒÅÒ§¢Í§¡Ò÷بÃÔµ. ऌÒÅҧNjҨÐÊͺµ¡. à¤ÒÐ ñ. ¡. µÑ´ÊԹ㨢ѹé ÊØ´·ŒÒÂ, ͹ØÁµÑ ,Ô (Áѡ㪌㹤ÇÒÁ»¯Ôàʸ) ઋ¹ â¤Ã§¡Òà ͺÃÁà¾×Íè ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅҡûÃШӻ‚¹Õé ¡ÃÃÁ¡ÒÃʋǹãËÞ‹¡àç Ë繪ͺáÅŒÇ áµ‹·‹Ò¹»ÃиҹÂѧäÁ‹à¤ÒÐ. (ÁÒ¨Ò¡¡ÒûÃÐÁÙÅ). ò. ¡. §´ÍÍ¡¤ÇÒÁàËç¹ àª‹¹ àÃ×èͧËÑÇ˹ŒÒä»ÂØ‹§¡ÑºàÅ¢Ò ©Ñ¹¢Íà¤ÒÐ äÁ‹ ÍÂÒ¡ÇÔ¨Òó. à¤ÒСÐÅÒ ñ. ¡. àÃÕ¡¤¹ãËŒÁÒ·Ó§Ò¹ãËŒâ´Â㪌à§Ô¹ËÃ×ͼŻÃÐ⪹à¢ŒÒÅ‹Í (㪌㹤ÇÒÁËÁÒ´ٶ١) ઋ¹ ¾Íà¢Òà¤ÒСÐÅÒ ¾Ç¡ËÔÇà§Ô¹¡çáË‹ ¡Ñ¹ÁÒ˹ŒÒÊÅ͹. ò. ¡. Ê‹§ÊÑÞÞÒ³àÃÕ¡¼Ù·Œ µÕè ÍŒ §¡ÒÃä´ŒµÓá˹‹§à¢ŒÒÁÒËÒà¾×Íè ãËŒ¨Ò‹ Âà§Ô¹ «×Íé µÓá˹‹§ (㪌㹤ÇÒÁËÁÒ´ٶ¡Ù ) ઋ¹ µÍ¹¹Õãé ¡ÅŒ¨Ð¶Ö§Ä´Ù¡ÒÅ à¤ÒСÐÅÒà¾×èÍàÃÕ¡à§Ô¹ã¹¡ÒÃâ¡ŒÒÂáÅŒÇ. (ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà¤ÒÐ ¡ÐÅÒàÃÕ¡ÊعѢÁÒ¡Ô¹¢ŒÒÇ㹡ÐÅÒ). ᤌªàªÕÂÏ ñ. ¹. ¼ÙŒ·Ó˹ŒÒ·Õè¤Ô´à§Ô¹ ³ ¨Ø´·Õè¡Ó˹´ã¹ÃŒÒ¹¤ŒÒËÃ×ÍʶҹºÃÔ¡Òà ઋ¹ ᤌªàªÕÂϤ¹¹Õé¤Ô´à§Ô¹ªŒÒÁÒ¡ äÁ‹·Ñ¹ã¨ÅÙ¡¤ŒÒ. ò. ¹. ·ÕèÃѺËÃ×Í·Õ訋ÒÂà§Ô¹ ઋ¹ ŧ·ÐàºÕ¹àÊÃç¨áÅŒÇãˌ仨‹ÒÂà§Ô¹·Õè ᤌªàªÕÂÏ. (Í. cashier). á¤ç´´Õé ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹·Õµè ´Ô µÒÁä»ÍӹǤÇÒÁÊдǡᡋ¼àÙŒ Å‹¹¡Íŏ¿¢³ÐÍÍ¡Ãͺ Í‹ҧạ¶Ø§¡Íŏ¿ Ê‹§äÁŒ¡Í ŏ¿ ¡Ò§Ã‹Á ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ᵋ¡Í‹ ¹à¢Ò໚¹á¤‹

22 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


á¤ç´´Õ¸é ÃÃÁ´Ò ÍÒÈѤÃÙ¾¡Ñ ÅÑ¡¨Ó à´ÕÂë ǹաé ÅÒÂ໚¹â»ÃÃдѺâÅ¡ä»áÅŒÇ. (Í. caddie, caddy). ᤌ¹½˜§ËØ‹¹ ¡. ᤌ¹ã¨ÁÒ¡áÅÐËÒ·Ò§·Õ¨è ÐŌҧᤌ¹ÍÂÙµ‹ ÅÍ´àÇÅÒ àª‹¹ ·Õàè ¢ÒäÁ‹ÁÕ á¼‹¹´Ô¹¨ÐÍÂÙ‹¡çà¾ÃÒФ¹¡ÅØ‹Á¹Õé à¢ÒàÅÂᤌ¹½˜§ËØ‹¹ ÃÍàÇÅÒàÍҤ׹. (ÁÒ¨Ò¡ª×èÍÀҾ¹µÃ·ÕèµÑ駨ҡàÃ×èͧ Child’s Play àÃÔèÁ©ÒÂÀÒ¤áá àÁ×èÍ ¾.È. òõóñ). á¤Ã ¡. ãÊ‹ã¨, ໚¹Ë‹Ç§à»š¹ãÂ, ÍÒ·Ã, ઋ¹ ã¤Ã¨ÐÇ‹ÒÍÐäÃà¢Ò¡çäÁ‹á¤Ã. ¼Áá¤Ã ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¢Í§ÅÙ¡áÅÐÀÃÃÂÒ¼ÁÁÒ¡·ÕèÊØ´. (Í. care). ⤵Ãà˧ŒÒÈÑ¡ÃÒª ¹. ǧȏʡØÅ, ་Ҿѹ¸Ø, ઋ¹ ÍÂÒ¡¨Ð´‹Ò¡ç´Ò‹ ©Ñ¹¤¹à´ÕÂÇ äÁ‹µÍŒ § ¢Ø´â¤µÃà˧ŒÒÈÑ¡ÃÒªÁÒ´‹Ò. (໚¹¤ÓäÁ‹ÊØÀÒ¾). â¤Ã§¢‹Ò ¹. Ãкº¡ÒÃÊ×Íè ÊÒÃËÃ×ÍÃкºÊÒÃʹà·È໚¹µŒ¹ ·Õàè ª×Íè Á⧡ѹ«Ñº«ŒÍ¹ àËÁ×͹µÒ¢‹Ò ઋ¹ ºÃÔÉ·Ñ ãËÁ‹¡ÓÅѧ¨Ðແ´ãËŒºÃÔ¡ÒÃâ¤Ã§¢‹ÒÂâ·ÃÈѾ· à¤Å×è Í ¹·Õè . ¡ÃзÃǧÈÖ ¡ ÉÒ¸Ô ¡ ÒÃÁÕ â ¤Ã§¡ÒÃÊÃŒ Ò §â¤Ã§¢‹ Ò ÂÃкº ÊÒÃʹà·È·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ. ä»ÃɳÕÂä ·Â¡ÓÅѧ¾Ñ²¹Òâ¤Ã§¢‹ÒÂÍ͹䬏. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. network). ã¤Ãµ‹Íã¤Ã ¹. ¼ÙŒ¤¹·ÑèÇä» àª‹¹ à¢Òà·ÕèÂǪ‹ÇÂã¤Ãµ‹Íã¤Ã·ÑèÇä»ËÁ´ ᵋ¡ÅѺäÁ‹ àËÅÕÂÇáŤ¹·Õ躌ҹ.

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

23


ÍÑ¡Éà § §ŒÍ§á§Œ§

¡. ͌͹ãËŒàÍÒã¨ËÃ×͵ÒÁã¨Í‹ҧ¡Ñºà´ç¡àÅç¡ æ ઋ¹ äÁ‹µŒÍ§ÁÒ·Ó §ŒÍ§á§Œ§àÅÂÂѧ䧡çäÁ‹ãˌ仴ŒÇÂËÃÍ¡.

§Í¹µØº»†Í§ ¡. áÊ´§ÍÒ¡ÒÃÊкѴÊкԧé â¡Ã¸à¤×ͧËÃ×ÍäÁ‹¾Íã¨à¾×Íè ãËŒà¢Ò§ŒÍ ઋ¹ à¸Íä»ÅŒÍà¢Ò à¢Òàŧ͹µØº »†Í§ä»áÅŒÇ. ¤ÁÁ. §Í¹»†Í§, §Í¹»†Í§ æ. §Í¹»†Í§, §Í¹»†Í§ æ ¡. áÊ´§ÍÒ¡ÒÃÊкѴÊкÔé§â¡Ã¸à¤×ͧËÃ×ÍäÁ‹¾Íã¨à¾×èÍ ãËŒà¢Ò§ŒÍ. ¤ÁÁ. §Í¹µØº»†Í§. §Ñé¹ æ ¡. ¸ÃÃÁ´Ò, ¾×é¹ æ, äÁ‹¹‹Òʹã¨, äÁ‹ÁդسÊÁºÑµÔ¾ÔàÈÉ, ઋ¹ ˹ѧàÃ×èͧ¹Õé ¡ç§Ñé¹ æ äÁ‹àËç¹´ÕÍ‹ҧ·Õèâ¦É³ÒàÅÂ. §Ñº ñ. ¡. ÍÒ¡Ò÷Õè͌һҡ¤ÒºËÃ×Í¡Ñ´â´ÂàÃçÇ. (¾¨¹.). ò. ¡. ¾Ò¡ÂãËŒ·¹Ñ ¡Òþٴ¢Í§¼Ùጠʴ§, ÌͧãËŒ·¹Ñ µÒÁà¾Å§·Õãè ªŒÅ»Ô «Ô§é ËÃ×ÍÌͧ ¤ÒÃÒâÍà¡Ð, ઋ¹ ¾ÃÐà͡˹ѧàÃ×Íè §¹Õ¾é ´Ù àÃçÇÁÒ¡ àÇÅҾҡµÍŒ §¾ÂÒÂÒÁ §ÑºãËŒ·Ñ¹. à¾Å§¹ÕéàÃçÇÁÒ¡ ©Ñ¹à¡×ͺ¨Ð§ÑºµÒÁäÁ‹·Ñ¹. §Ò¹à¢ŒÒ ñ. ¡. ÁÕ¤¹¨ŒÒ§·Ó§Ò¹ÁÒ¡ ઋ¹ ແ´ºÃÔÉ·Ñ ä´ŒäÁ‹¹Ò¹ §Ò¹à¢ŒÒÅŒ¹Á×ÍàÅÂ. ò. ¡. ÁÕàÃ×Íè §à´×ʹÌ͹ »˜ÞËÒ ¤ÇÒÁÂا‹ ÂÒ¡ ·Õµè ÍŒ §á¡Œä¢ ઋ¹ §Ò¹à¢ŒÒ ᵋઌÒàÅÂËÃ×Í ¾ÍÁÒ¶Ö§¡ç¶Ù¡¹ÒÂàÃÕ¡仴‹Ò. §Ò¹á¿Ã ¹. §Ò¹áÊ´§áÅТÒÂÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡Òà ઋ¹ ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃà¿ÍϹàÔ ¨ŒÍÏãËÁ‹ Í´ã¨äÇŒ«×éÍ㹧ҹá¿Ã ¨Ðä´Œ¢Í§´ÕÃÒ¤Ò¶Ù¡. (á¿Ã ÁÒ¨Ò¡ Í. fair). §Õ´ ¡. àÈÃŒÒ, ÊÅ´, àÊÕÂã¨, ઋ¹ ¡ÃÐ້Òʵҧ¤ËÒ §Õ´àÅÂàÃÒ.

24 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


§ÙàË‹Ò ¹. ¼ÙŒ·ÃÂÈËÑ¡ËÅѧ, ¼ÙŒ·ÕèàÅÕé§äÁ‹àª×èͧ, ઋ¹ Ê.Ê. ¾Ç¡¹Õé໚¹§ÙàË‹Ò ¾Ãä ʹѺʹع¨¹ä´ŒÃѺàÅ×Í¡µÑé§áŌǡÅѺ·ÃÂÈä»à¢ŒÒ¡Ñº¾Ã但ҵ碌ÒÁ. à§Ô¹¡Œ¹¶Ø§ ¹. à§Ô¹¢Í§¢ÇÑÞËÃ×Íà§Ô¹·Õèä´ŒÁÒã¹âÍ¡ÒʾÔàÈÉ ÁÑ¡à¡çºänj໚¹à§Ô¹ Á§¤ÅäÁ‹¹ÓÁÒ㪌 ໚¹ÊÑÞÅѡɳÇ‹Ò¨ÐäÁ‹ÁÕÇѹ¢Ò´à§Ô¹ ઋ¹ ਌ÒÊÒÇ à¡çºà§Ô¹ÊÔ¹ÊÍ´änj໚¹à§Ô¹¡Œ¹¶Ø§. à§Õº໚¹»†ÒªŒÒ ¡. à§ÕºÍ‹ҧÇѧàǧ ઋ¹ à´ÕëÂǹÕéàÈÃÉ°¡Ô¨µ¡µèÓ µÅÒ´·Õèà¤Â ¤Ö¡¤Ñ¡¡çà§Õº໚¹»†ÒªŒÒàÅÂ. ÍÑ¡Éà ¨ ¨´ËÁÒÂÅÙ¡â«‹ ¹. ¨´ËÁÒ·ÕÁè àÕ ¹×Íé ¤ÇÒÁÍ‹ҧà´ÕÂǡѹ ¼ÙÊŒ §‹ «Ö§è äÁ‹Å§ª×Íè ¨ÃÔ§·Ó¢Ö¹é áÅŒÇÊ‹§ä»ãËŒ¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ à¹×Íé ¤ÇÒÁ㹨´ËÁÒ¡ŋÒǶ֧à˵ØÃÒŒ  ·Õèà¡Ô´¢Öé¹á¡‹¼ÙŒÃѺ¶ŒÒäÁ‹Ê‹§¨´ËÁÒµ‹Íä»Âѧ¼ÙŒÍ×è¹µÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕèÃÐºØ áÅСŋÒǶ֧àÃ×èͧ´Õ æ ·Õèà¡Ô´á¡‹¼ÙŒÃѺ·ÕèÊ‹§¨´ËÁÒµ‹Íä»Âѧ¼ÙŒÃѺ ¤¹Í×¹è æ µÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕÃè ÐºØ ¶ŒÒÊ‹§·Ò§ÍÕàÁŏ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÍÕàÁŏš٠⫋. (¤ÁÁ. ÍÕàÁŏÅÙ¡â«‹). ¨º¢‹ÒÇ ñ. ¡. äÁ‹à»š¹¢‹ÒÇÍÕ¡µ‹Íä» àª‹¹ ¾Íà¸Í»ÃСÒȪѴਹNjҶ͹ËÁÑé¹áÅŒÇ ¡ç¨º¢‹ÒÇ. ò. ¡. ¨º, äÁ‹¾´Ù ¶Ö§àÃ×Íè §¹ÕÍé ¡Õ µ‹Íä», ઋ¹ ¨Ðº‹¹ä»·ÓäÁ àÁ×Íè äÁ‹ÍÂÒ¡ä» ¡çäÁ‹µŒÍ§ä» ¨º¢‹ÒÇ. ¨Ð...ÁÔ...áËÅ‹ ¡. ¨Ç¹à¨Õ¹ ઋ¹ ªÒµÔ¨Ð¾Ñ§ÁÔ¾§Ñ áËÅ‹áÅŒÇ ÂѧäÁ‹ËÂش⡧¡Ô¹¡Ñ¹ÍÕ¡. ½¹·Ó·‹Ò¨Ðµ¡ÁÔµ¡áËÅ‹ÃÕº¡ÅѺºŒÒ¹¡Ñ¹à¶ÍÐ. ¨Ñê¡¡ÐáÃŒ ¹. ÃÑ¡áÃŒ, ʋǹ¢Í§Ã‹Ò§¡ÒÂ㵌ǧᢹ, ઋ¹ ·ÓäÁÊÒÇ æ à´ÕÂë Ç¹Õ¨é §Ö âªÇ ¨Ñê¡¡ÐáÌ䴌äÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ÍÒÂ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

25


¨ÑꡨÕé, ¨ÑꡨÕë ñ. ¡. ÃÙŒÊÖ¡àÊÕÂÇÊд،§ËÃ×ÍËÑÇàÃÒÐàÁ×èͶ١¨Õé·ÕèàÍÇËÃ×ÍÃÑ¡áÌ໚¹µŒ¹ ઋ¹ Í‹ÒÁÒ¡Í´àÍǩѹ Áѹ¨ÑꡨÕé. ò. ¡. ·ÓãËŒËÑÇàÃÒдŒÇ¡ÒèÕé·ÕèàÍÇËÃ×ÍÃÑ¡áÌ໚¹µŒ¹ ઋ¹ à¢ÒÁÕ ¨Ø´Í‹Í¹·ÕèàÍÇ ¶ŒÒàÃÒ¨ÑꡨÕàé ¢Ò¨ÐËÑÇàÃÒÐäÁ‹ËÂØ´. ó. ¡. ÃÙŒÊÖ¡¤Ñ¹ ÃФÒ ËÃ×ͤŌÒÂ æ ¢¹ÅØ¡ ·Ñé§ æ ·ÕèäÁ‹ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ àª‹¹ àËç¹Ë¹Ç´¾ÃÐàÍ¡¤¹¹ÕéáŌǨÑꡨÕé. ¨ÑꡨÕé¨Ñê¡à´ÕÂÁ ¡. ÃÙŒÊÖ¡à¢Ô¹ÍÒÂ, µÐ¢Ô´µÐ¢Ç§ã¨´ŒÇ¤ÇÒÁ¢Ñ´à¢Ô¹, ઋ¹ ¨ÐãËŒ©Ñ¹ 仹؋§¡Ò§à¡§à»´Êд×Í ©Ñ¹¨ÑꡨÕé¨Ñê¡à´ÕÂÁ ·ÓäÁ‹ä´ŒËÃÍ¡. ¨ÑꡨÕéËÑÇ㨠¡. ÃÙŒÊÖ¡ÇÒºËÇÔÇ àª‹¹ à¾Å§¹Õ鿘§áŌǨÑꡨÕéËÑÇã¨. ¨Ñê¡à´ÕÂÁ ñ. ¡. ¡Ãдҡ, à¢Ô¹ÍÒÂ, Áѡ㪌ࢌҤً¡Ñº¤Ó ¨ÑꡨÕé ໚¹ ¨ÑꡨÕé¨Ñê¡à´ÕÂÁ. (¾¨¹.). ò. ¡. ÃÙŒÊÖ¡àÊÕÂÇÊд،§ËÃ×ÍËÑÇàÃÒÐâ´ÂäÁ‹µÑé§ã¨àÁ×èͶ١¨Õé·ÕèàÍÇËÃ×ÍÃÑ¡áÃŒ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ Í‹ÒÁÒâ´¹µÑǩѹ¹Ð Áѹ¨Ñê¡à´ÕÂÁ. ¨Ñ꧿ه´ ¹. ÍÒËÒ÷Õäè Á‹Á¤Õ ³ Ø ¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡Òùѡ Áѡ໚¹ÍÒËÒ÷ջè ÃСͺ´ŒÇÂệ§ áÅÐä¢ÁѹÁÒ¡à¡Ô¹ä» ઋ¹ à´ç¡ æ ÊÁÑÂ¹Õ¡é ¹Ô áµ‹¨§Ñê ¿Ù´‡ ¨Ö§·Óãˌ໚¹âä͌ǹ. (Í. junk food). ¨Ñê§àÁŏ ñ. ¹. ä»ÃɳÕÂÀѳ±·äÕè Á‹ÁÊÕ ÒÃÐ Áѡ໚¹ãºâ¦É³ÒÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡Òõ‹Ò§ æ ઋ¹ àÃÒä´ŒÃѺ¨Ñê§àÁŏÇѹÅÐËÅÒ©ºÑº. ò. ¹. ä»ÃɳÕÂ͏ àÔ Åç¡·Ã͹ԡʏ·äÕè Á‹ÁÊÕ ÒÃÐ Áѡ໚¹ÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡Òõ‹Ò§ æ ઋ¹ Çѹ¹Õéແ´àÁŏºÍ¡«ÁÒ ÁÕᵋ¨Ñê§àÁŏ·Ñ駹Ñé¹. (Í. junk mail).

26 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¨Ñº©‹Ò ñ. ¹. ª×Íè ÍÒËÒÃÍ‹ҧ¨Õ¹ª¹Ô´Ë¹Ö§è µŒÁ¼Ñ¡ËÅÒ æ Í‹ҧ ઋ¹¡ÇÒ§µØ§Œ ¤Ð¹ŒÒ ¡ÐËÅèÓ»ÅÕ ËÑǼѡ¡Ò´ ¢Ö¹é ©‹Ò ¡ÑºËÁ٠໚´ ä¡‹ ൌÒËÙŒ 㪌«ÍÕ ÇÔê »ÃاãËŒÃÊÍÍ¡à¤çÁáÅеŒÁ¨¹à»„›ÍÂ. ò. Ç. ËÅÒ æ Í‹ҧᵋäÁ‹ÊÓ¤ÑÞËÃ×ÍäÁ‹µŒÍ§ãªŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ઋ¹ àÊÕÂáçàÃÕ¹Ê٧ᵋÁÒ·Ó§Ò¹¨Ñº©‹ÒÂÍÂÙ‹¡ÑººŒÒ¹. ó. Ç. ËÅÒ æ Í‹ҧᵋäÁ‹ÁդسÀÒ¾ ઋ¹ Ìҹ¹Õé¢Ò¢ͧ¶Ù¡¡ç¨Ãԧᵋ ໚¹¢Í§¨Ñº©‹Ò·Ñ駹Ñé¹. (¨.). ¨ÑèÇÅÁ ¡. äÁ‹ä´ŒÍÐäÃàÅ ઋ¹ ¶ŒÒäÁ‹ÃÙŒ¨Ñ¡ÅФÇÒÁâÅÀ ä´Œ¤×º¨ÐàÍÒÈÍ¡ ÊØ´·ŒÒ ¡ç¤§¨Ð¨ÑèÇÅÁ. (ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃàÅ‹¹ä¾‹). ¨Ôê¡â©‹Ç ¹. «ŒÍÊ»ÃاÃÊÍ‹ҧ˹Öè§ ÁÕÃÊà»ÃÕéÂÇ Ê‹Ç¹»ÃСͺËÅÑ¡¤×͹éÓÊŒÁÊÒª٠«ÕÍÔêÇ¢ÒÇ ¹éÓµÒÅ áÅÐà¡Å×Í. (¨.). ¨ÔꨍРñ. ¹. àÊÕ§¤ÅŒÒÂàÊÕ§¨Ø»Ò¡ áÊ´§ÍÒ¡ÒÃäÁ‹¾Í㨠ઋ¹ ÅÙ¡¤¹¹Õé¾Í´Øà¢ŒÒ Ë¹‹Í¡çªÑ¡ÊÕ˹ŒÒáÅзÓàÊÕ§¨Ôꨍзء·Õ. ò. ¡. ¾Ù´¨ÒáÊ´§¤ÇÒÁʹԷʹÁ©Ñ¹¤ÙË ¡Ñ ઋ¹ Í‹ÒÁÒ¨Ô¨ê Ѝ ¡Ñº©Ñ¹¹Ð ©Ñ¹äÁ‹ªÍº. ¨Ôµµ¡ ¡. ÃÙÊŒ ¡Ö àÈÃŒÒËÁͧ¢Ø¹‹ ÁÑÇ àª‹¹ Í‹ҾٴàÃ×Íè §¡ÒÃàÁ×ͧàÅ ¨Ôµµ¡à»Å‹Ò æ. ¨Ôé¹ ñ ¹. ¹Ñ¡½˜¹, ¹Ñ¡ÊÌҧÀÒ¾, ઋ¹ ¾Ç¡·Õè¤ÍµԤÍ´‹Ò¹Ò¡໚¹¾Ç¡¨Ôé¹ äÁ‹ÃÙŒàÃ×èͧÍÐäèÃԧ䴌ᵋàÁŒ¡àÍÒàͧ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. imagine). ¨Ôé¹ ò ¡. Âѧ໚¹ÊÒǺÃÔÊØ·¸Ôì ઋ¹ ¹ŒÍ§ãËÁ‹¤¹¹Õé´Ù˹ŒÒãÊ æ ᵋã¤Ã æ ¡çÇ‹ÒäÁ‹ ¨Ôé¹áÅŒÇ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. vergin). ¨Ôêº æ Ç. ¨Ôºê ¨Í ઋ¹ àÃ×Íè §¨Ôºê æ ᤋ¹àÕé ÃҨѴ¡ÒÃàͧ䴌 äÁ‹µÍŒ §ä»¡Ç¹à¢ÒËÃÍ¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

27


¨ÔéÁ¨Ø‹Á ¹. ÍÒËÒ÷Õè¹Óà¹×éÍÊѵǏáÅмѡµ‹Ò§ æ ÅÇ¡ã¹ËÁŒÍ·ÕèÁÕ¹éÓ»ÃاÃÊ«Ö觡ÓÅѧ à´×Í´áŌǵѡÍÍ¡ÁÒãÊ‹¶ÇŒ ¡Թ¡Ñº¹éÓ¨ÔÁé ઋ¹ 仡Թ¨ÔÁé ¨ØÁ‹ µŒÍ§ä»¡Ñ¹ËÅÒ¤¹ ¨Ö§¨Ðʹء. ¨ÕºÕ ¹. ¼ÙŒ·Õè¤ÍÂÃѺ㪌·Ø¡Í‹ҧ, ¼ÙŒ·Õè¶Ù¡ãªŒ§Ò¹ÍÂÙ‹àÃ×èÍÂä», ઋ¹ ÍÂҡ໚¹¾Ç¡¨ÕºÕ ËÃ×Íä§ ¶Ö§ä´Œ·Ó·Ø¡Í‹ҧ·Õàè ¢Ò㪌àÅÂ. ¾Ù´àµçÁ æ Ç‹Ò à¨à¹ÍÏÃÅÑè ຍ. (ÁÒ¨Ò¡ ¤ÓÇ‹Ò Í. general + ¨. ຌ). ¨ÕʵÃÔ§ [¨Õ-ÊÐ-µÚÃÔ§] ¹. ¡Ò§à¡§ã¹áºº·ÕèÁÕÊÒÂÃÑ´àÍÇáÅÐÁÕ¼ŒÒªÔé¹àÅç¡ æ ¾Í»´ ÍÇÑÂÇÐà¾È ÁÕÊÒÂÃÑ´¼‹Ò¹Ã‹Í§¡Œ¹ ઋ¹ ¾Ç¡àµŒ¹ÃкÓ⻈ªÍºãÊ‹¨ÕʵÃÔ§ à¾ÃÒдÙàËÁ×͹äÁ‹ä´ŒãÊ‹ÍÐäÃàÅÂ. (Í. G-string). ¨Öê¡ ¡. âÁâË¢Ö¹é ·Ñ¹·Õ ઋ¹ ¡ÓÅѧ´Ù¶Ò‹ ·ʹʴ¿ØµºÍÅÍÂÙ´‹ Õ æ ä¿à¡Ô´´Ñº ¨Ö¡ê àÅÂ. ¨Ø¡ æ ¨Ôê¡ æ Ç. àÅç¡ æ ¹ŒÍ æ ઋ¹ àÃ×èͧ¨Ø¡ æ ¨Ôê¡ æ ¡ç»Å‹ÍÂ仺ŒÒ§à¶ÍÐ Í‹ÒàÍÒÁÒ໚¹ÍÒÃÁ³àÅÂ. ¨Ø´¨ÙŽ Ç. Ë´µÑÇࢌÒä»ÁÒ¡, Êѹé ÁÒ¡, ઋ¹ à¸Í¨Ð¹Ø§‹ ¡ÃÐâ»Ã§ÊÑ¹é ¨Ø´ ¨ÙÍŽ ‹ҧ¹Õäé »ÇÑ´ËÃ×Í. ¨ØºØ æ ! [¨ØºØ-¨ØºØ] ¤ÓÍØ·Ò¹áÊ´§¤ÇÒÁª×¹è ªÁ¼ÙËŒ ÞÔ§·Õáè µ‹§µÑÇà«ç¡«Õè ઋ¹ ¨Øº Ø æ ! ¹ŒÍ§á¹çµâªÇªØ´à»´¾Ø§ÍÕ¡áÅŒÇ. (ÁÒ¨Ò¡â¦É³Ò¢¹Á¢ºà¤ÕéÂÇÂÕèËŒÍ˹Öè§). ¨Ù´ æ ¡. ·ŒÍ§Ã‹Ç§ ઋ¹ ã¤ÃäÁ‹·ÓµÒÁÊÑÞÞÒ ¢ÍãËŒ¨Ù´ æ ÇÔè§à¢ŒÒˌͧ¹éÓäÁ‹·Ñ¹. ¨Ù¹ ñ. ¡. »ÃѺᵋ§à¤Ã×èͧãËŒ·Ó§Ò¹ä´Œ¾Í´Õ ઋ¹ ¨Ù¹¤Å×è¹ÇÔ·ÂØ. ¨Ù¹à¤Ã×èͧ¹µ. ¨Ù¹à»‚Ââ¹äÁ‹ãËŒàÊÕ§à¾Õé¹. ò. ¡. »ÃѺᵋ§ãˌࢌҡѹ, »ÃѺ»ÃاãËŒàËÁÒСѹ, (㪌¡Ñº¤ÇÒÁ¤Ô´) ઋ¹ ¤Ù‹ ᵋ§§Ò¹ãËÁ‹ µŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ¨Ù¹à¢ŒÒËҡѹ¶Ö§¨ÐÍÂÙ¡‹ ¹Ñ Â×´. (ÁÒ¨Ò¡ Í. tune).

28 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


਍ ñ. ¹. ¾Õè ËÇÁÊÒÂâÅËÔµ·Õè໚¹¼ÙŒËÞÔ§, ÞÒµÔ ¼ÙŒ ¾Õè ·Õè à »š ¹ ¼ÙŒ Ë ÞÔ § (㪌 ã ¹ËÁÙ‹ ¤ ¹ àª×éÍÊÒ¨չ), ઋ¹ Çѹ¹Õé¨Ðãˌ਍ä»ÃѺ¹ŒÍ§·ÕèâçàÃÕ¹. ò. ¹. ¼ÙËŒ ÞÔ§àª×Íé ÊÒ¨չ·Õ·è Ó¸ØáԨ¨¹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ àª‹¹ ਍àÅŒ§. ਍§ ÍŒ . ਍à¡ÕÂÇ. ó. ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèÁÕÍÒÂؤÃÒǾÕèËÃ×ͼٌËÞÔ§·ÕèÁÕ¼ÙŒ¹Ñº¶×ÍÇ‹Ò໚¹¼ÙŒ¹Ó ËÃ×ͼٌËÞÔ§·Õè ·ÓµÑÇ໚¹¼ÙŒãËÞ‹ÊÑè§Ê͹¼ÙŒÍ×è¹à»š¹µŒ¹ (㪌àÃÕ¡´ŒÇ¤ÇÒÁʹԷʹÁ) ઋ¹ ã¹·ÑÇÏ¡ÅØ‹Á¹Õé àÃÒ¡ãˌ਍ᴧ໚¹ËÑÇ˹ŒÒ. (¨. ᨌ). ਍¡ÍÑé¡ ¡. µ¡Ë¹Ñ¡, ÅÓºÒ¡, ઋ¹ §Ò¹¹Õµé ͹¨ÐàÃÔÁè ËÅÒ¤¹ÃѺÍÒÊҨЪ‹Ç ᵋ¾Í ÁÕ»˜ÞËÒ¡çແ´Ë¹Õ¡Ñ¹ä»ËÁ´ ਍¡ÍÑé¡·ÕèàÃÒ¤¹à´ÕÂÇ. (¨. Ç‹Ò àÇáÃÃÁ). à¨à¢Õè ¹. ¡ÒáԹÍÒËÒ÷ÕÁè àÕ ¹×Íé ÊѵǏ»¹ÍÂÙâ‹ ´Âà¢ÕÂè à¹×Íé ÊѵǏÍÍ¡ à¾ÃÒеŒÍ§¡ÒáԹ ᵋ¼¡Ñ ઋ¹ à¢Ò໚¹¾Ç¡à¨à¢ÕÂè ¶ŒÒÊѧè ÍÒËÒ÷ÕÁè àÕ ¹×Íé ÊѵǏ ¡ç¨ÐàÅ×Í¡¡Ô¹à©¾ÒРʋǹÍ×¹è æ ·Õäè Á‹ãª‹à¹×Íé ÊѵǏ. (ਠÁÒ¨Ò¡ ¨. á¨ Ç‹Ò ÍÒËÒ÷Õäè Á‹ÁàÕ ¹×Íé ÊѵǏ). à¨ç´ªÑèÇ⤵à ñ. ¹. ǧȏʡØÅ·ÕÊè º× ÊÒÂâÅËÔµ «Ö§è ¹ÑºµÑ§é ᵋµÇÑ àͧ¢Ö¹é ä» ó ªÑ¹é ¤×Í ªÑé¹¾‹Í ªÑé¹»Ù† áÅЪÑé¹·Ç´¡Ñº¹Ñº¨Ò¡µÑÇàͧŧÁÒÍÕ¡ ó ªÑé¹ ¤×Í ªÑ¹é ÅÙ¡ ªÑ¹é ËÅÒ¹ áÅЪѹé àËŹ ÃÇÁ໚¹à¨ç´ªÑÇè ⤵à äÁ‹¹ºÑ ¼ÙËŒ ÞÔ§ ÃÇÁ´ŒÇÂ. (¾¨¹.). ò Ç. ·Õè㪌àÇÅÒ´Óà¹Ô¹§Ò¹¹Ò¹ÁÒ¡ ઋ¹ Êоҹà¨ç´ªÑèÇ⤵ùÕé ¼ÙŒÃѺàËÁÒ·Ô駧ҹä»áÅŒÇ ó ÃÒ àÅÂÂѧÊÌҧäÁ‹àÊÃç¨àÊÕ·Õ. à¨à¹ÍÏÃÑèÅຍ

¹. ¼Ù·Œ ¤Õè ÍÂÃѺ㪌·¡Ø Í‹ҧ, ¼Ù·Œ ¶Õè ¡Ù ãªŒ§Ò¹ÍÂÙà‹ Ã×Íè Âä», ઋ¹ ©Ñ¹äÁ‹ãª‹ à¨à¹ÍÏÃÅÑè ຍ¹Ð ¶Ö§¨ÐÁÒ㪌ãËŒ·Óä´Œ·¡Ø Í‹ҧ. ¾Ù´Â‹Í æ Ç‹Ò ¨Õº.Õ (ÁÒ¨Ò¡ Í. general + ¨. ຌ Ç‹Ò ÁŒÒ, ÁŒÒ㪌).

à¨ÃÔ޾à ñ. ໚¹¤ÓàÃÔèÁ·ÕèÀÔ¡ÉØÊÒÁà³Ã¾Ù´¡ÑºÊØÀÒ¾ª¹ áÅÐ໚¹¤ÓÃѺ. (¾¨¹.). ò. ¡. Ç‹Ò, ´‹Ò, ઋ¹ àÃ×èͧ¹Õéã¤Ãä»ÅŒÍ»‡Òá¡ÅСç â´¹à¨ÃÔ޾è¹ËÙÍ×éÍ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

29


à¨Ò ¡. àÊÁ͡ѹ, ËÒ¡ѹ, äÁ‹ÁÕã¤Ãä´Œà»ÃÕºàÊÕÂà»ÃÕº, ઋ¹ ¤ÃÒÇ·ÕèáÅŒÇàÃÒ á¡ÅŒ§à¢Ò ¤ÃÒǹÕàé ÃÒâ´¹à¢Òá¡ÅŒ§ ¡ç¶Í× Ç‹Ò਍ҡѹä». (¨. à¨ŒÒ Ç‹Ò ÇÔ§è , ÇÔ§è ˹Õ). ਌ÒáÁ‹à¹ÔéÏÊà«ÍÃÕè ¹. ¼ÙËŒ ÞÔ§·ÕÁè áÕ ¿¹ËÃ×Í¡Ô¡ê ËÅÒ¤¹ ·Ø¡¤¹à»š¹Ë¹ØÁ‹ ͋͹ÇÑÂ¡Ç‹Ò àª‹¹ ´ÒÃÒ¤¹¹ÕÁé ©Õ ÒÂÒÇ‹Ò਌ÒáÁ‹à¹ÔÃé ʏ à«ÍÃÕè à¾ÃÒм٪Œ Ò¢ͧà¸Í Ōǹᵋà´ç¡Ë¹ØÁ‹ æ ·Ñ§é ¹Ñ¹é . (à¹ÔÃé ʏ à«ÍÃÕè ÁÒ¨Ò¡ Í. nursery). ਌ÒáÁ‹ÁÕ´ËÁÍ ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·Õè·ÓÈÑÅ¡ÃÃÁ¤ÇÒÁ§ÒÁʋǹµ‹Ò§ æ ¢Í§Ã‹Ò§¡Ò ËÅÒÂʋǹ ઋ¹ ¹Ñ¡ÃŒÍ§ÅÙ¡·Ø‹§¤¹¹Õéä´Œ©ÒÂÒÇ‹Ò਌ÒáÁ‹ÁÕ´ËÁÍ à¾ÃÒÐà¸Í·ÓÈÑÅ¡ÃÃÁ·Ñ駵ÑÇ. à¨ÒÐÂÒ§ ñ. ¡. àµÐ¢Ò¹Ñ¡Áǽ†Òµç¢ŒÒÁà¾×èÍãËŒäÁ‹ÁÕáçÂ×¹µ‹ÍÊÙŒ ઋ¹ ¹Ñ¡ÁÇ ½†ÒÂá´§ÁÕ··Õ Ò‹ NjҨЪ¹Ðᵋ¾Í¶Ù¡à¨ÒÐÂÒ§µÔ´ æ ¡Ñ¹ ô-õ ·Õ ¡çÅÁŒ áÅÐÅØ¡äÁ‹¢Öé¹ÍÕ¡àÅÂ. ò. ¡. ¡Åѹè á¡ÅŒ§ãËŒàÊÕÂâÍ¡ÒÊ àª‹¹ ¶ŒÒàÃÒ¶Ù¡½†Òµç¢ŒÒÁáͺà¨ÒÐÂÒ§ â¤Ã§¡Ò÷աè ÓÅѧ·ÓÍÂÙ¡‹ ¤ç §µŒÍ§¾Ñºä». ¤ÁÁ. àµÐµÑ´¢Ò ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. à¨ÕêÂк‹âÅÐ ¡. ¡Ô¹äÁ‹Å§, ÃѺäÁ‹ä´Œ, Ãѧà¡Õ¨, ઋ¹ ÍÒËÒâŒÒ§¶¹¹ÁÕᵋ½¹Ø† Í‹ҧ¹Õé à¨ÕêÂк‹âÅÐËÃÍ¡. äÁ‹ä´ŒÍÒº¹éÓËÅÒÂÇѹ «¡Á¡Í‹ҧ¹Õé ã¤Ã æ ¡ç à¨ÕêÂк‹âÅÐ. (¨.). â¨Ãã¹à¤Ã×èͧẺ ¹. µÓÃǨ·Õè»ÃоĵԪÑèÇ àª‹¹ ¾Ç¡â¨Ã·ÕèÇ‹ÒÌҡҨáÅŒÇÂѧäÁ‹ ¹‹Ò¡ÅÑÇà·‹Òâ¨Ãã¹à¤Ã×èͧẺ. â¨Ð æ ¡. àÎÎÒ, ·ÓãËŒºÃÃÂÒ¡ÒȤÃÖ¡¤Ã×é¹Ê¹Ø¡Ê¹Ò¹, ઋ¹ §Ò¹Çѹ¹Õé·ÓäÁäÁ‹ ʹءàÅÂ â¨Ð æ ¡Ñ¹Ë¹‹Í«Ô. ã¨Ã‹Á æ

30

[ä¨Ã‹Á-ËÁ] ¡. ã¨àÂç¹ æ ઋ¹ Í‹Òà¾Ôè§âÁâË ã¨Ã‹Á æ ࢌÒäÇŒ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÍÑ¡Éà © ©ç͵ ñ. ¹. ÀÒ¾¶‹Ò ઋ¹ ¡Ç‹Ò»Ò»ÒÃÑ««Õè¨Ðä´Œ©ç͵à´ç´Í‹ҧ¹Õé ºÒ§·ÕµŒÍ§µÒÁ ཇÒ໚¹ÍҷԵ æ. ò. ¹. ¡Òö‹ÒÂÅФÃËÃ×ÍÀҾ¹µÃáµ‹ÅЪ‹Ç§ æ ઋ¹ à¾Ô§è ¶‹ÒÂÅФÃä»ä´Œ ᤋ ò ©ç͵ ½¹¡çà·Å§ÁÒ. ó. ¹. ¡ÒõÕÅÙ¡¡Íŏ¿áµ‹ÅФÃÑé§ àª‹¹ Çѹ¹ÕéàÅ‹¹ä´ŒäÁ‹´ÕàÅ ©ç͵¹Õé¡çŧ¹éÓ ä»ÍÕ¡áÅŒÇ. (Í. shot). ©èÓÊÐÁÔËÅÒ Ê§¢ÅÒ »˜µµÒ¹Õ ΌµÒ«ÕÀÙà¡çµ ¡. ÊÇÂàÅÔÈÍÅѧ¡Òà ઋ¹ ´Ù਍¤¹¹Õ«é Ô áµ‹§µÑÇä´Œ©Óè ÊÐÁÔËÅÒ Ê§¢ÅÒ »˜µµÒ¹Õ ΌµÒ«ÕÀàÙ ¡çµÁÒ¡àÅÂ. (ΌµÒ«ÕÀàÙ ¡çµ ÁÒ¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§ ÀÙà¡çµá¿¹µÒ«Õ «Öè§ËÃÙËÃÒÍÅѧ¡Òà ¤ÓÇ‹Ò á¿¹µÒ«Õ ÁÒ¨Ò¡ Í. fantasy). ©ÔÇà©Õ´, à©Õ´©ÔÇ Ç. ã¡ÅŒ¡¹Ñ ÁÒ¡, à©Õ´仹Դà´ÕÂÇ, ઋ¹ ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¤ÃÒÇ·Õáè ÅŒÇ ·ÕÁä·Âᾌ©ÔÇà©Õ´ ¤ÃÒǹÕéàÅ¢Íá¡ŒµÑÇãËÁ‹. ·Ò§á¤ºÁÒ¡ ö¤Ñ¹ãËÞ‹¼‹Ò¹ä»ä´Œáººà©Õ´©ÔÇ. à©ÒÐ ñ. ¡. àÍÒÁÕ´ÊѺŧ໚¹·Õè æ ੾ÒзÕ赌ͧ¡Òà áŌǧѴãËŒá¡ÍÍ¡ ઋ¹ à©ÒеÒÅ. à©ÒнÃÑè§. (¾¨¹.). ò. ¡. àÍÒÁÕ´¿˜¹ËÑÇ àª‹¹ ä»ä¡Å æ àÅ à´ÕëÂÇà©ÒСºÒÅá¡. ó. ¡. ·ÓÅÒ¤ÇÒÁºÃÔÊ·Ø ¸Ô¢ì ͧ¼ÙËŒ ÞÔ§ ઋ¹ ¹Ö¡Ç‹Ò໚¹ÊÒǺÃÔÊ·Ø ¸Ôì ·Õäè ˹䴌 ¶Ù¡à©ÒеÑé§áµ‹ÍÂÙ‹ÁѸÂÁ. ô. ¡. ¼‹ÒµÑ´á»Å§à¾È¨Ò¡ªÒÂ໚¹ËÞÔ§ ઋ¹ ¹Ñ¡áÊ´§ËÅÒ¤¹¢Í§ ¤ÒºÒàˏ¤³Ð¹Õéä»à©ÒÐÁÒáÅŒÇ àËÁ×͹¼ÙŒËÞÔ§ÁÒ¡. à¢ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨ä» à©ÒÐà¾ÃÒÐÍÂҡ໚¹¼ÙŒËÞÔ§ÊÁºÙó. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

31


ÍÑ¡Éà ª ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍ ñ. ¹. ¡ÅØÁ‹ ªÒµÔ¾¹Ñ ¸Ø· ÁÕè ¨Õ Ó¹Ç¹»ÃЪҡùŒÍ ÍÒÈÑÂÍÂÙã‹ ¹»ÃÐà·Èã´ »ÃÐà·È˹Öè§ àª‹¹ ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ·Õè ¹‹Òʹã¨. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. minority group). ò. ¹. ¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèÁըӹǹ¹ŒÍ¡NjÒÍÕ¡¡ÅØ‹Á˹Öè§ àª‹¹ ¼ÙŒËÞÔ§Âѧ໚¹ ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂã¹ÃÑ°ÊÀÒä·Â. ª¹à¼‹Ò ¹. ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂã¹»ÃÐà·Èã´»ÃÐà·È˹Ö觫Ö觸ÓçÇѲ¹¸ÃÃÁ´Ñé§à´ÔÁ ¢Í§µ¹äÇŒ Áѡ໚¹ª¹¾×¹é àÁ×ͧ¢Í§»ÃÐà·È¹Ñ¹é ઋ¹ à¢Òä»ÈÖ¡ÉÒÇѲ¹¸ÃÃÁ ª¹à¼‹Ò¢Í§ªÒÇÁÍÏ᡹. ÁÕ¡ÒÃÊͺ¤Ñ´àÅ×͡਌Ò˹ŒÒ·Õè¡ÃШÒÂàÊÕ§ ÀÒÉÒª¹à¼‹Ò ³ ÊÇ·.àªÕ§ãËÁ‹. ªÂѹⵠ¡. Ç‹Ò, ´‹Ò, ઋ¹ ¢ÑºÃ¶ºÕºáµÃàÊÕ§´Ñ§Í‹ҧ¹Ñé¹ à´ÕëÂÇ¡çâ´¹ªÒǺŒÒ¹ ªÂѹâµËÃÍ¡. ªçÍ¡¡ÐÃÕ

¹. âÊàÀ³Õ.

ªçÍ¡¡Ô駾Ô駡 ¹. ÊÕªÁ¾ÙÊ´à¨Ô´¨ŒÒ ઋ¹ ¡ÃÐ້ÒãºãËÁ‹¢Í§à¸ÍÊÕªÍç ¡¡Ô§é ¾Ô§¡Ê´ãʹ‹Ò´Ù. (Í. shocking pink). ªÑ´ æ Ç. ṋ æ ઋ¹ â¡Ë¡ªÑ´ æ Í‹ҧ¹Õé äÁ‹ÁÕã¤Ãàª×èÍà¢ÒËÃÍ¡. ªÒ ñ. ¹. ª×èÍäÁŒµŒ¹¢¹Ò´àÅç¡ ¢Öé¹µÒÁËغà¢Òã¹à¢µÃŒÍ¹ ãºãªŒª§à»š¹à¤Ã×èͧ´×èÁ. ò. ¹. ãºäÁŒËÃ×Í´Í¡äÁŒáËŒ§·Õè㪌ª§¹éÓ໚¹à¤Ã×èͧ´×èÁ ઋ¹ ªÒ´Í¡¤Ó½ÍÂ. ªÒãºËÁ‹Í¹. ªÒµÐä¤ÃŒ.

32 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ªÒ¢ÒÇ ¹. Âʹ͋͹¢Í§ªÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÁºÙóàµçÁ·Õè à¡çº¡‹Í¹Âʹ͋͹·Õè ÁÕ¢¹àÅç¡ æ ÊÕ¢ÒǤÅØÁ¨Ð¤ÅÕãè ºÍÍ¡ÁÒáÅеŒÍ§àÅ×Í¡à¡çº´ŒÇÂÁ×Í ¼‹Ò¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡à¾Õ§àÅ硹ŒÍ ¼Öè§ãËŒáËŒ§ã¹·ÕèËÁ äÁ‹¼‹Ò¹ ¤ÇÒÁÌ͹ ઋ¹ ªÒǨչ¹ÔÂÁ´×èÁªÒ¢ÒÇÁÒ¡Ç‹Ò ñ,õðð »‚ µÑé§áµ‹ ÊÁÑÂÃҪǧȏ«‹§. ªÒà¢ÕÂÇ ¹. 㺪ҷÕèà¡çºáŌǼÖè§ãËŒáËŒ§â´ÂäÁ‹¼‹Ò¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡ ઋ¹ ªÒÇÞÕè»Ø†¹¹ÔÂÁ´×èÁªÒà¢ÕÂÇ. ªÒ´Ó ¹. 㺪ҷÕ輋ҹ¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡. ¤ÁÁ. ªÒá´§. ªÒá´§ ¹. 㺪ҷÕ輋ҹ¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡. ¤ÁÁ. ªÒ´Ó. ªÒÊÕ¹éÓà§Ô¹ ¹. 㺪ҷռè Ò‹ ¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡à¾Õ§¤ÃÖ§è à´ÕÂÇÍ‹ҧªÒÍÙËŧ. ªÒàËÅ×ͧ

¹. 㺪ҷռè Ò‹ ¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÁÑ¡àÅ硹ŒÍÂáŌǹÓ仼֧è ãËŒáËŒ§.

ªÒµÔ˹ŒÒµÍ¹º‹ÒÂ æ ¹. àÇÅÒã¹Í¹Ò¤µ·Õäè Á‹ÁÇÕ ¹Ñ ¨ÐÁÒ¶Ö§ ઋ¹ ¶ŒÒ¨ÐãËŒà¢ÒàÅÔ¡àÅ‹¹ ¡Òþ¹Ñ¹ ¤§µŒÍ§ÃÍäÇŒªÒµÔ˹ŒÒµÍ¹º‹Ò æ. ªÒÇà¡ÒÐ ñ. ¹. ¤¹·ÕèÍÒÈÑÂÍÂÙ‹º¹à¡ÒÐ. ò. ¹. ¤¹·Õäè Á‹·Ó§Ò¹ËÒàÅÕÂé §ªÕ¾ µŒÍ§ÍÒÈÑÂà§Ô¹¤¹Í×¹è ઋ¹¾‹ÍáÁ‹à»š¹µŒ¹ 㹡ÒôÓçªÕÇµÔ àª‹¹ à¸Í¨Ð໚¹ªÒÇà¡ÒÐ仨¹á¡‹µÒÂËÃ×ÍÍ‹ҧäà àÃÕ¹¨ºÁÒµÑé§ËÅÒ»‚áÅŒÇᵋäÁ‹ÂÍÁËÒ§Ò¹·Ó. ó. ¹. ¼ÙŒ·ÕèÍÒÈѨѺËÃ×ÍÂÖ´¼ÙŒÍ×è¹à¾×èͷçµÑÇ¢³Ð¡ŒÒÇà´Ô¹ËÃ×Í¢Öé¹ºÑ¹ä´ à»š¹µŒ¹ ઋ¹ µÍ¹¹Õé¤Ø³»Ù†µŒÍ§à»š¹ªÒÇà¡ÒÐáÅŒÇ à¾ÃÒÐà´Ô¹äÁ‹äËÇ. ô. ¹. ¼ÙŒ ·Õè ª ͺË Ç ÁÊÁ·ºä»à·Õè Â Ç¡Ñ º ¼ÙŒ Í×è ¹ ઋ ¹ à¢Ò໚ ¹ªÒÇà¡ÒÐ à¾×è͹ä»à·ÕèÂÇä˹¡çä»´ŒÇÂ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

33


ªÒÇà¢Ò ¹. ¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèµÑ駺ŒÒ¹àÃ×͹ÍÂÙ‹º¹à¢Ò (ºÒ§·Õ㪌¤Ù‹¡Ñº¤ÓÇ‹Ò ªÒÇàÃÒ) ઋ¹ ˹ѧÊ×ÍàÃ×èͧ¹Õé໚¹àÃ×èͧ¢Í§ªÒÇà¢Ò·ÕèªÒÇàÃÒÂѧäÁ‹ÃÙŒàÃ×èͧ. ªÒÇàÃÒ ¹. ¡ÅØ‹Á¤¹·ÕèäÁ‹ä´ŒµÑ駺ŒÒ¹àÃ×͹ÍÂÙ‹º¹à¢Ò (㪌¤Ù‹¡Ñº¤ÓÇ‹Ò ªÒÇà¢Ò) ઋ¹ ˹ѧÊ×ÍàÃ×èͧ¹Õé໚¹àÃ×èͧ¢Í§ªÒÇà¢Ò·Õªè ÒÇàÃÒÂѧäÁ‹ÃÙŒ. ªÒÇÊÕÁ‹Ç§ ¹. ¤¹·Õè໚¹à¡ÂáÅСÐà·Â ઋ¹ §Ò¹¹Õé໚¹§Ò¹ÊѧÊÃ䏻ÃШӻ‚¢Í§ ªÒÇÊÕÁ‹Ç§à·‹Ò¹Ñé¹ ªÒ¨ÃÔ§ËÞԧ᷌äÁ‹à¡ÕèÂÇ. ¤ÁÁ. ªÒÇÊÕÃØŒ§, ¤ÓÇ‹Ò “ÊÕÁÇ‹ §” ÍҨ㪌»ÃСͺ¤ÓÍ×¹è 䴌㹤ÇÒÁËÁÒÂà´ÕÂǡѹ ઋ¹ ËÑÇã¨ÊÕÁÇ‹ §. ªÒÇÊÕÃØŒ§ ¹. ¤¹·Õè໚¹à¡ÂáÅСÐà·Â ઋ¹ §Ò¹¹Õé໚¹§Ò¹ÊѧÊÃ䏻ÃШӻ‚¢Í§ ªÒÇÊÕÁ‹Ç§à·‹Ò¹Ñé¹ ªÒ¨ÃÔ§ËÞԧ᷌äÁ‹à¡ÕèÂÇ. ¤ÁÁ. ªÒÇÊÕÁ‹Ç§, ¤ÓÇ‹Ò “ÊÕÃØŒ§” ÍҨ㪌»ÃСͺ¤ÓÍ×è¹ä´Œã¹¤ÇÒÁËÁÒÂà´ÕÂǡѹ ઋ¹ ËÑÇã¨ÊÕÃØŒ§. ªÔ§ºÇ ¡. ä´Œ·ÕèÊØ´·ŒÒÂ, ä´Œ·ÕèâËÅ‹, ઋ¹ àÃÒÍ‹Òä»á¢‹§¡Ñºà¢ÒàÅ ᢋ§·ÕäÃ¡ç ªÔ§ºÇ·ء·Õ. (ºÇ ¨. ºŒÇÂ Ç‹Ò ËÒ§, ËÒ§á¶Ç). ªÕ¡Í ¡. ਌Ҫٌ ªÍº¾Ù´¨Òà¡ÒÐá¡Ð áÅÐËÒâÍ¡ÒÊáµÐà¹×é͵ŒÍ§µÑǼٌËÞÔ§ ઋ¹ Í‹Òä»Ëŧ¤ÒÃÁ˹؋Á æ ¾Ç¡¹Õé¹Ð ªÕ¡Í·Ø¡¤¹àÅÂ. (¨. ). ªÕªéÓ, ªÕªéÓ¡ÐËÅèÓ»ÅÕ ¡. ªéÓã¨, ªÍ¡ªéÓ, ÅÓºÒ¡, ઋ¹ à¢ÒÍ¡ËÑ¡«éÓÊͧ ªÕªéÓ ä»ËÅÒÂÇѹàÅÂ. ªÕÇÔµ ¹. Åѡɳ¹ÒÁ¢Í§¤¹ËÃ×ÍÊѵǏ ઋ¹ ǧ´¹µÃÕÅÙ¡·Ø‹§ÁչѡÌͧ¹Ñ¡´¹µÃÕáÅÐ ËÒ§à¤Ã×èͧ¡Ç‹Ò ñðð ªÕÇÔµ. ËÁÕ¢ÒÇ¡Ç‹Ò ñð ªÕÇÔµµÒÂŧ à¾ÃÒйéÓá¢ç§ ¢ÑéÇâÅ¡ÅÐÅÒÂàÃçǼԴ»Ã¡µÔ.

34 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


àªÕ§¡§ ñ. ¹. áËÅ‹§¢ÒÂà¤Ã×Íè §Â¹µáÅÐÍÐäËÅ‹ÁÍ× Êͧ ઋ¹ ¶ŒÒÍÂÒ¡ä´ŒÍÐäËÅ‹ ö¹µ Á× Í Êͧ ¤Ø ³ µŒ Í §ä»·Õè à ªÕ Â §¡§ÃÑ § ÊÔ µ . ¤ÁÁ. à«Õ  §¡§ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. (¤Ó¹Õé Á Ò¨Ò¡ª×è Í ÈÒÅ਌ Ò »ƒ § උ Ò ¡§ÍÂÙ‹ ·Õè » ÅÒ ¶¹¹·Ã§ÇÒ´ ¤¹ä·ÂʋǹãËދèٌ ¡Ñ ¡Ñ¹ã¹¹ÒÁÇ‹ÒÈÒÅ਌ÒàªÕ§¡§ à´ÔÁÁÕ ÃŒÒ¹¢ÒÂà¤Ã×èͧ¹µáÅÐÍÐäËÅ‹µ‹Ò§ æ). ò. Ç. ·Õãè ªŒáÅŒÇ, Á×ÍÊͧ, (㪌¡ºÑ à¤Ã×Íè §Á×ÍËÃ×ÍÍØ»¡Ã³) ઋ¹ 仫×Íé ¢Í§ àªÕ§¡§ÁÒ¡ç¾Ñ§§‹ÒÂẺ¹Õéàͧ. ¤ÁÁ. à«Õ§¡§ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. áªçµ ¡. ¾ÔÁ¾¢ŒÍ¤ÇÒÁ¾Ù´¤ØÂⵌµÍº¡Ñ¹·Ñ¹·Õ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµã¹ËŒÍ§Ê¹·¹ÒËÃ×Í ã¹â»Ãá¡ÃÁʹ·¹Ò໚¹µŒ¹ ઋ¹ ¾ÍÁÕÍÔ¹à·ÍÏà¹çµãªŒ·Õ躌ҹ ©Ñ¹¡Ñºà¾×è͹ ¡çáªçµ¡Ñ¹Áѹä»àÅÂ. (Í. chat). ᪌Á»Š, áªÁໂœÂ¹ ñ. ¹. ¼ÙŒª¹Ð¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ઋ¹ à¢Ò໚¹áªÁໂœÂ¹ÁÇÂä·Â ÃØ‹¹¹ÕéÁÒ õ »‚áÅŒÇ. ·ÕÁ¹Õé໚¹áªŒÁ»ŠâµŒÇÒ·ÕàÁ×èÍ»‚·ÕèáÅŒÇ. ò. ¹. ¼ÙŒª¹Ð¡ÒûÃСǴºÒ§»ÃÐàÀ· ઋ¹ à¢Òª¹Ð¡Òà »ÃСǴªÒ§ÒÁªÔ§áªŒÁ»ŠÀÒ¤µÐÇѹÍÍ¡. (Í. champ, champion). áªÃ ñ. ¹. ¡ÒÃŧËعŒ ໚¹¨Ó¹Ç¹à§Ô¹áÅеÒÁÇÒÃзաè Ó˹´áŌǻÃÐÁÙÅÇ‹Ò¨ÐãËŒ ´Í¡àºÕéÂà·‹Òäà ¼ÙŒÅ§ËØŒ¹·ÕèãËŒ´Í¡àºÕéÂÊÙ§ÊØ´¨Ðä´ŒÃѺà§Ô¹¡‹Í¹ àÇÕ¹仨¹ ¤Ãº¨Ó¹Ç¹¼ÙŒàÅ‹¹. (¾¨¹.). ò. ¡. ẋ§ ઋ¹ àÃҨѴä»à·ÕèÂÇ áªÃ¤‹Ò㪌¨‹Ò¡ѹ¶Ù¡¡Ç‹Ò仡ѺºÃÔÉÑ··ÑÇÏ à¡×ͺ෋ҵÑÇ. (Í. share).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

35


áªÃÅÙ¡â«‹ ¹. ¡ÒÃŧ·Ø¹àÅ‹¹áªÃ·àÕè ¨ŒÒÁ×ÍàÍÒà§Ô¹¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ãËÁ‹ä»¨‹Ò ໚¹´Í¡àºÕéÂãËŒÊÁÒªÔ¡à¡‹Ò㹨ӹǹ·ÕèÊÙ§·ÓãËŒÁÕ¤¹ÁÒ໚¹ ÊÁÒªÔ¡ÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍ æ áÅŒÇã¹·ÕèÊش਌ÒÁ×ͨÐàªÔ´à§Ô¹Ë¹Õä». (áªÃÅ¡Ù â«‹àÃÔÁè µŒ¹ÁÒ¨Ò¡ áªÃáÁ‹ªÁŒÍ»ÃÐÁÒ³ ¾.È. òõòð ¤ÓÇ‹Ò áªÃ ÁÒ¨Ò¡ Í. share). âªÇ¾ÒÇ ñ. ¡. áÊ´§¤ÇÒÁÊÒÁÒöàµçÁ·Õàè ¾×Íè áÊ´§Ç‹Òà˹×Í¡Ç‹Ò àª‹¹ ·ÓÃÒ§ҹ àÊÕÂàÅ‹Á˹ÒÍ‹ҧ¹Õé ¨ÐâªÇ¾ÒÇËÃ×Íä§. ò. ¡. ÍÇ´ºÒÃÁÕ àª‹¹ 仧ҹàÅç¡ æ ᤋ¹Õé ·ÓäÁµŒÍ§âªÇ¾ÒÇ¢¹ºÃÔÇÒà ÁÒÁÒ¡ÁÒÂ. (âªÇ ÁÒ¨Ò¡ Í. show áÅÐ ¾ÒÇ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. power). ÍÑ¡Éà « «ŒÍ¿µ, «ŒÍ¿µ æ ñ. ¡. ͋͹, äÁ‹Ãعáç, äÁ‹à¢ŒÁ, ઋ¹ à¤Ã×èͧ´×èÁÂÕèˌ͹ÕéàËÁÒÐ ¡Ñº¼ÙËŒ ÞÔ§ à¾ÃÒÐÇ‹Ò«ŒÍ¿µ ´×Áè áÅŒÇäÁ‹àÁÒ. à¢Ò·Ó¼Ô´à¾ÃÒÐ Ãٌ෋ÒäÁ‹¶Ö§¡Òó ¶ŒÒ¨Ðŧâ·É¡ç«ŒÍ¿µ æ ˹‹ÍÂáŌǡѹ. ò. ¡. àºÒ æ äÁ‹Ë¹Ñ¡ÊÁͧ ઋ¹ ÇÔ·ÂؤÅ×¹è ¹Õàé »´áµ‹à¾Å§«ŒÍ¿µ æ. (Í. soft). «ŒÍ¿µ´ÃÔꧡ ¹. ¹éÓÍÑ´ÅÁ·ÕèäÁ‹ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍŏ ઋ¹ ÃÒ¤ÒÍÒËÒú؍¿à¿†µ ¹ÕéÃÇÁ «ŒÍ¿µ´ÃÔꧡ´ŒÇÂ. (Í. softdrink). «Íµѹ ñ. ¹. «Í·ÕèࢌÒä»áÅŒÇäÁ‹ÁÕ·Ò§ÍÍ¡ ઋ¹ «ÍºŒÒ¹à¸Í¹Í¡¨Ò¡¨Ð᤺ áÅŒÇÂѧ໚¹«ÍµѹÍÕ¡. ò. ¹. »˜ÞËÒËÃ×ÍÍØ»ÊÃä·Õäè Á‹Á·Õ Ò§ÍÍ¡ËÃ×ÍäÁ‹ÁÇÕ ¸Ô áÕ ¡Œä¢ ઋ¹ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð ¾ÂÒÂÒÁᡌ䢻˜ÞËÒ´ŒÇÂÇÔ¸Õä˹¡çà¨Íᵋ«Íµѹ. ¤ÁÁ. ·Ò§µÑ¹.

36

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


«ÐäÁ‹ÁÕ Ç. ÁÒ¡ ઋ¹ à¢Ò¤§¹Ö¡Ç‹ÒµÑÇàͧ෋«ÐäÁ‹ÁÕ. ¤ÁÁ. àÊÕÂäÁ‹ÁÕ. «Ñ¡áËŒ§ ñ. ¡. ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÊ×éͼŒÒËÃ×ÍÊÔ觢ͧµ‹Ò§ æ ´ŒÇÂÇÔ¸Õ¾ÔàÈÉ àª‹¹ 㪌ÊÒÃà¤ÁÕâú¹ÃÍÂໄ͜ ¹áŌǻ˜´ÍÍ¡ ËÃ×Í᪋ŧã¹ÊÒÃÅÐÅÒÂà¤ÁÕ. (¾¨¹.), «Ñ¡¼ŒÒâ´ÂäÁ‹¨Ø‹Á¼ŒÒŧ㹹éÓ àª‹¹ àÁ×èÍÇÒ¹©Ñ¹àÍҪش¼ŒÒäËÁ 仫ѡáËŒ§. ò. ¡. äÁ‹ÍÒº¹éÓ àª‹¹ àÁ×èͤ׹à¢Ò¡ÅѺ´Ö¡áÅÐà¾ÅÕÂÁÒ¡àÅ«ѡáËŒ§. «‹Ò¨¹Ë´ÊØ´·ŒÒ ¡. «‹ÒÁÒ¡ ઋ¹ à´ç¡¼ÙËŒ ÞÔ§¤¹·Õàè »š¹ËÑÇ˹ŒÒᡍ§¹‹Ð«‹Ò¨¹Ë´ ÊØ´·ŒÒÂàÅÂ. (ÁÒ¨Ò¡â¦É³Ò¹éÓÍÑ´ÅÁÂÕèËŒÍ˹Öè§). «Ò´Ôʵ ¡. ¼Ô´»Ã¡µÔã¹ÅѡɳзÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¡Ñº¤ÇÒÁÃعáçáÅФÇÒÁà¨çº»Ç´ ઋ¹ à¢ÒàµÐËÁÒáÅŒÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ «Ò´Ôʵ¨ÃÔ§ æ. ¶Ù¡ÊÒÁÕ¢ÕéàÁÒ«ŒÍÁàªŒÒ «ŒÍÁàÂç¹Âѧ·¹ÍÂÙä‹ ´Œ ʧÊѨЫҴÔʵ. (Í. sadist ÁÒ¨Ò¡ª×Íè ¹Ñ¡¨ÔµÇÔ·ÂÒ Marquiside sade). «ŒÒÂËѹ¢ÇÒËѹ ¡. ·Ó, ·ÓµÒÁ·ÕèºÍ¡ËÃ×ÍÊÑè§, ઋ¹ à¢Ò¨ÐÊÑè§ãËŒ«ŒÒÂËѹ¢ÇÒËѹ Í‹ҧäà à¸Í¡ç·ÓµÒÁà¢Ò·Ø¡Í‹ҧ. «Ô§ æ ñ. Ç. ãËÁ‹ æ Ê´ æ, äÁ‹ÁµÕ Ó˹Ô, ઋ¹ »Ò¡¡Ò´ŒÒÁ¹Õàé ¾Ô§è «×Íé ÁÒ«Ô§ æ ¨ÐÅͧ äËÁÅ‹Ð. ò. ¡. ãËÁ‹ (ÁÕ¹ÑÂÇ‹Ò໚¹ËÞÔ§ÊÒǺÃÔÊØ·¸Ôì 㪌¡ÑºËÞÔ§ºÃÔ¡ÒÃ) ઋ¹ à¢Ò ºÍ¡Ç‹Ò·Õè¹ÕèÁÕᵋÊÒÇ«Ô§ æ ·Ñ駹Ñé¹. ¤ÁÁ. Ê´ æ «Ô§ æ. (¨. «Ô§ Ç‹Ò ãËÁ‹). «ÔÇ

¡. ¨Ñºä»¢Ñ§ËÃ×Í´Óà¹Ô¹¤´Õ ઋ¹ ਌Ңͧº‹Í¹¶Ù¡µÓÃǨ«ÔÇä»áÅŒÇ. (¨. Ç‹Ò à¡çº, ¨Ñº¡ØÁ). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

37


«Õ·ÃÙ

[«Õ-·ÚÃÙ] ¹. àÊ×éͼŒÒ·ÕèºÒ§ÁÒ¡¨¹Áͧ·ÐÅØàËç¹¢ŒÒ§ã¹ä´Œ ઋ¹ ´ÒÃÒ¤¹¹Ñé¹ ãÊ‹ªØ´«Õ·ÃÙ ÁͧàËç¹ÃٻËҧªÑ´à¨¹. (Í. see through).

«Õ¹ ¹. º·ºÒ·à´‹¹·Õàè »š¹¢‹ÒÇËÃ×ÍÈٹ¡ÅÒ§¢Í§¤ÇÒÁʹ㨢³Ð¹Ñ¹é ઋ¹ àÃÒãËŒ ¹Ñ¡¢‹ÒÇÁÒÊÑÁÀÒɳ¼ÙŒ¨Ñ´¡Òà áÁ‹àÅ¢ÒàÍÒÊÔ¹¤ŒÒãËÁ‹ÁÒáÊ´§ ¢âÁ«չ ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃä»ËÁ´. ËÑÇ˹ŒÒ¾Ãä¡ÓÅѧËÒàÊÕ§ ÅÙ¡¾Ãä·ÕèÁÒ»ÃзŒÇ§à»š¹ ÅÁ¡ÅÒ§àÇ·Õዧ«Õ¹ä»àÅÂ. ´ÒÃÒÃع‹ ãËދᵋ§µÑÇÊØ´à«ç¡«ÕËè Çѧ¨Ð¡ÃЪҡ«Õ¹ ᵋ¹Ñ¡¢‹ÒÇ¡çäÁ‹Ê¹ã¨. (Í. scene). «Õ¿Ù‡´ ¹. ÍÒËÒ÷ÐàŠઋ¹ ¶ŒÒàÃÒÊѧè ᵋ«¿Õ ´Ù‡ ¾Ç¡¡Ø§Œ ËÍ »Ù ʧÊѧº¨ÐäÁ‹¾Í. (Í. seafood). «ÕÃÕèʏ ¹. ÅФ÷թè Òµ‹Íà¹×Íè §·Ò§â·Ã·Ñȹà»š¹µÍ¹ æ ᵋÅе͹ÁÕà¹×Íé ËÒµ‹Íà¹×Íè §¡Ñ¹ ઋ¹ µÍ¹¹Õéã¤Ã æ ¡ç¾Ò¡Ñ¹µÔ´«ÕÃÕèʏà¡ÒËÅաѹ§ÍÁá§Á à¾ÃÒÐÁÕà¹×éÍàÃ×èͧ á»Å¡ãËÁ‹áÅÐࢌÁ¢Œ¹. (Í. series). «ÕàÃÕÂÅ, «ÕàÃÕèÂÅ ¹. ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ»ËÃ×Í¡Ö§è ÊÓàÃç¨ÃÙ»·Õ·è Ó¨Ò¡¸Ñ޾ת ÁÕËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ ¢ŒÒÇâ͍µ ¤ÍϹà½Å¡ ÁÑ¡¡Ô¹¡Ñº¹ÁÊ´áÅйéÓµÒŠઋ¹ à¢ÒÁÑ¡¡Ô¹«ÕàÃÕèÂÅ໚¹ÍÒËÒÃઌÒà¾ÃÒÐÊдǡ. (Í. cereal). «Öé§ã¨ ¡. «Òº«Ö§é ·Õªè Ç‹ ÂàËÅ×Í໚¹µŒ¹ ઋ¹ ©Ñ¹«Ö§é 㨷Õàè ¢ÒÁÒª‹Ç§ҹȾáÁ‹¢Í§©Ñ¹ Í‹ҧàµçÁ·Õè. «×èͨ¹à«‹Í ¡. äÁ‹ÁÕàŋˏàËÅÕèÂÁ¨Ö§äÁ‹·Ñ¹¤¹ ઋ¹ ໚¹¤¹«×è͹Õè¡ç´ÕÍÂÙ‹ËÃÍ¡ ᵋ¶ŒÒ «×èͨ¹à«‹Í¡çá‹˹‹Í¹Ð. «×éÍ㨠¡. ·ÓãËŒ¾Í㨴ŒÇ¡ÒÃãËŒà§Ô¹ËÃ×Í·ÃѾÊԹ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ÃÑ°ºÒÅ«×éÍ㨠»ÃЪҪ¹´ŒÇ¡ÒÃÅ´ÀÒÉÕ.

38 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


«×é͵ÑÇ ¡. ·ÓãËŒ¼ËÙŒ ¹Ö§è ¼Ù㌠´ÍÍ¡¨Ò¡·Õ·è Ó§Ò¹à´ÔÁÁÒ·Ó§Ò¹¡Ñºµ¹â´Â¨‹ÒÂà§Ô¹ª´àªÂ ãËŒ¡ÑºÊѧ¡Ñ´à´ÔÁ ËÃ×ÍãËŒ¤‹ÒµÍºá·¹ ËÃ×ÍÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹á¡‹¼ÙŒ·Õè¶Ù¡«×é͵ÑÇ à¾ÔÁè ¢Ö¹é ઋ¹ ¹Ñ¡¿ØµºÍÅ·Õàè ¡‹§ æ ÁÑ¡¨Ð¶Ù¡«×Íé µÑÇ´ŒÇ¨ӹǹà§Ô¹ÁËÒÈÒÅ. «Ø»à»‡ÍÏ ñ. Ç. ÂÍ´àÂÕèÂÁ, ໚¹àÅÔÈ, ઋ¹ à¢Ò໚¹¹Ñ¡à·¹¹ÔÊÃдѺ«Ø»à»‡ÍÏ. ¹Ñ¡ÃŒÍ§¤¹¹Õé໚¹«Ø»à»‡ÍϏÅÙ¡·Ø‹§. «Ø»à»‡ÍϺÍÅ ÀÃÒ´Ã ÈÃժҾѹ¸Ø ÅÍÂÅÓࢌÒÃͺÊͧä»áÅŒÇ. (Í. super). ò. Ç. ÊØ´¢Õ´, ÁÒ¡, ઋ¹ à´ç¡¤¹¹Õ«é »Ø ໇ÍÏࡋ§àÅ 䴌àËÃÕÂ޷ͧ¿Ê¡Ô ʏ âÍÅÔÁ»¡. (Í. super). ó. ¹. «Ø»à»‡ÍÏÁÒÏࡌµ ઋ¹ àÂç¹¹Õµé ÍŒ §áÇЫػ໇ÍÏ«Í×é ¡Ñº¢ŒÒÇ¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. supermarket). «Ø»à»‡ÍÏૌ¿ ñ. ¹. ¼ÙÃŒ ¡Ñ ÉÒ»ÃеٿµØ ºÍÅ·ÕÊè ÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹»ÃеÙ䴌͋ҧ ÂÍ´àÂÕÂè Á ·ÓãËŒäÁ‹àÊÕ»Ãе٠ઋ¹ ¶ŒÒ·ÕÁÃÇÁ´ÒÃÒäÁ‹ÁÕ ¹Ò·ÇÒÃÂÍ´«Ø»à»‡ÍÏૌ¿¤¹¹ÕÅé Ð¡ç µŒÍ§á¾Œá¹‹¹Í¹. ò. ¡. ÊÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹äÁ‹ãËŒÅÙ¡¿ØµºÍÅࢌһÃеÙä´Œ·Ñé§ æ ·Õ¹è Ò‹ ¨ÐࢌһÃеÙṋ æ ઋ¹ ÅÙ¡«Ø»à»‡ÍÏૌ¿ÅÙ¡¹Õ·é ÓãËŒ ·ÕÁàÃÒ໚¹½†Òª¹Ð. (Í. supersave). «Ø»à»‡ÍÏÁÒÏࡌµ ¹. ÌҹËÃ×Íá¼¹¡¢¹Ò´ãËÞ‹·Õè¢ÒÂÍÒËÒÃÊ´áÅÐáËŒ§ ÍÒ¨Áբͧ㪌㹤ÃÑÇàÃ×͹´ŒÇ ¼ÙŒ«×éÍàÅ×Í¡ËÂÔº¢Í§µÒÁ µŒÍ§¡Òà áŌǨ‹ÒÂà§Ô¹·Õ·è ¨Õè Ò‹ Âà§Ô¹ ઋ¹ ©Ñ¹ä»«×Íé ¢Í§·Õè «Ø»à»‡ÍÏÁÒÏࡌµ·Ø¡ÍҷԵ. àÃÕÂ¡Â‹Í æ Ç‹Ò «Ø»à»‡ÍÏ. (Í. supermarket). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

39


«Ø»à»‡ÍÏáÁ¹

ñ. ¹. ª×è͵ÑÇà͡㹡ÒϵٹàÃ×èͧ “«Ø»à»‡ÍÏáÁ¹ ¤ÍÁÔ¡” (Superman comic) «Öè§ÍÍ¡à¼Âá¾Ã‹¤ÃÑé§áá㹠¤.È. ñùøó ໚¹Á¹Øɏµ‹Ò§´ÒÇ·ÕèÁÒ¨Ò¡´ÒǤÃÔ»µÑé¹ (Krypton) ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöà˹×ÍÁ¹Øɏ ໚¹ÇÕúØÃØÉ ·Õè¤Íª‹ÇÂàËÅ×ͼٌ·Õ赡ÍÂÙ‹ã¹ÍѹµÃÒÂ. ò. ¹. ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöà˹×ͤ¹·ÑèÇä» àª‹¹ ¤Ô´Ç‹Ò µÑÇàͧ໚¹«Ø»à»‡ÍÏáÁ¹ËÃ×Í ¶Ö§ä´Œ·Ó§Ò¹äÁ‹ÂÍÁ¡Ô¹ äÁ‹ÂÍÁ¹Í¹. (Í. Superman).

«Ø»à»‡ÍÏâÁà´Å ¹. ¹Ò§áººÃдѺá¹Ç˹ŒÒ ઋ¹ ¹Ò§áºº¤¹¹Õé໚¹ «Ø»à»‡ÍÏâÁà´Å¢Í§àÁ×ͧä·Â. (Í. supermodel). «Ø»à»‡ÍÏʵÒÏ ¹. ¹Ñ¡áÊ´§ ¹Ñ¡ÃŒÍ§ ËÃ×͹ѡ¡ÕÌÒ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§ÁÒ¡ ઋ¹ à¢Ò໚¹¶Ö§«Ø»à»‡ÍÏʵÒÏᵋäÁ‹ËÂÔ§è àÅÂ. (Í. superstar). «ÙÁ ¡. ´Ö§ÀÒ¾ä¡ÅࢌÒÁÒã¡ÅŒËÃ×Í·ÓãËŒÀÒ¾ã¡ÅŒÍÍ¡ä»ä¡Å ઋ¹ àÃÒÍÂÙä‹ ¡ÅÁÒ¡ µŒÍ§ãªŒ¡ÅŒÍ§«ÙÁ¶Ö§ä´ŒÃÙ»¹ÕéÁÒ. (Í. zoom). «ÙàÍÕë ¡. áͺµ¡Å§ÊÁÂÍÁ¡Ñ¹ ઋ¹ ¤Ø³¨ÐÊͺÊǹÂѧ䧡çäÁ‹ä´Œ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ËÃÍ¡ à¾ÃÒÐÊͧ¤¹¹Ñé¹à¢Ò«ÙàÍÕë¡ѹ. (¨. Ç‹Ò äÁ‹á¾ŒäÁ‹ª¹Ð). «ÙΡ ¡. ÂÍÁÃѺ¹Ñº¶×Í, ÂÍÁ¡ŒÁËÑÇãËŒ, ઋ¹ ¾Íà¢Ò»ÃÒºËÑÇ˹ŒÒᡍ§ä´Œ ¾Ç¡ÅÙ¡¹ŒÍ§ ¡ç¾Ò¡Ñ¹«ÙΡ. (¨.). à«ç§à»š´ ¡. à«ç§ÁÒ¡ ઋ¹ ⹋¹¡çËŒÒÁ ¹Õè¡çËŒÒÁ ÇÑÂÃØ‹¹à«ç§à»š´àÅÂ.

40

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


à«ç§ÅÕé ¡. ¤ŒÒ¢Ò ઋ¹ µÅÒ´¹ÕéÁÕ¤¹àÂÍÐ à«ç§ÅÕéÍÐäáç´Õä»ËÁ´. (¨. à«ç§ÅÕè). à«ç§ÅÕéÎŒÍ ¡. ¤ŒÒ¢ÒÂ´Õ àª‹¹ Çѹ¹Õéà«ç§ÅÕéÎŒÍ ÂѧäÁ‹·Ñ¹¶Ö§à·Õ觡ç¢ÒÂä´Œ á»´¾Ñ¹ºÒ·áÅŒÇ. (¨. à«ç§ÅÕè Ç‹Ò ¤ŒÒ¢ÒÂ, Î‹Í Ç‹Ò ´Õ). à«çµ ñ ñ. ¡. ¨Ñ´áµ‹§·Ã§¼ÁãËŒàÃÕºÌÍ ઋ¹ ª‹Ò§¼Á¤¹¹Õéà«çµ¼Áä´ŒÃѺ˹ŒÒ´Õ ©Ñ¹àŵŒÍ§´Ñé¹´Œ¹ä»ãËŒà¢Òà«çµ¼ÁãËŒ·Ø¡¤ÃÑ駷Õè仧ҹ. ò. ¡. µÑ§é ÅÙ¡ãËŒ¼·ÙŒ àÕè »š¹Á×͵ºµºã¹¡ÕÌÒÇÍÅàŋº ÍŠઋ¹ à¢Òà«çµÅÙ¡à¡‹§ÁÒ¡ ·Ñé§à«çµµÑé§ãËŒµº áÅÐà«çµËÂÍ´ÅÙ¡. ó. ¡. ¡´ÊÇÔµªà¾×Íè ãËŒà¤Ã×Íè §¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ»´ áÅÐແ´¢Ö¹é ÁÒãËÁ‹ ઋ¹ Åͧ à«çµà¤Ã×èͧÍÕ¡¤ÃÑé§ ¤ÃÒǹÕé˹ŒÒ¨Í¤§¨Ð໚¹»Ã¡µÔ. ô. ¡. ŧâ»Ãá¡ÃÁáÅеÑ駤‹Òµ‹Ò§ æ ãËŒà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ㪌§Ò¹ä´Œ ઋ¹ ª‹Ò§à«çµà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏãËŒáÅŒÇ ¤Ø³ä»ÃѺÁÒä´ŒàÅÂ. (Í. set). à«çµ ò ñ. ¹. ªØ´ ઋ¹ ¡ÃÐ້ҡѺÃͧ෌ÒࢌÒà«çµ¡Ñ¹. Çѹ¹ÕéÁҡѹ¤Ãºà«çµàÅÂ. ò. ¹. Åѡɳ¹ÒÁ㪌¡ºÑ ¤¹ËÃ×ͧ͢·Õàè ¢ŒÒ¡ÅØÁ‹ ËÃ×ÍࢌҪش¡Ñ¹ ઋ¹ µÑÇ˹ѧÊ×Í à«çµà´ÕÂǡѹ. µÑÇàÅ¢ ò à«çµ. ó. ¹. ª‹Ç§áµ‹ÅЪ‹Ç§·Õ¹è ºÑ ¼Å¤Ðṹᾌª¹Ð¡Ñ¹µÒÁࡳ±·¡Õè Ó˹´ã¹¡ÒÃᢋ§ ¡ÕÌÒºÒ§»ÃÐàÀ· ઋ¹ ÇÍÅàŋºÍÅàÇÅÒᢋ§ÃдѺªÒµÔ㪌¡µÔ¡Òª¹Ð ó ã¹ õ à«çµ ᵋ¶ŒÒᢋ§ÊÁѤÃàÅ‹¹¡ç㪌¡µÔ¡Òª¹Ð ò ã¹ ó à«çµ. (Í. set). à«Œ¿ ñ ñ. ¡. à¡çºÍÍÁäÇŒ ઋ¹ àÃÒ¤ÇÃà«Œ¿à§Ô¹äÇŒ·¡Ø à´×͹ àÇÅÒà¨çºä¢Œä´Œ»Ç† ¨Ðä´Œ ÁÕà§Ô¹ÃÑ¡ÉÒ. ò. ¡. »ÃÐËÂÑ´ ઋ¹ ¶ŒÒ仫×éͧ͢µÍ¹Å´ÃÒ¤Ò¨Ðà«Œ¿à§Ô¹ä´ŒÁÒ¡. ó. ¡. ÃѺÅÙ¡ºÍŠ໚¹µŒ¹ ¨Ò¡½†Òµç¢ŒÒÁä´Œ ·ÓãËŒäÁ‹àÊÕ¤Ðá¹¹ ઋ¹ ¹Ñ¡ÇÍÅàŋºÍŤ¹¹Õéà¡‹§ÁÒ¡ à«Œ¿ÅÙ¡ÊÓ¤ÑÞ æ änj䴌ËÅÒÂÅÙ¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

41


ô. ¡. ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅã¹Ãкº´Ô¨ÔµŒÍŠઋ¹ ¾ÔÁ¾§Ò¹àÊÃç¨áÅŒÇ Í‹ÒÅ×Á à«Œ¿äÇŒ´ŒÇ¹Ð. (Í. save). à«Œ¿ ò ñ. ¡. ·ÓãËŒ»ÅÍ´ÀÑ ઋ¹ ¤¹¢ÕèÁÍàµÍÏ䫤 ¶ŒÒÊÇÁËÁÇ¡¡Ñ¹¹çÍ¡¡ç ª‹ÇÂà«Œ¿ä´Œ. ò. ¹. µÙ¹Œ ÃÔ ÀÑ ઋ¹ à¸Íà¡çºà¤Ã×Íè §»ÃдѺÃÒ¤Òᾧ æ äÇŒã¹à«Œ¿. ¤ÁÁ. µÙŒà«Œ¿. (Í. safe). à«Œ¿àÎŒÒʏ ¹. ·ÕèÍÂÙ‹·Õè»ÅÍ´ÀÑ·ÕèÊØ´à¾ÃÒÐÁÕÃкº¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ »ÅÍ´ÀÑ´ÕàÂÕÂè Á ઋ¹ ¤´Õ¹ÊÕé Ó¤ÑÞÁÒ¡ µÓÃǨµŒÍ§¡Ñ¹¾ÂÒ¹ äÇŒ·Õèà«Œ¿àÎŒÒʏ. (Í. safe house). à«Á æ ¡. àËÁ×͹à´ÔÁ äÁ‹áµ¡µ‹Ò§ ઋ¹ Ìҹ¹ÕéÁÒ·Õäáçà«Á æ äÁ‹àË繨ÐÁÕÍÐäà ãËÁ‹àÅÂ. §Ò¹¹Õé¨Ð·ÓËÃ×ÍäÁ‹·Ó¡çà«Á æ äÁ‹ÁÕ¼ÅÍÐäÃËÃÍ¡. (à«Á ÁÒ ¨Ò¡ Í. same). à«Å ¡. ¢ÒÂÅ´ÃÒ¤Ò àª‹¹ ˌҧÊÃþÊÔ¹¤ŒÒÁÑ¡¨Ðà«ÅÊÔ¹¤ŒÒµÍ¹ÊÔ¹é »‚. (Í. sale). à«Åʏ ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÒÂ, ¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹½†Ò¢ÒÂËÃ×ͽ†Ò¡ÒõÅÒ´, ઋ¹ µÍ¹¹Õé ·ÕèºÃÔÉѷແ´ÃѺà«ÅʏËÅÒµÓá˹‹§. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ à«ÅʏáÁ¹). à«ÅʏáÁ¹ ¹. ¼ÙŒªÒ·Õ軯Ժѵԧҹ㹽†Ò¢ÒÂËÃ×ͽ†Ò¡ÒõÅÒ´ ઋ¹ ºÃÔÉÑ·µŒÍ§¡Òþ¹Ñ¡§Ò¹·ÕèÍÍ¡µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ä´Œ àÅÂÃѺ੾ÒÐ à«ÅʏáÁ¹. ¾Ù´Â‹Í æ Ç‹Ò à«Åʏ. (Í. salesman).

42 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


à«Ôé§ Ç. ÃØ‹ÁËÒÁ´ÙáËÙáµÒ ઋ¹ ·ÓäÁÇѹ¹Õéà¸Í¶Ö§áµ‹§µÑÇä´Œà«Ôé§Í‹ҧ¹Õé. à«Õ§¡§ ñ ¹. áËÅ‹§¢ÒÂà¤Ã×Íè §Â¹µáÅÐÍÐäËÅ‹ÁÍ× Êͧ ઋ¹ ¶ŒÒÍÂÒ¡ä´ŒÍÐäËÅ‹ ö¹µ Á× Í Êͧ ¤Ø ³ µŒ Í §ä»·Õè à «Õ Â §¡§ÃÑ § ÊÔ µ . ¤ÁÁ. àªÕ  §¡§ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. (¤Ó¹Õé Á Ò¨Ò¡ª×è Í ÈÒÅ਌ Ò »ƒ § උ Ò ¡§ÍÂÙ‹ ·Õè » ÅÒ ¶¹¹·Ã§ÇÒ´ ¤¹ä·ÂʋǹãËÞ‹ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ã¹¹ÒÁÇ‹ÒÈÒÅ਌Òà«Õ§¡§ à´ÔÁÁÕÌҹ¢ÒÂà¤Ã×èͧ¹µáÅÐÍÐäËÅ‹µ‹Ò§ æ). ò Ç. ·Õãè ªŒáÅŒÇ, Á×ÍÊͧ, (㪌¡ºÑ à¤Ã×Íè §Á×ÍËÃ×ÍÍØ»¡Ã³) ઋ¹ 仫×Íé ¢Í§ à«Õ§¡§ÁÒ¡ç¾Ñ§§‹ÒÂẺ¹Õéàͧ. ¤ÁÁ. àªÕ§¡§ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. à«Õ¹àËÂÕºàÁ¦ ¹. ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ໚¹¾ÔàÈÉà˹×Íã¤Ã ઋ¹ äÍŒËÁ͹ÕèàÅ‹¹¾¹Ñ¹à¡‹§ äÁ‹á¾Œã¤Ã ໚¹à«Õ¹àËÂÕºàÁ¦¨ÃÔ§ æ. á«‹ËÅÕ ¹. ¤¹à¨ŒÒªÙŒ ઋ¹ à¸ÍÍ‹Òä»ÊاÊÔ§¡Ñº¾Ç¡á«‹ËÅÕ ´Õᵋ¨Õº¼ÙŒËÞÔ§ ᵋäÁ‹ àÍÒ¨ÃÔ§ËÃÍ¡. â«‹¢ŒÍ¡ÅÒ§ ¹. ¼Ù·Œ àÕè ª×Íè Á¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÐËÇ‹Ò§¤¹ ò ¡ÅØÁ‹ ·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁ¤Ô´¤ÇÒÁàËç¹ äÁ‹µÃ§¡Ñ¹ ઋ¹ à¢Òàʹ͵ÑÇ໚¹â«‹¢ÍŒ ¡ÅÒ§ãËŒ ò ½†ÒÂËѹ˹ŒÒÁҤءѹ ᵋäÁ‹ÊÓàÃç¨. (àÃÔèÁ㪌àÁ×èÍ ¾.È. òõõñ). ÍÑ¡Éà ° °Ò¹àÊÕ§ ¹. ¡ÅØÁ‹ ¼ÙÊŒ ¹ÑºÊ¹Ø¹«Ö§è ¨Ðŧ¤Ðá¹¹àÊÕ§ãËŒ¼ÊÙŒ ÁѤâͧ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ ËÃ×Í¡ÅØÁ‹ ·Õµè ¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ§é ·Ø¡¤Ãѧé ઋ¹ à¢ÒµŒÍ§ä´Œà»š¹¼Ùጠ·¹ ṋ¹Í¹ à¾ÃÒоÃäÁÕ°Ò¹àÊÕ§ṋ¹ÁÒ¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

43


ÍÑ¡Éà ³ ³ ºÑ´¹ÒÇ

Ç. à´ÕëÂǹÕé ઋ¹ ¢ÍãËŒ·Ø¡¤¹ä»»ÃЪØÁàªÕÂÏ ³ ºÑ´¹ÒÇ. (¹ÒÇ ÁÒ¨Ò¡ Í. now). ÍÑ¡Éà ´

´ÃÔꧡ ñ. ¡. ´×Áè à¤Ã×Íè §´×Áè ·ÕÁè áÕ ÍÅ¡ÍÎÍŏ ઋ¹ à¢ÒªÍºÁÒ¹Ñ§è ´ÃÔ§ê ¡·ÃÕè ÒŒ ¹¹Õàé ¾ÃÒÐ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ´Õ. ò. ¹. à¤Ã×èͧ´×èÁ ÁÑ¡ËÁÒ¶֧à¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÁÕáÍÅ¡ÍÎÍŏ ઋ¹ §Ò¹àÅÕé§ Çѹ¹ÕéÁÕ´ÃÔꧡ´ŒÇÂäËÁ. ó. ¹. Åѡɳ¹ÒÁàÃÕ¡à¤Ã×Íè §´×Áè á¡ŒÇ˹֧è æ ËÃ×͢ǴàÅç¡ æ ¢Ç´Ë¹Ö§è æ ·Õºè ÃÔ¡ÒÃã¹Ê¶Ò¹àÃÔ§ÃÁ ઋ¹ ¤×¹¹Õ·é ¼Õè ºÑ ÁÕâ»ÃâÁªÑ¹è ¾ÔàÈÉ «×Íé ñ ´ÃÔ§ê ¡ á¶Á ñ ´ÃÔꧡ. (Í. drink). ´Ç§¨ÙŽ ¡. à¤ÃÒÐˏÌÒÂ, ÍѺ⪤, ઋ¹ Çѹ¹Õ´é ǧ¨ÙŽ¨ÃÔ§ æ ËÂÔº¨ÑºÍÐäáçà¡Ô´àÃ×èͧ ä»ËÁ´ á¶ÁÂѧⴹáÁ‹´ØÍÕ¡µ‹Ò§ËÒ¡. ´Ç§äÁ‹ÊÁ¾§È, ´Ç§äÁ‹ÊÁ¾§È¡Ñ¹ ñ. ¹. ´Ç§ªÐµÒäÁ‹µÍŒ §¡Ñ¹ Ëҡᵋ§§Ò¹¡Ñ¹¨ÐÍÂÙ¡‹ ¹Ñ äÁ‹Â´× ઋ¹ ¶Ö§ËÁÍ´Ù ¨ÐºÍ¡Ç‹Ò´Ç§äÁ‹ÊÁ¾§È¡Ñ¹ ᵋà¢Ò¡çäÁ‹Ê¹ã¨ µÍ¹¹ÕéÁÕÅÙ¡ ò ¤¹áÅŒÇ ¡çÂѧÃÑ¡¡Ñ¹´ÕÍÂÙ‹. ò. ¹. ´Ç§ªÐµÒäÁ‹µÍŒ §¡Ñ¹¨Ö§äÁ‹ä´Œ¾º¡Ñ¹ ËÃ×ÍäÁ‹»ÃÐʺ¼ÅµÒÁ·Õµè ÍŒ §¡Òà ઋ¹ à¢Ò·Ó¸ØáԨ¢Í§à¢Ò¡çç؋ àÃ×ͧ´Õ ᵋ¾Í©Ñ¹ä»à¢ŒÒËعŒ ´ŒÇ¡ç਍§ËÁ´ ¤§à»š¹à¾ÃÒдǧäÁ‹ÊÁ¾§È¡Ñ¹.

44

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


´Í¡äÁŒàËÅç¡ ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§Í´·¹ ÊÒÁÒöµ‹ÍÊÙŒàÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃä µ‹Ò§ æ ä´Œ ઋ¹ ´Í¡äÁŒàËÅç¡áË‹§¾Á‹Ò¡ç¤×͹ҧÍͧ «Ò¹ «Ù¨Õ. ¤ÁÁ. ËÞÔ§àËÅç¡ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ, ʵÃÕàËÅç¡. ´Í§à¤çÁ ñ. ¡. ᪋ËÃ×ÍËÁÑ¡¼Ñ¡¡Ò´à¢ÕÂÇËÃ×ͼѡÍ×è¹ æ ã¹¹éÓà¡Å×Í àª‹¹ ¼Ñ¡¡Ò´ ´Í§à¤çÁÂÓ¡Ô¹¡Ñº¢ŒÒǵŒÁÍËÍ´Õ. ò. ¡. ¡Ñ¡äÇŒ·ÕèµÓá˹‹§à´ÔÁËÃ×Í˹‹Ç§ҹà´ÔÁ໚¹àÇÅÒ¹Ò¹ÁÒ¡ ઋ¹ à¢Ò¶Ù¡´Í§à¤çÁÍÂÙ‹ã¹µÓá˹‹§¹ÕéÁÒ ø »‚áÅŒÇ. ó. ¡. à¡çºËÁ¡äÇŒ¹Ò¹à¡Ô¹¤Çà ઋ¹ Ëҧ»ÃСÒÈ©ºÑº¹Õé¶Ù¡´Í§à¤çÁÁÒ ËÅÒÂÇÒÃÐáÅŒÇ. ´Í§à»ÃÕéÂÇ ¡. ᪋ËÃ×ÍËÁÑ¡¼Ñ¡¡Ò´ ¼Ñ¡Ë¹ÒÁ ¼Ñ¡àÊÕé¹ ໚¹µŒ¹ ã¹¹éÓÁоÌÒÇ àª‹¹ ¼Ñ¡¡Ò´´Í§à»ÃÕéÂǵŒÁ¡Ñº«Õèâ¤Ã§ËÁÙÍËÍÂÁÒ¡. ´Í§à»ÃÕéÂǴͧà¤çÁ ¡. äÁ‹ÍÒº¹éÓËÅÒÂÇѹ ઋ¹ ä»ÍÒº¹éÓÊÃмÁàÊÕ·Õà¶ÍÐ äÁ‹ÃÇÙŒ Ò‹ ¨Ð´Í§à»ÃÕÂé Ǵͧà¤çÁ件֧ä˹ àËÁ繨еÒÂÍÂÙá‹ ÅŒÇ. ´Ñª¹ÕªÇÕé ´Ñ ¹. ÊÔ§è ·Õãè ªŒà»š¹µÑÇ¡Ó˹´ËÃ×Í໚¹à¤Ã×Íè §ÇÑ´¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧ¼Å§Ò¹ ઋ¹ ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè  ¹¹Ô ÊÔ µ ¡Ñ º ÁËÒÇÔ · ÂÒÅÑ Â ã¹µ‹ Ò §»ÃÐà·È໚ ¹ ´Ñ ª ¹Õ ªÕé ÇÑ ´ ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒþѲ¹ÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙ¤‹ ÇÒÁ໚¹¹Ò¹ÒªÒµÔ. ¤ÁÁ. µÑǪÕÇé ´Ñ . ´‹Òàªç´ ¡. 㪌¤ÓËÂÒº´‹ÒÇ‹ÒÍ‹ҧÃعáç ઋ¹ àËç¹à¢Ò໚¹¤¹à§Õº æ Í‹ҧ¹Ñé¹ ¶ŒÒ¶Ù¡áË‹ÃѧᵹÅÐ¡ç ´‹Òàªç´àÅÂàªÕÂÇ. ´‹Òàªç´àÁç´ ¡. 㪌¤ÓËÂÒº´‹ÒÇ‹ÒÍ‹ҧÃعáçÂÔ§è ઋ¹ ö¤Ñ¹¹Õàé ¢ÒËǧÁÒ¡ áͺàÍÒä»ãªŒÍ‹ҧ¹Õé à¢ÒÃٌࢌҨÐâ´¹´‹Òàªç´àÁç´. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

45


´ÒÇËǧ ¹. ´ÒÃÒ·Õäè Á‹ä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÍÕ¡µ‹Íä» àª‹¹ à¸Í໚¹´ÒÇÃا‹ àÁ×Íè ÍÒÂØ ñõ µÍ¹¹Õéᤋ òð ¡ÅÒÂ໚¹´ÒÇËǧä»áÅŒÇ. ´Ó´ÕÊÕäÁ‹µ¡ ¡. ¼ÔÇ´ÓÁÒ¡ ઋ¹ ´Ó´ÕÊÕäÁ‹µ¡¢¹Ò´¹Õé ÂѧªÍºãÊ‹àÊ×éÍÊÕá´§ÍÕ¡ ໚¹ÍÕ¡Ò¤Òº¾ÃÔ¡àªÕÂÇ. ´ÔêÊâ¡Œ ñ. ¹. ¨Ñ§ËÇд¹µÃըѧËÇÐ˹Öè§. ò. ¹. ʶҹºÑ¹à·Ô§·Õèແ´à¾Å§ãˌൌ¹ÃÓ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÑ¡ÁÕä¿ËÁع໚¹ÊÕµ‹Ò§ æ. ¤ÁÁ. ´ÔêÊâ¡Œà¶ç¡, à¶ç¡. (Í. disco). ´ÔêÊâ¡Œà¶ç¡ ¹. ʶҹºÑ¹à·Ô§·Õèແ´à¾Å§ãˌൌ¹ÃÓ »˜¨¨ØºÑ¹ÁÑ¡ÁÕä¿ËÁع໚¹áʧ ÊÕµ‹Ò§ æ. ¤ÁÁ. ´ÔêÊâ¡Œ, à¶ç¡. (Í. discotheque). ´Õ¡ÃÕ ñ. ¹. ÇزԡÒÃÈÖ¡ÉÒÃдѺÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ àª‹¹ à¢ÒÁÕ´Õ¡ÃÕ໚¹¶Ö§´Í¡àµŒÍÏᵋ ¾Ù´äÁ‹ÃÙŒàÃ×èͧ. ò. ¹. ÃдѺ ઋ¹ ¶Ö§¨ÐÍÒÂØ¢Öé¹àŢˌÒáÅŒÇ áµ‹´Õ¡ÃÕ¤ÇÒÁà»ÃÕéÂǢͧà¸Í äÁ‹ÁÕŴŧàÅÂ. ó. ¹. ʶҹÀÒ¾ ઋ¹ à¢ÒÁÕ´¡Õ ÃÕ໚¹¶Ö§¹ŒÍ§ÊÒǹÒ¡ ¼Ù¤Œ ¹àžҡѹà¡Ã§ã¨. ô. ¹. ˹‹ÇÂÇÑ´¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§ÊØÃÒ àª‹¹ àËÅŒÒ òø ´Õ¡ÃÕ. (Í. degree). ´Õ¡ÃÕá¡‹¡ÅŒÒ ¡. ÍÂÙ‹¹Ò¹¨¹ÃÙŒÇÔ¸ÕËźËÅÕ¡ËÃ×ÍËÒ»ÃÐ⪹ ઋ¹ µÍ¹ÁÒ ãËÁ‹ æ ¡ç¢Âѹ´Õ ÍÂً仹ҹ æ ªÑ¡¨Ð´Õ¡ÃÕá¡‹¡ÅŒÒ àºÕéÂÇ §Ò¹à»š¹»ÃШÓ. (´Õ¡ÃÕ ÁÒ¨Ò¡ Í. degree). ´Õ¡Ç‹ÒÍÂÙ‹à»Å‹Ò æ ¡. ´Õ¡Ç‹ÒäÁ‹·ÓÍÐäÃ, ÁÑ¡·ÓÍ‹ҧäÁ‹¨ÃÔ§¨Ñ§, äÁ‹ËÇѧ¼ÅàÅÔÈ, ઋ¹ ä»àÃÕ¹ÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹¡Ñ¹äËÁ ´Õ¡Ç‹ÒÍÂÙ‹à»Å‹Ò æ.

46

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


´×éÍ æ ñ. Ç. â´ÂäÁ‹¢Í͹ØÞÒµ, ¶×ÍÇÔÊÒÊÐ, ઋ¹ à¢ÒàÍÒö©Ñ¹ä»ãªŒ´×éÍ æ äÁ‹ÁÕ ÁÒÃÂÒ·àÅÂ. ò. Ç. â´ÂäÁ‹ÁÕऌÒ, äÁ‹ÁÕ»‚›ÁÕ¢ÅØ‹Â, Í‹ҧäÁ‹ÁÕà˵ؼÅ, ઋ¹ ÍÂÙ‹ æ à¢Ò¡çÁÒ ¢ÍáËǹྪÃà¸Í´×éÍ æ Í‹ҧ¹Õ鹋ÐËÃ×Í. ´×é͵ÒãÊ ¡. äÁ‹ÂÔ¹ÂÍÁᵋäÁ‹áÊ´§ÊÕ˹ŒÒ·‹Ò·Ò§ãËŒÃٌNjÒäÁ‹ÂÍÁ ઋ¹ ©Ñ¹ ºÍ¡ãËŒà¢Ò·ÓÍ‹ҧ¹Õé à¢ÒäÁ‹ä´Œ¤Ñ´¤ŒÒ¹ ᵋ¡çäÁ‹·ÓµÒÁ ¹Ñè§ ´×é͵ÒãÊÍÂÙ‹Í‹ҧ¹Ñé¹áËÅÐ. ´Ù´Õ ¡. ÁÕ˹ŒÒµÒ·‹Ò·Ò§áÅкؤÅÔ¡´Õ ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Ñ鹴ٴըѧ ·Ñé§ æ ·Õèᵋ§µÑÇ ¸ÃÃÁ´Ò ˹ŒÒµÒ¡çäÁ‹ä´Œáµ‹§. ´ÙäÁ‹¨×´ ¡. á‹, ÂèÓá‹, äÁ‹ä´ŒàÃ×èͧ, äÁ‹ä´Œ¡ÒÃ, ઋ¹ µÍ¹·Õèà¢ÒËѴᵋ§Ë¹ŒÒ¤ÃÑé§ ááÍÍ¡ÁÒ´ÙäÁ‹¨´× àÅÂ. ¼ÙËŒ ÞÔ§Êͧ¤¹¹Õµé º¡Ñ¹à¾ÃÒÐዧ¼ÙªŒ Ò¤¹à´ÕÂÇ ´ÙäÁ‹¨×´¨ÃÔ§ æ. ¶ŒÒàÍÒ¤¹·ÕèÁÕ»ÃÐÇѵԴ‹Ò§¾ÃŒÍÂÁÒ´ÙáÅÃѺ¼Ô´ªÍº§Ò¹ ´ŒÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ¨ÃÔ¸ÃÃÁ ¡ç¤§´ÙäÁ‹¨×´á¹‹. à´ç¡´Í§ ¹. ¼ÙŒãËÞ‹·ÕèµÑÇàÅç¡àËÁ×͹à´ç¡ ઋ¹ ã¤Ã æ ¤Ô´Ç‹Òà¢Ò໚¹à´ç¡ ·Õè¨ÃÔ§ ໚¹à´ç¡´Í§ ÍÒÂØ»ÒࢌÒä»à¡×ͺÊÒÁÊÔºáÅŒÇ. à´ç¡á»ˆº ¹. à´ç¡«‹Ò ઋ¹ ÃØ‹¹¹ŒÍ§»‚¹ÕéÁÕà´ç¡á»ˆºËÅÒ¤¹ µŒÍ§à¨Í¡Ñ¹Ë¹‹ÍÂÇ‹Ò ¨ÐṋÊѡᤋä˹. (Ỉº ÁÒ¨Ò¡ÂÕèˌ͹éÓÍÑ´ÅÁ ່º«Õè). à´Œ§àª×Í¡ ñ. ¡. Ëź价ҧ¢ÍºàÇ·Õ·ÁÕè àÕ ª×Í¡¡Ñ¹é à¾×Íè ´Õ´µÑÇËźËÅա㹡Òê¡ÁÇ ËÃ×ͪ¹¤Ù‹µ‹ÍÊٌ㹡ÕÌÒÁÇ»ÅéÓ àª‹¹ à¢Òà´Œ§àª×Í¡ËźËÁÑ´ä»ä´Œ ËÅÒ¤ÃÑé§ËÅÒÂ˹ᵋ㹷ÕèÊØ´¡ç¾ÅÒ´áÅÐâ´¹¹çÍ¡. ò. ¡. ÃÕºËÅºä» àª‹¹ ¾Í¹Ñ¡¢‹ÒǶÒÁàÃ×èͧ»¯ÔÇÑµÔ à¢Ò¡çà´Œ§àª×Í¡Ëź ¤Ó¶ÒÁÌ͹价ѹ·Õ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

47


à´Œ§´Öë§ ñ. ¡. »Å´¨Ò¡µÓá˹‹§ã¹·Ñ¹·Õ. ò. ¡. ÂŒÒÂä»ÍÂÙ‹ã¹µÓá˹‹§·Õ贌͡NjÒà´ÔÁ. à´Ôè§ ¡. ¼Ô´¾ÅҴẺແ›¹ æ ઋ¹ ¤Ó¹Õéà¢ÒÍ‹Ò¹Ç‹Ò ÊÐËÚÅÑ¡ÊÐàËÚÅÒ äÁ‹ãª‹ ÊÐËÚÅÑ¡àÊ-ÅÒ ¹Ò¹Õàè ´Ô觨ÃÔ§ æ àÅÂ. 䴌㨠ñ. ¡. àËÔÁã¨, ‹ÒÁã¨, ªÐÅ‹Òã¨, ¡ÓàÃÔº. (¾¨¹.). ò. ¡. ¶Ù¡ã¨ ઋ¹ ¹âºÒ¢Öé¹Ã¶àÁŏ¿ÃÕ䴌㨻ÃЪҪ¹ä»àµçÁ æ. ä´ÃâÇ‹ ¡. ¡Ô¹¨ØÁÒ¡, ¡Ô¹ËÁ´à¡ÅÕÂé §, ઋ¹ ËÅÒ¹¤¹¹Õ¨é ÍÁä´ÃâÇ‹àÅ ÁÕÍÐäÃã¹µÙŒ ¿Ò´àÃÕº. (ÁÒ¨Ò¡ÂÕèˌͼ§«Ñ¡¿Í¡ Drivo). ÍÑ¡Éà µ µ¡¡Ãл‰Í§, µ¡¡Ãл‰Í§Å‹Í§¨Ø¹ ¡. ËÁ´¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ àª‹¹ ´ÒÃÒ¤¹¹Õéà¤Â໚¹ÅÙ¡ÃÑ¡¢Í§¼ÙŒ¡Ó¡Ñº µÍ¹¹Õé µ¡¡Ãл‰Í§ä»àÊÕÂáÅŒÇ. (¨Ø¹ ÁÒ¨Ò¡ ¨. ¨Ø§ Ç‹Ò àÃ×Í). µ¡ÁŒÒµÒ ñ. Ç. ᾌàÃçÇ, ÂصÔàÃçÇ, àÃÕ¡àµçÁÇ‹Ò ÊÒÁà¾Å§µ¡ÁŒÒµÒÂ. (¾¨¹.). ò. ¡. ᾌ, äÁ‹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨, ઋ¹ à¢Òà¡×ͺ¨Ðª¹Ðã¨à¸Íä´ŒáÅŒÇ áµ‹¤Ù‹á¢‹§µÑ´Ë¹ŒÒ ࢌҷҧ¼ÙŒãËÞ‹ àŵ¡ÁŒÒµÒµ͹¨º. µ¡Å§ ñ. ¡. ÂÔ¹ÂÍÁ¾ÃŒÍÁã¨, »Å§ã¨. (¾¨¹.). ò. Ç. ã¹·ÕèÊØ´áÅŒÇ àª‹¹ µ¡Å§©Ñ¹à»š¹¤¹ÊØ´·ŒÒ·ÕèÃÙŒàÃ×èͧ¹Õé㪋äËÁ. µ¡Å§ ã¤Ã໚¹¤¹¼Ô´.

48

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


µº ñ. ¡. àÍÒ½†ÒÁ×ÍËÃ×ͧ͢ẹ æ ໚¹µŒ¹, µÕÍ‹ҧáç ઋ¹ µºË¹ŒÒ. µºÅÙ¡ à·¹¹ÔÊ, àÍÒ½†ÒÁ×ÍáµÐàºÒ æ ´ŒÇ¤ÇÒÁàÍ繴٠ઋ¹ µºËÑÇà´ç¡. (¾¨¹.). ò. ¡. ·Óãˌöà»ÅÕè¹·Ò§ÇÔè§â´Â·Ñ¹·Õ ઋ¹ ¶ŒÒà¢ÒäÁ‹ÃÕºµº«ŒÒ·ѹ·Õ ÁÕËÇѧ ª¹¡Ñ¹áËÅ¡. µº·ÃѾ ¡. àÃÕ¡à§Ô¹¨Ò¡¼Ù·Œ ·Õè Ó¼Ô´à¾×Íè áÅ¡¡Ñº¡ÒÃäÁ‹àÍÒ¼Ô´ ઋ¹ ¤¹¢Ñº á·ç¡«ÕÍè ÒŒ §Ç‹Ò¶Ù¡µÓÃǨµº·ÃÑ¾Âä» àÅÂÁÕà§Ô¹äÁ‹¾Í¨‹Ò¤‹ÒઋÒö. µÍ§ ñ. ¹. ¨Ó¹Ç¹ä¾‹·ÕèÁÕàËÁ×͹¡Ñ¹ ó 㺠àÃÕÂ¡Ç‹Ò µÍ§. (¾¨¹.). ò. ¹. ËÁÒÂàÅ¢ËÃ×͵ÑÇÍÑ¡É÷Õàè ËÁ×͹¡Ñ¹ ó ËÃ×Í ô µÑÇàÃÕ§¡Ñ¹Í‹ҧ ùùù ¤×Í µÍ§à¡ŒÒ AAAA ¤×Í µÍ§àÍ à»š¹µŒ¹ ઋ¹ àÅ¢·ÐàºÕ¹ö·Õàè »š¹ µÍ§µŒÍ§»ÃÐÁÙÅ´ŒÇÂÃÒ¤ÒÊÙ§ÁÒ¡. ·ÐàºÕ¹öµÍ§à¡ŒÒã¤Ã æ ¡çÍÂÒ¡ä´Œ. µ‹ÍÁà͍Р¹. ¤ÇÒÁÃÙŒÊ֡ʧÊÑÂã¹ÊÔ觷ÕèäÁ‹»Ã¡µÔ ઋ¹ ¾Í¿˜§¢‹ÒÇ¡çàª×èÍ äÁ‹ÁÕµ‹ÍÁà͍Р·Õè¨ÐʧÊѺŒÒ§àÅÂàªÕÂÇËÃ×Í. µ‹ÍÇÕ«‹Ò ñ. ¡. µ‹Í¡ÒõÃǨŧµÃÒà¾×èÍ¢ÂÒÂàÇÅҾӹѡ㹻ÃÐà·È¹Ñé¹ æ ઋ¹ à¸ÍµŒÍ§ä»¢Íµ‹ÍÇÕ«‹Ò·ÕèÊӹѡ§Ò¹µÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧ. ò. ¡. ä´Œ ÃÑ º Í¹Ø Þ ÒµãËŒ à ·Õè Â Ç´Ö ¡ ¡Ç‹ Ò »Ã¡µÔ ઋ ¹ ÇÑ ¹ ¹Õé ¡ ÅÑ º ºŒ Ò ¹´Ö ¡ ä´Œ à¾ÃÒÐàÁÕµ‹ÍÇÕ«‹ÒãËŒ¶Ö§µÕÊͧ. ó. ¡. ä´ŒÃѺᵋ§µÑé§ãËŒ´ÓçµÓá˹‹§¼ÙŒºÃÔËÒõ‹ÍÍÕ¡ÊÁÑÂ˹Öè§ àª‹¹ à¢Ò ä´Œµ‹ÍÇÕ«‹Ò໚¹¼ÙŒÇ‹Ò¡ÒÃÍÕ¡ ô »‚. (ÇÕ«‹Ò ¨Ò¡ Í. visa). µÑé§ä¢‹ ñ. ¡. Ê͹Â×¹ (㪌ᡋà´ç¡). (¾¨¹.). ò. ¡. ÍÂÙã‹ ¹ÃÐÂÐàÃÔÁè µŒ¹ ઋ¹ â¤Ã§¡ÒÃà¾Ô§è ¨ÐàÃÔÁè µÑ§é 䢋 ¡ç¶¡Ù Êѧè ÃЧѺàÊÕÂáÅŒÇ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

49


µÑ駻‡ÍÁ ¡. ÃÙÊŒ ¡Ö ËÃ×ÍáÊ´§ÍÒ¡ÒÃäÁ‹à»š¹ÁԵáѺ¼ÙÁŒ ÒãËÁ‹ ઋ¹ à¢ÒµÑ§é »‡ÍÁÃѧà¡Õ¨ ¹ŒÍ§ÊÐãÀŒ·Ñé§ æ ·ÕèÂѧäÁ‹à¤ÂàËç¹Ë¹ŒÒ. µÑê¹, µÑê¹Ë¹ŒÒ ¡. µ‹ÍÂ˹ŒÒ ઋ¹ ¾Ù´¨ÒâÍËѧ¹Ñ¡ à´ÕëÂÇ¡çµÑê¹Ë¹ŒÒÊÑè§Ê͹«ÐàÅÂ. µÑÇ¡ÐໂÂ¡ ¹. µÑÇàÅ硹Դà´ÕÂÇ àª‹¹ à´ç¡µÑÇ¡ÐໂÂ¡á¤‹¹Õé¨Ðãˌ¡¢Í§Ë¹Ñ¡ ¢¹Ò´¹Ñé¹ä´ŒÂѧä§. µÑÇà¡‹§ ¹. àÊ×éÍ ¡ÃÐâ»Ã§ ËÃ×͡ҧࡧ·ÕèãÊ‹áŌǴٴշÕèÊش㹤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¼ÙŒãÊ‹ ¨Ö§ãÊ‹º‹Í ઋ¹ à¢Ò¨Ðä»ä˹¡çãÊ‹àÊ×é͵ÑÇà¡‹§µÑǹÕé»ÃШÓ. µÑǨÃÔ§àÊÕ§¨ÃÔ§ ñ. ¹. ¼Ù·Œ àÕè »š¹¤¹¤¹¹Ñ¹é â´Âá·Œ äÁ‹ãª‹¼ÍÙŒ ¹×è ઋ¹ àÊÕ§͋ҹº·¡ÇÕ¹Õé ໚¹àÊÕ§¢Í§¡ÇÕ«ÕäÃŒµµÑǨÃÔ§àÊÕ§¨ÃÔ§àªÕÂǹÐ. ò. ¹. ¼ÙÁŒ ÍÕ Ó¹Ò¨ËÃ×ÍÁÕº·ºÒ·Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§ ઋ¹ ºÃÔÉ·Ñ ¹ÕÅé ¡Ù ªÒ ໚¹»Ãиҹ ᵋ¼ÙŒºÃÔËÒõÑǨÃÔ§àÊÕ§¨ÃÔ§¤×;‹Í¹Ñè¹àͧ. µÑǪÕéÇÑ´ ¹. ÊÔ§è ·Õãè ªŒà»š¹µÑÇ¡Ó˹´ËÃ×Í໚¹à¤Ã×Íè §ÇÑ´¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧ¼Å§Ò¹ ઋ¹ â¤Ã§¡Ò÷ءâ¤Ã§¡ÒõŒÍ§ÁÕµÇÑ ªÕÇé ´Ñ ¨Ö§¨ÐÃÙÇŒ Ò‹ »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¡¹ŒÍ ᤋä˹. ¤ÁÁ. ´Ñª¹ÕªÕéÇÑ´. µÑÇ»†Ç¹ ¹. ¼ÙŒ·Õè·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÇØ‹¹ÇÒ ઋ¹ à¢Ò໚¹µÑÇ»†Ç¹»ÃШÓÊӹѡ§Ò¹ ªÍºá¡ÅŒ§¤¹â¹Œ¹¤¹¹Õé ·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÊѺʹÇØ‹¹ÇÒÂ. µÑÇ໚¹ æ ¹. µÑǨÃÔ§·ÕèÊÑÁ¼ÑÊä´Œ ઋ¹ä´ŒàËç¹ËÃ×Íä´Œ¿˜§àÊÕ§â´ÂäÁ‹¼‹Ò¹Ê×èÍ àª‹¹ àÁ×èÍÇÒ¹à¢ÒÁÒ¶‹ÒÂÅФáѹá¶Ç¹Õé ©Ñ¹àÅÂä´ŒàËç¹´ÒÃÒµÑÇ໚¹ æ.

50

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


µÑÇ໚¹à¡ÅÕÂÇ ËÑÇ໚¹¹ç͵ Ç. ÅѡɳСÒ÷ӧҹÍ‹ҧ¢Âѹ¢Ñ¹á¢ç§ÁÒ¡¨¹äÁ‹ÁÕàÇÅÒä´Œ¾Ñ¡¼‹Í¹ ઋ¹ àÃÒ·Ó§Ò¹µÑÇ໚¹à¡ÅÕÂÇËÑÇ໚¹¹ç͵Í‹ҧ¹Õé à§Ô¹ÂѧäÁ‹¾Í㪌àÅÂ. (¹ç͵ ÁÒ¨Ò¡ Í. nut). µÑǾ‹Í ¹. ¼ÙŒªÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö໚¹¾ÔàÈÉÂÔ觡NjҤ¹Í×è¹ æ 㹡ÅØ‹Á ઋ¹ ¡Òà »ÃСǴÌͧà¾Å§¤ÃÒǹÕéÁÕµÑǾ‹Í¶Ö§ ó ¤¹ ᵋäÁ‹ÁÕµÑÇáÁ‹àÅÂ. µÑÇáÁ‹ ñ. ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö໚¹¾ÔàÈÉÂÔ觡NjҤ¹Í×è¹ æ 㹡ÅØ‹Á ઋ¹ ¡ÒûÃСǴÌͧà¾Å§¤ÃÒǹÕéÁÕµÑǾ‹Í¶Ö§ ó ¤¹ ᵋäÁ‹ÁÕµÑÇáÁ‹àÅÂ. ò. Ç. ÁÒ¡, Í‹ҧÂÔè§, ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹ÕéáË´µÑÇáÁ‹àÅÂáËÅÐ. µÑëÇÂ×¹ ¹. µÑëÇ´Ù¡ÒÃáÊ´§ª¹Ô´·Õè¼ÙŒ«×é͵ŒÍ§Â×¹´Ù ઋ¹ ¤Í¹àÊÔϵ¹Ñ¡ÃŒÍ§´Ñ§¨Ð¢Ò ·Ñ駵ÑëǻáµÔáÅеÑëÇÂ×¹à¾×èͨÐä´Œ¨Ø¤¹ä´ŒÁÒ¡¢Öé¹. µÑÇàÅ¢¡ÅÁ æ ¹. ¨Ó¹Ç¹·Õèŧ·ŒÒ´ŒÇÂÈٹ ઋ¹ ¤µÊ. à¼ÂÇ‹Ò â¤Ã§¡Ò÷بÃÔµ ·ÕèÊØÇÃóÀÙÁÔ òøù Ōҹ¡Ç‹Ò ¶ŒÒ¨ÐãËŒÊÃØ»¤Ô´à»š¹µÑÇàÅ¢¡ÅÁ æ ¡çà¡×ͺ óðð Ōҹ. ¤ÁÁ. àÅ¢¡ÅÁ æ. µÒá©Ð ¡. 㪌ÊÒµÒÁÒ¡áÅеԴµ‹Í¡Ñ¹¹Ò¹¨¹µÒÅŒÒ àª‹¹ ˹ѧàÃ×èͧ¹ÕéÂÒÇÁÒ¡ ´Ù¡Ñ¹¨¹µÒá©Ð. µÒ¹éÓ¢ŒÒÇ ¹. ª¹ªÒµÔ¼ÔÇ¢ÒÇ, ½ÃÑè§, (Áѡ㪌ã¹àªÔ§´Ù¶Ù¡) ઋ¹ à¸ÍäÁ‹µŒÍ§à¡Ã§ã¨ ½ÃÑ觵ҹéÓ¢ŒÒǾǡ¹ÕéËÃÍ¡ ¶ŒÒà¢Ò·ÓäÁ‹¶Ù¡ àÃҡ経ͧºÍ¡ãËŒà¢ÒÃÙŒ. µÒÁÃÍ ñ. ¡. ·ÓµÒÁẺÍ‹ҧ·Õàè ¤ÂÁÕ¼·ÙŒ ÓäÇŒà´ÔÁ ઋ¹ à¢Ò´Óà¹Ô¹¸ØáԨµÒÁÃÍ ¾‹Í·Ø¡Í‹ҧ. ò. ¡. 仵ÒÁàÊŒ¹·Ò§·ÕèºØ¤¤ÅÊÓ¤ÑÞà¤Âà´Ô¹·Ò§¼‹Ò¹ä» ઋ¹ à¢Òä» ÍÔ¹à´ÕÂà¾×è͵ÒÁÃÍÂàÊŒ¹·Ò§µÃÑÊÃÙŒ¢Í§¾Ãоط¸à¨ŒÒ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

51


µÒÁÃÐàºÕº Ç. µÒÁ»Ã¡µÔ, µÒÁ¸ÃÃÁ´Ò, µÒÁà¤Â, Í‹ҧà¤Â, ઋ¹ ¾Í¢ÑºÃ¶ª¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹¢ÑºÃ¶¡ç˹Õ仵ÒÁÃÐàºÕº. µÒÁáË‹ ¡. ·ÓµÒÁÍ‹ҧ¤¹ËÁÙ‹ÁÒ¡â´ÂäÁ‹¤Ô´¾Ô¨ÒóÒÇ‹ÒàËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‹ ઋ¹ ã¤Ãµ‹Íã¤Ã¾Ò¡Ñ¹µÒÁáˋࡨÔÍÒ¨ÒϪ×èʹѧ. µÒáÁÇ ¹. µÑÇÊзŒÍ¹áʧ·Õè㪌໚¹á¹Çẋ§àŹ㹶¹¹. µÒ¤ҷÕè ¡. µÒ·ѹ·ÕµÃ§·Õèà¡Ô´à赯 (¾¨¹.) ઋ¹ à¡Ô´ÍغѵÔà˵Øöª¹¡Ñ¹·ÓãËŒ ¤¹µÒ¤ҷÕè õ ¤¹. µÒµÒäÁ‹ËÅѺ ¡. ÊÔ¹é ªÕÇµÔ ·Ñ§é æ ·ÕÂè §Ñ ÁÕËÇ‹ §ÍÂÙ‹ ઋ¹ ÅÙ¡ æ ÂѧàÅç¡·Ñ§é ¹Ñ¹é ¶ŒÒà¡Ô´ ÍÐäâÖé¹à¢Ò¤§µÒµÒäÁ‹ËÅѺ. µÒ·Ñé§à»š¹ ¡. ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ·Ø¡¢ÁÒ¡ÃÒǡѺµÒÂä»·Ñé§ æ ·ÕèÂѧÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹ ઋ¹ ¶ŒÒ à¢ÒµŒÍ§µÔ´¤Ø¡¶Ö§ òð »‚ ¡çàËÁ×͹¡ÑºµÒ·Ñé§à»š¹·Õà´ÕÂÇ. µÒ¹éÓµ×é¹ ¡. ¾ÅÒ´ËÃ×ÍÅŒÁàËÅÇà¾ÃÒÐàÃ×Íè §àÅç¡ æ ·Õ¤è Ò´äÁ‹¶§Ö ઋ¹ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ ¤¹¹Õµé ÍŒ §ÁÒµÒ¹éÓµ×¹é à¾ÃÒÐä»ÃѺºÑµÃ¤Í¹àÊÔõ ¿ÃÕᤋ ô,ððð ºÒ· àÅÂËÅØ´¨Ò¡µÓá˹‹§ à¢ÒÅ×Áä»Ç‹ÒÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞËŒÒÁÃÑ°Á¹µÃÕÃºÑ ¢Í§¡Ó¹ÑÅ à¡Ô¹ ó,ððð ºÒ·. µÒ¼‹Í¹Ê‹§ ¡. ä´ŒÃѺÍѹµÃÒ·Õ褋ÍÂ æ ·ÓãËŒàÊÕªÕÇÔµ ઋ¹ ¶ŒÒ¤Ø³ÂѧäÁ‹àÅÔ¡ ÊÙººØËÃÕè¡ç෋ҡѺµÒ¼‹Í¹Ê‹§. µÒÂËÂѧà¢Õ´ ¡. µÒÂṋ æ, µÒÂâ´ÂäÁ‹ÁÕ·Ò§ÊÙŒ, ઋ¹ ¾Ç¡ÁѹÁÒ¡¡Ç‹Ò ¶ŒÒá¡ ¢×¹ÊÙŒ¡ç¤§µŒÍ§µÒÂËÂѧà¢Õ´. (ËÂѧ ໚¹ÀÒÉÒ¶Ôè¹ÍÕÊÒ¹ á»ÅÇ‹Ò Í‹ҧ, àËÁ×͹Í‹ҧ).

52 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


µÒÌ͹ ¡. ÃÔÉÂÒ àª‹¹ Çѹ æ äÁ‹·Ó§Ò¹·Ó¡Òà ¾Íà¾×è͹䴌Êͧ¢Ñ鹡çµÒÌ͹ ¢Öé¹Áҷѹ·Õ. ¤ÁÁ. ÍÔ¨©ÒµÒÌ͹. µÒÅâµ¹´ ¹. ¾×ª¨Ó¾Ç¡»ÒŏÁ µŒ¹ÊÙ§ÁÒ¡ ÍÍ¡§Ç§ àÁ×èͻҴ§Ç§¨ÐÁÕ¹éÓËÇÒ¹ äËÅÍÍ¡ÁÒ ¹ÓÁÒà¤ÕèÂÇ໚¹¹éÓµÒÅ»ƒ¡ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¹éÓµÒÅâµ¹´. µÒÅÂÍ´´ŒÇ¹ ¹. ªÒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöÁÕÅÙ¡Ê׺ʡØÅä´Œ ઋ¹ ¼ÁÁѹµÒÅÂÍ´´ŒÇ¹ äÁ‹ÁÕÅÙ¡àÅÂÊÑ¡¤¹. µèÓàµÕéÂàÃÕè´Թ ¡. ÁհҹФÇÒÁ໚¹ÍÂÙË‹ Ã×͵Óá˹‹§Ë¹ŒÒ·Õãè ¹ÃдѺµèÓ àª‹¹ ÃÑ°ºÒÅ äÁ‹ÁÕàÇÅÒÁÒʹ㨾ǡµèÓàµÕéÂàÃÕè´ԹÍ‹ҧàÃÒËÃÍ¡. µÓÃǨµÃÐàǹªÒÂá´¹ ¹. µÓÃǨ·Õè·Ó˹ŒÒ·Õè¾Ô·Ñ¡ÉÃÑ¡ÉÒࢵᴹ¢Í§»ÃÐà·È ઋ¹ µÓÃǨµÃÐàǹªÒÂᴹ㪌¨ÔµÇÔ·ÂÒÁÇŪ¹´ÙáÅ ªÒǺŒÒ¹á¶ºªÒÂá´¹ãËŒÊ¢Ø ÊºÒÂáÅÐÂѧª‹ÇÂÊ͹˹ѧÊ×Í ãËŒà´ç¡´ŒÇÂ. µÓÃǨà·È¡Ô¨ ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã·ÕÁè ËÕ ¹ŒÒ·Õ´è áÙ ÅäÁ‹ãËŒáÁ‹¤ÒŒ ¾‹Í¤ŒÒ ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒà¡Ð¡Ð¡Õ´¢ÇÒ§·Ò§¨ÃÒ¨Ã, àÃÕ¡ÊÑé¹ æ Ç‹Ò à·È¡Ô¨. µÔ©Ô¹¹Ô¹·Ò ¡. ¹Ô¹·ÒÇ‹ÒÌҠઋ¹ ໚¹¼ÙŒãËÞ‹¶ŒÒ·ÓµÑÇäÁ‹´Õ ¼ÙŒ¤¹¡çµÔ©Ô¹¹Ô¹·Òä´Œ. µÔªÁ ¡. ÇÔ¨Òó, »ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¤‹Ò¢Í§ÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§Ç‹Ò´ÕËÃ×ÍäÁ‹´ÕÍ‹ҧäÃ, ઋ¹ §Ò¹·Õè¨Ñ´´ÕËÃ×ÍäÁ‹´ÕÍ‹ҧäà ¤Ø³ª‹ÇµԪÁ´ŒÇ¹Ð. µÔ´ËÃÙ

¡. ªÍº¤ÇÒÁËÃÙËÃÒ àª‹¹ ·ÓäÁà¸ÍªÍº·ÓµÑǵԴËÃÙÍÂÙ‹àÃ×èÍÂàÅ ¡Ô¹¢ŒÒÇᡧ¢ŒÒ§·Ò§¡çäÁ‹ä´Œ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

53


µÔ´Í‹Ò§ ñ. Ç. ÍÒ¡Ò÷Õè¾Ù´äÁ‹ã¤Ã‹ÍÍ¡ ¡Ç‹Ò¨Ð¾Ù´áµ‹ÅФӵŒÍ§ÂéÓ¤ÓµŒ¹ÍÂÙ‹ ËÅÒ¤ÃÑé§ àª‹¹ ¾Ç¡µÅ¡ªÍºàÅ‹¹ÅŒÍàÅÕ¹¤¹µÔ´Í‹Ò§. ò. ¡. ªÍºãªŒºÃÔ¡ÒÃÍҺͺ¹Ç´ ઋ¹ ¾‹Í¤¹¹Õéà¢ÒµÔ´Í‹Ò§ µŒÍ§ä» ÍҺͺ¹Ç´à¡×ͺº‹Í æ. µÕ¡Åͧ ¡. ËÇÁ»ÃÐàdzÕÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒªÒÂÃѡËÇÁà¾È. µÃ§¢ŒÒÁ¡Ñº µÕ©Ôè§. µÕ©Ôè§

¡. ËÇÁËÅѺ¹Í¹¡Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§ËÞÔ§ÃѡËÇÁà¾È ઋ¹ àËç¹ÊÇ æ Í‹ҧ¹Õé ã¤Ã¨ÐÃٌNjÒà¸ÍªÍºµÕ©Ôè§. µÃ§¢ŒÒÁ¡Ñº µÕ¡Åͧ.

µÕ䢋ãÊ‹ÊÕ ¡. ¾Ù´¢ÂÒ¤ÇÒÁ¨¹à¡Ô¹¨ÃÔ§ ઋ¹ àÇÅÒàÅ‹ÒÍÐäà à¢ÒªÍºµÕ䢋ãÊ‹ÊÕ ÍÂÙ‹àÃ×èÍ ©Ñ¹àÅÂäÁ‹¤‹Í¨Ðàª×èÍ. ¤ÁÁ. ãÊ‹ÊÕ, ãÊ‹ÊÕµÕ䢋. µÕµÑëǹ͹ ¡. ¹Í¹ËÃ×ÍËÅѺ ઋ¹ ¡ÒûÃЪØÁ¹‹Òàº×èÍÁÒ¡ ÊÁÒªÔ¡ËÅÒ¤¹àÅ µÕµÑëǹ͹. ·Õè¹Ñè§Ç‹Ò§ÁÒ¡Í‹ҧ¹Õé µÕµÑëǹ͹ʺÒÂàÅÂ. µÕµÑëÇÂ×¹ ¡. ¨Ó໚¹µŒÍ§Â×¹à¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ·Õè¹Ñè§ã¹Ã¶â´ÂÊÒÃ໚¹µŒ¹ ઋ¹ öàÁŏ ṋ¹ÁÒ¡ ©Ñ¹µŒÍ§µÕµÑëÇÂ×¹µÅÍ´·Ò§. µÕ¹ºÍ´ ¡. àµÐÅÙ¡ºÍÅÍ‹ҧäÃ æ ¡çäÁ‹à¢ŒÒ»Ãе٠ઋ¹ Çѹ¹ÕéâùÑÅâ´ŒµÕ¹ºÍ´ àµÐÅÙ¡äÁ‹à¢ŒÒ»ÃеÙàÅÂ. µÕ¹ÅÍ ¡. ËÁ´ÍÓ¹Ò¨à¹×èͧ¨Ò¡¾Œ¹¨Ò¡¡ÒôÓçµÓá˹‹§ÊÓ¤ÑÞ àª‹¹ ¾Ç¡ ¡ÅØ‹ÁÍӹҨࡋҷÕèà¤ÂÁÕÇÒʹҺÒÃÁÕ ¾Íà¡ÉÕ³¡çµÕ¹ÅÍÂ. (àÃÔèÁ㪌¤ÃÑé§ ááàÁ×èÍ ¾.È. òõõð). µÕö ¡. ¢ÑºÃ¶ä»ËÃ×ÍઋÒöä»ä¡Å æ ઋ¹ ¢Òä»ÁÕ¼ÙŒâ´ÂÊÒÃàµçÁ¤Ñ¹ ᵋ¢Ò¡ÅѺ µŒÍ§µÕöà»Å‹Ò¡ÅѺÁÒ.

54

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


µ×êÍà·‹Ò¹Ñé¹·Õè¤ÃͧâÅ¡ ¶ŒÍ¤ӷÕèáÊ´§¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹Ç‹Ò ¶ŒÒÍÂÒ¡ä´ŒÊÔè§ã´¨Ò¡¼ÙŒÍ×è¹ ¡çµŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ·Ó·Ø¡ÇÔ¶Õ·Ò§ä»àÃ×èÍÂ æ ¨¹¡Ç‹Ò¨Ðä´ŒµÒÁ µŒÍ§¡Òà ઋ¹ ¶Ö§à¢ÒäÁ‹Ê¹ã¨àÃÒ àÃÒ¡çµÒÁ¨Õºà¢Òä» Í‹ҧ¹ÕéáËÅÐ ¨ÓäÇŒÇ‹Ò µ×êÍà·‹Ò¹Ñé¹·Õè¤ÃͧâÅ¡. (µ×êÍ ÁÒ ¨Ò¡ ¨. µÖê Ç‹Ò ÃºàÌҨÐàÍÒãˌ䴌). µØŒÁàÁŒ§ ¹. ¨Ø¡·ÕèÁÑ´äÇŒº¹ÈÕÃÉÐ (໚¹·Ã§¼ÁẺ˹Ö觢ͧÇÑÂÃØ‹¹) ઋ¹ ´Ù«Ôà¸Í Çѹ¹Õéà¢ÒÁÑ´µØŒÁàÁŒ§ÁÒÍÕ¡áÅŒÇ. µÙŒà¡Á ¹. à¤Ã×Íè §àÅ‹¹à¡ÁÍ‹ҧà¡Á¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÁÕÅ¡Ñ É³Ð໚¹µÙÊŒ àÕè ËÅÕÂè Á ´ŒÒ¹Ë¹ŒÒ ÁÕ¨ÍÍ‹ҧ¨Í¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ Áջ؆ÁáÅÐ᡹¤Çº¤ØÁãËŒ¼ÙŒàÅ‹¹¤Çº¤ØÁ¤ÓÊÑè§ ¡ÒÃàÅ‹¹ ¼ÙŒàÅ‹¹µŒÍ§ËÂÍ´àËÃÕÂÞ¨Ö§¨ÐàÃÔèÁàÅ‹¹à¡Áä´Œ ઋ¹ ¹Ñ¡¸ØáԨàËç¹ á¡‹ä´Œ »Å‹ÍÂãËŒà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ࢌÒä»àÅ‹¹µÙŒà¡Áã¹àÇÅÒàÃÕ¹. (à¡Á ÁÒ¨Ò¡ Í. game). µÙŒà«Œ¿ ¹. µÙŒ¹ÔÃÀÑ ઋ¹ à¸Íà¡çºà¤Ã×èͧ»ÃдѺÃÒ¤Òᾧ æ änj㹵ٌૌ¿. ¤ÁÁ. à«Œ¿ ò ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. (à«Œ¿ ÁÒ¨Ò¡ Í. safe). µÙŒ·Í§à¤Å×è͹·Õè ¹. ¼ÙŒ·ÕèÊÇÁãÊ‹à¤Ã×èͧ»ÃдѺ·Ó´ŒÇ·ͧ¤ÓàµçÁµÑÇ àª‹¹ à¢Ò¶Ù¡ ¹Ô¹·ÒÇ‹Ò໚¹µÙ·Œ ͧà¤Å×Íè ¹·Õàè ¾ÃÒÐãÊ‹·Í§àµçÁµÑǵѧé ᵋËÇÑ ¨Ã´à·ŒÒ. µÙŒà¾ªÃà¤Å×è͹·Õè ¹. ¼Ù·Œ ÊÕè ÇÁãÊ‹à¤Ã×Íè §»ÃдѺ·Ó´ŒÇÂྪþÅÍÂàµçÁµÑÇ àª‹¹ µÙàŒ ¾ªÃ à¤Å×è͹·Õèà´Ô¹ÁÒ⹋¹áÅŒÇ ´Ù«ÔáʧྪÃÇÙºÇÒºàÅÂ. µÙŒà¾Å§ ¹. à¤Ã×Íè §àÅ‹¹à¾Å§¢¹Ò´ãËÞ‹ µŒÍ§ËÂÍ´àËÃÕÂÞáÅÐàÅ×Í¡à¾Å§ à¤Ã×Íè §¨Ð àÅ‹¹à¾Å§µÒÁ·ÕèàÅ×Í¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

55


ൌ¹ ¡. â¡Ã¸ÁÒ¡áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁâ¡Ã¸ ઋ¹ ¾ÍÃٌNjÒÅÙ¡¹ŒÍ§ÂÑ¡ÂÍ¡à§Ô¹ºÃÔÉÑ· ਌ҹÒ¡çൌ¹. ൌ¹¼Ò§, ൌ¹¼Ò§ æ ¡. â¡Ã¸¨Ñ´áÅÐáÊ´§ÍÒ¡ÒÃâ¡Ã¸ÍÍ¡ÁÒÍ‹ҧ àËç¹ä´ŒªÑ´ ઋ¹ ¾ÍÃٌNjÒÅÙ¡¹ŒÍ§ä»µÑ駴‹Ò¹ÃÕ´ä¶ ÊÔºÅŒÍ ¼ÙŒ¡Ó¡Ñº¶Ö§¡ÑºàµŒ¹¼Ò§æ ·Õà´ÕÂÇ. ൌ¹àÃ‹Ò æ ñ. ¡. â¡Ã¸ËÃ×Íᤌ¹¨¹ÍÂÙ‹¹Ôè§äÁ‹ä´Œ µŒÍ§áÊ´§ÍÒ¡Òõ‹Ò§æ ÍÍ¡ÁÒ àª‹¹ à¸Íൌ¹àÃ‹Ò æ ´ŒÇ¤ÇÒÁᤌ¹àÁ×Íè ÃÙÇŒ Ò‹ ¤¹ÃÑ¡ ä»ÍÍ¡à´µ¡Ñºà¾×è͹¢Í§à¸Íàͧ. ò. ¡. ÍÒ¡Òâͧà´ç¡·ÕÍè ÂÒ¡ä´Œ¢Í§áÅŒÇäÁ‹ä´Œ´§Ñ 㨠ઋ¹ ´Ùà´ç¡ ¤¹¹Ñ¹é «Ôൌ¹àÃ‹Ò æ ÍÂÒ¡¨ÐãËŒáÁ‹«Í×é µØ¡ µÒËÁÕµÇÑ âµãˌ䴌. àµçÁ æ Ç. àµçÁ·Õè, ·Ñé§ËÁ´ËÅѧ¨Ò¡ËÑ¡µŒ¹·Ø¹ËÃ×ͤ‹Ò㪌¨‹ÒÂáÅŒÇ, ઋ¹ §Ò¹¹Õéà¢Ò ä´Œ¡ÓäÃ令¹à´ÕÂÇàµçÁ æ. ¤ÁÁ. à¹×éÍ æ, à¹çµ æ. àµçÁÌ͠¡. àµçÁµÒÁ¡Ó˹´, àµçÁ·Õè, ઋ¹ áÁŒÇ‹Ò¨ÐÁÕ»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ᵋà¢Ò ¡ç·Ó§Ò¹ä´ŒàµçÁÃŒÍÂ. àµÐµÑ´¢Ò ñ. ¡. àµÐ¢Ò¹Ñ¡Áǽ†Òµç¢ŒÒÁà¾×Íè ãËŒäÁ‹ÁáÕ Ã§Â×¹µ‹ÍÊÙŒ ઋ¹ ¹Ñ¡ÁÇ ½†ÒÂá´§ÁÕ··Õ Ò‹ NjҨЪ¹Ðᵋ¾Í¶Ù¡àµÐµÑ´¢ÒµÔ´ æ ¡Ñ¹ ô-õ ·Õ ¡çÅÁŒ áÅÐÅØ¡äÁ‹¢Öé¹ÍÕ¡àÅÂ. ò. ¡. ¡Åѹè á¡ÅŒ§ãËŒàÊÕÂâÍ¡ÒÊ àª‹¹ ã¤Ã æ ¡çÇÒ‹ à¢Ò໚¹µÑÇà¡ç§ ᵋʧÊÑ ¨Ð¶Ù¡àµÐµÑ´¢Ò àÅÂäÁ‹ä´Œ¢¹Öé ໚¹¼Í. ¤ÁÁ. à¨ÒÐÂÒ§ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. ോҡѴÂÒ§ ¹. ¤¹·Õèàª×èͧªŒÒ, ¤¹·Õè㪌àÇÅÒÁÒ¡, ઋ¹ à¸Í·ÓµÑÇ໚¹àµ‹Ò¡Ñ´ÂÒ§ Ẻ¹Õé äÁ‹ÁÕã¤Ãà¢ÒÃÍËÃÍ¡.

56

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ൌÒËÙŒÂÕé ñ. ¹. ÍÒËÒÃà¤çÁ¢Í§¨Õ¹ ·Ó´ŒÇÂൌÒËÙŒ¢ÒÇËÁÑ¡. (¾¨¹.). ò. ¹. ¤¹·Õ蹋ÒÃѧà¡Õ¨à¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöàËÁÒСѺµÓá˹‹§ ઋ¹ ÃÑ°ºÒŪش¹ÕéÁÕÃÑ°Á¹µÃÕൌÒËٌ¡Õé Ç‹Ò¤ÃÖè§. (àÅÕ¹¤ÓÇ‹Ò ÂÕé). ó. Ç. ¹‹Òà¡ÅÕ´áÅÐÁÕ¼ÇÔ Ë¹ŒÒ¢ÃØ¢ÃРઋ¹ à¸ÍÍÍ¡¨ÐÊÇÂᵋ·ÓäÁÁÕΌ ˹ŒÒൌÒËÙŒÂÕé. (àÅÕ¹¤ÓÇ‹Ò ÂÕé). àµÕ§â¡ ¡. ã¡ÅŒ¨ÐàÅԡÌҧ¨Ò¡ªÕÇÔµ¤Ù‹ ઋ¹ ËÅѧ¨Ò¡áµ‹§§Ò¹ä´ŒäÁ‹¶Ö§»‚ ä´Œ¢‹ÒÇ Ç‹Ò¤Ù‹¹ÕéàµÕ§â¡áÅŒÇ. ᵋ¡‹Í¹Ã‹Í¹ªÐäà Ç. ᵋ¡‹Í¹¹Õé, ᵋä˹ᵋäÃÁÒ, ઋ¹ ᵋ¡‹Í¹Ã‹Í¹ªÐäáçäÁ‹ à¤ÂÁÕ¤ÇÒÁᵡᡢͧ¤¹ã¹ªÒµÔàËÁ×͹Í‹ҧ·Ø¡Çѹ¹Õé. ⵍÐàÅç¡ ¹. ª×Íè ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒã¹Ã‹Áª¹Ô´Ë¹Ö§è ÅѡɳФŌÒ¿صºÍŠᵋÁ¼Õ àÙŒ Å‹¹ ½†ÒÂÅÐ õ ¤¹ ÃÇÁ·Ñ§é ¼ÙÃŒ ¡Ñ ÉÒ»Ãе٠¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹áº‹§à»š¹ ò ª‹Ç§ ª‹Ç§ÅÐ òð ¹Ò·Õ ઋ¹ ÊÁÒ¤Á¨ÐàÃÕ¡ ô ¢Ø¹¾ÅⵍÐàÅç¡àÊÃÔÁ·ÕÁä·Â. Çѹ¹Õé¨Ð ÁÕ¡Òö‹Ò·ʹà¡ÁⵍÐàÅ硹Ѵ»´Ä´Ù¡ÒÅ. ¤ÁÁ. ºÍÅⵍÐàÅç¡, ¿Øµ«ÍÅ. 㵌¶Ø¹Ãعª‹Í§

¹. 㵌¶Ø¹ºŒÒ¹ ઋ¹ ¢Í§ÁѹàÅ硵ŒÍ§à¡çºãËŒ´Õ µ¡ãµŒ¶Ø¹Ãعª‹Í§ä» ¨ÐËÒäÁ‹à¨Í. ÍÑ¡Éà ¶

¶ŒÇ¶ѧ¡ÐÅÐÁѧËÁŒÍ ¡. ·ÓµÑÇäÃŒÊÒÃРઋ¹ ¹ŒÍ§ªÒ©ѹÁѹ¶ŒÇ¶ѧ¡ÐÅÐÁѧËÁŒÍ ¨ÃÔ§ æ ·ÓÍÐäÃäÁ‹à»š¹ªÔé¹à»š¹ÍѹàÅÂ. ¶Í´ã¨ ¡. ËÁ´¡ÓÅѧ㨷ըè ÐÂ×Íé ÂØ´ËÃ×͵‹ÍÊÙÍŒ ¡Õ µ‹Íä» àª‹¹ §Ò¹¹Õàé ¢Ò·ØÁ‹ ·ÓàµçÁ·Õè áÁŒ¨Ð¶Ù¡µÓ˹Ôà¢Ò¡çäÁ‹¶Í´ã¨. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

57


¶ÍÂËÅѧŧ¤Åͧ ¡. µ¡Å§ÊÙÊ‹ ÀÒÇзÕÅè ÒŒ ËÅѧ¡Ç‹Òà´ÔÁÁÒ¡ ઋ¹ à¢Ò¹Ô¹·Ò¡Ñ¹Ç‹Ò ¼ÙŒºÃÔËÒêشãËÁ‹·Óãˌ˹‹Ç§ҹ¢Í§àÃÒ¶ÍÂËÅѧࢌҤÅͧ ᵋ ©Ñ ¹ Ç‹ Ò ¶ÍÂËÅÑ § ŧ¤ÅͧÁÒ¡¡Ç‹ Ò . (àÅÕ Â ¹áººÊӹǹ ¶ÍÂËÅѧࢌҤÅͧ). ¶ŒÒ, ¶ŒÒà¡Ô´Ç‹Ò Êѹ. ¤Óàª×èÍÁáÊ´§¡ÒÃÊÁÁصÔËÃ×ÍáÊ´§à§×èÍ¹ä¢ àª‹¹ ¶ŒÒà¡Ô´Ç‹Ò ½¹µ¡Ë¹Ñ¡àÃҡ礧à´Ô¹·Ò§µ‹ÍäÁ‹ä´Œ. ¤ÁÁ. ¶ŒÒËÒ¡Ç‹Ò. ¶ŒÒËÒ¡Ç‹Ò Êѹ. ¤Óàª×Íè ÁáÊ´§¡ÒÃÊÁÁصËÔ Ã×ÍáÊ´§à§×Íè ¹ä¢. ¤ÁÁ. ¶ŒÒ, ¶ŒÒà¡Ô´Ç‹Ò. ¶Ö¡ ¡. á¢ç§áç, ºÖ¡ºÖ¹, ÁÕ¡ÓÅѧÁÒ¡, (ÁÑ¡ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂá½§Ç‹Ò äÁ‹©ÅÒ´) ઋ¹ à¾×è͹à¸Í¤¹¹Õ¶é Ö¡´Õ¹Ð ¾ÒÁÒª‹Ç§ҹ¤³ÐºŒÒ§«Ô. ¶Ø§·ÐàÅ ¹. ¶Ø§¢¹Ò´ãËÞ‹ÊÓËÃѺãÊ‹ÊÑÁÀÒÃзÕè¹Ñ¡àÃÕ¹¹ÒÂàÃ×Í㪌 ·Ó´ŒÇ¼ŒÒ à¹×éÍË¹Ò »Ò¡¶Ø§à»š¹ËÙÃÙ´ àËÁÒÐÊÓËÃѺạº‹Ò. ¶Ø§¹Í¹ ¹. à¤Ã×èͧ¹Í¹ÊÓàÃç¨ÃÙ» ÅѡɳÐàËÁ×͹¶Ø§¢¹Ò´ãËÞ‹ ¼ÙŒ¹Í¹¨ÐÊÍ´ µÑÇࢌÒä»ÀÒÂã¹·ÓãËŒÍØ‹¹ Áѡ㪌¹Í¹¡Åҧᨌ§ËÃ×Íã¹àµ¹· ઋ¹ ¼ŒÒË‹Á ·Õ躌ҹ¾Ñ¡ÍÒ¨äÁ‹¾Í Í‹ÒÅ×ÁàÍҶا¹Í¹ä»´ŒÇÂ. ¶Ø§ÂѧªÕ¾ ¹. ¶Ø§ãÊ‹ÊÔ觢ͧ·Õ誋Ç»ÃзѧªÕÇÔµÁÕ¢ŒÒÇÊÒà ÍÒËÒÃáËŒ§ ¹éÓ´×èÁ ÂÒ ÃÑ¡ÉÒâä ໚¹µŒ¹ ÊÓËÃѺᨡ¼ÙŒ»ÃÐʺÀÑ ઋ¹ ¼ÙŒÇ‹Òᨡ¶Ø§ÂѧªÕ¾ ãËŒªÒǺŒÒ¹·Õè»ÃÐʺÀѹéÓ·‹ÇÁ. ¶Ù¡ã¨¨Í´

58

¡. ໚¹·Õè¾Í㨠ઋ¹ ˹ѧàÃ×èͧ¹Õé¾ÃÐàÍ¡àÅ‹¹ºÙä´Œ¶Ù¡ã¨¨Í´¨ÃÔ§ æ. ¤ÁÁ. »ÃзѺ㨨Í´. (¨Í´ ÁÒ¨Ò¡ª×èÍàÅ‹¹¢Í§ºØ¤¤Å·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§ ã¹Í´Õµ).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¶Ù¡ËÇ ñ. ¡. ¶Ù¡Åç͵àµÍÃÕèËÃ×Ͷ١ÃÒ§ÇÑŨҡ¡ÒÃàÅ‹¹ËÇ ઋ¹ Çѹ¹ÕéÅç͵àµÍÃÕè ÍÍ¡ ¶ŒÒ©Ñ¹¶Ù¡ËÇ©ѹ¨ÐàÅÕ駢ŒÒÇà¸Í. ò. ¡. µ¡à»š¹ÀÒÃÐ˹ŒÒ·Õâè ´ÂäÁ‹¾§Ö »ÃÒö¹Ò ઋ¹ §Ò¹àÊÕÂè § æ Í‹ҧ¹Õé äÁ‹ÃÙŒËÑÇ˹ŒÒ¨ÐãËŒã¤Ã·Ó àÃÒ¤§äÁ‹¶Ù¡ËÇÂËÃÍ¡¹Ð. ó. ¡. 䴌ʧÔè ·Õäè Á‹¾§Ö »ÃÒö¹Òâ´ÂäÁ‹¤Ò´½˜¹ ઋ¹ Çѹ¹Õ¶é ¡Ù ËÇ à´Ô¹ÁÒ´Õ æ ¹¡¡ç¢ÕéãÊ‹ËÑÇ. à¶ç¡ ¹. ʶҹºÑ¹à·Ô§·Õàè »´à¾Å§ãˌൌ¹ÃÓ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÑ¡ÁÕä¿ËÁع໚¹áʧÊÕµÒ‹ § æ. ¤ÁÁ. ´ÔêÊâ¡Œ, ´ÔêÊâ¡Œà¶ç¡. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. discotheque). ÍÑ¡Éà · ·‹Í¹ÎØ¡ ¹. ·‹Í¹Ë¹Ö觢ͧà¾Å§·Õ褹¿˜§»ÃзѺã¨áÅШÓä´ŒËÃ×ÍÌͧµÒÁä´Œ ઋ¹ à¾Å§¹Õé´Ñ§ÃÐàºÔ´¡çà¾ÃÒз‹Í¹ÎØ¡¹ÕèáËÅÐ. (ÎØ¡ ÁÒ¨Ò¡ Í. hook). ·Ò§µÑ¹ ¹. »˜ÞËÒËÃ×ÍÍØ»ÊÃä·ÕèäÁ‹ÁÕ·Ò§ÍÍ¡ËÃ×ÍäÁ‹ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡Œä¢ àª‹¹ äÁ‹Ç‹Ò ¨Ð¾ÂÒÂÒÁᡌ䢻˜ÞËÒ´ŒÇÂÇÔ¸Õä˹¡çà¨Íᵋ·Ò§µÑ¹. ¤ÁÁ. «Íµѹ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. ·ÐàÅàÃÕ¡¾Õè ¹. ¼ÙŒ·ÕèàÍÒᵋ»ÃÐ⪹¨Ò¡¼ÙŒÍ×è¹áÅÐäÁ‹ÂÍÁàÊÕÂà»ÃÕºãËŒã¤Ã ઋ¹ ÂÒ¤¹¹Õéà¤çÁÁÒ¡·ÐàÅàÃÕ¡¾ÕèàÅÂ. ·Ò§ÇѹàǏ, ÇѹàǏ ñ. ¹. ¶¹¹·Õè¡Ó˹´ãˌöáÅ‹¹ä»·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ ÊǹäÁ‹ä´Œ ઋ¹ ¶ŒÒÁÕà˵بÓ໚¹à˧´‹Ç¹Í‹ҧÂÔè§ ¨ÃҨáç͹ØÞÒµ ãˌö¾ÂÒºÒÅËÃ×Íö´Ñºà¾ÅÔ§ÇÔè§Êǹä»ã¹·Ò§ÇѹàǏ䴌. ò. ¹. ¡ÒÃÊ×è Í ÊÒ÷ҧà´Õ  Ç, ¡Òõ‹ Í ÊÙŒ · Ò§à´Õ  Ç, ઋ ¹ àÊÕ§¾Ù´¢Í§áÁ‹à»š¹ÇѹàǏ¨ÃÔ§ æ à¾ÃÒÐÅÙ¡äÁ‹à¤Â¿˜§àÅÂ. (ÇѹàǏ ÁÒ¨Ò¡ Í. one way). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

59


·Ò§ËÅǧ¾ÔàÈÉ ¹. ¶¹¹·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´¡ÇŒÒ§ á¡·Ò§ä»áÅзҧÊǹ¡ÅѺ äÁ‹Á·Õ ҧᡠËÃ×Í·Ò§µÑ´ 㪌໚¹·Ò§àª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§àÁ×ͧ ÁÑ¡à¡çº¤‹Ò¼‹Ò¹·Ò§. ¤ÁÁ. ÁÍൌÍÏàǏ. ·‹Ò¹à»Ò ñ. ¹. ¼ÙŒ¾Ô¾Ò¡ÉÒ àª‹¹ ·‹Ò¹à»Ò»ÃЪØÁ¡Ñ¹à¾×èÍàÅ×Í¡µÑÇá·¹ÁÒ໚¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ Ê.Ç. . ò. ¹. ¼ÙŒµÑ´ÊÔ¹»˜ÞËÒÍ‹ҧÂصԸÃÃÁ ઋ¹ Êͧ¤¹¹Õèà¶Õ§¡Ñ¹äÁ‹àÅÔ¡ àÃ×Íè §ÍÂÙà‹ Çà ·‹Ò¹à»Òª‹ÇµѴÊԹ˹‹Í«Ô. (ÁÒ¨Ò¡ÀҾ¹µÃ¨¹Õ àÃ×Íè § à»ÒºØŒ¹¨Ôé¹ «Öè§à»š¹©ÒÂÒ¼ÙŒ¾Ô¾Ò¡ÉÒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÂصԸÃÃÁÍ‹ҧÂÔè§). ·Õ躌ҹ ¹. ÀÃÃÂÒËÃ×ÍÊÒÁÕ àª‹¹ Çѹ¹Õé¨Ð¡ÅѺ´Ö¡ ºÍ¡·Õ躌ҹáÅŒÇËÃ×ÍÂѧ. ¤ÁÁ. ¤¹·Õ躌ҹ. ·ÕÁàÂ×͹ ¹. ·ÕÁ¡ÕÌÒÍ‹ҧ¿ØµºÍÅ·ÕèÁÒ¨Ò¡µ‹Ò§¶Ôè¹ àª‹¹ ·ÕÁ¿ØµºÍÅä·Â·Õè໚¹ ·ÕÁàËÂŒÒÂÔ¹´ÕµÍŒ ¹ÃѺ·ÕÁàÂ×͹¨Ò¡à¡ÒËÅÕ«§Öè à´Ô¹·Ò§ÁÒᢋ§¡Ñ¹·Õ¡è Ãا෾Ï. ·ÕÁàËÂŒÒ ¹. ·ÕÁ¡ÕÌÒÍ‹ҧ¿ØµºÍÅ·Õàè »š¹·ÕÁ਌ҢͧºŒÒ¹ ઋ¹ ·ÕÁ¿ØµºÍÅä·Â·Õàè »š¹ ·ÕÁàËÂŒÒÂÔ¹´ÕµÍŒ ¹ÃѺ·ÕÁàÂ×͹¨Ò¡à¡ÒËÅÕ«§Öè à´Ô¹·Ò§ÁÒᢋ§¡Ñ¹·Õ¡è Ãا෾Ï. ·ÕÇÕä´àÃç¡ ¹. ÃÒ¡ÒÃâ·Ã·Ñȹâ¦É³Ò¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèäÁ‹ÁÕ¨Ó˹‹ÒÂã¹·ŒÍ§µÅÒ´ ઋ¹ »‡Ò¢Í§©Ñ¹ªÍºÊÑ觫×éͧ͢·Ò§·ÕÇÕä´àÃç¡ à¾ÃÒÐ䴌ŴÃÒ¤ÒáÅŒÇÂѧÁբͧ á¶ÁÍÕ¡´ŒÇÂ. (Í. TV direct). ·ÕÇÕÊÒ¸ÒóР¹. ʶҹÕâ·Ã·Ñȹ·àÕè ʹÍÃÒ¡Ò÷ÕÁè ÊÕ ÒÃÐáÅÐ໚¹»ÃÐ⪹á¡‹¼ªÙŒ Á â´Â·ÑÇè ä»à»š¹Ê¶Ò¹Õâ·Ã·Ñȹ¢Í§»ÃЪҪ¹áÅÐäÁ‹ÁâÕ ¦É³Ò. (á»Å ÁÒ¨Ò¡ Í. Public Broadcasting Service ËÃ×Í PBS).

60

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


·ÕÎÙ·ÕÍÔéµ ¹. âÍ¡ÒÊ·Õè¡ÃзӡÅѺ¤×¹¡Ñº¼ÙŒ·Õèà¤Â¡ÃзÓäÁ‹´Õ¡Ñºµ¹, âÍ¡Òʢͧã¤Ã ¡ç໚¹¢Í§¤¹¹Ñ¹é ·Õ¨è СÃзӡÅѺ¤×¹, ઋ¹ ¡ÒÃÂŒÒÂŌҧºÒ§¤ÃÒǹաé àç »š¹ àÃ×Íè §·Õη٠ÍÕ µÔé ¹Ñ¹è áËÅÐ. (who áÅÐ it á»ÅÁÒ¨Ò¡ ã¤Ã áÅÐ Áѹ ã¹ ·Õã¤Ã·ÕÁѹ). ·Ø¡àÁç´ Ç. ·Ñé§ËÁ´ ઋ¹ à¸ÍµŒÍ§àµÃÕÂÁ¢ŒÍÁÙÅ·Ø¡Í‹ҧãËŒ¾ÃŒÍÁà¾ÃÒÐËÑÇ˹ŒÒ ໚¹¤¹·Õèʹã¨ÃÒÂÅÐàÍÕ´·Ø¡àÁç´. ·Ù¾Õé« ¹. ªØ´ÍÒº¹éÓ¼ÙËŒ ÞԧẺ·Õáè ¡àÊ×Íé ¡Ñº¡Ò§à¡§¤¹ÅЪԹé . (Í. two pieces). à·Œ¡á¤Ã ¡. ´ÙáÅàÍÒã¨ãÊ‹ ઋ¹ à¢Òª‹ÇÂà·Œ¡á¤Ã·Ñé§à´ç¡ ¼ÙŒËÞÔ§ áÅФ¹á¡‹ ¨Ö§ ໚¹¢ÇÑÞ㨢ͧ¤³Ð·ÑÇÏ. (Í. take care). à·Œ¡ÍÍ¿ ¡. ·ÐÂÒ¹¢Ö¹é ÊÙ·‹ ÍŒ §¿‡Ò (㪌¡ºÑ à¤Ã×Íè §ºÔ¹) ઋ¹ ¡‹Í¹à¤Ã×Íè §ºÔ¹¨Ðà·Œ¡ÍÍ¿ ¡Ñ»µÑ¹µŒÍ§à˧à¤Ã×èͧàµçÁ·Õè. (Í. take off). à·Œ¡âÍàÇ‹ÍÏ ¡. ࢌҤǺ¤ØÁ¡ÒúÃÔËÒÃâ´Â¡Òë×Íé ¡Ô¨¡ÒÃËÃ×Í«×Íé ËعŒ à¡Ô¹ÃŒÍÂÅÐËŒÒÊÔº ઋ¹ ¸¹Ò¤Òâͧä·ÂËÅÒÂáË‹§¶Ù¡µ‹Ò§ªÒµÔ à·Œ¡âÍàÇ‹ÍÏä»áÅŒÇ. ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧºŒÒ¹àÃÒ´Ù æ 仡ç¤ÅŒÒ¡ѺºÃÔÉ·Ñ ·Õàè ¢ŒÒÁÒà·Œ¡âÍàÇ‹ÍÏ »ÃÐà·Èä·Â. (Í. take over). à·Œ§ Ç. àÅ×è͹ÅÍÂ, à¤ÇŒ§¤ÇŒÒ§, ઋ¹ à¢ÒäÁ‹ÁÒµÒÁ¹Ñ´ »Å‹ÍÂãËŒ©Ñ¹ÃÍà·Œ§ÍÂÙ‹ ¤¹à´ÕÂÇ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ à·Œ§àµŒ§). à·¾ ¹. ¼ÙŒ·ÕèÁդسÊÁºÑµÔËÃ×ͤÇÒÁÊÒÁÒöà˹×ͤ¹¸ÃÃÁ´Ò ઋ¹ à¢Ò໚¹Á×Í ¡ÕµÒÏ෾¢Í§Ç§. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

61


à·È¡Ô¨ ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¢Í§¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã·ÕèÁÕ˹ŒÒ·Õè´ÙáÅäÁ‹ãËŒáÁ‹¤ŒÒ¾‹Í¤ŒÒ¢Ò ÊÔ¹¤ŒÒà¡Ð¡Ð¡Õ´¢ÇÒ§·Ò§¨ÃҨà ઋ¹ ¾Í¾Ç¡à·È¡Ô¨ÁÒ áÁ‹¤ÒŒ ·ÕÇè Ò§¢Ò ¢Í§ÃÔÁ¶¹¹¡çÇÔè§Ë¹Õ¡Ñ¹¨ŒÒÅÐËÇÑè¹. àÃÕ¡àµçÁ æ Ç‹Ò µÓÃǨà·È¡Ô¨. à·È¹ ¡. Ç‹Ò, ´‹Ò, ઋ¹ ¡ÅѺºŒÒ¹àÂç¹Í‹ҧ¹Õé ÁÕËÇѧ¶Ù¡áÁ‹à·È¹á¹‹ æ àÅÂ. á·ç¡«Õè ñ. ¹. ö¹µÃºÑ ¨ŒÒ§ÊÒ¸ÒóРÊÓËÃѺ¢¹Ê‹§¼Ù⌠´ÂÊÒà ໚¹Ã¶Â¹µà¡Ž§ ô ÅŒÍ. ò. ¡. à¤Å×Íè ¹ä»Í‹ҧªŒÒ æ ¡‹Í¹¨Ð¹Óà¤Ã×Íè §ºÔ¹¢Ö¹é ËÃ×ÍËÅѧ¨Ò¡à¤Ã×Íè §ºÔ¹Å§ à¾×Íè ¹Ó仨ʹ ઋ¹ à¤Ã×Íè §ºÔ¹á·ç¡«Õäè »¹Ò¹ÁÒ¡¡‹Í¹¡Ñ»µÑ¹¨Ð¹Óà¤Ã×Íè §¢Ö¹é . (Í. taxi). á·ç¡«ÕèÁÔൌÍÏ ¹. öá·ç¡«Õè·Õèà¡çº¤‹Òâ´ÂÊÒõÒÁ¡Òäӹdz¢Í§à¤Ã×èͧ ÇÑ´ÃÐÂзҧáÅÐàÇÅÒ. (Í. taxi, meter). ä·Œ ¹. à¹ç¡ä· ¼ŒÒ·Õè¼Ù¡¤ÍàÊ×éÍàªÔêµ ÁÑ¡¼Ù¡à»š¹»ÁÃÙ»ÊÒÁàËÅÕèÂÁãËŒÁÕªÒÂÂÒÇŧ ÁÒ»ÃÐÁÒ³àÍÇ àª‹¹ ¾Íà¢Ò¼Ù¡ä·ŒáŌǴٴ¢Õ ¹Öé ໚¹¡Í§. ¤ÁÁ. à¹ç¡ä·. (Í. tie). ÍÑ¡Éà ¸ ¸¹Ò¸Ô»äµÂ ¹. Ãкͺ¡ÒÃàÁ×ͧ·Õè¶×Íà§Ô¹à»š¹ãËÞ‹ ઋ¹ ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ¾Ãä¹Õé ÂÖ´Ãкͺ¸¹Ò¸Ô»äµÂ ¨‹ÒÂà§Ô¹ÊÊ. ໚¹ÃÒÂà´×͹. (ÁÒ¨Ò¡¤ÓÇ‹Ò ¸¹+͸ԻäµÂ). ¸ÑÁºä´Ã¿Š ¹. ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙŨҡà¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÁÕ¤ÇÒÁ¨Ø ÊÙ§ÁÒ¡ àÁ×èÍáá¼ÅÔµÁÕÅѡɳÐ໚¹á·‹§¢¹Ò´àÅç¡à·‹Ò¹ÔéÇËÑÇáÁ‹Á×Í »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕËÅÒÂÃÙ»·Ã§. ¤ÁÁ. á¿Åçªä´Ã¿Š, áι´Õéä´Ã¿Š. (Í. thumb drive).

62 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÍÑ¡Éà ¹ ¹Á¢Œ¹¨×´ ¹. ¹Á·ÕèÁÕ¹éÓ¹ŒÍ¡NjҹéÓ¹Á´Ôº 㪌ÊÓËÃѺ·ÓÍÒËÒà ·Ó¢¹Áͺ ËÃ×Í㪌ãÊ‹ªÒ ¡Òá¿ äÍÈ¡ÃÕÁ. ¹Á¢Œ¹ËÇÒ¹ ¹. ¹Á·ÕÁè ¹Õ Óé ¹ŒÍ¡NjҹéÓ¹Á´Ôº àµÔÁ¹éÓµÒÅ·ÃÒÂãËŒÁ¤Õ ÇÒÁËÇÒ¹ÁÒ¡ 㪌¼ÊÁà¤Ã×èͧ´×èÁµ‹Ò§ æ. ¹Á¢Ò´Áѹà¹Â ¹. ¹Á·Õáè ¡àÍÒä¢ÁѹÍÍ¡ä»ËÁ´ ÁÑ¡àµÔÁÊÒÃÍÒËÒúҧÍ‹ҧ ઋ¹ á¤Åà«ÕèÂÁ â¾á·ŒÊà«ÕèÂÁ. (µÃ§¡Ñº Í. non-fat milk). ¹Á¤×¹ÃÙ» ¹. ¹Á·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒùӹÁ¼§ ¹éÓÁѹà¹Â ÁÒÃÇÁ¡Ñº¹éÓ áŌǼ‹Ò¹ ¡Ãкǹ¡Ò÷Óãˌ໚¹à¹×éÍà´ÕÂǡѹ ÁÕÅѡɳФŌÒ¹ÁÊ´. ¹Áà»ÃÕéÂÇ

¹. âÂà¡Ôϵª¹Ô´àËÅÇËÃ×ÍâÂà¡Ôϵ¾ÃŒÍÁ´×èÁ äÁ‹ãÊ‹¼ÅäÁŒËÃ×͸Ñ޾ת. (´Ù âÂà¡Ôõ ).

¹Á¼Öé§ ¹. ÍÒËÒëÖ觾ǡ¼Ö駧ҹ¼ÅÔµ¢Öé¹ãªŒàÅÕ駵ÑÇ͋͹ â´Â੾ÒеÑÇ·Õè¨Ðà¨ÃÔÞ ä»à»š¹¹Ò§¾ÞÒ¼Ö§é ÁÕÊÒÃÍÒËÒ÷ÕÊè ÁºÙóÁÒ¡ ¹ÓÁÒ໚¹Ê‹Ç¹»ÃСͺ¢Í§ ÍÒËÒÃàÊÃÔÁ áÅÐà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§. ¹Á¾Ã‹Í§ä¢Áѹ ¹. ¹Á·Õèá¡ä¢ÁѹʋǹãËÞ‹ÍÍ¡ä»ãËŒàËÅ×Í»ÃÐÁÒ³ ð.ðõ-ð.ñ à»ÍÏà«ç¹µ. ¤ÁÁ. ¹Á¾Ã‹Í§Áѹà¹Â. ¹Á¾Ã‹Í§Áѹà¹Â ¹. ¹Á·Õèá¡ä¢ÁѹʋǹãËÞ‹ÍÍ¡ä»ãËŒàËÅ×Í»ÃÐÁÒ³ ð.ðõ-ð.ñ à»ÍÏà«ç¹µ. ¤ÁÁ. ¹Á¾Ã‹Í§ä¢Áѹ. (µÃ§¡Ñº Í. low-fat milk). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

63


¹‹ÇÁ ñ. Ç. ͋͹¹Ø‹Á¨¹à¡×ͺàËÅÇ àª‹¹ ºÕºàÊÕ¨¹¹‹ÇÁ. (¾¨¹.). ò. ¡. ºÍºªéÓÁÒ¡ ઋ¹ äÍŒâ¨Ã·Õ¡è ÃЪҡÊÌͼÙËŒ ÞԧⴹªÒǺŒÒ¹ÃØÁàÊÕ¹‹ÇÁ. ó. ¡. ˹ѡÁÒ¡, ÃعáçÁÒ¡, ઋ¹ ¢ÑºÃ¶ºÃÔÉ·Ñ ä»ª¹¹Ô´à´ÕÂÇᵋ¶¡Ù ਌ҹÒ ´‹ÒàÊÕ¹‹ÇÁ. ¹Í¡á¶Ç Ç. ·Õè»ÃоĵÔäÁ‹´Õ, ·ÕèäÁ‹»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁÃÐàºÕºÇÔ¹ÑÂ, (㪌¡ÑºµÓÃǨ ËÃ×Í·ËÒÃ) ઋ¹ ¼ÙŒºÑÞªÒ¡ÒõÓÃǨáË‹§ªÒµÔºÍ¡Ç‹ÒµÓÃǨ¹Í¡á¶Ç ·Õäè »Ãմ䶪ÒǺŒÒ¹¨ÐµŒÍ§¶Ù¡Å§â·ÉÍ‹ҧà´ç´¢Ò´. ¾Ç¡·ËÒ÷Õäè »ÃѺ¨ŒÒ§ ·Ç§Ë¹Õé໚¹¾Ç¡·ËÒù͡á¶Ç. ¹Í¡ºŒÒ¹

Ç. µ‹Ò§¶Ô¹è ઋ¹ ·ÕÁ¿ØµºÍŢͧÍÔµÒÅÕ·ÁÕ Ë¹Ö§è »ÃҪѹ͡ºŒÒ¹·ÕÊè ÇÕà´¹.

¹Í¡Ãͺ Ç. äÁ‹ÍÂÙã‹ ¹¡®¡µÔ¡Ò, äÁ‹ÍÂÙã‹ ¹ÇÒÃÐ, ઋ¹ àÃ×Íè §¹Õµé ¡Å§¡Ñ¹ã¹¡ÒûÃЪØÁ ¹Í¡ÃͺÁÒáÅŒÇ äÁ‹µŒÍ§ÍÀÔ»ÃÒ¡ѹÂ×´ÂÒÇã¹·Õè»ÃЪØÁ. ¹ŒÍ§ªÒ ñ. ¹. ¹ŒÍ§Ã‹ÇÁÊÒÂâÅËÔµ·Õè໚¹¼ÙŒªÒÂ, ÞÒµÔ¼ÙŒ¹ŒÍ§·Õè໚¹¼ÙŒªÒÂ, ¼ÙŒªÒ·Õè ÁÕÍÒÂؤÃÒǹŒÍ§. ò. ¹. ÍÇÑÂÇÐà¾ÈªÒÂ. ¹ŒÍ§âº ¹. ËÞÔ§ÊÒÇ·Õèᵋ§µÑÇÅŒÒÊÁÑ ઋ¹ ´Ù¹ŒÍ§âº¤¹¹Ñé¹«Ô Ê§ÊÑÂàÍÒàÊ×éÍáÁ‹ ÁÒãÊ‹ àªÂ¨Ñ§àÅÂ. (⺠µÑ´ÁÒ¨Ò¡¤ÓÇ‹Ò âºÃÒ³). ¹ŒÍ§ÊÒÇ ñ. ¹. ¹ŒÍ§Ã‹ÇÁÊÒÂâÅËÔµ·Õàè »š¹¼ÙËŒ ÞÔ§, ÞÒµÔ¼¹ÙŒ ÍŒ §·Õàè »š¹¼ÙËŒ ÞÔ§, ¼ÙËŒ ÞÔ§ ·ÕèÁÕÍÒÂؤÃÒǹŒÍ§. ò. ¹. ÍÇÑÂÇÐà¾È¢Í§¼ÙŒËÞÔ§ ઋ¹ ˹ѧÊ×;ÔÁ¾Å§¢‹ÒÇÇ‹Ò¹Ò§à͡˹ѧ àÃ×èͧ¹Õéâ´¹ÊÅÔ§ÃÑ´¨¹¹ŒÍ§ÊÒǺÇÁ.

64

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¹Í ñ ¡. ÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ, »ÃÐÊÒ·, ઋ¹ â·Ãà·‹ÒäÃΌ¡çäÁ‹ÂÍÁÃѺâ·ÃÈѾ· à¸Í ¡çàŹÍÂä»àÅÂ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. paranoid). ¹Í ò ¡. áÊ´§ÍÒÃÁ³Ë§Ø´Ë§Ô´ ઋ¹ ¾Ù´´ŒÇÂ´Õ æ ÁÒ¹ÍÂãÊ‹©Ñ¹·ÓäÁ. (µÑ´ ÁÒ¨Ò¡ Í. annoy). ¹Ñ¡àÃÕ¹¡Ô¹¹Í¹ ñ. ¹. ¹Ñ¡àÃÕ¹»ÃÐ¨Ó àª‹¹ ¾Í¤Ø³¾‹ÍÂŒÒÂä»·Ó§Ò¹µ‹Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ à¸ÍàŵŒÍ§ÁÒ໚¹¹Ñ¡àÃÕ¹¡Ô¹¹Í¹. ò. ¹. ¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ä´Œ·Ó§Ò¹ àÍÒᵋ¹Ñè§ æ ¹Í¹ æ ઋ¹ µÍ¹¹Õé à¡ÉÕ³áÅŒÇàÅÂ໚¹¹Ñ¡àÃÕ¹¡Ô¹¹Í¹. ¹Ñ¡ÇÔªÒà¡Ô¹ ñ. ¹. ¼ÙŒ·ÕèªÍº·ÓµÑÇàËÁ×͹໚¹¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òà ઋ¹ ¶ŒÒ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Òþٴ àÃÒ¤ÇÃʹ㨠ᵋ¶ÒŒ ໚¹¹Ñ¡ÇÔªÒà¡Ô¹¡çäÁ‹µÍŒ §ä»àÊÕÂàÇÅÒ¿˜§ËÃÍ¡. ò. ¹. ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡Ò÷Õãè ËŒ¢ÍŒ ÁÙÅËÃ×ͤÇÒÁàËç¹·Õäè Á‹àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹ÀÒ¾ ¢Í§µ¹ ઋ¹ à¢Ò໚¹¹Ñ¡¤³ÔµÈÒʵÏᵋªÍº·ÓµÑÇ໚¹¹Ñ¡ÇÔªÒà¡Ô¹ ´ŒÒ¹àÈÃÉ°ÈÒʵÏ. ¹Ñ觵ºÂا ¡. äÁ‹Á§Õ Ò¹ãËŒ·Ó ઋ¹ à¢Ò¶Ù¡ÂŒÒÂä»¹Ñ§è µºÂا·ÕÊè ӹѡ¹Ò¡. äÁ‹ÁÅÕ ¡Ù ¤ŒÒ ࢌÒÌҹàž¹Ñ¡§Ò¹ä´Œáµ‹¹Ñ觵ºÂا. ¤ÁÁ. ¹Ñ觺ÕéÊÔÇ. ¹Ñ觺ÕéÊÔÇ ¡. äÁ‹ÁÕ§Ò¹ãËŒ·Ó ઋ¹ à¢Ò¶Ù¡ÂŒÒÂ仹Ñ觺ÕéÊÔÇ·ÕèÊӹѡ¹Ò¡. äÁ‹ÁÕÅÙ¡¤ŒÒ ࢌÒÌҹàÅ ¾¹Ñ¡§Ò¹ä´Œáµ‹¹Ñ觺ÕéÊÔÇ. ¤ÁÁ. ¹Ñ觵ºÂا. ¹Ñè§Âѹ¹Í¹Âѹ ¡. Â×¹ÂѹÍ‹ҧá¢ç§¢Ñ¹ (㪌¤¡Ù‹ ºÑ Â×¹Âѹ) ઋ¹ àÃ×Íè §¹Õ¨é ÐãËŒ©¹Ñ Â×¹Âѹ ¹Ñè§Âѹ¹Í¹Âѹ·Õèä˹àÁ×èÍäáçä´Œ. ¹Ò§¿‡Ò ñ. ¹. ¹Ò§ã¹à·¾¹ÔÂÒ·Õè¶×ÍÇ‹ÒÍÂÙ‹º¹ÊÇÃä. (¾¨¹.). ò. ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙËŒ ÞÔ§ ÁÕ˹ŒÒ·Õºè ÃÔ¡ÒüÙ⌠´ÂÊÒú¹à¤Ã×Íè §ºÔ¹ ઋ¹ à¸Í໚¹ ¹Ò§¿‡ÒÊÒ¡ÒúԹÍÐäÃ. ¤ÁÁ. áÍÏ ò, áÍÏâÎŒÊàµÊ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

65


¹‹Ò´Ù ñ. ¡. àÍÒàÃ×èͧṋ æ ઋ¹ áÁ‹àµ×͹ËÅÒÂ˹áÅŒÇ ¤ÃÒÇ˹ŒÒÅͧ˹Õà·ÕèÂÇ ¡ÅÒ§¤×¹ÍÕ¡ÅС繋ҴÙ. ò. ¡. ÌҡҨ ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Õ鹋Ҵ٠Í‹Òä»ÂØ‹§´ŒÇÂ. ó. Ç. ÁÒ¡ ઋ¹ ºŒÒ¹àÁ×ͧÇØ‹¹ÇÒ¹‹Ò´Ù. ½¹µ¡¶¹¹àÅй‹Ò´Ù. ¹‹Ò´ÙªÁ ¡. ÌҡҨÁÒ¡ ઋ¹ áÁ‹¤ŒÒµÅÒ´¹Õé»Ò¡¨Ñ´¹‹Ò´ÙªÁàÅÂ. ¹Ò·ÇÒà ¹. ¼ÙŒÃÑ¡ÉÒ»Ãе١ÕÌҿصºÍŠઋ¹ à¢Ò໚¹¹Ò·ÇÒÃÁ×Í¡ÒÇ. ¹ÒÂṋÁÒ¡ ¤Ó¾Ù´ªÁNjҡŌҷÓÊÔ觷Õ褹Í×è¹äÁ‹¡ÅŒÒ·Ó ઋ¹ ÊÁªÒ ¹ÒÂṋÁÒ¡ ¾‹Í¢Í§á¿¹¹Ò´ØÂѧ¡ÑºàÊ×Í ¹ÒÂÂѧ¡ÅŒÒ¨Õºà¸ÍÍÕ¡. ¹éÓµÒÅâµ¹´ ´Ù µÒÅâµ¹´. ¹éÓ¼Ö駢Á ñ. ¡. ÁÕ»˜ÞËҡѺ¤Ù‹¤ÃͧËÅѧ¨Ò¡áµ‹§§Ò¹äÁ‹¹Ò¹ ઋ¹ ᵋ§§Ò¹ä»äÁ‹ ¡Õèà´×͹ ¹éÓ¼Ö駢ÁàÊÕÂáÅŒÇ. ò. ¡. ÁÕ»Þ ˜ ËҡѺ¾ÃäËÇÁÃÑ°ºÒÅËÅѧ¨Ò¡ºÃÔËÒûÃÐà·ÈäÁ‹¹Ò¹ ઋ¹ ËÅѧ¨Ò¡µÑ´ÊÔ¹ã¨à¢ŒÒËÇÁÃÑ°ºÒÅäÁ‹¹Ò¹ ¡ç¹éÓ¼Ö駢ÁàÊÕÂáÅŒÇ. ¹éÓÁѹµÑº»ÅÒ ¹. ÊÒ÷ÕèÊ¡Ñ´¨Ò¡µÑº¢Í§»ÅÒ·ÐàÅ ÁÕʋǹ»ÃСͺËÅÑ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ ¤×Í ÇÔµÒÁÔ¹àÍáÅдժ‹ÇÂàÊÃÔÁÊÌҧ¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§¡Ãд١ ¹ÔÂÁãËŒà´ç¡ÃѺ»Ãзҹ. ¹éÓÁѹ»ÅÒ ¹. ÊÒ÷ÕèÊ¡Ñ´¨Ò¡à¹×éÍ Ë¹Ñ§ ËÑǢͧ»ÅÒ·ÐàÅ ÁÕʋǹ»ÃСͺËÅÑ¡·Õè ÊÓ¤ÑÞ¤×͡ôä¢ÁѹäÁ‹ÍÔèÁµÑÇ¡ÅØ‹ÁâÍàÁ¡ŒÒ ó «Öè§ÊÒÁÒöŴÃдѺ ¤ÅÍàÅŒÊàµÍËÍÅáÅÐäµÃ¡ÅÕà«ÍÏäôã¹àÅ×Í´.

66

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¹éÓÅÒºٴ ñ. ¡. ¤ÓáÊ´§¡ÒÃËÂÍ¡àÂŒ Ò ¤¹·Õè ä Á‹ ¾Ù ´ ËÃ× Í äÁ‹ ÁÕ â Í¡Òʾ٠´ ઋ ¹ à¸Í¾Ù´ºŒÒ§«Ô ÁÑÇᵋ¿˜§¤¹Í×è¹¾Ù´ à´ÕëÂǹéÓÅÒºٴËÃÍ¡. ò. ¡. äÁ‹ä´Œ¾´Ù ËÃ×ÍäÁ‹ÁâÕ Í¡Òʾٴ ઋ¹ ©Ñ¹¹Ñ§è ¹éÓÅÒºٴÍÂÙµ‹ §Ñé ¤‹Í¹Çѹ ¡Ç‹Ò¨Ðä´Œ¾Ù´. ¹ÔÊÑ ¡. ¹ÔÊÑÂäÁ‹´Õ ઋ¹ ¡Ô¹áŌǡçäÁ‹ª‹ÇÂà¡çºª‹ÇÂŌҧ ¹ÔÊÑÂ. ¹ÕÍ͹ ñ. ¹. ᡍÊà©×èÍÂ. (¾¨¹.). ò. ¹. ËÅÍ´ä¿¿‡Òª¹Ô´äÁ‹ÁÕäÊŒ ºÃèءÒ«¹ÕÍ͹ ໚¹µŒ¹ ãËŒáʧÊÇ‹Ò§¹ÇŠઋ¹ à¢ÒµÔ´¹ÕÍ͹äÇŒ·ÕèÃÑéÇ˹ŒÒºŒÒ¹. (Í. neon). à¹ç¡ä· ¹. ¼ŒÒ·Õè㪌¼Ù¡¤ÍàÊ×éÍàªÔéµ ÁÑ¡¼Ù¡à»š¹»ÁÃÙ»ÊÒÁàËÅÕèÂÁãËŒÁÕªÒÂÂÒÇŧÁÒ »ÃÐÁÒ³àÍÇ àª‹¹ àÇÅÒ¼Ù¡à¹ç¡ä·µŒÍ§¨Ñ´ãËŒ»ÁÍÂÙµ‹ ç¤Í¾Í´Õ. ¤ÁÁ. ä·Œ. (Í. necktie). à¹çµ æ Ç. àµçÁ·Õè, ·Ñé§ËÁ´ËÅѧ¨Ò¡ËÑ¡µŒ¹·Ø¹ËÃ×ͤ‹Ò㪌¨‹ÒÂáÅŒÇ, ઋ¹ ¶ŒÒ¢Ò¢ͧ ËÁ´·Ø¡Çѹ ¡çä´Œ¡ÓäÃà¹çµ æ ÇѹÅÐÊͧ¾Ñ¹ºÒ·. ¤ÁÁ. àµçÁ æ, à¹×Íé æ. (à¹çµ ÁÒ¨Ò¡ Í. net). à¹ÔéÏÊà«ÍÃÕè ñ. ¹. ʶҹ·ÕèÃѺàÅÕé§à´ç¡¡‹Í¹ÇÑÂàÃÕ¹ ઋ¹ à¢Òແ´à¹ÔéÏÊà«ÍÃÕèÃѺ àÅÕé§à´ç¡·Õ辋ÍáÁ‹µŒÍ§ä»·Ó§Ò¹. ò. ¹. ʶҹ·Õèà¾ÒÐàÅÕ駵Œ¹Í‹Í¹¢Í§µŒ¹äÁŒ ઋ¹ à¢ÒÁÕà¹ÔéÏÊà«ÍÃÕè à¾ÒÐáÅТÂÒ¾ѹ¸Ø¡ÅŒÇÂäÁŒ. (Í. nursery). à¹Õ麹Ôé§ ¡. »Ãгյ, àÃÕºÌÍÂ, ÊÁºÙó, äÁ‹ÁÕ·ÕèµÔ, ઋ¹ §Ò¹¤ÃÒǹÕé¨Ñ´ä´Œ à¹Õ麹Ô駨ÃÔ§ æ ¤ÃÒÇ˹ŒÒµŒÍ§¢Íáçãˌ໚¹áÁ‹§Ò¹ÍÕ¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

67


à¹×éÍ æ Ç. àµçÁ·Õ,è ·Ñ§é ËÁ´ËÅѧ¨Ò¡ËÑ¡µŒ¹·Ø¹ËÃ×ͤ‹Ò㪌¨Ò‹ ÂáÅŒÇ, ઋ¹ ¶ŒÒàÃÒÊͧ¤¹ ÍÍ¡·Ø¹¤¹ÅФÃÖ§è ª‹Ç¡ѹ¢ÒÂ䴌෋Òäà à¸Í¡çÃºÑ à¹×Íé æ õð à»ÍÏà«ç¹µ. ¤ÁÁ. àµçÁ æ, à¹çµ æ. à¹×éÍËÍÁ ñ. ¡. ໚¹·ÕèËÁÒ»ͧ¢Í§à¾ÈµÃ§¢ŒÒÁ ઋ¹ à¹×éÍËÍÁÍ‹ҧ¹Õé ÃÐÇѧ ö俨Ъ¹¡Ñ¹¹Ð. ò. ¡. ÁÕªÍ×è àÊÕ§, ໚¹·ÕÊè ¹ã¨¢Í§¤¹·ÑÇè ä», ઋ¹ à¢ÒÁÕ¤ÇÔ ä»à»š¹ÇÔ·ÂÒ¡Ã ÃѺàªÔÞ·Ø¡ÍҷԵª‹Ò§à¹×éÍËÍÁ¨ÃÔ§ æ. ṋ¹ ¡. ÁÑ蹤§, àª×èͶ×Íä´Œ, ઋ¹ ¾Ãä¹ÕéÁÕ°Ò¹àÊÕ§ṋ¹ÁÒ¡ã¹ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹. á¹Ç, á¹Ç æ ¡. á»Å¡áÅÐâ´´à´‹¹¡Ç‹Ò»Ã¡µÔ ઋ¹ à´ç¡¡ÅØÁ‹ ¹Õáé µ‹§µÑǵÒÁῪѹè ÇÑÂÃع‹ ÞÕ»è ¹Ø† á¹Ç·Ñ§é ¡ÅØÁ‹ . ·ÕÊè ÂÒÁÊá¤ÇÏ ÁÕᵋ¤¹áµ‹§µÑÇá¹Ç æ ·Ñ§é ¹Ñ¹é . â¹µÔêÊ ¹. ãºá¨Œ§àµ×͹ ઋ¹ ਌Ò˹Õãé ËŒ·¹ÒÂÊ‹§â¹µÔÊê ãˌš٠˹Õäé »µ¡Å§àÃ×Íè §Ë¹ÕÊé ¹Ô ÀÒÂã¹ ÷ Çѹ ÁԩйÑ鹨дÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁ¡®ËÁÒÂ. (Í. notice). 㹺ŒÒ¹ Ç. 㹶Ô蹢ͧµ¹ ઋ¹ »‚¹Õé·ÕÁ¿ØµºÍÅä·Âª¹Ð㹺ŒÒ¹ËÅÒ¹Ѵ. ÍÑ¡Éà º ºÃÔÇÒÃ໚¹¾ÔÉ ¹. ÅÙ¡¹ŒÍ§äÁ‹´·Õ áÕè Ç´ÅŒÍÁÍÂÙ·‹ Óãˌ਌ҹÒÂà´×ʹÌ͹ËÃ×ÍàÊ×Íè ÁàÊÕ ઋ¹ à¢Ò¹‹Ò¨Ð໚¹¼ÙŒ¹Ó·Õè´Õä´Œ ᵋµŒÍ§¡Ó¨Ñ´¾Ç¡ºÃÔÇÒÃ໚¹¾ÔÉ ÍÍ¡ä»ãËŒËÁ´.

68

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ºÃÔÊØ·¸Ôì ñ. Ç. á·Œ, äÁ‹ÁÕÍÐäÃà¨×Í»¹. (¾¨¹.). ò. Ç. ¨ÃÔ§ æ, á·Œ æ, (㪌¡Ñº¤ÇÒÁ·Õè໚¹·Ò§ÅºËÃ×Í㪌¢ÂÒ¤ӷÓãËŒÁÕ ¤ÇÒÁËÁÒ·ҧź) ઋ¹ àÅǺÃÔÊØ·¸Ôì. ોͺÃÔÊØ·¸Ôì. ÌҺÃÔÊØ·¸Ôì. «×èͺÃÔÊØ·¸Ôì. ãʺÃÔÊØ·¸Ôì. ºÃÔÊØ·¸Ôì¼Ø´¼‹Í§ ñ. ¡. ໚¹ÊÒǾÃËÁ¨ÃÏ ઋ¹ à¸Í໚¹ÊÒǺÃÔÊØ·¸Ôì¼Ø´¼‹Í§ ¾‹ÍáÁ‹¶¹ÍÁàÅÕé§ÁÒÍ‹ҧ´ÕäÁ‹à¤ÂãˌỴໄœÍ¹Á×ͪÒÂ. ò. ¡. äÁ‹ÁÕÁÅ·Ô¹, äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´, ઋ¹ à¢Ò·Ó໚¹ºÃÔÊØ·¸Ôì¼Ø´¼‹Í§ äÁ‹à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºàÃ×èͧ·Ø¨ÃÔµàÅ ·Õèá·Œ¡ç໚¹µÑÇ¡ÒÃãËÞ‹. ºÍ¡à«‹ÍÏ ¹. ¡Ò§à¡§¢ÒÊÑé¹ ÁÕÅѡɳФŌÒ¡ҧࡧ·Õè¹Ñ¡ÁÇÂãÊ‹¢Ö鹪¡º¹àÇ·Õ Áѡ㪌¼ÒŒ à¹×Íé ºÒ§ ʋǹÁҡ໚¹¼ŒÒÅÒ ¼ÙªŒ Ò¹ÔÂÁÊÇÁ·Ñº¡Ò§à¡§ªÑ¹é ã¹ ËÃ×ÍÊÇÁá·¹¡Ò§à¡§ªÑé¹ã¹ ઋ¹ ÇÑÂÃØ‹¹à´ÕëÂǹÕéªÍºãÊ‹¡Ò§à¡§Âչʏ àÍǵèÓà¾×èÍÍÇ´¢ÍººÍ¡à«‹ÍÏÅÒµÑÇà¡‹§. (Í. boxer). ºŒÍ¨Õê

¡. äÁ‹ÁÕà§Ô¹ ઋ¹ ºÃÔÉѷ͌ҧNjҺŒÍ¨Õê äÁ‹ÊÒÁÒö¢Öé¹à§Ô¹à´×͹ãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹»‚ ¹Õéä´Œ. (¨. º‹Í¨Õê).

ºŒÍ·‹Ò ñ. ¡. äÁ‹Á¤Õ ÇÒÁÊÒÁÒö, äÁ‹ä´ŒàÃ×Íè §, ઋ¹ §Ò¹ÊÓ¤ÑÞÍ‹ҧ¹Õàé ÍÒ¤¹ºŒÍ·‹Ò ÁÒ·Ó §Ò¹àÊÕÂËÁ´ÊÔ. ò. ¡. ËÁ´ÃÙ», ËÁ´·‹Ò, ઋ¹ äÁ‹¹‹Òàª×èÍÇ‹Ò᪌Á»Š¨Ð¶Ù¡½†Ò·ŒÒªÔ§¶Åا¨¹ ºŒÍ·‹Ò. (ºŒÍ ÁÒ¨Ò¡ ¨. º‹Í, ºÍ Ç‹Ò äÁ‹ÁÕ). ºÍÅⵍÐàÅç¡ ¹. ª×èÍ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒã¹Ã‹Á»ÃÐàÀ·Ë¹Öè§ ÅѡɳФŌÒ¿صºÍŠᵋÁ¼Õ àÙŒ Å‹¹½†ÒÂÅÐ õ ¤¹ÃÇÁ·Ñ§é ¼ÙÃŒ ¡Ñ ÉÒ»Ãе٠¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹áº‹§à»š¹ ò ª‹Ç§ ª‹Ç§ÅÐ òð ¹Ò·Õ ઋ¹ Çѹ¹Õ¨é ÐÁÕ¡Òö‹Ò·ʹºÍÅⵍÐàÅç¡ ¹Ñ´»´Ä´Ù¡ÒÅ. ¤ÁÁ. ⵍÐàÅç¡, ¿Øµ«ÍÅ. (ºÍÅ ÁÒ¨Ò¡ Í. ball). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

69


ºÐÅÐÎÖÁè , ºÐÅÐàÎÔÁè ¡. ãËÞ‹âµÁÒ¡ ઋ¹ ºŒÒ¹¢Í§à¢ÒᵋÅÐËÅѧºÐÅÐàÎÔÁè ·Ñ§é ¹Ñ¹é . ºÐà΋§, ºÐà΋§à·‹§ Ç. ãËÞ‹, âµ, ઋ¹ ¢ÑºÃ¶Â¹µ¤Ñ¹ºÐà΋§Í‹ҧ¹Õé ¡Ô¹¹éÓÁѹ á‹àÅÂ. ÍÂÙ‹¤¹à´ÕÂÇäÁ‹¨Ó໚¹µŒÍ§«×éͺŒÒ¹ãËÞ‹ºÐà΋§à·‹§ ¢¹Ò´¹ÕéËÃÍ¡. ºÑ¡¡Ø´àµŽ ¹. ÍÒËÒèչÍ‹ҧ˹Öè§ ãªŒ«Õèâ¤Ã§ËÁÙ͋͹µØŽ¹¡Ñºà¤Ã×èͧÂÒ¨Õ¹ ¹éÓ«Ø» ໚¹¹éÓãÊ. (¨.). ºÑé§ä¿¾ÞÒ¹Ò¤ ¹. »ÃÒ¡¯¡Òóã¹ÇѹÍÍ¡¾ÃÃÉÒ·ÕèÅÙ¡ä¿¡ÅÁ æ àÃ×ͧáʧ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¼Ø´¢Ö¹é ¨Ò¡áÁ‹¹Óé ⢧áÅоا‹ ÊÙ§¢Ö¹é ä» àËç¹ä´Œã¹¨Ñ§ËÇÑ´ ·Ò§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹·ÕèÍÂÙ‹µÔ´áÁ‹¹éÓ⢧â´Â੾ÒзÕèÍÓàÀÍâ¾¹¾ÔÊÑ ¨Ñ§ËÇѴ˹ͧ¤ÒÂ. ºÑµÃ¼ÙŒ»†Ç¹͡ ¹. ºÑµÃ·Õè㪌ºÑ¹·Ö¡»ÃÐÇѵÔáÅТŒÍÁÙÅ¡ÒÃà¨çº»†Ç ¡Òþºá¾·Â áÅСÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õèä´ŒÃѺ¢Í§¤¹ä¢Œ. ¤ÁÁ. â;մաÒÏ´. ºÑé¹·ŒÒ´ԹÃÐàºÔ´ ¹. ÊÐ⾡·Õãè ËÞ‹ÁÒ¡ (㪌¡ºÑ ¼ÙËŒ ÞÔ§) ઋ¹ ÊÒǤ¹¹Õµé ÇÑ ¹Ô´à´ÕÂÇ áµ‹ÁºÕ ¹Ñé ·ŒÒ´ԹÃÐàºÔ´¨ÃÔ§ æ. ·Õµè ç¹Ñ¹é ᤺¹Ô´à´ÕÂÇ ºÑ¹é ·ŒÒ ´Ô¹ÃÐàºÔ´Í‹ҧà¸Í¹Ñè§äÁ‹ä´ŒËÃÍ¡. ºŒÒ¹ æ ¡. ¾×¹é æ, ¸ÃÃÁ´ÒÊÒÁÑÞ, ઋ¹ ¡Ñº¢ŒÒǺŒÒ¹ æ Ẻ¹Õ¤é §äÁ‹¶¡Ù »Ò¡äÎâ« Í‹ҧà¢ÒËÃÍ¡. ºŒÒ¹»†ÒàÁ×ͧà¶×è͹ ¹. »ÃÐà·È·ÕÅè ÒŒ ËÅѧ ´ŒÍ¾Ѳ¹Ò ઋ¹ ¶ŒÒ¤¹ã¹ªÒµÔäÁ‹à¤Òþ ¡®ËÁÒ »ÃÐà·ÈàÃÒ¡ç¨Ð¡ÅÒÂ໚¹ºŒÒ¹»†ÒàÁ×ͧà¶×è͹.

70

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ºÒ» ¡. à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¼Ô´ÈÕŸÃÃÁËÃ×ͼԴ¡®ËÁÒ ઋ¹ à§Ô¹ºÒ». ¡°Ô¹ºÒ». ÀÒÉÕºÒ». ºÒºÒ ñ. Í. ¤Ó¡Å‹ÒÇáÊ´§¡ÒÃÅÒ àª‹¹ ºÒºÒ áÅŒÇà¨Í¡Ñ¹ãËÁ‹¹Ð. ò. ¡. ¨Ò¡ä», ÍÓÅÒ, ઋ¹ ໚¹ÃÑ°Á¹µÃÕäÁ‹¡ÕèÇѹ¡çµŒÍ§ºÒºÒÂàÊÕÂáÅŒÇ. (Í. bye-bye). º‹ÒÂàºÕè§àÅÕè§ÎØŒ¹ ¡. àÅÕ觾ÍãËŒ¾Œ¹ä» ઋ¹ ©Ñ¹¢ÍãËŒà¢ÒÁÒª‹Ç§ҹ·Õè¹Õè à¢Ò¡ç º‹ÒÂàºÕè§àÅÕè§ÎØŒ¹ä»àÃ×èÍ æ. ºÒ§·Õ㪌ÊÑé¹ æ Ç‹Ò àÅÕè§ÎØŒ¹. (àÅÕè§ÎØŒ¹ àÅÕ¹àÊÕ§¤ÓÀÒÉÒ¨Õ¹ àËÅÕè§ÎØ‹§ Ç‹Ò á»‡§àÂç¹ à»š¹ª×èÍ¢¹Áª¹Ô´Ë¹Öè§). ºÒÏ ñ. ¹. ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺàÅ‹¹¡ÕÌÒÂÔÁ¹ÒʵԡËÃ×ÍÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò·ӴŒÇÂäÁŒ ËÃ×ÍâÅËÐ ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§¾Í¨Ñºä´ŒàËÁÒÐÁ×Í ÁÕ ó »ÃÐàÀ· 䴌ᡋ ºÒÏà´ÕÂè Ç ºÒϤً ºÒϵ‹Ò§ÃдѺ ઋ¹ à¢ÒÍÍ¡¡ÓÅѧâ´Â¡ÒÃâ˹ºÒÏ໚¹»ÃШÓ. ò. ¹. ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ÁÕÅѡɳФŌÒºѹä´ÅÔ§ÇÒ§¾Ò´ ¢ÇÒ§ÍÂÙ‹º¹àÊÒ·Ñé§ ò ´ŒÒ¹ ઋ¹ ·ÕèʹÒÁà´ç¡àÅ‹¹ã¹ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÁÕºÒÏäÇŒãËŒ à´ç¡â˹´ŒÇÂ. (Í. bar). ºÒÏ⤌´ ¹. ÃËÑÊ«Ö觻ÃСͺ´ŒÇÂàÊŒ¹ÊÑé¹ æ ËÅÒÂàÊŒ¹ ˹ҺŒÒ§ºÒ§ºŒÒ§ àÃÕ§ ¢¹Ò¹¡Ñ¹Ë‹Ò§ºŒÒ§ªÔ´ºŒÒ§¾ÔÁ¾º¹ÇÑÊ´Øઋ¹¡ÃдÒÉ ¾ÅÒʵԡ âÅËÐ à¾×èͺ͡¢ŒÍÁÙŵ‹Ò§ æ Í‹ҧÃÒ¤Ò »ÃÐàÀ·ÊÔ¹¤ŒÒ ·ÕèÍÂÙ‹¢Í§ºØ¤¤Å ãËŒà¤Ã×èͧ͋ҹ͋ҹ ઋ¹ ÊÔ¹¤ŒÒÁÕ ºÒÏ⤌´·Ø¡ªÔé¹ á¤ªàªÕÂϨ֧¤Ô´à§Ô¹ ä´ŒàÃçÇ. (Í. bar code).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

71


ºÒÏàºÕÂÏ ¹. ʶҹ·Õè·Õè¢ÒÂàºÕÂÏáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ»ÃÐàÀ·ÁÕáÍÅ¡ÍÎÍŏ ÍÒ¨ÁÕ ÅѡɳÐແ´âÅ‹§ËÃ×Í໚¹ÃŒÒ¹Á×´ æ áÅÐÁÕâªÇ«Öè§ÍҨ໚¹âªÇÅÒÁ¡ ઋ¹ ã¹Í´ÕµºÒÏàºÕÂÏ໚¹áººà»´âÅ‹§áÅÐäÁ‹ÁÕâªÇÅÒÁ¡µ‹Ò§ æ àËÁ×͹㹻˜¨¨Øº¹Ñ . (ºÒÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. bar áÅÐ àºÕÂÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. beer). ºÔ¡Õ¹Õè ñ. ¹. ªØ´ÍÒº¹éÓÊͧªÔé¹ÊÓËÃѺ¼ÙŒËÞÔ§ ªÔ鹺¹¤ÅŒÒÂàÊ×éÍ¡·Ã§ ªÔé¹Å‹Ò§ ¤ÅŒÒ¡ҧࡧ㹠¢ÍºµèÓànjҢÒÊÙ§ ઋ¹ ¤¹·Õªè ͺÍҺᴴ¹ÔÂÁ¹Ø§‹ ºÔ¡¹Õ Õè à¾ÃÒÐÃѺáʧÍҷԵ䴌ÁÒ¡. ò. ¹. ¡Ò§à¡§ªÑ¹é ã¹·ÕÁè ÅÕ ¡Ñ ɳÐઋ¹à´ÕÂǡѺªÔ¹é Å‹Ò§¢Í§ªØ´ºÔ¡¹Õ Õè ઋ¹ ¶ŒÒ¹Ø§‹ ¡Ò§à¡§àÍǵèÓ¤Çù؋§ºÔ¡Õ¹Õ袌ҧ㹠ªÑé¹ã¹¨Ðä´ŒäÁ‹â¼Å‹ÍÍ¡ÁÒ. (Í. bikini). ºÔ´ ñ. ¡. à˧à¤Ã×èͧö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µà¾×èÍà¾ÔèÁ¤ÇÒÁàÃçÇ¢Öé¹ àª‹¹ à¢ÒºÔ´àµçÁ·Õè à¾×èÍä»ãËŒ·Ñ¹¹Ñ´. ò. ¡. ¢ÕÃè ¶¨Ñ¡ÃÂҹ¹µâ©ºä»ÁÒ àª‹¹ à¢ÒºÔ´äÁ‹ÃÐÇѧàÅÂä»à©ÕÂè Çöá·ç¡«Õàè ¢ŒÒ. ºØ¿à¿†µ ñ. ¹. ÃٻẺ¡ÒèѴàÅÕ駷Õè¨Ñ´ÍÒËÒÃänj໚¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ ¼ÙŒÃѺ»Ãзҹ àÅ×Í¡ÍÒËÒÃÁÒÃѺ»Ãзҹàͧ. ò. ¹. ÃٻẺ¡ÒâÒÂÍÒËÒ÷Õè¤Ô´ÃÒ¤Ò໚¹ÃÒÂËÑÇ â´Â¼ÙŒ«×éÍÊÒÁÒö àÅ×Í¡ÍÒËÒÃÃѺ»Ãзҹ䴌ÁÒ¡µÒÁµŒÍ§¡ÒÃ. ó. ¹. ÃÒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒ»ÃÐàÀ·Ë¹Ö觢ͧ¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃâ·ÃÈѾ· à¤Å×è͹·Õèâ´Â¤Ô´àËÁÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃã¹àÇÅÒ·Õè¡Ó˹´. (½. buffet).

72 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ºØ¿à¿†µ ¤ÒºÔà¹çµ ¹. ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ·ÃÕè °Ñ Á¹µÃÕ⡧¡Ô¹â¤Ã§¡Òõ‹Ò§ æ ¡Ñ¹ÁÒ¡à·‹Ò·Õµè ÍŒ §¡Òà àËÁ×͹¡Ñº¡ÒáԹºØ¿ ࿆µ« §Öè ÊÒÁÒö¡Ô¹ä´ŒÁÒ¡à·‹Ò·Õµè ÍŒ §¡Òà (㪌¡ºÑ ¤ÓÇ‹Ò ¤ÃÁ.) ઋ¹ ¤¹ä·ÂʋǹãËÞ‹äÁ‹ÂÍÁÃѺ ¤ÃÁ. ºØ¿à¿†µ ¤ÒºÔà¹çµ à¾ÃÒоҡѹ¤ÍÃÑ»ªÑ¹è . (㪌¤Ãѧé ááàÁ×Íè ¾.È. òõóò). (ºØ¿à¿†µ ÁÒ¨Ò¡ ½. buffet). ºÙ¸ ñ. ¹. «ØŒÁËÃ×ÍÌҹ¢¹Ò´àÅç¡·Õè¨Ó˹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ㹧ҹáÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ª‹Ç§¹ÕéºÃÔÉÑ·¢Í§àÃÒ¹ÓÊÔ¹¤ŒÒä»ÍÍ¡ºÙ¸·ÕèàÁ×ͧ·Í§. ò. ¹. «ØŒÁÍÒËÒ÷Õè¨Ñ´ã¹§Ò¹àÅÕé§ ઋ¹ §Ò¹ªØÁ¹ØÁÈÔɏࡋһ‚¹ÕéÁպٍ¸¢Í§ÃØ‹¹ µ‹Ò§ æ ÁÒËÇÁÊÁ·º òð ºÙ¸. ó. ¹. ª‹Í§·Õè¨Ñ´änj੾ÒФ¹ã¹ËŒÍ§»¯ÔºÑµÔ¡Ò÷ҧÀÒÉÒ ÁÕÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺ ½ƒ¡»¯ÔºÑµÔ ઋ¹ ˌͧáËÅ绹ÕéÁÕ óð ºÙ¸. (Í. booth). ຌ§, ຌ§ æ ñ. Ç. ãËÞ‹ ઋ¹ ˹͹µÑÇຌ§¡ÓÅѧá·ÐãºäÁŒ. ò. Ç. ãËދⵠઋ¹ §Ò¹áµ‹§ÅÙ¡ÊÒÇà¢ÒÁÕᵋ¤¹àºŒ§ æ ÁÒËÇÁ§Ò¹. ູâÅ ¡. µÑ駤ÃÃÀ¡‹Í¹áµ‹§§Ò¹ ઋ¹ ¤Ù‹¹Õé»ÃСÒÈᵋ§§Ò¹áººÊÒ¿‡Òáź ¤¹àÅÂʧÊÑÂÇ‹Ò¨ÐູâÅ. (ÁÒ¨Ò¡¼ÙŒµÑ駤ÃÃÀ·Õè͌ҧNjҡԹÂÒʵÃÕູâŠ໚¹¡Òû¡»´¡ÒÃµÑ§é ¤ÃÃÀ¡Í‹ ¹áµ‹§§Ò¹ à¾ÃÒÐÂÒʵÃÕູâÅËŒÒÁ¼ÙËŒ ÞÔ§ ÁÕ¤ÃÃÀÃѺ»Ãзҹ). ຍÍÐ, ຍÍкÐ ñ. Ç. äÁ‹ä´ŒàÃ×Íè §, äÁ‹©ÅÒ´, ¤ÅŒÒ»˜ÞÞÒ͋͹, ઋ¹ ¡Òþٴ¨Ò ¢Í§à¸Í¿˜§´ÙຍÍШѧ. ò. Ç. ÃØÁ‹ ËÒÁ, äÁ‹·¹Ñ ÊÁÑÂ, äÁ‹¶¡Ù ¡ÒÅà·ÈÐ, ઋ¹ ᵋ§µÑÇຍÍкÐ Í‹ҧ¹Õé ¤¹·Õèä»´ŒÇ¢ÒÂ˹ŒÒá‹. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

73


àºÔê´, àºÔê´¡ÐâËÅ¡

¡. µºËÑÇÍ‹ҧáç ઋ¹ ¾Ù´ÁÒ¡¹Ñ¡ à´ÕëÂÇ¡çàºÔê´ãËŒËÃÍ¡.

àºÔéÁ, àºÔéÁ æ ¡. ãËÞ‹, ãËÞ‹ æ, âµ, âµ æ, ઋ¹ ÁÐÁ‹Ç§ÅÙ¡¹Ñé¹àºÔéÁ´Õ¨Ñ§. àÅ×Í¡ ¡ÃзŒÍ¹àÍÒᵋ·ÕèÅÙ¡àºÔéÁ æ ¹Ð ¨ÐàÍÒ份ҡáÁ‹. àºÔéÅ ñ. ¡. «éÓ, ·Ó໚¹Êͧ෋Ò, ઋ¹ ¡ŽÇÂàµÕëÂÇÍËÍÂÁÒ¡ ¢ÍàºÔéÅÍÕ¡ªÒÁ. ò. ¡. ¾Ù´¢‹ÁÍÕ¡½†ÒÂ˹Öè§Ç‹Ò´Õ¡Ç‹Òà˹×Í¡Ç‹Ò àª‹¹ ¾Í¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ˹Öè§ ºÍ¡Ç‹Òä´Œ¤Ðá¹¹¹ÔÂÁ·‹ÇÁ·Œ¹ ÍÕ¡¾Ãä˹Ö觡çÍÍ¡ÁÒàºÔéÅÇ‹Òä´Œ¤Ðá¹¹ ÁÒ¡¡Ç‹ÒµÒÁ¼Åâ¾ÅÅ‹ÒÊØ´. ó. ¡. à˧à¤Ã×Íè §Â¹µ¢³ÐöÍÂÙ¡‹ ºÑ ·Õè ઋ¹ ʵÒϵöáÅŒÇäÁ‹µÍŒ §àºÔÅé Áѹ¨Ð à»Å×ͧ¹éÓÁѹ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. double). àº×éͧËÅѧ¡Òö‹ÒÂ·Ó ¹. ÊÔ觷ÕèäÁ‹ä´Œà»´à¼ÂãËŒ¤¹·ÑèÇä»·ÃÒº ઋ¹ àÃÒ¨Ðä» à¨ÒÐàº×Íé §ËÅѧ¡Òö‹Ò·ÓÀҾ¹µÃàÃ×Íè §¹ÕÁé ÒãËŒ·Ò‹ ¹¼ÙªŒ Á ä´Œ·ÃÒº. àÃÒÃÙÇŒ Ò‹ ¤Ù¹‹ àÕé ¢ÒË‹ҡѹᵋäÁ‹ÃàÙŒ º×Íé §ËÅѧ¡Òö‹Ò·Ó. ⺠¡. ´ÙâºÃÒ³, äÁ‹·Ñ¹ÊÁÑÂ, ઋ¹ ´Ù¹ŒÍ§¤¹¹Ñé¹«Ô âº¨Ñ§àÅ ¹Ø‹§¡ÃÐâ»Ã§¾ÅÕéµ ÂÒǤÅØÁࢋÒàªÕÂÇ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡¤ÓÇ‹Ò âºÃÒ³). âºÃªÑÇÏ [âºÚÃ-ªÑÇ] ¹. Ἃ¹¾ÑºËÃ×Í˹ѧÊ×ÍàÅ‹ÁºÒ§ ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Â‹Í æ ¢Í§§Ò¹ ·Õè¨Ñ´áÊ´§ ÃÒ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ ¤ÇÒÁÃÙŒµ‹Ò§ æ ÊÔ¹¤ŒÒ ໚¹µŒ¹ ÁÑ¡·ÓãËŒ ÁÕÃٻẺáÅÐÊÕÊѹÊǧÒÁ. (Í. brochure).

74 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÍÑ¡Éà » »Ãͷᵡ ¡. Ì͹á稹·ÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁÃعáç ઋ¹ ¶ŒÒ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ¶Ù¡Âغ ¡ÒÃàÁ×ͧ¢Í§ä·ÂÁÕÊÔ·¸Ôì»ÃͷᵡÍÕ¡¤ÃÑé§. »ÃÐªÒªÕ ¹. »ÃЪҪ¹·ÑÇè ä» àª‹¹ ¶ŒÒÃÑ°ºÒÅäÁ‹Ê¹ã¨á¡Œ»Þ ˜ ËÒàÈÃÉ°¡Ô¨ »ÃÐªÒªÕ ¡çà´×ʹÌ͹·Ø¡Ë‹ÍÁËÞŒÒ. »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵÏ ¹. »ÃÐà´ç ¹ ËÅÑ ¡ ·Õè Í §¤ ¡ ÃËÃ× Í Ë¹‹ Ç Â§Ò¹ÁØ‹ § ์ ¹ ËÃ× Í ãËŒ ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹Íѹ·Õè¨Ð¹Óä»ÊÙ‹¡ÒúÃÃÅØÇÔÊÑ·Ñȹ·ÕèµÑé§äÇŒ ઋ¹ »ÃÐà´ç¹ÂØ·¸ÈÒʵϢͧÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ»ÃÐà´ç¹Ë¹Ö§è ¤×Í¡ÒÃà¾ÔèÁ¨Ó¹Ç¹Í§¤¤ÇÒÁÃÙŒã¹ÈÒʵÏÊÒ¢Òµ‹Ò§ æ. »ÃзѺ㨨Í´ ¡. ໚¹·Õè¾Í㨠ઋ¹ ˹ѧàÃ×èͧ¹Õé¾ÃÐàÍ¡àÅ‹¹ºÙä´Œ»ÃзѺ㨨Í´ ¨ÃÔ§ æ. ¤ÁÁ. ¶Ù¡ã¨¨Í´. (¨Í´ ÁÒ¨Ò¡ª×èÍàÅ‹¹¢Í§ºØ¤¤Å·Õè ÁÕª×èÍàÊÕ§ã¹Í´Õµ). »ÃÐÁҳ˹Öè§ ñ. ¹. ¨Ó¹Ç¹ËÃ×Í»ÃÔÁÒ³·Õäè Á‹ÊÒÁÒöºÍ¡ä´Œá¹‹ª´Ñ Ç‹ÒÁÒ¡ËÃ×͹ŒÍ ઋ¹ ¡ÒÃáÊ´§Çѹ¹ÕéÁÕ¤¹ÁÒ´Ù»ÃÐÁҳ˹Öè§. ò. ¹. ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöºÍ¡ä´ŒÇ‹Ò¹Ò¹à·‹Ò㴠ઋ¹ à¸Í¹‹Ò¨Ð Åͧ¤º¡Ñºà¢Ò´ÙÊÑ¡»ÃÐÁҳ˹Öè§áŌǤ‹ÍµѴÊÔ¹ã¨. »ÃÐ⪹â¾´¼Å ¹. ÊÔ觷Õè໚¹¼ÅµÒÁ·ÕèÁØ‹§ËÁÒ (Áѡ㪌㹤ÇÒÁ»¯Ôàʸ) ઋ¹ ä»·Ó§Ò¹ãËŒà¢Ò§¡ æ äÁ‹àË繨Ðä´Œ»ÃÐ⪹â¾´¼ÅÍÐäÃàÅÂ. »ÃÔÂÈÔÅ»¹ [»ÚÃÔ-ÂÐ-ÊÔ¹-ÅÐ-»¹] ¹. ÈÔÅ»¹¼ÙŒà»š¹·ÕèÃÑ¡ ઋ¹ ÂÍ´ÃÑ¡ ÊÅÑ¡ã¨ä´Œ ÃѺ¡Òá‹ͧãˌ໚¹»ÃÔÂÈÔÅ»¹. (㪌¤ÃÑé§ááàÁ×èÍ ¾.È. òõõñ). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

75


»Å‹ÍÂà¡ÕÂÏÇÒ‹ § ¡. äÁ‹·Ó§Ò¹ËÃ×Í·ÓäÁ‹àµçÁ¡ÓÅѧ ઋ¹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒûŋÍÂà¡ÕÂÏÇÒ‹ § à¾ÃÒÐÂѧäÁ‹á¹‹ã¨¤ÇÒÁÁÑ¹è ¤§¢Í§ÃÑ°ºÒÅãËÁ‹. (à¡ÕÂÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. gear). »ÅÒ«Ñ¡à¡ÍÏ ¹. »ÅÒ¹éӨ״»ÃÐàÀ·»ÅÒ¡´ÁÕ¶Ô蹡Óà¹Ô´ã¹·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Ò㵌 ÅÓµÑÇ ÂÒÇÊÙ§ÊØ´ óð à«ç¹µÔàÁµÃ ÊÕ´ÓÁÕÅÒ¨ش¢ÒÇ ·ŒÍ§¢ÒÇ ÁÕ»Ò¡ ¾ÔàÈÉ´Ù´µÔ´¡Ñº¡ÃШ¡ä´Œ 㪌»Ò¡´Ù´ÍÒËÒõÒÁ˹ŒÒ´Ô¹ ¹ÔÂÁàÅÕé§ ËÇÁ¡Ñº»ÅÒÊǧÒÁÍ×è¹à¾×èÍãËŒ¡Ô¹àÈÉÍÒËÒÃ. ¤ÁÁ. »ÅÒà·ÈºÒÅ. («Ñ¡à¡ÍÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. sucker). »ÅÒà·ÈºÒÅ ¹. »ÅÒ¹éӨ״»ÃÐàÀ·»ÅÒ¡´ÁÕ¶Ô蹡Óà¹Ô´ã¹·ÇÕ»ÍàÁÃÔ¡Ò㵌 ÅÓµÑÇ ÂÒÇÊÙ§ÊØ´ óð à«ç¹µÔàÁµÃ ÊÕ´ÓÁÕÅÒ¨ش¢ÒÇ ·ŒÍ§¢ÒÇ ÁÕ»Ò¡ ¾ÔàÈÉ´Ù´µÔ´¡Ñº¡ÃШ¡ä´Œ 㪌»Ò¡´Ù´ÍÒËÒõÒÁ˹ŒÒ´Ô¹ ¹ÔÂÁàÅÕé§ ËÇÁ¡Ñº»ÅÒÊǧÒÁÍ×è¹à¾×èÍãËŒ¡Ô¹àÈÉÍÒËÒÃ. ¤ÁÁ. »ÅÒ«Ñ¡à¡ÍÏ. »ÅÒäËÅ ñ. ¹. ¼ÙŒªÒÂ਌Ҫٌ ÁվĵԡÃÃÁÅ×è¹äËÅÅ‹ÍËÅÍ¡¼ÙŒËÞÔ§ä»àÃ×èÍ æ áÅÐ ¼ÙŒËÞÔ§¨ÑºäÁ‹ä´ŒäÅ‹äÁ‹·Ñ¹ ઋ¹ ÁÕÊÒÁÕ໚¹¾‹Í»ÅÒäËÅ àÁÕÂËÅǧÍ‹ҧ à¸Í¡çµŒÍ§·Óã¨. ò. ¹. ¼ÙŒ·ÕèÁվĵԡÃÃÁÅ×è¹äËÅËÃ×;ٴ¨Ò¾ÅÔ¡á¾Å§à¾×èÍàÍÒµÑÇÃÍ´ËÃ×Í à¾×èͼŻÃÐ⪹¢Í§µ¹ã¹·Ø¡Ê¶Ò¹¡Òó ઋ¹ äÁ‹Ç‹Ò¾Ãää˹¨Ð ໚¹á¡¹¹Ó¨Ñ´µÑé§ÃÑ°ºÒÅ »ÅÒäËÅÍ‹ҧà¢Ò¡çÊÒÁÒö¹ÓÅÙ¡¾Ãä ࢌÒä»Ã‹ÇÁÃÑ°ºÒÅä´ŒàÊÁÍ. »Ç´¡ºÒÅ ¡. à´×ʹÌ͹ÃÓ¤ÒÞã¨à¾ÃÒÐÁÕàÃ×èͧÂØ‹§ÂÒ¡ÁÒ¡¨¹á¡ŒäÁ‹·Ñ¹ ઋ¹ àÃ×èͧ·Õè·Ó§Ò¹¡çÂØ‹§ÍÂÙ‹áÅŒÇ ÂѧµŒÍ§ÁһǴ¡ºÒšѺàÃ×èͧ·Õ躌ҹÍÕ¡. ¤ÁÁ. »Ç´¡ÐâËÅ¡. »Ç´¡ÐâËÅ¡ ¡. à´×ʹÌ͹ÃÓ¤ÒÞã¨à¾ÃÒÐÁÕàÃ×èͧÂØ‹§ÂÒ¡ÁÒ¡¨¹á¡ŒäÁ‹·Ñ¹ ઋ¹ àÃ×Íè §·Õ·è Ó§Ò¹¡ç§؋ ÍÂÙá‹ ÅŒÇ ÂѧµŒÍ§ÁһǴ¡ÐâËÅ¡¡ÑºàÃ×Íè §·Õºè ÒŒ ¹ÍÕ¡. ¤ÁÁ. »Ç´¡ºÒÅ.

76

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


»†Ç¹ ¡. Çع‹ ÇÒÂ, ·Óãˌǹ؋ ÇÒÂ, ઋ¹ »ÃЪØÁ¡Ñ¹ÍÂÙ´‹ Õ æ à¢Ò¡çÁÒ»†Ç¹ ªÇ¹·ÐàÅÒÐ ¹Í¡»ÃÐà´ç¹. »†Ç¹àÁ×ͧ ¡. ·ÓãËŒ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ÃÓ¤ÒÞËÃ×Íà´×ʹÌ͹ ઋ¹ µÓÃǨ¨Ñº ᡍ§ÁÍàµÍÏ䫤«Ô觻†Ç¹àÁ×ͧ䴌¡ᡍ§. »ˆÍ¡ ¡. 䴌ᵌÁ ø, ù ËÃ×Í òñ µÒÁ¡µÔ¡Ò¡ÒÃàÅ‹¹ä¾‹¢Í§»ˆÍ¡à´Œ§ËÃ×Í»ˆÍ¡ òñ ઋ¹ ÅÙ¡Á×Í»ˆÍ¡Ãͺǧ ਌ÒÁ×Ͷ֧¡ÑºË¹ŒÒ«Õ´. »ˆÍ¡ òñ ¹. ¡ÒÃàÅ‹¹ä¾‹»ˆÍ¡Í‹ҧ˹Öè§ à¨ŒÒÁ×ͨÐᨡ例¤¹ÅÐ ò 㺠¶ŒÒ例¢Í§à¨ŒÒÁ×͹ѺÃÇÁáÅŒÇä´Œ òñ ᵌÁ àÃÕÂ¡Ç‹Ò »ˆÍ¡ ¡Ô¹ ¤¹Í×¹è ·Ñ§é ËÁ´ ¶ŒÒäÁ‹¶§Ö òñ ᵌÁ ¼Ù·Œ äÕè ´ŒáµŒÁÊÙ§¡Ç‹Ò໚¹¼ÙªŒ ¹Ð. ¤ÁÁ. ÂÕèÍÔé´. »ˆÍ¡à´Œ§ ¹. ¡ÒÃàÅ‹¹ä¾‹ª¹Ô´Ë¹Ö§è ÁÕ਌ÒÁ×Í ñ ¤¹ áÅÐÅÙ¡Á×͵ѧé ᵋ ñ-ñö ¤¹ ¡ÒÃà´ÔÁ¾Ñ¹ÊÙ§ÊØ´¢Ö¹é ÍÂÙ¡‹ ºÑ ਌ÒÁ×Í â´Â਌ÒÁ×ͨÐᨡ例ãËŒ¤¹ÅÐ ò 㺠˹ŒÒ例·àÕè »š¹µÑÇàÅ¢¨ÐÁÕ¤Ò‹ µÒÁàÅ¢¹Ñ¹é æ ¡àÇŒ¹ ñð J Q K ãËŒ¹ÑºáµŒÁ໚¹ ð ʋǹ A ¹Ñºà»š¹ ñ ᵌÁ àÁ×èÍÃÇÁᵌÁ例 ·Ñé§ ò ãºáÅŒÇ ãËŒ¤Ô´áµŒÁ·ÕèàÅ¢ËÅѡ˹‹Ç ¼ÙŒàÅ‹¹·Õè䴌ỴᵌÁ àÃÕÂ¡Ç‹Ò »ˆÍ¡á»´ 䴌ࡌÒᵌÁ àÃÕÂ¡Ç‹Ò »ˆÍ¡à¡ŒÒ ãˌ˧ÒÂ例ÍÍ¡ áÅÐä´Œà´ÔÁ¾Ñ¹ ¶ŒÒ਌ÒÁ×ÍäÁ‹»ˆÍ¡ ÅÙ¡Á×ÍáÅÐ਌ÒÁ×ÍÊÒÁÒö àÃÕÂ¡ä¾‹ä´ŒÍ¡Õ ¤¹ÅÐ ñ 㺠µÒÁµŒÍ§¡ÒÃà¾×Íè à¾ÔÁè ᵌÁáÅÐÊÙጠµŒÁ¡Ñ¹ ã¤ÃᵌÁÊÙ§¡Ç‹Ò໚¹¼ÙŒª¹Ðä´ŒÃѺà´ÔÁ¾Ñ¹ 例·Õ誹ÐËҡ໚¹ä¾‹ ´Í¡à´ÕÂǡѹ ò 㺠ËÃ×Í ó 㺠¨Ðä´Œ ò à´Œ§ ËÃ×Í ó à´Œ§ ¤×Íä´Œà´ÔÁ¾Ñ¹à»š¹ ò à·‹Ò ËÃ×Í ó à·‹Ò ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÍé Ò¨ÁÕᵌÁ¾ÔàÈÉ Í×è¹ æ ÍÕ¡ ઋ¹ ¤¹¢ÑºÃ¶µÑé§Ç§àÅ‹¹»ˆÍ¡à´Œ§¢³ÐÃÍ਌ҹÒ »ÃЪØÁ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

77


»‰Í§á»‰§ ñ. ¹. à¤Ã×èͧ·ÓàÊէ͋ҧ˹Öè§ ÅѡɳÐàËÁ×͹¡Åͧẹ ò ˹ŒÒ ÁÕ µØÁŒ àÅç¡ æ ËŒÍÂÍÂÙ‹ ò ¢ŒÒ§ 㪌¶Í× Êѹè ä»ÁÒ·ÓãËŒà¡Ô´àÊÕ§ ໚¹à¤Ã×Íè §Á×Í ·Õ褹¨Õ¹ÂŒÍÁ¼ŒÒ¶×ÍÊÑè¹ä»ÁÒ໚¹ÊÑÞÞÒ³ãËŒÃٌNjÒÁÒÃѺŒÍÁ¼ŒÒáÅŒÇ. ò. ¹. ¤¹¨Õ¹·ÕèàËÃѺŒÍÁ¼ŒÒ ઋ¹ »‰Í§á»‰§ÁÒáÅŒÇ ã¤Ã¨ÐÂŒÍÁ¼ŒÒºŒÒ§. ó. ¹. ¢Í§àÅ‹¹à´ç¡·Ó´ŒÇÂäÁŒä¼‹ËÃ×Í¡ÃдÒÉá¢ç§à»š¹Ç§¡ÅÁ ¢Ö§´ŒÇ ¡ÃдÒÉá¡ŒÇÊÕá´§ ÁÕ ò ˹ŒÒ Áյ،ÁàÅç¡ æ ËŒÍÂÍÂÙ‹ ò ¢ŒÒ§ 㪌 ¶×ÍÊѹè ä»ÁÒãËŒµÁØŒ µÕ¡ÃдÒÉà¡Ô´à»š¹àÊÕ§ ઋ¹ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÊÒÇÊÇÂ㹪ش ¡ÕèྌÒàÍÒ»‰Í§á»‰§ÁÒᨡà´ç¡ æ. »ˆÍºá»ˆº ¹. àÇÅÒäÁ‹¹Ò¹ ઋ¹ à¾Ôè§àËç¹ÇÔè§àÅ‹¹ÍÂÙ‹äÁ‹¡ÕèÇѹ¹Õèàͧ »ˆÍºá»ˆºâµ ໚¹ÊÒÇáÅŒÇ. »Ð·ÐÊѧÊÃä ñ. ¡. ÁÕ¡ÒõԴµ‹ÍÊÑÁ¾Ñ¹¸¡¹Ñ ÍҨ໚¹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹·Ò§´ÕËÃ×Í ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ã¹ÅѡɳТѴáÂŒ§¶Ö§¢Ñé¹·Óʧ¤ÃÒÁ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁ ÊÑ Á ¾Ñ ¹ ¸ ´Ñ § ¡Å‹ Ò Ç·ÓãËŒ à ¡Ô ´ ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè  ¹ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁáÅÐ ÈÔÅ»ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃá¡‹¡Ñ¹ ઋ¹ ä·Â¡Ñºà¢ÁûзÐÊѧÊÃ䏡ѹÁÒ µÅÍ´ËÅÒÂȵÇÃÃÉáÅŒÇ. ò. ¡. »Ð·Ð¤ÒÃÁ¡Ñ¹à¾ÃÒÐÁÕ¤ÇÒÁàËç¹µ‹Ò§¡Ñ¹¤¹ÅТÑÇé ઋ¹ ÁÕ¡Òà »Ð·ÐÊѧÊÃäÃÐËÇ‹Ò§¾ÃäËÇÁÃÑ°ºÒšѺ¾Ã但ҤŒÒ¹ ໚¹»ÃШÓ. »˜›¹ËØŒ¹ ¡. ·Óãˌ˹، ÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õ¤è ÇèÐ໚¹ â´ÂÊÌҧ¢‹ÒÇÅ×Í ¡ÇŒÒ¹«×Íé ËعŒ ËÃ×Íà·ÍÍ¡¢ÒÂáŌǪŒÍ¹«×Íé ·ÓãËŒ¹¡Ñ àÅ‹¹ËعŒ ¹Í¡¡ÅØÁ‹ àËç¹ÀÒ¾¡ÒÃà¤Å×Íè ¹äËÇ ¢Í§ËØŒ¹¼Ô´ä»¨Ò¡ÊÀÒ¾·Õèá·Œ¨ÃÔ§ ઋ¹ ÃÒ¤ÒËØŒ¹ºÃÔÉÑ·¹Õé¾Ø‹§¢Öé¹¼Ô´»Ã¡µÔ ʧÊÑÂÇ‹Ò¨ÐÁÕ¡Òû˜›¹ËØŒ¹. »Ò´Ë¹ŒÒऌ¡ ¡. ዧ¼ÙªŒ Ò«֧è ໚¹¤¹ÃÑ¡¢Í§ÊÒÇ»ÃÐàÀ·Êͧ´ŒÇ¡ѹ ઋ¹ Όà¸Í ËÅ‹ÍÍ‹ҧ¹ÕéÃÐÇѧ¨Ð¶Ù¡»Ò´Ë¹ŒÒऌ¡¹ÐÂÐ.

78 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


»‡ÒÂá´§ ñ. ¹. »‡Ò·ÐàºÕ¹ö¹µªÇÑè ¤ÃÒÇ à»š¹»‡ÒÂÊÕá´§·Õ¡è ÃÁ¡Òâ¹Ê‹§·Ò§º¡ ÍÍ¡ãˌöãËÁ‹ãªŒã¹ª‹Ç§·ÕÂè §Ñ ·Ó·ÐàºÕ¹äÁ‹àÊÃç¨ àª‹¹ ö·ÕÁè »Õ Ò‡ Âá´§ ËŒÒÁÇÔ觵͹¡ÅÒ§¤×¹. ò. ¹. öãËÁ‹ ઋ¹ ˹؋Á¤¹¹Ñ鹪ͺ¢Ñº»‡ÒÂá´§ä»ÍÇ´ÊÒÇ æ. ó. Ç. ãËÁ‹ ઋ¹ ÊÒ¡ÒúԹÂѡɏãËÞ‹à¾Ô§è «×Íé áÍϺÊÑ »‡ÒÂá´§ÁÒ ñð ÅÓ. »§ÇÔé§ ¡. ¶Ù¡µÒµŒÍ§ã¨áµ‹ááàËç¹ ·ÓãËŒÃÙŒÊÖ¡ËÇÔÇ㨠ઋ¹ ¾ÍàËç¹Ë¹ŒÒà¢Ò ©Ñ¹¡ç »§ÇÔ駷ѹ·ÕàÅÂ. ¤ÁÁ. ÇÔ駻§. »´ÇÔ¡ ¡. »´ÅŒÍÁËÃ×Í¡Ñ¹é ¢Íºà¢µâ´ÂãªŒÊ§Ñ ¡ÐÊÕ໚¹µŒ¹ à¾×Íè ແ´¡ÒÃáÊ´§¡Åҧᨌ§ ઋ¹ ǧ´¹µÃÕÅÙ¡·Ø‹§¨Ð»´ÇÔ¡·ÕèÅҹ˹ŒÒ»ÃеÙàÁ×ͧ. »ƒœ¡ Ç. ṋ¹á¿‡¹, ÁÑ蹤§, ઋ¹ ´ÒÃҨѺ¤Ù‹à»š¹à¾×è͹«Õ黃œ¡¡Ñ¹ª¹Ô´äÁ‹ÁÕàÊŒ¹áº‹§ Êѧ¡Ñ´. ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸ÃÑ°ºÒšѺ·ËÒÃṋ¹»ƒœ¡. °Ò¹Ð¡Í§·Ø¹¢Í§àÃÒṋ¹»ƒœ¡ ÁÕÊÔ¹·ÃѾ ó áʹŌҹºÒ·. »ØâÅ»ØàÅ ¡. ¾Ù´ËÃ×Í·Ó¾ÍãËŒàÊÃç¨ æ ä»â´ÂäÁ‹µÍŒ §¡ÒÃÃÒÂÅÐàÍÕ´, »ÃÐâÅ»ÃÐàÅ ¡çÇ‹Ò. (¾¨¹.). ¤ÁÁ. â»âÅâ»àÅ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. »ÙÍÑ´ ¹. ¢Í§¡Ô¹Í‹ҧ˹Öè§ ãªŒà¹×éÍ»ÅÒ໚¹Ê‹Ç¹¼ÊÁËÅÑ¡ ᵋ§ÃÊáÅСÅÔè¹ãËŒ ¤ÅŒÒ¡Ѻà¹×éÍ»ÙáŌǹÓÁÒÍѴ໚¹á·‹§ÊÑé¹ æ. ໚¹¡ÐµÑé¡ ¡. ໚¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ઋ¹ ÍÒ¨ÒÏãËŒ·ÓÃÒ§ҹ àŵŒÍ§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í à»š¹¡ÐµÑé¡. ໚¹§Ò¹ ¡. ·Ó§Ò¹à»š¹ ÃٌNjҤÇ÷ÓÍÐäà ·ÓÍ‹ҧäà áÅзÓàÁ×èÍ㴠ઋ¹ ´ÙÇÔ¸Õ ËÂÔº¨ÑºáÅСÒþٴ¨Ò¢Í§à¢Ò¡çÃٌNjÒ໚¹§Ò¹. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

79


໚¹ÁÇ ñ. ¡. ª¡à»š¹, ÃٌNjҨЪ¡Í‹ҧäÃãËŒª¹Ð, ઋ¹ ¶Ö§¨Ð¢Ö鹪¡¤ÃÑé§áá ᵋà¢Ò¡ç໚¹ÁÇÂàÍÒª¹Ð¤Ù‹µ‹ÍÊٌ䴌. ò. ¡. ÃٌNjҤÇ÷ÓÍ‹ҧäÃàÁ×èÍ༪ÔÞʶҹ¡Ò󏵋ҧ æ ઋ¹ à¢Ò¤ØÂÇ‹Ò ÃÍ´ËÁÒ¨Ѻà¾ÃÒÐ໚¹ÁÇ à»ÅÕè¹ÅØ¡ ¡. à»ÅÕ蹺ؤÅÔ¡â´Â¡ÒÃà»ÅÕ蹡ÒÃᵋ§¡Ò ·Ã§¼Á ໚¹µŒ¹ ઋ¹ µÑ§é áµ‹ÃºÑ µÓá˹‹§ãËÁ‹ à¢Òà»ÅÕÂè ¹ÅØ¡ä»àÅ ¤§à»š¹à¾ÃÒÐÁÕÁÍ× ÍÒªÕ¾ ¤Í´ÙáÅàÃ×èͧàÊ×éͼŒÒ˹ŒÒ¼Á. (ÅØ¡ ÁÒ¨Ò¡ Í. look). à»Ò ¹. ¼ÙµŒ ´Ñ ÊÔ¹¡ÕÌҿصºÍŠઋ¹ à»ÒÍѹë ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ä»»ÃЪØÁ¼ÙµŒ ´Ñ ÊÔ¹¿ØµºÍÅâÅ¡. (ÁÒ¨Ò¡ÀҾ¹µÃ¨¹Õ àÃ×Íè §à»ÒºØ¹Œ ¨Ô¹é «Ö§è ໚¹©ÒÂÒ¼Ù¾Œ ¾Ô Ò¡ÉÒ·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁÂص¸Ô ÃÃÁ Í‹ҧÂÔè§). ແ´µÙ´ ¡. áͺËźä», ˹Õä», ઋ¹ ÂѧäÁ‹·¹Ñ ¾Ù´¡Ñ¹ÃÙàŒ Ã×Íè §àÅ ແ´µÙ´ä»àÊÕÂáÅŒÇ. ແ´·ŒÒ¢Ò¢ͧ ¡. ¹Ó¢Í§·ÕèäÁ‹ãªŒãʋö¹µÁҨʹ¢Ò ઋ¹ ª‹Ç§¿Í§ÊºÙ‹áµ¡ à¢ÒµŒ Í §à·Õè  Çä»à» ´ ·Œ Ò Â¢Ò¢ͧ·Õè µ ÅÒ´¹Ñ ´ . (àÃÔè Á 㪌 à Á×è Í ¾.È. òõôð). ແ´ÊÒ ¡. ແ´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒªÁËÃ×ͼٌ¿˜§â·ÃÈѾ·à¢ŒÒÁÒËÇÁÃÒ¡ÒÃä´Œ ઋ¹ ÃÒ¡ÒùÕé¨Ðແ´ÊÒÂãËŒ¼ÙŒ¿˜§àʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹ä´Œã¹µÍ¹·ŒÒÂÃÒ¡ÒÃ. ແº, ແº æ ¡. ¡Ðແº¡Ð»ˆÒº ઋ¹ ÂÒ¤¹¹ÕéແºÁÒµÑé§áµ‹ÊÁÑÂàÃÕ¹˹ѧÊ×Í ¨¹ÁÕÅÙ¡áŌǡçÂѧແº æ àËÁ×͹à´ÔÁ. á»´ËÅÍ´ Ç. ÁÕàÊÕ§´Ñ§ÁÒ¡ ઋ¹ áÁ‹¹ÕèàÊÕ§ỴËÅÍ´ ¾Ù´àºÒ æ äÁ‹à»š¹. ¤ÁÁ. ÅÓ⾧ᵡ.

80

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


á»Å¡¤¹ ¡. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ËÃ×Í¡ÒáÃзӷյè Ò‹ §¡Ñº¤¹·ÑÇè ä» àª‹¹ à¸Í¹Õáè »Å¡¤¹ ¨ÃÔ§ æ ·Õãè ¤Ã æ à¢ÒÇ‹Ò´Õ à¸Í¡çÇÒ‹ äÁ‹´Õ ·Õãè ¤Ã æ à¢ÒäÁ‹ªÍº à¸Í¡ÅѺªÍº. á»Åä·Â໚¹ä·Â ¡. ͸ԺÒ¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ¶ŒÍ¤ӷÕè¼ÙŒ¾Ù´äÁ‹ÊÒÁÒö·ÓãËŒ¼ÙŒ¿˜§ ࢌÒã¨ä´Œ ઋ¹ à¢Ò໚¹¤¹¾Ù´äÁ‹ÃàÙŒ Ã×Íè § àŵŒÍ§á»Åä·Â໚¹ä·Â. ệàÍÕé ¡. äÁ‹áµ¡µ‹Ò§, äÁ‹à¡Ô´¼ÅÍÐäÃ, ઋ¹ ¨Ðàµ×͹ËÃ×ÍäÁ‹àµ×͹¡çệàÍÕé à¢ÒäÁ‹¿˜§ËÃÍ¡. (¨. ỆàÍÕèÂ). â»Ã ñ ñ. ¹. ¼ÙŒ ÁÕ ¤ ÇÒÁÊÒÁÒöã¹ÃÐ´Ñ º Á× Í ÍÒªÕ ¾ ઋ ¹ à¢Ò໚ ¹ â»Ã´Œ Ò ¹ ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ¤§ª‹ÇÂá¡Œ»˜ÞËÒãˌ䴌. ò. ¹. ¤ÃÙÊ͹¡Íŏ¿ ઋ¹ ǧÊÇÔ§ÂѧäÁ‹ÊÇ µŒÍ§ä»ãËŒâ»Ãá¡Œä¢. ¾Ù´àµçÁ æ Ç‹Ò â»Ã¡Íŏ¿. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. professional). â»Ã¡Íŏ¿ ¹. ¤ÃÙÊ͹¡Íŏ¿ ઋ¹ ǧÊÇÔ§ÂѧäÁ‹ÊÇ µŒÍ§ä»ãËŒâ»Ã¡Íŏ¿ á¡Œä¢. ¾Ù´Êѹé æ Ç‹Ò â»Ã. (â»Ã µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. profressional, ¡Íŏ¿ ÁÒ¨Ò¡ Í. golf). â»Ã ò ¡. ªÍºÁÒ¡ ઋ¹ ਌ҹÒÂâ»ÃÅÙ¡¹ŒÍ§¤¹¹ÕéÁÒ¡. (Í. pro). â»Ã ó ¹. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒâÒ·ÕèÁÕ¡ÒÃÅ´ášᨡá¶Á ઋ¹ µÍ¹¹ÕéÁÕâ»ÃãËÁ‹ â·Ã¿ÃÕ òô ªÑÇè âÁ§ ã¹Çѹà¡Ô´à¨ŒÒ¢Í§â·ÃÈѾ·. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. promotion). â»Ã ô ¹. ¤¹·ÕèËÁÒµҨШպ໚¹á¿¹ ઋ¹ ÃØ‹¹¾Õ褹¹Õé໚¹â»Ã¢Í§©Ñ¹¹Ð ã¤Ã ËŒÒÁÂØ‹§à´ç´¢Ò´. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. project). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

81


â»âÅâ»àÅ ñ. ¡. ¾Ù ´ ËÃ× Í ·Ó¾ÍãËŒ à ÊÃç ¨ æ ä»â´ÂäÁ‹ µŒ Í §¡ÒÃÃÒÂÅÐàÍÕ Â ´, »ÃÐâÅ»ÃÐàÅ ¡çÇ‹Ò. (¾¨¹.). ¤ÁÁ. »ØâÅ»ØàÅ. ò. ¡. âÁàÁ, âÂàÂà¾×èÍàÍÒà»ÃÕº, ઋ¹ ¾Í¾Õ蹌ͧãËŒª‹Ç¡ѹÍÍ¡à§Ô¹ «‹ÍÁºŒÒ¹ à¢Ò¡çâ»âÅâ»àÅÇ‹Ò໚¹¹ŒÍ§àÅ硢͡àÇŒ¹. ¾ÍàÅ‹¹á¾Œ¡ç â»âÅâ»àÅÇ‹Ò¤¹·Ó例äÁ‹´Õ¢ÍàÃÔèÁµŒ¹ãËÁ‹. ä»äÁ‹¶Ù¡ ¡. ¾Ù´µ‹Íä»äÁ‹ä´Œà¾ÃÒФÇÒÁ¢Ñ´à¢Ô¹à»š¹µŒ¹ ઋ¹ ¾Í¾Ô¸Õ¡Ã¶ÒÁ¶Ö§ àÃ×Íè §á¿¹·ÓàÍÒà¢Òä»äÁ‹¶Ù¡. ¤ÁÁ. ä»äÁ‹à»š¹. ä»äÁ‹à»š¹ ¡. ¾Ù´µ‹Íä»äÁ‹ä´Œà¾ÃÒФÇÒÁ¢Ñ´à¢Ô¹à»š¹µŒ¹ ઋ¹ ¾Í¾Ô¸Õ¡Ã¶ÒÁ¶Ö§ àÃ×èͧΌ·ÓàÍÒà¢Òä»äÁ‹à»š¹. ¤ÁÁ. ä»äÁ‹¶Ù¡. ä»ËÁ´ Ç. ·Ø¡Í‹ҧ ઋ¹ äÁ‹Ç‹Òà¸Í¨Ð·ÓÍÐäà ¡ç´Ù´Õä»ËÁ´. ÍÑ¡Éà ¼ ¼º·º. [¼Í-ºÍ-·Í-ºÍ] ¹. ÀÃÃÂÒ àª‹¹ Çѹ¹Õé ¼º·º. ÊÑè§ãËŒÃÕº¡ÅѺºŒÒ¹. (¤Ó‹ͧ͢¤ÓÇ‹Ò ¼ÙŒºÑÞªÒ¡Ò÷Õ躌ҹ). ¼Ñ´¡Ðà¾ÃÒ ¹. ÍÒËÒÃÍ‹ҧ˹Öè§ãªŒà¹×éÍÊѵǏÁÕà¹×éÍä¡‹ à¹×éÍËÁÙÊѺ ໚¹µŒ¹ ¼Ñ´¡Ñº ¾ÃÔ¡áÅСÃÐà·ÕÂÁâ¢Å¡ãʋ㺡Ðà¾ÃÒ. ¼Ñ´©‹Ò ¹. ÍÒËÒäÒÇ»ÃÐàÀ·¼Ñ´ Áѡ㪌à¹×éÍ»ÅÒ ËÃ×ÍËÍ ¼Ñ´¡Ñº¾ÃÔ¡Ê´ ¾ÃÔ¡ä·Â͋͹ ¡ÃЪÒÂãËŒÁÕÃÊà¼ç´¨Ñ´áÅÐÍÒ¨àÊÔϿ㹡ÃзÐÌ͹.

82 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¼Ñ´«ÕÍÔêÇ ¹. ¡ŽÇÂàµÕëÂǼѴẺ˹Öè§ ãªŒàÊŒ¹¡ŽÇÂàµÕëÂǼѴ¡Ñºà¹×éÍÊѵǏáÅмѡ¤Ð¹ŒÒ ãÊ‹«ÍÕ ÇÔê ´Ó ÁÑ¡ãʋ䢋 »ÃاÃÊ´ŒÇ¹éÓ»ÅÒ ¹éÓµÒÅ ¹éÓÊŒÁ. ¤ÁÁ. ¡ŽÇÂàµÕÂë Ç ¼Ñ´«ÕÍÔêÇ. ¼ŒÒ¡ÃÐÊͺ ¹. ¼ŒÒ·Õè·ÍËÂÒº æ ´ŒÇ´ŒÒ´Ժ 㪌µÑ´à»š¹ªØ´äÇŒ·Ø¡¢ã¹¾Ô¸Õ¡§àµŒ¡ ¢Í§¤¹¨Õ¹. ¼ŒÒ¢ÒǺҧ ¹. ¼ŒÒà¹×éͺҧ ÊÕ¢ÒÇ ãªŒÊÓËÃѺ¡Ãͧ¹éÓàª×èÍÁ ¡Ð·Ô. ¼ŒÒµÒ¾ÃÔ¡ä·Â, ¼ŒÒàÁç´¾ÃÔ¡ä·Â ¹. ¼ŒÒÅѡɳÐâ»Ã‹§ºÒ§ à¹×Íé ¼ŒÒ໚¹ÃÙàÅç¡ æ ¢¹Ò´ àÁç´¾ÃÔ¡ä·Â 㪌·ÓÁØŒ§ àÊ×éͤÃØ ËÃ×ͶاºØ˧Ò. ¼ŒÒâ»Ã‹§ ¹. ¼ŒÒ·ÕèÁÕÅѡɳÐâ»Ã‹§ºÒ§ 㪌·ÓÁØŒ§. ¼ŒÒ‹¹ ¹. ¼ŒÒ½‡ÒÂà¹×éÍ‹¹ ÅÒ´͡ Áѡ㪌µÑ´à»š¹àÊ×éͼŒÒà´ç¡ËÃ×ͪش¹Í¹. ¼ŒÒÅÔ¹Ô¹ÃÔÁà¢ÕÂÇ, ¼ŒÒÃÔÁà¢ÕÂÇ ¹. ¼ŒÒ¢ÒÇà¹×éÍ´Õ ÃÔÁ¼ŒÒÁÕàÊŒ¹ÊÕ¹éÓà§Ô¹ Áѡ㪌µÑ´ àÊ×é͹ѡàÃÕ¹. ¼ÔÇ¢ÒÇ ¹. ¤¹¢ÒÇ, ªÒǵÐÇѹµ¡, ઋ¹ ÊÁÑ¡‹Í¹¾Ç¡¼ÔÇ¢ÒÇÁÑ¡´Ù¶Ù¡¾Ç¡¼ÔÇÊÕ. ¼ÔÇ´Ó ¹. ¤¹·ÕèÁÕ¼ÔǤÅéÓÁÒ¡ ઋ¹ ¹Ôâ¡Ã áÍ¿Ãԡѹ໚¹¾Ç¡¼ÔÇ´Ó. ¼ÔÇ´Óá´§ ¹. ¼ÔÇäÁ‹¤ÅéÓÁÒ¡ ઋ¹ ¤¹ä·Â·ÑÇè ä»ÁÕ¼ÇÔ ´Óá´§. à¢Ò¤ÔÇé ࢌÁ µÒ¤Á ¶ŒÒ¼ÔÇ´Óá´§´ŒÇ¤§¨ÐËÅ‹ÍàÃÔè´. ¼ÔǹéÓ¼Öé§, ¼ÔÇÊÕ¹éÓ¼Öé§ ¹. ¼ÔÇÊÕ¹éÓµÒÅàËÅ×ͧÍ‹ҧÊÕ¹éÓ¼Ö駫Ö觤¹ä·Â¹ÔÂÁÇ‹ÒÊÇ ઋ¹ ã¤ÃÇ‹Ò¼ÔÇà¸Í¤ÅéÓ ©Ñ¹Ç‹Ò¼ÔÇÊÕ¹Óé ¼Ö§é Í‹ҧ¹Õáé ËÅÐÊÇ´Õ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

83


¼ÔÇÊÕ

¹. ¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ãª‹¤¹¼ÔÇ¢ÒÇÍ‹ҧ½ÃÑè§ àª‹¹ ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ駤ÃÒǹÕé ÍàÁÃÔ¡Òä´Œ »ÃиҹҸԺ´Õ໚¹¤¹¼ÔÇÊÕ¤¹áá.

¼ÔÇËÁÖ¡ Ç. ·ÕèÁÕ¼ÔÇ´Ó àª‹¹ à¸Í໚¹¹Ñ¡ÃŒÍ§¼ÔÇËÁÖ¡·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÁÒ¡. ¼ÔÇàËÅ×ͧ ¹. ¤¹¼ÔÇàËÅ×ͧÍ‹ҧ¤¹àÍàªÕ ઋ¹ ËÅѧʧ¤ÃÒÁâÅ¡¤ÃÑ駷Õè ò ¾Ç¡¼ÔÇàËÅ×ͧ;¾仵Ñé§Ã¡ÃÒ¡ÍÂÙ‹·ÕèÍàÁÃԡҡѹÁÒ¡. ¼Õà¨ÒлҡÁÒ¾Ù´ ¡. ¾Ù´ÁÒ¡â´ÂäÁ‹¤Ó¹Ö§¶Ö§¼ÅàÊÕ·ըè Ðà¡Ô´¢Ö¹é ઋ¹ Í‹Òä»Ê¹ã¨ ¿˜§¾Ç¡¼Õà¨ÒлҡÁÒ¾Ù´àÅ àÊÕÂàÇÅÒà»Å‹Ò æ. ¼ÙŒµÃǨ¡ÒÃἋ¹´Ô¹ ¹. ºØ¤¤Å·Õè¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ·Ã§áµ‹§µÑ駵ÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§ ÇزÔÊÀÒÁըӹǹ ó ¤¹ ÁÕÇÒÃÐ㹡ÒôÓçµÓá˹‹§ ö »‚ áÅдÓçµÓá˹‹§ä´Œà¾Õ§ÇÒÃÐà´ÕÂÇ ÁÕÍӹҨ˹ŒÒ·Õ¾è ¨Ô ÒÃ³Ò áÅÐ ÊͺÊǹËÒ¢Œ Í à·ç ¨ ¨ÃÔ § µÒÁ¤ÓÃŒ Í §àÃÕ Â ¹ã¹¡Ã³Õ ·Õè ¢ŒÒÃÒª¡Òà ¾¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×ÍÅÙ¡¨ŒÒ§¢Í§Ë¹‹Ç§ҹÃÒª¡Òà ˹‹Ç§ҹ¢Í§ÃÑ° ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ËÃ×Íͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ô¹è »¯ÔºµÑ ËÔ Ã×ÍÅÐàÅÂäÁ‹»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õµè ÒÁ¡®ËÁÒÂ. ¤ÁÁ. ¼ÙµŒ ÃǨ¡Òà Ἃ¹´Ô¹¢Í§ÃÑ°ÊÀÒ. ¼ÙŒµÃǨ¡ÒÃἋ¹´Ô¹¢Í§ÃÑ°ÊÀÒ ¹. ºØ¤¤Å·Õ¾è ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔ· çᵋ§µÑ§é µÒÁ¤Óá¹Ð¹Ó¢Í§ÇزÊÔ ÀÒ Áըӹǹ ó ¤¹ ÁÕÇÒÃÐ㹡ÒôÓçµÓá˹‹§ ö »‚ áÅдÓçµÓá˹‹§ä´Œà¾Õ§ ÇÒÃÐà´Õ Â Ç ÁÕ Í Ó¹Ò¨Ë¹Œ Ò ·Õè ¾Ô ¨ ÒóÒáÅÐÊͺÊǹËÒ¢Œ Í à·ç ¨ ¨ÃÔ § µÒÁ ¤ÓÌͧàÃÕ¹㹡óշÕ袌ÒÃÒª¡Òà ¾¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×ÍÅÙ¡¨ŒÒ§¢Í§Ë¹‹Ç§ҹ ÃÒª¡Òà ˹‹Ç§ҹ¢Í§ÃÑ° ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ËÃ×Íͧ¤¡Ã»¡¤Ãͧʋǹ·ŒÍ§¶Ô¹è »¯ÔºµÑ ËÔ Ã×ÍÅÐàÅÂäÁ‹»¯ÔºµÑ ËÔ ¹ŒÒ·Õµè ÒÁ¡®ËÁÒÂ. ¤ÁÁ. ¼ÙµŒ ÃǨ¡ÒÃἋ¹´Ô¹.

84

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¼ÙŒËÞÔ§¢ŒÒÁà¾È ¹. ¼ÙŒªÒ·Õ輋ҵѴá»Å§à¾È໚¹¼ÙŒËÞÔ§áÅŒÇ àª‹¹ àÃҨѴ·Õè¾Ñ¡ãËŒ ¼ÙËŒ ÞÔ§¢ŒÒÁà¾ÈÍÂÙ´‹ ÇŒ ¡ѹ. (¢ŒÒÁà¾È á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. transsexual). à¼Åµ ¹. Ἃ¹áÁ‹¾ÔÁ¾·Ó¨Ò¡¡ÃдÒÉ䢻ÃØËÃ×ÍâÅËЩҺ´ŒÇ¿ÅÁäÇáʧ·ÕèÁÕ »¯Ô¡ÔÃÔÂÒµ‹ÍÀÒ¾áÅеÑÇÍÑ¡Éà ઋ¹ »˜¨¨ØºÑ¹¹ÕéäÁ‹¹ÔÂÁ㪌à¼Åµ¡ÃдÒÉ à¾ÃÒФسÀÒ¾§Ò¹¾ÔÁ¾äÁ‹ÊÇÂ. (Í. plate). à¼×èÍà˹ÕÂÇ ñ. Ç. ÅѡɳзÕè·ÓäÇŒÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õ赌ͧ¡Òà ઋ¹ µÕà¼×èÍà˹ÕÂÇ. (¾¨¹.). ò. ¡. ÊÓÃͧäÇŒà¼×Íè ¢Ò´ËÃ×Íà¼×Íè àÊÕ ઋ¹ ¶‹ÒÂäÇŒÍ¡Õ ÃÙ»à¶ÍÐ à¼×Íè à˹ÕÂÇ. ¤ÁÁ. ¡Ñ¹à˹ÕÂÇ. ÍÑ¡Éà ½ ½¹´Òǵ¡ ¹. ´Òǵ¡·ÕèÁÕ»ÃÔÁÒ³ÁÒ¡¡Ç‹ÒËÃ×ͶÕè¡Ç‹Ò´Òǵ¡»Ã¡µÔ à¡Ô´¨Ò¡âÅ¡ ⤨ü‹Ò¹à¢ŒÒä»ã¹á¹ÇàÊŒ¹·Ò§·Õè´ÒÇËÒ§à¤Â¼‹Ò¹ÁÒ¡‹Í¹ áÅŒÇâÅ¡ ´Ù´àÈÉ«Ò¡¡ŒÍ¹ËÔ¹áÅнع† ¼§·Õ´è ÒÇËÒ§·Ô§é äÇŒãˌࢌÒÁÒã¹ªÑ¹é ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ¢Í§âÅ¡ ઋ¹ ¡ÃÁÍصعÔÂÁ ÇÔ·ÂÒ»ÃСÒÈÇ‹Ò¨ÐÁÕ½¹´Òǵ¡¤×¹Çѹ ÍҷԵ¹Õé. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. meteor shower). ½†Í ¡. äÁ‹Á¤Õ ÇÒÁ¤Ô´ ઋ¹ à¸Í·ÓµÑǽ†ÍÁÒ¡àÅÂ¹Ð·Õ¤è ´Ô ¨ÐËÂØ´àÃÕ¹»ÃзŒÇ§¤ÃÙ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ ÊÁͧ½†Í). ½†Òä¿á´§ ñ. ¡. ¼‹Ò¹ä»·Ñ§é æ ·ÕÁè ÊÕ Þ Ñ ÞÒ³ä¿á´§ãˌöËÂØ´ ઋ¹ öµÙ½Œ Ò† ä¿á´§ 仪¹Ã¶àÁŏ à¨çºÊÒËÑÊ õ ¤¹. ¹Ñ¡«Ô觶١¨Ñº°Ò¹¢ÑºÃ¶½†Òä¿á´§. ò. ¡. ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ºÑ ËÞÔ§·Õ¡è ÓÅѧÁÕ»ÃШÓà´×͹ ઋ¹ ·Ñ§é æ ·ÕÀè ÃÃÂÒ à¢Ò¡ÓÅѧÁÕ»ÃШÓà´×͹ à¢Ò¡ç处 ¢×¹½†Òä¿á´§â´ÂäÁ‹¿§˜ ¤Ó·Ñ´·Ò¹. à½Í ¹. ¡ŽÇÂàµÕëÂǹéÓẺÞǹ ¹éÓ«Ø»¢Œ¹ ãÊ‹ËÁÙÂÍ ¡ÃÐà·ÕÂÁà¨ÕÂÇ. (Þ.). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

85


ÍÑ¡Éà ¾ ¾ÃÐ਌Ҫ‹Ç¡ŌÇ·ʹ ¤ÓÍØ·Ò¹àÇÅÒµ¡ã¨ ઋ¹ ¾ÃÐ਌Ҫ‹Ç¡ŌÇ·ʹ! ©Ñ¹Å×Á Á×Ͷ×ÍäÇŒº¹Ã¶àÁŏ. ¾ÃÒ¡ÃЫԺ ñ. ¹. ¼Õ¾ÃÒ·Õàè ª×Íè Ç‹ÒÁÒ¡ÃЫԺºÍ¡ãËŒ¼·ÙŒ àÕè ÅÕÂé §µ¹ÃÙàŒ ËµØ¡ÒóµÒ‹ § æ ä´ŒáÁŒà˵ءÒ󏹹Ñé ¨Ðà¡Ô´ã¹·ÕËè Ò‹ §ä¡Å ઋ¹ ¢Ø¹á¼¹ÁÕ¾ÃÒ¡ÃЫԺ àµ×͹NjҹҧºÑǤÅÕèãÊ‹ÂÒ¾ÔÉã¹ÍÒËÒÃ. à¢ÒäÁ‹ÁÕ¾ÃÒ¡ÃЫԺ áÅÐäÁ‹ä´Œà»š¹Ã‹Ò§·Ã§¢Í§ã¤Ã ᵋ¡çÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¾ÔàÈÉ·Ò§ ¾Åѧ¨ÔµµÑé§áµ‹Âѧà´ç¡. ò. ¹. ¼ÙጠͺºÍ¡¤ÇÒÁÅѺ ઋ¹ äÃÍѹ ºÒàºÅ à¼ÂÇ‹ÒÁÕ¾ÃÒ¡ÃЫԺ àµ×͹à¢ÒÇ‹Ò ÍÒ¨à¨Í¤ÇÒÁÅÓºÒ¡¶ŒÒÂŒÒÂÁÒËÇÁ·ÕÁ˧ʏᴧ. ¾ÃÕà«ç¹àµŒÍÏ ¹. ¼ÙŒ·Õèä´ŒÃѺàÅ×Í¡ãËŒ¹ÓàʹÍáÅÐá¹Ð¹ÓÊÔ¹¤ŒÒ â¤Ã§¡Òà ¡Ô¨¡ÃÃÁ ໚¹µŒ¹ ·Ò§Ê×Íè ÁÇŪ¹ ઋ¹ µÑ§é ᵋà»ÅÕÂè ¹¾ÃÕà«ç¹àµŒÍÏãËÁ‹ ÂÍ´¢Ò ÊÔ¹¤ŒÒ¡çà¾ÔèÁ¢Öé¹ÁÒ¡. (Í. presenter). ¾ÅͨӻÒÈÑ¡´Ôì ¹. ¾ÅÍÂã¹µÃСÙŤnj͵« ໚¹¼ÅÖ¡·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁâ»Ã‹§ ÊÕÁÇ‹ §Í‹Í¹ ¨¹¶Ö§Á‹Ç§à¢ŒÁËÃ×ÍÁ‹Ç§á´§. ¤ÁÁ. ¾ÅÍÂÊÕ´Í¡µÐạ. ¾ÅÍÂÊÕ´Í¡µÐạ ¹. ¾ÅÍÂã¹µÃСÙŤnj͵« ໚¹¼ÅÖ¡·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁâ»Ã‹§ ÊÕÁÇ‹ §Í‹Í¹ ¨¹¶Ö§Á‹Ç§à¢ŒÁËÃ×ÍÁ‹Ç§á´§. ¤ÁÁ. ¾ÅͨӻÒÈÑ¡´Ôì. ¾ÅÑÁ ¹. äÁŒÂ×¹µŒ¹ ¼ÅÁÕÊÕá´§ËÃ×ÍÊÕÁ‹Ç§à¢ŒÁ ÃÊËÇÒ¹¨Ñ´ ¼Å·ÕèµÒ¡áËŒ§àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÅÙ¡¾Ãع. (Í. plum). ¾ÅÔ¡µÓÃÒ ¡. ¹Ó¤ÇÒÁÃÙ·Œ àÕè ¤ÂÈÖ¡ÉÒÁÒ㪌㹡ÒÃá¡Œ»Þ ˜ ËÒ à»š¹µŒ¹ ઋ¹ ÃÑ°Á¹µÃÕ µŒÍ§¾ÅÔ¡µÓÃҡѹ໚¹¾ÑÅÇѹà¾×èÍÃѺÁ×͡ѺàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡.

86

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


¾Ç§ÁÒÅѾÒÇàÇ‹ÍÏ ¹. ¾Ç§ÁÒÅÑÂö¹µ·áÕè ¡¹¾Ç§ÁÒÅѵ‹Í¡ÑºÍØ»¡Ã³äδÃÍÃÔ¡ ·Õ誋Ǽ‹Í¹áç㹡ÒÃËÁع¾Ç§ÁÒÅÑÂ. (¾ÒÇàÇ‹ÍÏ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. power steering). ¾‹Í਌һÃФسÃعª‹Í§ ¹. ¤ÓàÃÕ¡¼ÙŒªÒÂÍ‹ҧ»ÃЪ´»ÃЪѹ ઋ¹ àÁ×èÍäèР¡ÅѺºŒÒ¹àÊÕ·ըÐ ¾‹Í਌һÃФسÃعª‹Í§. ¾ÐºÙ ¡. ·ÓÌҡѹËÃ×Í·ÐàÅÒСѹÍ‹ҧÃعáç ઋ¹ ¹Ñ¡àŧ ò ¡ÅØ‹Á¾ÐºÙ¡Ñ¹ ¡ÅÒ§µÅÒ´. ਌ҹÒÂÍÒÃÁ³àÊÕÂáµ‹àªŒÒ àÁ×èÍ¡Õê¡ç¾ÐºÙ¡Ñºà¶ŒÒᡋÌҹàÊ×éÍ à¾ÃÒÐÊ‹§àÊ×éÍÁÒ¼Ô´¢¹Ò´. (¨. ¼ÐºÙŒ Ç‹Ò µ‹ÍÊÙŒ). ¾ÐÂÕèËŒÍ ñ. ¡. µÔ´µÃÒÊÔ¹¤ŒÒ, »ÃзѺµÃÒÊÔ¹¤ŒÒ, ઋ¹ ¢¹Á¢Í§à¢Ò·Õáá¡ç¢Ò äÁ‹´Õ ᵋ¾Í¾ÐÂÕèˌͽÃÑè§à¢ŒÒ˹‹Í¡ç¢Ò´Õ໚¹à·¹éÓà··‹Ò. ò. ¡. ÍÂÙ‹ã¹Êѧ¡Ñ´ ઋ¹ ·Õèà¢ÒäÁ‹ä´ŒÃѺàÅ×Í¡µÑé§à¾ÃÒоÐÂÕèˌ;Ãä·Õ褹 ¡ÃØ§à·¾Ï äÁ‹ªÍº. (¨. ¼ÐËÂÕèË‹Í Ç‹Ò µÔ´ª×èÍÊÔ¹¤ŒÒ, µÔ´µÃÒÊÔ¹¤ŒÒ). ¾Ñ¹¸¡Ô¨ ¹. §Ò¹·Õè˹‹Ç§ҹËÃ×Íͧ¤¡ÃµŒÍ§·Óà¾×èÍãËŒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稵ÒÁ ÇÔÊÂÑ ·Ñȹ·ÃÕè кØäÇŒ ઋ¹ ¾Ñ¹¸¡Ô¨ËÅÑ¡¢Í§ÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ ¤×Í ¤Œ¹¤ÇŒÒ ÇÔ¨ÂÑ áÅкÓÃاÊÃþÇÔªÒ áŌǹӼŧҹÍÍ¡à¼Âá¾Ã‹ãˌ໚¹¤Ø³»ÃÐ⪹ µ‹Í»ÃÐà·ÈªÒµÔáÅлÃЪҪ¹. (á»Å¨Ò¡ Í. mission). ¾Ñ¹à»ÍÏà«ç¹µ ¡. Í‹ҧṋ¹Í¹·ÕÊè ´Ø àª‹¹ ¾ÃäËÇÁÃÑ°ºÒŵŒÍ§àË繪ͺ¡Ñº¡Òà ᡌä¢ÃÑ°¸ÃÃÁ¹Ù޾ѹà»ÍÏà«ç¹µ. (à»ÍÏà«ç¹µ ÁÒ¨Ò¡ Í. per cent). ¾ŒÒʵŒÒ

¹. ÍÒËÒÃẺÍÔµÒàÅÕè¹ ໚¹àÊŒ¹ÁÕÅѡɳе‹Ò§ æ ÁÕª×èÍàÃÕ¡µ‹Ò§ æ ઋ¹ Ê»ÒࡍµµÕé ÁСÐâùÕ. (Í. pasta). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

87


¾Ôª«‹Ò ¹. ÍÒËÒÃẺÍÔµÒàÅÕè¹ ໚¹á»‡§á¼‹¹áº¹¡ÅÁ ÁÕ˹ŒÒ·Ó´ŒÇÂà¹×éÍÊѵǏ µ‹Ò§ æ à¹Âá¢ç§ ¼Ñ¡ «ŒÍÊÁÐà¢×Íà·È áÅÐà¤Ã×Íè §à·È ͺãËŒÊ¡Ø . (Í. pizza). ¾ÔàÈÉãʋ䢋 Ç. ¾ÔàÈÉÍ‹ҧÂÔè§ àª‹¹ à¢ÒÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº·‹Ò¹»Ãиҹã¹ÃдѺ ¾ÔàÈÉãʋ䢋. ¾Õèä·Â ¹. ¤ÓàÃÕ¡¤¹ä·Â·ÑèÇä» àª‹¹ àÃ×èͧ§Ò¹»ÃдԴ»Ãд͵ŒÍ§Â¡ãËŒ¾Õèä·Â àÅÂ. äÁ‹Ç‹Òà·È¡ÒÅä˹ æ ¾Õèä·Â¡çàÁÒä´Œ. ¾Ø·¸¾Ò³ÔªÂ ¹. ¡ÒäŒÒã¹Ç§¡ÒþÃоط¸ÈÒÊ¹Ò à»š¹µŒ¹Ç‹Ò¤ŒÒ¾ÃÐà¤Ã×Íè § ¼ŒÒÂѹµ µÐ¡ÃØ´ Çѵ¶ØÁ§¤ÅÍ×è¹ æ ઋ¹ à´ÕëÂǹÕéºÒ§ÇѴʹ㨾ط¸¾Ò³ÔªÂ ÁÒ¡¡Ç‹ÒÊ͹¸ÃÃÁÐãËŒ¤¹à»š¹¤¹´Õ. à¾ç´·ÙÅ ñ. ¡. ¾Ù´¡Ñºà¨ŒÒ¹ÒÂ, ¾Ô´·ÙÅ ¡çÇ‹Ò (¾¨¹.) ઋ¹ ÃÒªÒÈѾ·ãªŒÊÓËÃѺ à¾ç´·ÙžÃÐ਌ÒἋ¹´Ô¹áÅÐ਌ҹÒÂ. ò. ¡. ¾Ù´¡Ñº¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨â´ÂºÔ´àº×͹ãËŒµ¹ä´Œ»ÃÐ⪹ ઋ¹ à¢Ò¤Í à¾ç´·ÙÅ਌ҹÒÂà¾×èÍ»ÃШº»ÃÐᨧãËŒµ¹ä´Œ´Õ. à¾ÈÊÀÒ¾ ¹. ÊÀÒ¾·Õ躋§ºÍ¡Ç‹Ò໚¹ËÞÔ§ËÃ×ͪÒ ËÃ×ÍäÁ‹ãª‹ËÞÔ§ äÁ‹ãª‹ªÒ ໚¹¡ÒèѴ»ÃÐàÀ·µÒÁÇѲ¹¸ÃÃÁáÅÐÊѧ¤Á ÁÔ㪋µÒÁªÕÇÇÔ·ÂÒ àª‹¹ ¤¹àÃÒ¤ÇÃÁÕÊÔ·¸Ôà·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ äÁ‹Ç‹Ò¨ÐÁÕà¾ÈÊÀҾ໚¹Í‹ҧäÃ. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. gender). à¾ÍÏཚ¡µ ¡. ÊÁºÙóáºº, äÁ‹Á·Õ µÕè ,Ô àª‹¹ §Ò¹¹Õ¨é ´Ñ ä´Œà¾ÍÏཚ¡µ¨ÃÔ§ æ. à¸Í¨Ð ä»ËÒ˹؋Áà¾ÍÏཚ¡µÍ‹ҧ¹Õéä´Œ·Õèä˹. (Í. perfect). á¾à¶ç¡ ¹. á¾¢¹Ò´ãËÞ‹ÊÓËÃѺ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ÁÕ´ÔêÊâ¡Œà¶ç¡º¹á¾. (à¶ç¡ µÑ´ÁÒ ¨Ò¡ Í. discotheque).

88

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÍÑ¡Éà ¿ ¿Ò´§Ç§¿Ò´§Ò ¡. àÍÐÍÐÍÒÅÐÇÒ´ ઋ¹ à¢ÒäÁ‹ÍÂҡŧ¨Ò¡ÍÓ¹Ò¨ ¡çàÅÂÍÍ¡ÁÒ âÇÂÇÒ¿Ҵ§Ç§¿Ò´§Ò ËÒÇ‹Ò¶Ù¡¡ÅÑè¹á¡ÅŒ§ãÊ‹ÃŒÒÂ. ¿‚œ´áºç¡ ¹. ¼Å»‡Í¹¡ÅѺ, ¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹ËÃ×Í¡ÒÃʹͧµÍº«Ö§è ໚¹¢ŒÍÁÙÅãËŒÃÇÙŒ Ò‹ §Ò¹¢Í§µ¹´ÕËÃ×ÍäÁ‹´ÍÕ Â‹Ò§äÃ, ઋ¹ ÂÍ´¨Í§ËŒÍ§ªØ´ã¹§Ò¹ “ÁË¡ÃÃÁ ºŒÒ¹áÅФ͹â´Ï” ÊÙ§¶Ö§ ñù ŌҹºÒ· ໚¹¿‚œ´áºç¡ãËŒÃٌNjÒâ¤Ã§¡Òà ¢Í§àÃÒ»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨. ¤ÓµÍº·Õäè ´Œ¨Ò¡áººÊͺ¶ÒÁ໚¹¿‚´œ áºç¡ ãËŒàÃÒ¹Óä»»ÃѺ»Ãا§Ò¹ãËŒ´Õ¢Öé¹. (Í. feedback). ¿Øµ«ÍÅ ¹. ª×Íè ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¡ÕÌÒã¹Ã‹Áª¹Ô´Ë¹Ö§è ÅѡɳФŌÒ¿صºÍŠᵋÁ¼Õ àÙŒ Å‹¹ ½†ÒÂÅÐ õ ¤¹ÃÇÁ·Ñ§é ¼ÙÃŒ ¡Ñ ÉÒ»Ãе٠¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹áº‹§à»š¹ ò ª‹Ç§ ª‹Ç§ÅÐ òð ¹Ò·Õ. ¤ÁÁ. ⵍÐàÅç¡, ºÍÅⵍÐàÅç¡. (Í. Futsal). ¿ØµºÍŪÒÂËÒ´ ¹. ¡ÕÌÒ»ÃÐàÀ·á¢‹§¢Ñ¹Í‹ҧ˹Öè§ ÁÕÅÙ¡¿ØµºÍÅ໚¹ÍØ»¡Ã³ ¡ÒÃàÅ‹¹ ẋ§¼ÙàŒ Å‹¹à»š¹ ò ½†Ò ½†ÒÂÅÐ õ ¤¹ ÃÇÁ·Ñ§é ¼ÙÃŒ ¡Ñ ÉÒ »Ãе٠ñ ¤¹ ¼ÙŒàÅ‹¹äÁ‹ÊÇÁÃÍ§à·ŒÒ àÅ‹¹º¹Ê¹ÒÁ·ÃÒÂËÃ×Í ªÒÂËÒ´ ¼ÙŒàÅ‹¹àµÐÅÙ¡¿ØµºÍÅࢌһÃеٽ†Òµç¢ŒÒÁ ½†Ò·Õè ä´Œ»ÃеÙÁÒ¡¡Ç‹Ò໚¹½†Òª¹Ð ẋ§¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹à»š¹ ó ª‹Ç§ ª‹Ç§ÅÐ ñò ¹Ò·Õ ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹µŒÍ§¨ºÅ§·ÕÁè ¼Õ ªÙŒ ¹Ð ËÒ¡àÅ‹¹áÅŒÇ ÂѧàÊÁ͡ѹ ãËŒµÍ‹ àÇÅÒ ó ¹Ò·Õ ã¤ÃÂÔ§»ÃеÙä´Œ¡Í‹ ¹¨Ð໚¹¼ÙªŒ ¹Ð ᵋ¶ŒÒÂѧàÊÁ͡ѹÍÂÙ‹ãËŒÂÔ§ÅÙ¡â·É àÁ×èÍÂÔ§ÅÙ¡â·ÉáÅŒÇÂѧàÊÁÍ ¡Ñ¹ÍÕ¡ ãËŒµÑ´ÊÔ¹´ŒÇ¡Òõ‹ÍàÇÅÒ ã¤ÃÂԧ䴌¡‹Í¹à»š¹½†Òª¹Ð. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. beach football).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

89


࿇¡ ñ. ¡. ËÅÍ¡Åǧ ઋ¹ à¢Ò¤ØÂÇ‹Ò¨º»ÃÔÞÞÒâ·àÁ×ͧ¹Í¡ ·Õèá·Œ¡ç࿇¡. ò. ¡. äÁ‹¨ÃÔ§ã¨, àÊáÊÃŒ§, ઋ¹ ¾ÍÊÁѤùҧ§ÒÁ¡ç࿇¡Ç‹ÒÃÑ¡à´ç¡. (Í. fake). à¿ÍϹÔ਌ÍÏ ñ. ¹. à¤Ã×Íè §àÃ×͹ ઋ¹ àÃÒä»´Ùà¿ÍϹàÔ ¨ŒÍÏ·§Õè Ò¹ “ºŒÒ¹áÅÐÊǹ” ´ÕäËÁ. ò. ¹. à¤Ã×èͧ»ÃдѺáÅÐà¤Ã×èͧ㪌»ÃШӵÑÇ ÁÕ¡ÃÐà»‰Ò â·ÃÈѾ· Á×Ͷ×Í à»š¹µŒ¹ ઋ¹ à¸ÍÁÕà¿ÍϹÔ਌ÍÏÁÒ¡ÁÒÂËÅÒªÔé¹ áµ‹ ·Ø¡ªÔé¹·ÕèàÅ×Í¡ÁÒ㪌¨ÐࢌҪش¡Ñ¹ËÁ´. (Í. furniture). Ό¢ÅѺ ¹. ºØ¤¤ÅËÃ×Í¡ÅØÁ‹ ºØ¤¤Å·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁʹã¨áÅÐª×¹è ªÍººØ¤¤Å¼ÙÁŒ ªÕ Í×è àÊÕ§ ÁÑ¡µÔ´µ‹ÍÊ×Íè ÊÒáѹ à¾×Íè ·ÃÒº¢ŒÍÁÙÅáÅеÒÁä»ãËŒ¡ÓÅѧ㨺ؤ¤Å¹Ñ¹é ઋ¹ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ˹؋Á¤¹¹Õé»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¡ ÁÕΌ¢ÅѺ¤Í µÒÁʹѺʹعáÅÐãËŒ¡ÓÅѧã¨äÁ‹¼´Ô ¡ÑºáÁ‹Â¡ã¹ÊÁÑ¡‹Í¹. ´ÒÃҹѡÌͧ ÁÑ¡àÍÒã¨á¿¹¢ÅѺà¾ÃÒСÅÑÇàÊÕ¤Ðá¹¹¹ÔÂÁ. (Í. fanclub). á¿Åçªä´Ã¿ ¹. ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙŨҡà¤Ã×Íè §¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÁÕ¤ÇÒÁ¨Øʧ٠ÁÒ¡ àÁ×èÍáá¼ÅÔµÁÕÅѡɳÐ໚¹á·‹§¢¹Ò´àÅç¡à·‹Ò¹ÔéÇËÑÇáÁ‹Á×Í »˜¨¨ØºÑ¹ ÁÕËÅÒÂÃÙ»·Ã§. ¤ÁÁ. ¸ÑÁºä´Ã¿, áι´Õéä´Ã¿Š. (Í. flash drive). ⿹ÍÔ¹ ¡. â·ÃÈѾ·à¢ŒÒÃÒ¡ÒÃÇÔ·ÂØ໚¹µŒ¹à¾×Íè ¶‹Ò·ʹàÊÕ§ʹ·¹ÒãËŒ¼¿ÙŒ §˜ ä´ŒÂ¹Ô àª‹¹ ¢ÍãËŒ¼¿ÙŒ §˜ µÔ´µÒÁÃÒ¡ÒÃâ´ÂµÅÍ´ Çѹ¹Õ¾é ºÕè ¨Õé Ð⿹ÍԹࢌÒÃÒ¡Òà ṋ¹Í¹. (Í. phone in). â¿ÅǏªŒÒϵ ¹. á¼¹ÀÙÁÔäËÅ, á¼¹ÀÙÁÔáÊ´§ÅӴѺ¢Ñ鹡Ò÷ӧҹ¢Í§â»Ãá¡ÃÁ ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÊÒ§ҹºÃÔËÒà ÃкººÑÞªÕ à»š¹µŒ¹, ઋ¹ â¿ÅǏªÒŒ ϵ¹Õé áÊ´§¢Ñ鹵͹¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ãкº¡ÒþÔÁ¾. (Í. flowchart).

90

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ä¿ ¹. ¤ÇÒÁ¡Ãе×ÍÃ×ÍÃŒ¹·Õè¨Ð·Ó§Ò¹ ઋ¹ ¶Ö§à¢Ò¨ÐÍÒÂØÁҡᵋ¡çÂѧÁÕä¿ÍÂÙ‹. áÁŒà¢ÒÍÒÂØÂѧ¹ŒÍ ¡çËÁ´ä¿ä»¹Ò¹áÅŒÇ. ä¿¡ÃоÃÔº ¹. ´Ç§ä¿·Õàè »´ æ ´Ñº æ à¾×Íè 㪌µ¡áµ‹§ÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè ໚¹µŒ¹ ઋ¹ à¢Ò»ÃдѺ信ÃоÃÔºµÒÁµŒ¹äÁŒ. 俢ͷҧ ¹. ä¿Ã¶Â¹µÊàÕ ËÅ×ͧ·Ñ§é ô ÁØÁ¢Í§µÑÇö·Õàè »´ãËŒ¡ÃоÃÔº ÍÂÙ‹ à¾×Íè ºÍ¡ãËŒ¼¢ÙŒ ºÑ ÂÇ´ÂÒ¹Í×¹è ÃÐÇѧ໚¹¾ÔàÈÉ à¹×Íè §¨Ò¡ ö¤Ñ¹¹Ñ¹é ¨Í´ÍÂÙã‹ ¹·Õ·è äÕè Á‹ãª‹·¨Õè Í´ ໚¹Ã¶·Õ¡è ÓÅѧ¶Ù¡¾‹Ç§ä» ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»Ã¡µÔÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§ à»š¹µŒ¹. ¤ÁÁ. ä¿©Ø¡à©Ô¹, 俼‹ÒËÁÒ¡. 俨ÃҨà ¹. ÊÑÞÞҳ俵ÒÁ·Ò§á¡à¾×èͤǺ¤ØÁ¡ÒèÃÒ¨Ããˌö ·Ò§Ë¹Ö§è ËÂØ´ ãˌöÍÕ¡·Ò§Ë¹Ö§è áÅ‹¹ä»ä´Œ ઋ¹ 俨ÃÒ¨ÃàÊÕ öàŵԴÂÒÇ件֧ÍÕ¡á¡˹Öè§. ä¿©Ø¡à©Ô¹

¹. ä¿Ã¶Â¹µÊàÕ ËÅ×ͧ·Ñ§é ô ÁØÁ¢Í§µÑÇö·Õàè »´ãËŒ¡ÃоÃÔº ÍÂÙ‹ à¾×Íè ºÍ¡ãËŒ¼¢ÙŒ ºÑ ÂÇ´ÂÒ¹Í×¹è ÃÐÇѧ໚¹¾ÔàÈÉ à¹×Íè §¨Ò¡ ö¤Ñ¹¹Ñ¹é ¨Í´ÍÂÙã‹ ¹·Õ·è äÕè Á‹ãª‹·¨Õè Í´ ໚¹Ã¶·Õ¡è ÓÅѧ¶Ù¡¾‹Ç§ä» ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»Ã¡µÔÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§ à»š¹µŒ¹. ¤ÁÁ. 俢ͷҧ, 俼‹ÒËÁÒ¡.

ä¿´ÔêÊâ¡Œ ñ. ¹. ä¿ËÅÒÂÊÕ·ÊÕè зŒÍ¹ÊÅѺä»ÁÒã¹Ê¶Ò¹ºÑ¹à·Ô§·Õàè »´à¾Å§ ãˌൌ¹ÃÓ àª‹¹ §Ò¹ÇÑ´à´ÕÂë Ç¹Õµé ´Ô ä¿´ÔÊê â¡ŒáÅÐແ´à¾Å§ãËŒ´¹Ôé . ò. ¹. ᶺ俷ÕèµÔ´»ÃдѺ·ŒÒÂö ÁÕÊÕµ‹Ò§ æ ÇÔè§ÊÅѺä»ÁÒ àª‹¹ µÓÃǨ¨ÑºÃ¶·ÕèµÔ´ä¿´ÔêÊâ¡Œ·ŒÒÂö. (´ÔêÊâ¡Œ ÁÒ¨Ò¡ Í. disco). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

91


ä¿á´§ ñ. ¹. ÊÑÞÞҳ俨ÃÒ¨ÃÊÕá´§ ໚¹à¤Ã×èͧËÁÒÂãˌöËÂØ´ ઋ¹ Í‹ҢѺö½†Òä¿á´§. ò. ¹. á¡·ÕÁè ÊÕ Þ Ñ Þҳ俨ÃҨà ઋ¹ àÅÂä¿á´§ä» ò »‡Ò ¡ç¶Ö§áÅŒÇ. ó. ¡. ÁÕ»ÃШÓà´×͹ ઋ¹ ÊͧÊÒÁÇѹ¹Õé©Ñ¹äÁ‹ä»Ç‹Ò¹éÓ à¾ÃÒеԴä¿á´§. 俼‹ÒËÁÒ¡ ¹. ä¿Ã¶Â¹µÊàÕ ËÅ×ͧ·Ñ§é ô ÁØÁ¢Í§µÑÇö·Õàè »´ãËŒ¡ÃоÃÔº ÍÂÙ‹ à¾×Íè ºÍ¡ãËŒ¼¢ÙŒ ºÑ ÂÇ´ÂÒ¹Í×¹è ÃÐÇѧ໚¹¾ÔàÈÉ à¹×Íè §¨Ò¡ ö¤Ñ¹¹Ñ¹é ¨Í´ÍÂÙã‹ ¹·Õ·è äÕè Á‹ãª‹·¨Õè ʹ໚¹Ã¶·Õ¡è ÓÅѧ¶Ù¡¾‹Ç§ä» ËÃ×ÍÁÕ¤ÇÒÁ¼Ô´»Ã¡µÔÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§ à»š¹µŒ¹. ¤ÁÁ. 俢ͷҧ, ä¿©Ø¡à©Ô¹. ä¿ÃҤР¹. ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Ò÷ҧ¡ÒÁÒÃÁ³ ઋ¹ ÍÒÂØ¡»ç ¹Ù ¹Õáé ÅŒÇ ËÑ´à¢ŒÒ ÇÑ´»¯ÔºÑµÔ¸ÃÃÁàÊÕºŒÒ§ä¿ÃҤШÐ䴌Ŵŧ. ä¿ÃÒÇ ¹. ´Ç§ä¿·ÕèµÔ´à»š¹ÊÒÂÂÒÇ㪌»ÃдѺʶҹ·Õèã¹àÇÅÒ·ÕèÁÕ¡Òà ©Åͧ໚¹µŒ¹ ઋ¹ 㹪‹Ç§Çѹà©ÅÔÁ¾ÃЪ¹Á¾ÃÃÉÒ¨ÐÁÕ¡Òà »ÃдѺä¿ÃÒǵÒÁÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õ赋ҧ æ áÅеÒÁµŒ¹äÁŒ. ä¿áçÊÙ§ ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèÁÕàʹ‹Ë´Ö§´Ù´à¾ÈµÃ§¢ŒÒÁ ઋ¹ áÁŒà¸Í¨Ð ÍÒÂØÁÒ¡áÅŒÇ áµ‹¡çÂѧ໚¹ÊÒÇä¿áçÊÙ§ ã¤Ã¾ºàËç¹à»š¹ µŒÍ§Ê¹ã¨. ä¿ÊÓÃͧ ñ. ¹. ä¿¿‡Ò·Õ¼è ÅÔµ¨Ò¡à¤Ã×Íè §¡Óà¹Ô´ä¿¿‡Ò«Ö§è ˹‹Ç§ҹãËÞ‹ æ àµÃÕÂÁäÇŒ â´Âà¤Ã×èͧ¨Ð·Ó§Ò¹·Ñ¹·ÕàÁ×èÍä¿¿‡Ò´ÑºËÃ×Í ¢Ñ´¢ŒÍ§ à¾×Íè ãËŒÍ»Ø ¡Ã³ä¿¿‡Ò·Ó§Ò¹µ‹Íä»ä´ŒµÒÁ»Ã¡µÔ ઋ¹ âç¾ÂÒºÒŤÇÃÁÕä¿ÊÓÃͧÊÓËÃѺ¡Ã³Õ©Ø¡à©Ô¹.

92

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ò. ¹. ªØ´ÍØ»¡Ã³·ÁÕè àÕ ¤Ã×Íè §à¡çº»ÃШØä¿¿‡Ò«Ö§è ãËŒáʧÊÇ‹Ò§ â´Â·Ñ¹·ÕàÁ×èÍä¿¿‡Ò´ÑºËÃ×͢Ѵ¢ŒÍ§ ઋ¹ ¡ÓÅѧ»ÃЪØÁ ÍÂÙ‹ä¿à¡Ô´´Ñº ´Õ·ÕèÁÕä¿ÊÓÃͧÍÂÙ‹àÅ»ÃЪØÁµ‹Íä´Œ. ä¿áʧ¨Ñ¹·Ã ¹. ´Ç§ä¿·ÕèãËŒáʧÊÇ‹Ò§ÁÒ¡ ແ´ã¹Ê¹ÒÁ·ÕèÁÕ§Ò¹àÇÅÒ ¡ÅÒ§¤×¹ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ·Õè»Ò¡«Í¹ÕéÁÕä¿áʧ¨Ñ¹·Ã ÊÇ‹Ò§ÁÒ¡ àÃÒà´Ô¹ä´Œ äÁ‹¹‹Ò¡ÅÑÇ. ä¿Ë´¹éÓ ¹. ËÅÍ´ä¿ËÅÍ´àÅç¡ æ ¤ÅŒÒÂË´¹éÓ µÔ´à»š¹ÊÒÂÂÒÇ ãªŒ»ÃдѺÃÑéÇ µŒ¹äÁŒ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ¡·Á.㪌ä¿Ë´¹éÓ »ÃдѺµŒ¹äÁŒµÅÍ´¶¹¹ÃÒª´Óà¹Ô¹ã¹Çѹà©ÅÔÁ. ä¿àËÅ×ͧ ñ. ¹. ÊÑ Þ Þҳ俨ÃÒ¨ÃÊÕ à ËÅ× Í §µÒÁ·Ò§á¡ ໚ ¹ à¤Ã×èͧËÁÒÂãËŒàµÃÕÂÁËÂشö. ò. ¡. â͹͋͹¼‹Í¹µÒÁ ઋ¹ ËÅѧ¨Ò¡ÍÀÔ»ÃÒÂàÃ×Íè §à¾ÔÁè ⺹Ñʾ¹Ñ¡§Ò¹¡Ñ¹ÁҾѡãËÞ‹ ¡ÃÃÁ¡ÒáçàÃÔÁè ¨Ðä¿àËÅ×ͧ. ÍÑ¡Éà À ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ ¹. àÇÅÒã´àÇÅÒ˹Öè§ã¹Í¹Ò¤µ, µ‹Íä», ઋ¹ ¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ¡ç¨Ð»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨. ¤ÁÁ. Çѹ˹֧è , ÊÑ¡Çѹ, ÊÑ¡Çѹ˹֧è . ÀÒÇÐâšÌ͹ ¹. ÊÀÒÇзÕâè Å¡ÁÕͳ Ø ËÀÙÁÊÔ §Ù ¢Ö¹é ·ÓãËŒÀÁÙ ÍÔ Ò¡ÒÈá»Ã»Ãǹ Ê‹§¼Å ãËŒ¾×ª ÊѵǏ áÅÐÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ¡ÅÒ¾ѹ¸ØËÃ×ÍÊÙ޾ѹ¸Ø ໚¹ÊÀÒÇзÕè à¡Ô´¨Ò¡¡Ò÷ÕèªÑ鹺ÃÃÂÒ¡ÒȢͧâÅ¡ÁÕ¡Ò«àÃ×͹¡ÃШ¡Ë‹ÍËØŒÁÍÂÙ‹ ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

93


·ÓãËŒ¾Åѧ§Ò¹¤ÇÒÁÌ͹äÁ‹ÊÒÁÒö¶‹ÒÂà·ÍÍ¡ä»ä´Œ ·ÓãËŒÃкº ¹ÔàÇÈà»ÅÕÂè ¹ä»¨¹à»š¹ÀѤء¤ÒÁµ‹ÍªÕÇµÔ Á¹Øɏ ઋ¹ ÀÒÇÐâšÌ͹ ÍÒ¨·ÓãËŒ¹éÓ·‹ÇÁâÅ¡ã¹àÇÅÒäÁ‹¹Ò¹¹Õé. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. global warming). ÀÒÉÒÁ×Í ¹. Ãкº¡ÒÃÊ×èÍÊÒ÷Õè㪌¡ÒÃà¤Å×è͹äËǢͧÁ×Í ¹ÔéÇ áÅÐʋǹµ‹Ò§ æ ¢Í§ãºË¹ŒÒ ઋ¹ à¢ÒàÃÕ¹ÀÒÉÒÁ×Íà¾×Íè Ê×Íè ÊÒáѺ¤¹ËÙ˹ǡ. (ºÑÞÞѵ¨Ô Ò¡ Í. sign language). ÀÒÉÒàÍçÁ ¹. ÃٻẺÀÒÉÒ·Õè㪌à¢Õ¹ã¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµâ´Â੾ÒÐÍ‹ҧÂÔ觼‹Ò¹ â»Ãá¡ÃÁʹ·¹ÒàÍçÁà͍ÊàÍç¹ áÁŒÊà«ç¹à¨ŒÍÏ ໚¹ÀÒÉÒ·Õèà¢Õ¹àÅÕ¹ µÒÁàÊÕ§¾Ù´¢Í§ÇÑÂÃØ‹¹â´ÂäÁ‹Ê¹ã¨ÍÑ¡¢ÃÇÔ¸Õ àª‹¹ à´ç¡ æ 㪌ÀÒÉÒ àÍçÁ¡Ñ¹·Ò§¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ. (àÍçÁ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. MSN Messenger). ÀÒÉÕºÒ» ¹. ÀÒÉÕÍҡ÷Õàè ¡çºä´Œ¨Ò¡àËÅŒÒ ºØËÃÕè Åç͵àµÍÃÕè ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ä´Œ¢Ò‹ ÇÇ‹Ò ÃÑ°ºÒŨйÓÀÒÉÕºÒ»ÁÒ´Óà¹Ô¹¡Ò÷ÕÇÕÊÒ¸ÒóÐ. ÍÑ¡Éà Á ÁŒÇÂÁóѧ ñ. ¡. µÒ ઋ¹ ¨Ð¨¹ËÃ×ÍÃÇ¡経ͧÁŒÇÂÁóѧ. ò. ¡. ÅÓºÒ¡Âҡᤌ¹áʹÊÒËÑÊ àª‹¹ ¢ŒÒǢͧ¢Öé¹ÃÒ¤Ò¾ÃÇ´ æ Í‹ҧ¹Õé ¤¹¨¹Í‹ҧàÃÒµŒÍ§ÁŒÇÂÁóѧṋ. ÁÇÂÃͧ ñ. ¹. ¤Ù‹ª¡·ÕèäÁ‹ä´Œà»š¹¤Ù‹àÍ¡ ઋ¹ ¤Ù‹¹Õé¶Ö§¨Ð໚¹ÁÇÂÃͧᵋ¡çª¡ä´Œ ´Øà´×Í´äÁ‹àÅÇ. ò. ¹. ¹Ñ¡ÁÇ·ÕèÁÕ½‚Á×Í໚¹Ãͧ ઋ¹ ¹Ñ¡ÁǤ¹¹Õé໚¹ÁÇÂÃͧ ᵋ´Ù ·‹Ç§·ÕáÅŒÇ ÍÒ¨¨Ðª¹Ð¡çä´Œ.

94

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ó. ¹. ¼ÙŒ·ÕèÁÕ½‚Á×ÍËÃ×ͤسÊÁºÑµÔ໚¹Ãͧ ઋ¹ ¶Ö§¼Á¨Ð໚¹ÁÇÂÃͧ¡ç ¢ÍÊÙŒàµçÁ·Õè. ÁË¡ÃÃÁ ñ. ¹. ¡ÒéÅͧ, ¡Òú٪Ò. (¾¨¹.). ò. ¹. §Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤ŒÒáÅкÃÔ¡ÒëÖ觨Ѵ໚¹§Ò¹ãËÞ‹ ÁÕÌҹ¤ŒÒµ‹Ò§ æ ÁÒÍ͡Ìҹ ºÒ§¤ÃÑé§ÁÕ¡ÒÃáÊ´§ ઋ¹ ÁË¡ÃÃÁºŒÒ¹áÅФ͹â´. ÁË¡ÃÃÁ˹ѧÊ×ÍáË‹§ªÒµÔ. ó. ¹. §Ò¹·ÕèÃдÁ¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ÁҷӾÌÍÁ¡Ñ¹ ઋ¹ Çѹ¹Õ龋ͺŒÒ¹à¢ŒÒ ¤ÃÑÇàÅÂàÃÕ¡¤¹ª‹Ç¡ѹ໚¹ÁË¡ÃÃÁ·Õà´ÕÂÇ. ª‹Ç§¹Õàé »š¹ª‹Ç§ÁË¡ÃÃÁ ¡ÒÃÊͺÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸ äÁ‹ÁÕã¤ÃNjҧ价ÓÍÐäÃËÃÍ¡. ÁËÒËÔ¹ ¡. ÂÒ¡ÅÓºÒ¡Í‹ҧÂÔè§ àª‹¹ §Ò¹ÁËÒËԹẺ¹Õé ÁÕᵋËÞÔ§àËÅç¡Í‹ҧ à¸Í¹ÕèáËÅзÕè·Óä´Œ. Áͧ¢ŒÒÁ©ç͵ ¡. Áͧ¢ŒÒÁà˵ءÒ󏻘¨¨ØºÑ¹ä»ã¹Í¹Ò¤µ ઋ¹ à¾Ô觨ÐàÃÔèÁ¡Òà ᢋ§¢Ñ¹¢Í§»‚¹Õéᵋ¡ÃÃÁ¡ÒáçÁͧ¢ŒÒÁ©ç͵件֧¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹»‚˹ŒÒ ·Õèä·Â¨Ð໚¹à¨ŒÒÀÒ¾. (©ç͵ ÁÒ¨Ò¡ Í. shot). ÁçͧµÒ¡Ù ¹. ª×Íè ¼ŒÒÂÕËè ÍŒ ˹֧è à¹×Íé ˹ѡáÅÐÅ×¹è ¤‹Í¹¢ŒÒ§Áѹ äÁ‹ÂºÑ ઋ¹ ÊÁÑÂË¹Ö§è ¤¹ä·Â¹ÔÂÁàÊ×éÍÁçͧµÒ¡Ù¡Ñ¹ÁÒ¡. (½. montaqul). ÁÍ´äÁŒ ¹. ¼ÙÅŒ ¡Ñ ÅͺµÑ´äÁŒ·ÓÅÒ»†Ò ઋ¹ ¡ÒûзСѹÃÐËNjҧ਌Ò˹ŒÒ·Õµè ÓÃǨ ¡Ñº¾Ç¡ÁÍ´äÁŒ¤ÃÒǹÕéµÓÃǨ¨Ñºä´ŒµÑÇËÑÇ˹ŒÒᡍ§´ŒÇÂ. ÁÍൌÍÏàǏ ¹. ¶¹¹·ÕÁè ¢Õ ¹Ò´¡ÇŒÒ§ á¡·Ò§ä»áÅзҧÊǹ¡ÅѺ äÁ‹Á·Õ ҧᡠËÃ×Í·Ò§µÑ´ 㪌໚¹·Ò§àª×Íè ÁÃÐËÇ‹Ò§àÁ×ͧ ÁÑ¡à¡çº¤‹Ò¼‹Ò¹·Ò§ ઋ¹ ¡ÃÁ·Ò§ËÅǧÃ×éÍἹŧ·Ø¹ÁÍൌÍÏàǏ ÷ ÊÒ ÁÙŤ‹Ò¡Ç‹Ò ò áʹŌҹºÒ·. ¤ÁÁ. ·Ò§ËÅǧ¾ÔàÈÉ. (Í. motorway). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

95


ÁÑè¹ ¡. ÁÑè¹ã¨ã¹µ¹àͧ ઋ¹ ¶Ö§¨Ð¹Ø‹§¡Ò§à¡§ÊÑ鹨َ à¸Í¡çÁÑè¹ äÁ‹á¤ÃÊÒµÒã¤Ã. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ ÁÑè¹ã¨). ÁÑ蹡ÃÐà´ç¹ ¡. ËÁ´¤ÇÒÁÁѹè 㨠ઋ¹ ¹Ö¡Ç‹Ò¢ŒÍÊͺ¨ÐËÁÙ ¾Íà¨Í¢Í§¨ÃÔ§ àÅ‹¹àÍÒ ©Ñ¹ÁÑ蹡ÃÐà´ç¹ä»àÅÂ. Áѹ»Ãѧ ¹. ÁѹÊÓ»ÐËÅѧ·Õè»ÅÙ¡ã¹¹ÒËÅѧ¨Ò¡à¡çºà¡ÕèÂÇ¢ŒÒǹһ‚áÅŒÇá·¹¡Òà »ÅÙ¡¢ŒÒǹһÃѧ. (àÃÔèÁ㪌àÁ×èÍ ¾.È. òõõñ). Áѹ¾‹Ð‹Ф‹Ð ¡. ʹءÁÒ¡ ઋ¹ ¼Á¢ÑºÃ¶ä»àÃ×èÍ ¡ÅÒ§¤×¹¹Í¹¡Ò§àµ¹·ÍÂÙ‹ ÃÔÁ·ÐàÅ ¡ÅÒ§Çѹ¢ÑºÃ¶µ‹Í â͍ Áѹ¾‹Ð‹Ф‹Ð. ÁÑÊ¢ç͵ ¹. ÊÑÞÅѡɳ¢Í§Í§¤¡ÃËÃ×Íà˵ءÒó ໚¹ÃÙ»¤¹ ÊѵǏ ËÃ×ÍÊÔ§è µ‹Ò§ æ àª×Íè ¡Ñ¹Ç‹Ò¨Ð¹Ó⪤´ÕÁÒãËŒ ઋ¹ ªŒÒ§äªâÂ໚¹ÁÑÊ¢ç͵¢Í§¡ÕÌÒàÍàªÕÂè ¹à¡Áʏ ã¹»ÃÐà·Èä·Â. (Í. mascot). ÁÒáç ¡. ໚¹·Õè¹ÔÂÁÁÒ¡ ઋ¹ »‚¹ÕéàÊ×éÍẺª¹à¼‹Ò¡ÓÅѧÁÒáç. ÁÕ¹éÓâË ¡. âÁâË àª‹¹ àÃ×èͧᤋ¹Õé·Ó໚¹ÁÕ¹éÓâËä»ä´Œ. (¹éÓâË ÁÒ¨Ò¡ âÁâË). ÁÕ»Þ ˜ ÞÒ ¡. ÊÒÁÒö ઋ¹ ¤Í¹â´ÃҤҵѧé ò Ōҹ Í‹ҧ©Ñ¹ËÃ×ͨÐÁÕ»Þ ˜ ÞÒ«×Íé . ÁÕÃдѺ ¡. ÍÂً㹡ÅØ‹Á¼ÙŒÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒËÃ×ÍÁհҹРઋ¹ à¤Ã×èͧ»ÃдѺ¾Ç¡¹Õ骋Ç ãËŒàÃÒ´Ù´ÕÁÕÃдѺ. ÁÕͧ¤ ¡. àª×Íè Ç‹ÒÁÕà¨ŒÒ à·¾ à·Ç´Ò ÍÂÙ¡‹ ºÑ µÑÇ ÍÒ¨·ÓãËŒÁ¾Õ ĵԡÃÃÁá»Å¡ä»ºŒÒ§ ઋ¹ à¢Òàª×èÍÇ‹Òà¢ÒÁÕͧ¤ ¨Ö§äÁ‹ÂÍÁ¨Ñº¢Í§Ê¡»Ã¡.

96

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


Áֹठ¡. ÁÖ¹§§, ¤Ô´ÍÐäÃäÁ‹ÍÍ¡, ઋ¹ ãËŒ·Ó§Ò¹ËÅÒ æ Í‹ҧã¹àÇÅÒà´ÕÂǡѹ Í‹ҧ¹Õé ÁÖ¹à¤ä»ËÁ´áÅŒÇ. Á×͵º ñ. ¹. ¹Ñ¡¡ÕÌÒÇÍÅàŋºÍÅ·Õ赺ÅÙ¡ä´ŒáÁ‹¹ÂÓ àª‹¹ à¢Ò¡ÃÐâ´´ÊÙ§ ᢹ ÁÕ¡ÓÅѧáÅÐÊÒÂµÒ´Õ àËÁÒШÐ໚¹Á×͵º»ÃШӷÕÁ. ò. ¹. ÍØ»¡Ã³ÅѡɳÐ໚¹½†ÒÁ×Í ó Íѹ»ÃСº¡Ñ¹ ÁÕ´ŒÒÁ¶×Í àÁ×èÍà¢Â‹Ò ´ŒÒÁ¶×ͽ†ÒÁ×ͨСÃзº¡Ñ¹·ÓãËŒà¡Ô´àÊÕ§´Ñ§¤ÅŒÒÂàÊÕ§»ÃºÁ×Í àª‹¹ ¾Íà¢Ò¾Ù´¶Ù¡ã¨ ¼ÙŒªØÁ¹ØÁ¡çà¢Â‹ÒÁ×͵º. (àÃÔèÁ㪌àÁ×èÍ ¾.È. òõõñ). Á×ÍÇÒ§ ¹. ÃдѺ½‚ÁÍ× ¢Í§¹Ñ¡¡ÕÌÒ«Ö§è ÊÁÒ¤Á¡ÕÌҹѹé æ ¨Ñ´ãËŒµÒÁ¤Ðá¹¹·ÕÊè ÐÊÁ 㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ÃдѺÊҡŠઋ¹ à¢Ò໚¹¹Ñ¡à·¹¹ÔÊÁ×ÍÇÒ§Íѹ´ÑºÊÒÁ¢Í§ ÃÒ¡ÒùÕé. àÁç¹ ñ. ¹. ÃдÙ, »ÃШÓà´×͹, ઋ¹ àÇÅÒÁÕàÁç¹·Õäà ©Ñ¹»Ç´·ŒÍ§·Ø¡·Õ. ò. ¹. ¡ÒÃ໚¹ÊÑ´¢Í§ËÁÒáÁǵÑÇàÁÕ ઋ¹ µÍ¹¹Õé¹Ñ§à¢ÕÂÇ໚¹àÁç¹ ¶ŒÒäÁ‹ ᡢѧµ‹Ò§ËÒ¡ ¡ç¨ÐÍÍ¡ÅÙ¡ÁÒãËŒàÃÒàÅÕé§ÍÕ¡¤ÃÍ¡. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. menstruation). àÁŒ¹µ ¡. ÇÔ¨Òó¼Å§Ò¹, áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹, ઋ¹ ©Ñ¹·Ó§Ò¹¹Õàé ÊÃç¨áŌǤسª‹ÇÂàÁŒ¹µ ˹‹Í«Ô. ¾Ù´àµçÁ æ Ç‹Ò ¤ÍÁàÁŒ¹µ. ¤ÁÁ. (´Ù ¤ÍÁàÁŒ¹µ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ). (àÁŒ¹µ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. comment). àÁ¹Ù ñ. ¹. ÃÒ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×Íè §´×Áè ઋ¹ ¾Ç¡à¢ÒÊѧè ÍÒËÒÃÊØ¢ÀÒ¾¨Ò¡àÁ¹Ù. ò. ¹. ÃÒ¡ÒäÓÊÑ觵‹Ò§ æ 㹤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏËÃ×Íã¹â·ÃÈѾ·Á×Ͷ×ÍÊÓËÃѺ àÅ×Í¡ÊÑè§ãËŒà¤Ã×èͧ·Ó§Ò¹ ઋ¹ ÅÙ¡ªÒ¢ÍÂ×ÁäͼçÍ´ä»àÅ‹¹ ᵋ¾Í¤×¹ÁÒ àÁ¹Ù·Ñé§ËÁ´à»ÅÕ蹨ҡÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ໚¹ÀÒÉÒÞÕè»Ø†¹. Á×Ͷ×Íà¤Ã×èͧãËÁ‹¹Õé ¨ÐàÅ×Í¡àÁ¹ÙÙ໚¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉËÃ×ÍÀÒÉÒä·Â¡çä´Œ. (Í. menu). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

97


àÁŏºÍ¡« ¹. ¾×é¹·ÕèÊÓËÃѺÃѺ¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹ä»ÃɳՏÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ ઋ¹ Í‹ÒÊ‹§ ä¿ÅÀÒ¾¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÒãËŒ©¹Ñ ¹Ð à»Å×ͧà¹×Íé ·Õãè ¹àÁŏºÍ ¡«. (Í. mailbox). àÁŒÒʏ ¹. ÍØ»¡Ã³·ãÕè ªŒã¹¡ÒÃÊÑ§è §Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÁÕÅ¡Ñ É³Ð¤ÅŒÒµÑÇ˹٠ÁÕÍ»Ø ¡Ã³ Ê‹§ÊÑÞÞҳ价դè ÍÁ¾ÔÇൌÍÏà¾×Íè ºÑ§¤Ñºà¤Ã×Íè §ËÁÒº‹§ªÕµé Óá˹‹§·Õ¨è зӧҹ ãËŒà¤Å×è͹·Õ躹˹ŒÒ¨Í¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ઋ¹ Â×Á⹌µºØ¡à¾×è͹ÁÒᵋäÁ‹ÁÕàÁŒÒʏ àÅ·ӧҹäÁ‹Êдǡ. (Í. mouse). àÁÕ¤¹ÊØ´·ŒÍ§ ¹. ÀÃÃÂÒ¤¹ÊØ´·ŒÒ«Öè§ÁÕÍÒÂØ͋͹¤ÃÒÇÅÙ¡ ઋ¹ àÁÕ¤¹ÊØ´·ŒÍ§ ¢Í§à¢ÒÍÒÂعŒÍ¡NjÒÅÙ¡ªÒ¤¹àÅç¡àÊÕÂÍÕ¡. àÁ×ͧÁÒÂÒ ¹. ‹ҹÎÍÅÅÕÇÙŒ´«Öè§ÁÕâ綋ҷÓÀҾ¹µÃªÑ鹹ӢͧâÅ¡ÍÂÙ‹·Õ蹤à ÅÍÊáͧà¨ÅÔÊ »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò àª‹¹ ÎÍÅÅÕÇÙŒ´àÁ×ͧÁÒÂÒ à»š¹Èٹ¡ÒüÅÔµÀҾ¹µÃáÅÐ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊÓ¤Ñޢͧ ¹¤ÃÅÍÊáͧà¨ÅÔÊ. áÁ§¡Ð䫤

¹. ö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µ, ö¨Ñ¡ÃÂҹ¹µÃÇÁ·Ñ駤¹¢Õè, ઋ¹ ÂѧäÁ‹·Ñ¹ ä¿à¢ÕÂÇàÅ ¾Ç¡áÁ§¡Ð䫤¡¾ç ҡѹºÖ§è ÍÍ¡ÁÒáÅŒÇ. (䫤 µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. motercycle).

âÁ¦ºØÃØÉ ñ. ¹. ºØ¤¤Å·Õäè ÃŒ¤Ò‹ , ºØ¤¤Å·Õàè »Å‹Ò»ÃÐ⪹, (໚¹¤Ó·Õãè ªŒã¹·Ò§¾Ãоط¸ ÈÒʹÒ) ઋ¹ ÀÔ¡ÉØ·Õ赌ͧ»ÒÃÒªÔ¡ ¾Ãоط¸à¨ŒÒµÃÑÊÇ‹Ò໚¹ºØ¤¤Å ·ÕèäÃŒ¤‹Ò ໚¹âÁ¦ºØÃØÉ. ò. ¹. ¤¹·ÕèËÁ´¤Ø³¤‹Ò¤ÇÒÁ໚¹¤¹, ¤¹·ÕèàÅÇÃÒǡѺäÁ‹ãª‹¤¹, ઋ¹ ¤¹·Õè⡧ªÒµÔáÅзÓãËŒÊѧ¤Á»˜›¹»†Ç¹ä´Œ¶Ö§¢¹Ò´¹Õé໚¹âÁ¦ºØÃØÉ. (àÃÔèÁ㪌àÁ×èÍ ¾.È. òõõñ).

98

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


äÁ‹¡Ô¹àÊŒ¹ ¡. äÁ‹¶Ù¡¡Ñ¹, äÁ‹Å§ÃÍ¡ѹ, ࢌҡѹäÁ‹ä´Œ, ઋ¹ à¢ÒäÁ‹¡Ô¹àÊŒ¹¡Ñº¾ÕèÊÒÇ à¨Í¡Ñ¹·Õä÷ÐàÅÒСѹ·Ø¡·Õ. äÁŒá¢Ç¹àÊ×éÍ ¹. ¤¹·Õãè Ê‹àÊ×Íé «Ö§è ¨Ð·ÓãËŒàÊ×Íé ´Ù´¢Õ ¹Öé ËÃ×Í´Ù´ÍŒ Âŧ ઋ¹ àÊ×Íé ¨ÐÊÇ ËÃ×ÍäÁ‹ÊÇ¡çÍÂÙ‹·ÕèäÁŒá¢Ç¹àÊ×éÍ´ŒÇÂ. äÁ‹ä´Œä»µ‹Í ñ. ¡. äÁ‹ä´Œá¢‹§¢Ñ¹µ‹Í, ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹, ઋ¹ ¼ÙàŒ ¢ŒÒᢋ§¢Ñ¹·Õäè ´Œ ¤Ðá¹¹âËǵ¹ŒÍ·ÕèÊØ´ã¹áµ‹ÅÐÊÑ»´Òˏ¨ÐäÁ‹ä´Œä»µ‹Í. ò. ¡. à¤Â´ÓçµÓá˹‹§ ᵋäÁ‹ä´ŒÃºÑ àÅ×Í¡ãËŒ´ÓçµÓá˹‹§ã¹ÇÒÃÐ ¶Ñ´ä» ઋ¹ à¢Ò໚¹ÃÑ°Á¹µÃÕ·ÁÕè ½Õ Á‚ Í× ¤¹Ë¹Ö§è ᵋã¹ÃÑ°ºÒŪشãËÁ‹ à¢ÒäÁ‹ä´Œä»µ‹Í. äÁ‹ä´Œ¿‚Á

¡. äÁ‹ä´Œ¤ÇÒÁ,äÁ‹ä´Œ´Õ, äÁ‹ä´Œ»ÃÐ⪹, ઋ¹ ·ÓÍÐäÃäÁ‹ä´Œ¿‚ÁàÅÂ. (¿‚Á ÁÒ¨Ò¡ ¿ÒÁ ·Õèà¾Õé¹ÁÒ¨Ò¡ ¤ÇÒÁ).

äÁ‹ÁÕἋ¹´Ô¹¨ÐÍÂÙ‹ ¡. ¶Ù¡¢ÑºäÅ‹äÁ‹ãËŒÍÂً㹺ŒÒ¹àÁ×ͧµ¹ ઋ¹ ¤ÍÏÃÑ»ªÑè¹ÁÒ¡ æ Í‹ҧ¹Õé ÃÐÇѧÇѹ˹Ö觤§äÁ‹ÁÕἋ¹´Ô¹¨ÐÍÂÙ‹. äÁ‹ÂÕè਌ ¡. äÁ‹à·‹Òäà ઋ¹ ÁËÒàÈÃÉ°ÕÍ‹ҧà¢Ò ¶ŒÒµŒÍ§àÊÕÂà§Ô¹á¤‹ÊͧÊÒÁŌҹ ¡çäÁ‹ÂÕè਌ÂËÃÍ¡. (ÂÕè਌ ÁÒ¨Ò¡ ¨. àËÂÕÂÐâ¨‹Â Ç‹Ò à·‹ÒäÃ). äÁ‹ÃÙŒàÃ×èͧ Ç. Í‹ҧÂÔ§è ઋ¹ à¢Òä»·Ó§Ò¹·Õµè ÐÇѹÍÍ¡¡ÅÒ§ËÅÒ»‚ ¡ÅѺÁÒ¤ÃÒǹÕé ÃÇÂäÁ‹ÃÙŒàÃ×èͧàÅÂ. äÁ‹Ë×ÍäÁ‹Í×Í ñ. ¡. ÍÂÙ‹à©Â æ äÁ‹ÍÍ¡¤ÇÒÁàËç¹ àª‹¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð¶ÒÁÍŒÍÁ æ ËÃ×Í ¶ÒÁµÃ§ æ à¢Ò¡çäÁ‹Ë×ÍäÁ‹Í×ÍÍÐäÃàÅÂ. ò. ¡. äÁ‹µÍºâµŒ ઋ¹ »Å‹ÍÂãËŒà¢ÒÇ‹ÒàÃÒÍÂÙ‹¢ŒÒ§à´ÕÂÇ ·ÓäÁäÁ‹Ë×Í äÁ‹Í×ͺŒÒ§àÅÂ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

99


ÍÑ¡Éà  ¡ËÙ ¡. µ‹Íâ·ÃÈѾ·à¾×èÍ»ÃÖ¡ÉÒËÒÃ×Í ·Ó¤ÇÒÁࢌÒ㨡ѹ ËÃ×ÍÊÑ觡Òà ໚¹µŒ¹ ઋ¹ §Ò¹ÍҷԵ˹ŒÒÂѧÁÕ»˜ÞËÒËÅÒÂàÃ×èͧ ¤§µŒÍ§Â¡ËÙä»»ÃÖ¡ÉÒ¼ÙŒÇ‹Ò ÃÒª¡ÒèѧËÇÑ´. Âͧ æ àËÅÒ ñ. ¹. ·Õè ¢ ÒÂÍÒËÒâŒ Ò §¶¹¹ ઋ ¹ ©Ñ ¹ ¹Ö ¡ Ç‹ Ò à¸Í¨Ð¾Òä»¡Ô ¹ ·Õè ÌҹËÃÙ æ ¡ÅѺÁÒ¡Ô¹·ÕèÂͧ æ àËÅÒ. ò. ¡. ¡Ô¹ÍÒËÒ÷բè Ò¢ŒÒ§¶¹¹ ઋ¹ ¡Ô¹¢ŒÒÇ·ÕÀè µÑ µÒ¤ÒÃËÅÒÂÇѹáÅŒÇ Çѹ¹Õéä»Âͧ æ àËÅҡѹ´Õ¡Ç‹Ò. (àËÅÒ ÁÒ¨Ò¡ ¨. àÅŒÒ Ç‹Ò µÖ¡, ÍÒ¤ÒÃ). Œ͹Âؤ ¡. Œ͹¡ÅѺä»ÊÁÑÂâºÃÒ³ ઋ¹ ÅФÃŒ͹Âؤ. ᵋ§¡ÒÂŒ͹Âؤ. Œ͹ÃÍ ñ. ¡. ·Ç¹¡ÅѺµÒÁÃÍÂà´ÔÁ ઋ¹ µÓÃǨŒ͹ÃͼٌÌÒÂ. (¾¨¹.). â¨ÃŒ͹ÃÍÂÁÒ¢âÁ¢ͧ·Õ躌ҹËÅѧà´ÔÁÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§. ò. ¡. Ëǹ¡ÅѺ仵ÒÁËÅÑ¡°Ò¹ àÊŒ¹·Ò§ ËÃ×Íʶҹ·Õè·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº ºØ¤¤ÅÊÓ¤ÑÞã¹Í´Õµ ઋ¹ àÃÒà·ÕèÂǪÁ©Ò¡Ë¹Ñ§ÂŒÍ¹Ã͵ӹҹ ÊÁà´ç¨¾ÃйàÃÈÇ÷ÕèàÁ×ͧ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ. à¢Òä»·ÑȹÈÖ¡ÉÒŒ͹ÃÍ àÊŒ¹·Ò§à´Ô¹·Ñ¾¢Í§¾ÃÐ਌ҵҡÊÔ¹. Œ͹Èà ñ. ¡. 价ǹà¤Ã×èͧËÁÒÂÅÙ¡Èà ઋ¹ ¢ÑºÃ¶ÂŒÍ¹ÈÃ. (¾¨¹.). ò. ¡. µÍºâµŒ, ÈÍ¡¡ÅѺ, ઋ¹ ¶ŒÒ¤Ø³äÁ‹ÍÂÒ¡¶Ù¡ÂŒÍ¹Èà ¡ç¢ÍãËŒàÅÔ¡ ¶ÒÁËÒ¤ÇÒÁªÍº¸ÃÃÁ㹡ÒÃᵋ§µÑé§Í¸Ôº´Õ. ó. ¡. µÃ§¡Ñ¹¢ŒÒÁ ઋ¹ »ÃиҹªÕéᨧªÑ´à¨¹ ᵋàÅ¢Ò¡ÅѺÊÃØ»ÍÍ¡ÁÒ áººÂŒÍ¹ÈÃä»àÅÂ.

100 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÂŒÒÂࢌҡÃØ ¡. ÂŒÒÂä»ÍÂÙ‹ã¹µÓá˹‹§·ÕèäÁ‹ÁÕÍÓ¹Ò¨ äÁ‹ÊÓ¤ÑÞ ËÃ×ÍäÁ‹ÍÒ¨·Ó§Ò¹ ÊÓ¤ÑÞ æ ä´Œ ઋ¹ Ãͧ¼ÙÇŒ Ò‹ ¶Ù¡ÂŒÒÂࢌҡÃØ à¾ÃÒÐäÁ‹Ê¹Í§¹âºÒÂÃÑ°ºÒÅ. ÂŒÒÂÊÓÁÐ⹤ÃÑÇä»ÍÂÙã‹ ¹¤Ø¡ ¡. µÔ´¤Ø¡ ઋ¹ à¢Ò¶Ù¡¨Ñº¤´Õ¤ŒÒÂÒºŒÒ àŵŒÍ§ÂŒÒ ÊÓÁÐ⹤ÃÑÇä»ÍÂً㹤ء. ÂÔéÁÊÂÒÁ ¹. ÂÔéÁ·ÕèËÇÒ¹»ÃзѺã¨Íѹ໚¹ÅѡɳйÔÊÑÂàÍ×éÍÍÒÃբͧ¤¹ä·Â ઋ¹ ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨Í‹ҧ¹Õ餧¨ÐËÒÂÔéÁÊÂÒÁä´ŒÂÒ¡. ÂÕé ñ. Í. ¤Ó·Õèà»Å‹§ÍÍ¡ÁÒáÊ´§¤ÇÒÁÃѧà¡Õ¨ÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ à»š¹µŒ¹ ઋ¹ ÂÕé! àÊ×éÍÊ¡»Ã¡Í‹ҧ¹ÕéÂѧ¨ÐàÍÒÁÒãËŒÍÕ¡. (¾¨¹.). ò. ¡. ¹‹ÒÃѧà¡Õ¨à¾ÃÒÐäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöàËÁÒСѺµÓá˹‹§ ઋ¹ ¼ÙŒºÃÔËÒà ªØ´ãËÁ‹ã¤Ã æ ¡çÂÕé¡Ñ¹·Ñ駹Ñé¹. ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃժش¹ÕéÁÕᵋ¾Ç¡ÂÕé·Ñ駹Ñé¹. ÂÕèÍÔé´ ¹. ¡ÒÃàÅ‹¹ä¾‹»ˆÍ¡Í‹ҧ˹Öè§ à¨ŒÒÁ×ͨÐᨡ例¤¹ÅÐ ò 㺠¶ŒÒ例¢Í§ ਌ÒÁ×͹ѺÃÇÁáÅŒÇä´Œ òñ ᵌÁ àÃÕÂ¡Ç‹Ò »ˆÍ¡ ¡Ô¹¤¹Í×¹è ·Ñ§é ËÁ´ ¶ŒÒäÁ‹¶§Ö òñ ᵌÁ ¼ÙŒ·Õè䴌ᵌÁÊÙ§¡Ç‹Ò໚¹¼ÙŒª¹Ð. ¤ÁÁ. »ˆÍ¡ òñ. (¨. ËÂÕèÍÔ¡ Â‹Í ÁÒ¨Ò¡ ËÂÕè¨ÑºÍÔ¡ Ç‹Ò òñ). Â×´ ¡. áÊ´§·‹ÒÇ‹Òµ¹ÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ àª‹¹ ËÁÍ¹Õµè §Ñé ᵋ䴌µÓá˹‹§ãËÁ‹¡Âç ´× ¹‹Ò´Ù. Â×ÁµÑÇ ¡. ¢Í͹ØÞÒµãËŒ¼·ÙŒ ÍÕè ÂÙã‹ ¹Êѧ¡Ñ´Ë¹Ö§è ÁÒ·Ó§Ò¹ã¹Êѧ¡Ñ´Í×¹è ઋ¹ ¼Á·Ó§Ò¹ ·ÕÁè ËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ᵋµÍ¹¹Õ¡é ÃзÃǧÂ×ÁµÑÇÁÒª‹ÇÂâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ. ¤ÁÁ. ¢ÍµÑÇ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ó, ¢ÍÂ×ÁµÑÇ. àÂÊ â¹ âÍठ¡. ¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´Œà¾Õ§ºÒ§¤Ó ઋ¹ ÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧ¼Á¡çᤋ àÂÊ â¹ âÍठ෋ҹÑé¹áËÅÐ. (Í. yes, no, OK). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

101


àÂÊ æ â¹ æ ¡. ¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡Äɧ‹ÒÂ æ ºÒ§¤Ó áÅзӷ‹ÒàËÁ×͹ࢌÒã¨àÁ×Íè ¼ÙÍŒ ¹×è ¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ´ŒÇ ᵋ¨ÃÔ§ æ äÁ‹à¢ŒÒ㨠ઋ¹ àËç¹à¢Òä»àÂÊ æ â¹ æ ¡Ñº½ÃÑè§ ¹Ö¡Ç‹Ò¾Ù´¡Ñ¹ÃÙŒàÃ×èͧàÊÕÂÍÕ¡. (Í. yes, no). àÂÍÐáÂеÒỈÐä¡Ž ¡. ÁÒ¡ ઋ¹ à¸Í¢¹¢Í§ÁÒàÂÍÐáÂеÒỈÐä¡Ž¢¹Ò´¹Õé ¨ÐÁҾѡÍÂÙ‹¡Õèà´×͹äÁ‹·ÃÒº. âÂà¡Ôϵ ¹. ¢Í§¡Ô¹·Õè·Ó¨Ò¡¹ÁÊ´ ¹Á¾Ã‹Í§Áѹà¹Â ËÃ×͹Á¶ÑèÇàËÅ×ͧ â´Â㪌 Ấ·ÕàÃÕÂáÅç¡âµºÒ«ÔÅÊÑ àÍ«Ôâ´«ÔÊ ËÃ×ÍÊàµÃ»âµ¤çÍ¡¤ÑÊ à·ÍÏâÁ¿ÅÅÑÊ ËÁÑ¡à¾×èÍãˌẤ·ÕàÃÕÂàËÅ‹Ò¹Õ骋Ç‹͹éÓµÒÅáÅç¡âµÊã¹¹Áãˌ໚¹¡Ã´ áÅ硵ԡ·ÓãËŒÁÃÕ Êà»ÃÕÂé Ç ÁÕÅ¡Ñ É³Ð¢Œ¹ ÍÒ¨»Ãاᵋ§ÃÊ ÊÕ ¡ÅÔ¹è ãÊ‹¼ÅäÁŒ ËÃ×͸Ñ޾תà¾×èÍãËŒ¹‹ÒÃѺ»Ãзҹ. (Í. yogurt). ÍÑ¡Éà à ö俪¹¡Ñ¹ ¡. ¾º¡Ñ¹â´ÂºÑ§àÍÔÞ (㪌¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó·Õ褹ÊÒÁ¤¹·ÕèÁÕÃÑ¡ÊÒÁàÊŒÒ ÁÒ¾º¡Ñ¹â´ÂºÑ§àÍÔÞ) ઋ¹ ÍÂÒ¡ÁÕ¡Ôê¡ËÅÒ¤¹ ᵋäÁ‹ÊѺËÅÕ¡ãËŒ´Õ àÅÂö俪¹¡Ñ¹. öÍÕᵎ¹ ¹. ö㪌㹧ҹà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¢Í§ä·Â 㪌à¤Ã×èͧ¹µ´Õà«ÅÊÙºà´ÕÂÇ«Öè§ ÊÒÁÒö¹ÓÁÒ´Ñ´á»Å§ãªŒà»š¹à¤Ã×èͧÊÙº¹éÓËÃ×Íà¤Ã×èͧ»˜›¹ä¿ä´Œ´ŒÇ ʋǹ»ÃСͺÍ×è¹ æ ¹ÓÁÒ¨Ò¡ÍÐäËŋö¹µÁ×ÍÊͧ·ÑèÇä» µÑÇöÁÕ ¡ÃкÐ㪌ºÃ÷ء¢ŒÒÇ ¾×ª¼Ñ¡ áÅÐÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉµÃµ‹Ò§ æ. öäÍŒµŽÍ ¹. öÍ๡»ÃÐʧ¤·¡Õè ÃÁ¡ÒÃà˧ÃÑ´¾Ñ²¹Òª¹º· ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·Â 㪌ö¨Õ»ê à¡‹ÒÁÒàÊÃÔÁ ¡ÃкÐäÁŒà¾×Íè 㪌㹡Ò⹢ͧ ¢¹¢ÂР໚¹µŒ¹.

102 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÃÇÁÁԵà ñ. ¹. ª×Íè ¢¹Áª¹Ô´Ë¹Ö§è ãÊ‹à¤Ã×Íè §ËÅÒÂÍ‹ҧ ઋ¹ ÊÒ¤ÙàÁç´ãËÞ‹µÁŒ ÊØ¡ ÇØŒ¹ ¢¹Ø¹ ·Ñº·ÔÁ¡Ãͺ ÅÍ´ª‹Í§ÊÔ§¤â»Ã ã¹¡Ð·Ô ãÊ‹¹éÓàª×èÍÁáÅÐ ¹éÓá¢ç§àÇÅÒÃѺ»Ãзҹ. ò. Ç. ·Õãè Ê‹à¤Ã×Íè §ËÅÒÂÍ‹ҧ ÁÕ¼´Ñ ¼Ñ¡ÃÇÁÁԵà ᡧ¨×´ÃÇÁÁԵà ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ÊÑ觼Ѵ¼Ñ¡ÃÇÁÁԵôÕäËÁ ¨Ðä´Œ¡Ô¹¼Ñ¡ËÅÒÂÍ‹ҧ. Ãͧ෌ÒËØŒÁÊŒ¹ ¹. Ãͧ෌ҷÕèËØŒÁËÁ´·Ø¡´ŒÒ¹. Ãͧ෌ÒÃÑ´ÊŒ¹ ¹. Ãͧ෌ҷÕèÁÕÊÒÂÃÑ´·ÕèÊŒ¹à·ŒÒ. Ãͨ¹à˧×Í¡áËŒ§ ¡. ÃÍËÃ×ÍËÇѧã¹ÊÔ觷Õèà¡Ô´ä´ŒÂÒ¡ ઋ¹ ¶ŒÒÃÍà¢Ò·Ó¢¹Á¨Õ¹ ¹éÓ¾ÃÔ¡ãËŒ¡Ô¹µÒÁÊÑÞÞÒ àÃÒ¤§µŒÍ§Ãͨ¹à˧×Í¡áËŒ§¾Í´Õ. ¤ÁÁ. à˧×Í¡áËŒ§. Ë͹ ñ. ¡. à·ÕèÂÇàµÃ‹ ઋ¹ ¾ÃØ‹§¹Õé¾Ç¡àÃÒ¨Ðä»Ã‹Í¹·Õèä˹¡Ñ¹´Õ. ò. ¡. ¢ÕèÁÍàµÍÏ䫤à·ÕèÂÇä»Í‹ҧäÁ‹ÁըشËÁÒ ઋ¹ ÍҷԵ¹ÕéàÃҹѴ¡Ñ¹ä» Ë͹¹Í¡àÁ×ͧ. ÃͺµÑ´àª×Í¡ ¹. ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹Ãͺ ô ¤¹ ËÃ×Í ô ·ÕÁÊØ´·ŒÒ ઋ¹ à¢Òª¹Ð¤Ùá‹ ¢‹§ ÁÒµÅʹᵋ¡ÅѺ¾ÅÒ´·‹Òã¹ÃͺµÑ´àª×Í¡. ÃÑ¡ä¢ÇŒà¾È ¹. ¤ÇÒÁÃÑ¡¢Í§·ÍÁ¡Ñº¼ÙŒªÒ·Õèá»Å§à¾È໚¹¼ÙŒËÞÔ§. ÃÑ°Á¹µÃÕà§Ò ¹. ºØ¤¤Å·Õè¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ½†Ò¤ŒÒ¹µÑ駢Öé¹àÅÕ¹µÓá˹‹§ÃÑ°Á¹µÃÕ à¾×è͵ԴµÒÁáÅеÃǨÊͺ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ÃÑ°Á¹µÃÕᵋÅСÃзÃǧ ઋ¹ ÃÑ°Á¹µÃÕà§Ò¡ÃзÃǧ㴡çµÃǨÊͺ¡Òû¯ÔºÑµÔ˹ŒÒ·Õè¢Í§ ÃÑ°Á¹µÃÕ¡ÃзÃǧ¹Ñé¹. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

103


ÃҤҡѹàͧ ¹. ÃÒ¤ÒäÁ‹á¾§, ÃÒ¤ÒÊÓËÃѺ¤¹¤Ø¹Œ à¤Â, ઋ¹ ¤Ø³à»š¹ÅÙ¡¤ŒÒ»ÃÐ¨Ó àÃÒµŒÍ§¤Ô´ÃҤҡѹàͧÍÂÙ‹áÅŒÇ. ÃҴ˹ŒÒ ¹. ¡ŽÇÂàµÕëÂÇ·Õè¼Ñ´àÊŒ¹¡Ñº«ÕÍÔêÇ´ÓàÅ硹ŒÍ ÃҴ˹ŒÒ´ŒÇ¼ѡ¤Ð¹ŒÒ¼Ñ´¡Ñº à¹×éÍÊѵǏ ઋ¹ ËÁÙ à¹×éÍ ÁÕ¹éÓ¢Œ¹ æ ¶ŒÒãÊ‹¡ØŒ§áÅлÅÒËÁÖ¡ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÃҴ˹ŒÒ·ÐàÅ ¶ŒÒãÊ‹à¹×éÍÊѵǏËÅÒÂÍ‹ҧ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÃҴ˹ŒÒÃÇÁÁԵà ¶ŒÒ¼Ñ´¡ÑºÂÍ´¼Ñ¡¤Ð¹ŒÒ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÃҴ˹ŒÒÂÍ´¼Ñ¡. ¤ÁÁ. ¡ŽÇÂàµÕÂë ÇÃҴ˹ŒÒ. ÌҹÊдǡ«×éÍ ¹. Ìҹ¤ŒÒ¢¹Ò´àÅç¡«Ö觢Ò¢ͧà¤Ã×èͧ㪌¡ÃШء¡ÃШԡ·Õè¨Ó໚¹ ÃÇÁ·Ñé§ÍÒËÒáԹÃͧ·ŒÍ§ Áѡແ´¢ÒµÅÍ´ òô ªÑèÇâÁ§. ÌҹÍÒËÒà ¹. ʶҹ·Õè ¢ ÒÂÍÒËÒëÖè § ÁÕ ·Õè ¹Ñè § ÊÓËÃÑ º ãËŒ ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ÊÑè § ÍÒËÒÃÁÒ¹Ñè § ÃѺ»Ãзҹ. ¤ÁÁ. ˌͧÍÒËÒà ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. ËÒÂÂÒÇ ñ. ¹. ª×èͤӻÃоѹ¸»ÃÐàÀ·Ã‹ÒÂẺ˹Öè§. ò. ¡. ¾Ù´Í¸ÔºÒÂ䴌͋ҧÅÐàÍÕ´¶Õ趌ǹªÑ´à¨¹ ઋ¹ à¢Ò¨Ñ´â¤Ã§¡ÒùÕé ÁÒµÑé§áµ‹µŒ¹ àÅÂÊÒÁÒöËÒÂÂÒÇ䴌໚¹Çѹ æ. ó. ¡. ¾Ù´ÂÒÇ, ¾Ù´¹Ò¹, º‹¹ËÃ×Í´ØÇ‹Ò¹Ò¹ æ, ઋ¹ áͺàÍÒö价Ӿѧ â´¹áÁ‹Ã‹ÒÂÂÒÇṋ æ. ÃÕà·ÔϹ ñ. ¡. ¡ÅѺÁÒÃÑ¡¡Ñ¹ËÃ×ÍÍÂÙ´‹ ÇŒ ¡ѹàËÁ×͹à´ÔÁ (㪌¡ºÑ ¤ÙË ¡Ñ ËÃ×ÍÊÒÁÕÀÃÃÂÒ) ઋ¹ Êͧ¤¹¹Õéᡡѹ仹ҹ ᵋµÍ¹¹Õé¡çÃÕà·ÔϹÁÒÍÂÙ‹´ŒÇ¡ѹÍÕ¡. ò. ¡. ¡ÅѺÁÒ´ÓçµÓá˹‹§ËÃ×Íä´ŒµÓá˹‹§ÍÕ¡¤ÃÑé§Ë¹Öè§ àª‹¹ ä´Œ¢‹ÒÇ Ç‹Ò¼ÙŒºÃÔËÒä¹à¡‹Ò¢Í§àÃÒ¨ÐÃÕà·ÔϹÁÒàÃçÇ æ ¹Õé. ËÅѧ¨Ò¡·Õèà¢ÒàÊÕ ᪌Á»Šä» ò »‚ ¡çÃÕà·ÔϹÁҤnjÒ᪌Á»Šä´ŒãËÁ‹ã¹»‚¹Õé. (Í. return).

104 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÃÕá¾Ã ¡. µºáµ‹§ª‹Í§¤ÅÍ´ãËŒÁÕÊÀÒ¾àËÁ×͹àÁ×èÍÂѧÊÒÇ àª‹¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Ñé¹ä» ·ÓÃÕá¾ÃÁÒà¾×èÍàÍÒã¨ÊÒÁÕ. (Í. repair). ÃÕâËÁµ ¹. ÍØ»¡Ã³ÍàÔ Åç¡·Ã͹ԡʏÊÓËÃѺºÑ§¤Ñº¡Ò÷ӧҹ¢Í§à¤Ã×Íè §¡Å䡵‹Ò§ æ ¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å ઋ¹ ÃÕâËÁµ·ÕÇÕàÊÕ ¨Ðà»ÅÕ蹪‹Í§áµ‹Åзա経ͧÅØ¡ä» ¡´»Ø†Á·Õèà¤Ã×èͧ. (µÑ´¨Ò¡ Í. remote control). ÃØ‹¹à´ÍÐ ¹. Ãع‹ ÊÙ§ÇÑ«֧è ÁÕ»ÃÐʺ¡ÒóÁÒ¡ ઋ¹ ¾Ô¸¡Õ ÃÃع‹ à´ÍÐÍ‹ҧà¢Ò ¶Ö§äÁ‹ÁÕ Ê¤ÃÔ»µ ¡çàÍÒµÑÇÃʹ䴌ʺÒÂÁÒ¡. (à´ÍÐ ÁÒ¨Ò¡ Í. the). ÃÙŒ§Ò¹ ñ. ¡. ·Ó§Ò¹à»š¹, ࢌÒã¨ÅѡɳЧҹ. (¾¨¹.). ò. ¡. ·Ó§Ò¹ä´ŒÍ‹ҧàªÕÂè ǪÒÞ àª‹¹ §Ò¹¹Õµé ÍŒ §ÃѺ¤¹·ÕÃè §ÙŒ ҹࢌÒÁÒ·Ó ¨Ðä´Œ äÁ‹µŒÍ§Ê͹§Ò¹ÁÒ¡. ÃÙ´«Ô»»Ò¡ ¡. äÁ‹¾Ù´â´Âà´ç´¢Ò´ ઋ¹ ÃÙŒàÃ×èͧ¢Í§à¢ÒáŌǡçÃÙ´«Ô»»Ò¡ãˌʹԷ àªÕÂǹР¶ŒÒàÍÒ仺͡µ‹Í à¢ÒµŒÍ§ÁÒàÅ‹¹§Ò¹àÃÒṋ. («Ô» ÁÒ¨Ò¡ Í. zip, zipper). àÃÔè´ËÃÙÍÅѧ¡Òà ¡. §´§ÒÁáÅÐÁâËÌÒà ઋ¹ §Ò¹á¿ªÑ蹡ÒáØÈŤÃÑ駹Õàé ÃÔè´ËÃÙ ÍÅѧ¡ÒèÃÔ§ æ. ¤ÁÁ. àÅÔÈËÃÙÍÅѧ¡ÒÃ, ÍÅѧ¡ÒçҹÊÌҧ. àÃÕºÌÍÂâçàÃÕ¹¨Õ¹ ñ. ¡. àÊÃç¨, ÊÓàÃç¨ÅØŋǧ, ઋ¹ §Ò¹·ÕèãËŒ·ÓàÃÕºÌÍ âçàÃÕ¹¨Õ¹áÅŒÇ äÁ‹µŒÍ§Ë‹Ç§. ò. ¡. ËÁ´ ¨º ËÃ×ÍÊÔ¹é ÊØ´ â´ÂÁÕ¼àÙŒ ºÕ´ºÑ§àÍҼŻÃÐ⪹ ઋ¹ ÍÒËÒ÷ÕèàËÅ×ͨҡ§Ò¹àÅÕé§àÁ×èÍÇÒ¹ à¢Ò¨Ñ´¡Òà àÃÕºÌÍÂâçàÃÕ¹¨Õ¹ä»áÅŒÇ. ó. ¡. ´Ù¼ÇÔ à¼Ô¹àËÁ×͹·Ø¡Í‹ҧàÃÕºÌÍÂᵋ·¨Õè ÃÔ§äÁ‹àÃÕºÌÍ ઋ¹ §Ò¹¾ÃØ‹§¹Õ餹¨Ñ´ºÍ¡Ç‹ÒàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ áµ‹·Õè¨ÃÔ§ àÃÕºÌÍÂâçàÃÕ¹¨Õ¹. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

105


ô. ¡. ÅŒÁàËÅÇ àª‹¹ §Ò¹¹Õ¢é ¹× àÍÒ¤¹äÁ‹Ã§ÙŒ Ò¹ÁÒ·Ó¡çàÃÕºÌÍ âçàÃÕ¹¨Õ¹. àÃ×èͧ¢Í§àÃ×èͧ ¹. ¤Ó͸ԺÒÂ, ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§, ઋ¹ àÃ×Íè §¢Í§àÃ×Íè §¡ç¤Í× à¢Ò¶Ù¡¾‹ÍáÁ‹ ºÕººÑ§¤ÑºÁÒ¡à¡Ô¹ä» àÅÂ໚¹âä»ÃÐÊÒ·. âä¤ÇÒÁ´Ñ¹ ¹. ÍÒ¡Òôѹ·ØÃ§Ñ àª‹¹ äÍŒËÁ͹Õàè »š¹âä¤ÇÒÁ´Ñ¹ ´Ñ¹·ØÃ§Ñ ·Ø¡àÃ×Íè §. (àÅÕ¹¤ÓÇ‹Ò âä¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ´Ñ¹ÊÙ§). âä«Ò§¨Ñêº ¹. ÀÒÇÐäÁ‹ÁÕà§Ô¹ ઋ¹ à¸Í¹Õè໚¹âä«Ò§¨Ñ꺷Ñ駻‚. (¤ÓÇ‹Ò «Ò§¨Ñêº ¼Ç¹ÁÒ¨Ò¡ ·ÃѾ¨Ò§). âä·ÃѾ¨Ò§ ¹. ÀÒÇÐäÁ‹ÁÕà§Ô¹ ઋ¹ µÍ¹¹Õé¡ÓÅѧ໚¹âä·ÃѾ¨Ò§ àÅÂäÁ‹ ÍÂÒ¡ÍÍ¡ä»à·ÕÂè Ç·Õäè ˹. ã¡ÅŒÊ¹Ôé à´×͹·Õäà âä·ÃѾ¨Ò§¡ÓàÃÔº ·Ø¡·Õ. (àÅÕ¹¤ÓÇ‹Ò âäâÅËÔµ¨Ò§). âäàÅ×è͹ ¹. ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹àÇÅÒ¨Ò¡·Õ¡è Ó˹´äÇŒà´ÔÁËÅÒ¤ÃÑ§é ·ÓãËŒà¡Ô´¼Å¡Ãзº ·Õäè Á‹´µÕ Í‹ ¼ÙÍŒ ¹×è ઋ¹ à¢ÒºÍ¡ËÅÒ¤Ãѧé áÅŒÇÇ‹Ò¨Ð䴌价ӧҹàÁ×ͧ¹Í¡ ᵋà¨ÍâäàÅ×è͹ÍÂÙ‹àÃ×èÍ àÅÂÂѧäÁ‹ä´Œä». ÍÑ¡ÉÃ Ä Ä´Ù ñ. ¹. ʋǹ¢Í§»‚«§Öè ẋ§â´Â¶×ÍàÍÒÀÙÁÍÔ Ò¡ÒÈ໚¹ËÅÑ¡ Áѡẋ§Í͡໚¹ ó ª‹Ç§ ¤×Í Ä´Ù½¹ Ä´Ù˹ÒÇ áÅÐÄ´ÙÌ͹. (¾¨¹.). ò. ¹. ª‹Ç§àÇÅÒã´àÇÅÒ˹Ö觢ͧ»‚·Õèà¡Ô´¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Íà˵ءÒóÍ‹ҧ㴠ÍÂ‹Ò§Ë¹Ö§è ¢Ö¹é ໚¹»ÃÐ¨Ó àª‹¹ Ä´Ù¡º¨ÓÈÕÅ. Ä´Ù»ÅÒÇҧ䢋. Ä´ÙàÅ×Í¡µÑ§é .

106 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


Ä´Ù¡ÒÅ ñ. ¹. àÇÅÒ, ¤ÃÒÇ, ઋ¹ ½¹äÁ‹µ¡µÒÁÄ´Ù¡ÒÅ. (¾¨¹.). ò. ¹. ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁËÃ×Íà˵ءÒóÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹Ö觵ÒÁ »Ã¡µÔËÃ×͵ÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ઋ¹ ÊͺÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹¸¹Í¡Ä´Ù¡ÒÅ. »ÅÒÇҧ䢋µÒÁÄ´Ù¡ÒÅ. ÍÑ¡Éà Šŧ¨Ò¡ÍÓ¹Ò¨ ¡. ËÁ´ÍÓ¹Ò¨, ¾Œ¹¨Ò¡µÓá˹‹§·ÕèÁÕÍÓ¹Ò¨, ઋ¹ µÍ¹ÍÂÙ‹ã¹ µÓá˹‹§à¢Ò´Õᵋ㪌¾ÃÐà´ª ¾Íŧ¨Ò¡ÍÓ¹Ò¨ ÅÙ¡¹ŒÍ§¨Ö§¾Ò¡Ñ¹ ˹ÕËÒÂä»ËÁ´. ŧàÊÕ§ ¡. ºÑ¹·Ö¡àÊÕ§ŧã¹á¶ººÑ¹·Ö¡àÊÕ§ËÃ×Í¿‚ÅÁ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ÊÒä´Õª´Ø ¹Õé ÂѧäÁ‹ä´ŒÅ§àÊÕ§ÀÒÉÒä·Â. Å´àÅ×͹ ¡. ª‹ÇÂãËŒÃÇÔé ÃÍÂËÃ×ͤÇÒÁËÁͧ¤ÅéÓŴŧ¨¹àËÅ×ÍãËŒàËç¹à¾Õ§ÃÒ§ æ ઋ¹ à¢ÒºÍ¡Ç‹Òà¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¹Õ骋ÇÂÅ´àÅ×͹ÃÔéÇÃÍÂä´Œ. ÅŒÁº¹¿Ù¡ ñ. ¡. ÅŒÁÅÐÅÒÂᵋ਌Ңͧ¡Ô¨¡ÒÃäÁ‹ä´ŒÃѺ¼Å¡Ãзºà¾ÃÒÐÃÑ°¹Ó à§Ô¹ÀÒÉբͧ»ÃЪҪ¹ä»Íش˹ع ઋ¹ ÃÑ°¹‹Ò¨Ð»Å‹ÍÂãËŒ¼ÙŒºÃÔËÒà ʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹ä´ŒÃѺâ·ÉºŒÒ§ á·¹·Õè¨ÐãˌŌÁº¹¿Ù¡. ò. ¡. ÅŒÁÅÐÅÒÂᵋ਌Ңͧ¡Ô¨¡ÒÃäÁ‹à´×ʹÌ͹ ઋ¹ áÁŒ¨ÐµŒÍ§»´ âç§Ò¹áµ‹à¶ŒÒá¡‹ÂѧÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹Í‹ҧÊآʺÒ Í‹ҧ¹ÕéÅŒÁº¹¿Ù¡ ªÑ´ æ àÅÂ. ÅÁà¾ÅÁ¾Ñ´ ñ. ¹. ÍÒ¡Ò÷Õèà¨çº»†ÇÂâ´ÂäÁ‹ÃÙŒÊÒà赯 ÁѡࢌÒ㨡ѹNjҶ١¡ÃзÓ. (¾¨¹.). ò. ¡. à»ÅÕÂè ¹á»Å§§‹ÒÂâ´ÂäÁ‹ÁàÕ ËµØ¼Å àª‹¹ à¢Ò໚¹¾Ç¡ÅÁà¾ÅÁ¾Ñ´ à´ÕëÂÇ¡ç´Õ à´ÕëÂÇ¡çÌҠàÍÒã¨ÂÒ¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

107


ÅÇ´ÊÅÔ§ ¹. àÊŒ¹ÅÇ´àËÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ 㪌ª¡Ñ ÃÍ¡ËÃ×ÍÂÖ´¢Í§¢¹Ò´ãËÞ‹áÅÐ˹ѡ. ¤ÁÁ. ÊÅÔ§. (ÊÅÔ§ ÁÒ¨Ò¡ Í. sling). Å‹Í ¡. ·ÓÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè¤Ô´ ઋ¹ ¡ŽÇÂàµÕëÂÇÍËÍÂÁÒ¡ ©Ñ¹Å‹ÍàÊÕ ó ªÒÁ. ᢋ§¿ØµºÍÅᤋ õ ¹Ò·Õ Å‹ÍࢌÒä» ò »ÃеÙáÅŒÇ. ᤋ¨ÐÂÔ§¢Ùã‹ ËŒ¡ÅÑÇ ¡ÅѺŋÍàÊÕÂËÁ´áÁç¡. ŋͧ¨Ø¹ ñ. ¡. ᾌ, àÊÕÂËÁ´, ઋ¹ à¢ÒÁմǧ·Ò§¡Òþ¹Ñ¹ ã¤Ãä»àÅ‹¹¡Ñºà¢ÒÁÕËÇѧ ŋͧ¨Ø¹. ò. ¡. ¢Ò´·Ø¹ÁÒ¡, ਍§, ઋ¹ à¢Ò´Ç§äÁ‹´Õ ŧ·Ø¹·ÓÍÐäáçÅÍ‹ §¨Ø¹ ä»ËÁ´. (¨Ø¹ ÁÒ¨Ò¡ ¨. ¨Ø§ Ç‹Ò àÃ×Í). ÅÑéÅÅÒ, ËÅÑè¹ÅŒÒ ¡. àÃԧËÒ, àºÔ¡ºÒ¹, ʹءʹҹ, ઋ¹ ¶Ö§ÇѹÈءÏàÊÕÂ·Õ ¨Ðä´Œ ä»ÅÑéÅÅÒãËŒËÒÂà¤ÃÕ´àÊÕÂ˹‹ÍÂ. ÅÒ¡µÑé§ ¡. äÁ‹ä´ŒÁÒ¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ§é â´ÂµÃ§ ઋ¹ ¡ÃÃÁ¡Òêش¹Õàé »š¹¾Ç¡ÅÒ¡µÑ§é ¡Ç‹Ò¤ÃÖè§. ÅÒ¹àºÕÂÏ ¹. Ìҹ¢ÒÂàºÕÂÏáÅСѺá¡ÅŒÁ·ÕèÁÕÅÒ¹¡Åҧᨌ§ ÍÒ¨ÁÕ´¹µÃÕãËŒ¿˜§ ઋ¹ àÂç¹¹ÕéÇ‹Ò§àŤԴ¨Ðä»ÅÒ¹àºÕÂÏ¡‹Í¹¡ÅѺºŒÒ¹. (àºÕÂÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. beer). Ōҹà»ÍÏà«ç¹µ Ç. Í‹ҧṋ¹Í¹·ÕÊè ´Ø àª‹¹ ¢Õàé ¡Õ¨Í‹ҧ¹Õé àÍç¹·äÁ‹µ´Ô Ōҹà»ÍÏà«ç¹µ. (à»ÍÏà«ç¹µ ÁÒ¨Ò¡ Í. per cent). ÅéÓ ¡. á»Å¡¹‹Òʹã¨ÁÒ¡, ¹ÓÊÁÑÂÁÒ¡, ઋ¹ ´ÕਤÅ×è¹¹ÕéÅéÓ¨ÃÔ§ æ ¾Ù´ÍÐäÃ¡ç ¶Ù¡ã¨ÇÑÂ⨎ä»ËÁ´.

108 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÅéÓ æ Ç. ·ÐàÅŒ¹à¡Ô¹ä» ઋ¹ ¾Ô¸¡Õ ä¹¹Õ¾é ´Ù ¨ÒÅéÓ æ ·ÓãËŒÃÒ¡Ò÷ÕÁè ÊÕ ÒÃÐàÊÕÂä». ÅÓ⾧ᵡ Ç. ÁÕàÊÕ§´Ñ§ÁÒ¡ ઋ¹ áÁ‹¹ÕèàÊÕ§ÅÓ⾧ᵡ ¾Ù´àºÒ æ äÁ‹à»š¹. ¤ÁÁ. á»´ËÅÍ´. ÅÔ§ ñ. ¹. ª×èÍÊѵǏàÅÕé§ÅÙ¡´ŒÇ¹Á ÅѡɳФŌÒ¤¹ ᢹ¢ÒÂÒÇ µÕ¹Ë¹ŒÒáÅÐ µÕ¹ËÅѧ㪌¨Ñºà¡ÒÐä´Œ ÁÕ·Ñ駪¹Ô´·ÕèÁÕËÒ§áÅЪ¹Ô´·ÕèäÁ‹ÁÕËÒ§. ò. ¹. ¡Ò§à¡§ÊÓËÃѺÊÇÁäÇŒªÑé¹ã¹ äÁ‹ÁÕ¢Ò. ¤ÁÁ. ¡Ò§à¡§ÅÔ§. ÅÔ»«Ôé§ ¡. Ìͧà¾Å§â´Âແ´á¼‹¹àÊÕ§ËÃ×Íà·»à¾Å§ áŌǼÙÃŒ ÍŒ §·Ó»Ò¡ãËŒàËÁ×͹ ¡ÓÅѧÌͧà¾Å§¹Ñ¹é æ â´ÂäÁ‹à»Å‹§àÊÕ§ ઋ¹ ¹Ñ¡ÃŒÍ§´Ñ§ æ ¶ŒÒµŒÍ§·Ñ§é Ìͧ ·Ñé§àµŒ¹ËÅÒÂà¾Å§µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ºÒ§à¾Å§¡çµŒÍ§ÅÔ»«Ôé§. (Í. lip-synch). ÅØŒ¹ ñ. (»Ò¡) ¡. àÍÒ㨪‹ÇÂàµçÁ·Õè ઋ¹ ¹Ñè§ÅØŒ¹¿ØµºÍÅÍÂÙ‹¢ŒÒ§Ê¹ÒÁ, ʹѺʹع ઋ¹ ÅØŒ¹ãˌ䴌µÓá˹‹§. (¾¨¹). ò. ¡. ÁÕËÇѧNjҨЪ¹ÐËÃ×Íä´ŒÃÒ§ÇÑÅ໚¹µŒ¹ ઋ¹ 㹧ҹ¹ÕéÁÕ¡ÒèѺ©ÅÒ¡¡Ñ¹ àÃÒÃÍÅØŒ¹ÃÒ§ÇÑÅ¡‹Í¹áŌǤ‹Í¡ÅѺ. ÅØŒ¹µÑÇâ¡‹§ ¡. ÅØŒ¹àµçÁ·Õè ઋ¹ ´Ù¿ØµºÍŤً¹ÕéáÅŒÇ µŒÍ§ÅØŒ¹µÑÇâ¡‹§ äÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò ¨ÐÍÍ¡ËÑÇËÃ×ÍÍÍ¡¡ŒÍÂ. µÍ¹à¸ÍࢌһÃСǴ ¾Ç¡àÃÒÅعŒ µÑÇâ¡‹§ ¡ÅÑǨÐäÁ‹ä´Œà¢ŒÒÃͺ. ÅØŒ¹Ãз֡ ¡. ÅØŒ¹´ŒÇ¤ÇÒÁµ×è¹àµŒ¹Í‹ҧÂÔè§ àª‹¹ ´Ùà¡ÁâªÇ¹ÕéáÅŒÇËÑÇ㨠¨ÐÇÒµŒÍ§¤ÍÂÅعŒ Ãз֡µÅÍ´àÇÅÒÇ‹Òᨍ¡¼ç͵¨ÐᵡËÃ×Íà»Å‹Ò. ÅضÑèÇ ¡. ·ÓàµçÁ·ÕÍè ‹ҧµ‹Íà¹×Íè §â´ÂäÁ‹ÃÇÙŒ Ò‹ ÊÔ§è ·Õ·è Ó¹Ñ¹é ¶Ù¡µŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹ ઋ¹ ¾Íä´ŒÃºÑ ¤ÓÊÑ§è ¨Ò¡ËÑÇ˹ŒÒãËŒËÒ¢ŒÍÁÙÅÇ‹ÒÅÙ¡¤ŒÒ¾Íã¨ÊÔ¹¤ŒÒᤋä˹ à¢Ò¡çÅÂØ ¶ÑÇè ä»àÃ×Íè Â.

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

109


ÅÙ¡ºŒÒ ¹. ¤ÇÒÁÁØ‹§ÁÑè¹·ÓÊÔ觷ÕèäÁ‹¹‹Ò¨Ð·Óä´Œ¨¹ÊÓàÃç¨ àª‹¹ ËÁ͹ÕèÅÙ¡ºŒÒàÂÍÐ ¢Õè ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ÃͺâÅ¡¨¹ÊÓàÃç¨. ÅÙ¡¾Ãع ¹. ÅÙ¡¾ÅÑÁµÒ¡áËŒ§ ઋ¹ ¹éÓÅÙ¡¾ÃعËÃ×ÍÅÙ¡¾Ãعª‹ÇÂÃкÒ·ŒÍ§ä´Œ´Õ. (¾Ãع ÁÒ¨Ò¡ Í. prune). Å١˹ÓàÅÕéº ñ. ¹. ÅÙ¡ÃÑ¡ºÕé¿ØµºÍŠઋ¹ à¢Ò໚¹¹Ñ¡»ÅéÓÅ١˹ÓàÅÕéº. ò. ¹. ¡ÕÌÒÃÑ¡ºÕé¿ØµºÍŠઋ¹ ·ÕÁÅ١˹ÓàÅÕéºä·ÂàÍÒª¹Ð¤Ù‹á¢‹§ 䴌͋ҧʺÒ æ. (˹íÒàÅÕÂé º ÁÒ¨Ò¡ ¨. ˹íÒ‹ àÅÕÂé º Ç‹Ò ÅÙ¡ÊÁÍ ´Í§à¤çÁ). ÅÙ¡ËÇÒ ¹. ¡ÕÌÒµÐ¡ÃŒÍ àª‹¹ ªØ´ÅÙ¡ËÇÒÂä·Â¨Ðŧᢋ§¡ÑºªØ´ÅÙ¡ËÇÒÂÁÒàÅà«ÕÂÇѹ¹Õ.é Å١͌͹ ¹. ¡Òþٴ¢ÍÌͧËÃ×ÍÌͧ¢ÍÍ‹ҧÍʹ͌͹ ઋ¹ àËç¹à¢Ò´Ø æ Í‹ҧ¹Õé ¾Íà¨ÍÅ١͌͹ࢌÒ˹‹Í¡çã¨Í‹Í¹. àÅ¢¡ÅÁ æ ¹. ¨Ó¹Ç¹·Õèŧ·ŒÒ´ŒÇÂÈٹ ઋ¹ ¤µÊ. à¼ÂÇ‹Òâ¤Ã§¡Ò÷بÃÔµ·Õè ÊØÇÃóÀÙÁÔ òøù Ōҹ¡Ç‹Ò ¶ŒÒ¨ÐãËŒÊÃØ»¤Ô´à»š¹àÅ¢¡ÅÁæ ¡çà¡×ͺ óðð Ōҹ. ¤ÁÁ. µÑÇàÅ¢¡ÅÁ æ. àÅ‹¹¨éÓ¨Õé ¡. ËÇÁ»ÃÐàÇ³Õ àª‹¹ à¸ÍÊͧ¤¹ªÍºËźä»ÍÂÙ‹´ŒÇ¡ѹµÒÁÅӾѧ ÃÐÇѧ¨ÐÁÕ¤¹¤Ô´Ç‹Òáͺä»àÅ‹¹¨éÓ¨Õ¡é ѹ¹Ð. àÅ‹¹Í§¤ ¡. àÅ‹¹µÑÇ, µÑé§á§‹äÁ‹ÂÍÁ·ÓËÃ×ÍäÁ‹ÂÍÁãËŒ·Ó§‹ÒÂ æ µÒÁ·ÕèÁÕ¼ÙŒ§Í¹§ŒÍ ËÃ×Í¢ÍÌͧà¾ÃÒФԴNjҵÑÇÁÕ´Õ, ઋ¹ ¢×¹ÁÑÇᵋàÅ‹¹Í§¤ãËŒà¢Ò§ŒÍ¡ç¤§ µŒÍ§Ãͨ¹à˧×Í¡áËŒ§. àÅǺÃÔÊØ·¸Ôì ¡. àÅÇ·ÕèÊØ´, äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ´ÕàÅÂ, ઋ¹ äÍŒ¤¹¹ÕéÁѹàÅǺÃÔÊØ·¸Ôì¨ÃÔ§ æ ¶Ö§¨Ð¶Ù¡Å§â·É»ÃÐËÒêÕÇÔµ¡çÂѧäÁ‹ÊÒÊÁ.

110 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


àÅÔé¿ Ç. «Ö§è ໚¹·ÕÃè ¡Ñ , ·ÕÊè ¹Ô·Ê¹ÁÍ‹ҧÂÔ§è , ઋ¹ à¾×Íè ¹àÅÔ¿é . ÊØ´àÅÔ¿é . ¾ÕÃè ¡Ñ ¹ŒÍ§àÅÔ¿é . (Í. love). àÅÔé¿«Õ¹ ñ. ¹. ©Ò¡ÃÑ¡ã¹ÀҾ¹µÃËÃ×ÍÅФà ઋ¹ ÀҾ¹µÃàÃ×èͧ¹ÕéÁÕ àÅÔé¿«Õ¹ËÅÒ©ҡäÁ‹àËÁÒСѺà´ç¡. ò. ¹. ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁÃÑ¡àªÔ§ªÙÊŒ ÒÇ àª‹¹ ·ÕÊè ǹÊÒ¸ÒóйÕÁé àÕ ÅÔ¿é «Õ¹ àÂÍÐáÂШ¹¢Õéà¡Õ¨¨Ð´Ù. (Í. love scene). àÅÔÈàÅÍà¾ÍÏཚ¡µ ¡. ÊÁºÙóáºº, äÁ‹ÁÕ·ÕèµÔ, (Áѡ㪌໚¹¤Ó»ÃЪ´) ઋ¹ ã¤Ã ŋШÐàÅÔÈàÅÍà¾ÍÏཚ¡µàËÁ×͹à¸Í. ¶ŒÒ໚¹§Ò¹·Õàè ¢ÒÃѺ¼Ô´ªÍº ÅÐ¡ç µŒÍ§àÅÔÈàÅÍà¾ÍÏཚ¡µá¹‹¹Í¹. (à¾ÍÏཚ¡µ ÁÒ¨Ò¡ Í. perfect). àÅÔÈËÃÙÍÅѧ¡Òà ¡. §´§ÒÁáÅÐÁâËÌÒà ઋ¹ §Ò¹á¿ªÑ蹡ÒáØÈŤÃÑ駹ÕéàÅÔÈËÃÙ ÍÅѧ¡ÒèÃÔ§ æ. ¤ÁÁ. àÃÔè´ËÃÙÍÅѧ¡ÒÃ, ÍÅѧ¡ÒçҹÊÌҧ. àÅÕé§à´ç¡ ¡. ÁÕΌÍÒÂع͌ ¡NjÒÁÒ¡ ઋ¹ ªÍºàÅÕÂé §à´ç¡¡çµÍŒ §·¹»Ç´ËÑÇà¾ÃÒÐΌ äÁ‹ÁÕà˵ؼÅÍ‹ҧ¹ÕéáËÅÐ. ¤ÁÁ. àÅÕ駵ŒÍ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. àÅÕ駵ŒÍ ñ. ¡. àÅÕé§ÁÒµÑé§áµ‹àÅç¡áµ‹¹ŒÍ¨¹àµÔºâµáŌǡ硰ҹТÖé¹à»š¹ÊÒÁÕ ËÃ×ÍÀÃÃÂҢͧ¼ÙŒàÅÕé§àͧ. (¾¨¹.). ò. ¡. ÁÕΌ·ÕèÍÒÂعŒÍ¡NjÒÁÒ¡ ઋ¹ ËÁ͹ÕèªÍºà´ç¡ à¨ÍÊÇ æ ࢌÒ˹‹ÍÂ໚¹µŒÍ§àÅÕ駵ŒÍ·ء·Õ. ¤ÁÁ. àÅÕé§à´ç¡. àÅÕè§ÎØŒ¹ ¡. àÅÕ觾ÍãËŒ¾Œ¹ä» ઋ¹ ©Ñ¹¢ÍãËŒà¢ÒÁÒª‹Ç§ҹ·Õè¹Õè à¢Ò¡çàÅÕè§ÎØŒ¹ä» àÃ×Íè  æ. ºÒ§·Õ㪌àµçÁ æ Ç‹Ò º‹ÒÂàºÕÂè §àÅÕÂè §ÎعŒ . (àÅÕÂè §ÎعŒ àÅÕ¹àÊÕ§ ¤ÓÀÒÉÒ¨Õ¹ àËÅÕè§ÎØ‹§ Ç‹Ò á»‡§àÂç¹ à»š¹ª×èÍ¢¹Áª¹Ô´Ë¹Öè§). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

111


àÅ×Í´ºÇ¡ ¹. àÅ×Í´·Õè¼Å¨Ò¡¡ÒõÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏ·Ò§à¤ÁÕáÊ´§Ç‹ÒÁÕ¡ÒõԴàª×éÍ «Ô¿ÅÔÊËÃ×ÍàͪäÍÇÕ໚¹µŒ¹ ઋ¹ à¢ÒµÃǨ¾ºÇ‹ÒµÑÇàͧÁÕàÅ×Í´ºÇ¡ÁÒ µÑé§ ñð »‚áÅŒÇ áµ‹ÂѧäÁ‹ÁÕÍÒ¡ÒÃã´ æ àÅÂ. àÅ×Í´ºÇ¡ÊÕè ¹. àÅ×Í´·Õè¼Å¨Ò¡¡ÒõÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏ·Ò§à¤ÁÕáÊ´§Ç‹ÒÁÕ¡ÒõԴàª×éÍ «Ô¿ÅÔÊÅӴѺ¢Ñ鹤ÇÒÁÃعáç¶Ö§¢Ñé¹ ô «Öè§à»š¹¢Ñé¹ÊÙ§ÊØ´. àÅ×Í´ºŒÒ ¹. ¤ÇÒÁÁØ·ÐÅØ, ¤ÇÒÁ¡ÅŒÒºŒÒºÔè¹, ઋ¹ ·ËÒà ø ¹Ò¹ÕéàÅ×Í´ºŒÒáç àźءࢌÒä»ÂÖ´°Ò¹·ÕèÁÑ蹢ͧÈѵÃÙä´ŒÊÓàÃç¨. äÅŒ¿ŠºÍ ¡. à»Å‹Ò»ÃÐ⪹ ઋ¹ àÃ×èͧ¹Õé¾Ù´ä»¡çäÅŒ¿ŠºÍ ËÑÇ˹ŒÒäÁ‹ÁÕ·Ò§¿˜§ àÃÒËÃÍ¡. (ÁÒ¨Ò¡ÂÕËè ÍŒ ʺً Lifebuoy, äÅŒ¿Š àÅÕ¹àÊÕ§ÁÒ¨Ò¡¤ÓÇ‹Ò äÃŒ). ÍÑ¡ÉÃ Ç Ç§áµ¡ ¡. àÅÔ¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õ·è Ó໚¹¡ÅØÁ‹ â´Â¡Ð·Ñ¹ËѹáÅÐá¡ŒÒÂ¡Ñ¹ä» à¾ÃÒÐà¡Ô´ à˵ØÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§, àÅÔ¡¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Áâ´Â¡Ð·Ñ¹Ëѹ à¾ÃÒÐà¡Ô´à赯 Í‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§, ઋ¹ ¾Í¤¹´ÙµŒ¹·Ò§ÁҺ͡NjҵÓÃǨÁÒ ¹Ñ¡¾¹Ñ¹¡ç ǧᵡ. ¹Ò¤¹¹ÕéࢌҷÕèä˹ ǧᵡ·Õè¹Ñè¹. ÇÍÏÃÙÁ ¹. ˌͧ·Õãè ªŒÇҧἹ ÊÑ§è ¡Òà áÅФǺ¤ØÁÃкº¡Ò÷ӧҹ¢Í§¡Í§·Ñ¾ ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ ËÃ×Íͧ¤¡Ã¸ØáԨ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ¼ÙŒºÃÔËÒþÃä»ÃЪØÁ ÇҧἹ¡ÒÃËÒàÊÕ§ã¹ÇÍÏÃÙÁ. (Í. war room). ÇÍÅàŋºÍŪÒÂËÒ´ ¹. ¡ÕÌÒ»ÃÐàÀ·á¢‹§¢Ñ¹Í‹ҧ˹Öè§ ¡µÔ¡Ò¡ÒÃàÅ‹¹àËÁ×͹ ÇÍÅàŋºÍÅ µ‹Ò§¡Ñ¹·ÕèàÅ‹¹º¹Ê¹ÒÁ·ÃÒÂËÃ×ͪÒÂËÒ´ ẋ§à»š¹ ò ½†Ò ½†ÒÂÅÐ ò ¤¹ ¶ŒÒäÁ‹ãª‹¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ÁÕ

112 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÁÒ¡¡Ç‹Ò ò ¤¹ä´Œ äÁ‹ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹µÑǼٌàÅ‹¹ ¼ÙŒàÅ‹¹äÁ‹ãÊ‹ ÃÍ§à·ŒÒ ¼ÙŒªÒÂÊÇÁ¡Ò§à¡§Ç‹Ò¹éÓ ¼ÙŒËÞÔ§ãÊ‹·Ù¾Õé«. (á»Å ÁÒ¨Ò¡ Í. beach volleyball). ÇѴ㨠¡. ·ÓÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§à¾×è;ÔÊÙ¨¹Ç‹Ò¨Ð໚¹¤¹´Õ¨ÃÔ§ ¡ÅŒÒ¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ à¢ÒÊ‹§à§Ô¹ãËŒ¼ÙŒ¾Ô¾Ò¡ÉÒà¾×èÍÇѴ㨴ÙNjҨЫ×è͵çËÃ×ÍäÁ‹. Çѹ æ ñ. ¹. Çѹ˹Öè§ æ, ᵋÅÐÇѹ, ઋ¹ ©Ñ¹äÁ‹àËç¹Ç‹Òà¢Ò¨Ð·ÓÍÐäà Çѹ æ àÍÒᵋ¹Í¹. ò. Ç. ᵋÅÐÇѹ ઋ¹ ä´ŒÃÒÂ䴌໚¹Çѹ æ, ºÒ§Çѹ ઋ¹ à¢ÒÁÒ·Ó§Ò¹·Õ¹è Õè ໚¹Çѹ æ, »Å‹ÍÂãËŒàÇÅÒŋǧä»Í‹ҧ«Ñ§¡ÐµÒ ઋ¹ ÍÂÙä‹ »Çѹ æ äÁ‹ÁÕ ¤ÇÒÁËÇѧ. (¾¨¹.). ó. Ç. àÃçÇ àª‹¹ ÁÒᵋÇѹ æ ¹Ð ¨Ðä´ŒÁÒª‹ÇÂàµÃÕÂÁ§Ò¹´ŒÇÂ. ÇѹàºÒ æ ¹. Çѹ·ÕÁè »Õ ÃШÓà´×͹ÁÒ¹ŒÍ ઋ¹ ¼ŒÒ͹ÒÁÑÂÂÕËè ÍŒ ¹ÕÁé ªÕ ¹Ô´·Õãè ªŒ¡ºÑ ÇѹàºÒ æ. (ÁÒ¨Ò¡â¦É³Ò¼ŒÒ͹ÒÁÑÂÂÕèËŒÍ˹Öè§). Çѹ¾Õé« ¹. ªØ´ÍÒº¹éÓ¼ÙŒËÞԧẺ·ÕèàÊ×éÍáÅСҧࡧµÔ´¡Ñ¹à»š¹ªÔé¹à´ÕÂÇ. (Í. one piece). ÇѹÁÒÁÒ¡ ¹. Çѹ·ÕèÁÕ»ÃШÓà´×͹ÁÒÁÒ¡ Áѡ໚¹Çѹ·Õè ò áÅÐ ó ¨Ò¡Çѹáá·Õè »ÃШÓà´×͹ÁÒ àª‹¹ ¼ŒÒ͹ÒÁÑÂÂÕèˌ͹ÕéÁÕª¹Ô´·Õè㪌¡ÑºÇѹÁÒÁÒ¡. (ÁÒ ¨Ò¡â¦É³Ò¼ŒÒ͹ÒÁÑÂÂÕèËŒÍ˹Öè§). ÇѹàǏ ñ. ¹. Ãкº¡ÒèÃÒ¨Ããˌöà´Ô¹·Ò§à´ÕÂÇ àª‹¹ ¶¹¹¹ÕÃé ¶à¤ÂÇÔ§è Êǹ¡Ñ¹ä´Œ ᵋµÍ¹¹Õé໚¹ÇѹàǏä»àÊÕÂáÅŒÇ. ò. ¹. ¶¹¹·Õè¡Ó˹´ãˌöáÅ‹¹ä»·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ äÁ‹ãËŒÊǹ·Ò§¡Ñ¹ ઋ¹ ¶ŒÒ ÁÕà˵بÓ໚¹à˧´‹Ç¹Í‹ҧÂÔè§ ¨ÃҨáç͹ØÞÒµãˌö¾ÂÒºÒÅËÃ×Íö ´Ñºà¾ÅÔ§ÇÔè§Êǹä»ã¹ÇѹàǏ䴌. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

113


ó. ¹. ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃËÃ×Í¡Òõ‹ÍÊٌ໚¹µŒ¹ ·ÕèÍÕ¡½†ÒÂäÁ‹âµŒ¡ÅѺ ઋ¹ àÊÕ§¾Ù´ ¢Í§áÁ‹à»š¹ÇѹàǏ¨ÃÔ§ æ à¾ÃÒÐÅÙ¡äÁ‹à¤ÂⵌµÍºàÅÂ. ÃÙ»à¡Á·ÕèÍÍ¡ ÁÒ໚¹¡ÒúءẺÇѹàǏ ÍÕ¡½†ÒÂäÁ‹ÁâÕ Í¡ÒÊⵌ¡ÅѺàÅÂ. (Í. one way). Çѹ˹Öè§ ¹. àÇÅÒã´àÇÅÒ˹֧è ã¹Í¹Ò¤µ, µ‹Íä», ઋ¹ ¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ÇÑ¹Ë¹Ö§è ¡ç¨Ð»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨. ¤ÁÁ. ÊÑ¡Çѹ, ÊÑ¡Çѹ˹Öè§, ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ. ÇÑ´֡ ¹. ÍÒÂØÁÒ¡ ઋ¹ ¾ÍÊͧ·ØÁ‹ ¾Ç¡ÇÑ´֡¡çËź仹͹ËÁ´áÅŒÇ ¾Ç¡ÇÑÂÃع‹ àÅÂʹء¡Ñ¹ãËÞ‹. Ç‹Ò§§Ò¹ ñ. ¡. µ¡§Ò¹, äÁ‹ÁÕ§Ò¹·Ó. (¾¨¹.). ò. ¡. äÁ‹ÁÕÍÐäÃ·Ó àª‹¹ à¾×è͹ æ à¢Ò·Ó§Ò¹¡Ñ¹ ·ÓäÁà¸ÍÇ‹Ò§§Ò¹. ÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô¨ ¹. ¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃŧ·Ø¹ ʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹«Ö觷ӸØáԨẺ«×éÍÁÒ ¢ÒÂä»ÁÕ¤ÇÒÁàªÕÂè ǪÒÞ㹡ÒâÒ¼ÅÔµÀѳ±·Ò§¡ÒÃà§Ô¹à¾×Íè ·Ó¡Óäà ¨Ò¡Ê‹Ç¹µ‹Ò§ÁÒ¡¡Ç‹Ò¡ÒûŋÍ¡ٌ ઋ¹ ÊÒà˵ØËÅÑ¡·Õè·ÓãËŒÊËÃÑ° »ÃÐʺ»˜ÞËÒÇԡĵԷҧ¡ÒÃà§Ô¹¡ç¤×Í¡ÒÃãËŒÍÔÊÃÐ㹡ÒûÃСͺ ¡Ô¨¡ÒâͧÇÒ¹Ôª¸¹¡Ô¨. ÇÔ¡ ñ ñ. ¹. ʶҹ·ÕèÊÓËÃѺ¨Ñ´ÁËÃʾ ÁÕ¡ÒÃáÊ´§ÅÔà¡ ©ÒÂÀҾ¹µÃ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ¤³ÐÅÔà¡ÁÒແ´ÇÔ¡·ÕèµÅÒ´. ÇÔ¡¹ÕéªÍº©ÒÂᵋ˹ѧ¡ÓÅѧÀÒÂã¹. ò. ʶҹÕâ·Ã·Ñȹ ઋ¹ ÇÔ¡ ó ¾ÃÐÃÒÁ ô ËÁÒ¶֧ ʶҹÕâ·Ã·Ñȹä·Â ·ÕÇÕÊÕª‹Í§ ó. ÇÔ¡ ÷ ÊÕ ËÁÒ¶֧ ʶҹÕâ·Ã·ÑȹÊաͧ·Ñ¾º¡ª‹Í§ ÷. (Í. week). ÇÔ¡ ò ¹. ¼Á»ÅÍÁ ઋ¹ à¢Ò¼ÁËǧÁÒ¡àŵŒÍ§ËÒÇÔ¡ÁÒãÊ‹. (Í. wig).

114 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÇԡĵµŒÁÂÓ¡ØŒ§ ¹. ÀÒÇзÃØ´µÑÇŧÍ‹ҧ©Ñº¾Åѹ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹»‚ ¾.È. òõôð à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¡ç§¡ÓäÃáÅСÒÃŧ·Ø¹à¡Ô¹µÑǢͧ ÀÒ¤àÍ¡ª¹ â´Â¡‹Í˹Õ鵋ҧ»ÃÐà·ÈÍ‹ҧÁËÒÈÒÅ ·ÓãËŒµŒÍ§ Å͵ÑǤ‹Òà§Ô¹ºÒ· ʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹ã¹»ÃÐà·È¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡µŒÍ§ »´ä» áÅÐÊ‹§¼Å¡Ãзºä»·ÑèÇàÍàªÕÂ. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. Tom Yam Kung Crisis). ÇÔ§ æ Ç. ÃÙŒÊÖ¡ËÇÔÇã¨à¾ÃÒж١µÒµŒÍ§ã¨ ઋ¹ à¨Í¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Õé·Õäà ©Ñ¹¡çà¡Ô´ ÍÒ¡ÒÃÇÔ§ æ ·Ø¡·Õ. ÇÔ駻§ ¡. ¶Ù¡µÒµŒÍ§ã¨áµ‹ááàËç¹ ·ÓãËŒÃÙŒÊÖ¡ËÇÔÇ㨠ઋ¹ ¾ÍàËç¹Ë¹ŒÒà¢Ò ©Ñ¹¡ç ÇÔ駻§·Ñ¹·ÕàÅÂ. ¤ÁÁ. »§ÇÔé§. ÇÔé§ æ ñ. ¡. ·ÓãËŒÃÊÙŒ ¡Ö ËÇÔÇã¨à¾ÃÒж١µÒµŒÍ§ã¨ ઋ¹ ©Ñ¹áµ‹§µÑÇẺ¹Õ¨é Ð䴌ǧÔé æ ¶Ù¡ã¨à¢Ò. ò. Ç. ·Õè©ÒÂáÇÇ਌Ҫٌ ઋ¹ àÇÅÒÍÂÙ‹¡Ñºà¾×è͹ æ à¸ÍäÁ‹àËç¹·ÓµÒÇÔé§ æ àËÁ×͹µÍ¹ÍÂÙ‹¡Ñºà¢Ò¤¹¹Ñé¹àÅÂ. ¤ÁÁ. ÇÔºÇѺ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. ÇÔ´ÕâÍà¡Á ¹. ¡ÒÃàÅ‹¹ÃٻẺµ‹Ò§ æ â´Âàª×èÍÁµÅѺâ»Ãá¡ÃÁà¡ÁࢌҡѺà¤Ã×èͧ ÃѺâ·Ã·ÑȹãËŒÀÒ¾»ÃÒ¡¯º¹¨Íâ·Ã·Ñȹ ¼ÙŒàÅ‹¹¤Çº¤ØÁ¤ÓÊÑ觡ÒÃàÅ‹¹ ¼‹Ò¹á»‡¹¤Çº¤ØÁ ઋ¹ µÍ¹ÍÂÙ‹ÁѸÂÁ à¢ÒµÔ´ÇÔ´ÕâÍà¡Á¨¹à¡×ͺàÃÕ¹ äÁ‹¨ºÁ. ö. (Í. video game). ÇÔºÇѺ ñ. Ç. ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊØ¡ãÊáÅЩÒÂáÇÇáË‹§¤ÇÒÁÊØ¢ ઋ¹ ¾ÍÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ µÒ¡ç ໚¹»ÃСÒÂÇÔºÇѺ·Õà´ÕÂÇ. ò. Ç. ·Õè©ÒÂáÇÇ਌Ҫٌ ઋ¹ àÇÅÒÍÂÙ‹¡Ñºà¾×è͹ æ à¸ÍäÁ‹àËç¹·ÓµÒÇÔºÇѺ àËÁ×͹µÍ¹ÍÂÙ‹¡Ñºà¢Ò¤¹¹Ñé¹àÅÂ. ¤ÁÁ. ÇÔé§ æ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

115


ÇÔÊÑ·Ñȹ ñ. ¹. ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃ¨Ô ¹ µ¹Ò¡Òà ¤Ò´¡Òó ËÃ× Í ÁͧàËç ¹ à˵ءÒóµÒ‹ § æ â´Â੾Òзըè Ðà¡Ô´¢Ö¹é ã¹Í¹Ò¤µ áÅÐÇÒ§ÁҵáÒà à¾×Íè »‡Í§¡Ñ¹ËÃ×Íá¡Œ»Þ ˜ ËÒ·Õ¨è Ðà¡Ô´¢Ö¹é ઋ¹ ¡‹Í¹àÅ×Í¡ Ê.Ê. ËÃ×Í Ê.Ç. ¤ÇþԨÒóÒÇÔÊÑ·Ñȹ¢Í§à¢ÒàÊÕ¡‹Í¹. ¼ÙŒÁÕÇÔÊÑ·Ñȹ¡ÇŒÒ§ä¡ÅÁÑ¡ ໚¹¼ÙŒ¹Ó·Õè´Õ. ò. ¹. ¶ŒÍ¤ӷÕèáÊ´§¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃà¡ÕèÂǡѺ͹Ҥµ¢Í§Ë¹‹Ç§ҹËÃ×Í Í§¤¡Ã ໚¹¡ÒêÕé·Ò§·Õèͧ¤¡ÃËÃ×Í˹‹Ç§ҹµŒÍ§¡ÒèÐÁØ‹§ä» ઋ¹ ÇÔÊÑ·Ñȹ¢Í§ÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ ¤×Í à»š¹Ê¶ÒºÑ¹ËÅÑ¡¢Í§ à¤Ã×Í¢‹Ò·ҧ»˜ÞÞÒáË‹§ªÒµÔáÅÐ໚¹Í§¤¡ÒþѲ¹Ò¤ÇÒÁÃÙ·Œ ÊÕè ÒÁÒö ໚¹áËÅ‹§ÍŒÒ§ÍÔ§·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃä´Œ. (ºÑÞÞѵԨҡ Í. vision). ÇÕ«Õ´Õ ¹. Ἃ¹«Õ´·Õ ºÕè ¹Ñ ·Ö¡ÀÒ¾áÅÐàÊէ͋ҧÀҾ¹µÃËÃ×ÍÁÔÇÊÔ¡ÇÔ´âÕ Í àª‹¹ Í‹ÒÅ×Á «×éÍÇÕ«Õ´Õ˹ѧ«Ø»à»‡ÍÏáÁ¹µÍ¹ãËÁ‹ÁÒ½Ò¡´ŒÇ¹Ð. (Í. VCD ‹ÍÁÒ¨Ò¡ Video Compact Disc). Ç×è¹Ç×Í ¡. ÇØ‹¹ÇÒÂÁÒ¡ ઋ¹ ·ÓäÁªÕÇÔµ©Ñ¹¨Ö§Ç×è¹Ç×ÍÍ‹ҧ¹Õé¹Ð. ÇØ‹¹ÇÒ¢Ò»ÅÒª‹Í¹ ¡. ÊѺʹ, ªØÅÁع, ઋ¹ ¤Ãͺ¤ÃÑǹÕéÁÕᵋàÃ×èͧÇØ‹¹ÇÒ¢Ò »ÅÒª‹Í¹äÁ‹ÃÙŒ¨º. àǪÃÐàºÕ¹ ¹. ῇÁÃǺÃÇÁ»ÃÐÇѵÔáÅТŒÍÁÙŢͧ¡ÒÃà¨çº»†Ç ¡Òþºá¾·Â áÅСÒÃÃÑ¡ÉҢͧ¤¹ä¢Œáµ‹ÅÐÃÒÂã¹âç¾ÂÒºÒÅ˹֧è æ ઋ¹ ¡‹Í¹¾º ᾷ¤¹ä¢ŒµŒÍ§ä»µÔ´µ‹Í¢ÍàǪÃÐàºÕ¹¨Ò¡á¼¹¡àǪÃÐàºÕ¹ àÇ纺ÍÏ´ ¹. ¾×¹é ·Õãè ¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµÊÓËÃѺà¢Õ¹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ¤Ó¶ÒÁ ËÃ×Í ¤ÓµÍº·Ô§é äÇŒ ઋ¹ ¶ŒÒÍÂÒ¡¨ÐÃÙÍŒ ÐäÃà¡ÕÂè ǡѺ˹‹Ç§ҹ¹Õ¡é ãç ËŒä»à¢Õ¹ ¤Ó¶ÒÁäÇŒã¹àÇ纺ÍÏ´«Ô. ¤ÁÁ. ¡Ãдҹʹ·¹Ò. (Í. web board).

116 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


àÇÔè¹àÇŒÍ ¡. ¾Ù´à¾ŒÍ਌Í, ¾Ù´äÃŒÊÒÃÐ, ઋ¹ Í‹ÒÁÒàÇÔè¹àÇŒÍá¶Ç¹Õé ¤¹à¢Ò¨Ð ·Ó§Ò¹¡Ñ¹. àÇÔéϺ·Ùà´Ò ¹. ¡ÒÃà´Ò, ¡ÒäҴàÍÒàͧâ´ÂäÁ‹ÁÕËÅÑ¡ËÃ×Íà˵ؼÅ, ઋ¹ ¤Ó¶ÒÁ¹Õé µÍºäÁ‹ä´Œ¨ÃÔ§ æ ¤§µŒÍ§ãªŒàÇÔÃé º ·Ùà´Ò. (àÅÕ¹Ẻ¨Ò¡ Í. verb to do). ÍÑ¡ÉÃ È ÈÃÕ¸¹ÞªÑ ¹. ¼ÙŒ·Õè㪌àŋˏàËÅÕèÂÁ·Ó໚¹«×èÍËÃ×Íà¶ÃµÃ§¾ÅÔ¡á¾Å§Ê¶Ò¹¡Òó à¾×Íè ¼Å»ÃÐ⪹¢Í§µ¹ ઋ¹ ¨ÐÍÍ¡¡®ÍÐäáçµÍŒ §ãËŒ¶¡Ù µŒÍ§ªÑ´à¨¹ Í‹ÒãËŒ¾Ç¡ÈÃÕ¸¹ÞªÑÂàÍÒä»ËÒ»ÃÐ⪹ä´Œ. ÈÔŻҸà ñ. ¹. ª×èÍÃÒ§ÇÑÅ·Õè¡ÃзÃǧÇѲ¹¸ÃÃÁÁͺãˌᡋÈÔÅ»¹Ã‹ÇÁÊÁÑ·ÕèÁÕ ¼Å§Ò¹ÊÌҧÊÃäÍ‹ҧµ‹Íà¹×èͧ à¾×èÍÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¼ÅÔµ¼Å§Ò¹µ‹Íä» Í‹ҧÍÔÊÃÐ ÁÕ õ ÊÒ¢Ò ¤×Í ·ÑȹÈÔÅ»Š ÇÃóÈÔÅ»Š ¤ÕµÈÔÅ»Š ÀҾ¹µÃ áÅÐÈÔŻСÒÃáÊ´§ ઋ¹ ¹ÒÂà©ÅÔÁªÑ â¦ÉÔµ¾Ô¾² Ñ ¹ ä´ŒÃѺÃÒ§ÇÑÅÈÔŻҸÃàÁ×èÍ ¾.È. òõô÷. (ÁͺÃÒ§ÇÑŤÃÑé§ááàÁ×èÍ ¾.È. òõô÷). ò. Ç. ·Õäè ´ŒÃºÑ ÃÒ§ÇÑÅÈÔŻҸà ઋ¹ §Ò¹¹Õ¨é ÐÁÕÈÅÔ »¹ÈÔŻҸÃËÅÒ¤¹ ÁÒËÇÁáÊ´§¼Å§Ò¹. ÈٹÍÒËÒà ¹. áËÅ‹§ÃÇÁÌҹ¨Ó˹‹ÒÂÍÒËÒÃËÃ×Íἧ¢ÒÂÍÒËÒõ‹Ò§ æ ઋ¹ ÁÕÌҹÍÒËÒôѧ æ ÁÒແ´ÊÒ¢Ò·ÕèÈٹÍÒËÒêÑé¹ õ. àÈÃÉ°¡Ô¨µ¡ÊÐà¡ç´

¹. ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨µ¡µèÓ ¢ŒÒǢͧÁÕÃÒ¤Òᾧ ¼Ù¤Œ ¹µ¡§Ò¹ ໚ ¹ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ઋ ¹ àÃÒ¡ÓÅÑ § ÍÂÙ‹ ã ¹ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô ¨ µ¡ÊÐà¡ç´ ·Ø¡¤¹µŒÍ§ÃÑ´à¢çÁ¢Ñ´ Í‹Ò㪌¨‹ÒÂà¡Ô¹¨Ó໚¹. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

117


ÍÑ¡ÉÃ Ê Ê.Ç. ÅÒ¡µÑé§ ¹. ÊÁÒªÔ¡ÇزÊÔ ÀÒ·ÕÁè Ò¨Ò¡¡ÒÃᵋ§µÑ§é â´ÂÍÒÈѾÃä¾Ç¡ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¤Ø³ÊÁºÑµÔ ઋ¹ àÇÅÒ¨Ð໚¹à¤Ã×Íè §¾Ôʨ٠¹ÇÒ‹ Ê.Ç. àÅ×Í¡µÑ§é ¡Ñº Ê.Ç. ÅÒ¡µÑé§ ã¤Ã¨Ð¤Ó¹Ö§¶Ö§»ÃÐ⪹¢Í§ªÒµÔÁÒ¡¡Ç‹Ò¡Ñ¹. Ê.Ç. ñ. ¹. ÊÁÒªÔ¡ÇزÔÊÀÒ. ò. ¹. ¼ÙŒÊÙ§ÇÑ ઋ¹ ·ÃÔ»¹ÕéÁÕᵋ Ê.Ç. ᵋÅФ¹ÍÒÂØà¡Ô¹Ë¡ÊÔº·Ñ駹Ñé¹. ʧ¤ÃÒÁ¹éÓÅÒ ¹. ¡ÒÃ㪌¤Ó¾Ù´ÃعáçãˌÌÒ¡ѹä»ÁÒ àª‹¹ µÍ¹ËÒàÊÕ§ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧµ‹Ò§¡ç·Óʧ¤ÃÒÁ¹éÓÅÒ¡ѹ. ʨÇµ ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙŒªÒ ÁÕ˹ŒÒ·ÕèºÃÔ¡Òüٌâ´ÂÊÒú¹à¤Ã×èͧºÔ¹ ઋ¹ ÊÒ¡Òà ºÔ¹¹ÕéÁÕʨÇµËÅ‹Í·Ø¡¤¹àÅÂ. (Í. stewart). Ê´ æ «Ô§ æ ¡. ãËÁ‹ æ (ÁÕ¹ÑÂÇ‹Ò໚¹ËÞÔ§ÊÒǺÃÔÊØ·¸Ôì 㪌¡ÑºËÞÔ§ºÃÔ¡ÒÃ) ઋ¹ à¢ÒºÍ¡Ç‹ Ò ·Õè ¹Õè ÁÕ á µ‹ Ê ÒÇÊ´ æ «Ô § æ ·Ñé § ¹Ñé ¹ . ¤ÁÁ. «Ô § æ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ò. («Ô§ ÁÒ¨Ò¡ ¨. Ç‹Ò ãËÁ‹). ʵÃÕàËÅç¡ ¹. ¼ÙËŒ ÞÔ§·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁࢌÁá¢ç§Í´·¹ ÊÒÁÒö໚¹¼Ù¹Œ ÓáÅÐÊÒÁÒöµ‹ÍÊÙŒ àÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃ䵋ҧ æ ä´Œ ઋ¹ Í´Õµ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕÁÒÏ¡ÒàÃçµ á·çªàª‹ÍÏ ä´ŒÃºÑ ©ÒÂÒÇ‹Ò໚¹ÊµÃÕàËÅç¡áË‹§Íѧ¡ÄÉ. ¤ÁÁ. ´Í¡äÁŒàËÅç¡, ËÞÔ§àËÅç¡ ¤ÇÒÁËÁÒ·Õè ñ. Ê์¡ æ ¿ª æ ¡. ¾Ù´ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉä´Œà¾Õ§ºÒ§¤Ó ઋ¹ ÀÒÉÒÍѧ¡Äɢͧ¼Á ¡çᤋÊ์¡ æ ¿ª æ à·‹Ò¹Ñé¹. (á»Å¨Ò¡ §Ù æ »ÅÒ æ).

118 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ʺÒÂä»á»´Í‹ҧ ¡. ʺÒÂÁÒ¡ ઋ¹ ¶ŒÒ·‹Ò¹ÂÍÁÁÒ໚¹»Ãиҹ¨Ñ´§Ò¹ ¾Ç¡àÃÒ¡çʺÒÂä»á»´Í‹ҧ. Ê»¡. [ÊÍ-»Í-¡Í] ¡. ˹ÕàÍÒµÑÇÃÍ´ ઋ¹ Ãع‹ ¾Õ¤è ³ÐàÃÒ¹Õáè ‹¨ÃÔ§ æ ÁÕàÃ×Íè §ÍÐäà ʻ¡. ·Ø¡·Õ. (‹ÍÁÒ¨Ò¡ àÊ×͡仡‹Í¹). ÊŒÁ¡Ò ¹. ÊŒÁà¡ÅÕÂé §ª¹Ô´Ë¹Ö§è à»Å×Í¡¤‹Í¹¢ŒÒ§Ë¹Ò áÅеԴ¡ÑºÊ‹Ç¹à¹×Íé ¤‹Í¹¢ŒÒ§ ṋ¹ ÁÕÃÊËÇÒ¹. ¤ÁÁ. ÊŒÁµÃÒ. ÊŒÁઌ§. (¡Ò ¨. Ç‹Ò ÊŒÁ). ÊŒÁઌ§ ¹. ÊŒÁà¡ÅÕÂé §ª¹Ô´Ë¹Ö§è à»Å×Í¡¤‹Í¹¢ŒÒ§Ë¹Ò áÅеԴ¡ÑºÊ‹Ç¹à¹×Íé ¤‹Í¹¢ŒÒ§á¹‹¹ ÁÕÃÊËÇÒ¹. ¤ÁÁ. ÊŒÁ¡Ò. ÊŒÁµÃÒ. (ઌ§ ÁÒ¨Ò¡ ¨. àªç§ Ç‹Ò ãÊ, Ê´ª×¹è ). ÊŒÁµÃÒ ¹. ÊŒÁà¡ÅÕÂé §ª¹Ô´Ë¹Ö§è à»Å×Í¡¤‹Í¹¢ŒÒ§Ë¹Ò áÅеԴ¡ÑºÊ‹Ç¹à¹×Íé ¤‹Í¹¢ŒÒ§ ṋ¹ ÁÕÃÊËÇÒ¹. ¤ÁÁ. ÊŒÁ¡Ò. ÊŒÁઌ§. ÊŒÁËÅ‹¹ ¡. ä´ŒÃºÑ âÍ¡ÒÊâ´ÂäÁ‹¤Ò´½˜¹ ઋ¹ à¢Ò¹Ö¡Ç‹Ò¨ÐäÁ‹ä´Œà»š¹ Ê.Ê. àÊÕÂáÅŒÇ áµ‹¨Ù‹ æ ¡çÊŒÁËÅ‹¹à¾ÃÒÐÁÕ Ê.Ê. ÅÒÍÍ¡. ÊÁͧ½†Í ñ. ¹. à¹×éÍÊÁͧ¹ŒÍÂŧà¹×èͧ¨Ò¡ÁÕ¡ÒÃàÊ×èÍÁÊÅÒ¢ͧà«Åŏ»ÃÐÊÒ· áÅÐà¹×Íé àÂ×Íè ¢Í§ÊÁͧ ËÃ×ÍÍ‹ҧã´Í‹ҧ˹֧è . (Í. cerebral atrophy). (¾¨¹.). ò. ¡. äÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ ઋ¹ àÃ×èͧᤋ¹Õé¤Ô´¨Ð¦‹ÒµÑǵÒ ÊÁͧ½†ÍËÃ×Íä§. ÊàÁÅàÇŤÑèÁ ¡. ¡ÅÔè¹àËÁç¹ àª‹¹ ¡Ò§à¡§Âչʏ¢Í§à¸ÍµÑǹÕÊé àÁÅàÇŤÑèÁ¨ÃÔ§ æ «Ñ¡ºŒÒ§ËÃ×Íà»Å‹Ò. (ÁÒ¨Ò¡ Í. smell áÅÐ welcome).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

119


ÊÃйéÓ ¹. º‹Íà¡çº¡Ñ¡¹éÓÊÓËÃѺãˌŧä»àÅ‹¹¹éÓËÃ×ÍÇ‹Ò¹éÓà¾×èͤÇÒÁʹءʹҹ à¾×Íè ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ËÃ×Íà¾×Íè ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ÁÕ·§Ñé ·Õàè »š¹¹éӨ״áÅйéÓà¤çÁ ÁÕ¢¹Ò´áÅÐÃٻËҧµ‹Ò§ æ ¡Ñ¹ ઋ¹ ºŒÒ¹à¢ÒÁÕºÃÔàdz¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§á¶ÁÁÕ ÊÃйéÓ´ŒÇÂ. àÃÕ¡àµçÁ æ Ç‹Ò ÊÃÐÇ‹Ò¹éÓ. ÊÃÐÇ‹Ò¹éÓ ¹. º‹Íà¡çº¡Ñ¡¹éÓÊÓËÃѺãˌŧä»àÅ‹¹¹éÓËÃ×ÍÇ‹Ò¹éÓà¾×Íè ¤ÇÒÁʹءʹҹ à¾×èÍ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ËÃ×Íà¾×èÍ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ÁÕ·Ñ駷Õè໚¹¹éӨ״áÅÐ ¹éÓà¤çÁ ÁÕ¢¹Ò´áÅÐÃٻËҧµ‹Ò§ æ ¡Ñ¹ ઋ¹ ºŒÒ¹à¢ÒÁÕºÃÔàdz¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ á¶ÁÁÕÊÃÐÇ‹Ò¹éÓ´ŒÇÂ. àÃÕ¡ÊÑé¹ æ Ç‹Ò ÊÃйéÓ. ÊÅÑÁºÍÁàºÂ ¹. ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃоĵÔËÃ×͹ÔÊÑÂäÁ‹´Õ ઋ¹ à¸Í·ÓäÁ·ÓµÑÇ໚¹ ¾Ç¡ÊÅÑÁºÍÁàºÂÍ‹ҧ¹Õé à¾×è͹ æ ¨ÐäÁ‹¤ºáŌǹÐ. ÊÅÔ§ ¹. àÊŒ¹ÅÇ´àËÅç¡¢¹Ò´ãËÞ‹ ªÑ¡ÃÍ¡ËÃ×ÍÂÖ´¢Í§¢¹Ò´ãËÞ‹áÅÐ˹ѡ. ¤ÁÁ. ÅÇ´ÊÅÔ§. (Í. sling). ÊÅÔèÁ Ç. ÊÕà¢ÕÂǡѺªÁ¾Ùµ´Ñ ¡Ñ¹àËÁ×͹ÊÕ¢¹Á«‹ÒËÃÔÁè ઋ¹ ¤Ø³Ë¹ÙäÎâ«Çѹ¹Õáé µ‹§µÑÇ ÊÅÔèÁ¨Ñ§. ÊÇ´ ¡. Ç‹Ò, ´‹Ò, ઋ¹ ¨Ñ´§Ò¹àÅÕÂé §àÊÕ§´Ñ§¢¹Ò´¹Õé ÃÐÇѧ¨Ðâ´¹ªÒǺŒÒ¹ÊÇ´àÍÒ. ÊǹÍÒËÒà ¹. ÌҹÍÒËÒ÷ÕÁè ºÕ ÃÃÂÒ¡ÒÈËÁÃ×¹è ÍÒ¨ÁÕÅ¡Ñ É³Ð໚¹ºŒÒ¹áÅÐÁÕµ¹Œ äÁŒ ઋ¹ ã¤Ã æ µÔ´ã¨½‚Á×͹éÓ¾ÃÔ¡¢Í§à¢Ò àÅÂÂØãËŒà¢Òá»Å§ºŒÒ¹à»š¹ ÊǹÍÒËÒÃàÊÕÂàÅÂ. ÊÇÂäÁ‹àÊÃç¨ ñ. ¡. ÊÇÂÁÒ¡, ÊÇÂäÁ‹ÊËҧ, ઋ¹ Í´Õµ¹Ò§§ÒÁ¨Ñ¡ÃÇÒŤ¹¹Õé ¶Ö§ÍÒÂØÁÒ¡áŌǡçÂѧÊÇÂäÁ‹àÊÃç¨.

120 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ò. ¡. äÁ‹ÊÇ ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§ÊÇÂäÁ‹àÊÃç¨áºº¹Õé àÅ×Í¡ÁÒ໚¹¹Ò§àÍ¡ 䴌͋ҧäÃ. ÊÇÂÃŒÍÂàÁµÃ ¡. ÊÇÂàÁ×Íè ´Ù¨Ò¡ÃÐÂÐä¡Å (â´ÂÁҡ㪌¡ºÑ ¤¹·ÕÁè ÍÕ ÒÂØ) ઋ¹ ´ÒÃÒ ¤¹¹ÕéàÁ×è͵͹ÊÒÇ æ ÊÇÂÁÒ¡ ᵋµÍ¹¹ÕéÊÇÂÃŒÍÂàÁµÃàÊÕÂáÅŒÇ. (àÁµÃ ÁÒ¨Ò¡ Í. meter). ÊÇÂàÅ×Í¡ä´Œ ¡. ÁÕ¤ÇÒÁ§ÒÁ¨¹à»š¹·ÕèËÁÒ»ͧ¢Í§Ë¹Ø‹Á æ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¨Ö§ÁÕ âÍ¡ÒÊàÅ×Í¡¼ÙŒªÒ·Õè¶Ù¡ã¨·ÕèÊØ´ÁÒ໚¹á¿¹ ઋ¹ ¤Ô´Ç‹ÒµÑÇàͧÊÇ àÅ×Í¡ä´ŒËÃ×Íä§ ¶Ö§ÂѧäÁ‹µ¡Å§»Å§ã¨¡Ñºã¤ÃàÊÕ·Õ. ÊÇÂÊÑè§ä´Œ ñ. ¡. ÊÇÂÁÒ¡¨¹ÊÒÁÒöºÍ¡ãËŒ¼ªÙŒ Ò·ӵÒÁ¤ÇÒÁµŒÍ§¡Òâͧµ¹ä´Œ ઋ¹ ÊÇÂÊѧè 䴌͋ҧà¸Í ᤋà͋»ҡÍÂÒ¡ä´ŒÍÐäà ˹ØÁ‹ æ ·ÕËè ÍŒ ÁÅŒÍÁ ÍÂÙ‹¡çËÒÁÒ»ÃÐहãËŒ. ò. ¡. ÊÇÂËÃ×ÍÁÕÃٻËҧ§´§ÒÁÊÁʋǹ䴌µÒÁµŒÍ§¡Òà â´Â¡ÒÃ·Ó ÈÑÅ¡ÃÃÁËÃ×ÍࢌҤŒÍÏʤÇÒÁ§ÒÁ ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§ÊÁѹÕé ¶ŒÒÁÕà§Ô¹ áÅÐÍÂÒ¡ÊÇ¡çÊÇÂÊÑè§ä´Œ. Ê.Ê. ÊѴʋǹ ¹. ÊÁÒªÔ¡ÊÀҼٌ᷹ÃÒɮ÷Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒäԴÊѴʋǹ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ¾Ãä¢Í§µ¹·Õèä´ŒÃѺàÅ×Í¡µÑé§ àª‹¹ ᵋÅоÃä¨Ñ´ÅӴѺ Ê.Ê. ÊѴʋǹäÇŒ¾ÃäÅÐ ñð𠤹. Ê͹ÁÇ ñ. ¡. Ê͹¡ÅàÁç´ËÃ×ÍÍغÒÂãËŒ¼ÍÙŒ Í‹ ¹»ÃÐʺ¡Òó¡Ç‹Ò ઋ¹ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ ÃØ‹¹à¡‹ÒÊ͹Áǹѡ¡ÒÃàÁ×ͧÃØ‹¹ãËÁ‹. ò. ¡. ·ÓãËŒ¼·ÙŒ àÕè ¡‹§ËÃ×ÍÁÕ»ÃÐʺ¡Òóá¾ŒËÃ×ÍàÊÕÂ˹ŒÒ ઋ¹ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ ÃØ‹¹à¡‹Ò ¶ŒÒ»ÃÐÁÒ·¡çÍÒ¨¶Ù¡¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ˹ŒÒãËÁ‹Ê͹ÁÇÂä´Œ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

121


Êͺµ¡ ñ. ¡. äÁ‹¼Ò‹ ¹¡Ò÷´Êͺ ઋ¹ ¶ŒÒÊͺµ¡ ¡çµÍŒ §Êͺ«‹ÍÁËÃ×ÍÊͺãËÁ‹ ÍÕ¡¤ÃÑé§. ò. ¡. äÁ‹¼Ò‹ ¹¡ÒäѴàÅ×͡㹡ÒÃàÅ×Í¡µÑ§é ¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ¡ÒûÃСǴ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ Ê.Ê. Êͺµ¡. ¹Ò§§ÒÁÊͺµ¡. ó. ¡. äÁ‹¼‹Ò¹à¡³±Áҵðҹ·ÑèÇ仢ͧÊѧ¤Á ઋ¹ ¶ŒÒ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§äÁ‹ ºÃÔÊ·Ø ¸ÔÂì µØ ¸Ô ÃÃÁ »ÃÐà·Èä·ÂµŒÍ§Êͺµ¡ã¹ÊÒµҪÒÇâÅ¡Í‹ҧṋ¹Í¹. ÊС´äÁ‹à»š¹, ÊС´...äÁ‹à»š¹ ¡. ·ÓËÃ×Í໚¹àª‹¹¹Ñ¹é äÁ‹ä´Œ, äÁ‹·ÓËÃ×ÍäÁ‹à»š¹àª‹¹¹Ñ¹é , ઋ¹ à¢ÒÊС´¤ÓÇ‹Ò “ᾌ” äÁ‹à»š¹ ¾Í·Ó·‹Ò¨Ðᾌ ¡çà»ÅÕ蹡µÔ¡ÒãËÁ‹. Êдǡâ¸Թ ¡. ¤Å‹Í§, äÁ‹µ´Ô ¢Ñ´, ઋ¹ ¶ŒÒËÑÇ˹ŒÒʹѺʹعàµçÁ·ÕÍè ‹ҧ¹Õé ¾Ç¡àÃÒ ¡ç·Ó§Ò¹ä´ŒÊдǡâ¸Թ. ÊÐà´ç´¹éÓ ñ. ¡. ·ÓãËŒ¹éÓËÂØ´Ë´ËÃ×ÍËÂØ´äËÅâ´ÂÇÔ¸ÕÃÔ¹ËÃ×Íʧ໚¹µŒ¹ ઋ¹ àªç´¹éÓ¢ŒÒÇãËŒÊÐà´ç´¹éÓ. ʧ¶Ñèǧ͡ãËŒÊÐà´ç´¹éÓ. (¾¨¹.). ò. ¡. ÊÓàÃç¨à´ç´¢Ò´ ઋ¹ à¢Òá¡Œ»˜ÞËÒäÁ‹ÊÐà´ç´¹éÓ àÃ×èͧàÅ ¤ÒÃҤҫѧÁÒ¨¹·Ø¡Çѹ¹Õé. ÊÐà´Ôê´ ñ. Ç. ËÃÙËÃÒà¡Ô¹»Ã¡µÔ ઋ¹ ᵋ§µÑÇÊÐà´Ôê´àªÕÂǹÐà¸Í ¹Ñ´¡Ñºá¿¹¤¹ ä˹änjŋÐ. ò. Ç. à¨ŽÍ àª‹¹ ¹ÒÂÁÒÊÐà´Ôê´ÍÐäÃÍÂÙ‹á¶Ç¹Õé ¹ÕèÁѹˌͧ¹éÓ¼ÙŒËÞÔ§¹ÐÂÐ. ÊÐµÍ ñ. ¹. ªÒÇ»˜¡ÉãµŒ ઋ¹ ªÒÇÊеͨѴ§Ò¹©ÅͧãËŒ¹¡Ñ Ìͧª¹ÐàÅÔÈ·Õàè »š¹¤¹ãµŒ. ò. ¡. â¡Ë¡, »ÅÔ¹é »ÅŒÍ¹, ¢Õâé ÁŒ, ¤ØÂâÇâÍŒÍÇ´, ઋ¹ ÂÒ¤¹¹ÕÊé еÍÍÕ¡áÅŒÇ Í‹Ò仿˜§. ºÒ§·Õ¾Ù´àµçÁ æ Ç‹Ò ÊеÍàºÍÃÕè. (àÅÕ¹àÊÕ§ µÍ ¨Ò¡¤Ó Ç‹Ò µÍáËÅ).

122 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÊеÍàºÍÃÕè ¡. ¾Ù´äÁ‹¨ÃÔ§, ¾Ù´áµ‹§àÃ×èͧ, ઋ¹ ¤Ø³à¸ÍÊеÍàºÍÃÕ袹Ҵ¹Ñé¹ ã¤Ã¨ÐãËŒÍÀÑÂä´Œ. ºÒ§·Õ¾Ù´ÊÑé¹ æ Ç‹Ò ÊеÍ. (ÁÒ¨Ò¡ ÊÐµÍ áÅŒÇ àµÔÁÊÌ͠àÅÕ¹¤Ó Í. strawberry). ÊÐáÍŽ§ ¡. ªÍºÊÍ´àÃ×èͧ¢Í§¤¹Í×è¹ àª‹¹ à¾×è͹à¸Í·ÓäÁÊÐáÍŽ§·Ø¡àÃ×èͧ. (à¾Õé¹ÁÒ¨Ò¡¤Ó ÊÐàÍÍÐ). ÊÑ¡Çѹ, ÊÑ¡Çѹ˹Öè§ ¹. àÇÅÒã´àÇÅÒ˹֧è ã¹Í¹Ò¤µ, µ‹Íä», ઋ¹ ¶ŒÒÁÕ¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ ÊÑ¡ÇÑ¹Ë¹Ö§è ¡ç¨Ð»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨. ¤ÁÁ. ÀÒÂÀҤ˹ŒÒ, Çѹ˹֧è . ÊѺÃÒ§ ¡. à»ÅÕÂè ¹ËÃ×Í¡Ó˹´¹Ñ´äÁ‹ãËŒ¤¹ÃÑ¡¤¹Ë¹Ö§è ¾º¡Ñº¤¹ÃÑ¡ÍÕ¡¤¹Ë¹Ö§è ઋ¹ ˹؋Á¤¹¹Õé਌ҪٌÁÒ¡ ÁÕΌËÅÒ¤¹¨¹ÊѺÃÒ§äÁ‹·Ñ¹àÅÂ. ÊѾà¾àËá

[ÊѺ-à¾-àË-á] ñ. Ç. äÁ‹à»š¹ªÔé¹à»š¹ÍѹáÅÐáÃاÃѧ ઋ¹ ºŒÒ¹àÃÒäÁ‹à¤Ââ´¹¢âÁ¢ֹé à¾ÃÒÐÁѹ¤§àËç¹Ç‹ÒÁÕᵋ¢Í§ÊѾà¾àËá·Ñ駹Ñé¹. ò. äÁ‹ãª‹àÃ×Íè §ÊÓ¤ÑÞáÅзÓãˌáÊÁͧ ઋ¹ àÃ×Íè §ÊѾà¾àËáÍ‹ҧ¹Õé Í‹Òà¡çºÁÒ¤Ô´àÅ áÊÁͧà»Å‹Ò æ. (ÁÒ¨Ò¡ ÊѾà¾àËÃÐ + á).

ÊÑèÇ æ Ç. äÁ‹ÁդسÀÒ¾ ઋ¹ ·Ó§Ò¹ÊÑèÇ æ Í‹ҧ¹Õé ÂѧÍÂÒ¡¨Ðä´ŒàÍ äÁ‹ãËŒµ¡¡ç ºØÞáÅŒÇ. ÊÒ´¹éÓÅÒÂãÊ‹¡Ñ¹ ¡. ⵌà¶Õ§â´ÂÁÕ¡ÒáŋÒÇãˌÌÒ«Ö觡ѹáÅСѹ ઋ¹ ©Ñ¹àº×èÍ ÃÒ¡Ò÷ÕÇÕ·ÕèªÍºàªÔÞ¤Ù‹¡Ã³ÕÁÒÊÒ´¹éÓÅÒÂãÊ‹¡Ñ¹.

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

123


ÊÒÁŌͶ١ËÇ ñ. ¹. ¤¹¨¹«Ö§è ¶Ù¡Åç͵àµÍÃÕËè Ã×Íä´ŒÃºÑ à§Ô¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡â´ÂäÁ‹¤Ò´½˜¹ ·ÓãËŒ¡ÅÒÂ໚¹àÈÃÉ°Õ㹪ÑÇè ¢ŒÒÁ¤×¹ ᵋàÁ×Íè 㪌à§Ô¹äÁ‹à»š¹ à§Ô¹¡ç ËÁ´ä»Í‹ҧÃÇ´àÃçÇáÅСÅѺÁÒ¨¹àËÁ×͹à´ÔÁ ઋ¹ à¢Ò¡çᤋ ÊÒÁŌͶ١ËÇ ¾ÍÁÕà§Ô¹¨Ò¡¡ÒâÒ·աè ãç ªŒÍ‹ҧÍÕÅÂØ‹ ©ØÂá©¡ ÊØ´·ŒÒ¡ÅѺ¨¹ÂÔ觡NjÒà´ÔÁàÊÕÂÍÕ¡. ò. ¹. ¼Ù·Œ äÕè ´ŒÃѺµÓá˹‹§¼ÙºŒ ÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§â´ÂäÁ‹¤Ò´¤Ô´áÅÐäÁ‹ÁÕ ¤ÇÒÁÃÙ¤Œ ÇÒÁÊÒÁÒöàËÁÒÐÊÁ¡ÑºµÓá˹‹§ ઋ¹ ¾Ç¡ÊÒÁÅŒÍ ¶Ù¡ËÇ¡çºÃÔËÒçҹ´ŒÇ»ҡÍ‹ҧ¹ÕéáËÅÐ. ÊÒÂá¢ç§ ¡. ¡Ô¹à¡‹§, ¡Ô¹ä´ŒÁÒ¡ æ, ઋ¹ àËç¹µÑÇàÅç¡Í‹ҧ¹ÕéÊÒÂá¢ç§ªÐÁÑ´ ¡Ô¹ ¢ŒÒÇ·Õ˹Ö觵Ñé§ ó ªÒÁṋÐ. ÊÒÂ͋͹ ¡. ¡Ô¹¹ŒÍÂ, ¡Ô¹äÁ‹¤‹ÍÂä´Œ, ઋ¹ ÊÒÂ͋͹Í‹ҧ¹Õé ¨ÐàÍÒáç·ÕèäË¹ä» ÊÙŒ¡Ñºà¢ÒÅ‹Ð. ÊÒá‹ÍÁÐàÃç§ ¹. ÊÒ÷Õè¡Ãе،¹ãËŒà¡Ô´ÁÐàÃ秢Öé¹ã¹Ã‹Ò§¡Ò ઋ¹ Í‹ҡԹ¶ÑèÇ»†¹ ¾ÃÔ¡»†¹·Õè¢Öé¹ÃÒ à¾ÃÒÐÍÒ¨¨ÐÁÕÊÒá‹ÍÁÐàÃç§. ÊÒõŒÒ¹ÁÐàÃç§ ¹. ÊÒ÷ÕèÁÕÄ·¸ÔìÅ´ ÂѺÂÑé§ ËÃ×ͪÐÅÍäÁ‹ãˌËҧ¡ÒÂ໚¹ÁÐàÃç§ àª‹¹ ¼Ñ¡ãºà¢ÕÂÇáÅмÅäÁŒÊÕࢌÁ æ ÁÑ¡ÁÕÊÒõŒÒ¹ÁÐàÃç§ÊÙ§. ÊÒõŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ¹. ÊÒ÷Õ袨ѴÍѹµÃÒÂÍѹà¡Ô´¨Ò¡Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐâ´Âµ‹ÍµŒÒ¹ ËÃ×ÍÂѺÂÑ駻¯Ô¡ÔÃÔÂÒÅÙ¡â«‹¢Í§Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ à¾×èÍäÁ‹ãˌ͹ØÁÙÅ ÍÔÊÃзÓÅÒÂà«ÅŏµÒ‹ § æ ã¹Ã‹Ò§¡Ò ઋ¹ ¼ÅäÁŒ·ÁÕè ÃÕ Êà»ÃÕÂé Ç ª‹ÇÂà¾ÔèÁÊÒõŒÒ¹Í¹ØÁÙÅÍÔÊÃÐãˌËҧ¡ÒÂä´Œ. (ºÑÞÞѵԨҡ Í. antioxidant).

124 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÊÒǹÑ觴ÃÔꧡ ¹. ËÞÔ§ÊÒÇ·Õè¹Ñè§ÍÂً໚¹à¾×è͹ᢡã¹Ê¶Ò¹àÃÔ§ÃÁ â´ÂᢡµŒÍ§ ¨‹ÒÂà§Ô¹¤‹Òà¤Ã×èͧ´×èÁãËŒ´ŒÇ ઋ¹ ·Õè¼Ñº¹ÕéÁÕÊÒǹÑ觴ÃÔꧡÊÇÂ æ ·Ñ駹Ñé¹àÅÂ. (´ÃÔꧡ ÁÒ¨Ò¡ Í. drink). ÊÒǺÒÏàºÕÂÏ ¹. ËÞÔ§·Õºè ÃÔ¡ÒÃàÊÔÿ àºÕÂÏãˌš٠¤ŒÒã¹Ê¶Ò¹¢ÒÂàºÕÂÏ (㹺ÒÏàºÕÂÏ) Áѡᵋ§à¤Ã×èͧẺ·ÕèªÇ¹ÇÒºËÇÔÇ ¡Ò§à¡§¢ÒÊÑé¹ÁÒ¡ àÊ×éÍÃÑ´ÃÙ» äÁ‹ÁÕᢹ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ÊÒǺÒÏàºÕÂϤ¹¹Õé˹ŒÒµÒÊÇÂÁÒ¡. (ºÒÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. bar, àºÕÂÏ ÁÒ¨Ò¡ Í. beer). ÊÒÇÁÑè¹ ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèÁÕ·‹Ò·Ò§·ÐÁÑ´·ÐáÁ§ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹ µÑÇàͧÊÙ§ ઋ¹ ¾ÕèÊÒǩѹ໚¹ÊÒÇÁÑè¹ ÍÍ¡§Ò¹¤¹à´ÕÂÇäÁ‹ÁÕà¤ÍÐà¢Ô¹. ¤ÁÁ. ËÞÔ§ÁÑè¹. Êӹѡ¢‹ÒÇâÁàÁÍÖ ¹. áËÅ‹§¢‹ÒÇ·ÕèäÁ‹¹‹Òàª×èͶ×Í àª‹¹ ¢‹ÒǹÕéäÁ‹¹‹Òàª×èͶ×ÍàÅ ʧÊÑ ¨ÐÁÒ¨Ò¡Êӹѡ¢‹ÒÇâÁàÁÍÖ. Êԧˏ¹Ñ¡ºÔ´ ñ. ¹. ¤¹·ÕèªÍº«Ôè§Ã¶¨Ñ¡ÃÂҹ¹µ ઋ¹ ¢ÑºÃ¶µŒÍ§ÃÐÇѧÊԧˏ¹Ñ¡ºÔ´ ¨ÐÁÒª¹àÍÒ. ò. ¹. ¹Ñ¡á¢‹§Ã¶¨Ñ¡ÃÂҹ¹µ ઋ¹ äÁ‹¤Ô´Ç‹ÒÊԧˏ¹Ñ¡ºÔ´à¨¹Ê¹ÒÁ Í‹ҧà¢Ò¨ÐµŒÍ§ÁÒᾌ¹Ñ¡ºÔ´Ë¹ŒÒãËÁ‹. ÊԧˏʹÒÁ«ŒÍÁ ¹. ¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒöÁҡ੾ÒÐàÇÅÒ½ƒ¡«ŒÍÁ ᵋàÁ×èÍŧᢋ§¢Ñ¹ ¨ÃÔ§¡ÅѺäÁ‹à¡‹§ ઋ¹ à¢Ò໚¹ÊԧˏʹÒÁ«ŒÍÁ àÅ‹¹à¡‹§à©¾ÒÐ µÍ¹«ŒÍÁ ᵋ¾Íŧᢋ§¨ÃÔ§¡ÅѺᾌµÅÍ´. ÊÕ¡ŒÒ¹ÁÐÅÔ ¹. ÊÕà¢ÕÂÇ͋͹. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

125


ÊÕ¢ÒÇ ñ. Ç. ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍÊ×èͤÇÒÁËÁÒ¶֧¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸ÔìÂصԸÃÃÁ ઋ¹ ¡Òà àÅ×Í¡µÑé§ÊÕ¢ÒÇ. ò. Ç. ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍÊ×èͤÇÒÁËÁÒÂÇ‹ÒäÁ‹ÁÕÁžÔÉ äÁ‹ÁÕÂÒàʾµÔ´ ઋ¹ ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÕ¢ÒÇ. âçàÃÕ¹ÊÕ¢ÒÇ. ¶¹¹ÊÕ¢ÒÇ. ÊÕ¢ÕéÁŒÒ ¹. ÊÕà¢ÕÂÇ»¹¹éÓµÒŠ໚¹ÊÕÁ×´ æ äÁ‹Ê´ãÊ àª‹¹ à´ç¡àÅç¡ æ ãÊ‹ÊÕà¢ÕÂÇ ÊÇ‹Ò§ æ ´Õ¡Ç‹Ò ÊÕ¢ÕéÁŒÒäÁ‹àËÁÒСѺà´ç¡ËÃÍ¡. ÊÕà¢ÕÂÇ ñ. Ç. ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍÊ×èͤÇÒÁËÁÒ¶֧ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅÐ ¡ÒÃ͹ØÃѡɏ¸ÃÃÁªÒµÔ ઋ¹ âÅ¡ÊÕà¢ÕÂÇ. ËÁÙ‹ºŒÒ¹ÊÕà¢ÕÂÇ. ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÊÕà¢ÕÂÇ. à·ÕèÂǺԹÊÕà¢ÕÂÇ. ò. ¹. ·ËÒú¡ ઋ¹ ¶ŒÒÁÕàÃ×èͧÇØ‹¹¡Ñ¹ÁÒ¡ æ à´ÕëÂǾǡÊÕà¢ÕÂÇ¡çÍÍ¡ÁÒ ÍÕ¡ËÃÍ¡. ÊÕà¢ÕÂÇ䢋¡Ò ¹. ÊÕà¢ÕÂÇËÁ‹¹ æ »¹ÊÕ¤ÃÒÁ͋͹ æ ઋ¹ à¤Ã×èͧà¤Å×ͺºÒ§ªØ´ ¢Í§ä·ÂÁÕÊÕà¢ÕÂÇ䢋¡Ò. ÊÕ¨Ó»Ò ¹. ÊÕàËÅ×ͧÍÁÊŒÁ¤ÅŒÒÂÊÕ´Í¡¨Ó»Ò ઋ¹ ¼ŒÒÊÕ¨Ó»Ò¼×¹¹ÕéàËÁÒСѺ¤¹ ¼ÔǤÅéÓÍ‹ҧ©Ñ¹. ÊÕªÁ¾Ù Ç. ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ËÃ×ÍÊ×èͤÇÒÁËÁÒ¶֧¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ËÃ×ͤÇÒÁÊ´ãÊ àª‹¹ ¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ âÅ¡¢Í§à¢ÒÁÕᵋÊÕªÁ¾Ù. ÊÕªçÍ¡¡Ô駾Ô駡 ¹. ÊÕªÁ¾ÙÊ´à¨Ô´¨ŒÒ ઋ¹ ¡ÃÐ້ÒãºãËÁ‹¢Í§à¸ÍÊÕªçÍ¡¡Ô駾Ô駡 Ê´ãʹ‹Ò´Ù. (ªçÍ¡¡Ô駾Ô駡 ÁÒ¨Ò¡ Í. shocking pink).

126 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÊÕªÒ ¹. ÊÕ¹Óé µÒÅãʤŌÒÂÊÕ¹Óé ªÒ (Áѡ㪌¡ºÑ Çѵ¶Øâ»Ã‹§áʧÍÂ‹Ò§á¡ŒÇ á¼‹¹¿ÅÁ ) ઋ¹ ÇÔµÒÁԹʋǹãËÞ‹Á¡Ñ à¡çºänj㹢ǴᡌÇÊÕªÒà¾×Íè »‡Í§¡Ñ¹áʧ. ö¢Í§à¸Í µÔ´¿ÅÁ¡ÃͧáʧÊÕªÒ. ÊÕè«ŒÒËŒÒ ¹. ¨Ó¹Ç¹ÊÕËè Ã×ÍËŒÒ àª‹¹ ÊÕ«è ÒŒ ËŒÒÊÔº. ÊÕ«è ÒŒ ËŒÒÃŒÍÂ. ÊÕ«è ÒŒ ˌҤ¹. ÊÕ«è ÒŒ ˌҵÑÇ. ÊÕ´Í¡µÐạ ñ. ¹. ÊÕÁÇ‹ §ÍÁá´§àËÁ×͹ÊÕ´Í¡µÐạ ª‹Ò§ä·Âã¹»˜¨¨Øº¹Ñ ÊÁÁØµÔ ãˌ໚¹ÊÕ¡Ò¢ͧ¾ÃйÒÃÒ³ ઋ¹ Çѹ¹ÕéÇѹàÊÒÏ à¸Í¨Ö§ãÊ‹ àÊ×éÍÊÕ´Í¡µÐạ. ò. ¹. ¾ÅÍÂã¹µÃСÙŤnj͵« ໚¹¼ÅÖ¡·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁâ»Ã‹§ ÊÕÁÇ‹ §Í‹Í¹ ¨¹¶Ö§Á‹Ç§à¢ŒÁËÃ×ÍÁ‹Ç§á´§ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¾ÅÍÂÊÕ´Í¡µÐạ ËÃ×Í ¾ÅͨӻÒÈÑ¡´Ôì. ÊÕ´Í¡ÍÑުѹ ¹. ÊÕÁ‹Ç§ÍÍ¡¹éÓà§Ô¹ ઋ¹ ¢¹ÁªÑé¹ÃŒÒ¹¹ÕéÁÕËÅÒÂÊÕ ÁÕÊÕãºàµÂáÅÐ ÊÕ´Í¡ÍÑުѹ´ŒÇÂ. Êյͧ͋͹

¹. ÊÕà¢ÕÂÇ͋͹ÍÍ¡¢ÒÇ àËÁ×͹Êբͧ㺵ͧ͋͹.

ÊÕµÒ¡ØŒ§ ¹. ÊÕÁ‹Ç§ÍÁà·Ò ઋ¹ ¶ŒÒàÍÒÂÒ§ÃÑ¡¡ÑºãºµÍ§áËŒ§à¼Ò俺´ÅÐàÍÕ´ÁÒ ¼ÊÁ¡ÑºªÒ´ à¸Í¨Ðä´ŒÃÑ¡ÊÁØ¡ÊÕµÒ¡ØŒ§. ÊշѺ·ÔÁ ¹. ÊÕªÁ¾Ùá´§àËÁ×͹ÊÕà¹×éͧ͢¼Å·Ñº·ÔÁ ÁչѤÇÒÁËÁÒÂÇ‹ÒÊǧÒÁ ઋ¹ ¡Ãе‹Ò¢ÒǵÒÊÕ·ºÑ ·ÔÁä´ŒÃºÑ ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¹ÓÁÒ໚¹ÊѵǏàÅÕÂé §ÁÒ¡¡Ç‹Ò ¡Ãе‹ÒÂÊÕÍ×è¹. ÊÕà·ÍϤŒÍÂʏ ¹. ÊÕ¿‡Òá¡Áà¢ÕÂÇÍ‹ҧÊբͧáËà·ÍϤŒÍÂʏ ઋ¹ ·ÐàÅÊÒº·Õè¹Õè ÊÇÂÁÒ¡¹éÓãÊÊзŒÍ¹ÊÕ·ŒÍ§¿‡Ò´Ù໚¹ÊÕà·ÍϤŒÍÂʏàÅÂ. (à·ÍϤŒÍÂʏ ÁÒ¨Ò¡ Í. turquoise). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

127


ÊÕá·¹ ¹. ÊÕ¹éÓµÒÅÍÁá´§ ઋ¹ ä»à·ÕèÂÇ·ÐàÅÁÒ ò Çѹ ¼ÔÇ໚¹ÊÕá·¹àÅ¹Р´Ù´Õ¡Ç‹ÒµÍ¹¼ÔÇ«Õ´ æ µÑé§àÂÍÐ. (á·¹ ÁÒ¨Ò¡Í. tan). ÊÕ¹éÓ·ÐàÅ ¹. ÊÕ¿‡ÒÍÁà¢ÕÂÇ ÍÒ¨àÃÕÂ¡Ç‹Ò ÊÕ¿‡Ò¹éÓ·ÐàÅ ËÃ×Í ÊÕà¢ÕÂǹéÓ·ÐàŠઋ¹ Ä´ÙÌ͹»‚¹ÕéàÊ×éͼŒÒÊÕ¹éÓ·ÐàÅ໚¹·Õè¹ÔÂÁ ãÊ‹ä»à·ÕèÂǪÒ·ÐàŤ§ ࢌҺÃÃÂÒ¡ÒÈ. ÊÕ¹éÓ¼Öé§ ¹. ÊÕ¹éÓµÒÅ͋͹ (㪌¡ÑºÊÕ¼ÔÇ) ãËŒ¹Ñ¤ÇÒÁËÁÒÂÇ‹Ò໚¹¼ÔǤÅéÓ·ÕèÊÇ ઋ¹ à´ç¡¤¹¹Õé˹ŒÒËÇÒ¹ µÒâµ ¼ÔÇÊÕ¹éÓ¼Öé§. ÊÕºÒ¹àÂç¹ ¹. ÊÕªÁ¾ÙࢌÁà¨×ÍÁ‹Ç§ ઋ¹ ¤¹¼ÔÇ¢ÒÇãÊ‹àÊ×éÍÊÕºÒ¹àÂ繢Ѻ¼ÔÇ. ÊÕຨ ¹. ÊÕ¹Óé µÒÅ͋͹ÁÒ¡àËÁ×͹Í‹ҧÊÕ¢¹á¡ÐµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ ઋ¹ àºÒÐö¹µ ÃØ‹¹ãËÁ‹ æ ¹ÔÂÁ·Ó໚¹ ÊÕຨ ÊÇ ᵋÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÂÒ¡ÁÒ¡. (ຨ ÁÒ¨Ò¡ Í. beige). (àÃÔÁè ÁÕ㪌ã¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàÁ×Íè ¤.È. ñøø÷ ¤ÓÇ‹Ò beige cloth ã¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉËÁÒ¶֧ ¼ŒÒ¢¹ÊѵǏ·ÕèÁÕÊÕ¸ÃÃÁªÒµÔ). ÊÕ»‚¡áÁŧ·Ñº ¹. ÊÕà¢ÕÂÇࢌÁàËÁ×͹Êբͧ»‚¡áÁŧ·Ñº. ÊÕà»Å×Í¡Áѧ¤Ø´ ¹. ÊÕÁ‹Ç§à¢ŒÁÍÁᴧ͋ҧÊբͧà¹×éͧ͢à»Å×Í¡Áѧ¤Ø´. ÊÕ¾ÃÐÃÒª¹ÔÂÁ ¹. ÊÕ¨ÕÇ÷Õè໚¹ÊÕàËÅ×ͧ¤‹Í¹¢ŒÒ§¤ÅéÓᵋ͋͹¡Ç‹ÒÊÕ¡ÃÑ¡ 㪌໚¹ áË‹§áá·ÕèÇÑ´ºÇùÔàÇÈÇÔËÒÃ. ÊÕä¾Å ¹. ÊÕàËÅ×ͧ¤ÅéÓ. ÊÕàÁç´ÁлÃÒ§ ¹. ÊÕÁ‹Ç§à¢ŒÁãÊ.

128 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÊÕÅÔ鹨Õè ¹. ÊÕᴧࢌÁÊ´ãÊÍ‹ҧÊÕà»Å×Í¡ÅÔ鹨Õè. ÊÖ¹ÒÁÔ ñ. ¹. ¤Å×è¹ËÃ×Í¡ÅØ‹Á¤Å×è¹·ÕèÁըش¡Óà¹Ô´ÍÂÙ‹ã¹à¢µ·ÐàÅÅÖ¡ ÁÑ¡»ÃÒ¡¯ËÅѧ Ἃ¹´Ô¹äËÇ¢¹Ò´ãËދ㵌·ÐàÅ ÀÙà¢Òä¿ãµŒ·ÐàÅÃÐàºÔ´ ´Ô¹ãµŒ·ÐàŶŋÁ Ἃ¹´Ô¹ãµŒ·ÐàÅ·ÃØ´ ËÃ×ÍÍØ¡¡ÒºÒµ¢¹Ò´ãËÞ‹µ¡Å§ã¹·ÐàÅ. (Í. tsunami). ò. ¹. ÊÔ§è ·Õ¶è Òâ¶ÁࢌÒÁÒáŌǷÓãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂÃعáç ઋ¹ ÊÖ¹ÒÁÔ·Ò§ àÈÃÉ°¡Ô¨»‚¹ÕéÃعáç¡Ç‹ÒàÁ×èÍ»‚ ôð. ÊØ´¨ÐºÃÃÂÒ ¡. ¹‹Ò·Öè§ÁÒ¡ ઋ¹ §Ò¹©Åͧᵋ§§Ò¹¢Í§à¢Ò¨Ñ´ä´ŒËÃÙËÃÒÊØ´ ¨ÐºÃÃÂÒÂàÅÂ. ¤ÁÁ. à˹×ͤӺÃÃÂÒÂ. ÊØ´ÅÔèÁ·ÔèÁ»Ãе٠Ç. ÁÒ¡Í‹ҧ·ÕèÊØ´, àµçÁ¡ÓÅѧ, ઋ¹ à¢ÒʹѺʹعÅÙ¡¹ŒÍ§áºº ÊØ´ÅÔèÁ·ÔèÁ»ÃеÙ. ÊعѢäÁ‹ÃѺ»Ãзҹ ñ. ¹. ¤¹ËÃ×ÍÊÔ觢ͧ·ÕèäÁ‹ÁÕã¤ÃµŒÍ§¡Òà ઋ¹ à¸Í¨Ðä»á¤Ã ·ÓäÁ¡Ñº¼ÙŒªÒ¤¹¹Ñé¹ ¤¹ÊعѢäÁ‹ÃѺ»Ãзҹ äÁ‹ÁÕã¤Ã¤º ¡Ñºà¢ÒËÃÍ¡. ò. Ç. äÁ‹´Õ, äÁ‹ÁդسÀÒ¾, ઋ¹ àÊÕ§ÊعѢäÁ‹ÃѺ»Ãзҹ Ẻ¹Õé ᵋà¾Å§ÂѧµÔ´Íѹ´ÑºË¹Öè§ËÅÒÂÍҷԵµÔ´µ‹Í¡Ñ¹. ÊÙ§ÂÒÇà¢‹Ò´Õ ¡. Ê٧ഋ¹ ઋ¹ ´ŒÇ¤ÇÒÁÊÙ§¶Ö§ ñøð à«ç¹ ¶×ÍÇ‹Òà¢ÒÊÙ§ÂÒÇà¢‹Ò´Õ ¡Ç‹Ò¼ÙŒªÒ¤¹Í×è¹. µŒ¹ÁоÌÒÇ·Õè¹ÕèÊÙ§ÂÒÇà¢‹Ò´Õ ´Ùà¢ÕÂÇÊ´ª×蹵Ѵ¡Ñº ¢Íº¿‡ÒÊÕ¤ÃÒÁ. àÊÃç¨â¡Ž ¡. ¼Å»ÃÐ⪹µ¡à»š¹¢Í§¤¹Í×è¹ àª‹¹ à¢Ò¡Ô¹¢¹ÁËÇÒ¹äÁ‹ä´Œ ¢¹Á¹Õé¡ç àÊÃç¨â¡ŽàÃÒàÅÂ. àÊÕÂäÁ‹ÁÕ

Ç. ÁÒ¡ ઋ¹ à¢Ò¤§¹Ö¡Ç‹ÒµÑÇàͧ෋àÊÕÂäÁ‹Á.Õ ¤ÁÁ. «ÐäÁ‹ÁÕ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

129


àÊÕè ñ. ¹. ªÒªÒǨչ·ÕèÃèÓÃÇ ઋ¹ ºŒÒ¹¢Í§àÊÕèÂÌҹ·Í§ÍÂً㹫͹Õé. ò. ¹. ਌Ңͧ¡Ô¨¡Ò÷ÕèÃèÓÃÇÂ, ਌Ңͧ¸ØáԨ·ÕèÃèÓÃÇÂ, ઋ¹ à¢ÒµÑ駺ÃÔÉÑ· Ê‹§ÍÍ¡äÁŒ¨ÔéÁ¿˜¹ à´ÕëÂǹÕé໚¹àÊÕèÂä»áÅŒÇ. ó. ¹. ªÒ·ÕèÁվĵԡÃÃÁáÊ´§¤ÇÒÁÃèÓÃÇ ઋ¹ à¢Ò໚¹àÊÕèÂãËÞ‹ àÅÕé§àÃÒ á¤‹¹¢Õé ¹Ë¹ŒÒᢌ§äÁ‹ÃÇ‹ §ËÃÍ¡. (¨. àÊÕÂè , ÍÒàÊÕÂè Ç‹Ò àÈÃÉ°Õ). ¤ÁÁ. ÍÒàÊÕÂè . àÊÕéÂÇÇÔ¹Ò·Õ ¹. ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÊÑé¹ÁÒ¡ ઋ¹ ¶ŒÒÁÒàÃçÇä»á¤‹àÊÕéÂÇÇÔ¹Ò·Õ àÃÒµŒÍ§ÍÂÙ‹ 㹡ÅØ‹Á·Õèâ´¹ÃÐàºÔ´á¹‹¹Í¹. àÊÕÂàËÅÕÂè ÁÅÙ¡¡Ó¹Ñ¹ ¡. àÊÕÂàËÅÕÂè ÁËÃ×ÍàÊÕÂàªÔ§·Ñ§é æ ·ÕÍè ÂÙã‹ ¹Ê¶Ò¹Ð·Õäè Á‹¤ÇèÐàÊÕ ઋ¹ ¶ŒÒÂÍÁãËŒà¢Òá‹§á¿¹ä» ¡çàÊÕÂàËÅÕÂè ÁÅÙ¡¡Ó¹Ñ¹á‹àÅÂ. àÊ×Íé ¼ŒÒ˹ŒÒ¼Á ¹. ¡ÒÃᵋ§¡Ò ᵋ§Ë¹ŒÒ ·Ó¼Á ÃÇÁ·Ñ§é à¤Ã×Íè §ãªŒ 䴌ᡋ ¡ÃÐà»‰Ò Ãͧ෌ÒáÅÐà¤Ã×Íè §»ÃдѺ ઋ¹ ᵋÅСͧ¶‹Ò¨ÐÁÕ਌Ò˹ŒÒ·Õ´è áÙ Å àÃ×èͧàÊ×éͼŒÒ˹ŒÒ¼Á¢Í§´ÒÃÒ. ãÊ‹ÊÕ ¡. ¾Ù´¢ÂÒ¤ÇÒÁ¨¹à¡Ô¹¨ÃÔ§ ઋ¹ àÇÅÒàÅ‹ÒÍÐäà à¢ÒªÍºãÊ‹ÊÕÍÂÙ‹àÃ×èÍ ©Ñ¹àÅÂäÁ‹¤‹Í¨Ðàª×èÍ. ¤ÁÁ. µÕ䢋ãÊ‹ÊÕ, ãÊ‹ÊÕµÕ䢋. ãÊ‹ÊÕµÕ䢋 ¡. ¾Ù´¢ÂÒ¤ÇÒÁ¨¹à¡Ô¹¨ÃÔ§ ઋ¹ àÇÅÒàÅ‹ÒÍÐäà à¢ÒªÍºãÊ‹ÊÕ µÕ䢋ÍÂÙ‹àÃ×èÍ ©Ñ¹àÅÂäÁ‹¤‹Í¨Ðàª×èÍ. ¤ÁÁ. µÕ䢋ãÊ‹ÊÕ, ãÊ‹ÊÕ. ÍÑ¡ÉÃ Ë Ë§Íà«Õ¹«×Í ¡. ¡ÅÑǨ¹äÁ‹¡ÅŒÒË×Í àª‹¹ µ‹Í˹ŒÒÀÃÃÂÒ·Ó໚¹Ë§Íà«Õ¹«×Í ¾ÍÅѺËÅѧ¡ç໚¹à²‹ÒËÑǧÙ. (à«Õ¹«×Í ¨. Ç‹Ò ÍÒ¨ÒϼٌÊÒÁÒö µÔ´µ‹Í¡Ñºà·Ç´Ò).

130 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


˧ÒÂ例 ñ. ¡. ÂÍÁᾌ´ŒÇ¡ÒÃ˧ÒÂ例·Ñé§ËÁ´ã¹Á×Í àª‹¹ à¢ÒàËç¹Ç‹ÒᵌÁ¨ÐÊÙŒ äÁ‹ä´ŒàÅÂÂÍÁ˧ÒÂ例ÍÍ¡ÁÒ. ò. ¡. ແ´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ·ÕèäÁ‹ÁÕã¤ÃÃÙŒÁÒ¡‹Í¹ ઋ¹ ¾Í·‹Ò¹»Ãиҹ˧ÒÂ例 ÍÍ¡ÁÒ ¾Ç¡àÃÒ¡çÍÖé§ä»µÒÁ æ ¡Ñ¹ à¾ÃÒФԴäÁ‹¶Ö§Ç‹Ò¤¹´ÕÍ‹ҧ ËÑÇ˹ŒÒàÃÒ¨Ð⡧¡Ô¹ä´Œ¶Ö§¢¹Ò´¹Õé. ËÞŒÒ͋͹ ñ. ¹. ËÞÔ§ÊÒÇ·Õè໚¹¤Ù‹ÃÑ¡¢Í§ªÒÂÊÙ§ÍÒÂØ àª‹¹ ¼ÙŒªÒÂÊÙ§ÍÒÂØ¡çªÍº ËÞŒÒ͋͹Í‹ҧ¹ÕéáËÅÐ. ò. ¹. ªÒÂ˹؋Á·Õè໚¹¤Ù‹ÃÑ¡¢Í§ËÞÔ§·ÕèÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò ઋ¹ à¸ÍäÁ‹ªÍº ÁÕΌ¤¹ÇÑÂà´ÕÂǡѹ à¾ÃÒЪͺËÞŒÒ͋͹. ËÞŒÒá¡‹ ¹. ËÞÔ§ÊÙ§ÇÑÂ, ËÞÔ§·ÕèÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò, ઋ¹ ¹Ñ¡ÃŒÍ§¤¹¹ÕéÁÕΌ¡Õ褹¡ç ÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò·Ñ駹Ñé¹ ¤§ÁÕÃʹÔÂÁªÍºËÞŒÒá¡‹. ËÞÔ§ÁÑè¹ ¹. ¼ÙËŒ ÞÔ§·ÕÁè ·Õ Ò‹ ·Ò§·ÐÁÑ´·ÐáÁ§ ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÁѹè ã¨ã¹ µÑÇàͧÊÙ§ ઋ¹ ¾ÕèÊÒǩѹ໚¹ËÞÔ§ÁÑè¹ ÍÍ¡§Ò¹¤¹à´ÕÂÇäÁ‹ÁÕà¤ÍÐà¢Ô¹. ¤ÁÁ. ÊÒÇÁÑè¹. ËÞÔ§àËÅç¡ ñ. ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·ÕèÁÕ¤ÇÒÁࢌÁá¢ç§Í´·¹ ÊÒÁÒöµ‹ÍÊÙŒàÍÒª¹ÐÍØ»ÊÃä µ‹Ò§æ ä´Œ ઋ¹ Í´Õµ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕÁÒÏ¡ÒàÃçµ á·çªàª‹ÍÏ ä´ŒÃѺ ©ÒÂÒÇ‹Ò໚¹ËÞÔ§àËÅç¡áË‹§Íѧ¡ÄÉ. ¤ÁÁ. ´Í¡äÁŒàËÅç¡, ʵÃÕàËÅç¡. ò. ¹. ¼ÙŒËÞÔ§·Õèá¢ç§áçÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ äÁ‹à¨çºä¢Œä´Œ»†Ç ઋ¹ à¢Ò໚¹ ËÞÔ§àËÅç¡ã¹·Õè·Ó§Ò¹àÃÒ ·Ó§Ò¹Ë¹Ñ¡ÁÒ óð »‚ äÁ‹à¤ÂÅÒ»†Ç áÁŒáµ‹Çѹà´ÕÂÇ. ˹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑ ¹. ÊÔ觷Õè·Ó´ŒÇ¼ŒÒËÃ×Í¡ÃдÒÉ㪌»´»Ò¡áÅШÁÙ¡à¾×è͡ѹ¡Òà á¾Ã‹ËÃ×ÍÃѺàª×éÍâä ¡Ñ¹½Ø†¹ÅÐÍͧ äÍàÊÕ ໚¹µŒ¹ ઋ¹ ¤¹¢Õè ÁÍàµÍÏ䫤ãʋ˹ŒÒ¡Ò¡Í¹ÒÁÑÂà¾×è͡ѹäÍàÊÕ¨ҡö¹µ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

131


˹ŒÒµÒ´Õ ¡. ÊǧÒÁáÅй‹Ò¡Ô¹ ઋ¹ ¢¹Á¹Õé˹ŒÒµÒ´Õ ᵋ¡Ô¹áÅŒÇäÁ‹ÍËÍÂàÅÂ. ˹ŒÒà¹‹Ò ¡. ¢ÕéàËË ઋ¹ ÍÕµÒ¤¹¹ÕËé ¹ŒÒ๋ÒáÅŒÇÂѧ¨Ð¢ÕéËÅÕÍÕ¡. ˹ŒÒ¼ÕºÍ´Õéà¹‹Ò ¡. ÁÕ˹ŒÒµÒ¢ÕéàËËáÅÐÃٻËҧäÁ‹´Õ. (ºÍ´Õé ÁÒ¨Ò¡ Í. body). ˹ŒÒ¼ÕºÍ´ÕéàÃÔè´ ¡. ÁÕ˹ŒÒµÒ¢ÕéàËËᵋÃٻËҧ´Õ. (ºÍ´Õé ÁÒ¨Ò¡ Í. body). ˹ŒÒËÁŒÍ ¡. ਌Ҫٌ ઋ¹ à¾×è͹¹Ò¤¹¹ÕËé ¹ŒÒËÁŒÍ¨Ñ§àÅ ¤Ç§¼ÙŒËÞÔ§äÁ‹«éÓ˹ŒÒ. ˹ŒÒᵡËÁÍäÁ‹ÃѺàÂçº, ˹ŒÒᵡäÁ‹ÃѺàÂçº ¡. àÊÕÂ˹ŒÒÍ‹ҧ·ÕÊè ´Ø àª‹¹ ¶Ù¡¨Ñºä´ŒÇÒ‹ ÊеÍàºÍÃÕè àÅÂ˹ŒÒᵡ ËÁÍäÁ‹ÃѺàÂçº. ËÁ´ä¿ ñ. ¡. ËÁ´¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡·Ò§à¾È (㪌¡Ñº¼ÙŒªÒÂ) ઋ¹ ÂѧäÁ‹·Ñ¹ ôð à¢Ò¡ç ËÁ´ä¿àÊÕÂáÅŒÇ µ‹ÍãËŒÊÒÇà«ç¡«ÕèÁÒÍÂÙ‹µÃ§Ë¹ŒÒà¢Ò¡çäÁ‹Ê¹ã¨. ò. ¡. ËÁ´¤ÇÒÁ¡Ãе×ÍÃ×ÍÃŒ¹ã¹¡Ò÷ӧҹ. ËÁ´á碌ÒǵŒÁ ¡. ËÁ´áç ઋ¹ ¢Í¾Ñ¡ÊÑ¡à´ÕëÂÇ µÍ¹¹ÕËé Á´á碌ÒǵŒÁáÅŒÇ. ËÂǹ, ËÂǹ æ ¡. ÂÔ¹ÂÍÁ ઋ¹ µÍ¹áá·Ó¢Ö§¢Ñ§äÁ‹ÂÍÁ·‹Òà´ÕÂÇ áµ‹¾Íà¸Í ÌͧäËŒ¡çàÅÂËÂǹ ÂÍÁãËŒà§Ô¹µÒÁ·Õè¢Í. à¢Ò«×éͧ͢µÑé§àÂÍÐ ¢ÍÅ´¢Íá¶Á˹‹ÍÂà´ÕÂÇ ¡çËÂǹ æ ä»à¶ÍÐ. (¨. Ç‹Ò ÂÍÁŧãËŒ). ËÂÍ´¹éÓÁѹ ¡. ãËŒÊÔ¹º¹àÅç¡ æ ¹ŒÍ æ ᡋ਌Ò˹ŒÒ·Õèà¾×èÍãËŒ§Ò¹·ÕèµÔ´¢Ñ´ÍÂÙ‹ àÅ×è͹äËÅä»ä´Œ ઋ¹ àÇÅÒ仵Դµ‹ÍʋǹÃÒª¡ÒúҧáË‹§ ¶ŒÒÍÂÒ¡ ä´ŒàÃçÇÍÒ¨µŒÍ§ËÂÍ´¹éÓÁѹ.

132 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


Ë‹͹¡Œ¹ ¡. ¹Ñè§ àª‹¹ Çѹ¹Õ鵌ͧÂ×¹ÃѺᢡµÑé§áµ‹àªŒÒ à¾Ô觨Ð䴌ˋ͹¡Œ¹¡çµÍ¹ ¡Ô¹¢ŒÒÇ¡ÅÒ§Çѹ¹Õèàͧ. Ëź㹠ñ. ¡. äÁ‹»ÃÒ¡¯ ઋ¹ ËÑ´Ëźã¹. àª×éÍËźã¹. ò. ¡. «‹Í¹ÍÂÙ‹¢ŒÒ§ã¹ (㪌µÒÁËÅѧ¤Ó¡ÃÔÂÒà¾×èÍáÊ´§Ç‹ÒÁÕÃÙ»ÅѡɳËÃ×Í ¤Ø³ÊÁºÑµãÔ ¹·Ò§µÃ§¢ŒÒÁ), ËÅ‹ÍËź㹠ËÁÒ¶֧ äÁ‹ËÅ‹Í, à¡‹§Ëź㹠ËÁÒ¶֧ äÁ‹à¡‹§, ઋ¹ ´ÒÃÒ¤¹¹ÕËé Å‹ÍËź㹠äÁ‹ÃàÙŒ »š¹¾ÃÐàÍ¡ä´ŒÂ§Ñ ä§. ËÅ‹ÍäÁ‹µŒÍ§µÐäº ¡. ÁÕ˹ŒÒµÒ´ÕÁÒ¡ ઋ¹ ÅÙ¡ªÒ¤¹âµ¢Í§à¸ÍËÅ‹ÍäÁ‹µŒÍ§ µÐäºàÅÂ. ËÅ‹ÍäÁ‹àÊÃç¨ ¡. äÁ‹ËÅ‹Í àª‹¹ à¢ÒºÍ¡Ç‹ÒΌà¢ÒËÅ‹Í ©Ñ¹Ç‹Ò໚¹¾Ç¡ËÅ‹ÍäÁ‹ àÊÃç¨ÁÒ¡¡Ç‹Ò. ¤ÓÇ‹Ò ËÅ‹Í ã¹·Õè¹Õ鹋ҨÐËÁÒ¶֧ ¡ÒÃËÅ‹ÍẺ). ËÅ‹ÍÅÒ¡´Ô¹ ¡. ËÅ‹ÍÁÒ¡ ઋ¹ ÅÙ¡ªÒÂà¸ÍËÅ‹ÍÅÒ¡´Ô¹Í‹ҧ¹Õé ÊÒÇá·ŒÊÒÇà·ÕÂÁ ¶Ö§ä´Œ¡ÃÕê´Êź. ËÅ‹ÍàÅ×Í¡ä´Œ ¡. ÁÕû٠§ÒÁ¨¹à»š¹·ÕËè ÁÒ»ͧ¢Í§ÊÒÇ æ ¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ¨Ö§ÁÕâÍ¡ÒÊ àÅ×Í¡¼ÙËŒ ÞÔ§·Õ¶è ¡Ù 㨷ÕÊè ´Ø ÁÒ໚¹á¿¹ ઋ¹ à¢Ò໚¹¾Ç¡ËÅ‹ÍàÅ×Í¡ä´Œ àÅÂÁÕÊÒÇ æ ãËŒ¤Ç§äÁ‹«éÓ˹ŒÒ. ËÅÑ¡¡Ù ¹. ËÅѡࡳ±ËÃ×ÍËÅÑ¡¡Ò÷ÕèµÑ駢Öé¹àͧµÒÁ㨪ͺ, 㪌¤Ù‹¡Ñº ËÅѡࡳ± ËÃ×Í ËÅÑ¡¡Òà ઋ¹ ¶ŒÒ·Ø¡¤¹äÁ‹Ê¹ã¨ËÅѡࡳ± ´Ö§´Ñ¹¨Ð㪌ËÅÑ¡¡Ù ¡ç äÁ‹Áշҧᡌ»˜ÞËÒä´Œ. ËÅѧà¢Ò ¹. ¾×é¹·ÕèË‹Ò§ä¡Å¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ àª‹¹ ©Ñ¹Áѹ¾Ç¡ËÅѧà¢Ò äÁ‹¤‹ÍÂÃÙŒ¢‹ÒÇÊÒà ºŒÒ¹àÁ×ͧÍÐäÃËÃÍ¡. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

133


ËÅѧºŒÒ¹ ¹. ÀÃÃÂҢͧ¼ÙÁŒ ÍÕ Ó¹Ò¨ã¹Ç§ÃÒª¡ÒúŒÒ¹àÁ×ͧ (¾¨¹.) ઋ¹ ¶ŒÒµŒÍ§¡Òà »ÃÐÁÙÅä´Œâ¤Ã§¡ÒùÕé¡çÅͧ仵Դµ‹ÍËÅѧºŒÒ¹«Ô ÍÒ¨¨ÐÊÓàÃç¨. ËÅѧäÁ¤ ñ. ¡. Ê×Íè ÊÒáѺ¼Ù¨Œ ´Ñ ÃÒ¡ÒÃÇÔ·ÂØËÃ×Í਌Ò˹ŒÒ·Õ»è ÃШÓÃÒ¡ÒÃâ´ÂäÁ‹ä´Œ ¾Ù´ÍÍ¡ÍÒ¡ÒÈ àª‹¹ à¹×èͧ¨Ò¡àÇÅÒã¡ÅŒ¨ÐËÁ´áÅŒÇ ÃÒÂÅÐàÍÕ´ ·Ñé§ËÁ´ª‹ÇÂËÅѧäÁ¤´ŒÇ¹ФÐ. ò. ¡. ¾Ù´¤ØÂËÃ×ͶÒÁ¤Ó¶ÒÁ¹Í¡ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÊ×èÍÊÒáѺÊÒ¸Òóª¹ ઋ¹ ¤Ó¶ÒÁ¹Õé¹Í¡»ÃÐà´ç¹·ÕèºÃÃÂÒÂÁÒ¡ ¢ÍËÅѧäÁ¤áŌǡѹ. ÍÒ¨ÒϺÃÃÂÒ¨ºáÅŒÇ˹٢ÍËÅѧäÁ¤ä´ŒäËÁ¤Ð. ó. Ç. ¹Í¡ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÊ×èÍÊÒáѺÊÒ¸Òóª¹ ઋ¹ ¤Ø³ª‹ÇÂãËŒ¢ŒÍÁÙÅ à¾ÔèÁàµÔÁËÅѧäÁ¤´ŒÇ¹ФÐ. (äÁ¤ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. microphone). ËÅÕ

¡. ªÍº¨Õº¼ÙŒËÞԧ价ÑèÇ àª‹¹ ˹؋Á æ ¾Ç¡¹ÕéÇѹ æ àÍÒᵋËÅÕËÞÔ§.

ËÅØÁ ñù ¹. ¡ÒÃáͺä»ÁÕà¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸â´Â͌ҧNjÒä»àÅ‹¹¡Íŏ¿ ઋ¹ ÊÒÁÕà¸Í ºÍ¡Ç‹Òä»àÅ‹¹¡Íŏ¿·Ø¡ÍҷԵ ÃÐÇѧà¢Ò¨Ðä»àÅ‹¹ËÅØÁ ñù ¹Ð. ºÒ§·Õ 㪌àµçÁ æ Ç‹Ò ¡Íŏ¿ËÅØÁ ñù. (»Ã¡µÔ¡Íŏ¿ÁÕ ñø ËÅØÁ). ˋǧÂÒ§ ñ. ¹. ÍØ»¡Ã³¡ÒÃàÅ‹¹ ໚¹Ë‹Ç§¡ÅÁ¢¹Ò´¾Í¤ÅŒÍ§Á×Íä´Œ ·Ó´ŒÇÂÇÑÊ´Ø Êѧà¤ÃÒÐˏ¤ÅŒÒÂÂÒ§ ઋ¹ µÍ¹¾Ñ¡¡ÅÒ§Çѹ à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÍºä»àÅ‹¹ ˋǧÂÒ§. ò. ¹. ÍØ»¡Ã³ª‹ÇÂ㹡ÒÃÇ‹Ò¹éÓ à»š¹Ë‹Ç§¡ÅÁ¢¹Ò´¤ÅŒÍ§µÑÇä´Œ à»†Ò ÅÁ¢ŒÒ§ã¹ ª‹ÇÂäÁ‹ãËŒ¨Á¹éÓ àª‹¹ à´ç¡ æ ·ÕèÇ‹Ò¹éÓäÁ‹à»š¹ãʋˋǧÂÒ§ Ç‹Ò¹éÓàÅ‹¹¡Ñ¹Í‹ҧʹءʹҹ. ó. ¹. ªÑé¹ä¢ÁѹÃͺàÍÇ àª‹¹ àÍÇà¸ÍÁÕᵋˋǧÂÒ§. Ë‹ÇÂ, Ë‹ÇÂᵡ ¡. á‹ÁÒ¡ ઋ¹ àʹͼŧҹˋÇÂᵡẺ¹ÕÂé §Ñ ÍÂÒ¡¨Ðä´ŒÃÒ§ÇÑÅ.

134 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ËÇÂÍÍ¡ ñ. ¡. »ÃСÒȼÅÃÒ§ÇÑÅÊÅÒ¡¡Ô¹áº‹§ÃÑ°ºÒŠઋ¹ Çѹ·Õè ñ áÅÐ ñö ¢Í§·Ø¡à´×͹໚¹ÇѹËÇÂÍÍ¡. ò. ¡. µ¡à»š¹ÀÒÃÐ˹ŒÒ·Õâè ´ÂäÁ‹¾§Ö »ÃÒö¹Ò ઋ¹ à´×͹·Õáè ŌǩѹµŒÍ§à»š¹ ¤¹ÃѺ§Ò¹âË´ËÔ¹ÁÒ·Õ˹Öè§áÅŒÇ ·ÓäÁà´×͹¹ÕéËÇÂÍÍ¡·Õè©Ñ¹ÍÕ¡Å‹Ð. ˌͧ¤Ø ¹. ¾×é¹·Õèã¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµÊÓËÃѺ㪌à¢Õ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁʹ·¹ÒⵌµÍº¡Ñ¹·Ñ¹·Õ ã¹àÃ×èͧã´àÃ×èͧ˹Öè§ àª‹¹ à¢ÒࢌÒàÁ¹Ùˌͧ¤Ø¤ØÂàÃ×èͧ¡ÒÃàÁ×ͧ. ¤ÁÁ. ˌͧʹ·¹Ò. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. chat room). ˌͧʹ·¹Ò ¹. ¾×é¹·Õèã¹ÍÔ¹à·ÍÏà¹çµÊÓËÃѺ㪌à¢Õ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁʹ·¹ÒⵌµÍº¡Ñ¹ ·Ñ¹·Õã¹àÃ×èͧã´àÃ×èͧ˹Öè§ àª‹¹ à¢ÒࢌÒàÁ¹Ùˌͧʹ·¹Ò¤ØÂàÃ×èͧ ¡ÒÃàÁ×ͧ. ¤ÁÁ. ˌͧ¤ØÂ. (á»ÅÁÒ¨Ò¡ Í. chat room). ˌͧÍÒËÒà ñ. ¹. ʶҹ·Õè ¢ ÒÂÍÒËÒëÖè § ÁÕ ·Õè ¹Ñè § ÊÓËÃÑ º ãËŒ ÅÙ ¡ ¤Œ Ò ÊÑè § ÍÒËÒÃÁÒ ÃѺ»Ãзҹ. ¤ÁÁ. ÌҹÍÒËÒÃ. ò. ¹. ˌͧ·Õè¨Ñ´äÇŒÊÓËÃѺÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃ. ËÐÃÙËÐÃÒ ¡. àÃÔè´, ËÃÙËÃÒà¡Ô¹¨Ó໚¹, (໚¹¤Ó¾Ù´»ÃЪ´) ઋ¹ 仧ҹàÅÕé§ÃØ‹¹ ᤋ¹Õé ·ÓäÁµŒÍ§áµ‹§µÑÇËÐÃÙËÐÃÒ¢¹Ò´¹Ñ¹é . (à¾ÕÂé ¹àÊÕ§ÁÒ¨Ò¡ ËÃÙËÃÒ). ËÑ¡´Ôº ñ. ¡. àÅÔ¡ÊÔ§è ·ÕÁè ÊÕ ÒÃàʾµÔ´ã¹·Ñ¹·Õ·¹Ñ 㴠ઋ¹ ¤¹·Õàè ¤ÂàʾÂÒàʾµÔ´ÁÒ¹Ò¹ ¶ŒÒ¨ÐãËŒàÅÔ¡¡çµŒÍ§ËÑ¡´Ôº áÁŒ¨ÐµŒÍ§·ÃÁÒ¹ÁÒ¡¡çµÒÁ. ò. ¡. àÅÔ¡ÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ã¹·Ñ¹·Õ ઋ¹ ¶ŒÒ¹Ò¡ËÑ¡´ÔºÂغÊÀÒµÑé§áµ‹µŒ¹ ºŒÒ¹àÁ×ͧ¡ç¨ÐäÁ‹àÊÕÂËÒÂà·‹Ò¹Õé. Ëѹ«ŒÒÂËѹ¢ÇÒ ¡. µÑ´ÊÔ¹ã¨äÁ‹¶¡Ù NjҨзÓÍ‹ҧäÃ, à¡Œ æ ¡Ñ§ æ, ઋ¹ ÁÑÇáµ‹Ë¹Ñ «ŒÒ Ëѹ¢ÇÒÍÂÙ‹¹Ñè¹áËÅÐ àÁ×èÍäèÐŧÁ×Í·ÓàÊÕ·Õ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

135


ËÑÇ¿Ù ñ. ¹. ¼Á⻆§¢Ö¹é ÁÒ, ¼ÁËÂÔ¡Âا‹ àËÂÔ§, ઋ¹ à¢Òä»´Ñ´¼ÁÁÒãËÁ‹ ËÑÇ¿ÙàªÕÂÇ. ò. ¡. ·Ó§Ò¹ÇØ‹ÂÇÒµÅÍ´àÇÅÒ àª‹¹ Çѹ¹ÕéÁÕ¤¹ÁÒµÔ´µ‹ÍµÑé§áµ‹àªŒÒ¨´àÂç¹ àÅ·ӧҹËÑÇ¿Ù·Ñé§Çѹ. Ë‹Ò¹ ¡. ÊÇÂÁÒ¡ ઋ¹ ´ÙÃØ‹¹¾Õ褹¹Õé«Ô Ë‹Ò¹ÁÒ¡ æ ©Ñ¹ªÍº¨Ñ§àÅÂ. Ë×´¨Ñº ¡. à˹×èÍÂÂÒ¡Í‹ҧÂÔ觡NjҨлÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨ àª‹¹ ¡Ç‹Ò¨Ðà´Ô¹¢Öé¹ä» ¶Ö§·Õè¾Ñ¡Ê§ÊѨÐË×´¨ÑºàÊÕ¡‹Í¹. ËØ‹¹ÍÒàÊÕè Ç. ÃٻËҧ͌ǹáÅдÙÀÙÁÔ°Ò¹àËÁ×͹¤¹ÁÕà§Ô¹ ઋ¹ ËØ‹¹ÍÒàÊÕèÂÍ‹ҧ ¤Ø³¹Õèã¤Ã¨Ðàª×èÍÇ‹ÒäÁ‹ÁÕà§Ô¹. ËÙ´Ó ¡. ਌Ҫٌ ઋ¹ äÍŒ¾Ç¡¹ÕéËÙ´Ó ¨Õº¼ÙŒËÞÔ§äÁ‹àÅ×Í¡ Í‹Òä»äÇŒã¨àªÕÂÇ. (ÁÒ¨Ò¡ Ë٢ͧËÁŒÍ«Öè§ËØŒÁ©¹Ç¹ÊÕ´Ó â§¡Ñº¤Ó ˹ŒÒËÁŒÍ ËÁÒ¶֧ ਌Ҫٌ). ËÙ˹ǡµÒºÍ´ ¡. äÁ‹ÃËÙŒ Ã×ÍäÁ‹ÃºÑ ÃÙàŒ Ã×Íè §ÃÒÇã´ æ ·Ñ§é ÊÔ¹é ઋ¹ ਌Ò˹ŒÒ·ÕÃè °Ñ ËÙ˹ǡ µÒºÍ´¡Ñ¹ËÁ´ËÃ×Í ¨Ö§»Å‹ÍÂãˌ⡧¡Ñ¹â¨Ž§¤ÃÖèÁ¢¹Ò´¹Õé. àËç¹ã¨¹ŒÍ§ ¡. àËç¹ÅÖ¡¶Ö§Ë¹ŒÒÍ¡ (㪌¡ÑºàÊ×éͤ͡njҧËÃ×ÍÅÖ¡ÁÒ¡) ઋ¹ àÊ×éͧ͢ à¸ÍŌǹᵋàËç¹ã¨¹ŒÍ§·Ñ駹Ñé¹. à˹纡Թ

¡. ໚¹àË¹çº àª‹¹ ¹Ñ觾Ѻà¾Õº¹Ò¹à¡Ô¹ä»àÅÂà˹纡Թ.

àËç¹Ë¹ŒÒàËç¹ËÅѧ ñ. Ç. àÃÔèÁàË繼ŧҹ·Õè䴌ŧ·Ø¹Å§áçä». (¾¨¹.). ò. ¡. ÃèÓÃÇÂ, ÁÕ°Ò¹ÐÁÑ蹤§, ઋ¹ à¢ÒÁÒÃѺ㪌¹Ò·عäÁ‹¶Ö§»‚¡ç àËç¹Ë¹ŒÒàËç¹ËÅѧáÅŒÇ. à¢Òແ´¡Ô¨¡ÒÃÁÒÂѧäÁ‹·Ñ¹àËç¹Ë¹ŒÒ àËç¹ËÅѧ ¡çàÅÔ¡ä»àÊÕÂáÅŒÇ.

136 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


à˹Դ ¹. ¤¹·ÕèàÍÒᵋàÃÕ¹ äÁ‹à¢ŒÒÊѧ¤Á ઋ¹ à´ç¡¤¹¹Õé˹ŒÒµÒºÍ¡àÅÂÇ‹Ò໚¹ à´ç¡à˹Դ. (Í. nerd). à˹ÕèÂÇ ¡. µ‹Í ઋ¹ Í‹ÒÁÒÂÑèÇâÁâ˹Рà´ÕëÂÇà˹ÕèÂÇàÅÂ. à˧×Í¡áËŒ§ ¡. ÃÍËÃ×ÍËÇѧã¹ÊÔ§è ·Õàè ¡Ô´ä´ŒÂÒ¡ ઋ¹ ¶ŒÒÃÍà¢Ò·Ó¢¹Á¨Õ¹¹éÓ¾ÃÔ¡ãËŒ¡¹Ô µÒÁÊÑÞÞÒ àÃÒ¤§µŒÍ§à˧×Í¡áËŒ§¡Ñ¹¾Í´Õ. ¤ÁÁ. Ãͨ¹à˧×Í¡áËŒ§. à˹×ͤӺÃÃÂÒ ¡. ¹‹Ò·Ö§è ÁÒ¡ ઋ¹ ©ç͵¹Õ·é Óä´Œ´àÕ Ë¹×ͤӺÃÃÂÒ¨ÃÔ§ æ. ¤ÁÁ. ÊØ´¨ÐºÃÃÂÒÂ. à˹×Í¿‡ÒÂѧÁÕ¿‡Ò ¤¹·ÕèÇ‹Òà¡‹§ËÃ×ÍÌҡҨ¹Ñé¹ á·Œ·Õè¨ÃÔ§ÂѧÁÕ¤¹·Õèà˹×Í¡Ç‹Ò àª‹¹ à¢Ò໚¹ÊØ´ÂÍ´¹Ñ¡ÁÇ¢ͧ¤‹ÒÂàÃÒ áµ‹¤ÃÒǹÕ鵌ͧÁÒ¾‹Ò¹çÍ¡ á¡‹¹Ñ¡ÁÇÂÃØ‹¹¹ŒÍ§ à˹×Í¿‡ÒÂѧÁÕ¿‡Ò¨ÃÔ§ æ. (໚¹Êӹǹ·ÕèÁÒ ¨Ò¡¹ÔÂÒ¨չ¡ÓÅѧÀÒÂã¹). àËÅ‹ ñ. ¡. àÁÕ§ÁͧÍ‹ҧʹã¨áµ‹·ÓãËŒ´ÙàËÁ×͹äÁ‹µÑé§ã¨ ઋ¹ ã¡ÅŒÊͺáÅŒÇ µŒÍ§¢Âѹ´Ù˹ѧÊ×Í Í‹ÒÁÑÇᵋä»àËÅ‹ËÞÔ§. ò. ¡. ªÓàÅ×ͧÁͧ ઋ¹ àÅÔ¡¤Ø¡ѹàÊÕÂ·Õ ÍÒ¨ÒÏàËÅ‹ÁÒËÅÒÂ˹áÅŒÇ. àËÅ×Í¡Ô¹ ñ. ¡. ¾ÔàÈÉ, à¡‹§¡Ç‹Ò»Ã¡µÔ, ઋ¹ º·ºÙ¢Í§à¢ÒàËÅ×Í¡Ô¹¨ÃÔ§ æ. ò. ¡. ÃѺäÁ‹ä´Œ ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Õé¢ÑºÃ¶àËÅ×Í¡Ô¹àÅ »Ò´«ŒÒ»Ҵ¢ÇÒ ä»µÅÍ´·Ò§. àËÅ×ÍÃѺ ñ. Ç. ÁÒ¡à¡Ô¹·Õè¨ÐÃѺ䴌. (¾¨¹.). ò. Ç. à¡Ô¹·Õè¨ÐÃѺ䴌, ÃŒÒÂÁÒ¡, ઋ¹ à´ç¡¤¹¹Õé¤ÇÒÁ»ÃоĵÔàËÅ×ÍÃѺ ¨ÃÔ§ æ. ¾Ù´àµçÁ æ Ç‹Ò àËÅ×ÍÃѺ»Ãзҹ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

137


àËÅ×ÍÃѺ»Ãзҹ ¡. à¡Ô¹·Õè¨ÐÃѺ䴌, ÃŒÒÂÁÒ¡, ઋ¹ à´ç¡¤¹¹Õé¤ÇÒÁ»ÃÐ¾ÄµÔ àËÅ×ÍÃѺ»Ãзҹ¨ÃÔ§ æ. ¾Ù´Â‹Í æ Ç‹Ò àËÅ×ÍÃѺ. àËÕé¹ൌ ¡. ËÁ´ÊÔé¹, äÁ‹àËÅ×ÍÍÐäÃàÅÂ, ઋ¹ ¾ÍÃѺà§Ô¹à´×͹ÁÒ¡ç«×éͧ͢àÊÕ àËÕé¹ൌàÅÂ. (àÅÕ¹àÊÕ§ª×èÍ ¾ÃÐ਌ÒàËÕé¹ൌ ã¹ÊÒÁ¡¡). àËÕé¹àµÕ¹ ¡. ÃÒºàÃÕº, ËÁ´ÊÔ¹é , ઋ¹ »†ÒäÁŒ¶¡Ù ¹Ò·عÅÑ¡ÅͺµÑ´àÊÕÂàËÕÂé ¹àµÕ¹. áË¡´‹Ò¹ÁТÒÁàµÕé ¡. ¼‹Ò¹¡ÒäѴàÅ×Í¡¨Ò¡¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕÁè ¤Õ ÇÒÁÊÒÁÒöËÃ×Í ÁÕ¤³ Ø ÊÁºÑµµÔ ÒÁࡳ± ઋ¹ ã¹·ÕÊè ´Ø à¢Ò¡çáË¡´‹Ò¹ÁТÒÁàµÕÂé ࢌÒÁÒ໚¹ÃÑ°Á¹µÃÕ¨¹ä´Œ. (àÃÔÁè 㪌àÁ×Íè ¾.È. òõóõ). á˹Áà¹×ͧ ¹. ÍÒËÒÃàÇÕ´¹ÒÁª¹Ô´Ë¹Öè§ »ÃСͺ´ŒÇÂἋ¹á»‡§ºÒ§ æ Ë‹ÍËÁÙ º´»ÃاÃÊ »˜œ¹à»š¹¡ŒÍ¹ àÊÕºäÁŒÂ‹Ò§ ãÊ‹à¤Ã×èͧµ‹Ò§ æ ÁաŌǴԺ ¡ÃÐà·ÕÂÁ ÁÐ࿄ͧ´Ôº ÃѺ»Ãзҹ¡Ñº¹éÓ¨ÔéÁ áÅмѡʴËÅÒª¹Ô´ ઋ¹ ¼Ñ¡á¾Ç ÊÐÃÐá˹‹ ¼Ñ¡¡Ò´ËÍÁ ઋ¹ á˹Áà¹×ͧÌҹ¹ÕÊé §‹ ¢Ò ·ÑèÇ»ÃÐà·È. áË‹Ãѧᵹ ¡. ÂÑÇè ãËŒâ¡Ã¸ ઋ¹ Í‹Òä»áËÂ‹Ã§Ñ áµ¹à¢ÒࢌÒàªÕÂÇ¹Ò à´ÕÂë ǨÐÁÕàÃ×Íè §. áËÅ‹Á Ç. ´Õ, àÅÔÈ, ઋ¹ §Ò¹¹Õé·Óä´ŒáËÅ‹Á¨ÃÔ§ æ. (à¾Õé¹ÁÒ¨Ò¡ ᨋÁ). áËŒÇ, áËŒÇÃѺ»Ãзҹ ¡. ¾ÅÒ´¨Ò¡ÊÔ觷ÕèËÇѧäÇŒ ઋ¹ àËç¹à¢Ò¨ÕºÊÒÇ¢ŒÒ§ºŒÒ¹ ÍÂÙ‹¹Ò¹ ÊØ´·ŒÒ¡çáËŒÇ. ¤ÁÁ. ¡Ô¹áËŒÇ. âË´ËÔ¹ ¡. ÂÒ¡ÅÓºÒ¡Í‹ҧÂÔè§, ÂÒ¡Í‹ҧÂÔè§, ઋ¹ ¤¹·Õè¨Ð·Ó§Ò¹âË´ËÔ¹ Ẻ¹Õ鵌ͧ໚¹¤¹á¢ç§áçࢌÁá¢ç§ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹ÊÙ§. ¢ŒÍÊͺ âË´ËԹ͋ҧ¹Õé ã¤Ã¨Ð·Óä´Œ.

138 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


â˹¡ÃÐáÊ ¡. ¾ÂÒÂÒÁ·ÓµÒÁ¡ÃÐáʤÇÒÁ¹ÔÂÁ¢Í§Êѧ¤Á ઋ¹ ÃٻËҧà¸Í µØÂŒ ¹ØÂŒ Í‹ҧ¹Õé Í‹ҾÂÒÂÒÁâ˹¡ÃÐáÊãÊ‹àÊ×Íé ⻈ æ µÒÁ¾Ç¡´ÒÃÒàÅÂ. ä˹ æ ¡çä˹ æ ¡. ŋǧàÅÂÁÒ¶Ö§¢¹Ò´¹ÕéáÅŒÇ, ¶Ö§·ÕèÊØ´áÅŒÇ, àÁ×èÍʶҹ¡Òó ໚¹àª‹¹¹ÕéáÅŒÇ, ઋ¹ ä˹ æ ¡çä˹ æ áÅŒÇ à¸Í¡ç¡â·ÉãËŒ à¢Òà¶Ô´. ©Ñ¹ÍÂÒ¡¨Ðá¡ŒÃÒ§ҹãËŒ´¡Õ Ç‹Ò¹Õé ᵋà¢Ò¡ç¾ÁÔ ¾ÁÒ໚¹ àÅ‹ÁáÅŒÇ ä˹ æ ¡çä˹ æ »Å‹ÍÂä»à¶ÍÐ. ÍÑ¡ÉÃ Í Í§¤ ¹. à¨ŒÒ à·¾ à·Ç´Ò ໚¹µŒ¹ ·ÕÁè ÒࢌÒËҧ¢Í§¤¹·Ã§ ઋ¹ à¢Ò¡ÓÅѧ¨Ø´¸Ù» ÍÑÞàªÔÞͧ¤ÁÒ»ÃзѺËҧ. ͧ¤Å§ ñ. ¡. ÁÕÍÒ¡Ò÷Õèàª×èÍÇ‹Òà¨ŒÒ à·¾ ËÃ×Íà·Ç´Ò»ÃзѺ·Ã§ ઋ¹ ¾Íͧ¤Å§ ¤¹·Ã§¡çàÃÔèÁµÑÇÊÑè¹ áÅйéÓàÊÕ§à»ÅÕè¹ä». ò. ¡. áÊ´§ÍÍ¡àËÁ×͹ÁÕà¨ŒÒ à·¾ ËÃ×Íà·Ç´ÒÁÒÍÂÙã‹ ¹Ã‹Ò§ ઋ¹ Çѹ¹Õé·ÓäÁà¡ÃÕéÂÇ¡ÃÒ´ÍÒÅÐÇÒ´ä»·ÑèÇ Í§¤Å§ËÃ×Íä§. Çѹ¹Õé ʧÊÑÂͧ¤Å§ ¶Ö§ä´Œ¾´Ù ¨Ò໚¹àÃ×Íè §à»š¹ÃÒǹ‹Òàª×Íè ¶×Í¢¹Ò´¹Ñ¹é . ͹ØÁÙÅÍÔÊÃÐ ¹. ËÁÙ‹¸ÒµØ·ÕèŋͧÅÍÂÍÂÙ‹ã¹à«ÅŏáÅÐäǵ‹Í»¯Ô¡ÔÃÔÂÒà¤ÁÕ ºÒ§Ê‹Ç¹ à¡Ô´¢Öé¹àͧã¹Ã‹Ò§¡Ò ºÒ§Ê‹Ç¹à¡Ô´¨Ò¡ÁžÔÉÀÒ¹͡ ÁÕ¼ÅàÊÕ µ‹Íà«Åŏ¢Í§Ã‹Ò§¡Ò ໚¹ÊÒà˵آͧâäÀÑ áÅФÇÒÁàÊ×èÍÁ¢Í§ Ëҧ¡Ò¡‹Í¹ÇÑÂÍѹ¤Çà ઋ¹ à´ÕëÂǹÕ餹ËѹÁÒÃѺ»ÃзҹÇÔµÒÁÔ¹ÍÕ ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Ö¹é à¾ÃÒÐàª×Íè ¡Ñ¹Ç‹Ò¨Ðª‹ÇµŒÒ¹Í¹ØÁÅÙ ÍÔÊÃÐä´Œ ·ÓãËŒäÁ‹á¡‹àÃçÇ. (ÁÒ¨Ò¡ Í. free radical). ÍÅѧ¡ÒçҹÊÌҧ ¡. §´§ÒÁáÅÐÁâËÌÒà ઋ¹ §Ò¹á¿ªÑ¹è ¡ÒáØÈŤÃÑ§é ¹ÕÍé Åѧ¡Òà §Ò¹ÊÌҧ¨ÃÔ§ æ. ¤ÁÁ. àÃÔè´ËÃÙÍÅѧ¡ÒÃ, àÅÔÈËÃÙÍÅѧ¡ÒÃ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

139


͌ǡ ñ. ¡. ÃÒ¡, ÍÒà¨Õ¹. (¾¨¹.). ò. ¡. ÃÙŒÊÖ¡Ç‹ÒÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‹Ò¨ÐÃѺÁ×ÍËÃ×ͨѴ¡ÒÃä´Œ ઋ¹ ᤋàËç¹µÑé§Ë¹Ñ§Ê×Í·Õè µŒÍ§Í‹Ò¹àµÃÕÂÁÊͺ¡ç͌ǡáÅŒÇ. ÍÍ¡·ÐàÅ ¡. áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèäÁ‹à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧËÃ×Íà˵ءÒ󏢳йÑé¹ËÃ×Í·Õè á»Å¡»ÃÐËÅÒ´Í‹ҧÂÔè§ àª‹¹ µÍ¹áá·Õèà¢ÒÍÀÔ»ÃÒ¡繋ÒÊ¹ã¨´Õ áµ‹µÍ¹ËÅѧ·ÓäÁÍÍ¡·ÐàÅä»àÊÕÂä´Œ. ¼Ù¹Œ ÓÁçͺºÒ§¤¹ÍÍ¡·ÐàÅä»ä¡Å ¨¹¡Ù‹äÁ‹¡ÅѺ. ÍÍ¡Ãͺ ¡. àÅ‹¹¡Íŏ¿ ઋ¹ à¾×è͹ æ ªÇ¹¡Ñ¹ä»ÍÍ¡Ãͺã¹ÇѹËÂØ´. ¶Ö§á´´ ¨ÐÌ͹ᵋà¢Ò¡çÂѧÍÍ¡ÃͺÍÂÙ‹ã¹Ê¹ÒÁ. ÍÍ¡ËÑÇËÃ×ÍÍÍ¡¡ŒÍ ñ. ¡. »ÃÒ¡¯´ŒÒ¹ËÑÇËÃ×Í´ŒÒ¹¡ŒÍÂ㹡ÒÃ㪌àËÃÕÂÞàÊÕÂè §·Ò àËÃÕÂÞÁÕ ò ´ŒÒ¹ ´ŒÒ¹·ÕÁè ¾Õ ÃÐÃÙ»àÃÕÂ¡Ç‹Ò ËÑÇ ÍÕ¡´ŒÒ¹Ë¹Ö§è àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¡ŒÍÂ. ò. ¡. ¼Å¨Ð໚¹Í‹ҧã´Í‹ҧ˹֧è ã¹ ò Í‹ҧ ઋ¹ ª¹Ð ËÃ×Íᾌ ÊÓàÃç¨ËÃ×ÍÅŒÁàËÅÇ àª‹¹ â¤Ã§¡ÒùÕéäÁ‹ÃÙŒÇ‹Ò ¨ÐÍÍ¡ËÑÇËÃ×Í ÍÍ¡¡ŒÍ ¶ŒÒäÁ‹»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨ ¡ç¤§ µŒÍ§ÂصÔâ¤Ã§¡ÒÃ. ÍÍà´ÔÏ¿, ÍÍà´ÔêÏ¿ ñ. ¹. ÍÒËÒ÷ÕÃè ºÑ »Ãзҹ¡‹Í¹ÍÒËÒèҹËÅÑ¡ ઋ¹ ¢ŒÒÇà¡ÃÕº ¡Ãз§·Í§ ¢ŒÒǵѧ˹ŒÒµÑé§. ò. ¹. ÊÔ§è ·Õ¹è ÓàʹÍàÅ硹ŒÍ¡‹Í¹ ઋ¹ ª‹Ç§¹Õ¼é Á¨ÐÌͧãËŒ¿§˜ ÊÑ¡à¾Å§à»š¹ÍÍà´ÔÏ¿¡‹Í¹ áŌǪ‹Ç§ËÅѧ¼Á¨ÐÌͧà¾Å§ ãËŒ¿˜§ËÅÒ æ à¾Å§. (½. hors d’oeuvre).

140 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÍÍⵌ ñ. ¡. Íѵâ¹Áѵ,Ô à»š¹ä»ä´Œ´ÇŒ µÑÇàͧ, ·Ó˹ŒÒ·Õäè ´Œ´ÇŒ µÑÇàͧ, ઋ¹ à¤Ã×Íè § «Ñ¡¼ŒÒ¹Õ·é Ó§Ò¹´ŒÇÂÃкºÍÍⵌ ¡´»ØÁ† à´ÕÂÇà¤Ã×Íè §¡ç·Ó§Ò¹µÑ§é ᵋµ¹Œ ¨¹¨º. ò. ¡. ÁÕ¡Åä¡·Õè·ÓãËŒ´Óà¹Ô¹§Ò¹ä´Œàͧ§‹Ò¢Öé¹áÅÐÊдǡ ઋ¹ ÊÁѹÕé ö¹µÊ‹Ç¹ãËÞ‹ÍÍⵌ·Ñ駤ѹ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. automatic). Í͹»‡Ò Ç. á¡‹àËÁ×͹»‡Ò ઋ¹ ÃØ‹¹¹ŒÍ§¤¹¹Õéᵋ§µÑÇÍ͹»‡Ò¨Ñ§àÅÂ. (àÅÕ¹àÊÕ§ ÁÒ¨Ò¡ÂÕèËŒÍà·» onpa). ͍Ϳ ñ. ¡. ÅҾѡ§Ò¹ªÑÇè àÇÅÒª‹Ç§Êѹé ઋ¹ à¢ÒÁÕ¸ÃØ ÐµŒÍ§ä»¨Ñ´¡ÒÃãˌš٠¨Ö§¢Í ÍÍ¿ä» ò ªÑèÇâÁ§. ò. ¡. «×éͪÑèÇâÁ§¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ºÃÔ¡ÒÃã¹àÇÅÒ§Ò¹à¾×èÍ¡ÒúÃÔ¡Ò÷ҧà¾È ઋ¹ à¢Ò͍Ϳ¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙŒËÞÔ§·Õè¹Õèä» ó ªÑèÇâÁ§. (Í. off). ÍÍÃ‹Ò ñ. ¹. ÃÑÈÁÕ·àÕè »Å‹§»ÃСÒÂÊNjҧⴴഋ¹ ઋ¹ à¸Í¹Õè ÍÂÙ¡‹ ÃØ§à·¾Ï äÁ‹¹Ò¹ ÍÍËҨѺàŹÐ. ò. ¡. ÁÕÃÑÈÁÕà»Å‹§»ÃСÒÂÊNjҧⴴഋ¹ ઋ¹ à¸Í´Ù¼ÙŒªÒ¤¹¹Ñé¹«Ô ËÅ‹Í ¹‹ÒÃÑ¡¨Ñ§à´Ô¹ÁÒ·ÕÍÍËÒÁÒàªÕÂÇ. (Í. aura). ÍÍʋǹ ¹. ÍÒËÒèչª¹Ô´Ë¹Öè§ Áѡ㪌Ë͹ҧÃÁ·Í´¡Ñºá»‡§áÅÐ䢋 ÁÕÅѡɳР¢Œ¹à˹ÕÂÇ àª‹¹ ©Ñ¹äÁ‹¡Ô¹ÍÍʋǹà¾ÃÒÐᾌÍÒËÒ÷ÐàÅ. (¨. Í‹Íʋǧ). ÍÍ᡹ä¹à«‹ÍÏ ñ. ¹. ÊÁØ´ºÑ¹·Ö¡áÅÐŧàÇÅҹѴ àÇÅÒ§Ò¹ áÅкѹ·Ö¡àÃ×Íè §µ‹Ò§ æ ÁÕÅѡɳФŌÒÂä´ÍÒÃÕè ઋ¹ ºÃÔÉÑ·¢Í§àÃÒÊÑ觷ÓÍÍá¡¹ä¹ à«‹ÍÏänjᨡÅÙ¡¤ŒÒª‹Ç§»‚ãËÁ‹. ò. ¹. ÍØ»¡Ã³ÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ¢¹Ò´àÅç¡ ÃÙ»·Ã§¤ÅŒÒÂâ·ÃÈѾ· Á×Ͷ×Í㪌ŧàÇÅҹѴ àÇÅÒ§Ò¹ áÅÐŧàÃ×Íè §ºÑ¹·Ö¡µ‹Ò§ æ ઋ¹ ÍÍ᡹ä¹à«‹ÍÏà¤Ã×Íè §¹Õãé ªŒ´ËÙ ¹Ñ§¿˜§à¾Å§ä´Œ ᵋâ·ÃÈѾ·äÁ‹ä´Œ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

141


ó. ¹. ºÃÔÉ·Ñ ·ÕÃè ºÑ ¨Ñ´§Ò¹µ‹Ò§ æ â´Â੾ÒÐÍ‹ҧÂÔ§è §Ò¹´ŒÒ¹ºÑ¹à·Ô§ ઋ¹ à¢Ò¨ŒÒ§ÍÍ᡹ä¹à«‹ÍÏÁҨѴ§Ò¹áµ‹§ à¾ÃÒеŒÍ§¡Òà ãËŒ§Ò¹ÍÍ¡ÁÒà¹ÕéºáÅÐËÃÙËÃÒ. (Í. organizer). ÍÐâ¡â¡Œ ñ. ¹. ¡ÒÃൌ¹ÃкӨѧËÇÐ˹Öè§ à»š¹¨Ñ§ËÇÐàÃçÇẺ¨Ñ§ËÇÐÅеԹ. ò. ¹. ¼ÙËŒ ÞÔ§¹Ñ¡àµŒ¹ÃкÓÍÐâ¡â¡Œã¹Ê¶Ò¹ºÑ¹à·Ô§ ÁÑ¡¹Ø§‹ ¹ŒÍÂË‹Á¹ŒÍÂËÃ×Í ¡Öè§à»Å×Í¡ÒÂൌ¹ÂÑèÇÂǹ¾Ñ¹¡Í´à¡ÕèÂÇàÊÒ àª‹¹ ¶ŒÒàÅ×Í¡ä´ŒäÁ‹ÁÕÊÒÇ ¤¹ä˹ËÃÍ¡·ÕÍè Âҡ໚¹¹Ñ¡àµŒ¹ÍÐâ¡â¡Œ. ¶ŒÒ໚¹¼ÙªŒ ÒÂàÃÕ¡ ÍÐâ¡â¡ŒºÍÂ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. a go go girl). ÍÐäáѹ¹Ñ¡¡Ñ¹Ë¹Ò, ÍÐäáѹ¹Ñ¡Ë¹Ò ¶ŒÍ¤ӷÕãè ªŒáÊ´§¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö ÃÓ¤ÒÞ àº×Íè ˹‹Ò ˧ش˧Դ ¡ÑºàÃ×Íè §·Õè ÁÒ¡à¡Ô¹ä»ËÃ×͡ѺÊÔ§è ·Õäè Á‹¾Í´Õ ઋ¹ ºŒÒ¹àÁ×ͧÇع‹ ÇÒ¢¹Ò´¹Õé Âѧ¨Ð ÍÐäáѹ¹Ñ¡¡Ñ¹Ë¹Ò. Íѵâ¹Á×Í ¡. 㪌Á×Íá·¹à¤Ã×èͧÁ×Í«Öè§ÁÕ¡Åä¡ãËŒ·Ó§Ò¹ä´Œàͧ, Áѡ㪌¤Ù‹¡Ñº¤ÓÇ‹Ò Íѵâ¹ÁÑµÔ àª‹¹ »Ã¡µÔà¤Ã×Íè §¨ÐàÃÕ§¡ÃдÒÉàͧâ´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ áµ‹Ç¹Ñ ¹Õé à¤Ã×èͧàÊÕ àŵŒÍ§àÃÕ§ẺÍѵâ¹Á×Í. (ÁÒ¨Ò¡ Íѵâ¹ÁѵÔ+Á×Í). ÍÒ¨ÒÏãËÞ‹ ñ. ¹. µÓá˹‹ § ¼ÙŒ º ÃÔ Ë ÒÃÊÙ § ÊØ ´ ¢Í§âçàÃÕ Â ¹¢¹Ò´¡ÅÒ§ ઋ ¹ ÍÒ¨ÒÏãËÞ‹ãËŒ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹÀÒÉÒä·ÂáË‹§ªÒµÔ. ò. ¹. Ⱦ¢Í§¼ÙºŒ ÃԨҤËҧà¾×Íè ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃᾷ ઋ¹ »˜¨¨Øº¹Ñ ÁÕ¼ÙŒÍØ·ÔÈȾ໚¹ÍÒ¨ÒÏãËÞ‹ÁÒ¡¢Öé¹. ÍÒàÊÕè ñ. ¹. ªÒªÒǨչ·ÕèÃèÓÃÇ ઋ¹ ºŒÒ¹¢Í§ÍÒàÊÕèÂÌҹ·Í§ÍÂً㹫͹Õé. ò. ¹. ਌Ңͧ¡Ô¨¡Ò÷ÕèÃèÓÃÇÂ, ਌Ңͧ¸ØáԨ·ÕèÃèÓÃÇÂ, ઋ¹ à¢ÒµÑ駺ÃÔÉÑ· Ê‹§ÍÍ¡äÁŒ¨ÔéÁ¿˜¹ à´ÕëÂǹÕé໚¹ÍÒàÊÕèÂä»áÅŒÇ.

142 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ó. ¹. ªÒ·ÕèÁվĵԡÃÃÁáÊ´§¤ÇÒÁÃèÓÃÇ ઋ¹ à¢Ò໚¹ÍÒàÊÕèÂãËÞ‹ àÅÕé§àÃÒᤋ¹Õ颹˹ŒÒᢌ§äÁ‹Ã‹Ç§ËÃÍ¡. (¨. àÊÕèÂ, ÍÒàÊÕèÂ Ç‹Ò àÈÃÉ°Õ). ¤ÁÁ. àÊÕèÂ. ÍÔ¨©ÒµÒÌ͹ ¡. ÃÔÉÂÒ àª‹¹ Çѹ æ äÁ‹·Ó§Ò¹·Ó¡Òà ¾Íà¾×Íè ¹ä´ŒÊͧ¢Ñ¹é ¡çÍ¨Ô ©Ò µÒÌ͹¢Öé¹Áҷѹ·Õ. ¤ÁÁ. µÒÌ͹. ÍÔ¨©ÒÁÒÃÈÃÕ ¡. ÍÔ¨©Ò ઋ¹ Í‹ÒÍÔ¨©ÒÁÒÃÈÃÕà¢ÒàÅ à¢Ò·Ó§Ò¹´Õ Áռŧҹ à¢Ò¡çµŒÍ§ä´Œâº¹ÑÊÁÒ¡¡Ç‹Ò. ÍÔ¹àµÍÏ ñ. ¡. ࢌÒÃдѺÊÒ¡Å, ä´ŒÁҵðҹÊÒ¡Å, ઋ¹ à¢ÒäÁ‹ä´ŒÃѺàÅ×Í¡ãËŒ ໚¹¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃãËÞ‹ à¾ÃÒÐäÁ‹ÍÔ¹àµÍÏ. ò. Ç. «Ö§è ÁÒ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È ઋ¹ §Ò¹á¿ªÑ¹è ¤×¹¹ÕÁé áÕ µ‹¹Ò§áººÍÔ¹àµÍÏ ·Ñ駹Ñé¹ äÁ‹ÁչҧẺ¤¹ä·ÂàÅÂ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. international). ÍÕàÁŏÅÙ¡â«‹. ¹. ¨´ËÁÒ·ÕèÁÕà¹×éͤÇÒÁÍ‹ҧà´ÕÂǡѹ ¼ÙŒÊ‹§«Öè§äÁ‹Å§ª×èͨÃÔ§·Ó¢Öé¹ áÅŒÇÊ‹§ä»ãËŒ¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ à¹×éͤÇÒÁ㹨´ËÁÒ¡ŋÒǶ֧à˵ØÌҷÕè à¡Ô´¢Ö¹é á¡‹¼ÃÙŒ ºÑ ¶ŒÒäÁ‹Ê§‹ ¨´ËÁÒµ‹Íä»Âѧ¼ÙÍŒ ¹×è µÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕÃè ÐºØ áÅÐ ¡Å‹ÒǶ֧àÃ×Íè §´Õ æ ·Õàè ¡Ô´á¡‹¼ÃÙŒ ºÑ ·ÕÊè §‹ ¨´ËÁÒµ‹Íä»Âѧ¼ÙÃŒ ºÑ ¤¹Í×¹è æ µÒÁ¨Ó¹Ç¹·ÕèÃÐºØ ¶ŒÒÊ‹§·Ò§ä»ÃɳՏ àÃÕÂ¡Ç‹Ò ¨´ËÁÒÂÅÙ¡â«‹. ¤ÁÁ. ¨´ËÁÒÂÅÙ¡â«‹. ÍÖ¹ ¡. §§§Ñ¹ ઋ¹ ¶ÒÁàÃ×èͧΌ ÁѹÍÖ¹ äÁ‹ÍÂÒ¡µÍº. (ÁÒ¨Ò¡ ÍÖé§ + ÁÖ¹). Í×´¡Ð©Ö, Í×´¡Ð©Öè§. ¡. ¢Õéà¡Õ¨, à¡Õ¨¤ÃŒÒ¹, ઋ¹ ¤¹Í×´¡Ð©ÖÍ‹ҧ¹Õé ©Ñ¹äÁ‹ÃѺ ࢌҷӧҹËÃÍ¡. à¢Ò¹Ñ§è Í×´¡Ð©Ö§è ·Ñ§é Çѹ äÁ‹àËç¹à¢Ò·ÓÍÐäÃàÅÂ. ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

143


ÍØŒÁºØÞ ¡. µÑ駤ÃÃÀá·¹´ŒÇ¡ÒùӵÑÇ͋͹·Õ軯Ôʹ¸ÔÀÒ¹͡Ëҧ¡Ò¢ͧáÁ‹ 份ҡäÇŒã¹Á´ÅÙ¡¢Í§¼ÙËŒ ÞÔ§·ÕÃè ºÑ ÍØÁŒ ·ŒÍ§á·¹ ÁÑ¡·Ó㹡óշáÕè Á‹Á¤Õ ÇÒÁ¼Ô´ »Ã¡µÔäÁ‹ÊÒÁÒöµÑ駤ÃÃÀä´Œ ઋ¹ ÀÃÃÂҢͧà¢ÒÁÕà¹×éͧ͡ã¹Á´ÅÙ¡ ᵋÃѧ䢋Âѧ»Ã¡µÔ ÍÂÒ¡ÁÕÅÙ¡¡çàÅ¢ÍãËŒ¹ŒÍ§ÊÒÇÍØŒÁºØÞãËŒ. àÍà‹¹µ ñ. ¹. ºØ¤¤ÅËÃ×ͺÃÔÉÑ··Õè໚¹µÑÇá·¹¨Ó˹‹ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ ઋ¹ ºÃÔÉÑ·¹Õé໚¹ àÍà‹¹µ¢ÒÂöÂØâû㹻ÃÐà·Èä·Â. ò. ¹. µÑÇá·¹¤ŒÒ¢Í§¼Ô´¡®ËÁÒ ઋ¹ àÍà‹¹µ¤ŒÒÂÒºŒÒÃÒÂãËÞ‹¶Ù¡ ¨ÑºáÅŒÇ. (Í. agent). àÍÇѧ ñ. ¡. ¨º, ËÁ´ÊÔé¹. (¾¨¹.). ò. ¡. ¨ºàÃ×Íè §, ¨ºàË‹, ´Óà¹Ô¹¡Òõ‹Íä»äÁ‹ä´Œ, ઋ¹ ¤Ù¹‹ áÕé µ‹§§Ò¹¡Ñ¹äÁ‹à·‹Òäáç àÍÇѧàÊÕÂáÅŒÇ. ¡Ò÷‹Í§à·ÕÂè Ǣͧä·ÂµŒÍ§àÍÇѧ¡çà¾ÃÒÐÇԡĵàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡. àÍÍÏÅÕè ¡. ÅÒÍÍ¡¨Ò¡ÃÒª¡Òà ÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ËÃ×ͺÃÔÉ·Ñ ¡‹Í¹¡Ó˹´ ઋ¹ à¢ÒÃѺ ÃÒª¡ÒÃÁÒ¨¹ÍÒÂØ õø ᵋ¢ÍàÍÍÏÅÕ衋͹ ò »‚ à¾ÃÒÐÊØ¢ÀÒ¾äÁ‹´Õ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. early retired). á͍¡, á͍¡ÍÒϵ ¡. ÇÒ§·‹Ò, ÇÒ§ÁÒ´, ࡍ¡, ઋ¹ à¢Ò໚¹´ÒÃÒ˹ŒÒãËÁ‹áµ‹á͍¡¨Ñ§. ¶Ö§à¸Í¨Ð໚¹¹Ñ¡ÃŒÍ§¹Ó ᵋ¡Íç ‹Òá͍¡ÍÒϵà¡Ô¹Ë¹ŒÒà¾×Íè ¹ æ ã¹Ç§. (á͍¡ ÁÒ¨Ò¡ Í. act). á͍¡·‹Ò ¡. ·Ó·‹Ò·Ò§ãËŒ´Ù´Õ¡Ç‹Ò»Ã¡µÔ ઋ¹ àÇÅÒ¶‹ÒÂÃÙ» ·ÓäÁµŒÍ§á͍¡·‹Ò´ŒÇ ´ÙäÁ‹à»š¹¸ÃÃÁªÒµÔàÅÂ. (á͍¡ ÁÒ¨Ò¡ Í. act). á͹ÔàÁªÑè¹ ¹. ÀҾ¹µÃ¡Òϵ¹Ù ·Õãè ªŒâ»Ãá¡ÃÁ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏÊÌҧÀÒ¾ ઋ¹ ¡ŒÒ¹¡ÅŒÇ ·ÓãËŒâÅ¡ÃٌNjÒá͹ÔàÁªÑè¹½‚Á×ͤ¹ä·ÂäÁ‹¸ÃÃÁ´Ò. (Í. animation).

144 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


áÍÏ ñ ¹. à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ àª‹¹ ˌͧ¹ÕéáÍÏäÁ‹àÂç¹ µŒÍ§à»ÅÕè¹ˌͧ»ÃЪØÁ. ¤ÁÁ. áÍϤç͹´ÔªÑè¹. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. air conditioner). áÍϤç͹´ÔªÑè¹ ¹. à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ àª‹¹ µÍ¹¹ÕéÍÒ¡ÒÈÌ͹¨Ñ´ áÍÏ ¤ç͹´ÔªÑè¹àÅ¢Ò´Õ. ¤ÁÁ. áÍÏ. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. air conditioner). áÍÏ ò ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙËŒ ÞÔ§ ÁÕ˹ŒÒ·Õºè ÃÔ¡ÒüÙ⌠´ÂÊÒú¹à¤Ã×Íè §ºÔ¹ ઋ¹ ¹ŒÍ§ÊÒÇ à¢Ò·Ó§Ò¹à»š¹áÍÏÁÃÕ ÒÂä´Œ´áÕ µ‹à˹×Íè ÂÁÒ¡. àÃÕ¡àµçÁ æ Ç‹Ò áÍÏâÎŒÊàµÊ. ¤ÁÁ. ¹Ò§¿‡Ò. (µÑ´ÁÒ¨Ò¡ Í. airhostess). áÍÏ¡Õè ¹. ¼ÙËŒ Þԧᡋ ઋ¹ ´ÙáÍÏ¡¾Õè Ç¡¹Ñ¹é «Ô àÁŒÒ¸¡¹Ñ äÁ‹ËÂØ´àÅÂ. (áÍÏ µÑ´ÁÒ¨Ò¡ áÍÏâÎŒÊàµÊ, ໚¹¤Ó¼Ç¹). áÍÏâÎŒÊàµÊ ¹. ¾¹Ñ¡§Ò¹¼ÙŒËÞÔ§ ÁÕ˹ŒÒ·ÕèºÃÔ¡Òüٌâ´ÂÊÒú¹à¤Ã×èͧºÔ¹ ઋ¹ áÍÏâÎŒÊàµÊÁÕÃÒÂä´Œ´áÕ µ‹à˹×Íè ÂÁÒ¡. àÃÕ¡Êѹé æ Ç‹Ò áÍÏ. ¤ÁÁ. ¹Ò§¿‡Ò. (Í. airhostess). áÍâúԡ ñ. ¹. ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò´ŒÇ¡ÒÃൌ¹µÒÁ¨Ñ§ËÇд¹µÃÕ àª‹¹ áÍâúԡ ໚¹ÇÔ¸ÕÅ´¹éÓ˹ѡ·ÕèʹءáÅÐä´Œ¼Å´Õ. ò. ¡. ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò´ŒÇ¡ÒÃൌ¹µÒÁ¨Ñ§ËÇд¹µÃÕ àª‹¹ à¢Òä»áÍâúԡ ·ÕèÊǹÅØÁ·Ø¡ÇѹËØ‹¹¶Ö§´ÕÍ‹ҧ¹Õé. (Í. aerobic). âÍŒ! ¾ÃÐ਌ҨÍϪ ÁѹÂÍ´ÁÒ¡, âÍŒ! ¨ÍϪ ÁѹÂÍ´ÁÒ¡ ¤ÓÍØ·Ò¹áÊ´§¤ÇÒÁª×蹪ͺ໚¹¾ÔàÈÉËÃ×ÍàÁ×è;ºÊÔ觷Õèá»Å¡ÁÒ¡ æ ઋ¹ âÍŒ! ¾ÃÐ਌ҨÍϪ ÁѹÂÍ´ÁÒ¡ ©Ñ¹äÁ‹à¤ÂàË繧ҹã¤Ã਎§áºº¹ÕéÁÒ¡‹Í¹. (ÁÒ¨Ò¡ÃÒ¡Òà TV direct). ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

145


âÍ ñ. ¡. ÍÂÙ‹ã¹à¡³±´Õ ઋ¹ Ìҹ¹ÕéÍÒËÒÃ´Õ Ê¶Ò¹·Õè¡çâ͹Ð. ¤ÁÁ. âÍà¤. ò. ¡. àËç¹´ŒÇÂ, µ¡Å§, ઋ¹ ©Ñ¹áµ‹§µÑÇẺ¹Õé à¸ÍÇ‹ÒâÍËÃ×ÍÂѧ. ¤ÁÁ. âÍठ(µÑ´ÁÒ¨Ò¡âÍठ«Öè§ÁÒ¨Ò¡ Í. O.K.). âÍठñ. ¡. ÍÂÙã‹ ¹à¡³±´Õ ઋ¹ Ìҹ¹ÕÍé ÒËÒÃ´Õ Ê¶Ò¹·Õ¡è âç ÍहÐ. ¤ÁÁ. âÍ. ò. ¡. àËç¹´ŒÇÂ, µ¡Å§, ઋ¹ àÊÒÏÍҷԵ¹¨Õé Ðä»à·ÕÂè Ç·ÐàÅ âÍà¤äËÁ. ¤ÁÁ. âÍ. (Í. O.K.). âÍफԡ¡ÒáÃçµ ¡. µ¡Å§ ઋ¹ àÃ×Íè §·Õ¨è ТÍãËŒªÇ‹  ¹Ò©ѹâÍफԡ¡Ò áÃçµáÅŒÇ. (Í. OK. cigarette). â;մաÒÏ´ ¹. ºÑµÃ·Õãè ªŒº¹Ñ ·Ö¡»ÃÐÇѵáÔ ÅТŒÍÁÙÅ¡ÒÃà¨çº»†Ç ¡Òþºá¾·ÂáÅÐ ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Õäè ´ŒÃºÑ ¢Í§¤¹ä¢Œ ઋ¹ ÃÍÊÑ¡¤ÃÙ¹‹ ФР¤Ø³ËÁÍÁÒ¶Ö§áÅŒÇ à´ÕëÂǾÍ਌Ò˹ŒÒ·Õè¹Óâ;մաÒÏ´ÁÒãËŒ ¡çࢌҾº¤Ø³ËÁÍä´ŒàŤ‹Ð. ¤ÁÁ. ºÑµÃ¼Ù»Œ dž ¹͡. (âÍ¾Õ´Õ Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ Í. outpatient department, ¡ÒÏ´ ÁÒ¨Ò¡ Í. card). âÍྋ¹ ¡. áͺËÅºä» àª‹¹ ©Ñ¹¨ÐäÁ‹ÍÂÙ‹¨¹àÅÔ¡»ÃЪØÁ¹Ð ¢ÍâÍྋ¹µÍ¹àºÃ¡ ¹éÓªÒ. (Í. open á»Å¨Ò¡ ແ´). âÍâÁ‹ ñ ¡. ÍÁ, àÍÒà§Ô¹ËÃ×ͧ͢ä»áŌǷÓ໚¹äÁ‹ÃÙŒäÁ‹ªÕé äÁ‹¤×¹à¨ŒÒ¢Í§, ઋ¹ à¢ÒÂ×Áà§Ô¹ä»áÅŒÇâÍâÁ‹àÅÂ. (à¾Õé¹àÊÕ§ÁÒ¨Ò¡¤ÓÇ‹Ò ÍÁ). âÍâÁ‹ ò ¡. ¢ÒÇÁÒ¡ ઋ¹ ¼ÙŒËÞÔ§¤¹¹Ñé¹âÍâÁ‹¨Ñ§àÅÂ. àÊ×éÍà¸ÍÁͧ¡ÅҧᴴáÅŒÇ âÍâÁ‹ÁÒ¡. (ÁÒ¨Ò¡ÂÕèˌͼ§«Ñ¡¿Í¡«Ñ¡¼ŒÒ¢ÒÇ).

146 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


âÍÍÔªÔ ¡. à¡Ô´ÍÒ¡ÒêҵÒÁËҧ¡Ò ઋ¹ ¹Ñ§è àªÕÂÏ¡ÌÕ Ò¹Ò¹ ÁѹâÍÍÔªÔ ª‹Ç©ش˹‹ÍÂ. (ÁÒ¨Ò¡ÂÕèËŒÍà¤Ã×èͧ´×èÁ»ÃÐàÀ·ªÒ Oishi). ä͌⤌

¹. ¹éÓµÒÅàÁÒ àª‹¹ Çѹ¹ÕéàÍÒä͌⤌ÁÒãËŒäË˹Öè§.

äÍ´Ù ñ. ¹. ¡ÒáÃÐ·Ó (㪌¤¡Ù‹ ºÑ äÍà´ÕÂ) ઋ¹ ËÁ͹ÕÁè áÕ µ‹äÍà´Õ äÁ‹à¤ÂÁÕäÍ´ÙàÅÂ. ò. ¡. ·Ó (㪌¤Ù‹¡Ñº äÍà´ÕÂ) ઋ¹ à¢ÒºÍ¡Ç‹Òà¢ÒÁÕäÍà´ÕÂ´Õ æ ᵋàÁ×èÍäèРäÍ´ÙàÊÕ·աçäÁ‹ÃÙŒ. (Í. I do àÅÕ¹àÊÕ§¤ÓÇ‹Ò idea). äÍà´Õ ñ. ¹. ¤ÇÒÁ¤Ô´ ઋ¹ äÍà´ÕÂá‹ æ Í‹ҧ¹Õé ¤Ô´ÁÒä´ŒÂѧä§. ò. ¹. ¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè´Õ, ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä, ઋ¹ ª‹ÇÂÍÍ¡äÍà´ÕÂ˹‹ÍÂÇ‹Ò àÂç¹¹Õé¨Ðä»àÅÕ駡ѹ·ÕèÌҹä˹´Õ. ¢Í§áµ‹§ºŒÒ¹¾Ç¡¹Õ鶌ÒãÊ‹äÍà´ÕÂࢌÒä» Êѡ˹‹Í¡ç¨Ð¢ÒÂä´ŒÃÒ¤Ò¢Öé¹. (Í. idea). äÍà´Õ¡ÃЩٴ ¡. à¡Ô´¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁ‹ æ ËÅÒÂÍ‹ҧ»Ãдѧ¢Öé¹ÁÒ àª‹¹ ºÑ³±Ôµ¨ºãËÁ‹¡çäÍà´Õ¡ÃЩٴẺ¹ÕéáËÅÐ ¾Í·Ó§Ò¹ä» ÊÑ¡¾Ñ¡¡çËÁ´ä¿. (äÍà´Õ ÁÒ¨Ò¡ Í. idea). äÍà´ÕÂᨋÁá¨ŽÇ ñ. ¡. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´·Õè´ÕÁÒ¡ ઋ¹ à¸Í¹ÕèäÍà´ÕÂᨋÁá¨ŽÇ ¨ÃÔ§ æ ·ÓãËŒ§Ò¹¹Õ»é ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÁÒ¡à¡Ô¹¤Ò´. ò. ¹. ¤ÇÒÁ¤Ô´·Õ´è ÁÕ Ò¡ ઋ¹ àÅ¢Ò¸Ô¡Òä¹ãËÁ‹ÂÍ´ÁÒ¡ ÁÕäÍà´ÕÂᨋÁᨎÇÁÒàʹ͵ÅÍ´. (äÍà´Õ ÁÒ¨Ò¡ Í. idea).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

147


äÍà´ÕºÃÃà¨Ô´ ñ. ¡. ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁ‹ æ ·ÕèàÅÔÈËÃÙ (Áѡ㪌ã¹àªÔ§»ÃЪ´ »ÃЪѹ) ઋ¹ ËÑÇ˹ŒÒ¤¹ãËÁ‹äÍà´ÕºÃÃà¨Ô´¨ÃÔ§ æ ¶ŒÒ¨Ð·Ó·Ø¡â¤Ã§¡Ò÷Õàè ¢ÒàÊ¹Í ¤§µŒÍ§à¾ÔÁè ਌Ò˹ŒÒ·Õè ÍÕ¡ÊÒÁà·‹Ò. ò. ¹. ¤ÇÒÁ¤Ô´ãËÁ‹ æ ·ÕèàÅÔÈËÃ٠ઋ¹ äÍà´ÕºÃÃà¨Ô´ ¢Í§à¢Ò·ÓàÍÒ·Õ»è ÃЪØÁÍÖ§é . (äÍà´Õ ÁÒ¨Ò¡ Í. idea). äÍŒµÙ´ËÁÖ¡ ¹. ¤Ó㪌àÃÕ¡à´ç¡ªÒÂàÅç¡ æ Í‹ҧàÍ繴٠ઋ¹ äÍŒµ´Ù ËÁÖ¡ÁÒËÒµÒ˹‹Í ¨ÐãËŒ¢¹Á. äÍàÍʺÕàÍç¹ ¹. ÃËÑÊ·Õè¡Ó˹´¢Öé¹ ãªŒ¡ÑºÊÔ觾ÔÁ¾»ÃÐàÀ·Ë¹Ñ§Ê×Í·ÑèÇä» à»š¹àÅ¢ »ÃШӵÑǢͧ˹ѧÊ×ÍãËŒ¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ»ÃÐà·È Êӹѡ¾ÔÁ¾ áÅÐ ÅӴѺ¢Í§ÊÔ觾ÔÁ¾·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡Êӹѡ¾ÔÁ¾¹Ñé¹ æ ¡‹Í¹ ¤.È. òõõð ÁÕ ñð ËÅÑ¡ µÑé§áµ‹»‚ òõõð ÁÕ ñó ËÅÑ¡ ઋ¹ à´ÕëÂǹÕé¨Ð¤Œ¹ËÒ Ë¹Ñ§Ê×ͨҡ¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏˌͧÊÁش㪌äÍàÍʺÕàÍç¹Í‹ҧà´ÕÂÇ¡ç¾Í äÁ‹µŒÍ§¨´ª×èÍàÃ×èͧä». (ÁÒ¨Ò¡ ISBN «Öè§Â‹ÍÁÒ¨Ò¡ International Standard Book Number). ÍÑ¡Éà ΠÎÑÅâËÅ Í. ¤Ó¡Å‹ÒÇáÊ´§¡Ò÷ѡ·Ò â´Â੾ÒÐ㹡ÒÃÃѺâ·ÃÈѾ· ઋ¹ ÎÑÅâËÅ ¨Ð¾Ù´¡Ñºã¤Ã¤Ð. ÎÑÅâËÅ ÁÒ·ÓÍÐäÃá¶Ç¹Õ騍Ð. (Í. hello). Î×ÍÎÒ ¡. ʹã¨á¡Á»ÃÐËÅÒ´ã¨áÅе×è¹àµŒ¹ (㪌¡Ñº¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡) ઋ¹ Êѧ¤Á Î×ÍÎÒ¢‹ÒÇËÁÑé¹ÊÔ¹ÊÍ´ÃŒÍÂŌҹ¢Í§¹Ñ¡ÃŒÍ§ª×èʹѧ.

148 ¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ


ÎÙÅ‹ÒÎÙŒ» ñ. ¹. ˋǧÂÒ§¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹ÒÈٹ¡ÅÒ§»ÃÐÁÒ³ ñ àÁµÃ 㪌¤ÅŒÍ§µÑÇ áÅŒÇâ¡ÅÓµÑÇãËŒËÇ‹ §ËÁعÃͺµÑÇ à»š¹à¤Ã×Íè §»ÃСͺ¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅѧ¡Ò ËÃ×Í¡ÒÃáÊ´§ ઋ¹ à¢Ò«×éÍÎÙÅ‹ÒÎÙŒ»ÁÒäÇŒÍÍ¡¡ÓÅѧà¾×èÍÅ´àÍÇ. ò. ¹. ¡ÒÃൌ¹â¡µÑÇ á¡Ç‹§á¢¹ á¡Ç‹§¢Ò ËÃ×Í·ÓÍÒ¡ÒÃÍ‹ҧÍ×è¹ â´Â ÁÕˋǧÂÒ§ÎÙÅ‹ÒÎÙŒ»¤ÅŒÍ§ÍÇÑÂÇÐʋǹµ‹Ò§ æ ÍÂÙ‹áÅÐãˌˋǧËÁعÍÂÙ‹ã¹ µÓá˹‹§·Õ¤è ŌͧÍÂÙ¹‹ ¹Ñé ઋ¹ à¢Òൌ¹ÎÙÅÒ‹ ÎÙ»Œ 㪌ËÇ‹ §¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ ó ˋǧ ËÁع·Ñé§àÍÇ á¢¹ áÅТÒ. (Í. hula hoop). àÎÎÒ»ÒϵÕé ñ. ¹. §Ò¹àÅÕé§ÊѧÊÃä, §Ò¹àÅÕé§Ã×è¹àÃÔ§, ઋ¹ ºŒÒ¹¹ÕéÁÕàÎÎÒ»ÒϵÕé ໚¹»ÃШÓ. ò. ¡. ʹءʹҹÃ×¹è àÃÔ§ ઋ¹ à¢Ò໚¹¤¹àÎÎÒ»ÒϵÕé ©Ñ¹¨Ö§ªÍºà¢Ò. (»ÒϵÕé ÁÒ¨Ò¡ Í. party). áι´Õäé ´Ã¿ ¹. ÍØ»¡Ã³ÊÓËÃѺºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙŨҡà¤Ã×Íè §¤ÍÁ¾ÔÇൌÍÏ ÁÕ¤ÇÒÁ¨Øʧ٠ÁÒ¡ àÁ×èÍáá¼ÅÔµÁÕÅѡɳÐ໚¹á·‹§¢¹Ò´àÅç¡à·‹Ò¹ÔéÇËÑÇáÁ‹Á×Í »˜¨¨ØºÑ¹ÁÕ ËÅÒÂÃÙ»·Ã§. ¤ÁÁ. ¸ÑÁºä´Ã¿, á¿Åçªä´Ã¿Š. (Í. handy drive). äÎâ«à«, äÎâ««Ñ´â«à« ¹. ¤¹·ÕèäÁ‹ãª‹äÎâ«áµ‹¾ÂÒÂÒÁ·ÓµÑÇãËŒàËÁ×͹äÎâ« áÅРࢌÒÊѧ¤Á¡Ñº¾Ç¡äÎ⫠ઋ¹ ¾Ç¡¹Õäé Á‹ãª‹äÎ⫵ÑǨÃÔ§ËÃÍ¡ ໚¹¾Ç¡äÎâ«à«ÁÒ¡¡Ç‹Ò. (ÁÒ¨Ò¡ äÎâ«+â«à« ËÃ×Í äÎâ« +â««Ñ´â«à«).

¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ¤ÓãËÁ‹ àÅ‹Á ò ©ºÑºÃÒªºÑ³±ÔµÂʶҹ

149

พจนานุกรมคำใหม่  

พจนานุกรมคำใหม่ โดยราชบัณฑิตยสถาน 2555

Advertisement