Page 1

yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iy[F ÀDµ_Gxе ¬þ÷ ¢è¨ÐµéqyÐF ³«LyjFZÐµÒ ¨Ðµé`¯ `±´XyÐF `¯_`±Ãª[F: 1

`¯_fyÐF: 1

»S[µ^³KA bxݵ zøƱ: »_.ûßǨеé³KA

xеéoƯ gÀ«xDµ¥Ýlò yVF³«øƱ t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl-

6

¨VµÒxVµq_üKF SDµÑ³DAyÐF³KA: »_.¿÷¬¡ÛVµÅ £éo³×zøƱ: zøƱ ßâN³ÐA³KA: #SеڪDFÑq_üKF &¨Ðµé³DAÁª[F_üKF ¨VµÒxVµL³KA: ¢Nv³KAÂò bxݵ À«ßO: øⰪ״ü«ø`±³KA:

Eʱ_Ûе³KA »_.¬Ðµ³ÐAÒåKl »_.´nÐl¨ÐµåKl

13 19

Edited, Printed and Published by

M. Giri Kumar for Taroon Media Network Regd. Off: 1-121, Dr. Bala Street, Aler, Dist. Nalgonda - 508 101 and Printed at Hyderabad. CABLE TODAY: Journal Published monthly as 12 iss ues per year is available only through subscription and at selected dealers & Shops. CABLE TODAY: is the trademark of Cable Today journal Nomaterial including the logo may be reproduced electrionically or otherwise, without the written consent of the publisher. The opinion in the articles are those of the authors and the publisher may not necessarily agree with them. CABLE TODAY: Accepts no responsibility for material contained in the article and advertisements. The articles are at the sole risk of the author and the advertisements are at the sole risk of the advertiser. It is not the intention of the journal to encourage in any way actions that are contrary to existing or future regulations, rules or local laws. CABLE TODAY: Accepts no responsibility for returning the unsolicited materials. All legal matters subject to Bhongir, Nalgonda jurisdiction only.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

1

¨ÐµÒ³× x«ü«_!

18 t`±³VA^³ÐA½ WŬ¡¥×½ zyÐFª[F

23

»_.»Æ¯.É xеÒ_S[µ »_.»¥Ýl.ù 25

58 ´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


syÐFÁ¨Ðµé^... ´Ü±ZеҨDµÒÑxе yVF£Ò¥ÝlªjFÕ t`±³VA^³ÐA½Ç, »_.»Æ¯.É¿Ç ¨ÐµÒßZеÒÒ #nVlºè_´¸Ûе âèQ³ÐAyÐF¥×y«Iy[F ¨ÐµÒÒ_ÛеÒü« Uxе_Ûеxе x«¨ÐµÒ `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA nÐlÒ¦@¡y«_Ïе¿Ò ¬óµ÷ZеÒiñl`¯ÒÇ_^Òx«áxеÒ. üÐF¬Ðµ ¨ÐµÒéSVµeÐlÒ½ü« »`±\SDµ`±\S« #I »ÛеҳÐAÒ Àеé`¯Òãxеá #nVl`c âèQ³ÐAÇ¿Ò, ¨ÐµÒÒ¹o_ü« ´ü«ÕÒål yVF£Ò¥ÝlªjFÕ t`±³VA^³ÐAÒ½, »_.»Æ¯.É¿Ç "yVF£Ò¥Ýl^ÒSVµ' ¨Ðµé`¯`±´XyÐFxÐµÒ b¥¡ ÕÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒ_ÀеҬеÒx«áxеI ¬óµ÷ZеÒiñlZеҪ«Iy[F »_¬Ðµü«x× `¯_¬×Üc`¯Òãx«áxеÒ. ÕÒ "yVF£Ò¥Ýl^ÒSVµ' ¨Ðµé`¯ `±´XyÐFxÐµÒ ë xе_Ûеxе x«¨ÐµÒ `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA_¥× ÕÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒ_ÀеҬеÒxеá_ÛеÒÇ »_¬Ðµü«x× üÐF³ÐAÚ`±SеҬеÒx«áxеÒ. ë ¨Ðµé`¯ `±´XyÐF ÕÒ ¨Ðµéxе`¯ `±Ã´XyÐF #xеÒy×_S[µ..tÛеß_Àе_S[µ...tê³ÐAÚG_Àе_S[µ...#ÇÁxе ÀVµ³ÐAÒJy×_S[µ...Uxе_Ûеxе x«¨ÐµÒ `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA_¥× #_Ûе³ÐAé t"xе_Ûе_'ü« E_S«¿I y׳ÐAÒy×_S[µ. yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ `¯_ÏVµ¨ÐµÒ¨VµÒ ¸ÛVµoZеÒ_ü«..yVF£Ò¥Ýl³ÐA_üÐF_¥× ¨«ßy[F L³ÐAÒüÐFҬеÒxеá #x«oZеéIá »Ûеҳ×Á¨ÐµSе_ y×`¯_, ¨«ß `öÇÁ¿xеÒ, ¨«ß @¡¸Ûеo¬Ðµ¿xеÒ, ¨«ß x«oZеÒâN³«^_¥× ¦@¡üÐF_ü«, ¨«ß yÐF`cÂ`¯Òu¡¿¥× âè¿Ò `±_ÀеÒyרеSе_ y×`¯_, t`±³VA^³ÐA½ ZDµéüÐFÏVµ¨ÐµÒ_ y×`¯_ x« ¨Ðµ_¬ÐµÒ @¡¸Ûеo¬ÐµxÐµÒ I³ÐAÚßã¢èãxеI ðÕÒ b`¯Òãx«áxеÒ. É yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KAü«xVµ ü«Ç_S«, É `±´XyÐF `¯_âèÛеÇIü« YS« I³ÐA_¬Ðµ³ÐA_ Ûе§|Sе `¯_yÐF¿v_¬× ÕÒ `¯¨ÐµÒ`¯o¿ ¢è¸Ûеy×`¯_ #`ößánÐl¿Ò âè^Ò `±SеS«IyVF yÐF§Üc ÀVµ¢èãxеÒ. bÛVµ x« ´`±¸Û«xе yÐF³ÐAã¨Ðµo_. `¯¨ÐµÒ`¯o »¥¡_ª[FÛDµÑx«.. »_¬Ðµª[FÛDµÑx«..ù ³ÐAé`±_¥× ¨ÐµÃx«á, x«oZÐµÒ `±³ÐA_ü« x«¨Ðµ_¬ÐµÒ `¯`öy«³«Iá #_G¢èãxеI ¬óµ÷ZеÒiñl`¯Òãx«áxеÒ. ë `±´XyÐF ÕÒÇ É ¨VµGyÐF #¨«Ú¿I....#¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ÛеI YS« ðÕÒ b`¯Òãx«áxеÒ. üÐF¬Ðµ ¨ÐµÒéSVµeÐlÒ½ü« ë `±´XyÐFxÐµÒ ¨Dµ¿ÒüÐFÒ¥×y[F ¬ñµ¨«¿I xVµxÐµÒ `±SÐµØ ´nÐl¨ÐµÒ #_¬¡ b_¬¡ y«ÛеÒ. xVµxÐµÒ `±´XyÐFxÐµÒ ´âè³ÐA_¦æ`¯Òãx«áxеxеá Å`cZеÒ_ ¬óµ÷ZеÒü«xVµ »_¬×¨ÐµÒ_G ´nVlZDµé¦æ¥¡`cÒ¿Ò ¨DµxеÒá¬Ðµª[F ´âN¬¡òðIá #_G_À«³ÐAÒ. #SеÒüÐFÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ¨VµÊ¯¥¡ ¸ÛDµÑ³«oIá bÀ«J³ÐAÒ. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« "{ ¨Dµ_^ ¨VµÒ¨ÐµÒÒx«á¨ÐµÒ_^é' ¢èª[F yVF£Ò¥ÝlªjFÕ t`±³VA^³ÐAÒ½, »_.»Æ¯.É¿Ò bfJxе `¯`öy«³ÐA_, ´âN¬¡ò`ö_ xVµxÐµÒ »xеáª[FyjF ¨ÐµÒ³ÐA¨Ðµ¥ñlxеÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« »_Ûе³× ¨ÐµÒðxеҦ@¡¨ÐµÃ¿Ò...¨«³ÐA_ÛеßyjF ʱ³ÐAÒ Ê±³ÐAÒx« yÐF§¬ÐµL¾¬Ðµ¿Ò ¬óµ÷ZеÒiñl`¯ÒÇ_^Òx«áxеÒ. ë ¨Ðµé`¯ `±´XyÐF Û«Ú³« ´`±w Å`cZеéIá ÏеÒålÍ_ü« ExеáG Exеá^Ò½ü« ÕÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒ_ÀеS«Iy[F n«ZеÒnÐlÇ㥡 ´`±ZеÒXá¢èãxеÒ. @¡½yKF #_SKµ ¨DµÑªÝF¥× ¨ÐµÒÒ´G_À«¿_ªVFxVµ ë ³×Ë¥×½ »_¬× ´nÐl¨ÐµÒ¬×, ¹³ÐAÒJ¬× YS[µxе `±I. #¥¡_ª[FG `±´XyÐF ¨DµÒҬеã_ yÐF¿³KA¥× #_ªVF »_Ûе³× ÅÒ´¬ÐµÒ¿Ò { ¨Ðµ¿½ #¨ÐµÃ¬ÐµÒ_Û«? À«¥¡ ¹³ÐAÒJ #I ¦@ÐlZеÒÖ±ª[FÂx«, ¨DµÒÒyÐFÁ¨×I ¸ÛDµÑ³ÐAo_¬× x« `¯`öÀе³ÐAÒ¿Ò yVF£Ò¥ÝlªjFÕ t`±³VA^³ÐA½ ´âN¬¡ò`ö_¬× b¥¡ ÕÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ³«üÐF÷ü«xеÒ. ë `±´XyÐF¥× yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iy[F ÀDµ_Gxе »x×á Å`cZÐµé¿¬× âè^Ò ¬¡i¡ ¢è_yVFXyÐF `±ßi¡¾xе_, ÕS[µZDµé, tS[µZDµé, b_^³KAxDµªÝF, Ö¯¥ÝløâNxݵ, 3q, ÖöÀݵS[µ, 3S[µy[F ÀDµ_Gxе Å`cZÐµÒ `±ßi¡¾xе_¬× âè^Ò, ´`±¨ÐµÒÒ¹ x«oZеҨ«ÛеҿÀVµ t`±³VA^³ÐAÒ½, »_.»Æ¯.É¿Ò »ÛеҳþÁ_^Òxеá `±¿Ò yVF£Ò¥Ýl `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ö±Ñ, `¯éÀеxе¿Ò, `¯¿ð¿Ò ¬óµ÷ZеÒiñl`¯éãxVµ £Ò÷½¬óµ³ÐA, ¨Dµ_S[µ¬óµ³ÐA, ´yjFS«³ÐA_ü«¿Ç ÀDµ_Gxе tyÐF³ÐA¤åjlZеҨDµÒÑxе êߤyÐF¿¬×âè^Ò, ´`±¨ÐµÒÒ¹ ³«LyjFZÐµÒ x«ZеÒÇ¿ b_^³ÐAéÚo¿Ò, ÅnVl½`cål¿Ò, `±¿Ò ¢è_yVFXyÐF ¨«o¢è¿Ò, ³ÐAÀеxе¿¬× ÀеyÐFÁª[F nDlÑ÷¥× ´`±ÀеÒ

yVF£Ò¥Ýl TODAY

2

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


ß_f »`±vª[FyÐF`±\SÐµÒ ÕÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ¬ñµ¨ÐµS«Iy[F ´`±ZеÒXá¢èãxеÒ. #_¬ñµy«ÛеÒ, yVF£Ò¥ÝlªjFÕ t`±³VA^³ÐAÒ½, »_.»Æ¯.É¿ ܱ¿½¿ £³KAãSVµ¿ ÅnVlºè¿¬× âè^Ò ÀеyÐFÁª[F yÐF¿³KA øⰪ׿xÐµÒ ë `±´XyÐF¥× Àеé`¯ÒyרеÀеÒJ. yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iy[F ÀDµ_Gxе ¨ÐµÒ_f ÀDµSеҿ¬×âè^Ò ¢è¨ÐµéqyÐF, ³«LyjFZÐµÒ ÅnVl½`cål¿Ò YS« ë `±´XyÐF¥× ¨ÐµÃ_ª«³AÒÒ. ÀеÛеҨе³ÐAÒ¿Ç ´`±ZDµéLx«¿xÐµÒ yÐF÷û_ÀеSе¨VµÒ y«Ç_S«, ¬ÐµÛеÒ`±ß `±ßn׸Ûеx«¬Ðµ¶yÐF Àе³ÐAo¿Ç x«_G `±¿yÐFS«Iy[F YS« Õ¿Ò yÐF÷v_ÀVµ¥¡ ë ³ÐAÀеxе¿Ò ¢èüÐFÒ¬¡³AÒÒ. yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_ tųÐATÞÅ_f ³DA_SÐµÒ Ûеn«@¡h¿Ò üÐFS[µÀ«³AÒÒ. ³×Ë ³×ËyjF ë ³ÐA_üÐF_¥× »x×á Å`±½¨«¬Ðµ¶¨DµÒÑxе ¨Ðµé³ÐAÒv¿Ò À×^ÒÀVµ`¯ÒÇ_^Òx«á³AÒÒ. ø`±÷¬Ðµ_ü« ´`±`±_Àе¨VµÒ xеé¬Ðµxе_ü« tÅ`cÁß_Àе£SеҬеÒ_G. ë ÛеnÐl¥× yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iá xе¨ÐµÒÒ¶ÇI £¬ÐµÒÇ¿Ò ¨Dµ¿½Ä`¯Òãxеá t`±³VA^³ÐAÒ½ WŬ¡¿Ò ¨Ðµé´¬Ðµ_ b_y« zyÐFª[F¥×xVµ yþ^ÒÂÅÒª«ÂSеҬеÒx«á³AÒÒ. bG #_Ûе³ÐAé t¥×f_À«÷ò yÐFSÐµÒ ÛеZеÒ{ZеҨDµÒÑxе Å`cZеÒ_. b¥¡_ª[F ¨«ß WŬ¡¥×½ ¨Dµ¿ÒüÐFÒ ÀеéS«¿xеáÛVµ x« f³ÐAÒ `¯_yÐF¿v_..¨«ß ´nÐl¨ÐµÒ, ¨«ß t¥×Àеxе, ¨«ß tnÐlZеÒ_ #{á ë `±´XyÐF Û«Ú³« âèQ³ÐAÇ¿ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ³«¨«¿xеáÛVµ x« ´`±ZеҬеá_. ë tnÐlZеÒ_ y×`¯_ xVµxÐµÒ »Iá yÐFºèÂ¥ólÑx« »Ûеҳ×Á¨ÐµS«Iy[F ¨Dµxеy«SеxеÒ. "i¡¾xе_' »¨ÐµS[µ ¢°¬ÐµÒãy«ÛеÒ...#¥¡üVF »ÛеüÐFSе_ ¬Ðµ`±\y«ÛеÒ...»¨ÐµS[µ â°^Âyþ^Âxе_¬Ðµ y«¿_. ù ´@¡SKµy«Â³ÐAÒy[F, Ö±Ûеh »_.»Æ¯.É¿Ç »yÐFÁSе ܯüÐFá¥Ýl yÐFªÝF ÀVµ¢èãS×xеI ù t`±³VA^³ÐAé ¦@ÐlZеÒ`±Sеxе¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÛеÒ. b¥¡_ª[F Å`cZеé¿Ç `¯_£_¸G_f ÕÒ "yVF£Ò¥Ýl^ÒSVµ'¥× ÏеÒålÍ_ü« ¬óµ¿Ò`¯ÒyרеÀеÒJ...¬ÐµÛ«Ú³« `±ß`cÁß_ÀеÒyרеÀеÒJ. f¨Ðµ³ÐAü« b_y× Å`cZеÒ_...üÐF¬Ðµ yþ_¬Ðµ y«¿_ü« ¨ÐµÒxе_ (´ü«ÕÒål yVF£Ò¥Ýl #_SKµ »_.»Æ¯.É t`±³VA^³ÐAÒ½) ´`±¦@ÐlÒ¬¡ÚIy[F ´`±¸Û«xе_ü« yþIá x«oZеÒ`±³ÐA¨DµÒÑxе S[µ¨Ðµé_Sе½xÐµÒ `±ß`cÁß_À«¿I ÅxеáÅ_ÀеÒÇx«á_. ÄI y×`¯_ »x×á ¸Ûе³«á¿Ò, ³«oÈ¿Ò I³ÐAÚÜö_f tZеé q¥¡½ yÐF¥ólyÐF³KA¿Ç ÅxеX `±´¬¡¿xÐµÒ #_Ûеiñln«_. `¯ÚkRZÐµÒ ¨DµÑ.»Æ¯.³«LnVl¹³KA³DAS[µØü«³ÐAÒ ë `¯¨ÐµÒ`¯o¿ `±ßºèÁ³«Iy[F yÐF§Üc ÀVµ¢èãxеI ðÕÒ bÀ«J³ÐAÒ. #_¬Ðµ¥×xVµ tZеÒxе ¨ÐµÒ³ÐAål_ ¨ÐµÒxÐµÇ w³ÐAI¥×^Ò. ë Å`cZеéIy[F yþIá ³«LyjFZÐµÒ âèkÂ¿Ò YS« ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨VµÒIÊø±¢NÂ¥× ´`±¸Û«xе_ü« ´`±¢èãÅ_À«³ÐAÒ. y«{..yþ_Ûе³ÐAÒ Ö±Ûеh ¨ÐµÒxеÒ`cÒ¿Ò ´@ñly[F_üKF xеéoƯ #_^é ¬Ðµ¨ÐµÒ `±¿ÒÇ£S[µ¬× ªjFÕ¥×½ ´`±yÐF^xе¿Ò b`¯éã ¨«³ÐA_ ³×Ë¥×½ t`±³VA^³ÐA½ ijÐAay«÷yÐF `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ò `±ß`cÁß`¯Òãx«á_ #I üþ`±v¿Ò ÀDµ`±\ÇI ùS«G üÐFS[µfx«...b`±vª[FyjF ù `¯¨ÐµÒ¢èo y«³ÐAo³ÐAé`±_ Û«¿J¥ñlÛеÒ. ""£¿¨Ðµ_¬ÐµÒSе x«yVF¨ÐµÒI `±¿Ò¨ÐµÃ³ÐA¬× {´üÐFÜö_f `±¿ÒÇ^xVµ¿ £¿¨Ðµ_¬Ðµ¨DµÒÑxе `¯³ÐAv¨ÐµÒÒ Àе÷z¨ÐµÒ¿ ÀVµ¬Ðµ fy[FÁ......`¯Ò¨ÐµÒw...'' ù `¯¨ÐµÒ`¯o `±ßºèÁ³ÐA¨DµÒÑx« ´ü«ÕÒål yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ âN³«^_ Û«Ú³«xVµ ¢è¸Ûеo¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬×_Ûеxеá xеüÐFá `¯¬¡oIá Ö±Ñ nÐl¬ÐµyÐF_ ¨ÐµÒ³×¢èß ¨ÐµÒxÐµÇ üÐFÒ³ÐAÒãÇ ¬óµ`¯Òã_G.

#¦æxе_Ûеxе¿¬×... -»S[µ^³KA

»_.ûßǨеé³KA yVF£Ò¥Ýl TODAY

3

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

4

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


xVµx–µ“ ÷Ø—¨–µ_... ¨ÐµÒxе`¯Ò xVµ´¬Ðµ ¦@¡`c txе_Ûе @¡ºèv¿Ò #´nÐlÒ xеZеÒx«¿Ò. ³«¥ñl ´`±X æ_ÛеҨеà `c´SеÒÀеҿ ܯ_¸ÛеҨеÃ. #xе_¬Ðµ ÅnÐlÚ_¥× #¿LSÐµÒ¿Ò yÐF¥×½¿ `¯_´Ûе_¥× #¿¿ ¬¡y[FS[µ #I¨«³ÐAo_. #¿LSеҿÒx«áZеÒI ´üÐF`ö_ üÐF¨ÐµÒxе_ ¬Ðµ`±\¬ÐµÒ_Û«! #¿¿Ò »ÛеÒß`¯Òãx«áZеÒI x«¨Ðµ ÀVµ¬ÐµÒ¥ól¬ñµã`¯Òã_Û«! yÐF{áª[F¬× üþ_¬ÐµÒ yÐF¿Ò`±Ç. #ZDµéo! #_^é ³DAª[FÂ_`±Ã ÀVµZеÒÇ. @¡¸Û«´nÐlÒ¨ÐµÃ¿Ç ÀVµ¬ÐµÒ¿Ò `±^ÒÂ. yÐF{áª[F yÐFºè¿xÐµÒ `ö§ÛеZÐµÒ ÀеÏеҨеÿ¬× n׸G_ÀеÒ. `¯¨ÐµÒ`¯o Exеá ÀתVF `±ßºèÁ³ÐA_ E_^Ò_G. ´`±X `±ZеÒx«Iy[F ¿Ïеo_ E_^Ò_G. ë i×S[µ_fxе ÀVµ¬ÐµÒ¿Ò ³VA`±ª[F ¥×y«Iy[F

yVF£Ò¥Ýl TODAY

¨Dµ¿ÒüÐFÒ G¨DµÚ¿Ò. ¬Ðµ³ÐA¬Ðµ³«¿Ç `±]Ûе I³VAhnÐly«Ïе³«¿Ò.

P»S[µ^³KA 5

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


xеéoƯ gÀ«xDµ¥Ýlò yVF³«øƱ t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl `¯¨ÐµéL_¥×I

#Iá ¨Ðµ³«R¿ ¨«ßI tyÐF^ÒÂÇxVµ ´`±¢è³ÐA ¨Ðµé¸Ûеo¨Ðµé¿¥× ªjFÕ ´`±]Ûе¨ÐµÒ¢èìxе_ #I ÀDµâ°vÀеÒJ. ¨ÐµÒIÜc ÛDµÑxе_GyÐF WŬе_¥× ¦@¡üÐF¨DµÒÑxе ë ªDF÷ÅLxݵ Åi¡¾xе_¬×âè^Ò Åx×Û«Iá #_G`¯Òã_G. ÛVµnÐl_¥× âè`±_ Ö±³ÐAÒüÐFҬеÒxеáªVF½ ªjFÕ gÀ«xDµeÐlÒC YS« #_¬ñµ ¨VµüÐF_¬× Ö±³ÐAÒüÐFҬеÒx«á³AÒÒ. ÛVµnÐl_¥× ù ³«‡_¥× ¥ñlxе_¬Ðµü« ¨ÐµÒxе t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl¥× yþ¬Ðµãü« xеéoƯ gÀ«xDµeÐlÒC »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF gÀ«xDµeÐlÒC `±Ã^ÒÂyþ`¯Òã x«á³AÒÒ. ¦@¡³ÐA¬ÐµÛVµnÐl_¥× ÅÒû÷xе ³«´ºè¿ yÐFx«á t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl¥×xVµ ë Å`cZеÒ_¥× `öS«ÅS[µü« »ÇÁ¨Ðµü« yÐFIܱ`¯Òã_G. ¨ÐµÒxе ³«‡_¥× ExÐµá ´`±¬ñµoyÐF `±ßܯì¬ÐµÒ¿¬×@¡^Ò ë ¨ÐµÒ¸Ûеoxе ŦæxÐµá ³«LyjFZÐµÒ t¥×Àеxе¿Ç yþ¬Ðµã gÀ«xDµeÐlCÇ ³«‡_ yVF_´Ûе ¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬ÐµÒ_G. ¨«oâè³ÐA ´`±yÐF^xе¿ ¨Ðµé³DAÁªÝF syÐF y«³ÐAål_ y«ü« ÛVµnÐl_¥× ªjFÕ Å`¯ã³ÐAål ÛеÏ[µål ¦@¡³ÐA¬ÐµÛVµnÐl_¥×xVµ #¸GyÐF_ü« ExеáG. bªjF¨Ðµ¿ y«¿_¥× ÛVµnÐl¨«o`±ã_ü« ªjFÕ ¨«oâè³ÐA ´`±yÐF^xе¿ ³«£S[µ 25 n«¬Ðµ_ Ö±ßû¬ñµ t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl¥× 32 n«¬Ðµ_ Ö±ßû_G. ¨ÐµÒxе ³«‡_¥× ExÐµá ´`±¬ñµoyÐF `±ßܯì¬ÐµÒ¥ñl b_ÛеÒÇ

ÕÒS[µZÐµé ¦@Ðlé¨ÝµÒ Gxе`±´XyÐF¿yVF `±ßÅҬе_ y«Ç_S« ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xDµeÐlÒC ¨«ª[FI ÅÒ_fâNZеé³AÒÒ. bªjF¨Ðµ¿ `±´Xy« ³ÐA_üÐF_¥× ""¢èÏ[µ'' ´üÐFé`±Ã ¢è¸G_fxе çxе¬Ðµ ³«‡_¥× ¨DµÒҬеã_ ÕÒS[µZÐµé ¨Ðµo¨Ðµ`¯ìxÐµÒ syÐF ÇÛеÒ`±Ã ÇGܱ_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« ³«‡ L³ÐAá÷`¯Ò¿ £¬ÐµÒÇ¿Ò yþ_ÀDµ_ @¡üÐFÒ`±S«Ø³AÒÒ. »`±\SÐµé ¥ñlxе_¬Ðµ S[µ¨Ðµé_SÐµÒ syÐFÁ¢èßü« L³ÐAá÷`¯ÒÂ¿Ç ¨ÐµfJ_G. ¬ÐµÛ«Ú³« »¿´y«ÂIyKF ÕÒS[µZеé L³ÐAá÷`¯ÒÂ¿Ç xDµ¿ W¬Ðµ_ 20¨Vµ¿ xеÒ_S[µ ¿Ïе۫ª[F_G. b`±\SÐµÒ ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× 50 gÀ«xDµeÐl½ ¨Ðµ³ÐAÇ E_Sеü« 2014 x«ª[Fy[F ¨«ª[F `¯_¹o 100y[F ÀVµ³ÐAҬеÒ_ÛеxеSе_¥× #XnÐlZDµéy[Fã ¥ñlÛеÒ. yVF£Ò¥Ýl TODAY

6

y«³ÐAål_. y«³þv³VAªÝF ÅÛ«o `¯_`¯ì¿Ò, ßZеҥÝl »Ê¯ÂªÝF ³ÐA_üÐF_, ³«´ºèÂIy[F ÀDµ_Gxе ܯ¨DµÒ_^Ò yÐF_Ö±{¿ ¨ÐµÒ¸Ûеo ©¯Â¥Ýl yÐF_Ö±{¿ ¨ÐµÒ¸Ûеo Ö±³ÐAÒüÐFҬеÒxеá âNªjF, Å`¯ãß`¯Òãxеá ߪDFÑ¥Ýl ³ÐA_üÐF_ ªDF÷yÐF_ yÐF_Ö±{¿Å`¯ã³ÐAål, £_ü«³ÐAÒ xеüÐF¿ ¨«oâè³ÐA_, ¨Ðµ ¨«oâè³ÐA_, y«³þv³VAªÝF t`¯v´¬ÐµÒ¿Ò, ¨Ðµo¨Ðµ¢èZÐµÒ ³ÐA_ü«Iy[F ÀDµ_Gxе yÐF_Ö±{¿Ò syÐFªVFÅÒª[F f¨Ðµ³ÐAÇ fªÝF yÐF_Ö±{¿Ò ֯Ѭе_ ªjFÕ ³ÐA_üÐF_¥× GüÐFҬеÒx«áZеÒxеS«Iy[F xDµ¿Ç ³DA_SÐµÒ yþ¬Ðµã gÀ«xDµeÐlÒC ¨ÐµÀVµJ ¨«ª[FI ÀеéʯãxVµ ¬óµ÷ܯâN¬ÐµÒ_G. ¨«oâè³ÐA¨Vµ¬Ðµã¥ñl y«Ç_S«, ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× ´y[FܯÂZеÒxݵ gÀ«xе¥Ýlò ¨ÐµÒéSÐµÒ ÖöÀݵ.S[µ gÀ«xе¥Ýlòü« syÐFª[F MPEG2¥× ´`±¢è³ÐA_ #¨ÐµÃ¬ÐµÒ_Sеü« bG À«¿Ûеxеá^Ò½ ¨ÐµÒ³× x«¿Ò ´y[FܯÂZеÒxݵ gÀ«xе¥Ýlò ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× ³«@׬еÒx«á³AÒÒ. Õ³ÐAÒ ´ü«¨Ðµé¥×½ `±^Âå«¥×½ ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨ÐµÒ¬¡Iy[F ÀDµ_Gxе ÀеßJ øâè`¯Â³ÐA½ Û«Ú³« t`±³VA^³ÐA½Ç, MSO¿Ç ¬Ðµ¨ÐµÒ gÀ«xе¥Ýlò `¯_£_¸G_fxе @¡Çò¿xÐµÒ #_Ûеiñl`¯éã t`±³VA^³KA yÐFxDµyKFÂŪjFI £ª[F ¨«ßy[F ¨ÐµÒ_f âè߬×Ücy«Iá

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


12000¿ Ö¯ªDFƱ @¡yKFò¿Ò t`±³VA^³ÐA½y[FÀ«J¨ÐµÒI ¢èÏ[µ gÀ«xDµ¥ÝlÇ ÀDµ_Gxе S[µ´Ü¯Â£éo`cxݵ ¨VµÒxVµL³KA U nVl`cûß ü«³ÐAÒ yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµÇ ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ¢èÏ[µ ZеéL¨Ðµéxеo_ »¨Ðµ³× ´`±`±_Àе¨ÐµÒ_¬Ðµª« ¬óµ¿Ò`¯Ò. ¨«³ÐAÒ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½Ö±Ñ ´Ê±¨ÐµÒ ¨ÐµÒ¨ÐµÒy«³ÐA_¬× ë ÖöÀݵS[µ ªDFy«á¿W #¬Ðµo_¬Ðµ ¹kÛе³AÒÒxе @¡yKFò¿xÐµÒ b¨ÐµÚ¥ñlÛеÒ. b_¬Ðµ ¹kÛDµÑxе ¥ñlªDF`¯Ò ªDFy«á¿W @¡yKFò¿Ò ¨ÐµÒxе ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ¥× b_y« #_ÛÐµÒ @¡^Ò¥× ³«¥ñlÛеÒ. #_¬Ðµ ¹kÛÐµÒ Ö±ª[F t`±³VA^³KA ë gÀ«xDµ¥ÝlxÐµÒ Àеé`±¥ñl³ÐAI, ¬Ðµ¨ÐµÒ ª[Ft³KAܱ ³VAªÝF »yÐFÁSе `±S[µâN¬×_ÛеxеI ´`±¦@ÐlҬеÚ_ ù `¯¨ÐµÒ`¯o¿ `±ª[FÂ_ÀеÒy×yÐF âN³AÒÒx«, yÐF{`¯_ ¢èÚÅÒy«³ÐAo_ `¯Úy«³ÐAo_ ³DA_Sеé yÐF÷ܯ¨ÐµÀVµJ ŸÛе_ü« t`±³VA^³ÐA½Ç ¨«³ÐAÒ @¡yKFò¿Ò #_Ûеiñln«³ÐAÒ. `ö×¨ÝµÒ y«oƯ yÐF_Ö±{Ç ÀDµ_Gxе b¨Vµ @¡Çò¿Ò syÐF`±\SÐµÒ ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐAÒ½ ¬Ðµ¨ÐµÒ ¬Ðµ¿xÐµÒ ¬¡yÐF^ÒÂÖ±ª[F âèXyÐF ¨Vµ¿Ò ¨DµfJ_f iólÅÒI, ¬ñµL S[µPy×Sе³KA @¡Çò¿xÐµÒ ¹kÛÐµÒ ÀVµn«³ÐAÒ. #¥¡ yþxеá t`±³VA^³ÐA½ #`±\¿Ò ëx«ª[FyjF b_y« w³ÐA¥ñlÛеÒ. bG xеüÐFá `¯¬Ðµo_. ëx«SÐµÒ `±´XyÐF xеÒ_S[µ ë ªjFÕ, ë ªjFÕ 2 ³«ü«, ¨«³ÐAã `¯_âèÛеÇIü« ÀVµÜ¯xе yDF.³«¨ÐµÒÀе_´Ûе¨ÐµÒéßã `¯`öy«³ÐA_¬× ¨DµÒÒ^¨DµÒÒÛеª[F¢èßü« ¬óµ¿_ü«ål ´âè_¬Ðµ_ yÐFk_xеüÐF³KA xеÒ_S[µ tųÐATÞÅ_fxе "yÐFܱ¥Ýl fªÝF ø`±_SKµò' ´`±¸Û«xе ´`±¨Dµé^³KAü« ÖöÀݵ.»_. ªjFÕ gÀ«xDµ¥Ýlü« ¨ÐµfJ_G. t_´¸Ûеi×oX ¨ÐµÒÒ¹o `¯_âèÛеÇSеÒ, ©¯IZеҳKA L³ÐAá÷`¯Ò bxеüÐF_ª[F ¨Vµ_yÐF^³«¨ÐµÃ t¸ÛеڳÐAo_¥× ¨Ðµé ªjFÕ YS« yþ xеéoƯ gÀ«xDµ¥Ýl ³«@׬еÒ_G. #¥¡üVF "à' xеéoƯ gÀ«xDµ¥Ýl YS« t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝlÇ ÀDµ_Ûеxе »_.»xݵ.t³KA. ÅÛ«o `¯_`¯ì ¿Ò, ¨ÐµÒßyþ_Ûе³ÐAÒ »xݵ.t³KA. à¿Ò yÐF÷ܯ ´`±¨DµéªÝF ÀVµn«³ÐAx«á³ÐAÒ. #¥¡üVF b`±\SÐµÒ ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× xDµ_.1 »_^³KAªDFÑxݵ ¨DµÒ_ªÝF gÀ«xDµ¥Ýlü« Exеá W ¬óµ¿ÒüÐFÒ xеÒ_S[µ ¨ÐµÒ³× 24 üÐF_^¿ W xеéoƯ ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xDµ¥Ýl ¨ÐµfJ_G. ¬ÐµÅÒeÐlx«SеÒÇ ÀDµ_Gxе ³«iÝl ªjFÕ ¬óµ¿ÒüÐFÒ xеéoƯ gÀ«xDµ¥Ýl. ë ³«iÝl xеéoƯ gÀ«xе¥Ýl ¬óµ¿_ü«ål ´âè_¬Ðµ_¥× ª[Ft³KA»Æ¯ #¸GxVµ¬Ðµ yDFܯt³KA t¸ÛеڳÐAo_¥× ¬óµ¿_ü«ål üÐFÒ_SDµÀе`±\SеÒü« ÛVµn«Iá É ÇÛеÒ`±Ã ÇÛеÒʱܯ_G. ÄI ¬¡y[FS[µy[F Ö±Ûеh Ö±Ûеh xеéoƯ gÀ«xе¥Ýlòy[F `¯_£_¸G_f ª[Ft³KAܱ ³VAª[F_üKFò YS« Öø±é³ÐA_ü« `±S[µâNZеé³AÒÒ. #xеX y«¿_¥×xVµ ë gÀ«xе¥Ýl ª[FPxеéoƯü« ´`±L¿ ¨ÐµÒÒ_ûª×½yþfJ_G. ë gÀ«xе¥Ýl¬×âè^Ò "xе¨ÐµÒʯ㠬óµ¿_ü«ål' ʱ³ÐAÒ¬× Gxе ´`±XyÐFxÐµÒ YS« ¢èìܱ_ÀеSе_ ÅnVl`c_.

#_G`¯éã ¨«eÐl½ gÀ«xе¥ÝlI Àеéâè¿I ¬óµüÐF ¬¡`±´¬¡ZÐµÒ `±SеҬеÒx«á³ÐAÒ. ÄIy[F ¬×SÐµÒ ¨ÐµÒxе ´`±¦@ÐlҬеÚ_ ÀVµÊ¯ ´`±yÐF^xе¿ ¹³ÐAÒJ YS« @¡ü« Ö±³ÐAüÐFSе_¬× yVF¨Ðµ¿_ ¨«oâè³ÐA ´`±yÐF^xÐµÖ±Ñ ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ t¸Û«³ÐA`±SVµ ªjFÕ gÀ«xDµeÐlCÇ bG tn«LIyÐF¨DµÒÑxе `±ßܯìXü« ü×Àеß_f ¨Dµ³ÐAܯ ¨ÐµÒxÐµÇ bIá yþ¬Ðµã gÀ«xDµeÐlÒC Ûе³ÐAÓxеÅÒ`¯Òãx«á³AÒÒ. ÕÒS[µZÐµé ¦@Ðlé¨ÝµÒ Gxе`±´XyÐF¿yVF `±ßÅҬе_ y«Ç_S« ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xDµeÐlÒC ¨«ª[FI ÅÒ_fâNZеé³AÒÒ. bªjF¨Ðµ¿ `±´Xy« ³ÐA_üÐF_¥× ""¢èÏ[µ'' ´üÐFé`±Ã ¢è¸G_fxе çxе¬Ðµ ³«‡_¥× ¨DµÒҬеã_ ÕÒS[µZÐµé ¨Ðµo¨Ðµ`¯ìxÐµÒ syÐF ÇÛеÒ`±Ã ÇGܱ_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« ³«‡ L³ÐAá÷`¯Ò¿ £¬ÐµÒÇ¿Ò yþ_ÀDµ_ @¡üÐFÒ`±S«Ø³AÒÒ. »`±\SÐµé ¥ñlxе_¬Ðµ S[µ¨Ðµé_SÐµÒ syÐFÁ¢èßü« L³ÐAá÷`¯ÒÂ¿Ç ¨ÐµfJ_G. ¬ÐµÛ«Ú³« »¿´y«ÂIyKF ÕÒS[µZеé L³ÐAá÷`¯ÒÂ¿Ç xDµ¿ W¬Ðµ_ 20¨Vµ¿ xеÒ_S[µ ¿Ïе۫ª[F_G. b`±\SÐµÒ ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× 50 gÀ«xDµeÐl½ ¨Ðµ³ÐAÇ E_Sеü« 2014 x«ª[Fy[F ¨«ª[F `¯_¹o 100y[F ÀVµ³ÐAҬеÒ_ÛеxеSе_¥× #XnÐlZDµéy[Fã ¥ñlÛеÒ. syÐFÁ ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥×xVµ 100 gÀ«xDµeÐlÒC ¨ÐµÊ¯ã bIá gÀ«xDµeÐlÒC ´`±¢è³ÐA_ ÀVµZеÒS«Iy[F ¨ÐµÒxе ³«‡ t`±³VA^³ÐAÒ½ `¯Ò¨ÐµÒÒ¹_ü« Ex«á³«...! bIá gÀ«xDµeÐlCxÐµÒ ¨Ðµé³DAÁªÝF ¨ÐµÒßZеÒÒ t`±³VA^³ÐAÒ½ âNÜc_ÀеüÐF¿³«...? bIá gÀ«xDµeÐlÒC ´`±¢è³ÐA_ ÀVµÜ¯x« ÀVµZеÒyÐFâN³AÒÒx«, ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐA½ ´£¬ÐµÒÇ¥× ù¨ÐµÒx«á ¨Ðµé³ÐAÒv ¨Ðµ`¯Òã_Û« #xеáG ´`±nÐlá...? Lx«Iy[F Åx×Ûе_ `±_ÀVµ gÀ«xDµeÐlÒC ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐA½ âè÷^ n«`±_ü« ¨Ðµé³ÐAxеÒ_Û«...? `±´Xy« ³ÐA_üÐF_¥× ëx«SеÒ, ¨«³«ã, syÐF yþ¬Ðµã s³ÐA¨ÐµS[µI w`¯Òdz«ü«, b_y× #SеÒüÐFÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒyVFܯ "¢èÏ[µ' Gxе`±´XyÐF `±´Xy« ³ÐA_ü«Iá ¨ÐµÒß_¬Ðµ £¥×ʱ¬Ðµ_ ÀVµÜ¯_G. ´yÐF¨VµÒܱ Gxе`±´XyÐF¿Ò t `¯_`¯ì¿¥× `±IÀVµÜ¯xе ܯ£Þ_G, ªjFÕ ³ÐA_üÐF_¨DµÑ`±Ã ¨DµÒÒüÐFÒRÀеé`±Ã¬Ðµé, ëx«SÐµÒ xеÒ_S[µ xVµª[F ¢èÏ[µ ¨Ðµ³ÐAÇ gÀ«xDµeÐlC ù³«v^ÒÖ±Ñ Ûе§Üc¢èß_À«³AÒÒ. "¢èÏ[µ' `±´Xy«`±³ÐA_ü« çxе ÅLZеÒ_ ¢è¸G_fxеªVF gÀ«xDµ¥ÝlÖ±Ñ YS« ¢è_yVFXyÐF_ü« tܯZеé¥×xVµ ¨DµÒÒÛеª[F¢èßü« "ÖöÑSDµøܱxVµ`cxݵ' ÖöSKµ.S[µ. ªDFy«á¿WI ³«‡ ´`±L¿ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ¬óµfJ_G. ¢èÏ[µ gÀ«xDµ¥Ýl ZеéL¨Ðµéxеo_ ¨«³ÐAÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ gÀ«xDµ¥Ýl yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½_Ûе³ÐAé Àеéʯ_ÛеÒÇ Õ¿Òü« ³«‡_¥×I #Iá q¥¡½¿Ç yÐF÷ܱ b`±vª[F¨Ðµ³ÐAY ¨«³ÐAÒ `öרݵÒy«Æ¯Â yÐF_Ö±{y[F ÀDµ_Gxе ß©¯¨Ðµ³KAò `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 5¨Vµ¿ ³ÐAéâèZеҿ ſҨеüÐF¿Å

yVF£Ò¥Ýl TODAY

7

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


x«³VAá ßZеҥÝl »Ê¯ÂªÝF `¯_`¯ì xеÒ_S[µ YS« ªjFÕ gÀ«xDµ¥Ýl ¨ÐµfJ_G. À«¥¡ y«¿_ü« ÕÒS[µZеé¬× `¯_£_¸Û«¿Òxеá Ψе³«_´`±¢èÛKµ, x«³VAá `¯_`¯ì¬× yÐF÷ܱ ë gÀ«xDµ¥Ýl ¬óµÀ«J³ÐAxеáG `¯¨ÐµéÀ«³ÐA_. ´`±¨ÐµÒÒ¹ ¬óµ¿ÒüÐFÒ Ü¯{ I³«¶¬Ðµ #nÐlÚ{Ûе¬Ýµ t¸ÛеڳÐAo_¥× yVF£Ò¥Ýl gÀ«xDµ¥Ýl ¥×yÐF¥Ýl ªjFÕ, »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF gÀ«xDµ¥Ýlò ³ÐAé`±ÃGÛеÒhÇ_^Òx«á³AÒÒ. ¨«iÝlʱ³AÒÒü«ß t¸ÛеڳÐAo_ t³KA.yDF.xеéoƯü« Öø±Ñ£³KA yVF£Ò¥Ýl Û«Ú³« S[µq xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¥× xеSеÒ`±Ã¬ÐµÒx«á³ÐAÒ. #¥¡üVF ¬óµ¿_ü«ål q¥¡½¥× ª[F»xݵܯ (¬óµ¿_ü«ål xеéoƯ gÀ«xе¥Ýl) Öø±Ñ£³KA Û«Ú³« syÐF xеéoƯ gÀ«xе¥Ýl ¨Dµ¿ÒüÐFÒ¥×y[F ¨ÐµfJ_G. bG ü«yÐF ´`±w MSO ¬Ðµxе ¬¡`ö¬ÐµÒãÇ `¯ß`±S« ¬Ðµxе xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¥× ³DA_SÐµÒ ¨ÐµÒéSÐµÒ ¥×yÐF¥Ýl gÀ«xе¥Ýlò ¬ÐµxÐµÇ tÛ«ZеÒ_ ¬óµfJÖ±ªVF ŸÛе_ü« ZеéSKµòy×`¯_ ܯI¨Ðµé, xеéoƯ gÀ«xе¥Ýlò xеSеÒ`±Ã¬ÐµÒx«á³ÐAÒ. Õ³ÐA_Ûе³ÐAé t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl¥× ExÐµá ¬óµ¿ÒüÐFÒ ´Ê±Ïеǿ ÕÒÛе `±S[µ gÀ«xDµeÐlÒCxÐµÒ Àеéܱ¢èã³ÐAxеÒÇ_ªVF `±`±\¥× y«¥ñlܯxеªVFÂ...! »_ÛеÒyÐF_ªVF ³«‡_¥× E_^ÒxеáG syÐFÁ ¬óµ¿ÒüÐFÒ ´Ê±Ïеǥñl y«ÛеÒ. ÛVµnÐl_¥× ÅŸÛе ³«´ºè¿ xеÒ_S[µ ¨ÐµfJxе ´`±L¿ y×`¯_ Üö_Ä, E³ÐAéh¿¥× ¨ÐµÒxе ³«‡ ´âè_wZÐµÒ ¨«³ÐAã¿xÐµÒ ´`±¢è³ÐA_ ÀVµÊ¯_ÛеÒÇ ¨ÐµÒ³× #SеÒüÐFÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒyVFܯ ÖöÀݵ.¨DµÑ. ÕÒS[µZÐµé »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF ¨«ß t¸ÛеڳÐAo_¥×, `ö¨Ðµé³« ªjFÕ #I { ªDF÷ÅLxݵ, { £_ü«½, {ÖöÑ, Öø±Ñ #I øâNyÐFƯ ªDF÷ÅLxе½ ʱ³ÐA½¬× ¨ÐµÒxе ³«‡_ yVF_´Ûе_ü« ´`±¢è³ÐA_ ÀVµZеÒS«Iy[F ¨ÐµÒxе ¨Ðµé³DAÁªÝF ÀVµqy[FÁ_ÀеÒÇxVµ_ÛеÒÇ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒyþ`¯Òãx«á³AÒÒ. ÖöÀݵ.»_.ª[FÕ, ª[F.xеéoƯ¿ ¬Ðµ³«Ú ¬Ðµ ¬óµ¿_ü«ål xеÒ_f b_y× ¬óµ¿ÒüÐFÒ xеéoƯ gÀ«xе¥Ýl V6ü« ¨ÐµfJ_G. ŨVµyKF, Åx×ÛKµ¿ ¢è³ÐA]Ûеo_¥× ¬Ðµ¨ÐµÒ ʱ³ÐA½¥× ¨DµÒÒÛеª[F #Ïе³ÐA_ yÐF÷ܯ¨ÐµÀVµJ¥¡ Ån«¹ b_Sе´©¯ÂƯ ʱ³ÐA½¥× ¨DµÒÒÛеª[F #Ïе³ÐA_¬× âè^Ò ¬Ðµ¨ÐµÒ #Ûе§`c `¯_¹o #³AÒÒxе 6¬× yÐF÷ܱ V6ü« ë gÀ«xе¥Ýl tÅ`cÁß_À«³ÐAÒ.

»_ÛÐ µ Òy×..ù¨D µ é...! »

Iá gÀ«xе¥Ýlò ¨ÐµfJx« tG xеÒ_f xеéoƯ gÀ«xе¥ÝlòI ¬Ðµ¨ÐµÒ ¢°_¬Ðµ Sе£ÒÞ¿¬× ß©¯¨Ðµ³KA, ¨ÐµéS[µ¥ñl^³KAò yþxеÒy×ÁI ¬Ðµ¨ÐµÒ gÀ«xе¥ÝlI xDµ_£³KA.1 gÀ«xе¥Ýlü« ª[Ft³KAܱ ³VAª[F_üKF¥× Àеéܱ_fx«, ¬Ðµ¨ÐµÒ @¡Çò b¨ÐµÚª«Iy[F ¨Ðµé´¬Ðµ_ fxеá t`±³VA^³KAÇ ù ´@¡SKµy«`¯Â³KA ܯÛеÔ_ü« ¥ñlSеÒ. fxÐµá ¨«oâè³ÐA¨DµÒÑx«, Ö±Ûеh ¨«oâè³ÐA¨DµÒÑxе I¿£SVµG fxеá ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒS[µ ÕÒÛVµ. yþIá ¨Ðµ_Ûе¿ y×^Ò½ ¹³ÐAÒJ Ö±ª[F ֱÛеh ܯI¨Ðµé wܯx«, ¨ÐµéƯ ¥ñlyÐFâN¬ñµ t ܯI¨Ðµé £Òʯò! y«{ ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ ¨Ðµé´¬Ðµ_ fxеá t`±³VA^³KA #_ªVF »_¬× ÀеҿyÐFxеü« Àеé¢èã³ÐAÒ. bG ¨ÐµÒ_f `±ÛеÔXy«ÛеÒ.ÄIy[F YS« ´`±¬ÐµoÏе¢èÏ[µI xVµxVµ. ³«‡_¥× b`±\SþfJxе b`±\SþfJxе S[µ.Å.æ.»Æ¯P2, »_.ܱ.b.qP4 @¡Çò¿Ò #{á gÀ«xе¥Ýlò ¨«³ÐAÒ ´`±w t`±³VA^³KAÇ Û«Û«`±Ãü« #_Ûеiñln«³ÐAÒ. Ö±Ûеh »_.»Æ¯.É¿Ç ¨«ß¬× s`±v_Ûе ÇÛеҳÐAÒJÇI ¨«ßy[F âè߬×Ücy«¿Ò b`¯éã @¡Çò¿Ò bÀ«J³ÐAÒ. bG ¨Vµ³VA Å`cZеÒ_. y«{ ªjFÅP9Ç ÀDµ_Gxе @¡Çò¿Ò ¨Ðµé´¬Ðµ_ xе¿½üþ_Sе q¥¡½¥× fxеá t`±³VA^³KA x«¬× âè^Ò »¨ÐµßyjF #_ÛеiñlZеҥñlÛеÒ. ë Å`cZеҨDµÒÑ xе¿½üþ_Sе q¥¡½ ªjFÕP9 ¢èÂøƱ ßâN³ÐA³KA ³VA¨Ðµxݵ³DAS[µØI #SеüÐFü« ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ xеÒ_f `±_ܱxе @¡Çò¿{á #³AÒÒâNZеé³AÒÒ. ÕÒ³ÐAÒ ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ ܯ»øÆ±É ¨ÐµÒéßãI `¯_´`±G_Àе¨ÐµÒI ÀDµâèv³ÐAÒ. ë Å`cZеÒ_ üÐFÒß_f ¨ÐµÒéßãI ´`±¢èãÅ_Àеü« q¥¡½¿Ç `¯ß`±Sе @¡Çò¿Ò tZеé q¥¡½ ¢èÂøƱ ßâN³ÐA¿yVF #_Ûеiñln«_. ÕÒ³ÐAÒ #¬ÐµI ¨ÐµÛеh xеÒ_ÀVµ @¡Çò¿Ò w`¯Òyר«¿I `¯éf_À«³ÐAÒ. #`¯¥ñl ªjFÕP9 gÀ«xе¥Ýl #_ªVF t`±³VA^³ÐA½_ÛеßyjF `¯Û«¦æ´âèZеÒ_ ¥ñlÛеÒ. »_ÛеÒyÐF_ªVF ¨DµÒÒÛе^ xеÒ_f t`±³VA^³KA ¬Ðµ¨ÐµÒ ¢°_¬Ðµ ¹³ÐAÒJ¿¬× @¡Çò¿xÐµÒ yþI Ö±ª[F I³ÐA_¬Ðµ³ÐA_ t gÀ«xе¥ÝlI Àеéܱ`¯éã xDµ_£³KA¨Ðµxݵ 1 ¢èìx«Iy[F w`¯ÒǨеfJ_G t`±³VA^³VA½ #xеá xеüÐFá `¯¬¡oIá t `¯_`¯ì #¸GxVµ¬Ðµ ³ÐAÅ´`±y«Æc¬× âè^Ò #¬ÐµI y[F_G ¢èì³AÒÒ Ü¯£Þ_G #_Ûе³ÐAé #_²yÐFß_ÀеyÐF ¬Ðµ`±vÛеÒ. b`±vª[FyVF ¬óµ¿_ü«ål q¥¡½¿¬× âè^Ò À«¥¡ q¥¡½¿Ò ªjFÕP9 gÀ«xе¥ÝlI `±´Xy« ´`±yÐF^xе÷fJ ¨ÐµÒß ´`±¢è³«¿Ò ³ÐAÛеÒh ÀVµÜ¯xе `¯_Ûе³«TÞ¿Ò À«¥¡ ¨ÐµÃx«á³AÒÒ. #³AÒÒx« `±Ã_SеÒÕÒÛе y«³ÐA_ Àе÷½xе^Ò½ü« q¥¡½¥× Ö±Ûеh »_.»Æ¯.É¿Ç t`±³VA^³ÐA½Ç @¡Çò÷fJ fxеá t`±³VA^³ÐA½xÐµÒ I³ÐA½Ïеo_ ÀVµÊ¯ã ª[Ft³KAܱ ³VAª[F_üKF¥× xDµ_.1ü« ¨ÐµÃxÐµá ªjFÕP9, xDµ_£³KA.1 `±yÐFÁxе ³DA_SÐµÒ `¯Òx«á¿Ò ÀVµ³ÐAJSе_ t`±³VA^³ÐA½Ç Ö±Ûеh yÐF`c¨VµÒÕÒ y«ÛеÒ. ""t`±³VA^½³ÐA¬× yÐF÷ܯ `±IÀVµÊ¯ `¯_`¯ì'' #I ´`±yÐF^xе¿Ò bÀеÒJy×ü«xVµ `¯ßâNÛеÒ.. ÄII tÀе³ÐAål¥× Ö±ª«Â¿I ³ÐAÅ´`±y«Æc ü«ßy[F `±´Xy« ¨ÐµÒÒ¹_ü« ¬óµ÷ZеÒiñl`¯ÒÇ_^Òx«á_.

i¡wZÐµÒ ¢èì³AÒÒ `¯_`¯ì¿Ç ´âè_wZÐµÒ ªjFÕ ¨Ðµé³DAÁªÝFÖ±Ñ »_ÛеÒÇ Ûе§ÜcÂ...? ´âè_wZÐµÒ ¨Ðµé³DAÁ^½Ç ë £S« æüKF ªjFÕ `¯_`¯ì¿Ò »_ÛеÒÇ ¨Ðµ`¯Òãx«áZеÒI t¥×fʯã "Ŧ@Ðlq_ÀеÒ... âè÷_ÀеÒ' #xÐµá ´æªjFÆc ¨«ß âè¿©¯ byÐFÁSе ¨ÐµÒxÐµÇ `¯v`cÂ_ü« yÐFxе£SеҬеÒ_G. ¨«oâè³ÐA ´`±yÐF^xе¿ ³«£S[µ y×`¯_ i¡wZÐµÒ ¢èì³AÒÒ¥× âNªjF @¡ü« Ö±ßû_G. i¡wZÐµÒ ¢èì³AÒÒ¬× âN÷ʯ㠴âè_wZÐµÒ ¦@¡`c¥×½ gÀ«xDµeÐlC `¯_¹o b_y« ¬ÐµÇÁ¨Ðµü«xVµ E_G. ´âè_wZÐµÒ ¦@¡`c¥×½ ¨Dµ³DAѪjF yÐF_ªDF_ªÝF YS« ¬ÐµÇÁ¨Vµ E_G. ¨«oâè³ÐA ´`±yÐF^xе¿ ¨Ðµé³DAÁªÝF YS« byÐFÁSе b_y« `±rßã ¢èì³AÒÒ¥× ÅIZDµéüÐF_ ¥×y[F ³«¥ñlÛеÒ. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« »Iá gÀ«xDµeÐlÒC ¨ÐµfJx« ¬Ðµ¨ÐµÒ `¯Ú_¬Ðµ Sе£ÒÞ¿¬×, Ö±^Ò£S[µ¬× ´`±w ¬óµ¿ÒüÐFÒ t`±³VA^³ÐAÒ ¨«ß gÀ«xDµeÐlCxÐµÒ ´ø©±ü« ´`±L¿Ç Àеé`±Ã¬¡Sеxеá üÐFª[F xе¨ÐµÒ¶yÐF_¬× b¥¡_ª[F `±ßܯì¬ÐµÒ¥×½xVµ ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× ´`±¨VµÎ_ÀеSе_ ¬óµ÷¨DµÑxе `±ÛеÔXI i¡wZÐµÒ `¯_`¯ì¿Ò üÐFÒßã_À«³AÒÒ. ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× bIá gÀ«xDµe¡C... #I tnÐlJ³ÐAoâN³AÒÒx« ¨«ßy[F `¯¨Ðµé¸Û«xе_ Ûþ³ÐAÒÇ

yVF£Ò¥Ýl TODAY

¬ÐµÒ_G. y«yÐFâN¬ñµ byÐFÁSе #`¯¿Ò `¯¨ÐµÒ`¯o ùÅÒ^_ªVF... ¬¡iÝl¨ÐµÒ`ö¥ÝlI yÐFª[FÂ_fxе ³«ËxÐµÒ üÐFÒ³ÐAÒã ÀVµ`¯ÒÇxеáªVF½ Û«I y×`¯_ ´nÐlÅÒ_fxе YÈ¿xÐµÒ »¨Ðµ³ÐAé üÐFÒßã_Àе¥ñlÛеI »ª«½üÐF³AÒÒ¬ñµ ´`±`±_À«Iy[F ¬óµ¿Ò¢N... »Iá gÀ«xDµeÐlÒC ¨ÐµfJx« ¨«ª[FI ´`±L¿Ç Àеéܱ ¨«ª[FI ´`±]Ûе¨ÐµÒ ¢èìxе_¥× I¿@ólª[FÂ_G yVF¨Ðµ¿_ "yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³VA' #xеá Å`cZеéIá ¨ÐµÒßJâN¨ÐµÛеÒh. ë ¨Ðµé³DAÁªÝF ¨ÐµéZеéi¡¿_¥× I¿ÛþÇÁÇxÐµá ¨«S[µyVF ´`±yÐF^xе¿ ³«£S[µ ÛеÇÁ¬ÐµÒ_G. t`±³VA^³ÐAÒ `¯_ÏVµ¨ÐµÒ_ üÐFÒßãʯã gÀ«xDµ¥ÝlÇ ¨ÐµÒxеÒüÐFSе E_^Ò_G. Sе£ÒÞ_ªVFxVµ gÀ«xDµ¥Ýl xеS[µÀVµG. Sе£ÒÞ ³«£S[µ E_ªVFxVµ xеéoƯü«I, »_^³KAªDFѨݵҨDµÒ_ªÝF ü«{... Õ^Iá_ª[FyjF ſҨеI`¯éã ù ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA³AÒÒ¬ñµ t`±³VA^³ÐA½ `¯_ÏVµ¨ÐµÒ_ y׳ÐAÒÇ_ª«S× ¨«ßyVF ¦@ÐlÅ`co¬ÐµÒã £_ü«³ÐAÒ@¡^ü« ¨Ðµé³ÐAҬеÒ_ÛеxеSе_¥× ù¨Ðµé´¬Ðµ_ `¯_ÛVµ`ö_ ¥ñlÛеÒ. 8

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¨ÐµÒxеyVF »_ÛеÒy[FIá gÀ«xDµeÐlÒC...?

ª[Ft³KAܱI Ö±_ÀеÒÇ_^é, yÐFxDµyÐFÂŪjFI Ö±_ÀеÒÇ_^é S[µª[FÖöÀݵ¿Ç Ef¬Ðµ tø`±³KA¿xÐµÒ b`¯éã t`±³VA^³ÐA½ xеS[µØ ųÐAÒ`¯Òãx«á³ÐAÒ. üþ´³DA £÷ʯã üþ´³DA¿ y«`±ky[F ¥¡¦@Ðl¨ÐµÒxеá^Ò »Iá »ÇÁ¨Ðµ gÀ«xе¥Ýlò ¨ÐµÊ¯ã ¨ÐµÒxе »_.»Æ¯.É¿Ç #_¬Ðµ ¥¡¦@Ðl_. »_ÛеÒyÐF_ªVF sy×Á gÀ«xе¥ÝlÇ ¬Ðµ¨ÐµÒ ¬¡`ö¬ÐµÒãÇ ¬ÐµüÐFR^Ò ʱ½Æ¯ ¨DµÒ_^½ ³ÐAé`±_¥× »_.»Æ¯.É ¿Ç Ef¬Ðµ_ü« S[µq^¥Ýl, ÖöÀݵS[µ ß©¯¨Ðµ³KA @¡Çò¿xÐµÒ b`¯éã ³AÐ éâè ZÐµÒ¿Ò ³DA_SÐµÒ ¨Vµ¿ xеÒ_f ³DA_SÐµÒ y×^½ ¨Ðµ³ÐAÇ w`¯ÒÇxVµ »_.»Æ¯.É¿Ò Ex«á³ÐAÒ. Õª[F Ũе³«¿Ò ³«@×ZVµÒ `¯_fyÐF¥× ǽ`±ã_ü« ¬óµ¿Ò`¯ÒÇ_Û«_. Õ^Iá_ª[F¬×âè^Ò ¨ÐµÒ³× ¨ÐµÒÒ¹o y«³ÐAål_. ¨Ðµé³DAÁª×½y[F »Iá gÀ«xDµeÐlÒC ¨ÐµfJx«, #`±³VA^³ÐA½ ÕÒGy[F ¨ÐµG÷x« ë gÀ«xDµeÐlCxÐµÒ ´ø©± ^Ò »³AÒÒ³KA ÀVµÜ¯x« "»xݵ´y[FƱÂ' ÀVµÜ¯x« t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl¥× Ûе¨ÐµÒÒ¶xеá syÐFÁ (t`±³VA^³KA) ""¨ÐµÒü«SеÒ'' ¥ñlSеxеá `¯_üÐFX yVF£Ò¥Ýl ´`±`±_À«IyÐF_¬¡ ¬óµ¿Ò`¯Ò. ¨ÐµÒxе_ gÀ«xDµeÐlÒC »ª«½ ´`±iól_ªÝF ÀVµÜ¯x« ÀеfJxе^Ò½ t`±³VA^³ÐAÒ½ ¨«ß `¯Ú_¬Ðµ Sе£ÒÞ¿¬× ß©¯¨Ðµ³KA @¡yKFò¿Ò yþxеÒyþÁI ÀеfJxе^Ò½ ¨ÐµÒxе gÀ«xDµ¥Ýl Àеéâè÷ò_ÛVµxеá "¸Ä¨Ðµé' âè¬Ðµ ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA½ xеÒ_S[µ yþ¬Ðµãü« ë ³ÐA_üÐF_¥× GüÐFҬеÒxеá yþ¬Ðµã ´@¡SKµ y«`¯Â³ÐAÒ½ xVµ³ÐAÒJÇ_^Òx«á³ÐAÒ. ë Å`cZеÒ_¥× ´`±]Ûе¨ÐµÒ ¢èìxе_ I³ÐA_¬Ðµ³ÐA ¨«³«ã ´`±¢è³«¿Ò (syÐFÁ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ò ¬Ðµ`±v) Àеéʱ gÀ«xеeÐlÒC E_Sеü«, ´ü«ÕÒål yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ xеSjµØ Åßf xеéª[Fy[F ³DA_SÐµÒ ¨Ðµ_Ûе¿ n«¬Ðµ_ yÐFxDµy[FÂŪjF yÐFª[FÂ_ÀеÒÇ_^Òxеá iólÅÒ{ ªjFÕ, ë ªjFÕ¿Ò ¨Ðµ_ª[FÅ »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF gÀ«xDµeÐlC¥× ´`±]Ûе¨ÐµÒ ¢èìx«Iá t´yÐFÅÒ`¯Òãx«á³AÒÒ.

¨DµÒÒÛеª[F xеÒ_S[µ i¡wZÐµÒ ¢èì³AÒÒ¥× `±´Xy« ³ÐA_üÐF_¥× #´üÐF¢èìxе_¥× t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl E_SеSе_. ÄIy[F ¬×SÐµÒ ».ܱ. ªDF÷ÅLxݵ ¨Ðµé³DAÁªÝF ¦@¡kü« Å`¯ãß`¯Òãx«áZеÒI #xVµyÐF `¯³VAÚ¿Ò `¯éf`¯Òãx«á³AÒÒ. `±´XyÐF ´âè³ÐA_¦æ_ À«¿_ªVF ¨Ðµ_Ûе¿ y×^½ Ö±^Ò£S[µ #¨Ðµ`¯³ÐA_. `±´XyÐF I³ÐAÚ`öål syÐF ¬Ðµ`±`¯Òò ¥¡_ª[FG. bG #_ÛеßyjF ¢è¸Ûеo¨ÐµÒZVµÒoG y«ÛеÒ. xеéoƯ gÀ«xDµ¥Ýl ´âè³ÐA_¦æ_ÀеS«Iy[F Gxе `±´XyÐF ¢èì³AÒÒ¥× Ö±^Ò£S[µ #¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÛеÒ. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« ë #_nÐl_ y«³þv³VAªÝF `¯_`¯ì¿xеÒ, @¡½yKF ¨Ðµé³DAÁ^½xÐµÒ ë ³ÐA_üÐF_¨DµÑ`±Ã tyÐFߤ_`±iñl`¯Òã_ÛеI `¯¨ÐµéÀ«³ÐA_. ÕeÐlC_¬¡ ë ³ÐA_üÐF_¨DµÑ`±Ã »_ÛеÒÇ E¬¡ò`ö_ Àеé`±Ã¬ÐµÒx«á³ÐA_ªVF...! ¨DµÒÒÛеª[FG `±´Xy«¸Gܱ¥¡ü«, ªDF÷ÅLxݵ #¸G`±Xü« ¨ÐµÀVµJ `ö×Û« syÐF y«³ÐAål_. à¬ñµ... ÄI Û«Ú³« ´`±¦@ÐlÒ¬¡ÚIy[F, ´`±L¿Ç ÀVµ³ÐAÒ¨DµÑ ¨«oâè³ÐA ´`±ZDµéLx«¿Ò â°_Ûе¨ÐµÀеÒJxеxеá y«³ÐAål_ ¨ÐµÒ³ÐAyÐFª[F. Õß¬× âèªVF ¢°_¬Ðµ_ü« yþIá ³«LyjFZÐµÒ #¦æ´âèZеé¿Ò_S[µ, ¨«ª[FI ´`±¨DµéªÝF ÀVµ`¯Òyר«¿xеá EÛVµhnÐl_ E_SеSе_ ¨ÐµÒ³× y«³ÐAål_. #³AÒÒ¬ñµ yVF¨Ðµ¿_ t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝlÇ ÀDµ_Gxе ¨«³VA ë ¬óµ¿ÒüÐFÒ xеéoƯ gÀ«xе¥Ýlü«{, »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF gÀ«xе¥Ýlòü«{ yþ¬Ðµãü« tÅ`cÁß`¯Òãx«á³ÐAxеS«Iy[F ¥ñlÛеÒ. b`±\SÐµÒ i¡wZÐµÒ gÀ«xе¥Ýlò #³AÒÒx« »xݵqܯ (xVµ`cxе¥Ýl qZDµé´ü«øܱyKF gÀ«xе¥Ýl), S[µ`¯Á¨Ðµk, ¢N{ »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF, WP^³ÐAá³KA ¨DµÒÒÛе¥ólÑxе gÀ«xе¥Ýlò b_²½Æc, Üö_Ä xеÒ_S[µ ´âè_wZÐµÒ ¦@¡`c¥ólÑxе ¬óµ¿ÒüÐFÒ, ¬ÐµÅÒeÐl_, yÐFxеáSе, yVF³ÐAeÐl ¨DµÒÒÛе¥ólÑxе ¦@¡`c¥×½ #xеҨеG`¯é㠬е¨ÐµÒ

*

yVF£Ò¥Ýl^ÒSVµ ¨Dµ¿ÒüÐFÒ¥×y[F ¨Ðµ`¯Òãxеá nÐlÒ¦@Ðl `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« ÅÒ´¬ÐµÒSеÒ, ´nVlZDµé¦æ¥¡Üc »S[µ^³KA »_.ûßǨеé³KA ü«ßy[F

b¨Vµ ¨Ðµé #¦æxе_Ûе¿Ò y×xVµ³ÐAÒ ¨ÐµÒÒ³ÐA¼yÐF§`cÍ yDF.»_.yDF.´üÐFéƱ #¸GxVµ¬Ðµ t_´¸Ûе´`±ÛVµnÝl ´ü«ÕÒål »_.»Æ¯.É #_SKµ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KAò #¢NܯZVµÒ`cxݵ ´`±¸Û«xе y«³ÐAoÛеßÓ

yVF£Ò¥Ýl TODAY

9

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

10

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¨VµZеÒ_S[µ. ""ÀVµ¬ÐµxDµÑ¬ñµ `±G¨ÐµÒ_Gy[F Ö±^ÒÂ. â°³ÐAâè^Òxе »¨Ðµß â°^ yþ^ÂÇ'' #xеá #ÀеJ ¬óµ¿ÒüÐFÒ ¢è¨DµÒ¬ÐµxÐµÒ syÐFÁ¢èß üÐFÒ³ÐAÒãÀVµ`¯Òy×_S[µ. b`±\SÐµÒ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ S[µq^¥Ýl ܯ`¯Â_¥×y[F ´`±¨VµÎ_À«³ÐAxеá Ii¡Iá ¬óµ¿Ò`¯Òy×_S[µ. b_y« `±¿Ò yþ¬Ðµã yÐF_Ö±{¿Ò S[µq^¥Ýl ܯ`¯Â_ Û«Ú³« 200¿ xеÒ_S[µ ¨ÐµÒéSеÒ, x«¿ÒüÐFÒ ¨Ðµ_Ûе¿ S[µq^¥Ýl gÀ«xDµ¥Ýlò¬×âè^Ò, ÕS[µZDµéüVF¨ÝµÒò, »øƱ.»_. ¥¡_ª[F ¢íyÐF³«o¿Ò xеéª[Fy[F xеé³ÐAÒ n«¬Ðµ_ S[µq^¥Ýl y«Ú÷ªjF ¨ÐµÒßZеÒÒ ¨ÐµÒÒ¹o_ü« ÕÒßÀVµJ

yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ t`±³VA^³ÐA½Ç xDµ¿xDµ¥¡ Sе£ÒÞ÷fJ t gÀ«xDµ¥Ýl ³«¥ñlÛеÒ. ë gÀ«xDµ¥Ýl ³«¥ñlÛÐµÒ #I #xеÇ_S« ë ³×Ë¥×½ yVF¨Ðµ¿_ 499 ³ÐAéâèZÐµÒ¿Ç 999 ³ÐAéâèZеҿyVF DTH¿Ò, HD¿Ò¨Ðµ`¯Òã_ªVF byÐF yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½¬× `±xVµ¨ÐµÒÒ_G. syÐF `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA_ ¨Ðµ³ÐAY `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ ³DA_SÐµÒ ¨ÐµÒéSÐµÒ ¨Ðµ_Ûе¿ S[µq^¥Ýl gÀ«xDµ¥Ýlò ÀеéSþÀеÒJ. t txе_Û«Iá X¿y[F`¯éã `±Ã¿y[F_Àе¨ÐµÀеÒJ #I `¯_£³ÐA`±SVµ ¢è³ÐA½Ç txе_Ûе_ `¯_üÐFX »¥¡ Ex«á ³«@×ZVµÒ y«¿_¥× ¨Ðµé´¬Ðµ_ tßìyÐF ¦@¡³ÐA_¬× tnÐl I³«nÐl¿ ¨ÐµÒ¸Ûеo. ¨«eÐlÒC yþxеá S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿I âè¬Ðµ bxеÒ`± ¢è¨Ðµéxе½ ¨«S[µy[F #¨ÐµÒÒ¶yþI ¨ÐµÒ¼C yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½I t´nÐl³AÒÒ_ÀеyÐF ¬Ðµ`±vÛеI, ¹fJ¬Ðµ_ü« ç_ª«`±]Ûе_ü«, £¿½üÐFÒGh ¨ÐµÒk ÀDµ`±vüÐF¿¨ÐµÒI ÅnVl½`cÇ¿Ò #_^Òx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒxе ÛVµnÐl_¥× ʱ ªjFÕ, S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. üÐF§ð¿ `¯_¹o `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 60 ¿Ïе¿Ò_Sеü«, ªjFÕ ¢íyÐF³ÐAo_ Exеá `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 12.5 y×^½ beÐlC¥× `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 9 y×^½ ¨ÐµÒ_G #_ªVF `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒü« 80% ¨ÐµÒ_G yVF£Ò¥Ýl yÐFxDµyÐF¤xݵ Û«Ú³« üÐF§`ö Åx×Ûе ʯ¨Ðµ¿xÐµÒ â°_ÛеҬеÒx«á³ÐAÒ. ß¿ZеÒxݵò æüKF ªjFÕ, ܯbÉ, #³ÐAÒåKlyÐF`±r³KA ü«³VA¨ÐµÒ_^Òx«á³ÐA_ªVF 2015 x«ª[Fy[F 60 ¿Ïе¿Òxеá S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿ `¯_¹o 6 y×^½Ç ÀVµ³ÐAҬеÒ_ÛеI, #_ªVF `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 30 n«¬Ðµ_ ¨Ðµ§GÔ ÀDµ_ÛеҬеÒ_ÛеI ¨«ß tnÐl.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

ß¿ZеÒxݵò Ö±´ª×¿Ò `±_`±Ã¿ Û«Ú³« ¨«ß ¨«oâ賫¿ Û«Ú³« »_¬×¨ÐµÒ_G ¥¡¦@¡¿Ò tßO_À«³× #_Ûеßy[F ¬óµ¿Ò`¯Ò. #ÛVµÅ¸Ûе_ü« 10% ¨Ðµ§GÔ ÀDµ_ÛеҬеÒ_G #_ªVF S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. ܯüÐFá¥Ýlò¥× ¨ÐµÀVµJ ܱyÐFJ³KA x«ålo¬Ðµ yVF£Ò¥Ýl Û«Ú³« ÕÒ³ÐAÒ #_ÛеÒy×¥ñl³ÐAÒ #xеá #_n«Iá ´`±¸Û«x«_ü« ÀVµ`¯ÒyþI ´`±À«³ÐA_ ÀVµ¢èã³ÐA^. æüKF ª[F.Å. #³ÐAÒåKlyÐF`±r³KAü«³ÐAÒ ÕÒ æüKF tnÐlÇ yþ_ÀDµ_ ´@ñlyKF

11

ÏеÅÒ_Àе_S[µ ÕÒ³ÐAÒ w`¯ÒÇxVµ ¦@¡k xDµ¿`¯ß ø©±Ë¥× yVF¨Ðµ¿_ ³DA_Sרе_¬ÐµÒ ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ w`¯ÒyþI ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿ ´Ê±¨ÐµÒ`±r߬е, I¢èÚ³ÐAì ʯ¨Ðµ ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ #I t`±³VA^³ÐAÒ½ ¬óµ÷ZеÒiñl`¯Òãx«á³ÐAÒ. à¬ñµ yVF£Ò¥Ýl Û«Ú³« x«ålo¨DµÒÑxе ܯüÐFá¥Ýlò #_ÛеÒy×¥ñl³ÐAxеá S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. yÐF_Ö±{¿ ¨«Ûеxе ¨ÐµÒßZеÒÒ S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿ yÐFx«á ¨DµÒ³ÐAÒü«R ʯ¨Ðµ¿_G_ÀеüÐF¿ÒüÐFÒ¬¡_ #xеáG t`±³VA^³ÐA½ ¨«Ûеxе. ¨ÐµÒß ë bÛеhß ¨ÐµÒ¸Ûеo ¬ñµS« ùÅÒª× syÐF¢èß `±ßê÷Û«h_.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. yÐF_Ö±{¿Ò 1. S[µ.ª[F.ÖöÀݵ ³ÐA_üÐF ´`±¨VµnÐl_ ÀVµÜ¯ `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 15 `¯_.¿Ò #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á, ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿xÐµÒ tyÐFߤ_Àе¥ñlyÐFâN³AÒÒ_G. 2. Ŧ@Ðlq_ÀеÒ, âè÷_ÀÐµÒ #xÐµá ´æª[FÆc ¨«ß `¯é´¬¡Iá tÛ«³ÐA_ ÀVµ`¯ÒyþI, yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÛеh xеÒ_S[µ S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿ xеÒ_S[µ ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ æ¿Ò½ w`¯ÒÇ_^Òx«á³ÐAÒ. 3. `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 10¨Vµ¿ ſҨеüÐF¿ S[µ.ª[F.ÖöÀݵ yVF¨Ðµ¿_ ³ÐAé.499¿yVF ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿Ç b`¯Òãx«á³ÐAÒ. 4. ë S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿Ò syÐF `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA_ Ef¬Ðµ_ü« b`¯Òãx«á³ÐAÒ. 5. syÐF `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA_ âè^Ò Ef¬Ðµ `¯kÚܯ_üKF 6. yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½xÐµÒ ¬ÐµÒÛе¨ÐµÒÒª[FÂ_ÀеS«IyVF, ¦@¡k ¬ÐµûR_`±Ã ¸Ûе³ÐA¥×, ´ø©± ûƱ¿¬×, S[µ¢íÁ_^Ò ¨ÐµÒßZеÒÒ ¨«³AÒÒÛ« `±ÛеÔX¥× ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿Ç S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿Ò b`¯Òãx«á³ÐAÒ. 7. `±rßãü« yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿yVF S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. yÐFxDµyÐF¤xеҽ b`¯Òãx«á³ÐAÒ. 8. xDµ¿Ç 100 xеÒ_S[µ ¨Dµ³AÒÒo ³ÐAéâèZеҿ Û«y« xDµ¿`¯ß æ¿Ò½ w`¯ÒyרеÀеÒJ. ë ³×Ë ExÐµá ³VA^Ò ³VA`±Ã_SеÛеÒ. 9. S[µ.ª[F.ÖöÀݵ. yÐF_Ö±{¿Ò xеS[µÜ±`¯Òãxеá yþIá y«³þv³VA^Ò `¯_`¯ì¿Ò, ¬Ðµ¨ÐµÒ Ö±^Ò£S[µ Lx«¿ xеÒ_SVµ `±æ½yKF b`céo¿ Û«Ú³« ¨«SеÒÇ_^é, ¨Dµé´Sеxݵ ªDFy«á¿W #_^é, #X ¬ÐµÇÁ¨Ðµ ¸Ûе³ÐA¿_^é, Lx«¿ Sе£ÒÞ¿¬× t`±³VA^³ÐA½ â°^Â¿Ò yþSеҬеÒx«á³ÐAÒ. 10. ´`±X xDµ¿ S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿ ³DAxеéo¨Ðµ¥Ýly[F ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨Ðµ`¯_¬¡¨ÐµÛеҿÒyþI ßÀ«kO¿¬×y×`¯_ £i¡³ÐA½ ¨Dµ_£S[µ X³ÐAü«÷. ßÀ«ßO ÀVµÜ¯xе ¨Dµ_^xVµ ß©¯¨Ðµ³KA¥× ܯüÐFá¥Ýl txݵ y«ÛеÒ. ¨ÐµÒ¼C yÐF_Ö±{y[F »Æ¯.ª[F.S[µ. øâNxݵò ÀVµZеé÷ò E_^Ò_G. #G ¨Vµ³VA ¹³ÐAÒJ. xDµ¿¥× syÐFÁ³×Ë t¿`¯o¨ÐµÒ³AÒÒx« ܯüÐFá¥Ýl yÐFªÝF #³AÒÒâN¬ÐµÒ_G. 11. ¨Ðµ³«¤y«¿_¥× S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿Ò `±IÀVµZеҨеÃ. àx« xDµ¥¡ xDµ¥¡ æ¿Ò½ yÐFª«Â÷. S[µÆc¿Ò yþ_ÀDµ_ `±yÐFÁÇ Lßûx« `±IÀVµZеҨеÃ. ùÛеx«á ßʱ³ÐAÒ ¨ÐµÊ¯ã `¯kÚܯ_üKFÇ ¨«eÐlC yÐF_Ö±{yVF ¨Dµe¡C÷ò E_^Ò_G. ¹³ÐAÒJ ¨Ðµ_Ûе¥×½ E_^Ò_G. `¯kÚܯ_üKF À«ßO, yÐF_Ö±{ ¨DµÒy«IyKF b_ª[Fy[F ¨ÐµfJxе`±\Sе¥¡½ yÐF{`¯_ 100 ³ÐAéâèZÐµÒ¿Ò ÀDµ÷½_À«÷ò E_^Ò_G. 12. ÕÒ ùßZеé¥×, ÕÒ ´ü«¨ÐµÒ_¥× LßüVF xеéoƯ ¥×yÐF¥Ýl gÀ«xDµ¥Ýlò, ¥×yÐF¥Ýl ܯI¨Ðµé, âè^¿Ò ´`±¢è³ÐA_ ÀVµZеҥñl³ÐAÒ.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

12

yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ 1. âèXyÐF `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿Òü« ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿¬× ÅSеÄZеҳ«I #xең_¸Ûе_ ù³ÐAvS[µ_G. ʯ¨Ðµ¿¥× yÐF÷ûxе #_¬Ðµ³«ZеéIá »`±vª[FyÐF`±\SÐµÒ ´`±¬ÐµoÏе_ü« wßJ¨«ß¬× `¯IáÜö¬Ðµ `¯_£_¸Û«¿Ò ù³ÐAv³ÐAÒJÇx«á³ÐAÒ. 2. ""´£¬ÐµÒÇ P ´£¬ÐµyÐFI¨ÐµÃÚ'' #xеá Ix«Ûе_¬× ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨«oâè³ÐA_ ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. 3. S[µq^¥Ýl ß©¯¨Ðµ³ÐAÒxÐµÒ SjµPy×Sе³KAxÐµÒ gÀ«xDµ¥Ýl yÐF_Ö±{¿Ò 5¨Vµ¿ xеÒ_S[µ 25¨Vµ¿ ³ÐAéâèZеҿ ¨Ðµ³ÐAÇ t`±³VA^³ÐA½Ç #¨ÐµÒÒ¶¬ÐµÒx«á³ÐAÒ. 4. SjµPy×Sе³KA yþxеá`±vª[F xеÒ_S[µ ÕÒ^³ÐAÒ kS[µ_üKF ¨DµÒÒÛе¿¨ÐµÃ¬ÐµÒ_G. 5. yþxеá`±vª[F xеÒ_S[µ `¯Ú_¬Ðµ ¹³ÐAÒJ¿¬× ßʱ³ÐAÒ ÀVµ³AÒÒ_ÀеÒyר«÷. 6. »Iá S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿Ò ¨ÐµfJx« t`±³VA^³ÐA½ yÐFxDµy[FÂŪjF ¨Ðµé´¬Ðµ_ ù gÀ«xDµ¥Ýl ¨«³ÐAÒ #`¯ò¿Ò ¬ÐµûR_Àе³ÐAÒ. ´`±X xDµ¿ ¨Vµ¿Ç¨Vµ¿Ò Sе£ÒÞ¿Ò yÐFª[FÂ_ÀеÒÇx«á `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«Iy[F syÐF fxеá ûøƱ YS« b¨ÐµÚ³ÐAÒ. 7. `±rßãü« ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐA¿ ÕÒÛVµ ¨«oâè³ÐA_ xе¨ÐµÒÒ¶yþI yþIá ¿Ïе¿¨ÐµÒ_G t`±³VA^³ÐAÒ½ WÅ`¯Òãx«á³ÐAÒ. 8. üÐF¬Ðµ âèXyÐF `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿Òü« ³«‡_¥× ³ÐAé.50/P¿ xеÒ_S[µ ³ÐAé.250/P¿ yÐFx«á »ÇÁ¨Ðµ æ¿Ò½ Û«^¥ñl³ÐAÒ. 9. âèXyÐF `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿ xеÒ_S[µ ´`±X yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ `¯Ú_¬Ðµ Ö±^Ò£S[µ Sе£ÒÞ¿¬× ¨«oâè³ÐA_ ¨DµÒÒÛе¿ÒÖ±ª«Â³ÐAÒ. ´`±¦@ÐlҬеÚ_ xеÒ_S[µü«I, ´Ö±Ñ¨Vµ^Ò `¯_`¯ì¿ xе_S[µ ü«I xеZеéֱѢè #`±\ w`¯Òy×¥ñlÛеÒ. 10. xDµßæ¿Ò½¿Ç ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒI b_ª[FyVF ¨ÐµfJ w`¯ÒyþI ¨Dµe¡ã³ÐAÒ. æ¿Ò½ yÐF^ÂSе_ t¿`¯o_ #³AÒÒx« ùÅÒ »ÇÁ¨Ðµ À«kO¿Ò w`¯Òy׳ÐAÒ. »Iá ³×Ë¿Ò #³AÒÒx« tüÐFÒ¬¡³ÐAÒ. ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐA¿ yÐFºè¿xÐµÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFºè¿Òü« ¦@¡Å_f ¨«ß `¯¨ÐµÒ`¯o¿xÐµÒ #³ÐAì_ ÀVµ`¯ÒyþxVµ ¨ÐµÒxе`¯ã¬ÐµÚ_ Exеᨫ³ÐAÒ. 11. ù `¯¨ÐµÒ`¯o ¨ÐµfJx« ܱ÷ʯã `±¿ÒǬ¡³ÐAÒ. ¨Dµ_^xVµ ÕÒ `¯¨ÐµÒ`¯o `±ß`cÁߢèã³ÐAÒ. ù¨DµÑx« ܯüÐFá¥Ýl `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ò E_ªVF ÕÒ³ÐAÒ øâNxݵ ÀVµÜ¯xе ¨Dµ_^xVµ Ef¬Ðµ_ü« ʯ¨Ðµ¿xÐµÒ #_G_f ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐAÒ¿Ç ¨DµÒ³ÐAÒüDFÑxе ʯ¨Ðµ¿xÐµÒ #_G_ÀеSе_¥× »`±\SÐµÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒ_ª«³ÐAÒ. 12. ´`±w ùßZеé¥× ¥×yÐF¥Ýl gÀ«xDµ¥Ýl Û«Ú³« »_¬Ðµ ´âè¨ÐµÒÒ¹o_ ¬óµÀеÒJÇx«á¨Dµé ÅIZDµéüÐFÛ«³ÐA¿_ÛеßyjF ¬óµ¿Ò`¯Ò, ¥×yÐF¥Ýl xеéoƯ, âè^¿Ò, ܯI¨Ðµé ´`±¬ñµoyÐF¬Ðµ.

*

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


""yÐF§Üc¬× x«Ü¯ã ÛеÒßTÞÏе_'' #x«á³ÐAÒ Ö±Ûеh¿Ò. y«{... yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× ¨Ðµé´¬Ðµ_ ""yÐF§Üc¬× x«Ü¯ã ¨ÐµÒ§¬ÐµÒo Ûе³ÐAð`¯_''ü« #³ÐAì_ ¨Ðµé³ÐAҬеÒ_G. bG ¨ÐµÒxе ³«‡_¥× yVF£Ò¥Ýl `±ß´nÐl¨ÐµÒ 1990 xеÒ_S[µ 2000¿ `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿ ¨ÐµÒ¸Ûеo #X yÐF`cÂ_ü« ܯì³ÐA`±S[µ 2000¿ `¯_.¿ xеÒ_S[µ #Iá gÀ«xDµ¥ÝlòxÐµÒ Ö±_ÀеҬеé "#xе¥¡üKF' xеÒ_S[µ "S[µq^¥Ýl' ¨ÐµÒßZеÒÒ "ʱ' ܯ`¯Â_ü« ¨Ðµé³«J³AÒÒ. ÄI¬×âè^Ò ¨ÐµÒÒ¹o_ü« ¨ÐµÒxе ¬óµ¿ÒüÐFÒ »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF gÀ«xDµ¥Ýlò #{á "ʱ' gÀ«xе¥Ýlòü« ³ÐAé`±ÃÛ«÷J Õª[F ¨ÐµÒ¸Ûеo `±ß´nÐl¨ÐµÒ¥× I¿ÛþÇÁyרеS«Iy[F yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ ¿Ïе¿ ³ÐAéâèZÐµÒ¿Ò ¨DµfJ_À«÷ò ¨ÐµfJ_G. ÄIy[F ¬×SÐµÒ ¨«oâè³ÐA_¥× ¬×ª[F t`±³VA^³ÐA½ âNªjFÛ«³ÐAÒ¿ ¨ÐµXãeÐlÒ½. ¨ÐµÒ¸Ûеo¥× ¨ÐµfJxе t`±³VA^³ÐA½ ÀVµX¥× `±Ã`cÁ¿_ü« Sе£ÒÞ¿Ò, ³«LyjFZÐµÒ x«ZеÒÇ¿ #_SеÛе_Sе¿Ò E_SеSе_¬× Õßy[F `¯`öL_ü«xVµ `¯Ú_¬Ðµ ¥¡¦@¡¿Ç tnÐl`±S[µ gÀ«xDµ¥Ýl S[µ´Ü¯Â£éo^³ÐAÒ½, ´@¡SKµ y«`¯Â³ÐAÒ½, Ö±Ûеh Ö±Ûеh »_.»xݵ.É.¿Ò Õß¬× ÀVµ¬ÐµÒ¿Ò yÐF¿Ò`±Ã¬ÐµÒx«á³ÐAÒ. ÄI¬× ë SеÕÒ¶¿Ò ¨«ß ¨Ðµé³«RIy[F »¨Ðµ³ÐAÒ, ù t`±³VA^³ÐAÒ #SеÒØ ¨ÐµfJx« ¨«ßI `ö¬Ðµ¨Ðµé³ÐAJS«Iy[F ¨DµxеÒy«SеªVF½ÛеÒ. ¨VµÒS[µ `±_Sеҥ¡ yÐFxе`±SеҬеÒxеá ë yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× ù t`±³VA^ká yÐF÷ܯx«, #¬ÐµIy[F `¯¨ÐµéL_¥× L³ÐAÒüÐFҬеÒxеá #¨Ðµ¨Ðµéx«¿Ò, ë ³ÐA_üÐF_¥× Exеá yÐFºè¿Ò, ¨ÐµéxеܯyÐF sXãSеҿÒxеá_¬Ðµü« ¨ÐµÒ³VA ³ÐA_üÐF_¥× ¥ñl¨ÐµI ÀDµ`±vSе_¥× #XnÐlZDµéy[Fã y«ÛеÒ. bIá sS[µÛеÒSеÒÇ¿Ò »ÛеҳþÁ_^ÒxÐµá ´`±w t`±³VA^³ÐAÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ `¯Ú_¬Ðµ nÐly[Fã¬×, ¬Ðµ¨ÐµÒ `¯Ú_¬Ðµ Ö±^Ò£Sеҿ¬× Ö±ÑyDFGûxе ¨«³VA. ë ³ÐA_üÐF_¥× ´`±¦@ÐlҬеÚ_ xеÒ_S[µü«{, ´Ö±Ñ¨Vµ^Ò ³ÐA_üÐF_ xеÒ_S[µ ü«{ xеZеé ֱѢè Ö±^Ò£S[µ »¨ÐµÚ³ÐAé w`¯Òy×-

yVF£Ò¥Ýl TODAY

13

¥ñlÛеÒ. »¨ÐµÚ³ÐAé b¨ÐµÚ¥ñlÛеxеáG xеüÐFá`¯¬Ðµo_. »x×á sS[µÛеÒSеÒÇ¿xÐµÒ »ÛеҳþÁ_^é `¯Ò¦æÏе_ü« Å`¯ãß_fxе yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ ³ÐA_üÐF_Ö±Ñ `±^Ò y×`¯_ SеÕÒ¶ t`±³VA^³ÐAÒ½, t`±³VA^³ÐAÒ½, »_.»xݵ.É.¿Ò S[µ´Ü¯Â£éo^³KA¬×, ´@¡SKµy«`¯Â³KA¬× ǨеҶyÐFÁ³AÒÒ ¨ÐµéøܱZеé¬× ÀVµ¬ÐµÒ¿Ò yÐF÷ܱ, ¨«ß ¢è´¨Ðµéi¡oIá Å`¯ãß_`±iñlZеé¿I ÀVµ`¯ÒãxÐµá ¨Ðµé³ÐAåly«_Sе ´Y³ÐA¬¡ÚIy[F `±³«y«`cÂ. S[µ´Ü¯Â£éo^³ÐAÒ½, ´@¡SKµ y«`¯Â³ÐAÒ½, ¬Ðµ¨ÐµÒ tÛ«ZеÒ_ Ö±_ÀеÒyר«¿I, ¨ÐµÒÒ¹o_ü« ´ü«ÕÒål yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ â°^Â¿Ò yþ^ÂSе_, yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ ¨Ðµo¨Ðµ`¯ì #¦æ¨Ðµ§GÔyVF üþSеØ÷ Ö±^ÒÂ.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


b_ÛеÒÇ yþIá EÛ«`ö³ÐAål¿Ò: ¨ÐµÒxе ³«‡_¥× yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× #_ÀDµ¿_ÀDµ¿Òü« »Gûxе `¯ÚkRZÐµÒ U â°^é½ß ³«¨ÐµÒyÐF§`cÍ ü«ß¬× ¨DµÒÒÛе¥ólÑxе ë ¨Ðµé³ÐAåly«_Sе, Ö¯Ö±Â_£³KA 20, 1998 xеÒ_S[µ ¨Dµ¿ÒüÐFÒÀеén«³AÒÒ. ëZеÒxе `ö¬ÐµoÇ ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ yVF¨Ðµ¿_ ¨«³ÐA_ ³×Ë¿ ¬ñµS«¬× ¨ÐµÒÒ_£³AÒÒ¥× bxݵyVF£Ò¥Ýl #¸Gy«ß syÐF³ÐAÒ Û«³ÐAÒål_ü« `ö¬ÐµoÀVµZеңS«Ø³ÐAÒ. bG Lßûxе ¨ÐµÒéSÐµÒ ³×Ë¿Ç yÐF³«Í^yÐF ³«‡_¥× iólª[FZеÒ_ `¯_`¯ì »_.S[µ `ö¬ÐµoÇ üÐFÒ³ÐAZеéo³ÐAÒ. ë `ö¬Ðµo Lßûxе ¨ÐµÒéSеҳ×Ë¿yVF ³«¨ÐµÒyÐF§`cÍü«³ÐAÒ, ë ¨Ðµ³ÐAÒ`¯¥× `ö¬Ðµo¿¬× Zеé¨Ðµ¬Ýµ ¦@¡³ÐA¬ÐµÛVµnÐl_¥× Exеá yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× syÐFÁ¢èß E÷y[FÁ`±S[µ_G. ÛVµnÐl ´`±L¿_Ûе³ÐAé ë ³ÐA_üÐF_¥× b_¬Ðµ üÐFª[F âNªjFZеé...? ë ¨Ðµo¨Ðµ`¯ì b_¬Ðµ Û«³ÐAÒål¨Ðµé...! #I tnÐlJ³ÐAoâNZеé³ÐAÒ. ë ¨Ðµ³ÐAÒ`¯ `¯_ç^xе¿Ò ¨ÐµÒ³ÐAҨеyÐF ¨ÐµÒÒ_ÛVµ ¨ÐµÒ𳫇¥×I "¸Û«xVµ' `±^Âål_¥× ¨ÐµÒ³× yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ `ö¬Ðµo ÀVµZеңS«ØSеÒ. bG Lßûxе ³DA_SÐµÒ `¯_.¿Ç ¨ÐµÒxе ³«‡_¥×, ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ âè¬Ðµ£©¯ã xеS[µ³×SеÒØÖ±Ñ #_Ûе³ÐAé Àеé`¯Òã_Sеü«xVµ `ö_¬ÐµÇ¿ ÀVµ¬ÐµÒ¥×½ bÛеh³ÐAÒ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ £¿Zеéo³ÐAÒ. b¥¡ 1998 xеÒ_S[µ ¨DµÒÒÛе¿ÒyþI b`±vª[F¨Ðµ³ÐAY ¨ÐµÒxе ÛVµnÐl_¥× Å`¯ãß_fxе yVF£Ò¥Ýl `±ß´nÐl¨ÐµÒÇ ¨ÐµéøܱZеé xе³ÐAy«Iá Àеéܱ`¯Òã_G. Åx×Ûе¨VµÒ ¨«oâè³ÐA_ü« ¦@Ðlß_fxе yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ ¨«oâè³ÐA `¯éTvßãÖ±Ñ ³ÐAyÐFã`±Ã L¿Ò½¿Ò ǨеҶß`¯Òã_G.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

14

bÛVµ ŸÛе_ü« b`±\SÐµÒ ¨ÐµÒxе ³«‡_¥× üÐF¬Ðµ_¥× üÐFÒ_^é³ÐAÒ q¥¡½ "yþ÷½`±³ÐA' ¨ÐµÒ_Sе¿_ ¨«`¯ã¨ÐµÃo¥ólÑxе yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ nÐl_yÐF³KA³DAS[µØÖ±Ñ YS« #ÛVµ ´ü«¨ÐµéIy[F ÀDµ_Gxе t`±³VA^³ÐAÒ, üÐFÒ_^é³ÐAÒ q¥¡½Ç ÀDµ_Gxе ʱ³ÐAÒ ¨Dµéܯxе y[F³«³AÒÒ üÐFé_S«¿Ò, ´â°Öø±`cxе¥Ýl y[F¿½³KAòÀVµ `ö¬¡o´`±ZеҬеá_ ÀVµn«³ÐAÒ. #Ûе§`cÂ_ @¡¨ÐµÃ_S[µ nÐl_yÐF³KA³DAS[µØ t `¯¨ÐµÒZеÒ_¥× ë `ö¬¡oZеҬеá_ xеÒ_S[µ ¬ÐµÜ±v_ÀеÒÇx«á³ÐAÒ. ë `ö¬Ðµo¥× âè¥þRxеS«Iy[F ¨ÐµfJxе ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ üÐFé_S«¿xÐµÒ âNÈ`¯Ò¿Ò #ÛеÒ`±Ã¥×Iy[F w`¯ÒyþI, ¨«ß¬×âè^Ò ë `ö¬ÐµoÇ `±Ã÷üþ÷vxе t t`±³VA^³ÐAÒxеé #ÛеÒ`±Ã¥×y[F w`¯ÒyþI y׳ÐAÒÂÇ ß¨Ðµé_SKµÇ `±_âè³ÐAÒ. b¥¡_ª[F ¨ÐµÒ³× `¯_ç^xе ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥Ýl q¥¡½ `öxе¶yþ_Sе¥×xеé Lßû_G. `öxе¶yþ_Sе ܯªjF yVF£Ò¥Ýl »_.S[µ. ¨ÐµÒÊö_Ûе³KA, E¨ÐµénÐl_yÐF³KA #¬ÐµI ¬×ª[F t`±³VA^³ÐA½Ö±Ñ `ö¬¡oZеҬеá_ Lßû_G. Õ³ÐAÒ ÖöÑÛе³«@¡ÛÐµÒ xеÒ_S[µ ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥ÝlÇ y«³ÐAÒ¥× ¨Ðµ`¯Òã_Sеü«, t¥ñl³ÐAÒ `±^Âål_ Û«^ü«xVµ, #SеŠ´`±ÛVµnÐl_¥× ÕßI ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ xеÒ_S[µ #xеÒ`¯ß`¯Òãxеá xDµ_£³ÐAÒ Ê±½^Ò ¥ñlI ª«ª« `¯Ò¨Dµé¥× ¨Ðµ`¯Òãxеá ÛеÒ_SеüÐFÒ¿Ò Õß y«³ÐAÒxÐµÒ |Sjµyþª«Â³ÐAÒ.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


ë Û«S[µy[F Õ³ÐAÒ `¯Sеxݵü« t`±ü«xVµ `¯Ò¨Dµé xеÒ_f ¨ÐµÒÒ`¯ÒüÐFÒ¿Ò ¸Ûеß_fxе ùSеÒüÐFÒ³ÐAÒ ÛеÒ_SеüÐFÒ¿Ò ¨ÐµÒÊö_Ûе³KA #¬ÐµI #xеÒÀе³ÐAÒ¿Ö±Ñ Û«S[µy[F yÐF¬ÐµÒã¿¬× ¨Ðµ`¯Òã_Sеü«xVµ, #âèZеéIá yÐFIÖ±ª[FÂxе ¨ÐµÒÊö_Ûе³KA y«³ÐAÒ ´SDµÑ¨Ðµ³KA »_¬× À«yÐFÀеyÐFo_ü«, y«³ÐAÒI ©¯vSеÒü« ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ âNIfJ ë #âèZеéxеÒá_f ¬ÐµÜ±v_f Õß ´âèå«¿Ò y«âèS«SеÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ ¨ÐµÒÊö_Ûе³KA Lxеü«¨ÐµÒ âNÈ`¯Ò¿Ç øܱ³«oÛÐµÒ ÀVµZеÒü«, âNÈ`¯Ò¿Ò `¯Ò¨Dµé ´SDµÑ¨Ðµ³KA¬×âè^Ò ë Û«S[µ¥× âè¥þRxÐµá ¨«ß¥× ¦@Ðléâè¿`±÷½y[F ÀDµ_Gxе yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KA Ǩеé³KA ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿xÐµÒ üÐFÒßã_f #ÛеÒ`±Ã¥×y[F w`¯ÒyþI ÅÀ«ß_Àеü«, ë `ö¬ÐµoÇ Ç´^Û«ß, `¯é´¬ÐµÛ«ß ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥Ýl ܯªjF yVF£Ò¥Ýl »_.S[µ. (¨VµÒxVµq_üKF SDµÑ³DAyÐF³KA) `¯Ò³ÐA¦æ Àе_´ÛеnVl¹³KA #I ¬óµ÷ܯ_G. ÅÒüÐF¬¡ ¨«ßI âNÈ`¯Ò¿Ò ߨеé_SKµÇ `±_âè³ÐAÒ. ùG ù¨DµÒÑx« b¥¡ ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFxDµy[FÂŪjF Ö±_ÀеÒyרеS«Iy[F, `¯Ú¥¡¦@¡¿Ç tnÐl`±S[µ, b¥¡ üÐFé_S«¿¬× ÀVµ¬ÐµÒ¿Ò yÐF÷ܱ ¨Ðµé³ÐAål`öרеÒ_ `¯§ÜcÂ_À«¿I Àеé`¯éã, yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iy[F #x«oZеÒ_ ÀVµ`¯éã, #¦@Ðl_, nÐlÒ¦@Ðl_ »³ÐAÒüÐFI #¨ÐµéZеÒyÐF ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐAÒ½ â°^Â¿Ò yþSеҬеÒx«á³ÐAÒ. #`¯¥ñl `±¿Ò yÐF_Ö±{¿ ª[FS[µÖöÀݵ¿ ³«yÐF¬× `±Ã_SеÒÕÒÛе y«³ÐA_ Àе÷½xе ¨DµÑxе_¥¡ ¬ÐµZеé³DAÑxе yVF£Ò¥Ýl ¨Ðµo¨Ðµ`¯ì¥×, yþ¬Ðµãü« S[µq^¥Ýl ܯ`¯Â_ ʱ³ÐAÒ¬× `±¿Ò yÐF_Ö±{¿Ò ³ÐA_üÐF_¥× GüÐFҬеÒx«á³AÒÒ. ¨«eÐlCÇxеá yÐFxDµy[FÂŪjF À«¿Ûеxеá^Ò½, »ÛеҪ[F¨«ßI »¥¡üDFÑx« ÛDµ£Þwܯ `±rßãü« ¬Ðµ¨ÐµÒ t¸Äxе_¥× ¨Ðµé³DAÁªÝFxÐµÒ w`¯Òyר«¿I Àеé`¯ÒãxÐµá ¨«ßy[F ¬ÐµÚ³ÐA¥× £ÒGÔ ÀDµÊ±v ³×Ë¥þ`¯Òãx«á³AÒÒ. bªjF¨Ðµ¿xVµ yÐFk_xеüÐF³KA q¥¡½ ¨ÐµÒÊöÛVµ¨Ðµ`±Ã³ÐA_ ¨ÐµÒ_Sе¥¡Iy[F ÀDµ_Gxе yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KA ³ÐA¨VµÒÆc yÐFxDµy[FÂŪjF y×`¯_ ¬×ª[F t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo Û«Û«`±Ã ZеÒÒÛÐµÔ ¨«¬¡¨Ðµ³ÐAål_ xDµ¿yþ_G. ¬×ª[F »_.»Æ¯.É¿¬× yÐFxDµy[FÂŪjF y×`¯_ syÐF-

yVF£Ò¥Ýl TODAY

15

³VA¨Dµé W¨Ðµxе Eâè¸Gy×`¯_ ¨ÐµÒ³þyÐF ¨Ðµ³ÐAR_ ¨«³ÐAÒ t¸G`±¬Ðµo_ y×`¯_ w´¨Ðµ_ü« âNª«½SеÒÇx«á³ÐAÒ. f¨Ðµ³ÐAÇ yVF£Ò¥Ýl³ÐA_üÐF¥× YS« »©¯ò, »©¯Â ZеéÇ #³ÐA_üVF´^_ ÀVµÜ¯_G. ³ÐA¨VµÒÆc yÐFxDµy[FÂŪjF y×`¯_ ¬Ðµxе¬× üþSе¨Ðµ `±S[µ ¬ÐµxеxÐµÒ Àе_`±S«Iy[F ¨ÐµÀ«J³ÐAI y«ª«³ÐA_ âNÈƯ ʯÂ`cxݵ¥× `ö¬¡oZеҬеá_Ö±Ñ yVF`¯Ò xе¨DµéÛÐµÒ ÀVµZеÒü«, Ö±Ûеh`±÷½ »_.»Æ¯.É¿Ò ÄIy[F yõ_^³KAü« »©¯ò, »©¯Â ZеéÇ y[F_Ûе ³ÐA¨VµÒÆcÖ±Ñ yVF`¯Ò xе¨DµéÛÐµÒ ÀVµ³AÒÒ_f âNÈƯ ʯÂ`cxݵ ÀеÒ^é X`±\¬ÐµÒx«á³ÐAÒ. ë Ũ«Ûе_ b_y« `¯ÛеÒh¨ÐµÒålüÐF¥ñlÛеÒ. ³«‡_¥× yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo xDµ¿yþxеá âNªjF¿¨Ðµ¿½ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KAÇ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³VA nÐl´¬ÐµÒ¨ÐµÃ #¨ÐµSе_¨Ðµ¿½ bÛеhß ¨ÐµÒ¸Ûеoxе t¸G`±¬Ðµo âN³ÐAÒ ³«¨Ðµåly«`cÂ_¥¡ y«¿Ò¬ÐµéxVµ E_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« yÐF_´ª×¿Ò ³ÐAé_¿Ò ÛеüÐFh¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á³AÒÒ. yÐF§ºèÍ q¥¡½ ¨DµÒÒ¨ÐµÚ ¨ÐµÒ_Sе¿_ y×`¯é³ÐAÒ¥× bÛеhß t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo xDµ¿yþxеá t¸G`±¬ÐµoâN³ÐAÒ¥× `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 3 ¿Ïе¿ Å¿Ò¨DµÑxе yÐF_´ª×¿Ò ³ÐAé¨ÐµÒÒ ÛеüÐFh¨DµÒÑ_G. #¥¡üVF xе¿½üþ_Sе q¥¡½ ÅÒ³«o¿üÐFéSе `±^Âål_¥× ³DA_SÐµÒ yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¿ ¨ÐµÒ¸Ûеo t¸G`±¬Ðµo âN³ÐAҨе¿½ ³ÐAŬñµi¡ yÐF¨ÐµÒéoIyVF`cxݵ xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ yÐF_´ª×¥Ýl ³ÐAé¨ÐµÒÒ ÛеüÐFh¨DµÒÑ_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« 20 ¿Ïе¿ tܯã xе`cÂ_, t³ÐAÒüÐFÒß t`±³VA^³ÐA½Ö±Ñ yVF`¯Ò xе¨DµéÛDµÑ_G. Ũе³«¥×½y[F ¨Dµ$¬ñµ... ÅÒ³«o¿üÐFéSе¥× #Iá `±^Âå«¿ ¨ÐµéGßü«xVµ üÐF¬Ðµ_¥× syÐFªVF yÐF_´ª×¿Ò ³ÐAé¨ÐµÒÒ, syÐFªVF xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ ´y[F_Ûе t`±³VA^³ÐA½_Ûе³ÐAé yÐF÷ܯ E_S[µ ¨«oâè³ÐA_ I³ÐAÚÜö_ÀVµ¨«³ÐAÒ. y«I yþ_¬Ðµy«¿_ ´y[F_Ûе^ #_Ûеҥ×I xеҿyÐF ³ÐAÕ_Ûе³KA³DAS[µØy[F ÅÒüÐF¬¡ ¨«ßy[F ¨ÐµÒxе`¯v³ÐAì¿ y«³ÐAål_ ¨Ðµ¿½ ¨«ß¬× ÅS[µâN³AÒÒ "³ÐAŬñµL yÐF¨ÐµÒéoIyVF`cxݵò' ʱß^ ¨ÐµÒ³× xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ ¢èìܱ_À«³ÐAÒ. #_¬ñµü«yÐF ¨«ßy[F âNªjFü« xDµ¿Ç 50 ³ÐAéâèZеҿyVF ªjFÕ yÐFxDµyÐF¤xݵ b`¯éã ¨«oâè³ÐA_ ´âè³ÐA_¦æ_À«³ÐAÒ. ø`±÷¬Ðµ_ü« ³DA_SÐµÒ xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ ¨Ðµ³ÐAÁ³ÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo ZеÒL¨Ðµéxеҿ ¨ÐµÒ¸Ûеoxе âN³ÐAÒ ´âè³ÐA_¦@Ðl¨DµÒÑ_G. i¡¿ UI¨«Æ¯ #¬ÐµI #xеÒÀе³ÐAÒ¿Ò yÐF÷ܯ ³ÐAŬñµL yÐF¨ÐµÒéoIyVF`cxݵ ZеÒL¨ÐµéI ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿¥× üþSе¨Ðµ Lßû_ÛеI ÅÒ³«o¿üÐFéSе `±^Âål_¥× à.ܱ.ܯ. 143, 324, 506 Ö¯yÐF¤xݵ ´y[F_Ûе ³ÐAŬñµL ¨«ßÖ±Ñ yVF`¯Ò xе¨DµéÛÐµÒ ÀVµ³AÒÒ_À«³ÐAÒ.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


bÛVµ ³×Ë ³«´X üÐF_.9.30 I.¿Ç ÅÒ³«o¿üÐFéSÐµÇ ÀDµ_Gxе yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ ³ÐAŬñµL yVF£Ò¥Ýl xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¥×y[F ´`±¨VµÎ_f ܯ£Þ_GÖ±Ñ Û«S[µÀVµÜ¯, y«³«o¿ZеÒ_¥× ExÐµá ¨DµéS[µ¥ñl^³KAò, S[µq^¥Ýl ß©¯¨Ðµ³KAò, »³AÒÒ³KA yÐF_Sjµ`cxе³KAò, yÐF¿³KA ªjFÕ yÐF_`±ro^³KA ¨DµÒÒÛе¿üÐFÒ tø©±`¯Ò ø`±ßáÀе³KAÖ±Ñ Ö±´ª×¿Ò y[F³×ܯxݵ Àе÷½ I`±v_ª[F_À«³ÐAÒ. ³ÐAŬñµL yÐF¨ÐµÒéoIyVF`cxݵò y«³«o¿ZеÒ_Ö±Ñ Û«S[µÀVµÜ¯ yÐF_´ª×¥Ýl ³ÐAé_ ÛеüÐFh_ ÀVµÜ¯xе ç^xе¥× t³ÐAÒüÐFÒßÖ±Ñ yVF`¯Ò¿Ò xе¨DµéÛеZеéoZеÒI xе¿½üþ_Sе q¥¡½ #S[µ`cxе¥Ýl ».»©¯v `±ß¨ÐµÒeÐl ¬óµ÷âè³ÐAÒ. Õ߬×âè^Ò Õßy[F `¯`öyÐFß_fxе ¨«ß #xеÒÀе³ÐAÒ¿Ö±Ñ YS« yVF`¯Ò¿Ò xе¨DµéÛÐµÒ ÀVµÜ¯xе^Ò½ ¬óµ÷âè³ÐAÒ. b`±vª[F ¨Ðµ³ÐAÇ t`±³VA^³ÐA½Ç t`±³VA^³VA½ nÐl¬Ðµ§¨ÐµÃ¿Ò #xеÒÇx«á_. y«{ bªjF¨Ðµ¿ Õß ¨ÐµÒ¸ÛеoÇ ¨ÐµÒ³× ¨Ðµ³ÐAR_ ³ÐAé`±_¥× ܯ{ #¦æ¨Ðµéxе ¬¡³ÐA¿ `¯_`ø±é¿ ¨ÐµoÇã¿Ò YS« Û«SÐµÒ¿Ç âè¿vSеҬеÒx«á³ÐAÒ. bG ÊöZеҨDµÒÑxе Àе³ÐAoü« ¦@¡Å_À«÷. b_ÛÐµÒ¥× ¦@¡üÐF_ü«xVµ... Ö±xеÒüþ_Sе ü«_¸ÄÀõyKF Ö¯_^³KA ¨ÐµÛеhüÐF¿ U¢è³AÒÒ ¨DµÒü« ܯªjFyVF£Ò¥Ýl Ö¯_^³KA¥× @¡¿yÐF§`cÍ xеª[F_fxе "ÅÒ´¬ÐµÒSеÒ' ܯI¨Ðµé ´`±ÛеßÓ`¯Òãx«á³ÐAI, `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 50 ¨ÐµÒ_G ÛеÒ_SеüÐFÒ¿Ò ´y[FyDFªÝF @¡oªÝF¿Ò, Ö±Ûеh yÐF´³ÐA¿¬× ¨ÐµfJ yÐF_´ª×¥Ýl ³ÐAé_Ö±Ñ Û«S[µÀVµn«³ÐAÒ. Û«S[µ `¯¨ÐµÒZеÒ_¥× yÐF_´ª×¥Ýl ³ÐAé¨ÝµÒ¥× syÐFÁ³VA Ex«á³ÐAÒ. ë yVF£Ò¥Ýl xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ Ö±xеÒüþ_Sе ¨ÐµéW »¨DµÒ¶¥ñlo Yxе`±³DAS[µØ Õ³ÐA ³«ç¨Vµ_´Ûе³«¨ÐµÃ (fxе@¡£Ò) ¬ÐµxеZеÒÒSÐµÒ ¿„ZеÒo x«ZеÒÒSеÒy[F ÀDµ_GxеG. ë Û«S[µ¥× 3 ´ª«xݵòÕÒ^³ÐAÒ½, 3 »¥Ýl.ܯ.S[µ.¿Ò ³DA_SÐµÒ ¢NI ªjFÕ¿Ò, ÖöÑÖø±Ñ ªjFÕ 1, S[µy×Sе³KA¿Ò 15, ¨ÐµéSеÒo¥ñl^³ÐAÒ½ 20, Ö¯Âøܱ¥ólÑL³KA, `±¨Ðµ³KAøâèyKFò, yÐF_`±ro^³KA¬× âè^Ò ZеÒÒܱ»Æ¯¿Ò ¨ÐµÒéSеÒ, y«³«o¿ZеéIy[F ÀDµ_Gxе ø`±káÀе³KA ¨DµÒÒÛе¥ólÑxе ¨Ðµ`¯Òã¨ÐµÃ¿Ò Û«Û«`±Ã 25¿Ïе¿ ³ÐAéâèZеҿ tܯã xе`cÂ_ Lßû_G. Ö±xеÒüþ_Sе »»Æ¯Ü± ³«iñlÆc ë yVF`¯Ò

yVF£Ò¥Ýl TODAY

16

Ûе³«o`±Ãã ÀVµn«³ÐAÒ. ùG ù¨DµÒÑx« âNªjF¥× »¨Ðµ³ÐAÒx«á xе`cÂ_ Lßû_G ¨Ðµé´¬Ðµ_ t`±³VA^³ÐAÒyVF. #`¯¥ñl t`±³VA^³ÐA½ ´£¬ÐµÒÇ¿Ò #_¬Ðµ_¬Ðµ ¨Ðµé´¬Ðµ_, t`±³VA^³ÐA½Ç ´`±¦@ÐlҬеÚ_ xеÒ_S[µ ü«I ´Ö±Ñ¨Vµ^Ò `¯_`¯ì¿ xеÒ_S[µ ü«I »¥¡_ª[F `¯ðZÐµÒ `¯`öy«³«¿Ò ¥ñl¨ÐµxеáG LüÐF¨DµÒßûxе `¯¬Ðµo_. ¨«oâè³ÐA_¥× âNªjF E_S«÷ y«I #G ´£¬ÐµÒÇ¿Ò ¬ÐµüÐF¿@ól^ÒÂÇI WŬ¡¿Ò tßâNZVµÒ ŸÛе_ü« E_SеYSеÛеÒ. b¥¡ âNªjF Exеá À×^, t`±³VA^³ÐA½ ZеÒéIZеÒxеҽ Àþ³ÐA¨Ðµ w`¯ÒyþI b¥¡_ª[F `¯_ç^xе¿Ò `±Ãxе³«¨Ðµ§¬Ðµ_ y«Ç_S« Àеéʯ @¡¸Ûеo¬Ðµ w`¯Òyר«÷. t`±³VA^³KAy[F t`±³VA^³VA ´`±¸Û«xе nÐl´¬ÐµÒ¨ÐµÃ y«YSеÛеÒ. gÀ«xDµ¥Ýl S[µ´Ü¯Â£éo^³ÐAÒ½ #¸GyÐF yÐFxDµy[FÂŪjF y×`¯_ ¬Ðµ¨ÐµÒÇ #¸GyÐF ³«£S[µ y×`¯_ t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo âNªjF ¨«¬¡¨Ðµ³ÐAål_ ù³«v^ÒÀVµÜ¯, ¨«ß WŬ¡¿¬× ÀDµ¿ü«^¨ÐµéSþÛеÒh. ʯá`ö`±r߬е ¨«oâè³ÐA_¥×xVµ #_Ûе³ÐAé ´`±n«_¬Ðµ_ü« E_SеüÐF¿³ÐAÒ. ¨ÐµÒÒ¿Ò½I ¨ÐµÒÒ¿Ò½¬×xVµ wZеé÷, ¨Ðµ´i¡Iá ¨Ðµ´L_¬×ªVF y×Zеé¿xеá^Ò½ü« ë yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× t`±³VA^³ÐA½Ç ´`±]Ûе¨ÐµÒ nÐl´¬ÐµÒ¨ÐµÃ t`±³VA^³VA y«¨ÐµSе_ »_¬× ÅÀ«ß_ÀеÛеüÐFR Å`cZеÒ_. yVF¨Ðµ¿_ S[µ´Ü¯Â£éo^³ÐAÒ½, ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ yþ¬Ðµãü« ¨Ðµ`¯Òãxеá S[µq^¥Ýl ܯ`¯Â¨ÝµÒ »_.»xݵ.É.¿ ´âNÛеTÞ¿_¬×ªVF b¥¡_ª[F t`±³VA^³ÐAÒ½ {Àе ³«LyjFZеé¿Ç, `ö¬Ðµo¿Y âè¿vSеҬеÒx«á³ÐAÒ. b^Ҩе_ª[F zSе `±Ã³ÐAÒüÐFÒ÷á yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_ xеÒ_SVµ y«ÛеÒ, `¯¦@Ðlo `¯¨ÐµéL_ xеÒ_SVµ ùßâè³VAZеé÷. b`±\SеÒxеá `±ßܯì¬ÐµÒ¿¥× `±rßãü« `¯_Ïצ@Ðl_¥× Y³ÐAÒÇâN³AÒÒxе ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐA½ `±ßܯìX yÐFSÐµÒ ÛеҳÐATÞ³ÐA_ü« E_ÛеxеSе_¥× `¯_ÛVµ`ö_ ¥ñlÛеÒ.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

17

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


®–µ“≥◊ x´¸´Å_! yVF£Ò¥Ýl ¨«oâè³ÐA_ #_ªVFxVµ #¨Dµé¶...! yVF£Ò¥Ýl¥× »Iá gÀ«xDµ¥Ýlò #_¬ÐµÇ ¨Ðµ_Ûе³DA^Ò½ `¯¨ÐµÒ`¯o¿é Ex«áZеÒxеá Å`cZеÒ_ #_ÛеßyjF ¬óµ÷ܯ_ÛVµ. ë ³ÐA_üÐF_¥× »¨Ðµ³DAÑx« ´`±¨VµÎ_À«¿x«á ¥ñlÛ« ë ³ÐA_üÐF_¥× I¿yÐFSеü« ܯì³ÐA_ü« E_S«¿x«á ¨ÐµÒ_f ¨ÐµÒ_f (¨ÐµÒüÐF) ¨«eÐlCÇ YS« ¢è¸Ûеo_ y«ÛеxеáG LüÐF¨DµÒßûxе `¯¬Ðµo_. #^Ҩе_ª[FG ë ³ÐA_üÐF_¥× YS« ¨ÐµÒÜöeÐl¿Ò ³«å[l`¯Òãx«á³ÐA_ªVF... t... yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× ¨ÐµÒÜöe¡..? #I tnÐlJ³ÐAoâNyÐF¨Ðµéxе³ÐAÒ. #ÛVµ ŸÛе_ü« ¨ÐµÒÜöeÐl¿Ò "³«å[l_ÀеI ³ÐA_üÐF_ ùÄ ¥ñlÛ«...?' #I üÐFßÚ_Àе¨Ðµ¿Ü¯ ¨Ðµ`¯Òã_G. ÄIᣪ[F ¨ÐµÒüÐF¨«ßy[F ù¨Ðµé´¬Ðµ_ ¨ÐµÒüÐFҨе¿Ò wܯâN³ÐA{ ¬óµ¿Ò`¯Òã_G. "@ólL¨«Sе' ʱ³ÐAÒ ÀDµæ¬ñµxVµ üÐFSеüÐFSе, #^Ҩе_ª[F `±^Âål_¥× yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× ¬Ðµxе ´`±X¦@ÐlxÐµÒ À«^ÒÇxÐµá ‚ ³ÐA¬Ðµá_ U¨ÐµÒX x«üÐF¿…, yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥×xVµ y«ÛÐµÒ ù ³ÐA_üÐF_¥×xDµÑx« ¨ÐµÒüÐFҨе¿Ò "³«å[l'¢èã³ÐAI ¨ÐµÒ³×¢èß I³ÐAéܱ_f_G. x«üÐF¿… ¬Ðµ_´S[µü«³DAÑxе ënÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ ÅLZеҨ«Sе ³DAÑ¥ñlÚ¥× EÛ×oûy«¨ÐµSе_ ¨ÐµÒé¿_ü« ³DAÑ¥ñlÚy«Ú³ÐA³KAò¥× E_^Òx«á³ÐAÒ. ënÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃÇ ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ Y¬ÐµÒeÐlC¥× fxеá¨Ðµé¶³AÒÒ x«üÐF¿… ¬Ðµxе 9¨Ðµ ¬Ðµ³ÐAüÐFX ÀеG¨Vµ ³×Ë¥×½ ³«iñl_´Ûе´`±¢èÛKµ ܯI¨Ðµé¿xÐµÒ Åܯt³KA Û«Ú³« #ÛDµhÇ bÀVµJ ¨«oâè³ÐA_ ÀVµ`±ª[FÂ_G. ÀеÛеҨеì×âè^Ò t^âè^¥×½ YS« ÀеyÐFÁü« ³«å[l`¯Òãxеá x«üÐF¿…y[F ³DAÑ¥ñlÚ y«Ú³ÐA³KAò¥× @¡ºè #xVµ ¨Ðµoy[Fã¨ÐµÛеh `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 30 yÐFxDµyÐF¤xеҽ yþxеÒyþÁI U ¢è³AÒÒ ¢è³KA #_SKµ yVF£Ò¥Ýl xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ #I x«¨ÐµÒyÐF³ÐAål_ ÀVµÜ¯ yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× t³VA_üVF´^_ ÀVµÜ¯_G. ¨«oâè³ÐA_¬×âè^Ò ´yjFSе¥×½ ³«å[l`¯Òãxеá x«üÐF¿…y[F ¢Nv³KAÂò¨DµÒxݵ #³AÒÒxе ¨Vµ_yÐFªVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ `±ßÀеZеҨеÒZеéo³ÐAÒ. #^Ò t^¥×½xÐµé ¨«oâè³ÐA_¥× bÛеh³ÐAÒ ¦@¡üÐF¢èڨеÒÒ¿Òü« ù³ÐAvS[µ ¨«oâ賫¦æ¨Ðµ§GÔ ÀVµ¢è³ÐAÒ. bÛеhß ¨«oâè³ÐA¨ÐµÒé, #¦æ´âèZеé¿Ò, ¨ÐµÒxе`¯Ò¿Ò yÐF¿¨ÐµSе_¬× bÛеh³ÐAé WŬе ¦@¡üÐF¢èڨеÒÒ¿Òü« 1997¥× ù³ÐAvS«Ø³ÐAÒ. ¨«oâè³ÐA_¥× ¦@¡üÐF¢èÚÅÒ #³AÒÒxе ¨Vµ_yÐFªVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ x«Ç WŬе ¦@¡üÐF¢èÚÅÒ #¨ÐµSе_ x«

yVF£Ò¥Ýl TODAY

18

#Ûе§`cÂ_ü« ¦@¡Å`¯Òãx«áxеI »_¬× `¯_¬×`c_ü« ¬óµ÷ܱ_G x«üÐF¿…. x«üÐF¿… ¨Vµ_yÐFªVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ Ûе_`±¬ÐµÒ¿Ç syÐF âè`± ³«ûå[l, syÐF @¡£Ò LüÐFÄnÐlÚ³KA. 30 yÐFxDµyÐF¤xе½¬× ´âè³ÐA_¦@Ðl¨DµÒÑxе ¨«oâè³ÐA_ xVµSÐµÒ `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 400 yÐFxDµyÐF¤xе½Ç Ö±Ñü« ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨«oâè³ÐA_ #¦æ¨Ðµ§GÔ ÀVµ`¯ÒÇx«á³ÐAÒ. b`±vª[FyVF x«üÐF¿… yÐFxDµyÐF¤xݵ yÐFªÝF #³AÒÒx«, yþ¬Ðµã yÐFxDµyÐF¤xݵ b¨«Ú¿xVµ ¬ÐµxVµ `¯ÚZеÒ_ü« ¨DµÑ³ÐAÒ £_S[µ¥Ýl, yÐF^³KA ÀVµ¬Ðµ`±^ÒÂyþI ¨DµeÐlҬеÒ_G. b_ª[F_ª[FyVF Xßû #_Ûеß{ tâèoZеÒ_ü« `±¿yÐFß`¯éã yÐFxDµyÐF¤xеҽ ÀVµ`¯Òã_G. b¥¡ #_ÛÐµß¬× yÐF¿Ò`±Ãü׿Òü« E_^é ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨ÐµÒ_f ÀDµSеҿ¥× âè¥þRxеSе_¬× ¬ÐµxеÇxеá yÐF¿Ò`±Ãü׿Ҭеxе_ b^Ò ¨«oâ賫IyVF ü«yÐF ÅLZеҨ«Sе `±^Âål ¨ÐµÒÜöe¡ #¸ÛеoÏеҳ«¿Òü« ¦@¡³ÐAwZÐµÒ Lxе¬¡ ¨ÐµÒÜöe¡ ¨Dµé³«J xеÒ_S[µ »IáyÐF³AÒÒ_G. b^Ò ¨«oâè³ÐA_¥×xеé, ³«LyjFZÐµÒ ³ÐA_üÐF_¥×xÐµé »¨ÐµßyjF wܯâNÇ_S« #_ÛÐµß ¨ÐµÒxеáxе¿xÐµÒ â°_ÛеҬеé, »¥Ýlàܯ ùiól_^Òü« YS« ¬Ðµ¨ÐµÒ ʯ¨Ðµ¿xе_G`¯Òã_G. yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× ¨ÐµÒÜöeÐl¿ `¯_¹o À«¥¡ ¬ÐµÇÁ¨Vµ. Û«Û«`±Ã q¥¡½Ç syÐFÁ³ÐAÒ YS« ¥ñl³ÐAxVµ ÀDµ`±v¨ÐµÀеÒJ. ÅLZеÒxеüÐF³ÐA_ q¥¡½¥×I @þæÞ÷ `±^Âål_¥× U¨ÐµÒX ³VA¨ÐµeÐlC `¯¬Ðµo¨ÐµX, ÅLZеҨ«Sе `±^Âål_¥× x«üÐF¿…¬×âè^Ò ¨ÐµÒ³× bÛеh³ÐAÒ ¨ÐµÒÜöeÐl¿Ò t`±³VA^³ÐAÒ½ü« üÐFÒßã_`±Ã â°_Û«³ÐAÒ. #ª«½üVF xе¿½üþ_Sе q¥¡½¥×, ³ÐA_ü«³DAS[µØ q¥¡½¥× YS« ¨ÐµÒÜöeÐl¿Ò ¬Ðµ¨ÐµÒ ¨Ðµ§XãI IßÚçá_ü« yþxе¢èû`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒüÐF¨«eÐl½³AÒÒx«, tSе¨«eÐlC³AÒÒx« ù ¨Ðµ§Xã ÀVµ`±ª[FÂx« t ¨Ðµ§Xã¥× b£Þ_ÛеҿÒ_SеSе_ `¯`öL_. ¨Ðµ§Xã`±^½ #_y[F¬Ðµ¦@¡¨Ðµ_ Exеá`±\SVµ ÀVµÊ¯ `±xVµ ÛDµÑ¨Ðµ_ü« ¦@¡Å_fxе`±ÃSVµ »Iá `¯¨ÐµÒ`¯o¥þfJx« `¯`öxе_¬× ¨«ª[FI ¸ÛDµÑ³ÐAo_ü« »ÛеҳþÁxеá`±\SVµ »¨Ðµ³DAÑx« t ¨Ðµ§Xã¥× ³«å[l¢èã³ÐAÒ. #`±\S« ¨Ðµ§Xã üõ³ÐA¨Ðµ´`±Ûе¨VµÒ #¨ÐµÃ¬ÐµÒ_G. ù ¨Ðµ§XãI ÀVµ`±ª[FÂx« xVµSÐµÒ `¯¨ÐµéL_¥× ¨ÐµÒüÐF¨«eÐlÒC ÀVµÊ¯ `±I tSе¨«eÐlÒC ÀVµ¢è㳫..? #I »ÛVµh¨« ÀVµÊ¯¨«eÐlÒC À«¥¡¨ÐµÒ_ÛеÒx«á³ÐAÒ. àx« ´âè³ÐA_¦@Ðl_¥× yÐFºèÂ¿Ò »ÛеҳDAÑx« ¨«ª[FI ¸ÛDµÑ³ÐAo_ü« »ÛеҳþÁI I¿£S[µxе ¨ÐµÒüÐFҨе¿Ò ¨ÐµÒüÐF¨«ßyVF¨Ðµé´¬Ðµ_ wܯâN³ÐAI ¨ÐµÒ³×¢èß ³ÐAÒ˨еà ÀVµÜ¯_G x«üÐF¿….

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


üÐFÒSKµ@ólÑ ÀDµÊ±vܯ_G. t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨VµÒ¥Ýl Zеé_yÐF³VA½ »ÇÁ¨Ðµ n«¬Ðµ_ ë Å`ø±é¬Ðµ ´âN´ü«_¿y[F Zеé_yÐF³ÐAÒ½ü« ¨Ðµo¨Ðµ`öß`¯Òãx«á³ÐAÒ. Zеé_yÐF³KA ¨ÐµzJ ³«ü«xVµ ¦@ÐlZеéxеyÐF ³ÐA¢èIá ¨þ¿yÐF@×`¯éã üÐFÒSеҽ³ÐAÅÒ `±Ûе_ `±Û«{á ¢èüÐFÄ`¯é㠨еҸÛеo¨ÐµÒ¸Ûеoxе ֯ѥólxݵòü« `¯_¦@¡Üc`¯éã, ¦@ÐlZеÒÖ±ª[FÂ`¯éã ´âN´ü«_ ¢è³KA ÀVµ¢èã³ÐAÒ. ë ´âN´ü«¨ÐµÒÒ¥×½ xеª[F_ÀVµ¨«³ÐAÒ yÐFfJ¬Ðµ_ü« xеª[F`¯Òãx«á³ÐAÒ #Iܱ_ÀеyÐF ¨ÐµéxеÛеÒ. t ¨ÐµÒ¸Ûеo ¨DµÒÛеyKF q¥¡½¥× ëªjFÕ ¨«ß ´âN´ü«_yDFÑ t q¥¡½¥×xVµ Lßûxе syÐF Öø±é³«Iy[F âNÈ`¯Ò ¨«ß ¢èÏ«o¸Û«³«¿¬× ´âN´ü«_I #yÐFÁS[µ ¨Ðµé³DAÁªÝF Zеé³ÐAÒØ¥× `céª[F_üKF ´âè³ÐA_¦æ_À«³ÐAÒ. `céª[F_üKF #xVµ`¯ßy[F »¨ÐµßyDFÑx« ÀеéS«¿xVµ E¬ÐµÒòyÐF¬ñµ. ªjFÕ¥× yÐFIܱ_À«¿I À«¥¡¨ÐµÒ_G âNË¿¬× »üÐF£S«Ø³ÐAÒ. #³AÒÒ¬ñµ b¥¡_ª[F ´âN´ü«_¿Ò ´`±¢è³ÐA_ ÀVµ`¯Òã_Sеü« ¨ÐµÒ¸Ûеo¨ÐµÒ¸Ûеo¥× âNÈ`¯Ò¿Ò YS« Ûе³ÐAÓxеÅÒ`¯Òã_ª«³ÐAÒ. âNÈ¢NeÐl½y[F YS« ªjFÕ ¬óµ³ÐA ÕÒÛе yÐFIܱ_À«¿xVµ tnÐl À«¥¡xVµ E_^Ò_G. ¨«eÐlÒC YS« æ¿ØƱ¿Ò À«¥¡xVµ b¢èã³ÐAÒ. ë ´âN´ü«¨ÝµÒ¿¨Ðµ¿½ `¯¨Ðµéi¡Iy[F ¨VµÒ¿Ò ù ¨Ðµé´¬Ðµ_ L³ÐAÒüÐFҬеÒ_ÛеxVµG ´`±nÐlá. syÐF #@¡Þ³AÒÒ #¨Ðµé¶³AÒÒxDµ¥¡ t¬¡oÀ«³ÐA_ ÀVµn«SеÒ? syÐF Ũ«Üö¬Ðµ ¬Ðµxе ¦@Ðl³ÐAãI ¬Ðµ¿ xеßy[F »¥¡ xеSеÒÀеÒÇ_^é ÀVµX¥× ¬Ðµ¿¬× ʯÂ`cxݵy[F »¥¡ ¨DµeÐlCüÐF÷û_G? syÐF 糫x« Ûþ_üÐF @¡o_yKF ¨VµÒxVµL³KAI »¥¡ `ö¬Ðµ¨Ðµé³«JSеÒ? b¥¡_ª[F ©¯xݵòI ß©±ªÝF ÀVµ`¯é㠨еÒk¨ÐµÒk ¢èüÐFÄ`¯éã ªDF÷y«Æ¯Â ÀVµ`¯Òã_ª«³ÐAÒ. ë ´âN´ü«_¿Ò yVF¨Ðµ¿_ ùÕÒ ¬óµ÷ZеÒI ¨«ßy[F "´ªDFÑI_üKF' bÀVµJÅü«xVµ E_ª«³AÒÒ. #³VA À«¥¡ ¬óµ÷Åü« `ö¬Ðµo ÀVµn«SеÒ. #xеÒÇx«á³ÐA_ªVF byÐF ¨ÐµÒ³× y[F³«¬ÐµÇSÐµÒ ¬ÐµZеé³DAÑxеªVFÂ. b¥¡_ª[F ´âN´ü«_¿Ò `¯¨Ðµéi¡Iy[F #_¬Ðµ #¨Ðµ`¯³ÐA¨Ðµé? »_ÛеÒY? Àеéܯxе Lxе_ ù_ ÀVµ¢èã³ÐAÒ? #`±vª[FyVF âNÈ`¯Ò¿ gÀVµG_f_Û×, ¨ÐµG¥ñlܯxе yVF¢N ¬óµÈÛеÒ. b¥¡_ª[F Û«³ÐAÒå«¿Ò üÐFS[µfâNZеé³AÒÒ. ë Û«³ÐAÒå«¿Ò `¯¨Ðµéi¡Iy[F YS« ¬óµ÷Zе饡? ¨«ßy[F ¬óµ÷ʯã LßüVFÛVµÅÒª[F? x«oZеÒ_, Àе^Â_ `±ß¸G¥× t yVF`¯Ò¿Ò æüÐFÒ`¯ÒyþI Ex«áyÐF ¢è¨ÐµéxеÒoSÐµÒ ë ´âN´ü«_ Àеéܯ `¯v_Ûе_ÀеüÐF¿S«? ¥ñlÛе_ªVF ¬ÐµxеyjF Å`±k¬Ðµ, Å`±¬ÐµÁ³ÐA ÛеÒܯì¬ÐµÒ¿Ò »ÛеҳDAÑxе`±\SÐµé ¬Ðµxеé Ex«¶G¥¡ ¨Ðµé³ÐAyÐF E_SеüÐF¿S«? Ûеҳ«¶³ÐAÒRS[µ¥¡ ¨Ðµé³ÐAS«Iy[F ë y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿¨Ðµ¿½ fª«Á¿Ò, Å`±k¬Ðµ ¸Û׳ÐAålÒ¿Ò, ¨Ðµ´yÐF £ÒÛеÒÔ¿Ò #¿¨ÐµSеÇ_ª«Zеé? #`¯¿Ò ë y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿¨Ðµ¿½ `¯¨ÐµÒ `¯¨ÐµéL_ b_y« `¯¨ÐµÒ¬ÐµÒ¿o¬ÐµI tâèG_ÀеÒyרеSе_ ù¨Dµé ü«{... b_y« b_y« £Ò³ÐAÛе¥× Y³ÐAÒÇâN¨ÐµSе_ u¡ZеҨVµÒ. üÐFX_fxе ¨DµÑx«¿xÐµÒ ¨ÐµÒ¼½¨ÐµÒ¼½ Àеéܱ_ÀеSе_¥× `¯¨Ðµéi¡Iy[F sßüVFG nÐléxеo¨VµÒ. @¡¸G¬Ðµ Ç^Ò_@¡¿xÐµÒ b_y« @¡¸Ûеֱª[FÂxеªVF #¨ÐµÃ¬ÐµÒ_G. *

´yDFÑ_ xеéoƯ, ´yDFÑ¨ÝµÒ ¨«Àݵ, xVµ³«¿Ò P Öø±é³«¿Ò, øܱ_üÐF³KA ´Ü±_ªÝFò, ùG IL_? `ö¬ÐµoPt¬Ðµ¶`ö¬Ðµo ¨ÐµüDFѳ«.... ʱ³ÐA½¬× Û«Û«`±Ãü« #Iá ªjFÕ gÀ«xеeÐlÒ½ ´yDFÑ_ ÅÒ©¯ÂßZеÒƯ ´âN´ü«_¿Ò ´`±¢è³ÐA_ ÀVµ`¯éãxVµ Ex«á³AÒÒ. b_ÛÐµÒ¥× yÐFIܱ_ÀVµ Ûе§n«o¿Ò IL_ y«¨ÐµÃ. xеª[F_ÀVµ ¨«ß¬× âNÈ`¯Ò¿Ò, @¡¸G¬ÐµÒ¿ yÐF]Ûеxе_ ´`±y«³ÐA_ yÐF¿vxеü« ë ´âN´ü«_ ªDF÷y«Æ¯Â ÀVµ`¯Òãx«á_ #_^é ¨ÐµÒÒ_ÛVµ ÖöS[µØ_üKF bÀVµJܯ syÐF Zеé_yÐF³KAI Ö¯v`c¥Ýlü« t ´âN´ü«_yVF `±ßÅҬе_ ÀVµ`¯éã ´`±¢è³ÐA_ ÀVµ¢èã³ÐAÒ. ªjFÕ P9¥× yþx«áeÐl½âè^Ò ´`±¨ÐµÒÒ¹ ܯ{xеª[F ¬óµ¿_ü«ål nÐlÇ_¬Ðµ¿ ֯Ѭе_ ë Ûеҳ«a¬Ðµ ´âN´ü«_y[F Zеé_yÐFß_üKF `¯¨ÐµÒYßJ_G. Zеé`¯, ´âè`¯ ¦@¡`c¥× ÅnVl`c_ü«xVµ tyÐF^ÒÂÇ_G. ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ t y«³ÐAo´yÐF¨ÐµéIy[F

yVF£Ò¥Ýl TODAY

19

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


2002¥× ÛVµnÐl_¥× ´ª«ZÝµÒ Àе^Â_ ù³ÐAvS[µxе`±ÃSÐµÒ #_¬ÐµÇ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ Ö±Ûеh ¬ñµS« ùÕÒ ¥ñlÛеÒ. y«yÐFâN¬ñµ 2002 ¬Ðµ³ÐAÒ¨«¬Ðµ ¬Ðµ¨ÐµÒ üÐFÒ¬¡ã¸G`±¬Ðµo_ yþ_¬Ðµ ¬ÐµûRxе`±vª[FyjF, xVµª[FyjF t`±³VA^³ÐA½Ç ë S[µÆ¯yÐFxDµyÐF¤xݵ `¯¨ÐµÒ`¯o ³«¨Ðµåly«`cÂ_¥¡ yVF¨ÐµÒÒ¥Ýl t`±³VA^³ÐA½xÐµÒ ÛеÜö_f ¨Vµ`¯éãxVµ E_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« ¨ÐµÒxе ³«‡_ xеÒ_S[µ iólÅÒI ¨ÐµÒßZеÒÒ ëªjFÕ À«xDµeÐl½ ZеéL¨Ðµéxеo_Ö±Ñ (ª[FS[µ¢èªÝF) ªDF÷yÐF_ S[µ`¯évoªÝF Ö¯ª[F¥Ýl¨DµÒ_ªÝF #_SKµ #ܱv¥ólªÝF ´ª[F£Òoxе¥Ýl, xеéo|S[µÈ½¥× ë S[µÆ¯yÐFxDµyKF Å`cZеÒ_¥× »ÇÁ¨Ðµ `¯_¹o¥× yVF`¯Ò¿Ò ßq`¯Â³KA #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á³AÒÒ. àx« b`±vª[F¨Ðµ³ÐAyVF ë gÀ«xDµeÐlC ZеéL¨Ðµéxеo_ üÐFÒ¬¡ã¸G`±¬Ðµo_ ÀVµ`¯éã y×^Ò½ üÐFS[µ`¯éã, »_.»Æ¯.É. (¨ÐµÒ÷Âܯ`¯Â_ t`±³VA^³KA)¿ Sjµy×Sе³KA¿xÐµÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ b`cÂ_ ¨ÐµfJxе^Ò½ b_y« »ÇÁ¨Ðµ yÐFxDµy[FÂŪjF y×`¯_ ¬Ðµ¨ÐµÒ ܯüÐFá¥ÝlòI S[µÆ¯yÐFxDµyÐF ÀVµ`¯éã ¢è¨Ðµéxеo yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KAxÐµÒ xеºè¿ âè¿Ò ÀVµ`¯éã, t`±³VA^³ÐA½ Ç^Ò_@¡¿xÐµÒ Õ¸Gâè¿Ò ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ.

´ª«ZÝµÒ Àеª«ÂIá E¿½_Üø±Ò_fxе ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½

¨ÐµS[µØ_ÀVµ¨«SÐµÒ ¨ÐµÒxе¨«Sе³AÒÒ¬ñµ... £_X¥× »yÐFÁSеÒx«á ¨ÐµÒ³«oÛе¿Ò @¡ü«xVµ L³ÐAÒüÐFҬеÒx«áZеÒxеáG LüÐF¨DµÒßûxе `¯¬Ðµo_. #ÛVµ ŸÛе_ü« yVF_´Ûе ¢èì³AÒÒ¥× `±¿ÒÇ£S[µ, `±Ã`cÁ¿_ü« (xе¿½) Sе£ÒÞ... ¿Ïе¿ `¯_¹o¥× £ZеҪ[F ´`±`±_Àе_ »³ÐAÒüÐFI #¨ÐµéZеÒyÐF t`±³VA^³ÐAÒ½_ªVF... ù Àе^Â_ ¨Ðµé´¬Ðµ_ ùÅÒÀVµ`¯Òã_G? b`±vª[FyVF ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ tS[µ_G t^, âèS[µ_G âè^ü« Àе¥¡¨ÐµÒå[l #¨ÐµÃ¬ÐµéxVµ E_G. yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ t`±³VA^³ÐAÒ½ ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA½ xеÒ_S[µ ´`±¸Û«xе_ü« »ÛеҳþÁ_^ÒxÐµá ¨ÐµÒÒ¹o¨DµÒÑxе `¯¨ÐµÒ`¯o, ÀDµâèv Ö±^ÂÇ_S« ܯüÐFá¥Ýl S[µÆ¯yÐFxDµyKF ÀVµZеÒSе_, ""ªDF÷yÐF_ ³DAüÐFÒo¥ñl^k #]۫ߪjF tøƱ b_S[µZеé'' (´ª«ZݵÒ) Àе^Â_ 2002¥× ù³ÐAvS[µx« b`±vª[FyVF ¨ÐµÒxе ¬óµ¿ÒüÐFÒ, ¬ÐµÅÒeÐl ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA½Ç t Àе^Â_Ö±Ñ y[F_f_¬Ðµ üõ³ÐA¨Ðµ¨ÐµÒé #¦æ¨Ðµéxе¨ÐµÒé ¥ñlÛеÒ. »_ÛеÒyÐF_ªVF Àе^Â_ ¨«eÐlC ÀеÒ^Â_ y«£ª[FÂ. 2002¥× ÛVµnÐl_¥× ´ª«ZÝµÒ Àе^Â_ ù³ÐAvS[µxе`±ÃSÐµÒ #_¬ÐµÇ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ Ö±Ûеh ¬ñµS« ùÕÒ ¥ñlÛеÒ. y«yÐFâN¬ñµ 2002 ¬Ðµ³ÐAÒ¨«¬Ðµ ¬Ðµ¨ÐµÒ üÐFÒ¬¡ã¸G`±¬Ðµo_ yþ_¬Ðµ ¬ÐµûRxе`±vª[FyjF, xVµª[FyjF t`±³VA^³ÐA½Ç ë S[µÆ¯yÐFxDµyÐF¤xݵ `¯¨ÐµÒ`¯o ³«¨Ðµåly«`cÂ_¥¡ yVF¨ÐµÒÒ¥Ýl t`±³VA^³ÐA½xÐµÒ ÛеÜö_f ¨Vµ`¯éãxVµ E_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« ¨ÐµÒxе ³«‡_ xеÒ_S[µ iólÅÒI ¨ÐµÒßZеÒÒ ëªjFÕ À«xDµeÐl½ ZеéL¨Ðµéxеo_Ö±Ñ (ª[FS[µ¢èªÝF) ªDF÷yÐF_ S[µ`¯évoªÝF Ö¯ª[F¥Ýl¨DµÒ_ªÝF #_SKµ #ܱv¥ólªÝF ´ª[F£Òoxе¥Ýl, xеéo|S[µÈ½¥× ë S[µÆ¯yÐFxDµyKF Å`cZеÒ_¥× »ÇÁ¨Ðµ `¯_¹o¥× yVF`¯Ò¿Ò ßq`¯Â³KA #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á³AÒÒ. àx« b`±vª[F¨Ðµ³ÐAyVF ë gÀ«xDµeÐlC ZеéL¨Ðµéxеo_ üÐFÒ¬¡ã¸G`±¬Ðµo_ ÀVµ`¯éã y×^Ò½ üÐFS[µ`¯éã, »_.»Æ¯.É. (¨ÐµÒ÷Âܯ`¯Â_ t`±³VA^³KA)¿ Sjµy×Sе³KA¿xÐµÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ b`cÂ_ ¨ÐµfJxе^Ò½ b_y« »ÇÁ¨Ðµ yÐFxDµy[FÂŪjF y×`¯_ ¬Ðµ¨ÐµÒ ܯüÐFá¥ÝlòI S[µÆ¯yÐFxDµyÐF ÀVµ`¯éã ¢è¨Ðµéxеo yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KAxÐµÒ xеºè¿ âè¿Ò ÀVµ`¯éã, t`±³VA^³ÐA½ Ç^Ò_@¡¿xÐµÒ Õ¸Gâè¿Ò ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. ´`±w `±^Âål_¥× syÐFª[F yÐF_ªVF »ÇÁ¨Ðµ `¯_¹o¥× yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¿Ò E_ªVF »ÇÁ¨Ðµ ¨ÐµÒ_G t`±³VA^³ÐAÒ½ ë ³ÐA_üÐF_¥× Eâè¸G â°_ÛVµ #¨Ðµy«nÐl¨ÐµÒÒ_ÛеxVµ EÛVµh-

yVF£Ò¥Ýl TODAY

20

nÐl_¬× "´ª«ZݵÒ' yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ ³ÐA_üÐF_ IZеÒ_´¬Ðµål Àеª«Â¿xÐµÒ ¬ÐµZеé³ÐAÒ ÀVµÜ¯_G. yVF£Ò¥Ýl ªjFÕ ³ÐA_üÐF_¥× xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¿ ¨ÐµÒ¸Ûеo âNªjFI Ö±_ÀеS«Iy[F ¨DµÒÒ^¨DµÒÒÛеª[Fü« 10 S[µÖ¯_£³KA 2004xе yVF_´Ûе ´`±¦@ÐlҬеÚ_ "G ªDF÷ yÐF¨ÐµÒéoIyVF`cxݵ (´@¡SKµy«Ü¯Â_üKF #_SKµ yVF£Ò¥Ýl `¯kÚƯ) b_^³KA yÐFxDµyÐF¤xݵò ³DAüÐFÒo¥ñl`cxݵ 2004' (13 tøƱ 2004) #xVµ ¨ÐµÒÒ¹o¨DµÒÑxе ³DAüÐFÒo¥ñl`cxݵòxÐµÒ #¨ÐµÒ¿Ò¥×y[F ¬óµfJ_G. ë ¨ÐµÒÒ¹o¨DµÒÑxе ³DAüÐFÒo¥ñl`cxݵ ¨ÐµÒéSе¨Ðµ #¨DµÒ_SKµ¨DµÒ_ªÝF 4 Ö¯Ö±Â_£³KA 2006x«SÐµÒ #¨ÐµÒ¿Ò¥×y[F ¨ÐµfJ_G. ë Àе^Â_¥×I Ö¯yÐF¤xݵ 4.1, 4.2 ¨ÐµÒßZеÒÒ 4.3 ´`±y«³ÐA_ gÀ«xDµeÐl½ Sjµy×Sе³ÐA½xÐµÒ ´@¡SKµy«`¯Â³KA S[µÆ¯yÐFxDµyKF ÀVµZеé¿_ªVF `¯_£_¸G¬Ðµ t`±³VA^³ÐAÒ ¥ñlyÐF »_.»Æ¯.É.Ç 21 ³×Ë¿ ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ S[µÆ¯yÐFxDµyÐF¤xݵ ÀVµZеÒS«Iy[F y«³ÐAål_ ¬óµ¿Ò`±Ã¬Ðµé ¨Ðµoy[FãüÐF¬Ðµ xתjF`¯Ò ¨ÐµÒßZеÒÒ ¢èìIyÐF Gxе`±´XyÐF¿¥× ¬Ðµ`±vI`¯ßü« `±æ½yKF xתjF`¯Òü« ´`±yÐF^xе b¨«Ú÷. ë I£_¸Ûеxе¿Ò âèª[F_ÀеÇ_S«xVµ ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ ¬ÐµÅÒ`c¨DµÒÒfJxе^Ò½ ÀDµâèvÖ±^ÂÇ_S« S[µÖ¯yÐFxDµyKF ÀVµ`¯Òã_SеSе_¬× ùÅÒ ÀVµZеҥñlyÐF fxеá t`±³VA^³ÐAÒ½ |S[µÈ½ ª[FS[µ¢èªÝF y׳ÐAÒÂÇ ¨DµeÐlC¥ñlyÐF, ÕßI tÛеÒÇxVµ_ÛеÒÇ ù t`±³VA^³ÐA½ ZеÒéIZеÒxеҽ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ³«¥ñlyÐF, ܯüÐFá¥Ýl yÐFªÝF ³AÒÒx« ùÕÒ ÀVµZеҥñlyÐF t¬Ðµ¶`ö¬Ðµo nÐl³ÐAålo_ #xеÒyþxVµ t`±³VA^³ÐAÒ½ »_¬×¨ÐµÒ_G Ex«á³ÐAÒ. y«£ª[F ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½, S[µ´Ü¯Â£éo^³ÐA½ üÐFÒ¬¡ã¸G`±¬¡oIy[F ¬óµ³ÐAG_ÀVµ¥¡ üõ³ÐA¨Ðµ_ ª[FS[µ¢èªÝF ¨«³ÐAÒ bfJxе t³ÐAسÐA½xÐµÒ y«ÛеI YS« ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ ܯüÐFá¥ÝlòxÐµÒ I÷ܱ¨VµÜ¯x« ¨«ß t³ÐAسÐAÒxÐµÒ #¨ÐµÒ¿Ò ÀVµZеҥñlyÐFâN³AÒÒx« t `¯_`¯ìÇ Lߨеéx«, ÎÏе ŸG_ÀVµ¥¡ Àеª«ÂIá b_y« yÐFQßxе_ü« #¨ÐµÒ¿ÒÀVµZеé÷. #`±\SVµ ʱÛе t`±³VA^³ÐAÒ ´£¬ÐµÒÇ ù¨ÐµÒx«á füÐFÒß`¯Òã_G. #¥¡üÐFI gÀ«xDµ¥ÝlòÇ Sе£ÒÞ¿Ò yÐFªþÂÛеhI ÀDµ`±vSе_ ¥ñlÛеÒ. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« ¨ÐµÒxе ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xDµ¥Ýl`¯¥× üÐFÒ¬¡ã¸G`±¬¡oIy[F I³ÐA`¯xеü«, ª[FS[µ¢èªÝF Û«Ú³« ´`±X ³«‡_¥× ´`±w q¥¡½¥× ´`±X t`±³VA^³KAy[F #_ÛеÒ@¡^Ò¥× x«oZеÒ_ LßüVF^^Ò½ y׳ÐAÒÂ¿Ò ù³«v^ÒÀVµZеé÷òxе #¨Ðµ`¯³ÐA_ »_¬óµÑx« E_G.

P»Æ¯.¨Dµ_yÐFªÝF³DAS[µØ, `¯é³«oʱ^ ´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


PS«.âN³DAS[µØ ³ÐA_üÐFZеÒo #¸ÛеoÏÐµÒ¿Ò ¬ñµL t³KA ´y[FZVµÒ`cxݵò Ö¯¥Ýl: 9948049864 ÀVµX ¨Ðµ§¬ÐµÒã¿Ò yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ byÐF üÐF¬Ðµ Àеߴ¬Ðµ i¡¾`±y«¿Ò »ÛеÒüÐFҬеÒxеá n« ¢è_yVFXy«¿Ò £S«@¡£Ò¿ ÀVµ¬ÐµÒ¥×½ £_ÄZDµÒÑ ¢è¨Ðµéxеo t`±³VA^³ÐAÒ WŬе_Ö±Ñ yÐF³«eÐlxе§¬Ðµo_ ÀVµ¢Nã_G. »ÛеüÐFSе_ ¬Ðµ`±\ y«ÛVµ¨Dµé! »¨Ðµß â°^ÂxÐµÒ yþ^Âxе_¬Ðµy«¿_. xе¨ÐµÒÒ¶Çxеá yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iá yÐF¨ÐµÒ¶ü« y«ªVF`¯Òã_G *** b_yDFyÐFÁS[µ xDµÑ`±Ãålo_ yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«xVµá xе¨ÐµÒÒ¶ÇxÐµá £SеÒüÐFÒ¿ WŬ¡¥×½I tn«³VA¹¿Ò yÐFxеҨеҳÐAÒüÐF¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ªVF yVF£Ò¥Ýl ¬óµûxе `±_Àе³ÐA_üÐFÒ¿ Ûе§n«o¿Ò ¨Dµ¿Ü¯xе WŬе f´¬¡¿³AÒÒxеŠ*** ¬Ðµ¨ÐµÒ ʱüÐFÒ÷á, wüÐF¿Òü« ¨ÐµÒ¿f b_ª[F_ª[Fy[F `±³ÐAfxе t`±³VA^³ÐA½ WŬ¡¿Ò yþS[µüÐFª[FÂxе Äâ迨еìеÒx«áZÝµÒ »Iá ÀVµX `±xÐµÒ¿Ò »Iá yÐFe¡³ÐA_ü«¿Ò ù¨DµÑ¬ñµxVµ_, ùÛDµÑ¬ñµxVµ_

yVF£Ò¥Ýl TODAY

"ü×½£Ò¥Ýl' EÇÁ `±Û«¿ y[F_Ûе xе÷ûâN¨ÐµS«Iy[F! ¢è¥ól¿ ¨ÐµÒüÐFR_ yÐF¨ÐµÒ¶ß `¯Ò¬ñµã Ç¨ÐµÒ¶ß ¢è³DA yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ `¯`ö´`¯ ¨Ðµ§¬ÐµÒã¿Ò `¯yÐF¿ W¨ÐµÃ¿Ò

ùÛDµÑ¬ÐµxVµ_, ù¨DµÑ¬ñµxVµ_ y«³þv³VAªÝF `¯_`¯ì¿ ¸Ûеxе´yõ³«oIy[F £÷ y«¨«÷ò_ÛVµx«...! ¨ÐµéøܱZÐµé ¨ÐµéZеéyVF$¥× ¨DµÑÇ_Q³ÐA âè$ #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á³ÐAÒ »Iá Å`cx«üÐFÒ¥×! »Iá #ü«¸Û«¥×! Sе£ÒÞxÐµá ¨«S[µ ÀVµX¥× #{á ð_ø`±ªÝF...! *** 21

³«LyjFZÐµÒ `¯ÒS[µüÐFÒ_Sе_¥× Ǭе_´¬¡¿ ¨Ðµ¿ZеÒ_¥× ¢è¨Ðµéxеo t`±³VA^³ÐAÒ½ »_ÛеҪ«Ç¥ólÑ ¥ñlܯ `±SеҬеÒx«á³ÐAÒ SеÕÒ¶¿Ò ¬óµ³ÐAÕÒÛÐµÇ ¨Ðµ`¯Òãx«á³ÐAÒ `±_Àе³ÐA_üÐFÒ¿ £Ò÷½ ¬óµ³ÐA¿é b_ÛеÒÇ ÅÒxеð³AÒÒ_`±Ã y«ÛVµ¨Dµé! *** t`±³VA^³ÐA½ ¦@ÐlŬе¨Ðµo_ #_`±nÐlZеÒoÖ±Ñ ³×Ë¿Ò ¥óly[FÁ`¯Òã_G fXy[Fxе £¬ÐµÒÇ¥×½ źèIá `±Ãy[FÁ÷`¯Òã_G W¨Ðµxе âN³«^_ ÀеÒ^é xе¨ÐµÒÒ¶Çxеá yVF£Ò¥Ýl wüÐF¥ñl E߬¡eÐlÒ½ü« »y[FÁß`¯Òãx«áZÝµÒ *** byÐF #ܯã¬ÐµÚ_ ¨Vµ³AÒÒ ÅÒ¿ZеÒxݵ S«¿³ÐA½ ´`±nÐlá! "¨ÐµÒ¬Ðµòo x«oZеÒ_' ¨ÐµÒÒ`¯ÒüÐFÒ¥× »_¬Ðµ Û«³ÐAÒål_ »¨ÐµSÐµÒ £÷¢èÛеxеáG y«ÛÐµÒ »_Ûе³ÐAÒ ´£Xy«³ÐAxеáG ¨ÐµÒÒ¹o_ yVF£Ò¥Ýl ¨«oâè³ÐA¨Ðµé... »^Ò¨DµÑ`±Ã { ´`±¢èìxе_!

* ´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

22

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


t`±≥VA^≥–AΩ W≈¨°•◊Ω zy–F™[F. . üÐFÒßã_`±Ã â°_ÛеҬеé yVF¨Ðµ¿_ Sе£ÒÞ `¯_âèÛеxVµ ¿Ïеo_ü« `±IÀVµ`¯éã ʱÛе t`±³VA^³ÐAÒ `¯_ÏVµ¨ÐµÒ_ üÐFÒß_f ¨Ðµé´¬Ðµ_ `±ª[FÂ_ÀеÒyרеSе_ ¥ñlÛеÒ. yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_ tųÐATÞÅ_f 25 `¯_.¿Ò #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á ´`±¦@ÐlҬеÚ_¬× yÐF{`¯_ âN¥Ýlª«yKFò ³ÐAÛеÒh ÀVµ³AÒÒ_Àе¥ñlyÐFâN¨ÐµSе_, yÐF³DA_^Ò ÕÒ^³ÐAÒ yVF^ß 2 xеÒ_S[µ 4Ç ¨Ðµéßv_ÀеyÐFâN¨ÐµSе_, yÐF_´ª×¿³KA ³ÐAé¨ÝµÒÇ, £ZеҪ[F @¡yKFò, ¨DµÑ³KA¿Ç bxеéò¥ólxݵò, t`±³VA^³ÐA½Ç bxеéò³DAxݵò ¥¡_ª[F ´`±¸Û«xе `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ò `±ª[FÂ_ÀеÒÇxеá x«¸ÛеÒSVµ ¥ñlSеI, yVF¨Ðµ¿_ t`±³VA^³ÐA½ `öÇÁ¿Ò ¨«³ÐAÒ ¬óµ¿Ò`¯Òyרе¿Ü¯xеŠÀDµÊ±v x«ZеÒÇSÐµÒ b_¬Ðµ¨Ðµ³ÐAÇ ë ³ÐA_üÐF_¥×y[F ³«¥ñlÛеÒ. »`±\SÐµé ¬Ðµ¨ÐµÒ `±Ûе¨ÐµÃ¿Ò, Àе_Û«¿Ò, ʱ½Æ¯¨DµÒ_ªÝF ʱ³ÐA½¬× ¬Ðµ¨ÐµÒÇ Sе£ÒÞ¿Ò ³«¨ÐµSе_ ¬Ðµ`±v ë ³DA_S[µ_ª[F ÕÒÛе ExÐµá ´nÐlÛеÔ, t`¯y[Fã, ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐAÒ WŬ¡¿Ö±Ñ ü׳ÐA_¬Ðµ ´nÐlÛÐµÔ Àеéܱx« @¡üÐFÒ_SVµG.

üÐF¬Ðµ x«¿ÒüDFÑÛÐµÒ `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿Òü« ´ü«ÕÒål yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ WŬ¡¿Ò zyÐFª[FxVµ I_âèZеÒI ÀDµâ°vÀеÒJ. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« `±¿Ò y«³þv³VA^Ò `¯_`¯ì¿ S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿ tüÐF¨ÐµÒxе_¬× yÐFxDµy[FÂŪjF¿Ò y×¥×v³AÒÒ b^Ò yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥× S[µ´Ü¯Â£éo^³ÐAÒ½ ´@¡SKµ y«`¯Â³ÐAÒ½ bIá S[µª[FÖöÀݵ yÐF_Ö±{¿Ò ¨ÐµfJx« yÐFxDµy[FÂŪjF ¬ÐµûR_ÀеyÐFâN¨ÐµSе_¬× ùÅÒ ÀVµZеҥñlyÐF... ¨ÐµÒ³×¨DµÑ`±Ã âN¥Ýlª«yKFò, ¨DµÒßO_üKF¿Ò ¨Dµ_ª«SеҬеÒx«á ¨Ðµ&xе_ü«xVµ #Iá ¦@Ðlß`¯é㠨е`¯Òãx«á³ÐAÒ. y«I bG ¬ÐµÒâèxÐµÒ ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ ´`±n«_¬Ðµ¬Ðµ t¨Ðµß_fxе^Ò½ ¦@¡Å_À«¿I ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA½Ç üÐFÒ³ÐAÒãÀVµ`¯éã t`±³VA^³ÐAÒ½ b_y« tyÐF÷ À«¨ÐµÃ¿Ò, t¬Ðµ¶`ö¬Ðµo¿ ʱ³ÐAÒ¬× »_Ûе³× £¿¨ÐµÃ¬ÐµÒx«á, »_.»Æ¯.É.¿ x«ZеÒÇ¿Ò I¨ÐµÒ¶Ç {³DAXãxе^Ò½ü« ʱ³ÐAÒÇ ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ t`±³VA^³ÐA½ ¨Dµ¥ñlTv³KA #¢NܯZVµÒ`cxݵ x«ZеÒÇ¿Òü«

yVF£Ò¥Ýl TODAY

23

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


2008¥× ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥Ýl q¥¡½¥× ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ ´ü«ÕÒål t`±³VA^³ÐAÒ½ ŸG¨Ðµn«¬ÐµÒã ÀеIâN¨ÐµSе_, ë `¯_üÐFX t`±³VA^³ÐA½ `¯_ç_ x«ZеÒÇ¿xÐµÒ ü«I, ´@¡SKµ y«`¯Â³ÐA½Ç ü«I ¬óµ÷ZеÒyÐFâN¨ÐµSе_ ܯüÐFÒRÀVµ^Ò. 24 üÐF_^¿Ò #Iá gÀ«xеeÐlCxÐµÒ ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFxеҳDA`±v¿#¿ y«âèSÐµÒ¬Ðµé ´`±L¿Ç I³ÐA_¬Ðµ³ÐA ´`±¢è³«¿xÐµÒ #_G`¯Òãxеá t`±³VA^³ÐAÒ½ I¬Ðµo_ yÐF³ÐAÒüÐFҬеÒxеá yþ¨þڬеÒ㥡½ `±IÀVµ`¯Òãxеá t`±³VA^³ÐA½Ö±Ñ ù ´`±i¡x«ZеÒÇSеÒ, ´@¡SKµy«`¯Â³KA, yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«Iy[F ÀDµ_Ûеxе ù x«ZеÒÇSÐµÒ `¯v_G_ÀеyÐFâN¨ÐµSе_ »_¬× ܯüÐFÒRÀVµ^Ò. yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_ü«IyVF #¨Ðµ¨Ðµéxе_. ´`±`±_Àе_¥× »yÐFÁS× ù ¨Ðµé³ÐAҨеÒé¿¥× »¨Ðµßy× ùÛ× Lßû_ÛеI, »¨ÐµS× Y¬ÐµÒ³ÐAÒ »¨ÐµS[µ¬×x× ¥ñlfâN³AÒÒ_ÛеI, ´`±¨ÐµÒÒ¹Ò¿Ò »¨Ðµ³× ø`±¥¡x« b_ª×½ ø`±¥¡x« ¨«eÐlC¬× Ç¿ÒǬеÒx«á³ÐAI SDµÑ³DAÇÂü« £é½ øܱ÷_ ¨ÐµéGßü« Àеéܱ_ÀVµ xеéoƯ gÀ«xDµeÐlCÇ ë ʱÛе t`±³VA^³KA yÐF{áª[F yÐFºè¿¬×, tyÐF÷ À«¨ÐµÃ¿¬× ùÅÒ `±I? ¬ÐµxÐµÒ E_ªVF ù_ª[F... Àеʯã ùÅÒª[F #xеá^Ò½ü« ¨Ðµo¨Ðµ`öß`¯éã ¨«eÐlC gÀ«xDµeÐlÒC ¨Ðµé´¬Ðµ_ `±ÀеJü« `±Gy«¥¡¿ âè^Ò `±IÀVµ`¯éã, ´`±L¿ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒ_^é, ª[F.t³KA.ܱ. ³VAª[F_üKF `±S[µâNÇ_S« E_ªVF #ÛVµ À«¿xеÒÇxVµ¨«³ÐAÒ »_¬×¨ÐµÒ_G ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½ Ex«á³ÐAÒ. ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥Ýl q¥¡½¥× ÀVµ³«o¿ `±^Âå«Iy[F ÀDµ_Gxе b³ÐAҨеóÐAÒ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½

yVF£Ò¥Ýl TODAY

24

¨«³ÐA_ ³×Ë¿ ¨Ðµo¨Ðµ¸G¥× ÀеIâN¨ÐµSе_ q¥¡½ yVF£Ò¥Ýl, ³ÐA_ü«Iy[F w³ÐAI ¥×^Ò, U b`±vy«Zеҿ ÷_üÐF_ (40) ŸG I³ÐAÚ`öål¥× ÅÛеÒoÛ«a¬¡Iy[F üÐFÒ³DAÑ tüÐF`¯Ò 2008, 29xе ¨ÐµÒ³ÐAå[l_À«SеÒ. tZеÒxÐµÇ ¦@¡³ÐAo, ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ Ç¨Ðµé³DAã¿Ò syÐF Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ Ex«á³ÐAÒ. yVF£Ò¥Ýl ¨DµÑ³ÐAÒ ¬ÐµIï ÀVµ`¯éã, ¨DµÑ³ÐAÒ¥¡üÐFҬеÒ_Sеü« â°³ÐAâè^Òxе 11 yDF.Å. ÖöÀݵ.ª[F. ¥ólÑxÝµÇ yVF£Ò¥Ýl ¨DµÑ³ÐAÒ ¬¡yÐF^_¬× ÅÛеÒoÛ«a¬Ðµ_ `¯_¦@ÐlÅ_f, ܯGhʱ^ ´`±¦@ÐlÒ¬ÐµÚ t`¯Ò`±´Xy[F ¬Ðµ³ÐA÷`¯Òã_Sеü« ¨Ðµé³ÐAR¨ÐµÒ¸Ûеo¥× ¨ÐµÒ³ÐAå[l_À«SеÒ. ÀVµ³«o¿ `±^Âål_¥× ÀDµxеéáß ¨ÐµÒ¥ñl½nÐl_ `±ÀеJ y«¨DµÒ³ÐA½ ¨«o¸G¬× ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ ´`±¦@ÐlÒ¬ÐµÚ t`¯Ò`±´X¥× ¨ÐµÒ³ÐAå[l_À«SеÒ. ëZеÒxе ¨ÐµZеÒ`¯Òò 43 `¯_.¿Ò. tZеÒxÐµÇ ¦@¡³ÐAo, ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ Ü±¿½¿Òx«á³ÐAÒ. ÀDµxеéáß ¨ÐµÒ¥ñl½nÐl_ ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥Ýl q¥¡½ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ #¢NܯZVµÒ`cxݵ y«³ÐAoÛеßÓü« `±IÀVµn«³ÐAÒ. 2008 xе¨Ðµ_£³KAxе ¨Ðµ³ÐA_üÐF¥Ýl q¥¡½ n«ZеÒ_ʱ^ ¨ÐµÒ_Sе¿_, y«´^`±÷½ ´ü«¨ÐµéIy[F ÀDµ_Gxе U `±r¿ #n×yKF yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ, `±³ÐAy«¿ ÛеüÐFR³ÐA syÐF ´ü«¨ÐµéIy[F Ö±$Cy[F ^éÕ¿³KAÖ±Ñ ¬Ðµxе bÛеhß Ü±¿½¿¬× ¨DµeÐlÒ¬Ðµé »ÛеҳÐAÒü« ¨Ðµ`¯ÒãxÐµá ¨ÐµÒ³× ^Ò Õ¿³KA |Sjµyþ^ÂSе_¬× #yÐFÁS[µyÐFyÐFÁSVµ ¨ÐµÒ§X ÀDµ_Û«SеÒ. ¬Ðµxе ܱ¿½¿Ç @¡ü« ü«Zеé¿Zеéo³AÒÒ.

*

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¨ÐµÒIÜc ¨ÐµÒIÜcü« `±ß¨ÐµÒ$_f #¬ÐµI¥× ExÐµá ¨Ðµéxе¨Ðµ¬ÐµÚ_ ¨ÐµÒk ¦@¡Ü¯Ê¯ã #¬ÐµSÐµÒ ¬Ðµ`±vyÐF syÐF ¨ÐµÒ`ö×xеá¬Ðµ ι³ÐA_ü« »Gû byÐF »xеáSеé WŬе_¥× É^ÅÒ ¥ñlÇ_S«, »Iá #SеÒØü×Sе¿Ò xеSеyÐFxÐµÒ I¿Ò¨Ðµß_fx« »¿ÒüDFXã yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½xÐµÒ Ü±÷f, ÀVµZDµÒXã W¨Ðµxе `±]Û«Iá I³VAhÎ`¯éã #_ÛеßyÐF_ªVF ¨ÐµÒÒ_ÛеÒü« ¬¡xеÒ_ª«Sеxеª«Iy[F IÛе³ÐAÓxе_ ¨ÐµÒxе yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KA »_.»Æ¯.É ¢èì³AÒÒ xеÒ_S[µ »_.»¥Ýl.ù. Û«y« »Gûxе ¸Ûе§¨Ðµ¬¡³ÐA y«¨Vµª[F `¯¨ÐµÒ¶ZеÒo. tyÐF÷ @¡¸Ûе ¬óµ÷ܯxе ¨«S[µyVF. Û«Iá I³ÐAé¶÷_À«÷òxе #¨Ðµ`¯³ÐA_ ¬óµ¿Ò`¯Òã_G. yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_ tųÐATÞÅ_fxе`±vª[F xеÒ_S[µ #_ÛÐµÒ¥× E_SеSе_¨Ðµ¿½ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ `¯¨ÐµÒ`¯o¿`±^½ #¨Ðµü«`öxе E_G. #_ÛеÒyVF ´ü«ÕÒål £SеÒüÐFÒ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ W¨ÐµÃ¿ ´£¬ÐµÒÇ¿xÐµÒ EÛеhß_ÀVµ_ÛеÒÇ yÐF§Üc¥× ¦@¡üÐF_ü« #¦@¡üÐFÒo¿ WŬ¡¿¥× zyÐFª[F âè³ÐA´Û׿S«Iy[F ³«LyjFZеé¿Ò syÐF ÀеyÐFÁI ¨Ðµé³ÐAR_ #I ¬óµ¿_ü«ål ³«‡ `¯ÅÒX xеÒ_S[µ »_»¥Ýlùü« »IáyÐFZеéo³ÐAÒ. tZеÒxе WŬе_¥×y[F ¬þ_ûÀеéʯã #{á #ÛеÒTÞ¬¡¥ñl, xе¨ÐµÒ¶nÐlyÐFo_ y«I Ii¡¥ñl...! `±Ãª[FÂ_G yÐFk_xеüÐF³KA q¥¡½, `öÒd³«@¡ÛKµ ¨ÐµÒ_Sе¿_, Öc¿év³ÐAÒ ´ü«¨ÐµÒ_. ¬Ðµxе ¬Ðµ_´S[µü«³ÐAÒ EÛ×oüÐF IÅҬеã_ ¨ÐµÒ𳫇¥× E_SеSе_¨Ðµ¿½. ¬ÐµxÐµÒ #_ÛÐµß yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµéGßü«xVµ ÖöÀݵ.»Æ¯.»¥Ýl.ܯ. #_ªVF 10¨Ðµ ¬Ðµ³ÐAüÐFX ¨Ðµ³ÐAÇ #yÐFÁSе ÀеG¨«³ÐAÒ. 10¨Ðµ ¬Ðµ³ÐAüÐFX ¨ÐµÒÒû_ÀеÒyþI ܯ³ÐAév³KAy«üÐFiÝlxеüÐF³KA¥× "ܯ³KAܯ¥ÝlÁ' yÐF_Ö±{¥× fxеá üÐFҨеҢèãü« WŬе_ ´âè³ÐA_¦æ_À«³ÐAÒ. #`±\SVµ ¢è³AÒÒÈ¥¡ ü«ßI ¬Ðµxе #³«ì_ûü« ©¯ÚyÐFß_À«³ÐAÒ. yþx«áeÐlCÇ `¯³KAܯ¥ÝlÁ yÐF_Ö±{ ¨ÐµÒé¬Ðµ`±SеØ_¬×... `¯`öL_ü«xVµ #_ÛÐµÒ¥× `±IÀVµÊ¯ y«ß¶Ç¿_Ûе³ÐAé Õ¸Gxе `±S«Ø³ÐAÒ. `¯¨ÐµÒ¶ZеÒo #¸ÛDµÑ³ÐAo`±SеÇ_S« ù EÛ×oüÐF_ ÀVµÜ¯x« bª«½üVF E_^Ò_ÛеI ¦@¡Å_f ¬Ðµxе y«eÐl½ ÕÒÛе ¬¡xÐµÒ I¿£S«¿I, ܯ³ÐAév³KAy«üÐFiÝlxеüÐF³KA ¬Ðµxе ʱ³ÐAÒxе yÐF÷ܯ ¨ÐµÀVµJ ŸÛе_ü« »³KA.»Æ¯. »¿´y«ÂIyKFò #I fxÐµá ªjFÕ ºè`±Ã Ö±ª«Â³ÐAÒ. #`±vª[F xеÒ_S[µ b`±vª[F¨Ðµ³ÐAÇ

yVF£Ò¥Ýl TODAY

25

byÐF WŬе_¥× ¨DµxеÒGßû ÀеéSе¥ñlÛеÒ. #`±\SVµ #_ªVF 1987¥× Ûеé³ÐAÛе³ÐAÓI yVF_´Ûе_ ¨«³ÐAÒ ´`±w q¥¡½ yVF_´Ûе_¥× ¬Ðµ¨ÐµÒ ߥñl yVF_´Û«¿xÐµÒ ù³«v^ÒÀVµn«³ÐAÒ. byÐF ¬Ðµxе ¨«oâè³ÐA_ ¨ÐµÒéSÐµÒ `±Ã¨ÐµÃÚ¿Ò t³ÐAÒ y«ZеҿÒü« #¦æ¨Ðµ§GÔ ÀDµ_G_G. ¨Dµ_^xVµ ³DA_Sе¨Ðµ ´@¡_fI ¨ÐµÒ_f³«o¿¥× ´âè³ÐA_¦æ_À«³ÐAÒ. Ûеé³ÐAÛе³ÐAÓxݵ gÀ«xDµ¥Ýl ´`±¢è³«¿xÐµÒ ¬ÐµxÐµÒ yVF£Ò¥Ýl ´`±¢è³«¿¬× ´âè³ÐA_¦æ_f ë ³×Ëxе `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ ¨Ðµ_Ûе¨ÐµÒ_G yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½¬× 50 S[µq^¥Ýl ´`±¢è³«¿xеÒ, ܯ³ÐAév³KAy«üÐFiÝlxеüÐF³KA yVF_´Ûе_ü« `¯Ò¨Ðµé³ÐAÒ 40 y[F.ÕÒ.¿ ¨VµÒ³ÐA ¬Ðµxе ¨«oâ賫Iá Öø±Ñ£³KA Û«Ú³« Å`¯ãß_`±ÀVµn«³ÐAÒ. 1995P96 ´âè_¬Ðµ_¥× ¥ólÑxݵòyÐF½@Ýl¥× ܯ³ÐAév³KAy«üÐFiÝlxеüÐF³KA ªõxݵ ´Ö±Ü¯SDµ_ªÝFü« »IáyÐFZеéo³ÐAÒ. ¨Dµ_^xVµ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÒxеÒüÐFSе y×`¯_ yÐF§Üc ÀVµÜ¯xе_ÛеÒÇ ü«xеé ùyÐF´©ø±Ò¨Ðµ_ü« tG¥¡@¡ÛKµ q¥¡½ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ ´Ö±Ü¯SDµ_ªÝFü« »IáyÐFZеéo³ÐAÒ. ´`±`¯Òã¬Ðµ_ ¬óµ¿_ü«ål »_.»Æ¯.É¿ Öø±Sе³VA`cxݵ üõ³ÐA¨Ðµ #¸ÛеoÏеҿÒü« yþxе¢èüÐFҬеÒx«á³ÐAÒ. ¬ÐµxÐµÒ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½Y ´`±L¿Ç ʯ¨Ðµ ÀVµ`¯Òãxеá yÐF§ÜcI üÐFÒßã_f ¬Ðµxе ¦@¡³ÐAo U¨ÐµÒX ¢è³AÒÒÈ¿ ü«³ÐAÒ y«_´üDFƯ âèk xеÒ_S[µ ܯ³ÐAév³KAy«üÐFiÝlxеüÐF³KA ¨ÐµÒÒIò`±¥Ýl ÀDµÑ³ÐA¶xݵü« »IáyÐFZеéo³ÐAÒ. 2008¨Ðµ `¯_¨Ðµ¬Ðµò³ÐA_¥× `¯¨ÐµÒ¶ZеÒoü«³ÐAÒ ¨ÐµÒxе_ÛеßyjF ¬óµ÷ܯ_ÛVµ. tG¥¡@¡ÛKµ q¥¡½ ܯ³ÐAév³KAy«üÐFiÝlxеüÐF³KA xеÒ_S[µ »_»¥Ýl»ü« »IáyÐFZеéo³ÐAÒ. `¯¨ÐµÒ¶ZеÒoü«ßy[F ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ yþSеÒÇ¿Ò. Ö±Ûеh@¡Þ³AÒÒ ¨ÐµÒx×`ö³KA t´Ê¯Â÷Zеé¥× »_»Æ¯ ÀеÛеҨеà ¨ÐµÒÒû_ÀеÒyþI »_»¥Ýlù ´`±L¿y×`¯_ ¬ÐµxеWŬе_ #_y[F¬Ðµ_ ÀVµZеÒü«, ¬Ðµ_´S[µ ¨«oâ賫Iá Àеé`¯Òãx«á³ÐAÒ. ³DA_Sе¨Ðµ #@¡Þ³AÒÒ `¯wÆcǨеé³KA æøâè_, ܱq S[µâ°½¨Ðµé ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒéSе¨Ðµ #@¡Þ³AÒÒ ÅLZݵÒǨеé³KA »_æ» ÀеÛеҨеìеÒx«á³ÐAÒ. yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ `¯¨ÐµÒ`¯o¿xÐµÒ #Ö¯_ú½¥× ÀеßJ_f ´`±¦@ÐlҬеÚ_ Ûе§ÜcÂy[F w`¯ÒyþfJ `±ß`cÁߢèãxеI ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµ¬× `¯¨ÐµÒ¶ZеÒoü«³ÐAÒ ¬óµ÷âè³ÐAÒ.

*

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

26

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¢èÜö¬¡oIy[F É gÀ«xе¥Ýl »_ÛеÒÇ E_SеYSеÛеÒ? âè^¿Ç, ܯI¨Ðµé¿Ç, ¨«³ÐAã¿Ç, Àеߴ¬ÐµÇ, `¯_`¯Á§Xy[F, ¦@Ðly[Fãy[F #xVµyÐF ³ÐA_ü«¿Ç ´`±¬ñµoyÐF¨DµÒÑxе gÀ«xеeÐlÒ½x«á³AÒÒ. ¨ÐµÒß ¢èÜö¬¡oIy[F É gÀ«xе¥Ýl »_ÛеÒÇ E_SеYSеÛеÒ. #¥¡_ª[F t¥×ÀеxVµ ¨Ðµé ªjFÕ ¨«ßy[F YS« ¨ÐµfJ_G. ÖöÑÛе³«@¡ÛKµxÐµÒ #¬Ðµ¥¡Ç¬Ðµ¿_ ÀVµÜ¯ G´ü«TÞ_Xy[F üÐFÒßÀVµÜ¯xе @¡_£Ò ʱ¿ÒeÐl½Ç `¯_©ø±Ò¦@¡¨Ðµ_ü« ³þªjFxÝµÇ ¦æxеá_ü« yÐF¨ÐµÃ¿ `¯v_ÛеxеxÐµÒ ¬óµ³ÐAyDFy[FÁ_f_G ¨Ðµé ªjFÕ. yÐFÅ `¯¨VµÒ¶eÐlxе y«³ÐAo´yÐF¨ÐµéIá ´`±¢è³ÐA_ ÀVµÜ¯_G. »_¬ÐµÊ¯`±r ܯI¨Ðµé¿Ç, âè^¿Ç, ü«½¨ÐµÒ³KA #_n«¿Ç ´âè¸Û«xеo¬ÐµIfJ ÙÛе³ÐAüþªVF gÀ«xеeÐl½Ç ¨ÐµÒx×¥¡½¢èIá, t¥×Àеxе÷á ³VAyDFXã_ÀVµ Ù`ö¿Ò ³«¨ÐµSе_ #¦æxе_Ûе{ZеÒ_. ÅxеS«Iy[F ÀеéS«ØIyVF #¿¨«^Ò`±SÐµØ xVµª[F ¬Ðµ³«Iy[F b¥¡_ª[F y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿`±^½ yÐFŬеÚ_`±^½, `¯¨ÐµéL_`±^½ #xеҦ@ÐléX, ¢èxеҦ@ÐléX yÐF¿ÒüÐFҬеÒ_ÛеxеSе_ #XnÐlZDµéy[Fã »_¬Ðµ¨Ðµé´¬Ðµ_ y«ÛеÒ. "iól_S«¿{á üþ_¬ÐµÒ yÐF¿âè÷' #xVµ ªDFѪ[F¥Ýl¬× ¢èûxе ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ ´âè³ÐA_¦@Ðl_¥× #¨DµÒßy«, âèy[F¢èãxݵ, £_ü«½ÛVµnÝl `±¬¡y«Iá ÀеÒSÐµÒ¬Ðµé ¦@¡³ÐA¬Ðµ `±¬¡yÐF_ ¬óµ³ÐAÕÒGyþ`¯Òã_G. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµéIy[F `¯_¸Û«xеyÐF³ÐAãü« `¯`öLyÐFÅ ¨ÐµÒ¥ól½¨Ðµé¿ ¨Ðµo¨Ðµ`öß_f ³ÐAy[FãyÐFª[FÂ_À«³ÐAÒ. âè¥þRxеá t³ÐAÒüÐFÒ³ÐAÒ yÐF¨ÐµÃ¿¥× bÛеh³ÐAÒ yÐF¨Ðµ³AÒÒ´¬ÐµÒ¿Ò S«. xе_Ûе¨ÐµÒéß ¿†âè³ÐAÚX, ¨ÐµÒ³þyÐF³ÐAÒ ¨ÐµÒÖöLúxݵ, ¨ÐµÒÒ_ÛеÒü« ¿†âè³ÐAÚX ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFŬе ÅIܱ_À«³ÐAÒ. t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨Dµ÷À«¿ yþ_Sе¿³«¨ÐµÃ ÅIܱ_À«³ÐAÒ. ÕßÛеh³ÐAé w`¯ÒÇxеá `¯¨ÐµÒZеÒ_ ùSDµIÅÒG IÅÒºè¿Ò y«ü« àÛÐµÒ IÅÒºè¿Ò ´`±yÐF^xе¿Ò ³«¨ÐµSе_ Å`¯ÒüÐFÒ ¬óµÜ±v_À«³AÒÒ. t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨ÐµÒ³× bÛеh³ÐAÒ E_SVµ¥¡ ¨Ðµé¿yþ_S«³DAS[µØ, ¨ÐµÒÖöLúxݵ ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFŬе÷á ÅIܱ_À«³ÐAÒ. ¨ÐµÒ¼C àÛÐµÒ IÅÒºè¿ ´`±yÐF^xе¿Ò. t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ æ.»xݵ.³DAS[µØ f¨Ðµ³ÐAü« ¨ÐµÒ¥ól½¨Ðµé¿ ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFŬе÷á ÅIܱ_À«³ÐAÒ. ¨DµÒҬеã_ü« Û«Û«`±Ã `¯üÐF_ `¯¨ÐµÒZеÒ_ ´`±yÐF^xе¿yVF yVFª«³AÒÒ_ÀеSе_ Lßû_G. à¬ñµ t t³ÐAÒüÐFÒ³ÐAÒ yÐF¨ÐµÃ¿¥× ¨ÐµÒ¥ól½¨Ðµé¿ `±ÛеoyÐFÅü«, ¨ÐµÒ`öiólúxݵ ¨ÐµÀеxе yÐF¨Ðµ³AÒÒ´Xü« ´`±Ü¯ÛеÒÔ¿Ò. ¿†âè³ÐAÚX ³ÐAÀе³AÒÒ´Xü« `¯Ò´`±Ü¯ÛеÒÔ¿Ò. ÅÒüÐF¬¡ ¨ÐµÒÒüÐFÒR³ÐAÒ âè¬Ðµ ¬Ðµ³ÐA_ `±Ûеo, üVFZÐµÒ yÐF¨ÐµÃ¿Ò. Õß yÐFŬеÚ_ ¨«`¯ã¨«Iy[F #Ûеh_ `±ª[FÂx« yÐFŬеÚ_ âè¿Ò ¬ÐµÇÁ¨Ðµ ¨ÐµÀеx«¿Ò »ÇÁ¨Ðµ. b¥¡_ª[F y«³ÐAo´yÐF¨ÐµéIá ÀVµ`±^ÂSе_ ÅÎ`c¬ñµ y«{ yþ¬Ðµãü« Àеé`¯ÒãxÐµá ¨«ßy[F ÉƯ yÐFÅXڨеÒ_ªVF b_¬ñµx«? #Iܱ_ÀVµ^^Ò½ ÀVµZеÒSе_ n×Àе{ZеÒ_. #¥¡üVF ÄI¥× âè¥þRxеá yÐF¨ÐµÃ¿_Ûе³ÐAé ¢Nøâè¥×½ Y³ÐAÒJI ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐFŬ¡ÚIá ÅI`±_ÀеSе_¨Ðµ¿½ #ÛVµÛ× Àе³«J y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_ #xеá^Ò½ü« ¬×f_ÛVµ ¬Ðµ`±v ð¨Ðµ¦@¡¨Ðµ ´`±yÐF^xе¿Ç ¬¡¨ÐµÃ¥ñlÇ_S« âN³AÒÒ_G. #_¬ñµy«yÐF y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ IS[µÅ YS« ¬ÐµÇÁ¨DµÑ_G. yVF¨Ðµ¿_ t³ÐAÒüÐFÒ³ÐAÒ yÐF¨ÐµÃ¿xÐµÒ w`¯ÒyרеSе_ ¨Ðµ¿½xVµ IS[µÅ ¬ÐµûR_G. ¨ÐµÒß yþ_Ûе³ÐAÒ ¨Ðµ³ÐAì¨Ðµéxе yÐF¨ÐµÃ¿Òü« ´`±Ü¯ÛеÒÔ¥ólÑxе ¨«ßI w`¯ÒyþI üÐF_^ y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_ ÀVµÊ¯ã ø`±÷¬Ðµ¨ÐµÒÒ_SVµG. ùÛVµ¨DµÒÑx« ¢èÜö¬Ðµo y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò yVF¨Ðµ¿_ Ûеé³ÐAÛе³ÐAÓxݵyVF `±ßÅҬе¨ÐµÒxVµ ¦@¡¨ÐµxеxÐµÒ Ûеé³ÐA_ ÀVµZеÒSе_ `ö³ÐA¤åjlZеÒ_. ë @¡^¥× ÅÒüÐF¬¡ ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xеeÐlÒ½ YS« `±ZеÒIʯã `¯_¬×`c_. #¥¡üVF fxеáܱ¿½¿Ç yVF¨Ðµ¿_ âè^¿ âNªjF¿Ò I³ÐAÚÜö`¯Òãxеá À«xеeÐlÒ½, `±Ûеo `±Q³ÐAxе âNªjF¿Ò, @¡¿ üVFZеé¿Ò, fª[F yÐFŬе¿ y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò I³ÐAÚÜöʯã @¡üÐFÒ_^Ò_G.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

27

¢èÜö¬Ðµo y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò yVF¨Ðµ¿_ Ûеé³ÐAÛе³ÐAÓxݵyVF `±ßÅҬе¨ÐµÒxVµ ¦@¡¨ÐµxеxÐµÒ Ûеé³ÐA_ ÀVµZеÒSе_ `ö³ÐA¤åjlZеÒ_. ë @¡^¥× ÅÒüÐF¬¡ ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xеeÐlÒ½ YS« `±ZеÒIʯã `¯_¬×`c_. #¥¡üVF fxеáܱ¿½¿Ç yVF¨Ðµ¿_ âè^¿ âNªjF¿Ò I³ÐAÚÜö`¯Òãxеá À«xеeÐlÒ½, `±Ûеo `±Q³ÐAxе âNªjF¿Ò, @¡¿ üVFZеé¿Ò, fª[F yÐFŬе¿ y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò I³ÐAÚÜöʯã @¡üÐFÒ_^Ò_G.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


³ÐAÀеxе¿Ç tðÚxе_ yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^½xеÒ, »_»Æ¯É¿xеÒ, »¿´y«ÂIyKF ÕÒS[µZÐµé ´`±XI¸ÛеҿxÐµÒ ¨ÐµÒßZеÒÒ E¬ÐµvXãÛ«³ÐAÒ¿¬× âè^Ò, ³«LyjFZÐµÒ x«ZеÒÇ¿xеÒ, ´`±¦@ÐlÒ¬¡Ú¸Gy«³ÐAÒ¿xеé b¥¡...#Iá ¨Ðµ³«R¿ ¨«ßI #¿ß_ÀVµ_ÛеÒÇ ÕÒ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ¨Ðµ`¯Òãxеá "yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµ' ¨Ðµé`¯ `±´XyÐF, iõ¬¡òÜöyÐF ³ÐAÀе³AÒҬе¿ xеÒ_f, ¨ÐµÒßZеÒÒ yVF£Ò¥Ýl³ÐA_üÐF_¥× »ÛеҳþÁ_^Òxеá `¯¨ÐµÒ`¯o¿ üÐFÒß_ÀVµ y«yÐF, ¨ÐµÒ_f yÐF]Ûе¿Ò, yÐFŬе¿Ò, b¬Ðµ³ÐA ¢èÜö¬Ðµo `¯_£_¸Ûе ´`±´y[FZеҿxÐµÒ ³ÐAÀе³AÒҬе¿ xеÒ_f tðÚI`¯Òã_G. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐAÒ½ ÕÒ `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ò ÕÒÇ ¬óµ÷ʯã À«¿Ò..¨ÐµéÇ t `¯¨ÐµÒ`¯oxÐµÒ Å¨Ðµß`¯éã ³«ZеÒ_S[µ. Û«Iá #_ÛеßyjF #³ÐAì¨ÐµÒZVµÒo¥¡ ¬óµ÷ZеÒiñlZеÒSе¨VµÒy«yÐF, ÕÒ `¯¨ÐµÒ`¯oÇ ¬Ðµ`±vyÐF `±ßºèÁ³ÐA_ Àеé`±Ã¬¡_. ÕÒ ³ÐAÀеxе ¥ñlÛ« `¯¨ÐµÒ`¯o¬× âè^Ò ÕÒ yÐF¿³KAøâ°ª×xÐµÒ YS« L¬ÐµÀVµZеÒSе_ ¨ÐµÒ³ÐAfâN¨ÐµÛеÒh. `±rßã ÀVµÜ¯xе ÕÒ ³ÐAÀеxеxеÒ, ¥ñlÛ« `¯¨ÐµÒ`¯oxÐµÒ ¨Ðµé #´SÐµÆ¯Ç `±_ܱ_Àе_S[µ. ¨Ðµé #´SеƯ ¬óµ¿Ò`¯Òü«...

»S[µ^³KA yVF£Ò¥Ýl^ÒSVµ, ¨Ðµé`¯`±´XyÐF S«.@¡¿xݵոG, t¥ñl³ÐAÒP508101, q¥¡½: xе¿½üþ_Sе Email-cabletoday@gmail.com

yVF£Ò¥Ýl TODAY

28

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


. SATLITE -INTEL SAT 17 AT 66.0 E Freq 3894 H5/6, Symblerate 13840, Modilation Dvb-S2 MPEG4 Free to Air

yVF£Ò¥Ýl TODAY

29

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

30

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


CHANNEL’S DATA SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

31

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

32

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

33

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

34

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

35

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

36

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

37

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

38

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

39

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


CHANNEL’S DATA SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

42

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

43

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

44

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

45

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


SATILITE

yVF£Ò¥Ýl TODAY

46

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

47

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

52

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¢Nv³KAÂò TODAY

P»_.¬Ðµ³ÐAÒåKl 10¨Ðµ ¬Ðµ³ÐAüÐFX yÐF§`cͨVµå[l ª«¥ól_ªÝF `¯éÁ¥Ýl

#_¬Ðµ³«OwZÐµÒ yDFk³KAÇ ¦@¡³ÐA¬Ðµ ¢è³KA @¡oªÝFò¨ÐµÒxݵ, ¨ÐµéW yDFÖ±Âxݵ, "G ¨«¥Ýl' ³«`öÒ¥Ýl ´ÛеÅSKµ üÐFÒSKµ@ólÑ ÀDµÊ±vn«SеÒ. b_ü«½_SKµ ^é³KA `¯¨ÐµÒZеÒ_¥×xVµ ¨ÐµxVµØ b_^³VAá`cxе¥Ýlò, ª[FP20 øâè³DA¶ªÝFò xеÒ_f ¨DµÑÛþ¿ûxе ´ÛеÅSKµ byÐF ªDF`¯Ò¿Y Ö¯¿¨ÐµI nÐlÒ´yÐF¨«³ÐA_ byÐFÁSе ù³«v^Ò ÀVµÜ¯xе Å¥ñl¹³ÐAÒ¿ `¯¨Ðµé¨VµnÐl_¥× ´`±yÐFª[F_À«SеÒ. ZеÒÒ¨ÐµÇ¿Ç #¨Ðµy«nÐl_ b¨ÐµÚS«IyVF ¬¡xÐµÒ ë I³ÐAÍZеÒ_ w`¯ÒÇxеá^Ò 39 ùeÐl½ ´ÛеÅSKµ `¯v`cÂ_ ÀVµn«SеÒ. `¯fxݵ ¬óµ_Sеé¿Á³KA, ÅŻƯ ¿„åKl¿¬× yÐF÷ܯ "©¯IZеҳKA´¬ÐµZеÒ_' syÐFS[µü« ¨Dµ÷ûxе ´ÛеÅSKµ 16 `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿ `¯ÒijÐAa yDFk³KA Àе³ÐA¨Ðµé_y«Iy[F ÀVµß_ÛеxVµG £Üö³ÐA_üÐF ³ÐA`ö`¯o_. t´Ê¯Â÷Zеé¬× Lßûxе ^é³KA¥× ©¯IZеҳÐA½ ¨DµÑø`±¥¡o¿Ö±Ñ Ö±Ûеh ÛеҨеé³ÐA¨VµÒ ³VAû_G. `¯fxÝµÖ±Ñ ¨Vµ^Ò ¨VµÊ¯ Ûе¨ÐµÒÒ¶¥ñlI Ö¯¿yÐF³ÐAÒ½ ´ÛеÅSKµ, ¿„åKl¿ ߪDFѳDA¶_ªÝFÖ±Ñ Ùðü«x«¿Ç tLo_ âNn«³ÐAÒ. ¬ÐµÚ³ÐA¥×xVµ Õ³ÐAÒ ßªDFѳKA #¨ÐµÃ¬¡³ÐAI »Iá yÐF]Ûеx«¿Ò ¨ÐµfJx« x׳ÐAÒ ¨DµÒÛе`±yÐFâN¨ÐµSе_ `±¿Ò #xеҨеéx«¿Ç ¬¡ÅfJ_G. tܯZеé yÐFƱ ª×káy[F `¯fxݵxÐµÒ »_ܱyÐF ÀVµZеÒSе_ Û«Ú³« ©¯IZеҳÐA½Ç ´âè¸Û«xеo_ b`¯Òãx«á¨ÐµÒxеá `¯_yVF¬¡Iá ´`±L¥×½y[F `±_âè¿I ÀVµÜ¯xе ´`±ZеҬеá_ ø`±÷_Àе¥ñlÛеÒ. ¬Ðµxе ߪDFѳDA¶_ªÝFÖ±Ñ ¨ÐµfJxе ¨«³ÐAã¥×½ IL_ ¥ñlÛеI ¿„åKl `¯v`cÂ_ ÀVµZеÒü«, Ö¯¿yÐF³ÐAÒ½ EÛ«Ú`¯xе `±¿yÐFyÐF ¨ÐµÒÒ_ÛVµ üõ³ÐA¨Ðµ_ü« ¨DµÑÛþ¿ü«¿I ´ÛеÅSKµ I³ÐAͳAÒÒ_ÀеÒÇxеá^Ò yÐFIܱ¢Nã_G. #_ÛеÒyVF #¬ÐµxÐµÒ nÐlÒ´yÐF¨«³ÐA_ Å¥ñl¹³ÐAÒ¿ `¯¨Ðµé¨VµnÐl_ ù³«v^Ò ÀVµÜ¯ ¨ÐµÒk ߪDFѳDA¶_ªÝF ¨«³ÐAãxÐµÒ ´`±yÐFª[F_À«SеÒ. "#_¬Ðµ³«OwZеÒ, ÛVµnÐl¨«¼ ´y[FyDFªÝF xеÒ_f ߪDFѳKA #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«áxеÒ. xVµxÐµÒ ¬þ÷ ªDF`¯Ò tS[µ b`±vª[Fy[F 16 `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿Ò. L^Ò xеÒ_f ¬Ðµ`±\yר«÷òxе `¯¨ÐµÒZеÒ_ t`¯xеá¨DµÒÑ_ÛеI #xеÒÇ_^Òx«áxеÒ. ÛVµnÐl_¥× À«¥¡ ¨ÐµÒ_G ZеÒҨеǥ¡½ü«xVµ i¡wZÐµÒ L^ÒÂÇ ´âèXI]Ûеo_ ¨ÐµÜö_À«¿I E£¥¡^`±S«ØxеÒ. b_¬Ðµ `¯ÒijÐAay«¿_ ªjFÅÒ_S[µZеé¥× `¯¦@ÐlÒoS[µü« yþxе¢èü«xеÒ. x« yÐF¿ xDµ³ÐA¨Vµß_G.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

55

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


ZеÒҨе t^ü«eÐl½Ç #¨Ðµy«nÐl_ b¨ÐµÚSе_ x« ¸Ûе³ÐA¶_' #I ʱ³þÁx«áSеÒ. dIZеҳKA ¢èì³AÒÒ¥× ´y[FyDFªÝF xVµßvxе y×Àݵ¿ xеÒ_f ´`±`¯Òã¬Ðµ æܯܯà #¸ÛеoÏеÒSÐµÒ »xݵ. UI¨«`¯xݵ ¨Ðµ³ÐAY ¬ÐµxÐµÇ `¯`öyÐFß_fxе ¨«³ÐA_ÛеßyjF ´ÛеÅSKµ ʱ³ÐAÒʱ³ÐAÒxе yÐF§¬ÐµL¾¬Ðµ¿Ò ¬óµ÷âèSеÒ. b`±\SÐµÒ øܱªDFáƯxÐµÒ y«âèSеÒÇ_^é yDFk³KAxÐµÒ yþxе¢èû_ÀеSе_ #¢è¸Ûеo¨ÐµÒI, #_ÛеÒyVF, yDFk³KAxÐµÒ ¨ÐµÒÒû_À«¿I w³«¶I_ÀеÒÇx«áxеI ´ÛеÅSKµ #x«áSеÒ. yÐF³«á^yÐF L^ÒÂ¥× tS[µxе x«ª[F xеÒ_f xVµª[F ¨Ðµ³ÐAY ´`±X Ïеål_ ¬¡xÐµÒ É ÅÛ«oßìü«xVµ #xеÒÏеål_ yþ¬Ðµãyþ¬Ðµã âèQ³«¿Ò xVµ³ÐAÒJÇx«áxеI ÀDµâèvSеÒ. ¬Ðµxе `¯`öÀе³ÐAÒ¥×½ yþ_¬Ðµ¨ÐµÒ_G ´y[FyDFªÝF ³ÐA_üÐF_¥× #¬ÐµÒoxеá¬Ðµ 鳫¿xÐµÒ ÀVµ³ÐAÒyרеSе_ ¬ÐµxÐµÇ »_¬× `¯_¬×ºèIá`¯ÒãxеáÛеI ÀDµâèvSеÒ. #¦æ¨Ðµéxеҿ tÛе³ÐAål ¥ñlyÐFâN¬ñµ ¬¡xÐµÒ ë ¢èì³AÒÒ¥× E_SVµ¨«S[µI y«xеI ¨«ou¡oI_À«SеÒ.µ ´`±`±_Àе ´y[FyDFªÝF Àеߴ¬Ðµ¥×xVµ #³ÐAÒÛDµÑxе @¡oªÝFò¨ÐµÒxݵü« ´ÛеÅSKµ ʱ³ÐAÒxÐµÒ ´`±¢èãÅ_Àе¨ÐµÀеÒJ. yDFk³KA¥× 164 ªDF`¯ÒÂ¿Ò tS[µxе #¬ÐµxÐµÒ 13,288 `±³ÐAÒüÐFÒ¿Ò ÀVµn«SеÒ. `¯fxݵ ¬óµ_Sеé¿Á³KA (188 ªDF`¯ÒÂ¥×½ 15,470 `±³ÐAÒüÐFÒ¿Ò) ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ªDF`¯ÒÂ¥×½ #¬Ðµo¸GyÐF `±³ÐAÒüÐFÒ¿Ò ¢è¸G_fxе @¡oªÝFò¨ÐµÒxݵü« ßy«³ÐAÒØ `±Ã^¥×½y[F »y«ÁSеÒ. #¬ÐµI ªDF`¯Ò yDFk³KA¥× 36 Ö¯_Àеk¿Ò, 63 #³ÐAì Ö¯_Àеk¿Ò Ex«áZµÒ. âèy[F¢èãxÝµÖ±Ñ ¢è¸G_fxе 270 `±³ÐAÒüÐFÒ¿Ò #¬ÐµI #¬Ðµo¸GyÐF ¢NÁ³ÐAÒ. ¬þ¿Ò¬Ðµ ªDF`¯ÒÂ¿Ç ¬Ðµ`±v ¨ÐµxVµØ¿Ç `±Iy[F³«SеI ´ÛеÅSKµÖ±Ñ #_¬¡ ¨ÐµÒÒ´Ûе ¨Vµn«³ÐAÒ. #³AÒÒ¬ñµ, ¨ÐµxVµØ¥×½xеé #¬ÐµxÐµÒ `¯¬¡ã À«ª«SеÒ. 344 ¨ÐµxVµØ¿Ò tS[µ, 12 Ö¯_Àеk¿Ò, 83 #³ÐAì Ö¯_Àеk¿¬× 10,889 `±³ÐAÒüÐFÒ¿Ò ¢è¸G_À«SеÒ. 2005 #y×£³KA xеÒ_f 2007 Ö¯Ö±Â_£³KA ¨ÐµÒ¸Ûеoy«¿_¥× ¦@¡³ÐA¬Ðµ L^ÒÂÇ yDFÖ±Â{ò

yVF£Ò¥Ýl TODAY

56

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


@¡¸Ûеo¬Ðµ¿Ò YS« I³ÐAÚÜö_À«SеÒ. #³AÒÒ¬ñµ, #¬ÐµI x«ZеÒyÐF¬ÐµÚ_¥×xVµ ¦@¡³ÐA¬Ðµ L^Ò 2007 ¨Ðµ³ÐA¥ÝlØ yÐFƱ¥× Û«³ÐAÒål_ü« Åø`±¿¨DµÒÑ_G. #¬Ðµo_¬Ðµ #¨Ðµ¨ÐµéxеyÐF³ÐA¨DµÒÑxе `±ßܯì¬ÐµÒ¥×½ ¨DµÒÒÛеª[F ³õ_SKµ xеÒ_ÀVµ ¨DµxеÒGßû_G. ¨DµÒҬеã_ ÕÒÛе 25 ªDF`¯Ò¿Ò, 79 ¨ÐµxVµØ¥×½ ´ÛеÅSKµ yDFÖ±Âxݵü« ¨Ðµo¨Ðµ`öß_À«SеÒ. Ũ«Û«¿Ç ¨Ðµé³ÐAÒʱ³DAÑxе ´üDFüKF À«Ö±¥Ýl y×Àݵü« Exеá`±\SVµ ´ÛеÅSKµ yDFÖ±Â{ò yþxе¢èüÐFSе_ #¬ÐµI ÛеҳÐAÛе§`cÂ_. #³AÒÒ¬ñµ, yDFÖ±Â{ò @¡¸Ûеo¬Ðµ¿xÐµÒ #¬ÐµxÐµÒ ùx«Sеé #Ûеxе`±Ã ¦@¡³ÐA_ü« ¦@¡Å_Àе¥ñlÛеÒ. yDFk³KA¥× yDFÖ±Âxݵü« 25 ¨ÐµéoÀݵ¥×½ 45 bIá_üKFò tS[µ, 1,736 `±³ÐAÒüÐFÒ¿Ò ÀVµn«SеÒ. t³ÐAÒ `±³«oZеé¿Ò x«ªõªÝFü« I÷À«SеÒ. 146 #¬ÐµI #¬Ðµo¸GyÐF ¢NÁ³ÐAÒ. x«¿ÒüÐFÒ Ö¯_Àеk¿Ò, 10 #³ÐAì Ö¯_Àеk¿Ò ¢è¸G_À«SеÒ. yVF¨Ðµ¿_ syÐF¢èß ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ SеyõªÝF #ZеéoSеÒ. yDFÖ±Âxݵü« Ex«á @¡oª[F_üKFÖ±Ñ ´ÛеÅSKµ »_¬Ðµ ´nÐlÛÐµÔ Àеéܱ_ÀVµ¨«S× ÀDµ`±vS«Iy[F ë üÐFå«_y«¥ñl EÛ«`ö³ÐAål. y«ü«, #¬Ðµo¨Ðµ`¯³ÐA `±ßܯì¬ÐµÒ¥×½ ÅyDFªÝFyjFܱ_üKF YS« ÀVµZеÒüÐF¿ ´ÛеÅSKµ sy«xþyÐF ÛеnÐl¥× ³DAüÐFÒo¿³KA yjF`±³KAü«xVµ ʯ¨Ðµ¿Ò #_G_À«SеÒ. ªDF`¯ÒÂ¥×½ 210 y«oÀݵ¿Ò #_ÛеÒyþI ´`±`±_Àе ßy«³ÐAÒØ xDµ¿yþ¥¡vSеÒ. ¨ÐµxVµØ¥×½ 196 y«oÀݵ¿Ò `±ª«ÂSеÒ. ÉÖ±xе³KA xеÒ_f t³× ¢èìxе_ ¨Ðµ³ÐAY »yÐFÁSDµÑx« @¡oª[F_üKF ÀVµZеÒS«Iy[F ܯÛеÔ_ü« E_SеSе_, L^Ò ´`±ZDµéLx«¿ y×`¯_ ÅyDFªÝFyjFܱ_üKF ÀVµZеÒSе_, ÅyDF^½ ¨ÐµÛеh âè¬ÐµÒÇâN³AÒÒ L^ÒÂxÐµÒ tÛеÒyרеSе_ ¨Ðµ_ª[F #³ÐAÒÛDµÑxе ¿ÏÐµå«¿Ò ´ÛеÅSKµxÐµÒ #³ÐAÒÛDµÑxе ´y[FyDF^³KAü« ʱ³ÐAÒ `¯_âèG_À«SеÒ. l #¨ÐµÃªDFÑxе `¯_Ûе³«TÞ¿ yÐF_ªVF y«oÀݵ¿Ò ÀVµi¡ßxе`±\SVµ xVµxÐµÒ »ÇÁ¨Ðµü« I³«nÐl ÀDµ_ÛVµ¨«S[µI. »¥¡_ª[F `±ßܯì¬ÐµÒ¿xDµÑx« »Ûеҳ×Á¨ÐµS«Iy[F ܯÛеÔ_ü« E_SVµ xVµxÐµÒ y«oÀݵ¿Ò ÀVµi¡ßxе`±\SÐµÒ ¨Ðµé´¬Ðµ_ syÐFÁ¢èßü« Ç_ûâN¬¡xеÒ. #¨ÐµÃªDFÑxе`±\SÐµÒ Û«I @¡¸Ûе »ÇÁ¨Ðµ¥× »ÇÁ¨Ðµ 15 ¥ñlÛ« 20 IÅÒºè¿Ò E_^Ò_G. y«{, y«oÀݵI ÅS[µfÖ±ª«Âxеxеá @¡¸Ûе xеxеÒá yþIá ¨«³«¿Ò.. sy×Á¢èß yþIá xDµ¿¿Ò YS« ¨Dµ_ª«SеҬеÒ_G. ¨DµÒÑÛ«xе_¥× »_¬Ðµ ÀеҳÐAÒü«R Ex«á¨Dµé ÀDµ`±vS«Iy[F y«oÀݵ¿xÐµÒ ÅÒ_fxе yþ¿¨Ðµéxе_ ¨ÐµÒ³þyÐFª[F ¥ñlÛеÒ. #_ÛеÒyVF y«oÀKµ¿_ªVµ x«Ç ´âèål_. l ªDF`¯Ò yDFk³KA¥× x«Ç txе_Û«IáfJxе ¨ÐµéoÀݵ¿Ò »x×á Ex«á³AÒÒ. x« #¬ÐµÒo¬Ðµã¨ÐµÒ ¢NÁ³ÐAÒ yÐF_ªVF, t´Ê¯Â÷ZеéÖ±Ñ y×¥ÝlyÐF¬¡¥× ÀVµÜ¯xе 180, #S[µ¥ólÑSKµ¥× ¢è¸G_fxе 233 `±³ÐAÒüÐFÒ¿xVµ üþ`±vü« ¦@¡Å¢èãxеÒ. #`±vª[F `±ßܯì¬ÐµÒ¿Ò #¥¡_ª[FÅ. L^ÒÂÇ nÐly[Fã¨Ðµ_Àеxе ¥ñlÇ_S« ʯ¨Ðµ¿Ò #_G_ÀеSе_¥×xVµ IL¨DµÒÑxе `¯_¬×`c_ Û«üÐFÒ_G. l ªjFÅÒ_S[µZеé¥× ©¯IZеҳKA ´y[FyDF^³ÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo Ŧ@ñlÛ«¿Ò Ex«áZеÒxÐµá ¨«³ÐAã¥×½ ù¨Ðµé´¬Ðµ_ IL_ ¥ñlÛеÒ. »¨Ðµ³× yÐF÷v_f ´`±À«³ÐA_ ÀVµÜ¯xе Ùðü«x«¥ñl ¬Ðµ`±v ©¯IZеҳÐA½ ¨ÐµÒ¸Ûеo #¨Ðµü«`öx«¥×`±_ ¥ñlÛеÒ. ªjFÅÒ_S[µZеé¥× `¯¦@ÐlÒoS[µü« E_SеSе_ »¨ÐµßyDFÑx« txе_Û«Iá`¯Òã_G. ©¯IZеҳKA, dIZеҳKA #xÐµá ¬ñµS«¥ñlÇ_S« #_Ûе³ÐAé yÐF÷ܯâN¬¡³ÐAÒ. l ¦@ÐlÅ`co¬ÐµÒã üÐFÒß_f b_y« »¥¡_ª[F I³ÐAÍZеÒ_ w`¯Òy×¥ñlÛеÒ. #³AÒÒ¬ñµ, ¢è¸Ûеo¨DµÒÑxе_¬Ðµ »ÇÁ¨Ðµ y«¿_ x« ¦@¡³«oܱ¿½¿¬× üÐFSеâè¿I E_G. b`±vª[F ¨Ðµ³ÐAY xVµxÐµÒ Ç^Ò_@¡Iy[F Ûеé³ÐA_ü« ¨ÐµÒ³× ´`±¬ñµoyÐF ¥×yÐF_¥× ³×Ë¿Ò üÐFS[µâèxеÒ. x«Ç syÐF Ç^Ò_£_ E_ÛеI, ܱ¿½¿xÐµÒ wßJGÛ«h÷òxе @¡¸Ûеo¬Ðµ x«ÛVµxеI bªjF¨Ðµ¿ y«¿_¥× »ÇÁ¨Ðµü« üÐFÒ³ÐAÒãyþ`¯Òãxеá IL_. #_ÛеÒyVF, ¦@ÐlÅ`co¬ÐµÒã¥× Ç^Ò_@¡IyVF »ÇÁ¨Ðµ ´âè¸Û«xеo_ b¢èã³ÐAÒ.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

57

ëùS«G dxݵ¥× b_S[µZеÒxݵ ´©±ÅÒZеҳKA ÈüKF (àܱ»¥Ýl) ¨ÐµÒÒûܯxе ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¦@ÐlÅ`co¬Ýµ y«³«oÀе³ÐAålxÐµÒ I³ÐAͳAÒÒ_ÀеÒÇ_ª«xеÒ. l x« yDFk³KAxÐµÒ wßJGÛеhS«Iy[F ¨Ðµé #¨ÐµÒ¶ `±Ã`cv, x«xеá nÐl³ÐAÛKµ, ¢NÛе³ÐAÒSÐµÒ ÅLZÝµÒ »_¬Ðµü«x× yÐF§Üc ÀVµn«³ÐAÒ. ´y[FyDF^³KAü« »Ûеü«¿_ªVF #_ÛеÒÇ #xеҨDµÑxе ¨«¬¡¨Ðµ³ÐAål_ YS« E_S«÷. x« ¦@¡³ÐAo Åiñl¬Ðµ YS« x« yDFk³KA y×`¯_ »x×á ¬¡oü«¿Ò ÀVµÜ¯_G. ¬Ðµxе yDFk³KAxÐµÒ YS« ¨ÐµÛеҿÒÇ_G. Ǩеé³ÐAÒ¿Ò `¯ÕҬݵ, #xеÚZݵҿ y×`¯_ xVµxÐµÒ »ÇÁ¨Ðµ `¯¨ÐµÒZеÒ_ yVFª«³AÒÒ_Àе¥ñlÛеÒ. byÐF ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ #¥¡ L³ÐAüÐFÛеÒ. xеxеÒá ´âN¬ÐµòÜö_f, x«Ç #_Sеü« I÷fxе ¨«ßy[F »Û× syÐF ³ÐAyÐF_ü« ʯ¨Ðµ¿Ò #_G¢èãxеÒ. ܱ¿½÷á `¯éÁ¥Ýl¥× G_`±Sе_¥× txе_Ûе_ E_^Ò_G. t @¡¸Ûеo¬ÐµxÐµÒ YS« ©¯ÚyÐFߢèãxеÒ. #_ÛÐµß¬× ÀеßJ_fxе ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¦@еÅ`co¬ÐµÒã¥× ù_ ÀVµZеé¥× I³ÐAÍZµÒ_ÀеÒÇ_ª¡xеÒ. l ªjµÅÒ_S[µZеé¥× ¢èìxе_ `¯_âèG_À«¿xеá y×ßyÐF À«¥¡ ¨ÐµÒ_Gy[F E_^Ò_G. t yÐF¿xÐµÒ ¢èy«³ÐA_ ÀVµ`¯ÒyרеSе_ É #Ûе§`cÂ_. x«Ç t #Ûе§`cÂ_ Ûеy[FÁ_G. 16 `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿Ò ¨Dµxеy[FÁ Àеé`¯ÒÇ_ªVµ, L^ÒÂ¥× `¯¦@еÒoS[µü« xVµxÐµÒ »x×á txе_Ûе¨DµÒÑxе ³×Ë¿Ò üеS[µâèxеÒ. ¦@¡³ÐA¬Ðµ L^ÒÂÇ ´âèXI]Ûеo_ ¨ÐµÜö_ÀеSе_ üе³ÐAÚy«³ÐAål_ü« E_G. ߪDµÑ³DA¶_ªÝµ #xVµG »`±ÃvS× syÐF`±ÃvSÐµÒ Lßû w³«÷ò_ÛVµ. `¯³DAÑxе `¯¨ÐµÒ ZеÒ_¥× ë I³ÐAÍZеÒ_ w`¯ÒÇx«áxеxVµ #xеÒÇ_^Òx«áxеÒ.

*

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


Û«

Û«`±Ã³DA_SÐµÒ xDµ¿¿ âè^Ò ´y[FyDFªÝF #¦æ¨ÐµéxеҿxÐµÒ E´³ÐAé¬Ðµ¿éû_ÀеxеÒxеá àܱ»¥ÝlP5 ª×³ÐAá¨DµÒ_^Ò ´âè³ÐA_¦@Ðl ¨VµSеÒyÐF¿Ò ¨ÐµÒ_üÐFeÐl¨«³ÐA_ ¢èZеÒ_´¬Ðµ_ #^Âð`¯_ü« Lßü«³AÒÒ. ÀDµxDµÑá¥×I ¨DµÑ»_ܯù ¨«oZеé¨ÐµÒ ÅÛ«o yÐFeÐln«¿ ´âè_üÐFål_ ÛVµnÐl ÅÛVµê ´y[FyDF^³ÐAÒ½, ܯ{ ¬¡³ÐA¿¬× yÐFeÐlyÐFeÐl¥¡S[µ_G. ë ùS«G ´âè³ÐA_¦@Ðl_¥× â°XãyÐFSеÒ`±ÃxÐµÇ ³DA_SÐµÒ nÐl fy[F¬Ðµò¿Ò ÀVµ³AÒÒ_ÀеÒÇxеá #xе_¬Ðµ³ÐA_ Xßû £Üö³ÐA_üÐF y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_¥× ¬þ÷¢èßü« âè¥þRxеá @¡È¨ÐµÃSKµ ¨DµÒü«¢è³KA #ÅÒ¬¡@Ýl £ÀеJxݵ ¬Ðµxе yÐF_ÀеÒyÐF_Q³ÐA_¬× ´`±¨ÐµÒÒ¹ üVFZеҳÐAÀе³AÒҬе ´`±n«_¬Ýµ iשc ³«Ü¯xе "bøƱ à ¨ÐµÃSKµ @¡³ÐAxݵ #üDFÑxݵ' ²¬¡Iá t¿Ü±_ÀеSе_¬× y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò ´âè³ÐA_¦@Ðl¨DµÒÑx«³AÒÒ. ¬ÐµxеÛDµÑxе ´`±¬ñµoyÐF üþ_¬ÐµÒ¬× #ÅÒ¬¡@Ýl ²¬¡¥¡`±xÐµÇ ¨DµxеÒyÐF¦@¡ü«xе ´`±¨ÐµÒÒ¹ yþßZDµé´ü«ø`±³KA ÜcZеé¨ÐµÒyKF Û«¨ÐµÒ³KA Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× ³ÐAéâ°_G_fxе x姬¡o¿Ò ´Ê±ÏеǿxÐµÒ ¨ÐµÒ³×¥×yÐF_¥×y[F w`¯ÒyDFe¡½³AÒÒ. ÛеÏ[µå«´øܱy«Ç ÀDµ_Gxе S[µiól ³ÐAÅ, yÐF¥×IZеҥÝl yÐFqxݵò¿ ´Sе¨ÝµÒò i׳ÐAÒ.. @¡È¨ÐµÃSKµ ¬¡³ÐA¿Ò ´Ü±Zеé_yÐF À×´âè, yÐFkx« yÐF`±r³KA, ´`±¦@ÐlÒÛVµ¨«¿ x姬¡o¿Ò ´Ê±ÏеǿxÐµÒ txе_Ûе S×÷yÐF¥×½ ¬ñµ÷ZеÒS[µ_À«³AÒÒ. ´Ü±Zеé_yÐF À×´âè S«xݵ, S«xݵ ¨Ðµxݵ, y«ÅÒ{ ¥¡_ª[F ÜöªÝF f´¬¡¥×½I âè^¿Ç ÀVµÜ¯xе x姬¡o¿Ò ´Ê±Ïеǿ¬× âè^Òü« ´y[FyDF^³ÐA½xÐµÒ Ö¯Ñ¬Ðµ_ E¬¡ò`ö`±ßÀ«³AÒÒ. syÐF ÛеnÐl¥×

yVF£Ò¥Ýl TODAY

58

¨ÐµÒÒ_£³AÒÒ L^Ò xеé¬Ðµxе ¢è³ÐA]G `ö³ÐATÞLxݵ ܯ_üKF E¬¡òðIá t`±Ãy×¥ñlyÐF xе§¬Ðµo_ ÀVµ¢èSÐµÒ YS«. #xе_¬Ðµ³ÐA_ ¦@¡³ÐAwZÐµÒ Ü¯{ ³ÐA_üÐF_¥× S«Iò_üKF Ö¯xVµò`cxݵü« ʱ³ÐAÒ£SÐµØ ´`±¦@ÐlÒÛVµ¨« ¨«_ªDFSKµ, `ö¨ÝµÒʯ ÖöÑ ¨ÐµÒÒy«£Ò¥¡ ¥¡_ª[F f´¬¡¥×½I âè^¿Ç ÀVµÜ¯xе x姬¡o¿Ò `¯¦æÇ¿xÐµÒ ¨ÐµÒ_´¬Ðµ¨ÐµÒÒüÐFÒÔ¿xÐµÒ ÀVµ¢è³AÒÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ ³DA_SÐµÒ ¢è³ÐAÒ½ àܱ»¥Ýl ª×³ÐAá¨DµÒ_ªÝF ªDFѪ[F¥ÝlxÐµÒ üDF¿ÒÀеÒÇxеá ÀDµxDµÑá `¯é`±³KA y[F_üKFò L^Ò `¯¦@ÐlÒo¿Ò ¨VµGyÐFÖ±Ñy[F ³«ü« @¡È¨ÐµÃSKµ xеª[F yÐFkx« yÐF`±r³KA ¨«ß¬× yþGh ʯ`±Ã ܱÀ«Jâèª[F ¢èû_À«³ÐAÒ. L^Ò yDFÖ±Âxݵ ¨ÐµÒÊö_´Ûе ܯ_üKF ¸Û×{I yþIá ´`±nÐlá¿Ò ¨VµZеÒSе_¬× âè^Ò t´Ê¯Â÷Zеé øâèƯÂ@õ¿³KA SеüKF @×÷_L³KA, ¦@¡³ÐAwZÐµÒ Ü¯vxеá³KA t³KA #ÎÚxݵ¿Ç S«oIò_üKF¥× yþIá âèQ³«¿Ò YS« xVµßv_À«³ÐAÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ yÐFkx« yÐF`±r³KA ³« ¨Ðµxݵ, ùL_ªÝF Åx×ÛKµ ¥¡_ª[F f´¬¡¥×½I âè^¿Ç ÀVµÜ¯xе x姬¡o¿Ò ¨Vµ¥¡G ¨ÐµÒ_G ´Ê±Ïеǥ׽ ¨VµS[µ ³ÐAû÷_À«³AÒÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ ª×³ÐAá¨DµÒ_^Ò¥× âè¥þR_^ÒxÐµá ¬þÅÒ¶G L^½ yDFÖ±Âxе½ ´`±Xi¡¾ ©¯Úy«³ÐA y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_ Lßû_G. b`±vª[FyVF #_¬Ðµ³«OwZÐµÒ ´y[FyDFªÝFÇ üÐFÒSKµ@ólÑ ÀDµÜ±vxе ³«`öÒ¥Ýl ´ÛеÅSKµ, tÛе¨ÝµÒ û¥Ýl´y[FƯ ¥¡_ª[F Êö¨ÐµéÊöÕÒ¿Ò YS« Õß¥× Ex«á³ÐAÒ. ´`±Xi¡¾ ©¯Úy«³ÐA_ #xе_¬Ðµ³ÐA_ ÀDµxDµÑá `¯é`±³KA y[F_üKFò yDFÖ±Âxݵ ¸Û×{ àܱ»¥Ýl ´ª×ø©±I âNS[µZеÒ_Ö±Ñ E_Àеü«, æܯܯà #¸ÛеoÏеÒSÐµÒ »xݵ UI¨«`¯xݵ, ³«W¨Ýµ nÐlÒy«½¿Ò YS« ¨VµGyÐFÖ±Ñ t^ü«eÐl½¬× yÐF÷ܯâNZеé³ÐAÒ.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


ªDFѪ[F¥Ýl üDF÷ÀVµ `¯¬¡ã "À«³ÐAO³KAò'yVF E_G t

¥Ýl³õ_Sе³ÐAÒ½, ZеÒҨе ´y[FyDF^³ÐA½¬× "À«³ÐAO³KAò' L^Ò `±ª[F`cÂ_ü« E_ÛеI, àܱ»¥ÝlP5 ªDFѪ[F¥Ýl üDF÷ÀVµ `¯¬¡ã ¬Ðµ¨ÐµÒ L^ÒÂyVF E_ÛеI ÛеyÐFÁxݵ À«³ÐAO³KAò y×Àݵ S«³DAxݵ ȨDµÒxݵ #x«áSеÒ. üÐF¬Ðµ_¥× ÛеyÐFÁxݵ À«³ÐAO³KAò L^ÒÂÇ x«ZеÒyÐF¬ÐµÚ_ ¨ÐµÜö_fxе tSе_ û¥Ýl´yjFƯÂ, `¯_üÐFyÐFÁ³ÐA¿¥× bÛеh³ÐAé ¨VµÒª[F yDFÖ±Âxݵ¥ñlxеI, L^ÒÂxÐµÒ `¯¨ÐµÒ³ÐAì¨Ðµ_¬Ðµ_ü« ¨ÐµÒÒ_ÛеÒü« w`¯ÒǨDµeÐl½Sе_¥× bÛеhß¥× ¬ñµS« ùÕÒ ¥ñlÛеI ÀDµâèvSеÒ. #³AÒÒ¬ñµ 2011¥× Lßûxе àܱ»¥ÝlP4¥× ÀDµxDµÑá, ³«L¢èìxݵ ³«ZеҥÝlò L^½Ö±Ñ üDF÷ÀVµ #¨Ðµy«nÐl_ Exеá`±vª[FyjF #xеé`öo_ü« ÉS[µâN¨ÐµSе_¬× Öø±Ñxе¥Ýlò ÀVµ³ÐAÒy×¥ñlyÐFâNZеé¨ÐµÒI ÀDµâèvSеÒ. L^ÒÂ¥× SеÒÅÒI, ´y[F©¯Â, y«¨DµÒ³ÐAéxݵ ¨DµÑªÝF, ¦@Ðl³ÐA¬Ýµ fܱ½ ܱ_Àݵ Üö^³ÐAÒ½ü« s_ª[F ÀVµ¬×ã L^ÒÂxÐµÒ üDF÷ܱ_ÀVµ `¯¬¡ã ExÐµá ¨«³VAxеI #x«áSеÒ. yþ¬Ðµã ¨«eÐlCÇ ë ©¯Lxݵ¥× #¨Ðµy«nÐl_ E_^Ò_ÛеI, #³AÒÒ¬ñµ ¨«³ÐAÒ ¨ÐµfJxе #¨Ðµy«n«Iá `¯GÚIZDµéüÐF_ ÀVµ`¯ÒÇI ¬Ðµ¨ÐµÒ `¯¬¡ã I³ÐAéܱ_ÀеÒyר«÷ò E_^Ò_ÛеI #x«áSеÒ. ¬ÐµÒG L^ÒÂxÐµÒ I³ÐAͳAÒÒ_ÀеS«Iy[F b_y« `¯¨ÐµÒZеÒ_ E_ÛеI ÀDµâèvSеÒ. ÀDµxDµÑá `¯é`±³KAy[F_üKFò, ¨ÐµÒÒ_£³AÒÒ b_S[µZеÒxݵò LªVF½ ´`±¸Û«xе ´`±¬Ðµo³ÐAÒì¿Òü« ¦@¡Å`¯Òãx«áxеI, #³AÒÒ¬ñµ ª[FP20 ¨ÐµéoÀݵ¥×½ t³×Ë @¡ü« tS[µxе LªVF½ üDF¿Ò¢èãZеÒI Ũеß_À«³ÐAÒ. L^ÒÂ¥× ZеÒҨе ´y[FyDF^³ÐA½Ç »ÇÁ¨Ðµü« ´âè¸Û«xеo¬Ðµ b¨ÐµÚSе_¬× L^Ò ZеÒҨе ³ÐAyÐFã_¬× `±ª[F`cÂ_ü« E_ÛеI, âèßì¨Ýµ `±ªVF¥Ýl ¬Ðµxе #¦æ´âèZеéIá ¨ÐµoyÐFã_ÀVµn«SеÒ. ë ©¯Lxݵ¥× ¢èìxе_ Ûеy[FÁ_ÀеÒÇxеá yþ¬Ðµã ¨«ßy[F #¨Ðµy«nÐl_ ÛеyVFÁ Õ¿Ò_ÛеI, #³AÒÒ¬ñµ ¬ÐµÒG L^Ò »_ܱyÐF `±rßãü« ¨VµÒxVµiÝl¨DµÒ_ªÝF Àеé`¯ÒÇ_^Ò_ÛеI ÀDµâèvSеÒ. L^Ò yDFÖ±Âxݵ `¯_üÐFyÐFÁ³ÐA b_üÐF½_SKµ¬× L³ÐAÒüÐFҬеÒxÐµá ¬þ÷ ªDFƯ ¨ÐµéoÀݵ¥× tSеҬеÒxеá_ÛеÒxе ÀDµxDµÑá¬× LßüVF ¬þ÷ ¨ÐµéoÀÝµÇ #_ÛеÒ@¡^Ò¥× E_SеSеI #x«áSеÒ. L^ÒÂ¥× `¯_üÐFyÐFÁ³ÐA Exеá`±vª[FyjF ¬ÐµxÐµÇ ÅyDFªÝF yjFܱ_üKF ÀVµÊ¯ #¨Ðµy«nÐl_ E_^Ò_ÛеI Ũеß_À«SеÒ. àܱ»¥Ýl #_ÀDµ¿_ÀDµ¿Òü« »ÛеÒüÐFҬеé syÐF ´`±¸Û«xе¨DµÒÑxе ª×³ÐAá¨DµÒ_^Òü« yjFßãI ¢è¸G_f_ÛеI, b_ÛеÒÇ æÜ¯Ü¯à »_¬Ðµü«x× üÐFßÚ¢Nã_ÛеI UI¨«`¯xݵ #x«á³ÐAÒ. #³AÒÒ¬ñµ ë ¿Ï«oIá ÀVµ³ÐAÒyרеS«Iy[F »¨Ðµ³ÐAÒ y«³ÐAål¨ÐµÒI t¥×fʯ㠪׳ÐAá¨DµÒ_^Ò¥× âè¥þRxеá ÛVµêZеÒ, ÅÛVµê t^ü«eÐlÒ½, ´øâè_ÀDµÑW¿ E¬¡ò`ö_, ÛVµnÐl_¥×xеÒ, ÅÛVµn«¥×½xÐµÒ Exеá yת«½G¨ÐµÒ_G ´y[FyDFªÝF #¦æ¨ÐµéxеҥñlxеI yÐFfJ¬Ðµ_ü« ÀDµ`±v¨ÐµÀеÒJxеI tZеÒxе #x«á³ÐAÒ. àܱ»¥ÝlP5 ª×³ÐAá¨DµÒ_^Ò YS« b¥¡üVF ÅLZеҨе_¬Ðµ¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ÛеI ¬¡¨ÐµÒÒ tÎ`¯Òãx«á¨ÐµÒI tZеÒxе #x«á³ÐAÒ. àܱ»¥Ýl ª×³ÐAá¨DµÒ_^Ò y×`¯_ tS[µxе t^ü«eÐl½xÐµÒ ¬¡¨ÐµÒÒ ¨ÐµÒ³ÐAҨеSе_ ¥ñlÛеI UI¨«`¯xݵ #_^é, b`±vª[F¨Ðµ³ÐAY ª×³ÐAá¨DµÒ_^Ò¥× âè¥þRxеSе_ Û«Ú³« ¦@¡³ÐAwZÐµÒ ´y[FyDFªÝFÇ Ê¯¨Ðµ¿_G_fxе ´y[FyDF^³ÐA½¿_ÛеßyjF (¦@¡³ÐAwZÐµÒ ´y[FyDF^³ÐA½¬× âè^Òü« ÅÛVµê ´y[FyDF^³ÐA½Ç YS«) àܱ»¥Ýl ª×³ÐAá¨DµÒ_^ÒÇ ¿¦æ_ÀVµ ¥¡¦@¡¥×½ ¨«ª«Ç æܯܯà syÐF #¨Ðµy«n«Iá yÐF÷v_Àе@׬×_ÛеI tZеÒxе ÀDµâèv³ÐAÒ. ÄI¨Ðµ¿½ 185 ¨ÐµÒ_Gy[F Ö±Ñü« ´y[FyDF^³ÐA½Ç ¿æÔ ÀVµY³ÐAҬеÒ_ÛеI, ë ùS«GxеÒ_ÀVµ ¨«ßy[F ë ¢°¨ÐµÒÒ¶xÐµÒ `±_ܱåjl ÀVµZеÒSе_ L³ÐAÒüÐFҬеÒ_ÛеI UI¨«`¯xݵ ÀDµâèv³ÐAÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ àܱ»¥Ýl ÀDµÑ³ÐA¶xݵ ³«W¨Ýµ nÐlÒy«½ àܱ»¥ÝlP5 ª×³ÐAá¨DµÒ_ªÝFxÐµÒ iól_S« Ùܱ ¥¡_gÀеxе_ü« ´âè³ÐA_¦æ_À«³ÐAÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ @¡È¨ÐµÃSKµ `¯é`±³KA ¢è³KA `¯¥¡¶xݵ u¡xݵ ³DASjµ f´¬Ðµ_¥×I "¸G_y« f_y«' âè^Ç x姬¡oIá ´`±ÛеßÓ_f `¯¦æÇ¿xÐµÒ `¯¨Dµé¶Üö¬ÐµÒ÷á ÀVµ¢èSеÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ @¡Sjµü«³KAØ, ¨«_ªDFSKµ, âè³ÐAÂxе³KA, L@Ýl âèo³KA y[FZеé¬× Sе³«áy«o ¥¡_ª[F f´¬¡¥×½I âè`±Ã¿³KA x姬¡o¿xÐµÒ ´`±ÛеßÓ_À«³ÐAÒ. @¡È¨ÐµÃSKµ `ö_ü«¨Ðµé #xе_¬Ðµ³ÐA_ `¯Ò´`±Ü¯ÛÐµÔ âèƱ ܯ_üÐF³KA yVFªjF Ö±´k Öø±Ñ³KA¨Ðµ³KAÁò, y«÷øâNßáZеé üÐF³KA½ò ¥¡_ª[F `¯é`±³KA ÜöªÝF ²¬¡¿xÐµÒ t¿Ü±_ÀеSе_¬× âè^Ò ¨DµÒßʯ ¬Ðµxе yÐF_ª[F Àеé`±Ã¿¬× #^Ò ¢è¸Û«³ÐAål ´Ê±Ïеǿ¬× âè^Ò b^Ò ´y[FyDF^³ÐAÒ½, ܯ{ ´`±¨ÐµÒÒ¹Ò¿xÐµÒ Ö¯Ñ¬Ðµ_ yÐFª[F `±SVµ¢è³ÐAÒ. Û«Û«`±Ã ³DA_SеÒxеá³ÐA üÐF_^¿ âè^Ò t^ âè^¿¬× ¢èûxе y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_ f¨Ðµ³ÐAü« ³ÐA_üÐFÒ³ÐA_üÐFÒ¿ @¡ål`¯_À« ÅxеÒÕ¸ÛеҿxÐµÒ ¨Ðµ³ÐAͳÐA_q¬Ðµ_ ÀVµZеÒSе_¬× ¨ÐµÒÒûܯ_G. P»_.¬Ðµ³ÐAÒåKl

yVF£Ò¥Ýl TODAY

59

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

60

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl TODAY

yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½Ç nÐlÒ¦@Ðl¨«³ÐAã »_¬× ¹kÛDµÑxе ʱPÀ«xе¥Ýlò ´ø©± ^Ò »³AÒÒ³KAü« ÕÒ xDµªÝF¨Ðµ³KAÁ¥× Àеéܱ_À«¿xеÒÇ_^Òx«á³«? ¨ÐµÒ³DA_ÛеÒÇ t¿`¯o_... ë ¹kÛDµÑxе À«xе¥ÝlòxÐµÒ ´ø©± ^Ò »³AÒÒ³KAü« ¨ÐµÒxÐµÇ #_ÛеÒ@¡^Ò¥× ¨ÐµÃx«á³AÒÒ. E`±ZDµéû_ÀеÒy×_S[µ...

61

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³ÐA½ WŬе y×å«¿Ò `¯v§Î`¯éã ¨Dµ¿ÒüÐFÒ¥×y[F ¨Ðµ`¯Òãxеá "yVF£Ò¥Ýl^ÒSVµ'Ç y«¨Vµª[F `¯¨ÐµÒ¶ZеÒo MLA

b¨Vµ ¨Ðµé nÐlÒ¦@¡y«_Ïе¿Ò

üõ³ÐA¨Ðµ #¸ÛеoÏеҿÒ

Ç¿ÄƱ `¯ð{ #¸ÛеoÏеҿÒ

ùÀеéß ¦@¡`¯Á³KA, ´`±¸Û«xе y«³ÐAoÛеßÓ

FEDERATION OFTELANGANAMSO’S FLAT NO.203, IInd FLOOR, PATNY VILLA , PATNYNAGAR, S.P.ROAD, BEGUMPET, SECUNDERABAD

yVF£Ò¥Ýl TODAY

62

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


x«oZÐµÒ `¯¿ð¿Ò yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµ âèQ³ÐAÇ¿Ç ¨ÐµÒ³× nÐlÒ¦@Ðl¨«³ÐAã. yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµ âèQ³ÐAÇ¿y×`¯_ byÐF xеÒ_f ¬ÐµÒÈ©¯³«iÝl ü×Ç¥Ýl, »_.»., »¥Ýl.»¥Ýl.æ., ´`±¨ÐµÒÒ¹ x«oZеҨ«G ü«³ÐAÒ ´`±wxDµ¿ ÕÒ `¯_ÛVµð¿Ç x«oZеÒ`±³ÐA¨DµÒÑxе `¯¨Ðµé¸Û«x«¿Ò b¨ÐµÚS«Iy[F #_²yÐFß_À«³ÐAI ¬óµ÷ZеÒiñlZеÒÒ^Ç `¯_¬×Üc`¯Òãx«á_. ». ¬ÐµÒ¿©¯³«iÝl ü×Ç¥Ýl #SеÚyVF^Òü« b^Ò t`±³VA^³ÐA½Y, »_.»Æ¯.É.¿Ç ¨ÐµÒßZеÒÒ #Iá gÀ«xDµeÐlC ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA½Y `¯Ò`±ßf¬ÐµÒSVµ. 1996 xеÒ_S[µ "ܯ' gÀ«xDµ¥ÝlÇ ÈüÐF¥Ýl #SеÚyVF^Òü« ¨ÐµÒßZеÒÒ "ܯ' gÀ«xDµ¥Ýl¥× "Zеé_yÐF³KA'ü« `¯Ò`±ßf¬ÐµÒSеÒ. #`±vª[F xеÒ_S[µ W ´üþƱ `¯_`¯ì¿Ç, ¨Ðµé ªjFÕ, W ¬óµ¿ÒüÐFÒ gÀ«xDµeÐl½Ç ÈüÐF¥Ýl #SеÚyVF^Òü« Ex«á³ÐAÒ. b^Ò t`±³VA^³ÐA½Y, ´@¡SKµy«`¯Â³ÐA½Y, yVF£Ò¥Ýl `¯_£_¸G¬Ðµ yVF`¯Ò¿Ò, `±ßºèÁ³«¿Ò, x«oZеÒ`±³ÐA¨DµÒÑxе ¥¡¨«ÛVµÕ¿Ò `±¿Ò³ÐAy«¿ yVF`¯Ò¿Ò »Iá_ª[Fx× `¯ÒIá¬Ðµ_ü« `±ß`cÁß_f t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÒxеáxе â°_Û«³ÐAÒ. byÐF xеÒ_f ´`±wxDµ¿ ÕÒ `¯¨ÐµÒ`¯o¿Ç `±ßºèÁ³ÐA_ ÀDµ`±Ã¬Ðµé Û«Iá tÀеß_f Àеéʱ @¡¸Ûеo¬ÐµxÐµÒ ¬¡xÐµÒ w`¯ÒÇ_^Òx«á³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµÇ yþIá ¨ÐµÒÒ¹o Å`cZеé¿Ò ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ë ¨ÐµÒ¸Ûеoxе yþIá q¥¡½¥× ù.ܱ.´ª«xݵòy× ¨ÐµÒßZеÒÒ ù.ܱ.iólxݵy× `¯_`¯ì¿Ò yþ_Ûе³ÐAÒ »_.»Æ¯.É. ¨ÐµÒßZеÒÒ t`±³VA^³ÐA½ ¨ÐµÛеh xеÒ_S[µ âN¥Ýlª«yKFò¿Ò £¿¨Ðµ_¬Ðµ_ü« ¨Ðµ`¯é¿Ò ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAI ÄIy[F #`¯¿Ò Àе^£Ûеh¬Ðµ ¥ñlÛеI, bª[F ¨Ðµ`¯é¿Ò ÀVµÜ¯xе ¨DµÒÒ¬¡ãIy[F "âN¥Ýlª«y[Fò' #I y«Ç_S« yÐF³DA_^Ò æ¥Ýl ʱ³ÐAÒxе æ¿Ò½¿Ò b`¯Òãx«á³ÐAI, b¥¡ æ¿Ò½¿Ò yÐFSеҬеÒxеá t`±³VA^³ÐAÒ½, »_.»Æ¯.É.¿Ç ¬Ðµ`±vyÐF y׳ÐAÒ ۫ڳ« x«oZеÒ_ L³ÐAÒüÐFҬеÒ_ÛеI ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ë ¨ÐµÒ¸Ûеoxе ´@¡SKµy«`¯Â³ÐAÒ½, »_.»Æ¯.É.¿Ò »¥¡_ª[F xתjF`¯Ò¿Ò ¥ñlÇ_S« ܯüÐFá¥Ýl yÐFªÝF ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAI, ´ª«ZÝµÒ ³DAüÐFÒo¥ñl`cxݵ ´`±y«³ÐA_ S[µ´Ü¯Â£éo^³KAü«I, ´@¡SKµy«`¯Â³KAü«I, »_.»Æ¯.É. ü«I ¨ÐµÒéSÐµÒ ¨«³«¿ ¨ÐµÒÒ_Ûе`¯Òã xתjF`¯Ò b¨ÐµÚÇ_S« ܯüÐFá¥Ýl t`±Sе_ #xVµG ³DAüÐFÒo¥ñl`cxݵy[F ųÐAÒÛеh¨ÐµÒI bª[F ¨«ß ª[F.S[µ.¢èªÝFI t´nÐl³AÒÒ_ÀеüÐF¿³ÐAI ¬óµ÷âè³ÐAÒ. bªjF¨Ðµ¿ y«¿_¥× S[µ.ª[F.ÖöÀݵ.¿Ò `±¿Ò yÐF_Ö±{¿Ç ÀDµ_ÛеxеŠ»ÇÁ¨Ðµü« ¨Ðµé³DAÁªÝF¥× yþfJ t`±³VA^³KA yÐFxDµy[FÂŪ[Fy[F üÐF_S[µ yþ^ÂSе_¬×, ¬Ðµxе ùßZеé¥× »Iá S[µª[FÖöÀݵ¿Ò ¨ÐµÀ«JZDµé ¨«ª[Fy[F ÅÒxеð³AÒÒ_ÀеÒÇxVµ »_.»Æ¯.É.y[F ü«I, S[µ´Ü¯Â£éo^³KAy[F ü«I Sе£ÒÞ¿Ò ÀDµ÷½_À«¿I ¬óµ÷âè³ÐAÒ. t`±³VA^³KAÇü«I, »_.»Æ¯.É.Ç ü«I `¯_.³«Iy[F 10 ¿Ïе¿ ¥×`±Ã tÛ«ZеÒ_ E_ªVF `¯kÚ`¯Ò ª«yKFò yÐFª«Â÷òxе #¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÛеI, #_¬ÐµÇ ÅÒ_f¬ñµ ¬Ðµ`±vÇ_S« ßq´Ê¯Â`cxݵ ÀVµ`¯ÒyþI ª«yKFò ÀDµ÷½_À«¿I yVF£Ò¥Ýl t`±³VA^³KA ¥ñlÛ« »_.»Æ¯.É. #I ܱ¿¨ÐµS«Iy[F üÐFÒßã_`±Ã ¬Ðµ`±vI`¯ßü« âN`¯Â¥Ýl ßq´Ê¯Â`cxݵ ÀVµ³AÒÒ_À«¿I, bG Ö¯yÐF¤xݵ 4 yVF£Ò¥Ýl ³DAüÐFÒo¿³DAÑiñl`cxݵ ZеéyKF 1995 ´y[F_Gy[F ¨Ðµ`¯Òã_ÛеI, #¥¡ ÀVµZеÒI ZDµÒSе¿ bG üÐFÒßã_`±Ã ¥ñlI ¨«oâè³ÐA_ #¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ÛеI ¬óµ÷âè³ÐAÒ. byÐF xеÒ_S[µ ¨ÐµÒxе yVF£Ò¥Ýl ³ÐA_üÐF_¥×I x«oZеÒ`±³ÐA¨DµÒÑxе `¯_ÛVµð¿xеÒ, ¥¡¨«ÛVµÕ¿Ç ÕÒ³ÐAÒ ÕÒ `¯_ÛVµð¿xÐµÒ `±_`±¨Ðµ¿Ü¯xе ¨Ðµé f³ÐAÒx«¨Ðµé

yVF£Ò¥Ýl ^ÒSVµ xеéoƯ S«. @¡¿xݵ ´©¯ÂªÝF, t¥ñl³ÐAÒ xе¿½üþ_Sе P 508 101 email: cabletodaynews@gmail.com

"t' ¨VµeÐl¥×½xVµ "ù' y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò byÐF ÕÒÛе^ ªjFÕ¥×½ ¨ÐµÒ¢è¥¡ y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò »`±\SÐµÒ `±S[µ¬ñµ #`±\SÐµÒ ÀеéSе^_ ÇÛе³ÐAÛеÒ. I³VAhάе ¨VµeÐl¥×½ ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ ªjFÕ À«xеeÐl½¥× ¨ÐµÒ¢è¥¡ y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿xÐµÒ Àеéܱ_À«¿I, tZеé y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ç ʱ³DA_^¥Ýl ¥¡yKF ܯ`¯Â¨ÝµÒxÐµÒ ´`±¨VµnÐlÖ±ª«Â¿I yVF_´Ûе `¯¨ÐµéÀ«³ÐA ´`±¢è³ÐA ¨ÐµÒ_´X¬ÐµÚ n«¹ ZDµéf¢Nã_G. b_S[µZеÒxݵ ´@¡SKµy«Ü¯Â_üKF øâí_SVµ`cxݵ (àú»øƱ), xеéoƯ ´@¡SKµy«`¯Â³KAò #¢NܯZVµÒ`cxݵ (»xݵúù) ´`±XI¸Ûеҿ¬× yVF_´Ûе¨ÐµÒ_´X L³ÐAÒ`±Ã¬ÐµÒxеá Àе³ÐAJ¥×½ ë ´`±XâèÛеxе ¨ÐµfJxе^Ò½ `¯¨ÐµéÀ«³ÐA_. #³AÒÒ¬ñµ, ÄIy[F ¬Ðµûxе ¨Ðµé³ÐARÛе³ÐAÓy«¿xÐµÒ ¬ÐµZеé³ÐAÒÀVµZеÒS«Iy[F yþ_¬Ðµ `¯¨ÐµÒZеÒ_ `±ªVFÂ¥¡ yÐFIܱ¢Nã_G. ¨ÐµÒxе ÛVµnÐl_¥×I À«¥¡ Ç^Ò_@¡¥×½ b`±vª[FyVF syVF ªjFÕ E_^Ò_G. ë y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò ¨ÐµÀVµJ^`±\SÐµÒ ªjFÕ yÐFªVFÂ`¯Òyר«÷òxе #¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÇ_S« »¨Ðµßy[F y«¨«÷òxе `¯¨ÐµÒZеé¥×½ ¨«ßy[F #xеÒY¿¨DµÒÑxе y«³ÐAo´¹¨Ðµé¿Ò ´`±¢è³ÐA_ ÀVµÊ¯ã @¡üÐFÒ_^Ò_Ûеxеá #¦æ´âèZеÒ_ ¨ÐµoyÐFã¨DµÒÑxе^Ò½ É ©¯IZеҳKA #¸Gy«ß ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ܱ¿½¿Ò ÀеéSеYSеÛеxеÒÇxVµ gÀ«xеeÐl½xÐµÒ ¬Ðµ÷½Ûе_´SÐµÒ¿Ò ¥¡yKF ÀVµ`¯ÒÇxVµ_ÛеÒÇ YS« Õ¿Ò yÐF÷v_À«¿I ´`±XâèG_À«³ÐAÒ. ¨ÐµÒ¢è¥¡ y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ç ³«´X 11 üÐF_^¿ xеÒ_f ¬óµ¿½¨«³ÐAÒi¡¨ÐµÒÒxе x«¿ÒüÐFÒ üÐF_^¿ `¯¨ÐµÒZеéIá ÅIZDµéû_ÀеÒyר«¿I À«xеeÐl½ ´`±XI¸ÛÐµÒ¿Ç ¨ÐµÒ_´X `¯éf_fxе^Ò½ ¬óµ¿Ò¢Nã_G. #_ÛеßyjF t¨DµéÛеZDµéüÐFo¨DµÒÑxе "yÐF_ªDF_ªÝF y×SKµ'xÐµÒ #¨ÐµÒ¥×½y[F w`¯ÒyþÀVµJ_ÛеÒÇ ¨ÐµÒ_´X w´¨Ðµ_ü« ´`±ZеÒXá`¯Òãx«á³ÐAÒ. ´`±`¯Ò㬡Iy[F àú»øƱ, »xݵúù¿Ò yþ_¬Ðµ¨Ðµ³ÐAÇ `¯ÚZеÒ_ IZеÒ_´¬Ðµål `±ÛеԬеҿxÐµÒ âèª[F`¯Òãx«á³AÒÒ. 26/11 Û«Sеҿ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ »xݵúù yþIá IZеÒ_´¬Ðµål¿xÐµÒ Å¸G_ÀеÒy×ü«, ªjFÕ y«³ÐAo´¹¨Ðµé¿Ç YS« ܯI¨Ðµé¥¡½üVF "ù', "ZеÒéù' ¨Ðµ_ª[F ³VAª[F_üKF¿xÐµÒ àú»øƱ b¢Nã_G. ë IZеÒ_´¬Ðµål¿xÐµÒ E¿½_Üø±Ò_ÀVµ gÀ«xеeÐl½Ç yÐF_ªDF_ªÝF y×SKµ I£_¸Ûеxе¿ ´`±y«³ÐA_ ´`±¦@ÐlҬеÚ_ `¯¿ð¿xÐµÒ `±_`±Ã¬ÐµÒ_G.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

63

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


³ÐA_üÐFÒ¿Ò I_`±ÃÛ«¨Ðµé...? ܱ¿½¿é... Ö±Ñ @þ¨ÐµÒ¶xÐµÒ Àеén«³ÐAÒü«. ë @þ¨ÐµÒ¶Ç ¨ÐµÒ_f ¨ÐµÒ_f ³ÐA_üÐFÒ¿Ò ¨VµÜ¯ ÕÒ ¬óµ÷ÅI `±kÏ[µ_ÀеÒy×_S[µ.

¨Vµ`¯ÅP{³ÐAÒ

y×XPª×ܱ

¨Vµ`¯Å EºNÍ´üÐF¬Ðµ ´`±¦@¡¨Ðµ_ ¨Ðµéxе¨Ðµ nÐlk³ÐA_ ¥×I {ª[FÕÒÛе ¨ÐµÃ_^Ò_G. ¨Vµ`¯Å¥× »ÛеҳÐAZVµÒo b£Þ_ÛеҿxеÒ_S[µ £ZеÒ^`±SVµ_ÛеÒÇ {ª[FI ¬Ðµ`±vyÐF w`¯Òyר«÷. * {³ÐAÒ nÐlk³ÐA_¥×I ´`±X yÐFå«IyjF âN`cyÐF `±Û«³«ìIá #_G`¯Òã_G. * ¨ÐµÒ鴬еܱ_S«¿Ò t³×üÐFo_¬× `±I ÀVµÊ¯_ÛеÒÇ E`±ZDµéüÐF`±SеҬеÒ_G. * ¨ÐµÒ鴬еܱ_S«¿¥× ³«eÐlÒC ù³ÐAvSеS«Iá »ÇÁ¨Ðµ n«¬Ðµ_ I³×¸G-

`¯Òã_G. * ³ÐAyÐFãâN^Ò nÐlk³ÐA_¥× ܯì³ÐA_ü« ¨ÐµÃ_Sе^_¥× YS« {ª[F â贬е ¨ÐµÃ_^Ò_G. * EºNÍ´üÐF¬Ðµ ´`±¦@¡¨«xе £ZеÒ^Ç ¨Dµ$Cxе {ª[FI ¦@Ðlkã ÀVµZеÒSе_ y×`¯_ {³ÐAÒ ¬¡ü«÷. * {³ÐAÒ nÐlk³«Iy[F syÐF #ÛеÒTެе¨DµÒÑxе ª«IyKFü« `±I ÀVµÜ¯ nÐly[FãI`¯Òã_G. * #¿Ü¯âN³AÒÒxе nÐlk³«Iy[F yþ¬Ðµã E¬¡ò`ö_ #_G_ÀVµ âè{ZеÒ_ {³ÐAÒ.

syÐF ª×©±¿ ¨«oâèß syÐF £Ò^ÂI_S« ª×©±¿Ò ¬óµÀ«JSеÒ. #¿Ü¯ âN³AÒÒxе #¬ÐµSÐµÒ ª×©±¿ £Ò^ ÀDµ^ÒÂy[F_Ûе Ö±ª[F Ŵn«_X w`¯ÒÇ_Û«¨ÐµÒI ÀDµ^ÒÂy[F_Ûе `±SеÒÇx«áSеÒ. t ÀDµ^ÒÂÖ±Ñxе syÐF y׬еҿ üÐFÒ_`±Ã t ¨«oâèß I´ÛеâN¬ÐµÒxеáG Àеéܯ £Ò^Â¥× ExÐµá ª×©±¿xÐµÒ w`¯ÒyþI ¨Dµ$½âNZеé³AÒÒ. y×¬ÐµÒ¿Ò t ª×©±¿¬× Ö±Ûеh Ö±Ûеh #³ÐAÒ`±Ã¿Ò ÀVµ`¯éã tSеÒy×¢èü«³AÒÒ. t y׬еҿ #³ÐAÒ`±Ã¿Ç t ¨«oâèß ¨VµÒ¥þÁx«áSеÒ. t y×¬ÐµÒ¿Ò ¬Ðµxе ª×©±¿xÐµÒ w`¯ÒyþI tSеÒÇ_^Òx«áZеÒI #xеÒÇI t y׬еҿ ÛеüÐFR³ÐA xеÒ_S[µ t ª×©±¿xÐµÒ »¥¡ w`¯Òyר«¿I t¥×f_À«SеÒ. #`±\S« ¨«oâèß ³«eÐlÒ½ w`¯ÒyþI t y×¬ÐµÒ¿Ö±Ñ Åܯ³«SеÒ. #`±\S« y×¬ÐµÒ¿Ò #¬ÐµIÖ±Ñ ÀDµ^ÒÂÇxеá `±eÐlCxÐµÒ * Åܯ³«³AÒÒ. #`±\S« ¨«oâèßy[F ¬Ðµxе `¯¨ÐµÒ`¯o w³VA ¨Ðµé³ÐAR_ Ûþßy[F_G. y׬еҿ #¿¨«^Ò ¨Ðµéxе¨ÐµÃ¿Ò ù `±I ÀVµÊ¯ã t `±I ÀVµZеÒSе_. #`±\S« ¨«oâèß ¬Ðµxе ª×©±I wܯ y[F_Ûе `±SVµn«SеÒ. #`±\S« y׬еҿ{á ¬Ðµ¨ÐµÒ ª×©±¿{á wܯ y[F_Ûе`±SVµn«³AÒÒ. y«eÐlÒC ³DA_SÐµÒ yÐF¿¨ÐµÃy«I ¨ÐµÒIÜcy«ÛеÒ. x׳ÐAÒ yÐF÷û »ÛеҪ[F¨«ßxе³ÐAÒÀеÒÀеÒ, ¨«oâèß `¯_¬×`c_ü« ¬Ðµxе ª×©±¿xÐµÒ w`¯ÒyþI ¨Dµ$½âNZеéSеÒ. ü«÷ÕÒÛÐ µ ¥ól`¯òü« âN¨ÐµÃxеÒ. {X: EâèZеÒ_¬× t¥×fʯã #Iá #âèZеé¿Ò ¬þ¿ûâN¬¡³AÒÒ.

â°SеÒ`±ÃyÐF]Ûе............

yVF£Ò¥Ýl TODAY

65

L¨«£Ò: Ö¯Ñy[F¥Ýl

PüõܯZеé `±kÚxݵ

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¬ñµS«¿Ò üÐFÒßã_Àе_S[µ...

M.HARSHITHA 4TH CLASS JMJ SCHOOL ALER

ðZÝµÒ ´Öø±_SKµò... byÐFÁSе yÐFIܱ`¯ÒãxÐµá ³DA_SÐµÒ @þ¨ÐµÒ¶¿Ò syVF¥¡ ¨ÐµÃx«á, ë ³DA_S[µ_ª[F ¨ÐµÒ¸Ûеo ¬ñµS«¿Òx«á³AÒÒ. #¨VµÅÒª× üÐFÒßã_Àе_S[µ.

Û«ß yÐFxеÒy×Á_S[µ...

yÐFSеÒ`±ÃI_S« X_ªVF

I´Ûе ¨Ðµ`¯Òã_Û«? `±kÏе¿`±\SÐµÒ »ÇÁ¨Ðµü« X_ªVF I´Ûе ¨Ðµ`¯Òã_ÛеI Ö±Ûеh¿Ò ÖöÀеJߢèã³ÐAÒ. ¨ÐµÒ¸Û«o`öá ¦@×Lxе_ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨ÐµÒ¬ÐµÒãü« ¨ÐµÃ_^Ò_G. y«³ÐAål_ yÐFSеÒ`±ÃI_S« Xxеá`±\SÐµÒ W³ÐAÍ´y[FZÐµÒ y×`¯_, W³ÐAÍ´y[FZÐµÒ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ EÛе³«Iy[F nÐly[FãI w`¯ÒyDFeñlC_ÛеÒÇ ³ÐAyÐFã`¯³ÐAø`±³« #¸GyÐF¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬ÐµÒ_G. ¨DµÒÛеSеÒÇ, b¬Ðµ³ÐA nÐlk³«_ü«¿Ç ³ÐAyÐFã`¯³ÐAø`±³« ¬ÐµüÐFÒR¬ÐµÒ_G. ø`±÷¬Ðµ_ü« ¨DµÒÛеSеÒy[F ty[FòLxݵ `¯³ÐAø`±³« ¬ÐµûR, #¿`¯^¬× I´Ûе ¨Ðµ`¯Òã_G. tð³ÐA_¥× ´â°ªjFxеҽ #¸GyÐF_ü« w`¯ÒÇxеá`±\SÐµÒ ¨«ª[F¥× »¥ÝlP´ª[FâNÂøâèxݵ #xVµ »¨DµÒÑx× t¨ÐµÒ½_ ¨DµÒÛеSеÒÇ ÀVµ³ÐAü«, #yÐFÁSе #G Ö¯³ÐAª×Ixݵ #xVµ `±Û«³ÐAì_ü« ¨Ðµé³ÐAÒ`¯Òã_G. bG I´Ûе ¬óµÀVµJ `±Û«³ÐAì_. ë ŸÛе_ü« YS« ¦@×Lxе_ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨ÐµÒ¬ÐµÒã yÐF¿üÐF¨ÐµÀеÒJ. y«£ª[F ¨Ðµé¨ÐµÒé¿Ò `¯¨ÐµÒZеÒ_¥× w`¯ÒÇxVµ tð³ÐA_ yÐFx«á `±kÏе¿`±\SÐµÒ w`¯ÒÇxVµ tð³ÐA Å`cZеÒ_¥× i¡´üÐF¬Ðµã ¨ÐµÜö_À«÷.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

ܱ¿½¿é..ë @þ¨ÐµÒ¶ Àеén«³ÐAÒü« y«`¯ã Û«ß Àеé`±_S[µ. 66

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


ÀеÒyÐFÁ¿Ò yÐF¿`±_S[µ

yVF£Ò¥Ýl TODAY

67

ܱ¿½¿é.. byÐFÁSе yÐFIܱ`¯Òãxеá @þ¨ÐµÒ¶¿Ç `¯_£_¸G_fxе ÀеÒyÐFÁ¿xÐµÒ yÐF÷ܱ @þ¨ÐµÒ¶¿Ò üÐFÒßã_f ³ÐA_üÐFÒ¿Ò ¨VµZеÒ_S[µ

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yÐF]Ûе

PüõܯZеé `±kÚxݵ É Ûе^¨DµÒÑxе #SеÅ... t #SÐµÅ¥× »_¬× Ö±Ûеh üÐFÒ`ö... t üÐFÒ`ö¥× t #SеÅy[F ³«³«Ë #³AÒÒxе ܯ_`ö_ I¨ÐµÜ¯`¯é㠨еÃ_SVµG. t ³«³«Ë ܯ_`ö_ #_ªVF L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿_ÛеßyjF ¨DµxеÒá¥× Àе÷`±ÃªVFÂG. t ܯ_`ö_ #³ÐAÒ`±Ã Åxе`±S[µ¬ñµ À«¿Ò ¦@ÐlZеÒ_¬× L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿{á üÐFL üÐFL ¨Ðµå[ly[FâNZVµÒÅ. »`±\SDµÑx« t ܯ_`ö_ ¬¡³ÐA`¯`±S[µ¬ñµ À«¿Ò...L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿Ò ¬óµ÷ÅI E`±ZDµéû_f #yÐFÁS[µ xеÒ_f yÐFIܱ_ÀеÇ_S« ¨DµÒ¿½ü« i¡³ÐAÒÇxVµÅ. #_¬Ðµ ¦@ÐlZеÒ_ L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿ÒÇ t ܯ_`ö_ #_ªVF... *** #¥¡_ª[F #SÐµÅ¥× É ¢èß t ܯ_ðIy[F ³DA_SÐµÒ Ü±¿½ ܯ_ð¿Ò `±Ãª«Â³AÒÒ. #Å `±Ã^Âü«xVµ »_¬× ¨ÐµÒÒßܯâN³AÒÒxе t ܯ_`ö_ ¨«ª[FI #¥¡½³ÐAÒ ¨ÐµÒÒÛеÒhü«, yÐF_ª[Fy[F ³DA`±v¥¡ Ö±_ÀеÒy×¢èû_G. É ³×Ë t ܯ_`ö_ ܱ¿½¿Ç ¸ÛDµÑ³«oIá b¥¡ ÀDµÜ±v_G..."ÕÒ³ÐAé »¨ÐµÚßyjF ¦@ÐlZеÒ`±Sеxе¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÛеÒ. ë #SÐµÅ¥× L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿Iá_ª[FyjF xVµxе_ªVF ÀеÀVµJ_¬Ðµ ¦@ÐlZеÒ_. ù L_¬ÐµÒ¨Ðµr ÕÒ i×÷y[F³«¨ÐµÃ.'#I. *** #¥¡ yþIá ³×Ë¿Ò üÐFS[µÀ«³AÒÒ. É ³×Ë ¬Ðµxе ¨Vµ^

yVF£Ò¥Ýl TODAY

¨ÐµÒÒû_ÀеÒyþI tð³ÐA_ w`¯ÒyþI b_ª[Fy[F ¨ÐµÀVµJ`¯ßy[F ¬Ðµxе üÐFÒ`ö¥× ܱ¿½¿Ò yÐFIܱ_Àе¥ñlÛеÒ. #_¬Ðµ Ö±Ûеh ܯ_`ö_ YS« t Ïеål_ ¦@ÐlZеÒ`±S[µ_G. y«I #_¬Ðµ¥×xVµ ¬ÐµxеÒI ¬¡xÐµÒ ¸ÛDµÑ³ÐAo_¬× I´üÐFÜö_ÀеÒyþI #xеÒÇ_G yÐFfJ¬Ðµ_ü« ¬Ðµxе ܱ¿½¿I ¨Vµ³VA L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿Ò y«âèS[µ ¨ÐµÃ_ª«ZеÒI. t xе¨ÐµÒ¶yÐF_¬×xVµ üÐFÒ`ö¥×_f £ZеҪ[Fy[F ¨ÐµfJxе ܯ_`ö_ `¯ðZеÒ_ y×`¯_ Ö±Ûеhü« #ßf_G. t ܯ_`ö_ #³ÐAÒ`±Ã¿Ò Åxеá L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿{á `¯ðZеÒ_ y×`¯_ #I ÙÜö_ÀеyÐF ¬Ðµxе `¯`öL ¸Û׳ÐAå[l¥× »`±vª[F¥¡ü«xVµ #³ÐAÒ`¯Òã_ÛеxеÒyþI ¦@ÐlZеÒ`±S[µâN¬Ðµé ¨Ðµå[ly[FâN³AÒÒ Û«ÇÁx«á³AÒÒ t L_¬ÐµÒ¨ÐµÃ¿Ò. ܯ_ðIy[F t Ïеå«xе ù_ ÀVµZеé¥× ¬×ÀеSе_¥ñlÛеÒ. ܱ¿½¿ i¡Sе ¬óµ÷ZеÒyÐF XyÐF¨ÐµÒyÐF `±SеҬеéxVµ ¨ÐµÒ³× `±yÐFÁ t¥×Àеxе¥× ¨ÐµÒÒIûâN³AÒÒ_G. #`±\SÐµÒ t ܯ_ðIy[F É »¿ÒüÐFÒ£_ª[F #yÐF¢è¶¬ÐµÒãü« yÐFIܱ_f_G. t ܯ_ðIá Àеéܯxе »¿ÒüÐFÒ£_ª[F ¦@ÐlZеÒ_¬× Ûеé³ÐA_ü« ¨Dµ$½âN¢èû_G. #G üÐF¨ÐµÒI_fxе ܯ_`ö_ t »¿ÒüÐFÒ£_ª[FI Ûеé³ÐA_ü« ¨DµeÐl½¨ÐµÛеhI ´âè¸ÛVµZеÒ`±S[µ `¯ðZеÒ_ ÀVµZеҨеÒI #ßÔ_f_G. ¬Ðµxе ܱ¿½¿Ò yÐFIܱ_ÀеÇ_S«âN68

ZеéZеÒI, t ܱ¿½¿xÐµÒ ¨Dµ¬ÐµyÐF^_¥× `¯ðZеÒ_ ÀVµZеҨеÒI, t ܱ¿½¿Ò yÐFIܱ_ÀеyÐFâN¬ñµ ´£¬ÐµyÐF¥ñlxеI ÀDµÜ±v_G. #`±\SÐµÒ t »¿ÒüÐFÒ£_ª[F..{ ܱ¿½¿ i¡Sе ¬óµ÷ZеÒyÐFâN¬ñµxVµ {¨ÐµÃ b_¬Ðµü« ÇÅÒ÷âN¬ÐµÒx«á¨ÐµÃ...xеҨеÃÚ »_¬Ðµ ¨ÐµÒ_G ܱ¿½¿xÐµÒ Xx«á¨× üÐFÒ³ÐAÒã_Û«? ¨«ß ܱ¿½¿Ò { ܱ¿½¿ ¥¡_ª[F ¨«eÐlÒ½ y«Û«? #I #S[µû_G. t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ »¿ÒüÐFÒ£_ª[F ܯ_`ö_ ܱ¿½÷á xеG sSеÒØxе Àеén«xеI ÀDµÜ±v_G. { ܱ¿½¿xÐµÒ {¨ÐµÃ ¬óµÀеÒJyרеÒ_G. ¨Dµ_^xVµ »_¬× `¯_¬×`c_¬× ܯ_`ö_ t xеG sSеÒØÇI ÀVµ³ÐAÒÇ_G. #yÐFÁSе ¬Ðµxе ܱ¿½÷á Àеéܯ »_¬× Ùܱߩ±¿ÒJÇ_G. »¿ÒüÐFÒ£_ª[F ÀDµÜ±vxе ¨Ðµé^¿Ò Åxеá t ܯ_`ö_ t ¨Ðµé^¿xÐµÒ xDµ¨ÐµÒ³VA`¯ÒÇ_^é yþ_¬Ðµ y«¿_ üÐFS[µâè³AÒÒ. y«I yþIá ³×Ë¿ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨ÐµÒ¼½ ¨«ª[Fy[F tyÐF÷ ¨VµÜ¯_G. #`±\SÐµÒ Ü¯_`ö_ ¨ÐµÒ¼½ ¨Vµ^Ç ¨DµeÐl½yÐF ¬ÐµÜ±v_G y«ÛеÒ. {X: ""»¨Ðµß `±I ¨«³ÐAÒ ÀVµ`¯ÒyרеSе_¥× ¬Ðµ`±\ ¥ñlÛеÒ'' ܯ_`ö_ `±I ¨Vµª«Sе^_.

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yÐFe¡y«³ÐAÒ¿Ö±Ñ y«½Æ±yþª[F ճÐA¦ú_ ªDFÈ ©¯ßZеҥÝlxÐµÒ ´âè³ÐA_¦æ`¯Òãxеá q¥¡½ yÐF¥ólyÐF³KA #n×yKFǨеé³KA

* ¨Dµ¿ÒüÐFÒ¥×y[F yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ WŬе_ #Ïе³ÐA´yÐF¨ÐµÒ_¥× ¨ÐµÒÒ_ÛеÒxеá tG¥¡@¡ÛKµ q¥¡½Ç #ÛVµ¢èì³AÒÒ¥× çxе Àеߴ¬Ðµ E_G. t_üVF½ZеÒÒ¿ ÀVµX¥× #ålüÐFÛþyÐFÁ£SÐµØ ûßLxеҿ `öÇÁ¿ y×`¯_ X³ÐAüÐF£S[µ t_üVF½ZеÒÒ¿¬× âN³«S[µ ´âèå«¿Ò ¨ÐµG÷xе Õ³ÐAZDµé¸ÛеÒSDµÑxе yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ WŬеÀеߴ¬Ðµ £Ò÷½¬óµ³ÐAyDFyÐFÁxеÒ_G. tG¥¡@¡ÛKµ q¥¡½ tܯøâè@¡ÛKµÇ ÀDµ_Gxе SDµÑ³DAyÐF³KA S[µ.`¯Ò³VAÆcǨеé³KA ûßLxÐµÒ¿Ò t³«¸ÛеoÛDµÑ¨Ðµ_ü« ¦@¡Å_ÀVµ yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ WŬеÀеߴ¬ÐµxÐµÒ Õ³ÐA¦ú_ ªDFÈ©¯ßZеҥÝlxÐµÒ f´wyÐFß`¯Òãxеá Ûе§nÐlo_

ªDFÈ ©¯ßZеҥÝl £§_Ûе_¬× yÐF¥ólyÐF³KA #n×yKFǨеé³KA, SDµÑ³DAyÐF³KA S[µ.`¯Ò³VAÆc

Õ³ÐA¦ú_ ʱ³ÐAÒ¬× £Ò÷½¬óµ³ÐAyDFy[FÁ_ÀеxеÒx«á³ÐAÒ. b_ÛÐµÒ¥× ¦@¡üÐF_ü« ¨Ðµé¨ÐµÒSе ¨ÐµÒ_Sе¿_ `±Ã÷¨ÐµÒSеÒüÐFÒ ¬Ðµ_S« #^Õ ´âè_¬Ðµ_¥× ªDFÈ ©¯ßZеҥÝl `céª[F_üKFxÐµÒ yþxе¢èû`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¨DµÒҬеã_ 56 »Ü±¢NSKµ¿Òü« ´`±¢è³ÐA_ y«xеÒxеá ë ªDFÈ©¯ßZеҥÝl `céª[F_üKFxÐµÒ I³ÐA¶¥Ýl S[µÅLxݵ¥× yþxе¢èû`¯Òãx«á³ÐAÒ.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

69

ûßLxеҿ y×`¯_ ¨Dµ¬ÐµÒǬеÒxеá #^Õ #¸Gy«³ÐAÒ¿ `¯Iá¨VµnÐl_

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


yDF¨DµÒ³« ܯÚÀݵ txݵ ÀVµ`¯Òãxеá `±Ã÷¨ÐµÒSеÒüÐFÒ ¬Ðµ_S« Ö±Ûеh ¦ú_³«¨ÐµÃ

ÖöÑÛе³«@¡ÛKµÇ ÀDµ_Gxе ªjFÕ tßÂ`¯Ò¿¬× âè^Ò ¢èìIyÐF tßÂ`¯Ò¿Ç, ûßLxÐµÒ¿Ç ÖcSеéo¥ÝlxÐµÒ yÐF¥ólyÐF³KA ´âè³ÐA_¦æ_À«³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« tZеÒxе ¨Ðµéª«½SеҬеé 18 ë ªDFÈ ©¯ßZеҥÝl¥× #¨Ðµy«n«Iá yÐF÷v`¯Òãx«á³ÐAÒ. ûßLxеҿ W¨Ðµxе Ÿ۫xе_, ¨«ß ¨DµÒü« ©¯ßZеҥÝlxÐµÒ 386 S«Ço¨DµÒ_^k¿xÐµÒ I߶_f Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_ ¨ÐµÜö_fxе `¯Ò³VAÆcǨеé³KA q¥¡½¨«Ü¯ y«¨ÐµSе_ ë ´âè_¬¡IyVF üÐF³ÐAÚy«³ÐAål¨ÐµÒx«á³ÐAÒ. I¨«¢è¿Ò, #Sе¨ÐµÃ¿Ò, ¨Ðµo¨Ðµ¢èZеÒ_, GxеÀе³ÐAo¿¬× âè^Ò ¨«ß L¥Ýl, L_üÐF¥Ýl, LÕÒxݵ Ix«Ûе_¬× yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ ûßL`öÇÁ¿ y×`¯_ âN³«S[µxе `¯Iá¨Vµn«¿xÐµÒ f´wyÐFß`¯Òãxеҿ `öÇÁ¿ ¢è¸Ûеxе y×`¯_ »xе¥ñlI yÐF§ÜcÀVµn«x«á³ÐAÒ. #Sе¨ÐµÃ¥×½ ûßLxеҿxÐµÒ #^Õ #¸Gy«³ÐAI, #¥¡_ª[F ûßLxеҿ t³«¸ÛеoÛDµÑ¨Ðµ¨DµÒÑxе ³ÐAÒ¿Ò tx«SÐµÒ Ö±ª[FÂxе f´¬ÐµÜö_`¯¿Ò, yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ Õ³ÐAü«¸ÛеxÐµÒ Õ³ÐA¦ú_ `±xеÒá¿ ¨Ðµ`¯éeÐlÒC, ¬ÐµG¬Ðµ³ÐA #_n«¿Ö±Ñ ʱ³ÐAÒ¬× ©¯ßZеҥÝl ³ÐAéâ°_G_ÀеSе_ yþxе¢èûxе ÕS[µZDµé f´wyÐF³ÐAål #¦æxе_Ûе{ZеҨеÒx«á³ÐAÒ. bªjF¨Ðµ¥ñl tÛеo_¬Ðµ_ t`¯y[FãyÐF³ÐA_ü« ¢èû_G. ë L³ÐAÒ`±ÃÇxеá yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ 74¨Ðµ `céª[F_üKFxÐµÒ Àеéʯ_ÛеÒÇ I³ÐA¶¥Ýl, ¨Ðµ³ÐAÔ_X `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« tG¥¡@¡ÛKµ¨Ðµé¨ÐµÒSе ¨ÐµÒ_Sе¥¡¿ xеÒ_S[µ Ö±Ûеh ¥×I yÐF¥ólyÐF³KA Àõ³ÐA¢èã¥×yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ `¯_¹o¥× ´`±L¿Ò ¬Ðµ³ÐA÷¨ÐµÀ«J³ÐAÒ. Å´üÐFðIá ´`±XÜcÂ_ÀеSе_ Lßû_ÛеûßLxеҿ `öÇÁ¿ y×`¯_ âN³«S[µxе x«á³ÐAÒ. b`±vª[F ¨Ðµ³ÐAÇ yVF¨Ðµ¿_ i×SVµ`ø±éyþ¨ÐµÒÒ³ÐA_ ¦ú_ WŬеÀеߴ¬ÐµxÐµÒ ªDFÈ ©¯ßªÝF¥×xVµ yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ Å´üÐF`ö_ E_SVµÛеZеҥÝl Û«Ú³« £ZеҪ[F ´`±`±_À«Iy[F x«á³ÐAÒ. q¥¡½yVF_´Ûе_¥× yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ y«_Ö±½#_G_ÀVµ_ÛеÒÇ ¨ÐµÒÒ_ÛеÒÇ ¨ÐµfJxе SDµÑ³DAyÐF³KA yKFòxÐµÒ YS« I߶¢èã¨ÐµÒI yÐF¥ólyÐF³KA ÀDµâèv³ÐAÒ. yþ¨ÐµÒÒS[µ.`¯Ò³VAÆcxÐµÒ ûßLxеҿ¬× âè^Ò `±¿Ò¨ÐµÃ³ÐAÒ #¦æyÐFe¡y«³ÐAÒ¿¬× q¥¡½ yÐF¥ólyÐF³KA ³ÐA_¦ú_ Àеߴ¬ÐµxÐµÒ `±Ã`¯ãy«¿ Û«Ú³« YS« ¨Dµ¿ÒüÐFÒ¥×y[F xе_G`¯Òãx«á³ÐAÒ. #³AÒÒ¬ñµ ë ©¯ßZеҥÝl¥× YS« ¬Ðµxе ¬ñµ¨«¿I, 56 ¦@¡ü«¿Òü« ´`±¢è³ÐA_ y«xеÒxеá ë ©¯ßZеҥÝl Û«Ú³« `¯Ú_¬Ðµ q¥¡½Ç ÀDµ_Gxе yÐFe¡y«³ÐAÒ¿yVF #¸GyÐF ´âè¸Û«x«oIá b¨ÐµÚSе_ ´`±w syÐFÁßyjF yþ¨ÐµÒÒ³ÐA_¦ú_ WŬеÀеߴ¬Ðµ `±rßãü« ¬óµ÷ܯâN¬ÐµÒ_Ûеx«á³ÐAÒ. ´`±¦@ÐlҬеÚ_ `±^½ `ö³ÐA¤_ ¨ÐµoyÐFã_ÀVµn«³ÐAÒ. ¬Ðµ³ÐA`±Ãxе ë ©¯ßZеҥÝl I³«¶å«Iy[F #Iá³ÐAy«¿ `¯`öy«³«Iá #_Ûеiñl¢èã¨ÐµÒI ë "Õ³ÐA¦ú_' ´`±`±_Àе Ûе§ÜcÂI tyÐFߤ_À«÷: yÐF¥ólyÐF³KA `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« ʱ³þÁx«á³ÐAÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ xеªjFxе^Ò¿Ö±Ñ y«½Æ± yþª[F ©¯ßZеҥÝlxÐµÒ ´âè³ÐA_q¥¡½¥×I tܯøâè@¡ÛKµÇ ÀDµ_Gxе `¯Ò´`±Ü¯ÛÐµÔ Ûе³ÐAÓÇSÐµÒ S[µ.`¯Ò³VAÆcǨеé³KA ¦æ_À«³ÐAÒ. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_¥× Ûе³ÐAÓÇ¿Ò `¯Ò³VAÆcǨеé³KA, ¨Ðµé¨ÐµÒSе ¬Ðµ`öꥡh³KA, I³«¶ål ¢è³ÐA¸Ûеo_¥× ³ÐAéâ°_ÛеҬеÒxеá Õ³ÐA¦ú_ ªDFÈ©¯ßZеҥÝl ´`±`±_Àе Ûе§ÜcÂI tyÐF»_©±Sjµ É, ÖöÑÛе³«@¡ÛKµÇ ÀDµ_Gxе xеªjFxе^Ò¿Ò, ¢èìIyÐF ´`±L¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ. ߤ_À«¿I q¥¡½ yÐF¥ólyÐF³KA #n×yKFǨеé³KA ty«_Ï[µ_À«³ÐAÒ. ë ©¯ßZеҥÝl ³DA_Sе¨Ðµ

*

yVF£Ò¥Ýl TODAY

70

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


#ÀеJ¨DµÒÑxе yÐF]Ûе

"Éxе¨Ðµé¿Ò' ³«iñl_´Ûе´`±¢èÛKµ, yÐF¥¡oå[l ´`±¸Û«xе â贬е¸Û«³ÐAÒ¿Òü« `¯xݵÖcÑxݵ ܯI¨Ðµé `±¬¡yÐF_Ö±Ñ I߶_fxе f´¬Ðµ_ "Éxе¨Ðµé¿Ò'. ´y«_X ¨Ðµé¸Ûе¨Ýµ ë f´¬¡Iy[F Ûе³ÐAÓÇSеÒ. ë f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxе S[µq^¥Ýl âN`¯Â³KA, ´ªDFÑ¿³KA tÅ-

`cÁ³ÐAål ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ ´`±¢èÛKµ ¥¡@Ýl¥× Lßû_G. I³«¶¬Ðµ #nÐlÚ{Ûе¬Ýµ ë ´ªDFÑ¿³KAxеÒ, âN`¯Â³KAxÐµÒ tÅ`cÁß_À«³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« f´¬Ðµ Ûе³ÐAÓÇSÐµÒ ´y«_X ¨Ðµé¸Ûе¨Ýµ ¨Ðµéª«½SеҬеéP É #ÀеJ¨DµÒÑxе ¬óµ¿ÒüÐFÒ yÐF]ÛеxÐµÒ ÀDµâèv¿I ë f´¬¡Iá I߶_À«xеI, #¨ÐµÒ¶, `±Ãª[FÂxе Ù³ÐAÒ ¨ÐµÒßJâN¥ñl¨ÐµÒI, ë f´¬Ðµ_ Àеén«yÐF ¨«ª[FÖ±Ñ ¨ÐµÒ¨ÐµÒy«³ÐA_ ¨ÐµÒß_¬Ðµ Ö±³ÐAÒüÐFҬеÒ_ÛеI ³«iñl_´Ûе´`±Ü¯Ú^O³«½_SKµ¿¥× `céªÝF ÀVµÜ¯xе âè^¿Ò ÖöÑ¥ólªÝFü« ¢èÛKµ üÐF¬Ðµ_¥× ÀVµÜ¯xе "t xе¿ÒüÐFÒ³ÐAÒ' f´¬Ðµ_¥× â贬е E_ª«ZеÒI, ¨ÐµÒ³× ¨ÐµÒéSÐµÒ âè^¿Ò f´wyÐFß_f ¢èì³AÒÒ¥×xVµ ë f´¬Ðµ_¥× â贬е E_^Ò_ÛеI, ¨ÐµÒ¼½ ¨Vµ`¯Å y«xеÒyÐFü« f´¬¡Iá ÅSеÒÛе¿ ÀVµ¢èã¨ÐµÒI ¬óµ÷- tZеÒxÐµÇ #_¬Ðµ ʱ³ÐAÒ ¨Ðµ`¯Òã_ÛеI Ũеß_À«³ÐAÒ. âè³ÐAÒ. ³«¸Gy« tʱÂ, `¯Ò¨ÐµÒxݵ, ºèZеéqÜc_SVµ, ³ÐAçÒ@¡£Ò, `¯Ò¨ÐµÒxݵnDlª[F ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò xеª[F`¯Òãxеá ë f´¬¡Iy[F `¯_²¬Ðµ_: q.Å.´`±y«ÆcǨеé³KA, I³«¶¬Ðµ: ܱ.³ÐAÅy[F- I¬¡oÕÒxеxݵ, #©¯øƱ #È L_^ü« ¨ÐµÒeÐlZеéeÐl_¥× ºN³KA, yÐF]Ûе, ´©¯Áxݵʱ½, Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_: yÐF³ÐAÒå«yÐF³ÐAxݵ. ÅSеÒÛе¥ólÑxе f´¬Ðµ_ "G¥Ýl ʯ'. ë f´¬¡Iá Îæ¨ÐµÒ¿³AÒÒ¥Ýl Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× I߶_À«³ÐAÒ. ë f´¬¡Iá #ÛVµ ʱ³ÐAÒ¬× ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× ZеÒƯ.ªjF¨ÝµÒ ܱyÐFJ³KAò Û«Ú³« #xеҨ«Ûе_ ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. xеS[µ¨ÐµÒÒS[µ ¨VµålÒ, ¿† ³«¨ÐµÒyÐF§`cÍ ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò xеª[F_fxе ë f´¬Ðµ_ SеæÞ_üKF y«³ÐAo´yÐF¨Ðµé¿Ò L³ÐAÒ`±ÃÇ_ª×_G. yDF¨DµÒ³«:¨ÐµÒx×iÝl ܱeólÑMC, `¯_²¬Ðµ_:æq@¡¥Ýl, I³«¶¬Ðµ:ZеÒƯ.ªjF¨ÝµÒ ܱyÐFJ³KAò, Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_:Îæ¨ÐµÒ¿³AÒÒ¥Ýl.

¨Dµ_ª«SVµ ´Ê±¨ÐµÒ yÐF]Ûе

"»_ÛеÒyÐF_ªVF ´Ê±¨ÐµÒ_^' ³«¨ÝµÒ, ¬Ðµ¨ÐµÒx«á L_^ü« ´`¯¨Ðµ_X ¨ÐµÒéÕƯ `±¬¡yÐF_Ö±Ñ I߶`¯Òãxеá f´¬Ðµ_ "»_ÛеÒyÐF_ªVF ´Ê±¨ÐµÒ_^'. yÐF³ÐAÒå«yÐF³ÐAxݵ Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× ܱ.³ÐAÅy[FºN³KA ë f´¬¡Iá I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒéSÐµÒ âè^¿Ò ÅÒxеð `céª[F_üKF `±r³ÐAã³AÒÒ_G. I³«¶¬Ðµ ¨Ðµéª«½SеҬеéP ZеÒҨе¬Ðµ³«Iá ¨Dµ_ª«SVµ ´Ê±¨ÐµÒ yÐF]Ûеü« ë f´¬Ðµ_ ³ÐAéâ°_ÛеҬеÒ_ÛеI, yÐF³ÐAÒå«yÐF³ÐAxݵ yÐF¿³KAø`±Ã¥Ýlü« f´wyÐFß`¯Òãx«á³ÐAI, iól{¨«

¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× "G¥Ýl ʯ'

"¬Ðµé{üÐF ¬Ðµé{üÐF' #_^é ...

I³«¶¬Ðµ »_.»Æ¯.³«Ë ¬ÐµxеZеÒÒSÐµÒ `¯Ò¨ÐµÒ_¬Ýµ #ÎÚxݵ yÐF]Û«x«ZеÒÇSеÒü« U ¨Dµ_yÐFªVFnÐlÚ³ÐA ´y[FZVµÒ`cxݵò, `±G¶I t³KAÂò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ I߶`¯Òãxеá f´¬Ðµ_ "¬ÐµéIüÐF ¬ÐµéIüÐF.' G¥Ýl³«Ë `¯¨ÐµÒ³ÐAvål¥× ³ÐAéâ°_ÛеҬеÒxеá ë f´¬¡Iy[F »_.»Æ¯.³«Ë Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_ ¨ÐµÜö`¯Òã_SеSе_ ÅnVl`c_. ¨ÐµéüÐF_ª[F ³«_W I³«¶¬Ðµü« ¨Ðµo¨Ðµ`öß`¯Òãx«á³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« »_.»Æ¯.³«Ë ¨Ðµéª«½SÐµÒ¬Ðµé ¨ÐµÒ_f yÐF]Ûе¬× ÖöѪDFy[FáyÐF¥Ýl ſҨе¿¬× `¯Ò¨ÐµÒ_¬ÝµxÐµÒ ë f´¬Ðµ_ Û«Ú³« `±ßÀеZеÒ_ ÀVµ`¯Òãx«á¨ÐµÒI, ¬ÐµÚ³ÐA¥× ø`±Æ¯Â¿ÒyKF ÅSеÒÛе¿ ÀVµ¢èã¨ÐµÒI ¬óµ÷âè³ÐAÒ.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

71

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


`¯Ò{¥Ýl yþ¬Ðµã f´¬Ðµ_ ´âè³ÐA_¦@Ðl_ ±` r¿³ÐA_üÐFSеÒü« #_Ûеß{ tyÐF^ÒÂÇxеá `¯Ò{¥Ýl ¨ÐµÒ³×¢èß ©ö³×ü« ¨Ðµé³«SеÒ. ¬¡xÐµÒ ©ö³×ü« ¨DµÒÒÛе^ü« `±ßÀеZеҨDµÒÑxе ¨DµÒü« `¯é`±³KA üÐFÒSKµ øܱ÷¨ÝµÒò Û«Ú³« ¨ÐµÒ³×¢èß ©ö³×ü« ¨Ðµ`¯Òãx«áSеÒ. ´â°SеyÐF¤xݵ xDµ_.11ü« I߶`¯Òãxеá ë f´¬Ðµ_¥× `¯Ò{¥Ýl `¯³ÐA`¯xе bºèÀ«¨«½ xеª[F¢Nã_G. ÛVµÅ ´`±¢èÛKµ Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× »xݵ.Å.´`±¢èÛKµ, â賫Ư iólÑxݵ¿Ò f´¬¡Iá I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒÒ`öé³ÐAã`±Ã `¯Iá¨Vµn«Iá ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ ³«¨Ðµéx«ZеÒÒSÐµÒ `¯éÂS[µZDµé¥× f´wyÐFß_À«³ÐAÒ. ©ö³×, ©ö³×³AÒÒxе½Ö±Ñ f³ÐA_WÅ y«½Æ± b¨ÐµÚü« S[µ.`¯Ò³VAÆc@¡£Ò yDF¨DµÒ³« ܯÚÀݵ txݵ ÀVµn«³ÐAÒ. #xе_¬Ðµ³ÐA_ Lßûxе âè´XyVFZеÒÒ¿ `¯¨Ðµé¨VµnÐl_¥× `¯Ò{¥Ýl ¨Ðµéª«½SеҬеéP ¬þ÷ #¨Ðµy«nÐl_ bfJxе `¯_`¯ì¥×xVµ ¨ÐµÒ¼½ ©ö³×ü« t¨DµÒ syÐFÁ¢èßü« ¬Ðµ¨ÐµÒ f´¬Ðµ_¥× yÐFIxеª[F_ÀеSе_ txе_Ûе_ü« E_ÛеI, ¬ÐµxÐµÇ xеfJxе Ûе³ÐAÓÇSеÒ, I³«¶¬Ðµ¿¬× `±IÀVµ- ܱʯã À«¿I I³«¶¬Ðµ¿Ò #xеÒÇ_ª«³ÐAÒ. ZеÒSе_ E¬¡òðIá b¢Nã_ÛеI, "¬ÐµxÐµÒ ¨DµSKµò ¨ÐµÒxеÒ' f´¬¡Iá ¬ÐµxÐµÇ #xеÒüÐFÒ- #¥¡_ª[FG ³VAƯP2 f´¬Ðµ_¥× yÐF¸Û«x«³AÒÒål_ü« wßJGGhxе_ÛеÒÇ yÐF§¬ÐµL¾¬Ðµ¿Ò ¬óµ÷ZеÒiñl`¯Òãx«áxеI #x«á³ÐAÒ. f´¬Ðµ Ûе³ÐAÓ- yÐFü« xеª[F_ÀеS«Iy[F s`±\Ç_G Äܱy« ÇSÐµÒ ÛVµÅ´`±¢èÛKµ ¨Ðµéª«½SеҬеéP Ö±Ûеh `¯_`¯ì¥× ÀVµ`¯Òãxеá_ÛеÒÇ ¦@ÐlZеÒ_¬×âè^Ò `±SеÒyþxDµ. ù¨DµÒÑ_Û× ùÛ× y«{ t³ÐAÒ³×@¡¸Ûеo¬Ðµü« ¨DµÒ÷û ¨ÐµÒ_f f´¬¡Iá I߶¢èãxеI, `¯Ò{¥ÝlÇ ZеéøƱ #ZVµÒo¥¡ "¬ÐµxÐµÒ Ë¿Ò `céª[F_üKF ÀVµn«yÐF t f´¬Ðµ_¥× ¨DµSKµò ¨ÐµÒxеÒ' f´¬¡Iá k¨VµÒyKF ÀVµ`¯Òãx«áxеI, »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF »yÐFÁS« ÅÒƯy«- ¬¡xÐµÒ xеª[F_ÀеxеI ¨DµÒÒ_S[µyVFܯ Ç_S« E_^Ò_ÛеI Ũеß_À«³ÐAÒ. I³«¶¬Ðµ »xݵ.Å.´`±¢èÛKµ ¨Ðµéª«½SеҬеéP »_^- Y³ÐAÒJ_G. I³«¶¬Ðµ »_¬Ðµ ´£XÅÒ¥¡S[µx« ³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF¬×xVµ `¯Ò{¥Ýl ¨ÐµÒ¼½ ´Ê±Ïеǿ ¨ÐµÛеhÇ ³«xеÒx«áSеI, ´Ê±ÏÐµÇ¿Ç ù_ y«- `¯Ê¯ÅÒ³« #_Ûе^. Ä_¬× f´³DA¬ÐµÒãyþfJxе ¨«¥× #¨Ðµ{á ë f´¬Ðµ_¥× E_ª«ZеÒI, ù´Ü±¥Ýl xеÒ_S[µ ³DAüÐFÒo¿³KA `céª[F_üKF I³«¶¬Ðµ »yÐFÁSDµyÐFÁSе øܱ³«oÛÐµÒ¿Ò b¨«Ú¥× ´âè³ÐA_¦@Ðl¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ÛеI ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_¥× bºèÀ«¨«½, â賫ƯiólÑxݵ, #yÐFÁSе bfJ Y³ÐAÒJx«áSеÒ. Å`cZеҨVµÒ_t³KA.æ.ÀõÛÐµß ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ. #È, ¸Ûе³ÐA¶¨Ðµ³ÐA`±Ã, t`öÒX ´`±¢èÛKµ, ³ÐAçÒ- ^I t¨DµÒI #S[µû¬ñµ t f´¬Ðµ_¥× ¬¡xÐµÒ @¡£Ò, »¨DµÒ¶Æ¯ x«³«ZеÒål, ¬ÐµÒ¿Ü¯, E`cU ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò xеª[F`¯Òãxеá ë f´¬¡Iy[F xеª[F_À«÷òxе #¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÛеI, É ³ÐAyÐF_ü« ¬¡xÐµÒ t f´¬¡Iy[F ÅÒƯy«Æ¯Â #I #¦æ´âèyDF¨DµÒ³«: `¯ÕÒ³KA³DAS[µØ, »S[µª[F_üKF: `öß #xеҨDµé¿Ò, I³«¶¬Ðµ¿Ò: »xݵ.Å.´`±¢èÛKµ, ZеÒ`±S[µ_G. I³«¶¬Ðµ ¨Ðµé´¬Ðµ_ t¨DµÒ xеª[FʯãxVµ t f´¬Ðµ_ ³ÐAéâ°_G¢èãxеI ¹³«¹_Sjµü« ÀDµ£Ò¬ÐµÒx«áSеÒ. f¨Ðµßy[F ë yÐF¸Ûе »_¬Ðµ¨Ðµ³ÐAÇ ¨DµeÐlÒã_Û× ÀеéS«÷ò_ÛVµ! â賫Ư iólÑxݵ, ´©¯Áxݵʱ½, Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_: ÛVµÅ´`±¢èÛKµ.

¨DµÒÒ_S[µyVFܯxе Äܱy«...

yVF£Ò¥Ýl TODAY

72

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


Ö¯x«ò³KA @׳ÐAÒØ ¨DµÒ_£³KAü« ¢è³AÒÒ¨Dµ_yÐFªÝF `±ß´nÐl¨ÐµÒ¥× ¨ÐµÒ_f I³«¶¬Ðµü« `±¿Ò f´¬¡¿xÐµÒ I߶_fxе ¢è³AÒÒ ¨Dµ_yÐFªÝF yVF_´Ûе Ö¯x«ò³KA @׳ÐAÒØ ¨DµÒ_£³KAü« »IáyÐFZеéo³ÐAÒ. üÐF¬Ðµ_¥× "ZеÒҨеǿÒ', "{¬×xVµ xVµxеÒx«á', "üÐFȽ Ç´³×eÐlÒC' f´¬¡¿Ò I߶_fxе tZеÒxеxÐµÒ yVF_´Ûе ´`±¦@ÐlҬеÚ_ ´`±yÐFª[F_fxе Ö¯x«ò³KA@׳ÐAÒØ ¨DµÒ_£³ÐA½¥× syÐFßü« IZеÒÅÒ_À«³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« tZеÒxе ¨Ðµéª«½SеҬеéP ܯI¨Ðµé #xVµG `¯¨ÐµéL_Ö±Ñ ´`±¦@¡¨Ðµ_ Àеéʱ £¿¨DµÒÑxе ÕÒS[µZеé #I, ë Å`cZеéIá Ûе§ÜcÂ¥× Ö±^ÒÂÇI ܯI¨Ðµé ´`±¨Ðµéå«¿Ò Ö±ßüVF¥¡ »^Ҩе_ª[F `±Ïеâè¬Ðµ_ ¥ñlÇ_S« @¡¸Ûеo¬Ðµ¿Ò xDµ³ÐA¨Vµ³ÐAÒ¢èã¨ÐµÒI, ¬ÐµÚ³ÐA¥× É ¦@¡k f´¬¡Iá I߶_ÀеS«Iy[F `¯x«áð¿Ò ÀVµ`¯Òãx«áxеI Ũеß_À«³ÐAÒ.

"¨ÐµÒðÕ³ÐAÒSеÒ'y[F ¨ÐµÒ_f tÛе³ÐAål ðÈ ¨ÐµÃSKµ¥× x«¿ÒüÐFÒxеá³ÐA `¯_¨Ðµ¬Ðµò³«¿âè^Ò ³ÐAé`±ÃGÛеÒhÇxеá "i¡xݵ y«³ÐA³KA' f´¬¡Iá ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× "¨ÐµÒðÕ³ÐAÒSеÒ'ü« t³KA.t³KA ¨ÐµÒéÕ ¨VµÒyÐF³KAò, »¥×½ø`±½¨Ðµ³KAò, ¨ÐµéyKFò b_S[µZÐµé ´â°SеÏеxݵò `¯_ZеÒÒyÐFã_ü« ÅSеÒÛе¿ ÀVµÜ¯xе `¯_üÐFX ¬óµ÷ܯ_ÛVµ. ë f´¬¡Iy[F ¨ÐµÒ_f ÉÖ±I_üKFò ¨ÐµfJ, #Iá yVF_´Û«¥×½ #ÛеÒTެе¨DµÒÑxе tÛе³ÐAål ¿¦æ¢Nã_ÛеI I³«¶¬Ðµ Å.`¯Ò³VAÆc³DAS[µØ ¬óµ÷ZеÒiñln«³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« tZеÒxе ¨Ðµéª«½SеҬеéP ðȨеÃSKµ¥× ´ü«_S[µZеҳKAü«, ¥¡ÅÆcü« ¦@¡k £SDµOªÝF¬× ³ÐAéâ°_Gxе "¨ÐµÒðÕ³ÐAÒSеÒ' f´¬Ðµ_ ÅSеÒÛе¥ólÑxе #Iá ]GZVµÒ^³ÐA½¨ÐµÛеh #S«Úxݵò £Òy[F_üKFò¬× `öõƯø`±Ã¥Ýl #¨ÐµÃ¬ÐµÒx«áZеÒI, ¬¡¨ÐµÒÒ ¬óµ¿ÒüÐFÒ, ¬ÐµÅÒeÐl, Üö_Ä ¦@¡`c¿¥× 150 ]GZVµÒ^³ÐA½¥× ÅSеÒÛе¿ ÀVµn«¨ÐµÒI ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ðȨеÃSKµ¥× I߶_fxе^Ò½ü« ë f´¬¡Iá ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× k¨VµÒyKF ÀVµZеҥñlyÐFâN¨ÐµSе_¨Ðµ¿½xVµ SеæÞ_üKF f´¬Ðµ_ü« #xеҨеG_À«¨ÐµÒI, É ¨ÐµÒ_f f´¬¡Iá ¬óµ¿ÒüÐFÒ ´Ê±ÏÐµÇ¿Ç #_G_À«¿xеá `¯ÛеÒÛVµhnÐl_¬× f´¬¡Iá ÅSеÒÛе¿ ÀVµn«¨ÐµÒI, ¬Ðµ¨ÐµÒ yÐF§Ücy[F üÐFÒßã_`±Ãü« f´¬Ðµ_ #Iá yVF_´Û«¥×½ #ÛеÒTެе¨DµÒÑxе tÛе³ÐAålxÐµÒ â°_ÛеSе_ `¯_¬×`c_ü« ¨ÐµÃ_ÛеI `¯Ò³VAÆc³DAS[µØ Ũеß_À«³ÐAÒ. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_¥× S[µ´Ü¯Â£éo^³KA `ößǨеé³KA, ÅLZеҦ@¡`¯Á³KA ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ.

"´`±¨«`ö_'ü«

"»S«ß ¨Ð µ ³Ð A ¤_' ¿

÷¬Ðµ yÐF_@ólÑxݵò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ ´`±¢èÛKµ Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× ³ÐAéâ°_ÛеҬеÒxеá f´¬Ðµ_ "´`±¨«`ö_'. yÐFX㠨еÒÊöÆc Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× b_S[µÖ±_SDµ_ªÝF ܯI¨Ðµé `±¬¡yÐF_Ö±Ñ I߶_fxе "»S«ß ¨Ðµ³ÐA¤_' f´¬¡xVµá "´`±¨«`ö_'ü« ³ÐAéâ°_G`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¢èÜöw¨Vµ¬Ðµã G¨Ðµ_üÐF¬Ðµ ÛVµ¨Ðµ³ÐAyþ_Sе @¡¿üÐF_ü«¸Ûе³ÐA X¿yKF yÐF]Ûе "Ùßf¨Ðµ³ÐA b¿Ò½' t¸Û«³ÐA_ü« ë f´¬¡Iá I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ. f´¬¡Iy[F `¯_£_¸G_fxе S[µ.Å.S[µ (¿çÒ f´¬Ðµ_) tÅ`cÁ³ÐAål, "´`±¨«`ö_' f´¬Ðµ ´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ_ ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ ´`±¢èÛKµ ¥¡o@Ýl¥× Lßû_G. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« ¨ÐµÒÒ¹o #X]G Ç^Ò_£³«¨ÐµÃ ¨Ðµéª«½SеҬеéP üÐF¬Ðµ_¥× ¬¡¨ÐµÒÒ "¦@Ðl´Ûе_ yþSеÒy×' f´¬¡Iá I߶_fxе`±ÃvSÐµÒ ¨ÐµÒ_f ܯI¨Ðµéü« üÐFÒßã_`±Ã, ¥¡¦@¡¿Ò YS« ¨ÐµÀ«JZеÒI, b`±\SÐµÒ #^Ҩе_ª[F `±ßܯì¬ÐµÒ¿Ò ¥ñl¨ÐµI, ´`±¦@ÐlÒ¬¡Ú¿Ò YS« ´âN¬¡ò`öy«¿Ò #_¬Ðµ_¬Ðµ ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ b`¯Òãx«áZеÒI, #_Ûе³ÐAé yÐF÷ܯ ¨ÐµÒ_f ܯI¨ÐµéxÐµÒ É EÛеo¨ÐµÒ_ü« ´`±L¿ ¨ÐµÛеhÇ w`¯ÒǨDµe¡½¿I ¬óµ÷âè³ÐAÒ. Üö_¢è¬Ðµ¶yÐF f´¬¡¿Ò Àеéܯ ¨DµÒÒÛеÒh@¡ßâN³AÒÒxе ´Ê±ÏÐµÇ¿Ç ¨Ðµéxе¨Ðµ `¯_£_¸Û«¿Ò #_ÛÐµÒ¥× ¨ÐµÃxеá `¯ÒIá¬Ðµ¬¡ÚIá ¨ÐµÒ¼½ `±ßÀеZеÒ_ ÀVµZеé¿I, #G ¢èÜö¬Ðµo_ Û«Ú³«xVµ ¢è¸Ûеo¨ÐµÒ¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ÛеI, t GnÐlü« "»S«ß¨Ðµ³ÐA¤_' ZеÒéIªÝF ÀVµ`¯ÒãxÐµá ´`±ZеҬеá_ `öߤ_ÀеÛеû_ÛеI ³ÐAÀе³AÒÒ´X É¥¡R ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_¥× `¯wÆc y«nDlª[FÂ, ³«iÝl¨ÐµÒÒG³«iÝl, ³ÐAçÒÇ_ÀDµ, nÐl³ÐA¬Ýµ ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ.

"´Ê±¨ÝµÒxеüÐF³KA y«¿{¥×...' `±¨Ðµxݵ ¬ñµL, `¯Ò`c¶ L_^ü« q_yÐF #³ÐAÒå×ÛеZÐµÒ Ü¯I¨Ðµé »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝFò `±¬¡yÐF_Ö±Ñ I߶`¯Òãxеá f´¬Ðµ_ "3P129/3, É ´Ê±¨ÝµÒxеüÐF³KA y«¿{...'. q_yÐF `ökÆc@¡£Ò ©¯ÚZÐµÒ Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× ë f´¬¡Iá I߶`¯Òãx«á³ÐAÒ. ܯI¨ÐµéÇ `¯_£_¸G_fxе ¥×ü× tÅ`cÁ³ÐAål y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_ ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ¥× Lßû_G. Ûе³ÐAÓÇ¿ `¯_ç_ #¸ÛеoÏеÒSÐµÒ ¢èüÐF³KA ªDFѪ[F¥Ýl ¥×ü×xÐµÒ tÅ`cÁß_À«³ÐAÒ. ë `¯_Ûе³ÐATÞ_ü« f´¬Ðµ Ûе³ÐAÓÇSÐµÒ q_yÐF `ökÆc@¡£Ò ¨Ðµéª«½SеҬеéP ´Ê±¨ÐµÒ Ö±$½ üþ`±vÛ«? Ö±Ûеh¿ÒÀVµÜ¯xе Ö±$½ üþ`±vÛ«? Û«Û«`±Ã 100 n«¬Ðµ_ Ö±$½eÐl½¥× 75 n«¬Ðµ_ ´Ê±¨ÐµÒ Ö±$½eñlC #³AÒÒx« ¨«ª[F¥× 50n«¬Ðµ_ ÅS«Ç¿Ç Û«ßwܯxе¨Vµ ¨ÐµÒxе_ Àеé`¯Òãx«á¨ÐµÒI, ÄIy[F y«³ÐAål_ ùÅÒª[F #xVµÛVµ f´¬Ðµ_¥× ´`±¸Û«x«_nÐl¨ÐµÒI, `¯_ÛVµn«¬Ðµ¶yÐF_ü« I߶`¯Òãxеá ë f´¬¡Iá Eü«Gy[F `céª[F_üKF ´âè³ÐA_¦æ_f ³DA_SÐµÒ ÖcSеéo¿Òò¥× `±rßã ÀVµ¢èã¨ÐµÒI ¬óµ÷âè³ÐAÒ. ë y«³ÐAo´yÐF¨ÐµÒ_¥× Ûе³ÐAÓÇSÐµÒ `¯¨ÐµÒÒ´Ûе, yþ_Sе¨Ðµ¿`¯, ¦@¡`¯Á³KAüõSKµ, x«ZеÒÒSеÒ, `¯¬Ðµo´Ü±ZÐµÒ ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò âè¥þRx«á³ÐAÒ. yÐFŬе, ¦@ÐlҨеxVµnÐlÚß, xеßò_`ö¶³«Ë, fª[FÂ@¡£Ò, ³«¨ÐµÒyÐF§`cÍ, SеæÞ_üKF i¡xеy[F, ¨Dµ_yÐFªÝF³DAS[µØ ¬ÐµG¬Ðµ³ÐAÒ¿Ò xеª[F`¯Òãxеá ë f´¬¡Iy[F yDF¨DµÒ³« ܱ.`¯Ò¸Û«yÐF³KA³DAS[µØ, `¯_²¬Ðµ_: ¨Dµé`öxݵ¢è¸ÛеÒ, »S[µª[F_üKF: ¨VµÒxеüÐF UxеÒ, âè^¿Ò: ³«âèyÐF xеüVFÆc, ¨Dµ_yÐFªVFnÝl, ܯÖöÀݵ.¨VµÒ¸Û«¨Ðµxݵ, ¨Ðµé^¿Ò: âè¨ÐµÃ¿éß Î¨«W, I³«¶¬Ðµ, Ûе³ÐAÓÇSеÒ: q_y« `ökÆc@¡£Ò.

yVF£Ò¥Ýl TODAY

73

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¨ÐµÒÒüеÒR³ÐAé...¨ÐµÒÒüеÒR³VA!! yDF.Å.³DAS[µØ, tÛеÒßã, ÅQ³ÐA¥¡À«³ÐAo f´¬¡¿Ò wܯx« Üö_Ä ³ÐA_üÐF ´`±¨VµnÐl_ tZеÒxеxÐµÒ #`±\¥×½ `±SVµÜ¯_G. Üö_Ä¥× tÛеÒßã wܯxе "Ûе³ÐAvåKl' 1970¥× `¯Ò{¥ÝlÛе¬ÝµP¨Ðµ©öÛ«³DA`ö¨Ðµéxݵ ¨Ðµ_ª[F üþ`±v¬¡³ÐAIy[F yDF.Å.³DAS[µØ Ûе³ÐAÓÇS[µü« À«¥¡ i¡´üÐF¬Ðµã¿Ò w`¯ÒÇx«á³ÐAÒ. ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃy[F PyÐF§`cÒÍS[µ ¿Òx«á f´¬Ðµ_ øâè½Æ± #³AÒÒ_G. "Ûе³ÐAvåKl' #`±\¿Ò w³ÐAJS«Iy[F ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥×xÐµÒ ÜöªÝF y[Fk^_, xDµ¨ÐµÒ÷ ëyÐF¿Ò üÐFÒXãü«Ö±ª[F ¨DµÒSе¥× Ûе_Sе¿Ò ¨Vµ³AÒÒ_f ø`±Ã¥Ýl ¨VµÒyÐFƱ¥× ÀVµÜ¯xе "`±r¿³ÐA_üÐFSеÒ' f´¬Ðµ_ ÛеÒy[FÁâèª[F ÛеüÐFR³ÐAxеÒ_f `öÇÁ¿Ò w`¯ÒÇI `¯ÒÂS[µZDµé øâN½³KAÕÒÛеy[F ³«ü«xVµ ""tð! IL_ü« UyÐF§`cÒÍSÐµÒ Gû ¨ÐµfJxе^ÒÂx«áSеÒ!'' Üö_Ä¥× wʯã #G øâè½Æ± #³AÒÒ_G. "`±r¿³ÐA_üÐFSеÒ' f´¬¡Iá "W¬Ýµ' (ÅLZеÒ_) #_^é #yÐFÁS[µ `±I¨«eÐlÒ½ ¢èºèÂ_üÐF`±S[µ Ûе_S«¿Ò Ö±ª«Â³ÐAÒ. bÛе_¬¡ ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃI ʱ³ÐAÒ¬× wʯã üþ`±v #`±LZеÒ_¬× tÛеÒßã b_y«`¯ã #`±\¥×½y[F i¡ßâNZеéSеÒ. t âè´¬ÐµÇ ¨þܱv_ÀеS«Iy[F, tZеÒxе¥× Ö¯¥ÝlTv y«ITvSDµxݵò Ö±³ÐAüÐFS«Iy[F yDF.Å.³DAS[µØ SDµÑ³ÐA- b_yþyÐFßy×`¯_ wܯxе bx«òøƱ (x«oZеÒ_) øâè½`±³AÒÒ_G. t f´¬Ðµ_¥× ¨Ðµ©öÛ« ³ÐA`öyÐF³ÐAÒü« ¥×âè³AÒÒy«ßü« ÀVµÜ¯xе ù³«vªVF! ¨Ðµéxݵ, ´âèåKl ¨ÐµÃx«á³ÐAÒ. #³AÒÒ¬ñµ tÛеÒßã SDµÑ³ÐAÇ ÀVµÜ¯xе ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× #xеá`±r³«Í¨«ß ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃy[F yÐF§`cÒÍS[µü« »_¬× üþ`±v âè`±Ã¥¡ßªjF ¨ÐµfJ_Ûе_ªVF t âí³«å[lyÐF f´¬Ðµ_ "Åf´¬Ðµ_ £_¸Ûе_' tS[µ_G. "¨ÐµÒðyÐFÅ âè´¬ÐµÇ tZеÒxе ¬Ðµ`±v ¨ÐµÒ³þyÐFßI ÙÜö_Àе¥ñlxе_¬Ðµ x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ, tÛеÒßã yÐF÷ܯ wܯxе ¨ÐµÒ_f f´¬¡¥×½ "`¯ÒS[µ- ÏVµ´¬ÐµZеÒo' w`¯Òã_Sеü« tZеÒxе #x«³×üÐFo_ âè¿üþ`±v ʱ³þfJ_G. ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ "UyÐF§ºèͳÐAÒOxе ZеÒÒÛеÔ_' üÐFÒ_S«¿Ò' øâè½Æ±y«¨ÐµSе_¬× ¨«oâè³ÐA ¸Û׳ÐAå[l¬× ¥¡¦@¡¿Ò Zеéo³ÐAÒ. 54 ùeÐl½yVF tZеÒxÐµÇ xеé³VAeÐlÒ½ I_S«³AÒÒ. f´¬¡Iá yDF.Å.³DAS[µØ ¬¡xÐµÒ `¯Ú_¬Ðµ_ü« wܯx« b_ÛÐµÒ¥× Üö_Ä ø©±¿ÒØ #fJ³«¥ñlÛеÒ. üÐFS[µ_ÀVµ Åx×Ûе¦@Ðl߬е f´¬¡¿Ò ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ wZеé¿xVµ üÐFÒål¨ÐµÒ¼½ x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ #³ÐAÒOxеÒSеÒ, ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃ yÐF§`cÒͬóµ¿ÒüÐFÒ Ü¯I¨Ðµé I³«¶¬Ðµ¥×½ SDµÑ³ÐAyÐF³ÐA½¥×½ ¬ÐµÇÁ¨Ðµ SеÒü« xеª[F_À«³ÐAÒ. ë f´¬Ðµ_ ª«Æ± ÜöªÝF. ë f´¬Ðµ_ âèQ³ÐA_ xVµ³ÐAÒJÇx«á³ÐAÒ. tÛеÒßã ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× üþ`±v Àеߴ¬Ðµ `¯§ÜcÂ_- Ö±^Ò£S[µ¬× »ÇÁ¨Ðµ ¥¡¦@¡¿Ò üÐFS[µ_f_G, »ÇÁ¨Ðµ fxе f´¬¡¿Ò wܯx« Üö_Ä ³ÐA_üÐF ´`±¨VµnÐl_ tZеÒxеxÐµÒ Åx×Ûе´`±¸Û«xе f´¬¡¿Ò ÜöªÝF i¡xе`±Ûе f´¬¡¿Ò wܯxе 1963¥× ÅSеÒÛе¿ZµÒ_G. #³AÒÒ¬ñµ yDF.Å.³DAS[µØ Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× @¡ü« ¬ÐµZеé³DAÑxе ÅLZеҨ«ß "`¯¬Ðµo `öß#`±\¥×½ `±SVµÜ¯_G. Üö_Ä¥× tÛеÒßã wܯxе "Ûе³ÐAvåKl' i¡xе`±Û«À«³ÐAÒoSÐµÒ ÅQ³ÐA¥¡À«³ÐAÒoSеÒ. nÐlJ_´Ûе', "E¨Ðµé Àе_Sjµ üõk nÐl_yÐF³ÐAÒ¿ yÐF]Ûе' f´¬¡¿Ò 1970¥× `¯Ò{¥ÝlÛе¬ÝµP¨Ðµ©öÛ«³DA`ö¨Ðµéxݵ ¨Ðµ_ª[F üþ`±v¬¡³ÐA- `±r³«Ú´nÐl¨ÐµÒ_¥× ÅQ³ÐA¥¡À«³ÐAo ^éß_üKF ª«yjFƯ yDF.Å.³DAS[µØ Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_¥× øâè½Æ± #Zеéo³AÒÒ. tZеÒxе ¿Òx«á f´¬Ðµ_ øâè½Æ± #³AÒÒ_G. "Ûе³ÐAvåKl' #`±\¿Ò w³ÐAJS«Iy[F xеS[µÜ± E_SеSе_¨Ðµ¿½ ¢è¨Ðµéxеo ´Ê±ÏеÇS[µy[F ù ܯIʱ³ÐAÒ ÛDµ£ÞXxеáG. #_¬ñµ! yDF.Åy[F bfJxе y«³ÐAÒ ¨DµxеÇÁ ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥×xÐµÒ ÜöªÝF ÀVµÜ¯xе "`±r¿³ÐA_üÐFSеÒ' f´¬Ðµ_ ÛеÒy[FÁâèª[F ¨Ðµé¿Ò b`c¨Dµé, ùG ¬ñµ÷ü«R ÜöªÝF #¨ÐµÃ¬¡ZDµé wʯ`¯ÒÇx«á³ÐAÒ. ܱ_üÐF$¨«ß{ wܯ¨Vµn«³ÐAÒPÅLZеéÛеüÐFR³ÐAxеÒ_f `öÇÁ¿Ò w`¯ÒÇI Üö_Ä¥× wʯã #G øâè½Æ± tZеÒxеy[F ¬óµ÷ܯxе^Ò ¨ÐµÒ³þyÐFßy[F ¬óµ÷ZеҨеÃ. ÅQ³ÐA¨«³ÐAÒ. #³AÒÒ_G. "`±r¿³ÐA_üÐFSеÒ' f´¬¡Iá "W¬Ýµ' (ÅLZеÒ_) ʱ³ÐAÒ¬× ¥¡À«³ÐAo ¨DµÒÒÛеª×½ "yÐFx«onÐlÒ¿Á_' ¢è_Üø±ÒyÐF_ w¢è³ÐAÒ. #`±\SÐµÒ yDF.Å.`±^½ yÐF§¬ÐµL¾¬Ðµ¬× "UyÐF§`cÍ `¯¬Ðµo' f´¬Ðµ_ wʯã üþ`±v #`±LZеÒ_¬× tÛеÒßã b_y«`¯ã #`±\¥×½y[F i¡ß- Ö±Ûеhü« tSе¥ñlÛеÒ. #y[FÁxVµI x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ ©ö³×ü« wܯֱ^¨еÒI ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃ y׳«³ÐAÒ. ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃ ÕÒÛе âNZеéSеÒ. b_yþyÐFßy×`¯_ wܯxе bx«òøƱ (x«oZеÒ_) øâè½`±- wܯxе "úÛе¿âè^Ò½' tSе¥ñlÛеÒ. Lxе_ y׳VA f´¬¡¿Ò, üõ³ÐA¨Ðµ_¬× t f´¬Ðµ_ SDµÑ³ÐAÏеxÝµÇ s`±\Çx«á³ÐAÒ ³AÒÒ_G. t f´¬Ðµ_¥× ¨Ðµ©öÛ« ³ÐA`ö¨Ðµéxݵ, ´âèåKl ¨ÐµÃx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒÒ¹o_ü« Åx×Ûе´`±¸Û«xе f´¬¡¿Ò wZеÒSе_ ´nVlZеÒyDF.Å.³DAS[µØ. #`±vª[FyVF tZеÒxе t³×üÐFo_ @¡ü« Ïjµå[l_Àе#³AÒÒ¬ñµ tÛеÒßã SDµÑ³ÐAÇ ÀVµÜ¯xе ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× #xеá`±r³«Í¨«ß `¯Á³ÐA_ #xеÒÇx«á³ÐAÒ. Sе_ÀVµ¬Ðµ ³«¨Ðµé³«¨Vµ f´¬¡Iá yþ_¬Ðµ SDµÑ³ÐAÏеxݵ ÀVµ¢è³ÐAÒ. "yÐF¬ÐµÒã¿y«_¬¡³«¨ÐµÃ'ü« y«_¬¡³«¨ÐµÃI ©ö³×I ÀVµÜ¯ 1971¥× ßÈiólÑxе "UyÐF§`cÍ`¯¬Ðµo' @¡ü« tS[µ_G. "³«¨Ðµé- f´¬Ðµ_ "Åf´¬Ðµ_ £_¸Ûе_' tS[µ_G. "¨ÐµÒðyÐFÅ ÏVµ´¬ÐµZеÒo' w`¯Òã_- i¡xе`±Ûе ©ö³×ü« üþ`±v b¨VµÒiÝl ¬óµÜ±v_f_G ÅQ³ÐA¥¡À«³«¨ÐµÃ x« f¨Ðµß ³×Ë¥×½ x«Ç yþ_Sе_¬Ðµ £¿_ Sеü« tZеÒxе #x«³×üÐFo_ âè¿Zеéo³ÐAÒ. 54 ùeÐl½yVF tZеÒxÐµÇ ³ÐAÒo¿¨«³VA. »{Ât³KA ©ö³×ü«, LZеҿ÷¬Ðµ ©ö³×³AÒÒxеé³VAeÐlÒ½ I_S«³AÒÒ. Üö_Ä ø©±¿ÒØ #fJ³«¥ñlÛеÒ. bÀ«J³ÐAÒ!' #I ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃy[F yÐF§¬ÐµL¾¬Ðµ¿Ò ÀDµÜ±vxе xݵü« üÐF_S[µy×^ ³ÐA`ö`¯o_ ¨Ðµ_ª[F ª«Æ± ÜöªÝF f´¬Ðµ_ ëZеÒxе 1972¥× ¬Ðµxе 60¨Ðµ ù^ yjFßãnVl`cÒ¿Zеéo³ÐAÒ. w¢è³ÐAÒ. ÅQ³ÐA¥¡À«³ÐAo f´¬¡¥×½ ´ª[FyKF øâNª×´üÐFø©±y[F ¬Ðµû¬óµ¿ÒüÐFÒ f´¬Ðµ³ÐA_üÐF_¥× »_Ûе³× üþ`±v xе^Ò¿xеÒ, SDµÑ³ÐAyÐF³ÐA½xÐµÒ wßJGGhxе EÛеh_Sе xе_¬Ðµ üþ`±v ´âè¸Û«xеo¬Ðµ E_SVµG. #¥¡üVF ¨ÐµÒxеÒ`cÒ¿Ò y׬еҿÒü«, `±ÏеҿÒü« ¨ÐµéßÛе³ÐAÓÇSÐµÒ tÛеÒßã `¯Ò@¡Þ³«¨ÐµÃ. #xеá`±r³«Í¨«ß "¬×S[µy×SеeÐlÒ½', "¨ÐµÒéüÐF ¨ÐµÒxе`¯Ò¿Ò', âNZVµÒ ªDFy[FáyKFy[F ´âè¸Û«xеo¬Ðµ ¨Ðµ_SVµG. »¨Ðµ³DAÑx« Ö¯yÐF_SKµ ©ö³×¢èì³AÒÒ xе^ÒSÐµÒ y«¥Ýl©c"S«yÐF³KA Àе´yÐF¨Ðµßã' ¨Ðµ_ª[F ª«Æ± ÜöªÝF f´¬¡¿{á syÐF »¬Ðµã³AÒÒ¬ñµ, #_Ûе³ÐAé yþ¬Ðµã¨«ß¬× ªÝFy[F ³«yÐFâN¬ñµ #¬ÐµIá `±Ï[µü«x×, y×Xü«x× ¨ÐµéßJâè³VAܯ yÐF]Ûеxе_¬¡ #¥¡ ¨ÐµéßJâè³VA³ÐA_üÐFÒ¥×½ wܯ ©ö³×yÐF§`cÍ ¨Ðµ_ª[F üþ`±vxе^ÒS[µá ¬óµ¿ÒüÐFÒ f´¬Ðµ©¯¨ÐµÒy[FfJxе çxе¬Ðµ t ʯ¨«³ÐA_ª«³ÐAÒ. ¬ÐµÇÁ¨Ðµ £SDµOªÝF¥× ¬ÐµÇÁ¨Ðµ Ö¯ªÝFò, ¬ÐµÇÁ¨Ðµ ¹³ÐAÒJ¬× wܯxе ëZеÒxе ¨ÐµÒ`ö{ZеÒÒSÐµÒ tÛеÒßãÛVµ! f´¬¡¿Ò øâè½Æ± #xVµ ¨ÐµéªVF¥ñlÛеÒ. #_ÛеÒyVF ëZеÒxе f´¬¡¿{á ëZеÒxVµ ´â°Sеéo`¯x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ, tÛеÒßã yÐF÷ܯ wܯxе ¨ÐµÒ_f f´¬¡¥×½ "`¯ÒS[µüÐFÒ_S«¿Ò' øâè½Æ±y«¨Ðµ- ³KAü« SDµÑ³ÐAyÐF³ÐAü« ¨ÐµÃ_S[µ »¨Ðµ³KA´²xݵü« ʱ³ÐAÒ üÐFS[µ_f ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥×wܯxе f´¬¡¿Ò, ¬ÐµÅÒeÐl Sе_¬× ¨«oâè³ÐA ¸Û׳ÐAå[l¬× ¥¡¦@¡¿Ò üÐFS[µ_ÀVµ Åx×Ûе¦@Ðl߬е f´¬¡¿Ò ¨Ðµé´¬Ðµ¨VµÒ wZеé- yÐFxеáSе ¦@¡`c¥×½, b¬Ðµ³ÐA ÛVµn«¥×½ ֯Ѭе_ ¨Ðµé@Ýl f´¬¡¿Òü« ÜöªÝF #Zеéo³AÒÒ. ¿xVµ üÐFÒålâèQ³ÐA_ xVµ³ÐAÒJÇx«á³ÐAÒ. tÛеÒßã ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× üþ`±v Àеߴ¬Ðµ `¯§ÜcÂ_fxе

"¨µÐ éZеé£i¡³KA' f´¬Ðµ_¥× ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃy[F yÐF§`cÒÍS[µ ¨Vµ`c_ ª«Æ± ÜöªÝF y«¨ÐµS«-

*

yVF£Ò¥Ýl TODAY

74

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


LZеҿ÷¬Ðµ, #y«Á ÀDµ¥óleól>½xе ºè¨ÐµÃy«³ÐAÒ i¡xеy[F, yÐF§`cÍǨеéß, "b¿Ò½Pb¥¡½¿Ò' ³ÐA_üÐF´`±¨Vµn«Iá ŨеÒßÓ_Àе^_ ¥ñlÛ« Êø±_ #`±³ÐAÍ Ç¨Ðµé³ÐAÒSÐµÒ Î¨Ðµ@¡¥¡WP ¬Ðµ`±\ `±^Â^_ ë¨ÐµÒ¸Ûеoy«¿_¥× ¬Ðµ³ÐAÀеé b¥¡ »_Ûе³× ¥ólyÐFÁÇÅÒ_f ¨«³ÐA`¯Ò¿Ò L³ÐAÒüÐFҬеÒx«á³AÒÒ. »¨Ðµ³DAÑx« b_ÛÐµÒ¥× Ex«á³ÐAÒ. ¨Ðµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¨Ðµ¢èã³ÐAÒ YS«! tnÐlJ³ÐAoâN¨Ðµ¿Ü¯xе Å`cZеҨVµÒÅÒª× #³AÒÒ¬ñµ byÐFÁSе syÐF Å`cZеÒ_. #³ÐAÔ_y«¨Ðµ^_¥ñlÛеÒ. ù ³ÐA_üÐF_¥× ¨«³ÐA»_Ûе³ÐAÒ ¨ÐµfJx« ª«¥ól_ªÝF Exеᨫeñl½ `¯Ò¿Ò ´`±¨VµnÐl_ ÀVµZеÒ^_ ¥ñlÛеÒ? ¨Ðµo¨Ðµø©±¥ÝlØ¥× »_¬Ðµy«¿¨DµÒÑx« I¿£SеüÐF¿ÒüÐFÒ¢èZÐµÒ ³ÐA_üÐF_¥× ³DAÑ¬ÐµÒ æSеؿÒ, ÀVµX¨Ðµ§¬ÐµÒ_ª«³ÐAÒ. ¬óµ¿ÒüÐFÒ¥× ¨«³ÐA`¯Ò¿ ´`±¨VµnÐl_ ¬ÐµÒã¿Ò ÀVµ`¯ÒyþxVµ¨«ß¥× ¨«ß ܱ¿½¿Ò, yÐF³ÐA¤©ö³×¿¥× »xݵ.ª[F.³«¨Ðµé³«¨ÐµÃ Ç^Ò_Ç¥×½ ¨«ß ܱ¿½¿Ò, ¨«oâ賫¥×½ ¨«ß £_¬×xVµ Û«Û«`±Ã ´âè³ÐA_¦@Ðl¨ÐµÒ³AÒÒ_G. `¯_¬ÐµX ¬Ðµ³ÐA¬Ðµ³«¿Òü« ´`±¨VµnÐl_ `¯³ÐAÚ¢è¸Û«@¡¿xе^Ò¿Òü« `±ßÀеZеҨDµÒÑxе `öß³ÐAål_ü« L³ÐAÒüÐFҬеÒxÐµá ¨Ðµo¨Ðµð³ÐA¨VµÒ. yÐF§`cÍ, @¡¿yÐF§`cÍ¿¥× @¡¿yÐF§`cÍ syÐFÁ³VA #¥¡_ª[FG f´¬Ðµ ³ÐA_üÐF_¥× Lßû¬ñµ ¬ÐµÊ±vª«Æ± ³VA_iÝl¥× Ex«á³ÐAÒ. `ößyÐF§`cÍ ³DA_SÐµÒ ¨ÐµÒÒ_G. t¹ßy[F ³«LyjFZÐµÒ ³ÐA_üÐF_¥× YS« ¨«³ÐA`¯¬ÐµÚ_ yþxе¢è¨ÐµÒéSÐµÒ Ü¯I¨Ðµé¿¬× tûâN³AÒÒ I³«¶¬Ðµü« E_S[µ ³«¨Ðµé³«üÐFҬеÒ_G. ù ³ÐA_üÐF_¥×xDµÑx« ¨«eÐlÒ½ ÅLZеé¿Ò ¢è¸G`¯é㠨еÃü«ß ³«LyjFZÐµÒ ³ÐA]Ûе¢è³ÐA¸Gü« ¬×SеÒü« Ex«á³ÐAÒ. ʱ³ÐAÒ ´`±u¡o¬ÐµÒ¿Ò `ö×Û« ù³ÐAvS[µxе ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ `¯`öb`±\SÐµÒ tZеÒxе ¨«³ÐA`¯ÒSÐµÒ dIZеҳKA »{ÂL_ü«xVµ ¨«³ÐA`¯Ò¿¬×, ¨«ß ³«yÐF¬× ÀVµ`¯Òãxеá t³KA ZеÒҨе ©ö³×ü« ª«Æ± 10 ³VA_iÝl¥× syÐFÁ¨«oâè³ÐA ¨Ðµo¨Ðµð³«¥×½ I³ÐA_¬Ðµ³ÐA_ yþxе¢èüÐFÒ³ÐAÒü« I÷À«³ÐAÒ. `ößyÐF§`cÍ ³DA_S× Ç¨Ðµé¬ÐµéxVµ E_ª«³AÒÒ. ³ÐAÒSÐµÒ yÐFe¡oåKl³«¨ÝµÒ ¨Ðµ³ÐAì¨Ðµéxе ©ö³×ü« ðȨеÃSKµ `¯_üÐF¬ñµ¨Dµé y«I ¨ÐµÒxе ¦@¡³ÐA³VAƯ¥× Ex«á³ÐAÒ. »{Ât³KA ¨ÐµÒxе¨ÐµeÐlÒ½ wZÐµÒ Ü¯I¨Ðµé `±ß´nÐl¨ÐµÒ¥×I @¡È¨ÐµÃ¬¡³ÐAyKF »_´ªjF üþ`±vü« bfJx« ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ SKµ¥× `±§¸ÄÚ³«iÝlyÐF`±r³KA Ç^Ò_úǪ«¥ól_ªÝF ¥ñlyÐF I¿Ò¨Ðµ¥ñlyÐF ³«LyjF¿¥× ³«iÝlyÐF`±r³KA, ³ÐAål¸Ä³KAyÐF`±r³KA Zеé¥×½ X³ÐAÒüÐFҬеÒx«á³ÐAÒ. ¨ÐµÒ³ÐA¥¡ ¨«ß ܱ¿½¿Ò ßÜcyÐF`±r³KA, ³ÐAål#y[FÁxVµI x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃü«ß Ö±Ûеhyþú³KA yÐF`±r³KA, yÐFkx«yÐF`±r³KA, #¥¡üVF ³«yVFÆc SеÒÇ ¨Dµ_yÐFªÝF I³«¶¬Ðµü«, ³DA_S× Ç¨Ðµé³×`cxݵ Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ `ö§XyKF ³×`cxݵ, ³ÐAÒSÐµÒ x«ü«³ÐAÒOxе YS« I³«¶¬Ðµü« E_S[µ ¸Ûе³VA¶_´Ûе, #ÅÒ¬¡@Ýl£ÀеJxݵ, #I¥ÝlyÐF`±r³KA, ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨Dµ_^xVµ Å´yÐF¨ÝµÒ ܯI¨Ðµé¥× ©ö³×ü« S[µ_`±Ã¥Ýl yÐFâèS[µZеéP b¥¡ ¨«ß Ǩеé³ÐAÒ¿Ò, ³ÐA_üÐF´`±¨VµnÐl_ ÀVµÜ¯ xVµSÐµÒ "y[F_üKF'ü« ¬Ðµxе ¢èÂÕÒx« Y¬ÐµÒeÐlÒ½, ¨ÐµÒxе¨ÐµeÐlÒ½ ¢è_yVFXyÐF I`±ÃålÒ¿ ¨«³ÐA`¯Ò¿Ò ³ÐAÒ˨еÃÀVµ`¯ÒÇ_^é ª«Æ± ªDFxݵ¥× ¨ÐµÃx«á³ÐAÒ. b_y« »»b¥¡ »_Ûе³× ¨«³ÐA`¯Ò¥þ`¯Òãx«á³ÐAÒ. ¬ÐµÅÒeÐl_¥× Ψ«W üÐFåVlnÐlxݵ xݵt³KA ¨ÐµÒxе¨ÐµeÐlÒ½ `¯Òn«_¬Ýµ, `¯Òn«_¬Ýµ, x«ü«³ÐAÒOxе Ö±ÛеhǨеé³ÐAÒSÐµÒ Ç¨Ðµé³ÐAÒSÐµÒ ´`±¦@ÐlÒ, iólÅÒI üÐFåVlnÐlxݵ Y¬ÐµÒ³ÐAÒ ´`±¨ÐµÒÒ¹Üö_Ä xеª[F ³VA¹, ¨ÐµÒҬеÒã- x«üÐFÀDµÑ¬Ðµxеo G¥Ýl ³«Ë ܯI¨Ðµé¬× #³ÐA_üVF´^_ ÀVµZеÒxеÒx«áSеÒ. ¦@ÐlÅ`co¬ÐµÒã¥× x«üKF ³«¨ÐµÒxݵ yþSеÒÇ y«kãyKF, ¬óµ¿ÒüÐFÒ f´¬Ðµ©¯¨ÐµÒ¥× #¿x«ª[F X¿yÐF_ Y¬ÐµÒ³ÐAÒ ûßL, ³DA_S× yþSеÒÇ #®¥Ýl, @¡¿yÐF§`cÍ Ç¨Ðµé³ÐAÒSÐµÒ ¨DµéÏе¬ñµL¿ ³ÐA_üÐF´`±¨VµnÐl_ L³ÐAÒüÐFÒt¨DµÒ Y¬ÐµÒ³ÐAÒ ànÐlÚ³ÐAo, #¨Ðµé¶W Y¬ÐµÒ³ÐAÒ LZеÒf´¬Ðµ, yDF.Å.»Æ¯ nÐl³ÐA¶ Y¬ÐµÒ³ÐAÒ ¬ÐµÒ_G. `¯x«áð¿Ò ÀVµ`¯ÒÇ_^é ´ªDFÑI_üKF¥× Ex«á³ÐAÒ. ³«¸ÛеǨеéß, t¨DµÒ ¦@Ðl³ÐAã ³«Åyþ_Sе¿³«¨ÐµÃ, ÛVµÅyÐF Y¬ÐµÒ³ÐAÒ yÐFxеyÐF, `¯_¸Ûеo Y¬ÐµÒ³ÐAÒ ©ö³× yÐF§`cÍ Ç¨Ðµé³ÐAÒ¿Ò ³ÐA¨VµÒÆc ©ö³×ü« x«¿ÒüDFÑÛÐµÒ Ü¯I¨Ðµé¿Ò ÀVµÜ¯ âNªjF¥× I¿

xVµSÐµÒ ù f´¬Ðµ©¯¨ÐµÒ¥×xDµÑx« ¨«³ÐA`¯Ò¿

yVF£Ò¥Ýl TODAY

ܯI¨Ðµé `±ß´nÐl¨ÐµÒ¥× ¨«³ÐA`¯¬ÐµÚ_ ¬ÐµÊ±vÕÒ y«ÛеÒ

75

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


£Sе¥ñlyÐF I³«¶¬Ðµü« ܯì³ÐA`±S«Ø³ÐAÒ. ³DA_S× Ç¨Ðµé³ÐAÒSÐµÒ ¨ÐµÒÊöÆc@¡£Ò ©ö³×ü« ª«Æ±³VA_iÝl¥× ¨ÐµÒÒ_Ûе_L¥× I¿£S[µ yÐF§`cÍ ¨«³ÐA`¯¬¡ÚIá yþxе¢èû`¯Òãx«á³ÐAÒ. yÐF§`cÍ Ç¨Ðµé³DA㠨еÒ_Ë¿ YS« ©ö³×³AÒÒxݵü« ³«¨«¿I E£¥¡^`±S[µx« yÐF§`cÍ #¦æ¨ÐµéxÐµÒ¿Ç ¦@ÐlZеÒ`±S[µ ¨ÐµéxеÒyþI I³«¶¬Ðµü« yþxе¢èüÐFҬеé E¬¡òðIá t`±Ãy×¥ñlyÐF "y«¨«oƯ SDµÑk'¬× xеª[Fü« ¨ÐµÒ³ÐA¥¡ ´`±ZеҬ¡á¿Ò ÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. b_¬ÐµÇ¨ÐµÒÒ_ÛÐµÒ ÅLZеÒn«_X ܯI¨Ðµé (ʱ³ÐAÒ üÐFÒ³ÐAÒã¥ñlÛеÒ), bªjF¨Ðµ÷ "ºN'¥× ÀVµn«³ÐAÒ. yÐF§`cÍ ¨ÐµÒxе¨ÐµSеÒ, ³ÐA¨VµÒÆc Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ @¡¿xе^ÒSеÒü« syÐF f´¬Ðµ_¥× ¨Vµn«³ÐAÒ. xеª[F, Ûе³ÐAÓdz«¿Ò ÅLZеÒI³ÐA¶¿ Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ xе³VAÆc y«¨DµÒSjµ ©ö³×ü« yþx«áeÐlÒ½ @¡ü«xVµ ¢èû ´`±`¯Òã¬Ðµ_ y«o³DAyÐF³KA tßÂ`¯ÒÂü« ´`±n«_¬Ðµ_ü« Ex«áSеÒ. yÐF§`cÍ_³«Ë ¢NÛе³ÐAÒSÐµÒ yþSеÒÇ ´`±¦@¡Æ¯ tZеÒxе ¨«³ÐA`¯ÒS[µü« ª«Æ±¥× ´`±¨ÐµÒÒ¹ ©ö³×ü« ¨ÐµÒ_f â°q`cxݵ¥× Ex«áSеÒ. ²¬¡_L÷ ³«¨ÐµÒyÐF§`cÍ¿ ¨«³ÐA`¯ÒSеÒYS« ¨Ðµ`¯Òãx«áSеÒ. nצ@Ðlxݵ@¡£Ò ¨ÐµÒ^ÒÇ ¬Ðµxе ¨«³ÐA`¯Ò¿xDµ¨ÐµÚßI ¬óµ³ÐAÖ±Ñy[F, ¬óµ³ÐA¨DµxеÒyÐF YS« w`¯Òdz«¨Ðµª«Iy[F b`cÂ`±Sе¥ñlÛеÒ. æ.@¡¿ZеÒo Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ ¬ÐµÒ¿©¯³«¨ÝµÒ YS« ³«å[l_Àе¥ñlyÐFâNZеéSеÒ. ©ö³×¿ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ I³«¶¬Ðµ, Ûе³ÐAÓÇ¿, `±_ܱåjlÛ«³ÐAÒ¿ ¨«³ÐA`¯Ò¿Ò YS« ¨ÐµfJ ܯì³ÐA`±S[µxе¨«³ÐAÒx«á³ÐAÒ. ܯ.`±Ã¿½ZеÒo Ǩеé³ÐAÒSеÒ, yÐFx«á_£ #¿Ò½SÐµÒ Ü¯.»Æ¯.³«¨ÐµÃ Ûе³ÐAÓÇIü«, ÅLZеҨ«Sе ¨Ðµé³ÐAÒw ܯI¨Ðµé #¸GxVµ¬Ðµ âNXxе UI¨«`¯³«¨ÐµÃ yþSеÒÇ Sеé_Sjµ I³«¶¬Ðµü«, ûß@¡£Ò, ¨ÐµéÛ«¿ ³ÐA_ü«³«¨ÐµÃ `±Ã´¬ÐµÒ¿Ò ³ÐAçÒ@¡£Ò, ³ÐAÅ, Û«`¯ß x«³«ZеÒål³«¨ÐµÃ Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ #³ÐAÒåKlǨеé³KA xе^Ò¿Òü« »ÛеÒüÐFҬеÒx«á³ÐAÒ. ZеÒé¬Ýµ ©ö³×¿Òü« IXxݵ, ³«¨ÝµÒ `¯Ò³VAÆc, ³«i¡ iól.S[µ.Àе´yÐF¨Ðµßã, Ån«¥Ýl, (ÀDµSеÒüÐFÒSÐµÒ Êø±_) LZеÒ_¬Ýµ b¥¡ Õ³ÐA_Ûе³ÐAé ܯ{ ¨«³ÐA`¯Ò¥ñl! `¯Ò³VAÆc ´â°SеÏеxݵò #¸GxVµ¬Ðµ, nÐl¬¡¸GyÐF f´¬Ðµ I³«¶¬Ðµ S[µ.³«¨Ðµéx«ZеÒÒSÐµÒ Ç¨Ðµé³ÐAÒSÐµÒ ¨Dµ_yÐFªVFÆc YS« ª«Æ± ³VA_q ©ö³×¿¥×½ ÅyÐFÂß ©ö³×ü« bªjF¨Ðµ÷ f_¬Ðµy«Zеҿ³ÐAÅ ÜöªÝF¬× `ö¨« yþxе¢èüÐF`¯Òãx«áSеÒ. S[µ.`¯Ò³VAÆc@¡£Ò Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ ³«å« YS« ©ö³×ü« nVl¹³KA yÐF¨ÐµÒÒ¶¿ Û«Ú³« ´`±¨VµnÐl_ ÀVµZеÒ@׬еÒx«áSеÒ. b_y« »_Ûе³× ¨«³ÐA`¯Ò¿Ò ¨Ðµ`¯éãxVµ ¨ÐµÃ_ª«³ÐAÒ. ¨«eÐlÒ½ ³«¨«¿xеÒyרеSе_¥×, ³«¨Ðµ^_¥× ¬ÐµÊ±vÕÒ¥ñlÛеÒ. bG #_ÛÐµß `öÇÁ. ª«¥ól_ªÝF Exеᨫßy[F #SеÒØyÐF^¨VµZеҥñl³ÐAÒ. y«yÐFâN¬ñµ ¨ÐµÀVµJ¨«ß f¬ÐµãnÐlÒGÔ, ¿Ïеo_, ¸ÛDµÑ³ÐAo_, Ûе¨ÐµÒÒ¶Ö±Ñ t¸Û«³ÐA`±S[µ E_^Ò_G. ¨«³ÐA`¯Ò¿Òü« ¨ÐµÀVµJ¨«³ÐAÒ #¨Ðµy«n«¿ y×`¯_ ´nÐl¨ÐµÒ, yÐFºèÂ¿Ò `±Sе¨Ðµ¿Ü¯xе `±I¥ñlÛеÒ. ª«¥ól_ªÝF ExеᨫeÐl½Ç øâèoÅÒÈ b¨VµÒiÝl ¬×SDµÑ #¨Ðµy«n«¿Ò ¨DµÒ¬ÐµÒÇÁ_^é ¨Ðµ¢èã³AÒÒ. øâèoÅÒÈ b¨VµÒiÝl ÕÒÛе ¨ÐµÀVµJ ¨«eÐlC ª«¥ól_ªÝF ¥ñlyÐFâN¬ñµ IÛ«xе_ü«xDµÑx« yÐFxеҨеҳÐAÒüÐF¨ÐµÃ¬ÐµÒ_G. b_ÛеÒÇ EÛ«`ö³ÐAålü«

yVF£Ò¥Ýl TODAY

76

`±ß´nÐl¨ÐµÒ¥× À«¥¡¨ÐµÒ_G Ex«á³ÐAÒ. b_ÛеÒÇ ´`±¬ÐµoÏе IÛе³ÐAÓxе_ ¨DµÒü«¢è³KA f³ÐA_WÅ. tZеÒxе ´âè³ÐA_¦@Ðl_¥×xVµ s_^ßü«xVµ ¨ÐµfJ yVF¨Ðµ¿_ yÐFºèÂ¿Ò `±SеyÐFâN³AÒÒx« ¢è¨ÐµÒ³ÐAìo_, yÐF§Üc, `±^ÒÂÛе¿Ö±Ñ ©ö³×ü«, Å¿xݵü« ³«å[l`¯éã_Sеü«xVµ t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ #¿Ò½ ³«¨ÐµÒ÷_üÐFZеÒoü«ß #¿Ò½SеÒü« b¨VµÒiÝl ¬×SDµÑ "xDµ_£³KA ¨Ðµxݵ' ¢èìxе_¥× Ex«á³ÐAÒ. »x×á `¯_Àе¿xе ÅLZеé¿Ò ¢è¸G_f ¨Ðµoy[FãxеÒ_f ¨Ðµo¨Ðµ`¯ìü« ܯì³ÐA`±S«Ø³ÐAÒ. ´`±`¯Òã¬Ðµ_ ³«LyjFZÐµÒ ³ÐA_üÐF_¥×y[F ´`±¨VµÎ_f Ûеé`¯ÒÇâN¨Ðµª«Iy[F ´`±ZеÒXá`¯éã yÐF§ÜcÀVµ`¯Òãx«á³ÐAÒ. f³ÐA_WÅ xеÒ_f ¨ÐµfJxе tZеÒxе ¢NÛе³ÐAÒ¿Ò x«üVF_´Ûе@¡£Ò, `±¨ÐµxݵyÐFe¡oåKl, Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ ³«¨ÝµÒÀе³ÐAåKl ¬ñµL ©ö³×ü« yþxе¢èüÐFҬеÒx«á³ÐAÒ. x«üÐF@¡£Ò xе^ÒS[µü«, I³«¶¬Ðµü« yþxе¢èüÐFҬеÒx«á³ÐAÒ. `±¨Ðµxݵ yÐFe¡oåKl ©ö³×ü« ª«Æ± ³VA_iÝl¥× Ex«á³ÐAÒ. b`±\SÐµÒ ³«¨ÝµÒÀе³ÐAåKl¬ñµL ª«Æ± ³VAƯ¥×x«á³ÐAÒ. f³ÐAÒ @¡¨Ðµ¨ÐµÒßG #¿Ò½ #³ÐAÅ_ÛKµ xе^ÒS[µü« ³DA_SÐµÒ ¨ÐµÒéSÐµÒ f´¬¡¥×½ xеª[F_À«³ÐAÒ. tZеÒxе Ǩеé³ÐAÒSÐµÒ #³ÐAÒOxݵ ZеÒҨе ©ö³×ü« Ûеé`¯ÒÇâN¬ÐµÒx«áSеÒ. ©¯IZеҳKA Ûе³ÐAÓÇ¿Ò yDF.»Æ¯.´`±y«nÐl³«¨ÐµÃ, tZеÒxе `¯w¨ÐµÒå[l q.¨Ðµ³ÐA¿… ©ö³×³AÒÒxݵü«, tZеÒxе Ǩеé³ÐAÒ¿Ò ³«ç¨Vµ_´Ûе³«¨ÐµÃ #´üÐF Ûе³ÐAÓÇIü«, yDF.»Æ¯.´`±y«Æc øⰪ״ü«ø`±³KAü«, yÐF§`cͨDµé`öxе³«¨ÐµÃ I³«¶¬Ðµü«, ¨ÐµÒÒ³ÐA¼¨Dµé`öxе³«¨ÐµÃ Ûе³ÐAÓÇIü«, tZеÒxе ¨ÐµÒxе¨ÐµSÐµÒ `¯é³ÐAo´`±y«Æc "{¬×' ܯI¨Ðµé¥× ©ö³×ü«, Ûе³ÐAÓÇIü«, b_y« ¬Ðµ¨Ðµé¶³DAS[µØ Ç^Ò_úÇ¿¥× ¥ólIxݵ@¡£Ò, ¦@Ðl³ÐAÛ«ÚL Ûе³ÐAÓyÐF I³«¶¬Ðµ¿Òü« ¨«³ÐA`¯¬ÐµÚ_¥× ³«å[l`¯Òãxеᨫ³VA! Å¿Ïеål xе^ÒSÐµÒ ¨ÐµÒ_ÀÐµÒ ¨Dµé`öxݵ@¡£Ò Å¿xݵ, ©ö³×, y«¨DµÒSjµ, y«o³ÐAyDF³KA tßÂ`¯ÒÂü« ³«å[l`¯éã I³«¶¬Ðµü« LZеé`±LZеé¿xÐµÒ #xеҦ@ÐlÅ`¯é㠬еxе ¨«³ÐA`¯Ò¿Òü« Ǩеé³ÐAÒ¿Ò Å`cÒͨе³ÐAìxݵ@¡£Ò, ¨ÐµÒx×iÝlǨеé³KA¿xÐµÒ ©ö³×¿Òü« ÀVµn«³ÐAÒ. Ǩеé³DAã ¿† ´`±`¯xеá YS« I³«¶¬Ðµü« ¬óµ³ÐAÖ±Ñy[F ¨ÐµÀ«J³ÐAÒ. b¥¡ ܯ{ ¨«³ÐA`¯Ò¿Ò #xVµyÐF¨ÐµÒ_G ÅLZеé¿Ò ¢è¸G`¯Òãx«á³ÐA_ªVF ´`±¸Û«xе_ü« Exеá ܯ{xVµ`±]Ûеo_¬×@¡^Ò #_¬Ðµk½xе_ü« ¨«ßÇxеá ÄÏе, `±^ÒÂÛе¿¬×âè^Ò ¢è¨ÐµÒ³ÐAìo_ I_SеÒü« E_Sе^¨VµÒ! b`±\SÐµÒ yþ¬Ðµãü«, s_^ßü« ¨ÐµÀVµJ¨«ßy[F »¨Ðµß `¯ðZÐµÒ `¯`öy«³«¿Ò #_¬Ðµ ¬þ_Ûе³ÐAü« ¿¦æ_Àе¨ÐµÃ. yÐF`cÂxеºèÂ¿Ò `±Sе¨Ðµ¿Ü¯_ÛVµ! Õßy[F yVF¨Ðµ¿_ ¢è¨ÐµÒ³ÐAìo_, ª«¥ól_ªÝF, `¯¨ÐµÒZеÒ`¯éTvß㠨еÒÒ¹o_ü« ɳÐAÒv, `±^ÒÂÛе¿ E_ªVFxVµ ¿Ïеo¢è¸ÛеxÐµÇ ÀVµ³ÐAÒy×üÐF¿³ÐAÒ. `±ß´nÐl¨ÐµÒxÐµÒ ¬Ðµ`±\`±ª«Â÷òxе #¨Ðµ`¯³ÐA_ ¥ñlÛеÒ. »¨Ðµ³DAÑx« "xVµI_¬ñµ'xеI #xеÒy×Ç_S« "ÅLZÐµé¿ @¡^'¥× ¨ÐµfJxе #¨Ðµy«n«Iá ÀVµqy[FÁ_ÀеÒÇ_^é `±ZеÒI_À«÷.

* ´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


©ö³×³AÒÒxݵ ´âè¸Û«xеo¬Ðµ ¬ÐµüÐFRS«Iy[F...

bÄ...É y«³ÐAål¨VµÒ! ¬µó ¿ÒüÐFÒ Ü¯I¨Ðµé âí³«å[ly«¿¬× ´âè³ÐA_¦@Ðl¨DµÒÑ i¡xе`±Û«¿¬× ܯì³ÐA`±S[µ_ÛеxеÒyרеÀеÒJ. #y[FÁxVµI x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ øâNyKF ³×¥Ýl y[F_üKFü« »x×á i¡xе`±Û«¿¥× xеª[F_fx« ©ö³×³AÒÒxݵ âè´¬ÐµÇ ´âè¸Û«xеo¬Ðµ ¥ñlÇ_S« âN¥ñlÛеÒ. yþIá ܯI¨Ðµé ªDFѪ[F¥Ýlò YS« ©ö³×³AÒÒxݵ ʱ³ÐAÒ ÕÒÛеxVµ ³«¨ÐµSе_ ¨ÐµÒxе_ üÐF¨ÐµÒI_Àе¨ÐµÀеÒJ. ‚ ¢è`ö`¯_, üÐFÒål`¯Ò_ÛÐµß yÐF]Ûе, Àе_Sjµ³«å[l, `¯Ò¨Ðµ³ÐAÍ`¯Ò_Ûеß, LüÐFx׶ÜöI ¨ÐµüDFѳ«¿Ò i¡xе`±Û«¥ñl yÐFÛ«? byÐF i¡xе`±Û«¿¥× ©ö³×³AÒÒxݵò ʱ³ÐAÒ½ ¨ÐµÒxеy[F üÐFÒ³ÐAÒã¥ñl¨«? â謡eÐl¦@ólѳÐAÅ¥× ¨Ðµé¿X, @¡¿³«Ë¥× ZеÒƯ.¨Ðµ³ÐA¿…, yjF¿ÒüÐFÒ´³ÐA_¥× #_L÷, LüÐFÛVµyÐFÕ³ÐAÒyÐFI yÐF]Ûе¥× æ.`¯³×L, üÐFÒ³ÐAҨеÃIÅÒ_fxе Î`cÒoSеÒ, £_GâN^Ò ¨ÐµüDFѳ« f´¬¡¿¥× yÐF§`cÍǨеéß¿xÐµÒ »¨Ðµ³ÐAÒ ¨ÐµÒßJâN¬¡³ÐAÒ? üÐFÒ¥ñl£y«¨Ðµ$ yÐF]Ûе¥× L¨ÐµÒÒxеxÐµÒ ÕÒ³ÐAÒ ¨ÐµÒßJâNZе鳫? ©ö³×³AÒÒxݵ â贬е GüÐFi¡³ÐAS«Iy[F, ´âè¸Û«xеo¬Ðµ ¥ñlÇ_S« âN¨ÐµS«Iy[F #xVµyÐF y«³ÐAå«¿Òx«á³AÒÒ. i¡xе`±Û«¿Ò y«ÛеI ¹fJ¬Ðµ_ü« ÀDµ`±v¨ÐµÀеÒJ. i¡xе`±Û«¿¥× ©ö³×³AÒÒxݵy[F üõ³ÐA¨Ðµ{ZеҨDµÒÑxе âè´¬ñµ ¨ÐµÃ_SVµG. ¨Ðµ¿Ò¨Ðµ¿éS[µJxе `¯_Ûе³«TÞ¿Ò ¥ñl¨ÐµÃ. ´âè¸Û«xеo¬Ðµ ¥ñlyÐFâN¨ÐµÀеÒJ. #G ¨Vµ³VA `¯_üÐFX. yÐF]Û«üÐF¨ÐµÒx«Iá £ª[F â贬е ¨ÐµÃ_^Ò_G. i¡xе`±Û«¿¥× ©ö³×³AÒÒL_ Àеéܱ_ÀеSе¨VµÒ ¬Ðµ`±v xе^xÐµÇ #¨Ðµy«nÐl_ ¨ÐµÃ_SеÛеÒ. #Å yÐF¿y«¿_ I÷ÀVµ â贬е¿Ò y«¨ÐµÃ. t Å`cZеÒ_ üÐFÒßã_ÀVµ ¬ÐµxеÇxеá øâNyKF ³×¥Ýl y[F_üKF b¨VµÒiÝl xеÒ_f @ólÑ^`±SеS«Iy[F #y[FÁxVµI ¬ÐµxÐµÒ w`¯ÒÇxVµ âè߬×ÜcyÐF_ x«¿Òüרе_¬ÐµÒy[F ¬ÐµûR_f "`¯_¢è³ÐA_'¥× xеª[F_fxе^Ò½ü« ÀDµâèã³ÐAÒ. ë Å`cZеÒ_ `¯_¢è³ÐA_ f´¬Ðµ I³«¶¬Ðµ yjF.nVl. yÐFS[µZÐµé¿ ¨Dµ_yÐF^ yÐF§`cÍ ¬Ðµ¨ÐµÒÒ¶SеÒ, #`±\SÐµÒ f´¬Ðµ I³«¶ål_¥× âè¿Ò`±_ÀеÒÇxеá yjF.nVl. ³«¸Û«yÐF§`cÍ x«¬× ÀDµ`±vSе_¨Ðµ¿½ ³«ZеÒS«Iy[F ¢è`öܯ_À«xеÒ. "`¯_¢è³ÐA_' ¬Ðµ³«Ú¬ÐµxVµ #y[FÁxVµI ´ª«iólSjµ y[F_üKFü«, ¨ÐµÒ¸Ûеo¬Ðµ³ÐAüÐFX ¨ÐµÒð³«Ëü« ¨Dµ÷ûâN¨ÐµSе_ Àеߴ¬Ðµ. byÐF ¦@¡xеҨеÒX ¨Ðµoy[Fã¬ÐµÚ_, £`öҨеÒÒ¹ ´`±L¾ #I¬Ðµ³ÐA ¢è¸Ûеo_. #_L÷, ¢èÅ´X, L¨ÐµÒÒxе, ¨«å[lU, LZеÒ`¯Ò¸Ûе ¨Ðµ_ª[F xеªjF¨ÐµÒålÒ¿Ò yÐF]Û«x«³AÒÒyÐF¿Òü« ¨Dµ¿Òüþ_ÛеSе_¥× tx«ª[F #¦æ³ÐAÒfüÐF¿ I³«¶¬Ðµ¿Ò, ¢è¨ÐµéqyÐF @¡¸Ûеo¬ÐµüÐF¿ Ûе³ÐAÓÇ¿Ò, ´`±i¡¾¨Ðµ_¬ÐµÒ¥ólÑxе ³ÐAÀе³AÒҬе¿ â贬е ¨ÐµÒ³ÐAҨе¥ñlIG. 1950 xеÒ_S[µ 1970 ¨Ðµ³ÐAÇ ¬óµ¿ÒüÐFÒ

yVF£Ò¥Ýl TODAY

77

ܯI¨ÐµéÇ `¯Ú³ÐAÍZеÒÒüÐF_ #I ÀDµ`±\yרеÀеÒJ. ¨ÐµÒxе ³ÐAÀе³AÒҬе¿Ò #ÛеÒTެе¨DµÒÑxе ¨ÐµÒ³ÐA`±Ã³«I yÐF]Ûе¿Ò ¨Dµ_S[µ¬óµ³ÐAÇ #_G_À«³ÐAÒ. yþIá ܯI¨Ðµé¿Ç ¨ÐµÒé¿ yÐF]Ûе @ól_ü«È xеÒ_S[µ w`¯ÒÇx«á ¨«ª[Fy[F ¬óµ¿ÒüÐFÒÛеxе_ üÐFÒ¦@¡$_ÀеSе_¥× ¬Ðµ¨ÐµÒ ´`±X¦@Ðl yÐFxе`±ßÀ«³ÐAÒ. ÅLZеé, ¨«ÜöI, #xеá`±r³ÐAÍ, LüÐF`±X ¨DµÒÒÛе¥ólÑxе ´`±¨ÐµÒÒ¹ `¯_`¯ì¿ ܯI¨Ðµé¿Ò ÅSеÒÛе¿¨ÐµÃ¬ÐµÒ_ªVF `±^Âå«¿¥× `±_SеüÐF ¨«¬¡¨Ðµ³ÐAål_ ¨ÐµÃ_SVµG. t ܯI¨Ðµé yÐF]Ûе¿Ò b_ª[F÷½âèÄ ÀеßJ_ÀеÒÇxVµ¨«eÐlÒC. #_ÛÐµÒ¥× Å`cZеÒ_ ¨ÐµÃ_SVµG. ¬óµ¿ÒüÐFÒxеÒ_f Üö_Ä¥×y[F »x×á yÐF]Ûе¿xÐµÒ w`¯ÒyDF$C ÅLZеҨе_¬Ðµ_ ÀVµÜ¯xеG ¨ÐµÒxе yjF.nVl. »¥Ýl.Å.´`±¢èÛKµ. b¿¨Vµ¿Ò`±ÃPn«³ÐAÛе, b¿½ßyÐF_P`¯`¯Ò³«¥Ýl, `¯_¬¡xе_P£S[µÄÄ, ¨ÐµÒéüÐF¨ÐµÒxе`¯Ò¿ÒP ÅÒ¿xݵ, ¨ÐµüDFѳ«¿Òx«á³AÒÒ. ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ »x×á ÅLZеҨе_¬Ðµ¨DµÒÑxе ¬óµ¿ÒüÐFÒ f´¬¡¿xÐµÒ Üö_Ä¥× `±Ãxеßᳫ¶ål_ Lßâè³ÐAÒ. ¥ólyÐFÁ¥ñlxеIá ¨ÐµÃx«á³AÒÒ. #Ûе_¬¡ syÐF Àеߴ¬Ðµ. i¡xе`±Û«¿Ò ´âè¦@Ðl¨Ðµ_ y×¥×v³AÒÒ ¢è_Üø±Òy«¿Ò ³«Lo¨VµÒ¿Ò¬ÐµÒxеá ÛеnÐl¥× yjF.nVl.ÅQ³ÐA¥¡À«³ÐAo "yÐFx«oÛ«xе_' #xVµ ܯI¨Ðµé¬× ³ÐA_üÐF´`±¨VµnÐl_ ÀVµÜ¯ #`±LZеÒ_ ÀеÅÀеén«³ÐAÒ. tZеÒxе i¡xе`±Û«¿¬× ¬Ðµxе `¯¬¡ã Àеéܱ y«_¬¡³«¨ÐµÃI ÅÒI¨ÐµÒ¨ÝµÒ ü«o³ÐA_ªjF ©ö³×ü« ÀVµn«³ÐAÒ. ZеÒ{ ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃ¬× ¥ólyÐFÁ¥ñlxеIá i¡xе`±Û«¿Ò wn«³ÐAÒ. #Å #Xü« ÅSеÒÛе¿¨ÐµÚSе_ ¨Ðµ¿xе syÐFÛеnÐl¥× Å`¯ÒüÐFÒ`±Ãª[FÂxе ´Ê±ÏÐµÇ¿Ò X³ÐA`¯Áß_À«³ÐAÒ. »{ ³«¨Ðµé³«¨ÐµÃ xеª[F_fx« ܯI¨Ðµé ÅSеÒÛе¿ yÐF`cÂ_ y«¨ÐµSе_¬× tZеÒxVµ `¯ÚZеÒ_ü« ³«¨ÐµÒyÐF§ºèÍ øܱ÷_Ư #xVµ `±_ܱåjl `¯_`¯ì ¢èìܱ_ÀеÒyרеSе_ Lßû_G. ¬Ðµ¨ÐµÒ b¨VµÒiÝly[F ¬Ðµûxе yÐF]Ûе¿Ò ³«yÐFâN¨ÐµSе_¨Ðµ¿xе ¨ÐµZеÒ`¯Ò ´`±¦@¡¨Ðµ_ ¨Ðµ¿xе syÐF ÛеnÐl¥× ZеÒ{Ât³KA, #y[FÁxVµI¿Ç yÐF`cÂy«¿_ YS« ¨ÐµfJ_G. »^Ҩе_ª[F ܯI¨Ðµé wʯã ÅLZеҨе_¬Ðµ_ #¨ÐµÃ¬ÐµÒ_Û× ¬óµ÷ZеÒI #ZDµé¨ÐµÒZеÒ_¥× `±S[µâNZеé³ÐAÒ Ûе³ÐAÓyÐF, I³«¶¬Ðµ¿Ò. `¯ßü«R #`±\SVµ Üö_Ä¥× Zеé_´² ZеÒ_üKF¨DµÒxݵü« #ÅÒ¬¡@Ýl "L_W³KA'¬× ÅLZеÒ|Sе_y« ¨Dµéû_À«³ÐAÒ. yjF.nVl. ¨DµÑ.Å.³«¨ÐµÃ L_W³KA `öÇÁ¿Ò yþI "I`±\¥¡_ª[F

´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF


¨ÐµÒIÜc'¬× ZеÒ{Ât³KAy[F X³ÐAÒüÐFÒ¥ñlI b¨VµÒiÝl w`¯ÒyþÀ«J³ÐAÒ. t ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ZеÒ{Ât³KA Zеé_´² ZеÒ_üKF¨DµÒxݵü« f¨Ðµß¨Ðµ³ÐAY ´Ê±Ïеǿ `ö§ÛеZÐµé¿¥× I÷fâN¨ÐµSе_ Àеߴ¬Ðµ. "¬¡¬¡ ¨ÐµÒxе¨ÐµSеÒ' ܯI¨Ðµé¬× ¬óµ¿ÒüÐFÒ Ü¯I¨ÐµéxÐµÒ syÐFÁ¢èßü« ^³ÐAxݵ Xܱvxе Ûе³ÐAÓyÐF³ÐA¬Ðµá Û«`¯ß x«³«ZеÒål³«¨ÐµÃ #y[FÁxVµII "ùSе_¬Ðµ`¯Òã¿ ¨VµÒSе' »y[FÁ_f "´Ê±¨Ðµé¦æÊcyÐF_' Lßܱ_f ¥ólyÐFÁ¥ñlxеIá ÜöªÝFò yþª«ÂSеÒ. byÐF ©ö³×³AÒÒxݵ ¨Ðµ¿Ò¨Ðµ¿Ò ¨ÐµrSеSе_ »`±\SÐµÒ ¨DµÒÒÛе¥ólÑ_G? ¬óµ¿ÒüÐFÒ ³ÐAÀе³AÒҬе¿xÐµÒ `±yÐFÁÇ Ö±ª[F ðȨеÃSKµ xеÒ_f GüÐFҨеÒX ÀVµ`¯ÒÇxеá ÕS[µZDµé ܯI¨Ðµé¿Ò y«©± yþª[F Ûе³ÐAÓÇ¿Ò `¯ÚZеÒ_ü« yÐF]Ûе¿Ò ³«`¯ÒyרеSе_¬×xVµ. syÐF`±\SÐµÒ ¿£Ô´`±X`cÒ~¥ólÑxе ³ÐAÀе³AÒҬе¿Ò, ³ÐAÀе³AÒÒ´¬ÐµÒ¿xÐµÒ üÐFÒßã_f ܯI¨Ðµé ³ÐA_ü«Iy[F tðÚI_ÀVµ ¢è_´`±Û«ZеÒ_ ¨ÐµÃ_SVµG. yjF.nVl. Û«nÐl³ÐA]G ÖöÑÛе³«@¡ÛKµ xеÒ_f ¨ÐµÒ´Û«Æ¯ ¨ÐµÊ¯ã Ũеéx«´nÐlZеéIy[F ¨ÐµfJ tðÚI_fxе #xеá`±r³ÐAÍ I³«¶¬Ðµ¿ øâ°ª× `±´XyÐF¿¥× Àеéܯxе üÐFÒ³ÐAÒã_G. yÐFÅy[F #_¬Ðµ üõ³ÐA¨Ðµ_ bÀVµJ¨«³ÐAÒ #¦æ³ÐAÒfüÐF¿ I³«¶¬Ðµ¿Ò. ZеÒÛеhxе`±rS[µ `¯Ò¥×Àеx« ³«å[l, #ßyDF`±rS[µ yõ`¯¿o, ³ÐA_üÐFx«ZеÒyÐF¨ÐµÒ¶, txе_Ûе³«¨ÐµÒ_ ¨Ðµ_ª[F ³ÐAÀе³AÒÒ´¬ÐµÒ¿ ©¯ßZеҥÝl xе¨Ðµ¿¿Ò ¬óµ¿ÒüÐFÒ Àе¿xе f´¬¡¿Òü« ³ÐAéâ°_ÛеSе_ ¨DµÒÒxеáª[F `¯_üÐFX. üõ³ÐA¨Ðµ{ZеÒÒ¿Ò ¨ÐµÒÒ¹o¨ÐµÒ_´X L¿üÐF_ ¨Dµ_üÐFeÐl³«¨ÐµÃ n«½@Ýl `±ÛеÔXy[F tÛеÒo¿Ò. ¨Ðµé³ÐAҨеÒé¿ ´ü«¨Ðµé¿¥× ¨ÐµÃxеá ܯI¨Ðµé ]GZVµÒ^³ÐAÒ½ »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF ª«yKFò ÀDµ÷½_ÀеÇ_S«, ÕyjF½ ʯªÝF¨DµÒ_ªÝFò¥× x«¨ÐµÒ¨Ðµé´¬Ðµ`±Ã #¨ÐµÒ¶y«¿Ò Àеéܱ`¯é㠨еÃ_SVµ¨«³ÐAÒ. ùܯª[F¨×¿Ò xDµ¿ ¨Ðµé¨ÐµÒéeÐlÒC w`¯ÒÇ_^é yÐFeÐlÒC ¨ÐµÒé`¯ÒÇxVµ¨«³ÐAÒ. xе`cÂâNZVµÒG ¨Ðµé´¬Ðµ_ `±_À«³AÒÒw¿Ò. »_ÛеÒyÐF_ªVF »_^³KAªDFÑxݵ¨DµÒ_ªÝF ª«yKFò ¨ÐµÀVµJG `±_À«³AÒÒw¿yVF. `öõƯø`±Ã¥Ýl yÐF¥ólÏеxݵ I¥Ýl #xеá^Ò½_SVµG `±ßܯìX. ´`±X ´ü«¨ÐµÒ_ ¨Dµ$C ÀDµyKF ÀVµZеÒSе_ ¨Ðµé ¨Ðµ¿½ y«Ûеx«á³ÐAÒ yÐF¨ÐµÒߤZеҥÝl ª«yKFò ¨«eÐlÒC. #`±\SÐµÒ 25

yVF£Ò¥Ýl TODAY

78

¨Vµ¿ Lx«¦@¡¥×`±Ã ¨ÐµÃxÐµá ¨ÐµreÐlCÇ n«½@Ýl ܯ`¯Â¨ÝµÒ #¨ÐµÒ¿Ò ÀVµ`¯éã tÛVµn«¿Ò i¡k ÀVµn«³ÐAÒ. ¬óµ¿ÒüÐFÒÛVµnÐl_ #¸Gy«³ÐA_¥×y[F ¨ÐµfJxе ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ `±ª«á¿¥×, xеüÐF³«¿¥× ¨ÐµÃxеá #`¯¶ÄZÐµÒ »ûOæ^³ÐAÒ½ nÐl³ÐAålÒiþfJ ¬Ðµ¨ÐµÒY n«½@Ýl ܯ`¯Â¨ÝµÒ y«¨«¿x«á³ÐAÒ. ³«Ë ¬Ðµ¿ÀеÒÇ_ªVF q¨×¿Ç yþÛе¨Vµ¨ÐµÒÒxеáG. ³«‡¨ÐµÒ_¬¡ n«½@Ýl ܯ`¯Â¨ÝµÒ #¨ÐµÒ¥ólÑâN³AÒÒ_G. #`±\SVµ ßÈiólÑxе f³ÐA_WÅ "uólÑÄ' ¨Ðµ`¯éeÐlÒC, ª«yKFò ¬ÐµûRâN¨ÐµSе_¨Ðµ¿xе `±_ܱåjlÛ«³ÐA½Ç ¨ÐµfJxе Êc³KA Àеéܯ b_Sе´©¯Â æ¬Ðµã³ÐAâN³AÒÒ_G. yÐF§`cÍ_³«Ë "@þæÞ÷ ´£`ö¶xеá'Ç YS« #ÛVµ ³VA_q¥× Êc³KA ¨ÐµfJ_G. ©ö³×¿ ´`±¦@Ðl_Lxе_ b`±\SVµ ¨DµÒÒÛе¥ólÑ_G. `¯`öL_ü« ©ö³×¿ ܯI¨Ðµé¿Ç ÉÖ±I_üKFò ¨Ðµ¢èã³AÒÒ. ܯI¨Ðµé @¡üÐFÒx«á @¡ü×yÐFâN³AÒÒx« x«¿ÒüÐFÒ ¨«³«¿Ò tS[µ¬ñµ Êc³KA ¨Ðµ`¯Òã_G. fxеá ܯI¨Ðµé¿Ç t ¢í¿¦@Ðlo_ ¥ñlÛеÒ. ܯI¨Ðµé ßÈiÝl y«¨«÷. @¡üÐFÒ_ÛеI ¨Ðµ&¬Ýµ `±æ½Ü¯ªjF ³«¨«÷. xDµ¨ÐµÒ¶Gü« `±Ã_ËÇ_ªVF ù¦@ólÑ ³×Ë¿Ò ÛVµÇ¬ÐµÒ_G. n«½@Ýl ¥ñlxе`±\SÐµÒ #ª«½ £XyVFÅ. nÐl_yÐF³«¦@Ðl³ÐAål_ ¨Ðµ_ª[FÅ #xеé`öo¨DµÒÑxе ÅLZеÒ_ ¢è¸G_À«³AÒÒ. #`±\SÐµÒ n«½@Ýl ¨ÐµÃ_ªVF ¢è¸Ûеo¨ÐµÒZVµÒoÅ y«ÛеÒ. nÐl_yÐF³«¦@Ðl³ÐAål_ ø`±Æ¯Â y«©± ¨ÐµÀ«JyÐF YS« `±_ܱåjl ÀDµZеÒoS«Iy[F S[µ´Ü¯Â£éo^³KAò ¥ñlyÐF I³«¶¬Ðµ `±S[µxе Ïצ@Ðl ÀDµ`±vxе¿Å y«ÛеÒ. Àеé¢èãxеxÐµá ¨«S[µyÐF¥¡½ ´Ü±¨Ðµro ¨VµÊ¯¨«³ÐAÒ. ßÈiÝl y«Ç_S«xVµ ¨Ðµ_Ûе ³×Ë¿Ò (´Ü±¨Ðµro¿¥×) tS[µxе ܯI¨Ðµé #I âè_Sjµ £i¡³×½ ÀDµ`±\yרеSе_ ë ¨«o`¯yÐF³ÐAãÇ ¬óµ¿Ò`¯Ò. n«½@Ýl ܯ`¯Â¨ÝµÒ ©ö³×¿Ò £¿`±SеS«Iy[F syÐF y«³ÐAål¨DµÒѬñµ, `±Ã÷I Àеéܯ xеyÐFÁ¿Ò ¨«¬ÐµÖ±^ÒÂÇxеá^Ò½ü« yÐF]Ûе, ´©¯Áxݵʱ½, ¨Ðµé^¿Ò, Ûе³ÐAÓyÐF¬ÐµÚ_ #_^é ¨Ðµxݵ¨DµÒxݵ ºNü« ܯI¨ÐµéxÐµÒ GüÐFi¡ßJ, ©ö³×¿ ´âè`±yÐF_ `¯_âèG_f yÐF]Ûе_¬¡ ©ö³× ÅnÐlÚ³ÐAé`±_¥× YßJ, `±£Þ_ üÐFSеÒ`±ÃÇ_^ÒxÐµá ¨«ß ¢èÚ³ÐAì_ ¨ÐµÒ³þyÐF y«³ÐAål_. ܯI¨Ðµé I³«¶ål_ üÐFÒß_f ùæܯSjµ¿Ò ¬óµ÷ZеÒI, ùÛ× ³ÐAyÐF_ü« Sе£ÒÞ `¯_ÀÐµÒ¿Ò ¬óµfJ ǨеҶß`¯Òãxеá I³«¶¬Ðµ¿Ò ©ö³×³AÒÒxݵ ¨Ðµ¿Ò¨Ðµ¿éSеÒ`¯Òãxеá i¡æ¬¡¥× ¨DµÒÒÛеª[F¨«³ÐAÒ. yjF.nVl.Àе´yÐFâèå[l ÅLZеé #¸GxVµ¬Ðµ¿¥× syÐF³ÐAÒ. tZеÒxе `¯ÚZеÒ_ü« ³ÐAÀе³AÒҬе. `±´Xy«¸G`±X. tZеÒxе I߶_fxе ܯI¨Ðµé¿Ç ´Ü¯ÁƱ ³ÐAÀе³AÒҬе ¨Ðµé´¬Ðµ_ ܱ_üÐF$. ÅLZÐµé¨«ß Ü¯I¨Ðµé¿ üÐFÒß_f ´`±¬ñµoyÐF_ü« ´`±¢èãÅ_À«÷òxе `±I¥ñlÛеÒ. ³ÐAÀе³AÒҬе üþ`±vÛеxе_ ùÅÒª× syÐFÁ¨Ðµé^¥× ÀDµÜ±vxе `¯_Ûе³ÐATÞ_ bG. ܱ_üÐF$ x«üVFnÐlÚ³ÐA³«¨ÐµÃ ü«³ÐAÒ ÀеIâNZеé³ÐAÒ. syÐF `±´XyÐF¥× Àе´yÐFâèå[l øâ°ª× ´`±ÀеÒß_f, ܱ_üÐF$ ÀеIâN³AÒÒxе ¨«³ÐAã ¨Vµn«³ÐAÒ. ܱ_üÐF$ »¥¡ ¨ÐµÃ_ª«³×, Àе´yÐFâèå[l »¨Ðµ³× ¬óµ÷ZеÒyÐFâN¨ÐµSе_¨Ðµ¿xе â°³ÐAâè^Ò Lßû ¨ÐµÃ_^Ò_G. Àе´yÐFâèå[l #`¯_u¡oyÐF ÅÒ´¬ÐµÒ¥þyÐF³ÐAÒ #G Àеéܯ xþÀеÒJÇx«á³ÐAÒ. syÐF ÅÒ´¬ÐµÒSÐµÒ Lßû_G øâNxݵ ÀVµÜ¯ ÀDµâèvSеÒ. #`±\SÐµÒ Àе´yÐFâèå[l ü«³ÐAÒ "¨«³ÐAÒ ¨VµÜ¯_G yÐF³DAyVFÂ' #x«á³ÐAÒ. ܱ_üÐF$ #xVµ ³ÐAÀе³AÒҬе ¥ñlyÐFâN¬ñµ Àе´yÐFâèå[l £Xy[F ¥ñlxеªVF½ #xVµ #³ÐAì_ syÐFÁ ¨«yÐFo_¥× ÀDµâèv³ÐAÒ. ܱ_üÐF$ ÀеIâN¨ÐµSе_, Àе´yÐFâèå[lü«ß #x«³×üÐFo_ ¬Ðµ³«Ú¬Ðµ ¨ÐµfJxе ÅLZÐµé¨«ß f´¬¡¿Ò ´âè¦@Ðl¨Ðµ_ y×¥×v³AÒÒxе Å`cZеÒ_ ¨ÐµÒxÐµÇ ¬óµ¿Ò`¯Ò. b`±\SÐµÒ ¬óµ¿ÒüÐFÒ ³ÐAÀе³AÒҬе¿ yÐF]Ûе¿Ò »¨ÐµßyjF #yÐFÁ³VA½ÛеÒ. #¥¡üVF ¬óµ¿ÒüÐFÒ yÐF]Û« x«³AÒÒyÐF¿Ò YS«! yÐF³ÐAÒÍS[µ À«¨ÐµÃy[F »x×á y«³ÐAå«¿ÒxеáªVF½, ©ö³×³AÒÒxݵ ¨Ðµ¿Ò¨Ðµ¿éSеS«Iy[F `¯¨«¿Ïе y«³ÐAå«¿Ò.

-x«üÐF³«Ë ´âè³ÐA_¦@׬еò¨Ðµ `¯_fyÐF

CableToday  

1st magazine Telugu

CableToday  

1st magazine Telugu

Advertisement