Page 1

Energetyka słoneczna

1

Energetyka słoneczna Energetyka słoneczna – gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. Od początku XXI wieku rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2012 roku łączna moc zainstalowanych ogniw słonecznych wynosiła 100 GW (wzrost o 41% w stosunku do 2011 roku, 900% od 2007 roku)[1] i zaspokajały one 0,4% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Elektrownia słoneczna Nellis w Stanach Zjednoczonych

Promieniowanie słoneczne Do górnych warstw atmosfery Ziemi dociera promieniowanie słoneczne o natężeniu napromieniowania 1366,1 W/m² (patrz stała słoneczna). Oznacza to, że całkowita moc docierająca do atmosfery wynosi około 174 petawatów. Około 30% tej mocy jest odbijane natychmiast w kosmos, a kolejne 20% jest pochłaniane przez atmosferę. Do powierzchni Ziemi dociera około 89 petawatów, co oznacza średnio około 180 W/m². Moc ta nie jest rozmieszczona równomiernie: obszar oświetlony światłem padającym prostopadle z góry może otrzymać do 1000 W/m², natomiast obszary, na których trwa noc, nie otrzymują Rozkład nasłonecznienia kuli ziemskiej z uwzględnieniem wpływu atmosfery ziemskiej. Zaczernione obszary (kropki) mogłyby pokryć bezpośrednio nic. Po uśrednieniu cyklu dobowego i całkowite światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną (18 TW rocznego najwięcej energii otrzymują obszary przy czyli 568 Eksadżuli (EJ) rocznie), gdyby zostały pokryte ogniwami o równiku, a najmniej obszary okołobiegunowe. efektywności 8%. Sumaryczna energia, jaka dociera do powierzchni poziomej w ciągu całego roku, wynosi od 600 kWh/(m²*rok) w krajach skandynawskich do ponad 2500 kWh/m²/rok w centralnej Afryce. W Polsce wynosi około 1100 kWh/(m²*rok). Z 89 petawatów docierających do powierzchni, około 0,1% jest wykorzystywane przez rośliny w procesie fotosyntezy. Zmagazynowana w ten sposób energia jest


Energetyka słoneczna

2 źródłem zarówno żywności, jak i paliw kopalnych. Całkowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi około 18 terawatów, czyli około 0,02% mocy promieniowania słonecznego. Szacuje się, że wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego zawierają łącznie około 430 ZJ energii, co odpowiada energii jaka dociera ze Słońca do Ziemi w ciągu 56 dni. Cała energia promieniowania słonecznego pochłonięta przez Ziemię, również ta wykorzystana w jakikolwiek sposób przez rośliny i zwierzęta, przekształca się w ciepło, a następnie jest emitowana w postaci promieniowania podczerwonego w kosmos.

Teoretycznie dostępna energia źródeł odnawialnych w porównaniu z aktualnym światowym zapotrzebowaniem.

Uzyskiwanie energii z promieniowania słonecznego Konwersja fotowoltaiczna Ogniwo fotowoltaiczne to urządzenie służące do bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów, o energii większej niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (nośniki ładunku) do obszaru p. Takie przemieszczenie ładunków elektrycznych powoduje pojawienie się różnicy potencjałów, czyli napięcia elektrycznego. Po raz pierwszy efekt fotowoltaiczny zaobserwował A.C. Becquerel w Ogniwo fotowoltaiczne 1839 r. w obwodzie oświetlonych elektrod umieszczonych w elektrolicie, a obserwacji tego zjawiska na granicy dwóch ciał stałych dokonali 37 lat później W. Adams i R. Day. Obecnie znanych jest wiele typów materiałów umożliwiających uzyskanie efektu fotowoltaicznego. W przemyśle najczęściej wykorzystywane są ogniwa zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego, ale produkuje się też ogniwa oparte na krzemie polikrystalicznym, krzemie amorficznym, polimerach, tellurku kadmu (CdTe), CIGS i wielu innych. Intensywny rozwój przemysłu fotowoltaicznego w ostatnich latach pociąga za sobą duże zainteresowanie badaniami nad wydajniejszymi i tańszymi ogniwami.


Energetyka słoneczna

3

Konwersja fototermiczna Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię cieplną. W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głównie w małych instalacjach m.in. do pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. Konwersja fototermiczna aktywna wykorzystywana jest głównie do podgrzewania wody. Popularne są zarówno zastosowania w domkach jednorodzinnych (2-6 m² kolektorów słonecznych), jak i duże instalacje (o powierzchni kolektorów słonecznych powyżej 500 m²) (ciepłownie) dostarczające ciepłą wodę do budynków wielorodzinnych, dzielnic, czy miasteczek.

Konwersja fotochemiczna

Kolektory słoneczne do ogrzewania wody w Grecji

Schemat słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej A – Kolektor słoneczny, B – pompa, C – grzejnik pomocniczy, D – ciepła woda użytkowa, E – woda powrotna.

Metoda fotochemiczna to konwersja energii promieniowania słonecznego na energię chemiczną. Jak dotąd na szeroką skalę nie jest wykorzystywana w technice, ale zachodzi w organizmach żywych i nosi nazwę fotosyntezy. Wydajność energetyczna tego procesu wynosi 19–34%, w przeliczeniu na energię jaka jest gromadzona w roślinach (ok. 1%), jednak istnieją ogniwa fotoelektrochemiczne dysocjujące wodę pod wpływem światła słonecznego.

Termoliza wody W wysokich temperaturach (ponad 2500 K) następuje termiczny rozkład pary wodnej na wodór i tlen. Otrzymanie tak wysokiej temperatury jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich zwierciadeł skupiających promienie słoneczne, zatem rozbicie wody na wodór i tlen nie stanowi problemu. Trudne jest natomiast rozdzielenie tak powstałych gazów. Przy obniżaniu temperatury następuje bowiem ich ponowne spalenie (powrót do postaci wody). Trwają prace nad efektywnymi metodami rozdzielania wodoru i tlenu w tak wysokiej temperaturze. Pod uwagę brana jest między innymi efuzja możliwa dzięki dużej różnicy mas atomów wodoru i tlenu, oraz użycie wirówek. Konieczność pracy w tak wysokiej temperaturze powoduje duże straty energii, wysokie koszty budowy urządzeń ich szybkie zużywanie i małą sprawność.


Energetyka słoneczna

4

Wieże słoneczne Wieża słoneczna to bardzo wysoki komin słoneczny, w którym energię ruchu powietrza przekształca się na energię elektryczną za pomocą turbiny wiatrowej połączonej z generatorem.

Wieże słoneczne PS10 i PS20 koło Seville w Hiszpanii

Zastosowanie energii słonecznej Skala indywidualna Ponieważ koszty otrzymywania energii elektrycznej ze światła słonecznego były zawsze wielokrotnie wyższe niż przy wykorzystaniu innych źródeł energii, przez długi czas była ona stosowana jedynie tam, gdzie ich wykorzystanie było bardzo utrudnione lub niemożliwe. Przykładem takich zastosowań były: • urządzenia przenośne wymagające niewielkich ilości energii, np. kalkulatory, zegarki elektroniczne, • trudno dostępne miejsca, gdzie doprowadzenie linii elektrycznej byłoby nieopłacalne, np. domy stojące pojedynczo, kamery monitorujące, fotoradary,

Zasilany energią słoneczną Tramwaj Wodny na Brdzie w centrum Bydgoszczy

• pojazdy, w których wykorzystanie innych źródeł energii byłoby nieopłacalne, np. sztuczne satelity, jachty żaglowe, wozy kempingowe. Energetykę słoneczną wykorzystuje się coraz powszechniej. Związane jest to, między innymi ze spadkiem cen (100-krotnym w latach 1977-2003 - patrz "ekonomika" poniżej), z większą dostępnością technologii, programami dofinansowania instalacji

Zasilanie akumulatora jachtu za pomocą ogniwa fotowoltaicznego

tego

typu


Energetyka słoneczna

5

urządzeń, rosnącą świadomością ekologiczną oraz wzrostem cen energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł. Na rynku pojawiły się również nowe rozwiązania łączące tradycyjne źródła energii (np. LPG) z energią słoneczną, które umożliwiają uniezależnienie się od negatywnych warunków atmosferycznych (np. w czasie zimy).

Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania budynku

Skala przemysłowa Od początku XXI wieku różne państwa zaczęły wprowadzać subwencje na budowę przemysłowych instalacji słonecznych: min. Niemcy, Czechy, Francja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Słowacja, Serbia, Bułgaria, Chiny, Tajwan, Indie, Korea Południowa. Wywołało to gwałtowny rozwój fotowoltaiki przemysłowej. Od 2000 roku produkcja ogniw fotowoltaicznych na świecie rozwija się w tempie około 40% rocznie. W 2000 roku wyprodukowano ogniwa o łącznej mocy 277 MW, w 2005 o łącznej mocy 1782 MW, a w 2010 o łącznej mocy 24 047 MW. Wzrost ten spowodował stopniowy spadek cen ogniw słonecznych. W styczniu 2002 roku średnia cena ogniw wynosiła około 5,5$/wat, w styczniu 2012 roku wynosiła 2,3$/wat.

Widok na elektrownię słoneczną SEGS III–VII, Kramer Junction, CA, USA

Poniższa tabela przedstawia sumaryczną moc ogniw fotowoltaicznych w poszczególnych krajach w MW[3]:

Produkcja ogniw słonecznych w latach 2001-2010 w poszczególnych regionach [2] świata .


Energetyka słoneczna

6

Region 2006 2007

2008

2009

2011

2012

Wzrost 2012/2011

Udział

2899 4170

6120

9914 17 320 25 039

32 643

30,4%

32,6%

16 241

26,9%

16,2%

Niemcy

2010

Włochy

50

120

458

1181

Chiny

80

100

140

300

800

3300

8300

161,5%

8,3%

624

831

1169

1616

2534

3966

7312

84,4%

7,3%

1709 1919

2144

2627

3618

4914

6914

40,7%

6,9%

Stany Zjednoczone  Japonia  Hiszpania

3502 12 803

148

705

3463

3523

3915

4260

4532

6,5%

4,5%

Francja

44

75

180

335

1054

2660

3692

38,8%

3,7%

Belgia

4

27

108

627

1044

2051

2650

29,2%

2,6%

70

83

105

188

571

1408

2408

71,0%

2,4%

1

3

64

462

1952

1959

2072

5,8%

2,1%

14

18

23

26

70

976

1655

69,6%

1,7%

7

8

18

55

205

624

1536

146,2%

1,5%

Indie

30

31

71

101

161

481

1176

144,3%

1,2%

Korea Południowa

36

81

358

524

656

812

1064

31,0%

1,1%

Bułgaria

0

0

1

7

35

141

908

544%

0,9%

Kanada

21

26

33

95

291

559

827

48,0%

0,8%

0

0

0

0

148

508

523

3,0%

0,5%

Austria

26

28

32

53

96

187

422

125,3%

0,4%

Szwajcaria

30

36

48

74

111

211

410

94,2%

0,4%

3

3

3

5

7

17

392

2245%

0,4%

52

53

57

68

88

131

256

95,1%

0,3%

Izrael

1

2

3

25

70

190

250

31,6%

0,2%

Portugalia

3

18

68

102

131

144

212

47,3%

0,2%

Ukraina

0

0

0

0

0

140

140

0,0%

0,1%

Meksyk

20

21

22

25

31

37

52

40,4%

0,1%

Szwecja

5

6

8

9

11

16

24

51,3%

0,0%

Malezja

6

7

9

11

13

14

36

163,0%

0,0%

Turcja

3

3

4

5

6

7

9

28,6%

0,0%

Norwegia

8

8

8

9

9

10

10

4,2%

0,0%

Finlandia

4

4

4

5

7

8

8

0,0%

0,0%

Australia  Czechy  Wielka Brytania  Grecja

Słowacja

Dania  Holandia

Świat 6967 9564 15 981 23 299 40 030 69 871 100 115

43,3% 100,0%


Energetyka słoneczna

Energetyka słoneczna w Polsce Według Urzędu Regulacji Energetyki, całkowita moc ogniw fotowoltaiczych w Polsce na koniec roku 2011 wynosiła około 2 MW. Lista systemów fotowoltaicznych w Polsce o mocy powyżej 20 kW[4]: • • • • • •

Farma fotowoltaiczna w Wierzchosławicach – 1,0 MW; 311 kW, Ruda Śląska, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów; 100 kW, Polkowice, NG2; 82 kW, Łódź, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego; 80,5 kW, Bydgoszcz, Frosta; 54 kW, Warszawa, Centrum Fotowoltaiki w budynku Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej; • 21,42 kW, Rybnik; • 20 kW, Rzeszów, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji; • 20 kW, Warszawa, Ambasada Japonii.

Ekonomika Globalne inwestycje w energię słoneczną w 2012 wyniosły 140 mld dolarów. Zgodnie z prawem Swansona każde podwojenie zdolności produkcyjnych przemysłu solarnego powoduje spadek ceny ogniw fotowoltaicznych o 20%. W latach 1977 - 2013 ceny ogniw spadły 100-krotnie - z 76,67 USD/wat do przewidywanego poziomu 0,74 USD/wat powodując dynamiczny rozwój tego sektora przemysłu zielonej gospodarki. W ekonomice energetyki słonecznej ważny jest aspekt zapewniania maksymalnej wielkości wyprodukowanej energii w najwyższych letnich "pikach" jej zużycia (moc szczytowa), gdy masowo włączamy np. urządzenia chłodzące/klimatyzację) a jednocześnie energia w systemie energetycznym jest najdroższa, ze względu na wysoki popyt. W ten sposób energia słoneczna zapobiega tzw. letnim "blackoutom". W 2012 roku, mimo ograniczenia finansowego wsparcia dla sektora solarnego, w Niemczech zainstalowano rekordową moc ogniw słonecznych - 7600 MW, dając całkowitą moc 32 000 MW dla tego źródła odnawialnego. W Unii Europejskiej instalacje solarne w Hiszpanii, południowych Włoszech, Holandii i w Niemczech osiągają już parytet sieci czyli stają się konkurencyjne wobec energetyki konwencjonalnej. W kolejnych latach, ze względu na spadek cen energii odnawialnej, parytet sieci będzie obejmował kolejne kraje UE.

Przypisy [1] Growth of Global Solar and Wind Energy Continues to Outpace Other Technologies (http:/ / blogs. worldwatch. org/ revolt/ growth-of-global-solar-and-wind-energy-continues-to-outpace-other-technologies) [2] PV NEWS (Greentech Media) (http:/ / www. greentechmedia. com/ research/ report/ pv-news). [3] EurObserv’ER 202: Photovoltaic Barometer (http:/ / www. eurobserv-er. org/ pdf/ baro202. pdf). [4] Lista instalacji fotowoltaicznych w Polsce (http:/ / www. gramwzielone. pl/ zielone/ artykul/ Lista-instalacji-fotowoltaicznych-w-Polsce) dostęp: 09.02.2012.

Przypisy Linki zewnętrzne • Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej (http://ptes-ises.itc.pw.edu.pl/index.html) z siedzibą w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

7


Źródła i autorzy artykułu

Źródła i autorzy artykułu Energetyka słoneczna Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=37892746  Autorzy: ABach, AI, Abaran, Allgau, AnKrol, Andrzej19, Arabasa, ArchCarrier, Arek1979, Argentum, Astromp, Beno, Birczanin, Blueshade, Bolkow86, Borys bond, Catz, Chrumps, CiaPan, CommonsDelinker, Danso, Dariusz Szwed, Gbylski, Gregul, Grotesque, IZ, Jac k, Jakubhal, KacperAl, KamStak23, Kisiel1mk, Lcamtuf, Loraine, Louve, Lukas3, Marekm55, Mdv137, MeusH, Michał Warecki, Mix321, Mlepicki, Modrzyk, Mpfiz, Mpn, Mrnr84201, Mrug, Narmo, Newworldltd, Odder, PanSG, Panek, PawełMM, Pisum, Polimerek, Przykuta, Rabidmoon, Radosław Marzejewski, Rafit, Rafostry, Rentier, Sagi2007, Siałababamak, Skorska, Slaweks, Soia, SolarSoft, Stepa, Stok, Strug, Swalczak, Sympatycznyfacet, Tescobar, Tik, Tilia, Wpedzich, Ziomalitto, Zureks, 77 anonimowych edycji

Źródła, licencje i autorzy grafik Plik:Giant photovoltaic array.jpg Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Giant_photovoltaic_array.jpg  Licencja: Public Domain  Autorzy: U.S. Air Force photo/Airman 1st Class Nadine Y. Barclay Plik:Solar land area.png  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Solar_land_area.png  Licencja: Creative Commons Attribution 2.5  Autorzy: Mlino76 Plik:Available Energy-pl.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Available_Energy-pl.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Available_Energy-4.svg: *Available_Energy-4.png: Delphi234 derivative work: Damonius (talk) derivative work: AI.Graphic (talk) Plik:Solar cell.png  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Solar_cell.png  Licencja: Public Domain  Autorzy: Hidaspal, JackyR, Tdangkhoa Plik:Solar panels, Santorini.jpg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Solar_panels,_Santorini.jpg  Licencja: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported  Autorzy: Stan Zurek Plik:InstalacjaSlonecznaCWU.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:InstalacjaSlonecznaCWU.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Albedo-ukr, Lukas3, Odder, Rocket000, Sergiej87, Tetris L, 1 anonimowych edycji Plik:PS20andPS10.jpg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:PS20andPS10.jpg  Licencja: Creative Commons Attribution 3.0  Autorzy: Koza1983 Plik:Poczta Główna od Brdy b.jpg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Poczta_Główna_od_Brdy_b.jpg  Licencja: Creative Commons Zero  Autorzy: Pit1233 Plik:Solar panels on yacht at sea.jpg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Solar_panels_on_yacht_at_sea.jpg  Licencja: GNU Free Documentation License  Autorzy: Anarkman, Mattes, Tetris L, Toutíorîx, Warden Plik:Solar panels on house roof.jpg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Solar_panels_on_house_roof.jpg  Licencja: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0  Autorzy: Gray Watson User:E090 Plik:Solarplant-050406-04.jpg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Solarplant-050406-04.jpg  Licencja: Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0,2.5,2.0,1.0  Autorzy: Alan Radecki Akradecki Plik:SolarCellProduction-E.PNG  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:SolarCellProduction-E.PNG  Licencja: Creative Commons Zero  Autorzy: S-kei Plik:Flag of Germany.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Germany.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:Madden, User:SKopp Plik:Flag of Italy.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Italy.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: see below Plik:Flag of the People's Republic of China.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Drawn by User:SKopp, redrawn by User:Denelson83 and User:Zscout370 Recode by cs:User:-xfi- (code), User:Shizhao (colors) Plik:Flag of the United States.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_the_United_States.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion. Plik:Flag of Japan.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Japan.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Various Plik:Flag of Spain.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Spain.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado Plik:Flag of France.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_France.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp, User:SKopp Plik:Flag of Belgium.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Belgium.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Aaker, Anime Addict AA, Artem Karimov, Avala, Bean49, Calandrella, Cathy Richards, Cristan, David Descamps, David1010, Denelson83, Docu, Erlenmeyer, Evanc0912, F. F. Fjodor, Fry1989, Homo lupus, IvanOS, Jianhui67, Juetho, Klemen Kocjancic, Lennart, MAXXX-309, Mattes, Megaman en m, Ms2ger, Neq00, Oreo Priest, Reisio, Ricordisamoa, Rinkio, Rocket000, SKopp, Sarang, SiBr4, Sir Iain, Sojah, TeunSpaans, ThomasPusch, Warddr, Wester, Zscout370, 10 anonimowych edycji Plik:Flag of Australia.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Australia.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Ian Fieggen Plik:Flag of the Czech Republic.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_the_Czech_Republic.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: special commission (of code): SVG version by cs:-xfi-. Colors according to Appendix No. 3 of czech legal Act 3/1993. cs:Zirland. Plik:Flag of the United Kingdom.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_the_United_Kingdom.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Original flag by Acts of Union 1800SVG recreation by User:Zscout370 Plik:Flag of Greece.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Greece.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: (of code) cs:User:-xfi- (talk) Plik:Flag of India.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_India.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:SKopp Plik:Flag of South Korea.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_South_Korea.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Various Plik:Flag of Bulgaria.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Bulgaria.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: SKopp Plik:Flag of Canada.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Canada.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:E Pluribus Anthony, User:Mzajac Plik:Flag of Slovakia.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Slovakia.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: SKopp Plik:Flag of Austria.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Austria.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:SKopp Plik:Flag of Switzerland.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Switzerland.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:Marc Mongenet Credits: User:-xfiUser:Zscout370 Plik:Flag of Denmark.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Denmark.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:Madden Plik:Flag of the Netherlands.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_the_Netherlands.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Zscout370 Plik:Flag of Israel.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Israel.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: “The Provisional Council of State Proclamation of the Flag of the State of Israel” of 25 Tishrei 5709 (28 October 1948) provides the official specification for the design of the Israeli flag. The color of the Magen David and the stripes of the Israeli flag is not precisely specified by the above legislation. The color depicted in the current version of the image is typical of flags used in Israel today, although individual flags can and do vary. The flag legislation officially specifies dimensions of 220 cm × 160 cm. However, the sizes of actual flags vary (although the aspect ratio is usually retained). Plik:Flag of Portugal.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Portugal.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Columbano Bordalo Pinheiro (1910; generic design); Vítor Luís Rodrigues; António Martins-Tuválkin (2004; this specific vector set: see sources) Plik:Flag of Ukraine.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Ukraine.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Created by: Jon Harald Søby, colors by Zscout370 Plik:Flag of Mexico.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Mexico.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Alex Covarrubias, 9 April 2006 Based on the arms by Juan Gabino. Plik:Flag of Sweden.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Sweden.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: User:Jon Harald Søby Plik:Flag of Malaysia.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Malaysia.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Achim1999, Ah Cong Strike, AnonMoos, Arteyu, Avala, Cycn, DarknessVisitor, Denniss, Dschwen, Duduziq, Er Komandante, Fastily, Fibonacci, Fred J, Fry1989, Herbythyme, Homo lupus, Juiced lemon, Klemen Kocjancic, Ludger1961, Morio, Nick, Odder, Ranking Update, Reisio, Rocket000, SKopp, Sarang, SiBr4, Tryphon, VAIO HK, Zscout370, 白 布 飘 扬, 20 anonimowych edycji Plik:Flag of Turkey.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Turkey.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: David Benbennick (original author)

8


Źródła, licencje i autorzy grafik Plik:Flag of Norway.svg Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Norway.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Dbenbenn Plik:Flag of Finland.svg  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Flag_of_Finland.svg  Licencja: Public Domain  Autorzy: Drawn by User:SKopp

Licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

9

Energetyka sloneczna  

Materiały pomocnicze w ramach projektu Comeniusa