Page 1

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี The assessment of Ratchaphruek College Co-operative Education Project in Accounting major

โดย นางสาวเสาวนีย ศรีจันทรนิล

การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2553


รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี The assessment of Ratchaphruek College Co-operative Education Project in Accounting major

โดย นางสาวเสาวนีย ศรีจันทรนิล

การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2553 ปที่ทําวิจัยเสร็จสิ้น 2554


ชื่อโครงการวิจัย การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี ชื่อผูวิจัย นางสาวเสาวนีย ศรีจันทรนิล (ภาษาอังกฤษ) Miss Saowanee Srichannil ปที่ทําการวิจัย 2553 บทคัดยอ การวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ ความพึงพอใจ ของนักศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ ที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ความพึง พอใจของผูประกอบการที่เปนดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา และปญหาและอุปสรรคของ โครงการ ประชากร ไดแก นักศึกษาทุกคนที่รวมโครงการสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2553 คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 5 คน และผูประกอบการหรือหัวหนาที่ดูแลนักศึกษาใน โครงการสหกิจศึกษา จํานวน 3 บริษัท เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณวิเคราะหเจาะลึก และแบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะหขอมูลดานความถี่และการพรรณนาความ ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1. นักศึกษาทุกคนเห็นวา บรรลุวัตถุประสงคของโครงการทั้ง 4 ขอ โดยนักศึกษามีการเตรียม ความพรอมเรื่องความรู ดานกิริยามารยาท การแตงกาย การปรับตัว การเตรียมความพรอมความรูใน สาขาบัญชีกอนออกปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติงานแลว นักศึกษาไดรับประสบการณ และพัฒนาตนเอง เพิ่มดานการทํางานรวมกับผูอื่น การวางตัว ความอดทน ความรับผิดชอบ ดานการบัญชีทั่วไป บัญชีที่ จําเปน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอดารใชงาน การทํางานที่มีระบบ และคาดวาจะพัฒนา ตนเองในอนาคตในเรื่องมนุษยสัมพันธ ความมีระเบียบของตนเอง ความละเอียดรอบคอบ การตรงตอ เวลา การใชชีวิตในองคกร การอยูรวมกับผูอื่น ความรับผิดชอบ ความอดทน ซื่อสัตยและการพัฒนา ตนเองตอการเรียนรูงานดานบัญชี และจรรยาบรรณในวิชาชีพ


2. นักศึกษาพึงพอใจในสวนของการอบรมเตรียมความพรอมอยูในระดับมากที่สุด คือ ความ เปนกันเองระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใชในการอบรม และโสตทัศนูปกรณ นอกนั้นอยูใน ระดับมากทั้งหมด 3. ผูประกอบการ มีความพึงพอใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษาใน ระดับมากที่สุด คือ ดานวุฒิภาวะความออนนอมถอมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยขององคกร และระยะเวลาปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม สวนระดับมาก คือ บุคลิกภาพ การปรับตัว การวางแผนการทํางาน ความสามารถในการสื่อสารมอบหมาย ความรับผิดชอบ ความอุตสาหพยายาม การทํางานโดยไมตองสั่ง ความเขาใจในหลักสหกิจศึกษา และความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินงานของโครงการ มนุษยสัมพันธ ทัศนคติตองาน คุณภาพงานที่ไดรับ สวนที่อยู ระดับปานกลาง คือ กาแสดงความคิดเห็น ความรูวิชาการเพียงพอ ความสามารถในการเรียนรูงานใหม การตัดสินใจ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร และการไดรับนักศึกษาที่มี คุณสมบัติตามตองการ สวนที่อยูในระดับไมคอยดี คือ พัฒนาการดานภาษาอังกฤษ และการทํางานกับ ชาวตางชาติ 4. ปญหาและอุปสรรคตามความเห็นของนักศึกษา พบวา อุปกรณไมเพียงพอ ไมทันสมัย การ สื่อสารที่เขาใจไมตรงกันและไมเขาใจงาน ทําใหงานผิดพลาดได สําหรับตัวแทนผูประกอบการเห็นวา มีปญหาดานความรูความเขาใจระบบบัญชี ภาษี ใบกํากับ ภาษาอังกฤษ และการใชโปรแกรม คอมพิวเตอร


Research Project Name Year

The assessment of Ratchaphruek College Co-operative Education Project in Accounting major Miss Saowanee Srichannil 2010 Abstract

The purposes of this research were to study the achievement level of Co-operative Education project that follows to the objectives of the project, to identify the students’ satisfaction level in accounting major faculty of accounting who were attending to the project, to identify the entrepreneur’s satisfaction level, and to determine problem of Co-operative Education project. The populations of this research were 5 accounting major students, who were attended to the Cooperative Education project in year 2010, faculty of accounting, and 3 companies that looked after students who were attended to the Co-operative Education project. The research tools were indepth interview and observation. The data was analyzed by using frequency and descriptive. The results of this research were as follow; 1. Most students were agreed to achieve all objectives. Students were well prepared on knowledge, manner, dressing, and adaptation to work atmosphere. The preparation on accounting were found that students had gained more experiences, development, know how to work with other, better attitude, patience, and responsibility. In general knowledge on accounting, students had known how use necessity accounting, the use of computer program, work in systematic, and professional code of conduct. 2. Students were satisfied with the preparation training at the highest level, which were the friendliness between instructor and student sheets and audio visual aids. Other than that were gotten at high level.


3. The most highly satisfied on students’ performance were the maturity, humility, conduct, morals, ethic, and discipline of student, and appropriate time to joy the program. The most satisfied were the personality, adaptation, work plan, communication, responsibility, and diligent of student, understanding on Co-operative Education project, and quick in response. The medium level were the opinions, academics knowledge, be able to learn new thing, decision, computer information technology, and meet the specification of student. The low point level was the development on English language and working with foreigner. 4. The problems that based on students ‘opinions were found that equipment was not enough, not up-to-date, miscommunication and don’t understand job description that caused to make mistake. The problems that based on entrepreneur were found that the accounting system did not well understand such as tax system, invoice, English language and the use of computer program.


กิตติกรรมประกาศ

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชา การบัญชี ” สําเร็จลงไดดวยความกรุณายิ่งของวิทยาลัยราชพฤกษที่ไดมอบทุนการวิจัยประจําป 2552 รวมถึง รศ.ดร.ลัดดาวัลย เพชรโรจน ที่ปรึกษาคณะกรรมการการวิจัย และ คณะกรรมการการวิจัย ทุกทาน ในการจัดทํารายงานวิจัย ที่กรุณาให คําปรึกษา แนะนํา และชวยชี้แนะแนวทางในการ ศึกษาวิจัย ตลอดจนตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของผลงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในการ จัดทํารายงานฉบับนีจ้ นสําเร็จลุลวงดวยดี การจัดทํารายงานครั้งนี้จะสําเร็จลงไมได หากไมไดรับความรวมมือและความอนุเคราะห จากผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม ทําใหไดรับ ขอมูลที่สมบูรณ และครบถวน

นางสาวเสาวนีย ศรีจันทรนิล พฤศจิกายน 2553


สารบัญ

หนา บทคัดยอภาษาไทย..................................................................................................................... ก บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................................ ค กิตติกรรมประกาศ..................................................................................................................... จ สารบัญ....................................................................................................................................... ฉ สาบัญตาราง............................................................................................................................... ซ บทที่ 1 บทนํา 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา............................................................... 1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย.................................................................................... .. 1. 3 ขอบเขตของการวิจัย........................................................................... .................. 1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ…………..................................................................

1 5 6 6

2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2.1 วิทยาลัยราชพฤกษ………........................................................................... 7 2.2

สหกิจศึกษา……………............................................................................ 14

2.3

ประโยชนของสหกิจศึกษา ……………........................................................ 19

2.4

การประเมินโครงการ…………................................................................... 21

2.5

งานวิจัยที่เกี่ยวของ……………............................................................................ 30

3 วิธีการดําเนินการวิจัย 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง................................................................................... 36 3.2 วิธีการวิจัยการศึกษาวิจัย ....................................................................................... 37 3.3 เครื่องมือสําหรับการวิจัย...................................................................................... 37


สารบัญ (ตอ) บทที่ 4 ผลการวิจัย สวนที่ 1 นักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา 4.1 รายชื่อนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา และหนวยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา...... ..................................................................................................... 4.2 ดานวัตถุประสงคของโครงการสหกิจศึกษา.......................................................... 4.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ในสวนการอบรมเตรียม ความพรอมและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ.............. 4.4 ปญหาและอุปสรรคที่พบ...................................................................................... 4.5 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบ............................................ 4.6 ขอเสนอแนะอื่นๆ................................................................................................ สวนที่ 2 ผูแทนสถานประกอบการณที่รวมโครงการสหกิจศึกษา 4.1 รายชื่อสถานประกอบการณและผูแทนสถานประกอบการณที่นักศึกษาไปปฏิบัติ งานสหกิจศึกษา...... .............................................................................................. 4.2 ความคิดเห็นของผูแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา 4.3 ปญหาและอุปสรรคที่พบ...................................................................................... 4.4 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา.................................................................................

หนา

38 39 40 42 42 42

43 43 45 46

5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 5.1 สรุปผลการวิจัย..................................................................................................... 47 5.2 อภิปรายผล........................................................................................................... 52 5.3 ขอเสนอแนะ........................................................................................................ 58 บรรณานุกรม............................................................................................................................. 59 ภาคผนวก.................................................................................................................................... 61


สารบัญตาราง

ตารางที่

หนา

1 สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา......................................................... 35 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ในสวนการอบรมเตรียมความ พรอมและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ................................ 41 3 ความคิดเห็นของผูแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา.......... 44


บทที่ 1 บทนํา ความเปนมาและความสําคัญของปญหา วิทยาลัยราชพฤกษเปนสถาบันอุดมศึกษ าที่ไดรับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 ตั้งอยูเลขที่ 9 หมู 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยเปนสถาบันอีกแหงหนึ่งที่ถือ กําเนิดจากปณิธานอันแนวแนของ 2 ทาน คือ อาจารย ดร.กมล ชูทรัพย ผูกอตั้งสถาบันในเครือตั้ง ตรงจิตร และ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย ประธานกรรมการบริหารสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรที่ ตองการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาเยาวชนไทยใหมีความรูดาน วิชาการและวิชาชีพ และมุงมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาเพื่อประโยชนแกสังคมและประเทศชาติอยาง แทจริง โดยปรัชญาของวิทยาลัย คือ “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม นําหนาสู สากล” วิทยาลัยราชพฤกษเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม มีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตใหเปน คนเกง มีความรู ทักษะ ความชํานาญในแตละสาขาวิชา สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและ สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุข โดยบัณฑิตตองเปนบุคคลที่มุงมั่นที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเอง อยูตลอดเวลา เพื่อนําความรูความสามารถไปเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ตาม ขอกําหนดวิทยาลัยราชพฤกษ พ.ศ.2549 ออกตามความในมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มีดังนี้ 1. เพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงจะเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหมพรอมผลิตบัณฑิตที่ จะเรียนรูและ พัฒนาตนเองตลอดเวลา 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยาง ยิ่งการนําความรูใหมๆ และเทคโนโลยีที่กาวหนามาใชในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพตางๆใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับปริญญา ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ ความชํานาญที่เปนประโยชนตอการ พัฒนางานของตนใหดียิ่งขึ้น อันจะนําไปสูความสําเร็จในวิชาชีพ 4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีวินัยในการทํางานมีความเชื่อมั่นในตนเอง คิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปน มีความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ และสังคม 5. เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยในสาขาวิชาตางๆ เพื่อความกาวหนาทางวิชาการและเพื่อ ประโยชนในการนําไปใชในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ


2

6. เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกสังคม และเผยแพรความรูตางๆ ใหแก ชุมชนและทองถิ่น 7. เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและ ขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาติไทย การเรียนการสอน (instruction) คือกระบวนการหรือกลุมของเหตุการณ ( set of event) การ สอนเปนบทบาทของอาจารยที่กระตุนใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมจนเกิดการเรียนรู โดยจุดมุงหมาย เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะ 3 ดานคือ ดานความรู ดานทักษะ และดานเจตคติ (Gagne and Others,1992) และมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้ (สํานักงานการอุดมศึกษา ,2552) 1) ความรูที่ครอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงเขาใจใน ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางแกปญหาไดอยาง สรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสา ขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศัย คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 3) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติที่เหมาะสมในการ วิเคราะหและแกปญหาที่ซ้ําซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะหตอ ผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ 4) ในกรณีหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางมี ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ 5) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือความรู ความ เขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ วิเคราะห และการประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา โครงการสหกิจศึกษา ( Co-operative Education) หมายถึง ระบบการศึกษาที่เนนการ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางเปนระบบ โดยจัดใหมีการเรียนในสถานศึกษารวมกับการจัด ใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในฐานะเปนพนักงานชั่วคราวโดยไดรับหนวย กิต


3

2010)

ขอดีของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (coop.siam.edu/-Cached - Similar 27 April 1. นักศึกษามีความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเองมากขึ้น 2. นักศึกษาเรียนรูการปรับตัว และเขาใจศักยภาพของตนเองมากขึ้น 3. นักศึกษามีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 4. นักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดีขึ้น 5. นักศึกษาเขาใจงานและความถนัดของตนเอง รวมทั้งความชอบในตําแหนงงานตางๆมาก

ขึ้น 6. อาจารยผูสอน/นิเทศงาน มีความตื่นตัวที่จะเรียนรูทักษะใหมๆ มากขึ้น 7. สรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันการศึกษา นักศึกษา และอาจารย 8. มีการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูระหวางนักศึกษากับอาจารย และระหวาง สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ 9. อัตราการไดงานทําของบัณฑิตสูงขึ้น บัณฑิตไดรับคาจาง/เงินเดือน มากกวาเกณฑปกติ ลักษณะงานของนักศึกษาฝกงานสหกิจศึกษา ของวิทยาลัย ราชพฤกษมีลักษณะดังนี้ (ศูนยประสานงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ) 1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเปนลูกจางชั่วคราวของสถานประกอบการ 2. มีหนาที่รับผิดชอบที่แนนอน โดยงานที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่มีคุณภาพ 3. ปฏิบัติงานในตําแหนงผูชวยนักวิชาการ 4. ทํางานเต็มเวลา (Full Time) 5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห หรือ 4 เดือน) 6. มีคาตอบแทนตามสมควร สําหรับของวิทยาลัยราชพฤกษในปจจุบันวิทยาลัยเปดสอนมาแลวเปนเวลา 4 ป มีคณะ ตางๆที่เปดสอนระดับปริญญาตรีจํานวน 4 คณะ ไดแกคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะ นิติศาสตร คณะนิเทศศาสตร คณะวิทยาศาสตร มีนักศึกษาจํานวน 2,973 คน มีบัณฑิตที่สําเร็จ การศึกษาแลว 1 รุน จํานวน 224 คน คณะบริหารธุรกิจเปนคณะที่มีจํานวนนักศึกษามากที่สุด และ นักศึกษาตองมีประสบการณในการปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการ วิทยาลัยจึงจัดโครงการสห กิจศึกษาขึ้นและเพื่อเสริมสรางประสบการณใหนักศึกษากอนสําเร็จเปนบัณฑิต ทางวิทยาลัยได จัดการอบรมเตรียมความพรอม โดยการจัดอบรมการเตรียมความพรอมและการปฐมนิเทศนักศึกษา


4

สหกิจศึกษาขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2533 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคคือ 1. ใหนักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทัก ษะ แนวคิด ในการเตรียมความพรอมกอนออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. เพื่อเพิ่มประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาในรูปแบบที่ มีคุณคา เหนือกวาการฝกงาน 3. เพื่อพัฒนาตนเองใหเกิดความรูการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการและพัฒนา การ นําไปใชในการปฏิบัติการในอนาคตได จากวัตถุประสงคของโครงการทางวิทยาลัยคาดหวังวาเมื่อนักศึกษาไดผานการอบรมแลวจะ ไดประโยชนดังนี้คือ 1) นักศึกษาไดเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการเตรียมพรอมกอนออกไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา 2) นักศึกษาที่มีแผนที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะไดรับการพัฒนาความสามารถ ในการปรับตัวเปนบุคลากรที่มีคุณคาอยางเหมาะสม และ 3) นักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานในอนาคตได โดยหลักสูตรมีการอบรมเนื้อหา ดังนี้ หัวขอที่ 1 ทักษะการเขียน จดหมายสมัครงาน และเทคนิคการสมัครงาน - การมองหาแหลงงาน - การสมัครงาน - บุคลิกภาพและการแตงกาย - การวางตัวเพื่อการปฏิบัติงาน หัวขอที่ 2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการนําเสนอผลงาน - การแตงกาย การใชวาจา การสื่อสาร - วีธีการนําเสนอผลงาน หัวขอที่ 3 เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการ การสมัครงาน - เทคนิคการเลือกอาชีพใหไดงานที่เหมาะสม - หลักการเลือกสถานประกอบการ - วีธีการสมัครงาน หัวขอที่ 4 เทคนิกการเขียนรายงาน - รูปแบบการเขียนรายงาน - ประเภทของรายงานทางวิชาการ


5

- รูปแบบการอางอิง หัวขอที่ 5 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน - ลักษณะกฎหมายแรงงาน - ความหมายของสัญญาจางแรงงาน และรูปแบบสัญญาจางแรงงาน - วันหยุดและวันลา - คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด - การค้ําประกันการทํางานลูกจาง - การใชแรงงานเด็ก จาก โครงการดังกลาวเพื่อเปนประโยชนในการจัดโครงการนี้ตอไป ผูวิจัยจึงมีความ ประสงคจะสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เขาอบรมในการนําความรูไปใชในการเขารวม โครงการสหกิจศึกษา และการฝกปฏิบัติงาน และความคาดหวังที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวันและ การปฏิบัติงานในอนาคต โดยการประเมินโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะ บัญชี ขึ้นใน สาขาวิชาการบัญชี ในปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาเขารวมโครงการ 5 คน มีการฝกงานที่ เครือ โรงพยาบาลพญาไท 2 คน, บริษัท เอสซี การบัญชี จํากัด 2 คน, บริษัท สยามพารท โพรดักส จํากัด 1 คน ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง สมบูรณ และเปนประโยชนในการจัดโครงการนี้ตอไป ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะประเมินโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษขึ้นเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนและเพื่อแกไขจุดออน ขจัด ปญหาใหนักศึกษารุนตอๆไป วัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ ที่รวมโครงการสหกิจศึกษา 3) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของโครงการ และเปนขอมูลในการปรับปรุงวางแผนการ จัดทําโครงการตอไปในอนาคต


6

ขอบเขตของการวิจัย ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก 1. นักศึกษาทุกคนที่รวมโครงการสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2553 คณะบัญชี สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 5 คน ไดแก 1) นายฉัตรอมร แยมเจริญ 2) นางสาวบุษบากร อิ่มใจดี 3) นางสาวโชติรส วงษโชติปนทอง 4) นางสาวบุศราคัม อุดมเลิศศรีนภา และ 5) นางสาว ธนิศา มีหิรัญ 2. ผูประกอบการหรือหัวหนาที่ ดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จํานวน 3 บริษัท ไดแก 2.1 บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ ( 1995) จํากัด ผูแทนสถาน ประกอบการ ตําแหนง หัวหนาแผนกบัญชี / ภาษี 2.2 บริษัท สยามพารทโพรดักส จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ ตําแหนง หัวหนา แผนกตนทุน 2.3 บริษัท เครือโรงพยาบาลพญาไท จํากัด ไดแก บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ ตําแหนง หัวหนา แผนกบัญชี บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ ตําแหนง ผูจัดการ แผนกบัญชี 3. ขอบเขตเนื้อหาที่ใชประเมินประกอบดวย วิธีปฏิบัติตนของนักศึกษาในการฝกงาน การ ใชความรูความสามารถดาน การบัญชี โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะสวนบุคคล ดานผลสําเร็จของ งาน ดานความรูความสามารถ ดาน ความรับผิดชอบตอหนาที่ ดาน ประโยชนที่สถานประกอบการ ไดรับ และดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นพรอม ขอเสนอแนะการแกไข 4. ดําเนินการเก็บขอมูลในเดือนกรกฎาคม 2553 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 1. ไดทราบระดับสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 2. ไดทราบความพึงพอใจของนักศึกษาคณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ ที่รวมโครงการสหกิจ ศึกษา 3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของโครงการ และเปนขอมูลในการปรับปรุงวางแผนการ จัดทําโครงการตอไปในอนาคต


บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี ผู ศึกษาวิจัยไดคนควาเอกสาร รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ตอไปนี้ 1. วิทยาลัยราชพฤกษ 2. สหกิจศึกษา 3. ประโยชนของสหกิจศึกษา 4. การประเมินโครงการ 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 1. วิทยาลัยราชพฤกษ 1.1 ประวัติความเปนมา วิทยาลัยราชพฤกษตั้งอยูบนถนนนครอินทร ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจาก ปณิธานของทานอาจารย ดร.กมล ชูทรัพย ผูกอตั้งสถาบันในเครือตั้งตรงจิตรดวยจุดมุงหมายตองการจัด การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใหแกเยาวชนไดมีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นและดวยความตั้งใจอัน มุงมั่นของทาน อาจารย ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ในเครือตั้งตรง จิตรที่ตองการสานตอเจตนารมณของทานผูกอตั้งสถาบันในเครือฯ ตั้งตรงจิต ดวยการผลักดันใหเกิด วิทยาลัยราชพฤกษสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหมที่พรอมผลิตบัณฑิตใหเปนผูที่มีทักษะความรู ความ ชํานาญในแตละวิชาชีพ สรางคนดี มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ

สงเสริมใหนักศึกษาเปน

ผูเชี่ยวชาญในภาษาตางประเทศเพื่อเปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาของสังคมไทย (วิทยาลัยราชพฤกษ , 2553)


8

วิทยาลัยราชพฤกษ เปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหมมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิต ให เปนคนเกงมีความรู ทักษะ ความชํานาญ ในแตละสาขาวิชา สรางคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ สามารถอยูในสังคมอยางมีความสุขโดยบัณฑิตตองเปนบุคคลที่มุงมั่นจะเรียนรูและพัฒนาตนเองอยู ตลอดเวลา เพื่อนําความรู ความสามารถ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังปรัชญาของ วิทยาลัยที่วา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม นําหนาสูสากล” 1.2 วัตถุประสงคของวิทยาลัยราชพฤกษ 1.2.1 เพื่อเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงจะเปนสถาบันแหงการเรียนรูยุคใหมพรอม ผลิตบัณฑิตที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอดเวลา 1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูในวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําความรูใหม ๆ และเทคโนโลยีที่กาวหนามา ใชในการพัฒนาสังคม และ เศรษฐกิจของประเทศ 1.2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพตาง ๆ ใหมีการ ศึกษาเพิ่ม เติมใน ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และมีความรู ทักษะ ความชํานาญไปพัฒนางานของตน ใหดียิ่งขึ้นอันจะนําไปสูความสําเร็จในวิชาชีพ 1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม มีวินัยในการทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเอง คิด เปนทําเปน และแกปญหาเปนมีความสํานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งใหมีความรับผิดชอบตอ หนาที่และสังคม 1.2.5 เพื่อสงเสริมการคนควาวิจัยในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อความกาวหนาทางวิชาการ และเพื่อประโยชนในการนําไปใชในการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติ 1.2.6 เพื่อเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการแกสังคมและเผยแพร ความรูดาน ตาง ๆ ใหแกชุมชนทองถิ่น 1.2.7 เพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงามเพื่อดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาติไทย วิทยาลัยราชพฤกษมุงดําเนินการใหเปนสถาบันการเรียนรูยุคใหม สามารถผลิต 11

บัณฑิตที่มีความรู มีความสมดุลดานความคิด ความสามารถ ความดีงามและความรับผิดชอบตอสังคม สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดเปนอยางดี ตามปรัชญาที่วา “สถาบันแหงการเรียนรูยุคใหม คุณภาพ คุณธรรม นําหนาสูสากล ” มุงสรางและพัฒนาผลงานวิจัยที่


9

ตอบสนองตอการเรียนการสอน สังคม ประเทศชาติ และมุงพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูยุค ใหมในป พ.ศ. 2555 โดยวิทยาลัยมีพันธกิจ (Mission) ดังนี้ 1. ดานการผลิตบัณฑิต วิทยาลัยราชพฤกษเปนวิทยาลัยแหงการเรียนรูยุคใหม พรอมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรูในวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา ความรูใหม ๆ และเทคโนโลยีที่กาวหนา มาใชในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อไปสูความ เปนสากลที่สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ เปนภาษาที่สองในการสื่อสารไดเปนอยางดี 2. ดานการปฏิบัติงานวิจัย วิทยาลัยไดใหความสําคัญกับการวิจัยเปนอยางยิ่ง เพื่อ นําองคความรูจากการวิจัยไปใชในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป โดยสนับสนุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัยเพื่อใหมีผลงานวิจัยดานวิชาการ การวิจัยสถาบัน ทั้งยังสนับสนุนใหมีการ วิจัยระดับเครือขาย ระดับชาติ ตลอดจนจัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยไปเผยแพรในชุมชน สาธารณชน เปนรากฐานของการนําวิชาการไปใชใหเกิดประสิทธิผล 3. ดานการบริการวิชาการ มุงเนนในการเปนศูนยกลางการใหบริการทางวิชาการ แกสังคม และเผยแพรความรูดานตางๆ ใหแกชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติ 4. ดานการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ใหความสําคัญและสงเสริมและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม เพื่อดํารงไวซึ่งความเปน เอกลักษณของชาติไทย 5. ดานการพัฒนาสถาบันจะตองใหความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมและสิ่ง อํานวยความสะดวก เกี่ยวกับอาคารสถานที่และบริเวณ ใหเกื้อหนุนตอการดําเนินงานใหบรรลุพันธกิจ ดังกลาวไดอยางแทจริง 1.3 ตราสัญลักษณและความหมายของตราสัญลักษณประจําวิทยาลัยราชพฤกษ


10

ความหมายของเครื่องหมายวงกลม หมายถึง องคความรูที่เกิดปญญาในการพัฒนา ทักษะวิชาชีพซึ่งเปนพลวัตรสรางสรรคคุณคาตอสังคม และประเทศชาติอยางไมหยุดยั้งรูปหนังสือแฉก มีความหมายได 3 ประการ คือ หนังสือเปรียบเหมือนสรรพวิชาตางๆ แสงสวางเจิดจาเปรียบเหมือนการ พัฒนาปญญาอยางตอเนื่อง และ กิ่งกานของตนราชพฤกษเปรียบเสมือนความเปนมงคลความดี งาม ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สรุปความหมายรวมของตราสัญลักษณ คือ “ความสวางเจิดจาในสรรพวิชาตางๆ ที่ พัฒนาอยางไมหยุดยั้งและจรรโลง ไวซึ่งคุณธรรมประจําตน” 12

12

12

15

15

1.4 คํายอของวิทยาลัยราชพฤกษ และความหมาย RCC เปนคํายอของวิทยาลัยราชพฤกษ ซึ่งยอมาจาก คือ Ratchaphruek College Reputation หมายถึง ความมีชื่อเสียงที่ดี R คือ C คือ Co-operation หมายถึง ความสามัคคี รวมมือรวมใจ C คือ College หมายถึง สถาบันการศึกษา ระดับสูง 12

12

12

12

12

12

1.5 ตนไมประจําวิทยาลัยราชพฤกษ ตนไมประจําวิทยาลัย คือ ตนราชพฤกษ หรือตนคูณ เปนไมประจําชาติไทยเปนราชา แหงตนไม เปนไมยืนตนมีความอดทนสูง เหมาะที่จะปลูกทั่วไปและเติบโตไดในทุกภาคของประเทศ คนไทยโบราณเชื่อวา ปลูกตนราชพฤกษแลว ถือเปนมงคล มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี นอกจากนี้ยังเ ปนไม พื้นเมืองที่รูจักกันแพรหลายในประเทศไทยมักใชเปนสมุนไพรที่มีคายิ่งในตําราแพทยแผนโบราณ เปน ไมที่มีประวัติเกี่ยวของกับประเพณีของชาวไทยเพราะเปนไมที่มีชื่อเปนมงคลนามมีอายุยืน นาน ดังนั้น จึงนิยมนํามาใช เปนเสาเอกใชในการกอสรางพระตําหนัก หรือทํายอดคฑาจอมพลและยอดธงชัยเฉลิม พลของกอง ทัพ 12

12

12

12

1.6 คณะและสาขาวิชาในวิทยาลัยราชพฤกษ 1.6.1 บัณฑิตวิทยาลัย ( Graduate School) ประกอบดวย หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู


11

1.6.2 คณะบริหารธุรกิจ ประกอบดวย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว 1.6.3 คณะบัญชี ประกอบดวย สาขาวิชาการบัญชี 1.6.4 คณะนิติศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชานิติศาสตร 1.6.5 คณะนิเทศศาสตร ประกอบดวย สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ 1.6.6 คณะวิทยาศาสตร ประกอบดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกส และเอนิเมชั่น ในปการศึกษา 2552 มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 3,073 คน จําแนกตามคณะและระดับ การศึกษา (วิทยาลัยราชพฤกษ,2552) ดังนี้ 1)

นักศึกษาในระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 2,973 คน

แบงเปน 5 คณะ ดังนี้ 1.1) คณะบริหารธุรกิจ จํานวนรวม 2,049 คน แบงสาขาวิชา และจําแนกตาม ศูนยการศึกษา วิทยาลัยราชพฤกษ,2553) ดังนี้ -

วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวนรวม 1,733 คน ดังนี้ • คอมพิวเตอรธุรกิจ

จํานวน 572 คน

• การตลาด

จํานวน 438 คน

• การจัดการ

จํานวน 542 คน

• การจัดการการโรงแรมและทองเที่ยว จํานวน 181 คน -

ศูนยโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา จํานวนรวม 108 คน ดังนี้ • คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 95 คน • การตลาด

สาขาวิชาไดดังนี้

จํานวน 13 คน

ศูนยโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี จํานวนรวม 208 คน แบงตาม • การตลาด

จํานวน 71 คน

• การจัดการการโรงแรมและทองเที่ยว จํานวน 137 คน


12

1.2) คณะบัญชี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวนรวม 622 คน จําแนกตาม ศูนยการศึกษา ดังนี้ -

วิทยาลัยราชพฤกษ

จํานวน 539 คน

-

ศูนยโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

จํานวน 21 คน

-

ศูนยโรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี

จํานวน 62 คน

1.3) คณะนิติศาสตร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

จํานวน 180 คน

1.4) คณะนิเทศศาสตร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 84 คน 1.5) คณะวิทยาศาสตร ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จํานวน 38 คน 2.

นักศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 100 คน แบงเปน 2

หลักสูตร ดังนี้ 2.1) หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 66 คน 2.2) หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จํานวน 34 คน 1.7 อาคารและสถานที่ วิทยาลัยราชพฤกษไดกอสรางอาคารหลังแรกเปนอาคารเรียน 5 ชั้น โดยใชชื่อ วา อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ประกอบไปดวยหองเรียนที่ทันสมัย มี

หองปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาที่พรอมดวยอุปกรณในการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ เพียบพรอม มีหนวยงานสงเสริมทางดานวิชาการเชน สํานักหอสมุดที่เปนศูนยทรัพยากรสารสนเทศใน รูปแบบของ หนังสือวารสาร วีดิทัศน ดิสกเก็ตเทปคาสเซ็ทที่มีระบบการสื่อสาร มีฐานขอมูลในรูปของ ซีดีรอมและออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตมีศูนยการเรียนรูการคนควาและวิจัย (

Learning and

Research Center ) มีหองผลิตสื่อศูนยคอมพิวเตอรบริการใหแกคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาโดยมี ระบบเน็ทเวิรคที่สามารถรองรับ

ปริมาณในการใชงานระบบเครือขายไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เพียงพอตอ ความตองการที่เพิ่มขึ้นภายในอาคารยังประกอบไปดวยหองประชุมและหองสัมมนาเพื่อ รองรับการจัดงาน และ กิจกรรมประเภทตางๆ ที่สามารถบรรจุนักศึกษาไดมากกวา 1,000 คน


13

นอกจากอาคารเรียนที่ทันสมัยแลวทางวิทยาลัยไดสรางอาคารกิจการนักศึกษาเพื่อ สงเสริมใหนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชนดวยการทํากิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถของ นักศึกษา เชน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมดนตรี กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมชวยเหลือสังคมฝกใหนักศึกษามี กิจกรรมที่แสดงออกถึงความเปนผูนําผูตามที่ดี

ทางวิทยาลัยจึงไดจัดเตรียมสถานที่ใหเพียงพอเพื่อ

รองรับนักศึกษาในการเรียนรูในรูปแบบบูรณาการการศึกษาคนควา และการปฏิบัติจริง ภายในวิทยาลัย ยังจัดใหมีสวนพักผอน ศาลาไทย สระบัวบริเวณ หนาอาคารเรียนภายใตแมกไม บรรยากาศที่รมรื่นจัด ภูมิทัศน สิ่งแวดลอมที่เหมาะแก การเรียนรูใหแกนักศึกษาทุกตารางนิ้ว ในพื้นที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ 1.8 การตรวจรับรองมาตรฐานวิทยาลัย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 81 กําหนดใหมีกฎหมาย เกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ จึงไดมีการยกรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผล บังคับใชตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เปนตนมา ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ การศึกษา มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดย ยอวา "สมศ." มีฐานะเปนองคการมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 117 ตอนที่ 99ก เมื่อ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 โดยใหมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา ในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

โดยใหมีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และ เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน นอกจากนี้ไดกําหนดไวในบทเฉพาะกาล วาจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง

ภายในหกปนับตั้งแตวันที่

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใชบังคับ ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น เชนเดียวกับการบริหารหรือดําเนินกิจการตางๆ

จําเปนตองใชหลักการบริหารจัดการ

ที่ตองมีการดําเนินงานใหเปนระบบครบวงจรโดยมี


14

ขั้นตอนที่สําคัญประการหนึ่งคือ การประเมินผลเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ อันจะสะทอนใหเห็นถึงผล การดําเนินงานที่ผานมาวาบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวเพียงใด

รวมทั้งมีจุดออนหรือปญหาในเรื่อง

ใดบางที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหการวางแผนและการดําเนินงานระยะตอไปบรรลุเปาหมายอยางมี คุณภาพและประสิทธิภาพ ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนที่จะตองใหความสําคัญกับการประเมินผล

โดยเฉพาะ

การประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานที่เปนกลาง เพราะจะทําใหเกิดกลไกในการตรวจสอบอยาง จริงจัง รวมทั้งกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษาตั้งแตระดับชาติถึงหนวยงานที่เล็กที่สุด

คือ

สถานศึกษาและภายในหองเรียนตองมีการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยาง ตอเนื่องตลอดเวลา วิทยาลัยราชพฤกษไดรับการตรวจรับรองมาตรฐานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน และ ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ระดับสถาบันระดับกลุมสาขาวิชา บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร ตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2552 เปน ตนมา 2. สหกิจศึกษา คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (2551)ไดอธิบายถึง สหกิจศึกษาไวดังนี้ สหกิจศึกษา (Cooperation Education) เปนการศึกษาที่ทํารวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยกับองคกรผูใชบัณฑิต เปนระบบการศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน จริงในองคกรผูใชบัณฑิต (Work Based Learning) หรือการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integeated Learning : WIL) สหกิจศึกษาชวยใหบัณฑิตสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะที่เปน ความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ทั่วโลกไดมีการจัดการศึกษาโดย ใชระบบสหกิจศึกษาในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอยางแพรหลาย หลักการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา ยึดหลักทฤษฎีการเรียนรูพื้นฐานที่สนับสนุนการสรางประสบการณวิชาชีพใหกับนักศึกษาใน 2 ทฤษฎี สําคัญ ไดแก ทฤษฎีการเรียนรูที่เนนประสบการณ (Experiential Learning) กับทฤษฎีการเรียนรูที่เนน สภาพจริง (Authentic Learning) ซึ่งการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางานเปนกรณีหนึ่งของการ เรียนรูเชิงประสบการณที่ชวยใหนักศึกษามีโอกาสในการประยุกตความรู ทักษะการทํางานและทักษะ เฉพาะที่สัมพันธกับวิชาชีพ ไดรูจักชีวิตที่แทจริงของการทํางานกอนสําเร็จการศึกษา และเปนแนวทางที่


15

สําคัญที่ทําใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีไปสูการปฏิบัติไดจริง มีความสามารถในการ ปรับตัว แกปญหาที่เกิดในงานและองคกรทําใหมีความพรอมมากที่สุดเมื่อสําเร็จการศึกษา นอกจากนี้ องคกรผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังไดรับประโยชนในเชิงความรวมมือและการพัฒนาปรับปรุง งานหลักสูตร องคความรูและอื่นๆ จุดกําเนิดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ไดเริ่มที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพัฒนา ระบบสหกิจศึกษาในป พ.ศ. 2536 โดยความรวมมือจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยจัด หลักสูตรใหมีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคการเรียนปกติ เริ่มสงนักศึกษารุนแรกไปปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาในป พ.ศ. 2538 หลังจากนั้นมีการขยายผลไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และเกิดพัฒนาการ ของสหกิจศึกษาในประเทศไทย โดยในปการศึกษา 2545 สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได ริเริ่มโครงการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะโครงการนํารองโดยใชตนแบบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไดสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีออกไปปฏิบัติงานอยางนอย 1 ภาคการศึกษา เริ่มในภาคที่ 2 ของระบบทวิภาค ในปการศึกษา 2545 มีสถาบันอุดมศึกษา 17 สถาบัน สถานประกอบการ 257 แหง และนักศึกษาจํานวน 679 คน เขารวมโครงการและไดขยายผลจนถึงรุนที่ 5 ในปการศึกษา 2547 โดยรวมแลว มีสถาบันอุดมศึกษาเขารวม 60 สถาบัน สถานประกอบการ 2,000 แหง และนักศึกษารวม 10,444 คน หลังจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมไดสนับสนุน งบประมาณแตยังคงสนับสนุนดานนโยบายตอไป จากรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารอง พบวา องคกรผูใช บัณฑิตไดประโยชนจากโครงการสหกิจศึกษา ทั้งจากการนิเทศของอาจารย รายงานวิชาการของ นักศึกษา โครงงานและงานประจําที่นักศึกษาปฏิบัติ เกิดความรวมมือทางวิชาการและใชสหกิจศึกษา เปนเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานใหม ผลสัมฤทธิ์ที่สําคัญ คือ องคกรผูใชบัณฑิตมีความเห็นวา บัณฑิตที่ผานหลักสูตรสหกิจศึกษามีศักยภาพมากกวานักศึกษาที่ผานหลักสูตรการฝกงานภาคฤดูรอน และรัฐควรสนับสนุนใหมีสหกิจศึกษาตอไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน เพื่อใหบัณฑิตมีความสมบูรณ พรอม มีคุณภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต โดยบูรณาการความ รวมมือระหวางทุกองคกรที่เกี่ยวของโดยกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะที่ตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต


16

2) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาซึ่งเปนภาคผูผลิตบัณฑิตไดเชื่อมโยงสัมพันธกับองคกรผูใช บัณฑิตและเกิดการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย และการ สรางองคความรูใหม 3) เพื่อใหองคกรผูใชบัณฑิตไดรับประโยชนจากโครงงานหรืองานที่นักศึกษาปฏิบัติ อีกทั้ง ใชประโยชนจากสหกิจศึกษาในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมีเปาหมายที่สําคัญระยะ 5 ป ระหวาง ปการศึกษา 2551-2555 ดังนี้ 4.1) เสริมสรางใหเกิดความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษาแกทุกฝายที่ เกี่ยวของโดยตรงคือ สถาบันอุดมศึกษา (อาจารย บุคลากรและนักศึกษา ) องคกรผูใชบัณฑิตและภาค สังคม โดยการทําประชาสัมพันธเชิงความรูทั่วไปแกภาคสังคม และความรูเชิงลึกสําหรับกลุมที่ตอง บริหารจัดการการดําเนินงานสหกิจศึกษา ไดแก กลุมสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต 4.2) ใชสหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ ไทยใหผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิตใหมากที่สุด ลดผลการสูญเปลา ในการผลิตบัณฑิตและนําพาประเทศใหสามารถแขงขันได โดยสงเสริมและสนับสนุนให สถาบันอุดมศึกษาเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมีคุณภาพและยั่งยืนตามมาตรฐานที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด (ภาคผนวกที่ 1) จากจํานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มี 88 สถาบันในปการศึกษา 2549 ใหเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอปการศึกษา เปน 97, 106, 117,129, 142 และ 156 สถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา 2555 โดยไมจํากัดสาขาวิชาชีพหรือหลักสูตร 4.3) มีจํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษามี คุณภาพเปนที่นาพอใจขององคกรผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้นตามเกณฑประเมิน (Base Line) ความพึงพอใจของ ผูใชบัณฑิตที่ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะจัดทําขึ้น และมีจํานวนนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอปการศึกษา จาก 13,630 คนในปการศึกษา2549 เพิ่มขึ้นเปน 15,000 16,500 18,150 20,000 22,000 และ 24,000 คนในปการศึกษา 2555 4.4) มีจํานวนองคกรผูใชบัณฑิตเขารวมโครงการสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นอยางมี คุณภาพและยั่งยืน รอยละ 10 ตอปการศึกษา จาก5,810 องคกรในปการศึกษา 2549 เพิ่มขึ้นเปน 6,400 7,040 7,750 8,530 9,400 และ 10,340 องคกร ในปการศึกษา 2555 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการไดกําหนดกล ยุทธหลักที่สําคัญไว 5 ประการ และในแตละกลยุทธไดกําหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติในชวงป


17

การศึกษา 2551-2555 ไว(คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา , 2551) ดังตอไปนี้ 1) การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา เพื่อใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด มองเห็นความสําคัญในคุณประโยชนอยางแทจริงของสหกิจศึกษาและตัดสินใจเขารวมโครงการดวย ความรูและความเขาใจที่ถูกตอง มาตรการสําคัญมีดังตอไปนี้ 1.1) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเผยแพรความรูในวง กวางแกภาคสังคมทั่วไป ไดแก ผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตในรูปการสัมมนาประชาสัมพันธทั่วไปใน รูปของสื่อเอกสาร สื่อวิทยุและโทรทัศนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 1.2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุน งบประมาณใหสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตตัวอยางที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) เปนผูสรางความรูความเขาใจในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการแกสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน ทรัพยากรมนุษยขององคกรผูใชบัณฑิต ใหมีความสามารถในการดําเนินการสหกิจศึกษาอยางเปน รูปธรรมได ผานเครือขายพัฒนาอุดมศึกษา เครือขายวิชาชีพ เครือขายทรัพยากรมนุษย เครือขายสภา อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย 1.3) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยสถาบัน การวิจัยเชิงวิชาการ และการติดตามประเมินผลที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษาทั้งใน ประเทศและตางประเทศอยางกวางขวาง 1.4) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะสงเสริมและสนับสนุน งบประมาณในการเผยแพรความรูประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดี ที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา องคกรผูใชบัณฑิต หรือหนวยงานสนับสนุนอื่นๆอยางกวางขวางและเผยแพรไปสูภาคสังคมและ ประชาชน โดยใหสมาคมสหกิจศึกษาไทยเปนผูรับผิดชอบ 2) การกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาทั้งในสวนของสถาบันอุดมศึกษา และองคกร ผูใชบัณฑิตเพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติอยางถูกตอง เปนแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมและเปนไป ในทิศทางเดียวกัน 3) การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษาไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหสหกิจศึกษาประสบความสําเร็จ โดยนําเสนอ คณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษา จะดําเนินการผลักดัน


18

และเสนอใหรัฐบาลกําหนดมาตรการเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับองคกรผูใชบัณฑิต การกําหนดมาตรการ จูงใจใหอาจารยและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเขารวมงานสหกิจศึกษา สนับสนุนใหเครือขาย อุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือขายหลักและสมาคมสหกิจศึกษาไทยรวมรณรงคสงเสริมสนับสนุนและ ประสานการดําเนินการสหกิจศึกษา รวมทั้ง การสงเสริมใหเกิดการทําขอตกลงความรวมมือและการใช ทรัพยากรและองคความรูรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิตเปนรายกลุมประเภท ขององคกรผูใชบัณฑิต 4) การสงเสริมและสนับสนุนสหกิจศึกษานานาชาติ การดําเนินการสหกิจศึกษานานาชาติ เปนแนวทางชวยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสหกิจศึกษาไทย เปนหนวยกลางทําหนาที่ประสาน กับตางประเทศในการกําหนดกรอบความรวมมือ และขอตกลงในการดําเนินงานรวมกัน รวมถึงการสง นักศึกษาสหกิจศึกษาแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาสหกิจศึกษาของแตละประเทศ 5) การติดตามประเมินผลจัดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานโดยสถาบันอุดมศึกษา การ ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานสหกิจศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต และการวิจัย ผลสัมฤทธิ์การดําเนินการสหกิจศึกษา ในดานผลที่คาดวาจะไดรับจากการนํานโยบายและกลยุทธสหกิจศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น จะทําใหเกิดผล (คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา , 2551) ดังตอไปนี้ 1) คุณภาพบัณฑิต บัณฑิตที่จบการศึกษาดวยหลักสูตรสหกิจศึกษาเมื่อเขาสูโลกของการ ทํางานจะใชเวลาเรียนรูงานนอยลง เขาใจระบบการทํางานในองคกรและปรับตัวไดเร็วขึ้น มี ความกาวหนาในสายงานอาชีพและมีมุมมองในงานอาชีพของตนกวางมากขึ้น ซึ่งเปนประโยชนตอ นักศึกษาเปนอยางมาก 2) คุณภาพสถาบันอุดมศึกษา สหกิจศึกษาจะเปนกลไกสําคัญในการปฏิรูปอุดมศึกษาที่มุง ปรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ใหกลับมาใหความสําคัญกับภาคความตองการหรือความพึงพอใจ ขององคกรผูใชบัณฑิต เกิดความรวมมือในทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษากับองคกรผูใชบัณฑิต มีระบบการสงผานขอมูลความตองการที่นําไปสูการปรับหลักสูตร และการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน เปนสําคัญ และความพยายามที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานของบัณฑิต ทําใหบัณฑิตมีงานทํา มากขึ้น (Employability) มีรายไดสูงขึ้น และเปนที่พอใจของสถานประกอบการ นอกจากนี้สหกิจศึกษา ยังชวยเพิ่มพูนประสบการณของอาจารยที่ปรึกษาที่ไปนิเทศงานนักศึกษาในองคกรผูใชบัณฑิต นําไปสู


19

การพัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการขององคกรผูใชบัณฑิตมากยิ่งขึ้น และเกิด ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิต 3) คุณภาพขององคกรผูใชบัณฑิต สหกิจศึกษาจะมีสวนชวยลดตนทุนการผลิต ไมเสียเวลา และงบประมาณในการพัฒนาความพรอมของพนักงานใหม สามารถใชกระบวนการสหกิจศึกษาในการ สรรหาพนักงาน ทําใหลดความเสี่ยงในการคัดเลือกพนักงานใหมที่ไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได ใชประโยชนจากการนิเทศงานของอาจารยที่ปรึกษา รายงานวิชาการ โครงงานที่นักศึกษาสหกิจศึกษา จัดทําไปปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือกระบวนการผลิตใหดีขึ้น นําไปสูผลผลิตมวลรวมของ ประเทศที่สูงขึ้น และทําใหเกิดระบบที่องคกรผูใชบัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และ เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม 4) การสรางองคความรูใหม สหกิจศึกษาจะชวยสรางองคความรูใหมขึ้นในองคกรผูใช บัณฑิต รวมทั้งตอยอดไปสูงานที่ปรึกษา และงานวิจัยเชิงพาณิชย 5) ความสัมพันธเชิงลึกระหวางภาคความตองการและสถาบันอุดมศึกษา จะเกิดการเชื่อม โลกธุรกิจและอุตสาหกรรมหรือสาขาอาชีพอื่นกับโลกของการศึกษาเขาดวยกัน มีการพัฒนา ความสัมพันธเชิงลึกของโลกทั้ง 2 ใบ โดยริเริ่มความสัมพันธของการมีสวนรวมขององคกรผูใชบัณฑิต ตั้งแตการจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาความชวยเหลือซึ่งกันและกันใหเขาสูสังคมแหงการ เรียนรู (Knowledge-based Society) และการจัดการองคความรู (Knowledge Management) การพึ่งพา กันของความรู ขาวสาร ขอมูล และเทคโนโลยีการใชประโยชนของทรัพยากรบุคคล และเครื่องมือหรือ เทคโนโลยีของทั้ง 2 ฝายอยางมีประสิทธิภาพจนปรับตัวเปนหุนสวน (Partnership) หรือผูมีสวนไดสวน เสีย (Stakeholder) 6) การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ สหกิจศึกษาจะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ แขงขันของทุก ๆ ฝายที่เกี่ยวของ ตั้งแตภาครัฐ ภาคองคกรผูใชบัณฑิต และภาคการศึกษา เปนการเรียนรู รวมกันในการพัฒนาความรูความสามารถของแตละฝาย สหกิจศึกษาจึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพ การลงทุนทางการศึกษา และตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มความสามารถในการทํางาน ของบัณฑิตซึ่งตอบสนองตอความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต และสรางความเชื่อมั่นในการลงทุนที่ ตองใชกําลังคนระดับสูงเปนจํานวนมาก 3. ประโยชนของสหกิจศึกษา


20

สหกิจศึกษา เปนรูปแบบหนึ่งของ WIL ที่ชี้ใหเห็นถึงการไดประโยชนรวมกันของทุกฝายที่ เกี่ยวของตั้งแตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และองคกรผูใชบัณฑิต (คณะอนุกรรมการสงเสริมการ พัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา, 2551) ดังนี้ 1. ประโยชนที่นักศึกษาไดรับ การที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเต็มเวลาในองคกรผูใชบัณฑิตนั้น จะชวยให นักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจชีวิตการทํางานตามสาขาวิชาชีพจริงกอนที่จะจบการศึกษา นักศึกษาจะไดมี โอกาสฝกการประยุกตใชความรูทางวิชาการที่เรียนมากับการทํางานจริง ฝกการแกไขปญหาการวาง แผนการทํางาน และพัฒนาทักษะการสื่อสาร เปนตน การไดรับมอบหมายใหทํางานเชิงปญหาพิเศษ หรือโครงงาน จะชวยฝกความเปนผูใหญ ทําใหนักศึกษามีความมั่นใจและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ใน บางสถาบันอุดมศึกษา พบวา นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการ แสดงออกถึงความมั่นใจในตนเอง ซึ่งประเด็นนี้เปนจุดออนของนักศึกษาไทยที่มีความรูความสามารถ แตไมกลาแสดงออกหรือซักถาม นอกจากนี้นักศึกษายังไดคนพบและวิเคราะหตัวเอง ไดประสบการณ การเปนลูกนองและหัวหนางานเปนครั้งแรก ถาขาดทักษะดานใดก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในภาค การศึกษาที่กลับมา หรือทราบทิศทางในการประกอบอาชีพของตนเอง มีโอกาสไดรับการเสนองาน กอนจบการศึกษาหรือถูกเลือกใหเปนพนักงานขององคกรผูใชบัณฑิตนั้น ๆ และยังมีรายไดตอบแทน จากการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปนตน 2. ประโยชนที่สถาบันอุดมศึกษาไดรับ การสงนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นเปนการผลิตบัณฑิตที่ มีศักยภาพและสมรรถนะเปนอยางมาก จากประโยชนที่ไดรับรวมกันทุกฝายที่เกี่ยวของ (Mutual Benefits) ประโยชนที่นักศึกษาไดรับนั้นดูจะเปนประโยชนสูงสุด สถาบันอุดมศึกษาจะไดผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพตรงตามความตองการขององคกรผูใชบัณฑิต นับเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่เกิดจาก การผลักดันขององคกรผูใชบัณฑิตอยางแทจริง (Demand Led) นอกจากนี้ยังเปนชองทางหนึ่งในการ เชื่อมโลกภาคการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเขาดวยกัน โดยการทํางานรวมกันในการผลิต บัณฑิต ทําใหประเทศมีทรัพยากรมนุษยที่มีสมรรถนะและสามารถแขงขันได เปนการเปดโอกาสให องคกรผูใชบัณฑิตไดมีโอกาสทดลองใชงานนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ กอนที่จะจบ การศึกษา ทําใหเกิดความประทับใจในสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ถือเปนโอกาสในการประชาสัมพันธ สถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มอัตราการจางงาน ขอมูลที่ไดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารย นิเทศกและผูบริหารหรือพี่เลี้ยง และจากการสัมมนาหลังกลับจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหวาง


21

อาจารยและนักศึกษายังนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หรือรายวิชาตาง ๆ หรือพัฒนาการ เรียนการสอน เชน ขอมูลที่นักศึกษาขาดทักษะในการสื่อสาร สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมการ ฝกอบรมทักษะสื่อสารระหวางบุคคล หรือ ทักษะการนําเสนอผลงาน ในการเรียนในรายวิชาตาง ๆ เปน ตน ในการพบปะระหวางคณาจารย ผูบริหารองคกรผูใชบัณฑิตและพี่เลี้ยงยังทําใหเกิดความรวมมือทาง วิชาการ งานวิจัยเชิง -พาณิชย ไดสรางเครือขายความรวมมือเชิงลึกกับองคกรผูใชบัณฑิต คณาจารยเอง ยังไดประสบการณวิชาชีพเพิ่มเติมอีกดวย 3. ประโยชนที่องคกรผูใชบัณฑิตไดรับ หากสถาบันอุดมศึกษาไดเขาไปชี้แจงหรือสรางความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจ ศึกษา แกองคกรผูใชบัณฑิตใหทราบแลว องคกรผูใชบัณฑิตจะสามารถกําหนดงานที่มีคุณภาพ หรือ วางแผนในการใหนักศึกษาเขาไปทํางานที่เปนประโยชนตอองคกรเองและใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติงาน ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ไดนักศึกษามาชวยงานและจายคาตอบแทนต่ํา ทําใหพนักงานประจํามีเวลา ทํางานอื่นที่มีความสําคัญกวา ไดมีโอกาสรวมในการผลิตบัณฑิตหรือพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มี ศักยภาพสูงออกสูสังคม ขณะเดียวกันยังไดใชโอกาสตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาปฏิบัติงานนั้น สัมภาษณงานนักศึกษาหรือคัดเลือกพนักงานกอนที่จะจบการศึกษา ทําใหมีโอกาสเรียนรูและหลอ หลอมลักษณะบุคคลที่องคกรตองการ เกิดระบบการคัดสรรพนักงานอยางมีคุณภาพ ประหยัดทรัพยากร และงบประมาณในการคัดเลือกและฝกอบรมพนักงานใหม ผลจากการทํางานรวมกันระหวางองคกร ผูใชบัณฑิตและสถาบันอุดมศึกษายังตอยอดใหเกิดความรวมมือทางวิชาการอื่น ๆ ตามมา เชน งานวิจัย เชิงพาณิชย การพึ่งพากันและกันทางขอมูล ขาวสาร ความรู ทรัพยากร และพนักงาน ทําใหขีด ความสามารถในการแขงขันของทั้งสถาบันอุดมศึกษาและองคกรผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้องคกร ผูใชบัณฑิตยังสามารถใชความรวมมือสหกิจศึกษาในการเสริมสรางภาพลักษณขององคกรผูใชบัณฑิต ในฐานะเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social Responsibility, CSR) โดยเฉพาะอยางยิ่งตอ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอุดมศึกษาไทย 4. การประเมินโครงการ การประเมินโครงการเปน “ศาสตรประยุกต (Applied Science)” หรือเปน “วิทยาการประยุกต ที่เกิดจากการผสมผสานของศาสตรหลายแขนง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีแนวคิดและวิธีการที่ผูกพันกับ วิชาการสาขาเศรษฐศาสตรเปนอยางมาก อยางไรก็ดีถาพิจารณาเฉพาะคําวา

“การประเมินโครงการ ”


22

แลว อาจบอกไดวาเปนคําผสมของคําสองคําคือคําวา “การประเมิน ” กับคําวา “โครงการ” ซึ่งทั้งสองคํา ตางก็มีความหมายหรือคําจํากัดความเฉพาะของตนเอง “การประเมิน ” หรือ “การประเมินผล” มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Evaluation” ซึ่งหมายถึง กระบวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคําอื่นๆ อีกหลายคํา เชน การวิจัย

(Research) การวัดผล

(Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณการ (Assessment) และการพิจารณาตัดสิน (Judgment) เปนตน ซึ่งคําดังกลาวแลวอาจสรุปเปนความหมาย หรือคําจํากัดความรวมกันไดวา เปนการประมาณคาหรือการประมาณผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน โดยอาศัยขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมดวยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอื่นๆ แลวทําการ วิเคราะหเพื่อตัดสินวาการดําเนินงานนั้นมีคุณคาหรือบรรลุถึงวัตถุประสงคของการดําเนินงานนั้นมาก นอยเพียงใด (ประชุม รอดประเสริฐ.2539.) 1. ความหมายและความสําคัญของการประเมินโครงการ การพัฒนาของโลกทางดานวัตถุไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ดวยกิจกรรมอัน สลับซับซอนมากมายและผลของการพัฒนาทางดานวัตถุนี้เอง กอใหเกิดผลสะทอนหรือผลกระทบอยาง มากตอจิตใจของพลโลก จึงทําใหมีความจําเปนที่จะตองมีโครงการเพื่อการพัฒนาจิตใจของมนุษยโลก ควบคูกันดวย ทั้งนี้เพื่อมุงหวังใหมนุษยโลกไดใชความเจริญทั้งทางดานวัตถุและการพัฒนาการทางดาน จิตใจใหสอดคลองกันไป และมนุษยโลกเหลานั้นอยูรวมกันดวยความสงบสุข แบงปนและใช ประโยชนของความเจริญรวมกัน และมีความเขาใจที่ดีตอกัน โครงการ หมายถึง กิจกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใชทรัพยากร เพื่อหวังผลประโยชน ตอบแทน กิจกรรมหรืองานดังกลาวจะตองเปนหนวยอิสระหนวยหนึ่งที่สามารถทําการวิเคราะห วางแผน และนําไปปฏิบัติ พรอมทั้งมีลักษณะแจงชัดเจนถึงจุดเริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อวัตถุประวงคที่ มุงหวังไวไดสําเร็จสิ้นลง โครงการจึงเกี่ยวของกับการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร และแผนปฏิบัติ อยางมีระเบียบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแหลงที่ตั้งของโครงการ ชวงระยะเวลาของโครงการ การผลิต การ


23

ลงทุน ผลตอบแทน และรวมตลอดถึงการจัดรูปองคการและการบริหารโครงการ เปนตน (ประสิทธิ์ ตง ยิ่งศิริ, 2540) การประเมินโครงการ หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงทั้งมวลที่เกี่ยวกับ โครงการวาโครงการที่จัดทําไปนั้นไดกอใหเกิดผลตามวัตถุประสงค ( Objective) หรือตามเปาหมาย (Goal) ของโครงการหรือไม การประเมินผลโครงการจะกระทําตอเมื่อมีโครงการเกิดขึ้นจริงหรือตอง เกิดขึ้นแนนอน โดยมุงที่วาโครงการไดกอใหเกิดผลหรือไม สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การไดขอมูล ขอเท็จจริง เกี่ยวกับปญหา อุปสรรค ไปใชเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ ประสิทธิผลของโครงการ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2532) การประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการวาเปนไปตาม เปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม และบรรลุถึงเปาหมายนั้นมากนอยเพียงใด

การประเมินโครงการจึง

เปน กระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือการใชวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือได ของโครงการ แลวพิจารณาตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไมและดวยคุณภาพของ ความสําเร็จนั้นเปนเชนใด ดังนั้นการประเมินโครงการจึงเปนงานที่สําคัญอันหนึ่งในกระบวนการวางแผน และเปย สวนที่สําคัญอยางมาก เพราะการประเมินโครงการจะเปนตัววัดและบอกใหผูวางแผนและผูปฏิบัติงาน ตามแผนรวมทั้งผูเกี่ยวของกับแผนทั้งหลายไดรูวา แผนหรือโครงการที่กําหนดขึ้นและนําไปปฏิบัติซึ่ง เสียทั้งเวลา กําลังแรงคน และคาใชจายไปนั้น เมื่อทําเสร็จแลวไดผลเปนประการใด เปนไปตามที่ คาดหมายและความมุงหมายมากนอยอยางไร และสามารถนําผลจากการประเมินโครงการแตละครั้งมา พิจารณาตัดสินใจตอไปอีกวาควรจะดําเนินตามโครงการนั้นๆ ตอไปหรือวาควรหยุดเพียงเทานี้ นอกจากนั้นการประเมินผลยังชี้ใหเห็นถึงขอบกพรอง หรือปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ โครงการอีกดวย (อนันต เกตุวงค, 2543) โดยสรุป ความหมายของ

การประเมินโครงการ คือ การตรวจสอบ การดําเนินการแลว

นํามาเปรียบเทียบกับ วัตถุประสงคของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม และ


24

บรรลุถึงเปาหมายนั้นมากนอยเพียงใด โดยการใชวิธีการวิจัยเพื่อหาขอมูลที่เปนจริงและมีความเชื่อถือ ไดของโครงการ แลวพิจารณาตัดสินวาโครงการนั้นบรรลุถึงวัตถุประสงคหรือไม 2. ประโยชนของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการอยางมีระบบ ยอมจะมีสวนชวยใหผูบริหารโครงการตระหนักถึง คุณภาพของแผนและโครงการที่กําหนดขึ้นไววาสามารถสนองตอบความตองการของสังคมหรือ สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดมากนอยเพียงใด และชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการ ดําเนินการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการใหมีความถูกตองเหมาะสมสงผลใหโครงการนั้นดําเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาประสงคที่กําหนดไวทุกประการ 2.1 ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจน ขึ้น กลาวคือกอนที่โครงการจะไดรับการสนับสนุนใหนําไปใชยอมจะไดรับการตรวจสอบอยางละเอียด จากผูบริหารและผูประเมิน สวนใดที่ไมชัดเจนเชนวัตถุประสงคหรือมาตรฐานในการดําเนินงานหาก ขาดความแนนอนแจมชัดจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความถูกตองชัดเจนเสียกอน ฉะนั้นจึง กลาวไดวาการประเมินโครงการมีสวนชวยทําใหโครงการมีความชัดเจนและสามารถที่จะนําไปปฏิบัติ ไดอยางไดผลมากกวาโครงการที่ไมไดรับการประเมิน 2.2 ชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชนเต็มที่ ทั้งนี้เพราะการ ประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือปจจัยใดที่เปนปญหาจะไดรับการ จัดสรรใหอยูในจํานวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแกการดําเนินงาน ทรัพยากรที่ไมจําเปนหรือมี มากเกินไปจะไดรับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะไดรับการจัดหาเพิ่มเติม ฉะนั้นการประเมิน โครงการจึงมีสวนที่ทําใหการใชทรัพยากรของโครงการเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 2.3 ชวยใหแผนงานบรรลุวัตถุประสงค ดังที่ไดกลาวแลววาโครงการเปนสวนหนึ่งของ แผน ดังนั้นเมื่อโครงการไดรับการตรวจสอบวิเคราะหปรับปรุงแกไขใหดําเนินการไปดวยดี ยอมจะทํา ใหแผนงานดําเนินไปดวยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว หากโครงการใดโครงการหนึ่งมี ปญหาในการนําไปปฏิบัติยอมกระทบกระเทือนตอแผนงานทั้งหมดโดยสวนรวม ฉะนั้นจึงอาจกลาวได เชนเดียวกันวาหากการประเมินโครงการมีสวนชวยใหโครงการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ยอม หมายถึงการประเมินโครงการมีสวนชวยใหแผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงคและดําเนินงานไปดวยดี เชนเดียวกัน


25

2.4 ชวยในการแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบ (Impact) ของโครงการและทําให โครงการมีขอที่ทําใหเกิดความเสียหายลดนอยลง ดังตัวอยางโครงการเขื่อนน้ําโจนซึ่งในการสรางถนน เพื่อไปสูสถานที่สรางเขื่อนนั้นตองผานปาไมธรรมชาติ ทําใหเกิดการลักลอบตัดไมทําลายปาและสัตว ปาหลายชนิดอาจตองสูญพันธการประเมินโครงการจะชวยใหเกิดโครงการปองกันรักษาปา และ โครงการอนุรักษและอพยพสัตวปาขึ้นเพื่อการแกปญหาเปนตน ดวยตัวอยางและเหตุผลดังกลาวจึงถือ ไดวาการประเมินโครงการมีสวนในการชวยแกปญหาได 2.5 ชวยอยางสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน ดังที่ไดกลาวแลววาการประเมิน โครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่ง ซึ่งดําเนินงานอยางมีระบบและมีความเปน วิทยาศาสตรอยางมาก ทุกอยางของโครงการและปจจัยทุกชนิดที่ใชในการดําเนินงานจะไดรับการ วิเคราะหอยางละเอียดกลาวคือทั้งขอมูลนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Outputs) จะไดรับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนสวนใดที่เปนปญหาหรือไมมีคุณภาพจะไดรับการ พิจารณายอนกลับ ( feedback) เพื่อใหมีการดําเนินงานใหมจนกวาจะเปนไปมาตรฐานหรือเปาหมายที่ ตองการ ดังนั้นจึงถือไดวาการประเมินผลเปนการควบคุมคุณภาพของโครงการ 2.6 ชวยสรางขวัญและกําลังใจใหผูปฏิบัติตามโครงการ เพราะการประเมินโครงการ มิใชเปนการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แตเปนการศึกษาวิเคราะหเพื่อการปรับปรุงแกไขและ เสนอแนะวิธีการใหมๆ เพื่อใชในการปฏิบัติโครงการ อันยอมจะนํามาซึ่งผลงานที่ดีเปนที่ยอมรับของ ผูเกี่ยวของทั้งปวง โดยลักษณะเชนนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติมีกําลังใจ มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจ กระตือรืนรนที่จะปฏิบัติงานตอไปและมากขึ้น ฉะนั้นจึงกลาวไดวาการประเมินโครงการมีสวนอยาง สําคัญในการสรางขวัญ กําลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 2.7 ชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการกลาวคือ การประเมินโครงการจะทําให ผูบริหารไดทราบถึงอุปสรรคปญหาขอดี ขอเสีย ความเปนไปได และแนวทางในการปรับปรุงแกไขการ ดําเนินการโครงการ โดยขอมูลดังกลาวแลวจะชวยทําใหผูบริหารตัดสินใจวาจะดําเนินโครงการนั้น ตอไป หรือจะยุติโครงการนั้นเสีย นอกจากนั้นผลของการประเมินโครงการอาจเปนขอมูลสําคัญในการ วางแผนหรือการกําหนดนโยบายของผูบริหารและฝายการเมือง 3. ประเภทของการประเมินโครงการ ประเภทของการประเมินโครงการ สามารถแบงไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ 3.1 การประมาณการระบบ ( Systems assessment) หมายถึง การศึกษาความเปนไปได ของโครงการ การประเมินความตองการในการจัดทําโครงการ การวิเคราะหขอมูลตางๆ กอนที่จะ


26

นําไปใชเพื่อการดําเนินงานโครงการ วิเคราะหผลตอบแทนที่จะไดรับการจัดทําโครงการ รวมทั้งการ คาดคะเน ผลกระทบตางๆ ที่อาจขึ้นจากการดําเนินโครงการ การประเมินโครงการประเภทนี้ บางที เรียกวา “การประเมินกอนตกลงใจดําเนินงานโครงการ” (Pre-evaluation หรือ Ex-ants Evaluation) 3.2 การวางแผนโครงการ ( Program planning) หมายถึง การจัดทําโครงการหรือ รูปแบบของโครงการใหเหมาะสมและสอดคลองกับสวนประกอบ รายละเอียด และขอมูลตางๆ ที่ โครงการมีอยู การประเมินโครงการประเภทนี้เปนการจัดทําโครงการใหพรอมกอนการดําเนินงาน โครงการหรือการนําโครงการไปปฏิบัตินั่นเอง 3.3 การนําโครงการไปปฏิบัติ ( Program implementation) หมายถึง การประเมิน กระบวนการในการดําเนินงานของโครงการใหเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว การประเมินประเภทน ชื่อเรียกตางกัน เชน การประเมินขณะปฏิบัตงาน ( Operational หรือ On-going evaluation) หรือ เรียกวา การประเมินกระบวนการ ( Process evaluation) หรืออาจใชคําวา การถายทอด ( Transactions) การ ดําเนินงาน เปนตน 3.4 การปรับปรุงโครงการ ( Program

improvement) หมายถึง การตรวจสอบหา

ขอบกพรองของโครงการ แลวปรังปรุงแกไขโครงการนั้นใหดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง การ ประเมินโครงการประเภทนี้เปนการประเมินเมื่อโครงการไดเสร็จสิ้นแลว ( Eng-of project evaluation) อยางทันทีทันใด โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของโครงการ แลวปรับปรุงแกไขตามขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อใหโครงการมีผลงานตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 3.5 การตัดสินใจยอมรับโครงการ ( Program certification) หมายถึง การประเมินผล กระทบสิ่งตางๆ หลังจากที่โครงการไดเสร็จสิ้นแลววาโครงการที่ดําเนินการไปนั้นกอใหเกิดผลตอ องคกรหรือสังคมอยางไรบาง สมควรที่โครงการนี้จะดําเนินการตอไป หรือจะตองสิ้นสุดลงโดยไมตอง ทําอีกตอไป การประเมินโครงการประเภทนี้อาจเรียกวา “การประเมินหลังโครงการสิ้นสุด ( Ex-post evaluation หรือ Post project evaluation)”


27

4. กระบวนการของการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเปนกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลตางๆ ของ โครงการอยางมีระบบโดยมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเพื่อการปรับปรุงโครงการใหดีขึ้น กระบวนการ ในการประเมินผลโครงการอาจมีขั้นตอนและรายละเอียดของขั้นตอนแตกตางกันไปตามแนวคิดของ นักวิชาการ ทางการ ประเมินผลโครงการแตละบุคคลหรืออาจมีรายละเอียดที่แตกตางเพราะรูปแบบ หรือประเภทของการประเมินผล หรือประเมินไปตามแตละประเภทของโครงการ อยางไรก็ดีการ ประเมินผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการทั้งหมดโดยสวนรวมแลว แตละสวนของโครงการ จะตองไดรับการประเมินควบคูกันไปดวยเสมอ คือ การประเมินขอมูลนําเขา (Inputs) การประเมินตัว กระบวนการ ( Processor) และการประเมินผลงาน ( Outputs) ซึ่งแตละสวนและโดยทั้งหมดของ โครงการจะประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้ 1. การศึกษาและพิจารณาถึงรายละเอียดของวัตถุประสงคโครงการ ซึ่งเปนการ ประเมินเพื่อใหทราบวาโครงการที่กําหนดขึ้นนั้นมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายที่สามารถดําเนินการ ไดหรือไม จะมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคใหมีความเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติไดโดยลักษณะใด การ ประเมินผลโครงการในขั้นตอนนี้ถือไดวาเปนการประเมินกอนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง เปนการ ตรวจสอบและทบทวนความเรียบรอยวัตถุประสงคโครงการเปนสําคัญ 2. การศึกษาความเปนไปไดของขอมูล ซึ่งเปนการประเมินขอมูลและทรัพยากร ตางๆ ที่จะตองใชดําเนินการวายังมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะใชปฏิบัติงานหรือไมขอมูลและ ทรัพยากรที่มีอยูสามารถที่จะสนองตอบวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยังจะใชทรัพยากรที่มีอยูไดหรือไม การประเมินในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบทบทวนความเหมาะสม ของทรัพยากรที่จะตองใชเพื่อการบริหารโครงการนั่นเอง 3. การเก็บรวบรวมและการกระทํากับขอมูลและทรัพยากร ซึ่งเปนการวิเคราะห ถึงกระบวนการในการดําเนินโครงการในลักษณะเปนการเก็บรวบรวมและจําแนกขอมูลใหเปน หมวดหมู เปนสัดสวน และใหมีความเปนจริงมากที่สุด เพราะหากการดําเนินงานในขั้นตอนนี้มีปญหา ยอมทําใหผลงานที่เกิดขึ้นมีปญหาตามไปดวย กลาวคือ แมวาผูบริหารโครงการจะทราบถึงทรัพยากรที่ จะตองใชทั้งปริมาณและคุณภาพเปนอยางดีแลว แตในขั้นตอนของการรวบรวมและจัดดําเนินการกับ ขอมูลไมดีพอ ผลที่เกิดขึ้นยอมไมมีคุณภาพหรือดอยคุณภาพ ตัวอยาง เนื้อยางดียางกับเตาที่ไฟแรง


28

เกินไป ยอมไดเนื้อยางที่ไหมเกรียม เปนตน การประเมินในขั้นตอนนี้เปนการตรวจสอบกระบวนการวา เหมาะสมกับขอมูลหรือทรัพยากรที่นําเขาหรือไม 4. การวิเคราะห การแปลความหมาย และการสรุปผลซึ่งเปนขั้นตอนที่ขอมูลได ผานกระบวนการเรียบรอยแลว และผูประเมินจะตองทําการวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นวาเปนเชนใด ตรงตาม วัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม จะมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหดียิ่งขึ้นในลักษณะใด และผลที่เกิดขึ้นจะมีแนวโนมไปในลักษณะใด การประเมินในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลงานของ โครงการที่เกิดขึ้น และรวมไปถึงการประเมินโครงการโดยทั้งหมดดวยวาทรัพยากรหรือขอมูลนําเขาที่ มีอยู ดวยกระบวนการที่ใช และดวยผลงานที่ปรากฏนั้นโครงการโดยรวมเปนเชนใด เปนโครงการที่ให ผลประโยชนคุมคากับการดําเนินงานหรือไม ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้นแลวดําเนินงานตอไป หรือจะลมเลิกยุติโครงการนี้เสีย 5. รูปแบบการประเมินโครงการ รูปแบบการประเมินโครงการ หมายถึง กรอบหรือแนวคิดที่สําคัญเกี่ยวกับการบวนการ และวิธีการประเมิน ซึ่งกรอบและแนวคิดของการประเมินผลเกิดจากการคนควาและคิดคนของนัก ประเมินผลโดยมีวิวัฒนาการตามลําดับ ถึงแมวาแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบการประเมินที่ผูเชียวชาญ ทางการประเมินหลายทานไดเสนอไวมีลีกษณะที่แตกตาง ทั้งดานแนวคิดและวิธีการนําไปใช แตเมื่อนํา รูปแบบของการประเมินเหลานั้นมาจัดเปนกลุม โดยจําแนกตามวัตถุประสงคของการประเมินเปนหลัก แลว ก็จะสามารถแบงไดเปน 2 กลุมใหญ ดังนี้ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูรยศรี, 2548) 1. กลุมรูปแบบการประเมินเพื่อการตัดสินคุณคา นักประเมินกลุมนี้เห็นวา การ ประเมินเปนการใหคุณคาหรือตีราคาสิ่งที่ถูกประเมิน การประเมินในลักษณะนี้ในยุคแรกๆ มักจะถูก วิพากษวิจารณและขาดความเชื่อถือ อยางไรก็ตามในปจจุบันรูปแบบการประเมินในกลุมนี้ไดมีผูนิยม นํามาใชกันอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการเพื่อใหบริการสังคม หรือโครงการเพื่การพัฒนา ดานตางๆ ของรัฐบาล ซึ่งมักจะมีความซับซอน จึงตองอาศัยวิธีการประเมินทั้งแบบมีระบบและแบบ วิธีการตามธรรมชาติควบคูกันไป โดยใหความสําคัญกับผลผลิตที่เกิดจากโครงการทั้งหมด แมจะเปน ผลกระทบก็ถือวาเปนขอมูลสําคัญตอการตัดสินคุณคาเชนกัน 2. กลุมรูปแบบกาประเมินเพื่อการตัดสินใจ นักประเมินกลุมนี้มีความเชื่อในการ ประเมินที่เปนระบบ โดยมีขั้นที่ครบวงจร ซึ่งใหสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสม นักทฤษฎีกา


29

ประเมินยุคใหมไดใหความสนใจตอรูปแบบของกลุมนี้มากเพราะสามารถนําผลการประเมินไปใชใน การตัดสินใจสําหรับนักบริหารงานไดเปนอยางดี 6. เกณฑในการประเมินผลโครงการ William N. Dunn (อางใน จินดาลักษณ วัฒนสิทธ, 2543) ไดเสนอเกณฑในการประเมิน โครงการไว 6 เกณฑ คือ 1. ประสิทธิผล ( Effectiveness) หมายถึง การพิจารณาวาผลของนโยบายนั้น บรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมเพียงไร 2. ประสิทธิภาพ ( Efficiency) หมายถึง ความสัมพันธระหวางประสิทธิผลกับ ความพยายามโดยวัดจากคําสั่งงานหรือความพยายาม ( Effort) ที่ใชไปในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ในระดับของประสิทธิผลระดับนั้น โดยประสิทธิภาพเปนเรื่องของหลักเหตุผลทางดานเศรษฐกิจ ซึ่ง นิยมวัดออกมาในรูปคาใชจายที่เปนตัวเงิน ( Monetary cost) ดังนั้น นโยบายที่มีประสิทธิภาพ คือ นโยบายที่ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลดวยคาใชจายนอยที่สุด 3. ความพอเพียง (Adequacy) หมายถึง ความพอใจที่นโยบายสามารถตอบสนอง ความตองการ โดยพิจารณาจากประสิทธิผล เกณฑความพอใจนี้จะบงชี้ถึงความหมายที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธระหวางทางเลือกตางๆ ของนโยบายกับผลของนโยบาย 4. ความเปนธรรม (Equity) หมายถึง นโยบายที่คํานึงถึงการจัดสรรผลประโยชน หรือการใหบริการตางๆ อยางเปนธรรมและคํานึงถึงการประเมินนโยบายในแงของความเสมอภาค และ เปนเกณฑที่มีความเกี่ยวของกับหลักเหตุผลทางดานกฎหมายและสังคม ซึ่งพาดพิงถึงการกระจายผล ของนโยบายและความพยายามของกลุมตางๆ ที่จะไดรับความเปนธรรมจากการดําเนินการตามนโยบาย 5. การตอบสนองความตองการ ( Responsiveness) หมายถึง การที่นโยบายนั้น สนองตอความตองการความพึงพอใจในคุณคาของกลุมตางๆ หรือไมมากนอยเพียงไร โดยเฉพาะการ สนองตอบนั้นตรงตามเปาหมายของนโยบาย 6. ความเหมาะสม (Appropriation) หมายถึง การพิจารณาถึงหลักเหตุผลในดานที่ เกี่ยวของหลักการหรือสาระของนโยบาย รวมถึงคุณคาของวัตถุประสงคของนโยบาย ความมี


30

เหตุผลสนันสนุนส มุติฐานตางๆ ของวัตถุประสงคนั้นวามีความเหมาะสมหรือไม ในขณะที่เกณฑการ ประเมินนั้นจะถิอวาวัตถุประสงคเปนเรื่องที่ยอมรับแลว 7. ปญหาและอุปสรรคในการประเมินโครงการ การประเมินโครงการอาจจะประสบปญหาและอุปสรรคตางๆ ดังตอไปนี้ 1. การไมเห็นความสําคัญและประโยชนของการประเมิน ผูบริหารอาจพอใจกับ ผลงานของโครงการในรูปวัตถุ การกอสรางตางๆ โดยไมสนใจถึงการใชประโยชนของโครงการ จึง ไมไดจัดทําการประเมินหรือถาจะมีการประเมินก็ไมไดความจริงมากนัก 2. การขาดเจาหนาที่หรือนักประเมิน การดําเนินโครงการของหนวยงานบาง หนวยอาจไมมีเจาหนาที่เพียงพอตอการดําเนินงาน ฉะนั้นเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับการประเมินโครงการก็ อาจจะตองประสบปญหาไปดวย 3. การไมไดรับความรวมมือเกี่ยวกับการประเมิน นักประเมินบางทานอาจพบ ปญหาในเรื่องความรวมมือจากเจาหนาที่ทางราชการ หรือไมใหความสนใจจริงจังมากนัก 4. การขาดความเที่ยงธรรมของการประเมินโครงการ เมื่อมีการประเมินโครงการ แลวอาจพบปญหาและอุปสรรคที่ควรแสดงออกมา แตนักประเมินก็ขาดความกลาที่จะรายงานผล การ สรุปผลก็จะเบี่ยงเบนไปได 5. การกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไมชัดเจน โครงการบางโครงการจัดทํา ขึ้นโดยกําหนดวัตถุประสงคของโครงการไมชัดเจน นักประเมินก็จะตองใชเวลาทําความเขาใจโครงการ อาจจะเขาใจไมตรงกันได 6. ปญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีการในการประเมินโครงการ นักประเมินอาจพบ ปญหาในขั้นตอนตางๆ ของการวิจัยประเมินโครงการ เชน การเก็บขอมูล การเลือกสถิติ การวิเคราะห เปนตน 7. ผลการประเมินบางครั้งไมไดรับการยอมรับหรือนําไปใชปรับปรุงแกไขการ ดําเนินงานตามโครงการอยางจริงจัง


31

5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และคณะ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการสหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระยะที่ 2 เปนการประเมินผลการดําเนินการของ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1) ขั้นกระบวนการ ตั้งแตภาค การศึกษาที่ 1/2540 (มิถุนายน 2540) ถึงภาคการศึกษาที่ 3/2540 (เมษายน 2541) 2) ขั้นผลผลิต กับ บัณฑิตรุน 1 และ 2 ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2539 และ2540 เครื่องมือที่ใชสําหรับการเก็บ รวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลรายงานของนักศึกษา สหกิจศึกษา ซึ่งประเมินโดยสถานประกอบการ แบบสอบถามนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบสอบถาม สถานประกอบการ แบบสอบถามคณาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แบบสอบถามบัณฑิต ผูบังคับบัญชาและอาจารยที่ปรึกษาบัณฑิตที่ศึกษาตอ แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,642 ฉบับ นําขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตและรอยละ ผลการประเมินเปนดังนี้ 1) รูปแบบและวิธีดําเนินการของโครงการฯ โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (Co-operative Education and Career Development Project) เปนหนวยงานขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ ทํา หนาที่ ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อนําเสนอแนวคิดในการจัดการศึกษาในรูปแบบสห กิจศึกษา จัดหาตําแหนงงานใหแกนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทั้งในและตางประเทศ ประสานงานและใหบริการคณาจารยและนักศึกษาในสาขาวิชาตางๆ เพื่อสนับสนุน สงเสริมและ ดําเนินการใหกิจกรรมของโครงการดําเนินไปดวยดี การดําเนินงานมีรูปแบบที่เนนคุณภาพของ นักศึกษา สถานประกอบการ และการนิเทศงานโดยคณาจารย โดยนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานตองผาน การคัดเลือกจากคณาจารยวามีคุณสมบัติทางวิชาการและความประพฤติดีและตองผานการอบรม หลักสูตรตางๆ ครบถวน สวนสถานประกอบการจะตองมีพนักงานพี่เลี้ยง (supervisor) ดูแลนักศึกษา และลักษณะงานที่มอบใหนักศึกษาปฏิบัติจะตองผานการรับรองของคณาจารยในสาขาวิชาเสียกอน อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะตองออกนิเทศงานนักศึกษา ทุกคนจนครบถวน การดําเนินการของ โครงการจึงตองประกอบไปดวย การวางแผน การประสานงาน และการจัดการที่ดี นักศึกษา คณาจารย และสถานประกอบการ ใหความเห็นวารูปแบบการดําเนินการโดยรวมของโครงการมีความเหมาะสม ในระดับดี และมีความเขาใจรูปแบบการดําเนินการของโครงการเปนอยางดี 2) คุณภาพของนักศึกษาที่ รวมโครงการฯ สถานประกอบการไดประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 239 คน ปรากฏวา นักศึกษาทุกคนผานการประเมินผลจากสถานประกอบการโดยที่ รอยละ 69.04 และ 73.36 ไดรับการ ประเมินการปฏิบัติงานและการทํารายงานวิชาการ ตามลําดับ ในระดับที่สูงกวามาตรฐาน (คือ ดีมาก


32

และดีเยี่ยม ) คณาจารยและสถานประกอบการมีความคิดเห็นตอคุณสมบัติของนักศึกษาไปในดาน เดียวกัน คือ นักศึกษาในโครงการ มีคุณสมบัติในระดับดี โดยเฉพาะบุคลิกภาพและวุฒิภาวะ ความรู พื้นฐานเรื่องการปฏิบัติตนในสถานประกอบการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของสถาน ประกอบการในระดับที่สูงกวาคุณสมบัติอื่นๆ สวนคุณสมบัติที่ไดรับการประเมินในระดับต่ําที่สุด (ปานกลาง) ไดแก ทักษะการนําเสนอ 3) คุณภาพของสถานประกอบการ คณาจารยมีความพึงพอใจตอ สถานประกอบการที่รวมโครงการในระดับปานกลาง โดยที่ Supervisor ใหความสนใจ ดูแลนักศึกษา ในระดับดี มีการปฐมนิเทศแกนักศึกษา และมีความพรอมดานอุปกรณ แตคุณภาพงานที่มอบหมาย นักศึกษายังอยูในระดับปานกลางและไดคะแนนต่ําที่สุด สวนนักศึกษามีความพึงพอใจตอสถาน ประกอบการในระดับดี โดยประทับใจในการดูแลและการมอบหมายงานของสถานประกอบการมาก ที่สุด 4) คุณภาพของสาขาวิชาที่รวมโครงการ สถานประกอบการ และนักศึกษา เห็นวา อาจารยที่ ปรึกษาสหกิจศึกษามีความสําคัญตอความสําเร็จในการดําเนินงานของโครงการในระดับสูง การนิเทศ งานเปนประโยชนตอนักศึกษา และการจัดแผนการเรียนการสอนของสาขาวิชา สอดคลองตอการไป ปฏิบัติงานของนักศึกษา อยางไรก็ตาม สถานประกอบการ เห็นวา จํานวนอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ตอจํานวนนักศึกษา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 5 ) คุณภาพของบัณฑิต เมื่อเปรียบเทียบบัณฑิต หลักสูตรสหกิจศึกษากับบัณฑิตหลักสูตรปกติแลว บัณฑิตหลักสูตรสหกิจศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย สะสม มีทักษะการสมัครงานและหางาน อัตราเงินเดือนแรกเขา และอัตราการเขาศึกษาตอสูงกวา บัณฑิตหลักสูตรปกติทั้งสิ้น รวมทั้งความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของสถาน สถานประกอบการและความสามารถในการเรียนในระดับปริญญาโทที่ดีกวา เมื่อพิจารณาถึงประโยชนที่ไดรับจากสหกิจศึกษาแลว คณาจารย นักศึกษา และสถาน ประกอบการ ตางเห็นดวยอยางมาก ตอหลักการของการจัดการศึกษาในระบบสหกิจศึกษาตองการให มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินการเรื่องสหกิจศึกษาตอไป และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ควรนําระบบ การศึกษานี้มาใชดวย นฤมล รักษาสุขและคณะ (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ โครงการ สหกิจศึกษานํารองของประเทศไทย โดยมีวัถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของโครงการสห กิจศึกษา นํารอง รุนที่ 1-5 ตอการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการตอบรับ นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และเพื่อศึกษาปจจัยและองคประกอบที่ชวยใหสถาน ประกอบการตองการรับนักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่เขารวม โครงการฯ (สถาบันการศึกษา ) ตองการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ สาเหตุที่เขารวมโครงการฯ (สถาน


33

ประกอบการ ) ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการศึกษาของชาติ สวนในเรื่องของ สภาพการ ดําเนินโครงการฯ ของสถาบันการศึกษา ความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษายังไมเพียงพอ และ สภาพการดําเนินโครงการฯ ของสถานประกอบการ ความรู ความเขาใจในหลักการสหกิจศึกษายังไม เพียงพอ มีปญหามาก ในเรื่องของสภาพการเขารวมโครงการฯ ของนักศึกษา นักศึกษามีความรู ความ เขาใจในหลักการสหกิจศึกษาในระดับปานกลาง ความแตกตางระหวางสหกิจศึกษากับฝกงานฤดู รอน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ (สถาบันการศึกษา ) สหกิจศึกษามีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพของ นักศึกษามากกวาการฝกงานภาคฤดูรอน นอกจากนี้ สหกิจศึกษาทําใหอาจารยตื่นตัวและตระหนัก ถึง ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบัณฑิตที่ผานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีอัตราการ จางงานสูงกวาบัณฑิตหลักสูตรปกติ ความแตกตางระหวางสหกิจศึกษากับฝกงานฤดู รอน ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการฯ (สถานประกอบการ ) สหกิจศึกษามีสวนชวยในการพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษา มากกวาการฝกงานภาคฤดูรอน สหกิจศึกษาเปนชองทางในการรับพนักงานใหม สหกิจศึกษาทําใหเกิด ความรวมมือทางวิชาการ ไดประโยชนจากงานประจําที่นักศึกษาปฏิบัติ บัณฑิตที่ผานหลักสูตรสหกิจ ศึกษาเปนบัณฑิตที่พึงประสงค ความเห็นตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ (บัณฑิต) บัณฑิมีความเขาใจ ระบบการทํางานในองคกรและปรับตัวไดรวดเร็วขึ้น ปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ (สถาบันการศึกษา ) สถานประกอบการไมเขาใจหลักการสหกิจศึกษา สวนปญหาและอุปสรรคของ โครงการฯ (สถานประกอบการ) สถานประกอบการไมมีการชี้แจงจากสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับสหกิจ ศึกษาลวงหนา ปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ (สถานประกอบการ ) ไมมีการชี้แจงจาก สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษาลวงหนา และปญหาและอุปสรรคของโครงการฯ (นักศึกษา) ไมมี ขอมูลที่ชัดเจนของสถานประกอบการ ปจจัยในการผลักดันโครงการ ควรกําหนดเปนนโยบายทั้ง สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ เยาวลักษณ แรกขาว (2549) ไดศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยทําการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)วิเคราะหประสิทธิผลการดําเนินงาน โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 2)วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลกับการ ดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ3) ระบุปญหาและ อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูใหขอมูลใน การศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริการ และผูรับผิดชอบโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 116 คน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 1) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา


34

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมกาวหนาในระดับสูง 2) ปจจัยการดําเนินงานโครงการประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดแกดานการวางแผน ดานการจัดองคกร และดานลักษณะ บุคลากรมีความสัมพันธกับความกาวหนาการดําเนินโครงการ 3) ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน โครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดแก การขาดการวางแผนในการให ความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การติดตามประเมินผล การจัดสรรงบประมาณสําหรับ การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา อัษฎาพร พานสมบัติ (2550) ได ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการผดุงระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาคุณภาพ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก 2) เพื่อรักษาคุณภาพระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก 3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ทวีธาภิเศก ในการประเมินโครงการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียน ทวีธาภิเศกในครั้งนี้ ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อประเมินความ เหมาะสมของโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการดําเนินงานของโครงการ 3) เพื่อ ประเมินกระบวนการดําเนินงานโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางาน และครูโรงเรียนทวีธาภิเศก ป การศึกษา 2550 จํานวน 103 คน และปการศึกษา 2551 จํานวน 88 คน ผลการประเมินพบวา โครงการ ผดุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศกมีความสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับ กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับแนวทาง การพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรของ โรงเรียนทวีธาภิเศกมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป ของสถานศึกษาในระดับมาก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทุกมาตรฐานมี


35

คุณภาพระดับดีมาก และผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 มีคุณภาพระดับดี บุคลากรของโรงเรียนทวีธา ภิเศกไดนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานโดยภาพรวมระดับ มาก โดยมีการนําความรูไปใชมากตามลําดับ ดังนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการเรียนรู การจัดทํา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การวางแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง หลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ ระดับโรงเรียนทวีธาภิเศกและการจัดทํา แผนพัฒนาตนเอง ผลการตรวจสอบและทบทวนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศกโดยสํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบวาโรงเรียนทวีธาภิเศกมีการ พัฒนาเต็มศักยภาพทุกดาน ดังนี้ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานระดับ สถานศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การ จัดทํารายงานการศึกษาประจําปและการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


บทที่ 3 วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยเรื่อง การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี การประเมิน ใชการประเมินแบบสรุปผล (summative evaluation) ตามวัตถุประสงคของโครงการ โดยศึกษาจากนักศึกษาที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชีทุกคน ประชากรกลุมตัวอยาง ประชากร ไดแก นักศึกษาทุกคนที่รวมโครงการสหกิจศึกษาในปการศึกษา 2553 คณะ บัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ จํานวน 5 คน และผูประกอบการหรือหัวหนาที่ ดูแล นักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา จํานวน 3 บริษัท รายละเอียดดังตาราง ตาราง 1 สถานประกอบการที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา ลําดับ ชื่อ-ที่อยู สถานประกอบการ บริษัท เอสซี การบัญชี 1. ถ. จรัญสนิทวงศ แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ ฯ บริษัท สยามพารท โพรดักส จํากัด 2. 99 หมู 6 ซอย วัดบางไกรใน ถนน นครอินทร ตําบล บางขุนกอง อําเภอ บางกรวย นนทบุรี 10170 บริษัท เครือโรงพยาบาลพญาไท 3. ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ชื่อ – สกุล นักศึกษา นางสาวบุศราคัม อุดมเลิศศรีนภา นางสาวโชติรส วงษโชติปนทอง นางสาวบุษบากร อิ่มใจดี

นายฉัตรอมร แยมเจริญ นางสาวธนิศา มีหิรัญ


37

วิธีการวิจัยการศึกษาวิจัย การประเมิน ใชการประเมินแบบสรุปผล (summative evaluation) ตามวัตถุประสงคของ โครงการ ประชากร คือ นักศึกษาที่ฝกงานในโครงการสหกิจศึกษาศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาการ บัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ ปการศึกษา 2553 จํานวน 5 คน ฝกงานที่ เครือโรงพยาบาลพญาไท 2 คน บริษัท เอสซี การบัญชี จํากัด 2 คน, บริษัท สยามพารท โพรดักส จํากัด 1 คน วิธีการศึกษาใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกในเรื่องวิธีปฏิบัติตนของนักศึกษาในการ ฝกงาน การใชความรูความสามารถดาน การบัญชี โดยพิจารณาจาก คุณลักษณะสวนบุคคล ดาน ผลสําเร็จของงาน ดานความรูความสามารถ ดาน ความรับผิดชอบตอหนาที่ ดาน ประโยชนที่สถาน ประกอบการไดรับ และดานการดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา

รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่

เกิดขึ้นพรอมขอเสนอแนะการแกไข การวิเคราะหขอมูล ใชวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณโดยพิจารณาจากสวนยอยๆที่ เหมือนกัน จัดกลุมจัดพวกและสรุปเปนแบบแผน สําหรับการสังเกตใชการบันทึกพฤติกรรม วิเคราะหเชิงพรรณาและความถี่

เครื่องมือสําหรับการวิจัย แบบสัมภาษณวิเคราะหเจาะลึก เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในการฝกงาน ความรูที่ไดรับ การ นําความรูที่ไดรับไปใชปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ การพัฒนาทักษะทาง ภาษา การติดตอสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การปฏิบัติงาน การแตงกาย บุคลิกภาพ และอื่นๆ รวมทั้ง ปญหาอุปสรรคที่พบ และขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศึกษาของวิทยาลัยตอไป


บทที่ 4 ผลการวิจัย ผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี เพื่อตองการที่จะทราบถึง เพื่อตองการทราบวานักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราช พฤกษ และผูประกอบการที่เปนดูแลนักศึกษามีความพึงพอใจที่รวมโครงการสหกิจศึกษาหรือไม อยางไร เพื่อตองการทราบวาผลสัมฤทธิของโครงการไดบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม อยางไร รวมทั้งเพื่อตองการทราบถึงปญหาและอุปสรรคของโครงการเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง วางแผนการจัดทําโครงการตอไปในอนาคตซึ่งสามารถสรุปขอมูลจากการใชแบบสัมภาษณวิเคราะห เจาะลึก ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหาจากแบบสัมภาษณโดยพิจารณาจาก สวนยอยๆ ที่เหมือนกัน จัดกลุมจัดพวกและสรุปเปนแบบแผน สําหรับการสังเกตใชการบันทึก พฤติกรรมวิเคราะหเชิง พรรณนาและความถี่ การประเมิน ใชการประเมินแบบสรุปผล (summative evaluation) ตามวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี้ สวนที่ 1 นักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา 1. รายชื่อนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา และหนวยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1.1 นางสาวโชติรส วงษโชติปนทอง หนวยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด 1.2 นางสาวบุศราคัม อุดมเลิศศรีนภา หนวยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด 1.3 นางสาวบุษบากร อิ่มใจดี หนวยงานที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ บริษัท สยามพารท โพรดักส จํากัด 1.4 นายฉัตรอมร แยมเจริญ หนวยงานที่ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด 1.5 นางสาวนางสาวธนิศา มีหิรัญ หนวยงานที่ไปปฎิบัติงานสหกิจศึกษา บริษัท โรงพยาบาล พญาไท 3 จํากัด


39

2. ดานวัตถุประสงคของโครงการสหกิจศึกษา 2.1 นักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพรอมกอนออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากผลการศึกษา นักศึกษาได แสดงความคิดเห็นวาไดรับความรู หลักการ ทักษะ แนวคิดในการเตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากการการจัดอบรมเพื่อเตรียม ความพรอมใหนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษในดานตางๆ ดังตอไปนี้ เชน ดานกิริยามารยาท การแตง กาย ใหเหมาะสมสุขภาพเรียบรอย สมกับกาละเทศ รูจักออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ ความ ซื่อสัตย และความมีระเบียบ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเหมาะสมของการแตงกาย และมารยาท เปน ตน ดานการปรับตัว สอนเรื่องการเรียนรูวัฒนธรรมองคกร เคารพกฎของบริษัท การปรับตัวใหอยู รวมกับเพื่อนรวมงาน การตรงตอเวลา และดานความรู ไดมีการเตรียมพรอมความรูในสาขาบัญชี เชน ภาษีอากร การบันทึกบัญชี และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม Express ระบบ Dos) และอื่นๆ 2.2 นักศึกษาไดเพิ่มประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มี คุณคาเหนือกวาฝกงาน จากผลการศึกษา นักศึกษาได แสดงความคิดเห็นวา สิ่งที่ไดรับจากสถานประกอบการ ไดแก รูจักปรับตัวใหทํางานรวมกับผูอื่นได ความออนนอมถอ มตน การรูจักวางตัวใหเหมาะสม ฝก ความอดทนตอความกดดันตางๆ ความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ดานประสบการณการทํางานไมวาจะเปนดานระบบบัญชีทั่วไป ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบคลัง การบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน รับจาย ซื้อขาย ทั่วไป การจัดทําใบสําคัญตางๆ การใชโปร แกรม สําเร็จรูปทางบัญชี และการจัดทํารายงานภาษี เปนตน 2.3 นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเกิดความรูการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ จากผลการศึกษา พบวา นักศึกษา ไดแสดงความคิดเห็นวาไดพัฒนาความรูใน ดาน ระบบบั ญชีที่จําเปนตางๆ รวมทั้งได ทบทวนเรื่องการจัดทํารายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ ทบทวนความรู ในเรื่องของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปน ตอการใชงาน และทบทวนคําศัพทภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่บางคํามักใชกันบอยในที่ทํางาน และไดพัฒนาตนเองดาน การทํางานอยางมีระบบ ระเบียบ และมี ความละเอียดรอบคอบตองานที่ไดรับมอบหมาย


40

2.4 นักศึกษาคาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในอนาคต จากผลการศึกษา พบวา นักศึกษา คาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเอง เพื่อนําไปใชใน อนาคต ในเรื่องมนุษยสัมพันธ ความมีระเบียบของตนเอง ความละเอียดรอบคอบ การตรงตอเวลา การ ใชชีวิตในองคกร ดาน การอยูรวมกันกับผูอื่นภายในองคกรและวัฒนธรรมภายในองคกร ความ รับผิดชอบในหนาที่การงาน ความอดทน ซื่อสัตย รวมทั้งไดรับการพัฒนาตนเองในดานความรู ตองานที่ ทํา เชน ความรูตางๆ ในดานวิชาชีพบัญชี ไมวาจะเปน ความรูดานระบบบัญชี ภาษีอากร โปรแกรม คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ศัพทภาษาอังกฤษเกี่ยวกับระบบบัญชี และความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ในสวนการอบรมเตรียมความพรอมและการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ในสวนการอบรมเตรียมความพรอม และการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ขอความ

โชติรส

บุศราคัม

มาก มาก มาก มาก มาก

มาก มาก มาก มาก มาก

มาก

7.หองอบรมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา 8.เหตุผล

ดานการเขารวมการอบรม 1.หัวขอที่ใชในการอบรมทันสมัย 2.หัวขอที่ใชในการอบรมถูกตองเหมาะสม 3.มีเนื้อหาสอดคลองกับการทํางานในปจจุบัน 4.เนื้อหาในการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 5.วันและเวลารวมถึงระยะเวลาที่ใชในการอบรมเหมาะสม 6.วิทยากรมีความรูความชํานาญ

ความพึงพอใจ บุษบากร ฉัตรอมร

ธนิศา

เฉลี่ย

มาก

มาก มาก มาก มาก มาก

มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด

มาก มาก มาก มาก มาก

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด

มาก

ไมแออัด อากาศ ถายเทดี (มี เครื่องปรับ อากาศ อีก 5 เครื่อง)

-

-

-

-

-

มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง


41

ขอความ ดานความคาดหวังของนักศึกษาในการเขารวมการอบรม 1.มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอน ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2.ไดรับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเปนบุคคลากรที่ มีคุณคายิ่งอยางเหมาะสม 3.สามารถนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน อนาคตได 4.สามารถออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดวยความพรอมและ มั่นใจ 5.สามารถแกไขสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเมื่อออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6.มีความเชื่อมั่นวาไดรับการพัฒนาอยางถูกตองมีมาตรฐาน ดานอื่นๆ 1.บรรยากาศในการจัดอบรม 2.ความเปนกันเองระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา 3.เอกสารที่ใชในการอบรม 4.โสตทัศนูปกรณ 5.อาหารเครื่องดื่ม 6.อาคารสถานที่สภาพแวดลอมภายนอก

โชติรส

บุศราคัม

ความพึงพอใจ บุษบากร ฉัตรอมร

ปานกลาง

มากที่สุด

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

มากที่สุด

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด

มาก มากที่สุด มาก มาก มาก มาก

มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก

มาก มาก มาก มาก

มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก

มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก

ปานกลาง

มาก

ธนิศา

เฉลี่ย

จากตาราง 2 นักศึกษามีความพึงพอที่รวมโครงการสหกิจศึกษาในของสวนการอบรม เตรียมความพรอมและการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ โดยเฉลี่ย พบวา นักศึกษา มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด เกี่ยวกับความเปนกันเองระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใชใน การอบรม และโสตทัศนูปกรณ สวนในดานการเขารวมการอบรมเกี่ยวกับหัวขอที่ใชในการอบรมทันสมัย หัวขอที่ใช ในการอบรมถูกตองเหมาะสม มีเนื้อหาสอดคลองกับการทํางานในปจจุบัน เนื้อหาในการอบรมสามารถ นําไปปฏิบัติไดจริง วันและเวลารวมถึงระยะเวลาที่ใชในการอบรมเหมาะสม วิทยากรมีความรูความ ชํานาญ หองอบรมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ในดานความคาดหวังของนักศึกษาในการเขารวมการ อบรมเกี่ยวกับเรื่องนักศึกษามีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนอกไปปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา นักศึกษาไดรับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเปนบุคลากรที่มีคุณคายิ่งอยาง


42

เหมาะสม นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานในอนาคตได นักศึกษาสามารถ ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดวยความพรอมและมั่นใจ นักศึกษาสามารถแกไขสถานการณตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นไดเมื่อออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษามีความเชื่อมั่นวาไดรับการพัฒนาอยางถูกตองมี มาตรฐาน และในดานอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศในการจัดอบรม และอาหารเครื่องดื่ม นักศึกษามี ความพึงพอใจในระดับมาก 4. ปญหาและอุปสรรคที่พบ จากผลการศึกษา เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่พบระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบวา ปญหาของนักศึกษา คือ อุปกรณสํานักงานของสถานประกอบการมีไมเพียงพอ และคอนขางลาสมัย โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้ง windows ยังเปนเวอรชั่นเกา โปรแกรมไมอัพเดท ไมมีความคุนเคยกับโปรแกรม อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชมีความเสื่อมสภาพมาก หนาจอมืดมัวมากจนมองไมเห็น และไมสามารถเบิกวัสดุสิ้นเปลื้องที่ใชในการทํางานได เชน ปากกา สกอตเทป (ตองจัดหาเอง) การติดตอสื่อสารที่เขาใจไมตรงกัน พี่เลี้ยงไมมีเวลาสอนงาน และนักศึกษา ยังไมเขาใจงานเทาไร จึงเปนสาเหตุใหการทํางานมีความผิดพลาดบางในบางครั้ง 5. ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบ จากผลการศึกษา พบวา นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ขอเสนอแนะในการแกไข ปญหาและอุปสรรคที่พบ วา พนักงานประจําของบริษัท ควรเสนอแนะกับผูบริหารเพื่อพิจารณา ปรับปรุงในตัวโปรแกรม ควรเปลี่ยนแปลงอุปกรณสํานักงานเปนระบบที่มีคุณภาพและทันสมัยมากกวา นี้ และควรอํานวยความสะดวกแกพนักงานในเรื่องวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สวนในเรื่องของ ความผิดพลาด ในการทํางาน ควร ใหพี่เลี้ยงชวยอธิบายรายละเอียดของงานใหอีกครั้ง และควรทบทวนงานที่จะตองปฏิบัติกอนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 6. ขอเสนอแนะอื่นๆ จากผลการศึกษา พบวา นักศึกษา จํานวน 1 คน ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษา วา สถานประกอบการควรมีคาตอบแทนใหบาง สวนนักศึกษา จํานวน 4 คน ไมมี ขอเสนอแนะอื่นๆ


43

สวนที่ 2 ผูแทนสถานประกอบการณที่รวมโครงกาสหกิจศึกษา 1. รายชื่อสถานประกอบการณและผูแทนสถานประกอบการณที่นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1.1 บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ ( 1995) จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ นางสาว ณฤทัย อนุตรโต ตําแหนง หัวหนาแผนกบัญชี / ภาษี 1.2 บริษัท สยามพารทโพรดักส จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ นางสาวแอนนา เหลาอารยะ วัฒน ตําแหนง หัวหนาแผนกตนทุน 1.3 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ นางสาวกฤตยา โชติสวัสดิ์ ตําแหนง หัวหนาแผนกบัญชี 1.4 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 3 จํากัด ผูแทนสถานประกอบการ นางสาววีณา รัตนแกว กาญจน ตําแหนง ผูจัดการแผนกบัญชี 2. ความคิดเห็นของผูแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ความพึงพอใจ ขอความ

คุณลักษณะสวนบุคคล 1.ดานบุคลิกภาพและการวางตัว 2.ดานวุฒิภาวะความออนนอมถอมตน 3.ดานการปรับตัว 4.ดานการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก 5.ดานมนุษยสัมพันธ สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม 6.ดานทัศนคติที่มีตองานที่ไดรับมอบหมาย 7.ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ขององคกร เชน การลา การขาดงาน การแตงกาย ดานผลสําเร็จของงาน 1. คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จเรียบรอยครบถวน ไม กอใหเกิดปญหาตามมา 2.ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย

บ.เอส.ซี. การบัญชี และที่ ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด

บ. สยาม พารทโพร ดักส จํากัด

รพ. พญา ไท 2

รพ. พญา ไท 3

เฉลี่ย

มากที่สุด มากที่สุด มาก ปานกลาง มาก ปานกลาง มากที่สุด

ปานกลาง มาก ปานกลาง ไมคอยดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

มากที่สุด มากที่สุด มาก มาก มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด

มาก มากที่สุด มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก มากที่สุด

มาก มากที่สุด มาก ปานกลาง มาก มาก มากที่สุด

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

มาก


44

ความพึงพอใจ ขอความ

ดานความรูความสามารถ 1.มีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 2.สามารถเรียนรูงานใหมและนําความรูที่มีอยูมาประยุกตใชในงาน 3.ความสามารถการติดตอสื่อสาร เชน การพูด การอาน การเขียนและการ นําเสนอ 4.มีการวางแผนการทํางานและจัดลําดับงานที่ไดรับมอบหมายอยางมี ประสิทธิภาพ 5.มีการตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว และมีการวิเคราะหขอมูลกอนการ ตัดสินใจ 6.การพัฒนาทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ 7.ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ความรับผิดชอบตอหนาที่ 1.สามารถไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มากกวางานประจํา โดยไมตองควบคุมมากเกินไป 2.มีความอุตสาหพยายามตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดยไมยอทอตอ อุปสรรคและปญหา 3.สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน และ ขอรับงานใหมๆ ไปทําโดยไมปลอยใหเวลาวางโดยเปลาประโยชน ประโยชนที่สถานประกอบการไดรับ 1.ไดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามตองการ 2.ระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม 3.ความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา การดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา 1.ความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนในการประสานงาน

บ.เอส.ซี. การบัญชี และที่ ปรึกษาธุรกิจ (1995) จํากัด

บ. สยาม พารทโพร ดักส จํากัด

รพ. พญา ไท 2

รพ. พญา ไท 3

เฉลี่ย

มาก ปานกลาง ปานกลาง

ไมคอยดี ไมคอยดี ปานกลาง

มาก มาก มาก

มาก มาก มาก

ปานกลาง ปานกลาง มาก

มาก

ไมคอยดี

มาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

ไมคอยดี

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ไมคอยดี

ไมคอยดี

ไมคอยดี

ปานกลาง

ไมคอยดี

ปานกลาง

ไมคอยดี

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง มากที่สุด มาก

ไมคอยดี ปานกลาง ปานกลาง

มากที่สุด มากที่สุด มากที่สุด

มาก มากที่สุด มาก

ปานกลาง มากที่สุด มาก

มากที่สุด

ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

จากตาราง 3 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ นักศึกษาโดยเฉลี่ยพบวา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดในดาน คุณลักษณะ สวนบุคคลเกี่ยวกับ วุฒิภาวะความออนนอมถอมตน ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการ


45

ปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา การขาดงาน การแตงกาย และดานประโยชนที่สถาน ประกอบการไดรับเกี่ยวกับ ประโยชนที่สถานประกอบการไดรับ สวนในดานผลสําเร็จของงาน เกี่ยวกับ ดานบุคลิกภาพและการวางตัว การปรับตัว มนุษยสัมพันธ สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม ทัศนคติที่มีตองานที่ไดรับมอบหมาย ดานผลสําเร็จของงานเกี่ยวกับคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย สําเร็จเรียบรอยครบถวน ไมกอใหเกิดปญหาตามมา ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย ดานความรูความสามารถเกี่ยวกับความสามารถการติดตอสื่อสาร เชน การพูด การอาน การเขียนและ การนําเสนอ มีการวางแผนการทํางานและจัดลําดับงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ

ดาน

ความรับผิดชอบตอหนาที่เกี่ยวกับการมีความ สามารถไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มากกวา งานประจํา โดยไมตองควบคุมมากเกินไป มีความอุตสาหพยายามตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดย ไมยอทอตออุปสรรคและปญหา สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน และขอรับงานใหมๆ

ไปทําโดยไมปลอยใหเวลาวางโดยเปลาประโยชน ดานประโยชนที่สถาน

ประกอบการไดรับเกี่ยวกับความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา และดานการดําเนินงานของ โครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนในการประสานงาน ผูแทนสถาน ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก ในดานการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก

ดานความรู

ความสามารถเกี่ยวกับความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถเรียนรูงาน ใหมและนําความรูที่มีอยูมาประยุกตใชในงาน มีการตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว และมีการวิเคราะห ขอมูลกอนการตัดสินใจ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร และดานประโยชน ที่สถานประกอบการไดรับเกี่ยวกับการไดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามตองการ ผูแทนสถาน ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง สวนในดานความรูความสามารถเกี่ยวกับ การพัฒนา ทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ ผูแทนสถาน ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับไมคอยดี 3. ปญหาและอุปสรรคที่พบ จากผลการศึกษา พบวา ผูแทนสถานประกอบการพบปญหาและอุปสรรคระหวางเขารวม โครงการสหกิจศึกษา คือ นักศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ภาษี ยังไมเขาใจ


46

เกี่ยวกับเรื่องใบกํากับภาษี เชน ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53 และ กพ. 30 และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม วา อยากใหวิทยาลัยชวยเนนการเรียนการสอนเฉพาะทางใหนักศึกษามีความแตกตางจากบัณฑิตทั่วไป เชน เนนทางดานตนทุน หรือทางดานการเงิน เพื่อนักศึกษาจะไดมีความแตกตาง และมีจุดเดนที่เหนือกวา บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั่วไป อยากใหนักศึกษาคอยพัฒนาความรูความสามารถดานระบบบัญชีภาษี มาตรฐานบัญชี และโปรแกรมคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนปจจัยหลักในการทํางานและตองใชแนนอน สวนดานภาษาควรมีความรูหรือศึกษาเพิ่มเติมไวเบื้องตน คือ ภาษาอังกฤษ และควรจัดนักศึกษาฝกงาน 2 คน เพื่อสลับกวันเรียนรูงานดานเอกสารและงานดานการคียขอมูล เพื่อใหมีเวลาศึกษางานไดหลาย ดาน 4. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา 4.1 จุดเดนของนักศึกษา จากผลการศึกษาผูแทนสถานประกอบการเกี่ยวกับจุดเดนของนักศึกษา พบวา นักศึกษาเรียนรูงานไดเร็ว ทํางานไดรวดเร็ว และมีความตั้งใจในการทํางานดี และไมปลอยเวลาวางโดย เปลาประโยชน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และตรงตอเวลา มีความสุภาพเรียบรอยทั้ง ดานกิริยามารยาทและการแตงกาย มีมนุษยสัมพันธดี สามารถปรับตัวทํางานกับคนหมูมากไดเปนอยาง มีน้ําใจชวยเหลืองานทุกอยางของเพื่อนรวมงาน 4.2 ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา จากผลการศึกษาผูแทนสถานประกอบการเกี่ยวกับจุดเดนของนักศึกษา พบวา ผูแทน สถานประกอบการ จํานวน 3 แหง มีความคิดเห็นวา นักศึกษา ยังขาดความเขาใจในงานที่ซับซอน บางครั้งมีการสื่อสารที่ไมชัดเจนและไมไดสอบถาม ถานักศึกษาไมเขาใจควรรีบถาม ไมควรทําไปโดย ไมแนใจ และนักศึกษา ควรแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนและการทํางานใหมากกวานี้ สวนผูแทนสถานประกอบการ จํานวน 1 แหง ไมแสดงความคิดเห็น


บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ โดยมีวัตถุประสงค ขั้นตอนการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป ดังนี้

สาขาวิชาการบัญชี ”

วัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธิของโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ ที่ รวมโครงการสหกิจศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการที่เปนดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 4) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของโครงการ และเปนขอมูลในการปรับปรุงวางแผนการ จัดทําโครงการตอไปในอนาคต สรุปผลการวิจัย 1. ดานวัตถุประสงคของโครงการสหกิจศึกษา 1.1 นักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพรอมกอนออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน 5 คน พบวา นักศึกษา ทั้ง 5 คนระบุวา วาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพรอมกอนออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากการการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ เชน ดานกิริยามารยาท การแตงกาย ใหเหมาะสมสุขภาพเรียบรอย สมกับกาละ เทศ รูจักออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความมีระเบียบ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเหมาะสมของการแตงกาย และมารยาท เปนตน ดานการปรับตัว สอนเรื่องการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร เคารพกฎของบริษัท การปรับตัวใหอยูรวมกับเพื่อนรวมงาน การตรงตอเวลา และ


48

ดานความรู ไดมีการเตรียมพรอมความรูในสาขาบัญชี เชน ภาษีอากร การบันทึกบัญชี และการใช โปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม Express ระบบ Dos) และอื่นๆ จึงบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 1.2 นักศึกษาไดเพิ่มประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มี คุณคาเหนือกวาฝกงาน จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน 5 คน พบวา ทั้ง 5 คน ไดมีการปรับตัวใหทํางานรวมกับผูอื่นได ความออนนอมถอมตน การรูจักวางตัวใหเหมาะสม ฝกความอดทนตอความกดดันตางๆ ความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ มอบหมาย ดานประสบการณการทํางานไมวาจะเปนดานระบบบัญชีทั่วไป ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบคลัง การบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน รับจาย ซื้อขาย ทั่วไป การจัดทําใบสําคัญตางๆ การใช โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี และการจัดทํารายงานภาษี เปนตน จึงบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 1.3 นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเกิดความรูการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน 5 คน พบวา ทั้ง 5 คนไดพัฒนาความรูในดานระบบบัญชีที่จําเปนตางๆ รวมทั้งไดทบทวนเรื่องการจัดทํารายงาน ภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ ทบทวนความรูในเรื่องของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการใชงาน และทบทวนคําศัพทภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่บางคํามักใชกันบอยในที่ทํางาน และไดพัฒนาตนเองดานการ ทํางานอยางมีระบบ ระเบียบ และมีความละเอียดรอบคอบตองานที่ไดรับมอบหมาย จึงบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการ 1.4 นักศึกษาคาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในอนาคต จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา จํานวน 5 คน พบวา ทั้ง 5 คน คาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในอนาคต ในเรื่องมนุษยสัมพันธ ความมี ระเบียบของตนเอง ความละเอียดรอบคอบ การตรงตอเวลา การใชชีวิตในองคกร ดาน การอยูรวมกัน กับผูอื่นภายในองคกรและวัฒนธรรมภายในองคกร ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ความอดทน ซื่อสัตย รวมทั้งไดรับการพัฒนาตนเองในดานความรูตองานที่ทํา เชน ความรูตางๆ ในดานวิชาชีพบัญชี ไมวาจะเปน ความรูดานระบบบัญชี ภาษีอากร โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ศัพทภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับระบบบัญชี และความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ในสวนการอบรมเตรียมความพรอมและการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ


49

2.1 ดานการเขารวมการอบรม จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในของสวนการอบรมเตรียมความพรอมและ การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากทุก เรื่อง 2.2 ดานความคาดหวังของนักศึกษาในการเขารวมการอบรม จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในสวนของความคาดหวังของนักศึกษาในการ เขารวมการอบรม พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากทุกเรื่อง 2.3 ดานอื่นๆ จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในดานอื่นๆ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมากที่สุดในเรื่องความเปนกันเองระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใชในการอบรม และ โสตทัศนูปกรณ สวนในเรื่องบรรยากาศในการจัดอบรม อาหารเครื่องดื่ม และอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมภายนอก นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมาก 3. ความพึงพอใจของผูประกอบการที่เปนดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 3.1 คุณลักษณะสวนบุคคล ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ คุณลักษณะสวนบุคคล ระดับมาก ที่สุด ในเรื่องวุฒิภาวะความออนนอมถอมตน และความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติ ตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา การขาดงาน การแตงกาย ในเรื่องบุคลิกภาพและการวางตัว การปรับตัว มนุษยสัมพันธ สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม และทัศนคติที่มีตองานที่ไดรับ มอบหมาย ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมาก สวนในเรื่อง การแสดงความคิดเห็น การแสดงออก ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 3.2 ดานผลสําเร็จของงาน ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ดานผลสําเร็จของงาน ระดับมากใน เรื่องคุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จเรียบรอยครบถวน ไมกอใหเกิดปญหาตามมา และปริมาณ งานที่ปฏิบัติสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 3.3 ดานความรูความสามารถ


50

ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับดานความรูความสามารถ ระดับมาก ในเรื่องความสามารถการติดตอสื่อสาร เชน การพูด การอาน การเขียนและการนําเสนอ และ มีการวาง แผนการทํางานและจัดลําดับงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ สวนในเรื่อง มีความรูทาง วิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถเรียนรูงานใหมและนําความรูที่มีอยูมา ประยุกตใชในงาน มีการตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว และมีการวิเคราะหขอมูลกอนการตัดสินใจ และ ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง สวนในเรื่อง การพัฒนาทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับไมคอยดี 3.4 ความรับผิดชอบตอหนาที่ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบตอหนาที่ ระดับ มาก ทุกเรื่อง 3.5 ประโยชนที่สถานประกอบการไดรับ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ประโยชนที่สถานประกอบการ ไดรับ ระดับมากที่สุด ในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม ในเรื่องความ เขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมาก สวนในเรื่อง สถานประกอบการไดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามตองการ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 3.6 การดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การดําเนินงานของโครงการสหกิจ ศึกษา ในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนในการประสานงานระดับมาก 4. ปญหาและอุปสรรคของโครงการ และเปนขอมูลในการปรับปรุงวางแผนการจัดทําโครงการตอไปใน อนาคต 4.1 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ทั้ง 5 คน เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่พบ ระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบวา สวนใหญจะเปนในเรื่องอุปกรณสํานักงานของสถาน ประกอบการมีไมเพียงพอ และคอนขางลาสมัย โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช และโปรแกรม อื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้ง windows ยังเปนเวอรชั่นเกา โปรแกรมไมอัพเดท ไมมีความคุนเคยกับโปรแกรม อุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชมีความเสื่อมสภาพมาก หนาจอมืดมัวมากจนมองไมเห็น และไมสามารถเบิก


51

วัสดุสิ้นเปลื้องที่ใชในการทํางานได เชน ปากกา สกอตเทป (ตองจัดหาเอง) การติดตอสื่อสารที่เขาใจ ไมตรงกัน พี่เลี้ยงไมมีเวลาสอนงาน และนักศึกษายังไมเขาใจงานเทาไร จึงเปนสาเหตุใหการทํางานมี ความผิดพลาดบางในบางครั้ง 4.2 จากการศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนสถานประกอบการณ ทั้ง 4 แหง เกี่ยวกับปญหาและ อุปสรรคที่พบระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบวา นักศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบ บัญชี ภาษี ยังไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใบกํากับ และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม วา อยากใหวิทยาลัยชวยเนน การเรียนการสอนเฉพาะทางใหนักศึกษามีความแตกตางจากบัณฑิตทั่วไป เชน เนนทางดานตนทุน หรือ ทางดานการเงิน เพื่อนักศึกษาจะไดมีความแตกตาง และมีจุดเดนที่เหนือกวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ทั่วไป อยากใหนักศึกษาคอยพัฒนาความรูความสามารถดานระบบบัญชีภาษี มาตรฐานบัญชี และ โปรแกรมคอมพิวเตอร เนื่องจากเปนปจจัยหลักในการทํางานและตองใชแนนอน สวนดานภาษาควรมี ความรูหรือศึกษาเพิ่มเติมไวเบื้องตน คือ ภาษาอังกฤษ 4.3 ขอคิดเห็นเกี่ยวกับนักศึกษา 4.3.1 จุดเดนของนักศึกษา จากการศึกษาขอคิดเห็นจากตัวแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับจุดเดนของ นักศึกษา จากสถานประกอบการ จํานวน 4 แหง พบวา ทั้ง 4 แหงเห็นวานักศึกษาเรียนรูงานไดเร็ว ทํางานไดรวดเร็ว และมีความตั้งใจในการทํางานดีและไมปลอยเวลาวางโดยเปลาประโยชน มีความ รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และตรงตอเวลา มีความสุภาพเรียบรอยทั้งดานกิริยามารยาทและ การแตงกาย มีมนุษยสัมพันธดี สามารถปรับตัวทํางานกับคนหมูมากไดเปนอยาง มีน้ําใจชวยเหลืองาน ทุกอยางของเพื่อนรวมงาน 4.3.2 ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา จากการศึกษาขอคิดเห็นจากตัวแทนสถานประกอบการณเกี่ยวกับขอควร ปรับปรุงของนักศึกษา จากสถานประกอบการ จํานวน 4 แหง พบวา สถานประกอบการ จํานวน 3 แหง มีความคิดเห็นวา นักศึกษายังขาดความเขาใจในงานที่ซับซอน บางครั้งมีการสื่อสารที่ไมชัดเจนและ ไมไดสอบถาม ถานักศึกษาไมเขาใจควรรีบถาม ไมควรทําไปโดยไมแนใจ และนักศึกษาควรแสวงหา ความรูที่เปนประโยชนตอการเรียนและการทํางานใหมากกวานี้ สวนผูแทนสถานประกอบการ จํานวน 1 แหง ไมแสดงความคิดเห็น


52

อภิปรายผล จากการศึกษาการประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี สามารถอภิปรายไดดังนี้ 1. ดานวัตถุประสงคของโครงการสหกิจศึกษา 1.1 นักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพรอมกอน ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาทั้ง 5 ไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความ พรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากการการจัดอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหนักศึกษาของ วิทยาลัยราชพฤกษในดานตางๆ ดังตอไปนี้ เชน ดานกิริยามารยาท การแตงกาย ใหเหมาะสมสุขภาพ เรียบรอย สมกับกาละเทศ รูจักออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความมีระเบียบ ดานมนุษยสัมพันธ ดานความเหมาะสมของการแตงกาย และมารยาท เปนตน ดานการปรับตัว สอน เรื่องการเรียนรูวัฒนธรรมองคกร เคารพกฎของบริษัท การปรับตัวใหอยูรวมกับเพื่อนรวมงาน การตรง ตอเวลา และดานความรู ไดมีการเตรียมพรอมความรูในสาขาบัญชี เชน ภาษีอากร การบันทึกบัญชี และ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป (โปรแกรม Express ระบบ Dos) และอื่นๆ อาจเปนเพราะวาทางวิทยาลัยราช พฤกษไดมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนการออกปฏิบัติสหกิจเปนอยางดี จึงบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการ 1.2 นักศึกษาไดเพิ่มประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองใน รูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาฝกงาน นักศึกษาทั้ง 5 คน ไดมีการปรับตัวใหทํางานรวมกับผูอื่นได ความ ออนนอมถอมตน การรูจักวางตัวใหเหมาะสม ฝกความอดทนตอความกดดันตางๆ ความละเอียด รอบคอบ และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ดานประสบการณการทํางานไมวาจะเปนดาน ระบบบัญชีทั่วไป ระบบลูกหนี้ ระบบเจาหนี้ ระบบคลัง การบันทึกบัญชีลงสมุดรายวัน รับจาย ซื้อขาย ทั่วไป การจัดทําใบสําคัญตางๆ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี และการจัดทํารายงานภาษี เปนตน อาจเปนเพราะวานักศึกษาไดมีการเตรียมตัว และมีความตั้งใจเปนอยางมาก ทั้งกอนออกปฏิบัติและ ระหวางปฏิบัติสหกิตศึกษา จึงบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 1.3 นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเกิดความรูการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบกา ร นักศึกษาทั้ง 5 คนไดพัฒนาความรูในดานระบบบัญชีที่จําเปนตางๆ รวมทั้งไดทบทวนเรื่องการจัดทํา รายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ฯลฯ ทบทวนความรูในเรื่องของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการใช งาน และทบทวนคําศัพทภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่บางคํามักใชกันบอยในที่ทํางาน และไดพัฒนาตนเองดาน การทํางานอยางมีระบบ ระเบียบ และมีความละเอียดรอบคอบตองานที่ไดรับมอบหมาย อาจเปน


53

เพราะวานักศึกษามีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาตนเองระหวางการปฏิบัติสหกิจศึกษา จึงบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการ 1.4 นักศึกษาคาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใน อนาคต นักศึกษาทั้ง 5 คน คาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในอนาคต ในเรื่องมนุษย สัมพันธ ความมีระเบียบของตนเอง ความละเอียดรอบคอบ การตรงตอเวลา การใชชีวิตในองคกร ดาน การอยูรวมกันกับผูอื่นภายในองคกรและวัฒนธรรมภายในองคกร ความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ความอดทน ซื่อสัตย รวมทั้งไดรับการพัฒนาตนเองในดานความรูตองานที่ทํา เชน ความรูตางๆ ในดาน วิชาชีพบัญชีไมวาจะเปน ความรูดานระบบบัญชี ภาษีอากร โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ศัพท ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับระบบบัญชี และความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณในวิชาชีพ อาจเปนเพราะวานักศึกษามี ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงความตั้งใจที่จะการเรียนรู และหาประสบการณตางๆ ระหวางปฏิบัติสหกิจศึกษา เพราะไมสามารถเรียนรูไดในหองเรียน จึงทําใหนักศึกษาเกิดความคาดหวัง ที่จะไดรับการพัฒนาตนเอง เพื่อประโยชนตออนาคตในการออกไปใชชีวิตจริงในการทํางาน จึงบรรลุ วัตถุประสงคของโครงการ 2. ความพึงพอใจของนักศึกษา คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ ที่รวม โครงการสหกิจศึกษา 2.1 ดานการเขารวมการอบรม นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากทุกเรื่อง ไมวาจะ เปนเรื่องหัวขอที่ใชในการอบรมทันสมัย หัวขอที่ใชในการอบรมถูกตองเหมาะสม มีเนื้อหาสอดคลอง กับการทํางานในปจจุบัน เนื้อหาในการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง วันและเวลารวมถึงระยะเวลา ที่ใชในการอบรมเหมาะสม วิทยากรมีความรูความชํานาญ และหองอบรมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา อาจเปนเพราะวาทางวิทยาลัยราชพฤกษไดมีการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอนการออกปฏิบัติ สหกิจเปนอยางดี 2.2 ความคาดหวังของนักศึกษาในการเขารวมการอบรม นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมากทุกเรื่องไมวาจะเปน ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมกอนออกไป ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ความคาดหวังที่จะไดรับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเปนบุคคลากรที่ มีคุณคายิ่งอยางเหมาะสม ความคาดหวังวาจะสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานใน


54

อนาคตได สามารถออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดวยความพรอมและมั่นใจ

รวมทั้งสามารถแกไข

สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเมื่อออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และมีความคาดหวังวาตนมีความ เชื่อมั่นวาไดรับการพัฒนาอยางถูกตองมีมาตรฐาน อาจเปนเพราะวานักศึกษามีความคาดหวังตอการ ออกไปปฏิบัติสหกิจเปนอยางมาก 2.3 ในดานอื่นๆ นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่องความเปนกันเอง ระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา เอกสารที่ใชในการอบรม และโสตทัศนูปกรณ อาจเปนเพราะวาวาครูพี่ เลี้ยงไดมีการเตรียมตัวในการดูแลนักศักษาในโครงการสหกิจศึกษาเปนอยางดี สวนในเรื่องบรรยากาศ ในการจัดอบรม อาหารเครื่องดื่ม และอาคารสถานที่สภาพแวดลอมภายนอก นักศึกษามีความพึงพอใจ ระดับมาก 3. ความพึงพอใจของผูประกอบการที่เปนดูแลนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา 3.1 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของ นักศึกษา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ในเรื่องวุฒิภาวะความออนนอมถอม ตน และความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององคกร เชน การลา การขาดงาน การแตงกาย อาจเปนเพราะวานักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียม ความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษเปนอยางดี ในเรื่องบุคลิกภาพ และการวางตัว การปรับตัว มนุษยสัมพันธ สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม และทัศนคติที่มี ตองานที่ไดรับมอบหมาย ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมาก สวนในเรื่อง การแสดง ความคิดเห็น การแสดงออก

ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง อาจเปน

เพราะวา นักศึกษายังไมมีประสบการณในการทํางานจริง และยังใหมกับการทํางาน จึงทําใหไมกลาที่จะ แสดงความคิดเห็นรวมทั้งการแสดงออกในดานตางๆ 3.2 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการในดาน นักศึกษา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ

ผลสําเร็จของงานของ

ระดับมากในเรื่องคุณภาพของงานที่ไดรับ

มอบหมายสําเร็จเรียบรอยครบถวน ไมกอใหเกิดปญหาตามมา

และปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามที่

ไดรับมอบหมาย อาจเปนเพราะวานักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความ


55

พรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษ รวมทั้งนักศึกษาไดมีการเพิ่ม ประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาฝกงาน นักศึกษา ไดพัฒนาตนเองใหเกิดความรูการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ

และนักศึกษาคาดวาจะไดรับ

การพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในอนาคตนั่นเอง 3.3 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการใน

ดานความรูความสามารถ

ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจระดับมาก ในเรื่องความสามารถการติดตอสื่อสาร เชน การ พูด การอาน การเขียนและการนําเสนอ และ

มีการวางแผนการทํางานและจัดลําดับงานที่ไดรับ

มอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ อาจเปนเพราะวานักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการ เตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษเปนอยางดี สวนในเรื่องมี ความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถเรียนรูงานใหมและนําความรูที่มี อยูมาประยุกตใชในงาน มีการตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว และมีการวิเคราะหขอมูลกอนการตัดสินใจ และความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ผูแทนสถานประกอบการมีความพึง พอใจ ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวาบางเรื่องนักศึกษายังไมสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ตัดสินใจเองได สวนในเรื่อง การพัฒนาทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ เชน

ภาษาอังกฤษ

การทํางานกับชาวตางชาติ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับไมคอยดี 3.4 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบตอหนาที่ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอหนาที่ของนักศึกษาระดับมาก ทุก เรื่อง ไมวาจะเปนเรื่อง ที่นักศึกษาสามารถไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มากกวางานประจํา โดยไมตองควบคุมมากเกินไป นักศึกษามีความอุตสาหพยายามตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดยไม ยอทอตออุปสรรคและปญหา และ สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง เสนอตัวเขาชวยงาน และขอรับงานใหมๆ ไปทําโดยไมปลอยใหเวลาวางโดยเปลาประโยชน อาจเปนเพราะวานักศึกษาไดรับ ความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากวิทยาลัย ราชพฤกษ ในดานตางๆ ดังตอไปนี้ เชน ดานกิริยามารยาท การแตงกาย ใหเหมาะสมสุขภาพเรียบรอย สมกับกาละเทศ รูจักออนนอมถอมตน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความมีระเบียบ ดานมนุษย


56

สัมพันธ ดานความเหมาะสมของการแตงกาย และมารยาท เปนตน ดานการปรับตัว สอนเรื่องการเรียนรู วัฒนธรรมองคกร เคารพกฎของบริษัท การปรับตัวใหอยูรวมกับเพื่อนรวมงาน การตรงตอเวลา

และ

ดานความรู ไดมีการเตรียมพรอมความรูในสาขาบัญชี เชน ภาษีอากร การบันทึกบัญชี และการใช โปรแกรมสําเร็จรูป และอื่นๆ ดวย 3.5 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการเกี่ยวกับ

ประโยชนที่สถาน

ประกอบการไดรับ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ ประโยชนที่สถานประกอบการ ไดรับ ระดับมากที่สุด ในเรื่องระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม ในเรื่องความ เขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับมาก สวนในเรื่อง สถานประกอบการไดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามตองการ ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวาทางผูแทนของสถานประกอบการพบปญหาและอุปสรรคระหวาง ปฏิบัติสหกิจศึกษา คือ นักศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ภาษี ยังไมเขาใจเกี่ยวกับ เรื่องใบกํากับภาษี และรวมทั้งดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ 3.6 ความพึงพอใจของผูแทนสถานประกอบการเกี่ยวกับ

การดําเนินงานของ

โครงการสหกิจศึกษา ผูแทนสถานประกอบการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการสห กิจศึกษา ในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนในการประสานงานระดับมาก อาจเปนเพราะวา ทางวิทยาลัยราชพฤกษไดมีการเตรียมความพรอมในการดําเนินงานสหกิจศึกษาเปนอยางดี 4. ปญหาและอุปสรรคของโครงการ และเปนขอมูลในการปรับปรุงวางแผนการจัดทํา โครงการตอไปในอนาคต 4.1 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ทั้ง 5 คน เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่ พบระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สวนใหญจะเปนในเรื่องอุปกรณสํานักงานของสถานประกอบการมี ไมเพียงพอ และคอนขางลาสมัย โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้ง

windows ยังเปนเวอรชั่นเกา โปรแกรมไมอัพเดท ไมมีความคุนเคยกับโปรแกรม

อุปกรณ

คอมพิวเตอรที่ใชมีความเสื่อมสภาพมาก หนาจอมืดมัวมากจนมองไมเห็น และไมสามารถเบิกวัสดุสิ้น เปลื้องที่ใชในการทํางานได เชน ปากกา สกอตเทป (ตองจัดหาเอง) อาจเปนเพราะวาการจัดหาอุปกรณ


57

สํานักงานรุนใหมๆ บางอยางมีคาใชจายคอนขางสูง ซึ่งทางบริษัทอาจอยูระหวางการพิจารณา ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เรื่องการติดตอสื่อสารที่เขาใจไมตรงกัน พี่เลี้ยงไมมีเวลาสอนงาน และนักศึกษา ยังไมเขาใจงานเทาไร จึงเปนสาเหตุใหการทํางานมีความผิดพลาดบางในบางครั้ง

อาจเปนเพราะวาพี่

เลี้ยงมีงานที่ตองทํามาก จึงไมสามารถที่จะสอนงานไดอยางละเอียด หรืออาจไมไดมีการทวนความ จึง ทําใหเกิดการสื่อสารที่ไมตรงกัน ซึ่ง นักศึกษาทั้ง 5 คน ไดมีขอเสนอเกี่ยวกับขอเสนอแนะในการแกไข ปญหาและอุปสรรคที่พบระหวางปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบวา พนักงานประจําของบริษัทควร เสนอแนะกับผูบริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงในตัวโปรแกรม ควรเปลี่ยนแปลงอุปกรณสํานักงานเปน ระบบที่มีคุณภาพและทันสมัยมากกวานี้ และควรอํานวยความสะดวกแกพนักงานในเรื่องวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สวนในเรื่องของความผิดพลาดในการทํางาน ควรใหพี่เลี้ยงชวย อธิบายรายละเอียดของงานใหอีกครั้ง และควรทบทวนงานที่จะตองปฏิบัติกอนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง 4.2 จากการศึกษาความคิดเห็น ของตัวแทนสถานประกอบการ ทั้ง 4 แหง ผูแทน สถานประกอบการทั้ง 4 แหง พบปญหาและอุปสรรคระหวางเขารวมโครงการสหกิจศึกษา คือ นักศึกษายังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบบัญชี ภาษี ยังไมเขาใจเกี่ยวกับเรื่องใบ กํากับภาษี และ ผูแทนสถานประกอบการมี ขอเสนอแนะเพิ่มเติม วา อยากใหวิทยาลัย ราชพฤกษ เนนการเรียนการสอน เฉพาะทางใหนักศึกษามีความแตกตางจากบัณฑิตทั่วไป เชน เนนทางดานตนทุน หรือทางดานการเงิน เพื่อนักศึกษาจะไดมีความแตกตาง และมีจุดเดนที่เหนือกวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั่วไป

อยากให

นักศึกษาคอยพัฒนาความรูความสามารถดานระบบบัญชีภาษี มาตรฐานบัญชี และโปรแกรม คอมพิวเตอร เนื่องจากเปนปจจัยหลักในการทํางานและตองใชแนนอน สวนดานภาษาควรมีความรูหรือ ศึกษาเพิ่มเติมไวเบื้องตน คือ ภาษาอังกฤษ ตัวแทนสถานประกอบการณ ทั้ง 4 แหง ไดแสดงความ คิดเห็นเกี่ยวกับจุดเดนของนักศึกษา วา นักศึกษาเรียนรูงานไดเร็ว ทํางานไดรวดเร็ว และมีความตั้งใจใน การทํางานดีและไมปลอยเวลาวางโดยเปลาประโยชน มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย และ ตรงตอเวลา มีความสุภาพเรียบรอยทั้งดานกิริยามารยาทและการแตงกาย มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ ปรับตัวทํางานกับคนหมูมากไดเปนอยาง มีน้ําใจชวยเหลืองานทุกอยางของเพื่อนรวมงาน ในสวนของ ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา สถานประกอบการ จํานวน 3 แหง ไดแสดงความคิดเห็นวา นักศึกษายัง


58

ขาดความเขาใจในงานที่ซับซอน บางครั้งมีการสื่อสารที่ไมชัดเจนและไมไดสอบถาม ถานักศึกษาไม เขาใจควรรีบถาม ไมควรทําไปโดยไมแนใจ และนักศึกษาควรแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอการ เรียนและการทํางานใหมากกวานี้ สวนผูแทนสถานประกอบการ จํานวน 1 แหง ไมแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 1. ขอเสนอแนะจากผูศึกษา 1.1 ทางผูดูแลโครงการสหกิจศึกษควรเพิ่มหลักสูตรการเตรียมความพรอมแก นักศึกษาในดานภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ 1.2 ควรมีการจัดการอบรม หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยวกับ การแสดง ความคิดเห็น และการแสดงออก เพื่อเปนการฝกในเรื่อง การแสดงความคิดเห็น และการแสดงออกของ นักศึกษากอนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมทั้งในเรื่องความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของดวย 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 2.1 ทางวิทยาลัยราชพฤกษ สามารถนําขอมูลที่ไดมาใชเปนประโยชน เพื่อเปน แนวทางในการปรับปรุงโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชีในครั้งตอไป 2.2 ทางวิทยาลัยราชพฤกษควรมีการศึกษา เกี่ยวการประเมินผลโครงการสหกิจ ศึกษา สาขาอื่นๆ ดวย เพื่อเปนประโยชนตอสถาบันตอไป


บรรณานุกรม ภาษาไทย คณะอนุกรรมการสงเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. (2551). แผนการดําเนินงาน สงเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระหวางป พ.ศ. 2551 – 2555. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. จินดาลักษณ วัฒนสิทธ. (2543). นโยบายสาธารณและการวางแผน. พิมพครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร และคณะ. (2543). ผลการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพใน หลักสูตร ระดับปริญญาตรี ระยะที่ 2. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. นฤมล รักษาสุขและคณะ. (2545). รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการสหกิจศึกษานํารอง ของประเทศไทย. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ประชุม รอดประเสริฐ . (2553). การประเมินโครงการ . (ออนไลน). แหลงที่มา : http // www.sudsai @nsdv.go.th. (25 มิถุนายน 2553). ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. (2540). การวิเคราะหและประเมินโครงการ. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. (2553). โครงการสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี . มหาวิทยาลัยสยาม. (2553). สหกิจศึกษา เอกสารเผยแพร. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://coop.siam. edu/-Cached - Similar 27 April 2010. (25 มิถุนายน 2553). เยาวดี รางชัยกุล วิบูรยศรี. (2548). การประเมินผลโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ . พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เยาวลักษณ แรกขาว. (2549). การประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย เชียงใหม. การคนควาแบบอิสระ สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ลัดดาวัลย เพชรโรจน และคณะ. (2550). สถิติสําหรับการวิจัยและเทคนิคการใช SPSS. กรุงเทพฯ: มิสชั่นมีเดีย.


60

วิทยาลัยราชพฤกษ. (2552). หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปการศึกษา 2552. . (2553). วิทยาลัยราชพฤกษ. (ระบบออนไลน). แหลงที่มา: http://www.rc.ac.th. (14 มิถุนายน 2553). . (2553). แผนพัฒนาวิทยาลัยราชพฤกษ ระยะยาว 10 ป. สํานักงานการอุดมศึกษา. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แหงชาติ พ.ศ. 2552. สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ. (2532). การวิจัยประเมินผลโครงการ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพภาพพิมพ. อนันต เกตุวงค. (2543). หลักการและการวางแผน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. อัษฎาพร พานสมบัติ. (2550). การประเมินโครงการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาโรงเรียนทวีธาภิเศก. การคนควาแบบอิสระ ผลงานทางวิชาการของครูโรงเรียน ทวีธาภิเศก. ภาษาอังกฤษ Carnell, Eileen and Lodge, Caroline. (2002). Supporting Effective Learning. Thousand oaks, California: SAGE Publications. Gayge, R.M. and Others. (1992). Principle of Instruction Design. Florida: Harcourt Brace Jovsannovich College Publishers. Harold E. Palmer. (2010). Related link http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E.Palmer Access on (6/05/2010).


ภาคผนวก


62

แบบสัมภาษณ “ การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี ” ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณนักศึกษา ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1. ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา......................................................................................................... 2. สาขาวิชา..............................................................หลักสูตร.................................................. 3. หนวยงานที่ไปปฏิติบัติงานสหกิจศึกษา................................................................................. ดานวัตถุประสงคของโครงการ 1.นักศึกษาไดรับความรู หลักการ ทักษะแนวคิดในการเตรียมความพรอมกอนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยางไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 2.นักศึกษาไดเพิ่มประสบการณดานวิชาการ วิชาชีพ ในการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่มีคุณคาเหนือกวาฝกงาน อยางไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


63 ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 3.นักศึกษาไดพัฒนาตนเองใหเกิดความรูการปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการ อยางไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... 4. นักศึกษาคาดวาจะไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานในอนาคต อยางไร ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................


64 ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่รวมโครงการสหกิจศึกษา ในสวนการอบรมเตรียมความพรอมและการ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ ใหทําเครื่องหมาย ในชองที่ตองการ โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 5 = มีความพึงใจมากที่สุด 4 = มีความ พึงใจมาก 3 = มีความพึงใจปานกลาง 2 = มีความพึงใจนอย และ 1 = มีความพึงใจนอยที่สุด รายการประเมิน ดานการเขารวมการอบรม 1.หัวขอที่ใชในการอบรมทันสมัย 2.หัวขอที่ใชในการอบรมถูกตองเหมาะสม 3.มีเนื้อหาสอดคลองกับการทํางานในปจจุบัน 4.เนื้อหาในการอบรมสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 5.วันและเวลารวมถึงระยะเวลาที่ใชในการอบรมหมาะสม 6.วิทยากรมีความรูความชํานาญ 7.หองอบรมเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษา ดานความคาดหวังของนักศึกษาในการเขารวมการอบรม 1.นักศึกษามีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการเตรียมความ พรอมกอนอกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2.นักศึกษาไดรับการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวเปน

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด


65 บุคคลากรที่มีคุณคายิ่งอยางเหมาะสม 3.นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการ ปฏิบัติงานในอนาคตได 4.นักศึกษาสามารถออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดวยความ พรอมและมั่นใจ 5.นักศึกษาสามารถแกไขสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดเมื่อ ออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 6.นักศึกษามีความเชื่อมั่นวาไดรับการพัฒนาอยางถูกตองมี มาตรฐาน

ระดับความพึงพอใจ รายการประเมิน

มากที่สุด

มาก

ปาน กลาง

นอย

นอย ที่สุด

ดานอื่น ๆ 1.บรรยากาศในการจัดอบรม 2.ความเปนกันเองระหวางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา 3.เอกสารที่ใชในการอบรม 4.โสตทัศนูปกรณ 5.อาหารเครื่องดื่ม 6.อาคารสถานที่สภาพแวดลอมภายนอก ปญหาและอุปสรรคที่พบ ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................


66 ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบ ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ขอเสนอแนะอื่นๆ ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

แบบสัมภาษณ “การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ สาขาวิชาการบัญชี”

ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณสถานประกอบการ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 1. ชื่อผูใหสัมภาษณ..................................................................................... ตําแหนง....................................................... 2. ชื่อสถานประกอบการ (ไทย หรือ อังกฤษ)………………………………………………………………................. สถานที่ตั้ง ณ อําเภอ / เขต…………………………………….จังหวัด…………………………………................. โทรศัพท………………………………………………………..โทรสาร…………………………………………...

3. รายชื่อนักศึกษาจากวิทยาลัยราชพฤกษตามโครงการสหกิจศึกษาที่ไดรับการนิเทศงานในสถานประกอบการแหงนี้ 1……………………………………………..…………………….หลักสูตร............…………………..…............ 2.…………………………………………….…………………….หลักสูตร............………………...................... 3……………………………………………..…………………….หลักสูตร...........…….……………..…….........


67

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา ใหทําเครื่องหมาย ในชองทีตองการ โดยใชเกณฑการประเมิน ดังนี้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด และ − = ไมสามารถใหความเห็นได (โปรดใหเหตุผลประกอบ) หัวขอประเมิน 1. คุณลักษณะสวนบุคคล 1.1 ดานบุคลิกภาพและการวางตัว 1.2 ดานวุฒิภาวะความออนนอมถอมตน 1.3 ดานการปรับตัว 1.5 ดานการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก 1.6 ดานมนุษยสัมพันธ สามารถรวมงานกับผูอื่น การทํางานเปนทีม 1.7 ดานทัศนคติที่มีตองานที่ไดรับมอบหมาย 1.8 ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยขององคกร เชน การลา การขาดงาน การแตงกาย 2. ดานผลสําเร็จของงาน 2.1 คุณภาพของงานที่ไดรับมอบหมายสําเร็จเรียบรอยครบถวน ไม กอใหเกิดปญหาตามมา 2.2 ปริมาณงานที่ปฏิบัติสําเร็จตามที่ไดรับมอบหมาย 3. ดานความรูความสามารถ 3.1 มีความรูทางวิชาการเพียงพอ ที่จะทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย 3.2 สามารถเรียนรูงานใหมและนําความรูที่มีอยูมาประยุกตใชในงาน 3.3 ความสามารถการติดตอสื่อสาร เชน การพูด การอาน การเขียน และ การนําเสนอ 3.4 มีการวางแผนการทํางานและจัดลําดับงานที่ไดรับมอบหมายอยางมี ประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน −

1

2

3

4

5


68 3.5 มีการตัดสินใจไดดี ถูกตอง รวดเร็ว และมีการวิเคราะหขอมูลกอน การตัดสินใจ

หัวขอประเมิน

ระดับคะแนน −

1

2

3

4

5

3.6 การพัฒนาทางดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ การทํางานกับชาวตางชาติ 3.7 ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร 4. ความรับผิดชอบตอหนาที่ 4.1 สามารถไดรับความไววางใจใหรับผิดชอบงานที่มากกวางาน ประจํา โดยไมตองควบคุมมากเกินไป 4.2 มีความอุตสาหพยายามตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดยไมยอ ทอตออุปสรรคและปญหา 4.3 สามารถเริ่มทํางานไดเอง โดยไมตองรอคําสั่ง เสนอตัวเขา ชวยงาน และขอรับงานใหมๆ ไปทําโดยไมปลอยใหเวลาวางโดยเปลา ประโยชน 5. ประโยชนที่สถานประกอบการไดรับ 5.1 ไดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามตองการ 5.2 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษามีความเหมาะสม 5.3 ความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษา 6. การดําเนินงานของโครงการสหกิจศึกษา 6.1 ความสะดวก รวดเร็ว และความชัดเจนในการประสานงาน 7. ปญหาและอุปสรรคที่พบ ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... 8. ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาและอุปสรรคที่พบ ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................


69 ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... 9. ขอคิดเห็นที่เปนประโยชน แกนักศึกษา จุดเดนของนักศึกษา /Strength

ขอควรปรับปรุงของนักศึกษา / Improvement

10. หากนักศึกษาผูนี้สําเร็จการศึกษาแลว ทานจะรับเขาทํางานในสถานประกอบการนี้หรือไม (หากมีโอกาสเลือก) ( ) รับ ( ) ไมแนใจ ( ) ไมรับ ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................

53-1การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี  

การประเมินผลโครงการสหกิจศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการบัญชี

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you