Page 1

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คอมพิวเตอรฮารดแวร รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาสาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ นายพฤกษภูมิ ธีรานุตร อาจารยประจําสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ


บทนํา • ปจจุบันเทคโนโลยีทางการศึกษามีบทบาทสําคัญมากขึ้น โดยมีการออก พระราชบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษากั บ เทคโนโลยี ไ ว กล า วคื อ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 9 (เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา) มาตราที่ 63 ถึ ง มาตราที่ 65 กล า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของการนํ า เทคโนโลยีทุกๆ ดานมาใชพัฒนาทางดานการศึกษา ทั้งเรื่องของการจัด การศึกษา การจัดการการเรียนการสอน เพื่อใหการศึกษาการเรียนการ สอนมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ


• จากที่กลาวมาแลววาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญเปนอยางมาก ในปจจุบันรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาไมโครคอมพิวเตอรยังคงอยู ในรูปแบบของการบรรยายในหองเรียนเปนสวนใหญ ซึ่งทําใหมีขอจํากัด หลายอยางในชวงการเรียนรู เชน เวลา คาใชจายในการที่จะตองหา อุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา เพื่อใชในการเรียนการ สอน และอี ก ทั้ ง จํ า นวนงบประมาณในการจั ด หาค อ นข า งสู ง มาก สถานที่ จํานวนบุคลากร ทั้งหลายนี้กอใหเกิดปญหา และอุปสรรคตอ ผูเรียนในการแสวงหาความรู


วัตถุประสงค • เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ รายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เรื่องคอมพิวเตอรฮารดแวรสําหรับ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ • เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาระบบ ไมโครคอมพิวเตอร เรื่องคอมพิวเตอรฮารดแวรของผูเรียนทัง้ กอนและ หลังที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน • เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางนักเรียนทีม่ ี ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน


ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวของ • บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หมายถึ ง สื่ อ การเรี ย นการสอนทาง คอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการ นํ า เสนอสื่ อ ประสมอั น ได แ ก ข อ ความ ภาพนิ่ ง กราฟ ก แผนภู มิ ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค ความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด โดย ที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพ โดยเนื้อหา ความรู ใ นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนจะได รั บ การถ า ยทอดในลั ก ษณะที่ แตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติและโครงสรางของเนื้อหา (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 7)


• การหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน เปน กระบวนการตรวจวัดผูเรียนที่ไดศึกษาบทเรียนโดยตรง สามารถหาไดดังนี้ (มนต ชัย เทียนทอง, 2545: 329) – การหาประสิทธิภาพของบทเรียน (Efficiency) – หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน (Effectiveness) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน


• กระบวนการสรางแบบทดสอบสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี ขั้นตอนดังนี้ (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 207) – ศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวใน บทเรียนที่ประกอบดวย – กําหนดรูปแบบของขอสอบ รูปแบบของขอสอบที่เหมาะสมกับบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนมากที่สุด – เตรียมงาน และลงมือเขียนขอสอบฉบับราง โดยเขียนเปนฉบับรางกอน จะตองเขียนใหจํานวนขอมากกวาที่ตองการจริง จากนั้นคัดเลือกขอที่คาดวา ถูกตองและเหมาะสมไปเปนขอสอบจริง


– วิเคราะหขอสอบ เมื่อสรางขอสอบเสร็จแลวควรจะมีการทบทวนตรวจทาน ใน ดานความยากงายของขอคําถามเบื้องตน – การดําเนินการจัดพิมพขอสอบ เปนขั้นตอนสุดทายสําหรับกระบวนการสราง ขอสอบสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน


วิธีการวิจยั • ศึกษาขอมูลเพื่อเตรียมการวิจัย – ขอมูลตา งๆ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิเคราะหเนื้อหารายวิช า ระบบไมโครคอมพิวเตอร (121-001) ตามโครงสรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ

• กําหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง – ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ คณะ บริหารธุรกิจ จํานวน 51 คน


• สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย – ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหารายวิชาระบบไมโครคอมพิวเตอร เรื่องคอมพิวเตอร ฮารดแวร – ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางของบทเรียน นําเนื้อหามาแยกออกเปนหนวย การเรียนตางๆ และนํามาทําการสรางผังงานโครงสรางของบทเรียน คอมพิวเตอรชวยสอน – วิเคราะหความสอดคลองระหวางหัวขอยอย การวิเคราะหความสอดคลอง ระหวางหัวขอเรือ่ งกับหัวขอยอย


– วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สรางแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด แบบเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก – วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดวยการประเมินเนื้อหาบทเรียนชวยสอนดวย แบบสอบถามความคิดเห็น


• การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ใช เ กณฑ กํ า หนดช ว งคะแนนเฉลี่ ย ไว ต ามวิ ธี ประมาณคาของ Likert ดังนี้ – – – – –

ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมระดับดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมระดับดี ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมระดับปานกลาง ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมระดับพอใช ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง บทเรียนความเหมาะสมระดับควรปรับปรุง


• วิธีการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล – เตรียมการทดลอง – ติดตอกลุมตัวอยางเพื่อชี้แจงวิธีการเรียนการทดลอง – ทดลองโดยใหกลุมตัวอยางนักศึกษาเขาเรียนในหองเรียน จํานวน 51 คน – นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ดวยวิธีทาง สถิติ* – สรุปผลการทดลองจากผลการวิเคราะหขอ มูลที่ไดจากการทดลอง


• สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล – คาเฉลี่ยเลขคณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541 – หาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (มนตชัย เทียนทอง, 2545: 80)


– การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดโดย ทดสอบทางสถิติดวย t-test


ผลการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน


หนาจอสวนเมนูของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน


ผลการออกแบบระบบสวนแสดงเนื้อหาในบทเรียน


หนาจอแสดงแบบทดสอบกอน-หลังเขาสูบทเรียน


ผลการวิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็น ขอ ที่

1 2 3 4 5

นักศึกษา

ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมิน

เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง การจัดการบทเรียน ภาพ ภาษา และเสียง ตัวอักษร และสี แบบทดสอบ/แบบทดสอบหลังเรียน

X

แปล S.D. ผล

X

S.D

แปล ผล

4.13 4.09

0.723 0.733

ดี ดี

4.23

0.688

ดี

4.17

0.695

ดี

4.11

0.758

ดี

4.23

0.663

ดี

4.12

0.666

ดี

4.16

0.696

ดี

4.14

0.713

ดี

4.20

0.684

ดี


ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชุดขอสอบ

จํานวน

แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

51 51 51

คะแนน เต็ม 60 60 60

คะแนน รวม 1,498 2,481 2,453

คะแนน เฉลี่ย 29.37 48.65 48.10

คาประสิทธิภาพ 48.95 81.08 80.16


สรุป • ผลการประเมินความคิดเห็นของทั้งผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางนักศึกษามี ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยรวมมีความเหมาะสมอยู ในระดับดี • บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเรื่ อ งคอมพิ ว เตอร ฮ าร ด แวร รายวิ ช า ไมโครคอมพิวเตอรมี ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 81.08/80.16 ซึ่ง สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 • ผลการเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชวิธีการทดสอบคาที (t-test) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. PPT อ.พฤกษ์ภูมิ  

5. PPT อ.พฤกษ์ภูมิ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you