Page 1

RAJA KABOURI 2NB


1.Energies hidràulica 2.Energia solar 2.1Centrals solars tèrmiques a) Central solars de col·lectors distribuïts

b) Centrals solars de torre

c) Centrals fotovoltaiques

3.Energia eòlica 4.Energia geotèrmica 5.Energia mareomotriu 6.Biomassa


ENERGIA HIRÀULICA : Les centrals que funcionen amb energia primària renovables, són les més importants.

El seu funcionament: Es basa en l’aprofitament de l’energia de l’aigua dels rius. Per fer-ho s’eleva el nivell d’aigua amb una presa amb la qual s’adquireix energia. L’aigua embassada baixa per la turbina mou els àleps i fa un moviment de rotació, aquest moviment transmet l’alternador que genera energia elèctrica als seus borns.


ENERGIA SOLAR El sol des de tota la vida, ens ha proporcionat llum i calor als éssers humans. La energia del sol ens arriba a la Terra en forma de radiacions. Aprofitem l’energia solar per fer energia elèctrica, es fa mitjançant uns processos: 1. Procés Tèrmic 2. Procés Fotovoltaic

Centrals solars tèrmiques El funcionament d’aquesta es similar al de les centrals tèrmiques convencionals, però l’energia aquí necessària per convertir l’aigua en vapor l’ha fa el Sol .Hi ha dos sistemes per a aquest aprofitament : 1. Centrals solars de col·lectors distribuïts Funcionen recollint l’energia tèrmica del Sol en uns col·lectors pels que passa un fluid i la temperatura s’eleva. Això incrementa vapor, que mitjançant intercanviadors de calor, fa girar el turboalimentador. 2. Centrals solars de torre El sistema de captació es basa en heliòstats(grans miralls) que reflecteixen la radiació solar en el receptor una caldera que es troba en la torre. El fluid passa per un generador de vapor on es produeix bastant vapor per moure la turbina, aquest moviment transmet a l’alternador per generar energia elèctrica.

Centrals fotovoltaiques Aquestes instal·lacions formen directament la llum del Sol en energia elèctrica ,a partir de cèl·lules fotovoltaiques. Aquestes cèl·lules son dos dispositius compostos amb dues capes de silici : una fina(capa n) i una altra gruixuda( capa p).Quant s’il·lumina la capa n genera un corrent continu en la unió que fa que, en connectar un receptor funcioni. El corrent continu generat s’emmagatzema en un acumulador elèctric.


ENERGIA EÒLICA L’energia eòlica es l’energia produïda pel vent. Durant tot aquest temps de la vida s’ha utilitzat en els molins o en els vaixells de vela. Actualment el seu aprofitament es en el bombament de pous i en la producció de energia elèctrica. Es fa a partir de centrals eòliques, que estan formades per molins de vent o mes ben dit aerogeneradors. Per generar electricitat es molt important la velocitat del vent, per això es duu a terme als parcs eòlics.

El seu funcionament: Quant el vent mou les pales de l’aerogenerador, es produeix un moviment de rotació a l’eix de la turbina. Un sistema de transmissió multiplica les seves voltes de l’eix i llavors transmet el moviment de gir a l’eix de l’alternador, que genera energia elèctrica. L’aerogenerador suportat per una torre, ha d’estar constantment en direcció perpendicular del vent, que s’aconsegueix amb un sistema d’orientació.


ENERGIA GEOTÈRMICA L’energia geotèrmica al nostre planeta es presenta en forma de calor. Una central geotèrmica aconsegueix energia elèctrica també a partir del vapor.

El seu funcionament: S’injecta aigua per un tub fins a la profunditat necessària perquè la temperatura de l’interior de la terra la converteixi en vapor i al final el vapor produït surt per un altre tub.


ENERGIA MAREOMOTRIU Les marees son moviments de pujada i baixada de nivell de l’aigua del mar que son provocats per la força de la gravetat que la Lluna i el Sol exerceixen sobre la Terra. Si es construeix una presa en un lloc que geogràficament ho permeti, durant la plenamar es podrà emmagatzemar aigua a l’interior del riu i aprofitar l’energia potencial que s’adquireix en passar l’aigua per les conduccions, en les quals es col·loquen grups turboalternadors reversibles i d’aquesta manera durant la baixamar s’origina un moviment de la massa d’aigua en sentit invers.


BIOMASSA La biomassa es matèria orgànica no fòssil que el seu origen ve de la fotosíntesis provocada per la radiació solar en les plantes. La biomassa vegetal, formada per residus agrícoles i forestals. La biomassa animal, formada per restes animals. També son considerats biomassa els residus sòlids urbans, el tractament del qual es susceptible de proporcionar energia. Hi ha tres processos de transformació de la biomassa que tenen com a objectiu obtenir diversos combustibles: Mecànics: Que s’obté briquetes de combustibles. Termoquímics: Que s’obté gas i hidrocarburs. Bioquímics: Que s’obté gas metà i alcohol. Si utilitzem aquests combustibles per a la generació de vapor en una central tèrmica convencional, podem obtenir energia elèctrica a partir de la biomassa.

Energiesalternatives  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you