Page 19

19

Skaten naar de puck... Wat is het geheim van succesvol ondernemer-

een megasucces en het bedrijf werd uiteindelijk

paar weken een groepje van die jongens op kan-

schap? Volgens Annemarie van Gaal zouden

voor 149 miljoen euro verkocht. Terug in

toor uit om mee te beslissen over covervoor-

entrepeneurs meer moeten luisteren naar de

Nederland riep iedereen dat zij veel geluk had

stellen en coverteksten. Alles wat zij zeiden

markt en het lef moeten hebben hun verdien-

gehad. Dat klopte natuurlijk niet, legde Van Gaal

deden we. We hadden tenslotte dezelfde belan-

model eens om te draaien. Zij zei dit tijdens de

uit. “In die tijd kwamen alle grote mediabedrij-

gen: zoveel mogelijk bladen verkopen.”

Algemene Ledenvergadering van RAI Vereniging

ven naar Rusland en allemaal stuurden zij de

Van Gaal benadrukte overal in de wereld mar-

waar een nieuw hoofdbestuur werd gekozen en

keting

tevens de transformatie van 5 afdelingen naar

gewonnen, maar dat geen

een structuur van 9 secties definitief zijn beslag

enkel

kreeg.

bedacht. Haar boodschap aan

Van Gaal, tevens commissaris bij RAI Amster-

de aanwezigen luidde dan

dam, vertelde twee typen ondernemers te ken-

ook: borduur nooit voort op

nen. Zij die er van overtuigd zijn een perfect

de wijze waarop je denkt dat

product te leveren en de groep die twijfels toe-

de wereld in elkaar zit. “Pro-

laat. De laatste categorie is volgens Van Gaal

beer een ander speelveld te

beter bestand tegen economische malaise. De

creëren en keer het verdien-

eerste groep heeft een groter risico in wat zij

model eens om. Hoe is het

noemt de ‘passieval’ te lopen. Die zijn zo over-

om samen te gaan werken

tuigd in hun kunnen dat ze te laat antiperen op

prijzen idee

te

door

hebben haar

is

met concurrenten of van je

nieuwe ontwikkelingen en zo gepassioneerd ten

beste mensen naar hun hoofdkantoren. Iemand

klant een partner te maken?” Zij sloot af met

onder gaan. Zelf zegt Van Gaal tot de tweede

die ons toen had gezien, twee Nederlanders

een uitspraak van de beroemde ijshockeyer

groep te behoren en zich altijd tot het extreme

zonder ervaring en zonder geld, had gezegd:

Wayne Gretzky. Die verklaarde zijn succes met

heeft laten leiden door de markt. Dat begon

zorg dat jullie vertrekken nu het nog kan.”

de volgende woorden: ‘Ik skate waar de puck

toen zij destijds in Rusland, samen met Derk

Haar succes wijt zij aan de ‘bladenjongens’, die

naartoe gaat en niet waar hij vandaan komt’. Met

Sauer, tijdschriften ging uitgeven. Zonder bagage,

op straat kranten verkochten. Die vormden de

andere woorden: kijk naar de kracht van de toe-

zonder ervaring en zonder opleiding. Het werd

‘oren en ogen’ naar de markt. “Ik nodigde ieder

komst en laat het verleden achter je.

De voetjes van de vloer Op 12 november vond in de Roode Schuur in Nijkerk het traditionele JCG

Jaarlijks worden daarom drie tot vier activiteiten georganiseerd: bijeen-

Jaarfeest plaats, de feestelijke afsluiting van het jaar voor de JCG Business

komsten met interessante gastsprekers uit de mobiliteitsbranche of andere

Club, het jongerennetwerk van RAI

relevante sectoren. Uiteraard had het

Vereniging. Alle jongemanagersclubs – ­

jaarfeest een volstrekt informeel karak-

Jonge Managers Auto’s (JMA), Jonge

ter. Na een uitgebreid vijf gangendiner

Managers Speciale Voertuigen (JSV) en

in een sfeervolle ambiance konden de

de Jonge Managers Contact Groep

deelnemers helemaal los gaan op de

(JCG) van afdeling Autovak, waren ver-

decibellen die de Super Q Band en de

tegenwoordigd. De JCG Business Club

speciaal ‘ingevlogen’ deejay de zaal in

wil gelijkgestemden bij elkaar brengen in

bliezen. “De spreekwoordelijke ‘voetjes

een omgeving waar men kan netwerken

konden van de vloer’”, zo vatte organi-

op niveau én van elkaar kan leren. Rele-

sator Ilse Bartels van afdeling Speciale

vante informatie is immers erg belangrijk

Voertuigen de stemming samen. En de

voor de jonge manager en een uitge-

deelnemers zelf konden na afloop met

breid netwerk is  natuurlijk een must.

nieuwe energie huiswaarts keren.

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #5 2016  

GO!Mobility Magazine #5 2016  

Advertisement