Page 29

specialist in beeld

29

Hoogste mediascore Ruim twee jaar is Floris Liebrand als communicatieadviseur verantwoordelijk voor onder andere het mediabeleid bij RAI Vereniging. Zijn komst liep nagenoeg parallel aan de start van het herstructureringsproces van het secretariaat.

matiebehoeften zijn. ‘Dit resulteerde in een veel actiever mediabeleid, waarbij RAI Vereniging ging acteren als zowel de maker als de brenger van nieuws om dit vervolgens bij de relevante doelgroepen – vakpers, landelijke pers, radio en TV – nadrukkelijk onder de aandacht te brengen.’ Het versterken van het medianetwerk en het opbouwen van goede

Daarbij werd vanuit het Hoofdbestuur nadrukkelijk de wens geuit dat

relaties met journalisten, leverde geen windeieren op, stelt hij vast.

RAI Vereniging nog beter zichtbaar zou moeten zijn bij externen,

‘Uit het tweede mediaonderzoek, dat in 2018 werd afgerond, bleek dat

stakeholders en de media. Een ambitie die aansloot bij het streven om

RAI Vereniging binnen de mobiliteitsbranche behoort tot de partijen

RAI Vereniging als ‘autoriteit in de mobiliteit’ te positioneren.

met de hoogste mediascore, namelijk een 7,5. In 2016 was dit rapport-

Het is evident dat goede mediarelaties cruciaal zijn voor het adequaat

cijfer nog een 6,9. Vergeleken met organisaties als de BOVAG, ANWB,

functioneren van een belangenorganisatie, zegt hij. ‘Contacten met de

IenW, NS en de OV-bedrijven, eindigden wij op een tweede plaats.’

pers zijn immers een uitstekend instrument om invloed uit te kunnen

RAI Vereniging presteert volgens het onderzoek vooral goed als het gaat

oefenen.’ Om helder in kaart te brengen hoe de media RAI Vereniging op het netvlies heeft staan, is in 2016 een onderzoek onder journalisten gehouden. Uit deze nulmeting kwam naar voren dat RAI Vereniging soms onvol-

om het genereren van nieuws, goede

‘Met een mediascore van 7,5 behaalt RAI Vereniging een tweede plaats’

doende zichtbaar was. ‘Journalisten misten

informatievoorziening en bereikbaarheid. Dat neemt niet weg dat er nog uitdagingen liggen, vindt Liebrand. ‘De buitenwereld ziet ons nog te vaak als het gezicht van de autolobby. Dat beeld verdient een correctie, want wij vertegenwoordigen immers

een zekere mate van transparantie en openheid. Het persbeleid kon in

tien secties met hun eigen dynamiek, thematiek en mobiliteitsonder-

hun ogen proactiever en onze bereikbaarheid beter.’

werpen. Er ligt dus nog volop potentieel om journalisten ook op het

Vervolgens is geïnventariseerd welke journalisten in het veranderende

gebied van niet-autogerelateerde onderwerpen met interessant nieuws

medialandschap nu eigenlijk van belang zijn en wat hun specifieke infor-

te voeden.’

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2 2019  

GO!Mobility Magazine #2 2019