Page 17

17

Interactieve weg (MESH project), waarbij LEDs reageren op de snelheid waarmee automobilisten komen aanrijden energieopwekkende geluidswal die is voorzien van zonnepanelen aan

camera’s die overal langs wegen zijn geplaatst.

beide zijden aan de A50 bij Uden. Deze Solar Highway werd afgelopen

Als er iets is dat deze voorbeelden duidelijk maken dan is het dat de

februari officieel door minister Van Nieuwenhuizen van IenW

functie van infra niet langer eendimensionaal is, maar een breed scala

geopend.

aan toepassingen kent en dat data, al dan niet tegen betaling, aan allerlei

Zowel Van Gils als Sanderink noemen dit project van Heijmans, dat in

partijen ter beschikking kan worden gesteld, beklemtoont Van Gils.

samenwerking met Rijkswaterstaat, SEAC en ECN part of TNO werd ontwikkeld, een ideale proefopstelling om geluidswerende maatrege-

Verkeersveiligheidswinst

len te koppelen aan het opwekken van energie. In het verlengde hiervan

Hoewel het nog zeker 20 tot 30 jaar zal duren voordat een echte mega-

onderzoekt de onderneming de mogelijkheden van het plaatsen van

verandering in het straatbeeld zichtbaar is, zal in de komende transitie-

zonnepanelen op vangrails en op vluchtstroken.

fase het verkeersbeeld en de verkeersveiligheid majeure stappen zetten, voorspelt Van Gils. Zodra ADAS-systemen gemeengoed zijn en het

Real-time monitoren

wegdek actief met voertuigen gaat communiceren en auto’s daadwer-

Niet alleen de weg zelf, maar het onderhoud aan de weg wordt smart,

kelijk kan afremmen, levert dat naar zijn oordeel een substantiële bij-

zegt Sanderink. Hij wijst erop dat er op dit moment geen real-time

drage aan de verkeersveiligheid. De vraag is alleen wie deze systemen

overzicht is van de wegconditie. Het groeiend aantal slimme auto’s, die

in de weg gaan aanleggen: de huidige wegenbouwers of de nieuwe

volgestouwd zijn met sensoren die de uitslag van schokbrekers en de

generatie technologiebedrijven? Het antwoord dat beiden zonder aar-

wieldruk monitoren, maakt het mogelijk om op basis van die data de

zeling geven laat geen enkele ruimte voor twijfel. ‘Heijmans staat voor-

toestand van het wegdek te bepalen. Andere manieren om dit te doen is

aan om een voortrekkersrol te vervullen in de aanleg van die weg naar

door gebruik te maken van het glasvezelnetwerk langs snelwegen en de

de toekomst.’

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

GO!Mobility Magazine #2 2019  

GO!Mobility Magazine #2 2019  

Advertisement