Page 13

13

sneller voor otive industrie van de expo. “Dat is een niet te

desbetreffende autofabrikant

onderschatten onderdeel, want

langs de stands van alle deelne-

anders dan bij de meeste Neder-

mers. Van der Vorst: “Dat werkt

landers het geval is, vinden bui-

voortreffelijk. Die mensen krijg je

tenlandse gasten het een enorme

anders nooit bij elkaar. Boven-

eer om bij bijvoorbeeld een

dien betrek je hen maximaal bij

Consul of Ambassadeur aan te

dit initiatief.”

schuiven. Een iets respectvollere benadering door Nederlanders

Meer business

voor buitenlandse gebruiken en

Eind vorig jaar was het RAI

gewoonten, zou, zo is ook uit

Industrie Platform te gast op het

recent onderzoek gebleken, het

hoofdkantoor van Toyota Europe

zakendoen in het buitenland nog

in Brussel waar met een delegatie

een behoorlijke impuls kunnen

van 30 personen, inclusief de

geven.”

Raad van Bestuur van de grootste Japanse autofabrikant, werd gedi-

Red carpet treatment

neerd bij de Nederlandse ambas-

Van der Vorst wijst in dit verband

sadeur. En op 29 en 30 april vindt

onder andere op een recent ING-

alweer een Tech-Day plaats bij

rapport. Daar uit komt naar voren

Jaguar/Landrover in het Heritage

dat Nederlandse toeleveranciers

Museum in Gaydon (UK). Dit is

alleen al in Duitsland de moge-

voor automotive toeleveranciers

lijkheid hebben om hun omzet

een belangrijke speler, benadrukt

met tientallen procenten te ver-

Van der Vorst. “Jaguar/Landrover

hogen, als zij bereid zijn zich iets

gaat namelijk drie nieuwe fabrie-

Eddy van der Vorst: ‘Alleen al in Duitsland kunnen Nederlandse toeleveranciers hun omzet met

meer te verdiepen in de cultuur

ken bouwen. Eén in China, één in

50% verhogen’.

en gebruiken van hun klanten.

Brazilië en één in de V.S. Met als

Medio 2014 vond op het hoofd-

doel de productie te verdubbelen

meer business bij de toeleveran-

te regelen dat op onze gezamen-

kantoor van BMW in München

naar één miljoen voertuigen. Zij

ciers genereren. Dat blijkt vol-

lijke stand de revolutionaire

de eerste Tech-Day plaats. Tot de

staan open voor Nederlandse toe-

gens hem eveneens uit de grote

Stella solar auto te zien zal zijn.

in totaal 15 deelnemers behoor-

leveranciers. Enerzijds vanwege

belangstelling voor dit platform,

Die zit volgestouwd met de

den tal van grote spelers, waaron-

hun technologische voorsprong,

dat de afgelopen drie jaar is

meest hoogwaardige technologi-

der Philips Automotive Lighting,

maar ook omdat die bereid zijn

gegroeid van 20 naar 50 deelne-

sche hoogstandjes van Neder-

AKZO, DSM, Apollo Vredestein,

de OEM’s overal ter wereld te

mers. Hij zegt nu al uit te kijken

landse toeleveranciers. Het is de

Polynorm Voestalpine, NXP en

volgen.”

naar de IAA Frankfurt. Van 15

enige auto die meer energie

t/m 18 september zullen ca. 20

opwekt dan verbruikt. Het is een

Een ander, in het kader van

Stella solar

bedrijven van het RAI Industrie

voorbeeld van waartoe de Neder-

relatiebinding, cruciaal element

Van der Vorst bevestigt dat, hoe-

Platform zich daar in Hal 4.1 (de

landse automotive toeleveran-

van de Tech-Day’s betreft een

wel het om langlopende proces-

toeleveringshal) met een ruim

ciers, in goede samenwerking

VIP-tour (Red Carpet Treatment)

sen gaat, alles er op wijst dat de

300 m2 grote collectieve stand

met het wetenschappelijk onder-

met de Raad van Bestuur van de

‘Made in Holland Tech-Day’s’

presenteren. “Wij zijn druk bezig

wijs, in staat zijn.”

TomTom.

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Advertisement