Page 12

GO! 12 voelen en met elkaar te vergelijken. “De belasting van het fietsparcours was ongekend hoog. Sommige mensen hebben wel tien tot twaalf fietsen getest. Als er op zaterdag tweemaal zoveel bezoekers zouden zijn gekomen, dan hadden we als organisatie echt een probleem gehad. Vanwege de lengte van het traject was het vooral goed mogelijk om met speed e-bikes flink tempo te maken. Zelf heb ik kunnen ervaren hoe het is om met zo’n fiets bijna 40 km/u te kunnen rijden. Heerlijk...”

Concrete aankoopplannen Na de testritten maakten bezoekers volgens Van Hattem volop gebruik van de mogelijkheid om zich op de stands van de exposanten uitgebreid te laten voorlichten over de door hen bereden fietsen en het opvragen van informatie. De combinatie van testen en de mogelijkheid om met de fabrikant en importeur over de modellen door te praten was een schot in de roos. “Ook dat is een belangrijk aspect dat het draagvlak van dit nieuwe initiatief voor de toekomst versterkt: het waren stuk voor stuk

Tech-Days: deeltjesver toeleveranciers autom Dat de Nederlandse automotive toeleveranciers op het gebied van voertuigtechnologie en innovatief vermogen een voortrekkersrol in de wereld vervullen en baanbrekend bezig zijn, is vaak nog onvoldoende bekend. Gezamenlijk zijn zij jaarlijks goed voor een mondiale omzet van zo’n 80 miljard euro. Om de Nederlandse expertise zo breed mogelijk op het netvlies van OEM’s te krijgen organiseert het RAI Industrie Platform, sinds een jaar speciale “Made in Holland Tech Day’s”. ‘Het blijkt een uitstekende formule om de toeleveranciers in de spotlight te zetten en hen op hoog niveau in contact te brengen met potentiële klanten’, zegt voorzitter Eddy van der Vorst.

bezoekers met concrete aankoopplannen.” Van der Vorst is sinds twee jaar actief als

spectieven. Nederland loopt daarin

Positieve signalen

voorzitter van het RAI Industrie Plat-

voorop. De vraag was dus: hoe zetten

Of er voor de editie 2016 wijzigingen in deze nieuwe

form, dat alle in Nederland gevestigde

we de bij de toeleveranciers aanwezige

beursformule zullen plaatsvinden hangt sterk af van de

internationaal opererende automotive

kennis en kunde internationaal beter op

uitkomsten van de evaluatie. “De formule is goed

toeleveranciers vertegenwoordigt. Na

de kaart? Dat vormde voor het RAI

ontvangen. De nauwe samenwerking met het vakblad

een grondige analyse van de branche en

Industrie Platform de aanleiding voor

Tweewieler en ANWB Media verliep uitstekend. Verder

het in kaart brengen van de verschil-

het organiseren van een serie ‘Made in

is het de bedoeling om het inhoudelijk programma met

lende behoeftes, kwam hij tot de con-

Holland Tech-Days’, inmiddels in

(actuele) workshops, zowel voor de consument als voor de vakhandel, nog meer uit te breiden. En het zou mooi zijn als het segment onderdelen en accessoires nog wat beter op de beursvloer vertegenwoordigd zou zijn. Daar gaan we hard aan werken.”

‘Nederland loopt voorop met voertuigtechnologie’

Ook de FietsVAK dag werd positief ontvangen, de

clusie dat er bij veel van de aangesloten

samenwerking met AutomotiveNL en

dealers wisten de weg naar Expo Haarlemmermeer

leden van het platform onvoldoende

NEVAT.”

prima te vinden en waardeerden het laagdrempelige

contacten aanwezig waren om door te

karakter. Met de sterk groeiende vraag naar (speed)

dringen bij de bestuurslagen op de

Eendagsexpo

e-bikes, bleek ook duidelijk het belang voor deze beurs

hoogste niveau’s van OEM’s. “Zij

De basis van dit inmiddels succesvolle

voor de vakhandel. Tenslotte zou, besluit Van Hattem,

laten”, vervolgt hij, “daarmee markt-

concept bestaat uit een soort ”eendag-

het aantal consumenten tijdens een volgende editie

potentie liggen.” “En dat is jammer,

sexpo” bij een autofabrikant, waarbij

verder omhoog moeten. “Het duurt echter altijd even

want zij ontwikkelen, (vaak in nauwe

iedere deelnemer zijn of haar innovaties

voordat zo’n nieuw event naamsbekendheid heeft

samenwerking met universiteiten en

kan presenteren. Een zeer belangrijk

opgebouwd en bij iedereen scherp op het netvlies staat.

hogescholen), op terreinen als elektro-

ingrediënt van deze Tech-Day’s bestaat

Bij deze eerste editie ging het vooral om kwaliteit boven

nica, elektrische aandrijvingen en con-

volgens Van der Vorst uit een diner met

kwantiteit. In die doelstelling zijn we geslaagd.”

nectiviteit, veelbelovende toekomstper-

de top van OEM’s aan de vooravond

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Advertisement