Page 10

GO! 10 exposanten staan, dat iemand

geresulteerd in gemiddeld 60

zonder iets te hoeven overslaan,

procent minder kosten ten

de beurs binnen een dag kan

opzichte van 2007.”

bezoeken. Dat zal op de IAA in

Den Engelsen deelt die mening

Hannover niet snel lukken. De

maar wil het kostenaspect wel

trucks vormen, samen met het

enigszins nuanceren. “Want”,

trailercollectief, de basis. Die wer-

zegt hij, “in feite moet je deze

ken als een magneet op de rest,

beurs niet als een op zichzelf

zoals alle onderdelen en acces-

staand fenomeen zien. Exposan-

soires, laad- en lossystemen, de

ten zouden optimaal gebruik

opbouwindustrie, koelwagens,

moeten maken van de periode

banden- en assenfabrikanten,

voor, tijdens en na de tentoon-

telematica- en veiligheidssyste-

stelling. Dit betekent dat ze moe-

men en ga zo maar door. Bezoe-

ten zorgen voor een goede trai-

kers kunnen zich zo als in een

ning van hun medewerkers, de

groot ‘warenhuis’ oriënteren op

klanten tijdig goed informeren,

alles wat er in de sector omgaat.”

regelen van de direct mail etc. Voor wie dat soort zaken allemaal

Geen wedloop in m 2

meeneemt is de BedrijfsautoRAI

Wat de beurs volgens Ron den

geen kostenpost, maar een inves-

Engelsen, lid van de Board of

tering in de business voor de

hogescholen en IVA de weg naar

in Europa. De IAA van de troon

Management van de Groeneveld

komende jaren. Dat wordt helaas

de BedrijfsautoRAI weten te vin-

stoten vinden zij geen realistische

Groep, met name vergeleken met

te vaak vergeten.”

den. “De bedrijfstak heeft

doelstelling. Als tweede positief

Den Engelsen: ‘Dit is het moment om met elkaar de kansen te pakken’.

immers continu behoefte aan

aspect wijzen zij op de sterk ver-

is dat veel exposanten toen klaag-

Pleinfunctie

goed opgeleid technisch en com-

beterde conjunctuur. Broshuis:

den over de hoge kosten. “Sinds

Den Engelsen spreekt de hoop uit

mercieel-technisch personeel.”

“als je de kranten openslaat ver-

in 2012 is gestart met het concept

dat dit jaar zoveel mogelijk

Beiden brengen vervolgens de

val je weliswaar bijna in een

van uniforme standbouw, zijn de

MBO’s, HTS’ers, studenten van

de editie in 2007 zo anders maakt

‘pleinfunctie’’ van de beurs ter

depressie, maar wij hebben nu al

kosten echter

sprake. Collega’s ontmoeten en

te maken met levertijden van

drastisch

elkaar weer tegenkomen is vol-

meer dan een half jaar. Voor ons

gedaald.”

gens hen een niet te onderschat-

waren 2013 en 2014 de beste jaren

Broshuis beaamt

ten factor.

ooit.” Voor de Groeneveld Groep

dat: “Voor 2015 is

Broshuis: “wij ontvangen op de

staan alle seinen, met groepsom-

afgesproken dat de

stand veel klanten uit Engeland,

zet van 90 miljoen euro in 2014

truckfabrikanten

Duitsland en Scandinavië. Dat is

en een gezond bedrijfsresultaat,

allemaal maximaal 800 m2

natuurlijk zeer efficiënt en prak-

eveneens op groen.

tisch. Uiteindelijk bespaart dat

“Daar komt nog bij”, besluit

mogen afnemen

ook veel geld én reistijd.”

Broshuis, “dat iedereen altijd

en de trailerbou-

positief wordt van zo’n beurs.

wers maximaal 200 m2 . Er vindt

Positieve uitstraling

Het geeft een enorme boost aan

Zowel Broshuis als Den Engelsen

de eigen organisatie. Dat element

dus geen wedloop meer in m2 plaats,

noemen het tijdstip dat de

moet je niet wegcijferen. En ja,

BedrijfsautoRAI plaats vindt ide-

wij gaan altijd

er is geen hoog-

aal. Omdat de expositie nu name-

naar de klan-

bouw meer en

lijk alterneert met de IAA Han-

ten toe. Nu

nover kan de BAR zich namelijk

komen ze naar

positioneren als de tweede beurs

ons...!”

geen bling bling. Voor ons heeft dat

Broshuis: ‘Normaal gaan wij naar de klanten toe, nu komen ze naar ons’.

Profile for Koninklijke RAI Vereniging

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Go!Mobility Magazine #2 2015  

GO!Mobility Magazine 2 2015

Advertisement