Page 1

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014–2017

Raisio

KASVUN PAIKKA


TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA • • •

• •

Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja osaavan henkilöstön pitämien kaupungin palveluksessa Rakennemuutokset palveluiden tuottamisessa Kasvava monikulttuurisuus sekä asiakkaiden että henkilöstön osalta

Raision kaupungin henkilöstöstrategia vuosille 2014–2017 on hyväksytty Raision valtuustossa 28.4.2014

2


HENKILÖSTÖSTRATEGIA AVUKSI JOHTAMISEEN Henkilöstöstrategia on väline Raision kaupungin henkilöstöpolitiikan kehittämiseen. Se toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa. Henkilöstöstrategia määrittelee kehittämissuunnan ja määrittelee ne asiat, joissa kaupungin etenkin täytyy onnistua vuoteen 2017 mennessä. Se viestittää koko organisaatiolle, millä periaatteilla ja millä tavoin Raision kaupungin henkilöstäasioita hoidetaan. Käytännössä henkilöstöstrategia on johtamisen ja esimiestyön väline. Sitä toteutetaan henkilöstöpolitiikan henkilöstötyön avulla Henkilöstöstrategia on apuväline myös jokaiselle työntekijälle – viime kädessä omasta työhyvinvoinnistaan ja oman työnsä kehittämisestä vastaa jokainen työntekijä itse. Jokainen on vastuussa myös oman työyhteisönsä hyvinvoinnista.

3


1

Raision kaupungilla on oikein mitoitettu ja motivoitunut henkilöstö tarjoamassa kaupunkilaisten tarvitsemia palveluja. Kaupungilla on hyvän työnantajan maine. • Kaupungin talouden tasapainotuksen yhteydessä selvitetään myös henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen pidemmällä aikavälillä. • Henkilöstön määrä tulee sopeuttaa käytössä oleviin taloudellisiin resursseihin. Vakanssie vapautuessa mietitään aina tapauskohtaisesti niiden tarpeellisuus. • Jokaiselle työntekijälle järjestetään työnantajan kannalta tarpeellista ja tarkoituksenmukaista sekä työntekijän itsensä kannalta mahdollisimman mielekästä työtä. • Työmenetelmiä ja työsisältöjä kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

• Keskusten välisellä ja kuntarajat ylittävällä yhteistyöllä turvataan palveluiden ja resurssien riittävyyttä. • Uutta henkilökuntaa palkataan pääsääntöisesti pysyviin eli toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Määräaikaista henkilökuntaa palkattaan ainoastaan perustellusta syystä. • Nuoret ja työttömät henkilöt voivat tutustua kaupungin työtehtäviin harjoittelu- ja työllisyysjaksojen ja kesätöiden kautta. • Rekrytointimenetelmiä kehitetään. Sähköinen rekrytointi otetaan käyttöön kaikissa työyksiköissä. Rekrytointikoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Strategian liitteenä FCG:n selvitys henkilöstötarpeen kehityksestä.

4

MITTARIT (KUNTA 10)

2012

2014

2016

Työn hallinta (1–5)

3,70

3,70

3,80

Työnantajan suositteleminen (%)

76,20

76,20

78,00


2

Raision kaupungin henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista.

• Henkilöstö, työyhteisö ja viime kädessä koko organisaatio etsii rohkeasti ja innostuneesti uusia tapoja nähdä ja tehdä asioita. Arvostamme monipuolista osaamista, jota voidaan hyödyntää kaupungin tehtävissä. • Henkilöstön osaamis- ja koulutustarpeet kartoitetaan. Näitä seurataan ja päivitetään kehityskeskustelujen yhteydessä. • Työnantaja hyödyntää koulutuskorvausta ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen • Uusi työntekijä perehdytetään työtehtäviinsä ja työyksiköissä on omaperehdyttämissuunnitelma, joka perustuu koko kaupungin yhteiseen perehdyttämissuunnitelmaan. • Henkilöstöä kannustetaan omaehtoiseen koulutukseen tukemalla sitä taloudellisesti. MITTARIT (KUNTA 10)

2012

2014

2016

Riittävä täydennyskoulutus (%)

59,2

60

62

Työyhteisötaitojen kehittäminen (1–5)

3,41

3,5

3,6

Perehdyttämissuunnitelma työpaikoilla (%) 5


3

Raision kaupungin palkkaustaso on alueellisesti kilpailukykyinen. Kaupunki motivoi palkitsemalla hyvästä työtuloksesta ja työn ja työyhteisöjen kehittämisestä.

• Kaupunki seuraa seudullista palkkakehitystä ja reagoi siihen ja tarvittaessa ryhtyy sen edellyttämiin toimenpiteisiin. • Henkilökohtaisen palkanosan määrä kasvaa ja siitä tulee olennainen osa palkkausta. TVAjärjestelmä pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarvittaessa. • Kaupunki palkitsee hyvästä työstä ja kehittämisinnosta mm. aloitepalkkioilla ja työyhteisökohtaisilla palkitsemismuodoilla. • Kehityskeskustelut kuuluvat olennaisena osana toimivaan palkitsemisjärjestelmään, ja palautteen antamisesta järjestetään koulutusta.

6

MITTARIT

2012

10 suurimman ammattiryhmän keskimääräinen ero alueen tehtäväkohtaiseen palkkaan (€)

-16,5

Työn palkitsevuus (Kunta 10, 1–5)

2,33

2013

2014

2,35

2015


Raision kaupunki pitää huolta henkilöstön henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. •

• •

Yhteistoiminnalla varmistetaan jokaiselle mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Työpaikat ja työympäristöt ovat turvallisia ja terveellisiä. Työtilat ja työvälineet ovat asianmukaiset. Vaarojen ja riskien arvioinnit sekä tarvittavat pelastus – ja turvallisuus suunnitelmat ovat tehty ja päivitetty. Niihin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmat tarkistetaan vuosittain. Esimies puuttuu epäasialliseen kohteluun välittömästi, näin voidaan estää työyhteisön ristiriitatilanteiden paisuminen ja pitkittyminen.

4

Varhaisen tukemisen mallin käytön avulla ehkäistään pitkittyviä sairaslomia ja ennenaikaisia eläköitymisiä. Tätä edellyttää myös työterveyshuolto- ja sairasvakuutuslaki. Työhyvinvointihankkeita jatketaan vuosittain eri ikä- tai muille räätälöidyille kohderyhmille. Työntekijöiden vapaa-ajan virkistystoimintaa tuetaan mm. maksuttomilla Uintikeskus Ulpukka -käynneillä ja virkistystoimikunnan järjestämällä vapaaajantoiminnalla. Raision kaupunki tukee henkilöstöä ja työyhteisö jäseniään erilaisissa elämäntilanteissa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen tehdään mahdollisimman joustavaksi mm. työaikajärjestelyillä, työaikaliukumilla ja etätyöjärjestelyillä.

MITTARIT (KUNTA 10)

2012

2014

2016

Työpaikan ilmapiiri (1–5)

3,52

3,55

3,60

Sosiaalinen pääoma (1–5)

3,56

3,60

3,62

Työajan hallinta (1–5)

2,59

2,60

2,65

Työyhteisöjen tyhy-toiminta (%)

69,2

70,0

72,0 7


5

Raision kaupunkia johdetaan ammattitaitoisesti ja kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti

8

Johtaminen on henkilöstön ja esimiesten avointa vuorovaikutusta. Esimerkkinä tästä on mm. johtoryhmätyöskentely ja työpaikkakokoukset. Kunkin työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu. Koko kaupungin yhteistä kehityskeskustelusääntöä kehitetään niin, että kehityskeskustelujen avulla selkiinnytetään, missä työyksiköiden ja työntekijöiden tulee onnistua toteuttaakseen omien prosessiensa ja lautakuntiensa strategisia tavoitteita.

• • •

Tuetaan esimiesten valmiuksia toimia työyhteisöjensä vetäjinä ja motivoijina. Esimiestreenejä jatketaan ja uusille esimiehille järjestetään omaa valmennusta. Sisäisen viestinnän avulla tehostetaan organisaation läpinäkyvyyttä, edistetään yhteisöllisyyttä ja tehdään kaupungin strategiset tavoitteet kaikille tutuiksi.

MITTARIT (KUNTA 10)

2012

2014

2016

Yhteistyö esimiehen kanssa (1–5)

3,50

3,55

3,60

Kehityskeskustelun käyminen (%)

48,4

55

60

Kehityskeskustelun hyödyllisyys (%)

38,1

45

55


Raision kaupunki kohtelee työntekijöitään ja työntekijät toisiaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti

6

Raision kaupungin esimiestyö koetaan oikeudenmukaiseksi. Perustana tälle on yhdenvertainen ja perusteltu päätöksenteko henkilöstöä koskevissa asioissa. Työtovereita kohdellaan kunnioittavasti. Raision kaupungin työpaikan pelisäännöt ovat tutut kaikille työntekijöille ja niitä noudatetaan kaikissa työyhteisöissä. Edistetään suvaitsevaisuutta työyhteisöissä.

MITTARIT (KUNTA 10, 1–5)

2012

2014

2016

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

3,21

3,30

3,40

Esimiestuki

3,38

3,40

3,45

Työpaikan ilmapiiri

3,52

3,55

3,60 9


Pohdittavaa ja keskusteltavaa työyhteisössä

1. Miten työyhteisössämme toimitaan muutostilanteessa? 2. Miten jokaisella on mahdollisuus osallistua omaa työtään koskevaan suunnitteluun? 3. Käydäänkö jokaisen kanssa vuosittain kehityskeskustelu? Miten kehityskeskusteluista voitaisiin tehdä parempia? 4. Onko jokaisen työyhteisön jäsenen osaaminen ja koulutustarpeet kartoitettu kehityskeskusteluiden yhteydessä? 5. Onko työyksikössä oma perehdyttämissuunnitelma? 6. Tunnetteko mahdollisuuden saada rahallista tukea omaehtoiseen opiskeluun? 7. Tuntevatko kaikki aloitepalkkiosäännön? 8. Annetaanko työyhteisössä tarpeeksi rakentavaa palautetta? Jos ei, mitä asialle voisi tehdä? 9. Tuntevatko kaikki yhteistoiminnan perusajatuksen? Miten se toteutuu työyhteisössänne?

10


10. Puututaanko epäasialliseen kohteluun työyhteisössänne välittömästi? Jos ei, mitä asialle voisi tehdä? 11. Esimies, tunnetko työyhteisön varhaisen tuen mallin? 12. Tietäväthän kaikki mahdollisuudesta käydä kerran viikossa maksutta Uintikeskus Ulpukassa? 13. Tunnetteko virkistystoimikunnan liikuntatarjonnan ja muun toiminnan? 14. Pidetäänkö työyksikössänne säännöllisesti työpaikkakokouksia? 15. Onko työpaikkanne riskien ja vaarojen arviointi ajan tasalla? Onko teillä työsuojelun toimintaohjelma ajan tasalla? 16. Kohtelevatko työtoverit toisiaan kunnioittavasti? 17. Onko kohtelu työyhteisössänne oikeudenmukaista?

11


Postiosoite: PL 100, 21201 Raisio K채yntiosoite: Kaupungintalo, Nallinkatu 2 puh. (02) 434 3111 raision.kaupunki@raisio.fi www.raisio.fi

Raision kaupungin henkilöstöstrategia 2014-2017  
Raision kaupungin henkilöstöstrategia 2014-2017  
Advertisement