Page 1


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ทำ�การเปิดภาควิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อมุ่งสอนพื้นฐานทางศิลปะ งานกราฟิกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงทักษะ ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ ประยุกต์ใช้ได้ใน หลากหลายอาชีพ เช่น นักออกแบบกราฟิก ( Graphic Designer ) นักโฆษณา ( Creative) นักออกแบบเว็บไซต์ ( Website Designer ) นักออกแบบกราฟิกเพื่อสิ่งแวดล้อม ( Environmental Graphic Designer ) นักออกแบบดิสเพลย์ ( Display Designer ) นักออกแบบแอนนิเมชั่น ( Animator ) และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องในโลกของการออกแบบกราฟิก ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว \ จดหมายข่าว DPG ซึ่งเป็นตัวย่อของคำ�เต็มว่า Dhurakit Pundit Graphic ฉบับนี้จึงจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักศึกษาและทางภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นกับแวดวงและอุตสาห กรรมการออกแบบกราฟิก รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์ผลงานในด้านการออกแบบกราฟิกในรู้ แบบใหม่ๆเกิดขึ้น สำ�หรับฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับแจ้งเ กิด อีกทั้งยังคงต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่ กำ�ลังจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าหวังว่าคงจะได้รับเสียง ตอบรับอันดีจากผู้อ่านทุกท่าน คำ�ติชมต่างๆที่เกิด ขึ้นทางทีมงานจะรับไว้เพื่อพิจารณาและปรับปรุงใน ฉบับต่อไป


DISIGNER TALK WHAT’S NEWS TIP&TRICKS

4 6 7


Milton Glaser

ในช่วงเวลานั้นผมรู้เลยว่าเราสามารถ สร้ า งชี วิ ต ผ่ า นเครื่ อ งมื อ ที่ เ รี ย กว่ า ดินสอ และความรู้สึกอันน่าพิศวงนี้ ไม่ เคยจากผมไปเรย” Milton Glaser ตำ�นานการออกแบบและวัฒนธรรมแห่ งนิวยอร์กบอกเล่าประสบการณ์อันโชก โชนและการสร้างประวัติศาสตร์ ใน การออกแบบ กับ Milton Glaser

ในวัย80ปี Milton Glaser นักออก แบบระดับตำ�นานผู้ออกแบบโลโก้ I love NY อันโด่งดังผ่านงานดี ไซน์มาแล้ว หลากหลายรวมถึงตอบคำ�ถามต่างๆมาแล้ว มากมาย นั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ตลอด เวลาในการสนทนาเขาจะมีความระมัดระวัง มีการตอบโต้และมีการตั้งคำ�ถามกลับตลอด เวลาตลอดการพุดคุยเขาย้ำ�เสมอว่าเขาเป็น ครู ขณะเดียวกันก็เป็นศิลปินที่ยังคงเรียนรู้ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสำ�คัญ ของประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรที่ทำ�ให้เป็นนัก ออกแบบที่ดีและทำ�ไมเขาถึงรักนิวยอร์ก

4

DPG: คุณเคยมีช่วงเวลาแบบที่สามารถ ร้อง“ยูเรก้า” MG: ผมเคยแล้ว มันเป็นบางอย่างที่ผมพยายาม ดึงออกมาจากนักเรียนของผมเพราะว่าถ้าคุณเป็น มือใหม่มันเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นสิ่ง ที่จะพาคุณไปสู่ความรู้สึกแบบนั้นได้และทำ�ไมมันถึง จะยังคงติดค้างอยู่ ในจิตสำ�นึกของคุณหลังจากนั้น ตอนที่ผมอายุ 5 ขวบ ญาติของผม คนหนึ่งมา เลี้ยงผมที่บ้าน เขาเอาถุงกระดาษมาด้วยและเขา ถามผมว่าอยากเห็นม้า ไหม ผมก็ตอบว่าอยาก เสร็จแล้วเขาก็ล้วงมือเข้าไปในถุงกระดาษหยิบดินสอออกมาวาดรูปม้าที่ข้างถุง ผมจำ�ได้ว่าตอนที่เขา วาดรูป ผมรู้สึกประหลาดใจมาก ในช่วงเวลานั้น ผมรู้เลยว่าเราสามารถสร้างชีวิตผ่านเครื่องมือที่ เรียกว่าดินสอได้ และความรู้สึกอันน่าพิศวงนี้ ไม่ เคยจากผมไปเลย DPG:มีคำ�แนะนำ�อะไรบ้างที่คุณได้รับตอนที่เริ่มต้น

อาชีพนี้ ใหม่ๆที่คุณยังเอามาใช้อยู่ ในปัจจุบันบ้าง MG: ตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้น junior high school ตอนนั้นผมอายุ 14 ผมได้รับการสนับสนุนอย่างดี จากครูวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเพราะว่าผมเก่งวิทยาศาสตร์ เขาคิดว่าผมควรจะไปต่อที่ โรงเรียนที่มีชื่อ เสียงที่นิวยอร์กแห่งหนึ่งชื่อว่า Bronx High School of Science แต่ผมคิดว่าจะต้องไปต่อที่ High School of Music and Art แล้วผมก็สอบ ผ่านแล้วด้วย ตอนนั้นผมเหมือนยืนอยู่บนทางแยก แล้ววันหนึ่งครูวิทยาศาสตร์คนนี้ก็มาหาผมแล้วบอก ว่าเขาอยากคุยกับผมมาก เขาพาผมไปที่ห้องทำ� งานของเขา ตอนนั้นผมกลัวมากเพราะผมรู้สึกลึกๆ ว่าผมหักหลังเขา เขาบอก ให้ผมนั่งลงแล้วเขาก็เดิน ไปนั่งฝั่งตรงข้าม จากนั้นเขาก็หยิบกล่องสีออกมา จากลิ้นชักแล้วเขาก็ บอกว่า “ทำ�งานดีๆ”ผมยังคง รู้สึก อยู่ทุกวันว่า คำ�คำ�นี้เป็นตัวขับเคลื่อนผมไป ข้างหน้า ผมพูดได้เลยว่าผมต้องให้คำ�แนะ


I love NY คงไม่มี ใครไม่เคยเห็นสัญลักษณ์คลาสลิกอันนี้ มันถูกออกแบบโดย Milton Glaser ในปี 1997 ให้กับ New York State Depatment of commerce โดยเขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบขณะนั่งแท็กซี่อยู่ ในเมืองนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่เขารัก

โปรสเตอร์ Bob Dylan การจับจุดเด่นของ Dylan โดยที่ ไม่ ได้ยินเสียงของเขานั้นเป็นง านที่ ไม่ง่ายอย่างไรก็ตามงามอิลลัสเตรชั่นของ Milton Glaser ที่เขาทำ�ให้กับโปรเตอร์อัลบั้ม Greatest ของ Bob Dylan ในปี 1967 ได้รวมเอาความลึกลับและความมีชีวิตชีวาของ Dylan เอาไว้ ด้วยกันอย่างโดดเด่นและลงตัว

หลายอย่าง นิวยอร์กไม่ ใช่เมืองที่สวยงามที่สุดมันเปลี่ยน แปลงตลอดเวลา มันไม่ ใช่เมืองที่จะยัดเยียดภาพ ลักษณ์ของมันให้กับคนที่มาเยือน พวกเขาสามารถ กำ�หนดภาพลักษณ์ด้วยตัวเอง ทุกอย่างเปิดกว้าง ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการไขว่คว้าทุกอย่างถูกตั้งคำ�ถาม ได้ สำ�หรับผมแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นกำ�ลังใจ พลังงาน และทางเลือกของผู้คน อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ที่นี้ นำ�กับใครจะต้องเป็นคำ�แน่นอน ซึ่งแน่นอนมันสร้างธรรมชาติที่แตกต่างมากกว่า DPG: เวลาที่คุณมองย้อนกลับไปมองงานเก่าๆ ชิ้น วัฒนธรรมไหนๆ จะทำ�ได้ ไหนที่คุณคิดว่าโดดเด่นที่สุด ใช่อันที่คุณทำ�แล้วสนุก DPG:คุณรู้สึกอย่างไรที่ถูกยกเป็น Design icon ที่สุดหรือเปล่า MG: สำ�หรับผมสิ่งที่สำ�คัญที่สุดในการออกแบบคือ MG: ตรงนี้ต้องชัดเจน ความสนุกสนานไม่เกี่ยวกับ ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการกระทำ�ของคุณไม่ว่าคุณจะ การประสบความสำ�เร็จหรือระดับมาตรฐานของงา สนใจมันจริงหรือไม่แต่หน้าที่ของคุณคือชักชวนให้ผู้ น ความสนุกเป็นส่วนประกอบหนึ่งอย่างเท่านั้น คนทำ�อะไรบางอย่างซึ่งอยู่ ในความสนใจของพวก และผมพูดได้เลยว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผม เขา คำ�ถามพื้นฐานที่ผมมักจะถามเสมอคือการสะส เป็นสิ่งที่ผมสนุกด้วยทั้งนั้น แต่ผมคิดว่าสิ่งสำ�คัญใน มงานศิลปะเป็นเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกันแน่ นี่ ชีวิตของผมคือ ผมสามารถรักษาความสนใจไว้ ได้ คือคำ�ถามที่ผมถามนักเรียนของผม เมื่ออาทิตย์หรือ เป็นระยะเวลานานๆผมไม่เคยเบื่ออะไรที่ทำ�ไปแล้ว สองอาทิตย์ที่แล้ว ผมให้ โจทย์นักเรียน 28 คนว่า เลย พวกเขาจะสมัครใจที่จะทำ�อะไรบางอย่างที่เป็นสา DPG: คุณมองว่าตัวเองเป็นอะไร ศิลปินกราฟิก เหตุทำ�ให้ผู้ ใช้ตายมั้ยยกตัวอย่างเช่น บุหรี่ ผม ดี ไซเนอร์ หรืออิลลัสเตรเตอร์มันใช่สาระสำ�คัญมั้ย แปลกใจมากที่ 5 คนบอกว่าเต็มใจที่จะทำ� ในทาง MG: ขึ้นอยู่กับว่าสาระสำ�คัญหมายถึงอะไรในทาง ตรงข้ามไม่มี ใครในห้องเลยที่จะยอมทำ�งานกับ ประวัติศาสตร์มันก็ ไม่สำ�คัญ ประวัติศาสตร์จะตัด บริษัทที่ ใช้แรงงานเด็ก ดังนั้นคุณจะตระหนักได้ว่า สินจากสิ่งที่คุณทำ� เวลาที่ผมมอง Toulouse Lau- เส้นศีลธรรมในวงการนี้มันออกจะประหลาดมากๆ trec มันไม่สำ�คัญเลยว่าเขาเป็นนักออกแบบโปสเตอ บางครั้งศีลธรรมจะขึ้นอยู่กับสถานะหรือประ ร์หรือจิตรกร เขาเป็นศิลปินที่ทำ�งานเกี่ยวกับการสื่อ เด็นร้อนในช่วงเวลานั้น ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะใช้ สารเท่านั้นเอง ประเมินความหมายงานของคุณได้ก็คือคุณทำ�ตาม DPG : เมืองนิวยอร์กมีความสำ�คัญต่องานของคุณ จรรยาบรรณที่จะไม่ทำ�ร้ายใครหรือไม่ ผมคิดว่านั้น อย่างไรบ้าง เป็นทัศนคติที่ดีมากๆ MG: ผมมักจะคิดถึงเรื่องนี้บ่อยๆ และผมไม่สามา- DPG: ก้าวต่อไปของคุณและบริษัทคืออะไรคุณจะมุ่ รถจิตนาการชีวิตของผมนอกเมืองนี้ ได้เลยผมรู้ว่า งหน้าไปทางไหน สามารถไปอยู่ที่ต่างๆในโลกและลงมือทำ�งานได้ แต MG: พระเจ้า! ผมกำ�ลังมุ่งตรงไปหลุมศพ ผมอายุ ผมแน่ ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผมคือธรรมชาติ 80 แล้ว เราไม่สามารถทำ�นายจุดสิ้นสุดของอาชีพ ของเมืองนี้ มันซับซ้อน มันหลากหลาย และมันค่อย ได้หรอก ผมมาที่นี่และพยายามทำ�งานอย่างกระ ข้าง ขัดแย้งกันมาก ซึ่งมันเปิดโอกาสให้เรียนรู้ ตือรือร้นที่สุดและไม่ ได้คิดว่าผมจะไปทางไหนต่อ

5


จากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ และสภาพจิตใจของประชาชนในชาติ กระทรวงวัฒนธรรมนำ�เสนอ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ฝันถึงสันติภาพ ซึ่งเป็นนิทรรศการที่รวมพลัง จากศิลปินหลากหลายแขนง ร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดในการเยียวยาจิตใจ กอบกู้ภาพลักษณ์ และฟื้นฟูประเทศ นิทรรศการนำ� เสนอจินตนาการจากศิลปินผ่านผลงานทางความคิดในเชิงสันติ นำ�เสนอภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับสังคมในมุมกว้าง

นิทรรศการ ฝันถึงสันติภาพ Imagine Peace จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 22 ส.ค. 2553 ณ นิทรรศการชั้น 9

6


Tip&Tricks วันนี้ เราจะมานำ�เสนอวิธี ลง สี ตาตัวคาเรคเตอร์ ตัวการ์ตูน แบบง่ายๆ กัน

เรียนกันก่อนนะ mode: ไว้ปรับโหมดของ Brush ครับ (ผมใช้แค่ Liner Dodge กับ Burn) Opacity: ไว้ปรับความใสของ Brush ครับ รูปปากกา : คือ AirBrush ครับ

1.

เลือกสีก่อนพร้อมสร้าง Layer ไว้อันล่าง+ ปรับ Layer ข้างบนให้เป็น Multiply ครับ

2

. ลงสี!!! (แน่นอน - - ) แล้วลง Shade (เงา)

5

. นิ้วช่วยท่านได้.....ปาดไปพอสวย

3

. สำ�หรับเมาส์ปากกาลุยได้เลยครับแต่สำ�หรับ เมาส์หนูนี่ใช้ Pen tool ในการทำ�งานครับ

4

.แล้วปรับสีBrush เราให้สว่างๆครับ (ขาวเลยก็ได้) แล้วปรับ opacity ให้น้อยๆ ครับ สำ�หรับเมาส์ให้กดคลิ๊กขวาตอนใช้ pen tool แล้วกด Stroke Path ครับอย่าลืมติ้กที่ Simulate Pressure ด้วย

6

. สร้าง Layer Normal ไว้ข้างบนLayer Multipleแล้ว ใช้ AirBrush สีขาวลงสีตรงที่ต้องการแสงไฮไลท์ ครับ ข้อดีของ AirBrush คือเราสามารถกดค้างเพื่อเพิ่มความใหญ่เล็กได้

7

DPG MAGAZINE  
DPG MAGAZINE  

********************************************************************************************************************************************...