Page 1

പുതിയ തലമുറയുടെ മാസിക

ഓഗസ്റ്റ്‌2012

All Eyes Are On Me....

http://rainbowkeralam.weebly.com

‌‌‌

A Rainbow Magazine Publication 2012


‌‌‌ ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 2

നിങ്ങളുടെ‌വിവാഹാപലാചനകള്‌ ‌ ടസൌജനയമായി‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ.

Groom Wanted RK101 Radhika , USA

Age, Height: 22 Yrs, 5 Ft 2 In / 157 Cms

Location: Scotland, UK

Religion: Hindu

Education: ME / M Tech

Caste, Sub Caste: Nair, Nair

Occupation: Engineer - Non IT

Photo of Groom Mail: radh2012@gmail.com | Annual Income: Rs. 18,00,000 | Contact: 98xxxxxxxx66

നിങ്ങള്‌ ‌പജാലി‌പതെുകയാപ ാ?‌നിങ്ങളുടെ‌പരസയം‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ‌ സ്ഥാപനത്തിപലക്ക്‌പജാലിക്കാടര‌ആവശ്യമുപടാ?‌ടസൌജനയമായി‌പരസയം‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ.‌ മഴവിലലിന്ടറ‌ഓണ്ലലന്‌ ‌മാസിക‌പലാകടത്തലലായിെത്തും‌ടചടെത്തുെു.‌ഇന്ത്യയില്‌ ‌പജാലി‌ പവടവര്‌ ‌ഇന്ത്യന്‌ ‌വിഭാഗത്തില്‌ ‌പരസയം‌ടചയുക.‌ഗള്ഫില്‌ ‌പജാലി‌പവടവര്‌ ‌ഗള്്്‌ ‌ വിഭാഗത്തില്‌ ‌പരസയം‌ടചയുക.‌ഇനിയും‌എന്ത്ിനു‌മെിച്ചു‌നില്ക്കുെു...പവഗമാകടെ..സമയം‌ ആര്ക്കു‌പവടിയും‌കാത്തു‌നില്ക്കുെിലല.‌ഒരു‌മാസം‌മുന്പപപ‌പരസയം‌ടചയൂ.

Jobs Wanted in India

Jobs Available in India

Candidates needed from India

Jobs Wanted in UAE

Jobs Available in UAE

Candidates needed from UAE

Jobs Wanted in USA

Jobs Available in USA

Candidates needed from USA

Example: Accountant with 6 years experience required (INDIA) Salary: Rs. 5000 – 8000 Mail: rainbowkeralam@gmail.com

Example 2: Web Designer with 3 years experience looking for job (USA) Expected Salary: US$ 800 – 1000 Mail: rainbowkeralam@gmail.com

പജാലിക്ക്‌പവടി‌പരസയം‌നല്കുെവര്‌ ‌അവരുടെ‌പൂര് നമ്പര്‌ ,‌ബപയാ‌രാറ്റ‌മുതലായവ‌അയച്ചു‌തപരടതാണ്.‌

മായ‌പപര്,‌അപ്രസ്‌ ,‌പഫാണ്‌ ‌

പജാലിക്കാര്ക്ക്‌പവടി‌പരസയം‌നല്കുെ‌കമ്പനിക ‌അവരുടെ‌പപര്,‌അപ്രസ്‌ ,‌പഫാണ്‌ ‌ നമ്പര്‌ ‌മുതലായവ‌അയച്ചു‌തപരടതാണ്‌കൂൊടത‌കമ്പനിയുടെ‌ചുമതല‌വഹിക്കുെ‌ ആളിന്ടറ‌സാക്ഷ്യപപ്തം‌കമ്പനി‌ടലറ്റര്‌ ‌പാരില്‌ ‌സീല്‌ ‌ടചയ്തു‌അയച്ചു‌തപരടതാണ്.


‌പുതിയ തലമുറയുടെ മാസിക

‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 3

‌‌‌ഉള്ളെക്കം 03

ആമുഖം

05

ഓഗസ്റ്റിടല‌പുതിയ‌ഇംഗ്ലീഷ്‌സിനിമക ‌‌‌

06

ഓഗസ്റ്റിടല‌പുതിയ‌മലയാളം‌സിനിമക ‌‌‌

07

ഓഗസ്റ്റില്‌ ‌എന്ത്്?

08

ഇെടത്ത‌താരം

09

ടപാപൊ

11

ടെക്‌ടസന്പസ്

12

പ്പക്തി‌-‌പ്പവീണ്‌ ‌വാസുപദവ്‌ ‌‌‌

14

പാചകം‌–‌പരഖ‌സനല്‌ ‌ഉലലാസ്

ജാതിമത പഭദമപനയ‌എലലാവരും‌

16

ഒഴിവുകള്‌ ‌

ഒടത്താരുമപയാെുകൂെി‌കഴിയുെ‌ഇന്ത്യ.‌

ജൂലല‌2012‌ടല‌പ്പധാന‌വാര്ത്തക ‌

അെും‌ഇെും‌എെും‌നമുക്ക്‌

17

ഖലീഫാ‌ഉമറും‌വിജന‌പ്പപദശ്ടത്താരു സ്പ്തീയും‌-‌സദറുധീന്പ‌ ‌വി.‌എ

സപന്ത്ാഷപത്താെു‌കൂെിയും‌

19

ധാരാസിംഗ്‌

കഴിയടെ‌എെ്‌പ്പാര്ഥിക്കുെു.

20

രാപജഷ്‌ ‌ഖെ‌ ഓ ം‌‌

21

ം‌വരവായി‌–‌സബിത‌എ‌‌‌

നമ്മുടെ‌ഓര്മ്മക ‌പുതുക്കുവാന്‌ ‌ വീടും‌ഒരു‌സവാതപ്ന്ത്യദിനം.‌എലലാവരും‌ ഒരുമപയാെും‌സാപഹാദരയപത്താെും‌കൂെി‌ കഴിയുെ‌ഇന്ത്യ.‌ഭാഷ,‌വസ്പ്തധാര

ം,‌‌

സമാധാനപത്താടെയും‌ജീവിക്കുവാന്പ‌ ‌

നമ്മുടെ‌കുെുംബങ്ങളില്‌ ‌

മഴവിലല്‌മാസികയിപലക്ക്‌രചനകള്‌ അയക്കുപമ്പാള്‌

സപന്ത്ാഷത്തിടങയും‌സമ്ദ്ധിയുടെയും‌ ഓ

ം‌വരവായി.‌ടചറിയ‌കുെികള്‌ ‌

മുതല്‌ ‌പ്പായമായവര്‌ ‌വടര‌ഒരുമിച്ച്‌

എഡിറ്റര്

ഒത്തുകൂെി‌ഓ

സനല്‌ ‌ഉലലാസ്

ം‌ടകാടാെുെു.‌

എലലാവര്ക്കും‌മഴവിലലിന്ടറ‌

സബ് എഡിറ്റര് ലീല‌ബാലക്ഷ്

ആമുഖം

ഓ ന്പ‌ ‌

ഡിസസന് സനല്‌ ‌ഉലലാസ്

വിതരണം മഴവിലല് മാസിക

Visit: http://rainbowkeralam.weebly.com E-mail: rainbowkeralam@gmail.com

ാശ്ംസകള്‌ .‌‌‌ എെും‌നന്മകപളാടെ... എരിറ്റര്‌ ‌‌


ബന്ധങ്ങള് വളരുവാന് കുെുംബത്തിലായാലും‌ഓഫീസിലായാലും‌ടതറ്റിദ്ധാര

‌ഉടാകാതിരിക്കാന്‌ ‌ശ്രദ്ധിക്കുക

അതിടന‌വലുതാക്കാതിരിക്കാനും‌ശ്രദ്ധിക്കുക 

ഞാനാണ്‌ ‌വലിയവന്പ‌ ,‌ഞാനാണ്‌ ‌നലലവന്‌ ‌എെ‌ഞാടനെ‌ഭാവം‌–Ego– ഉപപക്ഷ്ിക്കുക.

അര്ാമിലലാടത‌ദൂഷയവശ്ങ്ങടള‌ചിന്ത്ിക്കാടത‌സംസാരിക്കുെ‌ശ്ീലം –Loose Talks–‌ഉപപക്ഷ്ിക്കുക.‌

ഏതു‌വിഷയമായാലും‌പ്പശ്നമായാലും‌നലല‌രീതിയില്‌ ‌–Diplomacy–‌ലകകാരയം‌ടചയുവാന്‌ ‌പ്ശ്മിക്കുക‌ .‌കൂൊടത‌സഹകര ‌മപനാഭാവപത്താെു‌–Compromise–‌കൂെി‌വര്ത്തിക്കുക.

ചില‌സമയങ്ങളില്‌ ‌ചില‌ദു:ഖകരമായ‌കാരയങ്ങള്‌ ‌സഹിക്കുക‌–Tolerance–‌തടെ‌പവ

താന്പ‌ ‌പറയുെതും‌ടചയുെതും‌ശ്രി‌–Adamant Argument–‌എെ്‌തര്ക്കിക്കാതിരിക്കുക.‌ സങ്കുചിതമനസ്സിടന‌–Narrow Mindedness–‌ഉപപക്ഷ്ിക്കുക.

സതയം‌ഏത്,‌നു ‌ഏത്‌എെറിയാടത‌എവിടെ‌പകെത്‌അവിടെ‌പറയുെതും‌അവിടെ‌പകെത്‌ എവിടെ‌പറയുെതുമായ‌ശ്ീലം‌–Carrying Tales–‌ഉപപക്ഷ്ിക്കുക.

മറ്റുള്ളവപരക്കാള്‌ ‌താനാണ്‌വലിയവന്‌ ‌എെ‌അഹംഭാവം‌–Superiority Complex–‌ഉപപക്ഷ്ിക്കുക.

അതയാപ്ഗഹം‌–Over Expectation–‌ഉപപക്ഷ്ിക്കുക.

പകള്ക്കുെ‌എലലാ‌കാരയവും‌വിശ്വസിക്കരുത്.

ആപരാെും‌ഏതു‌വിഷയമായാലും‌അവര്ക്ക്‌അതിടങ‌ആവശ്യമുപടാ‌ഇലലപയാ‌എെ്‌അറിയാടത‌ ഉ ര്ത്തിക്കരുത്.

ആവശ്യമിലലാത്ത‌ടചറിയ‌ടചറിയ‌കാരയങ്ങ ‌വലുതാക്കാന്‌ ‌പ്ശ്മിക്കരുത്.

പിെിവാശ്ി‌കളയുക.‌സഹകര

മറ്റുള്ളവരുടെ‌വാക്കുകളും‌പ്പവര്ത്തികളും‌വിശ്ദമായി‌അറിയാടത‌അനാവശ്യമായി‌ ടതറ്റിദ്ധരിക്കരുത്‌–Misunderstanding.

മരയാദപയാടെ‌ടപരുമാറുവാന്പ‌ ‌–Courtesy–‌ശ്ീലിക്കുക.‌സംസാരിക്കുപമ്പാള്‌ ‌നലല‌വാക്കുക ‌ ഉപപയാഗിക്കുക.

ടചറിയ‌ടചറിയ‌വാക്കുകള്‌ ‌കൂെി‌സംസാരിക്കുവാന്‌ ‌പനരമിലലാത്ത‌അവസ്ഥ‌മാറ്റുക.‌എലലാവപരാെും‌ ചിരിച്ച‌മുഖപത്താട്‌കൂെി‌ടപരുമാറുക.

മറ്റുള്ളവപരാെു‌നലല‌അെക്കപത്താെും‌ചിെപയാെും‌കൂെി‌വിനയപത്താടെ‌ടപരുമാറുവാന്പ‌ ‌പ്ശ്മിക്കുക.

മനസ്സു‌തുറെു‌സംസാരിക്കുവാന്പ‌ ‌ശ്ീലിക്കുക.

പ്പശ്നങ്ങള്‌ ‌വരുപമ്പാ ‌മറ്റുള്ളവര്‌ ‌വരുവാന്‌ ‌കാത്തിരിക്കാടത‌പരിഹരിക്കുവാന്‌ ‌പ്ശ്മിക്കുക.

ം.

മപനാഭാവം‌–Flexibility–‌ഉടാക്കുവാന്‌ ‌പ്ശ്മിക്കുക.

-വവതാത്തിരി മഹര്ിി


‌‌‌‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌ 2012|പപജ് 5

New Movie Releases in August

Starring:

Starring:

Starring: Sylvester Stallone

Colin Farrell

Jude Law

Bryan Cranston

Rachel Weisz

Jason Statham

Kate Beckinsale

Anthony Hopkins

Jet Li

Director:

Director:

Director:

Fernando Meirelles

Simon West‌

Starring:

Starring:

Jeffrey Dean Morgan

Jessica Biel‌‌

Kyra Sedgwick

Jodelle Ferland

Natasha Calis

Samantha Ferris ‌

Director:

Director:

Ole Bornedal

Pascal Laugier

Len Wiseman

Starring: Kevin Durant

‌‌

Brandon T. Jackson

Director: John Whitesell


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 6

ഓഗസ്റ്റിലെ പുതിയ സിനിമകള്

Starring:

Starring:

Starring:

ലാല്‌ ‌‌ ‌‌‌

ആസി്്‌ ‌അലി

ദിലീപ്‌‌‌‌

അര്ച്ചന‌കവി‌‌

ലമഥിലി

സനുഷ

പമനക‌സുപരഷ്‌

ബാല‌‌‌

‌‌‌‌

ഭാഗയരാജ്

Director:

Director:

Director:

ബാലചപ്ര‌കുമാര്‌ ‌‌‌‌

സന്ധ്യ‌പമാഹന്പ‌ ‌

Starring:

Starring:

Starring:

ചാരുഹാസന്പ‌ ‌‌

വിനീത്കുമാര്‌ ‌

ഇര്ഷാദ്‌ ‌

രമയ‌നംബീശ്ന്പ‌ ‌

ലക്ഷ്്മി‌പഗാപാലസവാമി‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌

ടനെുമുെി‌പവ

Director:

Director:

Director:

അനുജ്‌രാമചപ്രന്പ‌ ‌‌‌‌‌

പ്പിയ‌നരനന്പ‌ ‌‌

മപഹഷ്‌ ‌‌

‌‌‌‌

‌‌‌‌

‌‌‌

പജാബി‌മുടമറ്റം

‌ ു‌

ജയന്പ‌ ‌ശ്ിവപുരം


‌‌‌‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 7

ഓഗസ്റ്റില്‌ ‌എന്ത്്

15

ഇന്നലത്ത താരം

?

സവാതപ്ന്ത്യദിനം‌‌

20

ഈദ്‌ ‌ഉല്‌ ‌ഫിത്തര്‌

29

തിരുപവാ

31

പ്ശ്ീനാരായ

ഫഹദ്‌ ‌ഫാസില്‌ ‌‌‌‌‌‌

(പപജ് 8)

ം‌

ഗുരു‌ജയന്ത്ി‌

JOIN HANDS TOGETHER TO

Upcoming

SAVE EARTH‌

Events യു.എ.ഇ

10 ഓഗസ്റ്റ്‌2012- 19 ഓഗസ്റ്റ്‌2012 റമദാന്പ‌ ‌ലനറ്റ്‌മാര്ക്കറ്റ്‌

ദുബായ്‌പവള്ഗ‌പപ്െഗ‌ടസന്റര്‌ ,‌ ദുബായ്

19 ഓഗസ്റ്റ്‌2012- 22 ഓഗസ്റ്റ്‌2012

ഇന്ത്യ‌

4 ഓഗസ്റ്റ്‌2012- 6 ഓഗസ്റ്റ്‌2012

മീരിയ‌എക്സ്പപാ‌–‌രല്ഹി‌2012‌‌ പ്പഗതി‌ലമദാന്പ‌ ,‌നയൂരല്ഹി

25 ഓഗസ്റ്റ്‌2012- 27 ഓഗസ്റ്റ്‌2012

‌‌ സമ്മര്‌ ‌ഇന്‌ ‌ദുബായ്‌–‌‌‌‌‌‌‌ ഇന്ത്യ‌ഫുഗഎക്സ്‌–‌ബാംഗ്ലൂര്‌ 2012‌‌ ഈദ്‌ ‌ഉല്‌ ‌ഫിത്തര്‌ പാലസ്‌പ്ഗൌട്,‌ബാംഗ്ലൂര്‌ ‌


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 8

ഇന്നലത്ത താരം

ഫഹദ് ഫാസില് ഫാസില്‌ ‌സംവിധാനം‌ടചയ്ത‌ലകടയത്തും‌ദൂരത്ത്‌എെ‌ചിപ്തത്തിലൂടെയാണ്‌ ഫഹദ്‌ ‌ഫാസില്‌ ‌ആദയമായി‌സിനിമ‌രംഗപത്തക്ക്‌കെെു‌വെത്.‌ചലച്ചിപ്ത‌ സംവിധായകനായ‌ഫാസിലിന്ടറ‌മകനാണ്‌ഫഹദ്‌ ‌ഫാസില്‌ .‌‌2011 -ടല‌മികച്ച‌ രടാമടത്ത‌നെനുള്ള‌ചലച്ചിപ്ത‌പുരസ്കാരം‌ഇപേഹത്തിന്‌ലഭിച്ചു.‌ലകടയത്തും‌ ദൂരത്ത്,‌പകരള‌കടഫ,‌പ്പമാ

ി,‌പകാക്ക്‌ ടെയില്‌ ,‌െൂര്

ടമന്റ്,‌ചാപ്പകുരിശ്,‌ഇന്ത്യന്പ‌ ‌

റുപ്പീ,‌അക്കം‌തുെങ്ങി‌കുടറയധികം‌ചിപ്തങ്ങളില്‌ ‌അഭിനയിച്ചിെുട്.‌പകരള‌കപഫയിടല‌ ഫഹദിന്ടറ‌മ്തയുഞ്ജയ‌എെ‌കഥാപാപ്തം‌ഒരുപാട്‌നിരൂപക‌പ്ശ്ദ്ധ‌പിെിച്ചു‌പറ്റി.‌ ശ്ാലിനി‌ഉഷ‌നായര്‌ ‌സംവിധാനം‌ടചയ്ത‌ഫഹദ്‌ ‌ഫാസില്‌ ‌അഭിനയിച്ച‌‌‘’അക്കം’’‌2011‌ രിസംബറില്‌ ‌ദുബായ്‌ഫിലിം‌ടഫസ്റ്റിവലലില്‌ ‌പ്പദര്ശ്ിപ്പിച്ചു.

ജൂസെ വലരയുള്ള മഴവിെല് സന്ദര്രകരുല വിവരങ്ങള് - http://rainbowkeralam.weebly.com

വായനക്കാരുല വിവരങ്ങള്

മഴവിെല് പുതിയ തെമുറയുല മാസിക - ഒരു ഓണ്ലസെന് ശ്പസിദ്ധീകരണം സൗജനയമായി….വായിക്കുക. വരിക്കാരാവുക !


‌‌‌‌ ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 9

ലപാവന്നാണം വരവായി

അത്തം‌വെു‌ചിങ്ങത്തില്‌ പത്താം‌നാപളാ‌ടപാപൊ

മുക്കുറ്റി‌തുംപപൂ‌കാക്കപൂവും കണ്ണു‌മിഴിച്ചങ്ങു‌നില്ക്കും‌പനരം മാപതവര്‌ ‌വയ്ക്കുെ‌മുത്തശ്ശിമാര്‌ മാപവലി‌മെടന‌സ്തുതിച്ചു‌ടചാലലി പൂക്കളിറിത്തങ്ങു‌പൂക്കളം‌തീര്ക്കുവാന്‌ ടവപക്കഷന്പ‌ ‌പിപള്ളര്‌ ‌വെ

ഞ്ഞു

അമ്മയുമമ്മുമ്മമാരും‌പവഗം സദയവെങ്ങള്ഒരുക്കി‌വച്ചു മാപവലി‌മെപനം‌കാത്ത്‌കാത്ത് പൂമുഖത്തായപങ്ങാത്തു‌പചര്െു ഉത്സവടമലലാം‌ടപാെിടപാെിച്ചു പഞ്ചാര‌പായസം‌പമാന്ത്ിയപയാ മത്തുപിെിച്ചങ്ങുറക്കമായി സബിത. എ

മരം നട്ടുവളര്ത്തൂ !! മഴവിലല്‌നിങ്ങപളാടൊപ്പം‌ പചരുെു.‌നമുക്കായ്‌നമ്മുടെ‌ പുതിയ‌തലമുറക്കായ്‌ ‌മരം‌നെു‌ വളര്ത്തൂ.‌നിങ്ങളുടെ‌വീെില്‌ ‌ഒരു‌ മരം‌എങ്കിലും‌നെുവളര്ത്തി‌ ഭൂമിടയ‌ആപഗാളതാപനത്തില്‌ ‌ നിെും‌രക്ഷ്ിക്കൂ.‌ടവള്ളത്തിടങ‌ ക്ഷ്ാമം‌പരിഹരിക്കൂ.‌നിങ്ങളുടെ‌ സുഹ്ത്തുക്കള്ക്കും‌ഈ‌സപരശ്ം‌ പകര്െു‌ടകാെുക്കൂ.

Plant A Tree! Go Green. മരം‌നെുവളര്ത്തിയ‌വിപശ്ഷം‌ മഴവിലലുമായി‌പങ്കുവയ്ക്കൂ.‌‌


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 11

ടെക്‌ടസന്പസ്

എല്‌ ‌ജി‌പുതിയ‌സ്മാര്െ്‌ ‌പഫാണ്‌ ‌വിപ ിയില്‌ ‌ ഇറക്കി.കൂെുതല്‌ ‌വിവരങ്ങ ‌താടഴ‌പചര്ക്കുെു.

LG Optimus L7 P700 ശ്പധാന സവിവരിതകള് : Operating System: CPU: Sensors:

Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) 1 GHz Cortex-A5 Accelerometer, proximity, compass

Messaging: Browser:

SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM HTML, Adobe Flash Lite

Radio: GPS: Java: Colors:

Yes Yes, with A-GPS support Yes, via Java MIDP emulator Black, White

സവിവരിതകള് : Weight: Display:

122 g IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density),‌Corning Gorilla Glass

Memory: GPRS: EDGE: Speed:

microSD, up to 32 GB,‌4 GB storage (2.4 GB user available), 512 MB RAM Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps Class 12 HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps

WLAN: Bluetooth: USB: Camera:

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, DLNA Yes, v3.0 with A2DP Yes, microUSB v2.0 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash

Video: Secondary:

Yes, VGA@30fps Yes

മറ്റുള്ള സവിവരിതകള് : SNS integration Active noise cancellation with dedicated mic DivX/Xvid/MP4/H.264/H.263/WMV player MP3/WAV/WMA/eAAC+ player Document editor Organizer Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk Voice memo/dial/commands Predictive text input


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 12

ശ്പകൃതി കരു

യുള്ളവനാകുപമാ‌ഹരിതാഭമീയിെങ്ങള്‌ ‌തച്ചുതകര്ക്കാന്‌ ‌

കാലടമപ്ത‌കെെുപപാടയൊലും‌കാ

ുവാനാകുപമാ‌കാഴ്ചകള്‌

ഒെു‌കപടാടെടയന്പ‌ ‌പിഞ്ചുകിൊങ്ങളീ‌മലയും‌മരങ്ങളും‌ ‌ഒടൊെു‌നില്ക്കുകടയന്‌ ‌പിച്ചകം‌തളിര്പത്താടെ ടവെിനികത്താടനപ്തടയളുപ്പാ ‌പവഗം‌നികത്ത

തു‌വച്ചുപിെിപ്പിക്കാനാവുകിടലലങ്കിലും

മതിനുപമല്‌ ‌ടകെിയുയര്ത്താമീ‌പകാണ്‌ പ്കീറ്റ്‌കാെുകള്‌

പനാക്കുകടയന്‌ ‌പ്പിയമിപ്തങ്ങടള‌ചുറ്റും നൊടയപ്ത‌ചമച്ചതീശ്വടനന്‌ ‌നാെു നശ്ിപ്പിക്കാടനലലാടമളുപ്പമാ

ിതിതു‌പപാടല

നൊക്കാനാവിലല‌നാെും‌നിങ്ങളും‌ഞാനുടമാരിക്കലും മടറ്റവിടെയുടീ‌കാറ്റിനിപ്ത‌ശ്ീതളം മടറ്റവിടെക്കാ

ാമിപ്ത‌പച്ചപ്പും‌പരപ്പും

നികുത്തുകടയലലാം‌ടവെിപ്പാക്കുക‌നിങ്ങ ‌ നിയമത്തിനു‌പഴുതുക ‌പതെുക, പരസ്പരം‌പഴിചാരുക പ്പകയതി‌കനിയാതാവിലല‌ടവള്ളവും‌പവനലുമതിലാപകല്കിനാവും പാലിക്കുക‌വടയൊകിലും‌പാടെ‌നശ്ിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പാെങ്ങടളൊലാഭുമിതൊത്മാക്ക ‌ , പാപെ‌നികത്തികളഞ്ഞാടലാക്കുപമാ പാവങ്ങ ‌ഞങ്ങള്തന്‌ ‌പപരുപറഞ്ഞാപാതകം‌ടചയുക‌ഭുഷ

പമാ

കാവും‌കുളങ്ങളും‌പാെങ്ങളീമലയും‌പകരളത്തിന്ടറ‌സുഗന്ധ്വാഹിക ‌ കരളുറഞ്ഞു‌കരഞ്ഞു‌പകഴുെു‌കനിവുകാെുകയീ‌സവപ്നങ്ങപളാെല്പം നിറഞ്ഞമഞ്ഞില്‌ ‌ക

ങ്ങളാലഞ്ഞുലഞ്ഞു‌പാെുെീ‌പശ്ഷിപ്പുക ‌

നന്മയാല്‌ ‌അടതാെുപനാക്കിനില്ക്കാന്‌ ‌പനരം‌ലവകിയിടലലാെും എലലാം‌നമ്മുക്കുനികത്താടമാെുവിലീ‌ആറെിമണ്ണുപപാലും എന്ത്ാ വര

ീ‌വികസനടമാരന്ത്വുമിലലാടത‌നീളുപമാ

മെിസ്ഥാന‌സവകാരയതക ‌വര വര

മീവികസനവും‌ടവളിച്ചവും

മീനാെിനു‌പുതിയതാം‌വര്ണ്ണങ്ങ ‌എങ്കിലും കാവുക ‌ , പാെങ്ങ ‌അപമ്പ‌നികത്തി കാലത്തിനുമുപമ്പ‌കുതിക്കരുതു‌നമ്മ ‌ നലലതലല‌ഒെും‌നാെിനും‌നമ്മുക്കും

നരിപകൊ

പതാര്ക്കുക‌സവന്ത്മമ്മയാ

ീ‌നാട്

ശ്പവീണ്ല വാസുവേവ്


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 14

പാചകം

പരഖ‌സനല്‌ ‌ഉലലാസ്

ബീറ്റ്റൂട്ട് വതാരന് പചരുവക ‌ :

ബീറ്റ്‌ റൂെ്‌

-

2 എണ്ണം‌

‌പച്ചമുളക്‌ടചറുത്‌ ‌ -

3‌എണ്ണം‌‌

‌സവാള‌‌

2 എണ്ണം‌‌

‌എണ്ണ

-

‌കെുക്‌ ‌ഉപ്പ്

-

പാകത്തിന്‌‌‌‌ -

1‌പെബി ‌സ്പൂണ്‌ ‌

-

‌പവപ്പില‌

പാകത്തിന് -

1 തട്‌

പാചകം ടചയുെ വിധം:

ബീറ്റ്‌ റൂെ്‌ടചറുതായി‌ടകാത്തി‌അരിഞ്ഞത്,‌പച്ചമുളക്‌ടനെുടക‌കീറിയത്,‌സവാള‌ അരിഞ്ഞത്‌എെിവ‌അല്പം‌ടവള്ളത്തില്‌ ‌നലല‌പപാടല‌മൂെി‌ടവച്ച്‌പവവിക്കുക.‌ഓപരാ‌ രടു‌മിനിെ്‌കൂെുപമ്പാള്‌ ‌നൊയി‌ഇളക്കുക.‌പകുതി‌പവവാകുപമ്പാള്‌ ‌പാകത്തിന്‌ഉപ്പ്‌ പചര്ക്കുക.‌ടവന്ത്‌ബീറ്റ്റ ‌ ൂെ്‌മാറ്റി‌വച്ച‌പശ്ഷം‌പ്ഫയിംഗ്‌പാനില്‌ ‌എണ്ണ‌ചൂൊക്കി‌കെുക്‌ ടപാെിക്കുക.‌കെുക്‌ടപാെുപമ്പാള്‌ ‌പവപ്പില‌പചര്ത്ത്‌ഇളക്കുക.‌പാകമാകുപമ്പാള്‌ ‌പവവിച്ചു‌ ടവച്ച‌ബീറ്റ്‌ റൂെ്‌പ്ഫയിംഗ്‌പാനില്‌ ‌ഇെ്‌നൊയി‌ഇളക്കുക.‌നിങ്ങളുടെ‌ബീറ്റ്‌റൂെ്‌പതാരന്‌ ‌ ടറരി.‌


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 15

നിങ്ങളുടെ‌വിവാഹാപലാചനകള്‌ ‌ ടസൌജനയമായി‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ.

Groom Wanted RK101 Radhika , USA

Age, Height: 22 Yrs, 5 Ft 2 In / 157 Cms

Location: Scotland, UK

Religion: Hindu

Education: ME / M Tech

Caste, Sub Caste: Nair, Nair

Occupation: Engineer - Non IT

Photo of Groom Mail: radh2012@gmail.com | Annual Income: Rs. 18,00,000 | Contact: 98xxxxxxxx66

നിങ്ങള്‌ ‌പജാലി‌പതെുകയാപ ാ?‌നിങ്ങളുടെ‌പരസയം‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ‌ സ്ഥാപനത്തിപലക്ക്‌പജാലിക്കാടര‌ആവശ്യമുപടാ?‌ടസൌജനയമായി‌പരസയം‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ.‌ മഴവിലലിന്ടറ‌ഓണ്ലലന്‌ ‌മാസിക‌പലാകടത്തലലായിെത്തും‌ടചടെത്തുെു.‌ഇന്ത്യയില്‌ ‌പജാലി‌ പവടവര്‌ ‌ഇന്ത്യന്‌ ‌വിഭാഗത്തില്‌ ‌പരസയം‌ടചയുക.‌ഗള്ഫില്‌ ‌പജാലി‌പവടവര്‌ ‌ഗള്്്‌ ‌ വിഭാഗത്തില്‌ ‌പരസയം‌ടചയുക.‌ഇനിയും‌എന്ത്ിനു‌മെിച്ചു‌നില്ക്കുെു...പവഗമാകടെ..സമയം‌ ആര്ക്കു‌പവടിയും‌കാത്തു‌നില്ക്കുെിലല.‌ഒരു‌മാസം‌മുന്പപപ‌പരസയം‌ടചയൂ.

Jobs Wanted in India

Jobs Available in India

Candidates need from India

Jobs Wanted in UAE

Jobs Available in UAE

Candidates need from UAE

Jobs Wanted in USA

Jobs Available in USA

Candidates need from USA

Example: Accountant with 6 years experience required (INDIA) Salary: Rs. 5000 – 8000 Mail: rainbowkeralam@gmail.com

Example 2: Web Designer with 3 years experience looking for job (USA) Expected Salary: US$ 800 – 1000 Mail: rainbowkeralam@gmail.com

പജാലിക്ക്‌പവടി‌പരസയം‌നല്കുെവര്‌ ‌അവരുടെ‌പൂര് നമ്പര്‌ ,‌ബപയാ‌രാറ്റ‌മുതലായവ‌അയച്ചു‌തപരടതാണ്.‌

മായ‌പപര്,‌അപ്രസ്‌ ,‌പഫാണ്‌ ‌

പജാലിക്കാര്ക്ക്‌പവടി‌പരസയം‌നല്കുെ‌കമ്പനിക ‌അവരുടെ‌പപര്,‌അപ്രസ്‌ ,‌പഫാണ്‌ ‌ നമ്പര്‌ ‌മുതലായവ‌അയച്ചു‌തപരടതാണ്‌കൂൊടത‌കമ്പനിയുടെ‌ചുമതല‌വഹിക്കുെ‌ ആളിന്ടറ‌സാക്ഷ്യപപ്തം‌കമ്പനി‌ടലറ്റര്‌ ‌പാരില്‌ ‌സീല്‌ ‌ടചയ്തു‌അയച്ചു‌തപരടതാണ്.


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 16

Jobs Wanted in UAE/India

New AD

NDT Technician with more than 3 years Experience looking for job. E-mail: murali.vishwanathan@gmail.com | Contact: +91-9488612595

സവവാഹികം RK101 Radhika , USA

Age, Height: 22 Yrs, 5 Ft 2 In / 157 Cms

Location: Scotland, UK

Religion: Hindu

Education: ME / M Tech

Caste, Sub Caste: Nair, Nair

Occupation: Engineer - Non IT

Photo of Groom Mail: radh20xx@gmail.com | Annual Income: Rs. 18,00,000 | Contact: 98xxxxxxxx66

ജൂസെ 2012‌ലെ ശ്പധാന വാര്ത്തകള്

ഈജിപ്ത്‌പ്പസിരന്റായി‌മുഹമ്മദ്‌മുര്സി‌ശ്നിയാഴ്ച‌സതയപ്പതിജ്ഞ‌ ടചയ്തു.

യൂപറാപയന്പ‌ ‌ഫുട്പബാ ‌ചാമ്പയന്പഷിപ്പിന്ടറ‌കിരീെം സ്ടപയിനിന്.‌

ടകാച്ചി‌ടമപപ്ൊയ്ക്ക്‌പകപ്രമപ്ന്ത്ിസഭ‌അനുമതി‌നല്കി.

ഹിഗ്സ്‌പബാപസാ

ജഗദീഷ്ടഷൊര്‌ ‌കര്

പബാളിവുരിന്ടറ‌താരനെനും‌ഗുസ്തിവീരനും‌രാജയസഭാംഗവുമായിരുെ‌

ിന്ടറ‌സമാനരൂപം‌കടടത്തി. ാെക‌മുഖയമപ്ന്ത്ി.

ധാരാസിങ്‌അന്ത്രിച്ചു. 

പ്പ

ലവദയുതി‌നിരക്കില്‌ ‌വന്‌ ‌വര്ധന‌വരുത്തി‌ടറഗുപലറ്ററി‌കമ്മീഷന്‌ ‌

ബ്‌മുഖര്ജി‌ഇന്ത്യയുടെ‌13-മത്‌രാപ്രപതിയായി‌തിരടഞ്ഞെുക്കടപ്പെു.

ഉത്തരവായി. 

മുപ്പതാമത്‌ഒളിമ്പിക്സ്‌ലടനില്‌എലിസബത്ത്‌രാജ്ഞി‌ഉദ്ഘാെനം‌ ടചയ്തതായി‌പ്പഖയാപിച്ചു.


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 17 ചരിശ്തത്തില് നിന്ന് ഒരു തുള്ളി..

സദറുധീന്പ‌ ‌വി.‌എ‌

ഖെീഫാ ഉമറും വിജന ശ്പവേരലത്താരു സ്തശ്തീയും

ഒരു‌രാവിന്ടറ‌കുളിര്മ്മയില്‌ ‌സുഖമായുറങ്ങുെ‌മദീന.‌പ്പവാചകന്ടറ‌പ്പിയടപ്പെ‌ മദീന.‌പ്പവാചകന്ടറ‌വിപയാഗ‌പശ്ഷമുള്ള‌രടാമത്ത‌ഖലീഫയായ‌ഖലീഫാ‌ഉമറിന്ടറ‌ ഭര കാലഘെം.‌ഉമറിടന‌പ്പവാചകന്പ‌ ‌വിളിച്ചിരുെ‌വിളിപപ്പരായിരുെു‌അബുല്ഹ്്സ്‌ എെ്.‌കെുവക്കുെിയുടെ‌പിതാടവൊയിരുെു‌അതിന്ടറ‌അര്ാം,‌ഉമറിന്‌ആ‌വിളിപപ്പര്‌ വളടര‌ഇരമായിരുെു.‌ഉമറിന്‌പ്പവാചകന്പ‌ ‌നല്കിയ‌സ്ഥാനപപ്പരായിരുെു‌ഫാറൂഖ്‌എെത്.‌ നന്മ‌തിന്മകടള‌വിഭജിച്ചു‌നിറുത്തുെവന്പ‌ ‌എൊയിരുെു‌ആ‌വാക്കിന്ടറ‌അര്ാം.‌ഉമര്‌ ‌ അങ്ങിടനയായിരുെു.‌ഒൊം‌ഖലീഫയായിരുെ‌അബൂബക്കറിന്ടറ‌വിപയാഗാനന്ത്രം‌ ഉമറിന്ടറ‌ചുമലിലാണ്‌ഖലീഫാ‌പെം‌വെു‌പചരുെത്.‌ഇത്‌എന്ടറ‌നാശ്മാ പലലാ,‌ഇത്‌ എന്ടറ‌നാശ്ത്തിനാ പലലാ‌എെു‌പറഞ്ഞു‌ടകാട്‌അെ്‌ഉമര്‌ ‌വാവിെ്‌കരഞ്ഞിരുെു.‌ആ‌ ഉമറാണ്‌ഇെ്അപറബയ‌ഭരിക്കുെത്. ഭര പമടറ്റെുത്തതിന്ടറ‌പശ്ഷം‌ഉമര്‌ ‌നെത്തിയ‌രടു‌‌പ്പസംഗങ്ങളാണ്.‌ഒരു‌പടക്ഷ്‌ ചരിപ്തത്തില്‌ ‌തടെ‌തുലലയതയിലലാത്ത‌രടു‌പ്പസംഗങ്ങ .‌ആ‌പ്പസംഗങ്ങളില്‌ ‌ഒെ്‌ അപേഹത്തിന്ടറ‌കുെുംബക്കാപരാൊണ്‌അപേഹം‌നെത്തിയത്.‌അത്‌ഇങ്ങിടനയായിരുെു. "എന്ടറ‌പ്പിയടപ്പെ‌കുെുംബപമ,‌ഇൊലിെവരുടെ‌സന്ത്തികപള.‌നിങ്ങള്‌ ‌ഉമറിന്ടറ‌ ബന്ധ്ുക്കളാണ്.‌അതു‌ടകാട്‌നിങ്ങളിലാടരങ്കിലും‌ഒരു‌ടതറ്റു‌ടചയ്താല്‌ ‌ഞാന്‌ ‌നിങ്ങടള‌ ഇരെിയായി‌ശ്ിക്ഷ്ിക്കും‌കാര ം,‌ജനങ്ങള്‌ ‌മാംസക്കെയില്‌ ‌തൂക്കിയിെിരിക്കുെ‌‌ മാംസത്തിപലക്ക്‌നായ്ക്കടള‌പനാക്കുെതു‌പപാടല‌ആര്ത്തിപയാടെ‌നിങ്ങടള‌ പനാക്കിടക്കാടിരിക്കും.‌നിങ്ങളിലാടരങ്കിലുടമാരു‌ടതറ്റു‌ടചയ്താല്‌ ‌അതിന്ടറ‌മറവില്‌ ‌ തങ്ങള്ക്ക്‌ആ‌ടതറ്റു‌ടചയാമപലലാ‌എപൊര്ത്ത്.‌അതിനാല്‌ ‌നിങ്ങ ‌നിങ്ങടള‌സൂക്ഷ്ിച്ചു‌ ടകാള്ളുക.‌നിശ്ചയം‌ഉമര്‌ ‌അലലാഹുവിടന‌ഭയക്കുെു.‌സതയത്തിന്ടറയും‌ധര്മ്മത്തിന്ടറയും‌ മാര്ഗത്തിലലലാടത‌നിങ്ങള്ക്ക്‌ഉമറിടന‌കടടത്താനാവിലല."* ഉമര്‌ ‌ഭര ം‌തുെങ്ങി‌കുപറ‌കാലം‌കഴിഞ്ഞു.‌രാപ്തി‌സമയങ്ങളില്‌ ‌മദീന‌ ഉറങ്ങിക്കിെക്കുപമ്പാള്‌ ‌ഉറങ്ങാടത‌മദീനയുടെ‌ടതരുപവാരങ്ങളില്‌ ‌അലഞ്ഞു‌തിരിഞ്ഞു‌‌ നെക്കാറുടായിരുെു‌ഉമര്‌ .‌ഏടതങ്കിലും‌ഒരു‌മനുഷയന്‌എടന്ത്ങ്കിലും‌ഒരാവശ്യമുടടങ്കിപലാ‌ എപൊര്ത്ത്.‌അത്തരം‌ഒരു‌യാപ്തയില്‌ ,‌ഒരു‌ത ുത്ത‌രാപ്തിയില്‌ ,‌മദീനയുടെ‌ പ്പാന്ത്പ്പ്പപദശ്ടത്ത‌ഒരു‌താഴ്വരയില്‌ ‌ഖലീഫാ‌ഉമര്‌ ‌ഒരു‌തീടവെം‌കടു.‌ആകാംഷപയാടെ‌ അപേഹം‌അപങ്ങാെു‌ടചെു.‌അവിടെ‌ഒരു‌സ്പ്തീ‌ആ‌വിജനമായ‌സ്ഥലത്ത്‌ഒരു‌മരച്ചുവെില്‌ ‌ ഒരു‌അെുപ്പു‌കൂെി‌തീ‌കത്തിച്ചു‌ടകാടിരിക്കുകയാണ്.‌അവളുടെ‌അരികില്‌ ‌തളര്െുറങ്ങുെ‌ രപടാ‌മൂപൊ‌കുഞ്ഞുങ്ങളുടായിരുെു.‌അെുപ്പിന്ടറ‌മുകളിടല‌ഒരു‌കലത്തില്‌ ‌തിളച്ചു‌ ടകാടിരിക്കുെ‌ടവറും‌ടവള്ളം‌മാപ്തം.‌തന്ടറ‌അെുടത്താരു‌നിഴലാെം‌കടപപ്പാള്‌ ‌സ്പ്തീ‌ ടഞെിത്തിരിഞ്ഞു‌പനാക്കി.‌അപരിചിതനായ‌ഒരു‌പുരുഷടന‌കടപപ്പാള്‌ ‌വര്ദ്ധിച്ച‌ പകാപപത്താടെ‌ആ‌സ്പ്തീ‌ഖലീഫാ‌ഉമറിപനാെു‌പചാദിച്ചു.


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 18

"ടഹ..‌മനുഷയ.‌നിങ്ങള്ക്കിപ്ത‌ലധരയപമാ?‌വിജനമായ‌ഒരു‌സ്ഥലത്ത്‌ഒരു‌സ്പ്തീ‌ മാപ്തമുള്ളപപ്പാള്‌ ‌അവളുടെ‌അെുപത്തക്ക്‌പാത്തും‌പതുങ്ങിയും‌വരാന്പ‌ ‌നിങ്ങടളങ്ങിടന‌ ലധരയടപ്പെുെു.‌അപറബയ‌ഭരിക്കുെത്‌ഉമറാട െു‌നിങ്ങള്ക്കറിയിടലല.‌നാടള‌ഈ‌ കാരയടമങ്ങാനും‌ഉമററിഞ്ഞാല്‌ ‌നിങ്ങളുടെ‌കാരയടമന്ത്ാവുടമെ്‌നിങ്ങപളാര്ക്കുെുപടാ?" ഉമര്‌ ‌ശ്ാന്ത്നായി‌പറഞ്ഞു. “പ്പിയടപ്പെ‌സപഹാദരീ.‌അപരിചിതവും‌വിജനവുമായ‌ഒരു‌സ്ഥലത്ത്‌തീ‌ടവളിച്ചം‌കടു‌ വെതാണ്.‌നിങ്ങള്‌ ‌ബുദ്ധിമുെിലാട െ്‌പതാെുെു.‌നിങ്ങള്ക്കു‌വലല‌സഹായവും‌ ആവശ്യമുപടാ?‌നിങ്ങള്‌ ‌ആരാണ്?‌എന്ത്ിനാണ്‌ഇപങ്ങാെ്‌വെിരിക്കുെത്?" "ഞങ്ങള്‌ ‌ദൂടര‌നിെു‌വരികയാണ്.‌പെി ി‌സഹിക്കാന്പ‌ ‌വയാതായ‌കാര ം‌ഖലീഫാ‌ ഉമറിടന‌കട്‌സഹായടമടന്ത്ങ്കിലും‌കിെുപമാ‌എെു‌പനാക്കാന്‌ ‌വെതാണ്.‌ഇവിടെ‌ എത്തിയപപ്പാള്‌ ‌രാപ്തിയായി.‌നാടള‌രാവിടല‌ഖലീഫടയ‌കാ ാടമെു‌കരുതി.‌വിശ്െ‌ മക്കടള‌ടവറുടത‌ടവള്ളം‌ചൂൊക്കുെത്‌കാ ുപമ്പാള്‌ ‌ഭക്ഷ് മായിരിക്കും‌എൊശ്വസിച്ച്‌ കിെക്കുമപലലാ.‌അവര്‌ ‌അങ്ങിടന‌ഉറങ്ങടെ.‌ഖലീഫക്കിടതാെും‌അറിയടപലലാ.‌നാടള‌ അലലാഹുവിന്ടറ‌പകാെതിയില്‌ ‌വിശ്െുറങ്ങുെ‌എന്ടറ‌കുെികളുടെ‌കാരയത്തില്‌ ‌ ഖലീഫടക്കങ്ങിടന‌ഒഴിഞ്ഞു‌മാറാനാവും." ആ‌സ്പ്തീയുടെ‌വാക്കുകള്‌ ‌പകെപപ്പാ ‌ഖലീഫാ‌ഉമര്‌ ‌ടഞെി‌വിറച്ചു.‌അപേഹത്തിന്ടറ‌ കണ്ണുകളിലൂടെ‌ധാര‌ധാരയായി‌കണ്ണുനീര്‌ ‌ഒലിച്ചിറങ്ങാന്‌ ‌തുെങ്ങി.‌പിടെ‌അപേഹം‌അവിടെ‌ നിെിലല.‌തിരിപച്ചാെുകയായിരുെു.‌തന്ടറ‌മപ്ന്ത്ിയുടെ‌വീെിന്ടറ‌വാതിലില്‌ ‌മുെി‌വിളിച്ചു.‌ അപേഹം‌പുറപത്തക്കു‌വെപപ്പാള്‌ ‌ഖലീഫ‌ഉമര്‌ ‌ഒടരാറ്റ‌പചാദയപമ‌പചാദിച്ചുള്ളു. "അപറബയയില്‌ ‌എപ്ത‌മനുഷയര്‌ ‌പെി

ി‌കിെക്കുെുട്?"

"അമീറുല്‌ ‌മുഅ്മിനീന്പ‌ ..‌എന്ടറ‌അറിവില്‌ ‌ആരുമിലല‌തടെ." " കരം..‌നിനക്കും‌ഉമറിനും‌നാശ്ം.‌ആ‌മലടഞ്ചരുവിലതാ‌ഉമറിനുള്ള‌ശ്ിക്ഷ്‌ വിശ്െുറങ്ങുെു.‌നീയിവിടെ‌ഉറങ്ങുകയാപ ാ?‌എന്ടറ‌കൂടെ‌വരിക!" ഉമര്‌ ‌അയാടളയും‌കൂെി‌ടപാതു‌ഖജനാവിന്ടറ‌അെുത്തു‌ടചെു.‌അതിന്ടറ‌ കാവല്കാരപനാട്‌അത്‌തുറക്കാന്‌ ‌പറഞ്ഞു.‌വലിയ‌ഒരു‌ചാക്ക്‌ധാനയം‌തന്ടറ‌തലയിപലക്കു‌ ടവച്ചു‌തരാന്പ‌ ‌ഉമര്‌ ‌തന്ടറ‌മപ്ന്ത്ിപയാട്‌പറഞ്ഞു.‌അയാള്‌ ‌മെിച്ചു‌നിെു.‌പിടെ‌ഉമറിപനാെു‌ പറഞ്ഞു. "അമീറുല്‌ ‌മുഅ്മിനീന്പ‌ ....‌താങ്കളത്‌എന്ടറ‌ചുമലിപലക്ക്പിെിച്ചു‌തരിക.‌ഞാനിവിടെ‌ നില്ക്കുപമ്പാള്‌ ‌ഈ‌ഭാരം‌അങ്ങ്‌ചുമക്കുകപയാ?" പകാപപത്താടെ‌ഖലീഫാ‌ഉമര്‌ ‌പചാദിച്ചു. "നാടള‌വിചാര ‌ദിവസം‌അലലാഹുവിന്ടറ‌മുമ്പില്‌ ‌എന്ടറ‌പാപഭാരങ്ങളും‌നീ‌ ചുമക്കുപമാ?‌നീ‌ഇടതന്ടറ‌ചുമലിപലക്കു‌ടവച്ചു‌തരിക.‌ഇത്‌ഖലീഫയുടെ‌ഉത്തരവാണ്." ആ‌രാജകല്പ്പനക്കു‌മുമ്പില്‌ ‌മപ്ന്ത്ിക്ക്‌മടറ്റാെും‌പറയാനുടായിരുെിലല.‌തന്ടറ‌ തലയില്‌ ‌ചുമെ‌ചാക്കും,‌ ഒരു‌കയില്‌ ‌ഈത്തപ്പഴ‌വെിയുമായി‌ഖലീഫാ‌ഉമര്‌ ‌ആ‌ മലടഞ്ചരുവ്‌ലക്ഷ്യമാക്കി‌നെെു.‌പിൊടല‌വഴി‌ടവളിച്ചം‌കാ ിച്ചു‌ടകാട്‌മപ്ന്ത്ിയും.‌ അവടരത്തിയപപ്പാള്‌ ‌ആ‌സ്പ്തീ‌അമ്പരെു‌പപായി.‌ഉമര്‌ ‌ആ‌സ്പ്തീക്ക്‌ധാനയവും‌ ഈത്തപ്പഴവും‌ടകാെുത്തു.‌അടതലലാം‌കിെിയ‌സപന്ത്ാഷപത്താടെ‌ആ‌സ്പ്തീ‌പറഞ്ഞു.‌


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 19

"നിങ്ങടളപ്ത‌നലല‌മനുഷയനാണ്.‌തീര്ച്ചയായും‌ഉമറിടനക്കാളും‌അപറബയയുടെ‌ഖലീഫയാകാന്പ‌ ‌ നിങ്ങളാണ്‌പയാഗയന്.‌അതു‌പകള്ടക്ക‌ഇതാണ്‌ഖലീഫ‌ഉമര്‌ ‌എെു‌പറയാനാഞ്ഞ‌മപ്ന്ത്ിയുടെ‌ മുഖപത്തക്ക്‌ഖലീഫാ‌ഉമടറാെു‌പനാക്കിയപപ്പാള്‌ ‌പിടെ‌അങ്ങിടന‌പറയാന്‌മപ്ന്ത്ിക്കായിലല.‌ ഖലീഫാ‌ഉമര്‌ ‌ആ‌സ്പ്തീപയാൊയി‌ഇങ്ങിടന‌പറഞ്ഞു. "പ്പിയടപ്പെ‌സപഹാദരീ.‌ഖലീഫാ‌ഉമറിന്‌ഒരു‌പടക്ഷ്‌നിങ്ങളുടെ‌വിവരടമാെും‌അറിയാന്പ‌ ‌ കഴിഞ്ഞിെുടാവിലല.‌അപേഹം‌തീര്ച്ചയായും‌അലലാഹുവിടന‌ഭയക്കുെവനാണ്.‌നിങ്ങള്‌ ‌ നാടള‌അപേഹടത്ത‌ടചെു‌കാ ുക.‌അപേഹം‌നിങ്ങടള‌പവട‌രീതിയില്‌ ‌സഹായിക്കുക‌ തടെ‌ടചയും." ഇപ്തയും‌പറഞ്ഞു‌ടകാട്‌ഖലീഫാ‌ഉമര്‌ ‌കുറച്ചകപലക്കു‌മാറി‌ആ‌സ്പ്തീക്കും‌ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും‌കാവടലെ‌വണ്ണം‌പുലര്ടച്ച‌ടവള്ള‌കീറുെതു‌വടര‌ആ‌മലടഞ്ചരുവിന്ടറ‌ ഒരു‌ഭാഗത്തിരുെു.‌ ഖലീഫാ‌ഉമറിന്ടറ‌ഭര ത്തിന്ടറ‌കീഴില്‌ ‌എനിക്ക്‌ഏതു‌മലടഞ്ചരുവിലും‌തനിച്ചു‌ കിെെുറങ്ങാം,‌ടചൊയ്ക്കടളയലലാടത‌മടറ്റാെിടനയും‌താന്പ‌ ‌ഭയപക്കടതിലല‌എടൊരു‌ സ്പ്തീക്ക്‌ഉത്തമ‌പബാധയമുടായിരുടെങ്കില്‌ ,‌ഞാന്പ‌ ‌ടകാതിച്ചു‌പപാവുകയാണ്,‌പകടലങ്കിലും‌ ഇെു‌നമ്മുടെ‌ടപണ്കുെികള്ക്കു‌ലധരയപൂര്ംം‌സവന്ത്ം‌വീെിടലങ്കിലും‌സുരക്ഷ്ിതമായി‌ കഴിയാനാടയങ്കിടലെ്!

ധാരാസിംഗ്

ഹിരി‌സിനിമയിടല‌പ്പശ്സ്ത‌നെനും‌ഗുസ്തി‌വീരനും‌രാജയസഭാംഗവുമായിരുെ‌ ധാരാസിംഗ് 1928 നവംബര്‌19 – ന്‌പഞ്ചാബിടല‌അമ്ത്സറില്‌ ‌ജനിച്ചു.‌പ്പാപദശ്ിക‌ഗുസ്തി‌ മത്സരങ്ങളിലൂടെ‌തുെങ്ങിയ‌അപേഹം‌പിെീട്‌അന്ത്ാരാപ്ര‌പവദികളിലും‌പ്പശ്സ്തിയാര്ജിച്ച‌ താരമായി.‌1968 –ല്‌ ‌പലാക‌ഗുസ്തി‌ചാമ്പയനായി.‌1983 – ല്‌ ‌ഗുസ്തി‌മല്സരങ്ങളില്‌ ‌നിെും‌ വിരമിച്ചു.‌2003 മുതല്‌ ‌2009 വടര‌രാജയസഭാംഗമായിരുെു.‌രാമാനര്‌സാഗര്‌ ‌സംവിധാനം‌ടചയ്ത‌ രാമായ ം‌ടെലിവിഷന്പ‌ ‌സീരിയലില്‌ ‌പ്പശ്സ്തമായ‌ഹനുമാന്ടറ‌പവഷം‌അഭിനയിച്ചത്‌ ധാരാസിങ്ങായിരുെു.‌100‌പലടറ‌സിനിമകളില്‌ ‌അപേഹം‌അഭിനയിച്ചു.‌കൂൊടത‌ സംവിധായകനായും‌നിര്മ്മാതാവായും‌അപേഹം‌തിളങ്ങി.‌സിബി‌മലയില്‌ ‌സംവിധാനം‌ടചയ്ത‌ മുത്താരം‌കുെ്‌പി‌ഒ‌എെ‌സിനിമയിലൂടെയാണ്‌അപേഹടത്ത‌മലയാളികള്‌ ‌അെുത്തറിയുെത്.‌ 2012 ജൂലല‌12 ന് മുംലബയില്‌ ‌വച്ച്‌അപേഹം‌അന്ത്രിച്ചു.‌


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 20

രാവജഷ് ഖന്ന

പബാളിവുഗ‌ ചലച്ചിപ്ത‌ പലാകടത്ത‌ പ്പശ്സ്ത‌ നെനായിരുെ‌ രാപജഷ്‌ ‌ ഖെ‌ 1942 രിസംബര്‌ 29നു‌ പഞ്ചാബിടല‌ അമ്ത്സറില്‌ ‌ ജനിച്ചു.‌ ആഖ്രി‌ രാത് എെ‌ ചിപ്തത്തിലാണ്‌ ആദയമായി‌അഭിനയിച്ചത്.‌പടക്ഷ്‌1967‌ല്‌ഇറങ്ങിയ‌ഔരത്,‌ഖാപമാശ്ി‌എെ‌ചിപ്തങ്ങളാണ്‌ അപേഹടത്ത‌ പ്ശ്പദ്ധയനാക്കിയത്.‌ ആരാധന‌ എെ‌ ചിപ്തത്തിലൂടെ‌ രാപജഷ്‌ ‌ ഖെ‌ ടകൌമാരക്കാരുടെ‌ സവപ്ന‌ നായകനായി‌ മാറി.‌ 2008-ല്‌ ‌ ദാദാസാഹിബ്‌ ഫാല്ടക‌ പുരസ്കാരം‌ ഇപേഹത്തിന്‌ ലഭിച്ചു.‌ 2010‌ –‌ ല്‌ പുറത്തിറങ്ങിയ‌ പദാ‌ ദിപലാം‌ ടക‌ പഖല്‌ ‌ പമം‌ ആണ്‌ അവസാനടത്ത‌ സിനിമ.‌ അഭിനയ‌ ജീവിതത്തിനു‌ പുറപമ‌ 1991‌ -‌ ല്‌ പകാണ്പ്ഗസ്‌ ‌ (ഐ)‌ സ്ഥാനാര്ഥിയായി‌ നയൂ‌ രല്ഹി‌ പലാകസഭ‌ മഡലതലത്തില്നിെ്‌ ജയിച്ച‌ രാപജഷ്‌ ‌ ഖെ‌ 1996‌ വടര‌ പാര്ലടമന്റംഗമായി‌ പ്പവര്ത്തിച്ചിെുട്.‌ അര്ബുദ‌ പരാഗം‌ ബാധിച്ചു‌ കുറച്ചു‌ കാലമായി‌ചികിത്സയിലായിരുെ‌ഇപേഹം‌ബാപ്രയിടല‌വസതിയില്‌ ‌ ടവച്ച്‌ 2012 ജൂലായ്‌ ‌ 18 നു‌അന്ത്രിച്ചു.

ഓണം ഓ ം‌മലയാളികളുടെ‌സംസ്ഥാപനാത്സവമാണ്.‌പലാകത്തിന്ടറ‌നാനാ‌ ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള‌മലയാളികള്‌ ‌ജാതി‌മത‌പഭദമപനയ‌ഈ‌ഉത്സവം‌ആപഘാഷിക്കുെു.‌ഓ ടകാടാെുെത്‌ക്ഷിയുമായി‌ബന്ധ്ടപൊണ്.‌വിളടവെുപ്പിന്ടറ‌ഉത്സവമായാണ്‌ഓ ം‌ ആപഘാഷിക്കുെത്.‌മഹാബലി‌ചപ്കവര്ത്തിയുടെ‌സാപ്മാജയത്തിടല‌സതയത്തിന്ടറയും‌ സമാധാനത്തിടങയും‌സാപഹാദരയത്തിന്ടറയും‌സമ്പല്സമ്ദ്ധിയുടെയും‌ഉത്സവമായിരുെു ഓ ം.‌കള്ളവും‌ചതിയുമിലലാത്ത‌ആ‌നാളുകളില്‌ ‌മാനുഷയടരലലാവരും‌ഒെ്‌പപാടല‌ ആയിരുെു.‌

ം‌

മഹാബലിയുടെ‌ഭര ത്തില്‌ ‌ജനങ്ങടളലലാം‌പദവന്മാടര‌പൂജിക്കാടതയായി.‌ മഹാബലിയുടെ‌ഭര ത്തില്‌ ‌അസൂയാലുക്കളായ‌പദവന്മാര്‌ ‌മഹാവിഷ് ുവിടങ‌സഹായം‌ പതെി.‌വാമനനായി‌അവതാരടമെുത്ത‌മഹാവിഷ് ു‌ഭിക്ഷ്യായി‌മൂെെി‌മണ്ണ്‌ആവശ്യടപ്പെു.‌ മൂെെി‌മണ്ണ്‌അളടെെുക്കുവാന്പ‌ ‌മഹാബലി‌വാമനന്‌അനുവാദം‌നല്കി.‌‌ആകാശ്ം‌മുടെ‌ വളര്െ‌വാമനന്‌ ‌സവര്ഗവും‌ഭൂമിയും‌പാതാളവും‌അളടെെുത്തു.‌മൂൊമടത്ത‌അെി‌ വയ്ക്കാന്പ‌ ‌സ്ഥലമിലലാടത‌വെപപ്പാ ‌മഹാബലി‌തന്ടറ‌ശ്ിരസ്സ്‌ ‌കാ ിച്ചു‌ടകാെുത്തു.‌ മൂൊമടത്ത‌അെി‌മഹാബലിയുടെ‌ശ്ിരസ്സില്‌ ‌വച്ച്‌പാതാളത്തിപലക്ക്‌ചവിെി‌താഴ്ത്തി.‌ ആടിടലാരിക്കല്‌ ‌ചിങ്ങമാസത്തിടല‌തിരുപവാ നാളില്‌ ‌തന്ടറ‌പ്പജകടള‌ സരര്ശ്ിക്കുെതിനുള്ള‌അനുവാദം‌വാമനന്‌ ‌മഹാബലിക്ക്‌നല്കി.‌എലലാ‌വര്ഷവും‌ തിരുപവാ നാളില്‌ ‌മഹാബലി‌അദ്ശ്യനായി‌തന്ടറ‌പ്പജകടള‌സരര്ശ്ിക്കാന്‌ ‌വരുെു‌ എൊണ്‌വിശ്വാസം.‌പ്പജകളുടെ‌പക്ഷ്മം‌അപനവഷിക്കുെതില്‌ ‌പലാകം‌കടതില്‌ ‌വച്ച്‌ ഏറ്റവും‌മഹാനായ‌ചപ്കവര്ത്തിയായിരുെു‌എൊണ്‌ഐതിഹയം. ചിങ്ങമാസത്തിടല‌അത്തം‌നക്ഷ്പ്തത്തില്‌ ‌തുെങ്ങുെ‌ഓ ാപഘാഷം‌തിരുപവാ ം‌ നാളില്‌ ‌സമ്ദ്ധിയായി‌ആപഘാഷിക്കുകയും‌ചതയം‌നാ ‌വടര‌നീടു‌നില്ക്കുകയും‌ ടചയും.‌‌‌‌‌‌‌‌


‌‌‌ഓഗസ്റ്റ്‌2012|പപജ് 21

മഴവിലല്‌മാസികയിപലക്ക്‌രചനക ‌അയക്കുപമ്പാ ‌ 1.

നിങ്ങള്ക്ക്‌മഴവില്‌ ‌മാസികയില്‌ ‌സിനിമ,‌ഫീച്ചര്‌ ,‌സ്ടപഷയല്‌ ‌പാചകം‌എെിവടയ‌ കുറിച്ച്‌എഴുതുവാന്‌ ‌അവസരം.

2.

നിങ്ങടളെുത്ത‌മപനാഹരമായ‌പഫാപൊ‌മാസികയുടെ‌മുഖചിപ്തമായി‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കുെു.

3.

നിങ്ങള്‌ ‌ഒരു‌പമാരല്‌ ‌ആപ

4.

നിങ്ങളുടെ‌സ്ഥാപനത്തിടങ‌പരസയം‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ.‌നിങ്ങളുടെ‌ബിസിനസ്‌ ‌എന്ത്ാട െ്‌മറ്റുള്ളവടര‌ അറിയിക്കൂ.‌(ടസൌജനയമായി‌‌പരസയങ്ങള്‌ ‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കുെു‌-‌ഒരു‌നിശ്ചിതകാലപത്തക്ക്‌മാപ്തം)

5.

നിങ്ങളുടെ‌പ്പിയടപ്പെവരുടെയും‌നിങ്ങളുടെയും‌ജന്മദിനാശ്ംസക ‌ ,‌വിവാഹവാര്ഷികങ്ങ ‌മറുള്ളവടര‌ അറിയിക്കൂ.

6.

നിങ്ങളുടെ‌കുെുംബ‌സംഗമം,‌പകാപളജ്‌സുഹ്ത്തുക്കളുടെ‌സംഗമം,‌നിങ്ങളുടെ‌ആപഘാഷപരിപാെികള്‌ ‌ എലലാവടരയും‌അറിയിക്കൂ.

7.

ടറയിന്പപബാ‌പകരളം‌പുതിയ രചനകള്‌ ‌ക്ഷ് ിക്കുെു.‌ടറയിന്പപബാ‌പകരളം‌"ഒരു‌പുതിയ‌തലമുറയുടെ‌ മാസിക".‌പുതിയ തലമുറകള്ക്ക്‌എെ്‌പറയുപമ്പാ ‌എലലാ‌തരക്കാര്ക്കും‌വായിക്കാന്‌ ‌പാകത്തിലുള്ള ഒരു‌മാസികയാണ്‌ടറയിന്പപബാ‌പകരളം.‌നിങ്ങളില്‌ ‌ഒളിഞ്ഞിരിക്കുെ‌വാസനകടള‌പുറത്തു‌പകാടു വരിക‌എെതാണ്‌ഈ‌മാസികയുടെ‌ലക്ഷയം.‌എലലാവര്ക്കും‌ടറയിന്പപബാ‌പകരളത്തിപലക്ക്‌രചനക ‌ അയക്കാം.

8.

കഥക ,‌ടചറുകഥ,‌‌ കവിതക ‌,‌പലഖനങ്ങള്‌,‌പാചകം,ടെക്പനാളജി ‌പല‌വിധത്തിലുള്ള‌രചനകള്‌ .‌ നിങ്ങളുടെ‌പകാപളജ്‌അനുഭവങ്ങള്‌ ,‌യുവ‌തലമുറ ടചപയടത് എന്ത്്? തുെങ്ങിയ‌തരത്തിലുള്ള‌രചനകളും സവീകരിക്കുെു)

9.

നിങ്ങളില്‌ ‌നടലലാരു‌ചിപ്തകാരന്‌ ‌ഒളിഞ്ഞു‌കിെപ്പുപടാ?‌ഒെ്‌പ്ശ്മിച്ചു‌പനാക്കൂ.‌മഴവിലല്‌മാസികക്ക്‌ Front Page രിലസന്പ‌ ‌ടചയൂ.‌MS Word – ല്‌ ‌A4 Size – ല്‌ ‌രിലസന്പ‌ ‌ടചയ്ത്‌അയക്കുക.

10.

ഇത്‌ഒരു‌ടസൌജനയ‌ മാസിക ആണ്.‌ടറയിന്പപബാ‌പകരളത്തില്‌ ‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കുെ‌ഒരു‌രചനകളുടെയും‌ ഉത്തരവാദിത്തം ടറയിന്പപബാ‌പകരളം‌ഏടറ്റെുക്കുെതലല.‌രചനകളുടെ‌എലലാ‌ഉത്തരവാദിത്തവും‌ രചയിതാക്കള്ക്കുള്ളതാണ്.‌നിങ്ങളുടെ‌എലലാവരുപെയും‌സഹായ‌സഹകര ങ്ങള്‌ ‌പ്പതീക്ഷ്ിച്ചു ടകാട്‌ ഞങ്ങള്‌ ‌തുെങ്ങടെ.‌നമുക്ക്‌പവടി‌..നിങ്ങ ക്ക്‌പവടി‌...ഒരു‌മാസിക.

ാ?‌നിങ്ങളുടെ‌ടപ്പാലഫല്‌ ‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കൂ.

11. ടറയിന്പപബായിപലക്ക്‌രചനകള്‌അയക്കുെടതങ്ങിടന?‌രചനകള്‌ ‌Ms Word - ല്‌ ‌ലെപ്പ് ടചയ്തു‌അയക്കാം

12.

1.

മലയാളത്തിലും‌ഇംഗ്ലീഷിലും‌ഉള്ള‌രചനകളും‌അയക്കാം.

2.

മലയാളം‌രചനകള്‌ ‌മലയാളത്തിലും‌ഇംഗ്ലീഷ്‌രചനക ‌ഇംഗ്ലീഷിലും‌ലെപ്പ്‌ടചയ്തു അയക്കാം

3.

ഇംഗ്ലീഷില്‌ ‌രചനക ‌അയക്കുെവര്‌ ‌പ്ഗാമര്‌ ‌ടതറ്റിലലാടത‌അയക്കുവാന്പ‌പ്ശ്ദ്ധിക്കുക.

4.

മലയാളത്തില്‌ ‌രചനക ‌അയക്കുപമ്പാ ‌ഉപപയാഗിച്ച‌Font - ടങ‌പപര്‌എഴുതാന്‌മറക്കരുത്.

5.

രചയിതാവിടങ‌പഫാപൊ(നിര്ബന്ധ്മിലല), ഇടമയില്‌ ,‌അപ്രസ്‌ , പഫാണ്‌ ‌നമ്പര്‌ ‌വയ്ക്കാന്‌മറക്കരുത്‌.

എലലാ‌രചനകളും rainbowkeralam@gmail.com എെ വിലാസത്തില്‌ ‌അയക്കുക. ടറയിന്പപബാ‌ഒരു‌"Non-Profit Project" ആയതിനാല്‌പ്പസിദ്ധീകരിക്കുെ‌രചനകള്ക്ക്‌യാടതാരുവിധ‌ പ്പതിഫലവും‌നല്കാന്‌സാധിക്കുകയിലല.


Rainbow Malayalam Magazine August 2012  

New Generation's Online Magazine

Rainbow Malayalam Magazine August 2012  

New Generation's Online Magazine

Advertisement