Page 1

Rainar Rye - Græsted Skole - 2010

Nazisternes syn på jøderne

Propagandaplakat til den antisemitiske film “Der ewige Jude” - Den evige jøde I 1933 kom af nazisterne til magten i Tyskland. Nazisterne forfulgte jøderne som de anså for en laverestående race. Gradvist begrænsede det nazistiske styre jødernes frihedsrettigheder.

Spørgsmål 1. !

Hvilket billede tegner kilderne 1, 2, 3 og 4 af jøderne og hvad fortæller det om nazisternes menneskesyn?

2.!

Redegør kort for udviklingen i nazisternes politik overfor jøderne fra 1933 og frem. Du kan evt. anvende kilde 1 og 2 som udgangspunkt.

3.! !

Vurder, hvorfor kilde 3 kunne læses i en børnebog. Hvad er formålet med kilden?

4.!

Diskuter hvilke ting man (det internationale samfundet, staten, borgerne, individet) kan gøre, for at undgå lignende forfølgelser af bestemte racer/trosretninger.


Rainar Rye - Græsted Skole - 2010

Kilde 1: Kilde: Völkischer Beobachter 29.3.1933

Straks efter den nazistiske magtovertagelse blev der taget skridt i antisemitisk retning. Den følgende tekst er en forordning fra NSDAPʼs ledelse af 28. marts 1933: “1. I alle lokalgrupper og underorganisationer inden for NSDAP 1 skal der straks dannes aktionskomiteer med henblik på den praktiske, planmæssige gennemførelse af boykotten af jødiske forretninger, jødiske varer, jødiske læger og jødiske advokater. Det er aktionskomiteens ansvar, at boykotten ikke rammer uskyldige, men så meget mere de skyldige. 2. Aktionskomiteerne er ansvarlige for, at alle udlændige, uanset tro, herkomst eller race nyder størst mulig beskyttelse. Boykotten er en ren modværgeforanstaltning, som udelukkende er rettet mod de tyske jøder. (…) 3. (…) Hovedregel: ingen tysker købe mere hos en jøde eller lader ham eller hans bagmænd tilbyde varer. Boykotten må være total. Den bliver støttet af hele folket og vil ramme jødedommen på dens mest følsomme punkt. (…) 8. Boykotten sætter ikke spredt ind, men pludseligt; alle forberedelser med henblik herpå må straks træffes. (…) Boykotten indtræder pludseligt lørdag den 1. april præcis kl. 10 om formiddagen. Den fortsætter, indtil partiledelsen giver ordre om dens ophævelse. (…) 11. Aktionskomiteerne har ansvaret for, at hele kampen afvikles i fuldstændig ro og med upåklagelig disciplin. Undgå at krumme et hår på nogen jødes hoved! Vi vil få bugt med denne kampagne alene ved de opregnede forholdsreglers gennemslagskraft. Det er mere end nogen sinde nødvendigt, at hele partiet som én mand i blind lydighed står bag ledelsen. Den, som bagtaler regeringen, bagtaler nationen! Den, som bekæmper regeringen, har erklæret 65 millioner krig! (…) Nationalsocialister! På lørdag på slaget 10 vil jødedommen vide, hvem der har udfordret til kamp.”

Forkortelse for Nationalsozialistische Arbeiterpartei, også kaldet nazistpartiet. 1

2


Rainar Rye - Græsted Skole - 2010

Kilde 2: Lov til beskyttelse af det tyske blod og den tyske ære af 15. september 1935 (Oversat fra: Reichsgesetzblatt, I, 1935, s. 1146-1147): Bevæget af forståelsen af, at det tyske blods renhed er den vigtigste forudsætning for Det tyske Folks videre eksistens, og inspireret af den urokkelige vilje til at sikre den tyske nations eksistens i al fremtid, har Rigsdagen enstemmigt vedtaget følgende lov, som hermed bekendtgøres: §1 (1) Ægteskaber mellem jøder og statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod er forbudt. Ægteskaber, som indgås på trods heraf, er ugyldige, selv hvis de indgås i udlandet for at omgå denne lov. (2) Annulerings-procedurer kan kun iværksættes af statsadvokaten. §2 Kønslig omgang uden for ægteskab mellem jøder og statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod er forbudt. §3 Jøder må ikke i deres husholdning ansætte kvindelige statsborgere af tysk eller artsbeslægtet blod, som er under 45 år gamle. §4 (1) Det er forbudt for jøder at hejse rigs- eller nationalflaget eller bære Rigets farver. (2) Det er derimod tilladt for dem at bære de jødiske farver. Denne ret er beskyttet af staten.

Nürnberg, 15. september, 1935 Ved Frihedens Rigspartidage Fører og rigskansler, Adolf Hitler Indenrigsminister, Frick Justitsminister, dr. Gürtner Førerens stedfortræder, R. Hess

3


Rainar Rye - Græsted Skole - 2010

Kilde 3: Kilde: J. Noakes & G. Pridham: Documents on Nazism 1919-1945. Jonathan Cape, 1974, s. 470.

I 1938 udgav det stærkt antisemitiske dagblad “Der Stürmer” en bog beregnet for større børn. Den var skrevet af redaktør Ernst Hiemer og hed “Den giftige svamp”. Moralen bag titlen var, at ligesom der findes både gode og farlige svampe, sådan findes der også gode (ariske) og dårlige (jødiske) mennesker. Her er et uddrag af bogen: “Inge sidder i den jødiske læges venteværelse. Hun må vente længe. Hun kigger i bladene på bordet. Men hun er alt for nervøs til bare at læse nogle få sætninger. Hun tænker igen og igen på samtalen med sin moder. Og igen og igen dvæler hendes tanker ved hendes BDM-leders2 advarsel: “en tysker må ikke gå til en jødisk læge! Og specielt ikke en tysk pige! Mange piger, som er gået til en jødisk læge for at blive helbredt, er i stedet blevet syge og vanærede!” Da Inge kom ind i venteværelset, havde hun en usædvanlig oplevelse. Fra lægens konsultationsværelse kunne hun høre nogen græde. Hun hørte en ung piges stemme: “Doktor, doktor, lad mig være!” Så hørte hun en mand le råt. Og lidt efter var der pludseligt helt stille. Inge holdt vejret og lyttede: “hvad kan dette betyde?”, spurgte hun sig selv, og hendes hjerte bankede. Igen tænkte hun på BDM-lederens advarsel. Inge har nu ventet i en time. Hun tager igen et blad i hånden og prøver at læse. Døren går op. Inge ser op. Dér står jøden. Hun skriger. Hun bliver så bange, at hun taber bladet. Hun springer skræmt op. Hendes øjne stirrer ind i den jødiske læges ansigt. Midt i dette djævleansigt er en stor krum næse. Bag brillerne to forbryderøjne. Og de tykke læber griner. Et grin, som betyder: “nå, endelig har jeg dig, lille tyske pige!” Jøden kommer nærmere. Hans fede fingre rækker ud efter hende. Men nu har Inge genvundet fatningen. Før jøden kan gribe fat i hende, slår hun ham i hans laskede ansigt. Så springer Inge hen til døren og styrter med tungen ud af halsen ned ad trappen. Forpustet slipper hun væk fra jødens hus.

Bund Deutscher Mädel. Organisation under Hitlerjugend for unge tyske piger. 2

4


Rainar Rye - Græsted Skole - 2010

Kilde 4: Nazistisk propagandaplakat for udstillingen “Der Ewige Jude 3”, München 1937.:

”Den evige jøde” Titel på en propagandafilm om jøderne. Filmen er den dag i dag forbudt for offentligheden. 3

5

Nazsimens syn paa joederne  

Proeveoplaag historie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you