Page 1


สารบัญ สาส์นจากประธานกรรมการบริษัทฯ 6 คณะกรรมการบริษัท 8 ข้อมูลการเงินที่ส�ำ คัญ 9 ส่วนที่ 1: บทวิเคราะห์ บทวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน บทวิเคราะห์ฐานะการเงิน ภาพรวมการตลาด บทวิเคราะห์โครงการ ความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

10 13 16 19 24 25

ส่วนที่ 2: ข้อมูลบริษัท โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นและโครงสร้างเงินทุน การจัดการ การควบคุมภายใน รายการระหว่างกัน ปัจจัยเสี่ยง

27 28 31 33 51 52 53

ส่วนที่ 3: งบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินรวม หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

59 60 69

5


สาส์นจากประธานกรรมการ บริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ได้รายงานผลประกอบการประจำ�ปี 2555 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยยอดกำ�ไรสุทธิ 496 ล้าน บาท (16.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 1,058 ล้านบาท (35.46 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งสูงเป็นสถิติใหม่เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตอกย้ำ�สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยยอด ขาย Backlog ณ ช่วงสิ้นปี 2555 รวมมูลค่าถึง 1.63 หมื่นล้านบาท (546 ล้านเหรียญสหรัฐ) และยอดขายที่รอรับรู้รายได้ในโครงการ ปัจจุบันอีกกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท (939 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในขณะที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นนั้น ก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33 บริษัทฯได้ส่งมอบโครงการใหม่ 1 โครงการในปี 2555 ได้แก่ เดอะริเวอร์ โครงการคอนโดมิเนียมที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ ด้วยจำ�นวนห้อง ชุดทั้งสิ้น 837 ห้อง บนทำ�เลริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา ห้อมล้อมด้วยโรงแรมชั้นนำ�มากมาย สำ�หรับโครงการคอนโดมิเนียมใหม่แห่งอื่น ๆ ของไรมอน แลนด์ ก็มีความคืบหน้าไปมาก โดยโครงการ 185 ราชดำ�ริ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน ที่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้โดยสมบูรณ์ผืนสุดท้ายบนถนนราชดำ�ริ ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯนั้น มีก�ำ หนดการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปลายปี 2556 โครงการมีจำ�นวนห้องชุดทั้งสิ้น 268 ยูนิต และมียอดขายแล้วกว่าร้อยละ 75 ของห้องชุดทั้งหมด ด้วยราคาห้องชุดที่สูง ถึงตารางเมตรละ 398,000 บาท ซึ่งเป็นราคาขายห้องชุดคอนโดมิเนียมที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร ส่วนอีก 2 โครงการ ได้แก่ ซายร์ วงศ์อมาตย์และ ยูนิกซ์ เซาท์พัทยา ก็สามารถทำ�ยอดขายได้อย่างต่อเนื่องในปี 2555 โดยทั้งสองโครงการ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปี 2557 และ 2558 ตามลำ�ดับ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มนักลงทุนตระกูลลีจากประเทศสิงคโปร์ได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของไรมอน แลนด์ ด้วย การซื้อหุ้นร้อยละ 24.98 จากบริษัท ไอเอฟเอ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ 3 จำ�กัด ซึ่งได้น�ำ ไปสู่การแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่รวมทั้งหมด 5 ท่าน ได้แก่ มร.ไลโอเนล ลี มร.เอเดรียน ลี มร.จอห์นสัน ตัน คุณนุช กัลยาวงศา ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายการเงิน และตัวกระผมเอง ใน ฐานะประธานกรรมการ ทั้งนี้คณะผู้บริหารของไรมอน แลนด์ นั้นยังคงเป็นชุดเดิม สำ�หรับในอนาคตนั้น ไรมอน แลนด์ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับหรูในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำ�คัญ ๆ ใน ประเทศไทย เนื่องจากโครงการเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของบริษัทฯ นอกจากนี้ ไรมอน แลนด์ ยังมีแผนที่จะพัฒนาแหล่ง รายได้ใหม่ ๆ ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ งานบริหารจัดการโรงแรม หรือแม้แต่ร้านค้าประเภทอาหารและ เครื่องดื่ม โดยที่ยังรักษาไว้ซึ่งความเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของโครงการและความพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่านเช่นเคย ในฐานะประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนบริษัทฯ มาตลอดปี 2555 และผมก็เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าปี 2556 นี้ จะนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับปีที่ผ่านมา

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัท

6


7


คณะกรรมการบริษัท

8

1

2

3

4

5

1

6

7

8

9

คณะกรรมการของบริษัท ไรมอน แลนด์ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์อันยาวนานและ หลากหลายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเกีย่ วเนือ่ ง คณะกรรมการมีสว่ นสำ�คัญในการให้ค�ำ ปรึกษา และแนะนำ�ผู้บริหารถึงแนวทางในการสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ นายลี เช เต็ก ไลโอเนล นายลี เช เชง เอเดรียน นายตัน ชิน กวาง จอห์นสัน นายเจสัน โก๊ะ เช็ง เหว่ย นางสาวนุช กัลยาวงศา นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย นายกิตติ คชนันทน์ นายจิรวุฒิ คุวานันท์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ


ข้อมูลการเงินที่สำ�คัญ หน่วย

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

รายได้รวม

ล้านบาท

5,520

1,228

3,492

รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย

ล้านบาท

5,435

1,151

3,241

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA)

ล้านบาท

1,058

(116)

257

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิส�ำ หรับปี

ล้านบาท

496

(474)

63

สินทรัพย์รวม

ล้านบาท

14,997

15,299

12,404

หนี้สินรวม

ล้านบาท

13,441

14,696

11,005

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ล้านบาท

1,556

603

1,399

อัตรากำ�ไรขั้นต้น (รายได้จากธุรกิจหลัก)

ร้อยละ

32.82

28.88

28.60

อัตรากำ�ไรสุทธิ

ร้อยละ

8.98

-38.62

1.82

อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ย ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

4.00

11.01

3.27

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น

บาท

0.14

(0.15)

0.02

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

บาท

0.43

0.18

0.43

EBITDA (ล้านบาท)

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี (ล้านบาท)

14,997

รายได้รวม (ล้านบาท)

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

(474)

(116)

63

257

496

1,058

1,228

3,492

5,520

12,404

15,299

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินเป็นข้อมูลจากงบการเงินรวม

9


บทวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน

ในปี 2555 บริษัทฯสามารถสร้างสถิติใหม่ได้สำ�เร็จ ด้วยกำ�ไรสุทธิที่สูงถึง 496 ล้านบาท และกำ�ไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคลและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ที่สูงเป็นประวัติการณ์กว่า 1,058 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตอกย้ำ�สถานะทางการเงินที่ แข็งแกร่ง ด้วยยอดขาย Backlog ณ ช่วงสิ้นปี 2555 รวมมูลค่าถึง 1.63 หมื่นล้านบาท และยอดขายที่รอรับรู้รายได้ในโครงการปัจจุบัน อีกกว่า 2.8 หมื่นล้านบาท ในขณะที่อัตรากำ�ไรขั้นต้นนั้น ก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33

บทสรุปงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม) ปี 2555 (ล้านบาท)

ปี 2554 (ล้านบาท)

อัตราการเปลี่ยนแปลง(%)

5,520

1,228

350%

(4,462)

(1,344)

232%

1,058

(116)

n.a.

(38)

(41)

-7%

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษี (EBIT)

1,020

(157)

n.a.

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(261)

(114)

129%

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(263)

(209)

26%

-

6

n.a.

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

496

(474)

n.a.

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

0.14

(0.15)

n.a.

รายได้รวม ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานสุทธิ กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย (EBITDA) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

10


ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานตามงบการเงินรวมเป็นจำ�นวน 496 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 บริษัท และบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 474 ล้านบาท โดยมีสาเหตุส�ำ คัญดังต่อไปนี้ 1. บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและการโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่าปีก่อนจำ�นวน 4,283 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 372 ซึ่งเกิดจากการโอนโครงการเดอะริเวอร์ประมาณ 5 พันล้านบาท 2. อัตรากำ�ไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยสูงขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 33 ในปี 2555 กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำ�หรับปี 2555 อยู่ที่ 0.14 บาทต่อหุ้น (2554: ขาดทุน (0.15) บาทต่อหุ้น)

รายได้ ในปี 2555 บริษัทสามารถรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นเงิน 5,435 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึง 4,283 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 372 เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมียอดโอนจากโครงการเดอะริเวอร์ประมาณ 5 พันล้านบาท ในขณะที่ปี 2554 บริษัท สามารถรับรู้รายได้เพียง 1,152 ล้านบาท ซึ่งร้อยละ 92 มาจากโครงการนอร์ทพ้อยท์ ในปี 2555 ร้อยละ 99 ของรายได้รวม มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการซึ่งได้แก่ โครงการเดอะริเวอร์ จำ�นวน 5,008 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91 ของรายได้รวมและโครงการนอร์ทพ้อยท์ พัทยา จำ�นวน 427 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 8 ของรายได้รวม ปี 2555

โครงการ

ปี 2554

รายได้ (ล้านบาท)

%

รายได้ (ล้านบาท)

%

โครงการเดอะริเวอร์

5,008

91%

-

-

โครงการนอร์ทพ้อยท์

427

8%

1,062

87%

-

-

90

7%

85

1%

76

6%

5,520

100%

1,228

100%

โครงการเดอะไฮทส์ ภูเก็ต อื่นๆ รวม * รวมถึงรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด ดอกเบี้ย และอื่นๆ

11


ต้นทุนขาย ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 346 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการรับรู้รายได้จากการ ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ปี 2555

โครงการ

ปี 2554

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

%

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

%

โครงการเดอะริเวอร์

3,327

91%

-

-

โครงการนอร์ทพ้อยท์

324

9%

757

92%

-

-

62

8%

3,651

100%

819

100%

โครงการเดอะไฮทส์ ภูเก็ต รวม

กำ�ไรขั้นต้น แนวโน้มอัตรากำ�ไรขั้นต้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีทิศทางที่สูงขึ้น โดยที่ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 33 ในขณะที่ปี 2554 และ 2553 บริษัทมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 29 ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการทำ�กำ�ไรของบริษัทและบริษัทย่อยยังอยู ่ ในเกณฑ์ที่ดี

ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นค่าใช้จ่ายหลักอันดับที่สองของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 19 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2555 ค่าใช้จ่ายในการ ขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก 577 ล้านบาทในปี 2554 เป็น 850 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 โดยสาเหตุที่ สำ�คัญเกิดจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน เพิ่มขึ้นประมาณ 195 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการโอนโครงการเดอะริเวอร์ ประมาณ 5 พันล้านบาท ปี 2555 (ล้านบาท)

ปี 2554 (ล้านบาท)

อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

เงินเดือนและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

97.1

89.4

8.61%

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

97.3

53.7

81.19%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย

38.6

41.0

-5.85%

ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน

241.4

46.4

420.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายอื่น

189.9

142.0

33.73%

ค่าใช้จ่ายบริหารโครงการ

37.1

61.7

-39.87%

148.4

142.6

4.06%

849.8

576.8

47.33%

รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ค่าใช้จา่ ยทางการเงินส่วนใหญ่ทบี่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อย กูม้ าเพือ่ การพัฒนาโครงการจะถูกบันทึกเข้าเป็นต้นทุนของโครงการจนกว่าการก่อสร้าง จะแล้วเสร็จ ดังนั้น ในปี 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดขึ้น หลังจากการโอนโครงการเดอะริเวอร์นั้นได้ถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไรขาดทุน 12


บทวิเคราะห์ฐานะการเงิน บทสรุปงบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม) ปี 2555 (ล้านบาท)

ปี 2554 (ล้านบาท) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)

เงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด

1,431

662

116%

ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

11,295

12,620

-10%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

877

614

43%

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์*

413

200

107%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

981

1,203

-18%

รวมสินทรัพย์

14,997

15,299

-2%

หนี้สินหมุนเวียน

10,812

7,887

37%

2,629

6,809

-61%

13,441

14,696

-9%

1,556

603

158%

14,997

15,299

-2%

หนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น *ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมถึงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า และที่ดินรอการพัฒนา

สินทรัพย์ สินทรัพย์รวมของ ไรมอน แลนด์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีดังนี้ 1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 769 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก 4 โครงการปัจจุบันส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับเงินค่างวดจากลูกค้าได้มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2. การโอนโครงการเดอะริเวอร์ให้แก่ลูกค้า เป็นสาเหตุที่สำ�คัญที่ส่งผลให้ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลง 1,325 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา 3. ความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ส่งผลให้เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ บั เหมา และเงินมัดจำ�ค่าซือ้ ทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ 114 ล้านบาท และ 106 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

หนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมลดลง 1,255 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 9) จาก 14,696 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 13,441 ล้านบาท ในปี 2555 โดยแบ่งเป็นการลดลงของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยประมาณ 416 ล้านบาท และ หนี้สินที่ไม่มี ดอกเบี้ยประมาณ 839 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการส่งมอบโครงการเดอะริเวอร์ให้แก่ลูกค้าทำ�ให้บริษัทย่อยสามารถชำ�ระเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงิน และสามารถรับรู้เงินมัดจำ�จากลูกค้าเป็นรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2555 13


ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 1,556 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 953 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 158 จากปี 2554 โดยมีสาเหตุสำ�คัญดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 325,038,556 หุ้น ให้แก่นักลงทุนระยะ ยาว 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำ�กัด ในราคาหุน้ ละ 1.4058 บาทต่อหุน้ คิดเป็น เงินรวม 457 ล้านบาท 2. บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำ�ไรสุทธิในปี 2555 ประมาณ 496 ล้านบาท

กระแสเงินสด ในช่วงปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 349 ล้านบาท (1,043) ล้านบาท และ 803 ล้านบาทตามลำ�ดับ ในปี 2555 บริษทั ฯ มีกระแส เงินสดรับสุทธิจากกิจกกรรมการดำ�เนินงานจำ�นวน 803 ล้านบาท โดยสาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจาก การส่งมอบโครงการเดอะริเวอร์ ส่งผลให้บริษัทย่อยได้รับเงินจากการโอนกรรมสิทธิห้องชุด ให้แก่ลูกค้า ในช่วงปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเป็นจำ�นวน 988 ล้านบาท (503) ล้านบาท และ (16) ล้านบาทตามลำ�ดับ โดยที่แนวโน้มของกระแส เงินสดจ่ายในกิจกรรมการลงทุนลดลง ในช่วงปี 2553 – 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำ�นวน (1,090) ล้านบาท 1,627 ล้านบาท และ (17) ล้านบาทตามลำ�ดับ ถึงแม้ว่าในปี 2555 บริษัทฯจะสามารถเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำ�กัดได้ 457 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามการ ส่งมอบโครงการเดอะริเวอร์เป็นสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้บริษัทย่อยต้องชำ�ระคืนเงินกู้ยืมจาก สถาบันการเงินเป็นจำ�นวนเงินประมาณ 636 ล้านบาท จึงส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิจาก กิจกรรมจัดหาเงินติดลบประมาณ 17 ล้านบาท

สภาพคล่อง บริษัทฯ มีสภาพคล่องดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยที่บริษัทฯ ได้รับเงินจำ�นวนประมาณ 803 ล้าน บาทจากกิจกรรมดำ�เนินงาน และใช้จ่ายเงินจำ�นวนประมาณ 16 ล้านบาทในกิจกรรมลงทุน และจ่ายเงิน 17 ล้านบาทในกิจกรรมการจัดหาแหล่งเงินทุน ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 770 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้เมื่อดูจากอัตราส่วนสภาพคล่อง หมุนเร็วของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 0.16 เท่าในปี 2554 เป็น 0.21 เท่าในปี 2555 ทัง้ นี้ ความสามารถในการส่งมอบโครงการเดอะริเวอร์ให้แก่ลกู ค้าทำ�ให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยลดลงประมาณ 416 ล้านบาท อีกทั้งยังสามารถบันทึกผลกำ�ไรสุทธิ ของปี 2555 เป็นจำ�นวน 496 ล้านบาท ซึ่งส่งผลสำ�คัญให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย ต่อทุน (Interest-Bearing Debt to Equity) ลดลงจาก 11.01 เท่า ในปี 2554 เป็น 4.00 เท่า ในปี 2555

14


สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ (งบการเงินรวม) ปี 2555

ปี 2554

1.26 0.21

1.76 0.16

32.82% 8.98% 46.11% 3.27%

28.88% -38.62% -47.60% -3.42%

0.36 72.20

0.08 25.36

อัตราส่วนการชำ�ระหนี้ (Leverage Ratios) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน (เท่า) อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย(2) (เท่า)

8.64 4.00 3.91

24.37 11.01 -1.37

อัตราส่วนต่อหุ้น (Per Share Ratios) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(3) (เท่า) กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

0.43 0.14

0.18 -0.15

-1.98% -8.54% 157.99% 349.42% 222.48%

23.34% 33.54% -56.87% -64.83% -51.15%

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) อัตราความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios) อัตรากำ�ไรขั้นต้น(1) (%) อัตรากำ�ไรสุทธิ (%) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน (Efficiency Ratios) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)

อัตราการเติบโต (% ต่อปี) อัตราการเติบโตของสินทรัพย์รวม (%) อัตราการเติบโตของหนี้สินรวม (%) อัตราการเติบโตของทุน (%) อัตราการเติบโตของรายได้รวม (%) อัตราการเติบโตของค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานรวม (%) (1) อัตรากำ�ไรขั้นต้น = (รายได้จากการขาย-ต้นทุนขาย) / รายได้จากการขาย โดยรายได้จากการขาย หมายถึง รายได้ที่ถูกรับรู้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย (2) อัตราส่วนความสามารถในการชำ�ระดอกเบี้ย = กำ�ไร(ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี / ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดยค่าใช้จ่ายทางการเงิน หมายถึง ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมจัดหาเงินกู้ เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ (3) มูลค่าตามบัญชีไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

15


ภาพรวมการตลาด ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงต้นปี ถือเป็นเวลาของการฟื้นฟูประเทศจากมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2554 อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 350,000 ล้านบาท ตามพระราชกฏษฎีกาสำ�หรับการจัดการทรัพยากรน้� ำ เพือ่ เป็นการ บริหารจัดการน้�ำ และหลีกเลีย่ งการเกิดอุทกภัยขึน้ อีก ซึง่ ช่วยสร้างความมัน่ ใจและผ่อนคลายความกังวลให้กบั นักลงทุน จากต่างประเทศ ทั้งนี้ภาคธุรกิจและโรงงานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้กลับมาผลิตอย่างเต็มกำ�ลังอีกครั้งในช่วง ไตรมาสที่ 2 ของปี ในปี 2555 พบว่าการปรับขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำ�ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ต่อภาคการผลิตอย่างมีนัยสำ�คัญ ขณะ ที่ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในทวีปยุโรปนับว่ายังอยู่ในวงจำ�กัด (การส่งออกไปยังยุโรปลดลงร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับ ปีก่อน) ซึ่งได้ถูกชดเชยจากการส่งออกไปในตลาดเอเชียแทน ภาคการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างดีเยี่ยม ด้วยจำ�นวน นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้าประเทศถึง 22 ล้านคน รวมถึงนโยบายการลดอัตราภาษีนิติบุคคล นับว่าประสบความ สำ�เร็จอย่างสูง โดยในปี 2555 อัตราภาษีลดจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 และจะมีการปรับลดเป็นร้อยละ 20 ในปี 2556 นอกจากนี้ภาคการส่งออกมีการเติบโตร้อยละ 3.2 ในปี 2555 ในขณะที่ดุลการค้าของประเทศยังอยู่ ในเกณฑ์บวกแม้จะมีทิศทางค่อนข้างชะลอตัว งบประมาณโครงการด้านสาธารณูปโภคได้รับการอนุมัติ ทำ�ให้การก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน มีความคืบหน้าไปมาก โดยมีการเปิดสถานีใหม่ๆ เพิ่มเติมแล้วในปี 2555 และจะมีการเพิ่มเส้นทางในอีก 2 สายในระบบขนส่งมวลชนใน ปี 2556 และปี 2557 ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระบบขนส่งมวลชน เพื่อเป็นศูนย์กลางของ ระบบขนส่งของภูมิภาคซึ่งตอบรับกับการเปิดประชาคมอาเซี่ยน (AEC) ภาคการธนาคารของประเทศยังคงความแข็งแกร่ง ซึง่ ภาคธนาคารถือเป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและยังช่วยเพิม่ กำ�ลังซือ้ ให้กับผู้บริโภคในด้านของการปล่อยสินเชื่อ ด้านอัตราเงินเฟ้อของประเทศประมาณ 3% อาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ แข็งค่าของเงินบาทในปี 2556 โดยปกติแล้วเศรษฐกิจของประเทศไทย พึ่งพาการส่งออกถึง 70% นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยน จากประวัติศาสตร์ที่เราจะหันมาพึ่งพากำ�ลังซื้อและพึ่งพิงการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้น มุมมองสำ�หรับภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ มีการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯ ตามแนวเส้นทาง รถไฟฟ้า รวมทั้งตามจังหวัดสำ�คัญของประเทศ ตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในโลก ซึ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เติบโต ในทิศทางเดียวกันกับระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยพบว่ากลุ่มลูกค้ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มองหาโครงการคุณภาพและตั้งอยู่ในทำ�เลที่ม ี ศักยภาพ

สถานการณ์ตลาดห้องชุดพักอาศัย ในปี 2555 ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2555 มีจำ�นวน 111,875 ยูนิต ขณะที่ ปี 2554 มีจำ�นวน 81,735 ยูนิต อัตราการเติบโตปี 2555 เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 แต่ทั้งนี้ จำ�นวนยูนิต จดทะเบียน ในปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 เพียงร้อยละ 10 สำ�หรับจำ�นวนยูนิตจดทะเบียนในปี 2555 สัดส่วน ของที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมและอพาร์ทเม้นท์ มีการจดทะเบียนสูงที่สุด จำ�นวน 64,716 ยูนิต หรือร้อยละ 57.8 ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด

16


111,875

81,735

106,893

94,977

เมืองสำ�คัญ ทีไ่ ด้รบั ความสนใจในการเปิดตัวโครงการมีทง้ั หัวหิน พัทยา และภูเก็ต รวมถึงทำ�เลใหม่ทนี่ า่ สนใจ เช่น เขาใหญ่ เชียงใหม่ ขอนแก่น อุดรธานี และหาดใหญ่ ทางบริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ใน พัทยา นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดตัวโครงการ และมีจำ�นวนยูนิตที่กำ�ลังอยู่ระหว่างพัฒนาจำ�นวน 1,650 ยูนิต สำ�หรับตลาดในพัทยาแล้ว กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ เป็นลูกค้า คนไทย ทีส่ นใจซือ้ ยูนิตไว้เหมือนเป็นบ้านหลังทีส่ อง เอาไว้ลงทุนเพือ่ ปล่อยเช่าหรือขายต่อในอนาคต โดยในปี 2555 มีโครงการที่เปิดตัว ในพัทยาทั้งสิ้น 32 โครงการ โดยมียูนิตรวมทั้งสิ้น 12,154 ยูนิต ข้อมูลจากฝ่ายวิจยั ของบริษทั พบว่าในปี 2555 มีโครงการคอนโดมิเนียม จัดแบ่งเป็นกลุ่มราคาดังนี้ (1) ระดับราคาต่�ำ กว่า 2 ล้านบาท มีจำ�นวน เปิดใหม่ โดยผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์จำ�นวน 80 โครงการ ร้อยละ 81 ของจำ�นวนยูนิตที่เปิดขาย – ประเภทไม่เห็นวิวทะเล จำ�นวนห้องชุดรวม 47,797 ยูนิต มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 111,184 ล้าน (2) ระดับราคา 2-5 ล้านบาท มีจำ�นวนร้อยละ 15 ของจำ�นวนยูนิต บาท ในขณะที่นักวิเคราะห์รายงานถึงยอดขายของผู้ประกอบการ ที่เปิดขาย – ประเภทเห็นวิวทะเล (3) มีเพียงร้อยละ 4 ของจำ�นวน ในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีรายได้จากการขายคอนโดในปี 2555 สูงถึง ยูนิตที่เปิดขาย ที่โครงการอยู่ติดชายหาด และถือเป็นกลุ่มระดับบน 116,728 ล้านบาท ได้แบ่งกลุ่มตามระดับราคาดังนี้ (1) ระดับราคา ต่ำ�กว่า 2 ล้านบาท มีจำ�นวนร้อยละ 60 ของจำ�นวนยูนิตที่เปิดขาย จำ�นวนที่อยู่อาศัยใหม่สร้างเสร็จจดทะเบียน – กลุ่มระดับล่าง (2) ระดับราคา 2-5 ล้านบาท มีจำ�นวนร้อยละ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 34 ของจำ�นวนยูนิตที่เปิดขาย – กลุ่มระดับกลาง (3) ระดับราคา จำ�นวนยูนิต 5 ล้านบาทขึ้นไป มีจำ�นวนร้อยละ 6 ของจำ�นวนยูนิตที่เปิดขาย – 120,000 กลุ่มระดับบน โดยกลุ่มระดับบนนี้ เป็นกลุ่มที่บริษัทไรมอน แลนด์ 100,000 มีโครงการเปิดขายอยู่ เราพบว่าในปี 2555 มีโครงการที่เปิดตัวอยู่ใน กรุงเทพฯ ประมาณร้อยละ 80 ของจำ�นวนโครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมด 80,000 แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามผู้ ป ระกอบการได้ ใ ห้ ค วามสนใจและเริ่ ม เปิ ดตั ว 60,000 โครงการตามเมืองและจังหวัดสำ�คัญของประเทศเช่นกัน 40,000 85,579

เราพบว่าเหตุผลสำ�คัญที่ทำ�ให้คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลได้รบั ความสนใจเพิม่ ขึน้ มาจากความกังวลใจในเรือ่ งอุทกภัย ทีเ่ คยเกิดขึน้ ความสามารถและอำ�นาจในการซือ้ ค่าใช้จา่ ยในการดูแล รักษา ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ปัจจัยเหล่านีล้ ว้ นมีความสำ�คัญ ให้ตดั สินใจเลือกซือ้ โดยเฉพาะคนรุน่ ใหม่ (Generation Y) ทีอ่ ยากจะ ใช้ชีวิตอิสระ ใกล้แหล่งที่ทำ�งานและศูนย์การค้า รูปแบบการใช้ชีวิต เหล่านี้ มีผลให้ห้องแบบสตูดิโอ และห้องแบบ 1 ห้องนอน ได้รับความ สนใจมากในปัจจุบัน

20,000 2555

2554

2553

2552

2551

0

บ้านปลูกเอง อพาร์ทเมนท์และคอนโด บ้านจัดสรร 17


แนวโน้มตลาดในปี 2556 ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ปรับเพิ่มสูงขึ้น จนถึงระดับที่ม ี ผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่จะสร้างโครงการที่มีคุณภาพ และมีแบรนด์ติดตลาด จนสามารถขายสินค้าในกลุ่มตลาดระดับบน ด้วยระดับราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง เราพบว่าประมาณ 3 ปีที่แล้ว มีผู้ ประกอบการเพียงไม่กร่ี าย ทีเ่ น้นเปิดตัวโครงการในระดับบน แต่ส�ำ หรับ ปี 2556 เราจะได้เห็นการเปิดตัวโครงการใหม่ในกลุ่มตลาดระดับบน เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังเน้นซื้อขายที่ดินตามแนว รถไฟฟ้าและส่วนต่อขยายในอนาคต เช่น สายสีม่วง – จากบางซื่อถึง บางใหญ่ สายสีแดงอ่อน – จากบางซื่อถึงตลิ่งชัน และส่วนต่อขยาย ของสายสีลมถึงบางว้า เราคาดการณ์วา่ จะมีการเปิดตัวโครงการตาม แนวรถไฟฟ้าเพิม่ มากขึน้ และจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันในด้านราคา ตามมา นอกจากนีจ้ ากรายงานล่าสุดของผูป้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นตลาด หลักทรัพย์ จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ นอกเหนือไปจากจังหวัด กรุงเทพฯ เพิม่ มากขึน้ และจะมีผปู้ ระกอบการอีกหลายรายที่จะเริ่ม ทดลองเปิดตัวโครงการในต่างจังหวัดด้วย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไรมอน แลนด์ สามารถรักษาความเป็นผู้นำ�ในการขาย คอนโดมิเนียม ให้กับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติไว้อย่างต่อเนื่อง โดย ในปี 2555 มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติประมาณร้อยละ 40 ของ ยอดขาย เท่ากับว่า บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจเป็นอย่างดีจากกลุ่ม ลูกค้าชาวไทยถึงร้อยละ 60 สำ�หรับลูกค้าชาวต่างชาติ มีกลุ่มยุโรป ตะวันตกมากที่สุดคือร้อยละ 42 ตามด้วยกลุ่มลูกค้าในเอเชียร้อย ละ 28 กลุ่มลูกค้ายุโรปตะวันออกร้อยละ 18 และประเทศอื่นๆ อีกร้อยละ 12 กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ มีจ�ำ นวนรวม 33 สัญชาติ ด้วยกัน แม้บริษัทฯ จะเน้นการทำ�ตลาดกับลูกค้ากลุ่มระดับบนเป็นหลัก แต่ อย่างไรก็ดีทางบริษัทฯ ได้มีการกระจายการทำ�การตลาดไปในกลุ่ม ลูกค้าระดับกลาง – บน ทั้งนี้ในปี 2555 ลูกค้าของบริษัทฯ ที่ซื้อ ยูนติ ต่�ำ กว่า 5 ล้านบาท มีจ�ำ นวนร้อยละ 11 ของยอดขาย ตามด้วย กลุ่มที่ซื้อยูนติ 5-10 ล้านบาท มีจำ�นวนร้อยละ 16 ของยอดขาย โดยบริษัทฯ ได้เปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่าง Unixx และ Zire ขึ้นมา ซึ่งทั้ง 2 แบรนด์ ได้ช่วยให้บริษัทฯ เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดย ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นผู้นำ�ในกลุ่มสินค้าระดับบนของบริษัทฯ นอกจากนี้ในปี 2555 รายได้ของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 30 ของ ยอดขาย ยังมาจากโครงการทีต่ ง้ั อยูภ่ ายนอกกรุงเทพฯ สำ�หรับผล ประกอบการของบริษทั นอกจากรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้ประเภทอื่นอันเกิดจากโครงการคอมมิวนิตี้ มอลล์ ที่ถนนเจริญนคร โครงการ Private Residence Club ที่โครงการ นอร์ทพ้อยท์ พัทยา และ Serviced Residences ที่กำ�ลังจะเปิดตัว ที่โครงการเดอะริเวอร์ กรุงเทพฯ

18

กลุ่มลูกค้าของบริษัท ไรมอน แลนด์ แบ่งตามสัญชาติ 2%

11% 7%

60%

17% 3%

อเมริกัน เอเชีย ยุโรปตะวันออก ยุโรป อื่นๆ ไทย

แบ่งตามประเภทห้องชุด 12%

0% 5%

4%

19% สตูดิโอ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอน 3 ห้องนอน 4 ห้องนอน ห้องดูเพล็กซ์ อื่นๆ

25%

35%

แบ่งตามระดับราคา 3%

8% 16%

52%

ต่ำ�กว่า 2.0 ล้านบาท ราคา 2.0 - 4.99 ล้านบาท ราคา 5.0 - 9.99 ล้านบาท ราคา 10.0 - 19.99 ล้านบาท 20.0 ล้านบาทขึ้นไป

21%

แบ่งตามกลุ่มอายุ 7%

9%

24%

25%

35%

ต่ำ�กว่า 30 ปี อายุ 30 - 39 ปี อายุ 40 - 49 ปี อายุ 50 - 59 ปี อายุ 60 ปีขึ้นไป


บทวิเคราะห์โครงการ บริษทั ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์เพื่อขาย และ/หรือเพื่อปล่อยเช่า โดยเน้นหนักการพัฒนา โครงการพักอาศัยสำ�หรับตลาดระดับกลางถึงระดับบนของประเทศไทย ทีม่ คี วามโดดเด่นและน่าสนใจ บริษทั ฯได้สง่ มอบโครงการทีม่ คี ณ ุ ภาพที ่ สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง โครงการหลายโครงการทีบ่ ริษทั ฯพัฒนาได้รบั การยอมรับจากตลาดและสถาบันชัน้ นำ�โดยจะเห็นได้วา่ บริษทั ได้รบั รางวัลจากสถาบันชัน้ นำ�ต่างๆอย่างสม่�ำ เสมอ บริษทั ฯได้มสี ว่ นกระตุน้ ในการยกระดับมาตรฐานการออกแบบ และการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวที่พักตากอากาศเป็นเวลาต่อเนื่อง ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทได้รับรางวัลจากโครงการเดอะริเวอร์ “โครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯ)” ในสาขาโครงการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และรางวัล “โครงการคอนโดมิเนียมยอดเยีย่ มแห่งปี” ในสาขาสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน จากไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ต้ ี อวอร์ดส์ในปี 2555 ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพโครงการอันเป็นที่ยอมรับจากตลาดได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดโครงการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าขาย โครงการ (ล้านบาท)

ราคาขายถัว เฉลี่ย (บาท ต่อตาราง เมตร)

ปีที่ก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์

25

400

115,000

ปี 2547

26,062

165

1,685

65,000

ปี 2548

1-1-40

9,672

75

842

87,000

ปี 2548

คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 3 ปี 2547

2-1-51

21,271

193

1,490

71,000

ปี 2549

คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 4 ปี 2547

5-0-59.4

6,767

33

447

66,000

ปี 2549

เดอะล็อฟท์ คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 3 เย็นอากาศ ปี 2548

3-0-19.1

17,240

176

1,234

72,000

ปี 2550

เดอะไฮทส์ คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 4 ภูเก็ต ปี 2548

14-0-41.2

13,337

51

1,205

90,500

ไตรมาส 4 ปี 2551

นอร์ทพ้อยท์ คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 4 ปี 2549

12-0-54

40,133

376

4,850

125,000

ปี 2553

เดอะริเวอร์ คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 1 ปี 2550

12-3-41

108,738

837

14,950

145,000

ปี 2555

ปีที่เปิด โครงการ

ขนาดที่ดิน โครงการ (ไร่-งาน-วา)

ไตรมาสที่ 1 ปี 2546

3-0-64

3,486

เดอะเลคส์ คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 3 คอนโด มิเนียม ปี 2546

1-2-90.5

เดอะลีเจ้นด์ คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 1 ศาลาแดง ปี 2547 นอร์ทชอร์ กะตะ การ์เด้นส์

โครงการ

ลักษณะ โครงการ

พื้นที่ขาย จำ�นวนหน่วย (ตารางเมตร) (ยูนิต/หลัง)

โครงการที่สร้างเสร็จแล้ว เดอะล็อฟท์ สาทร

ทาวน์เฮ้าส์

19


รายละเอียดโครงการของบริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ต่อ) โครงการ

ลักษณะ โครงการ

ปีที่เปิด โครงการ

ขนาดที่ดิน โครงการ (ไร่-งาน-วา)

พื้นที่ขาย จำ�นวนหน่วย (ตารางเมตร) (ยูนิต/หลัง)

มูลค่าขาย โครงการ (ล้านบาท)

ราคาขายถัว เฉลี่ย (บาท ต่อตาราง เมตร)

ปีที่ก่อสร้าง เสร็จสมบูรณ์

โครงการในปัจจุบัน 185 ราชดำ�ริ

คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 3 ปี 2553

4-1-62.9

38,000

268

9,600

250,000

ไตรมาส 4 ปี 2556

คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 1 ซายร์ วงศ์อมาตย์ ปี 2554

5-3-70

28,500

480

2,800

100,000

ปี 2557

คอนโดมิเนียม ไตรมาสที่ 4 ยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา ปี 2554

7-0-16

46,155

1,200

2,950

65,000

ปี 2558

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา บริษัท ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ได้พัฒนาและส่งมอบโครงการคอนโดมิเนียมพักอาศัยที่มีคุณภาพให้กับ ลูกค้าไปแล้ว 9 โครงการ โดยโครงการเหล่านี้มีมูลค่ารวมกว่า 17,000 ล้านบาท โดย 4 โครงการเป็นโครงการในกรุงเทพฯชั้นใน (ภายใต้ 3 แบรนด์ คือ เดอะล็อฟท์ เดอะเลคส์ และ เดอะลีเจ้นด์) 2 โครงการเป็นโครงการที่พัทยา (นอร์ทชอร์ และ นอร์ทพ้อยท์) อีก 2 โครงการเป็นโครงการที่ภูเก็ต (กะตะการ์เด้นส์ และ เดอะ ไฮทส์) และล่าสุดในปี 2555 บริษัทฯได้ส่งมอบโครงการเดอะริเวอร์ไปแล้ว มูลค่ากว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งยังมีมูลค่าโครงการคงเหลืออีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาทที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในลำ�ดับถัดไป ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าขายรวมกว่า 15,350 ล้านบาท ซึ่งได้แก่ โครงการ 185 ราชดำ�ริ โครงการ ที่พักอาศัยที่ขายพร้อมกรรมสิทธิ์ในที่ดินแห่งสุดท้ายบนถนนราชดำ�ริ โครงการซายร์ วงศ์อมาตย์ และโครงการยูนิกซ์ เซาท์พัทยา ที่พัทยา

โครงการในปี 2555

ในปี 2555 บริษทั ไรมอน แลนด์ จำ�กัด (มหาชน) มีโครงการเพือ่ ขายและ/หรือเพือ่ ปล่อยเช่า 6 โครงการ ดังนี้

โครงการเดอะริเวอร์ ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำ�เจ้าพระยา โครงการเดอะ ริเวอร์ เป็นโครงการทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในกลุม่ บริษทั ไรมอน แลนด์ โดยถูกพัฒนาขึ้นภายใต้บริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำ�กัด โครงการมี มูลค่าขายรวมประมาณ 14,950 ล้านบาท ซึง่ ได้รบั การตอบรับอย่างดีจากลูกค้า ปัจจุบนั โครงการมียอดขายแล้วประมาณ 11,567 ล้านบาท (เป็นยอดขาย ณ สิ้นปี 2555) หรือคิดเป็นร้อยละ 82 ของพืน้ ทีข่ ายโครงการ ทัง้ หมด และในกลางปี 2555 โครงการได้เริม่ โอนมอบกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับลูกค้า โดย คิดเป็นมูลค่าทั้งปีเท่ากับ 5,008 ล้านบาท 20


14,950 ล้านบาท

51%(ค)

100%

82% 65%(ข)

6,559

5,008

มูลค่าขาย 11,567

มูลค่าขายส่วนที่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าขายส่วนที่ยังไม่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ขาย % พื้นที่ขาย(ก)

มูลค่าโครงการ

หมายเหตุ ก) พื้นที่ที่ขายได้ ต่อ พื้นที่ขายทั้งหมดของโครงการ ข) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายที่มี ค) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าขายทั้งหมดของโครงการ ง) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ต่อ มูลค่าการพัฒนาโครงการทั้งหมด

% เงินรับ

% งานก่อสร้าง(ง)

โครงการเดอะ ริเวอร์ เป็นอาคารที่พักอาศัยริมแม่น้ำ�ที่สูงที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยใน ปี 2555 โครงการเดอะ ริเวอร์ ได้รับรางวัล “โครงการคอนโดมิเนียมระดับหรูยอดเยี่ยม (กรุงเทพฯ) ในสาขาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และรางวัล “โครงการคอนโดมิเนียม ยอดเยีย่ มแห่งปี” ในสาขาสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน จากไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อวอร์ดในปี 2555

โครงการ 185 ราชดำ�ริ

9,600 ล้านบาท

26%(ค) 74%

6,432

มูลค่าโครงการ

38%(ข)

มูลค่าขาย 6,432

48%

หมายเหตุ ก) พื้นที่ที่ขายได้ ต่อ พื้นที่ขายทั้งหมดของโครงการ ข) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายที่มี ค) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าขายทั้งหมดของโครงการ ง) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ต่อ มูลค่าการพัฒนาโครงการทั้งหมด มูลค่าขายส่วนที่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าขายส่วนที่ยังไม่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ขาย

% พื้นที่ขาย(ก)

% เงินรับ

% งานก่อสร้าง(ง)

โครงการ 185 ราชดำ�ริ เป็นโครงการอสังหา- ริมทรัพย์คอนโดมิเนียมหรู เพือ่ อยูอ่ าศัยทีต่ ง้ั อยู่ในทำ�เลทอง บนถนนราชดำ�ริ ที่ผู้ซื้อ สามารถถื อ ครองกรรมสิ ท ธิ์ โ ดยสมบู ร ณ์ (Freehold) โครงการตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจ หลัก ช้อปปิง้ มอลล์ระดับพรีเมียม สถานศึกษา ชั้นแนวหน้า สถานทูต โรงแรมระดับบน ความร่มรื่นเขียวขจีของสวนลุมพินไปจนถึง สมาคมราชกรีฑาสโมสร โครงการ 185 ราชดำ�ริ ประกอบด้วย ห้องชุดทัง้ หมดจำ�นวน 268 ยูนิต โดย ณ สิ้นปี 2555 บริษัทขาย โครงการไปแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 74 ของพื้นที่ขายโครงการทั้งหมด 21


โครงการนอร์ทพ้อยท์ โครงการนอร์ทพ้อยท์ เป็นโครงการห้องชุดพักอาศัยเกรดเอแห่งที่สองของ ไรมอน แลนด์ ในพัทยา ด้วยพื้นที่ด้านหน้าติดชายหาดกว้าง 80 เมตร บนหาดวงศ์อมาตย์ พัทยา นอร์ทพ้อยท์เป็นโครงการที่ให้ทั้งทิวทัศน์ที่สวยงามสมบูรณ์ของอ่าวไทย พร้อมสิ่งอำ�นวย ความสะดวกทีค่ รบครัน โดยโครงการได้เสร็จสมบูรณ์แล้วและบริษทั ฯได้โอนห้องชุดพักอาศัย ส่วนใหญ่ให้กับลูกค้าแล้ว โครงการนอร์ทพ้อยท์ประกอบด้วยห้องชุดทั้งหมดจำ�นวน 376 ยูนิต โดยยอดขาย ณ สิ้นปี 2555 มีมูลค่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของพื้นที่ขาย โครงการทั้งหมด ปัจจุบันโครงการเหลือเพียง 4 ห้องที่รอขายเท่านั้น 4,850 ล้านบาท

95%

219

4,330

90%(ค) 100% 96%(ข)

มูลค่าขาย 4,549

หมายเหตุ ก) พื้นที่ที่ขายได้ ต่อ พื้นที่ขายทั้งหมดของโครงการ ข) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายที่มี ค) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าขายทั้งหมดของโครงการ ง) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ต่อ มูลค่าการพัฒนาโครงการทั้งหมด มูลค่าขายส่วนที่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าขายส่วนที่ยังไม่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ขาย

% พื้นที่ขาย(ก)

มูลค่าโครงการ

% เงินรับ

% งานก่อสร้าง(ง)

โครงการซายร์ วงศ์อมาตย์ เป็นโครงการห้องชุดพักอาศัยแห่งที่สามของ ไรมอน แลนด์ ในพัทยา ด้วยพืน้ ทีต่ ดิ ชายหาด วงศ์ อ มาตย์ แ ละโครงการนอร์ ท พ้ อ ยท์ และห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 90 นาที โครงการได้ถกู พัฒนาบนพืน้ ทีก่ ว่า 5 ไร่ โดดเด่น ด้วยอาคารคู่ สูง 37 และ 53 ชัน้ ถูกออกแบบ 2,800 ให้ ส ามารถเห็ น ทิ ว ทั ศ น์ มุ ม กว้ า งรอบด้ า น ล้านบาท สวยงามอั น น่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจของอ่ า วไทย โครงการซายร์ วงศ์อมาตย์ ประกอบด้วย ห้องชุดทัง้ หมดจำ�นวน 480 ยูนติ หลากหลาย ทั้งแบบห้องสตูดิโอ แบบ 1-2 ห้องนอน และ แบบห้องเล่นระดับยอดขาย ณ สิ้นปี 2555 1,968 มีมูลค่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 74 ของ พื้นที่ขายโครงการทั้งหมด โดยห้องชุดใน อาคารบีได้ปิดการขายแล้ว มูลค่าโครงการ 22

หมายเหตุ ก) พื้นที่ที่ขายได้ ต่อ พื้นที่ขายทั้งหมดของโครงการ ข) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายที่มี ค) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าขายทั้งหมดของโครงการ ง) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ต่อ มูลค่าการพัฒนาโครงการทั้งหมด

14%(ค) 74%

มูลค่าขาย 1,968

19%(ข) % พื้นที่ขาย(ก)

% เงินรับ

19%

% งานก่อสร้าง(ง)

มูลค่าขายส่วนที่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าขายส่วนที่ยังไม่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ขาย


โครงการยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา โครงการยูนกิ ซ์ เซาท์ พัทยาเป็นโครงการห้องชุดพักอาศัยแห่งทีส่ ข่ี องกลุม่ บริษทั ไรมอน แลนด์ ในพัทยาทีพ่ ฒ ั นาขึน้ มาเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่ ลี กู ค้าระดับกลางทัง้ ชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพัทยา และชาวกรุงเทพที่กำ�ลังมองหาบ้านพักตากอากาศหรือ บ้านพักหลังที่สองสำ�หรับวันหยุดพักผ่อน โครงการยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่บริเวณเขาถนนพระตำ�หนัก ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โครงการยูนิกซ์ เซาท์ พัทยา ประกอบไปด้วยห้องชุดจำ�นวน 1,200 ยูนิตมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 65,000 บาทต่อ ตารางเมตร และมีขนาดห้องโดยเฉลี่ยไม่เกิน 40 ตารางเมตร โดยยอดขาย ณ สิ้นปี 2555 มีมูลค่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 37 ของพื้นที่ขายโครงการทั้งหมด โครงการมีกำ�หนดการที่ จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จในปลายปี 2558 2,950 ล้านบาท

หมายเหตุ ก) พื้นที่ที่ขายได้ ต่อ พื้นที่ขายทั้งหมดของโครงการ ข) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าทั้งหมดตามสัญญาซื้อขายที่มี ค) เงินที่ได้รับ ต่อ มูลค่าขายทั้งหมดของโครงการ ง) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการ ต่อ มูลค่าการพัฒนาโครงการทั้งหมด

7%(ค)

37% 1,116

มูลค่าโครงการ

20%(ข)

มูลค่าขาย 1,116 % พื้นที่ขาย(ก)

% เงินรับ

2% % งานก่อสร้าง(ง)

มูลค่าขายส่วนที่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าขายส่วนที่ยังไม่ถูกรับรู้รายได้ มูลค่าโครงการส่วนที่ยังไม่ได้ขาย

โครงการวิว เป็นโครงการไลฟ์สไตล์ชอ็ ปปิง้ เซ็นเตอร์ (Lifestyle Shopping Centre) ขนาดประมาณ 4,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่หน้าโครงการเดอะ ริเวอร์ บนถนนเจริญนคร บนพื้นที่รวมประมาณ 3 ไร่ โครงการประกอบ ไปด้วยอาคาร 4 ชั้น รวมใต้ดิน 1 อาคาร โดยมีผู้เช่าหลักเป็น ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Max Valu) และผู้เช่าอื่นๆ ประกอบไปด้วย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ ร้านไอศกรีม ร้านแว่นตา

การพัฒนาโครงการใหม่ บมจ. ไรมอน แลนด์ มีแผนในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนที่จะพัฒนาโครงการใหม่อย่างน้อย 1–2 โครงการในแต่ละปี โดย โครงการใหม่จะมีมูลค่าโครงการอยู่ระหว่าง 2,000 ล้านถึง 5,000 ล้านบาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดที่ดินและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยจะ เน้นการพัฒนาโครงการในกรุงเทพมหานคร และหัวเมืองท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยยังคงเน้นการพัฒนาโครงการในระดับกลางและระดับบน เป็นหลัก 23


ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สรุปกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร สำ�หรับรายงานประจำ�ปี 2555 ทุกวันนี้ ไรมอน แลนด์ ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ของบริษัท ในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำ�หรับทุกคน ปี 2555 ที่ผ่านมานี้ ถือเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันที่ไรมอน แลนด์ ได้ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์เพาะกล้าไม้ของมูลนิธิปลูกต้นไม้วันนี้ (PlantA-Tree-Today Foundation) ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พนักงานและลูกค้าของไรมอน แลนด์ ได้ร่วมมือร่วมใจกันเดินทาง ไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อปลูกต้นกล้า คืนความเขียวชะอุ่มให้แก่ป่าไม้ในอุทยาน เพื่อเป็นการสานต่อความร่วมมือกับทางมูลนิธิ อันมี เป้าหมายเพื่อการบำ�รุงรักษาสภาพแวดล้อม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆให้แก่เยาวชนในพื้นที่ และวางรากฐาน สำ�หรับโครงการปลูกป่าเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ไรมอน แลนด์ ยังรับอุปการะ “พังไรมอน” ลูกช้างเพศเมียของปางช้างอนันตรา จังหวัดเชียงราย โดยรับผิดชอบค่าอาหารและค่าเลี้ยงดู เพื่อให้ช้างได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทั้งนี้ การอุปการะพังไรมอน เป็นการสร้างมั่นใจว่าช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ก�ำ ลังถูก คุกคาม และยังเป็นสัตว์ประจำ�ชาติไทย จะได้รับการดูแลเลี้ยงดูอย่างปลอดภัยตลอดอายุขัย นอกจากนี้ ไรมอน แลนด์ ยังได้ให้การสนับสนุนแก่ศูนย์เมอร์ซี่ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อผู้ยากไร้ในกรุงเทพมหานคร ในพระอุปถัมภ์พระ เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยบริษัทได้ท�ำ การบริจาครายได้จาก กิจกรรมฉลองวันลอยกระทงให้แก่ทางศูนย์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส สำ�หรับอนาคต ไรมอน แลนด์ จะยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมใน ประเทศไทยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

24


รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำ�ปี 2555 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไรมอนแลนด์ จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไรมอนแลนด์ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ประกอบด้วย นายกิตติ คชนันทน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสมโภชน์ อินทรานุกูล และนายจิรวุฒิ คุวานันท์ เป็น กรรมการการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2555 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำ�นวน 4 ครั้ง และในปี 2556 จนถึงวันที่รายงาน จำ�นวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม ซึ่งสรุปสาระสำ�คัญได้ดังนี้ 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2555 เพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ โดยได้สอบถามและ รับฟังคำ�ชี้แจงผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจำ�ปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. สอบทานข้อมูลการดำ�เนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการ ควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายใน ประจำ�ปี 2555 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่ส�ำ คัญของบริษัทฯ โดยได้ติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำ�หนด โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี มีระบบการติดตามควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ เหมาะสม และมี ประสิทธิผล 3. สอบทานการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที ่ และความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ อัตรากำ�ลัง และงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำ�ปีที่จัดทำ�ขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้ว 4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่ บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก 5. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ โดยได้พิจารณา สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 6. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่มี สาระสำ�คัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำ�เนิน ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

25


7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2556 เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสม ของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 หรือ นาย ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3315 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 แห่งบริษัท สำ�นักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2556 พร้อมด้วยค่าตอบแทนเป็น จำ�นวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวดังนี้ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายในและความเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำ�หนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อกำ�กับรับรองงบ การเงินทุก 5 รอบบัญชี ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2556 จะเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีไม่มี ความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯและบริษัทย่อย

ความเห็น/ข้อสังเกตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะ กรรมการบริษัทฯ และได้สอบทานรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่า บริษัทฯมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่าง ถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิดเผยรายการ ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลที่ดีแล้ว

26

วันที่ 1 มีนาคม 2556 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

.............................................. นายกิตติ คชนันทน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ


โครงสรางการถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในป 2555 บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) บริษัทยอยที่ดําเนินกิจการ ณ ปจจุบัน

11%

บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด พัฒนาโครงการเดอะล็อฟท เย็นอากาศ

บริษัท เดอะ ริเวอร จํากัด

บริษัทยอยที่ไมมีการประกอบกิจการ 98.59%

99.99%

88.99%

95%

บริษัท นอรทพอยท พีอารซี จํากัด

บริษัท ไรมอน แลนด แพลนเนอร จํากัด

99.99% 99.99%

บริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด พัฒนาโครงการเดอะริเวอร บริษัท ไรมอน แลนด รีสอรทส จํากัด เพื่อการลงทุนและบริการ

99.93%

99.99%

บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด พัฒนาโครงการ ซายร วงศอมาตย

99.99%

100%

99.99%

100%

บริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด

บริษัท ไรมอน แลนด พารค วิว ดีเวลลอปเมนส จํากัด

บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด

(ค)

บริษัท ไรมอน แลนด (ง) ดีเวลลอปเมนท (สิงคโปร) จํากัด

บริษัท ไรมอน แลนด พร็อพเพอรตี้ส (สิงคโปร) จํากัด

(ง)

10.20% (ก)

บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด พัฒนาโครงการ ยูนิกซ เซาท พัทยา

บริษัท ไรมอน แลนด เซอรวิสเซส จํากัด ธุรกิจบริการ

(ข)

บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด เพื่อพัฒนาโครงการเดอะล็อฟท เอกมัย

89.80%

99.94%

99.99%

หมายเหตุ (ก) ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด เปนจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ100 บาทรวมเปนเงิน จํานวน 40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนทางตรงในบริษัทยอยดังกลาวเพิ่มจากรอยละ 49.0 เปนรอยละ 89.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว (ข) ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว (ค) ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว (ง) ในเดือนกุมภาพันธ 2556 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท ไรมอน แลนด ดีแวลลอปเมนท (สิงคโปร) และ บริษัท ไรมอน แลนด พรอพเพอรตี้ส (สิงคโปร) จํากัด ที่ประเทศ สิงคโปร โดยบริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว

27


ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ชื่อบริษัท (ทะเบียนบริษัท)

ที่อยู

ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนชําระแลว (บาท)

สัดสวน การลงทุน

1)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614 E-mail: info@raimonland.com Website: www.raimonland.com

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

4,469,280,156

3,575,424,125

-

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย และ/หรือลงทุนใน บริษัทยอยเพื่อ พัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย พัฒนา อสังหาริมทรัพย

1,232,030,000

1,232,030,000

99.84%

375,000,000

375,000,000

99.84%

200,000,000

200,000,000

98.59%

บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) (0107536001508)

บริษัทยอย

28

1)

บริษัท เดอะ ริเวอร จํากัด (0105534045182)

2)

บริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด (0105530057879)

3)

บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด (0105526003476)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

การลงทุน และพัฒนา อสังหาริมทรัพย

4)

บริษัท ไรมอน แลนด รีสอรทส จํากัด (0105550123958)

การลงทุนและ บริการ

1,000,000

250,000

99.93%

5)

บริษัท ไรมอน แลนด แพลนเนอร จํากัด (0105543094441)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

จัดทําแผนและ บริหารแผน ฟนฟูกิจการ

2,000,000

2,000,000

95.00%

6)

บริษัท ไรมอน แลนด พารค วิว ดีเวลลอปเมนส จํากัด (0105549121467)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

100,000,000

100,000,000

99.99%

7)

บริษัท นอรทพอยท พีอารซี จํากัด (0105551107123)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

10,000,000

2,500,000

99.99%


ชื่อบริษัท (ทะเบียนบริษัท)

ที่อยู

ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนชําระแลว (บาท)

สัดสวน การลงทุน

8)

บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด (0105549013966)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

500,000,000

500,000,000

99.99%

9)

บริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด (0105551069892)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย และ/หรือลงทุนใน บริษัทยอยเพื่อ พัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย

10,000,000

10,000,000

99.99%

10)

บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด (0105551070491)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

50,000,000

50,000,000

99.99%

11)

บริษัท ไรมอน แลนด เซอรวิสเซส จํากัด (0105553005034)

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614

พัฒนา อสังหาริมทรัพย และ/หรือ เพื่อการลงทุน และ/หรือเพื่อการ ดําเนินงาน

500,000

500,000

99.94%

12)

บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด (0105555172779)

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

10,000,000

5,000,000

99.99%

13)

บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด (0105555182481)

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

10,000,000

5,000,000

99.99%

14)

บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท (สิงคโปร) จํากัด

อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 เลขที่ 62 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2651 9601-4, 66 (0) 2651 9615-6 โทรสาร: 66 (0) 2651 9614 1S Hoe Chiang Road, #19-01 Tower Fifteen Singapore (089316)

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

2 ดอลลาร สิงคโปร

2 ดอลลาร สิงคโปร

100%

15)

บริษัท ไรมอน แลนด พร็อพเพอรตี้ส (สิงคโปร) จํากัด

1S Hoe Chiang Road, #19-01 Tower Fifteen Singapore (089316)

พัฒนา อสังหาริมทรัพย

2 ดอลลาร สิงคโปร

2 ดอลลาร สิงคโปร

100%

อาคารเลครัชดา ชั้น 33 เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท: 66 (0) 2264 0777 โทรสาร: 66 (0) 2264 0789-90 Website: www.ey.com

ผูสอบบัญชีของ บมจ. ไรมอน แลนด และบริษัทยอย

N/A

N/A

N/A

บริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 1)

บริษัท เอินสท แอนด ยัง จํากัด

29


30

ชื่อบริษัท (ทะเบียนบริษัท)

ที่อยู

ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนชําระแลว (บาท)

สัดสวน การลงทุน

2)

บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด

3)

บริษัท สํานักงานกฎหมาย กรุงเทพ จํากัด

4)

บริษัท สํานักงานกฎหมาย บรรจง แอนด วิทยา จํากัด

5)

บริษัทศูนยรับฝาก หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

อาคารสินธร 3 ชั้น 22 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท: 66 (0) 2263 7600 โทรสาร: 66 (0) 2263 7699 Website: www.allenovery.com อาคาร เอส เอส พี ทาวเวอร 3 ชั้น 19 88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท: 66 (0) 2267 2460 โทรสาร: 66 (0) 2267 2464 Website: www.bangkokjurist.com อาคารวอลลสตรีททาวเวอร ชั้น 9 33/35, 33/39-40 ถนนสุรวงศ แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท: 66 (0) 22361950, 66 (0) 22366163 โทรสาร: 66 (0) 2236 3916 Website: www.bcvidhya.com 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท: 66 (0) 2229-2800 โทรสาร: 66 (0) 2654-5427 TSD Call center: 0 2229-2888 Website: www.tsd.co.th

ที่ปรึกษากฎหมาย ของ บมจ. ไรมอน แลนด

N/A

N/A

N/A

ที่ปรึกษากฎหมาย ของ บมจ. ไรมอน แลนด

N/A

N/A

N/A

ที่ปรึกษากฎหมาย ของบริษัทยอย

N/A

N/A

N/A

นายทะเบียน หลักทรัพย กฎหมายของ บมจ. ไรมอน แลนด

N/A

N/A

N/A


ผูถือหุนและโครงสรางเงินลงทุน โครงสรางเงินทุนของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยเงินลงทุนจากสวนของผูถือหุน และเงินทุนจากการกูยืม เงินทุนจากสวนของผูถือหุน (Equity Financing) หุนสามัญ (RML) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัทฯ ไดมีมติในเรื่องดังตอไปนี้ ก) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 893,856,031 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ป นับตั้งแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน โดยมีราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 2.75 บาท ข) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 1,218,894,587 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 1,218,894,587 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวน 3,250,385,569 บาท (หุนสามัญ 3,250,385,569 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) เปน 4,469,280,156 บาท (หุนสามัญ 4,469,280,156 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดย อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ - หุนสามัญจํานวน 325,038,556 หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) - หุนสามัญจํานวนไมเกิน 893,856,031 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุนที่ออกใหม ซึ่งออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 325,038,556 หุน ใหแกนักลงทุนระยะยาว 2 ราย ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด ในราคาหุนละ 1.4058 บาทตอหุน คิดเปนเงินรวม 457 ลานบาท โดยแบงเปนทุนเรียกชําระแลวจํานวน 325 ลานบาทและสวนเกิน มูลคาหุนสามัญจํานวน 132 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวเปนจํานวน 3,575 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเปนหุนสามัญทั้งหมด โดยมีรายละเอียดทุนจดทะเบียน และทุนที่ ออกจําหนายและชําระเแลวดังนี้ ทุนจดทะเบียนทั้งหมด (ลานหุน)* ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวทั้งหมด (ลานหุน)

หมายเหตุ: * มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท

1 มกราคม 2555 3,250.4 3,250.4

31 ธันวาคม 2555 4,469.3 3,575.4

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (RML-W3) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (RML-W3) ของบริษัทฯ จํานวน 893,840,315 หนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญ ในราคา 2.75 บาทตอหุน กําหนดการใชสิทธิไดในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และครั้งสุดทายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

31


ในระหวางป 2555 ไมมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ มาใชสิทธิซื้อหุนสามัญโดยมีรายละเอียดดังนี้ จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 การใชสิทธิในป 2555 จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

จํานวน (หนวย) 893,840,315 893,840,315

ผูถือหุน รายชื่อผูถือหุนและสัดสวนการถือหุนรายใหญ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏตามสมุดจดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 รายชื่อผูถือหุน JS Asset Management Pte. Ltd. กองทุนเปด ไทยทวีทุน 2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด SOMERS (U.K.) LIMITED นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน นายณรัตน สุขถิ่นไทย นายนริศ จิระวงศประภา นายณัฐพัฒน รังสรรค นายชวลิต พูนเพิ่มสุวรรณ นางวลัยพร สมภักดี

สัดสวนการถือหุน (%) 24.98% 6.99% 3.77% 2.74% 2.42% 1.25% 0.98% 0.98% 0.96% 0.86% 45.93%

รวม

เงินทุนจากการกูยืม (Debt Financing) เงินทุนจากการกูยืมเปนแหลงเงินทุนที่ใหญสูงสุดเปนอันดับสอง ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงในตารางตอไปนี้ ประเภทหนี้สิน เงินกูยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน* รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 250 5,971 6,221

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 30 6,607 6,637

หมายเหตุ * รวมเงินกูยืมที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป

นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในรูปของเงินสดไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและสํารอง ตามกฎหมาย เมื่อบริษัทฯ มีกําไรและไมมีผลขาดทุนสะสม สําหรับนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทยอย ขึ้นอยูกับมติของที่ประชุมผูถือหุนของแตละบริษัทจะกําหนด

32


iš‹p™|iš‹ §mŒp“ŒÔ›pj›Œqš}j›Œk–pƒŒ’š€ì©ŒŠ–‚즎‚}×ìqœjš}슔›s‚ì|쐚‚€ž­ì슞‚›mŠì

m|™jŒŒŠj›ŒƒŒ’š€

m|™jŒŒŠj›ŒƒŒ’š€ •Š¡Ò‹˜“Òšoiš‹p™|}™­o

m|™jŒŒŠj›Œ~Œq“–ƒ

…¢Ô~Œq“–ƒ‰›‹¨‚

„Œ™›‚¥qԛ”‚Ô›€ž­†Î›‹ƒŒ”›Œ šŠ•¡¥‚‹Ö¦‹‰š‹¬¥‚‹Ö}‹«•oœ‹œ••

…¢Ô–œ‚‹j›Œ†Î›‹ƒšvsž¦Ž™j›Œ¥p‚ šo’š ri™Ššoš

…¢Ô–œ‚‹j›Œ †Î›‹j›Œ¥p‚§mŒpj›Œ

…¢Ô–œ‚‹j›Œ †Î›‹‡š{‚›§mŒpj›Œ

…¢Ô–œ‚‹j›Œ †Î›‹€Œš‡‹›jŒƒ¡mmŽ

šo’š‰™Š†œruÖ}‹˜i¡

šŠ¤p‹š‹Ö|¦l¤•‹Ö–œ¬

šo™ˆš†¡‹™†ŠÖ

Œ–p…¢Ô–œ‚‹j›Œ †Î›‹p›‚‡š{‚›¡Œjq¦Ž™j›Œ~Ž›}

Œ–p…¢Ô–œ‚‹j›Œ†Î›‹k›‹

šŠ¨s‰•¤|•‹Öœ¤Ò

šo’šp} †‹’ ˆšŠ•o

33


คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 มี 9 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้ 1) นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ(1)์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 2) นายลี เช เต็ก ไลโอเนล(1) กรรมการ (1) กรรมการ 3) นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน (2) 4) นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการ กรรมการ 5) นางสาวนุช กัลยาวงศา(2) 6) นายเจสัน โกะ เซ็ง เหวย(2) กรรมการ (3) กรรมการ 7) นายโรแลนด ปง ซือ วุย 8) นายกิตติ คชนันทน กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 9) นายจิรวุฒิ คุวานันท กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จํานวนครั้งที่เขารวมประชุมในรอบป 2555 ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 7 ครั้ง ซึ่งจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวม ประชุม มีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

นายสมโภชน อินทรานุกูล นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร นายอูแบร โรมารี่ แบรตร็อง วิริออท นายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด นายโรแลนด ปง ซือ วุย นายกิตติ ตั้งศรีวงศ นายกิตติ คชนันทน นายจิรวุฒิ คุวานันท

จํานวนครั้ง ที่เขารวมประชุม 7 1 7 1 2 7 5 4

จํานวนครั้ง ที่ขาดประชุม 7 6 6 2 3

(1) นายลี เช เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน และนายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใหมของบริษัทตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 แทน นายทาลาล เจ เอ็ม เอ อัล บาฮาร นายแวเนอร โยฮานเนส เบอรเกอร และนายสมโภชน อินทรานุกูล ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 (2) นายเจสัน โกะ เช็ง เหวย นายลี เช เชง เอเดรียน และนางสาวนุช กัลยาวงศา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใหมของบริษัทตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 4/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 แทน นายกิตติ ตั้งศรีวงศ และนายอูแบร โรมารี่ แบรตร็อง วิริออท และรับทราบการลาออกจาก การเปนกรรมการของนายนูแมน โมฮัมเหม็ด นูแมน โมฮัมเหม็ด ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 4 กุมภาพันธ 2556 (3) นายโรแลนด ปง ซือ วุย ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการใหมของบริษัทตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 แทน นายเปยแรส อัลวาเรซ ซึ่งลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท ตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

อํานาจกรรมการและขอจํากัดอํานาจกรรมการ นาย ลี เช เต็ก ไลโอเนล นายตัน ชิน กวาง จอหนสัน นายลี เช เชง เอเดรียน นายเจสัน โกะ เซ็ง เหวย และนางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการสองในหาคน ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการบริษัทฯ กรรมการของบริษัทฯ ตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎระเบียบ ขอกฎหมาย วัตถุประสงคการดําเนินงาน และ ขอบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต โดยหามมิใหกรรมการบริษัทฯ ประกอบ กิจการ เขาเปนหุนสวน เขาเปนผูถือหุน หรือเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีลักษณะธุรกิจอยางเดียวกัน และ เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง หากกรรมการ มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมในสัญญาใดๆ ที่ทํากับบริษัทฯ หรือไดมีการถือหุนหรือถือหุนกู ในจํานวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ กรรมการตองแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยไมลาชา 34


คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวย ในปจจุบันอยูระหวางการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1) มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามธุรกิจปกติและงาน บริหารของบริษัทฯ 2) กําหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน และอํานาจการบริหารตางๆ 3) เสนอแนวทางในการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา 4) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กําหนดไว ทั้งนี้ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแยง หรือรายการใด ที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่ขัดแยง กับบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา อนุมัติรายการดังกลาวตามขอบังคับของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวย 1) นายกิตติ คชนันทน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2) นายจิรวุฒิ คุวานันท กรรมการตรวจสอบ 3) นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ (มีความรูทางดานบัญชี) ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1) สอบทานและพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีและ/หรือฝายจัดการ เพื่อยืนยันถึงความมีประสิทธิผล และความ เพียงพอของระบบควบคุมภายใน และมาตรฐานการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายใน 2) สอบทานงบการเงินเพื่อใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ กอนที่จะ นําสงใหหนวยงานกํากับดูแล 3) สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 4) พิจารณาเปดเผยขอมูลในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให ถูกตองครบถวนตามกฎระเบียบตางๆ 5) จัดทํารายงานการสอบทานกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ รวมทั้งใหความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงิน และความเห็น เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูลงนาม 6) เสนอรายชื่อผูสอบบัญชีแกคณะกรรมการบริษัทฯ และผลตอบแทนในการสอบบัญชีของแตละป เพื่อขอรับ การแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน และเปนผูสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี 7) รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 8) รวมใหความเห็นในการพิจารณา แตงตั้ง ถอดถอน และพิจารณาผลงานของผูตรวจสอบภายใน 9) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจาก ถึงกําหนดออกตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเขาเปนกรรมการตรวจสอบ แทน โดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่เหลืออยูของกรรมการตรวจสอบ ซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนนั้น 35


ผูบริหาร รายชื่อผูบริหารบริษัทฯ 1) 2) 3) 4) 5)

นายอูแบร โรมารี่ แบรตร็อง วิริออท นางสาวนุช กัลยาวงศา นางสาวลมัย พิชญตระกูล นายเจรารด โคเนอร ฮิลลี่ นางวัลลภา พูลทรัพย

ประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร กรรมการ และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ผูอํานวยการฝายการเงินโครงการ ผูอํานวยการฝายพัฒนาโครงการ ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการของ บริษัทฯ ครั้งที่ 9/2549 ของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2549 ไดมีการพิจารณากําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่ฝายบริหารของบริษัทฯ ไว ดังนี้ ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารมีขอบเขตการดําเนินงานตามธุรกิจปกติ ในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณลงทุน คาใชจาย ในการดําเนินงาน การซื้อสินทรัพยถาวร การขายสินคาคงเหลือ และการดําเนินการอื่นๆ รวมถึงมีอํานาจในการ กระจายอํานาจในการบริหารใหแกผูรับผิดชอบงานบริหารของบริษัทฯ ในลําดับถัดไป ซึ่งไดผานการเห็นชอบจาก คณะกรรมการของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม อํานาจในการบริหารงานและการมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึง การบริหารงานและการมอบอํานาจ ที่ทําใหประธานเจาหนาที่ฝายบริหารและผูรับมอบอํานาจสามารถอนุมัติรายการที่ ประธานเจาหนาที่ฝายบริหารและผูรับมอบอํานาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความ ขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย

การสรรหากรรมการและผูบริหาร การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ การแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตกรณีที่ตําแหนงกรรมการ วางลงดวยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกําหนดตามวาระ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาและอนุมัติ บุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลจะที่เขาเปนกรรมการแทน จะดํารงตําแหนงไดเพียงวาระ ที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนเขาดํารงตําแหนงแทนนั้น การคัดสรรบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯ ไมจําเปนตองผานขั้นตอนของคณะกรรมการ สรรหา (Nominating Committee) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถวน โดยไมมีลักษณะตองหาม ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการในการคัดสรรหากรรมการของบริษัทฯ สามารถสรุปได ดังนี้ ตามขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 เรื่องคณะกรรมการ กําหนดใหคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการจํานวนไมนอยกวา 5 ทาน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยู ในราชอาณาจักร การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ใหกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ใหกระทําตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังตอไปนี้ 1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เทากับ 1 หุน ตอ 1 เสียง 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละ หลายๆ คนตามแตที่ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร แตในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวย คะแนนที่มีตามขอ 1 ทั้งหมดจะแบงคะแนนเสียงแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได (ลงคะแนนแบบ Non-Cumulative Voting เทานั้น) 36


3) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียงเทากัน ใหผูเปนประธาน ที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 4) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ ที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลกับสวน 1 ใน 3 กรรมการผูออกจากตําแหนง ตามขอนี้จะเลือกตั้งใหเขารับตําแหนงอีกก็ได 5) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจาก ตําแหนง นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ ก. ตาย ข. ลาออก ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ง. ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก จ. ศาลมีคําสั่งใหออก 6) เมื่อกรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัทฯ ทั้งนี้ การลาออกมีผลนับแตวันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ และกรรมการซึ่งลาออกจะแจงการลาออกของตนใหที่นายทะเบียนทราบดวยก็ได การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลการทํางานของ คณะกรรมการบริหารใหมีความโปรงใส ภายใตระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเปนไปตามกฎหมายและ ระเบียบขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของบริษัทฯ ใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผูที่จะดํารงตําแหนงคณะกรรมการอิสระจะตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณดาน ตางๆ ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะแตงตั้ง คณะกรรมการยอยที่จะเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา เมื่อไดบคุ คลที่สรรหาแลว จึงนําเสนอรายชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งตามหลักเกณฑที่ กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ ตอไป โดยผูที่จะเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 1) ตองถือหุนของบริษัทฯ นอยกวารอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 2) ตองไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปน ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมีผลประโยชน หรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป ตลอดจนไมเปนผูมีนิติสัมพันธกับบุคคล ที่ใหการปรึกษาทางดานกฎหมาย หรือผูสอบบัญชีแกบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือดวย 3) ตองไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ทั้งในดานการเงินและบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงคิดเปนจํานวนมากกวาหรือเทากับรอยละ 3 ของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Assets) ทั้งนี้ หมายรวมถึงการไมเปนลูกคา ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้/ลูกหนี้การคา เจาหนี้/ลูกหนี้ เงินใหกูยืม โดยไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใดๆ กับทางบริษัทฯ 4) ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแยง และไมสามารถไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชนกรรมการหรือผูถือหุน รายใหญ

37


คาตอบแทนผูบริหาร คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คาตอบแทนในตําแหนงกรรมการบริษัทฯ รายชื่อกรรมการ 1) นายสมโภชน อินทรานุกูล 2) นายกิตติ คชนันทน รวม

คาตอบแทนป 2555 (บาท) 2,210,000 1,040,000 3,250,000

รวม

คาตอบแทนป 2555 (บาท) 43,252,915 34,174,230 14,781,686 1,805,828 94,014,659

คาตอบแทนผูบริหาร ลักษณะคาตอบแทน เงินเดือน โบนัส โครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

สรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program: “EJIP”)

เงินลงทุนของพนักงาน

เงินสมทบของบริษัท

แบงเงินเดือนบางสวนซื้อหุนบริษัท เปนประจำทุกงวด (ตามความสมัครใจ)

สบทบเงินใหพนักงานเพ„อซื้อหุน ของบริษัทเปนประจำทุกงวด

ตัวแทนดำเนินการ บริษัทหลักทรัพยเปนตัวแทนดำเนินการ... • ซื้อหุนของบริษัทในแตละงวด ตามที่กำหนด • จัดสรรหุนที่ซื้อในแตละงวดลงในบัญชีของพนักงานแตละคน วัตถุประสงคของโครงการ Employee Joint Investment Program (EJIP) เปนโครงการสําหรับพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการ ของบริษัทจดทะเบียนที่มีการทยอยลงทุนในหุนของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทํางานอยู โดยลงทุนเปนรายงวด สม่ําเสมอ ดวยหลักการเฉลี่ยตนทุน (Dollar Cost Average) และสมัครเขารวมโครงการตามความสมัครใจ EJIP เปนรูปแบบหนึ่งของการใหผลตอบแทนแกพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการของบริษัทฯ โดยสรางความรูสึกมีสวนรวมใหแกพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการในความเปนเจาของบริษัท (Ownership) และเปนแรงจูงใจใหเกิความจงรักภักดีกับองคกรและรวมทํางานกับบริษัทฯ ในระยะยาว (Long-term incentives) 38


วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหดําเนินโครงการ EJIP อายุโครงการ บริษัทที่เขารวมโครงการ คุณสมบัติผูเขารวมโครงการ อัตราการจาย กําหนดการซื้อหุน เงื่อนไขการถือครอง (Silent period)

ตัวแทนดําเนินการ ผลประโยชนในหลักทรัพย

ภาษีที่เกี่ยวของ

13 พฤษภาคม 2554 และ 27 มกราคม 2555 4 ป 3 เดือน บมจ. ไรมอน แลนด ผูบริหารที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 50 : 50 (บริษัท : พนักงาน) ทุกเดือนตามวันที่บริษัทกําหนดไวแนนอน - หามขายในปแรก - ขึ้นปที่ 2 ขายได รอยละ 20 (ยกเวนประธานเจาหนาที่บริหารไมสามารถขายได) - ขึ้นปที่ 3 ขายได รอยละ 30 - ขึ้นปที่ 4 ขายได รอยละ 30 - ขึ้นปที่ 5 ขายได รอยละ 20 (ยกเวนประธานเจาหนาที่บริหารสามารถขายไดรอยละ 40) บริษัท หลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) - เงินปนผล จะตกกับผูบริหารในฐานะเจาของหลักทรัพยโดยตรง - ผลประโยชนในดานราคา (Capital gain) จะตกแกผูบริหาร เมื่อผูบริหารมีสิทธิขายหลักทรัพย - ผูบริหารสามารถใชสิทธิอื่นๆ ในหุนที่ถือครอง เชน สิทธิในการจองซื้อหุนเพิ่มทุน (Right issue) ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) การเขารวมประชุมผูถือหุน (Shareholders’ Meeting) - ผูบริหารที่เขารวมโครงการตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับจํานวนที่บริษัทสมทบให - บริษัทสามารถหักลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากจํานวนเงินที่สมทบใหกับผูบริหารได

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดนโยบายการบริหารงานใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยยึดหลักการบริหารงานดวยความ โปรงใส (Transparency) ความซื่อสัตย (Integrity) มีความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ (Accountability) เพื่อการดําเนินกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและดูแลการทํางานของคณะกรรมการบริหารอยางเปนอิสระ พรอมทั้งไดแตงตั้งผูตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแตปลายป 2546 เพื่อรองรับการกํากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ โครงสราง ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระจากคณะกรรมการบริหารของ บริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดใหคํามั่นที่จะปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี สําหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) และหลักเกณฑในการปฏิบัติ ตามหลักการกํากับ ดูแลที่ดี 5 ขอ (Principle of Good Corporate Governance) ประจําป 2546 ดังรายละเอียด ตอไปนี้ 1) สิทธิของผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวานโยบายและวิธีการกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนสิ่งสําคัญยิ่งตอการดําเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และตอผูลงทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริหารงานใหเปนไปดวยความโปรงใส ภายใตกรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชน ควบคุม บริหารความเสี่ยงใหเหมาะสม รวมทั้งมีการสอบทานระบบการตรวจสอบภายในโดยกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ไรมอน แลนด ไดมีการเปดเผยขาวสารขอมูลปจจุบันสูสาธารณะผานทางประวัติบริษัทฯ (Corporate Profile) เว็บไซตของบริษัทฯ และจดหมายขาวบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ผูถือหุนจะไดรับหนังสือเชิญประชุม แสดงวัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม พรอมทั้งรายละเอียดขอมูลประกอบการประชุมเปนเวลาลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุม นอกจากนี้ จะมีการแนบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแตละระเบียบ วาระประกอบดวย เพื่อใหผูถือหุนไดรับขอมูลที่เพียงพอและทันตอเวลาในการตัดสินใจสําหรับการ ประชุมที่จัดขึ้นในแตละครั้ง 39
2)

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในการเขารวมประชุม และออกเสียงอยางเทาเทียมกันตามขอบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะ เขารวมประชุมแทนได โดยบริษัทฯ ไดเสนอทางเลือกเพิ่มเติมใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะในการแสดง ความคิดเห็นใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได ทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะไดรับการดูแลอยางเทาเทียม กันในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนพึงไดรับประธานการประชุมผูถือหุนจะเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น และเสนอขอซักถาม ที่เกี่ยวเนื่อง กับระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ หรือเกี่ยวกับบริษัทฯ โดยรวมคณะกรรมการบริษัทฯ จะเปดโอกาสใหผูถือหุนออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลคณะกรรมการบริษัทฯ จะใชบัตรเลือกตั้งในระเบียบวาระการประชุมสําคัญ เชน การเลือกตั้งกรรมการ การทํารายการเกี่ยวโยงระหวางกัน การเขาซื้อกิจการ การขายสินทรัพยสําคัญ เปนตน

3)

บทบาทของผูมีสวนไดเสียบริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทุกกลุม อาทิเชน พนักงาน ผูบริหาร ผูจัดหาวัตถุดิบ เจาหนี้ ลูกคา ผูรวมทุน ผูสอบบัญชี ตลอดจนชุมชนและภาครัฐ เมื่อมี เหตุการณใดที่เกี่ยวของกับสิทธิของผูมีสวนเกี่ยวของขางตน บริษัทฯ จะคํานึงถึงความเปนธรรมแก ทุกฝายภายใตกรอบของกฎหมายและกฎเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของคณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการดําเนินงานอยางเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียในแตละฝาย โดยมีวัตถุประสงคในการนําไปสูการปฏิบัติและการวัดผลอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการปองกัน มิใหมีการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งกําหนดมาตรการในการชดเชยกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ ทางกฎหมายของผูมีสวนไดเสียทุกราย

4)

40

ไรมอน แลนด ตระหนักถึงสิทธิของผูถือหุนในการเขาถึงขอมูล และการเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ จึงไดจัดใหมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหาร ฝายจัดการ กรรมการ ตรวจสอบ และผูสอบบัญชี เขารวมในการประชุมแตละครั้ง โดยทางบริษัทฯ จะดําเนินการบันทึกการ ประชุมใหถูกตองครบถวน ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได และจะจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ในแตละครั้งตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ รายงาน การประชุมผูถือหุนจะถูกนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป

ความโปรงใสของการเปดเผยขอมูลบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตองแมนยํา ครบถวน โปรงใส และ รวดเร็ว ทั้งในสวนของขอมูลดานการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอ ราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ไดจัดตั้งงานดานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) เพื่อการดําเนินงานดานการสื่อสารตอนักลงทุน เพื่อเปนการรับรองการเปดเผยขอมูลที่สมบูรณ โปรงใส และทันเวลาสําหรับ นักลงทุนคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองแมนยําของงบการเงินและงบการเงินรวม ของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งจัดทําขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดทํางบการเงินตองใชดุลยพินิจและ ประมาณการดวยความระมัดระวังอยางถี่ถวน เพื่อเปนการรับรองการเปดเผยขอมูลสําคัญในรายละเอียด ประกอบงบการเงินที่เพียงพอและเหมาะสมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดเตรียมระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ในการยืนยันวาการบันทึก ขอมูลทางการเงินมีความถูกตองแมนยํา สมบูรณ และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน และชวยใน การระบุจุดออน เพื่อใหทราบถึงมาตรการปองกันการทุจริตหรือการดําเนินงานที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ ซึ่งเปนการยืนยันความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555บริษัทฯ ไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการอยางชัดเจน โปรงใส และเหมาะสม โดยมีการศึกษาเทียบเคียง กับคาตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการ อนุมัติโดยผูถือหุนในการประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหารจะตองไดรับการอนุมัติจาก คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ซึ่งจะนําผลการดําเนินงานและความสําเร็จของ ผูบริหารมาพิจารณาดวย

5) 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการ 9 ทาน ไดแก กรรมการ กรรมการอิสระ

จํานวน 6 ทาน จํานวน 3 ทาน

คณะกรรมการอิสระ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 ทาน รวมทั้งหมด 3 ทาน รวมแลวคิดเปนจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งนับวาเหมาะสม โดย คณะกรรมการอิสระ/คณะกรรมการตรวจสอบไดรับการสนับสนุนใหแสดงความคิดเห็น และทบทวน การดําเนินงานและสอบทานรายการทางธุรกิจอยางอิสระ ตลอดจนมีสวนรวมในการประเมินผลระบบ การตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในของทางบริษัทฯ บริษัทฯ มีแผนการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจาหนาที่ฝายบริหารไวอยางชัดเจน นอกจากนี้ ประธานกรรมการยังดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระ ไมมีความสัมพันธกับผูบริหาร มิไดเปนตัวแทน ผูถือหุนรายใหญ และมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับประธานเจาหนาที่ฝายบริหาร 

กรรมการของ ไรมอน แลนด จะปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูมีสวนไดเสีย และผูถือหุน ดังแสดงในรายละเอียดตอไปนี้ 1) ทบทวนและอนุมัติในประเด็นสําคัญของการดําเนินธุรกิจ เชน วิสัยทัศนและพันธกิจ กลยุทธ ทางธุรกิจ เปาหมายดานการเงิน ความเสี่ยง และแผนปฏิบัติงานหลักของบริษัทฯ 2) ติดตามการดําเนินงานที่นําไปสูการปฏิบัติของผูบริหาร เพื่อเปนการรับรองประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล 3) ระบุและอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายดังกลาวใหมีความ สอดคลองกันอยางสม่ําเสมออยางนอยปละ 1 ครั้ง 4) รับรองระบบควบคุมภายใน รวมไปถึงการควบคุมดานการเงิน การปฏิบัติใหสอดคลองกับ นโยบาย และทบทวนระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง

การกํากับดูแลดานการใชขอมูลภายใน บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันขอมูลภายในของบริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายและวิธีการ ดูแลผูบริหารเพื่อมิใหมีการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อเปนประโยชนสวนตน โดยมีมาตรการลงโทษ ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงการดําเนินคดีทางอาญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจํากัดการเขาถึงขอมูลของผูบริหาร และเจาหนาที่ใหอยูในวงจํากัด เพื่อเปนการยืนยันไมใหผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทําการซื้อขายหลักทรัพย ของบริษัทฯ และ/หรือนําขอมูลไปใช ในกรณีที่บริษัทฯ ตองเขาทํารายการใดที่อาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ ราคาหลักทรัพย โดยหามมิใหมีการเปดเผยขอมูลเหลานั้นแกผูอื่นจนกวาจะไดแจงขอมูลนั้นตอตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยแลว 41


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และจัดสงสําเนารายงานนี้ใหแกบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับวันที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

บุคลากร จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีพนักงานจํานวนทั้งสิ้น 165 คน ซึ่งไมรวมกรรมการจํานวน 9 คน โดยแบงตามสายงานหลักได ดังนี้ สายงาน 1) สํานักผูบริหาร 2) ฝายการเงินและบัญชี 3) ฝายทรัพยากรบุคคล 4) ฝายโอนกรรมสิทธิ์และจัดซื้อ 5) ฝายธุรการ 6) ฝายวิจัยและพัฒนา 7) ฝายพัฒนาโครงการ 8) ฝายลูกคาสัมพันธ 9) ฝายการตลาด 10) ฝายขาย 11) ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 12) ฝายกฏหมาย

รวม

จํานวนพนักงาน 6 17 4 3 13 5 16 40 27 28 4 2 165

คาตอบแทนพนักงาน ลักษณะคาตอบแทน เงินเดือน คาลวงเวลา โบนัส คานายหนา เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อื่น ๆ รวม

42

คาตอบแทนป 2555 (บาท) 72,781,452 9,115,381 14,437,481 2,913,868 12,321,253 111,569,435


43

1

›|™‚¬

šŠƒ‹˜|œ‘xÖˆ™‹ƒ‹˜’œ€œ°

rï• ’i  }›¥“Òo

57

•šŠ ƒÊ

‚‹œ“š‹‚™{yœ} ’šjšiš‹p™|iš‹€ ‹iœp¥˜¤‹‘xš’}‹Ö ‰“šœŠš™Š¥‡‹olœ¤†Š‹Ös ƒ‹˜¤’“‹™x•¤‰‹œiš

‹™xš’}‹Ö‰“š‚™{yœ} ’šjšiš‹ƒil‹•o ‰“šœŠš™Š€‹‹‰š’}‹Ö

l { zœšoiš‹ži‘š

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ì

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹ ƒ‹˜€š¤pӚ“Óš¬‚‹œ“š‹ ƒ‹˜€š‚‹œ‘™ ƒ‹˜€ši‹‹‰iš‹ ƒ‹˜€ši‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹•œ’‹˜ i‹‹‰iš‹}‹p’•‚ i‹‹‰iš‹„¡Ó•›Šiš‹ ƒ‹˜€ši‹‹‰iš‹ ƒ‹˜€š¤pӚ“Óš¬‚‹œ“š‹ i‹‹‰iš‹„¡Óp™|iš‹ i‹‹‰iš‹‚‹œ“š‹ ‹•oi‹‹‰iš‹„¡Ó•›Šiš‹

ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™      

}›¥“Òo

ƒØpp ‚™

rҏo¤š

‚p œ¤’}Ö¤‰ÓÖp›i™| € ‹iœp|Ӛiš‹o  ‚p ˆ™‹š†•‹Ös¤ € ‹iœp„œ}¤l‹ï•o§rӂ¦}Ԙ•š“š‹ƒ‹˜¤ˆ†•‹Ös¤ ‚p ¨Š¥•«i¦i‹¤•«is¤rpÖp›i™|}š|¨ € ‹iœp}š|išo’œlӚiš‹¤i‘}‹ ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ i Ò‰‚‹œ‘™¥’o¦’‰ € ‹iœp¤l‹ï•o|•i•–•Ö i Ò‰‚‹œ‘™ˆ™‹ƒ‹˜’œ€œ°¦–|œ­o € ‹iœp|Ӛiš‹o  ‚p ˆ™‹š†•‹Ös¤ € ‹iœp„œ}¤l‹ï•o§rӂ¦}Ԙ•š“š‹ƒ‹˜¤ˆ†•‹Ös¤ ‚p ’Šš‰¤pӚ†‹˜Šš¦–|œ­o’Ö € ‹iœp|Ӛiš‹o  €šlš¤•¤rŠp›i™|‰“šr € ‹iœp€šlš‹ ‚p ¤|•˜‰•Öi‹ Ôƒ € ‹iœp“Óšo’‹‹†’œlӚ

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


44

šŠ¤r¤}«i¨¦•¤ +P *CC!FWC2CI*GMLCJ ‰•›špoš‰„¡i†™‚‹œ‘™—

rï• ’i  }›¥“Òo

40

•šŠ ƒÊ

ƒ‹˜išŠ‚™}‹œršr†r™­’¡o ˆšlœrš‚‹œ“š‹€ ‹iœp œŠš™Š¤’¤œ‹Ösœ|ŠÖ •œ¤}•‹Ö¤r™¬¥

l { zœšoiš‹ži‘š

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê “ Ó’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

”Š›‹¥”~¡ ‚‹œ‘™ŠÒ•Š§¤l‹Ÿ•¨‹‰•¥|Ö * (1)‚‹œ‘™¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ’œol¦ƒ‹Ö¨|Óp|˜¤‚Š‚‹œ‘™¬ƒ‹˜¤’œol¦ƒ‹Ö¤‰œ¬•™¬i ‰ˆš†™€Ö * (1)‚‹œ‘™¨‹‰•¥|Ö†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö’œol¦ƒ‹Ö¨|Óp|˜¤‚Š‚‹œ‘™¬ƒ‹˜¤’œol¦ƒ‹Ö¤‰œ¬•™¬i ‰ˆš†™€Ö

2

›|™‚¬

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

†¬ršŠj•o šŠ¤r¤ro ¤•¤|‹Š

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹ }›¥“Òo

i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹

ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™

i‹‹‰iš‹„¡Óp™|iš‹

ƒØpp ‚™

 ƒØpp ‚™

rҏo¤š

‚‰p ¤•’‹Òš¦–|œ­o’Ö € ‹iœp|Ӛiš‹o  ‚p ¥‰ll•‹¬ € ‹iœp|Ӛiš‹o  ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¤|•˜‹œ¤•‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p }ši’œ†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p l•¤«‰¦†‹š‹¬†‹«•†¤†•‹Ö}­ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö‹’•‹Ö’Ö € ‹iœpiš‹o ¥˜‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¥†¤•‹Ö € ‹iœp‚‹œ“š‹¥„‡Ì܁‡¡iœpiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†š‹Ölœ|¤•ƒ¤‰Ó’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p •‹Ö†•ŠÖ†•š‹Ös € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤‹’sœ¤|ӁsÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|ÖŠ¡œisÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤s•‹Öœ’¤s’ € ‹iœp‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤•i‰™Š € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö’ j ‰œ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ’œol¦ƒ‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö’œol¦ƒ‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


45

3

›|™‚¬

šŠ}™rœišop•“ց’™ +P 2?L!FGL)U?LE(MFLQML ‰•›špoš‰„¡i†™‚‹œ‘™—

rï• ’i  }›¥“Òo

51

•šŠ ƒÊ

¤‹‘xš}‹Ö¥˜ ’™ol‰œŠš‚™{yœ} ‰“šœŠš™Š¥“Òorš}œ’œol¦ƒ‹Ö

l { zœšoiš‹ži‘š “ Ó’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹

i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ ƒ‹˜€š¤pӚ“Óš¬‚‹œ“š‹ ¥˜ƒ‹˜€š‹˜|™‚ˆ¡‰œˆšl …ÍšŠ‚‹œiš‹šoiš‹¤oœ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹„¡Óp™|iš‹…ÍšŠ € ‹iœpiš‹¤oœ

ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™  

„¡Ó•›Šiš‹

}›¥“Òo

 ƒØpp ‚™

rҏo¤š

‚p ¥‰ll•‹¬ € ‹iœp|Ӛiš‹o 

‚p ¨•‚†š‹Ö¤•‹Ö’ € ‹iœp|Ӛiš‹o .PGT?RC#OSGRW'LTCQRMP ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¤|•˜‹œ¤•‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p }ši’œ†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p l•¤«‰¦†‹š‹¬†‹«•†¤†•‹Ö}­ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö‹’•‹Ö’Ö € ‹iœpiš‹o ¥˜‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¥†¤•‹Ö € ‹iœp‚‹œ“š‹¥„‡Ì܁‡¡iœpiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†š‹Ölœ|¤•ƒ¤‰Ó’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p •‹Ö†•ŠÖ†•š‹Ös € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤‹’sœ¤|ӁsÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|ÖŠ¡œisÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤s•‹Öœ’¤s’ € ‹iœp‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤•i‰™Š € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö’ j ‰œ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ‚¤•«†ƒš‹œ‚š’¥lƒƒÉ}™’œol¦ƒ‹Ö € ‹iœp|Ӛiš‹o 

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


46

šŠ¤r¤ro¤•¤|‹Š +P *CC!FWC!FCLEBPG?L ‰•›špoš‰„¡i†™‚‹œ‘™—

rï• ’i  }›¥“Òo

33

•šŠ ƒÊ

‚‹œ“š‹‚™{yœ}’šjšiš‹¤oœ ‰“šœŠš™Š’}‹š€¨l|Ö ƒ‹˜¤’i«•}¥|Ö

l { zœšoiš‹ži‘š

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê “ Ó’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

”Š›‹¥”~¡ ‚‹œ‘™ŠÒ•Š§¤l‹Ÿ•¨‹‰•¥|Ö * (1)‚‹œ‘™¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ’œol¦ƒ‹Ö¨|Óp|˜¤‚Š‚‹œ‘™¬ƒ‹˜¤’œol¦ƒ‹Ö¤‰œ¬•™¬i ‰ˆš†™€Ö * (1)‚‹œ‘™¨‹‰•¥|Ö†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö’œol¦ƒ‹Ö¨|Óp|˜¤‚Š‚‹œ‘™¬ƒ‹˜¤’œol¦ƒ‹Ö¤‰œ¬•™¬i ‰ˆš†™€Ö

4

›|™‚¬

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

Ó•oršŠj•o šŠ¤r¤}«i ¨¦•¤

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹ „¡Ó•›Šiš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹

ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™

}›¥“Òo

ƒØpp ‚™

rҏo¤š

‚p pœs™•œ¤’¤‰ÓÖ € ‹iœp|Ӛiš‹o  ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¤|•˜‹œ¤•‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p }ši’œ†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p l•¤«‰¦†‹š‹¬†‹«•†¤†•‹Ö}­ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö‹’•‹Ö’Ö € ‹iœpiš‹o ¥˜‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¥†¤•‹Ö € ‹iœp‚‹œ“š‹¥„‡Ì܁‡¡iœpiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†š‹Ölœ|¤•ƒ¤‰Ó’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p •‹Ö†•ŠÖ†•š‹Ös € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤‹’sœ¤|ӁsÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|ÖŠ¡œisÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤s•‹Öœ’¤s’ € ‹iœp‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤•i‰™Š € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö’ j ‰œ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ’œol¦ƒ‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö’œol¦ƒ‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


47

5

›|™‚¬

šo’š ri™Ššoš ‰•›špoš‰„¡i†™‚‹œ‘™—

rï• ’i  }›¥“Òo•šŠ ƒÊ

‚™ur‚™{yœ} l{˜†š{œrŠš’}‹Ö¥˜iš‹‚™ur p ”šoi‹{։“šœŠš™Š

‚™ur‰“š‚™{yœ} l{˜†š{œrŠš’}‹Ö¥˜iš‹‚™ur ‰“šœŠš™Š€‹‹‰š’}‹Ö

l { zœšoiš‹ži‘š “ Ó’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹

i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹

ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™

 i † „¡Óp™|iš‹…ÍšŠ‚™ur ¥˜iš‹¤oœ  „¡Ó•›Šiš‹…ÍšŠ‚™ur ¥˜iš‹¤oœ „¡Óp™|iš‹™¬¨ƒ…ÍšŠ‚™ur 2533 ¥˜iš‹¤oœ

ƒØpp ‚™

i‹‹‰iš‹ „¡Ó•›Šiš‹…ÍšŠ‚™ur ¥˜iš‹¤oœ i‹‹‰iš‹

}›¥“Òo

ƒØpp ‚™

rҏo¤š

‚p ¤|•˜‹œ¤•‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p }ši’œ†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p l•¤«‰¦†‹š‹¬†‹«•†¤†•‹Ö}­ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö‹’•‹Ö’Ö € ‹iœpiš‹o ¥˜‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¥†¤•‹Ö € ‹iœp‚‹œ“š‹¥„‡Ì܁‡¡iœpiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†š‹Ölœ|¤•ƒ¤‰Ó’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p •‹Ö†•ŠÖ†•š‹Ös € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤‹’sœ¤|ӁsÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|ÖŠ¡œisÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤s•‹Öœ’¤s’ € ‹iœp‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤•i‰™Š € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö’ j ‰œ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¤l¡rœƒƒÉÜo¤•¤rŠ € ‹iœp|Ӛiš‹j’Òo’œlӚšo¤‹Ÿ• ‚p ¦‹¤s¥•|Öl™‰ƒ˜i‹ o¤†— € ‹iœp|Ӛiš‹j’Òo’œlӚšo¤‹Ÿ• ‚p ¦‹¤s¥•|Öl™‰ƒ˜i‹ o¤†— € ‹iœp|Ӛiš‹j’Òo’œlӚšo¤‹Ÿ•

‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


48

6

›|™‚¬

šŠ¤p’™¦iԘ¤r«o¤“ÒŠ +P (?QML%MF1CLE5CG ‰•›špoš‰„¡i†™‚‹œ‘™—

rï• ’i  }›¥“Òo

36

•šŠ ƒÊ

œ}œš’}‹Ö¥˜iš‹‚™ur‚™{yœ} ¤iŠ‹}œœŠ‰ ‰“šœŠš™Š¤sš¥€‰ƒÑ}™ ’“‹šr•š{šp™i‹

l { zœšoiš‹ži‘š “ Ó’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹ }›¥“Òo

i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹ i‹‹‰iš‹

ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™ ƒØpp ‚™

„¡Óp™|iš‹™¬¨ƒ

ƒØpp ‚™

 ƒØpp ‚™

rҏo¤š

‚‰p ¤•’‹Òš¦–|œ­o’Ö € ‹iœp|Ӛiš‹o  ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¤|•˜‹œ¤•‹Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p }ši’œ†‹«•†¤†•‹Ö}­’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p l•¤«‰¦†‹š‹¬†‹«•†¤†•‹Ö}­ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö‹’•‹Ö’Ö € ‹iœpiš‹o ¥˜‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¥†¤•‹Ö € ‹iœp‚‹œ“š‹¥„‡Ì܁‡¡iœpiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö†š‹Ölœ|¤•ƒ¤‰Ó’Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p •‹Ö†•ŠÖ†•š‹Ös € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤‹’sœ¤|ӁsÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|ÖŠ¡œisÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö|¤•ƒ¤‰ÓÖ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤s•‹Öœ’¤s’ € ‹iœp‚‹œiš‹ ‚p ¨‹‰•¥|Ö¤•i‰™Š € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¨‹‰•¥|Ö’ j ‰œ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


49

53

šŠpœ‹ zœl š™Ö

šŠ¦‹¥|ÖƒØosŸ• Š +P 0MJ?LB.?LE2XC4SG9

35

61

•šŠ ƒÊ

šŠiœ}}œlr™Ö

rï• ’i  }›¥“Òo

7

›|™‚¬

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹

¤‹‘xš’}‹Ö‚™{yœ} œŠš™Š¤‹‘xš’}‹Ö¥˜ ‹™xš’}‹Ö¥“Òo•|• ’“‹šr•{šp™i‹

 “ Ӂ’š‰™u ‚‹œ“š‹€ ‹iœp‰“š‚™{yœ} 0'+-, ’šjšiš‹¤oœ ¨‰Ò‰ ‰“šœŠš™Š¥‰¤r’¤}•‹Ö ’“‹šr•{šp™i‹

"GPCARMPQ!CPRGDGA?RGML.PMEP?K ‹ ҁ "!. 

‚‹œ“š‹€ ‹iœp‚™{yœ} ’šjšiš‹}š| ‰“šœŠš™Š€‹‹‰š’}‹Ö

‚‹œ“š‹€ ‹iœp‰“š‚™{yœ} ’šjš‚‹œ“š‹€ ‹iœp œŠš™Š•œr™‹™sÖ‰‹™xœŠ•‹Öl ƒ‹˜¤’“‹™x•¤‰‹œiš

†š{œrŠš’}‹‚™{yœ} l{˜†š{œrŠš’}‹Ö¥˜iš‹‚™ur p ”šoi‹{։“šœŠš™Š

‚‹œ“š‹€ ‹iœp‰“š‚™{yœ} ’šjš‚‹œ“š‹€ ‹iœp ‰“šœŠš™Š•‹Ö¤«is™’ ƒ‹˜¤’“‹™x•¤‰‹œiš

l { zœšoiš‹ži‘š

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

„¡Óp™|iš‹iš‹o  ’‰šrœil{˜i‹‹‰iš‹ †™zš¤‹‘xiœp‚‹¡¨ §’ҏoš|Ӛ }Қoƒ‹˜¤ iš‹p™|iš‹lš‰’™‰†™€Ö ¡ilӚ’~š‚™

 ƒØpp ‚™ 

 

i‹‹‰iš‹

ƒ‹˜€ši‹‹‰iš‹

 ƒØpp ‚™

 ƒØpp ‚™  ƒØpp ‚™ 

 ƒØpp ‚™ i‹‹‰iš‹•œ’‹˜¥˜ i‹‹‰iš‹}‹p’•‚ i‹‹‰iš‹•œ’‹˜

i‹‹‰iš‹¥˜i‹‹‰iš‹ }‹p’•‚

 

 ƒØpp ‚™

i‹‹‰iš‹•œ’‹˜¥˜ ƒ‹˜€ši‹‹‰iš‹ }‹p’•‚ ¬ƒ‹ži‘š

}›¥“Òo

 ƒØpp ‚™

rҏo¤š

 €šlš‹ ?GBSPGƒ‹˜¤‚‹¡¨ € ‹iœp€šlš‹

‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚‹œ‘™¨Š†‹•’¤†•‹œ}­¥•«|¨s•‹¬p›i™| € ‹iœp|Ӛiš‹o  l{˜i‹‹‰iš‹†™zš¤‹‘xiœp‚‹¡¨ “ÒŠoššo|Ӛ¤‹‘xiœpj•o‹™x‚šƒ‹˜¤‚‹¡¨

‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ i Ò‰‚‹œ‘™¦lӏŠ¡–˜‰•¤}•‹Ö € ‹iœp‹~Š}Ö 

’~š‚™œp™Š¦Š‚šŠ¤‹‘xiœpiš‹l™o € ‹iœpœp™Š¥˜§“Ól›ƒ‹ži‘š !',+'2!M

*RB

€ ‹iœp¬ƒ‹ži‘ššoiš‹¤oœ

‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


50

35

šŠ•¡¥‚‹Ö¦‹‰š‹¬¥‚‹Ö}‹«•oœ‹œ•• +P &S@CPR0MK?PW CPRP?LB4GPGMR

šŠ¤p‹š‹Ö|¦l¤•‹Ö–œ¬ +P %CP?PB!MLMP&C?JW

šo’š‰™Š†œruÖ}‹˜i¡

šo™ˆš†¡‹™†ŠÖ11

12

13

45

42

52

•šŠ ƒÊ

›|™‚¬

rï• ’i  }›¥“Òo

œƒš’}‹Ö‚™{yœ} ¤•iˆš‘š•™oiŒ‘ ‰“šœŠš™Š€‹‹‰š’}‹Ö

œƒš’}‹Ö‰“š‚™{yœ} ¤•iˆš‘š•™oiŒ‘ ‰“šœŠš™Š€‹‹‰š’}‹Ö

‚‹œ“š‹€ ‹iœp‚™{yœ}l{˜‚™ur ‰“šœŠš™Ši‹ o¤†

‚™ur‰“š‚™{yœ} l{˜†š{œrŠš’}‹Ö¥˜iš‹‚™ur ‰“šœŠš™Š€‹‹‰š’}‹Ö

’~šƒØ}Ši‹‹‰š’}‹‚™{yœ} ‰“šœŠš™ŠœŠš™Š|™‚œ ƒ‹˜¤¨•‹Ö¥|Ö

‚‹œ“š‹€ ‹iœp‚™{yœ} ’šjšiš‹p™|iš‹¦‹o¥‹‰¥˜ iš‹ҕo¤¬Š ¦‹o¤‹Šiš‹¦‹o¥‹‰iœŠ•o ƒ‹˜¤’œ’¤s•‹Ö¥|Ö

‚‹œ“š‹€ ‹iœp‚™{yœ} ’šjšiš‹p™|iš‹¦‹o¥‹‰¥˜ iš‹ҕo¤¬Š‹˜“Òšoƒ‹˜¤ ‰“šœŠš™Š¤’Ö’“‹šr•š{šp™i‹

l { zœšoiš‹ži‘š

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, “ Ó

 “ Ӂ’š‰™u 0'+-, ¨‰Ò‰

’™|’ҏiš‹ ~Ÿ•“ Ӂ§‚‹œ‘™ê

Œ›‹Ž™¥–ž‹}¥jž­‹jšƒ…¢ÔƒŒ”›Œ¦Ž™…¢ÔŠž–œ‚›qmƒm¡ŠƒŒ’š€ì|쐚‚€ž­ììj¡Š‰›‡š‚×ìì~Ӗ

lš‰’™‰†™€Ö šol‹•‚l‹™ ‹˜“Òšo„¡Ó‚‹œ“š‹

„¡Ó•›Šiš‹…ÍšŠiš‹¤oœ

 

 

 

„¡Ó•›Šiš‹ …ÍšŠ‹™†Šši‹‚ ll „¡Óp™|iš‹ …ÍšŠ‹™†Šši‹‚ ll „¡Ó•›Šiš‹ …ÍšŠ‹™†Šši‹‚ ll

„¡Ó•›Šiš‹…ÍšŠiš‹¤oœ

 

‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p Š™‰¤‹’¤•‹•o}’Ö•œ¤}•‹Ö¤r™¬¥ € ‹iœp¥‡‹¨r’Ö‹Óš•š“š‹‚‹œiš‹|ҏ ‚p r¡¦•¤s«¦i € ‹iœp¦n‘{š

‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚‰p ¤‰¤p•‹Ö|¤•ƒ¤‰Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ ‚p ¤|s}œ¤r™¬†‹•†¤†•‹Ö}­’Ö € ‹iœp¦‹o¥‹‰¥˜†™zš•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

„¡Ó•›Šiš‹…ÍšŠ†™zš ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö ¦l‹oiš‹ € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ „¡Óp™|iš‹…ÍšŠ†™zš‚p ¡Ó|’Ö¤‚i«•¨Š¥|Ö ’~šƒØ}Ši‹‹‰ € ‹iœp••i¥‚‚¥˜}i¥}Òo•šlš‹ „¡Ó•›Šiš‹…ÍšŠiš‹¤oœ

 ƒØpp ‚™

rÒŠoš ‚‹œ‘™ ƒ‹˜¤ˆ€ ‹iœp

ƒ‹˜€š¤pӚ“Óš…¬ šÍ Š‚‹œ“š‹ ‚‰p ¨‹‰•¥|Ö € ‹iœp•’™o“š‹œ‰‹™†ŠÖ

}›¥“Òo

 ƒØpp ‚™

 

 ƒØpp ‚™

 ƒØpp ‚™

rҏo¤š

ƒ‹˜’‚iš‹{Ö›oš§‹˜Š˜ƒÊŠÓ•“™o


การควบคุมภายใน บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดตระหนักเสมอวาการควบคุมภายในเปนกระบวนการที่สําคัญที่สุด กระบวนการหนึ่ง และการควบคุมภายในที่ดีจะทําใหระบบการทํางานของบริษัทมีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบไดและ สามารถลดหรือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัท จึงไดมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง และจัดใหมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาที่สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน สํานักตรวจสอบภายในของบริษัทเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทําหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการ ปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทและบริษัทยอยเพื่อใหม่นั ใจไดวาหนวยงานเหลานั้นมีการปฏิบัติตามระบบการ ควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว โดยมุงเนนการตรวจสอบภายในเชิงปองกันและใหเกิดประโยชนกับทุกหนวยงานในบริษัท ตลอดจนใหขอเสนอแนะและใหขอมูลเพื่อเปนการสนับสนุนแกผูปฏิบัติงานใหมีการควบคุมภายในที่ดี มีความโปรงใส รวม ถึงการสอบทานความเหมาะสม ตลอดจนประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยผูจัดการสํานักตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบใหคณะกรรมการ ตรวจสอบทราบทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส เพื่อประเมิน ความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในภาพรวมในรอบป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายในไดประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม ของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายภายในที่ดี ประกอบดวย สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี มีการ ประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได มีการควบคุม ระบบงานที่เหมาะสมเพื่อปองกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูลที่ดี มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพอยาง ตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหมีรายงานทางการเงินถูกตองเชื่อถือได ตลอดจนมีการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย ที่เกี่ยวของ ผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบภายในและ ผลการประเมินการควบคุมภายในของผูสอบบัญชีมีความเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการ ดําเนินธุรกิจและทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่กําหนดไว ไมพบขอบกพรองที่เกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายในที่เปนสาระสําคัญ

51


รายงานระหวางกัน ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทและบริษัทยอย ไมมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง คือ ผูถือหุนรายใหญ กรรมการ และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว นอกเหนือจากที่ไดเปดเผยอยูในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินขอ 6 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ การทํารายการระหวางกันของบริษัทดังกลาวขางตนมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ตอบริษัทฯ อีกทั้งยังเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป โดยมีการกําหนดคาตอบแทน คาธรรมเนียม และเงื่อนไขตางๆ อางอิงตามราคาตลาดที่เหมาะสม เชนเดียวกับการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคล หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันดังกลาวไมมีการถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ กับบุคคลอื่นใดที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ รับทราบและเห็นดวยตอการตัดสินใจและการดําเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะผูบริหาร โดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในการทํารายการระหวางกันทั้งหมดในป 2555 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทดังกลาว ไดปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมี ความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทในรายการระหวางกันนั้นๆ จะไมมีสวนรวมในการ พิจารณาอนุมัติรายการดังกลาว เวนแต เปนกรณีที่ไดรับการพิจารณายกเวนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องการ เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวางกันในอนาคต หากบริษัทฯ เห็นวาการเขาทํารายการนั้นๆ จะกอใหเกิดประโยชน สูงสุดตอบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตใหเปนไป ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจการคาทั่วไป ในราคาตลาดที่ยุติธรรม เชนเดียวกับการทํารายการระหวางกันของ บริษัทฯ กับบุคคลหรือธุรกิจอื่นๆ ที่ไมมีความเกี่ยวของกัน บริษัทฯ จะมุงมั่นยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง ทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทยอย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกัน เพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องความเหมาะสมดานราคา และ ความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการดวย

52


ปจจัยความเสี่ยง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ เนื่องจาก ไรมอน แลนด ไมมีนโยบายการซื้อที่ดินเก็บสะสมไวเพื่อรอการพัฒนา เวนแตจะเปนที่ดินที่บริษัทฯ เล็งเห็นวามีศักยภาพสูงในการพัฒนาและราคาอยูในระดับที่เหมาะสมและใหผลตอบแทนคุมคาแกการลงทุนดังนั้น การสรรหาหรือการซื้อที่ดินที่ตั้งอยูในทําเลที่ดี ในราคาที่เหมาะสม จึงเปนความเสี่ยงหลักและเปนปจจัยหลักของ ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เชนกัน บริษัทฯ ไดลดความเสี่ยงในการสรรหาที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการดวยการใชเครือขายหรือเน็ตเวิรกที่กวางขวางของ นายหนาสรรหาที่ดิน (Broker) เว็บไซตของบริษัท กรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ โดยเครือขายหรือเน็ตเวิรก ที่เขมแข็งนี้ชวยใหบริษัทฯ สามารถสรรหาหรือซื้อที่ดินที่ตั้งอยูในทําเลที่ดีในราคาที่เหมาะสมได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลดความเสี่ยงโดยการใหความสําคัญในการทําวิจัยและสํารวจตลาดอยางมาก โดยจากผลการทําวิจัยและสํารวจ ตลาดนี้เองทําใหบริษัทฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเพื่อพิจารณาและลดความเสี่ยงในการซื้อที่ดินไดอยาง มีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ ความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางจะสงผลกระทบตอตนทุนการพัฒนาโครงการ ซึ่ง ไรมอน แลนด ไดลดความ เสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาวัสดุกอสราง โดยสวนใหญ การวาจางผูรับเหมาในสวนของงานโครงสราง จะเปนการวาจางผูรับเหมาเพียงรายเดียวและทําสัญญาการกอสรางแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Construction Contract) สงผลให ไรมอน แลนด สามารถควบคุมตนทุนการกอสรางไดเปนอยางดี นอกจากนี้ เพื่อเปนการ ลดตนทุน ไรมอน แลนด ยังไดจัดซื้อวัสดุกอสรางในบางรายการที่สามารถจัดซื้อจากผูผลิตโดยตรง เชน เหล็ก กระเบื้อง เปนตน ยิ่งไปกวานั้น ในบางกรณี เพื่อเปนการลดความเสี่ยง ไรมอน แลนด ไดกําหนดราคาสงมอบวัสดุ กอสรางไวลวงหนาเพื่อลดความผันผวนของราคาวัสดุกอสรางซึ่งจะสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนการกอสราง นอกจากการผันผวนของราคาวัสดุกอสรางแลว การจัดหาหรือวาจางผูรับเหมาที่มีความสามารถยังเปนอีกปญหา หนึ่ง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอคุณภาพและเวลาการสงมอบงานของโครงการได บริษัทฯ มีแนวทางการบริหาร ความเสี่ยงในสวนนี้อยู 3 วิธี ดังนี้ (1)

ไรมอน แลนด มีระบบการบริหารและตรวจสอบระดับความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการทุกๆ โครงการ ของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มตั้งแตแนวทางกํากับการคัดเลือกผูรับเหมาที่มีความเขมงวด การทดสอบประสิทธิภาพ ของวัสดุกอสรางหลัก (เชน เหล็ก หนาตาง กระจก และอิฐ) การมองหาเทคโนโลยีใหม ซึ่งมุงเนน พัฒนาทั้งทางดานเทคนิคและคุณภาพของวัสดุกอสราง และการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการระบบ การดําเนินงานกอสราง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในดานการบริหารคาใชจาย และการตอรองราคาวัสดุ ในขณะที่คุณภาพของผลิตภัณฑนั้นยังคงเดิมหรือดีขึ้น ทั้งนี้ ในการทําสัญญาวาจางผูรับเหมาในการ กอสรางโครงการของบริษัทฯ สวนใหญนั้น บริษัทฯ จะทําสัญญาในแบบกําหนดราคาเหมารวม (Fixed Lump Sum Price) เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัสดุกอสราง นอกจากนี้ ในบาง กรณีบริษัทฯ จะทําการชําระเงินลวงหนา หากการชําระเงินลวงหนานั้นสามารถลดตนทุนหรือลดความเสี่ยง ของการเพิ่มขึ้นของตนทุนใหบริษัทฯ ได

(2)

ไรมอน แลนด บริหารความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการโดยการจัดจางที่ปรึกษาภายนอก ซึ่งมีความรู ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญโดยตรงสําหรับแตละโครงการของบริษัทฯ โดยหลักเกณฑในการ คัดเลือกที่ปรึกษา จะคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จํานวนของบุคลากรที่มีความสามารถและเปนที่ ยอมรับ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีและอุปกรณที่ทันสมัยมาใชเพื่อทําการควบคุมคุณภาพของงาน และตนทุนการกอสรางใหเปนไปตามที่บริษัทกําหนด รวมถึงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน วิธีการกอสรางที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คณะที่ปรึกษาจะเปนผูเสนอรายชื่อของผูรับเหมาและ/หรือ Supplier ใหกับบริษัทฯ โดยที่ผูจัดการโครงการจะเปนผูควบคุม ติดตามและตรวจสอบรายงานความ คืบหนางานกอสรางของผูรับเหมา ซึ่งรวมถึงการเจรจาตอรองราคาดวย 53


(3)

ในทุกโครงการของบริษัทฯ จะคัดเลือกผูรับเหมาจากบริษัทฯ ชั้นนําที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยหลักการในการคัดเลือกผูรับเหมาประกอบดวย ความสามารถในการเปนผูรับผิดชอบในการบริหาร และกอสรางโครงการแตเพียงผูเดียว การประสานงานในเรื่องของการออกแบบ ความสามารถในการ สงตอหรือประสานงานโดยรวม บุคลากรและทรัพยากรที่พรอมและมีคุณภาพ ทั้งทางดานการเงิน เทคโนโลยี และการบริหารงาน ประวัติการทํางาน และชื่อเสียงที่ไววางใจไดในการสงมอบงานที่เสร็จ สมบูรณภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนด

ความเสี่ยงดานการขาย ระยะเวลาที่ใชในการขายโครงการหนึ่ง ๆ มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภท คอนโดมิเนียมเชน ไรมอน แลนด เนื่องจากระยะเวลาในการขายที่รวดเร็วนั้นจะชวยลดความเสี่ยงทางดานการเงิน และภาระตาง ๆ ที่บริษัทฯ ตองรับผิดชอบตอโครงการนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังทําใหสามารถบริหารความเสี่ยงในการ พัฒนาโครงการไดงายขึ้น เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมของ ไรมอน แลนด มีระยะเวลาในการกอสรางใน แตละโครงการประมาณ 2-4 ป ดังนั้นบริษัทจึงใหความสําคัญในการการบริหารการขาย การควบคุมงานกอสราง ใหเสร็จทันตามกําหนดพรอมสงมอบใหกับลูกคา รวมถึงการบริหารกระแสเงินสด ใหมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได ปรับเปลี่ยนกลยุทธทางการตลาด เพื่อกระตุนยอดขายผานการโฆษณาประชาสัมพันธ และกิจกรรมสงเสริมการขาย อยางเหมาะสมกับสถานะการณ และสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาของบริษัท โดย ไรมอน แลนด ไดจัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธ เพื่อดูแลลูกคา รายงานความคืบหนาโครงการ รวมถึงกระบวนการ เรียกเก็บชําระเงินจากลูกคาอยางเปนระบบ ทั้งนี้จากสภาวะการแขงขันในตลาดอสังหาริมทรัพยในปจจุบัน ความ ผันผวนทางภาวะเศรษฐกิจ เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและความไมแนนอนทางการเมืองที่อาจสงผลกระทบตอ ระยะเวลาในการขายโครงการได ไรมอน แลนด มุงเนนการบริหารความเสี่ยงในการขาย โดยการเลือกสรรทําเลที่ตั้งในการพัฒนาโครงการที่จะตอง ตั้งอยูในทําเลที่ดีและเหมาะสม การสรางชื่อเสียงบริษัทฯ ใหเปนที่ยอมรับ (Brand Building) การริเริ่มแนว ความคิดใหมๆ ในการพัฒนาโครงการ การทําความเขาใจตลาด และการขยายฐานลูกคา บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวา ทําเลที่ดีและเหมาะสมเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการลดความเสี่ยงในการขายโครงการ ดวยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงใหความสําคัญกับการเลือกสรรทําเลที่ดีและเหมาะสม ดวยการทําวิจัยและการศึกษาความเปนไปได อยางละเอียด ซึ่งรวมถึงการประเมินทําเลที่ตั้งของโครงการ สภาพแวดลอม ตลาดและการแขงขัน จํานวนคูแขง กลุมลูกคาเปาหมาย ระบบโครงสรางพื้นฐาน และระบบขนสงสาธารณะ ปจจุบันการสรางชื่อเสียงของบริษทั ฯ (Brand Building) ใหเปนที่ยอมรับนั้นเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น เมื่อบริษัทฯ ไดเปนที่รูจักในฐานะบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพยชั้นนําในตลาดที่อยูอาศัยระดับพรีเมี่ยม และโครงการตางๆ ของ ไรมอน แลนด ไดรับการยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ อันเปนผลมาจากการสงมอบคุณคาของโครงการ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได ซึ่งทําให ไรมอน แลนด มีลูกคาที่กลับมาซื้อโครงการของบริษัทฯ (Repeat Customer) เปนจํานวนมาก โดยลูกคาเหลานี้ไดมองเห็นคุณคาของโครงการของบริษัทฯ ทั้งในแงการซื้อ เพื่ออยูอาศัยเองและในแงของการลงทุน ในอดีตลูกคาประมาณรอยละ 50 ของบริษัทเปนชาวตางชาติ จึงสงผลบริษัทจึงมีความเสี่ยงในดานการขาย หาก ประเทศเหลานั้นประสบปญหาทางดานการเงิน หรือเศรษฐกิจ ดังนั้นในชวง 2-3 ปที่ผานมาบริษัทจึงไดหันมาให ความสําคัญกับตลาดภายในประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะตลาดลูกคาชาวไทยเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนดาน การขาย โดยในป 2555 บริษัทประสบความสําเร็จในการขยายตลาดไปยังลูกคาชาวไทยอยางมากโดยในป 2555 ยอดขายประมาณรอยละ 60 เปนของลูกคาชาวไทย ในขณะเดียวกับบริษัทก็ยังใหความสําคัญกับลูกคาชาวตางชาติ เพิ่มเติม โดยในป 2555 บริษัทไดขยายฐานลูกคาที่ใหกวางขวางขึ้นเนื่องจากกลุมลูกคาหลายประเทศในแถบทวีป ยุโรป ไดลดลงเนื่องจากปญหาวิกฤตทางการเงินและการออนตัวของคาเงิน โดยบริษัทมีลูกคาจากกลุมประเทศ เอเซียซึ่งรวมถึงประเทศ สิงคโปร เกาหลีใต จีน ไตหวัน และรัสเซีย มากขึ้น ทั้งนี้การขยายฐานลูกคาของบริษัท เปนรากฐานในการริเริ่มโครงการใหม ๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนกระบวนการสําคัญที่ทําให บริษัทฯ สามารถลด ความเสี่ยงในการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกคาได เนื่องจากบริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธทาง ธุรกิจใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนารูปแบบโครงการซึ่งตรง กับความตองการของลูกคาได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นวาการขยายฐานลูกคาภายในประเทศจะชวยลด ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรทางเศรษฐกิจในตางประเทศได 54


ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด และระเบียบปฏิบัติของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎกระทรวงที่เกี่ยวของที่มีผลตอการออกแบบอาคาร อาทิ การกําหนดอัตราสวนพื้นที่วางตอพื้นที่อาคาร (Open Space Ratio, OSR) และการกําหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารรวม ตอพื้นที่ดิน (Floor Area Ratio, FAR) ตลอดจนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบขอบังคับของกรมที่ดินและ กรมธนารักษ รวมทั้งขอกําหนดที่เกี่ยวกับใบอนุญาตสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะโครงการอาคารสูงและอาคารขนาด ใหญพิเศษ ซึ่งบริษัทฯ ไดพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว ดวยการติดตามขอมูลการเปลี่ยนแปลงดังกลาวกับ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางใกลชิด ตลอดจนมีการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ โดยพิจารณาตาม กฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติในปจจุบันอยางละเอียด ดังนั้น บริษัทฯ จึงมั่นใจไดวาโครงการตางๆ ของ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยาง เครงครัด นอกจากนี้ ในสวนของการออกแบบเพื่อพัฒนาโครงการ บริษัทฯ ไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย มาปรับใช โดยคํานึงถึงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอีกดวย จากสถานะการณน้ําทวมที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดในประเทศไทยในป 2554 ที่ผานมา ไดสง ผลกระทบตอตลาดอสังหาริมทรัพยเปนอยางมาก แตเหตุการณดังกลาวไมไดมีผลกระทบตอโครงการของบริษัท โดยตรง (แตมีผลกระทบทางออมตอบริษัท) เนื่องจากโครงการของบริษัทเปนโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยูใน ทําเลที่ดีไมโดนน้ําทวม โดยเหตุการณน้ําทวมดังกลาวไดสงผลในทางบวกตอโครงการคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยูในทําเล ที่ดีรวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมในพัทยาดวย ซึ่งโครงการ นอรทพอยท พัทยา และ โครงการ ซายร วงศอมาตย พัทยา และ ยูนิกซ เซาท พัทยา ก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอยางมาก จากเหตุการณภัยภิบัติน้ําทวมดังกลาวอาจทําให รัฐบาล ตองกําหนดนโยบาย หรือดําเนินการเพื่อออกกฏหมาย ระเบียบขอบังคับ การจัดระเบียบผังเมืองใหม เพื่อแกปญหา และรับมือกับสถานะการณน้ําทวมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงอาจสงผลกระทบในการจัดหาทําเล ที่ตั้งเพื่อพัฒนาโครงการใหมในอนาตคของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย ขอกําหนด และระเบียบปฎิบัติของหนวยงานราชการ บริษัทจะทําการติดตามขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางใกลชิด ความเสี่ยงในดานการเงินและความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงในการจัดหาทุนเพื่อพัฒนาโครงการ โดยปกติการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมตองการเงินทุนในชวงแรกคอนขางสูงและตองใชเวลาประมาณ 3 - 5 ป กวาจะไดรับผลกําไรและทุนกลับคืน ดังนั้น ความสามารถของบริษัทฯ ในการเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีตนทุนต่ํา จึงนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของโครงการ ทั้งทางดานผลกําไรและสภาพคลอง โดย บริษัทตองอาศัยศักยภาพเฉพาะตัวในดานการบริหารตนทุน ในภาวะที่ตนทุนมีทิศทางปรับสูงขึ้น ไมวาจะเปนราคา วัสดุกอสราง ราคาที่ดิน รวมถึงการควบคุมคุณภาพของงานกอสรางใหเสร็จทันตามกําหนดเวลา ซึ่งแหลงเงินทุนหลัก ในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพยสวนใหญมี 3 แหลง ไดแก เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และเงินคางวดตามสัญญาจากลูกคา อันไดแก เงินดาวนและเงินโอน ดังนั้น ปญหา สวนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการมักเกิดจากความลาชาในการขาย การไมสามารถจัดเก็บคางวดตาม สัญญาจากลูกคา และการไมไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากสถาบันการเงิน ไรมอน แลนด ไดลดความเสี่ยงในการขายโดยการคัดสรรทําเลที่ดีและเหมาะสม การพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ผสานกับการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จนเปนที่ยอมรับ ทั้งจากในประเทศและในตางประเทศ ตลอดจนความเขาใจในลูกคาซึ่งนําไปสูการขยายฐานลูกคา และ ไรมอน แลนด ไดลดความเสี่ยงจากการไมสามารถจัดเก็บคางวดตามสัญญาจากลูกคาโดยเก็บเงินดาวนในสัดสวนที่สูงกวาคาเฉลี่ย ของอุตสาหกรรม โดยเก็บเงินดาวนประมาณรอยละ 25-40 ของราคาขาย นอกจากนี้ ไรมอน แลนด ไดสรางประวัติการเปนลูกคาชั้นดีและไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินที่ดีมาโดย ตลอดจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแหง ดังนั้น ไรมอน แลนด มั่นใจวาจะไดรับการสนับสนุนดานการเงิน เปนอยางดีเหมือนที่ผานมา รวมทั้ง ไรมอน แลนด ยังมีความสัมพันธที่ดีกับนักลงทุนและ/หรือกองทุนสวนบุคคล หลายแหง ซึ่งใหการสนับสนุนบริษัทฯ ทั้งในการใหเงินทุนและการรวมลงทุนในโครงการตลอดมา 55


ความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย การกูเงินของบริษัทฯ สวนใหญใชอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (floating rate) หรือ MLR ซึ่งอิงกับภาวะการตลาด ดังนั้น ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจึงอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แต อยางไรก็ตาม ความผันผวนดังกลาวมีผลกระทบนอยมากตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แตทั้งนี้ แนวโนมการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย อาจสงผลกระทบทั้งในดานกําลังซื้อ และความสามารถในการขอสินเชื่อ ที่ลดลง ของลูกคาโครงการที่ใชสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนและมีอํานาจในการบริหารบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 JS Asset Management Pte. Ltd. (JS Asset Management) เปนผูถือหุนใหญ ของบริษัทฯ สงผลให JS Asset Management สามารถเขามามีอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ ตลอดจน แตงตั้งตัวแทนเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงสามารถที่จะรวบรวมเสียงสวนใหญในการลงมติผูถือหุน ในเรื่องตางๆ ที่ตองไดรับเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนได แตอยางไรก็ตาม JS Asset Management ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเปนผูมีสวน ไดเสีย และเพื่อใหการบริหารงานและดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดและมีการถวงดุล บริษัทฯ จึง ไดมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขามากํากับดูแล ซึ่งเปนไปตาม หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ความเสี่ยงจากการเขาไปชวยเหลือทางการเงินในบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ไรมอน แลนด ไดใหความชวยเหลือทางการเงินโดยใหกูยืมและค้ําประกันบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่ง อาจ มีความเสี่ยงที่จะทําใหเกิดคาใชจายหรือมีภาระผูกพันถาหากบริษัทยอยหรือบริษัทที่เกี่ยวของไมสามารถชําระคืนหนี้ ได อยางไรก็ตามการใหความชวยเหลือดังกลาว บริษัทฯ ไดจํากัดเฉพาะบริษัทที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมและ บริหารเทานั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกันตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยอยางเครงครัดเพื่อลดความเสี่ยงดานนี้ กลาวคือ บริษัทฯ จะเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนในกรณีที่เขาเกณฑตามที่ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทยกําหนด นอกจากนี้แลวหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยมีสภาพคลองสวนเกิน บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยจะบริหารจัดการ ใหเกิดผลตอบแทนและประโยชนสูงสุดแกกลุมบริษัททั้งทางตรงและทางออมในฐานะที่บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ ดวยการใหกูยืมระหวางกัน ความเสี่ยงจากการไมไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยังมีขาดทุนสะสมเปนจํานวน 712 ลานบาท ทําใหบริษัทไมสามารถจายเงิน ปนผลใหกับผูถือหุนไดตามกฎหมาย โดยผูถือหุนมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินปนผลตามนโยบายเงินปนผลที่ กําหนดจนกวาบริษัทจะลางขาดทุนสะสมไดหมด ความเสี่ยงจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RML-W3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเปนจํานวน 893,840,315 หนวย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้งจํานวนผลกระทบ ตอสวนแบงกําไรตอหุน (Earning Per Share Dilution) และสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) จะลดลงไมเกินรอยละ 20 โดยคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท จํานวน 4,469,280,156 หุน (ทุนจดทะเบียนชําระแลวภายหลังจากที่บริษัทเสนอขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน) 56


ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพ เนื่องจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่ตองพึ่งพาความรูความสามารถของบุคลากรเปนสําคัญ บริษัทฯ จึงสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพเขารวมงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญ ของบุคลากรเหลานี้เปนอยางดี และมีมาตรการในการสรางขวัญและกําลังใจ และใหโอกาสแกพนักงานในการ กาวหนาและพัฒนาทั้งดานสวนตัวและหนาที่การงานอยางตอเนื่อง ดวยการจัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการที่ เหมาะสม และการใหโอกาสในการฝกอบรม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถลดความเสี่ยงในการสูญเสียบุคลากร เหลานี้ได

57


งบการเงิน


รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวยงบแสดง ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่อง อื่นๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง อันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูล ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความ เสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตาม ที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็น ตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนอ งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเห็น ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2556 59


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนในบริษัทย่อย ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สิทธิการเช่า เงินมัดจำ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

60

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

หมายเหตุ

2555

7 16 8 6 9

1,431,262,404 25,100,000 35,247,416 11,294,866,636 628,438,464 106,360,010 3,641,260 78,275,254 13,603,191,444

661,618,586 25,100,000 12,620,106,370 514,025,124 14,657,915 60,322,724 13,895,830,719

771,785,858 25,100,000 701,450,476 609,083,657 3,897,402,759 273,833,572 106,360,010 12,883,814 6,397,900,146

438,296,803 25,100,000 335,655,440 439,005,874 3,347,304,667 304,904,508 14,651,807 10,641,258 4,915,560,357

10

14,670,181 269,275,088 49,939,951 859,080,036 79,166,667 15,368,112 76,781,379 29,248,173 1,393,529,587 14,996,721,031

14,670,181 38,076,330 65,016,499 1,050,084,032 82,500,000 23,954,723 98,913,026 30,404,281 1,403,619,072 15,299,449,791

1,763,964,176 13,715,589 36,430,961 40,296,843 309,730,679 2,454,913 14,651,807 8,969,890 2,190,214,858 8,588,115,004

1,713,964,476 14,670,181 38,076,330 53,487,180 268,209,075 4,723,033 36,789,492 9,995,335 2,139,915,102 7,055,475,459

11 12 13

2554


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม หมายเหตุ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เจ้าหนี้ภาษีเงินได้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หนี้สินหมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้ภาษีเงินได้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมหนี้สิน

2555

2554

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

250,000,000 997,695,403 108,639,117 124,810,452

30,000,000 981,216,091 51,534,353 89,639,738

250,000,000 312,377,302 54,487,490 51,411,877

30,000,000 429,210,233 38,704,881 50,410,948

95,216,218 5,632,446,656 3,494,547,376 57,974,010 50,322,442 10,811,651,674

57,494,746 143,547,441 6,370,082,392 15,000,000 100,510,819 48,306,261 7,887,331,841

2,514,856,612 20,000,000 243,237,855 27,919,720 31,335,637 3,505,626,493

57,494,746 1,526,345,659 15,000,000 567,708,957 33,969,295 2,748,844,719

13

27,172,493

29,614,791

-

-

16 13 18

2,476,700,866 102,914,366 16,913,731 5,507,750 2,629,209,206 13,440,860,880

6,592,229,691 172,021,575 14,097,506 1,081,427 6,809,044,990 14,696,376,831

2,028,544,607 16,913,731 4,934,404 2,050,392,742 5,556,019,235

1,609,059,748 14,097,506 552,929 1,623,710,183 4,372,554,902

14 15

13 17 16 6

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

61


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวม หมายเหตุ ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 4,469,280,156 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 3,250,385,569 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 3,575,424,125 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (31 ธันวาคม 2554: หุ้นสามัญ 3,250,385,569 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินของเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อเงินลงทุน ในบริษัทย่อยเพิ่มในราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย รวมส่วนของผู้ถือหุ้น รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2555

19

19

20

4,469,280,156

3,250,385,569

4,469,280,156

3,250,385,569

3,575,424,125 131,900,646

3,250,385,569 -

3,575,424,125 131,900,646

3,250,385,569 -

(564,048,205)

(564,048,205)

-

-

36,131,233 (1,627,867,875) 1,551,539,924 4,320,227 1,555,860,151 14,996,721,031

36,131,233 (2,123,638,729) 598,829,868 4,243,092 603,072,960 15,299,449,791

36,131,233 (711,360,235) 3,032,095,769 3,032,095,769 8,588,115,004

36,131,233 (603,596,245) 2,682,920,557 2,682,920,557 7,055,475,459

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

62

2554

(หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ กำไรขาดทุน: รายได้ รายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รายได้อื่น รายได้ค่าบริหารโครงการ รายได้ค่าธรรมเนียมการตลาด รายได้ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ดอกเบี้ยรับ อื่น ๆ รวมรายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รวมค่าใช้จ่าย กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายทางการเงิน กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

6 6 6 6

13

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

5,434,819,851 13,741,090

1,151,397,885 12,010,578

426,895,924 8,869,671

1,151,397,885 7,150,098

6,568,589 11,076,626 53,754,703 5,519,960,859

35,904,918 13,299,367 15,632,994 1,228,245,742

52,478,183 86,915,018 49,936,351 41,959,615 16,112,984 683,167,746

30,728,182 89,491,958 31,623,406 17,566,134 9,444,307 1,337,401,970

3,651,031,783 445,095,777 404,657,403 4,500,784,963

818,878,641 202,217,472 374,575,907 1,395,672,020

323,868,777 89,844,254 307,370,846 721,083,877

818,878,641 138,705,021 300,828,287 1,258,411,949

1,019,175,896 1,019,175,896 (260,604,140) 758,571,756 (262,724,067) 495,847,689 495,847,689

(167,426,278) 10,610,535 (156,815,743) (114,710,310) (271,526,053) (208,794,869) (480,320,922) (480,320,922)

(37,916,131) (37,916,131) (75,137,915) (113,054,046) 5,290,056 (107,763,990) (107,763,990)

78,990,021 78,990,021 (81,111,188) (2,121,167) (133,577,988) (135,699,155) (135,699,155)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

63


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม หมายเหตุ การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

กำไรต่อหุ้น กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

64

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

2554

495,770,854 76,835 495,847,689

(474,305,996) (6,014,926) (480,320,922)

(107,763,990)

(135,699,155)

495,770,854 76,835 495,847,689

(474,305,996) (6,014,926) (480,320,922)

(107,763,990)

(135,699,155)

0.14

(0.15)

(0.03)

(0.04)

22


65

131,900,646 131,900,646

3,250,385,569 325,038,556 3,575,424,125

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี เพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

-

ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ

3,250,385,569 3,250,385,569

ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุ

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(564,048,205) (564,048,205)

(242,939,538) (321,108,667) (564,048,205) 36,131,233 36,131,233

36,131,233 36,131,233

(2,123,638,729) 495,770,854 (1,627,867,875)

(1,649,332,733) (474,305,996) (2,123,638,729)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนเกินของเงินลงทุนใน บริษัทย่อยซึ่งเกิดจากการซื้อ เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม ในราคาที่สูงกว่ามูลค่า ตามบัญชีของบริษัทย่อย กำไร (ขาดทุน) สะสม ณ วันที่ซื้อ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินรวม

598,829,868 456,939,202 495,770,854 1,551,539,924

1,394,244,531 (321,108,667) (474,305,996) 598,829,868

รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ

4,243,092 76,835 300 4,320,227

4,149,351 6,108,667 (6,014,926) 4,243,092

ส่วนของ ผู้มีส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ของบริษทั ย่อย

603,072,960 456,939,202 495,847,689 300 1,555,860,151

1,398,393,882 (315,000,000) (480,320,922) 603,072,960

รวม ส่วนของ ผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)


66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

19

3,250,385,569 325,038,556 3,575,424,125

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

3,250,385,569 3,250,385,569

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น ที่ออก และชำระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

131,900,646 131,900,646

ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ

36,131,233 36,131,233

36,131,233 36,131,233

(603,596,245) (107,763,990) (711,360,235)

(467,897,090) (135,699,155) (603,596,245)

กำไร (ขาดทุน) สะสม จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,682,920,557 456,939,202 (107,763,990) 3,032,095,769

2,818,619,712 (135,699,155) 2,682,920,557

รวม

(หน่วย: บาท)


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หน่วย: บาท) งบการเงินรวม 2555 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ ตัดจำหน่ายอุปกรณ์ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น กำไรจากการขายที่ดินรอการพัฒนา ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน รายได้ดอกเบี้ยรับ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (ประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายสำหรับการดำเนินงาน และดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ) กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เงินมัดจำ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

758,571,756

(271,526,053)

(113,054,046)

(2,121,167)

38,569,614 (1,134,609) 2,816,225 (11,076,627)

40,971,317 7,766,065 2,773,599 (10,610,535) 3,385,922 (13,299,367)

27,269,934 (1,084,610) (525,408) 2,816,225 (41,959,615)

30,376,561 7,670,287 2,773,599 3,385,922 (17,566,134)

493,930,870

386,723,236

170,892,147

161,196,506

1,281,677,229

146,184,184

44,354,627

185,715,574

(35,247,416) 1,092,395,607 (114,413,340) (106,360,010) (17,065,455) 8,586,611 135,596

(1,890,737,979) (295,162,674) (2,901,012) (12,626,690) (809,912)

(365,795,036) (550,098,092) 31,070,936 (106,360,010) (1,355,481) 2,268,120 4,933

(67,214,359) 509,448,668 (299,531,684) 444,482 295,000 3,238,619

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

67


บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หน่วย: บาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

งบการเงินรวม 2555 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เงินสดจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน รับดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จ่ายภาษีเงินได้ เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น) เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินรอการพัฒนา เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยและ สิทธิในการเรียกร้องหนี้ เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) จ่ายชำระเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(29,041,683) 55,548,803 35,170,714 (737,635,736) 2,016,591 4,426,323 1,440,193,835 11,076,627 (447,740,990) 36,789,492 (237,778,910) 802,540,054

207,484,424 7,785,204 11,950,775 1,231,389,330 9,692,157 (1,001,342) (588,753,535) 4,814,741 (368,711,611) 11,382,813 (101,578,503) (1,042,846,095)

(140,376,362) 15,130,641 1,000,929 988,510,953 (2,633,658) 4,381,475 (79,896,024) 24,103,485 (157,054,926) 36,789,492 (8,311,828) (184,369,801)

88,396,706 12,847,310 (7,044,702) 428,398,699 5,924,139 (1,094,585) 859,823,867 2,302,248 (119,724,703) 11,325,493 (14,651,807) 739,075,098

(18,438,952) 2,079,709 -

(12,710,580) 16,187,477 (315,499,700)

(152,221,653) 1,480,000 (12,358,815) 2,029,709 (49,999,700)

2,890,700 (11,791,773) 16,187,477 (315,499,704)

(16,359,243)

(201,341,041) 10,226,693 (503,137,151)

(211,070,459)

(280,000,000) (588,213,300)

220,000,000 (635,981,449) (57,494,746)

1,787,418,507 (160,631,346)

220,000,000 (315,000,000) 424,484,859 (57,494,746)

315,000,000 (193,725,819) (160,631,346)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

456,939,202 (16,536,993) 769,643,818 661,618,586 1,431,262,404

1,626,787,161 80,803,915 580,814,671 661,618,586

456,939,202 728,929,315 333,489,055 438,296,803 771,785,858

(39,357,165) 111,504,633 326,792,170 438,296,803

ข้อมูลกระแสเงินสดที่เปิดเผยเพิ่มเติม รายการที่ไม่ใช่เงินสด: โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

232,844,127

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 68

2554


บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

1.

ขอมูลทั่วไป บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนา ในประเทศไทย โดยมี IFA Hotels & Resorts 3 Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศคูเวต เปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 62 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ชั้น 22 หอง 2201-3 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2556 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯเปลี่ยนเปน JS Oil Pte Ltd. ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร

2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี

69


2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม ก)

งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น ในประเทศ

อัตรารอยละ ของการถือหุน 2555 2554 รอยละ รอยละ 98.59 98.59 95.00 95.00 99.84 99.84

บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด แพลนเนอร จํากัด บริษัท เดอะ ริเวอร จํากัด และบริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 88.99 และถือทางออมโดยบริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด รอยละ 10.85) บริษัท ไรมอน แลนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด พารค วิว ดีเวลลอปเมนส จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด รีสอรทส จํากัด บริษัท นอรทพอยท พีอารซี จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 89.8 และถือทางออมโดยบริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด รอยละ 10.2) (2554: ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 49 และถือทางออมโดยบริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด รอยละ 51) บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด

พัฒนาอสังหาริมทรัพย วางแผนและบริหารจัดการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ไทย ไทย ไทย

เลิกกิจการ เลิกกิจการ

ไทย ไทย

99.99

99.99

ลงทุนและใหบริการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ไทย ไทย ไทย ไทย

99.93 99.99 99.99 99.99

99.93 99.99 99.99 99.99

พัฒนาอสังหาริมทรัพย ใหบริการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ไทย ไทย ไทย ไทย

99.99 99.94 99.99 99.99

99.99 99.94 -

ในเดือนพฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด เปนจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ100 บาท รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนทางตรงในบริษัทยอย ดังกลาวเพิ่มจากรอยละ 49.0 เปนรอยละ 89.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว ในเดือนพฤศจิกายน 2555 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด โดยบริษัทฯถือหุน ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทฯไดจัดตั้งบริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด โดยบริษัทฯถือหุน ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว 70


ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯ มีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แลว จ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิ ของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไร หรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม 2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตาม วิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซึ่งมีผลบังคับใช สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผย 2552) ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง กับกิจกรรมดําเนินงาน ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ ตีราคาใหม ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของ ผูถือหุน ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ สําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได กอนวันที่มีผลบังคับใช

71


นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและ การตีความมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้ วันที่มีผลบังคับใช แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและ การรับโอนสินทรัพยทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การตีความมาตรฐานการรายงาน ทางการเงินฉบับที่ 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัทฯและบริษัทยอย สวนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 อยูระหวางการ ประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช ซึ่งยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้

4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย รายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยรับรูเปนรายไดทั้งจํานวนเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและ ผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญใหกับผูซื้อแลว รายไดคาเชาและคาบริการที่เกี่ยวของ รายไดจากคาเชาหองและคาบริการที่เกี่ยวของในอาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัยจะรับรูเปนรายได ตามเกณฑสิทธิ ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 4.2 ตนทุนการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย ในการคํานวณหาตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมด เกิดขึ้นตามเกณฑราคาขาย 4.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้น ที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 72


4.4 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา จากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 4.5 ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ มูลคาโครงการ โดยมีรายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้ ที่ดิน

- บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกราคาทุนของที่ดินโดยแยกตามแตละโครงการ

งานระหวางกอสราง

- ตนทุนงานระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนคาออกแบบ ตนทุนงานกอสราง ตนทุนงานสาธารณูปโภคสวนกลางและดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนของ โครงการ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนคาออกแบบ คากอสรางและ งานสาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง

4.6 ตนทุนการกูยืม ตนทุนการกูยืมของเงินกูยืมที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางโครงการตางๆ ที่ตองใชระยะเวลานานในการ ทําใหอยูในสภาพพรอมที่จะขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของโครงการจนกวาโครงการนั้นจะเสร็จสมบูรณ ตามที่มุงประสงคหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการดําเนินการพัฒนาตอไป สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปน คาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 4.7 เงินลงทุน ก) เงินลงทุนในการรวมคาที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ข) เงินลงทุนในบริษัทยอย และการรวมคาที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 4.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ คาเผื่อการดอยคา (ถามี) คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให ประโยชนโดยประมาณ 20 ป และ 24 ป ตามอายุสิทธิการเชาคงเหลือ คาเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงานบริษัทฯรับรู ผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไร หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

73


4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อ การดอยคาของสินทรัพย คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร อาคารตัวอยางชั่วคราว เครื่องตกแตง ติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ

20 3 3, 5 5

ป ป ป ป

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการ จําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 4.10 สิทธิการเชาและคาตัดจําหนาย สิทธิการเชาแสดงมูลคาตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายของสิทธิการเชา คํานวณจากราคาทุนของสิทธิการเชาโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มสี ิทธิออกเสียงโดย ทางตรงหรือทางออมทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือ พนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 4.12 สัญญาเชาระยะยาว สัญญาเชาอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือ เปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพย ที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระ ผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึก ในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิด คาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา สัญญาเชาอาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอน ไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจาย ในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

74


4.13 เงินตราตางประเทศ รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 4.14 การดอยคาของสินทรัพย ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณและ สินทรัพยอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการ ดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการ กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบนั โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคา ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากัน ไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 4.15 ผลประโยชนของพนักงาน ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและโครงการสะสมหุนสําหรับ พนักงานบริษัทฯจดทะเบียนเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โครงการสมทบเงิน บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม และเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก สินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง บริษัทฯถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลด แตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการ ประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 75


ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน 4.16 ภาษีเงินได ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทฯและบริษทั ยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี ของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่ เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง ภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบ ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา บริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวน มาใชประโยชน บริษัทฯและบริษทั ยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่ เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและ การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้ สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการ ที่สําคัญมีดังนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการ ใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวน อายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและ บันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

76


สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอ ที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวา บริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณา ถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้น เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน คดีฟองรอง บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารไดใช ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและเชื่อมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมได บันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) รายไดคาบริหารโครงการ รายไดคาธรรมเนียมการตลาด รายไดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจาย รายการธุรกิจกับกิจการที่ควบคุมรวมกัน ดอกเบี้ยรับ รายไดคาธรรมเนียมการตลาด รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของโดยมีกรรมการรวมกัน) คาบริการจาย รายการธุรกิจกับกรรมการและพนักงาน รายไดจากการขายหนวยในอาคาร ชุดพักอาศัย

งบการเงินรวม 2555 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

(หนวย: ลานบาท) นโยบายการกําหนดราคา

31 ตามที่ระบุในสัญญา 54 ราคาเทากับบุคคลภายนอก 32 อัตรารอยละ 1 ตอป ของภาระ ค้ําประกันคงคางถัวเฉลี่ย 7 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 - 10 ตอป 24 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และ MLR ถัวเฉลี่ย-0.75 ตอป (2554: อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป)

-

-

52 80 50

-

-

35 14

-

8 30

-

8 อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอป 30 ราคาเทากับบุคคลภายนอก

9

2

1

1 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

15

-

-

- ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

77


ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีอ้ ่นื กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8) บริษัทยอย - บริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด - บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด - บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ชะอํา แคมปส ซิต้ี จํากัด หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ เจาหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 15) ผูถือหุนใหญ - IFA Hotels & Resorts 3 Ltd. บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเมนท จํากัด

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

งบการเงินรวม 2555 2554 -

-

669,972 28,808 2,670

314,115 21,540 -

-

19,200 (19,200) -

701,450

19,200 (19,200) 335,655

29,983

29,983

-

-

5,850 35,833

564 30,547

135 135

41 41

เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากกิจการที่เกี่ยวของกัน - กรรมการและพนักงาน 15,294 - บริษัทที่เกี่ยวของกัน (มีกรรมการรวมกัน) 11,808 27,102

3,712 34,541 38,253

10,111 11,808 21,919

6,962 6,962

เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน ยอดคงคางของเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ และเงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจาย ระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และรายการเคลื่อนไหว มีรายละเอียดดังนี้ (หนวย: พันบาท) งบการเงินรวม

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันและ ดอกเบี้ยคางรับ บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ชะอํา แคมปส ซิต้ี จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ

78

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

427,319 401,996 (829,315) -

เพิ่มขึ้น ระหวางป

ลดลง ระหวางป

-

(427,319) (401,996) 829,315 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

-


เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยคางรับ บริษัทยอย - บริษัท ไรมอน แลนด พร็อพเพอรต้ี จํากัด เงินใหกูยืม - บริษัท ไรมอน แลนด พารค วิว ดีเวลลอปเมนส จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ - บริษัท ไรมอน แลนด รีสอรทส จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ - บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ - บริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ - บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ - บริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ บริษัทที่เกี่ยวของกัน - บริษัท ชะอํา แคมปส ซิตี้ จํากัด เงินใหกูยืม ดอกเบี้ยคางรับ หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สุทธิ เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยคางจาย บริษัทยอย - บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด เงินกูยืม ดอกเบี้ยคางจาย - บริษัท ตากสิน พร็อพเพอรต้สี  จํากัด เงินกูยืม ดอกเบี้ยคางจาย

(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

เพิ่มขึ้น ระหวางป

ลดลง ระหวางป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

285,500

-

-

285,500

16,700 1,178

799

(1,700) -

15,000 1,977

6,060 576

4,600 470

(260) (13)

10,400 1,033

294,500 110,358

20,000 16,601

(108,922) (61,497)

205,578 65,462

-

300,000 4,626

(300,000) (4,626)

-

-

300,000 12,808

(12,808)

300,000 -

256,899 87,850

-

-

256,899 87,850

427,319 401,996 1,888,936 (1,449,930) 439,006

659,904 659,904

(427,319) (401,996) (1,319,141) 829,315 (489,826)

1,229,699 (620,615) 609,084

182,500 55,248

5,490

-

182,500 60,738

315,000 14,961 567,709

8,490 13,980

(315,000) (23,451) (338,451)

243,238

79


คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ (หนวย: ลานบาท) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 2555 2554 ผลประโยชนระยะสั้น 97 52 97 52 ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1 1 1 1 รวม 98 53 98 53 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวใน หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 16 และ 24.3 ลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคางรับจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน ในปปจจุบัน บริษัทฯตัดจําหนายลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้น และดอกเบี้ยคางรับจากบริษัท ชะอํา แคมปส ซิตี้ จํากัด ซึ่งบริษัทฯเคยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลวทั้งจํานวน ออกจากบัญชี ดังกลาวเปนหนี้สูญ รวมเปนจํานวนเงิน 849 ลานบาท เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.0 - 7.5 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯทําสัญญาเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย ดังตอไปนี้ ก) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินใหกูยืมแกบริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด ในวงเงินจํานวน 1,535 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละ 1.75 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ข) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินใหกูยืมแกบริษัท ไรมอน แลนด รีสอรทส จํากัด ในวงเงินจํานวน 5 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ค) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินใหกูยืมแกบริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ในวงเงินจํานวน 200 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ง) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินใหกูยืมแกบริษัท ตากสิน พร็อพเพอรตี้ส จํากัด ในวงเงินจํานวน 300 ลานบาท เงินใหกูยืมดังกลาวไมมีหลักประกัน คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR ถัวเฉลี่ยลบรอยละ 0.75 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม

80


เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย เงินกูยืมจากบริษัทยอย เปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MLR ถัวเฉลี่ยลบรอยละ 0.75 และรอยละ 3 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นกับบริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด จากอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป เปนรอยละ 3 ตอป

7.

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด เงินฝากธนาคาร รวม

งบการเงินรวม 2555 2554 290 540 661,079 1,430,972 661,619 1,431,262

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 105 165 771,681 438,132 771,786 438,297

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.50 ถึง 2.25 ตอป (2554: รอยละ 0.50 ถึง 1.25 ตอป)

8.

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน ลูกหนี้อ่นื - กิจการที่เกี่ยวของกัน ลูกหนี้อ่นื - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่นื

9.

-

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 701,450 335,655 701,450 335,655

งบการเงินรวม 2555 2554 4,639,472 11,868,334 751,772 6,655,395 11,294,867 12,620,106

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 3,463,281 2,600,376 434,122 746,929 3,897,403 3,347,305

งบการเงินรวม 2555 2554 10,266 24,981 35,247

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ที่ดินและสิ่งปลูกสรางระหวางพัฒนา ที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่พัฒนาแลว รวม

ในระหวางป 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกตนทุนการกูยืมจํานวนประมาณ 275 ลานบาท และ 345 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 105 ลานบาท และ 90 ลานบาท ตามลําดับ) เปนสวนหนึ่งของตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีอัตราตั้งขึ้นเปนราคาทุนของ ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยประมาณรอยละ 7 ตอป (2554: รอยละ 7 ตอป) 81


บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินไปจดจํานองไวกับธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยจากธนาคารและสถาบันการเงิน

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ บริษัท

บริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด แพลนเนอร จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด พารค วิว ดีเวลลอปเมนส จํากัด บริษัท เดอะ ริเวอร จํากัด และบริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 88.99 และถือทางออมโดยบริษัท คอนเท็มโพรารี่ พร็อพเพอรตี้ จํากัด รอยละ 10.85) บริษัท ไรมอน แลนด รีสอรทส จํากัด บริษัท นอรทพอยท พีอารซี จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด (ถือหุนโดยบริษัทฯรอยละ 89.8 และทางออม โดยบริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด รอยละ 10.2) (2554: ถือหุนโดยบริษัทฯ รอยละ 49 และทางออมโดยบริษัท ไรมอน แลนด เรสซิเดนซ จํากัด รอยละ 51) บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด เซอรวิสเซส จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด รวม หัก: คาเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ

ทุนเรียกชําระแลว 2555 2554

(หนวย: พันบาท) ราคาทุน 2555 2554

200,000 2,000 100,000

196,126 1,900 100,000

196,126 1,900 100,000

สัดสวนเงินลงทุน 2555 2554 รอยละ รอยละ 200,000 98.59 98.59 2,000 95.00 95.00 100,000 99.99 99.99

1,232,030

1,232,030

99.84

99.84

1,121,994

1,121,994

250 2,500 10,000 50,000

250 2,500 10,000 10,000

99.93 99.99 99.99 99.99

99.93 99.99 99.99 99.99

250 2,500 5,099 40,000

250 2,500 5,099 -

500,000 500 5,000 5,000

500,000 500 -

99.99 99.94 99.99 99.99

99.99 99.94 -

390,695 500 5,000 5,000 1,869,064 (105,099)

390,695 500 1,819,064 (105,099)

1,763,965

1,713,965

บริษัทฯไดนําหุนสามัญของบริษัท เดอะ ริเวอร จํากัด และบริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท จํากัด ไปวางเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทยอย

82


บริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด ไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ลานบาท เปน 50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 400,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 โดยเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดลงทุนซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไรมอน แลนด ยูนิกซ จํากัด เปนจํานวน 400,000 หุน มูลคาหุนละ100 บาท รวมเปนเงินจํานวน 40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกลาว ทําใหบริษัทฯมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว เพิ่มจากรอยละ 49.0 เปนรอยละ 89.8 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอยดังกลาว บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด ซึ่งมี ทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯลงทุนในหุนสามัญจํานวน 99,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกลาว บริษัท ไรมอน แลนด เอกมัย จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน โดย บริษัทฯไดจายชําระคาหุนเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด ซึ่งมี ทุนจดทะเบียนจํานวน 10 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯลงทุนในหุนสามัญจํานวน 99,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังกลาว บริษัท ไรมอน แลนด สุขุมวิท จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน โดย บริษัทฯไดจายชําระคาหุนเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท (สิงคโปร) จํากัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556 บริษัทฯไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ไรมอน แลนด ดีเวลลอปเมนท (สิงคโปร) จํากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 2 ดอลลารสิงคโปร แบงเปนหุนสามัญ 2 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 ดอลลารสิงคโปร โดยบริษัทฯลงทุนในหุนสามัญจํานวน 2 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของ ทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว

83


11. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้ (หนวย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

ที่ดินและอาคารใหเชา งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554: ราคาทุน หัก คาเสื่อมราคาสะสม มูลคาตามบัญชี - สุทธิ

286,322 (17,047) 269,275

53,478 (17,047) 36,431

53,478 (15,402) 38,076

53,478 (15,402) 38,076

การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับป 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้

มูลคาตามบัญชีตนป โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพยมาจาก ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย คาเสื่อมราคา มูลคาตามบัญชีปลายป

งบการเงินรวม 2555 2554 38,076 39,724 232,844 (1,645) 269,275

(1,648) 38,076

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 38,076 39,724 (1,645) 36,431

(1,648) 38,076

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดโอนอาคารที่สรางเสร็จแลว ซึ่งบันทึกอยูในตนทุน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมาเปนอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน เปนจํานวนเงิน 233 ลานบาท โดยบริษัทยอยอยูระหวางประเมินมูลคายุติธรรมของอาคารดังกลาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อาคารสํานักงานใหเชาแหงหนึ่งมีมูลคาตามบัญชีคงเหลือ 36 ลานบาท (2554: 38 ลานบาท) มีมูลคายุติธรรม เปนจํานวนเงิน 72 ลานบาท (2554: 72 ลานบาท) ซึ่งประเมิน โดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑเปรียบเทียบกับขอมูลตลาด (Market Approach) บริษัทฯไดนําอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทั้งจํานวนไปจดจํานองเพื่อเปนหลักประกันเงินกูยืมจากธนาคาร และสถาบันการเงิน

84


12.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หนวย: พันบาท)

งบการเงินรวม ที่ดินและ สวนปรับปรุง ที่ดิน ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 13,388 ซื้อเพิ่ม จําหนาย/ ตัดจําหนาย อุปกรณของบริษัทยอย ณ วันซื้อกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 13,388 ซื้อเพิ่ม จําหนาย/ ตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 13,388 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับป คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย/ ตัดจําหนาย คาเสื่อมราคาของอุปกรณของ บริษัทยอย ณ วันซื้อกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับป คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย/ ตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาเผื่อการดอยคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 13,288 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 13,288 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 13,288 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 100 คาเสื่อมราคาสําหรับป 2554 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารทั้งจํานวน) 2555 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารทั้งจํานวน)

อาคารและ สวนปรับปรุง อาคาร

เครื่องตกแตง และติดตั้ง

88,369 (30,000) 58,369 58,369

62,508 9,262 (2,859) 3,924 72,835 4,564 77,399

20,954 2,129 (892) 1,314 23,505 6,126 (523) 29,108

30,007 1,319 (6,005) 2,750 28,071 7,749 (4,867) 30,953

215,226 12,710 (39,756) 7,988 196,168 18,439 (5,390) 209,217

17,740 15,201

38,719 11,867

14,801 2,724

18,219 5,213

89,479 35,005

(7,081)

(1,898)

(819)

(6,005)

(15,803)

25,860 13,799

1,783 50,471 9,516

751 17,457 3,327

1,741 19,168 5,928

4,275 112,956 32,570

39,659

59,987

(510) 20,274

(3,934) 21,162

(4,444) 141,082

4,907 4,907 4,907

-

-

-

18,195 18,195 18,195

65,722 27,602 13,803

23,789 22,364 17,412

6,153 6,048 8,834

11,788 8,903 9,791

107,552 65,017 49,940

อุปกรณ สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

35,005 32,570

85


(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่ดินและ อาคารและ สวนปรับปรุงที่ สวนปรับปรุง ดิน อาคาร ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซื้อเพิ่ม จําหนาย/ ตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซื้อเพิ่ม จําหนาย/ ตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาเสื่อมราคาสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับป คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย/ ตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คาเสื่อมราคาสําหรับป คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย/ ตัดจําหนาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คาเผื่อการดอยคา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

เครื่องตกแตง และติดตั้ง

อุปกรณ สํานักงาน

ยานพาหนะ

รวม

13,388 13,388 13,388

88,369 (30,000) 58,369 58,369

44,041 9,621 (2,493) 51,169 1,296 52,465

15,174 2,170 (892) 16,452 3,314 (267) 19,499

19,540 (6,005) 13,535 7,749 (4,867) 16,417

180,512 11,791 (39,390) 152,913 12,359 (5,134) 160,138

-

17,740 15,201

27,661 8,001

11,508 1,664

12,111 2,877

69,020 27,743

-

(7,081) 25,860 13,799

(1,627) 34,035 5,829

(819) 12,353 1,955

(6,005) 8,983 3,021

(15,532) 81,231 24,604

-

39,659

39,864

(254) 14,054

(3,935) 8,069

(4,189) 101,646

13,288 13,288 13,288

4,907 4,907 4,907

-

-

-

18,195 18,195 18,195

100

65,722

16,380

3,666

7,429

93,297

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

100

27,602

17,134

4,099

4,552

53,487

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

100

13,803

12,601

5,445

8,348

40,297

คาเสื่อมราคาสําหรับป 2554 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารทั้งจํานวน)

27,743

2555 (รวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหารทั้งจํานวน)

24,604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณและยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อม ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม ของสินทรัพยดังกลาว มีจํานวนเงินประมาณ 60 ลานบาท (2554: 41 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 45 ลานบาท 2554: 40 ลานบาท)

86


13. ภาษีเงินได คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สรุปไดดังนี้

ภาษีเงินไดปจจุบัน: ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี: ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง อัตราภาษี คาใชจายภาษีเงินไดท่แี สดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม 2555 2554

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

140,481 346

170,995 (6,462)

36,232 -

(9,293)

79,796

(234,122)

(50,656)

8,767

42,101 262,724

278,384 208,795

9,134 (5,290)

134,104 133,578

การกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับอัตรา ภาษีที่ใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถแสดงไดดังนี้

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล คูณอัตราภาษี รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการ เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ผลกระทบทางภาษีสําหรับ: การตัดรายการระหวางกัน สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีท่ไี มรับรูในระหวางป - ผลขาดทุนทางภาษีของบริษัทยอย - คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ คาใชจายที่ไมสามารถนํามาหักภาษีได รวม คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม 2555 2554 758,572 (271,526) 23% 30%

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (113,054) (2,121) 23% 30%

174,472 346 42,101

(81,458) (6,462) 278,384

(26,002) 9,134

(636) (9,293) 134,104

(10,704)

(9,218)

-

-

12,756 22,345 45,805 262,724

12,107 8,339 7,103 18,331 208,795

11,578 11,578 (5,290)

8,339 1,064 9,403 133,578

87


สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวยรายการดังตอไปนี้

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินรับลวงหนาและตนทุนโครงการจากการรับรู รายไดทางบัญชีที่แตกตางจากทางภาษี รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สวนเกินมูลคาตนทุนโครงการ รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

งบการเงินรวม 2555 2554

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

85,579 3,383 23,020 135,723

95,517 2,820 23,020 135,723

3,383 23,020 135,723

19,372 2,820 23,020 135,723

611,375 859,080

793,004 1,050,084

147,605 309,731

87,274 268,209

102,914 102,914

172,022 172,022

-

-

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน รอยละ 23 ในป 2555 และเปนรอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมี พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสําหรับ ป 2555-2557 บริษัทฯและบริษัทยอยไดสะทอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว ในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามที่แสดงไวขางตนแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและขาดทุนทาง ภาษีที่ยังไมไดใช 306 ลานบาท (2554: 536 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 12 ลานบาท 2554: 222 ลานบาท) ที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯและบริษัทยอยอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผล แตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได บริษัทยอยแหงหนึ่งไดแบงชําระภาษีเงินไดคางจายสําหรับป 2553 และ 2554 ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2557 และแบงชําระภาษีเงินไดคางจายสําหรับครึ่งป 2555 ไปจนถึงเดือนเมษายน 2557 ซึ่งแสดงเปน “เจาหนี้ภาษีเงินได” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

14. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินจํานวน 250 ลานบาท (2554: 30 ลานบาท) มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงราคาตลาด โดยมีกําหนดชําระคืนในเดือนมกราคม 2556

88


15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน เจาหนี้อ่นื - กิจการที่เกี่ยวของกัน เจาหนี้อ่นื - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื

งบการเงินรวม 2555 2554 655,313 798,808 35,833 30,547 306,549 151,861 997,695 981,216

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 157,630 278,513 135 41 154,612 150,656 312,377 429,210

16. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกูยืมระยะยาว หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม 2555 2554 5,971,248 6,607,230 (3,494,547) (15,000) 2,476,701 6,592,230

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 2,048,545 1,624,060 (20,000) (15,000) 2,028,545 1,609,060

บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูหลายสัญญารวม 12,088 ลานบาท (2554: 9,770 ลานบาท) (งบการเงิน เฉพาะบริษัทฯ: 4,992 ลานบาท 2554: 3,090 ลานบาท) คิดดอกเบี้ยในอัตราที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ย เงินใหกูยืมขั้นต่ําของธนาคาร (MLR) โดยมีเงื่อนไขการชําระคืนเมื่อมีการโอนหนวยในอาคารชุดใหแกลูกคา ที่ซื้อตามที่กําหนดในสัญญาและตองชําระคืนเงินตนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 (2554: เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 (2554: เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนกันยายน 2558)) เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันโดยการจํานองหนวยในอาคารชุดพักอาศัยในโครงการชุด พักอาศัย ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางในโครงการอาคารชุด ที่ดินและอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน การ โอนสิทธิการรับผลประโยชนในสัญญาจะซื้อจะขายในอาคารชุดพักอาศัยของโครงการ การโอนสิทธิ การรับผลประโยชนในกรมธรรมประกันภัยของโครงการ การโอนสิทธิการรับผลประโยชนจากการค้ําประกัน ผลงานตามสัญญาผูรับเหมาหลักในโครงการ เงินฝากธนาคารของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท การโอนสิทธิในบัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิการเชา การจดจํานําใบหุนของบริษัทยอย และการค้ําประกัน โดยบริษัทฯและบริษัทยอย ภายใตสัญญาเงินกูยืมของบริษัทฯ บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุใน สัญญา เชน การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนใหเปนไปตามสัญญา เปนตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 5,349 ลานบาท (2554: 3,039 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 2,852 ลานบาท 2554: 1,409 ลานบาท)

89


บริษัท ไรมอน แลนด จํากัด (มหาชน) 1. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจํานวน 2 ฉบับกับธนาคารใน ประเทศแหงหนึ่ง โดยไดรับวงเงินกูดังตอไปนี้ -

วงเงินจํานวน 867 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวเดิมจากธนาคารอื่น เพื่อซื้อที่ดินแหงหนึ่ง และเพื่อใชเปนคาใชจายในการซื้อที่ดินและใชในการดําเนินกิจการ

-

วงเงินจํานวน 1,365 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวที่เปนคาที่ดินของโครงการของ บริษัทยอยแหงหนึ่ง และเพื่อใชในการกอสรางและเปนเงินทุนหมุนเวียนในโครงการของ บริษัทยอยนั้น

2. เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ แหงหนึ่ง วงเงิน 50 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ บริษัท ตากสิน พร็อพเพอตี้ส จํากัด (บริษัทยอยของบริษัท เดอะ ริเวอร จํากัด) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ตากสิน พร็อพเพอตี้ส จํากัด (บริษัทยอย) ไดทําสัญญาเงินกูยืม ระยะยาวใหมกับกลุมผูใหกูใหมซึ่งประกอบดวยธนาคารพาณิชยในประเทศ 2 แหง โดยเปลี่ยนวงเงินกู จากจํานวน 5,480 ลานบาท เปนจํานวน 6,026 ลานบาท เพื่อชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารเดิม เพื่อจายชําระคืนเงินกูยืมแกบริษัทฯ เพื่อนําไปใชในการกอสรางและเงินทุนหมุนเวียนโครงการของ บริษัทยอย และ เพื่อใชเปนเงินทุนในการจัดหาที่ดินเพิ่มเติมของกิจการที่เกี่ยวของกัน

17. เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจากลูกคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัยกับ ผูจะซื้อรายใหญ 2 ราย (ผูซื้อในประเทศ 1 ราย ผูซื้อตางประเทศ 1 ราย) โดยมีมูลคาสัญญารวมประมาณ 357 ลานบาท (2554: 953 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 57 ลานบาท 2554: 342 ลานบาท) และไดรับเงินมัดจํารวมเปนจํานวนเงิน 83 ลานบาท (2554: 228 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 18 ลานบาท 2554: 108 ลานบาท) ซึ่งแสดงรวมอยูภายใตหัวขอ “เงินมัดจําและเงินรับลวงหนาจาก ลูกคา” ในงบแสดงฐานะการเงิน สัญญาดังกลาวบริษัทฯผูกพันที่จะชวยขายตอแทนในราคาที่ตกลงและ มีทางเลือกใหกับผูจะซื้อในการขายตอหนวยในอาคารชุดพักอาศัยดังกลาวบางสวนใหกบั ผูถือหุนใหญของ บริษัทฯ ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยไดคืนเงินมัดจํารับทั้งหมดใหแกผูจะซื้อรายใหญ 2 ราย ดังกลาวแลว เนื่องจากสัญญาดังกลาวสิ้นสุดการผูกพันที่จะชวยขายตอ และผูจะซื้อยกเลิกสัญญาขาย หนวยในอาคารชุดพักอาศัยดังกลาว

90


18. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงไดดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป ตนทุนบริการในปจจุบัน ตนทุนดอกเบี้ย ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนปลายป

(หนวย: พันบาท) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 14,098 10,712 2,252 2,958 564 428 16,914 14,098

คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้

ตนทุนบริการในปจจุบัน ตนทุนดอกเบี้ย รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน

2555 2,252 564 2,816

(หนวย: พันบาท) 2554 2,958 428 3,386

คาใชจายดังกลาวรับรูในคาใชจายในการบริหารทั้งจํานวน สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 4 4 4 4

19. ทุนเรือนหุน 19.1 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัทฯ ไดมีมติในเรื่องดังตอไปนี้ ก) อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 893,856,031 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา ซึ่งใบสําคัญแสดงสิทธินี้มีอายุ 3 ปนับตั้งแต วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน โดยมี ราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 2.75 บาท ข) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 1,218,894,587 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 1,218,894,587 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากจํานวน 3,250,385,569 บาท (หุนสามัญ 3,250,385,569 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) เปน 4,469,280,156 บาท (หุนสามัญ 4,469,280,156 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท) โดยอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ -

หุนสามัญจํานวน 325,038,556 หุน เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 91


-

หุนสามัญจํานวนไมเกิน 893,856,031 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุนที่ออกใหม ซึ่งออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน

บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 19.2 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2555 ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ เพิ่มทุนจํานวน 325,038,556 หุน ใหแกนักลงทุนระยะยาว 2 ราย ซึ่งเปนบุคคลในวงจํากัด ในราคาหุนละ 1.4058 บาทตอหุน คิดเปนเงินรวม 457 ลานบาท โดยมีระยะเวลาเสนอขายและชําระคาหุนเพิ่มทุน ระหวางวันที่ 27 เมษายน 2555 ถึง 2 พฤษภาคม 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ 2 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนเปนจํานวนเงิน 457 ลานบาท โดยแบงเปนทุนเรียกชําระแลวจํานวน 325 ลานบาทและสวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 132 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชําระแลวเปนจํานวน 3,575 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 19.3 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (RML-W3) ของ บริษัทฯ จํานวน 893,840,315 หนวย ตามที่กลาวไวในขอ 19.1 โดยมีอัตราการใชสิทธิที่ใบสําคัญแสดง สิทธิ 1 หนวย ตอ 1 หุนสามัญได 1 หุน ในราคา 2.75 บาทตอหุน กําหนดการใชสิทธิไดในวันทําการ สุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยจะเริ่มใชสิทธิไดครั้งแรกในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และครั้งสุดทายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไมมีผูมาใชสิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

20. สํารองตามกฎหมาย ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองตาม กฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได

21. คาใชจายตามลักษณะ รายการคาใชจายตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้

ตนทุนขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย เงินเดือนและผลประโยชนอื่นของพนักงาน คาตอบแทนผูบริหาร คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมการโอน คาใชจายในการขายอื่น

92

งบการเงินรวม 2555 2554 3,651,032 818,879 97,132 89,438 97,265 53,677 38,570 40,971 241,426 46,383 189,870 142,035

(หนวย: พันบาท) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554 323,869 818,879 93,894 89,438 97,265 53,677 27,270 30,377 17,049 46,383 58,996 78,523


22. กําไรตอหุน กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูใน ระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา ปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุน สามัญเทียบเทา อยางไรก็ตาม ไมมีการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ มารวมคํานวณกําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลดสําหรับป 2555 เนื่องจากราคาใชสิทธิรวมกับมูลคายุติธรรมคงเหลือตอหนวย ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมีราคาสูงกวาราคาตลาดถัวเฉลี่ยสําหรับป กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุน ของบริษัทฯ (พันบาท) จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน) กําไร (ขาดทุน) ตอหุน (บาท/หุน)

งบการเงินรวม 2554 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ 2555 2554

495,771 (474,306) (107,764) (135,699) 3,468,103,057 3,250,385,569 3,468,103,057 3,250,385,569 0.14 (0.15) (0.03) (0.04)

23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 หรืออัตรารอยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่บริษัทฯจายสมทบใหในอัตรารอยละ 5 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จํากัด และจะจายใหแกพนักงานนั้นออกจากงานตาม ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2555 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 5 ลานบาท (2554: 4 ลานบาท)

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนที่เกี่ยวของกับทําสัญญา ออกแบบและกอสรางโครงการเปนจํานวนเงิน 2,970 ลานบาท (2554: 3,461 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 1,520 ลานบาท 2554: 2,132 ลานบาท) ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาซื้อที่ดิน เปนจํานวนเงิน 485 ลานบาท 24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาตัวแทนจําหนาย (Sole Agency Agreement) ซึ่งมี คาธรรมเนียมตองจายตามสัญญาในอัตรารอยละ 1 ถึง 4 ของมูลคาขายหนวยในอาคารชุดของโครงการ

93


24.3 การค้ําประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯค้ําประกันวงเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทยอย ในวงเงิน 7,096 ลานบาท (2554: 6,680 ลานบาท) 24.4 การถูกประเมินภาษี ในระหวางป 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับหนังสือประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ จากกรมสรรพากรเปนจํานวนที่มีสาระสําคัญที่เกิดจากการนํามูลคาจํานองมาประเมินภาษีจากการขายที่ดิน ของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทยอยไดยื่นอุทธรณการประเมินภาษีดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ของกรมสรรพากร ทั้งนี้ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาจะสามารถคัดคานการประเมินภาษีดังกลาวได และเชื่อวาจะไมมีผลเสียหายอยางเปนสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกําไรขาดทุนรวม ทั้งนี้ หากในอนาคตบริษัทยอยแพคดี ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประเมิน ภาษีดังกลาวจะเกิดขึ้นเฉพาะกับบริษัทยอยเทานั้น ซึ่งในปจจุบันบริษัทยอยดังกลาวไดหยุดดําเนินกิจการ ไปแลวตั้งแตป 2553 และมีสินทรัพยรวมอยูในงบการเงินรวม เปนจํานวน 21.8 ลานบาท ประกอบดวย ภาษีหัก ณ ที่จายที่บริษัทยอยขอคืนจํานวน 21.6 ลานบาท

25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย และดําเนิน ธุรกิจในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร (ขาดทุน) และสินทรัพย ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

26. เครื่องมือทางการเงิน 26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่107 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวยเงินสดและรายการ เทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม เงินลงทุน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืม ระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบาย การบริหารความเสี่ยงดังนี้ ความเสี่ยงดานสินเชื่อ บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น และเงิน ใหกูยืม ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่ เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการ ใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมี การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวของกันและเงินใหกูยืมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

94


ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงินลูกหนี้ การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินกูยืมระยะสั้น และเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตรา ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนด อัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกวา ภายใน 1 มากกวา 1 ป ถึง 5 ป 5 ป สินทรัพยทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น หนีส้ ินทางการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่นื เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

หนี้สินทางการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด

ไมมี อัตราดอกเบี้ย

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แทจริง (รอยละตอป)

รวม

-

-

-

1,431 25 1,456

35 35

1,431 25 35 1,491

0.50 - 2.25 0.70

250 250

-

-

5,971 5,971

998 998

250 998 5,971 7,219

อางอิง MLR อางอิง MLR

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกวา ภายใน 1 มากกวา 1 ป ถึง 5 ป 5 ป สินทรัพยทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด

ไมมี อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แทจริง (รอยละตอป)

-

-

-

659 25 684

3 3

662 25 687

0.50 - 1.25 0.75

-

-

-

30 6,607 6,637

981 58 1,039

30 981 58 6,607 7,676

อางอิง MLR อางอิง MLR

95


อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกวา ภายใน 1 มากกวา 1 ป ถึง 5 ป 5 ป สินทรัพยทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยคางรับ หนี้สินทางการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยคางจาย เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

-

หนี้สินทางการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยคางจาย เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

96

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด

ไมมี อัตราดอกเบี้ย

772 25 -

701

772 25 701

รวม

531 531

-

-

797

78 779

609 2,107

250 -

-

-

-

312

250 312

183 433

-

-

2,049 2,049

60 372

243 2,049 2,854

อัตราดอกเบี้ยคงที่ มากกวา ภายใน 1 มากกวา 1 ป ถึง 5 ป 5 ป สินทรัพยทางการเงิน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน และดอกเบี้ยคางรับ

(หนวย: ลานบาท)

ไมมี อัตราดอกเบี้ย

0.70 - 1.4 0.70 3.00 - 7.50 และ MLR-0.75 อางอิง MLR 3.00 และ MLR-0.75 อางอิง MLR (หนวย: ลานบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แทจริง (รอยละตอป)

รวม

-

-

-

437 25 -

1 336

438 25 336

317 317

-

-

462

122 458

-

-

-

30 -

429 58

30 429 58

183 183

-

-

315 1,624 1,969

70 557

568 1,624 2,709

อัตรา ดอกเบี้ย ที่แทจริง (รอยละตอป) 0.50 - 0.75 0.75 -

439 3.50 - 10.00 1,238 อางอิง MLR MLR-0.75 และ 5.00 อางอิง MLR


ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯไดพิจารณาใชนโยบายที่จะทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา เปนครั้งคราว เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมียอดคงเหลือของเจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยเปนเงินตราตางประเทศ (2554: 1.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 26.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืมและเงินกูยืม มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สิน ในขณะที่ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยาง เปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือ ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคา ที่เหมาะสม

27. การบริหารจัดการทุน วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อ สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน

28. การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556

97


Annual Report 2012 (Thai)  
Annual Report 2012 (Thai)  

Annual Report 2012

Advertisement