Page 1

218 Reilua ja oikeudenmukaista päätöksentekoa

Kuntavaalit 28.10.2012

Ennakkoäänestys 17. - 23.10.2012

Kuntavaaleissa äänestetään oman kotikunnan asioista. Palveluista ja niiden järjestämisestä, taloudenhoidosta, ympäristöstä, viihtyisyydestä ja ylipäätään kaikesta siitä, millaisessa kaupungissa elämme nyt ja haluamme asua tulevaisuudessa.

218

Asioihin voidaan vaikuttaa! SDP:n vaalilupaus vanhuspalvelulaista tulee voimaan ensi vuonna, samoin tärkeä nuorten yhteiskuntatakuu. Haluamme uskoa, että läheskään kaikkia kiviä ei ole vielä käännetty kuntien palveluja kehitettäessä. Ajat muuttuvat ja rakenteiden raskautta on hyvä keventää, oikaista vinoumia ja tasoittaa painaumia. Olennaista päätökenteossa on, että se palvelee ensisijaisesti kuntalaisia eikä järjestelmää. Kuntavaaleissa Sinä olet äänestäjänä pääosassa. Pusikoituvatko tienvierustat, mistät perunat päiväkoteihin ja kuka kyyditsee ketäkin. Rakennetaanko ja jos, niin mitä ja minne. Viime kädessä valta on Sinulla. Sinä päätät!

RAIMO PIIRAINEN Kansanedustaja kotikaupungin valtuustoon Raimo Piirainen

kansanedustaja Kainuun maakuntahallituksen I vpj. kaupunginvaltuutettu raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi facebook.com/raimo.piirainen


Hyvä kunta kuuntelee Kuntalaisten kokemukset päätöksenteon peruskivenä Kohti sopeuttamisen aikakautta Kajaanissa Lähivuosien haasteet tiedetään. Edessä on sopeuttamisen aikakausi. Meille kainuulaisille näillä kuntavaaleilla on erityinen merkitys. Hallintokokeilu päättyy ja palveluja järjestetään uudelleen. Lakisääteisten palvelujen turvaaminen on tärkein asia, mutta myös muiden palvelujen kehittämiseen on löydettävä rahaa, jotta Kajaani on jatkossakin asukkailleen hyvä, viihtyisä ja turvallinen kaupunki. Vesiliikuntakeskus, Keskuskoulun remontti ja suunnitelmat uudesta keskussairaalasta sekä Lehtikankaan koulusta ovat merkittäviä kaupungin kehittämistoimia.

Palvelujen järjestäminen

Vastuuta itsestä ja ympäristöstä Kaikilla kuntalaisilla on oikeus peruspalveluhin, kuten terveydenhoito ja perusopetus. Tarpeet ja palvelujen saatavuus huomataan parhaiten omakohtaisten kokemusten kautta.

Avoin päätöksenteko ja keskustelukulttuuri

Lähivuosien suuria haasteita on ratkaista miten esimerkiksi ikääntyvän väestön oikeudet palveluihin turvataan sekä huolehditaan koulujemme turvallisuudesta ja terveellisyydestä oppimisja työympäristöinä.

Päätöksentekoon tarvitaan avointa keskustelua ja läpinäkyvyyttä. Meillä kaikilla on oikeus saada tietoa ja tulla kuulluksi kotikaupunkimme asioista. Pidän välttämättömänä, että kuntalaisten ajatuksia kuunnellaan enemmän ja tuntemuksia tulkitaan paremmin. Päätöksenteossa on rohkeasti katsottava eteenpäin ja uskallettava uudistaa käytäntöjä.

Nuorten syrjäytymiskehitys ja kasvava päihdeongelma herättävät huolta. Taloutta tasapainotettaessa pidän välttämättömänä ennaltaehkäisevän työn vahvistamista ja nuorten kuulemista. He ovat oman elämänvaiheensa parhaita asiantuntijoita. Yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa viesti välittyy tasa-arvoisemmin kuin ylhäältä käskyttämällä.

Palveluja järjestettäessä on huomioitava tarpeiden erilaisuus. Päätöksenteon on oltava tasapuolista. Palvelujen yksityistämiskehitystä en kannata sen rikkoessa demokratian keskeisiä perusteita avoimesta tiedonsaannista. Veroina kerättyjen varojen käytön tulee perustua läpinäkyvyyteen ja että maksuilla katettavat palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Kaupungin roolia esimerkiksi liikuntaharrastepaikkojen rakentajana kannattaa arvioida. Harrastemahdollisuuksia tarvitaan eikä asioita tule asettaa vastakkain lakisääteisten palvelujen järjestämisen kanssa. Yksi vaihtoehto on, että kaupunki toimii tilojen vuokraajana, jos investointi on rahoitettu muulla tavoin. Palvelujen järjestämisessä on uskallettava rohkeammin myös kuntarajat ylittävään yhteistyöhön.

Hyvää viestintää Yhteydenpitoa kaupungin ja kaupunkilaisten välillä tulee kehittää. Nopea reagointi ja avoin tiedottaminen ennaltaehkäisee väärinkäsityksiä ja vähentää vastakkainasettelua hallinnon ja kuntalaisten välillä. Soudetaan mieluummin samaan suuntaan!

Raimo Piirainen - Kansanedustaja kotikaupungin valtuustoon  

Kuntavaalien esitteeni.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you