Page 1

ISSN 2029-6940

Aštuonioliktieji leidimo metai. Karaliaus Mindaugo MPB laikraðtis. 2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Lietuvos kariai aktyviai rengiasi budėjimui Europos Sąjungos kovinėje grupėje Vasario 4–8 d. Panevėžio rajone vyko Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono (MPB) I motorizuotosios pėstininkų kuopos, kuri ruošiasi budėjimui Europos Sąjungos kovinėje grupėje (ESKG), būrių vertinamosios lauko taktinės pratybos. Pratybų tikslas – įvertinti karių, kaip būrio, pasirengimą pagal nustatytus standartus vykdyti užduotis. Buvo vertinami minėtos kuopos motorizuotieji pėstininkų ir ginklų būriai. Kariai atvyko į tarnybos vietą pagal imituotą ESKG aktyvinimo signalą. Jie planavo ruošdamiesi vykdyti užduotis: užimti susitelkimo rajoną, vykdyti įvairias puolimo bei stabilizavimo operacijas. „Kuopos padaliniuose vyksta intensyvus kovinis rengimas – siekiama tinkamai pasirengti budėjimui Europos Sąjungos kovinėje grupėje. Kariai pasitelkia visas savo žinias ir jėgas, kad tinkamai pasiruoštų vykdyti užduotis“, – sakė ESKG budėsiančios kuopos vado pavaduotojas vyr. ltn. Marius Magyla. Pratybas organizuoti padėjo Karaliaus Mindaugo MPB Tiesioginės paramos kuopa, Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono minosvaidininkai, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai, Paieš-

Kuopos vado pavaduotojas palaiko ryšį su būrių vadais

Objekto ataka

kos ir evakuacijos grandies kariai, taip pat buvo pasitelktas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 su įgula. Kuopos kariai budėjimui ESKG ruošiasi jau nuo praėjusių metų spalio. Iš pradžių buvo organizuojamas individualus karių parengimas, vėliau – skyriaus ir būrio lygmens rengimo etapai. Po kuopos būrių įvertinimo minėtose pratybose bus pereita prie aukštesnio – kuopos – lygmens kovinio rengimo, po jo 2013 m. balandžio mėnesį vyks nacionalinės kuopos vertinamosios pratybos. Galiausiai kuopa gegužės mėnesį išvyks į Jungtinėje Karalystėje vyksiančias visos 2013 m. II pusmečio ESKG pamainos (ESKG 13/2) vertinamąsias pratybas – Lietuvos kariai veiks drauge su partneriais iš Jungtinės

Parama ugnimi

Karalystės, Latvijos, Nyderlandų ir Švedijos. Lietuvos karių kuopa, taip pat ESKG operaciniame ir jungtiniame štabuose tarnausiantys Lietuvos karininkai (apie 150 karių) budėjimą pradės 2013 m. liepos 1 dieną. Budėjimas bus vykdomas dabartinėse jų tarnybos vietose, toliau atliekant savo kasdienines funkcijas ir išlaikant pasiekto pasirengimo lygį, papildomai dalyvaujant ESKG kovinio rengimo procese. Kovinės grupės aktyvinimo atveju kariai bus pasiruošę išvykti į nustatytą užduoties rajoną per 5–10 dienų ir operacijos vietoje išsilaikyti nuo 30 iki 120 dienų. Viešųjų ryšių karininkas kpt. Raimundas Jareckas


2

BATALIONO VEDANTYSIS

2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Tobulumo link Rask vietos ir laiko kiekvienam darbui ir atlik jį kaip dera. Tada pasieksi didelių laimėjimų ir turėsi daugiau laiko nei tie, kurie amžinai skuba, tarytum bereikalingai gaudytų prarastą laiką. Tyronas Edwardsas Karaliaus Mindaugo motorizuotajame pėstininkų batalione (MPB), kaip ir visoje kariuomenėje, pagrindinis dėmesys yra skiriamas kario, kaip profesionalo, individualiam koviniam pasirengimui. Paskaitos, lauko, kovinio šaudymo pratybos, fizinis pasirengimas – visa tai ir užtikrina karių aukštą, kokybišką individualaus kovinio pasirengimo lygį, stiprina karių moralę. Aukštas individualus karių parengimas, jų asmeninė atsakomybė siekiant rezultatų garantuoja ne tik atskiro vieneto, bet ir visos kariuomenės tinkamą pasirengimą kovinių užduočių vykdymui, tiek taikos, tiek karo metu.

Vrš. Egidijus Paluckas pratybose

Mūsų bataliono kariai seniai garsėja kaip vieni geriausiai pasiruošusių vykdyti pačias sudėtingiausias užduotis. Siekdami aukšto kovinio pasirengimo lygio, mūsų bataliono kariai ruošiasi individualiai ir kolektyviškai. Apie kolektyvinį pasirengimą yra daug kalbėta ir rašyta, o apie individualų pasirengimą – nedaug, nors tai yra pagrindas, siekiant paruošti gerai motyvuotą, fiziškai, taktiškai bei morališkai pasirengusį karį. Mindaugo MPB kariai individualiai rengiasi kovinių užduočių vykdymui tiek atskirai padaliniuose, tiek bendrai batalione. Kariai individualiai yra ruošiami pagal individualių užduočių patvirtintus standartus, kuriais yra vadovaujamasi, rengiant karius ir teoriškai, ir praktiškai. Individualus karių pasirengimas yra vertinamas per padalinių kovinio rengimo pratybas. Nuo šių metų bus diegiama naujovė rengiant karius individualiai. Karių rengimas planuojamas vykdyti dviem periodais (žiemos ir vasaros), bataliono lygmeniu. Įgyvendinant šį sumanymą bus parengtos minėtų periodų individualios užduotys, kurias privalės įvykdyti viso bataliono kariai. Idėja taip rengti karius kilo įvertinus 2012 metų bataliono karių individualaus pasirengimo lygį, taip pat atsižvelgiant į 2013 m. iškeltas užduotis. Tikimasi, kad šis sumanymas leis užtikrinti dar aukštesnį viso bataliono karių individualaus pasirengimo lygį, jį suvienodinti. Be bendro individualaus karių rengimo, batalione ir padaliniuose kariai yra rengiami ir kaip vadai. Vadų rengimas neapsiriboja tik rengimu batalione, jie

Prie bataliono kovinės vėliavos Mindaugo MPB vyriausiasis puskarininkis vrš. Egidijus Paluckas

taip pat yra rengiami ir Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje. Kariai mokomi tapti tikrais lyderiais, įgauna tokių savybių, kurios būtinos kariui tampant vadu. Taip pat šioje mokykloje tobulinamos ir taktinės karių žinios bei įgūdžiai. Kaip specialistai kariai yra rengiami Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre. Čia kariai mokomi įvairių specialybių, kurios reikalingos užtikrinant Lietuvos kariuomenės užduočių vykdymą. Šioje mokykloje ruošiami kulkosvaidininkai, granatsvaidininkai, minosvaidininkai, šarvuočių vairuotojai ir kitų specialybių kariai, baigę mokymus savo įgytas teorines žinias bei praktinius įgūdžius kariai pritaiko tarnaudami batalione. Karaliaus Mindaugo MPB individualiam ir vadų pasirengimui skiriama labai daug dėmesio. Reguliariai organizuojamos žinių ir įgūdžių atnaujinimo pratybos, taip stiprinamas bataliono kovinis parengimas. Mindaugo MPB vyriausiasis puskarininkis vrš. Egidijus Paluckas

Tikrą karį puošia geri įgūdžiai, geras elgesys ir jėga, o ne surūkytų cigarečių kiekis


2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

BATALIONO PULSAS

3

Padaliniai prie vietovės maketo

Bendri Karaliaus Mindaugo MPB, KASP 5-osios ir 6-osios

rinktinių mokymai 2012 m. spalio 23–25 d. Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo motorizuotajame pėstininkų batalione (MPB) vyko taktinės pratybos naudojantis žemėlapiu, taip pat štabo ir padalinių valdymo grupių mokymai „Gudrus vilkas“. Šiuose mokymuose dalyvavo ne tik Štabo, Motorizuotųjų pėstininkų, Sunkiosios ginkluotės, Tiesioginės paramos kuopų, II Rolės 1 MPV valdymo grupės kariai, bet ir Sausumos pajėgų štabo G2 skyriaus, Oro gynybos ir Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos batalionų, Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios, Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinių atstovai. Pratybos „Gudrus vilkas“ Karaliaus Mindaugo MPB buvo labai svarbios dėl galimybės bataliono veiksmus koordinuoti su kitais kariuomenės vienetais. Šių pratybų tikslas – treniruoti Karaliaus Mindaugo MPB štabą ir padalinių valdymo grupes planuoti operacijas vadovaujantis sprendimo priėmimo ir padalinių valdymo procedūromis. Taktinės pratybos „Gudrus vilkas“ buvo suskirstytos į tris etapus. Per pirmąjį etapą Karaliaus Mindaugo MPB štabas planavo gynybos operaciją, integruodamas į procesą padalinių valdymo grupes. Per antrąjį etapą Karaliaus Mindaugo MPB štabas ir padalinių vadai pagal parengtą

Rekognoskuotė vietovėje

rekognoskuotės planą atliko operacijos rajono rekognoskuotę. Per trečiąjį etapą buvo treniruojamos tiek Karaliaus Mindaugo MPB, tiek KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės padalinių valdymo grupės veikti operacijos rajone pagal maketą. Praktiniai veiksmai pagal maketą buvo atliekami vadovaujantis operacijų sumanymais ir reaguojant į incidentus, kuriuos nurodė Sausumos pajėgų G2 specialistas. Vadovaujama buvo iš bataliono pagrindinės ir užnugario vadaviečių bei kuopų valdymo grupių. KASP Vyčio

apygardos 5-osios rinktinės štabo kariai imitavo aukštesnį štabą, tai sudarė sąlygas sinchronizuoti Karaliaus Mindaugo MPB ir KASP Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės veiksmus. Po pratybų mokymai buvo aptarti. Šie mokymai buvo naudingi ne tik gilinant taktines žinias ir tobulinant praktinius įgūdžius planuojant operacijas, bet ir dėl įgytos patirties veikti drauge su kitais kariuomenės vienetais. Štabo S3 skyriaus viršininkas mjr. Ramūnas Liaučys


4

BATALIONO PULSAS

2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

„Būrys žygyje, būrio ataka“ 2012 m. lapkričio 4–6 d. Pabradės poligone vyko Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono I motorizuotosios pėstininkų kuopos kovinio šaudymo pratybos „Būrys žygyje, būrio ataka“. Lapkričio 4 d. kariai atliko žygį į Pabradės poligono kareivines, čia įsikūrė ir laukė būrių vadų įsakymų. Vadams paskelbus įsakymus dėl žygio ir suplanuotos atakos, skyrių vadai pradėjo ruoštis operacijoms, buvo sudaryti maršrutai, vyko treniruotės, dar kartą buvo patikrinta ekipuotė. Ryte burtų būdu išrinktas būrys pajudėjo iš kareivinių. Išsilaipinimo vietoje kariai sugaišo nepilnas 2 minutes ir transporto priemonės jau važiavo atgal į kareivines. Vedliams greit susiorientavus prasidėjo žygis per būrio atsakomybės rajoną, kuriame veikė negausios priešo pajėgos. Greitai, dar prietemoje, pasigirdo kulkosvaidžio šūviai, nukreipti į mūsų karius, netikėtai kariai užėjo priešo apkasus ir aptiko ryšių transportą. Greit sunaikinę priešą būriai tęsė savo žygį per atsakomybės rajoną. Už kilometro kirsdami linijinę pavojaus zoną kariai išgirdo pavienius šūvius iš miško gilumos. Netikėtai pasirodęs stebėtojas nurodė, kad tai – snaiperio ataka. Vienas karys, netinkamai atlikdamas priedangos veiksmus, buvo sužeistas. Kariai pradėjo atsitraukimą į saugesnę vietovę. Per dūmų užsklandą pamatė važiuojantį sunkvežimį, atrodantį kaip šarvuotis. Būrių granatsvaidininkai operatyviai reagavo į

Naikinam šarvuotą techniką

Parama netiesiogine ugnimi

tai, priešas vėl buvo sunaikintas. Žinoma, priešas išbandė tiesioginės atakos būdus, nustatęs būrių judėjimo kryptį, panaudojo artileriją. Taip buvo tikrinamas karių gebėjimas reaguoti į netiesioginį apšaudymą. Taip pat buvo surengta priešo pasala. Abu būriai, operatyviai įvertinę situaciją, priešą sunaikino. Buvo priimtas sprendimas išskaidyti būrius mažesniais padaliniais, visiems kariams leisti naudotis koviniais šoviniais, kad priešas būtų galutinai nukautas. Skyriams judant atskirai, jie pateko į dvi tolimas pasalas, iš kurių traukėsi vikšrinėmis mašinomis, naudodami kovinius šovinius. Atsitraukę į numatytą susitikimo vietą, būriai įkūrė patrulio bazę, vadai atliko paskutinę žvalgybą prieš ataką

Nepertraukiama ugnis

ir kariams davė galutinius nurodymus, kaip vyks ataka. Būrio minosvaidis pradėjo ataką naikindamas tolumoje priešo šarvuotą techniką, pėstininkai pradėjo judėti link priešo įtvirtintų pozicijų. Jas sunaikino granatomis. Po to kariai susirinko prie atakos pradžios linijos ir atliko reorganizaciją ir transporto priemonėmis grįžo atgal į kareivines. Tai buvo pirmoji besirengiančių budėti Europos Sąjungos kovinėje grupėje būrių ataka, kai buvo naudojami koviniai šaudmenys. Taip pat tai buvo svarbiausias būrio rengimo etapas. I motorizuotosios pėstininkų kuopos vado pavaduotojas vyr. ltn. Marius Magyla


2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

SVEČIAS

5

Su kiekviena misija darėsi vis sunkiau išsiskirti. Bet geriau papasakosiu apie įsimintiniausią. Ruošėmės savo vestuvėms: viskas buvo suplanuota, išnuomota salė, Kam sunkiau gyventi – moterims ar vyrams? Įtariu, kad visais laikais moterims susitarta su muzikantais, vestuviniai žietenka sunkesnė našta. Jos gimdo vaikus ir sugeba sukurti harmoniją net chaose... dai, sudėti į dėžutę, laukė mūsų šventės, sukviesti svečiai. Grįžo mano būsimasis Ką apie tai mano mūsų pakalbinta trijų žavių dukrelių jauna mama Rita. namo ir sako: „Po dviejų savaičių vykstu į misiją Irake.“ Pamaniau, kad pokštauja, Biografijos faktai: tačiau vestuves teko atšaukti. Gimė: 1979 m. Panevėžyje. Kaip pavyko suderinti motinystę, buitį? Buvo tikrai nelengva, tačiau, manau, Zodiako ženklas: Svarstyklės. kad kam nors buvo tikrai dar sunkiau – Mokėsi: Panevėžio kolegijoje, Vilniaus man neteko sukti galvos, iš kur gauti pedagoginiame universitete (dabar – Vilniaus duonos, kaip susimokėti mokesčius. edukologijos universitetas) Mano tėvai mirę, taigi kiek galėdama Darbas: UAB „Lintel“, konsultantė Sodor padėjo anyta. Tiesa, ji gyvena ne Panevėinformacijos centre žyje. Taip pat prireikus pagelbėdavo dvi Šeima: vyras – Irmantas Krikštaponis, du- mano seserys. kros – Urtė (8 m.), Ugnė (2 m.), Ūla (2 mėn). Jums tie išsiskyrimo pusmečiai atrodė Pomėgiai: knygos, gamta, pasivaikščio- begaliniai? jimas pajūriu ar mišku. Gyvenau nuolat laukdama. Irmantas net nematė pirmųjų Ugnytės žingsnių. Vyras išvyko į misiją, kai ji vos bandė Šiais laikais žmonės neskuba kurti šei- laisvalaikį stengiasi skirti savo keturioms sėdėti, kai grįžo, Ugnytė jau bėgiojo. Su mos, įsipareigoti. Visi siekia išsilavinimo, damoms (šypsosi). vyru nuotoliniu būdu bendraudavome nori turėti gerą darbą, o tik po to – šeimą. Ar lengva širdimi išleidote savo vyrą į beveik kiekvieną dieną. Aš filmavau, Kaip buvo Jums? taikos palaikymo misijas? kaip mes gyvename, kaip auga vaikai, Mano ir būsimo vyro draugystė Į misijas išleist visada sunku, o jų ir viską nusiųsdavau elektroniniu pašprasidėjo nuo misijos – vos tik mums buvo net penkios... Bloga nuojauta, tu. Kai lauki, laikas eina labai lėtai, o susipažinus, Irmantas išvyko į pirmąją baimė netekti – juk vyras išvyksta į to- ypač  – paskutinis mėnuo. Tačiau, vos misiją Bosnijoje, paskui – į Iraką. Tuo limą kraštą ne atostogauti, o dalyvauti tik susitikus atrodo, kad to pusmečio metu interneto dar neturėjome, taigi per pavojingose misijose. išsiskyrimo kaip ir nebūta. Viskas greitai tuos pusmečius bendravome rašydami Misijos taip pat yra tikras jausmų pasilieka praeityje. laiškus, taip pat būdavo įmanomas vienas išbandymas. Mes tą egzaminą išlaikėme! Ko palinkėtumėte ištekėjusioms moterims kitas telefoninis skambutis. Po dviejų To linkėčiau visų karių šeimoms. ar besiruošiančioms tekėti už vyrų, pasirinkuIrmanto misijų sukūrėme šeimą. MoksRita, kuris išsiskyrimas buvo sunkiau- sių kario profesiją? lus baigiau turėdama dukrytę, vyras tuo sias? Nukelta á 6 p. metu vėl buvo misijoje. Buvo labai sunku, nes reikėjo suspėti ruoštis mokslo sesijai, egzaminams, o dar dukrytė susirgo. Tačiau kažkaip susitvarkiau, nes žinojau, kad privalau, negaliu palūžti. Diplomo įteikimo ceremonijoje buvo liūdnoka, nes šalia nebuvo artimiausio man žmogaus, suprantama, gavau viena puokšte mažiau...

Išbandymai patikrina jausmus

Jeigu atsuktumėte laiko ratą atgal, ar pasielgtumėte taip pat?

Niekada nesigailėjau, pasielgčiau taip pat.

Betgi vyrai – kariai – daugiau laiko praleidžia tarnyboje, todėl ir namuose retai būna?

Jeigu žmonės yra protingi, vienas kitą gerbiantys, vienas kitu pasitikintys, tai tas nebuvimo namuose laikas nieko nekeičia. Aš manau, kad svarbiausia – ne kiek laiko, o kaip tas laikas yra leidžiamas kartu su šeima. Irmantas visą savo


6

SVEČIAS

2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Atkelta iš 5 p.

Naktinis žygis

Dabar žmonės gyvena chaotiškai, daug skyrybų. Suprantu, kad tobulų žmonių nėra ir nebus, tad linkiu sugebėti mylėti savąjį žmogų tokį, koks jis yra, ieškoti kompromisų. O tai, kas daro gyvenimą nuostabų, mes patys ir kuriame.

„Klaipėdos sukilėlių keliais“

Rita, išduokite paslaptį, koks didžiausias Jūsų vyro pomėgis?

Jo pomėgis – sportas. Sportuoja pats, skatina dukrytes sportuoti, man vis apie tai primena, bet aš, deja... Jūsų temperamentai panašūs?

Mes esame ir panašūs, ir skirtingi. Svarbiausia, kad mokame iš savęs pasijuokti ir eiti petys į petį, nors vyras – karštesnio būdo, greičiau užsidegantis, mėgstantis paburbėti. Aš į iškilusias problemas bandau žvelgti iš optimistinės pusės, pasidžiaugdama, kad tai – ne suskaudo šoną. Aš iškviečiau greitąją pasaulio pabaiga. medicininę pagalbą, nors jis liepė ir neKuris Jūsų šeimoje atsakingas už buitį, kviesti, nes ruošėsi vykti į Kauną. Aišku, finansus? atvykusiems medikams jis dievagojosi, Buitimi daugiausia rūpinuosi aš, bet kad jam nieko neskauda, o aš primygtineatsisako padėti ir Irmantas. Na, o fi- nai kartojau, kad Irmantui skauda šoną. nansiniai reikalai vyro rankose, bent jau Gydytoja spustelėjo šoną – Irmanto akys kol kas (paslaptingai šypsosi). kvadratinės pasidarė, o jis ir vėl savo: Kas Jūsų šeimoje valgį gamina? „Neskauda.“ Medikai taip ir išvažiavo Šioje srityje tai jau tikrai aš esu nieko nesupratę, kodėl buvo iškviesti. lyderė. Irmantas kai kada savaitgaliais O aš šiek tiek supykau. Ryte Irmantas pusryčiams sumuštinių sutepa, blynų išvyko į Puskarininkių mokyklą, tačiau iškepa – tada būna tikra šventė man. netrukus priepuolis jam ir vėl pasikartoKojinių jis po namus nemėto? Indų plau- jo. Toliau – operacija. Operavęs gydytojas pasakė: „Ačiū Dievui – suspėjote laiku.“ tuvėje nepalieka? Kojinių nemėto, bet visokius varžte- Vyrai – kaip maži vaikai (šypsosi). Visgi lius, veržlytes tenka surinkti iš įvairiausių norėčiau priminti visiems kariams, kad namų kampelių. O dėl indų – mano vyras pareigas reikia atlikti gerai, bet būtina tikras šaunuolis! Išplauna, nors dabar neužmiršti rūpintis ir savo sveikata, jau galiu sakyti, kad sudeda į indaplovę. suprasti, kad artimieji labai nerimauja Turėdama tokią gražią šeimą, ar dabar dėl jūsų. Įsivaizduokite, kad pajūryje randate butelį, iš kurio išlenda džinas ir pasiūlo išpildyti Gyvenime nėra nieko svarbiau už Jūsų norus. Kokie jie būtų? meilę, pagarbą vienas kitam, namų jau-

esate laiminga, mylima ir mylinti?

Aš esu mama ir žmona, todėl džino kumą. Abu to ieškojome ir, manau, kad radome. Matydama, kaip Irmantas myli paprašyčiau sveikatos ir darnos šeimoje dukrytes ir mane, aš negaliu nemylėti ir kad mūsų žydros padangės neužtemžmogaus, kuris man tiek daug duoda. dytų jokie juodi debesys. Likusi viena bandei piešti savo gyvenimo Meilė augina meilę, jausmai – jausmus.

Ar norėtumėte, kad vyras baigtų karinę viziją? Jau dalį savo vizijos turiu realybėje: tarnybą ir daugiau laiko skirtų šeimai?

Manyčiau, kiekvienas žmogus daro tai, ką geriausiai išmano. Todėl gerbiu jo apsisprendimą ir džiaugiuosi jo pasiekimais, didžiuojuosi, kad esu kario žmona, nors kartais ne visada ir pati suprantu karišką darbo specifiką. Papasakosiu vieną įvykį. Tai buvo daug seniau, jis tuo metu buvo kursuose Puskarininkių mokykloje Kaune. Vieną savaitgalį grįžusiam namo jam labai

tai puikus ir mylimas vyras, trys nuostabios dukrytės, įrengti namai ir mane supantys geri žmonės. Telieka rasti širdžiai mielą darbą, norėčiau įsigyti sodybą ant ežero kranto, o likusi vizijos dalis tegul klostosi savaime... Ačiū už pokalbį. Kalbino bibliotekininkė Ona Slivkienė

1923 m. sausio 15-oji – viena svarbiausių ir džiugiausių Lietuvos istorijos datų, kuriai dažnai nepelnytai skiriame per mažai dėmesio. Šią dieną lietuvių sukilėliai užėmė Klaipėdą, ji buvo de facto prijungta prie Lietuvos Respublikos. Tai viena drąsiausių ir sėkmingiausių karinių operacijų, kurios išdava – Klaipėdos ir jos krašto priklausymu Lietuvai – galime džiaugtis ir šiandien. Klaipėdos kraštas Lietuvai gyvybiškai svarbus ne tik kaip sena etnografinė lietuvių žemė, bet ir kaip vartai į Baltijos jūrą. Todėl Lietuvos Vyriausybė, gindama tautos interesus, pasinaudojo 1919 m. atsiradusia galimybe atgauti šią Mažosios Lietuvos dalį. 1923 metų pradžioje susiklostė tinkamos sąlygos pradėti sukilimą. Ambasadorių konferencija netrukus turėjo priimti sprendimą dėl Klaipėdos, kuris greičiausiai Lietuvai būtų buvęs nepalankus. Tarptautinės bendruomenės dėmesys buvo nukrypęs į Vokietijos Rūro sritį, kurią tuo metu okupavo prancūzų kariuomenė. Didelį vaidmenį skatinant Lietuvos Vyriausybę priimti sprendimą pradėti karinę operaciją suvaidino ryžtingai nusiteikę Šaulių sąjungos nariai. Operacija prasidėjo sausio 9 dieną, kai Šilutėje Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas paskelbė manifestą, kuriame teigta, kad krašto vokiška administracija paleidžiama. Sausio 10 d. sukilėliai perėjo sieną, tą pačią dieną be pasipriešinimo užėmė Šilutę ir Pagėgius. Klaipėda buvo apsupta, jos puolimas prasidėjo sausio 15 dieną. Tos pačios dienos popietę po intensyvaus lietuvių puolimo prancūzų prefektūra kapituliavo. 1923 m. vasario 16 d. Ambasadorių konferencija pripažino fait accompli – suteikė Lietuvai suverenias teises Klaipėdos kraštui. Siekiant pagerbti mūsų krašto tų laikų didvyrius, organizuojamas kasmetinis žygis Klaipėdos krašto atgavimo proga. Šiais metais iš sausio 18-osios į sausio 19-ąją naktį taip pat buvo suorganizuotas žygis, kuriame dalyvavo apie 1 500 žygeivių. Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono kariai taip pat dalyvavo ir sėkmingai įveikė apie 26 km žygio „Klaipėdos sukilėlių keliais“ trasą. Sunkiosios ginkluotės kuopos Valdymo grupės Transporto eksploatacijos technikas srž. Vaidas Kiškis


2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

INTERVIU

7

„Antrojo fronto“ kovos Sveiki, „Mindaugiečio“ skaitytojai. Šiame numeryje nutarėme pakalbinti karį, dirbantį Panevėžio greitosios pagalbos centre. Iš visų bataliono paramedikų buvo atrinktas vienas seniausiai Priimamajame dirbantis gr. Darius Kuzma, Štabo kuopos Žvalgybos būrio III žvalgybos skyriaus vadas.

Gr. Darius Kuzma pasiruošęs šuoliui

Dariau, kaip tu tapai paramediku? Kodėl pasirinkai tokį kelią? Paramediku tapau ne iškart. Besirengdamas tarptautinei misijai Irake „Litcon 8“, kur turėjau eiti šaulio gelbėtojo pareigas, buvau išsiųstas į paramediko kursus. Išvykęs į Iraką ir matydamas nukentėjusius nuo improvizuotų sprogstamųjų užtaisų karius, supratau, kad karių gyvybę išsaugoti galima tik tinkamai ir laiku suteikiant pirmąją medicininę pagalbą. Misijos metu mano požiūris į šaulio gelbėtojo pareigas labai pasikeitė, tapau atsakingesnis, labai rimtai pradėjau domėtis paramediko vykdomomis užduotimis, supratau, kad tada, kai tarnybos draugai tau patiki (nors ir ne savo noru) save, savo organizmą, klaidų daryti negalima. Grįžęs iš misijų (taip pat buvau ir PAG-6 misijoje Afganistane), pradėjau ieškoti kelių, kaip įgauti daugiau žinių ir patirties medicinos srityje. Dirbdamas Greitosios pagalbos skyriuje turbūt turėjai daugybę galimybių suteikti pirmąją pagalbą. Koks įvykis labiausiai įsiminė, buvo žiauriausias? Žiauriausias... nelygu kam. Medikai puikiai išmano žmogaus kūno anatomi-

Planuojant

Po pratybų

ją, todėl žiauraus neįžiūri. Kartą atvežė muštynių auką iš Kupiškio, jis buvo prapjautu pilvu ir laikė rankoje kažkokią pūslę, kai geriau įsižiūrėjome – tai buvo jo skrandis su dvylikapirštės žarnos likučiais. Vieną slaugę toks vaizdas iškart supykino, kitą ištiko lengvas šokas, nes pilvo ertmėje (beje, nukentėjusysis dar nebuvo praradęs sąmonės) žiojėjo tuštuma. Žinoma, kad šis žmogus neišgyveno, nes visus kitus savo vidurius jis pametė muštynių lauke. Kaip tu išmokai taip šaltakraujiškai reaguoti į tokius vaizdus, jei pats nenualpai? Kaip dažnai tenka dirbti Priimamajame? Budėjimo metu kaip dažnai tenka vykti į iškvietimą? Ilgainiui dirbant tokį darbą atsiranda medicininis mąstymas, o emocijos lieka nuošalyje, kad būtų galima daryti objektyvias ir profesionalias išvadas. Dažniausiai emocijos teikia žmogui džiaugsmą ar skausmą, tačiau čia vietos tam nėra. Priimamajame dirbu kas mėnesį po aštuonis ar devynis kartus. Budėjimo metu praktiškai nebūna taip, kad lauktum iškvietimo ir nieko neveiktum, nes jų būna tiek daug, kad devynios greitosios pagalbos mašinos nespėja vykti pas ligonius. Ar yra buvę situacijų, kurių metu būtų kilęs pavojus tau pačiam? Taip. Kartą vykome į iškvietimą šalia naktinio klubo „Tbilisis“, kur vyko maždaug dviejų dešimčių asmenų muštynės. Nuvykę į įvykio vietą pastebėjome, kad policijos nėra, nes ji išvyko su dviem sulaikytaisiais, o muštynės tęsėsi. Pa-

stebėjau, kad ant žemės guli du peiliu sužeisti asmenys, kuriems buvo skubiai reikalinga pirmoji medicininė pagalba, tačiau juos sužalojęs asmuo dar lakstė šalia su peiliu, jis savo agresiją nukreipė ir prieš mane. Tuomet teko panaudoti kovinius veiksmus, nuginkluoti užpuoliką. Po to galėjau atlikti savo tiesiogines pareigas – gelbėti dviejų asmenų gyvybes. Galbūt mūsų pokalbį reikėtų pakreipti kita linkme... Dariau, ar yra buvę kokių nuotykių, linksmesnių įvykių dirbant Greitosios pagalbos skyriuje? Juokingiausias atvejis nėra dažnas tokiose įstaigose, tačiau tikrai pasitaiko. Vieno paciento draugas belaukdamas, kada jį prileis prie neblaivaus draugo, kol pastarajam siuvo praskeltą galvą, sugalvojo klasta įslinkti į apžiūros kabinetą. „Pasiskolinęs“ slaugių kambaryje rastą baltą chalatą, jį apsivilko ir įžengė į apžiūros kabinetą, kur chirurgas siuvo žaizdą. Pamatęs tokį vaizdą „daktaras“ nualpo. Visiems buvo juoko, kai suprato, jog tai nebuvo gydytojas. Ko norėtum palinkėti „Mindaugiečio“ skaitytojams? Visi atminkite, kad tinkamas ir atsakingas savo pareigų vykdymas, nesvarbu, ar jūs šaulys, šaulys gelbėtojas ar skyriaus vadas, yra labai svarbu, taip pat, kad nuo jūsų kompetencijos ir pasirengimo gali priklausyti tai, kas svarbiausia – žmogaus gyvybė. Ir tam visiškai nereikia kovos lauko...

Budint ligoninėje

Štabo kuopos vado pavaduotojas vyr. ltn. Gytis Metlovas

Leidžiantis nuo stogo


8

ISTORIJA

2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Apie tarnybos ženklus ir vėliavą Tarnybos ženklas – kalaviją karys laikydavo dešinėje (apsiginant mūšio metu reikėjo stipriai mojuoti), o skydą – kairėje ranKaraliaus Mindau- koje. Pradžioje skydai go motorizuotojo buvo tik priedangos pėstininkų bataliono įrankis kovoje, vėliau ženklas ant jų buvo vaizduojami simboliai, ženklai, dar vėliau – didikų herbai. Laikui bėgant didikų skydai mažėjo, prie riterio šarvų kairiojo peties liko tik ikona su ženklais. Šiuolaikinė emblema yra ne kas kita kaip evoliucionavęs skydas, tiksliau – jo simbolis, todėl emblemai galioja heraldikos taisyklės. Skydai gali būti tik tam tikrų formų, yra tam tikros simbolikos vaizdavimo taisyklės, spalvų gama ir jų pavadinimai, ir svarbiausia – ženklo pritvirtinimo vieta – KAIRĖJE uniformos pusėje. Vėliava – ietininkai buvo dešiniarankiai, kairėje laikė skydą. Ant iečių ilgainiui atsirado ieties vėliavėlės ir t. t. Dar vėliau atsirado didesnės vėliavos, kuriose taip pat buvo vaizduojami priklausomybės klanui, pulkui, didikui, daug vėliau – valstybei ženklai. Dabartinės vėliavos atsirado iš ieties vėliavėlių (net ir dabar vėliavų kotų antgaliai yra stilizuoti dekoratyviniai iečių antgaliai), ieties, kuri buvo laikoma dešinėje rankoje. Pagal tarptautinį (diplomatinį) protokolą vėliava turi būti dešinėje pusėje. Prezidentų, oficialių politikų ir kariuomenės vadų ceremonijų metu

Karaliaus Mindaugo motorizuotojo pėstininkų bataliono vėliava

vėliavos yra už jų nugarų DEŠINĖJE. Vėliava aikštėje / patalpoje kabinama / keliama / statoma DEŠINĖJE. Jeigu atvyksta užsienio svečias ir ceremonijos metu būtinos dviejų valstybių vėliavos, reiškiant pagarbą svečiui, jo valstybės vėliava kabinama / keliama / statoma DEŠINĖJE patalpos pusėje. Kai kurių valstybių kariuomenėse ant karių uniformų vėliavėlės prisiuvamos ant abiejų rankovių (pvz., Lenkijos kariuomenėje), jei vėliavėlė prisiuvama tik prie vienos rankovės, tada ji būtinai bus ant DEŠINIOSIOS. Štabo S5 skyriaus viršininkė kpt. Tatjana Ramonienė


2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

VEIDAS

9

Susipažinkime su bataliono kapelionu

mjr. Virginijumi Veilentu 2012 m. spalio mėnesį batalionui buvo priskirtas naujasis kapelionas mjr. Virginijus Veilentas. Skaitytojų dėmesiui interviu su šiuo žmogumi – kunigu, pedagogu, žurnalistu, lakūnu, Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionu.

Papasakokite apie save, iš kur Jūs esate kilęs, kur mokėtės? Gimiau pavasario pirmąją dieną Panevėžyje. Baigiau Panevėžio V vidurinę mokyklą ir Kauno kunigų seminariją. Įšventintas kunigu buvau 1985 metais balandžio 14 dieną. 1993 metais baigiau socialinių komunikacijų studijas Romos popiežiškajame saleziečių universitete, 2005 metais Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Misiologijos fakultete apgyniau daktaro disertaciją. 1993 metais gavau piloto licenciją. 1991–2005 metais buvau Vatikano radijo lietuviškų laidų redaktorius, vėliau – šių laidų vadovas. Daug laiko praleidote užsienyje, vien Italijoje apie 15 metų. Tikriausiai kalbate ne viena užsienio kalba? Italų kalba parašiau ir apgyniau daktaro disertaciją. Tuo viskas pasakyta. Dar šiek tiek ispanų mokiausi. Angliškai tiesiog privalu šiais laikais mokėti. Na, o vokiškai ir prancūziškai šiek tiek suprantu, skaitau, bet šių kalbų žinias norėtųsi patobulinti. Kalbu rusiškai ir lenkiškai. Kokios knygos šiuo metu ant Jūsų stalo? Dabar dažniausiai tenka skaityti ne tai, ką nori, o ką reikia. Skaitydamas įvairias paskaitas atsiverčiu istorijos, religijos mokslų knygas. Šiuo metu skaitau kolegos, gyvenančio Romoje, žurnalisto ir publicisto Pauliaus Jurkevičiaus knygą „Italija“. Ją recenzavau šiemetinėje knygų mugėje. Savo malonumui norėčiau daugiau aviacinės literatūros paskaityti.

Klausimas, kuris Jums greičiausiai jau yra nusibodęs. Kapelionas, žurnalistas, lakūnas... Kaip atsitiko, kad tiek pomėgių ir profesijų suderino vienas žmogus? Iš tikrųjų šis klausimas užduodamas dažnai. Manyčiau, kad žmogui įgimta domėtis įvairiais dalykais. Manęs klausia: „Kas jūs labiau?“ Matyt, kunigystė buvo svarbiausias pasirinkimas mano gyvenime. Kad ir kuo beužsiimčiau, vis tiek lieku kunigas. O pomėgius ir užsiėmimus galima suderinti. Kol kas pavyksta. Man ir pačiam kartais keista, kai pagalvoju, kiek visko veikiu gyvendamas. Atrodo, kad bandau suderinti nesuderinamus: kunigystė, žurnalistika, aviacija, pedagoginė veikla. Kartkartėmis susikaupiu, viską apgalvoju, tiesiog pabandau pasitikrinti – ar teisingu keliu einu. Kiek begalvočiau, man atrodo, kad esu suradęs savo vietą po saule, nes visus tuos dalykus sugebu kažkaip suderinti: visa tai susilieja į vientisą lydinį, galiausiai supranti, kad esi, kas esi. Ir turbūt niekas nebesistebi mane pamatę Panevėžyje prie vietinio radijo mikrofono, už pusvalandžio – lėktuvo kabinoje, o dar už pusvalandžio – laikantį mišias, ką nors krikštijantį ar tuokiantį. Tai tokia simbiozė, kuri kartais pačiam keista, bet, matyt, taip reikia ir tegul taip bus. Kaip Jūs manote, ko dabartiniams kariams reikia labiau – Dievo ar kunigopsichologo? Reikia visko. Žmogaus siela nėra materiali, jos negalima taip paprastai išskaidyti ir pasakyti, ko jai reikia: Dievo, kunigo, psichologo... tie dalykai labai susipynę. Užtenka vien to, kad žmogus supranta, jog ne vien duonos, bet ir dvasinių vertybių reikia. Tai jau yra gerai. Todėl niekada nedrįstu spręsti už žmogų. Niekada neforsuoju, nemoralizuoju – geriausia, kai žmogus pats atsirenka, o tu jam tik padedi. Bažnyčia dažnai laikoma sustabarėjusia institucija, kuri paprastą žmogų spaudžia prie žemės. Kokie krikščionybės principai galėtų žmogų įkvėpti, suteiktų

sparnus, pakeltų dideliems skrydžiams iki dangaus? Matyt, man labai sekėsi, kad mano tiesioginiai viršininkai niekad manęs nespaudė prie žemės, bet atvirkščiai – skatino siekti vis kažko daugiau. Esu jiems už tai dėkingas. O krikščionybėje aš randu džiaugsmo. Kartais tos taisyklės, kurias randame joje, yra palyginti griežtos, bet jos padeda labai gerai ir sėkmingai sutvarkyti gyvenimą, siekti kilnių tikslų. O krikščionio gyvenimą lyginti su skrydžiu yra tikrai labai teisinga ir prasminga. Gyvenime visi žinome, kad būna visokių akimirkų. Ne visada pasieki užsibrėžtą tikslą, ir šiaip gali daug kas atrodyti beprasmiška ir pilka. Kai įskrendi į debesį, būna panašiai. Tačiau reikia skristi pagal tam tikrus navigacinius prietaisus ir taisykles. Kai pagal tuos prietaisus skrendi, po kurio laiko išskrendi iš juodų debesų, audros, o sunkumai, nežinios tarsi lieka už mūsų, mes jas įveikiame. Kalbino Karaliaus Mindaugo MPB štabo S5 skyriaus viršininkė kpt. Tatjana Ramonienė


10

NAUJA GINKLUOTĖ

2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Haubica M-50 (M-101) 2012 m. gruodžio 7 d. Sunkiosios ginkluotės kuopa gavo 4 vienetus

Haubica – artilerijos pabūklas, skirtas šaudyti aukšta trajektorija. Juo naikinami taikiniai, esantys už įvairių kliūčių (kalvų, pastatų, medžių), trukdančių į juos šaudyti plokščia trajektorija. Haubicos tarp artilerijos pabūklų užima tarpinę vietą tarp patrankų ir mortyrų bei minosvaidžių. Patrankos skirtos šaudyti plokščia trajektorija, jų vamzdžiai gan ilgi, sviediniai nedideli, galingi parako užtaisai. Mortyros ir minosvaidžiai šaudo itin aukšta trajektorija. Haubicų trajektorija aukštesnė už patrankų, bet žemesnė nei mortyrų ir minosvaidžių. Haubicų šovinio parako užtaisas paprastai mažesnis nei patrankų, bet iššauna palyginti masyvų sviedinį. Haubica M-50 pradėta gaminti JAV Antrojo pasaulinio karo metu. Amerikiečių kariai šį ginklą naudojo visuose

Haubica miške

šio karo frontuose. Haubicos buvo naudojamos Korėjos ir Vietnamo karuose. Šiuo metu JAV ginkluotosios pajėgos šių haubicų savo reguliariųjų pajėgų kariniuose vienetuose nebenaudoja, tačiau jos vis dar plačiai naudojamos daugelyje pasaulio kariuomenių. Į savo ginkluotę tokias haubicas yra įtraukę: Australija, Danija, Graikija, Izraelis, Kanada, Portugalija, Slovėnija, Turkija ir daugelis kitų šalių. Nors šie pabūklai gaminami jau seniai, jie atitinka šiuolaikinio karo reikalavimus. Šaudymo taiklumą užtikrina moderni įranga (lazeriniai taikinių nustatymo prietaisai, termovizorinė ir naktinio matymo įranga, palydovinės navigacijos prietaisai). Mūsų kariuomenė haubicų M-50 su visa būtina elektronine įranga gavo iš Danijos kariuomenės.

Haubica šaudo

Taktiniai techniniai duomenys Kalibras

105 mm

Vamzdžio ilgis

2,363 m

Vamzdžio ilgis su drūtgaliu

2,574 m

Bendras pabūklo ilgis kovinėje padėtyje

5,99 m

Svoris

2 030 kg

Šaudmens svoris

14,97 kg

Plotis kovinėje padėtyje

3,657 m

Graižtvos

36

Atatrankos mechanizmas

Hidropneumatinis

Aptarnaujantis personalas

8 žmonės

Pradinis sviedinio greitis

472,4 m/s

Maksimalus šūvio nuotolis

11 270 m

M-101 kiekis Brazilija

6

Kolumbija

78

Gabonas

4

Lietuva

72

Makedonija

18

Jav Iš viso:

10 000 10 178


2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Įvykių kronika: 2013 m. I ketvirtis n Sausio 4–6 d. Karaliaus Mindaugo

motorizuotajame pėstininkų batalione surengta Lietuvos šaulių sąjungos Panevėžio apskrities šaulių 5-osios rinktinės Jaunųjų šaulių (10–17 metų amžiaus) stovykla. Į ją atvyko 27 moksleiviai iš įvairių Panevėžio apskrities kampelių.

n Sausio 12 d. įvyko 22-asis tradicinis

tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“. Devynis kilometrus nuo Antakalnio kapinių iki Vilniaus televizijos bokšto mindaugiečiai bėgo, norėdami paminėti 1991-ųjų sausio 13-ąją.

n Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos

proga bataliono kariai dalyvavo renginyje prie Panevėžio miesto savivaldybės. Skambant šalies himnui ir aidint ginklų salvėms, skiriamoms Lietuvai – Tėvynei, Lietuvos žmonėms ir Lietuvos laisvės gynėjams, bataliono kariai pakėlė Lietuvos laisvės simbolį – Lietuvos trispalvę.

ĮDOMU

APDOVANOJIMAI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA Bataliono vado padėkos raštu:

sios pėstininkų kuopos lauko taktikos pratybos „Baltasis skydas“. Jų metu Ryšių su visuomene skyriaus kariai apsilankė Panevėžio rajono Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokykloje ir jos moksleiviams papasakojo apie bataliono istoriją bei šiandienį gyvenimą.

n Sausio 25 d. per renginį ,,2012  m.

Mindaugo bataliono nominacijos“ paskelbtos tokios, net aštuonios, nominacijos: „Metų frazė“, „Metų budėtojas“, „Metų ekspertas“, „Metų atradimas“, „Metų praradimas“, „Metų pavadavimas“, „Metų antrininkas“, „Metų nuotykių ieškotojas“.

n Vasario 2 d. Smiltynės sodyboje

Panevėžio įgulos karių šeimoms surengtas linksmas renginys „Žiemos šventė“. Jame bataliono vadas vaišino visus vado žuviene.

SUTEIKTAS KARINIS LAIPSNIS Eilinio j. eil. Donatui Dovidaičiui, j. eil. Tomui Ivaškevičiui, j. eil. Aivarui Maikštėnui, j. eil. Andrejui Šelest.

eil. Paulius Adomaitis, eil. Žilvinas Antanavičius, vyr. eil. Darius Daujotis, eil. Mindaugas Daunora, vyr. eil. Evaldas Jurėnas, eil. Osvaldas Kotenka, eil. Audrius Kuodis, eil. Bronius Mateika, eil. Martinas Meldaikis, vyr. eil. Arnas Navikas, vyr. eil. Linas Pakalnis, vyr. eil. Edvinas Petrovas, eil. Andrejus Ponomariovas, eil. Ričardas Putnas, eil. Edgaras Stasėnas, eil. Mindaugas Stasiūnas, vyr. eil. Arūnas Steišiūnas, eil. Ernestas Ungailis.

eil. Laisvydui Cekavičiui, eil. Vilmantui Jodeikai, eil. Evaldui Joniškiui, eil. Gitanai Juškienei, eil. Dariui Mackevičiui, eil. Mantvydui Manikui, eil. Andriui Maskoliūnui, eil. Broniui Mateikai, eil. Kęstučiui Navardauskui, eil. Edvinui Petrovui, eil. Kristinai Valuntaitei, eil. Jonui Vatkevičiui.

ggggg

ggggg

Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu ,,Už pasižymėjimą“

Grandinio

n Sausio 23 d. įvyko II motorizuoto-

kpt. Tatjana Ramonienė ggggg

Lietuvos kariuomenės pajėgų medaliu ,,Už pavyzdingą tarnybą“ št. srž. Georgij Bodian ggggg

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vado padėka: mjr. Ramūnas Liaučys, vyr. ltn. Marius Magyla, kpt. Mantas Šlaustas.

ggggg

Vyresniojo eilinio

vyr. eil. Raimondui Bugaveckiui, vyr. eil. Vaidui Garniui, vyr. eil. Gražvydui Gasaičiui, vyr. eil. Kazimierui Rauduvei, vyr. eil. Gyčiui Vinciūnui. ggggg

Seržanto gr. Donatai Misevičienei, gr. Kęstučiui Moliūnui, gr. Nerijui Šašiui. ggggg

Vyr. leitenanto ltn. Vidmantui Šaučūnui.

n Vasario 12 d. bataliono kariai dalyvavo Seržantų klubo iniciatyva organizuotoje užgavėnių šventėje. n Vasario 15 ir 16 d. bataliono kariai, minėdami Valstybės atkūrimo dieną, dalyvavo renginyje, vykusiame batalione ir prie Panevėžio miesto savivaldybės. n Kovo 11  d. Lietuvos nepriklauso-

mybės atkūrimo dienos proga bataliono kariai tradiciškai dalyvavo renginyje prie Panevėžio miesto savivaldybės. Įteikiama padėka

11

Įteikiamas karinis laipsnis


12

FOTOGALERIJA

2013 m. I ketvirtis, Nr. 1 (47)

Vaikų ir tėvų šventė „Vilko taku“, 2012-06-08

Ateitininkų žygis į Krekenavą, 2012-08-15

Mokymai, 2012-08-20

Kariuomenės diena, 2012-11-23

Senųjų metų palydos, kariai keičiasi dovanomis

Pagerbiant žuvusiuosius, 2012-11-01

Mindaugiečiai – 2-osios vietos nugalėtojai, 2012-12-18

Žinovų klubo nugalėtojai, 2012-12-14

Leidþia Karaliaus Mindaugo MOTORIZUOTASIS pëstininkø batalionas Adresas: Pajuostis, LT-5337 Panevėžio r. Tel. 8 680 67 151, faksas (8 45) 50 70 92. Vyr. redaktorius mjr. Žilvinas Gaubys, pavaduotojas mjr. Eugenijus Lastauskas. Redakcinės kolegijos nariai: vrš. Egidijus Paluckas, kpt. Tatjana Ramonienė. Nuotraukos: Silvijos Pranauskaitės-Bitinienės, vyr. srž. Dariaus Vaitkevičiaus ir kitų autorių. Kalbos redaktorė Žydrė Švobienė. Dizainerė Violeta Pikčiūnaitė. Spausdino LK Karo kartografijos centras, Muitinės g. 4, Domeikava, Kauno r. Tiražas 100 egz. Užsakymas GL-104. Leidinys platinamas nemokamai.

"Mindaugietis" 2013-I  

Mindaugiečio 2013 metų I numeris

"Mindaugietis" 2013-I  

Mindaugiečio 2013 metų I numeris

Advertisement