Page 1

14-22

54

ªÁÃÁ TO BE NUMBER ONE ªØÁª¹à·ÈºÒÅàÁ×ͧäË¢Ô§ ª¹ÐàÅÔÈ·Õè ñ ÃдѺÀÒ¤ ࢠÀÒ¤¡ÅÒ§áÅÐÀÒ¤ ÐÇѹÍÍ¡

3 9

.

.

.

.

8

7

30

8

ÃÑ°ºÒÅáÅФ³Ðʧ¦ä·Âä´Œ¢ÂÒÂàÇÅÒÊÑ¡¡ÒÃиÃÃÁ਴Õ TO BE NUMBER ONE

2

.

. . . . . .

¤ÑÁÀÕþط¸ÈÒʹÒâºÃÒ³ÍÒÂØÂÒǹҹ¡Ç‹Ò 2,000 »‚

2554 9

. .7 . . . . .7

.

·Õè ä ´Œ ÍÑ Þ àªÔ Þ ¨Ò¡ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ ¡ ùÍÃàÇÂ

15

5 15

4

12


1

2554

18

. 3

.

5

.

.

. .

.

.

( )

; “

3 (

.

(

)

) .

;

,

;

2554

;

,

;

,

,

. 4

. 54

,

,

6

;

;

;

,

;

,

;

,

; ;

; ;

“�” 8 8

8 (

8

(

)

(100) )

15

11

8

. 26

18.00 . 8 . . 54

29

2554

2554

3-9

2554


1

5

2554

....

..... ....

(561-478

) ”

“ (1,100-770

) ”

(2,100-1,600 ) (221-206

)

(

) .

. 3-5

3

. .2554

(

:

)

( “

(

. .

)

) . .

(

) “

4

2554 15

3

. . .

3

. .

.

.

2554


1

.. .

. . ..

2554 14

. .7

.

. . .

8 .

(

8 “

(

.)

” 12

.

) .

28

“ “ .

.

8,400

84

5

6

(

.

.

4

)

.

,

2554

...... 4

,

.

)

4 . . 54 . .

. 54

.

54

(

2554

17-20

2554

17

5

..

?

:

....

.

(LDL)

. .

...


1

5

2554

(

1) 10 5 3

. . 2475 11

5 “

15

5 6

2

8 .

12

1 . . 54 5 5

13

5 1. “ ”

14 15

2.

)

(

2

(

3.

)

3 “

” 5

( -

)

(

)

4.

4

5.

5

.

.

. .

.

.

2 -3

7-11

2554

OPD

.

. (

2554

6)

( -

) 2554

7 . . 54

. . .

. 4

1. 3–5

.. . ... .

. .

.

..

.

64 216

.

2.

3

15 – 30

3. . . . .

1 . .

. .

.

1 . .

. . .

. .7 .


ÿ ý

`NWK~Syi˜Ng

ýü ý ý

ý

bO n g N iŠ S y jL g ÿ ÿ

ü

ÿ

ÿ

ÿ

ü ÿ ÿ

ü

ÿ

ÿþ ÿ

ÿ ÿ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

þ ý ÞÝ

Û ÿ

ÿ ÿ

ÿþ

þÿ ÿ ÿ

ÿ

þþþ

þ

ÿþ ÿ ÿ ýþü þ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ÿ

þ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ Û

ÿ ÿ

Û

Û

ÿ

ÿ ÿ

ÿ

ÿ ÿ

ÿ

þ

ÿ

Û ÿ

ÿ ÿ

þ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ÿ

Û ÿ

Û

ÿ ý

Û

ÿ ÿ

ÿ

ý

ÿ

ý

ý

ÿ ÿ

Û Ý

ÿ

ÿ ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ÿ

ý ÿ ÿ

ÿ ÿ ÿ ÿ

Þ

ÿ

üþ ÿ

ÿ

ÿ

Û

ÿ

ÿ

ÿ ÿ

ÿ

ÿ

þ

ÿ ÿ

ý ý

þÿ

ÿ

ý ý

ÿ þ

ÿ

ÿþ

ÿ ÿ Ý ÿ

ÿ

þÿ

ÿ ÞÝ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ ÿ

ÿ

ÿ þ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ


ü ý

ý

ý ý ý

ü þ ý

Ü

ý

þ ý

ý ý

ý

ÿü

ý ý

þ

ýü ÿü ý

ý

ý

ý ý ý

ý

ý

ý

ýü ý üý

ý ý

ý

ý ý

ý ÿþ þ

ý

ÿü ý

ý ü

ý

ÿü

ý ý

ý ü

ý

þ

ü ý

ÿü ý

Þ

þ

ý

ý

Þ

ü

ý

ý

ý ý

ý

ý

ý ý

Þ

ý ý ý ý

ý ý

ý ý

ý

ý

ý

þ

ý

ý

ý ý

þ

ý

ý

ý

ý

ý

þ

ÿþ þ

ýü

Þ

ý

ý ý

ý

ý ÿ

ý ý

ü ü

ü

ý ý

ý

ý

ý

ý

ü

Þ ý

Þ ý

ý

ý

ü

ýü

ý ý

ý ý

ý

ý

ý

ý

ü

ü

ý

ý

ý

ý ý

ý ü

ý

ý

ý ý

ý

ü ý

ý ý ý ý ý

ý ý

ý ý

ý ý

ý

ýü

Ý ü

ü

ý

ý

ý

ý

ü

ý ý

ý ý ý

Ý

ý ý

ü

ý ý

ý

ý

ý ý

ý ý

Þ

ý ý

ý

ý

ý Ý

ü

ý

ý

ü

ý Û

ý

ýü ý ý

ý

ý

ÿü

ü

ý ý

ýü

ý


1

30

400,000

(

)

5 . .

18

2554

.

.

5

2554


ÿþ

ÿþ ý Þý

Þý

ÿ

ÿþý

ÿ ý ý ÿ

ý ý ÿ ý

ÿ þý

ÿ

ý

ý ÿ

ÿ

Þ

ÿþý

Ýý

ÿþý

ÿ ÿ

ÿ þý

ý ý

ÿþý

ý ÿ ý

ÿþ ý ÿ ýý

ÿ

ý

ý

ÿ

ÿþý ÿþý

üÿ

ý ÿ

ý

ÿ

ÿ ý

Þý ÿþ ý

ý

ý ÿ

ÿ

ÿ þý

ÿ þý

ý ý ÿ

ý

ý

ÿ

ÿ

ý

ý

ÿþý ÿ

ý

ü

ÿ

ÿ ÿ

Û

ý ÿþý

ýý ÿ ÿ ÿ

ÿ þý

ÿ


1

13 . . 54

.

.

.

1

. .7

.. .

.. .

. .

1

.

..

.

.

.

.

. 1

.

” 1

26

2554

.

99 14

.

.

.

.

1

4 . . 54

4

.

9

.

.

2

1. . . ( 2. . . ( 60

(

2554

. .7

7

.

5

1. . . 2. . . 3. . . 1. . .

9 . . 54

1

1

)

1

) 2

)

1

(

)

. .

.

-

2

.

.

.

086-610-6612

54

(

) 76


1

5

2554

54

“ ” “

54

2-6

2554

“ ” “

.

2

. 54

4

4

“ ” “ ”

. 74 9/1

.

61 9 .

.

.

74

” “

.

2

61

-

. . 20

2554

5 10 - 14

2554

) .

2554

54

084-3197027

1

(

.

2554

2554

. 2554 14 3

-

22 2554

24

OTOP

.

.


1

5

2554

. . 2554 “

(1)

.

.

26

2554

4 .

.

. .

5

6 7

25

84

2554 85

8

54

.

8 .

.

.

. . . .. .

2553

. .

.

8 . ..

. .

. . . 21 . . 54

. . .

.

.

14-22 2554

1 365

.

. 8

.

.

. .

24

750 ...

. ..

. .

.

.

. . . .

25

.. .

.. .

3

2554

..............

................

.....................

.

. .

. .

-

. 7

5 .

. .

150

.

200 .

.

18 . . 54


1

5

2554

14 . .-12 . . .

. 13 . .-13 . .

18 . . 54

14 . .-12 . .

(

)

. .

. 5

.

13 . .-13 . .

14 . .-13 . . “

( )

14 . .-14 . .

15 . .-16 . .

¹éӼѡ ¹éÓ¼ÅäÁŒ ¤ÅÒÂÌ͹ àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ . .8 .

.

23.30 . . . . .

19

.

. .7 . . .

2554 . . .. .

. .. . .

)

(Chlorophyll

( ...

.

17 . .-16 . .

) PH

4

17 . .-16 . .

5 PH PH PH PH 4

PH 4-6

17 . .-15 . .

16 . .-15 . .

16 . .-13 . . 1 .

.

28

. 54

2

2554


1

19-22

2554

15

.

5

2554

.

5.47

1 250

5.47

6

5.47 20

(

.

.

.

2554

) 4 1 2 3 4

2

. . 2554

” 1, 2 ,3 ,

SWOT

4

279

14

” 7 28

.

.

2

2554

1-2

3,

4

999

( .

.

26

) .

. 54

.

28

.

. 54

. 2553

10-11

2554

8.30 .

7

2554

26-28

2

.

2554

.3

2

.

.4 3

2

10

.

.

54 16 2554 .

08.00 .

.

64

10

26

84 OTOP

2011

24

2

1

2554 . .

26

2554

. Big C

.

OTOP .

25

2554

500

12 1

2, 4, 8, 10 23 54


1

5

2554

04.30 . . .

.

130 . .

15 . . 54 . . .

.

.

2.10

42

.

.

.

17 . . 54

.

8205

.

6

...

1.5

45 . .

.

.. .

84

2554 034-318997

034-318996

10

10

(

10

2

30 . .

.

2

1

2554

50,000

2554

30,000

“

20

2,000

”

.

com

15”

6

/ 1114-5, 1171-5

84 2554

2554

. .7 . ..

2554

(

6

)

.

( 2554

. 0 3422 5818 (

60

)

.

40 45 6

1 .

.

...

.

2. . . .

. .7

3. .

...

17

..

...”

” “

..

...

..

9 . 1 30

. . .7

...

205/6 .

4

.

.

.

11

..

...

6

.

..

. .

26 . .54 . . . ... . . .

. . .

. ...

7170

..

.

)

4

..

...

“ ..

7

2,000

9

“ “

)

18.00 .

.. !

!“

2553

09.30 .

...

www.christian.ac.th

8

-

.. “

...

...

...

..

20

2,000

. F.M.95.75 MHz.

(

5

” ,

FM.95.75 MHz. . www. banplengthai. E-mail:g. timemedia @gmail.com

. 034-229480

2554

2554

.

?

2554 )

10,000

!

.

06.00 . 29

..” “

2554

??? !“

. .

. ”

..

??”

2

5

2554

.

.38 6

5 .

5 .

5

.

5 .

7

.

1.5

1 23

6

4 119/5

1

.

7 .

5

. ..

. . .3 “ 20 . 4.

5.

.3

... ”

. .7 . ..

. .3 . . ...

. .3

31

. . .

30

.

5 .

27

1. .

.

.

. 29

. .7 . .

. 500,000

-1614

.

.

.

. -5962 -6316 -

.

.

.

.

11 .

2

-

. 2

.

.

. .7 9 . . 54

.


¤Ù»Í§!!

ไร่ขิงนิวส์ ฉบับที่ 5  

ไร่ขิงนิวส์ ฉบับที่ 5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you