Page 1

½f¿fÊ-1

AaIY-2

ªfb»ffBÊX, 2013

¸fc»¹f `20

â×Ø °ß´ â¿ ·¤æ ÎSÌæßðÊæ

³f¢Àf»fe Àf¸fÀ¹ff

ÀffaÀf°f ¸fZÔ RaYÀfe ÀfSXIYfSX ÀfbVffÀf³f ¶ff¶fc ¹fWX ´fMXIY±ff °fû ³ff¦f´fbSX ³fZ d»fJe WX`

dªfÀ¸f IYe ³fb¸ffBÊXVf ¸fZÔ ªfbMXf ¶ffg»fe½fbOX


â×Ø °ß´ â¿ ·¤æ ÎSÌæßðÊæ

Af´fIZY AfÀf´ffÀf WXû SXWZX ·fiáXf¨ffSX IYû SXfZIY³fZ IZY d»fE 'IYMX§fSXf' ¸fZÔ Af´f ·fe £f¶fSmXa ·ûªf ÀfIY°fZ W`ÔXÜ Email: katgharanews@gmail.com Website : http://www.katghara.com

¸fû. IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

09654936626, 09424142111 RYû³f ³fa.: 011-30222128


DELHIN27424/29/1/2012 TC

â×Ø °ß´ â¿ ·¤æ ÎSÌæßðÁ

½f¿fÊ-1

AaIY-2

ªfb»ffBÊX, 2013

ÀfÔ´ffQIY : ´fiZ¸f ¦fb~f ´fi¶fÔ²f ÀfÔ´ffQIY - ³fe»f¸f Vfb¢»ff ÀfÔ¹fböY ÀfÔ´ffQIY - A¸f»fZ³Qb CX´ff²¹ff¹f ÀfÔUfQQf°ff IYb¸fIYb¸f ´ffNXIY, Àfb³fe°ff dÀfaWX ÀfZÔ¦fSX, Àfaªf¹f ªf`³f, dQd¦½fªf¹f dÀfaWX °fû¸fSX, ´fiQe´f ´ffNXIY, Àfb²ffÔVfb dQUZQe, IYb»fQe´f dÀfÔWX ÀffWX³fe, dQ³fZVf ¨f³Qi ¸ffdSXIY, ÀfÔ°fû¿f ¦fû¹f»f, ¸fböYf ÀffWXb, UÀfe¸f ¶ffSXe d½fÄff´f³fX ´f½f³f dÀf³WXf ³¹ff¹ff»fe³f Àf»ffWXIYfSX VfdVf dIYSX¯f - Àfb´fie¸f IYûMXÊ ¸f³fûþ dÀfÔWX ¦füSXIYZ»ff - Àfb´fie¸f IYûMXÊ SXfWXb»f °¹ff¦fe - Àfb´fie¸f IYûMXÊ E»f. E³f. A¦fiUf»f AVfûIY d°fUfSXe ÀIZY¨f IYfMXcÊd³fÀMX - d³fVffa°f WXû°ff, Ad³f»f ·ff¦fÊU ´fi²ff³f ¦fifdRYIY dOXþf¹f³fSX - ¶fe.EÀf.X SXfU°f ÀfWX¹fû¦fe - ²f¸fÊSXfþ IYb¸ffSX ¸fb£¹ff»f¹f- 2155 RYÀMXÊ µ»fûSX, ¦fb÷Y Aþʳf ³f¦fSX, d³fIYMX VffQe´fbSX ¸f`MÑû ÀMXZVf³f dQ»»fe - 110008 RYû³f - 011-30222128 ¸fû¶ffB»f - 09654936626, 09424142111 Email- katgharanews@gmail.com Premgpt91@gmail.com Web: www.katghara.com

ÀUf¸fe, ´fiIYfVfIY, ¸fbQiIY, ´fiZ¸f ¦fb~f õfSXf 2155 RYÀMXÊ µ»fûSX, ¦fb÷Y Aþʳf ³f¦fSX, d³fIYMX VffQe´fbSX ¸f`MÑû ÀMXZVf³f, dQ»»fe - 110008 ÀfZ ´fiIYfdVf°f EUÔ ¸fZÀfÀfÊ ´fÀfʳf»f ¦fifdRYIY EÔOX EOXUSXMXfBþ¸fZÔMX ´fif. d»f. Àfe- 54/1, AûJ»ff BÔOXÀMÑe¹f»f EdSX¹ff RZYÀf-2 ³fBÊ dQ»»fe- 110020 ÀfZ ¸fbdQi°fÜ âÖè ÌÚUãU ·ð¤ çßßæÎæð´ ·ð¤ çÙÂÅUæÚÔU ·¤æ ‹ØæçØ·¤ ÿæð˜æ çÎËÜè ãUæð»æÐ

08 ´fWXfOÞX ´fSX MXcMXf ¸fbÀfe¶f°fûÔ IYf ´fWXfOÞX IYbQSX°f IYf IYWXSX BÀf ¶ffSX QZU·fcd¸f CXØfSXfJÔOX ´fSX MXcMXf WX`Ü B°f³fe ¶fOÞXe ÂffÀfQe WX` dþÀfIYf ¸fc»¹ffÔIY³f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü þ³f IYe WXfd³f IYû °fû IYûBÊ ´fcSXf ³fWXeÔIYSX ÀfIY°ff WX` ´fSX ¹fWXfÔ IYe QcÀfSXe WXfd³f¹fûÔ IYû ·fe ³fþSX AÔQfþ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü

IYf³f-Aû-IYf³f............................................................................................. 06 ³f¢Àf»fe, QZVf AüSX »fûIY°fÔÂf ÀfZ ¶fOÞXZ ³fWXeÔ WX`Ô ....................................................... 18 þ¸fe³fûÔ IYZ ´fid°f AMXcMX ´fiZ¸f .............................................................................. 24 ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe EIY AüSX ÀfRY»f°ff...................................................................... 26 ÀfbVffÀf³f ¶ff¶fc ¹fWX ´fMXIY±ff °fû ³ff¦f´fbSX ³fZ d»fJe WX`.................................................. 28 þf³f RcYÔIY³fZ IYe Àf´ff IYe °f`¹ffSXe......................................................................... 31 ¸ff¹ff IYZ JüRY ¸fZÔ SXf¸f d¸f»fZÔ¦fZ ³f ¸fbÀf»f¸ff³f........................................................... 32 µ»ff´f SXWXe 11 ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff ....................................................................... 34 d³fUZVfIYûÔ IYû WXû¦ff RYf¹fQf .............................................................................. 36 IYd½f°ff........................................................................................................ 39 dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ...................................................................................... 40 A·fe AüSX Bd¸°fWXfÔ ¶ffIYe WX`... ......................................................................... 42 dªfÀ¸f IYe ³fb¸ffBXVf ¸fZÔ þbMXf ¶ff»feUbOX ...................................................................... 44 RZYÀf¶fbIY ¸fZd³f¹ff ............................................................................................. 46 ½¹fa¦¹f ......................................................................................................... 47 ²f³fQf¹fIY ÀfbJQf¹fIY CX´ff¹f ................................................................................ 48 ¸fÔdþ»f WXüÀf»fûÔ ÀfZ d¸f»f°fe WX`-A÷Yd¯f¸ff ................................................................... 50

dQne ¸fZÔ IYÀfSX°f

20

IY`ÀfZ »f¦fZ¦fe ³f`¹ff ´ffSX

22 IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

3


Af´fIZY ´fÂf ¹fbUf U¦fÊ IYZ d»fE WXû þ¦fWX SXfþ³fed°fIY AüSX Àf¸f-Àff¸fd¹fIY J¶fSXûÔ IYZ Àff±f-Àff±f ¹fbUf U¦fÊ IYZ d»fE ·fe ´fdÂfIYf ¸fZÔ þ¦fWX WXûÜ ¶ffþfSX ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ ³fE R`YVf³f, ¶ffBIY, ¸fû¶ffB»f AfdQ IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ dUVfZ¿f þf³fIYfSXe WXfdÀf»f IYedþEÜ Afþ °fIY³feIY IYf þ¸ff³ff WX`Ü ³fE °fIY³feIY ¹fÔÂfûÔ IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe d»fJZÔ þf³fZ IYf Àff±fÊIY ´fi¹ffÀf WXûÜ -´fiVffÔ°f dÀfÔWX, ´fÂfIYfSX, ¸fbÔ¦fZSXÜ

Ba´f`¢MXRbY»f ÀMXûSXe

þf³fIYfSXe QZÜ ¸f`Ô AfVff IYSX°fe WXcÔ dIY ¹fWX ´fdÂfIYf þûSX¶ff dQ ¶fbðf IYe °fSXWX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ ´fdSX´fc¯fÊ ¶f³f³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦feÜ A´f³fZ »fZJûÔ õfSXf ¶ffWXSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ d»f~ ¶fbð IYe °fSXWX BÔÀff³f IYe AÔQøY³fe ¶ff°fûÔ IYû Àf¸fÓf ÀfIY³fZ IYe Ãf¸f°ff ´f`Qf IYSXZÔÜ SXZJf Af¹fÊ, ª¹fûd°fd¿f¨ff¹fÊ, ³fBÊ dQ»»feÜ

·fZOÞX ¨ff»f ³f ¶f³fZÔÜ Afþ dþÀf °fSXWX J¶fSXûÔ IYû dQJf³fZ U Lf´f³fZ IYZ d»fE ¸ffSXf ¸ffSXe ¨f»f SXWXe WX`, CXÀfÀfZ ¸fedOX¹ff AüSX J¶fSX Qû³fûÔ IYf À°fSX d¦fSX ¦f¹ff WX`Ü BÀfd»fE ¸f`Ô IYMX§fSXf ÀfZ CX¸¸feQ IYSX°fe WXcÔ dIY Af´fIYe ´fdÂfIYf ·fZOÞX ¨ff»f ÀfZ A»f¦f SXWXZ¦feÜ dU¿f¹fûÔ IYf ¨f¹f³f ¸fZÔ JfÀf ²¹ff³f SXdJE¦ffÜ WX¸ffSXe Vfb·fIYf¸f³ff Af´fIYZ Àff±f WX`Ü ²f³¹fUfQÜ VfZRYf»fe d°fUfSXe, SXf¹f´fbSX, LØfeÀf¦fPÞXÜ

¦f¸feÊ ¸fZÔ CX¸¸feQ IYSXZÔ¦fZ dIY IYMX§fSXf EIY Vfe°f»f ¶f¹ffSX ¶f³fIYSX AfE¦feÜ CX¸¸feQ WX` dIY BÀf¸fZÔ BÔ´f`¢MXRbY»f ÀMXûSXe QZJ³fZ IYû d¸f»fZ¦feÜ ÀMXûSXe EZÀfe WXû dþÀfIYf Af¸f AfQ¸fe IYZ þeU³f ´fSX ´fi·ffU ´fOÞXZÜ IYMX§fSXf AüSX CXÀfIYe ´fcSXe MXe¸f IYû Vfb·fIYf¸f³ffEÔÜ dU¿f¹f UÀ°fb IYf ¨fb³ffU IY`Àff WXû, ¹fWX ´ffNXIYûÔ IYZ d¸fþfþ IYû ·ffÔ´f³fZ IYZ ¶ffQ WXe d³fd›°f WXû ´ffE¦ffÜ Vfb·fIYf¸f³ff WXfÔ, ´ffNXIY U¦fÊ WX¸fZVff ÀfWXe Àff¸f¦fie ¹ff ¹fWX þf³fIYfSX ¶fOÞXe JbVfe WXbBÊ dIY °f±¹f WXe ´fPÞ³ff ¨ffWX°ff WX`, BÀfd»fE þû IYMX§fSXf ³ff¸fIY ¸fÔ±f»fe ¸f`¦fþe³f d³fIY»f ·fe d»fJZÔ, ´fi·ffUVff»fe U Àf¨f d»fJZÔÜ -¸f¹fÔIY, ¸ffÀf MÑÀMX ³fBÊ dQ»»feÜ SXWXe WX`Ü WX¸f ´ffNXIYûÔ IYû BÀf ´fdÂfIYf ÀfZ ¶fWXb°f CX¸¸feQ WX`Ü AfVff WX` dIY IYMX§fSXf ´ffNXIYûÔ IYe WXSX IYÀfüMXe ´fSX JSXe ´fdSX´fc¯fÊ ¶f³fZÔ WX¸fZÔ Afþ EIY EZÀfe ¸f`¦fþe³f IYe CX°fSXZ¦feÜ -þ¦fdQVf ¸fÔ¸f¦ffBÊ, þøYSX°f WX` þû ¶ffWXSX IYe Qbd³f¹ff AüSX ´fiû¦fiZdÀfU ´ffMXeÊ, ³fBÊ dQ»»feÜ QZVf IYe WXSX CX±f»f-´fb±f»f IYe ÀfMXeIY

AÔ¦fiZþe ´fSX ·ffSXe ¹fdQ Af´f »fû¦fûÔ IYe þb¶ff³f ´fSX AÔ¦fiZþe dÀfSX ¨fPXIYSX ¶fû»f SXWXe WX` °fû CXÀfIYZ ´feLZ EIY ¶fOÞXf IYfSX¯f AÔ¦fiZþe ´fÂf ´fdÂfIYfAûÔ IYe IYe¸f°f WX`Ü BÀf AûSX AÔ¦fiZþe AJ¶ffSXûÔ IYû WXe »fZ »fedþEÜ °fe³f ÷Y´fE ¸fZÔ °feÀf ´f`Ô°feÀf ´fZþ IYf AJ¶ffSXÜ dWXÔQe ¸fZÔ IYûBÊ ´fÂf ´fdÂfIYf ¹fWX IY¸ff»f ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊ WX`Ü IYMX§fSXf ´fdÂfIYf IYf ¸fc»¹f AüSX ´fZþûÔ IYe ÀfÔ£¹ff QZJIYSX WXe Af›¹fÊ WXbAfÜ IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY IYMX§fSXf ´fdÂfIYf IYZ BÀf ²f¸ffIYZ IYZ ¶ffQ A¶f Af›¹fÊ IYSX³fZ IYe ¶ffSXe AÔ¦fiZþe Uf»fûÔ IYe WXû¦feÜ BÀf ³fZIY IYf¹fÊ IYZ d»fE Af´fIYf dUVfZ¿f ²f³¹fUfQÜ -¸fûdWX°f Àf¢ÀfZ³ff, AÔ¶ff»ffÜ

´ffNXIYûÔ IYû Àf¸fÓf³ff WXû¦ff Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ IYMX§fSXf AüSX CXÀfIYe MXe¸f IYû ·fdU¿¹f IYe Vfb·fIYf¸f³ffEÔÜ Afþ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ´fPXÞ³fZ IYe B¨Lf »f¦ff°ffSX IY¸f WXû°fe þf SXWXe WX`Ü BÀfIYZ ´feLZ IYBÊ IYfSX¯f WX`ÔÜ WXû ÀfIY°ff WX` dIY ´fdÂfIYfEÔ ´ffNXIYûÔ IYZ B¨Lf³fbøY´f ³f Af SXWXe WXûÜ IYMX§fSXf IYû ´ffNXIYûÔ IYe BÀfe Ad³f¨Lf IYZ IYfSX¯fûÔ IYû Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ þf³f³ff WXû¦ffÜ ¹fWX þøYSXe WX` dIY AfdJSX ´ffNXIY U¦fÊ ¨ffWX°ff ¢¹ff WX`Ü ÀfÔþ¹f Àfd»f»f, ¶ffSXf¶fÔIYeÜ

J¶fSXûÔ IYf EIY Àf¸fc¨ff ÀfÔÀffSX ¶fZ¶ffIY dMX´´fd¯f¹ffÔ, ¶fZ¶ffIY »fZJ Af´fIYû ÀfbÓffUûÔ IYf B°fÔþfSX SXWXZ¦ff

ÀfÔ´ffQIY, IYMX§fSXf

2155, RYÀMXÊ µ»fûSX, ¦fb÷Y Aþʳf ³f¦fSX, d³fIYMX VffQe´fbSX ¸fZMÑû ÀMXZVf³f, dQ»»fe- 110008 RYû³f- 011-30222128

4

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


IY

ÀfÔ´ffQIY IYe IY»f¸f ÀfZ MX§fSXf IYf ¹fWX QcÀfSXf AÔIY WX`Ü JbVfe AüSX ¦f¸f Qû³fûÔ IYZ Àff±f Af´fIYZ ´ffÀf ¹fWX AÔIY ´fWXba¨f SXWXf WX`Ü JbVfe ¹fWX WX` dIY IYMX§fSXf IYZ ´fiUZVffÔIY IYû dþÀf °fSXWX ÀfZ »fû¦fûÔ ³fZ WXf±fûÔ WXf±f d»f¹ff AüSX MXZ»feRYû³f IYfg»Àf U BʸfZ»f IYZ þdSX¹fZ WX¸ffSXZ BÀf LûMXZ ÀfZ ´fi¹ffÀf IYe ÀfSXfWX³ff IYe CXÀf³fZ WX¸ffSXf WXüÀf»ff ¶fPÞXf¹ffÜ WX¸f ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZ dIY dþÀf ´fid°f¶fð°ff IYZ Àff±f WX¸f³fZ VfbøYAf°f IYe WX` CXÀf ´fSX IYf¹f¸f SXWXZÔÜ þfdWXSX WX` BÀf¸fZÔ WX¸fZÔ WX¸ffSXZ ´ffNXIYûÔ IYe SXf¹f IYe Àf£°f þøYSX°f SXWXZ¦feÜ BÀfd»f¹fZ BÊX-¸fZ»f IYZ þdSX¹fZ Àf¸´fIYÊ ¶f³ff SXWXZ AüSX WX¸ffSXe IYd¸f¹fûÔ IYû SXZJfÔdIY°f IYSX°fZ SXWXZÔ AüSX ÀfbÓffUûÔ IYf ·fe ÀUf¦f°f WX` dIY dIYÀf °fSXWX BÀfZ AüSX ¶fZWX°fSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¦f¸f IYe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY þ¶f WX¸f ´fWX»fZ WXe AÔIY IYû ´fiZÀf ÀfZ »ffIYSX dUSX°f¯f IYe ½¹fUÀ±ff IYSX WXe SXWXZ ±fZ dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³f¢Àf»fe WX¸f»ff WXbAf AüSX CXÀf¸fZÔ IYBÊ ¶fOÞXZ ³fZ°ff ¸ffSXZ ¦f¹fZÜ IYû»f AfUÔMX³f §fûMXf»fZ ¸fZÔ LØfeÀf¦fPÞX IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX IYû IYMX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf IYSX°fZ WXbE ÀU. ´fMXZ»f IYf UöY½¹f þ¶f-þ¶f IYMX§fSXf IYf AÔIY ´f»fMX°fZ WX`Ô °fû AfhJZÔ ³f¸f IYSX þf°ff WX`Ü BÀf AÔIY ¸fZÔ ¸ffAûUfQ AüSX QSX·ff §ffMXe WX¸f»fZ ´fSX WX¸f³fZ IYfRYe Àff¸f¦fie QZIYSX Àf¸fÀ¹ff ´fSX IYBÊ údá¹fûÔ ÀfZ dU¨ffSX IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX`Ü IYbL °f±¹fûÔ IYe SXûVf³fe ¸fZÔ WX¸f³fZ ¹fWX ·fe þf³f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX` dIY ¹fWX WX¸f»ff ÀfbSXÃff ¸fZÔ ¨fcIY WX` ¹ff ÀffdþVf WX`Ü ¨fcIY WX` °fû ¢¹ff ¨fcIY IYZ Qûd¿f¹fûÔ IYû SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ IYûBÊ Q¯OX dQ¹ff AüSX ÀffdþVf WX` °fû AfdJSX dIYÀfIYeÜ ÀfUf»f WX` dIY BÀf WX°¹ffIYf¯OX ÀfZ »ff·f dIYÀfZ WXû°ff d¸f»f°ff dQJ SXWXf WX`Ü ¹ffQ WXû¦ff LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ IYbL ¸ffWX ´fcUÊ ÀfÔdUQf dVfÃff IY¸feÊ A´f³fe þf¹fþ ¸ffÔ¦fûÔ IYû »fZIYSX WXOÞX°ff»f ´fSX ¦f¹fZ ±fZ AüSX dIYÀf °fSXWX ÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ CXÀf AfÔQû»f³f IYf Q¸f³f dIY¹ffÜ BÀfe °fSXWX SXfª¹f IYZ d»fd´fIY ·fe WXOÞX°ff»f ´fSX ¦fE ±fZ AüSX CX³WXZÔ ·fe ÀfSXIYfSX IYZ Af¦fZ ¸fþ¶fcSX WXûIYSX IYf¸f ´fSX »füMX³ff ´fOÞXfÜ CXÀf Àf¸f¹f ¸fb£¹f¸f³Âfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ IYWXf ±ff dIY CX³fIYZ ´ffÀf ¶fišffÀÂf WX`Ü °fû ¢¹ff QSX·ff §ffMXe IYZ þdSX¹fZ ¹fWX ¶fišffÀÂf ¨f»ff¹ff þf ¨fbIYf WX`?.... ... QZVf IYe SXfþ³fed°f ·fe Aþ¶f-Aþ¶f IYSXUMXZÔ ¶fQ»f SXWXe WX`Ü ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ þ¹f ßfeSXf¸f IYe Aü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ dUQfBÊ IYSXIYZ ³f IYZU»f ³f¸fû-³f¸fû IYf þf´f IYSX SXWXe WX` ¶fd»IY ´ffMXeÊ IYû JOÞXf IYSX³fZ Uf»fZ ÀfÔÀ±ff´fIY »ff»fIYÈ¿¯f AOXUf¯fe IYf ÀffUÊþd³fIY °füSX ´fSX A´f¸ff³f IYSX SXWXe WX`Ü ... ³f¸fû AüSX AOXUf¯fe ´fiIYSX¯f A·fe NX¯OXf ·fe ³f WXbAf ±ff dIY E³fOXeE IYZ ·ffþ´ff IYZ ¶ffQ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXZ §fMXIY þQ(¹fc) ³fZ 17 Àff»f ´fbSXf³ff d»fU B³f dSX»fZVf³fdVf´f °fûOÞX dQ¹ffÜ ³fe°feVf IYb¸ffSX 'ÀfbVffÀf³f ¶ff¶fcÓ ÀfZ 'ÀfZIYb»fSX ¶ff¶fcÓ WXû ¦f¹fZÜ IY`Àf`-IY`ÀfZ SXÔ¦f ¶fQ»f SXWXe WX` SXfþ³fed°fÜ A¦fSX UfÀ°fU ¸fZÔ ³fe°feVf þe IYf ùQ¹f ´fdSXU°fʳf WXbAf WX` °fû ÀUf¦f°f WX`Ü ... CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ EIY ¸ffWX ÀfZ EIY Af³Qû»f³f ¨f»f SXWXf WX`Ü ÀfedSX¹f»f ¶f¸f dUÀRYûMXûÔ IYZ IYd±f°f AfSXû´fe ¸fü»ff³ff Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe ´fbd»fÀf ÀIYfgMXÊ ¸fZÔ WX°¹ff WXû ¦f¹feÜ Af°fÔIYUfQ IYZ ³ff¸f ´fSX IY`Q d³fQû¿fûÊÔ IYe dSXWXfBÊ IYZ d»fE AfÔQû»f³f IYSX SXWXf dSXWXfBÊ ¸fÔ¨f ¸ffh¦f IYSX SXWXf WX` dIY WX°¹ffSXZ ´fbd»fÀf ARYÀfSXûÔ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX þZ»f ·fZþf þfEÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff AfSX OXe d³f¸fZ¿f Af¹fû¦f Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYû RYþeÊ IYSXfSX QZ ¨fbIYf WX`Ü ÀfSXIYfSX ´fVfû´fZVf ¸fZÔ WX`Ü QZdJE ¢¹ff WXû°ff WX`Ü BÀf AÔIY ¸fZÔ »f¦f·f¦f Àf·fe ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïûÔ ´fSX ´fOÞX°ff»f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe ¦fBÊ WX`Ü ´ficRY IYe IYbL IYd¸f¹ffh d´fL»fZ AÔIY ¸fZÔ ·fe ±feÔ AüSX ÀfÔ·fU°f: BÀf AÔIY ¸fZÔ ·fe IYbL IY¸fe WXû, CXÀfZ ³fþSXAÔQfþ IYSX³fZ IYf IYá IYSXZÔÜ Vfe§fi WXe ÀffSXe ¨feþZÔ Qb÷YÀ°f IYe þf¹fZÔ¦feÜ A´f³fZ ÀfbÓffU ÀfZ þøYSX AU¦f°f IYSXfEÔ dIY WX¸ffSXf ´fi¹ffÀf IY`Àff »f¦ffÜ Àf¸´ffQIY ´fiZ¸f ¦fb~f

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

5


IYf³f-Aû-IYf³f

J°¸f WXbAf WX³fe¸fc³f

Àf¸f¹f ¶fQ»ff, »fû¦f ¶fQ»fZÜ Àfû¨f ¶fQ»fe, °fû ÀfÔ¶fÔ²f ·fe ¶fQ»f ¦fEÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ ¶f¹ff³f¶ffþe Jc¶f WXû°fe SXWXe, »f¦ff ¶f¹ff³fûÔ ÀfZ WXe »fû¦f ´fZMX ·fSX »fZÔ¦fZ »fZdIY³f E¢Vf³f ·fe »fZ d»f¹ff ¦f¹ffÜ ·ffþ´ffþQ¹fc A»f¦f WXûIYSX A¶f ´fcSXe °fSXWX EIY-QcÀfSXZ ´fSX WX¸f»ffUSX ¸fcOX ¸fZÔ Af ¨fbIYe WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ ¦fûUf ¸fZÔ WXbBÊ ·ffþ´ff IYe SXf¿MÑXe¹f IYf¹fÊIYfdSX¯fe ¸fZÔ þ`ÀfZ WXe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYû ¨fb³ffU ´fi¨ffSX Ad·f¹ff³f Àfd¸fd°f IYf ´fi·ffSX ÀfüÔ´ff ¦f¹ff, »f¦ff þ`ÀfZ ·ffþ´ff ³fZ CX³WXZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ´fQ IYf CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff WXûÜ ·ffþ´ff IYZ AÔQSX AüSX ¶ffWXSX EZÀfe WXe ´fid°fdIiY¹ff Af³fZ »f¦feÜ °fZUSX ·ffþ´ff IYZ ´fbSXf³fZ ÀfWX¹fû¦fe þQ¹fc ³fZ ·fe dQJfEÜ d¶fWXfSX ¸fZÔ þQ¹fc ³fZ°ff AüSX IYÈd¿f ¸fÔÂfe ³fSXZÔQi dÀfÔWX ³fZ °fû ¹fWXfÔ °fIY IYWX dQ¹ff dIY E³fOXeE ¦fNX¶fÔ²f³f ¶fÀf IYbL WXe dQ³fûÔ IYf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ Àfe²fZ °füSX ´fSX IYWX dQ¹ff dIY ·ffþ´ff ³fZ EIY EZÀfZ ½¹fdöY IYe A¦fbUfBÊ ¸fZÔ ¨fb³ffU »fOÞ³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff, dþÀf ´fSX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ 2002 ¸fZÔ WXbE QÔ¦fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYZ AfSXû´f »f¦fZ WX`ÔÜ WX¸f ¸fûQe IYZ ³ff¸f ´fSX E³fOXeE ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWXeÔ SXWXZÔ¦fZÜ WX¸fZÔ QÔ¦ffBÊ ¸fÔþcSX ³fWXeÔ WX`Ü ´f»fMXUfSX IYSX°fZ WXbE ·ffþ´ff ÀffÔÀfQ CXQ¹f ´fi°ff´f ³fZ IYWXf dIY ³fSXZÔQi dÀfÔWX IYZ Vf¶Q ¶fZWXQ Af´fdØfþ³fIY WX`ÔÜ WX¸fZÔ BÀf °fSXWX IYZ Vf¶Q ¸fÔþcSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ þQ¹fc ¨ffWXZ þû IYSXZ, CX³fIYf R`YÀf»ff WX`, »fZdIY³f BÀf °fSXWX IYe ·ff¿ff IYf BÀ°fZ¸ff»f ³ff IYSXZÜ ¸fûQe IYû »fZIYSX WX¸f A´f³fZ R`YÀf»fZ ´fSX IYf¹f¸f WX`Ô AüSX SXWXZÔ¦fZÜ AüSX BÀfIYf AÔ°f ·ffþ´ffþQ¹fc IYZ WX³fe¸fc³f IYZ J°¸f WXû³fZ IYZ Àff±f WXbAf dþÀfIYZ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ Jc¶f ¸fþZ d»fEÜ A¶f WX³fe¸fc³f IYZ ¶ffQ WXe °fû þQ¹fc dIYÀfe AüSX IYe AûSX QZJ³fZ IYf ÀffWXÀf IYSX ´ffE¦fe AüSX UWX IYfÔ¦fiZÀf ·fe °fû WXû ÀfIY°fe WX`Ü

6

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

¢¹ff IYSXZÔ¦fZ IYZþSXeUf»f WXf»f IYZ dQ³fûÔ ¸fZÔ ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ SXWXZ ASXdUÔQ IYZþSXeUf»fÜ IYûBÊ ³f IYûBÊ ¸fbQQf CXNXf SXWXZ WX`ÔÜ dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ UZ Àfb²ffSX IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô, CXÀfÀfZ °fû ¹fWXe »f¦f°ff WX` dIY UZ VfbðeIYSX¯f IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ A¶f ÀfUf»f CXNX°ff WX` dIY ¢¹ff UZ UfIYBÊ ·ffSX°fe¹fûÔ IYf VfbðeIYSX¯f IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô ¹ff dIYÀfe AWX¸f IYZ dVfIYfSX WX`Ô? ¸fWX°UfIYfÔÃfe WX`Ô, VfûWXSX°f IYe »ff»fÀff WX` CX³WXZÔ? IYbL dQ³f ´fWX»fZ WXe A¯¯ff WXþfSXZ ·fe EZÀfZ ¸fÔÀfc¶fZ »fZIYSX CXNXZ ±fZÜ ¶fWXb°f WXû-WX»»ff dIY¹ff ±ffÜ »fÔ¶fZ ASXÀfZ °fIY A³fVf³f ·fe dIY¹ffÜ Qbd³f¹ff ·fSX IYZ ³f ÀfWXe, QZVf ·fSX IYZ ¸fWX°UfIYfÔÃfe CX³fIYZ ¨ffSXûÔ AûSX EIYdÂf°f WXbEÜ ÀUf¸fe SXf¸fQZU ·fe CX³fIYZ Àff±f ±fZÜ IYbL Àf¸f¹f ¶ffQ A»f¦f WXû ¦fEÜ A»f¦f ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CX³WXZÔ ²fSX d»f¹ffÜ IYbL QZSX VffÔ°f SXWXZ dRYSX ÀfdIiY¹f WXû ¦fEÜ ¹fZ Àf¶f »fû¦f EZÀfZ WXe WX`Ô- IYbL QZSX WXûWX»»ff IYSX°fZ WX`ÔÜ Jc¶f VfûSX-VfSXf¶ff WXû°ff WX`Ü Àf¸ff¨ffSX-´fÂf Jc¶f dMX´´fd¯f¹ffÔ d»fJ°fZ WX`ÔÜ BÀfÀfZ Af¸f »fû¦f, Àf¸fÓf³fZ »f¦f°fZ WX`Ô dIY A¶f IYbL WXû¦ffÜ CX³fIYe Àfb³fUfBÊ WXû¦feÜ »fZdIY³f IYbL ³fWXeÔ WXû°ffÜ IYbL QZSX IYZ ¶ffQ Àf¶f VffÔ°f WXû þf°ff WX`- ¶f`NX þf°ff WX` Qc²f IYZ CX¶ff»f IYe °fSXWXÜ CXRYf³f, AfÔQû»f³f Àf¶f Àf¸ff~ WXû þf°fZ WX`ÔÜ ÀfUf»f WX` dIY ¢¹ff UfÀ°fU ¸fZÔ WX¸ffSXZ »fû¦f AüSX WX¸ffSXZ ³fZ°ff Àf·fe BJ»ffIYe °füSX ´fSX, B°f³fZ d¦fSX ¦fE WX`Ô dIY WXSX þ¦fWX ´f`ÀfZ IYe ¨fûSXe IYSX°fZ dRYSX°fZ WX`Ô? CX³WXZÔ dIYÀfe ¶ff°f IYe IYûBÊ ´fSXUfWX ³fWXeÔ WX`? þ¦fWXÔÀffBÊ CX³fIYZ d»fE Af¸f ¶ff°f WX`Ü A¸fc¸f³f ¸fedOX¹ff AüSX ¨f¨ffAûÊÔ ÀfZ QcSX SXWX°fZ WX`Ô ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY WX`Ü AûdOXVff IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`Ô, IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ A´f³fZ dÀfðfÔ°fûÔ ´fSX VffÔ°f·ffU ÀfZ ¨f»f°fZ WX`Ô, »fZdIY³f QcÀfSXûÔ IYe °fSXWX WXû-WX»»ff ³fWXeÔ ¸f¨ff°fZ WX`ÔÜ ³f JbQ AüSX ³f WXe AüSXûÔ IYûÜ »fZdIY³f WXf»f IYZ dQ³fûÔ ¸fZÔ ¸ff³fû CX³fIYf ·fe

dUVfZ¿f QþfÊ dQ»ff³fZ IYZ d»fEÜ AüSX °fû AüSX, IYZÔQi AüSX dUVfZ¿f QZVf IYe ¶fQ»f°fe SXfþ³fed°f IYû ·ffÔ´f°fZ WXbE ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY AüSX ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ Qû³fûÔ ³fZ ¦f`SX-IYfÔ¦fiZÀfe AüSX ¦f`SX-·ffþ´ff ÀfSXIYfSX

þf¦ff ³fUe³f IYf ÀUfd·f¸ff³f ÀUfd·f¸ff³f þf¦f ¦f¹ff WX`Ü ¨f¨ffAûÊÔ ¸fZÔ SXWX³fZ IYf ¦fb¯f-Qû¿f UWX ·fe Àf¸fÓf ¨fbIYZ WX`ÔÜ °f·fe °fû A´f³fZ ³fb¸ffÔBQZÔ IYû MXeUe ¨f`³f»fûÔ ´fSX WXû SXWXZ ¶fWXÀf¸fbWXfd¶fÀfûÔ ¸fZÔ ·fZþ³fZ »f¦fZ WX`ÔÜ ÀU¹fÔ ÀUfd·f¸ff³f SX`»fe IYf Af¹fûþ³f dIY¹ffÜ d¶fWXfSX IYû dUVfZ¿f QþfÊ dQ»ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYû »fZIYSX SXfª¹f IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IYb¸ffSX IYe AûSX ÀfZ Af¹fûdþ°f dIYE ¦fE Ad²fIYfSX SX`»fe ÀfZ CX°ÀffdWX°f ´fMX³ff¹fIY ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ ¹fWX SX`»fe dIY¹ffÜ AûdOXVff IYû

¶f³ff³fZ IYZ d»fE ÃfZÂfe¹f Q»fûÔ ÀfZ EIY WXû³fZ IYû IYWXfÜ CX³WXûÔ³fZ °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf, Àf´ff AüSX A³³ffQi¸fbIY IYZ Àff±f d¸f»fIYSX °feÀfSXf ¸fû¨ffÊ ¶f³ff³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffAûÔ ÀfZ BÔIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ffÜ BÀf¸fZÔ Uf¸fQ»f IYZ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ff ´fSX CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ´fSX dU¨ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ


IYf³f-Aû-IYf³f

'¸fûWX³f' IYZ Àff¸f³fZ ÓfbIYZ '»ff»f'

CX¸fi IYZ ³füUZÔ QVfIY IYe QWX»feþ ´fSX JOÞXZ ·fe¿¸f þ`ÀfZ ´fid°fÄff IYSX³fZ Uf»fZ »ff»f IYû ¸fbÔWX IYe Jf³fe ´fOÞXeÜ °fZUSX °fû EZÀfZ ±fZ dIY Àfc¹fÊ MXSXZ, ¨fÔQi MXSXZ, MXSXZ ³f BÀ°feRYf dU¨ffSX, »fZdIY³f ¸fûWX³f IYZ Af¦fZ EIY ³fWXeÔ ¨f»feÜ ¸fûWX³f ³fZ EZÀfe §fb˜e d´f»ffBÊ dIY »ff»f dRYSX ÀfZ ´fbSXf³fZ SXÔ¦f ¸fZÔ Af ¦fEÜ þe WXfÔ, ·ffþ´ff IYZ '·fe¿¸f d´f°ff¸fWX' »ff»fIYÈ¿¯f AfOXUf¯fe IYû AfdJSXIYfSX BÀ°feRZY IYe ´fid°fÄff °fûOÞX³fe WXe ´fOÞXeÜ ÀfÔ§f ´fi¸fbJ ¸fûWX³f ·ff¦fU°f IYZ Àff±f ¶ff°f¨fe°f IYZ ¶ffQ AfOXUf¯fe ³fZ A´f³ff BÀ°feRYf Uf´fÀf d»f¹ff WX`Ü AfOXUf¯fe AOÞXZ SXWXZ, »fZdIY³f ³f ¸fûQe CX³WXZÔ ¸f³ff³fZ IYZ d»fE dQ»»fe AfE, ³f WXe ¸fûQe ´fSX d»fE ¦fE R`YÀf»fZ ÀfZ SXfþf³ff±f dÀfÔWX ´feLZ WXMXZÜ AfdJSXIYfSX IY¸f»f IYZ BÀf '»füWX ´fb÷Y¿f' IYû WXe ÓfbIY³ff ´fOÞXf ³f dIY ³fSXZÔQi ¸fûQe IYûÜ Àf¨f °fû ¹fWX ·fe WX` dIY ·ffþ´ff AüSX ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IYû JSXe JûMXe Àfb³ffIYSX A´f³ff AfdJSXe QfÔU JZ»f³fZUf»fZ AfOXUf¯fe IYû VfbøYAf°f ¸fZÔ °fû Àf¶f³fZ ´fcLf, Àf¶f³fZ CX³fIYe ¸f³fbWXfSXe IYeÜ dRYSX ·fe ³fSXZÔQi ¸fûQe ´fSX d»fE R`YÀf»fZ ÀfZ IYûBÊ ´feLZ ³fWXeÔ WXMXfÜ ¸fûQe JZ¸fZ ³fZ °fû AfOXUf¯fe IYû ¹fcÔ WXe LûOÞX dQ¹ff ±ff, »fZdIY³f ÀfÔ§f ³fWXeÔ ¨ffWX°ff ±ff dIY ´ffMXeÊ ¸fZÔ dIYÀfe °fSXWX IYf ·fSXûÀfZ IYf ÀfÔIYMX ´f`Qf WXû »fZdIY³f BÀf ´fcSXZ §fMX³ffIiY¸f ³fZ ¹fWX °fû þfdWXSX IYSX dQ¹ff dIY ¸fûQe IYû »fZIYSX ·fSXûÀfZ IYf ÀfÔIYMX °fû WX`! AfOXUf¯fe JZ¸fZ ¸fZÔ ·f»fZ WXe IY¸fe AfE, ¸fûQe JZ¸ff ¶fPÞXZ¦ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fûQe ³fZ þû IYQ WXfdÀf»f IYSX d»f¹ff WX`Ü A¶f UWXe IYQ ¸fûQe IYZ d»fE ·fe Af³fZUf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ ¨fb³fü°fe ¶f³fZ¦ffÜ QZVf IYZ Qû ¶fOÞXZ SXf¿MÑXe¹f Q»fÜ EIY IYfÔ¦fiZÀf AüSX QcÀfSXe ·ffþ´ffÜ WXf»f IYZ Àf¸f¹f ¸fZÔ Qû³fûÔ ³fZ A´f³ff ¨fZWXSXf ¶fQ»f³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü ·ffþ´ff ¸fZÔ WXû WX»»ff ¸f¨ff, »fZdIY³f IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYe ¢¹ff ¸fþf»f dIY ¹fbUSXfþ IYe ¦fbÀ°ffJe ¸fZÔ ¨fcÔ °fIY ·fe IYSXZÔÜ IY³ffÊMXIY, d¶fWXfSX AüSX ¦fbþSXf°f IYZ ¨fb³ffU-CX´f¨fb³ffU ¸fZÔ þû WXbAf, UWX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYe Àfü RYeÀfQ IY¸ff³f AüSX IYf¹fÊ ÀfÔÀIYÈd°f IYf Àf¶fc°f WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYZ PXZSXûÔ ³fZ°ff WX`Ô, þû IYWX°fZ ±fZ dIY Àf¶fIYbL AWX¸fQ ´fMXZ»f WX`ÔÜ Àfûd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYZ ¶ffQ ³fÔ¶fSX Qû ´fSXÜ IYBÊ AüSX ¶ff°fZÔ IYWXeÔ AüSX Àfb³fe þf°fe SXWXeÔ BÀf ³fÔ¶fSX Qû ³fZ°ff ´fSXÜ »fZdIY³f þ¶f ¶ff°f AfBÊÔ Aü´f¨ffdSXIY øY´f ÀfZ ³fÔ¶fSX Qû IYe WX`dÀf¹f°f IYe, °fû ´ffMXeÊ IYZ ¹fbUSXfþ ¹ff³fe SXfWXb»f ¦ffÔ²fe Àff¸f³fZ AfEÜ IYWXf °fû ¹fWX ·fe þf SXWXf WX` dIY IY¸ff³f A¶f dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYZ WXf±f ¸fZÔ WX`Ü BÀfÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYe IYf¹fÊ ÀfÔÀIYÈd°f ¶fQ»f ¦fBÊ WX` AüSX ¶fWXb°f IYbL »feIY ÀfZ WXMX IYSX WXû³fZ »f¦ff WX`Ü QSXAÀf»f, SXfWXb»f ³fZ ÀfÔ¦fNX³f AüSX ¨fb³ffU IYe ¶ff¦fOXûSX A´f³fZ WXf±fûÔ ¸fZÔ »fZ »fe WX`Ü SXfWXb»f IYZ dÀfÀMX¸f ¸fZÔ þûSX þ¸fe³fe WXIYeIY°f AüSX JfÔMXe þf°fe¹f Àf¸feIYSX¯f WX`Ü BÀfe IYZ Af²ffSX ´fSX IY³ffÊMXIY ¸fZÔ CX¸¸feQUfSX °f¹f WXbE AüSX IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ Àff°f Àff»f ´fWX»fZ AfE Aû¶feÀfe ³fZ°ff dÀfïfSX¸f`¹ff IYe dIYÀ¸f°f ¨f¸fIYeÜ ¦fbþSXf°f IYe Qû »fûIYÀf·ff AüSX ¨ffSX dU²ff³fÀf·ff IYe ÀfeMX ¸fZÔ CX¸¸feQUfSX JOÞXZ IYSX³fZ AüSX ¨fb³ffU »fOÞ³fZ IYf ÀffSXf QfSXû¸fQfSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe AüSX CX³fIYZ ´fi·ffSXe ¸fûWX³f´fiIYfVf IYf ±ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ¶fbSXe °fSXWX WXfSXeÜ Qû WXe A±fÊ WXû ÀfIY°fZ WX`Ô ¹ff °fû AWX¸fQ ´fMXZ»f ³fZ R`YÀf»fûÔ ¸fZÔ WXf±f JOÞXZ IYSX d»fE WX`Ô ¹ff ¦fbþSXf°f ¸fZÔ A¶f WXf»ff°f EZÀfZ WXû ¦fE WX`Ô dIY IYûBÊ ·fe IYbL ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü þ`ÀfZ d¶f³ff AfOXUf¯fe IYZ ·ffþ´ff IYe Àfû¨f³ff IYBÊ »fû¦fûÔ IYZ d»fE ¸fbdVIY»f ·fSXe ¶ff°f WX`, U`ÀfZ AWX¸fQ ´fMXZ»f IYZ ´fi¶fÔ²f³f IYZ d¶f³ff ¦fbþSXf°f ¹ff »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf CX°fSXZ, ¹fWX AIY»´f³fe¹f Àff ¢¹ff ³fWXeÔ »f¦f°ff?

¹fWXe WX` SXfWXb»f BR`Y¢MX

Af¦fZ AfEÔ¦fZ dQ¦¦fe SXfþf

IYfÔ¦fiZÀf ¸fWXfÀfd¨fU dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYû »fZIYSX AMXIY»fûÔ IYf QüSX þfSXe WX`Ü ´ffMXeÊ ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ dþ°f³fe ¸fbÔWX, CX°f³fe ¶ff°fZÔÜ ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX ³fZ A´f³fZ ¸fÔdÂf¸fÔOX»f IYf AfdJSXe dUÀ°ffSX dIY¹ff, CXÀfIYZ ¶ffQ ·fe dQ¦¦fe SXfþ ¸ff¹fcÀf WXû ¦fEÜ AfdJSX ¸f²¹f´fiQZ¿f IYû dUVfZ¿f °fSXþeWX ³fWXeÔ Qe ¦fBÊÜ A¦f»fZ UVfÊ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³ff WX`, dIYÀf ¸fbÔWX ÀfZ þfEÔ¦fZ dQ¦¦fe SXfþf A´f³fZ þ³f°ff IYZ Àff¸f³fZÜ ¸fbdVIY»fZÔ °fû WX`Ô WXe CX³fIYZ d»fEÜ AüSX °fû AüSX CX³fIYf ÀU§fûd¿f°f U³fUfÀf A¦f»fZ Àff»f dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ J°¸f WXû þfE¦ffÜ 2003 IYZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ¶fbSXe °fSXWX WXfSX³fZ IYZ ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ U³fUfÀf §fûd¿f°f IYSX dQ¹ff ±ff AüSX IYWXf ±ff dIY UZ A¦f»fZ QÀf Àff»f ³f IYûBÊ ´fQ »fZÔ¦fZ AüSX ³f ¨fb³ffU »fOÞXZÔ¦fZÜ UZ A´f³fZ UfQZ ´fSX IYf¹f¸f SXWXZ WX`ÔÜ »fZdIY³f A¦f»fZ Àff»f ´fiQZVf ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WX` AüSX CXÀfe Àf¸f¹f CX³fIYZ U³fUfÀf IYf QÀf Àff»f ·fe ´fcSXf WXû SXWXf WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYû ÀfØff ÀfZ ¶ffWXSX WXbE ·fe QÀf Àff»f WXû þfEÔ¦fZÜ Àfû, AMXIY»fZÔ »f¦ffBÊ þf SXWXe WX`Ô dIY dQd¦Uþ¹f dRYSX IYfÔ¦fiZÀf IYe IY¸ff³f ÀfÔ·ff»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ AMXIY»fûÔ IYû AüSX ·fe ¨f»ff¹f¸ff³f dIY¹ff WX` dQ¦¦fe SXfþf ³fZ A´f³fZ ¶f¹ff³fûÔ ÀfZÜ ¶fWXb°f Ad²fIY dQ³f ³fWXeÔ ¶fe°ff WX`, þ¶f CX³WXûÔ³fZ IYWXf ±ff dIY UZ »fûIYÀf·ff IYf ¨fb³ffU ³fWXeÔ »fOÞXZÔ¦fZÜ 24 AIY¶fSX SXûOX ¸fZÔ ¨f¨ffAûÊÔ IYZ Af²ffSX ´fSX ¶ff°f IYe þfE °fû ª¹fûd°fSXfdQ°¹f dÀfÔd²f¹ff IYZ SXfþ³fed°fIY CX·ffSX ÀfZ dQd¦Uþ¹f JZ¸fZ IYZ ³fZ°ff ´fSXZVff³f WX`ÔÜ CX³WXZÔ »f¦f SXWXf WX` dIY A¦fSX ª¹fûd°fSXfdQ°¹f IYZ WXf±f ¸fZÔ IY¸ff³f AfBÊ °fû dRYSX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY IYZ d»fE ´fiQZVf ¸fZÔ dQd¦Uþ¹f AüSX Aþbʳf dÀfÔWX IYZ ´fdSXUfSX ÀfZ þbOÞXZ ³fZ°ff WXfdVfE ´fSX ¨f»fZ þfEÔ¦fZÜ IYWXf þf SXWXf WX` dIY ª¹fûd°fSXfdQ°¹f IYû SXûIY³fZ IYZ d»fE JbQ dQd¦Uþ¹f IYû WXe Af¦fZ Af³ff WXû¦ffÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

7


d¨fa°f³f

´fWXfOÞX ´fSX MXcMXf ¸fbÀfe¶f°fûÔ IYf ´fWXfOÞ IYbQSX°f ³fZ ¶fSXf¶fSX dIY¹ff dWXÀff¶f

IYbQSX°f IYf IYWXSX BÀf ¶ffSX QZU·fcd¸f CXØfSXfJÔOX ´fSX MXcMXf WX`Ü B°f³fe ¶fOÞXe ÂffÀfQe WX` dþÀfIYf ¸fc»¹ffÔIY³f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü þ³f IYe WXfd³f IYû °fû IYûBÊ ´fcSXf WXe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX` ´fSX ¹fWXfÔ IYe QcÀfSXe WXfd³f¹fûÔ IYû ·fe ³fþSX AÔQfþ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ³fdQ¹fûÔ IYZ dUIYSXf»f øY´f ³fZ IYûBÊ EIY Qû IYSXûOÞX IYe WXfd³f ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨ffBÊ WX` ¶fd»IY ´ff³fe IYZ °fcRYf³f ³fZ EIY ´fcSXZ B»ffIYZ IYû °f¶ffWX IYSX³fZ IYe QfÀ°ffÔ d»fJ Qe WX`Ü Àf·fe ÀfOÞXIYZ MXcMX ¨fbIYe WX`Ô ¹ff ¶fWX ¦f¹fe WX`, B³RiYfÀMÑIY¨fSX °fWXÀf ³fWXÀf WXû ¦f¹ff WX` dþÀfIYû A´f³fZ ´fbSXf°f³f øY´f ¸fZÔ Af³fZ IYZ d»fE IY¸f ÀfZ IY¸f PXfBÊ Àff»f »f¦fZÔ¦fZÜ CXØfSXfJÔOX ¶¹fcSXû

IbY

QSX°f IYZ IYWXSX ³fZ CXØfSXfJÔOX IYZ Ad²fIYfÔVf B»ffIYûÔ IYû ¶f¶ffÊQ IYSX dQ¹ff WX`Ü CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ A¶f °fIY Àfü ÀfZ ª¹ffQf »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¨fbIYe WX`Ü Àf¶fÀfZ ª¹ffQf °f¶ffWXe IYZQfSX³ff±f ¸fZÔ WXbBÊ WX`Ü

8

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

IYZQfSX³ff±f AüSX CXÀfIYZ AfÀf´ffÀf IYZ B»ffIYûÔ ¸fZÔ AfBÊ B°f³fe ¶fOÞXe ÂffÀfQe WX` dIY BÀfIYf ¸fc»¹ffaIY³f ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ff WX`Ü IYZQfSX³ff±f ¸fÔdQSX U`Àff WXe WXû ¦f¹ff WX` þ`Àff UWX ´f¨ffÀf Àff»f ´fWX»fZ ±ff AüSX ¹fWXf °fIY ´fWXbÔ¨f³fZ IYZ ÀffSXZ SXfÀ°fZ ´ff³fe IYZ Àff±f ¶fWX ¦fE WX`ÔÜ ¹ff³fe A¶f A¦fSX IYZQfSX³ff±f IYZ QVfʳf IYSX³fZ W`ÔX °fû ´fbSXf³ff °fSXeIYf Ad£°f¹ffSX IYSX³ff WXû¦ff ´ffQ»f

¨f»fIYSX ªff³fZ IYfÜ ¨f¸fû»fe, ÷YQi´fi¹ff¦f AüSX CXØfSXIYfVfe ¸fZÔ ·fe ·ffSXe °f¶ffWXe WXbBÊ WX`Ü ¶ffUþcQ BÀfIYZ CXØfSXfJÔOX ÀfSXIYfSX IYf A·fe °fIY AfÔIY»f³f WXe ¨f»f SXWXf WX` dIY dIY°f³ff ³fbIYÀff³f WXbAf WX` AüSX ¸fÈ°fIYûÔ IYû dIY°f³fe ¸fQQ Qe þfEÜ Af›¹fÊ ¹fZ ·fe WX` IYfRYe »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYZQfSX³ff±f IYZ ¦fifCXÔOX þeSXû °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ÀfIYe ±feÜ


J¶fSX WX` dIY CXØfSXfJ¯OX ÀfSXIYfSX IYZ ´ffÀf ·ffSXe U¿ffÊ IYe þf³fIYfSXe ±fe þû dþ»ffd²fIYfdSX¹fûÊ IYû ·fZþ Qe ¦f¹fe ±feÜ ¶ffUþcQ BÀfIYZ À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f ³fZ CXÀfZ SXûþ¸fSXfÊ IYe ¶ff°f Àf¸fÓf IYSX »fû¦fûÔ IYû CXÀf J°fSXZ IYZ ¶ffUþcQ CX´fSX þf³fZ dQ¹ff ¦f¹ffÜ »ff´fSXUfWXe IYe WXQ ¹fWX dIY ¨ffSX ²ff¸f IYe ¹ffÂff ·fe ¶fQÀ°fcSX ¨f»f°fe SXWXeÜ E³fOXeAfSXERY IYe dSX´fûMXÊ ÀfZ AfÔIY»f³f IYSXZ °fû ¸fÈ°fIYûÔ IYe ÀfÔ£¹ff »f¦f·f¦f ´ffa¨f Àfü ÀfZ ª¹ffQf WX` AüSX A´fbá ÀÂfû°fûÔ IYe ¸ff³fZ °fû ¹fWX BÀfIYf IYBÊ ¦fb¯ff WXû ÀfIY°ff WX`Ü BÀf ´fifIÈYd°fIY °ffaªf½f ¸fZÔ »f¦f·f¦f 70 WXªffSX »fû¦f ´fi·ffd½f°f WbXE W`ÔXÜ dUOXÔ¶f³ff ¹fWX WX` dIY BÀf ÂffÀfQe IYf SXfª¹f AüSX

IYZ³Qi ÀfSXIYfSX IYf SXeEZ¢Vf³f MXfB¸f ¶fWXb°f ª¹ffQf SXWXfÜ ¹fWXfÔ °fIY IYZ ´fi²ff³f¸f³Âfe IYZ ¸fÔÂfe Àf¸fcWX IYe ¶f`NXIY ·fe °fe³f dQ³f ¶ffQ WXbBÊÜ ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY IYü³f Àff QZVf B°f³fe þf³fûÔ IYZ þf³fZ IYZ ¶ffQ ·fe B°f³ff Àf¸f¹f ¸fedMXÔ¦f IYSX³fZ ¸fZÔ »fZ°ff WX`Ü U`ÀfZ QZJf þfE °fû CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ BÀf ¶ffSX Af´fQf ÀfZ WXbBÊ °f¶ffWXe IYf ¸fÔþSX A³¹f U¿fûÊ ÀfZ ª¹ffQf J°fSX³ffIY WX`Ü Af´fQf ÀfZ ´fi·ffdU°f B»ffIYûÔ IYe þ¸fe³fe Àf¨¨ffBÊ ÀfZ CXØfSXfJÔOX IYZ SXfþ³fZ°ffAû IYf IYûBÊ ÀfSXûIYfSX ³fWXeÔ WX`Ü ´fSX Af´fQf IYe BÀf ÀfÔIYMX §fOXe ¸fZÔ d¦f»fZ dVfIYUZ ·fb»ff³fZ IYZ ¶fþf¹f UWX EIY QcÀfSXZ ´fSX AfSXû´f ´fi°¹ffSXû´f »f¦ff³fZ ÀfZ ¶ffþ ³fWXeÔ Af SXWXZ WX`ÔÜ AÀfd»f¹f°f ¹fWX WX` dIY Af´fQf ÀfZ ´fi·ffdU°f B»ffIYû ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe °fÔÂf IYe ´fû»f Jb»f ¦fBÊÜ »fû¦fûa IYû °fû ·fûþ³f, ´ff³fe °fIY NXeIY ÀfZ ³fWXeÔ d¸f»fZÜ ¸ffdRY¹ffAûa, ³füIYSXVffWXûÔ AûSX SXfþ³fZ°ffAû IYZ IYfgIYMXZ»f ³fZ ´fWXfOÞXûÔ IYû JûJ»ff IYSX dQ¹ff WX`Ü

¸ffdRY¹ffAûa, ³füIYSXVffWXûÔ AûSX SXfþ³fZ°ffAû IYZ IYfgIYMXZ»f ³fZ ´fWXfOÞXûÔ IYû JûJ»ff IYSX dQ¹ff WX`Ü ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ ´fiIYÈd°f ³fZ A´f³ff dWXÀff¶f ¶fSXf¶fSX dIY¹ff WX`Ü ÀfWXe ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ ´fiIYÈd°f ³fZ A´f³ff dWXÀff¶f ¶fSXf¶fSX dIY¹ff WX`Ü Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY CXØfSXfJÔOX ¸fZÔ þû MX³f»f d³f¸ffʯf IYe ¹fûþ³ffEÔ ¨f»f SXWXe WX` CX³f¸fZÔ IYbL ¹fûþ³ffEÔ ´fWXfOÞXûÔ IYû ¶»ffÀMX IYSXIYZ CX³fIYZ ¶fe¨f þ¦fWX ¶f³ff³fZ IYe WX`Ü BÀfIYe UþWX ÀfZ ÀffSXf ÀfÔ°fb»f³f ¦fOÞX¶fOÞXf SXWXf WX`Ü CXÀf´fSX ´fZOÞXûa IYe AÔ²ffQb²f IYMXfBÊ ³fZ Af¦f ¸fZÔ §fe IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü Àfû¨f³fZ Uf»fe ¶ff°f WX` dIY þû ¶ffPÞX ´fWX»fZ EIY °f¹f Àfe¸ff °fIY ¶ffdSXVf WXû³fZ IYZ ¶ffQ Af°fe ±fe Uû dÀfRYÊ IYbL

d¸f»fe¸feMXSX ¶ffdSXVf d¦fSX³fZ ÀfZ Af SXWXe WX`Ü ³fdQ¹fûÔ IYe UfMXSX WXûd»OXÔ¦f IYZ´fZÀfZMXe ¢¹fûÔ §fMX ¦f¹fe WX` ¢¹fûÔdIY °fMX¶fÔ²f ³fWXeÔ LûOZ ªff SXWXZ WX`aÜ QSXAÀf»f IYbL LûOÞX WXe ³fWXeÔ ªff SXWXf W`XÜ Àf¨f ¹fWX WX` dIY ÀfSXIYfSX AüSX »fû¦f d¸f»fIYSX ´fWXfOÞXûÔ IYû J°¸f IYSX SXWXZ WX`, ¸ffSX SXWXZ WX` AfdWXÀ°ff AfdWXÀ°ffÜ þf³fIYfSX ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY ³fdQ¹fûÔ IYe þ¸fe³f LeÔ³fIYS, ´fWXfOÞXûÔ IYZ Àfe³fZ ´fSX d³f¸ffʯf ´fSX d³f¸ffʯf IYSXIZY ¸ff³f½f ³fZ JbQ ´fiIÈYd°f IYû A´f³ff °ffaOX½f dQJf³fZ IYf ³¹fü°ff dQ¹ff W`X, °fû Afþ þ¶f ´fiIYÈd°f A´f³ff ±fûOÞXf dWXÀff¶f ¶fSXf¶fSX IYSX³fZ AfBÊ °fû BÀf¸fZÔ Af›¹fÊ IY`Àff? ARYÀfûÀf dÀfRYÊ B°f³ff WX`, d³fQûÊ¿f ´fiIYÈd°f IYZ WXf±fûÔ þû dVfIYfSX WX`Ô, UZ ·fe d³fQûÊ¿f WX`ÔÜ ´fSX ´fiIYÈd°f IYû QfÔU ´fSX »f¦ffIYSX þû dUIYfÀf WX¸f IYSX SXWXZ WX`Ô, CXÀfIYf dWXÀff¶f °fû Uû »fZ¦fe! °f¶f °fIY »fZ¦fe þ¶f °fIY WX¸f A´f³fe ¦f»f°fe Àfb²ffSX ³fWXeÔ »fZ°fZ AüSX ÀffU²ff³f ³fWXeÔ WXû þf°fZ WX`ÔÜ BÀf QZVf ¸fZÔ ASX¶fûÔ ÷Y´fE IYZ §fûMXf»fZ WXû þf°fZ WX`Ü dOXþfÀMXSX ¸f`³fZþ¸fZÔMX IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ³fWXeÔ Àfû¨ff þf°ffÜ A¶f °fIY ·ffSX°f ¸fZÔ ´fiIYÈd°f ³fZ IYBÊ ¶ffSX IYWXSX ¶fSX´ff¹ff WX` ´fSX A¶f ·fe BÀfIYû »fZIYSX IYûBÊ ´fȱfIY ¸fÔÂff»f¹f ³fWXeÔWX`Ü Vff¹fQ BÀfd»fE IYZ UWXfÔ ·fe §fûMXf»fûÔ IYf dOXþfÀMXSX WX`Ü ³fdQ¹fûÔ IYû þûOXÞ³fZ IYe ¹fûþ³ff MXfÔ¹f -MXfÔ¹f dRYÀÀf WXûIYSX SXWX ¦f¹feÜ þ¶f ¶fRYf³feÊ ¶ff¶ff IYf AfIYfSX §fMX³fZ »f¦ff ¢¹ff °f·fe WX¸fZÔ ÀfU²ff³f ³fWXeÔ WXû þf³ff ¨ffdWXE ±ffÜ ¹fWXe ¸ff¹f³fûÔ ¸fZÔ ¹fWX Af´fQf U°fʸff³f 'dUIYfÀf ´fb÷Y¿fûÔ IYZ d»fE ¶fOÞXf Àf¶fIY WX`Ü Àf¶fIY ¹fWX dIY IYd±f°f dUIYfÀf IYZ WXUÀf ¸fZÔ Àf¸fc¨fe ´fiIYÈd°f IYû A´f³fe QfÀfe ¶f³ff »fZ³fZ IYf dRY°fcSX ¸ff³fU°ff IYû IYWXeÔ IYf ³fWXe LûOÞXZ¦ffÜ Àf¶fIY ¹fWX ·fe dIY ¶fOÞXZ-¶fOÞXZ ¶ffÔ²f ¶f³ff³fZ Uf»fûÔ, Jd³fþ IYf AÔd°f¸f AÔVf °fIY IYbSXZQIY¶ffOÞX »fZ³fZ IYe Àf³fIY SXJ³fZ Uf»fûÔ, ±fûOÞXf °fû ¨fZ°f þfAû dIY »ffJûÔ Àff»f ÀfZ ÀfbSXdÃf°f-ÀfÔSXdÃf°f ÀffSXZ ÀfÔ´fQfEÔ IYZU»f BÀfe ´fePÞXe IYZ d»fE ÀfWXZþ IYSX ³fWXeÔ SXJe ¦f¹fe WX`Ü ÀfÔ´fQfAûÔ IYf dUIYÈ°f QûWX³f BÀfe °fSXWX IYe Af´fQfAûÔ IYû d³f¸fÔdÂf°f IYSXZ¦ffÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

9


Af½fSX¯f IY±ff

J°fSX³ffIY WXû¦ff ÀfSXIYfSXe

Q¸f³f°f³Âf IYû SXfþ³fed°fIY

WXd±f¹ffS X¶f³ff³ff

10

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


Àfb

IY¸ff IYZ þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ IYfh¦fiZÀfe ³fZ°ffAûÔ IYe WX°¹ff IYZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ QZVf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ °fSXWX °fSXWX IYZ ÀfUf»f CXNX³ff VfbøY WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ IYZ³Qi ÀfSXIYfSX IYZ EIY JZ¸fZ ¸fZÔ °fû BÀf WX°¹ffIYf¯OX IYû BÀf ¶ff°f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf ¶fWXf³ff ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY A¶f ¸füIY×f WX` dIY ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ J°¸f IYSX dQ¹ff þf¹fZÜ ¸ffAûUfQe B»ffIYûÔ ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe Q¸f³f°f³Âf IYZ þdSX¹fZ IY¶þf IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû BÀf ¶ff°f IYe ´fSXUfWX ³fWXeÔ WX` dIY ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYf ÀfRYf¹ff IYSX³fZ IYZ ¨f¢IYSX ¸fZÔ ´fcSXZ B»ffIYZ ¸fZÔ SXWX³fZ Uf»fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf ÀfUʳffVf WXû þf¹fZ¦ffÜ »f¦f°ff WX` dIY ÀfSXIYfSXe Q¸f³f°f³Âf IYû BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ Uf»fûÔ IYû BÀf ¶ff°f IYf ·fe AÔQfþ ³fWXeÔ WX` dIY BÀfe ³fed°f IYf ´ff»f³f IYSXIYZ Àf»fUf þbOXc¸f ³fZ Àf¶f IYbL ¶f¶ffÊQ IYSX dQ¹ff

Af½fSX¯f IY±ff ±ffÜ þ»f þÔ¦f»f AüSX þ¸fe³f IYZ d»f¹fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe þû »fOÞXfBÊ VfbøY WXb¹fe ±fe, CXÀfIYû ¸ffAûUfQe dU¨ffSX²ffSXf Uf»fûÔ ³fZ ³fZ°fÈ°U ´fiQf³f dIY¹ff AüSX Afþ UWXe AfdQUfÀfe CX³f ¹fûþ³ffAûÔ IYû ·fe EIY dVfIYÔþf ¸ff³f°fZ WX`Ô þû CX³fIYZ IY»¹ff¯f IYZ d»f¹fZ ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ ¨f»ffBÊ þf°fe WX`ÔÜ LØfeÀf¦fPÞX, d¶fWXfSX AüSX CXOÞXeÀff ¸fZÔ EZÀfe ÀfSXIYfSXZÔ WX`Ô þû dIYÀfe ·fe Uf¸f´f³±fe Af³Qû»f³f IYû IY¸¹fbd³fÀMX IYWXIYSX CX³f ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f³fZ IYZ d»f¹fZ Af¸ffQf SXWX°fe WX`ÔÜ QSXAÀf»f ·ffþ´ff ¹ff CXÀfIYe dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ ÀfWXf³fb·fcd°f SXJ³fZ Uf»fZ ³fZ°ff AüSX CX³fIYe ´ffdMXʹffh CXÀf °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMXe WXb¹fe WX`Ô dþÀf °f`¹ffSXe ¸fZÔ 1933 ¸fZÔ þ¸fʳfe IYe ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ þbMX ¦f¹fe ±feÜ CXÀf UIY×аf IYe ÀfSXIYfSX ³fZ WXSX CXÀf ½¹fdöY IYû þû CX³fÀfZ A»f¦f SXf¹f SXJ°ff ±ff, IY¸¹fbd³fÀMX ³ff¸f QZ dQ¹ff ±ff

AüSX CXÀfZ ¸ffSX OXf»ff ±ffÜ dQ»»fe IYZ ÀfØff IYZ ¦fd»f¹ffSXûÔ ¸fZÔ ¸füþcQ UZ ³fZ°ff ·fe CXÀfe ¸ff³fdÀfIY Àfû¨f IYZ WX`Ô þû ÀfSXIYfSXe ÀfØff IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXIYZ dUSXû²fe IYû °f¶ffWX IYSX QZ³fZ IYe ¶ff°f IYZ A»ffUf IYbL Àfû¨f WXe ³fWXeÔ ÀfIY°fZÜ IYZ³Qi ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fWX °f¹f dIY¹ff ±ff dIY ¸ffAûUfQe Af°fÔIY ÀfZ ´fi·ffdU°f B»ffIYûÔ ¸fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ dUIYfÀf IYû ¸fb£¹f EþZ¯OXf ¸fZÔ »ff¹ff þf¹fZ¦ffÜ Àfûd³f¹ff ¦ffh²fe IYZ Qû dÀf´fWXÀff»ffSX BÀf IYf¸f ´fSX »f¦ff ·fe dQ¹fZ ¦f¹fZ ±fZ AüSX IYf¸f PXSXZÊ ´fSX ¨f»f ·fe SXWXf ±ffÜ þ¹fSXf¸f SX¸fZVf IYû ¦fif¸fe¯f dUIYfÀf AüSX dIYVfûSX ¨f³Qi QZU IYû AfdQUfÀfe IY»¹ff¯f IYf ¸fd³Âf¸f¯OX»f QZIYSX ¹fWX ¸ff³f d»f¹ff ¦f¹ff ±ff dIY Àf¶f NXeIY WXû þf¹fZ¦ff »fZdIY³f þ¶f 26 ¸fBÊ IYû SXdUUfSX WXû³fZ IYZ ¶ffUþcQ þ¹fSXf¸f SX¸fZVf ³fZ A´f³fZ Qµ°fSX ¸fZÔ IYbL ´fÂfIYfSXûÔ IYû ¶fb»fUfIYSX ¶ff°f IYe °fû ÀffRY »f¦f SXWXf ±ff dIY BÀf AfQ¸fe IYZ WXf±f IYZ °fû°fZ CXOÞX ¦f¹fZ WXûÔ, þ¹fSXf¸f SX¸fZVf IYe ¶ff°f ÀfZ CXÀf ¸fþ¶fcSX AfQ¸fe IYe AfUfþ d³fIY»f SXWXe ±fe dþÀfIYf §fSX A·fe-A·fe Af¦f IYZ

¶fe°fe 25 ¸fBÊ IYû LØfeÀf¦fPÞX IYZ ¶fÀ°fSX ´fdSXÃfZÂf ¸fZÔ ÀfbIY¸ff B»ffIYZ IYe QSX·ff §ffMXe ¸fZÔ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ WX¸f»ff dIY¹ff AüSX IYfh¦fiZÀf IYe ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff ´fSX BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ A´f³fZ Àf¶fÀfZ ´fbSXf³fZ AüSX Àf¶fÀfZ ¸fWX°U´fc¯fÊ QbV¸f³f, Àf»fUf þbOXb¸f IYZ ´fi¯fZ°ff ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ, ´fiQZVf IYfh¦fiZÀf IY¸fZMXe IYZ A²¹fÃf ³fÔQIYb¸ffSX ´fMXZ»f, IYfh¦fiZÀf IYZ ¸fWX°U´fc¯fÊ ³fZ°ff ´fÔdOX°f dUôf ¨fSX¯f Vfb¢»f, ´fcUÊ dU²ff¹fIY CXQ¹f ¸fbQd»f¹ffSX, ÀfdWX°f 29 ¸fWX°U´fc¯fÊ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ IYe WX°¹ff IYSX QeÜ CXöY §fMX³ff IYZ ¶ffQ QZVf ·fSX ¸fZÔ VfbøY WXbE »ff³f°f-¸f»ff³f°f AüSX AfSXû´f-´fi°¹fSXû´f IYZ QüSX ¸fZÔ ¶fWXb°f ÀfZ AÀf»f ¸fbïZ ¶fWXÀf ÀfZ ¦ff¹f¶f WXû ¦f¹fZÜ ¸fÀf»f³f ¹fWX °fû NXeIY WX` dIY WX¸f»ff ³fÈVfÔÀf ±ff AüSX d³f³Q³fe¹f ±ffÜ »fZdIY³f dÀfRYÊ WX¸f»fZ IYe d³f³Qf AüSX ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYe d³f³Qf IYSX³fZ ÀfZ WXe Àf¸fÀ¹ff IYe þOÞX ´fSX ³f °fû ´fQfÊ OXf»ff þf ÀfIY°ff WX` AüSX ³f SXfª¹f ÀfSXIYfSX AüSX CXÀfIYZ BÔMXZd»fþZÔÀf IYe dURY»f°ff ´fSX CXÀfZ ¸ffRY dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf WX¸f»fZ IYZ dUSXû²f ¸fZÔ CXNX SXWXe AfUfþûÔ IYZ ¶fe¨f IYBÊ ¸fWX°U´fc¯fÊ ÀfUf»fûÔ IYe ´fOÞX°ff»f IYSX°fe IYMX§fSXf IYe ¹fWX dUVfZ¿f dSX´fûMXÊ IYBÊ LbE-A³fLbE ´fWX»fbAûÔ ´fSX ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f IYSX°fe WX`Ü Àf¸fÀ¹ff ´fSX UdSXâ ´fÂfIYfSX VfZ¿f ³ffSXf¹f¯f dÀfÔWX, A¸f»fZ³Qb CX´ff²¹ff¹f AüSX ·ffSX°fe¹f ´fiZÀf ´fdSX¿fQÐ IYZ ÀfQÀ¹f A÷Y¯f IYb¸ffSX IYe dMX´´fd¯f¹fûÔ IYZ ´fi¸fbJ AÔVfûÔ IYZ Àff±f ¹fWX JfÀf ´fZVfIYVf--

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

11


Af½fSX¯f IY±ff WXUf»fZ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff WXûÜ þ¶f CX³fÀfZ ´fcLf ¦f¹ff dIY ¶ff°f¨fe°f IYf SXfÀ°ff ¢¹ff A·fe ·fe Jb»ff WX` °fû CX³WXûÔ³fZ ÀffRY IYWXf dIY WXf»ffhdIY ¶ff°f¨fe°f IYe Àf¸·ffU³ff IYû ³fIYfSXf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ff »fZdIY³f A·fe °fû ¶ff°f¨fe°f IYf ¸ffWXü»f ³fWXeÔ WX`Ü CX³WXûÔ³fZ BÀf ¶ff°f ´fSX °ffªþb¶f þ°ff¹ff dIY ³f³Q IYb¸ffSX ´fMXZ»f IYû ¢¹fûÔ ¸ffSX OXf»ff ¦f¹ff þ¶fdIY CX³WXûÔ³fZ WX¸fZVff AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Q¸f³f IYZ dJ»ffRY AfUfþ CXNXf¹fe ±feÜ BÀfe °fSXWX IYf ´fL°ffUf AfdQUfÀfe IY»¹ff¯f IYZ ¸f³Âfe dIYVfûSX ¨f³Qi QZU IYe AfUfþ ¸fZÔ ·fe ±ff þ¶f UZ dIYÀfe MXe Ue ¨f`³f»f

ÀfUf»f dIY¹ff WX` dIY ³f³Q IYb¸ffSX ´fMXZ»f IYû ¢¹fûÔ °f»ffVf dIY¹ff þf SXWXf ±ff þ¶fdIY CX³WXûÔ³fZ Àf»fUf þbOXc¸f IYf dUSXû²f dIY¹ff ±ff AüSX ¶fÀ°fSX ¸fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ ´fSX WXû SXWXZ WX¸f»fûÔ IYe WX¸fZVff WXe d³f³Qf IYSX°fZ ±fZ AüSX ¹fWX ¶ff°f ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYû A¨Le °fSXWX ÀfZ ¸ff»fc¸f ±feÜ þfdWXSX WX` dIY AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Q¸f³f ÀfZ þbOÞXZ ¶fWXb°f ÀffSXZ ÀfUf»f 25 ¸fBÊ IYe §fMX³ff IYZ ¶ffQ ´fcLZ þf¹fZÔ¦fZ »fZdIY³f AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû ´fchþeUfQe dUIYfÀf IYZ ¸ffgOX»f ÀfZ ´fcSXe °fSXWX ÀfZ A»f¦f ±f»f¦f IYSX³fZ Uf»fZ IYfSXIYûÔ IYe ·fe ´fOÞX°ff»f IYe þf³fe ¨ffdWX¹fZÜ ´fi²ff³f¸f³Âfe ³fZ ¶ffSX ¶ffSX A´f³fZ ·ff¿f¯fûÔ ¸fZÔ IYWXf WX` dIY ¶f³QcIY IYe QWXVf°f IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf dUIYfÀf ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ

LØfeÀf¦fPÞX, d¶fWXfSX AüSX CXOÞXeÀff ¸fZÔ EZÀfe ÀfSXIYfSXZÔ WX`Ô þû dIYÀfe ·fe Uf¸f´f³±fe Af³Qû»f³f IYû IY¸¹fbd³fÀMX IYWXIYSX CX³f ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f³fZ IYZ d»f¹fZ Af¸ffQf SXWX°fe WX`ÔÜ QSXAÀf»f ·ffþ´ff ¹ff CXÀfIYe dU¨ffSX²ffSXf ÀfZ ÀfWXf³fb·fcd°f SXJ³fZ Uf»fZ ³fZ°ff AüSX CX³fIYe ´ffdMXʹffh CXÀf °f`¹ffSXe ¸fZÔ þbMXe WXb¹fe WX`Ô dþÀf °f`¹ffSXe ¸fZÔ 1933 ¸fZÔ þ¸fʳfe IYe ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ þbMX ¦f¹fe ±feÜ CXÀf U¢°f IYe ÀfSXIYfSX ³fZ WXSX CXÀf ½¹fdöY IYû þû CX³fÀfZ A»f¦f SXf¹f SXJ°ff ±ff, IY¸¹fbd³fÀMX ³ff¸f QZ dQ¹ff ±ff AüSX CXÀfZ ¸ffSX OXf»ff ±ffÜ dQ»»fe IYZ ÀfØff IYZ ¦fd»f¹ffSXûÔ ¸fZÔ ¸füþcQ UZ ³fZ°ff ·fe CXÀfe ¸ff³fdÀfIY Àfû¨f IYZ WX`ÔÜ ÀfZ ¶ff°f IYSX SXWXZ ±fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf»fUf þbOXc¸f IYû ¶fPÞXfUf QZ³ff d¶f»fIYb»f ¦f»f°f ³fed°f ±feÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY BÀf ³fed°f IYZ ¨f»f°fZ AfdQUfÀfe Àf¸ffþ ¸fZÔ þû QSXfSXZÔ ´fOÞXe WX`Ô CX³fIYû NXeIY IYSX ´ff³ff ¶fWXb°f ¸fbdVIY»f WXû¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ·fe AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY IYfh¦fiZÀfe ³fZ°ffAûÔ IYe ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff ´fSX WXb¹fZ WX¸f»fZ ¸fZÔ IYbL ³fZ°ffAûÔ AüSX IYfgSX´fûSXZMX §fSXf³fûÔ IYe ÀffdþVf ·fe WXû ÀfIY°fe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Àf»fUf þbOXc¸f ¢¹ff ±ffÜ BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ IYbL AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû CX³fIYZ §fSXûÔ ÀfZ d³fIYf»f IYSX dSXµ¹fcþe IY`¸´f ¸fZÔ SXJ dQ¹ff ¦f¹ffÜ ¶ffIYe »fû¦fûÔ IYû ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ A´f³fZ Àff±f »fZ d»f¹ff CXÀfIYZ ¶ffQ AfdQUfÀfe ³füþUf³fûÔ IYû A´f³fZ WXe ·ffBÊ ¶f³QûÔ IYZ dJ»ffRY BÀ°fZ¸ff»f IYSXIYZ WX°¹ffEÔ IYe ¦f¹feÔ, BÀf ÀfZ ¶fbSXf ¢¹ff WXû ÀfIY°ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYû IYbL ³fZ°ff A´f³fZ ÀUf±fÊ IYZ d»f¹fZ BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀf ¶ff°f IYe ·fe þfh¨f IYe þf³fe ¨ffdWX¹fZ dIY Af°fÔIYUfdQ¹fûÔ AüSX IYfgSX´fûSXZMX §fSXf³fûÔ IYZ ¶fe¨f dIYÀf °fSXWX IYZ Àf¸¶f³²f WX`ÔÜ IYfh¦fiZÀf IYZ ¸fWXfÀfd¨fU dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY BÀf 25 ¸fBÊ IYZ WX¸f»fZ IYZ MXfSX¦fZMX ³f³Q IYb¸ffSX ´fMXZ»f WXe ±fZÜ dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ³fZ

12

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

AfdQUfdÀf¹fûÔ AüSX ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYZ DY´fSX þøYSX°f ÀfZ ª¹ffQf ÀfSXIYfSXe Q¸f³f°f³Âf IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYe UIYf»f°f IYSX³fZ Uf»fZ dQ»»fe IYZ ÀfØff IYZ NXZIYZQfSX ·fe ´fi²ff³f¸f³Âfe IYZ BÀfe °fIYÊ IYû BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ þf SXWXZ WX`Ô AüSX þf³fIYfSX ¶f°ff°fZ WX`Ô dIY Af³fZ Uf»fZ UIY×аf ¸fZÔ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYû ³fZÀ°f³ff¶fcQ IYSX³fZ IYZ ¶fWXf³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ ´fSX ·ffSXe ¸fbÀfe¶f°fûÔ IYf

³f³Q IYb¸ffSX ´fMXZ»f IYû ¢¹fûÔ ¸ffSX OXf»ff ¦f¹ff þ¶fdIY CX³WXûÔ³fZ WX¸fZVff AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Q¸f³f IYZ dJ»ffRY AfUfþ CXNXf¹fe ±feÜ - þ¹fSXf¸f SX¸fZVf

´fWXfOÞX MXcMX³fZ Uf»ff WX`Ü ¸ff¢ÀfÊUfQe »fZd³f³fUfQe IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ IYû ·fe ¹fWXe OXSX WX`Ü ÀfUf»f CXNX°ff WX` dIY ¢¹ff AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ IYZ »fû¦f VfbøY ÀfZ WXe ¶f³QcIY »fZIYSX §fc¸f°fZ SXWX°fZ ±fZÜ AfþfQe IYZ ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ 50 ÀfZ ·fe Ad²fIY U¿fûÊÔ °fIY B³°fþfSX dIY¹ffÜ BÀf ¶fe¨f CX³fIYf §fSX-¶ffSX °f±ffIYd±f°f dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYe ·fZÔMX ¨fPÞX°ff SXWXfÜ AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ IYe Jd³fþ Àf¸´fQf IYe »ff»f¨f ¸fZÔ ÀfSXIYfSXZÔ þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ DY»f þ»fc»f ´fdSX¹fûþ³ff¹fZÔ ¨f»ff°fe SXWXeÔÜ ¹fWX ´fdSX¹fûþ³ff¹fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Vfû¿f¯f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àff²f³f ¶f³feÔÜ IYWXeÔ ·fe dIYÀfe À°fSX ´fSX CX³fIYû ·ff¦feQfSXe IYZ AUÀfSX ³fWXeÔ dQ¹fZ ¦f¹fZÜ þWXfh ·fe AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ dUIYfÀf IYf ÀUfh¦f SX¨ff ¦f¹ff UWXfh AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe °f¶ffWXe IYe B¶ffSX°f ¸fûMXZ AÃfSXûÔ ¸fZÔ d»fJ Qe ¦f¹feÜ U³f Àf¸´fQf ´fSX CX³fIYf Ad²fIYfSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff AüSX CX³fIYe þeU³f Vf`»fe ´fSX WX¸f»ff ¶fû»ff ¦f¹ffÜ ³fBÊ ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ IYZ d»f¹fZ ¶ffWXSX ÀfZ ¦f¹fZ »fû¦fûÔ ³fZ UWXfh ´fSX ÀfÀ°fe ¸fþQcSXe ´fSX »fû¦fûÔ IYû IYf¸f ´fSX »f¦ff¹ffÜ IYbL þ¦fWXûÔ ÀfZ °fû »fOÞXdIY¹fûÔ IYZ VffSXedSXIY Vfû¿f¯f IYe J¶fSXZÔ ·fe Af°fe ±feÔÜ CX³fIYZ SXed°f dSXUfþûÔ ´fSX WX¸f»ff WXbAfÜ BÊÀffBÊ d¸fVf³fdSX¹fûÔ ³fZ CX³fIYZ dUIYfÀf IYZ ³ff¸f ´fSX ¶fOÞXZ ´f`¸ff³fZ


Af½fSX¯f IY±ff EIY EZÀfe WXe d¶fSXfQSXe IYf AfþIY»f ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ Q¶fQ¶ff WX`Ü »fZdIY³f d¶fWXfSX, CXOÞXeÀff, ´fd›¸f ¶fÔ¦ff»f, AfÔ²fi´fiQZVf AüSX ¸f²¹f´fiQZVf IYZ AfdQUfÀfe ¶fWXb»f B»ffIYûÔ IYZ »fû¦fûÔ IYû IYZ³Qie¹f ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ dNXIYf³ff ³fWXeÔ d¸f»ff ¢¹fûÔdIY CX³fIYZ ´ffÀf ´fPÞ³fZ d»fJ³fZ IYf Àff²f³f ³fWXeÔ ±ffÜ ³f°feþf ¹fWX WXbAf dIY CX³fIYf Vfû¿f¯f AüSX ¶fPÞX ¦f¹ffÜ B³f AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ IYf Qb·ffʦ¹f ¹fWX ·fe ±ff dIY B³fIYZ A´f³fZ ¶fe¨f ÀfZ þû ³fZ°ff ·fe d³fIY»fZ CX³fIYe Bʸff³fQfSXe ÀfÔdQ¦²f SXWXeÜ dVf¶fc ÀfûSXZ³f AüSX CX³fIYZ ´fdSXUfSX IYe ¦ff±ff¹fZÔ þ¦fþfdWXSX WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX IYZ AüSX ·fe ¶fWXb°f ÀfZ ³fZ°ff QZJZ AüSX Àfb³fZ ¦f¹fZ WX`ÔÜ °f±ffIYd±f°f ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ »ff³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ ·fe B³fIYZ DY´fSX ¨fü°fSXRYf WX¸f»ff WXbAfÜ þWXfh ·fe

´fWXbh¨fZ ±fZ, UWXe Afþ UWXfh IYZ ³fZ°ff ¶f³fZ ¶f`NXZ WX`ÔÜ AüSX þû ³fZ°ff UWXfh ÀfZ d³fIY»fZ ·fe UZ B³WXeÔ ´fchþeUfQe Vfû¿fIY ³fZ°ffAûÔ IYZ d´fL»f¦¦fc ¶f³f ¦f¹fZ dþÀfIYf ³f°feþf ¹fWX WXbAf dIY SXfþ³fed°f IYe ÀfÔÀfQe¹f þ³f°f³Âf IYe ²ffSXf ¸fZÔ ¹fWX »fû¦f ³fWXeÔ Af ÀfIYZÜ þ¶f ¶fWXbSXf¿MÑXe¹f ´fchþeUfQe dWX°fûÔ IYû »f¦ff dIY QdÃf¯f´f³±fe SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ IYe ¸fQQ ÀfZ B³f B»ffIYûÔ ´fSX IY¶þf ³fWXeÔ þ¸ff¹ff þf ÀfIY°ff °fû Àff¸fifª¹fUfQe dUÀ°ffSXUfQ IYZ B³f ´fû¿fIYûÔ ³fZ IYbL MÑfMXÀIYeUfdQ¹fûÔ IYû ´fIYOÞX d»f¹ffÜ AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ ¸ffAûUfQ IYZ ³ff¸f þû Af°fÔIY IYf SXfþ IYf¹f¸f dIY¹ff þf SXWXf WX`, UWX B³WXeÔ

ÀfUf»f CXNX°ff WX` dIY ¢¹ff AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ IYZ »fû¦f VfbøY ÀfZ WXe ¶f³QcIY »fZIYSX §fc¸f°fZ ±fZÜ AfþfQe IYZ ¶ffQ CX³WXûÔ³fZ 50 ÀfZ ·fe Ad²fIY U¿fûÊÔ °fIY B³°fþfSX dIY¹ffÜ BÀf ¶fe¨f CX³fIYf §fSX-¶ffSX °f±ffIYd±f°f dUIYfÀf ¹fûþ³ffAûÔ IYe ·fZÔMX ¨fPÞX°ff SXWXfÜ AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ IYe Jd³fþ Àf¸´fQf IYe »ff»f¨f ¸fZÔ ÀfSXIYfSXZÔ þÔ¦f»fûÔ ¸fZÔ DY»f þ»fc»f ´fdSX¹fûþ³ff¹fZÔ ¨f»ff°fe SXWXeÔÜ ¹fWX ´fdSX¹fûþ³ff¹fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Vfû¿f¯f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf Àff²f³f ¶f³feÔÜ ´fSX ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf IYSXUfIYSX AfÀ±ff IYZ ÀfÔIYMX IYû B°f³ff ¦fWXSXf IYSX dQ¹ff dIY CX³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ ´fWX¨ff³f IYf ÀfÔIYMX ´f`Qf WXû ¦f¹ffÜ ¦fif¸fQZU°ff AüSX IYb»fQZU°ff þ`ÀfZ ´fifIYÈd°fIY øY´f ÀfZ dUIYdÀf°f AfÀ±ff IYZ AfQVfûÊÔ IYZ À±ff³f ´fSX EIY ³fE QZU°ff IYe ´fcþf IYe ´fSX¸´fSXf VfbøY IYeÜ BÀf ÀfÔIYMX IYf WX»f ÀfSXIYfSXe À°fSX ´fSX IYWXeÔ ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ AfÀ±ff ¶fQ»fUf³fZ IYZ IYf¸f ¸fZÔ dWX³Qb°UUfQe SXfþ³fed°fIY ·fe §fbÀfZ »fZdIY³f CX³WXûÔ³fZ ·fe AfdQUfÀfe þeU³fVf`»fe IYû °f¶ffWX IYSX³fZ ¸fZÔ IYûBÊ IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXeÜ CX³f »fû¦fûÔ ³fZ À±ff³fe¹f QZU°ffAûÔ IYZ ¶fþf¹f WX³fb¸ff³f þe IYe ´fcþf IYSXUf³fZ ´fSX þûSX dQ¹ffÜ À±ff³fe¹f ·ffU³ffAûÔ ´fSX A´f³fZ ´fcUfʦfiWXûÔ IYû »ffQ³fZ IYZ BÀf JZ»f IYZ d»f¹fZ Àf·fe ´ffdMXʹffh ¶fSXf¶fSX IYe dþ¸¸fZQfSX WX`ÔÜ ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ ½¹fUÀ±ff WX` dIY ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ AfdQUfÀfe »fû¦fûÔ IYZ d»f¹fZ AfSXÃf¯f SXWXZ¦ff »fZdIY³f þ¶f CX³fIYZ ´ffÀf ¶fbd³f¹ffQe dVfÃff IYe ½¹fUÀ±ff WXe ³fWXeÔ WX` °fû UZ ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ °fIY ´fWXbh¨fZ¦fZ IY`ÀfZÜ B³f »fû¦fûÔ IYe dVfÃff-QeÃff IYe IYûBÊ ½¹fUÀ±ff ³fWXeÔ IYe ¦f¹fe BÀfd»f¹fZ B³fIYZ d»f¹fZ dSXþUÊ ³füIYdSX¹fûÔ ¸fZÔ UZ »fû¦f §fbÀf ¦f¹fZ þû A´fZÃffIYÈ°f dUIYdÀf°f ±fZ, dVfdÃf°f ±fZ »fZdIY³f AfdQUfÀfe ßfZ¯fe ¸fZÔ Af°fZ ±fZÜ SXfþÀ±ff³f IYe

´fiûþZ¢MX »f¦ff¹fZ ¦f¹fZ UWXfh IYZ ÀffSXZ þeU³f ¸fc»¹f ¶fQ»f dQ¹fZ ¦f¹fZÜ AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ IYZ Vfû¿f¯f IYZ SXûþ WXe ³fE °fSXeIYZ d³fIYf»fZ ¦f¹fZÜ EIY ¸fbIYf¸f ´fSX °fû »f¦f°ff ±ff dIY AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Vfû¿f¯f IYe ÀffSXe Àfe¸ff¹fZÔ ´ffSX IYSX »fe ¦f¹fe WX`ÔÜ »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ ±ff, þ¶f ¶ff»fIYû IYf EIY ¶fWXbSXf¿MÑXe¹f IY¸´f³fe ³fZ Ad²f¦fiWX¯f dIY¹ff °f¶f »f¦ff dIY Af³fZ Uf»ff UöY B³f B»ffIYûÔ IYZ Vfû¿f¯f IYe ³fBÊ DYh¨ffB¹ffh QZ¦ffÜ ¶fWXSXWXf»f A¶f Àff¸fifª¹fUfQe ´fchþeUfQe VfdöY¹fûÔ ³fZ ÀfØff AüSX ´fchþe IYe °ffIY°f B³f AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ÀfUʳffVf IYZ d»f¹fZ ÓfûÔIY dQ¹ff WX`Ü AüSX BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff AüSX IYfh¦fiZÀf ¸fZÔ IYûBÊ ·fZQ ³fWXeÔ WX`Ü Qû³fûÔ WXe Àf»fUf þbOXc¸f IYZ SXfÀ°fZ ¨f»f SXWXZ ±fZ, BÀf ÀfÔ¦fNX³f IYû A´f³ff ¸ff³f°fZ ±fZÜ AfþfQe IYe ¶ffQ IYe SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹfûÔ ³fZ AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ ¸fc»f d³fUfdÀf¹fûÔ IYe SXfþ³fed°fIY ¸fWX°UfIYfhÃffAûÔ IYû ·fe ³fþSX AÔQfþ dIY¹ffÜ þ¶fdIY AfþfQe IYe »fOÞXfBÊ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ Ad²fIY IYb¶ff³feÊ BÀf B»ffIYZ IYZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ³ff¸f QþÊ WX`Ü CXQfWXSX¯f IYZ °füSX ´fSX LØfeÀf¦fPÞX AüSX ÓffSXJÔOX ÀfZ Af¹fZ ³fZ°ffAûÔ ´fSX EIY ³fþSX OXfd»f¹fZÜ UWXe ·ffBÊ »fû¦f þû UWXfh IYe Jd³fþ Àf¸´fQf ÀfZ »ff·f »fZ³fZ

dQ¦·fid¸f°f Ad°f Uf¸f´fÔd±f¹fûÔ IYe IYÈ´ff ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü ¸ff¢ÀfÊUfQe »fµRYfþe IYe ¸fQQ ÀfZ B³WXZÔ WXd±f¹ffSX CXNXf³fZ IYZ d»f¹fZ °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü B³fIYe SXfþ³fed°fIY dVfÃff Vfc³¹f WX`Ü ²¹ff³f ÀfZ QZJZÔ °fû Àf¸fÓf ¸fZÔ Af þf¹fZ¦ff dIY B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ¦fbÀÀfZ IYf d³fVff³ff CX³WXeÔ »fû¦fûÔ IYû ¶f³ff¹ff þf SXWXf WX` þû ÀffUÊþd³fIY ÃfZÂf IYZ ´fid°fd³fd²f WX`ÔÜ d³fþe ¹ff ¶fWXbSXf¿MÑXe¹f dWX°fûÔ IYû IYWXeÔ ·fe d³fVff³fZ ´fSX ³fWXeÔ d»f¹ff þf SXWXf WX`Ü BÀf ´fÈâ·fcd¸f ¸fZÔ þøYSXe ¹fWX WX` dIY AfdQUfÀfe B»ffIYûÔ ¸fZÔ EZÀfZ dUIYfÀf IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ff¹fZÔ dþ³fIYf RYf¹fQf IYZU»f AfdQUfdÀf¹fûÔ IYû WXûÜ WXf»ffhdIY ¹fWX ¶fWXb°f ¶fOÞXe ¶ff°f WX` »fZdIY³f BÀfÀfZ IY¸f ´fSX ¶ff°f ¶f³f³fZ IYe Àf¸·ffU³ff ³fWXeÔ WX`Ü ¸fbïf ¹fWX WX` dIY AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Q¸f³f IYe þû ÀffdþVfZÔ VffÀfIY U¦fûÊÔ IYe Àfû¨f IYf À±ff¹fe ·ffU ¶f³f ¨fbIYe WX`Ô CXÀfIYû SXûIYf þf³ff ¨ffdWX¹fZ AüSX 25 ¸fBÊ IYe §fMX³ff IYZ ¶fWXf³fZ ÀfSXIYfSXe Q¸f³f IYû SXfþ³fed°fIY WXd±f¹ffSX ¶f³ff¹fZ þf³fZ IYf dUSXû²f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWX¹fZÜ —Vû¿f ³ffSXf¹f¯f dÀfaWX (»fZJIY UdSXâ ´fÂfIYfSX EU SXfþ³fed°fIY dUãZ¿fIY WX`Ô)

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

13


Af½fSX¯f IY±ff ¶fe°fe 25 ¸fBÊ IYû LØfeÀf¦fPÞX IYZ ¶fÀ°fSX ´fdSXÃfZÂf ¸fZÔ ÀfbIY¸ff B»ffIYZ IYe QSX·ff §ffMXe ¸fZÔ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ WX¸f»ff dIY¹ffÜ þf³fIYfSXe IYZ ¸fb°ffd¶fIY »f¦f·f¦f 20 UfWX³fûÔ IYe ¹fWX ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff þ¶f þeSX¸f §ffMXe IYZ IYSXe¶f ´fWXbh¨fe, °f¶f ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ´fZOÞX d¦fSXfIYSX dUÀRYûMX IYSX SXfÀ°ff SXûIY d»f¹ff AüSX IYfh¦fiZÀf IYZ IYfdRY»fZ ´fSX þ¶fQÊÀ°f ¦fû»fe¶ffSXe VfbøY IYSX QeÜ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ AfE SXfª¹f IYZ ³f¢Àf»fSXû²fe Ad·f¹ff³f IYZ Ad°fdSXöY ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ¸fbIYZVf ¦fb~f IYZ ¶f¹ff³f IYZ ¸fb°ffd¶fIY, IYSXe¶f 200 ÀfZ 250 IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ WXd±f¹ffSXûÔ ÀfZ »f`Àf ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ BÀf ¹ffÂff ´fSX WX¸f»ff ¶fû»f dQ¹ff AüSX ¦fû»fe¶ffSXe VfbøY IYSX QeÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ SXfÀ°ff ¶f³Q IYSX dQ¹ff AüSX WX¸f»fZ ¸fZÔ ¶fføYQe ÀfbSXÔ¦f ¸fZÔ ·fe dUÀRYûMX dIY¹ffÜ ¸fbIYZVf ¦fb~f IYZ ¸fb°ffd¶fIY IYBÊ ³fZ°ffAûÔ IYû ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ IYfRYe ³fþQeIY ÀfZ ¦fû»fe ¸ffSXeÜ ¹fWXfh AWX¸f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY B³f ³fZ°ffAûÔ IYZ d³fþe ÀfbSXÃff ¦ffOXûÊÔ IYe, B³f ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ °f¶f ·fe CX³fIYe þf³fZÔ ³fWXeÔ »feÔ þ¶f CX³fIYZ ¦fû»ff ¶fføYQ Àf¸ff~ ·fe WXû ¦f¹fZÜ BÀf ¶ffSX CX³WXûÔ³fZ dÀfRYÊ A´f³fZ SXfþ³fed°fIY QbV¸f³fûÔ IYû WXe ¨fb³f ¨fb³fIYSX d³fVff³ff ¶f³ff¹ffÜ

³f¢Àf»fe Àf¸fÀ¹ff

ÀffaÀf°f ¸fZÔ RaYÀfe ÀfSXIYfSX ÀfUf»f ¹fWX CXNX SXWXf WX` dIY B°f³fZ ¶fOÞXZ WX¸f»fZ ¸fZÔ ¨fcIY AfdJSX dIYÀfIYe WX`Ü ¢¹ff LØfeÀf¦fPÞX IYe SX¸f³f ÀfSXIYfSX RZY»f WXû ¦f¹fe ¹ff IYZ³Qi ÀfSXIYfSX ³ffIYf¸f SXWXeÜ WXf»ffhdIY Qû³fûÔ AûSX ÀfZ AfSXû´f-´fi°¹ffSXû´f IYf QüSX þfSXe WX`Ü

14

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


Af½fSX¯f IY±ff ¸ffAû½ffdQ¹fûÔ IYf B»ffþ dÀfRYÊ d¸fd»fMÑe AüSX ´fbd»fÀf IYZ þdSX¹fZ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff ¸ffAûUfQ IYe ¶fe¸ffSXe ·fe IYbL EZÀfe WX` dIY BÀfIYf B»ffþ ·fe ¸fWXþ ´fiVffÀfd³fIY °fSXeIYZ ÀfZ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü BÀf B»ffþ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑX SXfª¹f IYZ Àf·fe AÔ¦fûÔ - dÀfRYÊ dU²ffd¹fIYf °f±ff IYf¹fÊ´ffd»fIYf WXe ³fWXeÔ, JbQ ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYû ·fe Ad³fUf¹fÊ°f: d¸fd»fMÑe ´fiZdÀfþ³f IYZ À°fSX IYf Àf¸f³U¹f dQJf³ff ´fOÞXZ¦ffÜ ³f dÀfRYÊ dU²ffd¹fIYf AüSX IYf¹fÊ´ffd»fIYf USX³f ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYû ·fe, ¶fd»IY CXÀfIYû IYbL Ad°fdSXöY WXe, ÀfeþÀfÊ UfBRY IYe °fSXWX dQJ³ff ´fOÞXZ¦ff ¢¹fûÔdIY Àf·fe d¸f»fIYSX WXe ÀMXZMX-´ffgUSX IYf d³f¸ffʯf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸f¦fSX SXfª¹f-½¹fUÀ±ff IYZ ¹fZ Àf·fe AÔ¦f Afþ IYe °ffSXeJ ¸fZÔ ÀfZ»fZd¢MXU A¸³fZdÀf¹ff IYZ dVfIYfSX dQJ SXWXZ WX`ÔÜ ³¹ff¹f´ffd»fIYf IY·fe-IY·fe °fû CXd¨f°f d³f¯fʹf »fZ°fe dQJ°fe ·fe WX` ¸f¦fSX þ³f°ff IYe AûSX ÀfZ þ¶f ´fcSXe °fÀUeSX QZJ³fZ IYe IYûdVfVf IYe þf°fe WX` °fû CXÀf UöY CXÀfIYe ·fe °fÀUeSX Jd¯OX°f AüSX IYMX§fSXf ¶¹fcSXû

A

·fe A·fe ÀfÔ´fi¦f ÀfSXIYfSX IYZ ³fü Àff»f ´fcSXZ IYSX³fZ IYZ AUÀfSX ´fSX IYZ³Qi IYe IYfh¦fiZÀfe ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ þû 2004-13 IYe WX`¯OX¶fbIY AfgRY ¦fU³fʸfZ³MX Ed¨f½¸fZ³MX þfSXe IYe ¦f¹fe WX` CXÀf¸fZÔ ·fe ÀfSXIYfSX IYe AûSX ÀfZ A´f³fe ´feNX ±f´f±f´ff°fZ WXb¹fZ IYWXf ¦f¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX IYZ õfSXf WXûd»fdÀMXIY ¸f`³fSX ¸fZÔ dÀf¢¹fûdSXMXe, OXZU»f´f¸fZ³MX, À±ff³fe¹f Àf¸fbQf¹f IYZ Ad²fIYfSXûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû ¸fïZ ³fþSX SXJ°fZ WXb¹fZ ¦fbOX ¦fU³fZʳÀf IYZ IYf¸f dIY¹fZ ¦f¹fZ WX`Ô dþÀf³fZ »fZµMX dUÔ¦f E¢ÀfMÑed¸fÀMXÐÀf (E»fOX¶»¹fcBÊ) ´fi·ffdU°f B»ffIYûÔ ¸fZÔ þfQbBÊ AÀfSX dQJf³ff VfbøY IYSX dQ¹ff AüSX B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ dWXÔÀff IYZ ¸ff¸f»fZ §fMXZ WX`Ô AüSX BÀf B³fMXZ¦fSXZMXZOX E¢Vf³f ´»ff³f IYZ »ff¦fc dIY¹fZ þf³fZ ÀfZ §fMXe WXb¹fe dWXÔÀff IYZ Àff±f ¦fiû±f MÑfþZ¢Âfe ¨ffMXÊ AfCXMX IYSX³fZ ¸fZÔ ¶fOÞXe CX´f»fd¶²f WXfdÀf»f WXb¹fe WX`Ü A·fe WXf»f WXf»f ¸fZÔ 13 ¸ff¨fÊ,2013 IYû IYZ³Qie¹f ¦fÈWX Àfd¨fU AfSX.IYZ. dÀfÔWX ³fZ ÀfÔÀfQÐ IYe EIY ÀMX`d¯OXÔ¦f IY¸fZMXe IYû ¶f°ff¹ff ±ff dIY LØfeÀf¦fPÞX AüSX ÓffSXJ¯OX ¸fZÔ dÀ±fd°f d¶f»fIYb»f ¶fQ»f ¦f¹fe WX` AüSX A¶f dÀ±fd°f ¹fWX WX` dIY A¶f WX¸f (ÀfSXIYfSX) CX³fIYû JQZOÞX SXWXZ WX`Ô AüSX ¸ffAûUfQe ·ff¦fZ dRYSX SXWXZ WX`ÔÜ AûdOXVff ¸fZÔ ·fe ¹fWXe dÀ±fd°f WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ ¦fOÞXd¨fSXû»fe ¸fZÔ ·fe A¶f ¹fc-MX³fÊ IYe dÀ±fd°f WX`Ü WX¸f JQZOÞXZ ¨f»f SXWXZ WX`Ô AüSX ¸ffAûUfQe ·ff¦fZ dRYSX SXWXZ WX`ÔÜ þ¶fdIY LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IYe ¶ff°f IYSXZÔ °fû UWXfh IYZ ¦fÈWX SXfª¹f ¸f³Âfe ³f³fIYe SXf¸f IYÔUSX ³fZ ¶fe°fe 15 A´fi`»f 2013 IYû Af³°fdSXIY ÀfbSXÃff ´fSX WXb¹fe ¸fb£¹f¸fd³Âf¹fûÔ IYe ¶f`NXIY ¸fZÔ OXfg¢MXSX SX¸f³f dÀfÔWX IYe AûSX ÀfZ dVfSXIY°f IYSX°fZ WXb¹fZ IYWXf ±ff LØfeÀf¦fPÞX

¦fSXe¶f-dUSXû²fe WXe ³fþSX Af°fe WX`Ü ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYû ·fe IY¸f-Aþ-IY¸f QZVf IYZ ¦fSXe¶fûÔ, IYf¸f¦ffSXûÔ, Qd»f°fûÔ, AfdQUfdÀf¹fûÔ, A»´fÀfÔ£¹fIYûÔ AfdQ IY¸fþûSX U¦fûÊ IYZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ °fû Ad³fUf¹fÊ°f: Ad°fdSXöY Àf¸UZQ³ff dQJ»ff³fe WXe ´fOÞXZ¦feÜ EZÀff BÀfd»f¹fZ ¢¹fûÔdIY IYûBÊ ·fe ³ff¦fdSXIY - JfÀfIYSX ¦fSXe¶f AüSX IY¸fþûSX - ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYû A´f³fZ Ad³°f¸f ÀfWXfSXZ IYZ øY´f ¸fZÔ QZJ³ff ¨ffWX°ff WX`Ü ¸f¦fSX þ¶f CXÀfZ UWXfh ·fe ÀfWXfSXf ³fWXeÔ ³fþSX Af°ff °f·fe AüSX dÀfRYÊ °f·fe, Uû ³¹ff¹f IYZ d»f¹fZ ³f³f-ÀMXZMX E¢MXSX IYe AûSX ÓffhIY³fZ »f¦f°ff WX` þWXfh ÀfZ UWX ¸ffAûUfQ þ`ÀfZ AüSX/¹ff A³¹f dIYÀ¸f IYZ ÀfWXfSXZ IYe °f»ffVf ¸fZÔ d³fIY»f ´fOÞX°ff WX`Ü EZÀfZ WXe WXf»ff°fûÔ ¸fZÔ B³f ³f³f-ÀMXZMX E¢MXSXûÔ IYû JfQ, ´ff³fe d¸f»f°fe WX`, CX³WXZÔ þ³ff²ffSX ´fif~ WXû°ff WX`, dþÀfIYf B»ffþ dÀfRYÊ d¸fd»fMÑe AüSX ´fbd»fÀf IYZ þdSX¹fZ ³fWXeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü -A÷Y¯f IYb¸ffSX, ÀfQÀ¹f ·ffSX°fe¹f ´fiZÀf ´fdSX¿fQÐ

ÀfSXIYfSX ³fZ ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYÔIiYeMX ¸fZþÀfÊ d»f¹fZ WX`Ô AüSX WX¸f³fZ ´ff¹ff WX` dIY WX¸ffSXZ IY»¹ff¯fIYfSXe ¹fûþ³ffAûÔ AüSX A³¹f ´fWX»fûÔ IYZ ´fdSX¯ff¸fÀUøY´f ³f¢Àf»f d¸f³fZÀf IYû IY³MXZ³f (¨fZIY) IYSX d»f¹ff ¦f¹ff WX`Ü A¶f ´f°ff ³fWXeÔ A¦fSX SX¸f³f ÀfSXIYfSX ³fZ ³f¢Àf»f ´fi·ffdU°f ÃfZÂfûÔ ¸fZÔ IYÔIiYeMX ¸fZþÀfÊ d»f¹fZ WX`Ô °fû Q·ffÊ §ffMXe IYZ BÀf ¸ffAûUfQe E¢Vf³f IYû ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX dIYÀf øY´f ¸fZÔ QZJ°fe WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ WXb¹fZ ³f¢À»fe WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZ¹fQfSXe °fû ·ffSX°f IYe IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ (¸ffAûUfQe) ³fZ »fZ »fe WX`, »fZdIY³f BÀf WX¸f»fZ IYZ ´feLZ SXfþ³fed°fIY ÀffdþVf IYZ ·fe AfSXû´f »f¦f SXWXZ WX`ÔÜ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦f¹fZ ³fZ°ff ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ IYZ ¶fZMXZ ³fZ °fû ÀffRY °füSX ´fSX BÀf

AWX¸f ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY þ¶f ´fWX»fZ ÀfZ ¸ff»fc¸f ±ff dIY ³f¢Àf»fe B³f ¹ffÂffAûÔ IYû ¶f³Q IYSX³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe QZ ¨fbIYZ WX`Ô °f¶f ·fe SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ IYfh¦fiZÀf IYZ IYfdRY»fZ IYû ÀfbSXÃff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ QeÜ þ¶fdIY IYfdRY»fZ ¸fZÔ ´fcUÊ ¸f³Âfe ¸fWXZ³Qi IY¸ffÊ, ´fiQZVf A²¹fÃf ³fÔQ IYb¸ffSX ´fMXZ»f AüSX ´fcUÊ IYZ³Qie¹f ¸f³Âfe dUôf ¨fSX¯f Vfb¢»f þ`ÀfZ ¶fOÞXZ ³fZ°ff Vffd¸f»f ±fZÜ ¹fWXe °f±¹f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fSX ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f »f¦ff°ff WX` dIY ¢¹ff ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYZ °ffSX þbOÞXZ WXb¹fZ ±fZÜ

³fSXÀfÔWXfSX IYû SXfþ³fed°fIY ÀffdþVf IYf ³f°feþf IYWXfÜ IY¸ffÊ IYZ ¶fZMXZ Qe´fIY IY¸ffÊ ³fZ IYWXf dIY ¹fWX SXfþ³fed°fIY ÀffdþVf WX`Ü A¦fSX IYZU»f ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ IYe ¸fü°f WXû°fe °fû IYWXf þf ÀfIY°ff ±ff dIY ¹fWX ³f¢Àf»fe UfSXQf°f WX`Ü ³fÔQIYb¸ffSX ´fMXZ»f AüSX dQ³fZVf ´fMXZ»f IYe ¸fü°f ÀfZ ÀfÔQZWX ¦fWXSXf þf°ff WX`Ü BÀfd»f¹fZ ´fcSXe §fMX³ff IYe Àfe¶feAfBÊ þfh¨f WXû³fe ¨ffdWX¹fZÜ §fMX³ff IYZ ¶ffQ IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ (¸ffAûUfQe) IYe QÔOXIYfSX¯¹f dUVfZ¿f þû³f»f IY¸fZMXe IYZ ´fiUöYf ¦fbOXÀff CXÀfZÔOXe ³fZ WX¸f»fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe »fZ°fZ WXbE ¸fedOX¹ff ¸fZÔ þû ¶f¹ff³f ·fZþf CXÀfÀfZ ·fe þfdWXSX WXû°ff WX` dIY ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYZ d³fVff³fZ ´fSX ¸fb£¹f°f: IY¸ffÊ WXe ±fZÜ CXÀfZÔOXe ³fZ BÀf ¶f¹ff³f ¸fZÔ ÀffRY dIY¹ff WX` dIY ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ ¶fÀ°fSX ¸fZÔ Àf»fUf-þbOXc¸f IYû VfbøY IYSX³fZ IYZ Àff±f-Àff±f IYBÊ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe ¸fü°f IYZ d»fE ·fe dþ¸¸fZQfSX ±fZÜ BÀf WX¸f»fZ IYe ¨ffSXûÔ °fSXRY d³f³Qf WXû SXWXe WX`Ü IYfh¦fiZÀf °fû BÀf WX¸f»fZ IYf ´fedOÞX°f ´fÃf WX` AüSX ·ffþ´ff ´fWX»fe ¶ffSX dIYÀfe ¶f¶fÊSX°ff´fc¯fÊ WX¸f»fZ IYû SXfþ³fed°fIY SXÔ¦f QZ³fZ IYe IYûdVfVf ³f IYSX³fZ IYe A´fe»f IYSX°fe ³fþSX Af SXWXe WX`Ü ·ffþ´ff ¸fZÔ WXOXIY¸´f WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ°ff ¸ffAûUfQe WX¸f»fZ IYû Af°fÔIYUfQe IYfSXÊUfBÊ ¶f°ff SXWXZ WX`Ô AüSX CXÀf ÀfZ SXfþ³fed°fIY À°fSX ´fSX d³f´fMX³fZ IYe ¨f¨ffÊ WXû SXWXe WX`Ü IYfh¦fiZÀf IYZ ¹fbUf ÀfÔ¦fNX³fûÔ IYZ ³fZ°ff ·ffþ´ff IYe LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX IYû ¶fSXJfÀ°f IYfSX³fZ IYe ¸ffh¦f VfbøY IYSX ¨fbIYZ WX`ÔÜ LØfeÀf¦fPÞX IYZ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe AüSX IYfh¦fiZÀf ³fZ°ff Aþe°f þû¦fe ·fe SX¸f¯f dÀfÔWX ÀfSXIYfSX IYû ¶fJfÊÀ°f IYSX³fZ IYe ¸ffh¦f IYSX ¨fbIYZ WX`ÔÜ BÀf ¶fe¨f LØfeÀf¦fPÞX IYZ ¸fb£¹f¸f³Âfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ Af°fÔIYUfQe WX¸f»fZ IYe þfh¨f IYZ d»f¹fZ EIY ³¹ffd¹fIY Af¹fû¦f IYZ ¦fNX³f IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe WX`Ü ´fi²ff³f¸f³Âfe IYZ Àff±f SXf¹f´fbSX ÀfZ »füMXIYSX

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

15


Af½fSX¯f IY±ff IYZ³Qie¹f ¸f³Âfe þ¹fSXf¸f SX¸fZVf ³fZ ´fÂfIYfSXûÔ ÀfZ ¶f°ff¹ff dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ¸ffAûUfdQ¹fûÔ IYf WX¸f»ff »fûIY°f³Âf IYû IY¸fþûSX IYSX³fZ IYe ÀffdþVf IYf ³f°feþf WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY Af°fÔIY IYf ÀfWXfSXf »fZIYSX ¸ffAûUfQe »fûIY°f³Âf IYû IY¸fþûSX IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY A¦fSX Jb»fZ Af¸f ¨fb³ffU ´fi¨ffSX IYSX³fZ ´fSX Af°fÔIY IYf Àff¹ff ´fOÞX þf¹fZ¦ff °fû dIYÀfe ·fe WXf»f°f ¸fZÔ »fûIY°ffd³ÂfIY ´fidIiY¹ff ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIY°feÜ BÀf ¶fe¨f LØfeÀf¦fPÞX IYZ ¸fb£¹f¸f³Âfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ Af°fÔIYUfQe WX¸f»fZ IYe þfh¨f IYZ d»f¹fZ EIY ³¹ffd¹fIY Af¹fû¦f IYZ ¦fNX³f IYe §fû¿f¯ff IYSX Qe WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ BÀf Àff»f IYZ AÔ°f °fIY dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU WXû³fZ WX`ÔÜ ¨fb³ffU IYZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff þWXfh dUIYfÀf ¹ffÂff IYSX SXWXe WX` UWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff d³fIYf»f SXWXe WX`Ü ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ B³f Q»fûÔ IYû þ³fÀfÔ´fIYÊ ³f IYSX³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe ±feÜ IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff ´fSX WX¸f»fZ ÀfZ ´fWX»fZ ³f¢Àf»fUfdQ¹fûÔ ³fZ 26 ¸fBÊ IYû QÔOXIYfSX¯¹f ¶fÔQ IYSX³fZ IYe ·fe §fû¿f¯ff IYe ±feÜ ¹fWX ¶fÔQ ¶feþf´fbSX dþ»fZ IYZ EOXÀf¸fZMXf ¸fZÔ ÀfbSXÃff¶f»fûÔ õfSXf AfNX ¦fif¸fe¯fûÔ IYe WX°¹ff IYZ dUSXû²f ¸fZÔ ±ffÜ AWX¸f ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY þ¶f ´fWX»fZ ÀfZ ¸ff»fc¸f ±ff dIY ³f¢Àf»fe B³f ¹ffÂffAûÔ IYû ¶f³Q IYSX³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe QZ ¨fbIYZ WX`Ô °f¶f ·fe SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ IYfh¦fiZÀf IYZ IYfdRY»fZ IYû ÀfbSXÃff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ QeÜ þ¶fdIY IYfdRY»fZ ¸fZÔ ´fcUÊ ¸f³Âfe ¸fWXZ³Qi IY¸ffÊ, ´fiQZVf A²¹fÃf ³fÔQ IYb¸ffSX ´fMXZ»f AüSX ´fcUÊ

IYMX§fSXf IYe °fWXIYeIYf°f

¢¹fûÔ WX` ÀfUf»fûÔ IYZ §fZSXZ ¸fZÔ SX¸f³f Àf ´fcSXZ §fMX³ffIiY¸f ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYf BÔMXZd»fþZÔÀf dU·ff¦f AüSX ÀU¹fÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ÀfUf»fûÔ IYZ §fZSXZ ¸fZÔ WX`Ü WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦f¹fZ IYfh¦fiZÀfe ³fZ°ff Ad°f CX¨¨f ßfZ¯fe IYe ÀfbSXÃff þZOX ´»fÀf EUÔ þZOX ÀfZ IYUSX ±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ B³f ßfZ¯fe IYZ ³fZ°ffAûÔ ÀfdWX°f A³¹f »fû¦fûÔ IYe WX°¹ff WXû þf³ff WXe SX¸f³f ÀfSXIYfSX IYû VfÔIYf IYZ §fZSXZ ¸fZÔ »ff°ff WX`Ü ³f¢Àf»f ¸fcU¸fZÔMX IYû J°¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ³f WXe ÀfSXIYfSX ³fZ øYd¨f dQJf¹fe AüSX ³f WXe BÔMXZd»fþZÔÀf ³fZ ÀfSXIYfSX IYû CX³fIYZ ¸fcU¸fZÔMX IYe ÀfWXe þf³fIYfSXe Qe dþÀf IYfSX¯f B°f³fe ¶fOÞXe §fMX³ff WXbBÊ AüSX IYfÔ¦fiZÀf IYZ ¶fOÞXZ ³fZ°ff ÀfdWX°f 30 »fû¦f ¸ffSXZ ¦fEÜ ÀfUf»f CXNX SXWXZ WX`Ô dIY ³f¢Àf»fe ¸fcU¸fZÔMX ´fSX ´fcSXe ³fþSX SXJ³fZ IYf IYf¸f BÔMXZd»fþZÔÀf WX`Ü BÔMXZd»fþZÔÀf IYe ´fWX»ff OXйfcMXe WX` þZOX ´»fÀf EUÔ þZOX ÀfbSXÃff ´fif~ ³fZ°ffAûÔ IYZ ¸fcU¸fZÔMX ´fSX ³fþSX SXJ³ff AüSX CX³fIYe ÀfbSXÃff ¸fþ¶fc°f IYSX³ffÜ ¢¹ff CXÀfZ B°f³ff ¶fOÞXe §fMX³ff WXû³fZ IYe J¶fSX WXû ÀfIY°fe WX`? ¹fdQ J¶fSX ³fWXeÔ ±fe °fû ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ±fe AüSX A¦fSX ±fe °fû BÔMXZd»fþZÔÀf ³fZ BÀfZ SXûIY³fZ IYZ d»fE IYûBÊ IYQ¸f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ CXNXf¹ff? ¹fdQ CXNXf¹ff °fû SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû Jb»ffÀff IYSX³ff ¨ffdWX¹fZ dIY ¢¹ff IYQ¸f CXNXfE ¦fEÜ ¢¹ff §fMX³ff IYZ ¶ffQ ·fe BÔMXZd»fþZÔÀf A´f³fZ ¸fb£¹f IYf¸f ³f¢Àf»fe ¸fcU¸fZÔMX ´fSX ³fþSX SXJ SXWXe WX`Ü §fMX³ff IYZ dQ³f ÀfZ Afþ °fIY CXÀfZ A¶f °fIY IYûBÊ ¢»fc d¸f»ffÜ ¹fdQ ³fWXeÔ °fû BÔMXZd»fþZÔÀf ³ff¸f IYf SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX ÀfRZYQ WXf±fe ´fiQZVf ¸fZÔ IYSX ¢¹ff SXWXf WX`? AfSXû´f WX`Ô dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ BÔMXZd»fþZÔÀf IYf IYf¸f, dÀfRYÊ þ¸fe³f IYZ IYfSXû¶ffSXe IYSX³fZ Uf»fZ »fû¦f U LûMXe- ¸fûMXe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ ÀfÔd»f~ A´ffSXfd²f¹fûÔ IYZ ¸fû¶ffB»f MXZ´f IYSX³ff WXe SXWX ¦f¹ff WX` AüSX UWX CX³fÀfZ dWXÀff¶f dIY°ff¶f ¸fZÔ »f¦fe WXbBÊ WX`Ü

IYZ³Qie¹f ¸f³Âfe dUôf ¨fSX¯f Vfb¢»f þ`ÀfZ ¶fOÞXZ ³fZ°ff Vffd¸f»f ±fZÜ ¹fWXe °f±¹f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fSX ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f »f¦ff°ff WX` dIY ¢¹ff ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYZ °ffSX þbOÞXZ WXb¹fZ ±fZÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ´fSX ÀfÔQZWX IYZ ¶ffQ»f Lf°fZ WXe ÀfSXIYfSX IYZ ¸f`³fZþSX WXSXIY°f ¸fZÔ Af¹fZ AüSX EIY Àf¸ff¨ffSX ´fÂf IYZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¹fWX J¶fSX ´»ffÔMX IYSXUf¹fe ¦f¹fe dIY E³fAfBÊAfE IYe þfh¨f ¸fZÔ IYfh¦fiZÀf IYZ ¨ffSX ¶fOÞXZ ³fZ°ffAûÔ IYZ ¸fû¶ffB»f RYû³f dOXMXZ»Àf ÀfZ ÀfÔQZWX IYe ÀfbBÊ IYfh¦fiZÀf ³fZ°ffAûÔ IYZ CX´fSX §fc¸f SXWXe WX`Ü

¶fUÔOXSX IYZ ¶ffQ CX·fSXf ÀfÔ¹fböY ¸fû¨ffÊ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³f¢Àf»fe §fMX³ff QSX·ff IYfÔOX §fdMX°f WXû³fZ IYZ ¶ffQ þ³f°ff IYZ ¸f²¹f ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX ·ffSXe SXû¿f CX´fþf WX` UWXeÔ §fMX³ff ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°fÈ°U IYZ UdSXâ ³fZ°ffAûÔ IYe WX°¹ff WXû þf³fZ ÀfZ EIYfEIY WX»f¨f»f Àfe ¸f¨f ¦fBÊ WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf Af»ffIY¸ff³f ³fZ ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f IYû ³fZ°fÈ°U ÀfüÔ´f°fZ WXbE CX³WXZÔ IYf¹fÊIYfSXe A²¹fÃf ¶f³ff dQ¹ff UWXeÔ ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe Aþe°f þû¦fe IYû WXfdÀfE ´fSX OXf»f dQ¹ff WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ A¨ff³fIY CXNXZ BÀf ¶fUÔOXSX IYZ ¸f²¹f AfdQUfÀfe ³fZ°fÈ°U IYû IY¸fþûSX ´fOÞX°ff QZJ SXfª¹f ¸fZÔ dQÀf¸¶fSX ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU IYZ d»fE °feÀfSXf ¸fû¨ffÊ ·fe A¶f °f`¹ffSX WXû ¦f¹ff WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ÀUfd·f¸ff³f ¸fÔ¨f, Àfe.´fe.AfBÊ., Àfe.´fe.E¸f., ¦fûOXUf³ff ¦f¯f°fÔÂf ´ffMXeÊ, E³f.´fe.´fe., L.¦f. ¸fbdöY ¸fû¨ffÊ, ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ¸fbdöY ¸fû¨ffÊ, þZ OXe ¹fc »fûIY°ffÔdÂfIY Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ EUÔ BÀf ¸fû¨fZÊ IYû ¶ffWXSX ÀfZ E³f. Àfe.´fe., EÀf.´fe. AüSX ¶fÀ°fSX SXfþ§fSXf³ff ·fe Àf¸f±fʳf QZ SXWXZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff EUÔ IYfÔ¦fiZÀf IYû L.¦f. dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU 2013 ¸fZÔ IYOÞXe MX¢IYSX QZ³fZ IYZ BSXfQZ ÀfZ ¶f³fZ ³fBÊ ´ffMXeÊ L.¦f. ÀfÔ¹fböY ¸fû¨ffÊ IYZ ÀfÔ¹fûþIY SXfþIYb¸ffSX ¦fb~f ³fZ CX¸¸feQ þ°ff¹ff WX` dIY þb»ffBÊ ¸ffWX IYZ AÔ°f °fIY Àf·fe Q»fûÔ IYZ ¶fe¨f ÀfeMXûÔ IYZ °ff»f-¸fZ»f IYf IYf¸f ´fcSXf IYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ ¦fb~f IYf IYWX³ff WX` dIY ÀfÔ¹fböY ¸fû¨ffÊ IYZ õfSXf SXfª¹f IYe Àf·fe 90 ÀfeMXûÔ ´fSX ´fi°¹ffVfe CX°ffSXf þfE¦ff UWXeÔ ´ffMXeÊ IYZ ÀMXfSX ´fi¨ffSXIY ´fcUÊ »fûIYÀf·ff A²¹fÃf EUÔ E³f.´fe.´fe. IYZ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf ´fe.E. ÀfÔ¦f¸ff WXûÔ¦fZÜ

16

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

WX¸f»fZ ¸fZÔ ¸fSX³fZ ÀfZ ¶f¨fZ IYûÔMXf ÀfZ IYfh¦fiZÀf dU²ff¹fIY IYUfÀfe »fJ¸ff ·ffþ´ff IYZ d³fVff³fZ ´fSX Af ¦f¹fZÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYZ LØfeÀf¦fPÞX ´fiUöYf AüSX dUØf Af¹fû¦f IYZ A²¹fÃf Aþ¹f ¨fÔQifIYSX ³fZ IYWXf dIY IYUfÀfe »fJ¸ff IYf ³ffIYûÊ MXZÀMX IYSXUf¹ff þf¹fZÜ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ¹fWX J¶fSXZÔ ´»ffÔMX IYSXUfBÊ ¦fBÊÔ dIY IYUfÀfe »fJ¸ff IYû ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ¸ffSXf ? ¸ff»fc¸f ´fOÞXf dIY E³fAfBÊE IYe BÀf °fSXWX IYe IYûBÊ dSX´fûMXÊ ±fe WXe ³fWXeÔÜ ÀfUf»f °fû ¹fWX ·fe CXNX SXWXf WX` dIY þ¶f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¹fWX IYb¶fc»f IYSX ¨fbIYe WX` dIY

dRYSX UWXe ¨füIYOÞXe LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ þ¶f IYfÔ¦fiZÀf ÀfØff ¸fZÔ ±fe ¸fb£¹f¸fÔÂfe Aþe°f þû¦fe ±fZ °f¶f CX³fIYZ BQÊ d¦fQÊ CX³fIYZ IYSXe¶fe Ad²fIYfSXe IY`d¶f³fZMX ¸fZÔ ¨ffSX ´fi¸fbJ Ad²fIYfSXe Àfb³fe»f IYb¸ffSX, SXf¸fd³fUfÀf, ¸fbIYZVf ¦fb~f, þe.´fe. dÀfÔWX WXbAf IYSX°fZ ±fZ, AüSX þû¦fe IYû ÀfØff ÀfZ ¶ffWXSX WXû³ff ´fOÞXf ±ffÜ A¶f SX¸f³f dÀfÔWX IYZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ´ffUSX ¸fZÔ ·fe ¹fWXe Ad²fIYfSXe WX`ÔÜ CXÀf Àf¸f¹f AfSX.E»f.EÀf.¹ffQU IYf ·fe þ»fUf WXbAf IYSX°ff ±ff, A¶f ¹ffQU IYe ·fcd¸fIYf ¸fZÔ A¸f³f dÀfÔWX WX` ¹ffQU ·fe ·fû´ff»f ÀfZ AfEZ ±fZ AüSX A¸f³f dÀfÔWX ·fe ·fû´ff»f ÀfZ ´f²ffSXZ WX`Ô A¶f ¹fWX QZJ³ff WX` SX¸f³f dÀfÔWX IYZ QcÀfSXZ IYf¹fÊIYf»f IYe ¹fZ ¨füIYOÞXe ¢¹ff ¦fb»f dJ»ff°fe WX` U`ÀfZ ·fe UZ A¶f ´fWX»fZ ÀfZ ª¹ffQf °ffIY°fUSX WXû ¨fbIYZ WX`ÔÜ


³f ÀfSXIYfSX AüSX BÔMXZd»fþZÔÀf

EIY AüSX AWX¸f ÀfUf»f þû SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYZ ¿fOX¹f³Âf IYe AûSX BVffSXf IYSX°ff WX` dIY À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IYZ þUf³f CX³fIYZ IYfdRY»fZ IYZ Àff±f ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ±fZÜ IYfdRY»fZ IYZ Àff±f ³fZ°ffAûÔ IYZ ´fe.EÀf.Aû. EUÔ d³fþe ÀfbSXÃff ¦ffOXÊ WXe ±fZÜ QSX·ff AfBÊOXZÔMXeRYfBOX (³f¢Àf»fe þû³f EdSX¹ff) WX` CXÀfIYZ ¶ffUþcQ ·fe ³fZ°ffAûÔ IYû À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ¶f»f ·fe ³fWXeÔ ¸fbWX`¹ff IYSXf¹ff ¦f¹ff BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ BÔMXZd»fþZÔÀf IYZ Àfc¨f³ff °fÔÂf ¸fZÔ IYûBÊ øYd¨f ³fWXeÔ dQJf¹fe AüSX ³f WXe QüSXZ ÀfZ ´fcUÊ SXûOX Aû´fd³fÔ¦f IYSXfBÊ ¦fBÊÜ ¢¹ff IYfh¦fiZÀf ³fZ ´fWX»fZ ÀfZ BÀf ¹ffÂff IYe Àfc¨f³ff SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYû ³fWXeÔ Qe ±feÜ ¹fdQ Qe ±fe °fû ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYSXfBÊ ¦fBÊÜ ¢¹ff ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf IYû°ffWXe IYû ¶fSX°f³fZ Uf»fZ dIYÀfe ·fe ¶fOÞXZ ´fbd»fÀf ARYÀfSX IYû BÀf ¿fOXйf³Âf IYZ d»fE A·fe °fIY Qd¯OX°f dIY¹ffÜ ¹fdQ ³fWXe °fû ¢¹fûÔÜ ´fcUÊ IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ EIY AfBÊ.´fe.EÀf. ½WXe. IYZ ¨fü¶fZ ÀfdWX°f Àf`IYOÞXûÔ þUf³f ¸ffSXZ ¦fE ´fSX³°fb ÀfSXIYfSX IYû B³f Àf·fe §fMX³ffAûÔ IYZ ¶ffQ ·fe Qû¿fe IYûBÊ ³fþSX ³fWXeÔ Af¹ff BÀfd»fE þ³f°ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX ÀfZ ´fcL³ff ¨ffWX°fe WX` Qû¿fe IYü³f? A¦fSX SX¸f³f dÀfÔWX ³ffIYf¸f SXWXZ WX`Ô, AÃf¸f SXWXZ WX`Ô °f¶f B³f WX°¹ffAûÔ IYZ Qû¿fe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ A¶f °fIY ³f`d°fIY°ff IYZ Af²ffSX ´fSX A´f³ff BÀ°feRYf ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dQ¹ff AüSX A¦fSX SX¸f³f ÀfSXIYfSX ³fWXeÔ BÔMXZd»fþZÔÀf Qû¿fe WX` °fû BÔMXZd»fþZÔÀf IYZ ¶fOÞXZ Ad²fIYfSXe E.OXe.þe. BÔMXZd»fþZÔÀf ¸fbIYZVf ¦fb~f, Àf¸fZ°f A³¹f Ad²fIYfdSX¹fûÔ ´fSX A¶f °fIY IYfSXÊUfBÊ ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYe ¦fBÊ WX`Ü -IYMX§fSXf ¶¹fcSXû ¹ffÂff IYû ÀfbSXÃff QZ³fZ ¸fZÔ UWX ³ffIYf¸f¹ff¶f SXWXe °fû B²fSX-CX²fSX IYe dRYIYSXZ¶ffþe AüSX WX¸f»fZ IYe þfh¨f IYZ d»f¹fZ EIY ³¹ffd¹fIY Af¹fû¦f IYZ ¦fNX³f IYf ¢¹ff ¸f°f»f¶f WX`? QSXAÀf»f ¶fÀ°fSX IYZ 12 ¸fZÔ ÀfZ IYfh¦fiZÀf IYZ EIY¸ffÂf dU²ff¹fIY IYUfÀfe »fJ¸ff WX`ÔÜ »fJ¸ff ´fcUÊ ¸fb£¹f¸f³Âfe Aþe°f þû¦fe IYZ ³fþQeIYe ¸ff³fZ þf°fZ WX`ÔÜ IYfh¦fiZÀf IYZ ·fe°fSX ·fe EIY ²fOÞXf þû¦fe IYû d³f´fMXf³fZ IYZ ¨f¢IYSX ¸fZÔ SX¸f³f ÀfSXIYfSX IYe JbSXfRYf°fûÔ IYû WXUf QZ SXWXf WX` ¢¹fûÔdIY CXÀfZ »f¦f SXWXf WX` dIY

þ³f°ff IYf ³ffSXf ¶fb»fÔQ AdU·ffdþ°f ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYZ IYf¹fÊIYf»f IYZ QüSXf³f IYfÔ¦fiZÀf ÀfØff ¸fZÔ ±fe AüSX CXÀf Àf¸f¹f ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ d¶fþ»fe IYe WXf»f°f ´fiQZVf ¸fZÔ ¶fWXb°f JSXf¶f ±feÜ CXÀf Àf¸f¹f ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYZ ¸f²¹f EIY ³ffSXf ¶fb»fÔQ WXbAf IYSX°ff ±ff, UfWX dQ¦¦fe UfWX WX¸f ¸fû¸f¶fØfe ¸fZÔ AüSX °fb¸f »ff»f¶fØfe ¸fZÔÜ ³ffSXZ IYf AÀfSX ¹fcÔ WXbAf dIY IYfÔ¦fiZÀf QÀf Àff»f ÀfZ ÀfØff ÀfZ ¶ffWXSX WX` BÀf ¶ffSX ·fe Af³fZ IYe ¦fbÔþfBVf ³fþSX ³fWXeÔ Af°fe WX`Ü A¶f LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ QSX·ff IYfÔOX IYZ ¶ffQ dU´fÃf ³fZ°fÈ°U IYZ IYïfUSX ³fZ°ff ¸ffSXZ þf³fZ IYZ ¶ffQ ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYZ ¸f²¹f ³ffSXf ¶fb»fÔQ WXû ¦f¹ff WX`, UfWX SX¸f³f UfWX JbQ IYe dUIYfÀf ¹ffÂff IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ Qû WXþfSX þUf³f AüSX WX¸ffSmX d»fE Qû ·fe ³fWXeÔ!

þû¦fe IYû d³f´fMXf³fZ IYZ d»f¹fZ ·fe ¹fWX EIY ¶fZWX°fSX AUÀfSX WX`Ü ·ffþ´ff IYf QfUÔ ¹fWX WX` dIY ³fÔQ IYb¸ffSX ´fMXZ»f U dUôf ¨fSX¯f Vfb¢»f IYZ ³f SXWX³fZ ´fSX þû¦fe WXe IYfh¦fiZÀf IYZ EIY ¸ffÂf ¸fþ¶fc°f ³fZ°ff ¶f¨fZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ A¦fSX þû¦fe IYû WXe ÀfUf»fûÔ IYZ §fZSXZ ¸fZÔ JOÞXf IYSX dQ¹ff þf¹fZ °fû IYfh¦fiZÀf ¶f`IYRbYMX ´fSX Af þf¹fZ¦fe AüSX SX¸f³f ÀfSXIYfSX A´f³fZ ¿fOX¹f³ÂfûÔ AüSX ³ffIYfd¸f¹fûÔ ´fSX ´fQfÊ OXf»f QZ¦feÜ IYUfÀfe »fJ¸ff IYZ ¶f¹ff³f þû ¸fedOX¹ff ¸fZÔ Af¹fZ CX³f ´fSX ·fe ¦füSX IYSX³fZ IYe þøYSX°f WX` ¸fÀf»f³f- ¸fZSXZ dJ»ffRY ÀffdþVf WXû SXWXe WX` ¢¹fûÔdIY ¸f`Ô LûMXf AfQ¸fe WXcÔÜ ¹ff 25 ¸fBÊ IYû ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ þ¶f IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff °fû IYfdRY»fZ ¸fZÔ 124 »fû¦f ±fZÜ CXÀf¸fZÔ ÀfZ 29 »fû¦f ¸ffSXZ ¦f¹fZÜ BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ ¶f¨f ¦f¹fZ 94 »fû¦fûÔ ÀfZ IYûBÊ ³fWXeÔ ´fcL SXWXf dIY Uû ¢¹fûÔ ¶f¨f ¦f¹fZ ¹ff ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ CX³WXZÔ ¢¹fûÔ LûOÞX dQ¹ffÜ A´f³fe ¦f»fd°f¹fûÔ ´fSX ´fQfÊ OXf»f³fZ IYZ d»f¹fZ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Vffd¸f»f »fû¦f BÀf ´fcSXe §fMX³ff IYû IYfÔ¦fiZÀf IYe AfÔ°fdSXIY ¦fbMX¶ffþe ¸fZ WXbBÊ ÀffdþVf ¶f°ff³fZ ¸fZÔ þbMXZ WXb¹fZ WX`Ô AüSX IYUfÀfe AfdQUfÀfe WXû³fZ IYZ IYfSX¯f CX³fIYZ d»f¹fZ 'AfÀff³f dVfIYfSX' WX`ÔÜ WXf»f dRY»fWXf»f °fIY ·ffþ´ff A´f³fe ¨ff»f ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f WXû°fe ·fe ³fþSX ·fe SXWXe WX`Ü Aþe°f þû¦fe IYû dIY³ffSXZ IYSXIYZ IYfh¦fiZÀf ¸fWXfÀfd¨fU dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYZ ³fþQeIYe ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f IYû IYfh¦fiZÀf IYf IYf¹fÊIYfSXe ´fiQZVf A²¹fÃf ¶f³ff¹ff þf ¨fbIYf WX`Ü

Af½fSX¯f IY±ff

SX¸f³f dÀfÔWX IYe AÃf¸f°ff LØfeÀf¦fPÞX dUØf Af¹fû¦f IYZ ´fcUÊ A²¹fÃf dUSXZ³Qi ´ffÔOXZ ³fZ QSX·ff IYfÔOX §fMX³ff IYe d³fÔQf IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY SXfª¹f ¸fZÔ ³füIYSXVffWXe ¨fSX¸f ´fSX WX` SX¸f³f dÀfÔWX IYe AÃf¸f°ff ÀfZ ³fbIYÀff³f ª¹ffQf CXNXf³ff ´fOÞX SXWXf WX` Ad²fIYfSXe U¦fÊ dÀfRYÊ dÀfRYÊ EIY WXe IYf¸f ¸fZÔ þbMXZ SXWX°fZ WX`Ô dIY ÀfSXIYfSX IYZ ¸fbdJ¹ff IYû IY`ÀfZ ´fiÀf³³f SXJf þfE AüSX UZ ¹fWX ¸ff³f IYSX ¶f`NXZ WX`Ô dIY ÀfSXIYfSX WX¸ffSXe ¶fQü»f°f WX` WX¸f ÀfSXIYfSX IYe ¶fQü»f°f ³fWXeÔ WX`Ü VffÀf³f IYZ ¸fbdJ¹ff IYZ °füSX °fSXeIYZ ÀfZ SXfª¹f ¸fZÔ ³füIYSXVffWX ÀfbSXdÃf°f WX` °f·fe ´fcUÊ ÀfbIY¸ff IY»fZ¢MXSX A»fZ¢Àf ´ff»f ¸fZ³f³f IYû ¸fb£¹f Àfd¨fU U OXe.þe.´fe. IYû õfSXf ¹fWX ¨fZ°ff³fZ IYe UZ d¶f³ff ÀfbSXÃff IYZ IYWXeÔ ³f´f þfEÔ CXÀfIYZ ¶ffQ ·fe UZ ¦fE AüSX A´fWXSX¯f IYfÔOX WXbAf AüSX ³f¢Àfd»f¹fûÔ ÀfZ Àf¸fÓfü°ff IYZ Vf°fûÊÔ IYZ CX´fSXfÔ°f CX³fIYe dSXWXfBÊ WXbBÊ BÀfd»fE ÀfSXIYfSX ³fZ ¸ff»f°fe ¨fü²fSXe AüSX ª¹fûd°f ³f¢Àf»fe IYZ þ¸ff³f°f IYf dUSXû²f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ A»fZ¢Àf ´ff»f ¸fZ³f³f IYû QÔOX ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dQ¹ff ¦f¹ffÜ B°f³ff ¶fOÞXf Ófd»f¹ff¸ffSXe IYfÔOX WXbAf IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊ, ³fZÂf IYfÔOX WXbAf IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ, 9 Àff»f ¸fZÔ 3 WXþfSX IYSXûOÞX IYf ²ff³f ÀfOÞX ¦f¹ff dIYÀfe ´fSX IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ, dUSXZ³Qi ´ffaOZX IYWX°fZ WX`Ô dIY SXfª¹f ¸fZÔ þ³f°ff ÀfbSXdÃf°f ³fWXeÔ WX` dÀfRYÊ ³füIYSXVffWX ÀfbSXdÃf°f WX`Ô °f·fe B°f³fe ¶fOÞXe §fMX³ff WXû ¦fBÊ IYfÔ¦fZiZÀf IYZ Vfe¿fÊ ³fZ°ff ¸ffSXZ ¦fE ´fSX³°fb ³füIYSXVffWXe ´fcSXe °fSXWX ÀfbSXdÃf°f WX` dIYÀfe ´fSX IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

17


ÀffÃff°IYfSX

³f¢Àf»fe, QZVf AüSX »fûIY°fÔÂf ÀfZ ¶fOÞXZ ³fWXeÔ WXÔ` ·föY ¨fSX¯fQfÀf

IYfÔ¦fiZÀf IYZ ´ffMXeÊ ´fiUöYf AüSX LØfeÀf¦fPÞX IYZ ´fi·ffSXe ·föY ¨fSX¯fQfÀf WX¸fZVff ÀfZ ¦fSXe¶fûÔ AüSX AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ d»fE AfUfþ ¶fb»fÔQ IYSX°fZ SXWXZ WX`ÔÜ UWX Qd»f°f Àf¸fbQf¹f IYf ´fid°fd³fd²f°U IYSX°fZ WX`Ô ´fSX ¨fb³ffU Àff¸ff³¹f ÀfeMX ÀfZ »fOÞX°fZ WX`ÔÜ IYf»ffWXfÔOXe IYZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYf QQÊ CX³WXûÔ³fZ IYfRYe IYSXe¶f ÀfZ QZJf WX`Ü ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ CX³fIYû AfdQUfÀfe ¶fWXb»f LØfeÀf¦fPÞX IYf ´fi·ffSX ÀfüÔ´ff WX` °ffdIY UWX LØfeÀf¦fPÞX IYZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ¸f³f IYû ´fPÞXIYSX IYfÔ¦fiZÀf IYû CX³fIYZ AüSX IYSXe¶f »ff ÀfIYZZÔÜ ´fiÀ°fb°f WX` LØfeÀf¦fPÞX IYZ ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYZ Vfe¿fÊ IYZ ³fZ°ffAûÔ IYf ¸ffSXZ þf³fZ AüSX CXÀfIYZ ¶ffQ IYZ WXf»ff°f ´fSX IYMX§fSXf IYZ ÀfÔUfQfQf°ff dQ³fZVf IbY¸ffSX ÀfZ WXbBÊ CX³fIYe ¶ff°f¨fe°f IYZ AÔVf-

18

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

Af´fIYf SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ IYf ¸fIYÀfQ ¢¹ff WX? ` ¸fZSXf SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ IYf ¸fIYÀfQ dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ »fû¦fûÔ IYe ¸fQQ IYSX³fZ IYf ±ff AüSX UWX ¸f`Ô Afþ ·fe IYSX SXWXf WXcÔÜ ¸f`Ô³fZ JbQ ÀfÔ§f¿fÊ IYû IYSXe¶f ÀfZ QZJf BÀfd»fE ¸f`Ô »fû¦fûÔ IYZ QbJ QQÊ IYû Àf¸fÓf°ff WXcÔÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dIY SXfþ³fed°f IYZ þdSXE »fû¦fûÔ IYf ·f»ff ¶fOÞXZ À°fSX ´fSX dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`Ü ¸fZSXf þ³f°ff IYZ ´fid°f, QZVf IYZ ´fid°f AüSX ´ffMXeÊ IYZ ´fid°f þû ·fe IY°fʽ¹f WX` CXÀfZ ¸f`Ô ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ dUV½ffÀf SXJ°ff WXcÔÜ Af´f WX¸fZVff ÀfZ IYWX°fZ SXWXZ WX` dIY Af´f³fZ IYfRYe ÀfÔ§f¿fÊ QZJfÜ dIYÀf ÀfÔ§f¿fÊ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX? Ô` ¸fZSXf ´fcSXf ¶f¨f´f³f WXe ÀfÔ§f¿fûÊÔ·fSXf ±ffÜ IYf»ffWXfÔOXe ¸fZSXe þ³¸f·fcd¸f ·fe WX` AüSX ¸f`Ô UWXf IYf þ³f´fid°fd³fd²f ·fe WXcÔÜ IYf»ffWXfÔOÞXe IYZ ÀfÔ§f¿fÊ ·fSXZ þeU³f ÀfZ °fû »f¦f·f¦f Àf·fe UfdIYRY WX`Ü þ¶f ¸f`Ô ÀffÔÀfQ ¶f³ff °f·fe IYf»ffWXfÔOXe ¸fZÔ AIYf»f ´fOÞXfÜ ¸f`Ô³fZ ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ §fc¸f§fc¸fIYSX AfdQUfÀfe ¸fdWX»ffAûÔ, CX³fIYZ Ad²fIYfSXûÔ, þ¸fe³fûÔ AüSX þÔ¦f»f ´fSX CX³fIYZ Ad²fIYfSX IYZ d»fE IYfRYe »fOÞXfBʹffÔ »fOÞXeÔÜ CXÀf QüSXf³f ¸fbÓf´fSX 30 ÀfZ ª¹ffQf IYZÀf ·fe WXbEÜ ´fSX dRYSX ·fe ¸f`Ô ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°ff SXWXf, »fû¦fûÔ IYZ d»fE »fOÞX°ff SXWXfÜ dU²ff¹fIY ¶f³f³fZ IYZ ¶ffQ IYf»ffWXfOÔ Xe IYZ dUIYfÀf IYZ d»fE Af´f³fZ ¢¹ff dIY¹ff? ¸f`Ô dþÀfÀff»f dU²ff¹fIY ¶f³ff CXÀfe Àff»f IYf»ffWXfÔOXe ¸fZÔ AIYf»f ´fOÞXf þû dIY°f³ff ·f¹ff³fIY ±ff ¹fWX °fû Af´f Àf·fe þf³f°fZ WX`ÔÜ CXÀf Àf¸f¹f ¸f`Ô³fZ UWXfÔ IYe ·fbJ¸fSXe AüSX ¦fSXe¶fe IYZ ÀfUf»f ´fSX ¸f`Ô³fZ ´fcSXZ CXOÞXeÀff IYf ÀffBdIY»f ÀfZ QüSXf dIY¹ffÜ Àff±f WXe dQ»»fe °fIY ·fe ´f`Q»f Af¹ff AüSX »fû¦fûÔ °fIY IYf»ffWXfÔOXe IYe Àf¸fÀ¹ff IYû ´fWXbÔ¨ff¹ff °ffdIY WX¸fZÔ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY

»fû¦fûÔ IYe ¸fQQ d¸f»f ÀfIYZÜ ¸f`Ô³fZ CX³fIYZ QQÊ IYû Qbd³f¹ff °fIY ´fWXbÔ¨ff¹ffÜ Afþ °fÀUeSX IYf QcÀfSXf ´fWX»fc ¹fWX WX` dIY IYf»ffWXfÔOXe þWXfÔ »fû¦f ·fbJ¸fSXe ÀfZ ¸fSX SXWXZ ±fZ Afþ UWXfÔ ¨ffU»f IYf CX°´ffQ³f 1 d¸fd»f¹f¸f MX³f ÀfZ ·fe ª¹ffQf WX` AüSX dÀfÔ¨ffBÊ IYZ d»fE WX¸f ³fE d³fSXÔ°fSX ´fi¹ffÀf IYSX SXWXZ WX`Ô dþÀfIYZ ¨f»f°fZ ¹fWX CX°´ffQ³f ¶fPXIYSX 2 d¸fd»f¹f³f MX³f WXû þf³fZ IYe CX¸¸feQ WX`Ü B°f¸ff WXe ³fWXeÔSXûOX ÀfZ »fZIYSX ¸fc»f·fc°f þøYSX°f IYe WXSX ÀfbdU²ff A¶f IYf»ffWXfÔOXe ¸fZÔ CX´f»f¶²f WX`Ü IYfÔ¦fiÀZ f ¸fZÔ Af³fZ IYf IYûBÊ JfÀf IYfSX¯f ±ff? ¸f`Ô SXfþeU ¦ffÔ²fe ÀfZ IYfRYe ´fiZdSX°f ±ffÜ BÀfIYf IYfSX¯f ¹fWX ±ff dIY IYf»ffWXfÔOXe IYZ d»fE CX³fIYf IYbL JfÀf »f¦ffU ±ffÜ þ¶f IYf»ffWXfÔOXe ¸fZÔ AIYf»f ´fOÞXf CXÀf QüSXf³f UWX ´fi²ff³f¸fÔÂfe °fZ AüSX Àfûd³f¹ff þe IYZ Àff±f IYf»ffWXfÔOXe IYZ QüSXZ ´fSX AfE ±fZÜ ¸f`Ô dU´fÃf ¸fZÔ WXû°fZ WXbE ·fe CXÀfÀfZ d¸f»ffÜ AIYf»f IYZ Àf¸f¹f CX³WXûÔ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹fʹf»f IYZ þdSXE IYfRYe IYf¸f IYSXUf¹ff °f·fe ÀfZ ¸f`Ô CX³fIYf ¸fbSXeQ WXû ¦f¹ff ±ffÜ dRYSX þ¶f þ³f°ff Q»f MXcMX³fZ »f¦ff °f¶f ¸f`Ô³fZ 1998 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX JfÀfIYSX SXfþeU þe IYZ Àff±f WXû³ff ´fÀfÔQ dIY¹ffÜ U`ÀfZ Af´fIYû ¶f°ff QcÔ dIY ¸fZSXf ´fcSXf ´fdSXUfSX IYfÔ¦fiZÀfe WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf ³fZ WX¸fZVff ¸fZSXf Àff±f dQ¹ffÜ ¸f`Ô »f¦ff°ffSX °fe³f ¨fb³ffU WXfSXf dRYSX ·fe ¸fbÓfZ dMXIYMX d¸f»f°fe SXWXe AüSX ¸f`Ô


ÀffÃff°IYfSX WX¸f EIY ¶ff°f ³fWXeÔ·fc»f ÀfIY°fZ WX`Ô dIY AfdQUfÀfe IYûBÊ ¶ffWXSXe AfÔ°fIYe ³fWXeÔWX`ÔÜ UWX A´f³fZ WXe WX`Ô þû SXfÀ°f ·fMXIY ¦fE WX`ÔÜ EIY dQ³f CX³fIYû þøYSX A´f³fe ¦f»f°fe IYf AWXÀffÀf ûWX¦ff AüSX UWX dQ³f þ»Q WXe AfE¦ffÜ ´fiQVZ f ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f ´fcSX °fSXWX ÀfZ d¶fJSX ¦fBÊ WXÜ` EZÀfZ ¸fZÔ A¶f ´ffMXeÊ IYe Af¦fZ IYe SX¯f³fed°f ¢¹ff WX? ` EZÀff d¶f»IYb»f ·fe ³fWXeÔWX` dIY ´ffMXeÊ d¶fJSX ¦fBÊ WX` ´fSX ³fÔQIYb¸ffSX ´fMXZ»f IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ IYWX³ff ¨ffWXcÔ¦ff dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´ffMXeÊ IYû JOÞXf IYSX³fZ ¸fZÔ CX³WXûÔ³fZ dQ³f SXf°f EIY IYSX dQ¹ff ±ffÜ QZVf IYZ Àf¶fÀfZ ÀfdIYi¹f A²¹fÃf ±fZ UWXÜ CX³fIYe ·fSX´ffBÊ °fû Vff¹fQ WXe IYûBÊ IYSX ÀfIYZ ´fSX A¶f ·fe ¸fû°fe »ff»f UûSXf, ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f, Aþe°f þû¦fe, SXdUÔQi ¨fü¶fZ ÀfdWX°f IYBÊ ¶fd»f¿fNX dU²ff¹fIY U ³fZ°ff ¸füþcQ WX`Ô °fû Af´f ¹fWX d¶f»IYb»f ³fWXeÔIYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ´ffMXeÊ IY¸fþûSX WXbBÊ WX`Ü WXfÔ ´ffMXeÊ IYû ¶fÀ°fSX ¸fZÔ ³fbIYÀff³f WXbAf WX` ´fSX WX¸f BÀfIYe ·fSX´ffBÊ IYSX »fZÔ¦fZÜ

¨fü±fe ¶ffSX »f¦f·f¦f OXZPÞX »ffJ UûMXûÔ ÀfZ ¨fb³ffU þe°ffÜ ¹fWX IYfÔ¦fiZÀf IYf ¸fbÓf´fSX dUV½ffÀf WXe WX` dIY Afþ ¸f`Ô CX³fIYf SXf¿fMÑe¹f ´fiUöYf WXcÔÜ ³f¢Àf»fUfQ IYZ ¸fbQQÐZ ´fSX ¢¹ff IYWX³ff ¨ffWX¦ÔZ fZ JfÀfIYSX þû LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ WXA b fÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ þû ·fe ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ IYZ Àff±f dIY¹ff CXÀfIYZ ´feLZ NXûÀf IYfSX¯f ±ffÜ IY¸ffþeÊ ³fZ »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYf dUSXû²f dIY¹ff, CX³fIYZ dJ»ffRY SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYZ Àff±f d¸f»fIYSX Àf»fUf þbOÞXc¸f IYf Af¦ffþ dIY¹ffÜ ´fcSXe IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ CX³fIYZ BÀf R`YÀf»fZ IYZ dJ»ffRY ±ff ¸f¦fSX dRYSX ·fe CX³WXûÔ³fZ UWX ¸fbWXe¸f þfSXe SXJe dþÀfÀfZ UWX ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYe AfÔJûÔ IYe dIYSXdIYSXe ¶f³f ¦fE AüSX ¸füIYf d¸f»f°fZ WXe ³f¢Àfd»f¹fûÔ ³fZ A´f³ff ¶fQ»ff d»f¹ffÜ U`ÀfZ ¸f`Ô ·fe ¹fWXe ¸ff³f°ff WXcÔ Àf»fUf þbOÞXc¸f BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f ³fWXeÔ ±ff ¶fd»IY CXÀfIYû ¶fPÞXf³fZ WXe ±ffÜ WX¸ffSXZ d»fE ¹fWX QbJQ WX` dIY WX¸f³fZ IY¸ffÊ þ`Àff ³fZ°ff Jû dQ¹ffÜ Àff±f WXe BÀf WX¸f»fZ ¸fZÔ WX¸ffSXZ ´fiQZVf A²¹fÃf ³fÔQIYb¸ffSX ´fMXZ»f AüSX CX³fIYZ ¶fZMXZ ÀfdWX°f IYBÊ IYfÔ¦fiZÀfþ³fûÔ IYf þf³ff ·fe ´ffMXeÊ IYZ d»fE A´fc¯fʳfe¹f Ãfd°f WX`Ü ¹ff³fe Af´f ¸ff³f°fZ WX`Ô dIY ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ ³fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ Àff±f ²fûJf dIY¹ff ±ff? ¹fWXfÔ ÀfUf»f ²fûJZ ³fWXeÔWX` ¶fd»IY BÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ IYf

WX`Ü ¹fWX ¶ff°f dIYÀfe ÀfZ Lb´fe ³fWXeÔWX` dIY SXfª¹f IYe SX¸f³f ÀfSXIYfSX ³fZ IY¸ffþeÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f A´f³fe SXfþ³f`d°fIY ´fIYOÞX ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IYZ d»fE dIY¹ffÜ Àf»fUf þbOÞXc¸f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ CX³fIYû Af¦fZ SXJf AüSX JbQ ´feLZ SXWXeÜ ´fWX»fZ °fû AfdQUfdÀf¹fûÔ ¸fZÔ ¹fWX CX¸¸feQ þ¦ffBÊ ¦fBÊ dIY Af´f »fOÞXfBÊ »fOÞXû WX¸f Af´fIYf Àff±f QZÔ¦fZ AüSX þ¶f AfdQUfÀfe ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYZ dJ»ffRY »fOÞXfBÊ IYSX³fZ »f¦fZ °fû ÀfSXIYfSX ³fZ A´f³ff WXf±f JeÔ¨f d»f¹ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ À±ff³fe¹f WXû³fZ IYZ ³ff°fZ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ¦fbÀÀfZ IYf dVfIYfSX IYWXeÔ³f IYWXfÔ IY¸ffþeÊ IYû WXû³ff ´fOÞXf AüSX ³f¢Àf»fe °fû CX³fIYZ QbV¸f³f ±fZ WXeÜ Af´fIYû IYû ¢¹ff »f¦f°ff WX` dIY ¢¹ff Àf¸ff²ff³f WX` ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYf ¢¹fûÔdIY Afþ ³f °fû UWX ¶ff°f IYSX³fZ IYû SXfþe WX` AüSX ³f WXe QZVf IYZ ¦f¯f°fÔÂf IYû ¸ff³f°fZ WX? Ô` LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ dþÀf °fSXWX IYe §fMX³ff IYû AÔþf¸f dQ¹ff WX` ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ CXÀfIYf dUSXû²f °fû ³fZ´ff»f IYZ ÀfØff²ffSXe ¸ffAûUfdQ¹fûÔ ³fZ ·fe dIY¹ff WX`Ü UWX A¶f SXf¿MÑ IYZ dJ»ffRY JOÞXZ WX`Ô þû d¶f»IYb»f ·fe ÀfWXe ³fWXeÔÜ dRYSX ·fe WX¸f ¦fûd»f¹fûÔ IYe A´fZÃff ¶ff°f¨fe°f IYf WXe SXfÀ°ff A´f³ffEÔ¦fZÜ °fû ¢¹ff SXfª¹f AüSX IYZQÔZ i ÀfSXIYfSX BÀfÀfZ ·fe ¶fOÞXZ WX¸f»fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWXe WX? `

¨fSX¯fQfÀf ¸fWX°Ô f IYû A²f¹fÃf ¶f³ffIYSX IYWXeÔ ´ffMXeÊ ³fZ dRYSX ÀfZ A´f³fe WXfSX IYe ³feÔU °fû ³fWXeÔ SXJ Qe WX` ´fiQVZ f ¸fZÔ ¢¹fûÔdIY dRYSX ÀfZ Af´fIYZ ³fZ°ff A´f³fZ U¨fÊÀU IYû ¶f³ffEÔ SXJ³fZ IYZ d»fE »fOX³Þ fZ ³f »f¦fZ IYWXe? Ô ¨fSX¯fQfÀf ¸fWXÔ°f EIY ¹fû¦¹f ³fZ°ff AüSX IYZÔdQi¹f ¸fÔÂfe WX`ÔÜ ´ffMXeÊ Af»ffIY¸ff³f ³fZ IYbL Àfû¨fÀf¸fÓfIYSX WXe CX³fIYû A²¹fÃf ¶f³ff¹ff WX` AüSX ´ffMXeÊ IYe ¶ff°f IYfÔ¦fiZÀf IYf WXSX ÀfQÀ¹f ¸ff³f°ff WX` °fû dUSXû²f þ`Àff °fû IYbL WX` WXe ³fWXeÔÜ IYfÔ¦fiZÀf AüSX ¸fþ¶fc°fe ÀfZ CX·fSXZ¦fe AüSX AfdQUfdÀf¹fûÔ U Qd»f°fûÔ IYZ dWX°fûÔ IYZ d»fE »fOÞXZ¦feÜ ´fWX»fZ ·fe BÀf °fSXWX IYZ d³f¯fʹfûÔ IYf Jfd¸f¹ffþe ´ffMXeÊ IYû ¦fbMX¶ffþe IYZ IYfSX¯f ¨fb³ffU WXfSXIYSX ·fb¦f°f³ff ´fOÞXf WXÜ` d´fL»fZ Qû ¨fb³ffU ¸fZÔ WXfSX ÀfZ Af´fIYe ´ffMXeÊ ³fZ IYûBÊ Àf¶fIY ³fWXeÔ d»f¹ff? ´ffMXeÊ ¸fZÔ ¦fbMX¶ffþe CX±f»fZ °füSX ´fSX ·f»fZ WXû ÀfIY°fe WX` ´fSX ¨fb³ffU IYZ Àf¸f¹f WXSX ³fZ°ff dÀfRYÊ IYfÔ¦fiZÀf IYf IYf¹fÊIY°ffÊ WXû°ff WX`Ü WX¸f Àf·fe ´ffMXeÊ Af»ffIY¸ff³f IYe ¶ff°f ¸ff³f°fZ WX`Ô AüSX Afþ LØfeÀf¦fPÞX IYf WXSX ³fZ°ff ¨fSX¯fQfÀfþe IYZ Àff±f WX`Ü CX³fIYZ ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ ´ffMXeÊ ¨fb³ffU »fOÞXZ¦fe AüSX þe°fZ¦fe ·feÜ A¦fSX ´ffMXeÊ þe°f°fe WX` °fû °fû ¢¹ff ¨fSX¯fQfÀfþe IYû ·ffUe ¸fb£¹f¸fÔÂfe Àf¸fÓff þfE? ¹fWX d³f¯fÊÀf dÀfRYÊ AüSX dÀfRYÊ Àfûd³f¹ff þe AüSX ´ffMXeÊ IYZ ¶fOÞXZ ³fZ°ff IYSXZÔ¦fZÜ A·fe ÀfZ IYbL ·fe IY¹ffÀf »f¦ff³ff ¶fZ¸ff³fe WXû¦feÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

19


dQ»»fe

dQ»»fe ¸fZÔ IYÀfSX°f

dQ»»fe ¸fZÔ BÀf Àff»f IYZ AÔ°f ¸fZÔ ¨fb³ffU WXa`Ü ¨fb³ffU IYe °f`¹ffdSX¹ffZÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff IYZ A»ffUf IYBÊ A³¹f Q»f ·fe þûSX Afþ¸ffBVf IYSX SXWXZ WX`ÔÜ BÀf ¶ffSX ¸f`Qf³f ¸fZÔ Af´f AüSX ´fiû¦fZdÀfU ´ffMXeÊ þ`ÀfZ Q»f ·fe ¸f`Qf³f ¸fZÔ WX`Ô QZJ³ff »ffdþ¸fe WXû¦ff dIY ¹fZ LûMXZ Q»f dIY°f³ff IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff IYû WXfd³f ´fWXbÔ¨ff ´ff°fZ WX`ÔÜ JfÀf SX´fMXÜ dQne ¶¹fcSXû

dQ

»»fe IYe ÀfØff ´fSX d´fL»fZ ´fÔQWi X Àff»f ÀfZ IYfÔ¦fiÀZ f AfÀfe³f WXÜ` »fZdIY³f BÀf ¶ffSX CXÀfIYZ dJ»ffRY ÀfØff dUSXû²fe »fWXSX WXfUe WXÜ` dQ»»fe dU²ff³fÀf·ff IYZ 1998 ¸fZÔ WXEb ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f IYû 52 °f±ff ·ffþ´ff IYû 15 ÀfeMXÔZ d¸f»fe ±feÜ þ¶fdIY 2003 ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f ´ffÔ¨f ÀfeMXÔZ JûIYSX 47 ´fSX Af ¦fBÊ ±fe AüSX ·ffþ´ff 20 ÀfeMXûÔ ´fSX ´fWX¨Ôb f ¦fBÊÜ 2008 IYZ ¨fb³ffU ¸fZÔ WXf»ffÔdIY IYfÔ¦fiÀZ f IYû ´ffÔ¨f ÀfeMX IY¸f 42 ÀfeMX WXe d¸f»fe, ·ffþ´ff IYû d´fL»fZ IYZ ¸fbIYf¶f»fZ °fe³f ÀfeMX Ad²fIY 23 ÀfeMX d¸f»f ´ffBÊÜ ¹fWX °fû °f¹f WX` dIY BÀf Àff»f WXû³fZ Uf»fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ¹fWXfÔ §f¸ffÀff³f ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiÀZ f IYZ ¶fe¨f WXe WXû¦ffÜ IYfÔ¦fiÀZ f þWXfÔ A´f³ff ¦fPÞX ¶f¨ff³fZ IYe IYûdVfVf IYSX¦Z feÜ UWXeÔ ·ffþ´ff dQ»»fe ´fSX IYfd¶fþ WXû³fZ IYZ WXSX °fSXWX IYZ WX±fIYÔOXZ A´f³ffE¦feÜ dQ»»fe IYZ ¸f°fQf°ffAûÔ IYû »fb·ff³fZ

20

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

IYZ d»fE °fSXWX-°fSXWX IYe dSX¹ff¹f°fûÔ IYe §fû¿f¯ffEÔ SXfª¹f °f±ff IYZQÔ i ÀfSXIYfSX õfSXf IYe þf SXWXe WXÜ` QcÀfSXe AûSX ·ffþ´ff ·fe A´f³fe ¨fb³ffUe SX¯f³fed°f IYû AÔd°f¸f øY´f QZ³fZ ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WXÜ` BÀf ¶ffSX Vfe»ff QedÃf°f IYZ d»fE ¹fWX ¨fb³ffU IYfRYe AWX¸f WXÜ` Vfe»ff QedÃf°f dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX dRYSX ÀfZ ÀfØff ¨ffWX°fe WXÜÔ` E¸fÀfeOXe IYZ ¨fb³ffU IYfÔ¦fiÀZ f IYZ d»fE J°fSXZ IYe §fÔMXe WXÜ` E¸fÀfeOXe ´fSX ·f¦fUf SX¦Ô f ¨fPÞX ¦f¹ff WXÜ` Vfe»ff QedÃf°f IYZ dUIYfÀf IYZ ³ff¸f ´fSX UûMX ¸ffÔ¦f³fZ IYZ ¶ff½fþcQ dQ»»fe Uf»fûÔ ³fZ ·ffþ´ff IYû ¨fb³ff WXÜ` ·ffþ´ff BÀfÀfZ ´fcSXZ þûVf ¸fZÔ WXÜ` Vfe»ff QedÃf°f IYe ÀffJ QfÔU ´fSX WXÜ` Vfe»ff IYû ´fcUeÊ dQ»»fe ¸fZÔ ·fe ÓfMXIYf »f¦ff þWXfÔ IYfÔ¦fiÀZ f IYf ¦fPÞX ¸ff³ff þf°ff WXÜ` JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ Vfe»ff QedÃf°f IYZ ÀffÔÀfQ ¶fZMXZ ÀfÔQe´f QedÃf°f ¶fd»IY Vfe»ff IYZ Qû IYïfUSX ¸fÔÂfe AüSX IYBÊ SXÀfcJQfSX IYfÔ¦fiÀZ fe dU²ff¹fIYûÔ ³fZ ¨fb³ffU ¸fZÔ A´f³fe °ffIY°f ÓfûÔIY Qe ±feÜ JbQ Vfe»ff ³fZ ·fe ´fcUeÊ dQ»»fe ¸fZÔ WXe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fi¨ffSX dIY¹ff »fZdIY³f ³f°feþZ

CX»fMXZ ´fOÞX ¦fEÜ ¹fWXfÔ °fIY dIY ÀfÔQe´f QedÃf°f ³fZ ·fe ¸ff³ff dIY ÀfeEþeE dSX´fûMXÊ AüSX A³³ff WXþfSXZ IYe ·fiáf¨ffSX ¸fbdWX¸f ÀfZ EZÀff ¸ffWXü»f ¶f³ff þ`ÀfZ IYfÔ¦fiÀZ f WXe WXSX ¦fOÞX¶fOÞXe IYe þOÞX WXûÜ þf³fIYfSXûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû IYfÔ¦fiÀZ f IYû BÀf ¶ffSX IYOÞXe MX¢IYSX d¸f»f³fZ Uf»fe WX` BÀf IYfSX¯f Vfe»ff A¶f »f¦ff°ffSX »fûIY»fb·ffU³f §fû¿f¯ffEÔ IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WXÜ` Vfe»ff QedÃf°f A³ffd²fIYÈ°f IYf»fûd³f¹fûÔ IYû SX¦Z fb»ffBþ IYSX SXWXe WXÜ` IYZSXûdÀf³f ¸fböY dQ»»fe þ`ÀfZ §fû¿f¯ffEÔ Vff¹fQ Vfe»ff IYû SXfWX°f QZÜÔ þf³fIYfSXûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY Vfe»ff QedÃf°f ³fZ A´f³fZ Qf¹fSXZ ¶fPÞXf d»fE WXÜÔ` IYWX ÀfIY°fZ WXÔ` dIY A´f³fZ Qf¹fSXZ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ Vfe»ff ³fZ IYûBÊ IYûSX IYÀfSX ³fWXeÔ LûOÞXe WXÜ` 1998 ÀfZ ´fWX»fZ °fIY IYfÔ¦fiÀZ f IYû IYZU»f d³f¸³fU¦feʹf IYû WXe UûMX d¸f»f°ff ±ff, »fZdIY³f A¶f °fZþe ÀfZ Àf¸feIYSX¯f ¶fQ»fZ WXÜÔ` Vfe»ff ³fZ CX³f U¦fûÊÔ ¸fZÔ ´f`NX ¶f³ffBÊ WX` þû dUIYfÀf IYû °fSXþeWX QZ°fZ WXÜÔ` BXÀfed»fE ¹fWX U¦fÊ A¶f IYfÔ¦fiÀZ f ÀfZ þbOXÞf WXÜ` ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiÀZ f IYZ ¶fe¨f ¸f°fûÔ IYf ´fid°fVf°f ¶fWX°b f IY¸f


AÔ°fSX SXWX ¦f¹ff WXÜ` 2008 ¸fZÔ °fû ¹fWX AÔ°fSX IYZU»f °fe³f RYeÀfQe °fIY WXe SXWX ¦f¹ff WXÜ` ¸f°fûÔ IYf ´fid°fVf°f IY¸f WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ ´fcSXd¶f¹ff UûMXSX ´fSX Qû³fûÔ Q»fûÔ IYf ²¹ff³f WXÜ`

¢¹ff ´fcSXd¶f¹ff UûMXSX IYû »fb·ff ´ffEÔ¦fe Vfe»ff ¸f°fûÔ IYZ ´fid°fVf°f IY¸f WXû³fZ IYe UþWX ÀfZ IYfÔ¦fiÀZ f AüSX ·ffþ´ff Qû³fûÔ IYû ¸fZWX³f°f IYSX³fe ´fOÞX SXWXe WXÜ` 2008 IYZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fcSXd¶f¹ff UûMXSX IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXEb IYfÔ¦fiÀZ f ³fZ A¸fûQ IYÔNX IYû dMXIYMX dQ¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY UZ ¨fb³ffU WXfSX ¦fE »fZdIY³f A³¹f dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ BÀfIYZ A¨LZ ÀfÔIYZ°f ¦fEÜ þf³fIYfS IYWX°fZ WXÔ` dIY dU²ff³fÀf·ff IYe 70 ÀfeMXûÔ ¸fZÔ ÀfZ 40 EZÀfe ÀfeMXÔZ WXÔ` þWXfÔ ´fcSXd¶f¹ff UûMXSX ´fi·ffdU°f IYSX°fZ WXÔ` B³fIYe ¹fWXfÔ ´fid°fVf°f 30 RYeÀfQe ÀfZ Ad²fIY WXe WXÜ` IYWXe-Ô IYWXeÔ °fû ¹fWX 60 RYeÀfQe °fIY WXÜ` ¹ff³fe ÀffRY WX` dIY B³fIYf ¸ffÂf Àf¸f±fʳf WXe ÀfØff IYf Àf¸feIYSX¯f ¶fQ»f ÀfIY°ff WXÜ` dQ»»fe ¸fZÔ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU 1993 ÀfZ WXû SXWXZ WXÜÔ` ¸ff³ff þf°ff WX` dIY ´fÔþf¶fe, U`V¹f AüSX ¶ffWXSX ÀfZ AfE ÀfU¯fÊ ¸f°fQf°ff Afþ ·fe ·ffþ´ff IYû WXe UûMX QZ°fZ WXÜÔ` þ¶fdIY d³f¸³f Af¹f U¦fÊ IYZ »fû¦f IYfÔ¦fiÀZ f IYZ Àff±f WXÔ` ¹fWXfÔ JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY dQ»»fe IYZ ¦ffÔU ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f IYe IYfRYe AWX¸f ´f`NX ¶f³f ¦fBÊ WXÜ` Àfe¸ffU°feÊ B»ffIYûÔ ¸fZÔ SXf¸fUeSX dÀfÔWX dU²fbOXÞe EIY EZÀff ³ff¸f WX` þû A´f³fZ ¶fc°fZ WXe ¨fb³ffU þe°f »fZ°fZ WXÜÔ` B³WXû³Ô fZ A»f¦f ÀfZ ¨fb³ffU ·fe »fOÞXf AüSX A´f³fe WXd` Àf¹f°f ¶f°ff QeÜ ´fWX»fZ dU²ff³fÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ dU²fbOXÞe ³fZ A´f³fZ ¶f»f ´fSX 18 RYeÀfQe ¸f°f IYZ Àff±f ¨ffSX ÀfeMXÔZ ·fe þe°feÔÜ JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY B³WXû³Ô fZ IYfÔ¦fiÀZ f IYû dVfIYÀ°f QeÜ WXf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ ¹fZ IYfÔ¦fiÀZ f ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦fEÜ CX³WXû³Ô fZ ³f¦fSX d³f¦f¸f IYZ ¨fb³ffU ¸fZÔ AIYZ»fZ WXe ¨fb³ffU »fOXIÞ YSX A´f³ff ´fWX¨ff³f ¶f³ffE SXJf WXÜ` ·ffþ´ff ´fcSXd¶f¹ff UûMXSX IYû »fb·ff³fZ IYZ d»fE IYBÊ °fSXWX IYZ ¨ff»fZ ¨f»f SXWXe WXÜ` CXÀf³fZ ÀfWX ´fi·ffSXe ÀfZ »fZIYSX A³¹f ´fi·ffSX ·fe d¶fWXfSX IYZ ³fZ°ffAûÔ IYû ÀfüÔ´f SXJf WXÜ` þWXfÔ ÀfWX ´fi·ffSXe IYZ øY´f ¸fZÔ SXf¸fZV½fSX ¨füSXdÀf¹ff ³fZ dQ»»fe ¸fZÔ ·ffþ´ff IYZ d»fE IYfRYe ´fi¹ffÀf dIY¹ff WX` dþÀfIYf ´fdSX¯ff¸f WX` dIY ³f¦fSX d³f¦f¸f IYZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fcSXd¶f¹ff IYf UûMX ·ffþ´ff IYû EIY¸fbV°f d¸f»fZ WXÜÔ` ´fiû¦fidZ ÀfU ´ffMXeÊ IYZ A²¹fÃf þ¦fQeVf ¸fÔ¸f¦fBÊ IYf IYWX³ff WX` dIY dQ»»fe ¸fZÔ IYSXe¶f 44 ÀfeMXûÔ ´fSX ´fcUfÊ¨Ô f»f UûMXSX °ffIY°fUSX WXÜÔ` d¶fWXfSX, BÊÀMX³fÊ ¹fc´fe AüSX ÓffSXJOÔ X IYZ »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff dQ»»fe ¸fZÔ »f¦f·f¦f 25 RYeÀfQe WXÜ` BÀfIYf AÀfSX ¨fb³ffU ¸fZÔ ·fe dQJ°ff WXÜ` ´fcUfÊ¨Ô f»f IYZ UûMXSXûÔ IYZ ³fþSXAQÔ fþ

dQ»»fe IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ A¶f °fIY ·ffþ´ff AüSX IYfÔ¦fiZÀf IYf WXe U¨fÊÀU SXWXf WX`Ü A³¹f ´ffdMXʹffÔ ¹fWXfÔ ´fSX ¨fb³ffU »fOÞX°fe °fû AUV¹f WX`Ô, »fZdIY³f CX³fIYe ·ff¦feQfSXe ·ffþ´ff AüSX IYSXIYZ B³f IYfÔ¦fiZÀf IYe UûMX IYfMX³fZ °fIY WXe Àfed¸f°f ÀfeMXûÔ ´fSX SXWX°fe WX`Ü d´fL»fZ dQ³fûÔ ¹fWX ¨f¨ffÊ WXbBÊ ¨fb³ffU þe°f³ff IYe A¶f dQ»»fe ¸fZÔ ·fe °feÀfSXf ¸fbdVIY»f WX`Ü ¸fû¨ffÊ ¦fb»f dJ»ffE¦ffÜ AfdJSX ÀfÔ¦f¸f dUWXfSX, EZÀff ¢¹ff WXbAf dIY BÀfIYe dIYSXfOÞXe AüSX dSXNXf»ff ¨f¨ffÊ IYe þf³fZ »f¦feÜ IYZ A»ffUf ¶ffWXSXe QSXAÀf»f, »fûþ´ff, þQ¹fc, SXfþQ þ`Àfe ´ffdMXʹffÔ ¹fWXfÔ ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ´fWX»fZ dQ»»fe, ÀffCX±f dQ»»fe AüSX ·fe IYfRYe ¸fVf¢IY°f IYSX ¨fbIYe WX`Ô, »fZdIY³f B³WXZÔ IYûBÊ JfÀf ÀfRY»f°ff ¹f¸fb³ff´ffSX IYZ IYBÊ dU²ff³fÀf·ff ³fWXeÔ d¸f»feÜ ¶fÀf´ff ³fZ A´f³ff UþcQ AUV¹f ¶f³ff d»f¹ff WX`Ü dþÀf³fZ B»ffIYZ ¸fZÔ ´fcUfÊ¨Ô f»f IYZ UûMXSXûÔ Qû dU²ff³fÀf·ff ÀfeMXZÔ þe°fZ WX`ÔÜ AüSX 22 ´ff¿fÊQ dQ»»fe ¸fZÔ WX`ÔÜ dRYSX IYe ÀfÔ£¹ff d³f¯ffʹfIY WXû ¨fbIYe WXÜ` ·fe ¶fÀf´ff IYe A´f³fe Àfe¸ffEÔ WX`ÔÜ dQ»»fe ¸fZÔ A¶f EIY ³fBÊ ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY 30 dU²ff³fÀf·ff ´ffMXeÊ Àff¸f³fZ AfBÊ WX` ASXdUÔQ IYZþSXeUf»f IYe ´ffMXeÊ Af¸f ÀfeMX EZÀfe WX` þWXfÔ UûMXSXûÔ IYe ÀfÔ£¹ff AfQ¸fe ´ffMXeÊ (Af´f)Ü Af´f IYZ ¶fPÞX°fZ ´fi·ffU ÀfZ ·ffþ´ff20 RYeÀfQe ÀfZ »fZIYSX 40 RYeÀfQe IYZ IYfÔ¦fiZÀf Qû³fûÔ ´ffdMXʹffÔ A´f³fZ A´f³fZ UûMX ¶f`ÔIY IYû ÀfbSXdÃf°f ·fe ´ffSX WXÜ` IYfÔ¦fiÀZ f BÀf ¶ff°f IYû ¸ff³f°fe IYSX³fZ ¸fZÔ þbMX ¦fBÊ WX`Ü Af´f ³fZ A´f³ff Ad·f¹ff³f ¨f»ff SXJf WX` AüSX BÀfe IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ W`XÔ IYfÔ¦fiÀZ f WX` AüSX A·fe °fIY 11 CX¸¸feQUfSX ·fe RYfB³f»f IYSX ¨fbIYZ ³fZ ·fe A´f³fZ ´fi·ffSXe ¶fQ»f dQE WXÔ` AüSX ´fiQVZ f WX`ÔÜ UWXeÔ þ¦fQeVf ¸f¸f¦fBÊa IYe ´ffMXeÊ ´fiû¦fiZdÀfU ´ffMXeÊ ·fe IYf ´fi·ffSXe VfIYe»f AWX¸fQ IYû ÀfüÔ´ff WX` þû ¸f`Qf³f ¸fZÔ WX`Ü EZÀff IYWXf þf SXWXf WX` dIY Af¦fZ Af´f AüSX °fZªfX°fSXfSÊ X ³fZ°ff WXÔ` AüSX ÀfWX¸fd°f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ¸ffdWXSXÜ ´fiû¦fiZdÀfU ´ffMXeÊ ¸fZÔ Àf¸fÓfü°ff WXû þfE¦ffÜ ´fcUf¨fÊÔ»f Aþ¹f ¸ffIY³f IYû dUþ¹f ¦fû¹f»f IYZ °fþÊ ´fSX CX³WXÔZ CXØfSXfÔ¨f»f ÀfdWX°f A³¹f ´fiUfdÀf¹fûÔ IYZ UûMX IYfÔ¦fiZÀf þUf¶f QZ³fZ IYZ d»fE °f`³ff°f dIY¹ff ¦f¹ff WXÜ` AüSX AüSX ·ffþ´ff ¸fZÔ ¶fÔMXZ WXbE WX`ÔÜ ·ffþ´ff IYû »f¦f°ff WX` B³WXÔZ IYZQÔ ei ¹f MXe¸f ¸fZÔ »ffIYSX ¸fedOX¹ff IYf ´fi·ffSX dQ¹ff dIY IYZþSXeUf»f IYe ´ffMXeÊ IYû dQ»»fe ¸fZÔ þû ·fe ¦f¹ff WXÜ` UûMX d¸f»fZÔ¦fZ, CXÀf¸fZÔ °fe³f ¨fü±ffBÊ ·ffþ´ff IYZ QSXAÀf»f, IYfÔ¦fiÀZ f ¸fZÔ ¦fbMX¶ffþe ¨fSX¸f ´fSX WXÜ` Àf¸f±fÊIYûÔ IYZ WXûÔ¦fZÜ Af´f ³fZ EZÀfZ Ad·f¹ff³f ¨f»ff BÀfe ¦fbMX¶ffþe IYû IY¸f IYSX³fZ IYZ d»fE SXfWX»b f ¦ffÔ²fe SXJZ WX`Ô dþÀf¸fZÔ ÀffRY WX` dIY ·ffþ´ff IYû WXe »f¦ff°ffSX þ¹f´fiIYfVf A¦fiUf»f AüSX Vfe»ff QedÃf°f IYe ³fbIYÀff³f WXû¦ffÜ ¶fWXSXWXf»f, dQ»»fe ¸fZÔ BÀf ¶ffSX ¸fedMX¦Ô f IYSX SXWXZ WXÜÔ` ¹fWXfÔ °fIY dIY SXfWX»b f ¦ffÔ²fe ´fiQVZ f ¨fb³ffU IYfRYe AWX¸f WXû³fZ Uf»fe WX` þWXfÔ IYf¹ffÊ»f¹f IYf ·fe þfIYSX ¹fWX þ°ff dQ¹ff dIY UZ dIYÀfe Af´f IYe ´fSXeÃff WXû¦fe A¦fSX UWX BÀf ¨fb³ffU ´fiIYfSX ÀfZ dQ»»fe IYe ÀfØff ¨ffWX°fZ WXÔ` BÀf¸fZÔ ¦fbMX¶ffþe ÀfZ ¸ff°f ¸fZÔ Qû °fe³f ÀfeMXZÔ ·fe þe°f þf°fe WX` °fû CXÀfIYe ³f Jf þfEÔÜ Vfe»ff QedÃf°f IYf QfUf WX` dIY UZ 60 ÀfeMXÔZ °ffIY°f ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ dQ¢IY°f ³fWXeÔ AfE¦fe þe°fZ¦Ô feÜ Vfe»ff QedÃf°f ¹fWX ·fe ·f»fe ·ffÔd°f þf³f°fe WXÔ` dIY UWXeÔ IYfÔ¦fiZÀf A¦fSX þe°f IYSX Af°fe WX` °fû CX³fIYZ A´f³fZ »fû¦f WXe CX³fIYZ dJ»ffRY WXÜÔ` dUSXû²f ³fWXeÔ dRYSX ·ffþ´ff IYf ¦fPÞX ²UÀ°f WXû³ff °f¹f WX`Ü ¨ffWX°fZ WXÔ` dIY UWX ¨fü±fe ¶ffSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf °ffþ ´fWX³fZÜÔ AüSX dRYSX ÀfZ ·ffþ´ff IYû JOÞXf WXû³fZ ¸fZÔ þfdWXSX Àfe ¶ff°f ¹fWX WX` dIY CX³fIYe ¸fÔVff JbQ °ffþ ´fWX³f³fZ UöY »f¦fZ¦ffÜ IYe WXÜ` Àfªþ³f IYb¸ffSX, þ¦fQeVf MXfBMX»fSX, Aþ¹f ¸ffIY³f, þ¹f´fiIYfVf A¦fiUf»f B°¹ffQe IYû CX³fIYZ dUSXû²fe JZ¸fZ IYf ¸ff³ff þf°ff WXÜ`

IYZþSXeUf»f ÀfZ dIY°f³fe Ãfd°f ´fWXbÔ¨fZ¦fe

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

21


¸f²¹f´fiQZVf Àfb³fe°ff dÀfaWX ÀfZÔ¦fSX

IY

¸fþûSX dU´fÃf AüSX ÀfØff ¸fZÔ WXû³fZ IYZ IYfSX¯f ´fiVffÀfd³fIY RYf¹fQZ IYZ ¶fc°fZ IYbL ¸ffWX ´fWX»fZ °fIY ÀfØff ¸fZÔ Uf´fÀfe IYZ Àf´f³fZ QZJ SXWXZ ¸f²¹f ´fiQZVf IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYe ³feÔQ CXOÞX ¦fBÊ WX`Ü ¸fÔdÂf¹fûÔ IYe ¸f³f¸ff³fe AüSX ·fiáf¨ffSX IYZ IYBÊ ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ Af ¦fE WX`Ô, °fû CX²fSX SXfWXb»f ¦ffÔ²fe IYZ ¨fb³ffUe ¸f`Qf³f ¸fZÔ IYcQ³fZ ÀfZ IYfÔ¦fiZdÀf¹fûÔ ¸fZÔ

·fe þûVf Af ¦f¹ff WX`Ü SXWXe-ÀfWXe IYÀfSX ¸fÔdÂf¹fûÔ AüSX dU²ff¹fIYûÔ IYe ¶fZ»f¦ff¸f þb¶ff³f ³fZ ´fcSXe IYSX QeÜ CX²fSX, CX¸ff ·ffSX°fe AüSX ´fi·ff°f Óff þ`ÀfZ dVfUSXfþ dUSXû²fe ³fZ°ff ·fe ´ffMXeÊ ¸fZÔ dRYSX ÀfZ ÀfdIiY¹f WXû ¦fE WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ dVfUSXfþ IYe ³f`¹ff IY`ÀfZ ´ffSX »f¦fZ¦fe ¹fWX ÀfUf»f »fû¦fûÔ IYZ Àff±f-Àff±f dVfUSXfþ IYû ·fe ´fSXZVff³f dIYE WXbE WX`Ü ¸f²¹f ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°fIY ÀfSX¦fd¸fʹffÔ IYb»ffÔ¨fZ ¸ffSX SXWXe WX`, »fZdIY³f Àf¨¨ffBÊ ¹fWX WX` dIY Àfc¶fZ IYe SXfþ³fed°fIY °fd´fÀf ·ffþ´ff IYZ ·fe°fSX IYbL ª¹ffQf WXe WX`Ü ·ffþ´ff ¸fZÔ EIY »ffg¶fe dVfUSXfþ dÀfÔWX IYZ dJ»ffRY ·fe IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü ´ffMXeÊ IYZ ·fe°fSX SXfþ³fed°f BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX WX` dIY ·ffþ´ff Uf´fÀf °fû AfE, »fZdIY³f dVfUSXfþ dÀfÔWX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³f ¶f³f ´ffEÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ´ffMXeÊ IYZ ·fe°fSX ¨f»f SXWXZ BÀf JZ»f IYû Àf¸fÓf SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f ¸füIYZ IYf BÔ°fþfSX ·fe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff IYe SXfþ³fed°f dRYSX ÀfØff ¸fZÔ Uf´fÀf Af³fZ IYe WX`, °fû IYfÔ¦fiZÀf BÀf ¶ffSX ´fcSXe °fSXWX ÀfZ ·ffþ´ff IYû ÀfØff ÀfZ CXJfOÞX RZYÔIY³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ WX`Ü B³f Qû³fûÔ Q»fûÔ IYZ ¶fe¨f BÀf ¨fb³ffU ¸fZÔ EIY °feÀfSXe

VfdöY ·fe IYf¸f IYSX SXWXe WX`, þû dIYÀfe ·fe °fSXWX IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff IYû WXfdÀf¹fZ ´fSX »ffIYSX A´f³fe °ffIY°f ¶fPÞXf³fZ IYe þb¦f°f IYSX SXWXe WX`Ü BÀf ´fcSXZ JZ»f ¸fZÔ þ³f°ff ¸fcIYQVfÊIY WXûIYSX ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f IYû QZJ SXWXe WX` AüSX SXfþ³fed°f IYSX SXWXZ »fû¦fûÔ IYZ Àf¨f AüSX ÓfcNX IYf AfÔIY»f³f IYSX SXWXe WX`Ü ¸f²¹f ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f AüSX dVfUSXfþ dÀfÔWX IYe »fûIY»fb·ffU³f ¹fûþ³ffAûÔ ´fSX ¸fedOX¹ff IYe ·fe ³fþSX WX`Ü AfIY»f³f BÀf ¶ff°f IYe WXû SXWXe WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IY`ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞX ÀfIY°fe WX` AüSX ·ffþ´ff IY`ÀfZ °feÀfSXe ¶ffSX ÀfØff ¸fZÔ Af ÀfIY°fe WX`? Qû³fûÔ Q»fûÔ ³fZ A´f³ff ¸fedOX¹ff ´fi¶fÔ²f³f IYSX SXJf WX`Ü AÀfd»f¹f°f ¹fWX WX` dIY Qû³fûÔ ¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe Q»f IYû A¶f °fIY BÀf ¶ff°f IYe ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔ d¸f»fe WX` dIY ÀfØff CX³fIYZ ´ffÀf WXe þfE¦feÜ SXfþ³fed°f IYZ BÀf JZ»f ¸fZÔ IYBÊ AüSX °fSXWX IYe SXfþ³fed°f Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`, dþÀfIYe IYfMX A·fe ³f ·ffþ´ff IYZ ´ffÀf WX` AüSX ³f WXe IYfÔ¦fiZÀf IYZ ´ffÀfÜ ¢¹ff ¸f²¹f ´fiQZVf IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX BÀf QRYf dRYSX ·ffþ´ff IYû ÀfØff ¸fZÔ Uf´fÀf »ffIYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³fZÔ¦fZ? ¢¹ff Af¦ff¸fe ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff dRYSX ÀfØff ¸fZÔ Uf´fÀf Af ÀfIYZ¦fe? ¢¹ff CX¸ff ·ffSX°fe IYZ Àff±f dVfUSXfþ IYe þûOÞXe ´fiQZVf ·ffþ´ff IYe

d´fL»fZ dQ³fûÔ dVfUSXfþ IYe °fb»f³ff ¸fûQe ÀfZ IYe þf³fZ IYZ ¶ffQ ·ffþ´ff IYZ ·fe°fSX EIY MXe¸f dVfUSXfþ IYû d³f´fMXf³fZ ¸fZÔ »f¦fe WX`Ü dVfUSXfþ dUSXû²fe AüSX ¸fûQe Àf¸f±fÊIYûÔ IYf ¸ff³f³ff WX` dIY ¸fûQe IYZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYe SXfWX ¸fZÔ dVfUSXfþ dÀfÔWX IYfÔMXf ¶f³f SXWXZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff BÀf JZ»f ¸fZÔ dIY°f³ff ÀfRY»f WXû°fe WX`, ¹fWX °fû Àf¸f¹f WXe ¶f°ffE¦ff, »fZdIY³f B°f³ff °f¹f WX` dIY BÀf ¶ffSX IYf ¨fb³ffU ´fiQZVf ·ffþ´ff AüSX dVfUSXfþ IYZ d»fE AfÀff³f ³fWXeÔ WX`Ü

IY`ÀfZ »f¦fZ¦fe ³f`¹ff ´ffSX 22

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


SXfþ³fed°f IYû ÀfRY»f IYSX ´ffE¦fe? ¢¹ff BÀf ¶ffSX IYZ ¨fb³ffU ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYZ Àff¸f³fZ ·ffþ´ff d¨f°f WXû þfE¦fe? ¢¹ff BÀf ¶ffSX IYfÔ¦fiZÀf IYe §fZSXZ¶fÔQe IYZ Àff¸f³fZ ·ffþ´ff AÀfWXþ ¸fWXÀfcÀf IYSX SXWXe WX`? B³f °f¸ff¸f ÀfUf»fûÔ IYû »fZIYSX ·ffþ´ff ·fe d¨fÔ°f³f IYSX SXWXe WX` AüSX IYfÔ¦fiZÀf ·feÜ AfBE, Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ ·ffþ´ff IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ IYZ VffÀf³f IYe þû °fÀUeSX Àff¸f³fZ Af SXWXe WX`, CXÀfÀfZ ÀffRY WX` dIY CX³fIYZ VffÀf³f ÀfZ ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYû IYûBÊ °fIY»feRY ³fWXeÔ WX`Ü ¦fSXe¶fûÔ ÀfZ »fZIYSX Af¸f þ³fûÔ IYZ d»fE dVfUSXfþ ÀfSXIYfSX ³fZ IYBÊ ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ffIYSX UûMX CX¦ffWXe IYe ´fcSXe SX¯f³fed°f ¶f³ff »fe WX`Ü Àf¶fIYZ ÀfÀ°fZ ·fûþ³f IYe ½¹fUÀ±ff IYSXIYZ BÀf ÀfSXIYfSX ³fZ ¦fSXe¶fûÔ IYû ¨ffWXZ dIY°f³ff ·fe ·fSXûÀfZ ¸fZÔ d»f¹ff WXû, »fZdIY³f ´fiQZVf IYZ A¸feSX AüSX ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYZ »fû¦f dVfUSXfþ IYZ Àff¸f³fZ ³f°f¸fÀ°fIY WX`ÔÜ BÀf ´fcSXZ JZ»f ¸fZÔ AfdQUfÀfe Àf¸ffþ A»f¦f-±f»f¦f ´fOÞX ¦f¹ff WX`Ü Af»f¸f ¹fWX WX` dIY dVfUSXfþ ³fZ A´f³fZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ IYe IYfRYe CX´fZÃff IYe WX`Ü IYWX³fZ IYZ d»fE BÀf Àf¸ffþ IYZ d»fE IYBÊ ¹fûþ³ffEÔ ¨f»ffBÊ ¦fBÊÔÜ ASX¶fûÔ IYe SXfdVf J¨fÊ IYe ¦fBÊ, »fZdIY³f ¹fZ ´f`ÀfZ AüSX B³fÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ¹fûþ³ffEÔ AfdQUfdÀf¹fûÔ °fIY ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨fe WX`ÔÜ þfdWXSX WX`, BÀf

Àfc¶fZ IYe SXfþ³fed°fIY °fd´fÀf ·ffþ´ff IYZ ·fe°fSX IYbL ª¹ffQf WXe WX`Ü ·ffþ´ff ¸fZÔ EIY »ffg¶fe dVfUSXfþ dÀfÔWX IYZ dJ»ffRY ·fe IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü ´ffMXeÊ IYZ ·fe°fSX SXfþ³fed°f BÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX WX` dIY ·ffþ´ff Uf´fÀf °fû AfE, »fZdIY³f dVfUSXfþ dÀfÔWX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³f ¶f³f ´ffEÔÜ ¶ffSX AfdQUfÀfe Àf¶fIY dÀfJf³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ dVfUSXfþ IYe EIY AüSX ´fSXZVff³fe ¶fPXÞ³fZ þf SXWXe WX`Ü QcÀfSXe AûSX CX¸ff ·ffSX°fe IYû ´fiQZVf IYZ ¨fb³ffU ¸fZÔ CX°ffSXf ¦f¹ff WX`Ü CX¸ff ·ffSX°fe dVfUSXfþ dUSXû²fe SXWXe WX`Ô AüSX CX³fIYe Àfû¨f ·fe A»f¦f WXe WX`Ü ¨f¨ffÊ ¹fWX ·fe WX` dIY CX¸ff ·ffSX°fe A´f³fZ »fû¦fûÔ IYû dMXIYMX dQ»ff³fZ ÀfZ »fZIYSX CXÀfZ dþ°ff³fZ IYZ d»fE ª¹ffQf ´fSXZVff³f WX`ÔÜ CX¸ff ·ffSX°fe IYe d¨fÔ°ff dVfUSXfþ IYû Af¦fZ ¶fPÞXf³fZ ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü dRYSX ¹fWX ·fe ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY CX¸ff ·ffSX°fe IYZ þdSXE ·ffþ´ff ¹fWX SXfþ³fed°fIY JZ»f SXWXe WX` dIY ´fiQZVf ¸fZÔ ·f»fZ WXe ·ffþ´ff IYe þe°f WXû, »fZdIY³f dVfUSXfþ ¸fb£¹f¸fÔÂfe

¸f²¹f´fiQZVf ³f ¶f³f ÀfIYZÔÜ þfdWXSX WX` BÀf JZ»f IYf »ff·f IYfÔ¦fiZÀf IYû WXe d¸f»fZ¦ffÜ dVfUSXfþ IYe ´fSXZVff³fe EIY AüSX WX`Ü ´fi·ff°f Óff ·fe dVfUSXfþ ÀfZ J`SX JfE WXbE WX`ÔÜ UZ IY·fe ³fWXeÔ ¨ffWXZÔ¦fZ dIY dVfUSXfþ IYbÀfeÊ ´fSX AfEÔÜ dVfUSXfþ IYZ dUSXû²f ¸fZÔ ³füIYSXVffWXûÔ IYe ·fe EIY MXû»fe IYf¸f IYSX SXWXe WX`Ü Àfc¶fZ ¸fZÔ dVfUSXfþ ³fZ EIY ³f¹ff IYf¸f dIY¹ff WX`Ü ÀfÔ·fU°f: BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fWX Àfc¶ff ´fWX»ff WXe WXû¦ffÜ IYWXf þf SXWXf WX` dIY 50 ¸fZÔ ÀfZ 40 dþ»fûÔ IYe IY¸ff³f AfBÊEEÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYZ WXf±f ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü ´fi¸fûMXe Ad²fIYfSXe IY»fZ¢MXSX IYZ øY´f ¸fZÔ °f`³ff°f WX`ÔÜ ·fe°fSX WXe ·fe°fSX AfBÊEEÀf Ad²fIYfSXe dVfUSXfþ IYe BÀf ³fed°f IYZ dJ»ffRY WX`ÔÜ U`ÀfZ QZJf þfE °fû ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IYZ ´ffÀf ·fe IYûBÊ ¶fOÞXe ¹fûþ³ff ³fWXeÔ WX`Ü ´ffMXeÊ IYBÊ ¦fbMXûÔ ¸fZÔ ¶fÔMXe WXbBÊ WX`, »fZdIY³f SXfWXb»f ¦ffÔ²fe dþÀf °fSXWX ÀfZ AfdQUfÀfe ³fZ°ffAûÔ ÀfZ »fZIYSX Àfc¶fZ IYZ ¹fbUf AüSX ³fE »fû¦fûÔ IYû »fZIYSX Af¦fZ ¶fPÞ³fZ IYe SXfþ³fed°f IYSX SXWXZ WX`Ô, ¹fWX IYfÔ¦fiZÀf IYZ d»fE ¶fZWX°fSX SXf¯f³fed°f IYWXe þf ÀfIY°fe WX`Ü B°f³ff °f¹f WX` dIY A¦fSX BÀf ¶ffSX IYfÔ¦fiZÀf EIYþbMX WXûIYSX ¨fb³ffU »fOÞXe, °fû ·ffþ´ff IYû IYOÞXe MX¢IYSX d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü ÀfSXIYfSX ·fe ¶f³ff ÀfIY°fe WX`, »fZdIY³f BÀfIYZ d»fE IYfÔ¦fiZÀf IYû ³fE ³fZ°ffAûÔ IYZ Àff±f Af¸f »fû¦fûÔ IYZ ¶fe¨f ÀfZ CX¸¸feQUfSX IYû CX°ffSX³ff WXû¦ffÜ SXfWXb»f ¦ffÔ²fe ³fZ BÀf dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü IYfÔ¦fiZÀf IYû Àf·fe dQ¦¦fþ ³fZ°ffAûÔ IYû A´f³fZ B»ffIYZ ¸fZÔ ¸fbÀ°f`Q SXJ³fZ IYe þøYSX°f WX`, °ffdIY IYOÞXe MX¢IYSX Qe þf ÀfIYZÜ ¹fWX dIY°f³ff WXû ´ff°ff WX`, ¹fWX Àf¸f¹f ¶f°ffE¦ffÜ U`ÀfZ Qd»f°f, AfdQUfÀfe AüSX d´fLOÞXûÔ IYe SXfþ³fed°f ´fSX dMXIYZ IYBÊ AüSX ÃfZÂfe¹f Q»f ·fe BÀf ¶ffSX ·ffþ´ff IYû ¨fb³fü°fe QZ³fZ IYû °f`¹ffSX WX`ÔÜ Àf´ff, ¶fÀf´ff AüSX IYBÊ À±ff³fe¹f Q»f A¦fSX EIYþbMX WXûIYSX ¨fb³ffU ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX°fZ WX`Ô, °fû ·ffþ´ff IYZ Jf°fZ IYe Qû Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf ÀfeMXZÔ B³fIYe Ófû»fe ¸fZÔ Af ÀfIY°fe WX`Ô, BÀfd»fE BÀf ¶ffSX IYZ ¨fb³ffU ¸fZÔ ´fiQZVf ¸fZÔ °feÀfSXe °ffIY°f IYe SXfþ³fed°f IYû ³fIYfSXf ³fWXeÔ þf ÀfIY°ffÜ IYBÊ EZÀfZ Q»f WX`Ô, þû AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ¶fe¨f IYfRYe ¸fþ¶fc°f WX`Ô AüSX B³fIYf þ³ff²ffSX ·fe WX`Ü ÀfÔ·fU WX` ¸fb£¹f ¸fbIYf¶f»ff IYfÔ¦fiZÀf AüSX ·ffþ´ff IYZ ¶fe¨f WXe WXû, »fZdIY³f B°f³ff °f¹f WX` dIY QÀf Àff»f IYZ ¶ffQ WXe ÀfWXe, IYfÔ¦fiZÀf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ þf³f Af ¦fBÊ WX`Ü A¦fSX ¹fWX SXfþ³fed°f ÀfRY»f WXû þf°fe WX`, °fû ·ffþ´ff IYe ´fSXZVff³fe ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`Ü ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f IYf ¹fWX ¶fQ»ff d¸fþfþ dIYÀfIYZ ´fÃf ¸fZÔ þf°ff WX`, IYbL ·fe ³fWXeÔ IYWXf þf ÀfIY°ffÜ WXfÔ, B°f³ff °fû IYWXf WXe þf ÀfIY°ff WX` dIY BÀf ¶ffSX dVfUSXfþ IYZ SXfÀ°fZ AfÀff³f ³fWXeÔ WX`ÔÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

23


ÀffÃff°IYfSX LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ ¸fZÔ 30 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊÜ IYfÔ¦fiÀZ f IYZ UdSXâ ³fZ°ff dUôf ¨fSX¯f Vfb¢»f, ³fÔQ IYb¸ffSX ´fMX»Z f AüSX ¸fWXQÔZ i IY¸ffÊ þ`ÀfZ UdSXâ ³fZ°ff VfWXeQ WXû ¦fEÜ A·fe UWXfÔ LØfeÀf¦fPÞX IYZ QüSXZ ´fSX ±fZ IY`ÀfZ WXf»ff°f WXÔ` UWXfÜÔ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³f¢Àfd»f¹fûÔ IYf IYfa¦fiZÀf ´fdSX½f°fʳf ¹ffÂff ´fSX WX¸f»ff EIY QbJQ §fMX³ff WX`Ü EZÀfe IYûBÊ ·fe §fMX³ff IYe WX¸f d³fÔQf IYSX°fZ WX`ÔÜ ·ffþ´ff ³fZ ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff ³fWXeÔ IYSXfBÊÜ JbQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe SX¸f³f dÀfÔWX ³fZ ¹fWX ¶ff°f ÀUeIYfSXe WX` dIY ÀfbSXÃff ¸fZÔ ¨fcIY WXbBÊ WX`Ü

dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX IYfÔ¦fiZÀf IYZ ¸fWXfÀfd¨fU AüSX QZVf IYZ IYïfUSX ³fZ°ffÜ þ¶f ·fe ¶fû»f°fZ WX`Ô dUSXûd²f¹fûÔ IYû dWX»ffIYSX SXJ QZ°fZ WX`ÔÜ LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ffAûÔ ´fSX WXbE ³f¢Àf»fe WX¸f»fZ IYû »fZIYSX B³fIYf IYWX³ff WX` dIY LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfbSXÃff IYf ´fb£°ff BÔ°fþf¸f ³fWXeÔ dIYE ±fZÜ dþÀfIYZ IYfSX¯f QbJQ §fMX³ff §fdMX°f WXbSXÊiÐBÊÜ IYfÔ¦fiZÀf EIY ¶ffSX dRYSX A¶f ´fdSXU°fʳf ¹ffÂff d³fIYf»f³fZ þf SXWXe WX`Ü ³fSXZÔQi ¸fûQe IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ B³fIYf IYWX³ff WX` dIY IYfÔ¦fiZÀf IYZ d»fE IYûBÊ ¸fbïf ³fWXeÔ WX`Ü dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX ÀfZ IYMX§fSXf ÀfÔUfQQf°ff ³feSXþ IYb¸ffSX d¸fßf ³fZ JfÀf ¶ff°f¨fe°f IYeÜ

dQJ°ff WX` ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IYf

þ¸fe³fûÔ IYZ ´fid°f AMXcMX ´fiZ¸f dQd¦Uþ¹f dÀfÔWX, ¸fWXfÀfd¨fU, IYfÔ¦fiZÀf

24

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


ÀffÃff°IYfSX AfdJSX BÀf WX¸f»fZ IYZ d»fE IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX`Ü BÀf¸fZÔ E³fAfBÊE IYe þfÔ¨f ¨f»f SXWXe WX`Ü þfÔ¨f IYZ ¶ffQ Qûd¿f¹fûÔ IYû þ»Qe ÀfZ þ»Qe Àfþf QZ³fZ IYe ½¹fUÀ±ff WXû³fe ¨ffdWXEÜ WX¸f °fû IYWXZÔ¦fZ dIY LØfeÀf¦fPÞX IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYû ¹fWX UWXfÔ IYZ ´fbd»fÀf IYû ´fcSXe LcMX QZ³fe ¨ffdWXE °ffdIY UWX Bʸff³fQfSXe ÀfZ þfÔ¨f IYSXZÔÜ A·fe ·fe dþ³f »fû¦fûÔ IYû þøYSX°f WX` CX³WXZÔ ÀfbSXÃff ·fe ¸fbWX`¹ff IYSXfEÔÜ ³fÔQ IYb¸ffSX ´fMXZ»f ³fZ AdU·ffdþ°f ¸f²¹f´fiQZVf U LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ³fZ WXSX U¦fÊ IYZ d»fE IYf¹fÊ dIY¹ffÜ LØfeÀf¦fPÞX IYZ IYû³fZ-IYû³fZ ¸fZÔ þfIYSX IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ IYf ¸f³fû¶f»f ¶fPÞf¹ffÜ ¸fWXZÔQi IY¸ffÊ ÀffWXdÀfIY ½¹fdöY ±fZÜ CX³fIYe AfdQUfdÀf¹fûÔ IYZ ¶fe¨f A¨Le ´fIYOÞX ±fe AüSX UZ CX³fIYZ dWX°fûÔ IYZ d»fE WX¸fZVff IYf¸f IYf¸f IYSX°fZ SXWXZÜ WX¸f °fû B°f³ff WXe IYWXZÔ¦fZ ¶fd»fQf³f IYfÔ¦fiZÀf IYe ´fSXÔ´fSXf SXWXe WX`Ü ³fÔQIYb¸ffSX ´fMXZ»f ÀfdWX°f Àf·fe ³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀfe ´fSXÔ´fSXf IYû Af¦fZ ¶fPÞXf¹ff WX`Ü LØfeÀf¦fPÞX ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf SX»` fe IYZ ¶ffQ ³f¢Àf»fe WX¸f»ff WXA b f ±ff ¢¹ff Af´f dRYSX ÀfZ ¹ffÂff VfbøY IYSX¦ÔZ fZÜ A¦fSX VfbøY WXû¦fe °fû IY¶f ÀfZÜ ¢¹ff BÀf ¶ffSX ´fb£°ff ÀfbSXÃff IYZ CX´ff¹f WXû¦Ô fZÜ ´fdSXU°fʳf SX`»fe dRYSX ÀfZ VfbøY WXû¦feÜ ´fiQZVf ÀfÔ¦fNX³f BÀfIYe °ffSXeJ þ»Q WXe §fû¿f¯ff IYSXZ¦feÜ ÀfbSXÃff ¸fbWX`¹ff IYSXf³ff SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYf IYf¸f WX`Ü CXÀfIYû IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¸f²¹f´fiQVZ f ¸fZÔ Af´f QÀf Àff»f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ´fQ ´fSX SXWXZ WXÔ` AüSX Af´f UWXfÔ IYZ WXf»ff°f IYû A¨Le °fSXWX Àf¸fÓf°fZ WXÜÔ` ´fiQVZ f ¸fZÔ IYfÔ¦fiÀZ f QÀf Àff»f ÀfZ ÀfØff ÀfZ ¶ffWXSX WX` BÀf ¶ffSX dIYÀf ¸fbïZ IYû »fZIYSX Af´f ¨fb³ffU ¸fZÔ þf SXWXZ WXÔ` AüSX IYü³f IYü³f ÀfZ ¸fbïZ Af´f ÀfSXIYfSX IYZ dUøYð CXNXf SXWXZ WXÜÔ` ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ QÀf Àff»fûÔ ¸fZÔ IYZU»f AüSX IYZU»f ÓfcNXZ UfQZ dIYE WX`ÔÜ IYûBÊ ·fe UfQf IYû ´fcSXf ³fWXeÔ dIY¹ff WX` ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZÜ ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfÀ°fZ ¸fZÔ ¶fWXb¸fc»¹f þ¸fe³f IYû ¶ffÔMXf WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IYû þ¸fe³fûÔ IYZ ´fid°f AMXcMX ´fiZ¸f WX`Ü RYþeÊ A»ffMX¸fZÔMX IYZ þdSXE ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ ³fZ þ¸fe³fZÔ WXOÞX´fe WX`ÔÜ BÀfIYZ A»ffUf »feþ IYe JQf³fûÔ ´fSX ·fe ÀfeE¸f U ·ffþ´ff ³fZ°ffAûÔ IYZ dSXV°fZQfSXûÔ IYf IY¶þf WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe ÀfSXIYfSX Af³fZ ´fSX þ¸fe³fûÔ IYZ RYþeÊ A»ffMX¸fZÔMX U »feþ ´fSX Qe ¦fBÊ Jd³fþ ¸ff¸f»fûÔ IYe þfÔ¨f IYSXfEÔ¦fZÔÜ Jb»fZ Af¸f ·fiáf¨ffSX WXû SXWXf WX` ¸f²¹f´fiQZVf ¸fZÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe dVfUSXfþ dÀfÔWX ¨füWXf³f IYZU»f §fû¿f¯ffEÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ A¶f °fIY AfNX WXþfSX §fû¿f¯ffEÔ IYSX ¨fbIYZ WX`Ô þ¸fe³fe WXIYeIY°f IYbL AüSX WX`Ü ·ffþ´ff ³fZ dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYû Af¦fZ dIY¹ff WX` EZÀfZ ¸fZÔ Af´fIYû ¢¹ff »f¦f°ff WX` dIY Àff¸´fiQfd¹fIY°ff IYe SXfþ³fed°f IYe AûSX »füMX SXWXe WX` ·ffþ´ffÜ

´fWX»fZ °fû WX¸f Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY ·ffþ´ff IY·fe Àff¸´fiQfd¹fIY°ff ÀfZ QcSX ³fWXeÔ ¦fBÊÜ Àff¸´fiQfd¹fIY°ff IYe SXfþ³fed°f IYû Lb´ff³fZ IYZ d»fE »ff»fIYÈ¿¯f AfOXUf¯fe dþ³³ff IYZ ¸fþfSX ´fSX ¦fE ±fZÜ AüSX ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe WX¸fQQeÊ ´ff³fZ IYe IYûdVfVf ·fe IYe ±fe B³WXûÔ³fZÜ »fZdIY³f dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ ·ffþ´ff dRYSX ÀfZ SXfþ³fed°f IYSX SXWXe WX` BÀfÀfZ ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY ·ffþ´ff ¢¹ff IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`Ü Afþ dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYû ´fi¨ffdSX°f dIY¹ff þf SXWXf WXÜ` ¢¹ff Af´fIYZ d»fE ¸fbïf WXû¦Ô fZÔ ¸fûQeÜ WX¸ffSXZ d»fE IYûBÊ ¸fbïf ³fWXeÔ WXû¦ffÜ WX¸ffSXZ d»fE IYZU»f ½fWX ¦fbþSXf°f IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe WX`ÔÜ BÀfÀfZ Af¦fZ IYbL ³fWXeÔÜ UWX IY·fe ·fe IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IYZ d»fE J°fSXf ³fWXeÔ SXWXZ WX`ÔÜ WX¸f CX³WXZÔ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ³fWXeÔ »fZ°fZÜ WX¸f ¨fb³ffU dÀfðfÔ°fûÔ IYZ Af²ffSX ´fSX »fOÞX°fZ WX`Ô ³f dIY ½¹fdöY°UûÔ IYZ Af²ffSX ´fSXÜ ¢¹ff ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYf ¹fb¦f Af³fZ Uf»ff WXÜ` QZVf ¸fZÔ IYûBÊ ¸fûQe ¹fb¦f ³fWXeÔ Af¹ffÜ EZÀff dÀfRYÊ ·ffþ´ff ¸fZÔ WXbAf WX`Ü ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYû dUIYfÀf IYf ´fi°feIY IYZ øY´f ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff þf SXWXf WXÜ` Af´fIYû ¢¹ff »f¦f°ff WX` ¹fWX Àf¶f IYZU»f ´fi´fÔ¨f WX` ¹ff BÀf¸fZÔ IYbL Àf¨¨ffBÊ WXÜ` dUIYfÀf IYû »fZIYSX ¸fûQe IYZ QfUZ ÓfcNXZ WX`ÔÜ UZ ¦f»f°f AfÔIYOÞXZ ´fZVf IYSX°fZ WX`ÔÜ WX¸f Àf¨f Àff¸f³fZ »ffIYSX SXWXZÔ¦fZÜ ¸fûQe IYe d³f¹fbdöY IYfÔ¦fiZÀf IYZ d»fE IYûBÊ ¸fbïf ³fWXeÔ WX`Ü WX¸ffSXe ´ffMXeÊ dU¨ffSX²ffSXf IYe SXfþ³fed°f IYSX°fe WX`Ü ½¹fdöY°U IYe »fOÞXfBÊ AWXd¸f¹f°f ³fWXeÔ SXJ°feÜ EZÀff »f¦f°ff WX` dIY ¸fûQe IYû »fZIYSX E³fOXeE ´ffMX³Ê fSX ¸fZÔ WXe §f¸ffÀff³f ¸f¨ff WXÜ` ¹fWX Àf¨f WX` dIY E³fOXeE ´ffMXʳfSX ¸fZÔ WXe Af´fÀf ¸fZÔ ¸f°f·fZQ WX` AüSX ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIYE þf SXWXZ WX`ÔÜ °fû WX¸f ¢¹ff IYWXZÔÜ þWXSX A´f³fZ Af´f WXe R`Y»ff SXWXZ WX`Ô ¸fûQeÜ ³fSXQÔZ i ¸fûQe IYe ´fiVfÔÀff þ¹fSXf¸f SX¸fZVf IYSX SXWXZ WXÜÔ` Af´f ¢¹ff IYWX¦ÔZ fZÜ WXSX ½¹fdöY IYe A´f³fe d³fþe SXf¹f WXû°fe WX` ´ffMXeÊ IYe SXf¹f ³fWXeÔ WX`Ü NXeIY ÀfZ CX³fIYZ ¶f¹ff³f IYû Àfb³fZÔÜ Jfô ÀfbSXÃff d¶f»f IYû »fZIYSX IYfRYe SXfþ³fed°f WXû SXWXe WXÜ` þ`Àfe IYe J¶fSX Af SXWXe WX` IY`d¶f³fZMX ¸fZÔ ·fe BÀf d¶f»f IYû »fZIYSX ¸f°f·fZQ WXÜ` IY`d¶f³fZMX ¸fZÔ ¸f°f·fZQ ³fWXeÔ WX`Ü RcYOX dÀf¢¹fûdSXMXe d¶f»f ´ffÀf WXû¦ffÜ ¹fWX ¦fSXe¶fûÔ IYZ dWX°f IYZ d»fE IYfÔ¦fiZÀf IYf¹fÊ IYSX°fe SXWXe WX`Ü Af¦fZ ·fe IYSX°fe SXWXZ¦feÜ Af´f QÀf Àff»f IYZ ¶ffQ ÀfdIiY¹f SXfþ³fed°f ¸fZÔ Af³fZ Uf»fZ WXÜÔ` ¢¹ff Af´f »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU »fOÞX¦ÔZ fZÜ ¹fWX Af»ffIY¸ff³f ´fSX WX` þû ·fe dþ¸¸fZQfSXe Qe þfE¦fe CXÀfZ ´fcSXf IYSXZÔ¦fZÜ Af»ffIY¸ff³f þû AfQZVf IYSXZ¦ff CXÀfIYf ´ff»f³f IYSXZÔ¦fZÜ A¦fSX WX¸fZÔ dMXIYMX dQ¹ff þfE¦ff °fû d³fd›°føY´f ÀfZ WX¸f ¸f`Qf³f ¸fZ ¸fZÔ CX°fSXZÔ¦fZÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

25


IY±f³fe ·ffþ´ff ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf ¶f³ffEÔ þf³fZ IYZ ¶ffQ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe Af¦fZ IYe SXfWXZÔ Jb»f ¦fBÊ WX`ÔÜ IYbL »fû¦f BÀfZ CX³fIYZ ÀUd¯fʸf ·fdU¿¹f IYf Af²ffSX ¸ff³f SXWXZ WX`Ô UWXeÔ IYbL BÀfIYZ ´feLZ SXfþ³ff±f dÀfÔWX IYe dL´fe ¸fÔVff ´fSX VfIY þfdWXSX IYSX SXWXZ WX`ÔÜ Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ WXû IYbL ·fe ´fSX dRY»fWXf»f ·ffþ´ff ¸fZÔ ¸fûQe ¹fb¦f IYf AfSXÔ·f WXû ¨fbIYf WX` dþÀfÀfZ IYbL JbVf WX`Ô °fû IYbL ³ffJbVfÜ ·ffþ´ff ¸fZÔ ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe °ffIY°f IYf AÔQfþf BÀfe ¶ff°f ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff WX` dIY °f¸ff¸f °fûWX¸f°fûÔ AüSX °ffIY°fUSX dUSXûd²f¹fûÔ IYZ ¶ffUþcQ ·ffþ´ff ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYf CX³fIYû A²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ ¸fûQe IYf IYQ Afþ ·ffþ´ff ¸fZÔ B°f³ff dUVff»fIYf¹f øY´f »fZ ¨fbIYf WX` dIY CX³fIYZ Àff¸f³fZ ·ffþ´ff IYZ d´f°ff¸fWX »ff»fIYÈ¿f¯f AfOXUf³fe ·fe ¶fü³fZ ³fþSX Af SXWXZ WX`ÔÜ WX¸f³fZ ·fe ·ffþ´ff ¸fZÔ CX³fIYZ ¶fPÞX°fZ ´fi·ffU ´fSX »fû¦fûÔ IYZ dU¨ffSX þf³f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ

³fSXZÔQi ¸fûQe IYe

EIY AüSX ÀfRY»f°ff

ÀfÔ¦fNX³f ÀfUûÊ´fdSX WX`´fi·ff°f Óff, ¸f²¹f´fiQZVf ·ffþ´ff ´fiQZVf A²¹fÃf EUÔ ÀffÔÀfQ

Àff¸f³fZ Af SXWXf WX` ·ffþ´ff IYf ÀfØff-ÀfÔ§f¿fÊ´fiZ¸f¨fÔQ d¸fßff, IYfÔ¦fiZÀf ³fZ°ff,

d¶fWXfSX ¸fûQe IYe SXfþ³f`d°fIY Vf`»fe AüSX ³fed°f¹fûÔ IYf dUSXû²f IYûBÊ ·fe ´ffMXeÊ dIYÀfe EIY IYZ °fû CX³fIYZ E³fOXeE IYe WXe IYBÊ ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ³fWXeÔ ¨f»f°fe, Àf·fe ´ffdMXʹffÔ IYSX SXWXe WX`ÔÜ E³fOXeE IYZ IYZ ÀfWX¹fû¦f ÀfZ ¨f»f°fe WX`Ü dÀfRYÊ IYBÊ §fMXIY Q»f EZÀfZ WX`Ô þû ÀfZ¢¹fc»fSX WX`Ô °fû ³fWXeÔ´fSX »fû¦fûÔ IYZ Àff¸f³fZ ¸fZSXe WXe ¨f»fZ¦fe ¸fZSXe ³fWXeÔ °fû A´f³fe ÀfZ¢¹fc»fSX LdU ´fZVf IYSX³ff ¨ffWX°fZ WX`ÔÜ Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX ³fed°fVf dIYÀfe IYe ³fWXeÔ ¨f»fZ¦fe IYe °fþÊ ´fSX ³f ÀfÔ¦fNX³f ¨f»f°ff WX` ³f Àf¸ffþ IYb¸ffSX, ¨f³Qi¶ff¶fc ³ff¹fOXc, ³fUe³f ´fMX³ff¹fIY ÀfdWX°f IYBÊ ³fZ°ff BÀfe °fIYÊ ´fSX AüSX ³f WXe ´fdSXUfSXÜ VfdöY ÀfÔÀ±ff³f ÀfZ Af°fe WX` ³f dIY dIYÀfe ½¹fdöY ¸fûQe IYf dUSXû²f IYSX ¨fbIYZ WX`ÔÜ BÀfIYZ A»ffUf CX³fIYZ A´f³fZ Q»f ¸fZÔ ·fe »fû¦f dUVfZ¿f ÀfZÜ ´fdSXU°fʳf ´fiIYÈd°f IYf d³f¹f¸f WX`Ü »fZdIY³f BÀfIYZ d»fE ²f`¹fÊ CX³fIYû ´fÀfÔQ ³fWXeÔIYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ¸fûQe ´fiIYSX¯f IYZ IYfSX¯f ·ffþ´ff IYe AfUV¹fIY°ff WXû°fe WX`Ü dIYÀfIYû ¢¹ff ¶f³ff³ff WX` dIYÀfIYû ³fWXeÔ¹fZ ¸fZÔ AÔQSX WXe AÔQSX ²f²fIY SXWXf ÀfØff-ÀfÔ§f¿fÊ A¶f Jb»f IYSX Àff¸f³fZ Af SXWXf WX`Ü ÀfÔ¦fNX³f °f¹f IYSX°ff WX` IYûBÊ EIY ½¹fdöY ³fWXeÔÜ ÀfÔ¦fNX³f ³fZ °f¹f dIY¹ff U`ÀfZ °fû ·ffþ´ff WX¸fZVff IYWX°fe WX` dIY CXÀfIYZ d»fE ÀfÔ¦fNX³f ÀfUûÊ´fdSX WX`, dRYSX CXÀfZ dIY³fSXZÔQi ¸fûQe ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYZ A²¹fÃf WXûÔ¦fZ °fû UWX WX`ÔÜ WX¸ffSXe ´ffMXeÊ IYZ ¸fûQe IYf ´ffMXeÊ ÀfZ ¶fOÞXf ¶f³f³fZ IYe IYûdVfVf IYSX³ff SXfÀf IY`ÀfZ Af SXWXf WX`ÔÜ þ¶f IYûBÊ WXSX ³fZ°ff ¸fZÔ IY¸fÊNX°ff AüSX IY°f½¹fd³fâf IYcMX-IYcMX IYSX ·fSXe WX` AüSX IYBÊ IYf¸f¹ff¶fe IYe ÀfePÞXe ¨fPÞX°ff WX` °fû CXÀfIYe Àf¸fÓf ·fe ¶fPÞ³fe ¨ffdWXE »fZdIY³f ¹fWX ¶fOÞXZ ³fZ°ff Àff»fûÔ ÀfZ ÀfÔ¦fNX³f IYZ dWX°f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fbÓfZ »f¦f°ff WX` dUOXÔ¶f³ff WX` dIY þû dVfJSX ´fSX ´fWXbÔ¨f þf°ff WX` UWX QcÀfSXûÔ IYû ³fe¨ff dQJf³fZ IYe Àf·fe IYû BÔ°fþfSX IYSX³ff ¨ffdWXE dIY ÀfÔ¦fNX³f IYf R`YÀf»ff ¢¹ff WXû¦ffÜ IYûdVfVf IYSX°ff WX`, ¹fZ þf³f°fZ WXbE dIY EIY dQ³f CXÀfZ ·fe ³fe¨fZ Af³ff WX`Ü ¸fûQe ·fe ¹fWXe IYSX ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ dU¨ffSX dU¸fVfÊ IYZ ¶ffQ ´ffMXeÊ A´f³ff CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f SXWXZ WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ A¦fSX ·ffþ´ff ¸fûQe IYû Af¦fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYZ °füSX ´fSX ´fZVf IYSX°fe WX` °fû BÀfIYf IYSX QZ¦fe ´fSX °f¶f °fIY WXSX dIYÀfe IYû ²f`¹fÊ SXJ³ff WXû¦ffÜ Àfe²ff RYf¹fQf IYfÔ¦fiZÀf IYû d¸f»fZ¦ff AüSX ·ffþ´ff IYû ¨fb³ffUûÔ ¸fZÔ ¸fbÔWX IYe Jf³fe ´fOÞXZ¦feÜ CXÀf QZVf ¸fZÔ þWXfÔ »fû¦fûÔ ³fZ AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe þ`ÀfZ ³fZ°ff IYû A´f³ff³fZ ¸fZÔ B°f³ff Àf¸f¹f »f¦ff dQ¹ff IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013 UWXfÔ¸fûQe þ`ÀfZ »fû¦fûÔ IYe IY·fe IYûBÊ ´fcL-´fSXJ ³fWXeÔWXû ÀfIY°fe WX`Ü 26


IYfÔ¦fiZÀf IYû IYûBÊ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ff WX`-Aþe°f þû¦fe, ´fcUÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe, LØfeÀf¦fPÞX ·ffþ´ff ¨ffWXZ ¸fûQe IYû ¹ff dIYÀfe AüSX IYû ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf CX¸¸feQUfSX ¶f³ff QZ ¹ff IYbbL AüSX BÀfÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYûBÊ RYIYÊ ³fWXeÔ ´fOÞX°ff WX` CX»MXZ CX³fIYZ ¸fûQe IYZ ¨fb³f³fZ ÀfZ CX³fIYf ÀfÔ¦fNX³f WXe IY¸fþûSX WXû¦ffÜ U`ÀfZ ·fe ´fWX»fZ ÀfZ WXe ·ffþ´ff B°f³fe IY¸fþûSX WXû ¨fbIYe WX`Ô dIY ¨ffWXZ ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYû Àff¸f³fZ IYSXIYZ ¨fb³ffU »fOÞXZ ¨ffWXZ dIYÀfe AüSX IYû Uû þe°f WXe ³fWXeÔÀfIY°fe WX`Ü dÀfRYÊ CX¸¸feQUfSX §fûd¿f°f IYSX³fZ ÀfZ IYûBÊ ÀfØff ³fWXeÔ´ff ÀfIY°ff WX` CXÀfIYZ d»fE ´ffMXeÊ IYû ¨fb³ffU þe°f³ff ·fe þøYSXe WX`

·ffþ´ff ¸fZÔ IYBÊ »fû¦f ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYZ »ff¹fIY WX`Ô-WX¿fÊU²fʳf, ´fcUÊ ·ffþ´ff A²¹fÃf, dQ»»fe ·ffþ´ff þ`ÀfZ ¶fOÞXZ ÀfÔ¦fNX³f ¸fZÔ EZÀfZ IYBÊ ³fZ°ff WX`Ô þû ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYe IYfd¶fd»f¹f°f SXJ°fZ WX`ÔÜ IYBÊ ¶fOÞXZ ³fZ°ff WX` þû QZVfdWX°f AüSX ´ffMXeÊ dWX°f ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ ¸fûQe ·fe ¶fWXb°f A¨LZ BÔÀff³f AüSX A¨LZ ³fZ°ff WX`Ô CX³WXûÔ³fZ A´f³fe IYfd¶fd»f¹f°f IYZ ¶f»f ´fSX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Qû ¶ffSX dU²ff³fÀf·ff þe°ff WX`Ü BÀfed»fE ÀfÔ¦fNX³f ³fZ CX³fIYû B°f³fe ¶fOÞXe dþ¸¸fZQfSXe Qe WX`Ü BÀfÀfZ Àffd¶f°f WXû°ff WX` dIYWX¸ffSXZ ¹fWXfÔ dIYÀfe ·fe ´fQ IYZ d»fE CX¸¸feQUfSX IYf ¨fb³ffUÀfÔ¦fNX³f IYSX°ff WX`Ü dRY»fWXf»f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYZ CX¸¸feQUfSX IYe QüOÞX ¸fZÔ IYBÊ ¶fOÞXZ ³fZ°ff Vffd¸f»f WX`Ô ´fSX AfdJSXe R`YÀf»ff ÀfÔ¦fNX³f IYf WXû¦ff þû WX¸f Àf¶fIYû ¸fÔþcSX WXû¦ffÜ

þû ·ffþ´ff IYZ d»fE AÀfÔ·fU IYf¸f WX`Ü SXWXf ÀfUf»f ¸fûQe IYû ¨fb³ffU Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf ¶f³ff³fZ IYf °fû 120 IYSXûOÞX »fû¦fûÔ IYZ BÀf QZVf ¸fZÔ ¸fûQe þ`ÀfZ IY˜SX ³fZ°ff IYZ d»fE IYûBÊ À±ff³f ³fWXeÔWX`Ü ¸fûQe ³fZ d´fL»fZ Àff»fûÔ ¸fZÔ þû ·fe dIY¹ff CXÀfIYû »fû¦f A¶f °fIY ·fc»ff ³fWXeÔ´ffE WX`ÔÜ ¸fûQe IYû ¹fWX Àf¸fÓf³ff ¨ffdWXE dIY ·ffSX°f ¦fbþSXf°f ³fWXeÔWX` þWXfÔ CX³fIYf MѸ´f IYfOXÊ ¨f»f þfE¦ffÜ dIYÀfe EIY SXfª¹f IYe þ³f°ff IYû ¶fSX¦f»ff³ff AfÀff³f WX` ´fSX ´fcSXZ QZVf IYe þ³f°ff IYe AfÔJûÔ ¸fZÔ ²fc»f ÓfûÔIY³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü

¸fûQe IYe IY±f³fe AüSX IYSX³fe ¸fZÔ AÔ°fSX WX`-OXf. Qb¿f¹fÔ°f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ, IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ff, CXØfSXfJÔOX ¸fûQe ³fZ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ ¢¹ff dIY¹ff ¹fWX Àf·fe þf³f°fZ WX`ÔÜ CX³fIYe IY±f³fe AüSX IYSX³fe ¸fZÔ AÔ°fSX WX`Ü NXeIY ·ffþ´ff IYe °fSXWX þû ¶f³ffUMXe ¸fbJüMXf »f¦ffIYSX §fb¸f°fe WX` AüSX þ³f°ff ÀfZ A´f³ff AÀf»fe ¨fZWXSXf Lb´ff°fe WX`Ü ¸fûQe ·fe CXÀfe Q»f IYZ ³fZ°ff WX` °fû CX³f¸fZÔ ·fe ¹fWX ÀffSXZ ¦fb¯f ÀUf·ffdUIY WX`ÔÜ ¸fûQe JbQ IYû AüSX A´f³fe ´ffMXeÊ IYû ´ffIY ÀffRY ¶f°ffIYSX WX¸fZVff IYfÔ¦fiZÀf ´fSX IYe¨fOÞX CXLf»f°fZ SXWX°fZ WX`Ô ´fSX UWX A´f³fZ Q»f IYZ ³fZ°ff ¶fÔ¦ff÷Y »føf¯f IYû IY`ÀfZ ·fc»f ¦fE dþ³fIYû Àfþf WXbBÊ WX`Ü U`ÀfZ ·fe QZVf IYe þ³f°ff ¸fûQe þ`ÀfZ EIY ÀffÔ´fiQfd¹fIY LdU Uf»fZ ³fZ°ff IYû IY·fe ·fe ³fWXeÔ¨fb³fZ¦feÜ ¦fbþSXf°f ¸fZÔ »fûIY°fÔÂf IYZ ³ff¸f ´fSX »fû¦fûÔ IYZ Àff±f ¿f¯f¹fÔÂf IYû þ³f°ff ÀfZ ¶fQfÊV°f IYSX d»f¹ff ´fSX A¶f þ³f°ff ¨fb´f ³fWXeÔSXWXZ¦feÜ EIY ÀffÔ´fiQfd¹fIY LdU Uf»fZ ³fZ°ff IYZ Àff¸f³fZ ·f»fZ WXe ·ffþ´ff ³f°f¸fÀ°fIY WXû ´fSX QZVf IYe þ³f°ff CX³fIYû IY°fBÊ ´fÀfÔQ ³fWXeÔ IYSX°fe WX`Ü ´fiÀ°fbd°f-³fe»f¸f Vfb¢»ff

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

27


d¶fWXfSX

ÀfbVffÀf³f ¶ff¶fc ¹fWX ´fMXIY±ff °fû ³ff¦f´fbSX ³fZ d»fJe WX`

»fedþ¹fZÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ AüSX þ³f°ff Q»f (¹fc³ffBMXZOX) IYf 17 Àff»f ¨f»ff d»fU B³f dSX»fZVf³fdVf´f A¶f ¶fiZIY A´f WXû ¦f¹ff WX` AüSX 2002 IYZ ¦fbþSX°f QÔ¦fûÔ IYZ QüSXf³f ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYû AfhJ ¶f³Q IYSX Àf¸f±fʳf QZ SXWXZ ³fe°feVf IYb¸ffSX ·fe ÀfZ¢¹fb»fSX WXû ¦f¹fZ WX`ÔÜ A¸f»fZ³Qb CX´ff²¹ff¹f

þ

Q (¹fc) IYZ SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf VfSXQ ¹ffQU ³fZ d¶fWXfSX IYZ ¸fb£¹f¸f³Âfe ³fe°feVf IYb¸ffSX IYZ Àff±f ´fiÀZ f Uf°ffÊ ¸fZÔ ¦fNX¶f³²f³f °fûOÞ³fZ IYZ R`YÀf»fZ IYf E»ff³f dIY¹ffÜ ¶fWXSXWXf»f þQ(¹fc) IYZ °ffþf ÷YJ ´fSX dþ°f³ff ¸fbWh X CX°f³fe ¶ff°fZÔ WXÜÔ` »fZdIY³f UdSXâ ´fÂfIYfSX þb¦f³fc VffSXQ¹Z f ³fZ ¶fOÞXe ÀfMXeIY dMX´´f¯fe IYe WX-` ªþQ¹fc AüSX ·ffþ´ff IYû »fZ IYSX »fû¦f, JfÀf IYSX A³f´fPÞX AJ¶ffSX, Jc¶f d»fJ SXWXZ WXÔ` °f»ffIY - °f»ffIY -°f»ffIY, Vff¹fQ IYbØff §fÀfeMXe RYûÔRYf ´ffMXeÊ ³fZ ·fe A´f³fZ ¶fIYSX ¶fIYSX IY¨fSX IY¨fSX ¸fZÔ ¶fû»ff WXûÜ QûÀ°fû ¹fWX d»fU B³f dSX»fZVf³fdVf´f ±ffÜ ¶fWX°b f Àff±f SXWX d»fE A¶f A»f¦f A»f¦f SXWX³fZ þf SXWXZ WXÜÔ` °fû IYfWXZ IYf °f»ffIY ... ¹ff³fe ¹fWX °f»ffIY ³fWXeÔ WX` ¶fiIZ Y A´f WXÜ` °f»ffIY

28

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

¸fZÔ ´fb³fd¸fÊ»f³f IYe IYûBÊ Àf¸·ffU³ff ³fWXeÔ WXû°fe WX` AüSX ¶fiIZ Y A´f ¸fZÔ þ¶f þe ¨ffWXû °f¶f d»fU B³f dSX»fZVf³fdVf´fÜ BÀfed»f¹fZ SXfþ¦f IYe ÀfWX¹fû¦fe dVfSXû¸fd¯f AIYf»fe Q»f IYZ ³fSXVZ f ¦fbþSXf»f ³fZ A´f³fe ·f»f¸f³fÀffWX°f ¸fZÔ IYWX dQ¹ff WX,` '¹fWX AÀ±ff³f¹fe MXMc X WX,` À±ffQ¹fe ³fWXeÜÔ ' QSXAÀf»f þQ(¹fc) IYZ ³fZ°ff þû °fIYÊ QZ SXWXZ WXÔ` UWX d³fSX´fZÃf dUãZ¿fIYûÔ IYZ ¦f»fZ ·fe CX°fSX ³fWXeÔ SXWXZ WXÜÔ` WXf»ffhdIY ·ffþ´ff A²¹fÃf SXfþ³ff±f ¶fWX°b f ¸ffÀfcd¸f¹f°f ÀfZ ´fcL SXWXZ WXÔ` dIY, "¢¹ff IYfSX¯f WXû ¦f¹ff dIY Afþ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ÀfZ þ³f°ff Q»f (¹fc) ³fZ dSXV°fZ °fûOÞX d»f¹fZÜ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ³fZ EZÀff ¢¹ff A´fSXf²f IYSX dQ¹ff dIY 17 U¿fûÊÔ IYZ dSXV°fZ IYû þQ (¹fc) ³fZ °ffSX-°ffSX IYSX dQ¹ffÜ" »fZdIY³f AÀf»f ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY ³fe°feVf E¯OX IY¸´f³fe dþÀf ´fMXIY±ff ´fSX IYf¸f IYSX SXWXe WX` UWX ÀffRY °füSX ´fSX dQJ SXWXf WX` dIY ³ff¦f´fbSX ÀfZ d»fJe ¦f¹fe WXÜ` USX³ff ³fe°feVf IYe Q»fe»fûÔ ´fSX IYbL AWX¸f °fIYÊ WXÜÔ` ¸fÀf»f³f-

þû ÀfUf»f ·ffþ´ff IYZ ÀfbVfe»f ¸fûQe ³fZ ´fcLf dIY - 'þû ½¹fdöY 2002 ¸fZÔ Àff¸´fiQfd¹fIY WXû ³fWXeÔ ±ff, Afþ Uû ½¹fdöY IY`ÀfZ Àff¸´fiQfd¹fIY WXû ¦f¹ffÜ' ÀffSXf QZVf þf³f°ff WX` dIY þ¶f ¦fbþSXf°f QÔ¦fZ WX¹b fZ CXÀf Àf¸f¹f ÀU¹fÔ ³fe°feVf IYb¸ffSX SXfþ¦f AüSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYZ AWX¸f ÀfWX¹fû¦fe ±fZÜ UWX Àf¸f¹f EZÀff ±ff þ¶f ÀffSXf QZVf ¸fûQe IYe ÀfSXIYfSX IYû ¶fJfÊÀ°f IYSX³fZ IYe ¸ffh¦f IYSX SXWXf ±ffÜ A´f³fZ ÀU¹fÔ ÀfZUIY WXû³fZ ´fSX ¦fUÊ IYSX³fZ Uf»fZ °f°IYf»fe³f ´fi²ff³f¸f³Âfe AMX»f d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe ·fe IYWX SXWXZ ±fZ dIY ¸fûQe ³fZ SXfþ²f¸fÊ IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ dIY¹ffÜ CXÀf Àf¸f¹f ³fe°feVf IYb¸ffSX, VfSXQ ¹ffQU AüSX CX³fIYZ °f°IYf»fe³f ³fZ°ff þfgþÊ RY³ffʳOXeþ ³f IYZU»f ¸fûQe IYZ Àff±f °f³fIYSX JOÞXZ ±fZ ¶fd»IY þfgþÊ °fû ¨ffSX WXf±f Af¦fZ þfIYSX IYWX SXWXZ ±fZ dIY ¶f»ff°IYfSX WXû°fZ WXe SXWX°fZ WXÜÔ` B°f³ff WXe ³fWXeÔ þ¶f ¦fû²fSXf IYf¯OX WXA b f ³fe°feVf CXÀf Àf¸f¹f SX»Z f¸f³Âfe ±fZÜ »fZdIY³f B°f³fe ¶fOÞXe §fMX³ff WXû³fZ IYZ ¶ffQ ·fe CX³WXû³Ô fZ EIY ¶ffSX ·fe ¦fû²fSXf IYf ³f °fû QüSXf IYSX³ff CXd¨f°f Àf¸fÓff ³f BÀ°feRYf dQ¹ff AüSX ³f BÀf WXfQÀfZ IYe IYûBÊ þfh¨f IYSXfBÊÜ AfdJSX BÀfIYf IYûBÊ þUf¶f WX` CX³fIYZ ´ffÀfÜ ÀfbVfe»f ¸fûQe ³fZ °fû A´f³fe ´ffMXeÊ »ffB³f ´fSX þfIYSX ´fcLf WX` dIY þû 2002 ¸fZÔ Àff¸´fiQfd¹fIY ³fWXeÔ ±ff UWX Afþ IY`ÀfZ Àff¸´fiQfd¹fIY WXû ¦f¹ffÜ »fZdIY³f QZVf AüSX JfÀfIYSX d¶fWXfSX IYe þ³f°ff ·fe °fû þf³f³ff ¨ffWX°fe WX` dIY ³fSX³Z Qi ¸fûQe IYZ dþÀf A´fSXf²f IYe d¶f³ff ´fSX ³fe°feVf Afþ ·ffþ´ff IYZ Àff±f 17 Àff»f ´fbSXf³ff ¦fNX¶fÔ²f³f °fûOÞX SXWXZ WXÔ` UWX A´fSXf²f AfdJSX WX` ¢¹ff? A¦fSX UWX A´fSXf²f 2002 IYZ ¦fbþSXf°f QÔ¦fZ WXÔ` °fû ÀfUf»f CXNX³ff »ffdþ¸fe WX` dIY 2002 ÀfZ »fZIYSX Afþ °fIY ³fe°feVf ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYZ Àff±f ¦f»f¶fdWX¹ffh ¢¹fûÔ IYSX SXWXZ ±fZ? ¸fb£°ffSX A¶¶ffÀf ³fIYUe ³fZ þQ (¹fc) IYZ BÀf R`YÀf»fZ IYZ ¶ffQ IYWXf þû WX` dIY ³fSX³Z Qi ¸fûQe IYû ¨fb³ffU ´fi¨ffSX Àfd¸fd°f IYf ¨fZ¹fSX¸f`³f ¶f³ff³ff ´ffMXeÊ IYf A³QøY³fe R`YÀf»ff ±ff, UWX ¦f»f°f ³fWXeÔ WXÜ` ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY ¸fûQe WXûÔ ¹ff AOXUf¯fe ¹fWX °f¹f IYSX³ff ·ffþ´ff IYf A³QøY³fe ¸fÀf»ff WX` NXeIY CXÀfe °fSXWX þ`ÀfZ EIY Àf¸f¹f ¸fZÔ þfgþÊ IYû ²f°ff ¶f°ffIYSX ³fe°feVf ³fZ VfSXQ ¹ffQU IYû ¨fb³ff ±ffÜ ¢¹ff ³fe°feVf A´f³fZ BÀf IYQ¸f IYZ þdSX¹fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYû ´ffIY-ÀffRY WXû³fZ IYf ´fi¸ff¯f´fÂf QZ³ff ¨ffWX°fZ WX?Ô` ¢¹ff ³fe°feVf ¹fWX Àffd¶f°f IYSX³ff ¨ffWX°fZ WXÔ` dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff IYf Àff¸´fiQfd¹fIY AüSX CX¦fi dWX³Qb°U IYf EþZ¯OXf ³fWXeÔ WX` ¶fÀf ³fSX³Z Qi ¸fûQe WXe Àff¸´fiQfd¹fIY AüSX CX¦fi dWX³Qb°U IYf EþZ¯OXf ¨f»ff SXWXZ WXÜÔ` QSXAÀf»f ³fe°feVf A´f³fZ d´fL»fZ 17 U¿fûÊÔ IYZ


d¶fWXfSX A´fSXf²f ´fSX ´fQfÊ OXf»f³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWXZ WXÜÔ` USX³ff þû EþZ¯OXf ¸fûQe IYf WX` UWXe EþZ¯OXf °fû ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYf WX` dþÀfZ UWX d´fL»fZ 17 U¿fûÊÔ ÀfZ ³fe°feVf IYZ þQ(¹fc) AüSX ´fcUUÊ °feÊ Àf¸f°ff ´ffMXeÊ IYZ Àff±f ¨f»ff SXWXe WXÜ` Àf°¹f°ff ¹fWX WX` dIY °ffþf ³ffMXIY ·ffþ´ff AüSX þQ(¹fc) IYe ³fcSXf IYbV°fe WX` AüSX BÀfIYe ´fMXIY±ff ³ff¦f´fbSX ÀfZ WXe d»fJe ¦f¹fe WXÜ` þ»Q¶ffþe ¸fZÔ A´fSXûÃf°f: ³fe°feVf BÀf ¶ff°f IYû ÀUeIYfSX ·fe IYSX ¦f¹fZ WXÜÔ` ¦fNX¶f³²f³f MXMc X³fZ IYZ d»f¹fZ IYü³f dþ¸¸fZQfSX WX,` þ¶f ¹fWX ÀfUf»f ³fe°feVf ÀfZ ´fÂfIYfSXûÔ ³fZ ´fcLf °fû CX³WXû³Ô fZ IYWXf, 'WX¸f dþ¸¸fZQfSX ³fWXeÔ WXÜ` WX¸fZÔ ¦fNX¶f³²f³f °fûOÞ³fZ IYZ d»f¹fZ ¸fþ¶fcSX dIY¹ff ¦f¹ff WXÜ` ´fi²ff³f¸f³Âfe ¶f³f³fZ IYZ d»f¹fZ 272 ÀffÔÀfQ ¨ffdWX¹fZ, þû dIY SXfþ¦f ÀfZ ·fe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ EZÀfe IYûBÊ Afh²fe ³fWXeÔ dþÀfÀfZ ·ffþ´ff A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ 272 ÀfeMXÔZ þe°f ÀfIYZÜ WX¸fZÔ SXfþ¦f ÀfZ AüSX »fû¦fûÔ IYû þûOÞ³fZ IYe IYûdVfVf IYSX³fe WXû¦feÜ »fZdIY³f EZÀff ³fWXeÔ WXA b fÜ A¶f EZÀfe ³fü¶f°f Af ¦f¹fe ±fe dIY ¹ff °fû Af´f Àf¸fÓfü°ff IYSXÔZ ¹ff dRYSX ¶ffWXSX þf¹fZÜÔ EZÀfZ ¸fZÔ WX¸f³fZ ´fdSX¯ff¸f IYe d¨f³°ff dIY¹fZ ¶f¦f`SX ¶ffWXSX WXû³fZ ¸fZÔ A´f³fe ·f»ffBÊ Àf¸fÓfeÜ' ³fe°feVf IYZ BÀf IY±f³f ¸fZÔ Af²ff Àf¨f AüSX Af²ff ÓfcNX WXÜ` Af²ff Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY »fûIYÀf·ff IYe 543 ÀfeMXÀÐ f ¸fZÔ ÀfZ 150 »fûIYÀf·ff ÀfeMXûÔ ´fSX °fû ·ffþ´ff dÀfRYSX WX` AüSX IYb»f d¸f»ffIYSX CXÀfIYZ ´ffÀf 272 ÀfeMXûÔ ³fe°feVf 'ÀfbVffÀf³f ¶ff¶fc' ÀfZ 'ÀfZIYb»fSX ¶ff¶fc' WXû ¦f¹fZÜ - ÀfSXûþ IYb¸ffSX, ¹fbUf ´fÂfIYfSX

´fdSX¯ff¸f Àf¸fÓf°fZ WXb¹fZ WXe ·ffþ´ff AüSX ³fe°feVf ³fZ ¹fWX ³fcSXf IYbV°fe IYe WX` AüSX CX³WXZÔ ¦fNX¶fÔ²f³f °fûOXÞ³fZ IYZ d»f¹fZ dIYÀfe ³fZ ¸fþ¶fcSX ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü ³fe°feVf IYû ¸ff»fc¸f WX` dIY CX³fIYZ ÀfbVffÀf³f IYf PXû»f RYMX ¨fbIYf WX` AüSX A¦fSX UWX ·ffþ´ff IYZ Àff±f ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX°fZ °fû CX³fIYZ ´fid°fõ³Qe »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYZ SXfþQ ÀfZ Àfe²ff ¸fbIYf¶f»ff WXû°ff dþÀf¸fZÔ SXfþQ, ·ffþ´ffþQ(¹fc) IYf ÀfRYf¹ff IYSX QZ°ffÜ ´fSX ¨fb³ffU »fOÞ³fZ ¹fû¦¹f ¦f¸·feSX ´fi°¹ffVfe WXe ³fWXeÔ WXÜÔ` ³fe°feVf IYe BÀf ¶ff°f ¸fZÔ Q¸f WX` dIY ´fi²ff³f¸f³Âfe ¶f³f³fZ IYZ d»f¹fZ 272 ÀffÔÀfQ ¨ffdWX¹fZ, þû dIY SXfþ¦f ÀfZ ·fe ³fWXeÔ WXû¦ffÜ EZÀfe IYûBÊ Afh²fe ³fWXeÔ dþÀfÀfZ ·ffþ´ff A¦f»fZ Af¸f ¨fb³ffU ¸fZÔ 272 ÀfeMXÔZ þe°f ÀfIYZÜ ¶ff¶fSXe ¸fdÀþQ/ SXf¸f þ³¸f ·fcd¸f dUUfQ ÀfZ ·ffþ´ff IYû dþ°f³ff RYf¹fQf »fZ³ff ±ff UWX »fZ ¨fbIYe AüSX CXÀfIYf Ad²fIY°f¸f ÀIYûSX 180 ´fWX¨hb ff ±ffÜ Àf³fQÐ SXWXZ °f¶f ·ffþ´ff ³fZ CXØfSX ´fiQVZ f ¸fZÔ A³¹f Q»fûÔ IYf Àfc´fOÞXf ÀffRY IYSX dQ¹ff ±ffÜ Afþ ¹fc´fe ¸fZÔ UWX QWXfBÊ IYf AfhIYOÞXf ·fe Lc þf¹fZ °fû ¹fWX Aòb° Af›¹fÊ WXû¦ffÜ ... AüSX ³fe°feVf IYf Af²ff ÓfcNX ¹fWX WX` dIY 'WX¸f³fZ ´fdSX¯ff¸f IYe d¨f³°ff dIY¹fZ ¶f¦f`SX ¶ffWXSX WXû³fZ ¸fZÔ A´f³fe ·f»ffBÊ Àf¸fÓfeÜ' QSXAÀf»f ´fdSX¯ff¸f Àf¸fÓf°fZ WX¹b fZ WXe ·ffþ´ff AüSX ³fe°feVf ³fZ ¹fWX ³fcSXf IYbV°fe IYe WX` AüSX CX³WXÔZ ¦fNX¶fÔ²f³f °fûOÞ³fZ IYZ d»f¹fZ dIYÀfe ³fZ ¸fþ¶fcSX ³fWXeÔ dIY¹ff WXÜ` ³fe°feVf IYû ¸ff»fc¸f WX` dIY CX³fIYZ ÀfbVffÀf³f IYf PXû»f RYMX ¨fbIYf WX` AüSX A¦fSX UWX ·ffþ´ff IYZ Àff±f ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°fSX°fZ °fû CX³fIYZ ´fid°fõ³Qe »ff»fc ´fiÀffQ ¹ffQU IYZ SXfþQ ÀfZ Àfe²ff

¸fbIYf¶f»ff WXû°ff dþÀf¸fZÔ SXfþQ, ·ffþ´ff-þQ(¹fc) IYf ÀfRYf¹ff IYSX QZ°ffÜ A¶f ¶fWX°b f WXûdVf¹ffSXe IYZ Àff±f Qû³fûÔ ³fZ SX¯f³fed°f IYZ °fWX°f ¸fbIYf¶f»fZ IYû dÂfIYû¯fe¹f ¶f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff WXÜ` þfdWXSX Àfe ¶ff°f WX` dIY dÂfIYû¯fe¹f ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ³fbIYÀff³f SXfþQ IYf WXû¦ff AüSX A¦fSX 2014 IYZ ¶ffQ EZÀff ¸füIYf Af¹ff dIY IYZ³Qi ¸fZÔ E³fOXeE IYe ÀfSXIYfSX þûOÞX-°fûOÞX ÀfZ ¶f³f ÀfIYZ °fû ³fe°feVf ·ffþ´ff AüSX AOXUf¯fe þe IYû ÀfZ¢¹fb»fSX WXû³fZ IYf ´fi¸ff¯f´fÂf þfSXe IYSX WXe ¨fbIYZ WXÜÔ` CX³fIYf ·ffþ´ff IYZ Àff±f ¶fiIZ Y A´f Àf¸ff~ WXû þf¹fZ¦ff AüSX ÀfZ¢¹fb»fSX ·ffþ´ff, Àff¸´fiQfd¹fIY ¸fûQe IYû dIY³ffSXZ IYSXIYZ CXQfSX AOXUf¯fe þe IYû ¦fïe ÀfüÔ´f QZ¦feÜ ³fe°feVf þe IYe ¸fWXf³f°ff ·fe dÀfð WXû þf¹fZ¦fe dIY CX³WXû³Ô fZ Àff¸´fiQfd¹fIY ¸fûQe IYû SXûIYIYSX CXQfSXÀfZ¢¹fb»fSX ·ffþ´ff IYû ¶f¨ff d»f¹ffÜ ...AüSX A¦fSX EZÀfe ³fü¶f°f ³fWXeÔ Af°fe WX` dIY ·ffþ´ff ÀfSXIYfSX ¶f³ff ´ff¹fZ (þû dIY ³fe°feVf IYWX WXe ¨fbIYZ WXÔ` dIY EZÀfe IYûBÊ Afh²fe ³fWXeÔ WX` dIY ·ffþ´ff+ 272 »fZ Af¹fZ) °fû ·fe ³fe°feVf þe ¸fWXf³f ÀfZ¢¹fb»fSX WXÔ` WXeÔ ¢¹fûÔdIY CX³WXû³Ô fZ WXe °fû ¸fûQe IYe Afh²fe SXûIYe! AüSX

²f¸fÊd³fSX´fZÃf°ff IYZ d»f¹fZ ³ffJc³f IYMXfIYSX ³fe°feVf IYb¸ffSX ·fe VfWXeQ ¶f³f ¦f¹fZÜ A¨Lf WX`, ¶fWXb°f A¨Lf WX`!!! Afd£fSX ¹fWX ³fe°feVf IYb¸ffSX IYZ §fSX IYf A³QøY³fe ¸ff¸f»ff WX`Ü -Af³fÔQ ´fi²ff³f, UdSXâ ´fÂfIYfSX ·ffþ´ff-þQ¹fc IYf þû ·fe WXû, IYfh¦fiZÀf IYf IYf¸f °fû WXû ¦f¹ff WX`Ü ·ffþ´ff, »ff»fc, ´ffÀfUf³f AüSX þQ(¹fc) ·fe dIYÀfe IYZ Àff±f þf³fZ IYe WXf»f°f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ IYfh¦fiZÀf A¶f d´fIY E¯OX ¨fcþ IYe WXf»f°f ¸fZÔ WX`Ü - þ¦f¸fûWX³f RbYMXZ»ff, UdSXâ ´fÂfIYfSX

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

29


d¶fWXfSX

EZÀfZ WXb¹fe ¶fiZIY-A´f IYe §fû¿f¯ff VfSXQ ¹ffQU ³fZ IYWXf dIY ·ffþ´ff IYZ Àff±f CX³fIYe ´ffMXeÊ IYf ¦fNX¶f³²f³f 17 U¿fÊ ÀfZ ±ff AüSX AMX»f þe AüSX AOXUf¯fe þe IYZ Àff±f ¶f`NXIYSX Àf·fe ´ffdMXʹfûÔ ³fZ ³fZVf³f»f EþZ¯OXf ¶f³ff¹ff ±ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY A¶f þû ³f¹ff QüSX ¨f»ff WX`, þû IYBÊ °fSXWX IYZ SXfþ³fed°fIY CX°ffSX-¨fPÞXfU Af¹fZ WX`ÔÜ CXÀf¸fZÔ þQ (¹fc) IYe »f¦ff°ffSX IYûdVfVf SXWXe WX` dIY þû SXfþ¦f IYZ ³fZVf³f»f EþZ¯OXZ IYZ Qf¹fSXZ ¸fZÔ ¨f»fZÔÜ »fZdIY³f d´fL»fZ LWX Àff°f ¸fWXe³fûÔ ÀfZ dþÀf °fZþe ÀfZ þû §fMX³ffEÔ §fMXe WX`ÔÜ CXÀfÀfZ þQ (¹fc) IYf ¦fNX¶f³²f³f ¸fZÔ ¶f³fZ SXWX³ff ¸fbdVIY»f WXû ¦f¹ff ±ffÜ ¦fNX¶f³²f³f °fûOXÞ³fZ IYf E»ff³f IYSX°fZ WXb¹fZ VfSXQ ¹ffQU ³fZ IYWXf, Afþ WX¸f³fZ ´ffMXeÊ ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IYe ¶f`NXIY IYeÜ Àf¶fÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX ¹fWX °f¹f WXbAf dIY A¶f ¦fNX¶f³²f³f ¸fZÔ Àff±f ¨f»f³fZ ÀfZ ³f °fû CX³fIYZ ¦fNX¶f³²f³f IYû »ff·f WXû¦ff AüSX ³f WX¸ffSXe ´ffMXeÊ IYZ d»f¹fZ ¹fZ dWX°fIYfSXe WXû¦ffÜ BÀfd»f¹fZ WX¸f³fZ R`YÀf»ff dIY¹ff WX` A¶f CX³fIYf SXfÀ°ff AüSX WX¸ffSXf SXfÀ°ff A»f¦f WXû ¦f¹ff WX`Ü A¶f þQ (¹fc) ¦fNX¶f³²f³f A´f³fe BÀf ¸fWXf³f°ff IYZ ¶f»f ´fSX UWX d¶fWXfSX ¸fZÔ A´f³ff Àf¸f¹f ´fcSXf IYSX »fZ¦Ô fZ AüSX ÀfZ¢¹fb»fdSXª¸f IYZ AfJfOÞXZ IYZ ¸fWXf³ ¹fûðf §fûd¿f°f WXû þf¹fZ¦Ô fZÜ ¹ff³fe ³fe°feVf IYZ Qû³fûÔ WXf±fûÔ ¸fZÔ »fçc WXÜÔ`

ÀfZ ¶ffWXSX WXû ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYZ Àff±f WXe VfSXQ ¹ffQU ³fZ SXfþ¦f IYZ ÀfÔ¹fûþIY IYf ´fQ ·fe LûOÞ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYeÜ Àf¸UfQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ³fe°feVf IYb¸ffSX ³fZ IYWXf dIY ¦fNX¶f³²f³f ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Vffd¸f»f ·ffþ´ff IYZ 11 ¸fd³Âf¹fûÔ IYZ AÀfWX¹fû¦ff°¸fIY SXU`¹¹fZ IYZ IYfSX¯f CX³WXûÔ³fZ SXfª¹f´ff»f ÀfZ CX³WXZÔ ¸fd³Âf¸f¯OX»f ÀfZ WXMXf³fZ IYe dÀfRYfdSXVf IYe WX`Ü BÀf ÀfUf»f ´fSX dIY ¸fûQe IYû °fû »fZIYSX ¨fb³ffU Ad·f¹ff³f Àfd¸fd°f IYf ´fi¸fbJ WXe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX` °fû ³fe°feVf ³fZ IYWXf, '¨fb³ffU ´fi¸fbJ ·ffþ´ff ¸fZÔ BÀfÀfZ ´fWX»fZ ·fe IYBÊ »fû¦f ¶f³fZ ±fZÜ ÀU¦feʹf ´fi¸fûQ ¸fWXfþ³f °fû AøY¯f þZMX»fe ·fe ¨fb³ffU ´fi¸fbJ ¶f³fZ ±fZ, »fZdIY³f EZÀff ³fþfSXf ´fWX»fe ¶ffSX ¶f³ffÜ' EIY ´fÂfIYfSX ³fZ þ¶f ·ffþ´ff IYZ CXÀf ³fZ°ff IYf ³ff¸f þf³f³ff ¨ffWXf, dþÀfIYe UþWX ÀfZ ¹fWX ¦fNX¶f³²f³f MXcMXf, °fû ³fe°feVf ³fZ ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYf ³ff¸f ³f »fZIYSX IYWXf dIY 'Àf¸fÓf³fZ Uf»fZ Àf¸fÓf ¦f¹fZ, þû ³ff Àf¸fÓfZ Uû A³ffOÞXe WX`ÔÜ

A¶f QZJ³ff ¹fWX WX` dIY d¶fWXfSX IYe þ³f°ff JfÀf°füSX ´fSX A»´fÀfÔ£¹fIY ³fe°feVf IYZ BÀf QfUh IYû dIY°f³ff Àf¸fÓf ´ff°fZ WXÜÔ` ¹fWX Af³fZ Uf»ff Àf¸f¹f °f¹f IYSX¦Z ffÜ ¶fWXSXWXf»f B°f³ff °f¹f WX` dIY ÀfÔ§f IYe ´fMXIY±ff

´fSX ³fe°feVf BÀf Àf¸f¹f ÀfRY»f Ad·f³f¹f IYSX SXWXZ WXÜÔ` (»fZJIY UdSXâ ´fÂfIYfSX EUÔ SXfþ³fed°fIY Àf¸feÃfIY WXÜÔ` )

IY»´f°føY

´fifIYÈd°fIY WX¶fÊ»f CX´f¨ffSX

´fiIYÈd°f IYf AQÐзfb°f ´fi°¹fÃf ¨f¸f°IYfSX

ÀfZUf d¸fVf³f

PURITY FOR SURETY

FREEDOM FROM DISEASES

IY»´f°føY IYZ ´ffÀf þUf¶f WXe ³fWXeÔ À±ff¹fe Àf¸ff²ff³f AüSX d³fQf³f ·fe WX`Ü ¢¹ff Af´f þf³f°fZ WX`Ô dIY Àff»fûÔ- Àff»f ¸fWXÔ¦fZ ÀfZ ¸fWXÔ¦fZ BÊ»ffþ IYZ ¶ffQ ·fe Af´f À±ff¹fe ÀUfÀ±f »ff·f ³f ´ffIYSX dQ³fûÔ-dQ³f IY¸fþûSX WXû°fZ þf SXWXZ WX`Ô? ¢¹fûÔdIY Af´f ÀfÔ´fc¯fÊ ÀUfÀ±f U Qe§ff¹fÊb þeU³f IYe AfUV¹fIY 5- 6 Vf°fZÊÔ ´fcSXe ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WX`ÔÜ (A) ÀfUfÊÔ¦f d³fSXû¦f IYe AfUV¹fIY Vf°fZÔÊ:- dþ³WXZÔ Qbd³f¹ffÔ IYe IYûBÊ CX´f¨ffSX ´fðd°f ´fcSXf ³fWXeÔ IYSX°fe 1. Uf¹fb- þ»f- AfWXfSX QUfBʹfûÔ IYZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ VfSXeSX ¸fZÔ EIYdÂf°f A´f¨f- AUVfZ¿f (Toxin) IYû d³f¹fd¸f°f VfSXeSX IYZ 10 d³f¿IYfÀf³f ¸ff¦fûÊÔ õfSXf ¶ffWXSX ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ 2. VffSXedSXIY Uf°f- d´fØf- IYRY IYû Àfb°fbd»f°f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ 3. ´f¹ffÊ~ SXû¦f ´fid°fSXû²fIY Ãf¸f°ff ³fWXeÔ ¶fPXf°fZ ³f WXe ´f¹ffÊ~ SXöY ¸ffÂff ´fSX ²¹ff³f QZ°fZ WX`ÔÜ 4. ´ff¨f³f °fÔÂf, d³f¿IYfÀf³f °fÔÂf, d³fQif °fÔÂf ´f¹ffÊ~ ÀfdIiY¹f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ 5. SXû¦fûÔ IYZ CX´f¨ffSX IYZ Àff±f- Àff±f SXû¦fûÔ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f AÔ¦fûÔ IYû ¸fþ¶fc°f ³fWXeÔ IYSX°fZ WX`ÔÜ 6. SXû¦fûÔ IYe CX°´fd°f IYZ IYfSX¯fûÔ IYf ÀfWXe ´f°ff ³fWXeÔ »f¦ff°fZ WX`ÔÜ 7. IYZU»f ·ffSX°fe¹f WX¶fÊ»f CX´f¨ffSX ´fðd°f ¸fZÔ WXe CX´fSXûöY Àf·fe Vf°fZÊÔ ´fcSXe WXû þf°fe WX`Ü

ÀfZUf IYbMXe : M.IG. -60, Near subhash ckowk, R.P. Nagar, Phase- II, Near NIharika, Korba (East.) Mob.: 94791-14598, 98271-51656, 07415388864, 08461029912 Website : www.kalptaruherbalcare.com, Email: s.k.shrivastava77@gmail.com

30

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


CXØfSX ´fiQZVf

¸ff¹ff IYZ ¸fcd°fÊ·fÔþIY þf³fe ¸fZÔ

þf³f RcYÔIY³fZ IYe Àf´ff IYe °f`¹ffSXe A¨fʳff CX´ff²¹ff¹f

¢¹ff

Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ ³fZ ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IYZ dJ»ffRY þÔ¦f AfSX-´ffSX IYSX³fZ IYf ¸f³f ¶f³ff d»f¹ff WX`? WXf»f IYZ IYbL R`YÀf»fZ QZJIYSX »f¦f°ff °fû EZÀff WXe WX`Ü EIY °fSXRY Àfc¶fZ IYe ÀfSXIYfSX ³fZ ¸ff¹ffU°fe IYZ ¶f³fUf¹fZ ´ffIYûÊÔ IYû VffQe dUUfWX IYZ d»f¹fZ dIYSXf¹fZ ´fSX CXNXf³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSXIYZ ¸ff¹ffU°fe IYZ þ£¸fûÔ ´fSX ³f¸fIY dLOXIYf WX` AüSX dRYSX ÀfZ ¶fWXbþ³f Àf¸ffþ IYZ dJ»ffRY d´fLOÞXûÔ AüSX ÀfU¯fûÊÔ IYe ³fRYSX°f IYû ·fOXIYf³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff WX`Ü EZÀff IYSX³ff dRY»fWXf»f Àf´ff IYe ¸fþ¶fcSXe ·fe WX`Ü CXÀfIYf E¸fUfBÊ Àf¸feIYSX¯f J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞX ¦f¹ff WX`Ü þ`ÀfZ-þ`ÀfZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ IYe °fSXRY ÀfZ ¸fûQe IYf VfûSX ¶fPÞX°ff þf SXWXf WX` U`ÀfZ-U`ÀfZ Àf´ff IYZ ¸fbdÀ»f¸f UûMX ¸fZÔ MXcMX³f IYe Àf¸·ffU³ff ³fþSX Af SXWXe WX`Ü B²fSX Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ WX°¹ffIYf¯OX ´fSX ·fe ÀfSXIYfSX IYe ³ffQfd³f¹fûÔ AüSX ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IYe IYUf¹fQ IYe UþWX ÀfZ ¸fbdÀ»f¸f ¸f°fQf°ff ´fSX AÀfSX JSXf¶f ´fOÞXf WX`Ü »f¦f°ff ¹fWXe WX` dIY Àf´ff A´f³ff ´f»fOÞXf ·ffSXe SXJ³fZ IYZ d»f¹fZ EIY ¶ffSX dRYSX Àfc¶fZ ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYZ dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»fZ¦feÜ Àf´ff IYe SX¯f³fed°f ¶f°ff¹fe þf°fe WX` dIY UWX ÀfU¯fÊ ¸f°fQf°ff ¸fZÔ ¹fWX ÀfÔQZVf QZ³fZ IYe IYûdVfVf IYSXZ¦fe dIY ´fQû³³fd°f ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYZ ¸fÀf»fZ ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ °fû ÀfÔÀfQÐ ¸fZÔ ¶fÀf´ff IYZ Àff±f JOÞXe WXû ¦f¹fe ±fe AüSX A¦fSX Àf´ff ³f AOÞX°fe °fû »fûIYÀf·ff ¸fZÔ ·fe ´fQû³³fd°f ¸fZÔ AfSXÃf¯f ´fSX ÀfÔVfû²f³f dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f WXû þf°ffÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ Àf´ff õfSXf ´fSXVfbSXf¸f þ¹f³°fe IYû ¸f³ff¹fZ þf³fZ IYû BÀfe SX¯f³fed°f IYf dWXÀÀff ¸ff³ff þf SXWXf WX`Ü Àff±f WXe d´fL»fZ U¿fÊ ¸ff¹ffU°fe IYe ¸fcd°fÊ IYû WX±füOÞXZ ÀfZ °fûOXÞ³fZ Uf»fZ CXØfSX ´fiQZVf ³fUd³f¸ffʯf ÀfZ³ff IYZ ´fi¸fbJ Ad¸f°f þf³fe ÀfZ ¸fbIYQ¸fZ CXNXf¹fZ þf³fZ IYe °f`¹ffSXe IYû ·fe ´ffMXeÊ IYe ¶fÀf´ff IYZ dJ»ffRY þÔ¦f °fZþ IYSX³fZ IYe SX¯f³fed°f Àf¸fÓff þf SXWXf WX`Ü BÀfe SX¯f³fed°f IYZ °fWX°f CXØfSX ´fiQZVf ³fUd³f¸ffʯf ÀfZ³ff IYZ ´fi¸fbJ Ad¸f°f þf³fe ³fZ Af¦ff¸fe 26 þb»ffBÊ 2013 IYû »fJ³fDY ¸fZÔ ÀUfd·f¸ff³f

d´fL»fZ dQ³fûÔ Àf´ff õfSXf ´fSXVfbSXf¸f þ¹f³°fe IYû ¸f³ff¹fZ þf³fZ Àff±f WXe d´fL»fZ U¿fÊ ¸ff¹ffU°fe IYe ¸fcd°fÊ IYû WX±füOÞXZ ÀfZ °fûOXÞ³fZ Uf»fZ CXØfSX ´fiQZVf ³fUd³f¸ffʯf ÀfZ³ff IYZ ´fi¸fbJ Ad¸f°f þf³fe ÀfZ ¸fbIYQ¸fZ CXNXf¹fZ þf³fZ IYe °f`¹ffSXe IYû ·fe ´ffMXeÊ IYe ¶fÀf´ff IYZ dJ»ffRY þÔ¦f °fZþ IYSX³fZ IYe SX¯f³fed°f Àf¸fÓff þf SXWXf WX`Ü BÀfe SX¯f³fed°f IYZ °fWX°f CXØfSX ´fiQZVf ³fUd³f¸ffʯf ÀfZ³ff IYZ ´fi¸fbJ Ad¸f°f þf³fe ³fZ Af¦ff¸fe 26 þb»ffBÊ 2013 IYû »fJ³fDY ¸fZÔ ÀUfd·f¸ff³f ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYe §fû¿f¯ff IYe WX`Ü

¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYe §fû¿f¯ff IYe WX` þf³fe IYf QfUf WX` dIY ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ ÀfU¯fÊ, d´fLOÞXe U A»´fÀfÔ£¹fIY þfd°f¹fûÔ IYZ SXfª¹f ·fSX ÀfZ 10 WXþfSX ÀfZ Ad²fIY ´fid°fd³fd²f ·ff¦f »fZÔ¦fZÜ ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYf ¸fIYÀfQ ´fiû³³fd°f ¸fZÔ AfSXÃf¯f dU²fZ¹fIY U WXdSXþ³f E¢MX þ`ÀfZ IYf³fc³f IYZ dJ»ffRY Af³Qû»f³f IYZ d»f¹fZ Jf´f ´fÔ¨ff¹f°fûÔ ÀfdWX°f Àf·fe ¦f`SXQd»f°f þfd°f¹fûÔ IYû EIY ÓfÔOXZ IYZ ³fe¨fZ »ff³fZ IYe IYUf¹fQ ¶f°ff¹ff þf SXWXf WX`ô WXf»ffÔdIY 26 þb»ffBÊ 2012 IYe §fMX³ff IYZ ¶ffQ Àf´ff þf³fe ÀfZ A´f³ff dSXV°ff AÀUeIYfSX°fe SXWXe WX` »fZdIY³f þf³f³fZ Uf»fZ Àf¸fÓf°fZ WX`Ô dIY þf³fe IYZ DY´fSX WXf±f Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYf WXe WX`Ü þf³fe dþÀf ¸fÔ¨f AüSX ÓfÔOXZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`Ô Uû Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYf WXe WX` CXÀfe Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYf þû Qd»f°f ¸fWXf´fb÷Y¿fûÔ IYZ ³ff¸f ´fSX ¶f³fZ dþ»fûÔ, ´ffIYûÊ AüSX ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYf ³ff¸f ¶fQ»f IYSX ´fWX»fZ ·fe ÀfÔIYZ°f QZ ¨fbIYe WX` dIY CXÀfIYû Qd»f°f UûMX IYe IYûBÊ ´fSXUfWX ³fWXeÔ WX`Ü JbQ þf³fe IYZ ´fûÀMXSX ¸fZÔ CX³WXZÔ UdSXâ ³fZ°ff - Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ d»fJf ¦f¹ff WX`Ü ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°fû IYf ¨f»f³f ´fd›¸fe CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ WX` AüSX Ad¸f°f þf³fe ¸fZSXNX IYZ d³fUfÀfe WX`ÔÜ ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f ³ff¸f ÀfZ ¦f`SX Qd»f°f þfd°f¹fûÔ IYZ Àff±fÀff±f ´fd›¸fe CX´fi IYû Àff²f³fZ IYf ·fe ¹fWX ´fi¹ffÀf WXû ÀfIY°ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY ´fd›¸fe CX´fi ¸fZÔ Àf´ff A´fZÃffIYÈ°f IY¸fþûSX WX` þ¶fdIY ¶fÀf´ff ¸fþ¶fc°f WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ »fûIYÀf·ff ¨fb³ffU ¸fZÔ ·ffþ´ff U IYfh¦fiZÀf IYZ ¶fe¨f dIYÀfe ·fe Àf¸·ffdU°f ²ffd¸fÊIY ²fibUeIYSX¯f IYû SXûIY³fZ IYZ d»f¹fZ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ A´f³ff ¦f`SX Qd»f°f EþZ¯OXf ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZ¦feÜ Àf´ff IYe IYûdVfVf SXWXZ¦fe dIY Qd»f°f ¶f³ff¸f ¦f`SX Qd»f°f R`Y¢MXSX B°f³ff °fc»f ´fIYOÞX þf¹fZ dIY ÀfU¯fÊ AüSX d´fLOÞXûÔ IYf dWX³Qb°U IYf ³fVff CX°fSX þf¹fZ AüSX ¸ff¹ffU°fe IYZ ´fid°f ³fRYSX°f CXRYf³f ¸ffSXZÜ d´fL»fZ Àff»f 26 þb»ffBÊ IYû WXe »fJ³fDY ¸fZÔ ¸ff¹ffU°fe IYe ´fid°f¸ff IYf MXcMX³ff AüSX CXÀfe ÀfÔ¦fNX³f õfSXf 26 þb»ffBÊ IYû WXe dRYSX »fJ³fDY ¸fZÔ WXe Àf´ff IYZ Óf¯OXZ IYZ SXÔ¦f ¸fZÔ ¸fWXf´fÔ¨ff¹f°f IYf EZ»ff³f IYSX³ff dRYSX EIY ³f¹fZ ²fibUeIYSX¯f IYe °fSXRY BVffSXf IYSX SXWXf WX`Ü

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

31


CXØfSX ´fiQZVf

¸ff¹ff IYZ JüRY ¸fZÔ

SXf¸f d¸f»fZÔ¦fZ ³f ¸fbÀf»f¸ff³f

A¸f»fZ³Qb CX´ff²¹ff¹f

CX

ØfSX ´fiQZVf IYZ ¸fb£¹f¸f³Âfe AdJ»fZVf ¹ffQU AüSX CX³fIYZ ¸fedOX¹ff ¦fbøY IYfSXf¦ffSX ¸f³Âfe SXfþZ³Qi ¨fü²fSXe ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYû ´fMXf³fZ IYZ d»f¹fZ QfUÔ °fû Jc¶f ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ IY·fe dIYÀfe CX»fZ¸ff ÀfÔ¦fNX³f ÀfZ ÀfSXIYfSX IYZ ´fÃf ¸fZÔ ¶f¹ff³f dQ»fUf QZ°fZ WX`Ô °fû IY·fe IYbL A³¹f CX»fZ¸ffAûÔ AüSX ¸fü»fdU¹fûÔ ÀfZ ¸fedOX¹ff ¸fZÔ ¶f¹ff³f dQ»fUf QZ°fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f ¶fZWX°fSXe³f ¸fedOX¹ff ´fi¶f³²f³f IYZ ¶ffUþcQ ÀfedSX¹f»f ¶f¸f dUÀRYûMXûÔ IYZ IYd±f°f AfSXû´fe ¸fü»ff³ff Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe ´fbd»fÀf ÀIYfgMXÊ ¸fZÔ WX°¹ff ´fSX ÀfSXIYfSX A´f³fe LdU Àfb²ffSX ³fWXeÔ ´ff SXWXe WX` ¶fd»IY ÀfWXe A±fûÊÔ ¸fZÔ IYWXf þf¹fZ °fû ÀfSXIYfSX IYe LdU JSXf¶f WXû SXWXe WX` AüSX ÀfÔQZVf þf SXWXf WX` dIY ¸fb£¹f¸f³Âfe Qûd¿f¹fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IYZ d»f¹fZ ¶f¹ff³f¶ffþe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ WXf»ffÔdIY ÀfSXIYfSX IYe °fSXRY ÀfZ BÀf ¸fÀf»fZ ´fSX ¶fZWX°fSXe³f ¸fedOX¹ff ´fi¶fÔ²f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Jfd»fQ IYe WX°¹ff IYe J¶fSX Àf¸ff¨ffSX´fÂfûÔ ¸fZÔ ¸fbJ´fÈâ IYe J¶fSX ³f ¶f³f ÀfIYe AüSX CXÀfZ Àff²ffSX¯f ¸fÈ°¹fb IYWXIYSX WXe ´fi¨ffdSX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀfe °fSXWX Àfc¶fZ ¸fZÔ WXb¹fZ ÀfSXIYfSX dUSXû²fe ´fiQVfʳfûÔ ¸fZÔ ¶fWXb°f ¶fOÞXe °ffQQ ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe ·ff¦feQfSXe ·fe ¸fedOX¹ff IYe ÀfbdJʹfûÔ ÀfZ ¦ff¹f¶f SXWXe BÀfIYZ ¶ffUþcQ Àf´ff ÀfSXIYfSX IYZ ´fid°f ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ ¸fZÔ ¦fbÀÀff ¶fSXIYSXfSX WX`Ü Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ AüSX AdJ»fZVf ¹ffQU ÀfSXIYfSX IYf ¹fWX QfUf SXWXf WX` dIY UWX ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYe þ¶fSXQÀ°f dWX°fd¨fÔ°fIY WX`Ü ¹fWXfh °fIY dIY ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔWX ¹ffQU IYû ¸fb»»ff ¸fb»ff¹f¸f °fIY IYWXf þf°ff SXWXf WX`Ü ´fSX³°fb Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ IYZ CXØfSX´fiQZVf ¸fZÔ ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IYZ ¶ffQ ÀfZ, SXfª¹f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe ³ffIY IYZ ³fe¨fZ A¶f °fIY 27 Àff¸´fiQfd¹fIY QÔ¦fZ WXû ¨fbIYZ WX`ÔÜ A¦fSX Bʸff³fQfSXe ÀfZ ¸fü»ff³ff Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe WX°¹ff IYe Àfe¶feAfBÊ þfh¨f WXû ¦f¹fe °fû ³fSXZ³Qi ¸fûQe IYf ´fi¨ffSX IYSX³fZ Uf»fe CX´fi IYe ¸fb£¹f¸f³Âfe ¸ff¹ffU°fe IYZ JfÀf¸fJfÀf IYbIYÊ A¸fe³f dUIYi¸f dÀfÔWX AüSX ¶fÈþ»ff»f þ»Q WXe UÔþfSXf IYZ ³fÀfe¶f IYû ´fif~ WXû þf¹fZÔ¦fZÜ AüSX EZÀfZ AUÀfSX IYû Àf´ff IYû »f´fIY³ff ¨ffdWX¹fZ ±ff »fZdIY³f ÀU¹fÔ ¸fb£¹f¸f³Âfe AdJ»fZVf ¹ffQU B³f ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYZ ¶f¨ffU ¸fZÔ Af¦fZ Af¹fZ AüSX ¶f¹ff³f QZ ¶f`NXZ dIY Jfd»fQ IYe ¸fÈ°¹fb ¶fe¸ffSXe IYe UþWX ÀfZ WXbBÊ WX`Ü AdJ»fZVf IYZ BÀf ¶f¹ff³f ´fSX ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ AüSX ¶fZ¦fb³ffWXûÔ IYe dSXWXfBÊ IYZ d»f¹fZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWXZ dSXWXfBÊ ¸fÔ¨f Qû³fûÔ ³fZ ÀfUf»f CXNXfEÜ ·ffþ´ff ³fZ °fû ´fcLf dIY þ¶f ¸fb£¹f¸f³Âfe IYû ¸ff»fc¸f WX` dIY ¸fü°f ¶fe¸ffSXe ÀfZ WXbBÊ °f¶f Àfe¶feAfBÊ þfh¨f dIYÀfd»f¹fZ? þ¶fdIY dSXWXfBÊ ¸fÔ¨f IYZ ³fZ°ff ¸ff³fUfd²fIYfSX IYf¹fÊIY°ffÊ AüSX Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYZ ¶ffSXf¶fÔIYe ¸fZÔ Ad²fUöYf SX¯f²feSX dÀfÔWX Àfb¸f³f ³fZ Àf¸ffþUfQe ´ffMXeÊ AüSX ¸fb£¹f¸f³Âfe AdJ»fZVf ¹ffQU IYû IYNX§fSXZ ¸fZÔ JOÞXf IYSX°fZ WXb¹fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX Àff¸´fiQfd¹fIY °ffIY°fûÔ ÀfZ d¸f»fe·f¦f°f IYSXIYZ Jfd»fQ IYZ WX°¹ffSXûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY EIY °fSXRY °fû ³ff¸fþQ ERYAfBÊAfSX× QþÊ WXû³fZ IYZ ¶ffQ ·fe IYfd°f»f Ad²fIYfSXe ÀfSXIYfSX IYZ ÀfÔSXÃf¯f ¸fZÔ Jb»fZ

§fc¸f SXWXZ WX`Ô QcÀfSXe °fSXRY ÀfSXIYfSX Àfb¶fc°fûÔ IYû d¸fMXf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWXe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY þ¶f SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ Àfe¶feAfBÊ þfh¨f IYe dÀfRYfdSXVf IYSX Qe WX` °f¶f UWX dIYÀf Ad²fIYfSX ÀfZ d¶fÀfSXZ IYe þfh¨f IYSXf SXWXe WX` AüSX ¸fb£¹f¸f³Âfe dIYÀf Af²ffSX ´fSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX õfSXf Àf¸ff³ff³°fSX þfh¨f IYSXf¹fZ þf³fZ IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`Ô? CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY R`Yþf¶ffQ ¸fZÔ Ad²fUöYf Àf»fe¸f ´fSX IYfd°f»ff³ff WX¸f»ff AüSX SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYe CXQfÀfe³f°ff Àffd¶f°f IYSX°fe WX` dIY ¸fb£¹f¸f³Âfe ¹fc´fe IYû ¦fbþSXf°f ¶f³ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPÞX ¨fbIYZ WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX R`Yþf¶ffQ ¸fZÔ ¦fb¯OXBÊ IYSX°fZ WXb¹fZ Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYZ UIYe»f EOXUûIYZMX þ¸ff»f AWX¸fQ IYZ ÀfWX¹fû¦fe EOXUûIYZMX Àf»fe¸f AWX¸fQ ´fSX þf³f»fZUf WX¸f»ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ Ad²fUöYf VfIYe»fbSX SXWX¸ff³f, þ¸ff»f AWX¸fQ U ³fQe¸f AWX¸fQ IYZ ¨fZ¸¶fSXûÔ ¸fZÔ °fûOÞX-RYûOÞX IYe ¦f¹feÜ »fZdIY³f WX¸f»ffUSXûÔ IYZ dJ»ffRY IYûBÊ IYfSXÊUfBÊ ³fWXeÔ WXbBÊÜ ¶fd»IY AfSXû´f »f¦fZ dIY WX¸f»ffUSXûÔ ¸fZÔ Àf´ff ÀfZ þbOÞXZ »fû¦f ·fe Vffd¸f»f ±fZÜ B°f³ff WXe ³fWXeÔ Àf¸ff¨ffSX Af¹fZ dIY Àf´ff IYe R`Yþf¶ffQ BIYfBÊ ³fZ ¶ffIYf¹fQf ´fiÀ°ffU ´ffdSX°f IYSXIYZ Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYZ DY´fSX ÀfZ ¸fbIYQ¸fZ Ufd´fÀf d»f¹fZ þf³fZ IYf dUSXû²f dIY¹ffÜ dSXWXfBÊ ¸fÔ¨f ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff dIY Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYZ WX°¹ffSXûÔ IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe ¸ffÔ¦f IYZ d»f¹fZ ´fiQVfʳf IYSX³fZ Uf»fZ R`Yþf¶ffQ IYZ ¸fbdÀ»f¸f UIYe»fûÔ IYû ´feMXf þf°ff WX`, CX³fIYZ DY´fSX Àf´ff Àf¸fd±fÊ°f ¶ffSX EÀfûdVfEÀf³f IYZ »fû¦f SXfþQiûWX IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX³fZ IYe ¶ff°f IYSX°fZ WX`ÔÜ °fû UWXeÔ R`Yþf¶ffQ QÔ¦fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f ´fbd»fÀf Uf»fûÔ IYû ÀfSXIYfSX ¶fWXf»f IYSX SXWXe WX`Ü R`Yþf¶ffQ ¸fZÔ AfSXû´fe ¶f³ff¹fZ ¦f¹fZ Jfd»fQ, °ffdSXIY, ÀfªþfQbSXÊWX¸ff³f AüSX A£°fSX Uf³fe IYe þ¸ff³f°f IYf dUSXû²f IYSX³fZ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ AWX¸f ·fcd¸fIYf Àf´ff IYZ R`Yþf¶ffQ Ad²fUöYf ÀfÔ§f IYZ ³fZ°ff ¸fÔÀfcSX B»ffWXe IYe WX`Ü A¶f ÀfUf»f CXNX°ff WX` dIY ¢¹ff UfÀ°fU ¸fZÔ Àf´ff ÀfSXIYfSX QûWXSXf JZ»f JZ»f SXWXe WX` AüSX CXÀfIYZ BÀfe JZ»f ¸fZÔ Jfd»fQ IYe þf³f ¨f»fe ¦f¹fe? EZÀff ³fWXeÔ ·fe WXû ÀfIY°ff WX` »fZdIY³f ¸füþcQf WXf»ff°f BVffSXf EZÀff WXe IYSX SXWXZ WX`ÔÜ USX³ff ÀfUf»f CXNX

ÀfûVf»f ³fZMXUdIYÔʦf ÀffBMXÐÀf ´fSX Àfc¶fZ IYZ ¸fbdÀ»f¸f ³füþUf³fûÔ IYf SXû¿f ÀffRY QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ³ffSXZ »f¦f SXWXZ WX`Ô þû Jfd»fQ IYf WX°¹ffSXf WX` UWX ¸fb»ff¹f¸f IYf ´¹ffSXf WX`Ü

32

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


´fiQZVf ¸fZÔ ¹fdQ IYf³fc³f IYf SXfþ WXû°ff AüSX AdJ»fZVf ÀfSXIYfSX A´f³fZ ÀfÔU`²ffd³fIY Qfd¹f°UûÔ IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WXb¹fZ d³f¸fZ¿f IY¸feVf³f IYe dSX´fûMXÊ IYû Àf¸f¹f ÀfZ dU²ff³fÀf·ff IYZ ´fMX»f ´fSX E¢Vf³f MXZIYZ³f dSX´fûMXÊ IYZ Àff±f SXJ°fe °fû Jfd»fQ IYe ¸fü°f ³fWXeÔ WXû°feÜ A·fe ·fe ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ¸fü°f AüSX d¦fSXµ°ffSXe IYe Àfe¶feAfBÊ ÀfZ dUUZ¨f³ff ³fWXeÔ VfbøY IYSXf¹fe WX`Ü ´fiQZVf ¸fZÔ IYf³fc³f IYf SXfþ WXe dUIYfÀf AüSX »fûIY°f³Âf IYe ¦ffSX³MXe IYSX ÀfIY°ff WX`Ü AfBÊ´feERY ³fZ°ff AdJ»fZ³Qi ´fi°ff´f dÀfÔWX

SXWXZ WX`Ô dIY Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ AüSX °ffdSXIY IYfÀf¸fe IYe d¦fSXµ°ffSXe IYû RYþeÊ ¶f°ff³fZ Uf»fe þdÀMXÀf AfSXOXe d³f¸fZVf Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ IYû ÀfSXIYfSX ³fZ ÀffUÊþd³fIY ¢¹fûÔ ³fWXeÔ dIY¹ff þd¶f CXÀfIYZ ´ffÀf ¹fWX dSX´fûMXÊ d´fL»fZ U¿fÊ A¦fÀ°f ÀfZ ±fe AüSX A¶f þ¶f CXÀf³fZ ¸fbIYQ¸ff Ufd´fÀf »fZ³fZ IYZ d»f¹fZ AQf»f°f ¸fZÔ AfUZQ³f ·fe dIY¹ff °f¶f ·fe dSX´fûMXÊ IYû ÀffUÊþd³fIY ³f dIY¹ff þf³ff ÀfSXIYfSX ´fSX ÀfUfd»f¹ff d³fVff³f °fû »f¦ff°ff WXe WX`Ü QSXAÀf»f BÀfIYZ ´feLZ þû AÀf»f IYfSX¯f Àf¸fÓf ¸fZÔ Af SXWXf WX` UWX ¹fWX WX` dIY d³f¸fZ¿f Af¹fû¦f IYe dSX´fûMXÊ ÀffUÊþd³fIY WXû°fZ WXe Jfd»fQ AüSX °ffdSXIY IYe RYþeÊ d¦fSXµ°ffSXe IYSX³fZ Uf»fZ ¸ff¹ffU°fe IYZ JfÀf¸fJfÀf IYBÊ ¶fOÞXZ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe dþ³f¸fZÔ ´fcUÊ OXeþe´fe dUIiY¸f dÀfÔWX Àf¸fZ°f ¶fÈþ»ff»f, Ad¸f°ff·f ¹fVf, ¸f³fûþ IYb¸ffSX Óff, EÀf Af³fÔQ U d¨fSXÔþeU ³ff±f dÀf³WXf Vffd¸f»f WX`Ô, ¶fbSXe °fSXWX RÔYÀf ¦f¹fZ WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY d¦fSXµ°ffSXe °fû ÓfcNXe ±fe ¹fWX °fû ÀfWXe WX` »fZdIY³f þû dUÀRYûMXIY Àff¸f¦fie d¦fSXµ°ffSXe IYZ UöY dQJfBÊ ¦fBÊ UWX ´fbd»fÀf IYZ ´ffÀf IYWXfh ÀfZ AfBÊ, ¹fWX ÀfUf»f CXNX SXWXf WX`Ü þfdWXSX WX` BÀfe ÀfUf»f ´fSX Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYû d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ Uf»fZ ´fbd»fÀf IY¸feÊ RÔYÀf þf¹fZÔ¦fZÜ AüSX ´fbSXf³fZ Bd°fWXfÀf IYû QZJIYSX »f¦f°ff WXe WX` dIY Àf´ff ÀfSXIYfSX ¸ff¹ffU°fe IYZ dJ»ffRY °fû ¶f¹ff³f¶ffþe Jc¶f IYSX°fe WX` CX³fIYZ ¶f³ff¹fZ ´ffIYûÊÔ IYû ¸f`dSXþ WXû¸f ·fe ¶f³ff³fZ IYû °f`¹ffSX SXWX°fe WX` »fZdIY³f CX³fIYZ ¨fWXZ°fZ dIYÀfe ·fe ARYÀfSX ´fSX WXf±f OXf»f³fZ ÀfZ §f¶fSXf°fe WX`Ü BÀfe °fSXWX 14 ASX¶f ÀfZ ·fe ª¹ffQf IYZ À¸ffSXIY §fûMXf»fZ, dþÀf¸fZÔ d¸fþf´fÊbSX ¸fZÔ AU`²f J³f³f ´fi¸ffd¯f°f WXbAf, CXÀf¸fZÔ »fûIYf¹fböY õfSXf dQ³ffÔIY 20 ¸fBÊ 2013 IYû IYe ¦f¹fe ÀfÔÀ°fbd°f¹fûÔ ´fiIYSX¯f IYe dUUZ¨f³ff L: ¸ffWX ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ ¹ff dUVfZ¿f þfÔ¨f Q»f ÀfZ IYSXf³fZ IYû Afþ °fIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ ÀUeIYfSX ³fWXeÔ dIY¹ff AüSX ³f WXe BÀf §fûMXf»fZ ¸fZÔ Vffd¸f»f Àf¸¶fÔd²f°f ¸f³Âfe Àf¸fZ°f

CXØfSX ´fiQZVf Àf·fe »fû¦fûÔ IYZ dUøYð ERYAfBÊAfSX QþÊ IYSXf¹feÜ ´fcUÊ ¸fZÔ ·fe Àf´ff IYf EZÀff SXU`¹ff SXWXf WX`Ü þ¶f ÀMXZMX ¦fZÀMX WXfCXÀf IYf¯OX WXbAf ±ff dþÀf¸fZÔ ¸ff¹ffU°fe ´fSX WX¸f»ff dIY¹ff ¦f¹ff ±ff CXÀfIYZ ¶ffQ ¸ff¹ffU°fe ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ ´fSX Qû ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ ¶fbAf dÀfÔWX AüSX IYV¸feSXf dÀfÔWX ³fZ ÀffUÊþd³fIY øY´f ÀfZ Àf´ff IYZ IYBÊ ¶fOÞXZ ³fZ°ffAûÔ IYZ Àff±f ¶fQÀfb»fcIYe IYe ±fe AüSX ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY Àf´ff IYZ IYBÊ ¶ffWXb¶fd»f¹fûÔ IYe ³ffIY ¸ff¹ffU°fe IYZ QSXUfþZ ´fSX SX¦fOÞXUfBÊ ±fe »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ þ¶f Àf´ff ÀfSXIYfSX ¶f³fe °fû CXÀf³fZ CX³WXeÔ ¶fbAf dÀfÔWX IYû ´fiQZVf IYf ³f IYZU»f OXeþe´fe ¶f³ff¹ff ¶fd»IY ¶fbAf dÀfÔWX IYZ Àf¸f±fʳf ¸fZÔ ¨fb³ffU Af¹fû¦f ÀfZ ·fe þ¸fIYSX »fûWXf d»f¹ffÜ Àf¸fÓff ¹fWX þf°ff WX` dIY Àf´ff ³fZ°fÈ°U IYZ dQ¸ff¦f ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f §fSX IYSX ¦fBÊ WX` dIY ARYÀfSXûÔ ÀfZ ¶f³ff IYSX

¨f»fû ¢¹fûÔdIY IY»f ÀfØff ¸fZÔ ³f SXWXZÔ °fû ¹fWX ARYÀfSX IYf¸f ¸fZÔ AfEÔ¦fZÜ ¶fÀf BÀfe IY¸fþûSXe IYf »ff·f ARYÀfSXVffWXe CXNXf SXWXe WX` AüSX ¸fb£¹f¸f³Âfe ARYÀfSXûÔ IYZ SX¶fSX ÀMXf¸´f ¶f³f IYSX SXWX ¦f¹fZ WX`ÔÜ »fZdIY³f dþÀf °fSXWX ÀfZ Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ WX°¹ffIYf¯OX ´fSX AdJ»fZVf ¹ffQU IYf þû ÷YJ Àff¸f³fZ Af¹ff WX` UWX 2014 ¸fZÔ CX³fIYZ AüSX CX³fIYe ´ffMXeÊ IYZ d»f¹fZ ¶fWXb°f ³fbIYÀff³fQZWX Àffd¶f°f WXû¦ffÜ ·ffþ´ff IYe ¶fe MXe¸f ¶f³f³fZ IYZ ´fi¹ffÀf AüSX ¸ff¹ff IYZ JüRY ¸fZÔ SXf¸f d¸f»fZ ³f ¸fbÀf»f¸ff³f WXû þf¹fZ¦ffÜ ÀfûVf»f ³fZMXUdIYÔʦf ÀffBMXÐÀf ´fSX Àfc¶fZ IYZ ¸fbdÀ»f¸f ³füþUf³fûÔ IYf SXû¿f ÀffRY QZJf þf ÀfIY°ff WX`Ü ³ffSXZ »f¦f SXWXZ WX`Ô þû Jfd»fQ IYf WX°¹ffSXf WX` UWX ¸fb»ff¹f¸f IYf ´¹ffSXf WX`Ü A¦fSX ÀfSXIYfSX IYf ¹fWXe SXU`¹ff SXWXf °fû Àf´ff IYZ d»f¹fZ 2014 ¶fWXb°f ¸fbdVIY»fûÔ ·fSXf WXû¦ffÜ

Jfd»fQ IYe WX°¹ff IYZ Àfb¶fc°fûÔ IYû ³fá IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ VfbøY? »fJ³fDYÜ Af°fÔIYUfQ IYZ ³ff¸f ´fSX RYþeÊ ¶fSXf¸fQ¦fe IYZ Af²ffSX ´fSX þZ»f ¸fZÔ d³f÷Yð Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe ³¹ffd¹fIY Ad·fSXÃff ¸fZÔ WX°¹ff WXû þf³fZ IYZ ¶ffQ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ´fSX Qû¿fe ´fbd»fÀf Ad²fIYfSX¹fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IYZ AfSXû´f »f¦ff°ffSX »f¦f SXWXZ WX`ÔÜ ÀU¹fÔ ¸fb£¹f¸f³Âfe IYf ¶f¹ff³f ·fe ÀfUf»fûÔ IYZ §fZSXZ ¸fZÔ Af ¨fbIYf WX`Ü »fJ³fDY IYfSXf¦ffSX A²feÃfIY Qd²fSXf¸f ¸fü¹ffÊ IYZ EIY °ffþf ´fÂf ´fSX Jfd»fQ IYZ Ad²fUöYf AüSX ¸ff³fUfd²fIYfSX IYf¹fÊIY°ffAûÊÔ ³fZ AfSXû´f »f¦ff¹ff WX` dIY ÀfSXIYfSX Àf¶fc°fûÔ IYû ³fá IYSX³fZ IYf IYf¹fÊ IYSX SXWXe WX`Ü QSXAÀf»f »fJ³fDY þZ»f A²feÃfIY, R`Yþf¶ffQ þZ»f IYZ A²feÃfIY U OXeAfBÊþe IYfSXf¦ffSX VfSXQ IYb»fßfZâ ³fZ Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe WX°¹ff IYZ °fbSX³°f ¶ffQ ¸fedOX¹ff IYû ¶f°ff¹ff ±ff dIY UWX ¶fe¸ffSX ³fWXeÔ ±ff dIY³°fb A¶f »fJ³fDY IYfSXf¦ffSX A²feÃfIY Qd²fSXf¸f ¸fü¹ffÊ ³fZ Àff°f þc³f IYû ´fÂf ÀfÔ£¹ff 7626 d»fJ IYSX ÀfÔVf¹f IYe dÀ±fd°f ´f`Qf IYSX³fe VfbøY IYSX Qe WX`Ü ¶f°ff¹ff þf°ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ IYfSXf¦ffSX ´fiVffÀf³f IYû d»fJf WX` dIY þZ»f IYZ OXfg. ´fiQe´f d¶fþ»ff³fe ³fZ 18 ¸fBÊ 2013 IYû Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYû QUf Qe ±fe AüSX OXfg¢MXSXe dSX´fûMXÊ IYZ A³fbÀffSX Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYû »fZµMX ÀffBOX ¨fZÀMX ´fZ³f ±ffÜ BÀf ´fÂf IYû þ³f°ff ¸fZÔ ÀfÔVf¹f R`Y»ff³fZ IYZ d»f¹f×Z SXfþ²ff³fe »fJ³fDY IYZ EIY Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ¸fZÔ ´fi¸fbJ°ff IYZ Àff±f ´fiIYfdVf°f ·fe IYSXf¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀf AJ¶ffSX ´fSX ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe¹fûÔ IYû ¶f¨ff³fZ IYZ d»f¹fZ IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ °f±¹fûÔ ¸fZÔ °fûOÞX-¸fSXûOÞX IYSX Àf¸ff¨ffSX ´fiIYfdVf°f IYSX³fZ IYZ AfSXû´f »f¦f°fZ SXWXZ WX`ÔÜ Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYZ Ad²fUöYf AüSX ¸ff³fUfd²fIYfSX IYf¹fÊIY°ffÊ SX¯f²feSX dÀfÔWX Àfb¸f³f ³fZ ÀfUf»f dIY¹ff dIY ¹fdQ Jfd»fQ ¸fbþfdWXQ IYe °f¶fe¹f°f JSXf¶f ±fe °fû 300 dIY»fû¸feMXSX IYe ¹ffÂff IYSX³fZ IYe A³fb¸fd°f þZ»f ´fiVffÀf³f ³fZ IY`ÀfZ QeÜ AüSX þZ»f IYZ OXfg¢MXSX ¨fZÀMX ´fZ³f IYe QUf QZIYSX WXe ¢¹fûÔ SXWX ¦f¹fZ Jfd»fQ IYû ´feþeAfBÊ ¹ff dþ»ff d¨fdIY°Àff»f¹f ¸fZÔ ¢¹fûÔ SXZRYSX ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¶ffSXf¶fÔIYe ´fbd»fÀf ³fZ ÀffùfûÔ IYû ³fá IYSX³fZ IYZ d»f¹fZ ³¹ff¹ff»f¹f IYe A³fb¸fd°f »fZIYSX dUÀfSXf IYû þfh¨f IYSX³fZ IYZ d»f¹fZ ·fZþ dQ¹ff þ¶fdIY CXØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX CXöY UfQ IYe dUUZ¨f³ff Àfe¶feAfBÊ õfSXf IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff IYSX ¨fbIYe WX`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWXf ¹fWX Àffd¶f°f WXû°ff WX` dIY ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ ¶f¨ff³fZ IYZ d»f¹fZ °f±¹fûÔ ÀfZ LZOÞXLfOÞX IYe þf SXWXe WX`Ü

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

33


Àff¸fd¹fIY

µ»ff´f SXWXe 11 ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff 11 UeÔ ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff AUd²f ¸fZÔ ·f»fZ WXe QZVf IYf dUIYfÀf AfNX RYeÀfQ ÀfZ Ad²fIY IYe SXµ°ffSX ÀfZ WXbAf, »fZdIY³f BÀf QüSXf³f SXûþ¦ffSX ¸fZÔ UÈdð ³fWXeÔ WXbBÊÜ QZVf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYZ AUÀfSX IYe dÀ±fd°f þÀf IYe °fÀf ¶f³fe WXbBÊ WX` ÀffRY WX` dIY ·f»fZ WXe dUIYfÀf QSX AfNX RYeÀfQ ÀfZ Ad²fIY SXWXe WXû ´fSX QZVf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYZ Àf¸fbd¨f°f AUÀfSX ´f`Qf ³fWXeÔ dIYE ¦fEÜ BÀfÀfZ Af³fZ Uf»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ ·fe ¹fbUfAûÔ IYû ³füIYSXe ´ff³fZ IYZ d»fE þïûþWXQ IYSX³fe ´fOÞXZ¦feÜ

³fe»f¸f Vfb¢»ff

SXf

¿MÑXe¹f Àf`¸´f»f ÀfUZÊ ÀfÔ¦fNX³f IYZ 66 UZÔ ÀfUZÊÃf¯f IYZ ¸fb°ffd¶fIY ´fWX»fZ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ A¶f Ad²fIY ¹fbUf AüSX ¶f¨¨fZ ÀIYc»f ´fPÞ³fZZ þf°fZ WX`Ô, BÀfd»fE dRY»fWXf»f QZVf ¸fZÔ ¨ffSX IYSXûOÞX »fû¦f ¶fZSXûþ¦ffSX WX`Ô UWXeÔAf³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ B³fIYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ BþfRYf WXe WXû¦ffÜ ¹fdQ QZVf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYZ AUÀfSX ¶fPÞXZ ·fe WXû °fû CXÀf °fZþe ÀfZ ³fWXeÔdþÀf °fZþe ÀfZ ¶fZSXûþ¦ffSX ¶fPÞXZ WX`ÔÜ A¦fSX SXûþ¦ffSX IYZ AUÀfSX BÀfe °fSXWX IY¸f WXû°fZ SXWXZ °fû ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYe BÀfÀfZ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ·fe QZJ³fZ IYû d¸f»f ÀfIY°fe WX`Ü 11UeÔ ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ´ffÔ¨f IYSXûOÞX SXûþ¦ffSX ÀfÈþ³f IYSX³fZ IYf »fùf SXJf ±ff, »fZdIY³f BÀf QüSXf³f dÀfRYÊ 10 »ffJ ³füIYdSX¹fûÔ IYf ÀfÈþ³f WXû ´ff¹ffÜ A¦fSX SXfª¹f UfSX QZJf þfE °fû SXûþ¦ffSX QZ³fZ ¸fZÔ °fd¸f»f³ffOXb Af¦fZ SXWXfÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ CXÀfIYe 15.4 ´fid°fVf°f dWXÀÀfZQfSXe SXWXeÜ CXÀfIYZ ¶ffQ ¸fWXfSXf¿MÑX (13.4 ´fid°fVf°f), AfÔ²fi ´fiQZVf (10.3 ´fid°fVf°f) °f±ff ¦fbþSXf°f (10.1 ´fid°fVf°f) IYf À±ff³f SXWXfÜ A¶f 12UeÔ ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ SXûþ¦ffSX IYZ LWX IYSXûOÞX AUÀfSX ´f`Qf IYSX³fZ þ`Àff AÀf¸·fU ÀfSXeJf »fùf SXJf WX`Ü BÀfIYZ þdSXE

34

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

¶fZSXûþ¦ffSXe QcSX IYSX³fZ IYe AfVff ½¹föY IYe þf SXWXe WX`Ü ´fSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞX°fe ¹fbUf Af¶ffQe IYe ³füIYSXe IYe Af´fcd°fÊ °f·fe WXû ´ffE¦fe þ¶f ÀfSXIYfSX AÀfÔ¦fdNX°f ÃfZÂf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYe ¦fb¯fUØff ¶fPÞXf³fZ ´fSX ·fe IYf¸f IYSXZ¦fe þWXfÔ dRY»fWXf»f 92 RYeÀfQ ßfd¸fIY IYf¸f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ d´fL»fZ dQ³fûÔ dQ»»fe ¸fZÔ 12UeÔ ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff IYû AÔd°f¸f øY´f QZ³fZ IYZ d»fE SXf¿MÑXe¹f dUIYfÀf ´fdSX¿fQ IYe ¶f`NXIY WXbBÊ, CXÀf¸fZÔ dUIYfÀf IYe SX¯f³fed°f ¦fü¯f SXWXe AüSX QZVf IYZ °f¸ff¸f Àfc¶fZ IYZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe Af¦ff¸fe ¨fb³ffU IYû QZJ°fZ WXbE A´f³fe ÃfZÂfe¹f SXfþ³fed°f ÀfZ IYZÔQi ÀfSXIYfSX IYe 12UeÔ ¹fûþ³ff IYe øY´fSXZJf IYû ²fSXfVff¹fe IYSX dQ¹ffÜ ¹fWX ¶ff°f AüSX WX` dIY 12UeÔ ¹fûþ³ff IYf ´fiføY´f AÔd°f¸f øY´f ÀfZ ´ffdSX°f WXû ¦f¹ff, »fZdIY³f QZVf IYZ dIYÀfe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ BÀf ¹fûþ³ff IYû ÀfSXfWX³fZ ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´fe ³fWXeÔ dQJfBÊÜ ÀfÔ·fU WX` dIY dUIYfÀf IYe BÀf SX¯f³fed°f ¸fZÔ Af¦fZ IYe SXfþ³fed°f ·fe Lb´fe WXû, »fZdIY³f BÀf ¹fûþ³ff ¸fZÔ d¶fWXfSX DY´fSX IYZ CX³f 6 SXfª¹fûÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû ¦f¹ff WX`, dþÀfIYZ d»fE ¹fûþ³ff ¸fZÔ ·ffSXe ·fSXIY¸f SXfdVf Qe ¦fBÊ WX`Ü 3716384 IYSXûOÞX IYe BÀf ´fÔ¨fU¿feʹf ¹fûþ³ff ¸fZÔ d¶fWXfSX IYZ d»fE 228452 IYSXûOÞX, AfÔ²fi ´fiQZVf IYZ d»fE 342842 IYSXûOÞX, CXØfSX ´fiQZVf IYZ d»fE 326954 IYSXûOÞX, ¸fWXfSXfá IYZ d»fE 275000

IYSXûOÞX, ¦fbþSXf°f IYZ d»fE 2836223 IYSXûOÞX AüSX IY³ffÊMXIY IYZ d»fE 255250 IYSXûOÞX IYe SXfdVf °f¹f IYe ¦fBÊ WX`Ü þfdWXSX WX` ¹fZ SXfdVf dUIYfÀf IYZ ³ff¸f ´fSX Qe ¦fBÊ WX`Ü ÃfZÂfe¹f dU¿f¸f°ff IYû IY¸f IYSX³fZ IYZ ³ff¸f ´fSX Qe ¦fBÊ WX`, »fZdIY³f ¹fWX ·fe CX°f³ff WXe Àf°¹f WX` dIY ¦fbþSXf°f IYû LûOXIYSX B³f 6 SXfª¹fûÔ IYû Qe ¦fBÊ SXfdVf IYZ ´feLZ SXfþ³fed°f ·fe WX`Ü Af¦fZ BÀf SXfdVf IYû »fZIYSX SXfþ³fed°f IYZ ¢¹ff Àf¸feIYSX¯f ¶f³f°fZ WX`Ô, BÀfZ QZJ³ff WXû¦ffÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfÔWX IYWX ¦fE WXÔ` dIY 12 UeÔ ¹fûþ³ff QZVf IYe Afd±fÊIY dUIYfÀf IYZ SXfWX ¸fZÔ ¸fe»f IYf ´f°±fSX Àffd¶f°f WXû¦ffÜ BÀf dUIYfÀf ¸fZÔ Àf¸ffþ IYZ WXSX »fû¦f Vffd¸f»f WXûÔ¦fZ AüSX QZVf EIY ¸fbIYf¸f WXfdÀf»f IYSXZ¦ffÜ ¶fZVfIY, 8 RYeÀfQe dUIYfÀf IYe QSX IYe ¶ff°f IYû »fZIYSX SXfþ³fed°fIY À°fSX ´fSX IYBÊ ÀfUf»f CXNXfE þf SXWXZ WX`Ô, »fZdIY³f dUSXû²f IYe ¶ff°f ¨ffWXZ þû ·fe WXû, A¦fSX ¹fûþ³ffEÔ ·fiáf¨ffSX IYe ·fZMX ³fWXeÔ ¨fPÞXe AüSX ¦»fû¶f»f À°fSX ´fSX Àf¶f IYbL NXeIY NXfIY SXWXf, °fû ÀfÔ·fU WX` dIY ÀfSXIYfSX IYf dUIYfÀf »fùf ´fcSXf WXû þfEÜ BÀf dUIYfÀf »fùf IYZ Àff±f þû Àf¶fÀfZ ¶fOÞXe ¶ff°f WX` UWX WX` ¹fbUfAûÔ IYZ d»fE SXûþ¦ffSX IYfÜ ÀfSXIYfSX SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe ¶ff°f °fû IYSX SXWXe WX`,


Àff¸fd¹fIY »fZdIY³f dþÀf ¦fd°f ÀfZ d´fL»fZ ´ffÔ¨f U¿fûÊÔ ¸fZÔ ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ¸fZÔ IY¸fe AfBÊ WX`, CXÀfZ QZJ°fZ WXbE IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYf ÀfÔIYMX ÀfSXIYfSX AüSX SXfþ³fed°f IYZ d»fE IYBÊ J°fSXZ ´f`Qf IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ QZVf IYf ¹fbUfAûÔ IYû A¶f ª¹ffQf dQ³fûÔ °fIY L»ff ³fWXeÔ þf ÀfIY°ffÜ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ßf¸f ÀfÔ¦fNX³f (AfBE»fAû) Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ SXûþ¦ffSX ÀfÔIYMX ´f`Qf WXû³fZ IYe ¨fZ°ffU³fe Qe WX` dþÀfIYf AÀfSX ·ffSX°f ´fSX ·fe ´fOÞXZ¦ffÜ CXÀfIYf IYWX³ff WX` dIY ¦»fû¶f»f Afd±fÊIY ¸fÔQe IYZ ¶ffQ IYBÊ QZVf Afd±fÊIY dUIYfÀf IYe ´fMXSXe ´fSX °fû »füMX AfE, ¸f¦fSX ³füIYdSX¹fûÔ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ IYûBÊ ·fe Àfb²ffSX ³fWXeÔ Af¹ff WX`Ü AfBE»fAû ³fZ 'U»OXÊ AfgRY UIYÊ dSX´fûMXÊ 2012 ¶fZMXSX þfg¶Àf RYfgSX A ¶fZMXSX BIYû³ffg¸feÓ dSX´fûMXÊ ¸fZÔ BÀf dÀ±fd°f IYû d¨fÔ°ffþ³fIY ¶f°ff¹ff WX`, Àff±f WXe IYWXf WX` dIY d³fIYMX ·fdU¿¹f ¸fZÔ BÀf¸fZÔ Àfb²ffSX IYZ IYûBÊ ÀfÔIYZ°f ·fe ³fWXeÔ WX`ÔÜ SXûþ¦ffSX ÀfZ þbOÞXe IYÔ´fd³f¹fûÔ IYf IYWX³ff WX` dIY IYf´fûSXÊZMX §fSXf³fûÔ ³fZ ·ffSXe LÔMX³fe IYe WX` AüSX ¹fWXe ³fWXeÔ ¶fd»IY IYfd¸fÊIYûÔ ÀfZ BÀ°feRZY »fZIYSX A´f³fe ¸f³f¸fþeÊ IYe Vf°fûÊÔ ´fSX SXûþ¦ffSX IYf AUÀfSX dQ¹ff WX`Ü ´fWX»fZ AfVff IYe þf SXWXe ±fe dIY Afd±fÊIY ¸fÔQe IYe Uf´fÀfe IYZ ¶ffQ SXûþ¦ffSX IYZ AUÀfSXûÔ IYf ÀfÈþ³f WXû¦ff, »fZdIY³f BÀf QüSXf³f dþ³fWXûÔ³fZ A´f³ff SXûþ¦ffSX ¦fÔUf¹ff WX`, CX³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIYfÔVf ÀfOÞXIY ´fSX WX`Ô AüSX dþ³fIYû SXûþ¦ffSX d¸f»ff ·fe WX` °fû CX³fIYû Af²fZ ÀfZ ·fe IY¸f UZ°f³f ¹ff ´f`IYZþ ´fSX IYf¸f IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü AfIYOÞXûÔ IYe ¸ff³fZÔ °fû 2008-2009 °fIY ¨f»fe ·f¹ff³fIY ¸fÔQe IYZ QüSXf³f ³füIYSXe ¦fÔUf³fZ Uf»fZ IYSXe¶f ´ffÔ¨f IYSXûOÞX »fû¦f A¶f ·fe ¶fZSXûþ¦ffSX WX`ÔÜ IYBÊ ¶fOÞXe IYÔ´fd³f¹ffÔ A¶f A´f³fZ ¹fWXfÔ Àfe²fZ SXûþ¦ffSX ³f QZIYSX ¶fd»IY SXûþ¦ffSX IYÔ´fd³f¹fûÔ IYZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ WXe SXûþ¦ffSX QZ SXWXe WX`Ô, dþÀfZ ±fOXÊ ´ffMXeÊ SXûþ¦ffSX IYWXf þf°ff WX`Ü ·ffSX°fe¹f ´fi¶fÔ²f ÀfÔÀ±ff³fûÔ AüSX °fIY³feIYe ÀfÔÀ±ff³fûÔ ÀfZ Àfe²fZ ¨f¹f³f IYZ AfÔIYOÞXûÔ ¸fZÔ ·fe d¦fSXfUMX ¶f³fe WXbBÊ WX`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ ´fi¶fÔ²f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ÀfZ Af³fZ Uf»fZ CX¸¸feQUfSXûÔ IYe ¦fb¯fUØff IYf À°fSX ¶fWXb°f d³f¸³f ´ff¹ff þf SXWXf WX`, dþ³fIYû SXûþ¦ffSX QZIYSX IYÔ´fd³f¹ffÔ §ffMXZ IYf þûdJ¸f CXNXf³fZ IYf °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`ÔÜ IYBÊ ¶fOÞXe IYÔ´fd³f¹fûÔ IYf ¸fÔQe IYZ QüSX ¸fZÔ ´fWX»fZ WXe ¶fOÞXf ³fbIYÀff³f WXbAf WX` AüSX BÀf IYfSX¯f ·fe ³fbIYÀff³f WXbAf WX` dIY CXÀfIYZ IYfd¸fÊIY IYÔ´f³fe IYû AfVffþ³fIY ´fdSX¯ff¸f QZ³fZ ¸fZÔ dURY»f SXWXZÜ IY`Ô´fÀf ÀfZ Àfe²fZ SXûþ¦ffSX IYe ¦ffSXÔMXe QZ³fZ Uf»fZ A³fZIY ÀfÔÀ±ff³f ÓfcNXZ AfÔIYOÞXZ ´fZVfIYSX A´f³fZ ¹fWXfÔ ßfZâ ´fidVfÃf¯f IYf ·fi¸f ¶f³ffE SXJ³fZ ¸fZÔ þøYSX ÀfRY»f WX`Ô, ¸f¦fSX UfÀ°fdUIY°ff ¹fZ WX` dIY ·ffSXe ²f³fSXfdVf J¨fÊ IYSX³fZ Uf»fZ ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû SXûþ¦ffSX d¸f»f³fZ ¹ff IYÔ´f³fe ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYZ ¨f»f°fZ SXWX³fZ

IYe IYûBÊ ¦ffSXÔMXe ³fWXeÔ WX`Ü WXf»ff°f ¹fZ WX`Ô dIY ´fi¶fÔ²f ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ A´f³ff dOX´»fû¸ff ¹ff dOX¦fie »fZ ¨fbIYZ ¶fWXb°f ÀfZ A·¹f±feÊ ¶fWXb°f IY¸f ´f`IYZþ ´fSX ¶ff¶fc þ`Àfe ³füIYSXe IYSX³fZ ´fSX ¸fþ¶fcSX WX`ÔÜ EIY dSX´fûMXÊ IYZ ¸fb°ffd¶fIY dUV½f IYZ °f¸ff¸f QZVfûÔ IYe ÀfSXIYfSXûÔ ³fZ IYNXûSX dUØfe¹f ³fed°f A´f³ffBÊ WX`, BÀf IYfSX¯f ·fe Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ ¶fZSXûþ¦ffSXe ¶fPÞX SXWXe WX`Ü dÀ±fd°f B°f³fe ¶fbSXe WX` dIY ³füIYSXe °f»ffVf³fZ Uf»fZ A´f³ff Af°¸fdUV½ffÀf Jû SXWXZ WX`ÔÜ dUIYdÀf°f QZVfûÔ ¸fZÔ EZÀfZ WXf»ff°f °fû IYbL ª¹ffQf WXe WXfUe WX`Ô, Af¦fZ ¨f»fIYSX ¹fZ Àff¸ffdþIY AdÀ±fSX°ff IYf EIY ¶fOÞXf IYfSX¯f Àffd¶f°f WXû ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ·fe ÀfSXIYfSXe ³füIYdSX¹fûÔ EUÔ d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ AfSXÃf¯f IYZ Q¶ffU ÀfZ ·fe SXûþ¦ffSX IYÔ´fd³f¹ffÔ ´fSXZVff³f WX`ÔÜ ·ffSX°f IYZ ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf ¸fZÔ CX¨¨f ´fidVfdÃf°f A·¹fd±fʹfûÔ IYe IYûBÊ ´fcL ³fWXeÔ WX` AüSX d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ CX³fIYû CX°f³ff ´f`Àff ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX` þûdIY ´fid°f·ffAûÔ IYû IYbÔNXf¦fiÀ°f IYSX SXWXf WX`Ü ¹fZ dÀ±fd°f Àff¸ffdþIY U`¸f³fÀ¹f°ff IYf ·fe øY´f »fZ°fe þf SXWXe WX`Ü WXf»f dRY»fWXf»f IYBÊ SXfª¹f ÀfSXIYfSXZ ¶fZSXþû¦ffSXûÔ IYû ¶fZSXûþ¦ffSXe ·fØff AüSX IYBÊ QcÀfSXe ÀfbdU²fû QZ SXWXe WX`Ô dþÀfÀfZ Uû ³füIYSXe IYe ¸ffÔ¦f ³f IYSX ÀfIYZZÔÜ SXûþ¦ffSX Qµ°fSXûÔ IYZ Àff¸f³fZ »f¦ff°ffSX ¶fPÞX°fe IY°ffSXûÔ IYf IYûBÊ d³fdWX°ff±fÊ d³fIYf»ff þfE °fû ÀffRY dQJ³fZ »f¦ff WX` dIY SXûþ¦ffSX, ¶fZSXûþ¦ffSXe ·fØff, IYÔ´¹fcMXSX AüSX MXZ¶f»fZMX QZ³fZ IYe dÀf¹ffÀfe Q»fûÔ IYe §fû¿f¯ff ³fZ ³füþUf³fûÔ IYe CX¸¸feQûÔ IYû ´fÔJ »f¦ff dQE WX`ÔÜ ´fSX ¹fZ ¶fZSXûþ¦ffSXe IYe Àf¸fÀ¹ff IYf WX»f ³fWXeÔ WX` ¢¹fûÔdIY ÀfSXIYfSX B°f³fZ ÀffSXZ ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYû ³füIYSXe QZ ³fWXeÔÀfIY°fe WX`Ô AüSX

·ffSX°f IYZ ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf ¸fZÔ CX¨¨f ´fidVfdÃf°f A·¹fd±fʹfûÔ IYe IYûBÊ ´fcL ³fWXeÔ WX` AüSX IYf´fûSXÊZMX A¶f d³fþe ÃfZÂf ¸fZÔ CX³fIYû CXÀf dÀ±fd°f ¸fZÔ CX°f³ff ´f`Àff ³fWXeÔ d¸f»f ³fWXeÔ WX` dIY Uû SXûþ¦ffSXûÔ IYf SXWXf WX` þûdIY ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf ´fid°f·ffAûÔ IYû ÀfÈþ³f IYSX ÀfIYZ ¹ff A´f³fZ IYfd¸fÊIYûÔ IYû IYbÔNXf¦fiÀ°f IYSX SXWXf ¶fOÞXf UZ°f³f ´f`IYZþ QZ WX`Ü ÀfIYZÜ IYf´fûSXÊZMX IYûBÊ ÓfÔÓfMX ¸fû»f »fZ³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ff WX`Ü Àff±f WXe ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf ¸fZÔ dSXV½f°f IYf ¨f»f³f A´f³fZ ¨fSX¸f IYe AûSX ¶fPÞX SXWXf WX`, dþÀfÀfZ ´fid°f·ffEÔ AUÀfSX ³fWXeÔ ´ff SXWXe WX`Ô, ¹ff °fû Uû QZVf LûOXIYSX ·ff¦f SXWXe WX`Ô ¹ff dRYSX UZ A³f¨ffWXZ Àf¸fÓfü°fûÔ IYZ d»fE °f`¹ffSX WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ ·fe A´f³fe IY¸fþûSX Afd±fÊIY dÀ±fd°f¹fûÔ IYZ IYfSX¯f ª¹ffQf SXûþ¦ffSX QZ³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ô, UZ A´f³fZ ¹fWXfÔ ¶fZSXûþ¦ffSXûÔ IYZ AfIiYûVf ÀfZ ¶f¨f³fZ IYZ d»fE AüSX SXfþ³fed°fIY Q»f CX³fIYf UûMX WXfdÀf»f IYSX³fZ IYZ d»fE, SXûþ¦ffSX ´fiQf³f IYSX³fZ IYf ·fSXûÀff QZ³fZ þ`ÀfZ AÀfÔ·fU WX±fIYÔOXZ A´f³ff SXWXZ WX`Ô, ¸f¦fSX SXûþ¦ffSX ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü IYf´fûSXÊZMX þ¦f°f IYe ·fe A´f³fe Àfe¸ffEÔ WX`Ô þû SXûþ¦ffSX QZ³fZ ¸fZÔ EIY Àfe¸ff °fIY WXe þûdJ¸f »fZ ÀfIY°ff WX` AüSX Uû ª¹ffQf IYfd¸fÊIY SXJIYSX A´f³fZ IYû Afd±fÊIY ÀfÔIYMX ¸fZÔ JOÞXf SXJ³fZ IYû °f`¹ffSX ³fWXeÔ WX`, BÀfd»fE Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ d³fþe ¹ff ÀfSXIYfSXe ÃfZÂf ¸fZÔ SXûþ¦ffSX IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ dIYÀfe ¶fOÞXZ Àfb²ffSX IYe AfVff ³fþSX ³fWXeÔ Af°fe WX`Ü

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

35


dSX¹f»f EÀMXZMX

d³fUZVfIYûÔ IYû WXû¦ff RYf¹fQf

dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff »ff³fZ IYZ d»fWXfþ ÀfZ ÀfSXIYfSX SXZ¦fc»fZVf³f EÔOX OXZU»f´f¸fZÔMX d¶f»f »ff³fZ þf SXWXe WX`Ü BÀf d¶f»f IYû IY`d¶f³fZMX ³fZ ¸fÔþcSXe QZ Qe WX`Ü »fZdIY³f ¢¹ff BÀf d¶f»f IYû »ff³fZ ·fSX ÀfZ dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff Af þfE¦feÜ ¢¹ff ¹fWX d¶f»f OXZU»f´fÀfÊ IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f WXû¦ffÜ ¢¹ff ¹fWX d¶f»f d³fUZVfIYûÔ IYû Àf¸f¹f ´fSX CXÀfZ AfUfÀfe¹f BIYfBʹffÔ CX´f»f¶²f IYSXf ÀfIYZ¦feÜ AfdJSX ¢¹ff WX` BÀf SXZ¦fb»fZVf³f d¶f»f ¸fZÔÜ JfÀf SX´fMXÜ ³feSXþ IYb¸ffSX d¸fßf

Àf

SXIYfSX ³fZ dSX¹f»f EÀMXZMX SXZ¦fb»fZVf³f EÔOX OXZU»f´f¸fZÔMX d¶f»f IYû IY`d¶f³fZMX ÀfZ ´ffÀf IYSXf dQ¹ff WX`Ü ¹ff³fe A¶f ¹fWX d¶f»f ÀfÔÀfQ IYZ ¸ffg³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ ÀfQ³f ´fSX SXJf þfE¦ffÜ BÀf d¶f»f IYZ Af þf³fZ ÀfZ ¹fWX ÀffRY WXû ¦f¹ff WX` dIY A¶f dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ IYbL WXQ °fIY ´ffSXQdVfÊ°ff Af þfE¦feÜ »fZdIY³f ¢¹ff ¹fWX ÀfÔ·fU WX`? ¢¹ff OXZU»f´fSX BÀf IYf³fc³f IYZ °fWX°f A´f³fZ ´f`ÀfZ d³fUZVf IYSXZÔ? JfÀf ÀfUf»f ¹fWXfÔ CXNX°ff WX`Ü QSXAÀf»f, dSX¹f»MXe ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ SXZ¦¹fb»fZMXSX IYe ¸ffÔ¦f IYfRYe ´fWX»fZ ÀfZ IYe þf SXWXe ±feÜ A¦fSX BÀfZ ÀfÔÀfQ ´ffÀf IYSX QZ°ff WX` °fû §fSX JSXeQ³fZ Uf»fZ IYSXûOÞXûÔ CX´f·fûöYfAûÔ IYZ dWX°fûÔ IYe SXÃff WXû ÀfIYZ¦feÜ EZÀff ¸ff³ff þf SXWXf WX` dIY BÀf d¶f»f IYZ ´ffÀf WXû þf³fZ ÀfZ dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff AfE¦fe, þû JbQ BÀf ÀfZ¢MXSX IYe IYÔ´fd³f¹fûÔ IYZ d»fE ¸fQQ¦ffSX Àffd¶f°f

WXûÔ¦feÜ AfUfÀf EUÔ ¦fSXe¶fe CX³¸fc»f³f ¸fÔÂfe Aþ¹f ¸ffIY³f ³fZ ¶f°ff¹ff WX` dIY d¶f»f IYZ þû d³f¹f¸f ´fifBUZMX d¶f»OXSXûÔ ´fSX »ff¦fc WXûÔ¦fZ, UWXe d³f¹f¸f ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹fûÔ ´fSX ·fe »ff¦fc WXûÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹fûÔ IYû ·fe BÀf d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f IYSX³ff WXû¦ffÜ d¶f»f IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ ¸ffIY³f ³fZ ¶f°ff¹ff WX` dIY BÀf¸fZÔ EZÀfe ½¹fUÀ±ff IYe ¦fBÊ WX` dþÀfÀfZ ³f dÀfRYÊ dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff AfE¦fe ¶fd»IY ¶»f`IY ¸f³fe ´fSX ·fe SXûIY »f¦fZ¦feÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY BÀf dU²fZ¹fIY ´fSX d´fL»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ÀfZ IYf¸f WXû SXWXf ±ffÜ ¹ff³fe 2007 ÀfZ WXe BÀf d¶f»f ´fSX ¶ffdSXdIY¹fûÔ IYû Àf¸fÓff þf SXWXf ±ffÜ A¶f °fIY dSX¹f»f EÀMXZMX ÃfZÂf dIYÀfe d³f¹f¸f³f IYZ °fWX°f ³fWXeÔ Af°ff WX`Ü BÀf dU²fZ¹fIY ÀfZ JSXeQf³f IYû AU`²f ·fU³f d³f¸ff°ffÊAûÔ ÀfZ ÀfbSXÃff d¸f»fZ¦fe, Àff±f WXe ´fdSX¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ WXû³fZ Uf»fe QZSXe ÀfZ ·fe d³fþf°f d¸f»fZ¦feÜ ¸f`¢ÀfMXZIY B³fRiYfÀMшYSX IYZ d³fQZVfIY ÀfÔþeU IYb¸ffSX IYf IYWX³ff WX` dIY SXZ¦¹fc»fZMXSXe d¶f»f ÀUf¦f°f ¹fû¦¹f WX`Ü ¹fWX ·fe °f¹f WX` dIY BÀfÀfZ dSX¹f»f

EÀMXZMX ÃfZÂf ¸fZÔ Ad²fIY SXIY¸f IYf ´fiUfWX WXû¦ff, ¢¹fûÔdIY A¶f ¶f`ÔIY AüSX dUØfe¹f ÀfÔÀ±ff³f d³f¸ff°ffÊAûÔ IYû FY¯f QZ³fZ ÀfZ dWX¨fIYZÔ¦fZÜ ÀfSXIYfSX d¶f»f »ff³fZ ÀfZ ´fWX»fZ Àf·fe SXfª¹fûÔ ÀfZ ÀfbÓffU ¸ffÔ¦ff ±ffÜ JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY 22 SXfª¹fûÔ ³fZ BÀf d¶f»f ´fSX A´f³fe ÀfWX¸f°fe þ°ffBÊ WX` BÀf¸fZÔ ¦fbþSXf°f AüSX ¸f²¹f´fiQZVf ÀfSXIYfSX ·fe Vffd¸f»f WX`Ü þ¶fdIY LØfeÀf¦fPÞX ÀfSXIYfSX ³fZ BÀfIYf Àf¸f±fʳf ³fWXeÔ dIY¹ff WX`Ü d¶f»f IYZ ¸fÀfüQZ IYZ AWX¸f ´fifU²ff³fûÔ ¸fZÔ ¶f¦f`SX SXdþÀMÑZVf³f IYZ dIYÀfe ´fiûþZ¢MX IYû ¶fZ¨f³fZ ´fSX Àfþf IYf ·fe ´fifU²ff³f WX`Ü ·fid¸f°f IYSX³fZ Uf»fZ dUÄff´f³f ´fSX Àfþf IYf ·fe ´fifU²ff³f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü BÀfIYZ °fWX°f ´fi¸fûMXSX IYû ¦f»f°f þf³fIYfSXe QZ³fZ ´fSX °fe³f Àff»f IYe Àfþf WXû ÀfIY°fe WX`Ü ¹ff CXÀfZ ´fiûþZ¢MX »ff¦f°f IYZ QÀf RYeÀfQe °fIY þb¸ff³ffÊ QZ³ff ´fOÞX ÀfIY°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ EZÀfZ ´fifU²ff³f dIYE WX` dþÀf¸fZÔ IY¸fdVfʹf»f IYÔÀMÑ¢Vf³f IYû BÀfÀfZ A»f¦f IYSX dQ¹ff WX`Ü ·ffSX°f dÀfMXe IYZ ÀfeE¸fAû ´fiUe¯f IYb¸ffSX ßfeUfÀ°fU IYf IYWX³ff WX`

ÀffÃff°IYfS

dSX¹f»f EÀMXZMX BÔOXÀMÑe IYf RYf¹fQf d¸f»fZ¦ff- OXfg.Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ, ´fiZdÀfOXZÔMX IiZYOXfBÊ EUÔ ÀfeE¸fOXe Af¸fi´ff»fe ¦fib´fÜ Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊÜ IiYZOXfBÊ IYZ ´fiZdÀfOXZÔMX U ÀfeE¸fOXe Af¸fi´ff»fe ¦fib´fÜ B³fIYf IYWX³ff WX` dIY dSX¹f»f EÀMXZMX SXZ¦fb»fZMXSXe d¶f»f ÀfZ d³fUZVfIYûÔ IYû BÀfIYf RYf¹fQf d¸f»fZ¦ff AüSX OXZU»f´fSXûÔ IYf IYfÔÀfVfMÑZVf³f ´UfBÔMX ·fe ¶fPÞX þfE¦ffÜ Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ ÀfZ IYMX§fSXf ÀfÔUfQQf°ff ³fZ JfÀf ¶ff°f¨fe°f IYeÜ -IY`d¶f³fZMX ³fZ dSX¹f»f EÀMXZMX SXZ¦fb»fZMXSXe d¶f»f ´ffÀf IYSX Qe WX`Ü AüSX A¶f ¸ffg³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ ¹fWX d¶f»f IYf³fc³f ¶f³f³fZ IYZ d»fE ÀfQ³f ¸fZÔ AfE¦ffÜ ¢¹ff BÀf SXZ¦fc»fZMXSXe IZY Af þf³fZ ÀfZ d¶f»OXSXûÔ IYû RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ OXfg.Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ -ÀfSXIYfSX õfSXf CXNXfE ¦fE

36

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

IY`d¶f³fZMX ÀfZ ´ffÀf dIY¹ff WX` A¶f ¹fWX ÀfQ³f ÀfZ ´ffÀf WXû¦ff CXÀfIYZ ¶ffQ ¹fWX IYf³fc³f ¶f³fZ¦ffÜ ¦fifWXIYûÔ IYû BÀfÀfZ RYf¹fQf WXû¦ffÜ þû ´fiûþZ¢MX »ffE¦ff UWXfÔ A¶f QZSXe ³fWXeÔ WXû¦feÜ A´f³fZ ´f`ÀfZ IYû IYWXeÔ AüSX MÑfÔÀfRYSX IYSX°fZ ±fZ A¶f UWX ³fWXeÔ IYSX ÀfIYZÔ¦fZÜ BÀf °fSXWX IYZ ¸fÀf»fZ J°¸f WXûÔ¦fZÜ ÀffRY ¶ff°f ¹fWX WX` dIY dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ ´ffSXQdVfÊ°ff AfE¦feÜ

BÀf IYQ¸f IYf WX¸f ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX`ÔÜ BÀf d¶f»f ÀfZ ¦fifWXIYûÔ IYû RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ IYiZOXfBÊ ´fWX»fZ WXe ´ffSXQdVfÊ°ff IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fe SXWXe WX`Ü d¶f»f A·fe

-¢¹ff BÀfIYf RYf¹fQf IYZU»f d³fUZVfIYûÔ IYû d¸f»fZ¦ffÜ dRYSX UWXeÔ IYZ UWXeÔ SXWXZÔ¦fZ OXZU»f´fSXÜ EZÀff »f¦f SXWXf WX` dþÀf ´fiIYfSX ÀfZ ÀfSXIYfSX ³fZ A·fe ÀfÔIYZ°f dQE WX`ÔÜ OXfg.Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ -SXZ¦fb»fMXZSXe


dIY dSX¹f»f EÀMXZMX d³f¹ff¸fIY dU²fZ¹fIY IYZ IYf³fc³f ¶f³f³fZ IYZ ¶ffQ §fSX JSXeQ³fZ Uf»fZ »fû¦fûÔ IYe ÀfÔ´fdØf IYf IY¶þf Àf¸f¹f ´fSX d¸f»f³ff Àfbd³fd›°f WXû ÀfIYZ¦ffÜ WXf»ffÔdIY, BÀf¸fZÔ dÀfÔ¦f»f dUÔOXû dÀfÀMX¸f IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ¢¹ff IYSXZ¦fe BÀfIYf A·fe °fIY ´f°ff ³fWXeÔ WX`Ü OXZU»f´fSXûÔ IYe ¸ffÔ¦f ´fWX»fZ ÀfZ WX` dIY dÀfÔ¦f»f dUÔOXû dÀfÀMX¸f »ff¦fc WXû °ffdIY ´fdSX¹fûþ³ff IYe °fZþe ÀfZ ¸fÔþcSXe d¸f»f ÀfIYZÔÜ ´fif´fMXeÊ E¢Àf´fMXÊ IYf IYWX³ff WX` dIY dSX¹f»f EÀMXZMX SXZ¦¹fc»fZVf³f ¸fZÔ EZÀfZ ´fifU²ff³f dIYE þf SXWXZ WX`Ô, dþÀf¸fZÔ AfUfÀfe¹f ´fdSX¹fûþ³ff IYû d¶f»OX A´f EdSX¹ff IYZ °fWX°f ¶fZ¨ff þfE¦ff ³f dIY Àfb´fSX EdSX¹ff IYZ °fWX°fÜ A·fe °fIY EZÀff WXû°ff SXWXf WX` dIY dIYÀfe ·fe ´fdSX¹fûþ³ff ÀfZ CX¦ffBÊ ¦fBÊ SXIY¸f IYû IYWXeÔ AüSX ÀfbdU²ff³fbÀffSX CX´f¹fû¦f IYSX »fZ°fZ ±fZÜ þWXfÔ ´f`ÀfZ IYf ´fiUfWX IY¸f WXûÜ »fZdIY³f, A¶f EZÀfZ ´fifU²ff³f dIYE þf SXWXZ WX`Ô dIY þû ·fe ´fiûþZ¢MX ¨f»f SXWXZ WX`Ô CXÀfIYf A»f¦f ¶f`ÔIY AIYfCXÔMX WXû¦ff °ffdIY CX¦ffWXe ¦fBÊ SXIY¸f IYf IYWXeÔ ·fe dIYÀfe ·fe °fSXWX ÀfZ Qb÷Y´f¹fû¦f ³f WXûÔÜ ´fdSX¹fûþ³ff IYZ Àf·fe ¸fÔþcSXe d¸f»f³fZ IYZ ¶ffQ WXe OXZU»f´fSX ´fifg´fMXeÊ IYû ¶fZ¨f ÀfIYZÔ¦fZÜ °ffdIY CX´f·fûöYfAûÔ IYû IYûBÊ ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞXZÜ ÀffRY WX` CX´f·fûöYf IYZ dWX°fûÔ IYf JfÀf £¹ff»f SXJf ¦f¹ff WX`Ü QZVf ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ d·f³³f-d·f³³f WX`ÔÜ BÀf d¶f»f ¸fZÔ IYbL EZÀfZ ´fifU²ff³f dIYE ¦fE WX`Ô dþ³f¸fZÔ SXfª¹f ÀfSXIYfSXZÔ A´f³fZ þøYSX°f IYZ ¸fb°ffd¶fIY ¶fQ»ffU IYSX ÀfIYZÔ¦feÜ BÀf SXZ¦¹fc»fZMXSXe d¶f»f ¸fZÔ EZÀfZ ´fifU²ff³f WX`Ô dIY EIY WXþfSX U¦fÊ ¸feMXSX IYe þ¸fe³f ´fSX ¹ff dRYSX 12 µ»f`MX

A±ffgdSXMXe A¦fSX ¦fifWXIYûÔ IYZ Àff±f-Àff±f OXZU»f´fSXûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff ´fSX ²¹ff³f QZ¦fe °fû BÀfIYf dSX¹f»f EÀMXZMX BÔOXÀMÑe IYf RYf¹fQf d¸f»fZ¦ffÜ AüSX °f·fe ¹fWX CXôû¦f ÀfWXe PXÔ¦f ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞXZ¦ffÜ IYbL EZÀfZ ´fifU²ff³f WX`Ô dþÀf´fSX ¶ff°f¨fe°f WXbBÊ ±feÜ A¦fSX ¹fWX Àf¶f 2013 ¸fZÔ »ff¦fc WXû þf°ff WX` °fû dSX¹f»f EÀMXZMX CXôû¦f IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ A¶f OXZU»f´fSXûÔ IYf IYfÔÀfÀMÑZVf³f ´UfBÔMX ¶fPX þfE¦ffÜ OXZU»f´f´fSX þû ·fe ´fiûþZ¢MX »ffÔ¨f IYSXZÔ¦fZ CXÀfe ´fSX ²¹ff³f SXJZÔ¦fZÜ ¹fWX ¶fWXb°f ¶fOÞXf RYf¹fQf WX`Ü -ÀfSXIYfSX A·fe ·fe dÀfÔ¦f»f dUÔOXû dÀfÀMX¸f

¹ff BÀfÀfZ ª¹ffQf ¶f³ff³fZ Uf»fZ d¶f»OXSX AüSX OXZU»f´fÀfÊ d¶f»f IYZ Qf¹fSXZ ¸fZÔ AfEÔ¦fZÔÜ »fZdIY³f A¦fSX dIYÀfe SXfª¹f IYû »f¦f°ff WX` dIY BÀf Àfe¸ff IYû AüSX IY¸f IYSXIYZ ´ffÔ¨f Àfü U¦fÊ ¸feMXSX ¹ff dRYSX LWX µ»f`MX IYe Àfe¸ff °f¹f IYe þfE °fû UWX EZÀff IYSX ÀfIY°ff WX`Ü CXÀf dÀ±fd°f ¸fZÔ SXfª¹f IYZ d³f¹f¸f IYZ A³fbÀffSX d¶f»OXSX d¶f»f IYZ Qf¹fSXZ ¸fZÔ AfE¦ffÜ þWXfÔ °fIY SXZ¦fc»fZVf³f d¶f»f ¸fZÔ OXZU»f´fSXûÔ IYZ dWX°f IYe ¶ff°f WX` °fû BÀf¸fZÔ A·fe °fIY EZÀff IYbL ³fWXeÔ »f¦f SXWXf WX` dIY BÀf¸fZÔ IYbL EZÀfZ ´fifU²ff³f dIYE ¦fE WX`Ô dþÀfÀfZ OXZU»f´fSXûÔ IYû »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ »fZdIY³f IYiZOXfBÊ IYZ ´fi Z d ÀfOXZ Ô M X (E³fÀfeAfSX) IYf ¸ff³f³ff WX` dIY þ¶f ¹fWX d¶f»f ÀfQ³f IYZ ´fMX»f ´fSX AfE¦ff °fû BÀf¸fZÔ IYfRYe

»ff¦fc ³fWXeÔ IYSX SXWXe WX`, Af´f ¢¹ff IYWXZÔ¦fZÜ OXfg.Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ-A·fe CXÀfIYe ¶ff°f ³fWXeÔ WXû SXWXe WX`Ü A·fe d¶f»f IYû IY`d¶f³fZMX ³fZ ´ffÀf dIY¹ff WX`Ü ¹fWX d¶f»f þ¶f AüSX ·fe SXZ¦fc»fZMXSXe ÀfZ ´ffÀf WXû¦ff °f·fe BÀfIYf RYf¹fQf d¸f»fZ¦ff Àf·fe IYûÜ ´ffgd»fÀfe ¶f³ff³fZ Uf»fZ IYû Àf·fe °fSXWX ·fe ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ff dþÀf¸fZÔ ¦fifWXIYûÔ IYZ Àff±f Àff±f OXZU»f´fSXûÔ IYû ·fe »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ -¢¹ff SXfª¹fûÔ IYZ A»f¦f °fSXWX IYZ ´fifU²ff³f NXeIY SXWXZ¦ff ¹ff BÀf¸fZÔ ·fe Àf¸ff³f øY´f ÀfZ SXZ¦fb»fZMXSXe »ff¦fc WXû³ff ¨ffdWXEÜ OXfg.Ad³f»f IYb¸ffSX Vf¸ffÊ -ÀfSXIYfSX þû ·fe ´fifU²ff³f IYSXZ¦fe Àfû¨f Àf¸fÓfIYSX WXe d³f¯fʹf IYSXZ¦feÜ BÀfd»fE

WX¸f BÀfIYf ÀUf¦f°f IYSX°fZ WX`Ô ¹fWX °fû °f¹f WX` dIY SXZ¦fb»fZVf³f d¶f»f Af³fZ ÀfZ OXZU»f´fSX U ¦fifWXIY Qû³fûÔ IYû Àf¸ff³f øY´f ÀfZ »ff·f WXû¦ff, ¹fWX ·fe °f¹f WX` þWXfÔ OXZU»f´fSX A´f³fZ ´fiûþZ¢MX IYZ ´f`ÀfûÔ IYû IYWXeÔ AüSX J¨fÊ ³fWXeÔ IYSXZ¦ff UWXeÔ ´fiûþZ¢MX þ»Q ´fcSXf IYSXZ¦ffÜ SXfª¹f IYû CXÀfe dWXÀff¶f ÀfZ d¶f»f »ff³ff ´fOÞXZ¦ffÜ BÀfIYf »ff·f ´fiQZVf IYZ d¶f»OXSXûÔ IYû d¸f»fZ¦ffÜ Afþ ·fe ¹fc´fe ¸fZÔ WXe A»f¦f-A»f¦f þ¦fWXûÔ ¸fZÔ A»f¦f A»f¦f »ffg IYZ A³fbÀffSX IYf¸f WXû°fZ WX`Ô þ`ÀfZ ¹f¸fb³ff E¢Àf´fiZÀf ¸fZÔ A»f¦f °fû ³fûEOXf E¢Àf ¸fZÔ A»f¦fÜ ÀfSXIYfSX A¦fSX SXfª¹fûÔ IYZ d»fE A»f¦f ÀfZ d³f¹f¸f ¶f³ff°fe WX` °fû BÀfIYf RYf¹fQf d¶f»OXSX IYû WXû¦ffÜ dþ°f³fe þ»Qe ¹fWX »ff¦fc WXû¦ff CX°f³ff WXe RYf¹fQf WXû¦ffÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

37


dSX¹f»f EÀMXZMX

ÀffÃff°IYfS

A¶f WXSX ´fiûþZ¢MX IYe ¸ffIYZÊdMXÔ¦f IYSX³fe WXû¦fe´fiIYfVf A¦fiUf»f, ¨ffMXÊOX EIYfÔCXMXZOXÜ B³fIYf IYWX³ff WX` dIY dSX¹f»f EÀMXZMX SXZ¦fb»fZVf³f EÔOX OXZU»f´f¸fZÔMX d¶f»f ÀfZ d³fUZVfIYûÔ IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ d³fd›°f°füSX ´fSX ÀfSXIYfSX OXZU»f´fSXûÔ IYZ d»fE IYbL ³ff IYbL ´fifU²ff³f IYSXZ¦feÜ ¹fWX °f¹f WX` dIY A¶f ¶»f`IY ¸f³fe BÀfÀfZ AUøYð WXû¦ff IYMX§fSXf ÀfÔUfQQf°ff SXf§fUZÔQi IYb¸ffSX IYe ¨ffMXÊOX EIYfCXÔMXZOX ´fiIYfVf A¦fiUf»f ÀfZ JfÀf ¶ff°f¨fe°f´fi°feÃffSX°f dSX¹f»f EÀMXZMX SXZ¦fb»fZVf³f d¶f»f IYû IY`d¶f³fZMX ³fZ ´ffÀf IYSX dQ¹ff WX` AüSX A¶f ÀfQ³f ¸fZÔ SXJf þfE¦ff ¢¹ff Af´fIYû »f¦f°ff WX`Ü ¹fWX d¶f»f dIYÀfIYû »ff·f QZ¦ff? ´fiIYfVf A¦fiUf»f-CX´f·fûöYfAûÔ ¹ff³fe d³fUZVfIYûÔ IYû IYfRYe »ff·f BÀfÀfZ d¸f»fZ¦ffÜ ¹fWX d¶f»f CX´f·fûöYf ´fiûMXZ¢MXZOX IYZ dWXÀff¶f ÀfZ WX`Ü dSX¹f»f EÀMXZMX ÀfZ¢MXSX A·fe °fIY A³fAfg¦fZ³ffÊBªOX WX` BÀfIYZ Af þf³fZ IYZ ¶ffQ ¹fWX ÀfZ¢MXSX Afg¦fZ³ffÊBªOX WXû þfE¦ffÜ ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf¸fZÔ IYfRYe A¨LZ ´fifU²ff³f dIYE WX`Ô dþÀfÀfZ BÀf ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ Af¸f d³fUZVfIYûÔ IYf ·fSXûÀff Af þfE¦ffÜ ´fWX»fZ þWXfÔ ¶»f`IY ¸f³fe IYû ½WXfBMX ¸f³fe dIY¹ff þf°ff ±ff A¶f CXÀf´fSX SXûIY »f¦fZ¦feÜ BÀf d¶f»f ¸fZÔ JfÀf ¶ff°f ¹fWX WX` dIY EZÀfZ ´fifU²ff³f WX`Ô dþÀfÀfZ WXSX ´fiûþZ¢MX IYf ¸ffIYZÊdMXÔ¦f IYSX³ff WXû¦ffÜ ¢¹fûÔdIY A¶f ´fiûþZ¢MX IYf SXdþÀMÑZVf³f IYSX³ff WXû¦ff AüSX A»f¦f ÀfZ ¶f`ÔIY AIYfCXÔMX ·fe WXû¦ffÜ BÀf d¶f»f ÀfZ d¶f»OXSXûÔ IYû ·fe RYf¹fQf WXû¦ff ¹ff IYZU»f Af¸f d³fUZVfIYûÔ IYû RYf¹fQf WXû¦ffÜ Af´fIYû ¢¹ff »f¦f°ff WX`? ´fiIYfVf A¦fiUf»f-A·fe OXZU»f´fSX IYû ±fûOÞXf ³fbIYÀff³f þøYSX WXû¦ffÜ »fZdIY³f WX¸fZÔ »f¦f°ff WX` dIY þ¶f ¹fWX ÀfQ³f ¸fZÔ AfE¦ff °fû OXZU»f´fSXûÔ IYZ d»fE IYbL AUV¹f ´fifU²ff³f WXûÔ¦fZ AüSX B³fIYû ·fe »ff·f d¸f»fZ¦ffÜ B°f³ff °fû þøYSX WX` dIY þû ´fWX»fZ ´fcSXf AUdÀ±f°f ±ff dþÀfIYe ¸ffÔ¦f ´fWX»fZ ÀfZ IYfRYe ±fe A¶f ´fcSXf WXû°ff ³fþSX Af SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX A·fe ·fe dÀfÔ¦f»f dUÔOXû dÀfÀMX¸f »ff¦fc ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊ WX`Ü þ¶fdIY OXZU»f´fSXûÔ IYe »f¦ff°ffSX ¹fWX ¸ffÔ¦f SXWXe WX`? ´fiIYfVf A¦fiUf»f-þ¶f ´fiûþZ¢MX ¸fZÔ QZSXe WXû°ff WX` °fû d³fd›°f°füSX ´fSX OXZU»f´fSX IYû ·fe ³fbIYÀff³f WXû°ff WX`Ü WXû ÀfIY°ff WX` dIY þ¶f d¶f»f AfE¦ff °fû ¶¹fcSXûIYiZÀfe IYf EIY AüSX »fZ¹fSX ¶f³f þfE¦ff ¹ff³fe EIY AüSX d¢»f¹fÔSXÀf »fedþEÜ BÀfÀfZ d³f¶fMX³fZ IYZ d»fE dÀfÔ¦f»f dUÔOXû dÀfÀMX¸f IYe þøYSX°f WXû¦fe »fZdIY³f ¹fWX ·fe ½¹ffUWXfdSXIY øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû°ff WX`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ þû ´fifU²ff³f dIYE WX`Ô dIY ´fiûþZ¢MX IYZ ³fE AIYfCXÔMX Jb»fUf³ff ´fOÞXZÔ¦fZ AüSX CXÀf¸fZÔ ÀfØfSX RYeÀfQe ´f`ÀfZ CXÀfe ´fiûþZ¢MX IYZ d»fE WXûÔ¦fZ dþÀfZ OXZU»f´fSX ³fWXeÔ d³fIYf»f ÀfIY°ffÜ þ¶fdIY WXû°ff ¹fWX WX` dIY OXZU»f´fSX ¹fWXfÔ IYf ´f`Àff IYWXeÔ AüSX ·fe »f¦ff°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ ¶fOÞXZ OXZU»f´fSX IYû °fû IYûBÊ AÀfSX ³fWXeÔ ´fOÞXZ¦ff »fZdIY³f LûMXZ OXZU»f´fSX IYû BÀfÀfZ ³fbIYÀff³f WXû¦ffÜ EIY AWX¸f ÀfUf»f ¹fWX WX` SXfª¹fûÔ IYZ d»fE A»f¦f ÀfZ ·fe BÀf¸fZÔ ´fifU²ff³f WXûÔ¦fZ Af´fIYû ¢¹ff »f¦f°ff WX` BÀfIYf ¢¹ff RYf¹fQf WXû¦ff? ´fiIYfVf A¦fiUf»f-d³fd›°f°füSX ´fSX ¹fWX IYfRYe A¨Lf ´fifU²ff³f WX`Ü ¢¹fûÔdIY QZVf ¸fZÔ ¹fc³feRYf¸fÊ d¶f»f IYf¸f ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°ff WX`Ü »fûIY»f EOXþÀMX¸fZÔMX ¸fZÔ dQ¢IY°f AfE¦feÜ WX¸ffSXZ ¹fWXfÔ ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ A»f¦f A»f¦f d³f¹f¸f AüSX IYf³fc³f ·fe WX`Ô AüSX LûMXZ d¶f»OXSX ·fe WX`ÔÜ »fZdIY³f IYbL EZÀfZ d³f¹f¸f ·fe WXûÔ¦fZ þû ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ »ff¦fc WXû¦ffÜ IYb»f d¸f»ffIYSX ¹fWX IYWX ÀfIY°fZ WX`Ô dIY ¹fWX d¶f»f IYfRYe A¨Lf WXû¦ffÜ dSX¹f»f EÀMXZMX ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ dUV½fÀf³fe¹f°ff IYf¹f¸f WXû¦fe AüSX d³fUZVfIYûÔ IYf ·fSXûÀff ·fe ¶fPÞXZ¦ffÜ

38

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

°f¶Qed»f¹ffÔ ·fe AfEÔ¦fe AüSX BÀf¸fZÔ OXZU»f´fSXûÔ IYZ dWX°f IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJf þfE¦ffÜ d³fd›°f øY´f ÀfZ CX³fIYZ dWX°f IYû ·fe ²¹ff³f SXJf þfE¦ff °f·fe BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ·fe °fZþe AfE¦feÜ AüSX d³fUZVfIYûÔ IYû ·fSXûÀff ·fe WXû¦ffÜ ¶fWXSXWXf»f, ¹fWX °f¹f WX` dIY d¶f»f IYZ ´ffÀf WXû þf³fZ ÀfZ QZVf ·fSX ¸fZÔ »fÔ¶fe ´fi°feÃffSX°f ¸ffÔ¦f ´fcSXf WXû ÀfIYZ¦ff, dþÀfÀfZ dSX¹f»f EÀMXZMX ¸fZÔ ·fe ´ffSXQdVfÊ°ff AfE¦fe dþÀfIYf »ff·f Àfe²fZ °füSX ´fSX CX´f·fûöYfAûÔ IYû d¸f»fZ¦ffÜ IYBÊ EZÀfZ ´fiûþZ¢MX »ffÔ¨f WXû ÀfIY°fZ WX`Ô dþÀfÀfZ ¸f²¹fU¦fÊ IYf Àf´f³ff ´fcSXf WXû ÀfIYZ¦ffÜ Afþ ·fe ARYûOXZʶf»f WXfCXdÀfÔ¦f IYe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¸ffÔ¦f WX` AüSX UWXeÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¦fOÞX¶fdOÞ¹ffa QZJ³fZ IYû d¸f»f°fe WX` BÀf´fSX SXûIY »f¦f þf³fZ IYe ´fcSXe ÀfÔ·ffU³ff WX`Ü


IYd½f°ff ´f»fIYûÔ IYe QZWXSXe ´fSX NXWXSXe WX` EIY ¹ffQ U°fʸff³f ÀffSXf IYbL ¸fZMX IYSX! ·fc»f³fZ IYe IYûdVfVf ¸fZÔ d´f¹ff ¶fWXb°f ¶fcdMX¹ffh dÀf»füdMX¹fûÔ ¸fZÔ §fZÔMX IYSX! dRYSX ·fe UWX ¸fûQ¸f¹fe ¹ffQ¦ffSX ±fIY°fe Àfe ²fSXe WXbBÊ A¶f °f»fIY d¸fþfþ ¸fZÔ, ¦ffÔU ¦f»fe ´f³f§fMX IYe ÓffhdIY¹ffh Ófc¸f°fe WX` AfhJûÔ IYZ °ffþ ¸fZÔ, BÔd¦f°f BþWXfSXûÔ ´fSX ¸fü³f ¸fbJ CX¸fZNX°fe WX` ¸fü³f¸fbJe »ffd»f¸ff Àf¸fZMXIYSX! AfhJûÔ ¸fZÔ CX¸fOÞX SXWXZ ¶ffQ»f ¶fSXÀff°f IYZ AûÔNXûÔ ´fSX ¸fWXþ Uþʳff¹fZÔ, °f³f ¸f³f °fMX¶fÔ²f Àf·fe °fûOÞX ¦fBÊÔ ¸fZ§fû IYe ÀfWXþ ¦fþʳff¹fZÔ, ´f»f ·fSX IYû AdþÊ°f CX´f»fd¶²f¹ffÔ þf³fZ dIYÀf IYc»f ¦fBÊÔ »fZJ d¨fÂf ·fZÔMX IYSX! ´fif¯f ´fiWXfSX ÀffÔÀfûÔ ¸fZÔ UfdÀf°f WX`Ô °ffþZ À´fVfÊ Àf·fe AÔ¦fûÔ IYZ, A³ff¹ffÀf ¸fûOÞXûÔ ´fSX LcMX ¦fE EIY EIY ÀfZ°fb ÀfRYSX Jb»f°fe CX¸fÔ¦fûÔ IYZ,

VfZ¿f ÀffSX Àf¸´fQf ¦fb¸fZMXÊZ MXZÔMX ¸fZÔ CX¸fZNXZ WXcÔh d¨f»fd¨f»fZ »f´fZMX IYSX! ·fû»ff³ff±f OXfg,SXf²ff IYÈ¿¯f³f ÀIYc»f IYZ ¶f¦f»f ¸fZÔ E³f E¨f-7 IYMX³fe SXûOX ¸f`WXS, dþ»ff Àf°f³ff ¸f²¹f ´fiQZVf .·ffSX°f ÀfÔ´fIYÊ -08989139763

¦fþ»f

dþÔQ¦fe IYf ¶fQ»f°ff °fZUSX Jc¶f BÀf VfWXSX IYf ·fe ¸fÔþSX WX` WXf±f ¸fZÔ WXSX dIYÀfe IYZ ´f°±fSX WX` A¢ÀfZ - Af¹f³ff WXSX §fOÞXe WXSX ´f»f ¸feSX - °fb»fÀfe - IY¶feSX IYû ´fdPXÞ¹fZ CX³fIYf A³f¸fû»f AÃfSX - AÃfSX WX` ´fe ¦f¹ff dU¿f þû QcÀfSXûÔ IYZ d»fE ·fZ¿f ¸fZÔ AfQ¸fe IYZ VfÔIYSX WX` »f¶f ´fZ ÀfWXSXf IYe ´¹ffÀf WX` »fZdIY³f ¸fZSXe AfÔJûÔ ¸fZÔ BIY Àf¸fÔQSX d¸fMX SXWXZ WX`Ô §fSXüÔQZ ¶f³f - ¶f³f IYSX SXZ°f WX` AüSX ¸fZSXf ¸fbIYïSX WX` B³f ¶fWXfSXûÔ ´fZ °fc ³f þf 'VfZSXe' QZJ AÔþf¸f B³fIYf ´f°fÓfSX WX`

IY°fSX³f

°fb¸f IYWX°fe WXû -B³Àff³f ¨ffWXZ °fû Àfb²ffSX ÀfIY°ff WX` A´f³fe ¦f»fd°f¹fûÔ IYû þ¸ff IYSX d»f¹fZ WX`Ô ¦f»f°fe ÀfZ ¸f`Ô³fZ IYbL Àff¸ff³f °fb¸WXfSXZ RZYIYZÔ WXbE IYbL IY°fSX³f ¹ffQûÔ IYe VfIY×лf ¸fZÔ ¸f`Ô ¨ffWX°ff WXch »füMXf QZ³ff °fb¸WXfSXe A¸ff³f°f °fb¸fIYû ¸f¦fSX °fb¸f °fû ´fWX¨ff³f ·fe ³fWXeÔ SXWXe WXû B³f IY°fSX³fûÔ IYû °fb¸f °fû IYSX SXWXe WXû B³fIYfSX B³fIYû »fZ³fZ ÀfZ ¶f°ff d´fi¹fZ ! ¢¹ff IYøYh B³f ¹ffQûÔ IYf A´f³fZ ´ffÀf SXJ ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°ff AüSX RZYÔIY ·fe ³fWXeÔ ÀfIY°ff dIYÀfe IYcOÞXZQf³f ¸fZÔ Àf·fe ´fWX¨ff³f°fZ WX`Ô QZJf WX` Àf¶fûÔ ³fZ Àfþ°fZ WXbE B³f IY°fSX³fûÔ ¸fZSXZ ×£Uf¶f¦ffWX IYe QeUfSXûÔ ´fSX

¨ffÔQ VfZSXe IYZ 30 AfBÊ ´fe AfBÊ E ¸f`Ô IYWXfh RZYIYch SXûOÞX ³fÔ. 1, IYûMXf- 5 SXfþÀ±ff³f IY`ÀfZ Àfb²fføYh ¸fû. 09829098530 A´f³fe ¦f»fd°f¹fûÔ IYû .

dU·fbd°f IYb¸ffSX ´fMX³ff, (d¶fWXfSX) - 800025 B¸fZ»f- vibhuti69@gmail.com RYû³f- 09661100507

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

39


IYf³fc³f

dVfÃff IYf Ad²fIYfSX

dVfÃff dIYÀfe ·fe QZVf IYf EÔU ÀfSXIYfSX IYf ¸fWX°U´fc¯fÊ AÔ¦f WX`Ü dUV½f ¸fZÔ ÀfUÊ dVfÃff Ad²fUZVf³f 1990 ¸fZÔ WXbAf ±ff, dþÀf¸fZÔ dUV½f ¸fZÔ Àf¶fIYZ d»fE dVfÃff IYe Ad²f§fû¿f¯ff IYe ¦fBÊ ±feÜ dUV½f ÀfUÊdVfÃff Ad²fUZVf³f ¸fZÔ BÀf °f±¹f ´fSX ¶f»f dQ¹ff ¦f¹ff dIY ÀfUÊ dVfÃff IYZ d»fE À±ff³fe¹f Àf¸fcWX, ²ffd¸fÊIY Àf¸fcWX, ´fdSXUfSX, ¦f`SX ÀfSXIYfSXe °fÔÂf U ÀfSXIYfSX IYZ ¸f²¹f ·ff¦feQfSXe AfUV¹fIY WX`Ü

VfdVf dIYSX¯f (Àfed³f¹fSX Ad²fUöYf Àfb´fie¸f IYûMXÊ)

dVf

Ãff ¢¹ff WX`? ¢¹ff ¸ffÂf ´fPÞX »fZ³ff WXe dVfÃff WX`? ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf dVfÃff ´fSX EIY ¸fWX°U´fc¯fÊ d³f¯fʹf Àfb³ff¹ff ¦f¹ff (¸fûdWX³fe þ`³f dUUfQ) dþÀf¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff dIY dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX IYû ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IYe ²ffSXf 21 (þe³fZ IYZ Ad²fIYfSX) ÀfZ A»f¦f IYSXIYZ ³fWXeÔ QZJf þf ÀfIY°ffÜ ¹ff³fe dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f õfSXf ´fiQØf þe³fZ IYZ Ad²fIYfSX IYe EIY Ad³fUf¹fÊ Vf°fÊ WX`Ü þeU³f þe³ff ¹ff þedU°f SXWX³ff WXe ¸fWX°U´fc¯fÊ ³fWXeÔ WXZÜ USX³f Àf¸¸ffd³f°f ¹ff ¦füSXUVff»fe PXÔ¦f ÀfZ þeU³f þe³fZ IYû WXe þe³ff IYWXf þfE¦ffÜ Àf¸¸ffd³f°f PXÔ¦f ÀfZ þeU³f þe³fZ IYZ d»fE ¶fbd³f¹ffQe dVfÃff EIY Ad³fUf¹fÊ°ff WX`Ü ´fSX³°fb ¢¹ff CX¨¨f dVfÃff IYZ À°fSX ´fSX dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX IYû Àfed¸f°f dIY¹ff þf ÀfIY°ff WX`? ¢¹ff CX¨¨f dVfÃff IYZ À°fSX ´fSX AÀf¸ff³f°ff

40

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

CXd¨f°f WX`? ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf ¸fûdWX³fe þ`³f IYZ dUUfQ ¸fZÔ (1992 ¸fZÔ) dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX IYû ÀfUÊ´fi±f¸f ÀfÔUeÃff (A³fbÀfÔ²ff³f) IYf dU¿f¹f ¶f³ff¹ffÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYZ Àf¸fÃf ¸fWX°U´fc¯fÊ ¸fbïf ±ff(¢¹ff ÀfÔdU²ff³f õfSXf ´fiQØf þe³fZ IYZ Ad²fIYfSX ¸fZÔ dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX Àfd¸¸fd»f°f WX`? ) ¹fdQ ³ff¦fdSXIYûÔ IYû dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ´fif~ WX` °fû ¢¹ff 'IY`´feMXZVf³f RYe' (´fid°f ½¹fdöY Vfb»IY) »fZ³ff dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³ff ³fWXeÔ WX`?!!!) ¢¹ff dVfÃff ÀfÔÀf²ff³fûÔ õfSXf IY`´feMXZVf³f RYe IYf d»f¹ff þf³ff ÀUZ¨Lf¨ffSXe, A³¹ff¹f´fc¯fÊ U A³fbd¨f°f ³fWXeÔ WX`? CXöY ¸fbïûÔ IYZ ´fid°f CXØfSX ¸fZÔ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf À´fá dIY¹ff ¦f¹ff dIY ½¹fdöY IYZ Af°¸fÀf¸¸ff³f AüSX ¦fdSX¸ff IYf CX»»fÔ§f³f dIYÀfe QVff ¸fZÔ ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ dVfÃff IYZ d¶f³ff ½¹fdöY IYf dUIYfÀf ³fWXeÔ WXû°ffÜ Af°¸fÀf¸¸ff³f U ¦fdSX¸ff´fc¯fÊ þeU³f þe³ff IYZU»f ½¹fdöY IYZ dUIYfÀf IYZ d»fE AfUV¹fIY ³fWXeÔ WX` USX³fÐ þeU³f IYe ¸fc»f·fc°f ¸füd»fIY AfUV¹föYf WX`Ü A°f: dVfÃff IYf Ad²fIYfSX CXÀfe °fSXWX ¸fWX°U´fc¯fÊ WX` þ`ÀfZ ·fûþ³f, þ»f AüSX ÀUfÀ±fÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf ¸fûdWX³fe þ`³f IYZ dUUfQ ¸fZÔ d³f¯fʹf

dQ¹ff ¦f¹ff dIY dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ¸fWX°U´fc¯fÊ U þeU³f IYe ¸fc»f·fc°f AfUV¹föYf WX` þ`ÀfZ dIY þeU³f þe³fZ IYf Ad²fIYfSXÜ A¶f ´fißf CXNX°ff WX` dIY dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ¸ffÂf ´fifSXÔd·fIY dVfÃff U ¸fc»f·fc°f (¶fZdÀfIY) dVfÃff °fIY Àfe¸fe°f WX` A±fUf dVfÃff IYf Ad²fIYfSX CX¨¨f dVfÃff ´fSX »ff¦fc WXû¦ff? ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf dQE ¦fE d³f¯fʹf ¸fZÔ dRY»fWXf»f ¹f±ff dÀ±fd°f QZJ°fZ WXbE CX¨¨f dVfÃff ¸fZÔ 'IY`´feMXZVf³f RYe' »fZ³fZ IYZ Àf¸¶f³²f ¸fZÔ À´fá dIY¹ff dIY d³f²fʳf ´fSX³°fb ¹fû¦¹f dUôf±feÊ, þû IY`´feMXZVf³f RYe ³fWXeÔ QZ ÀfIY°fZ, CX¨¨f dVfÃff ÀfZ UÔd¨f°f SXWX þf°fZ WX` AüSX BÀf ´fiIYfSX UZ 'dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX' IYf ´fi¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX ´ff°fZÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ À´fá dIY¹ff dIY IY`´feMXZVf³f RYe »fZ³ff ÀUZ¨Lf¨ffSXe U ·fZQ·ffU´fc¯fÊ WX` EUÔ ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IYe ²ffSXf 21 (þe³fZ IYf Ad²fIYfSX) IYf CX»»fÔ§f³f WX`Ü þe³fZ IYZ Ad²fIYfSX ¸fZÔ Af°¸fÀf¸¸ff³f U ¦fdSX¸ff´fc¯fÊ þe³ff Àfd¸¸fd»f°f WX`, þû dVfÃff IYZ d¶f³ff Àf¸·fU ³fWXeÔ WX`Ü A°f: dVfÃff IYf Ad²fIYfSX, þeU³f þe³fZ U ¦fdSX¸ff´fc¯fÊ þeU³f þe³fZ ÀfZ ´fiUfdWX°f WX` AüSX þeU³f IYe ¸fc»f·fc°f AfUV¹föYf WX`Ü ¸fûdWX³fe þ`³f IYZ CXöY d³f¯fʹf WXû³fZ IYZ ¶ffQ dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffEÔ CX°´f³³f WXû ¦fBÊÜ


IYf³fc³f IY`´feMXZVf³f RYe IYû d»fE d¶f³ff dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû IY`ÀfZ ¨f»ff¹ff þfE þ`ÀfZ ¸fbïZ CXNX³fZ »f¦fZÜ dUV½fdUôf»f¹fûÔ EUÔ dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ õfSXf ¸fûdWX³fe þ`³f IYZ d³f¯fʹf ´fSX ´fb³fdUʨffSX IYSX³fZ U dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX ´fSX ´fb¯f: dU¨ffSX IYSX³fZ IYe AfUV¹föYf ´fSX ¶f»f dQ¹ff þf³fZ »f¦ffÜ dþÀfZ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ 'CX³fe IYÈ¿¯f³f³f ¶f³ff¸f ÀMXZMX AfgRY Af³²fi ´fiQZVf' dUUfQ ¸fZÔ Àfb³ff U ¸fûdWX³fe þ`³f dUUfQ IYZ d³f¯fʹf IYû IYbL ¸fbïûÔ IYZ ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ´fdSXUd°fÊ°f dIY¹ff EUÔ ¹fWX IYWXf ¦f¹ff dIY dVfÃff IYf Ad²fIYfSX 6 ÀfZ 14 U¿fÊ °fIY IYZ ¶f¨¨fûÔ ´fSX WXe »ff¦fc WXû¦ffÜ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ¹fWX ½¹fUÀ±ff ´fiQZVf IYZ dUØfe¹f Ãf¸f°ff IYû ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WXbE IYeÜ CX³fe IYÈ¿¯f³f³f IYZ ´f›f°f ¸ff¸f»ff ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe ¦¹ffSXWX ³¹ff¹fd²fVfûÔ IYe ´feNX IYZ Àf¸¸fbJ 'MXeE¸fE ´ffBÊÊ RYCXÔOXZVf³f ¶f³ff¸f ÀMXZMX AfgRY IY³ffÊMXIY' dUUfQ IYZ øY´f ¸fZÔ Af¹ff dþÀf¸fZÔ ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ¹fWX À´fá dIY¹ff dIY dUôfd±fʹfûÔ IYZ dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf EUÔ Vfb»IY Àf¸¶f³²fe QZ³fZ WXZ°fb ´fifU²ff³f, dþ³fIYf CX»»fZJ CX³fe IYÈ¿¯f³f³f dUUfQ ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff, ÀfWXe ³fWXeÔ WX`Ü dVfÃff ÀfÔÀ±ff³f dUôfd±fʹfûÔ ÀfZ dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYZ dUIYfÀf IYZ d»fE Ad²fIY Vfb»IY »fZ ÀfIY°fZ WX`Ô ´fSX³°fb EZÀff IYSX³fZ IYZ ´feLZ CX³fIYf CXïZV¹f ¸fb³ffRYf IY¸ff³ff ³fWXeÔ WXû³ff ¨ffdWXEÜ d³f:ÀfÔQZWX ÀfUûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f °fIY ´ffBÊ RYfCXÔOXZVf³f IYZÀf ¸fZÔ CX¨¨f dVfÃff IYû ´fifBUZMX dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYZ WXf±fûÔ ¸fZÔ QZ dQ¹ff WX` dþÀfÀfZ CX¨¨f dVfÃff Àf¸f±fÊ »fû¦fûÔ °fIY Àfed¸f°f SXWX þf°fe WX`Ü

ÀfÔdU²ff³f ÀfÔÀfû²f³f AüSX dVfÃff ÀfSXIYfSX õfSXf 6 ÀfZ 14 Àff»f IYZ ¶f¨¨fûÔ IYû d³f:Vfb»IY dVfÃff Qe þfE¦fe A°f: ·ffSX°fe¹f ÀfÔdU²ff³f IYZ A³fb¨LZQ 21 E IYû þûOÞXf ¦f¹ff EUÔ BÀf ÀfÔÀfû²f³f IYZ ¶ffQ 6 ÀfZ 14 Àff»f IYZ ¶f¨¨fûÔ IYe dVfÃff ¸fc»f·fc°f Ad²fIYfSX ¶f³f ¦fBÊ WX`Ü ÀfSXIYfSX dVfÃff Àf¸¶f³²fe IYf³fc³f ¶f³ff ÀfIY°fe WX`, dþÀfÀfZ ¹fWX Àf¶fIYû (6 ÀfZ 14 U¿fÊ IYZ ¶f¨¨fûÔ IYû) d¸f»f ÀfIYZÜ ÀfÔdU²ff³f ÀfÔÀfû²f³f õfSXf ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ A³fb¨LZQ 51 E (IYZ) IYû þûOÞXf ¦f¹ff dþÀfÀfZ ¶f¨¨fûÔ IYZ Ad·f·ffUIYûÔ ¹ff ¸ff°ff-d´f°ff IYû ¹fWX Qfd¹f°U dQ¹ff ¦f¹ff WX` dIY UWX A´f³fZ 6 ÀfZ 14 Àff»f IYZ ¶f¨¨fûÔ IYû dVfÃff QZ³fZ IYf IYf¹fÊ IYSXZÔ¦fZÜ ·ffSX°f IYZ dUd·f³³f ´fiQZVfûÔ ¸fZÔ d³f:Vfb»IY U AfUV¹fIY ´fifSXÔd·fIY dVfÃff Àf¸¶f³²fe IYf³fc³f ¶f³ffE ¦fE WX` ´fSX³°fb dRYSX ·fe dVfÃff AUV¹f ·ffUe øY´f ÀfZ Àf·fe ¶f¨¨fûÔ °fIY ³fWXeÔ ´fÔWXb¨f SXWXe WX`Ü

ÀfSXIYfSX õfSXf 2001 ÀfZ ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f AfSXÔ·f dIY¹ff WX`, dþÀfÀfZ dVfÃff Àf¶f ¶f¨¨fûÔ °fIY ´fÔWXb¨f ÀfIYZÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ¶f¨¨fûÔ IYû Qe þf SXWXe dVfÃff dIY°f³fe CX´f¹fû¦fe, IYfSX¦fSX U ÀfWXe ¸ff¹f³fZ ¸fZÔ Qe þf SXWXe WX`, ¹fWX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ EIY A»f¦f ´fißf WX`, dþÀfIYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ IYe AfUV¹föYf WX`Ü

dVfÃff- dUV½f IYZ ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ '´fiû¦fif¸f RYfgSX BÔ³MXSX³fZVf³f»f ÀMXcOXZÔMX EÀfZÀf¸fZ³MX' (´feÀff) EIY EZÀff ´fifU²ff³f WX` dþÀfIYZ A³°f¦fÊ°f ÀfWX A²¹f¹f³f dIY¹ff þf°ff WX` dIY dUôf±feÊ þû dVfÃff ´fif~ IYSX SXWXZ WX`Ô UWX dIYÀf À°fSX IYe WX`Ü A³°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX dVfÃff ´fPXÞ³ff, ¦fd¯f°f, ÀffBÔÀf U ´fPÞ³fZ d»fJ³fZ IYe ¹fû¦¹f°ff IY`Àfe WX`, BÀfIYf ´fdSXÃf¯f dIY¹ff þf°ff WX`Ü ´feÀff õfSXf 74 QZVfûÔ ¸fZÔ dIYE ¦fE A²¹f¹f³f ¸fZÔ ¹fWX ´ff¹ff ¦f¹ff dIY ·ffSX°f IYf ³f¸¶fSX 73 WX` EUÔ 74 ´fSX IYfd¦fÊÀ°ff³f IYf ³f¸¶fSX WX`Ü BÀfÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY ·ffSX°f ¸fZÔ dVfÃff IYf À°fSX IY`Àff WX`! ´feÀff IYe dSX´fûMXÊ IYWX°fe WX` dIY ´ffÔ¨fUe IYÃff ¸fZÔ ´fPXÞ³fZ Uf»fZ ¶f¨¨fZ IYÃff 2 IYe dIY°ff¶f °fIY ³fWXeÔ ´fPÞX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ IYÃff 3 IYZ IYZU»f 29' dUôf±feÊ WXe ¦fd¯f°f IYZ ´fißfûÔ IYû WX»f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dUV½f IYZ 200 CXØf¸f dUV½fdUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ ·ffSX°f IYZ dIYÀfe dVfÃff ÀfÔÀ±ff³f IYf ³ff¸f ³fWXeÔ WX`Ü A°f: ·ffSX°f ¸fZÔ dVfÃff IYZ ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fc»f·fc°f ´fdSXU°fʳf IYe AfUV¹föYf WX`Ü ¶f¨¨fûÔ IYû þû dVfÃfIY-dVfdÃfIYf ´fPÞXf°fZ WXûÔ ¹ff ·fdU¿¹f ¸fZÔ ´fPXf³fZ IYZ d»fE d³f¹fböY dIYE þfE, CX³fIYe ¹fû¦¹f°ff IYû dUd·f³³f údáIYû¯f ÀfZ þfÔ¨ff þf³ff ¨ffdWXEÜ CX³WXZÔ dUVfZ¿f øY´f ÀfZ ´fidVfdÃf°f IYSX³fZ IYe AfUV¹föYf WX`Ü ÀfSXIYfSXe ÀIYc»fûÔ ¸fZÔ d´fiÔdÀf´f»f IYû ÀU°fÔÂf°ff QZ³fe ¨ffdWXE dþÀfÀfZ UWX dVfÃfIY- dVfdÃfIYf IYû ´fPÞXf³fZ IYe ´fð°fe U ´fPÞXf³fZ IYe ¹fûþ³ff ´fSX ²¹ff³f QZ ÀfIYZÜ ·ffSX°f ¸fZÔ ÀIYc»fûÔ IYe ÀfÔ£¹ff IY¸f WX`Ü A¨LZ dVfÃfIY EUÔ dVfdÃfIYfAûÔ IYf A·ffU WX`Ü dVfÃfIYdVfdÃfIYfAûÔ IYû MÑZd³fÔ¦f QZ³fZ IYf QZVf-½¹ff´fe ¹fûþ³ff ¶f³ff³fZ IYe AfUV¹föYf WX`, dþÀfÀfZ dVfÃff IYf À°fSX ¶fPÞXf¹ff þf ÀfIYZÜ ·ffSX°f ¸fZÔ dVfÃfIYûÔ IYû MÑZÔOX IYSX³fZ IYe U Àf¸f¹f-Àf¸f¹f ´fSX A´f³fe ¹fû¦¹f°ff ¶fPÞXf³fZ IYe AûSX IYûBÊ ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff þf°ff WX`Ü WX¸fZÔ A´f³fe ¹fûþ³ffAûÔ ¸fZÔ '´ffMXÊ MXfB¸f' Vf`dÃfIY ¹fûþ³ffAûÔ IYû ¶f³ff³fZ U CX³f´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IYe AfUV¹föYf WX`Ü U°fʸff³f ¸fZÔ, dVfÃff IYf ´fcSXf þûSX ´fSXeÃff ´ffÀf IYSX³fZ U BÀfZ ´ffÀf IYSX³fZ IYZ d»fE dU¿f¹f IYû SXMX IYSX CXØfSX

´fbdÀ°fIYf ¸fZÔ d»fJ QZ³fZ °fIY Àfed¸f°f WX`Ü dUôf±feÊ dU¿f¹f IYû Àf¸fÓff³fZ ¸fZÔ EUÔ Äff³f IYf þeU³f ¸fZÔ IY`ÀfZ IYfSX¦fSX øY´f ÀfZ BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf ÀfIYZ, (BÀf dU¿f¹f ¸fZÔ dVfÃff ¸fZÔ CX°fe¯fÊ WXû³fZ IYZ ¶ffUþcQ ·fe) ´fb¯fÊ°f¹ff A³fd·fÄf WXe SXWX þf°fZ WX`ÔÜ A°f: dVfÃfIYûÔ IYû BÀf dQVff ¸fZÔ ´fidVfdÃf°f IYSXf³fZ IYe AfUV¹föYf WX`, dþÀfÀfZ dVfÃff IYû þeU³f ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f U BÀfÀfZ ÀfeJ³fZ U þeU³f ¸fZÔ CXÀfIYf CX´f¹fû¦f IYSX³fZ ´fSX þûSX dQ¹ff þf ÀfIYZÜ CX¨¨f dVfÃff IYZ À°fSX ´fSX ¨RYûIYÀfª IYe A°¹f³°f AfUV¹föYf WX`Ü dþÀf IYf¹fÊ IYZ d»fE dIYÀfe IYe d³f¹fbdöY IYe þfE, CXÀfZ CXÀf ÃfZÂf dUVfZ¿f IYe þf³fIYfSXe, Àf¸fÓf U CXÀf ÃfZÂf IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ U AfUV¹föYfAûÔ IYe þf³fIYfSXe WXû³fe ¨ffdWXEÜ ÀfSXIYfSX IYû ·fe CX¨¨f dVfÃff IYZ ÃfZÂf ¸fZÔ dUôfd±fʹfûÔ IYû FY¯f QZ³fZ IYe ³fed°f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe AfUV¹föYf WX`Ü Afþ A¨LZ dVfÃff ÀfÔÀ±ff³fûÔ ¸fZÔ ´fiUZVf IYZ d»fE '¶f`ÔIY »fû³f' IYe ÀfbdU²ff °fû CX´f»f¶²f WX` ´fSX³°fb BÀf »fû³f (FY¯f) IYû IYûBÊ ·fe d³f²fʳf ´fdSXUfSX IYf dUôf±feÊ »fZ WXe ³fWXeÔ ÀfIY°ff WX`Ü ¢¹fûÔdIY ¶f`ÔIY ¨ffSX »ffJ ÀfZ Ad²fIY IYZ FY¯f IYZ d»fE ¦ffSX¯MXe, ¦ffSX¯MXSX IYZ B³IY¸f MX`¢Àf IYZ IYf¦fþf°f, ¸fIYf³f ¹ff Àf¸´fdØf IYZ IYf¦fþf°f AfdQ ¸ffÔ¦f°ff WX`, þû dIY d³f²fʳf ´fdSXUfSX IYZ ´ffÀf WXû°ff WXe ³fWXeÔ A°f: UWX FY¯f »fZ³fZ ÀfZ UÔd¨f°f SXWX þf°ff WX`Ü B³f Àf¶f ¸fbïûÔ IYû QZJ°fZ WXbE ÀfÔdU²ff³f ¸fZÔ dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX IYû Àfd¸¸fd»f°f dIYE þf³fZ IYZ CX´fSXfÔ°f ·fe dVfÃff IYe ´fÔWXb¨f ¦ffUûÔ °fIY dIY°f³fe WX`, ¹fWX °f±¹f AüSX dUôf»f¹fûÔ ¸fZÔ Qe þf³fZ Uf»fe dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff IY`Àfe WX`, ¹fWX QcÀfSXe ¶ff°f WX`Ü dVfÃff IYf ´fi¨ffSX ´fiÀffSX WXe ³fWXeÔ USX³fÐ dVfÃff IYe ¦fb¯fUØff U Afþ IYZ ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ CXÀfIYe CX´f¹fûd¦f°ff ¶fPÞXf³fZ IYe AfUV¹föYf WX`Ü WXSX dUôf»f¹f ¸fZÔ dVfÃff IYf À°fSX EIY Àf¸ff³f WXû³ff ¨ffdWXEÜ ´fifSXÔd·fIY dVfÃff IYf AfUV¹fIY WXû³ff WXe IYfRYe ³fWXeÔ WX` USX³fÐ BÀfIYe ¦fb¯fUØff IYf ·fe ²¹ff³f SXJ³ff WXû¦ff, A³¹f±ff dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ´fif~ WXû³fZ ´fSX ·fe '´fPÞXZ- d»fJZ' 'AdVfdÃf°fûÔ' IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞX þfE¦feÜ ¹fWX ´fPÞXZd»fJZ ³f Àf¸ffþ IYf dWX°f IYSX ÀfIYZÔ¦fZ ³f A´f³ff ¹ff A´f³fZ ´fdSXUfSX IYfÜ d³f:ÀfÔQZWX dVfÃff IYf Ad²fIYfSX ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`, ´fSX³°fb d¶f³ff ¦fb¯fUØff Uf»fe dVfÃff IYZU»f dVfÃff IYZ Ad²fIYfSX IYZ ³ff¸f Uf»fe dVfÃff ¶f³fIYSX SXWX þfE¦feÜ A°f: ·ffSX°f IYû Afþ IYZU»f ³ff¸f IYe ³fWXeÔ USX³fÐ IYf¸f IYe (¦fb¯fUØff Uf»fe) dVfÃff IYe AfUV¹föYf WX`Ü

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

41


£û»f

. . . ` X W e Y I f Ô ¶f

f X W f ° XüS Bd¸

A e f A·

þ¶fÀfZ dIYiIYZMX IYe Àf˜Z¶ffþe IYe ´fû»f Jb»fe WX` WXSX dQ³f ³f¹ff Jb»ffÀff WXû SXWXf WX`Ü Àf˜Z¶ffþe IYe AfÔ¨f ßfeÀfÔ°f, d¶fÔQc QfSXf dÀfÔWX, ¦fb÷Y³ff±f ¸f¹f´´f³f, SXfþ IYbQSXf ÀfZ WXû°fZ WXbE dVf»´ff VfZMXe °fIY ´fWXb¨f ¨fbIYe WX`Ü WXf»ffÔdIY IYBÊ »fû¦fûÔ IYû þ¸ff³f°ff d¸f»f ¨fbIYe WX`Ô ´fSX ´fbd»fÀf A¶f ·fe WXSX °ffSX þûOÞ³fZ ¸fZÔ þe þf³f ÀfZ þbMXe WX`Ü A¶f QZJ³ff ¹fWX WX` dIY ÀfMXMXÐZ¶ffþe IYe AfÔ¨f ¸fWXZÔQi dÀfÔWX ²fû³fe AüSX ÀffÃfe ²fû³fe °fIY ´fWXbÔ¨f°fe WX`Ô ¹ff CXÀfÀfZ ´fWX»fZ WXe ¶fbÓff Qe þf°fe WX`Ü

42

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

³fe»f¸f Vfb¢»ff

¸f`

¨f dRYd¢ÀfÔ¦f IYf ¸ff¹ffþf»f R`Y»f°ff WXe þf SXWXf WXÜ` SXûþ ³fE-³fE Jb»ffÀfZ WXû SXWXZ WXÜÔ` A¶f °fIY B°f³fZ ª¹ffQf Jb»ffÀfZ WXû ¦fE WXÔ` dIY A¶f Af¸f AfQ¸fe DYWXf´fûWX IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ WXÜ` A¶f »fû¦fûÔ IYZ ·fZþZ ¸fZÔ ¹fWX ¶ff°f ³fWXeÔ Àf¸ff SXeWX WX` dIY IYü³f-IYü³f ÀfZ »fû¦f BÀfIYZ ´feLZ WXÜÔ` ´fWX»fZ

ßfeÀfÔ°f, dRYSX d¶fÔQc QfSXf dÀfÔWX dRYSX SXfþ IYbQÔ SXf, ¦fb÷Y³ff±f ¸f¹f´´f³f ÀfZ WXû°fZ WXEb Àf˜Z¶ffþe IYe þQ ¸fZÔ dQ»fIYVf AQfIYfSXf AüSX SXfþÀ±ff³f SXf¹g f»Àf IYe ¸ff»fdIY³f dVf»´ff VfZ˜e ·fe Af ¦fBÊ WXÜÔ` A¶f BÀfIYZ ¶ffQ ¶ffSXe IYWXe¸Ô fWXQÔZ i dÀfÔWX ²fû³fe AüSX CX³fIYe ´f}e ÀffÃfe ²fû³fe IYe °fû ³fWXeWÔ XÜ` ¹ff dRYSX ¶feÀfeÀfeAfBÊ A´f³fZ ´¹ffSXZ IY~f³f IYû ¶f¨ff³fZ IYZ d»fE IYûBÊ ³fBÊ ¦fb¦b f»fe °fû °f`¹ffSX ³fWXeIÔ YSX SXWXe WXÜ` ´fWX»fZ SXfþ IYf IYb¶fc»f³ff¸ff, dRYSX dVf»´ff IYf ³ff¸f Af þf³fZ ÀfZ ¶ffg»feUbOX IYZ Àff±f-Àff±f dIiYIYZMX


£û»f

þ¦f°f ·fe À°f¶²f WXÜ` ¦fb÷Y³ff±f ¸f¹f´´f³f, SXfþ IYbQÔ fi AüSX A¶f dVf»´ff VfZ˜e IYZ ¶ffQ dIYÀf MXe¸f IYZ ¸ffd»fIY IYf ³fÔ¶fSX WX,` AMXIY»fûÔ IYf ¶ffþfSX ¦fSX¸f WXÜ` dQ»»fe ´fbd»fÀf IYd¸fV³fSX ³feSXþ IYb¸ffSX IYZ ¸fb°ffd¶fIY, dVf»´ff VfZ˜e IYZ ´fd°f AüSX ½¹ff´ffSXe SXfþ IYbQÔ fi ³fZ Àf˜Z¶ffþe IYe ¶ff°f IY¶fc»f ·fe IYSX »fe WXÜ` dQ»»fe ´fbd»fÀf IYf ¹fWX ·fe QfUf WX` dIY Ad·f³fZÂfe dVf»´ff VfZ˜e ³fZ ·fe AfBÊ´feE»f IYZ EIY ¸f`¨f ¸fZÔ EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf Àf˜f »f¦ff¹ff ±ffÜ þ¶fdIY dVf»´ff A´f³fZ Àff±f-Àff±f SXfþ IYû ·fe d³fQZ¿Ê f ¶f°ff SXWXe WXÜÔ` 1993 ¸fZÔ ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ ¨f»fe CXÀf ¶ffþe IYf AfBÊ´feE»f IYe ¶ffþe ÀfZ ÀfÔ¹fû¦f d¸f»ff WX,` BÀfZ QZJIYSX IYWX ´ff³ff ¸fbdVIY»f WX` dIY dVf»´ff IYZ ¨fZWXSXZ ´fSX AüSX ¢¹ff-¢¹ff d»fJf WX?` ´fWX»fZ IYû»fIYf°ff, dRYSX ¸fb¶Ô fBÊ AüSX CXÀfIYZ ¶ffQ ²feSX-Z ²feSXZ ´fcSXZ dWXQÔ Àb °ff³f IYe ³fþSX ¸fZÔ þ¸f ¦fBÊ dVf»´ff ³fZ A´f³fZ QVfÊIYûÔ IYû dQ»f IYe dIY°ff¶f ´fPÞXf Qe, »fZdIY³f dÀf»USX ÀIiYe³f IYe ¹fZ dQ»fIYVf ¶ff°fZÔ AfBÊ´feE»f IYZ ¸f`Qf³f ´fSX QVfÊIYûÔ IYû WXþ¸f ³fWXeÔ WXBb ÜÊÔ dVf»´ff ³fZ dQ»f °fû 20 Àff»f ´fWX»fZ »fcMXf ±ff, »fZdIY³f A¶f þû »fcMXf, CX³f¸fZÔ dIiYIYZMX ´fidZ ¸f¹fûÔ IYf þb³fc³f, þûVf AüSX JZ»f ÀfZ ´¹ffSX ·fe Vffd¸f»f WXÜ` AfBÊ´feE»f ¸fZÔ dVf»´ff ³fZ þ¶f WX»»ff ¶fû»ff ±ff, °fû SXfþÀ±ff³f SXf¹g f»Àf IYZ Àff±f CX³WXÔZ QZJIYSX QVfÊIYûÔ AüSX dIiYIYZMX ´fidZ ¸f¹fûÔ IYZ dQ»f ¸fZÔ ·fe d¦fMXfSX ¶fþ³fZ »f¦ff ±ffÜ CX³fIYZ dQ»fûdQ¸ff¦f ´fSX ·fe ³fVff Lf³fZ »f¦ff ±ff, CX³WXÔZ ·fe BÀf JZ»f ¸fZÔ ¸fþf Af³fZ »f¦ff ±ffÜ A¶f BÀf Jb»ffÀfZ IYZ ¶ffQ dMXUÐ MXSX IYZ þdSX¹fZ dVf»´ff ¸fedOX¹ff ´fSX ¶fSXÀf°fZ WXEb IYWX SXWXe WXÔ` dIY QZJ SXWXe WXÔc WXOZ X»ffB³f ¶f³ff³fZ IYZ d»fE ¸fedOX¹ff dIYÀf WXQ °fIY þf ÀfIY°ff WXÜ` ¸fûWX°fSX¸ff, ²fbAfÔ UWXeÔ CXNX°ff WX,` þWXfÔ Af¦f »f¦f°fe WXÜ` ¹fWX Af¦f Af´fIYZ ¶ffþe¦fSX ´fd°f IYbQÔ fi IYZ CXÀf SXfþ ÀfZ »f¦fe WX,` dþÀf¸fZÔ CX³WXû³Ô fZ Àf˜Z¶ffþe ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYe ¶ff°f IYb¶fc»f IYe WXÜ` WXf»ffÔdIY dQ»»fe ´fbd»fÀf IYZ Ad²fIYfSXe dVf»´ff IYZ ´fd°f AüSX SXfþÀ±ff³f SXf¹g f»Àf IYZ ÀfWX-¸ffd»fIY SXfþ IYbQÔ fi IYZ BÀf ¶f¹ff³f ´fSX ·fSXûÀff ³fWXeÔ IYSX SXWXZ WXÔ` dIY UZ Àf˜Z¶ffþe ¸fZÔ EIY IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¦fÔUf ¨fbIYZ WXÜÔ` IYbQÔ fi IYZ IYfSXû¶ffSXe

ÀfWX¹fû¦fe CX¸fZVf ¦fû¹f³fIYf õfSXf QþÊ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ dVf»´ff AüSX CX³fIYZ ´fd°f IYZ ³ff¸f Af¹ff WXÜ` AfBÊ´feE»f À´ffgMX-dRYd¢ÀfÔ¦f ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f IYZ QüSXf³f Àf˜Z¶ffþ ¦fû¹f³fIYf IYf ¶f¹ff³f QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYZ IYd¸fV³fSX ³feSXþ IYb¸ffSX IYZ ¸fb°ffd¶fIY, IYbQÔ fi þfÔ¨f IYf dWXÀÀff ¶f³fZ WXEb WXÜÔ` WXf»ffÔdIY CX³WXû³Ô fZ ¹fWX ·fe IYWXf MXe¸f ¸fZÔ SXfþ IYe dWXÀÀfZQfSXe ¸fWXþ 11.7 RYeÀfQe WX` AüSX MXe¸f IYZ ÀfÔ¨ff»f³f ¸fZÔ CX³fIYe IYûBÊ ·fcd¸fIYf ³fWXeÔ WX`Ü SXfþ IYbÔQif IYf³fc³f IYf ´ff»f³f IYSX°fZ WX`Ô AüSX CX³WXûÔ³fZ IYûBÊ IYf³fc³f ³fWXeÔ °fûOÞXf WX`Ü dRYSX ·fe ¹fdQ UWX ¦fb³fWX¦ffSX Àffd¶f°f WXû°fZ WX`Ô ¹ff CX³WXûÔ³fZ d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f dIY¹ff WX`, °fû CX³WXZÔ RiYZÔ¨ffBþe ÀfZ d³f»fÔd¶f°f IYSX dQ¹ff þfE¦ff AüSX CX³fIYZ VfZ¹fSX þ¶°f IYSX d»fE þfEÔ¦fZÜ SX§fb A¹¹fSX, ÀfeBÊAû, SXfþÀ±ff³f SXfg¹f»Àf ¸f`Ô ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ A´f³fZ §fSX Uf´fÀf Af ¨fbIYf WXcÔÜ IYÈ´f¹ff dQ»»fe IiYfB¸f ¶fifÔ¨f IYû A´f³ff IYf¸f IYSX³fZ QedþE AüSX ¸fedOX¹ff IYû A´f¸ff³fþ³fIY ·ff¿ff IYf ´fi¹fû¦f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffdWXEÜ SXfþ IYbÔQif, SXfþÀ±ff³f SXf¹f»f IYZ VfZ¹fSX WXû»OXSX Àf·fe ¶fiZdIYÔ¦f ³¹fcþ ¨f`³f»fûÔ ÀfZ ¸f`Ô IYWX³ff ¨ffWX°fe WXcÔ dIY A³fb¸ff³f IYZ ¶f»f ´fSX J¶fSXZÔ ³f ¨f»ffEÜ WX¸f JbQ þf³f³ff ¨ffWX°fZ WX`Ô dIY AÀf»fe Qû¿fe IYü³f WX`Ü dVf»´ff VfZ˜e, Ad·f³fZÂfe dIY IYbQÔ fi þfÔ¨f IYZ IYZQÔ i ¸fZÔ ³fWXeÔ WX,Ô` ¢¹fûÔdIY dRY»fWXf»f CX³fIYZ dJ»ffRY À´ffgMX-dRYd¢ÀfÔ¦f IYû »fZIYSX IYûBÊ Àfb¶fc°f ³fWXeÔ WXÜ` BÀfIYZ ¶ffUþcQ ¶feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ IYbQÔ SXf IYû AfBÊ´feE»f d³f»fÔ¶fd°f IYSX dQ¹ffÜ U`ÀfZ Af´fIYû ¶f°ff QZÔ dIY SXfþ IYbQÔ fi AfBÊ´feE»f IYû »fZIYSX ´fWX»fe ¶ffSX dUUfQûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ WXÜÔ` BÀfÀfZ ´fWX»fZ UZ MXe¸f ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe

AüSX BÀfIYZ d»fE þbMXfE ¦fE ´f`ÀfûÔ IYû »fZIYSX ·fe ÀfbdJʹfûÔ ¸fZÔ SXWX ¨fbIYZ WXÜÔ` SXfþÀ±ff³f SXf¹g f»Àf ¸fZÔ dWXÀÀfZQfSXe IYZ d»fE dVf»´ff AüSX SXfþ ³fZ 154 »ffJ OXf»g fSX J¨fÊ dIYE WXÜÔ` 2008 ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f ³fZ AfBÊ´feE»f dJ°ff¶f ´fSX IY¶þf dIY¹ff ±ff, CXÀfIYZ ¶ffQ 2009 ¸fZÔ dVf»´ff AüSX SXfþ ³fZ MXe¸f ¸fZÔ 11.7 RYeÀfQe dWXÀÀfZQfSXe »feÜ 2010 ¸fZÔ ¶feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ IYSXfSX ÀfÔ¶fÔ²fe d³f¹f¸fûÔ IYf CX»»fÔ§f³f IYSX³fZ IYZ AfSXû´f ¸fZÔ SXfþÀ±ff³f SXf¹g f»Àf IYû d³f»fÔd¶f°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ WXf»ffÔdIY Àfb´fie¸f IYûMXÊ ÀfZ MXe¸f IYû SXfWX°f d¸f»fe AüSX AQf»f°f IYZ AfQZVf IYZ ¶ffQ WXe ¶feÀfeÀfeAfBÊ ³fZ MXe¸f IYû »fe¦f ¸fZÔ JZ»f³fZ IYe A³fb¸fd°f QeÜ AfBÊ´feE»f IYe QbIYf³f ÀfZ þ¶f ´fSXQf CXNXf, °fû EIY-EIY IYSXIYZ Àf¶fIYZ IYf³f JOÞXZ WXû SXWXZ WXÜÔ` SXfþ ³fZ AfBÊ´feE»f IYZ ¨fü±fZ Àfeþ³f ¸fZÔ 50, ´ffÔ¨fUZÔ Àfeþ³f ¸fZÔ 40 AüSX WXf»f WXe ¸fZÔ WXEb LNXZ Àfeþ³f ¸fZÔ 12.60 »ffJ ÷Y´f¹fZ IYf ³fbIYÀff³f ¶f°ff¹ffÜ A¦fSX ¹fWX Àf¨f WX,` °fû CX³f ´fSX QûWXSXe ¸ffSX WXû ¦fBÊ, EIY °fû Àf˜Z ¸fZÔ EIY IYSXûOÞX ¦fÔUfE, DY´fSX ÀfZ Àf˜Z¶ffþe IYZ AfSXû´f ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYe °f»fUfSX ¦f»fZ ´fSX »fMXIYe Àfû A»f¦fÜ BÀfZ IYWX°fZ WX,Ô` 'IYOÞXUf IYSX»Z ff UWX ·fe ³fe¸f ¨fPÞXfÜÓ dVf»´ff-SXfþ IYe ³f`¹ff OX¶b ff³fZ IYf IYf¸f dIY¹ff ´fbd»fdÀf¹ff ¦fUfWX ¶f³f ¨fbIYZ SXfþÀ±ff³f IYZ SXf¹g f»f dJ»ffOÞXe dÀfðf±fÊ dÂfUZQe ³fZÜ dÀfðf±fÊ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXfþ IYbQÔ fi AWX¸fQf¶ffQ IYZ ½¹fUÀff¹fe CX¸fZVf ¦fû¹f³fIYf IYZ þdSX¹fZ Àf˜Z¶ffþe ¸fZÔ ´f`ÀfZ »f¦ff¹ff IYSX°fZ ±fZÜ ¦füSX°f»f¶f WX` dIY CX¸fZVf AüSX SXfþ ³f dÀfRYÊ d¶fþ³fZÀf ´ffMX³Ê fSX WX,Ô` ¶fd»IY »fÔQ³f ¸fZÔ EIY-QcÀfSXZ IYZ ´fOÞXûÀfe ·fe SXWX ¨fbIYZ WXÜÔ` J`SX ¹fWXfÔ ¸ff¸f»ff Qû³fûÔ IYe QûÀ°fe IY`ÀfZ WXBb Ê ÀfZ ¶fPXIYSX WXÜ` ¦füSX°f»f¶f WX` dIY SXfþ IYbQÔ fi ³fZ ´fcL°ffL IYZ QüSXf³f ¹fWX QfUf dIY¹ff ±ff dIY UWX AfBÊ´feE»f IYZ ¨fü±fZ Àfeþ³f ¸fZÔ Àf˜Z¶ffþe ¸fZÔ 50 »ffJ ÷Y´f¹fZ, ´ffÔ¨fUZÔ Àfeþ³f ¸fZÔ 40 »ffJ ÷Y´f¹fZ AüSX WXf»f WXe ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f LNXZ Àfeþ³f ¸fZÔ 12.5 »ffJ ÷Y´f¹fZ ¦fÔUf ¨fbIYZ WXÜÔ` ¶fOÞXf ÀfUf»f ¹fWX WX` dIY þ¶f SXfþ IYbQÔ fi ³fZ Àf˜Z¶ffþe IYe ¶ff°f IYb¶fc»f IYSX »fe, °fû dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ CXÀfZ d¦fSXµ°ffSX ¢¹fûÔ ³fWXeÔ IYe? IYWXeÔ BÀfIYZ ´feLZ ¶fWX°b f ¶fOÞXf ³fZMXUIYÊ °fû ÀfdIiY¹f ³fWXeÔ WX,` dþÀf ´fSX IYfSXUÊ fBÊ IYSX³fZ ÀfZ dQ»»fe ´fbd»fÀf OXSX SXWXe WXû?

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

43


³fe»f¸f Vfb¢»ff

dWXÔ

Qe dRY»¸f þ¦f°f IYe EIY JfdÀf¹f°f WX` dIYÀfe EIY °fSXWX IYe dRY»¸f ¨f»f°fZ WXe U`Àfe WXe dRY»¸fûÔ IYe »ffB³f »f¦f þf°fe WX`Ü þ¶f-þ¶f ¶ffg»feUbOX IYe ¶ff»ffAûÔ ³fZ A´f³fZ dþÀ¸f IYe ³fb¸ffBVf IYe WX`, QVfÊIYûÔ ³fZ CXÀfZ ´fÀfÔQ dIY¹ff WX`Ü BÀfd»fE Vf¸fÊ IYe Àfe¸ffAûÔ IYû ´fSXZ SXJ°fZ WXbE Ad·f³fZdÂf¹ffÔ þ¶f ´fQZÊ ´fSX MXfg´f»fZÀf WXbBÊ WX`Ô, °fû WXÔ¦ff¸ff ¸f¨f³ff þf¹fþ WXe ±ffÜ BÔOXû-IYZ³fZdOX¹f³f ´ffg³fÊ ÀMXfSX Àf³³fe d»f¹fû³f ³fZ ´fcþf ·f˜ IYe dRY»¸f 'dþÀ¸f 2' ÀfZ ¶ffg»feUbOX ¸fZÔ IYQ¸f SXJfÜ BÀf dRY»¸f IYZ dSX»feþ WXû³fZ ÀfZ ´fWX»fZ WXe Àf³³fe ³fZ ERYE¨fE¸f ¸f`¦fþe³f IYZ d»fE ÀfZ¢Àfe AüSX MÑfÔÀf´fZSXZÔMX ´fûþ dQ¹ffÜ BÀf RYûMXû ¸fZÔ Àf³³fe ³fZ dÀfRYÊ ÀffOÞXe ÀfZ A´f³fZ ´fcSXZ VfSXeSX IYû IYUSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`Ü Àff±f WXe EIY IYÔOXû¸f IYZ EOX ¸fZÔ ·fe UWX A´f³fZ dþÀ¸f IYe ³fb¸ffBVf IYSX ¨fbIYe WX`ÔÜ dþÀ¸f 2 U`ÀfZ °fû dRY»¸f IYf d³fQZÊVf³f ´fcþf ·f˜ ³fZ dIY¹ff WX`, »fZdIY³f ¹fWX ÀffSXf IYf¸f ¸fWXZVf ·f˜ IYe dUVfZ¿f d³f¦fSXf³fe ¸fZÔ WXbAf WX`Ü ¸fWXZVf ·f˜ BÀf ¶ff°f ÀfZ ´fcSXe °fSX UfdIYRY ±fZ dIY þ¶f UWX Àf³fe d»fAû³f þ`ÀfZ ´fû³fÊ ÀMXfSX IYû A´f³fZ dRY»¸f ¸fZÔ IYfÀMX IYSXZÔ¦fZ °fû »fû¦fû CXÀf dRY»¸f ÀfZ BÀfe °fSXWXe IYe CX¸¸feQ IYSXZÔ¦fZ AüSX ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY BÀf dRY»¸f IYû dIYÀfe ¶»fc dRY»¸f IYe °fþÊ ´fSX WXe ¶f³ff¹ff ¦f¹ff WX`Ü U`ÀfZ UWX dþÀ¸f-1 IYe IYf¸f¹ff¶fe WXe ±fe dþÀf³fZ dRY»¸fIYfSXûÔ IYf ²¹ff³f BÀf dU¿f¹f IYe AûSX ¸fûOÞXf AüSX CXÀfIYZ ¶ffQ ²fOÞXf²fOÞX EZÀfe dRY»¸fZ ¶f³f³fZ »f¦feÜ ¹fWXfÔ ¶ff°f dÀfRYÊ dRY»¸ffE þf SXWXZ ÀfZ¢Àf Àfe³f ´fSX WXe ³fWXeÔ ¶fd»IY ¸fÀff»ff dRY»¸fûÔ ¸fZÔ CXNXfE þf SXWXZ ¶fû»OX dU¿f¹fûÔ ´fSX ·fe WXû SXWXe WX`Ü ¸fOXÊSX 2, ÀffWX¶f ¶feUe AüSX ¦f`Ô¦fÀMXSX, ³fû U³f dIY»OX þZdÀfIYf, SXfd¦f³fe E¸fE¸fEÀf, Q OXMXeÊ d´fˆYSX AfdQ BÀfe ßfZ¯fe IYe dRY»¸fZ WX`ÔÜ

¸fZÔ þbMXf ¶ffg»feUbOX

d´fL»fZ IYbL Àf¸f¹f ÀfZ ¶ff»feUbOX IYfRYe ¶fû»OX WXû ¦f¹ff WX` JfÀfIYSX dþÀ¸f IYe ³fb¸ffBVf AüSX AÔ°fSXÔ¦f úV¹fûÔ IYZ ¸ff¸f»fZ WX`ÔÜ Af³fZ Uf»fe dRY»¸fZÔ °fû ÀffSXe WXQZÔ °fûOÞ³fZ ´fSX CX°fføY WX`ÔÜ B³f dRY»¸fûÔ IYû QZJ³fZ IYZ ¶ffQ dIYÀfe IYû ¶»fc dRY»¸f IYe þøYSX°f ¸fWXÀfcÀf ³fWXeÔWXû¦fe ¢¹fûÔdIY A¶f dRY»¸fIYfSX A´f³fe dRY»¸f ¸fZÔ PXZSX ÀffSXZ AÔ°fSXÔ¦f úV¹f OXf»f°fZ WX`Ô AüSX WXeSXûB³fûÔ ÀfZ þ¸fIYSX dþÀ¸f IYe ³fb¸ffBVf IYSXUf°fZ WX`Ô ¢¹fûÔdIY CX³fIYû ´f°ff WX` E ÀffdMXÊdRYIYZMX IYZ Àff±f °fû dRY»¸f dSX»feþ WXû WXe þfEÔ¦feÜ Afþ IYZ dRY»¸fIYfSX E ÀffdMXÊdRYIYZMX IYZ Àff±f dRY»¸fûÔ IYû ´fQZÊ ´fSX CX°ffSX³fZ ÀfZ d¶f»fIYb»f ³fWXeÔ IY°fSXf°fZ ¢¹fûÔdIY ¹fWX dRY»¸fZ CX³fIYû A¨Lf d¶fþ³fZÀf QZ°fe WX`ÔÜ

44

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013


¨fa¨f»f d¨f°f½f³f 2012 ¸fZÔ dSX»feþ WXbBÊ Àfbþe°f ÀfSXIYfSX IYZ d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ¶f³fe Af¹fb¿¸f³f JbSXf³ff Ad·f³fe°f dRY»¸f dU¢IYe OXû³fSX EIY EZÀfZ WXe dU¿f¹f ´fSX WX` þû dIY JfÀfe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWXeÜ À´f¸fÊ OXû³fSX EZÀfZ dU¿f¹f ´fSX Af²ffdSX°f WX` dþÀf ´fSX A·fe °fIY dIYÀfe ³fZ dRY»¸f ¶f³ff³fZ IYe IYûdVfVf ³fWXeÔ IYeÜ WXf»ffÔdIY IYBÊ ¶ffSX dRY»¸fûÔ ¸fZÔ BÀf dU¿f¹f IYû WX»IYf-RbY»IYf MX¨f þøYSX dIY¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f À´f¸fÊ OXû³fSX IYû IY·fe ·fe ¸fb£¹f dU¿f¹f IYZ øY´f ¸fZÔ ³fWXeÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ ³f dÀfRYÊ ¹fZ IYWXf³fe ¶fû»OX dU¿f¹f ´fSX WX` ¶fd»IY BÀf dRY»¸f ¸fZÔ þ¸fIYSX ¶fû»OX AüSX d¶fÔQfÀf OXf¹f»ffg¦f ·fe WX`ÔÜ BÀfe °fSXWX dUUZIY Ad¦³fWXûÂfe IYZ d³fQZÊVf³f ¸fZÔ dSX»feþ WXbBÊ WXZMX ÀMXûSXe ·fe ¶fû»OX³fZÀf IYZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àf¶fIYû ´feLZ LûOÞX°fe Àfe dQJeÜ BÀf dRY»¸f IYû A¶f °fIY IYe Àf¶fÀfZ ÀfZ¢Àfe AüSX ¶fû»OX dRY»¸f ¸ff³ff ¦f¹ffÜ dÀfRYÊ ¹fWXe ¢¹fûÔ ¶fd»IY BÀf dRY»¸f IYZ ´fûÀMXÀfÊ ³fZ ·fe þ¸fIYSX ²fc¸f ¸f¨ffBÊÜ dRY»¸f Ad·f³fZÂfe ´ffCX»fe Qf¸f BÀf dRY»¸f ¸fZÔ þ¸fIYSX A´f³fZ dþÀ¸f IYe ³fb¸ffBVf IYSX°fe dQJeÜ ¹ff³fe ´ffCX»fe ³fZ A´f³fe WXfgMX³fZÀf ÀfZ d¶f´ffVff ¶fÀfb, ¸fd»»fIYf ÀfWXSXfU°f AüSX SXfJe þ`Àfe ¶fû»OX WXeSXûBÔÀf IYû ·fe QSXdIY³ffSX IYSX dQ¹ffÜ ´ffCX»fe ³fZ BÀf dRY»¸f ¸fZÔ þ¸fIYSX dIYdÀfÔ¦f AüSX ¶fZOX ÀfeÔÀf dQE WX`Ü dRY»¸f ¶»fOX ¸f³fe ·fe JfÀfe ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWXeÜ BÀfIYZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWX³fZ IYf ¸fb£¹f IYfSX¯f ¹fZ ·fe ±ff dIY dSX»feþ ÀfZ ´fWX»fZ WXe BÀf dRY»¸f IYZ IYbL ¶fZOX Àfe³f »feIY WXû ¦fE ±fZ, þû dIY dRY»¸f IYe ´fd¶»fdÀfMXe IYZ d»fE JfÀfZ ¸ff¹f³fZ SXJ°fZ ±fZÜ BÀfe °fSXWX BÊVIYþfQZ ·fe A´f³fe ´fMXIY±ff IYZ d»fE IY¸f AüSX AÔ°fSXÔ¦f Àfe³f IYZ IYfSX¯f ª¹ffQf ¨f¨ffÊ ¸fZÔ SXWXeÜ EZÀfe WXe IYbL AüSX Af³fZ Uf»fe dRY»¸fZ WX`Ô AÔ¦fiZþe ·ff¿ff ¸fZÔ ¶f³f SXWXe RiYZVf »ffB¸f dþÀf¸fZÔ ¸f»fZdVf¹ff, øYÀf, IYed³f¹ff AüSX BÊSXf³f IYe Ad·f³fZdÂf¹ffÔ ³fþSX AfEÔ¦feÜ d´fi°feVf ³fÔQe IY¸¹fbd³fIYZVfÔÀf IYe þ»Qe WXe dSX»feþ WXû³fZ Uf»fe ¸fbÔ¶fBÊ ¸f`dMX³fe dþÀf¸fZÔ EIY EZÀfZ °feÀf Àff»f IYZ ´fb÷Y¿f IYe dþÔQ¦fe dQJfBÊ ¦fBÊ WX` dþÀfIYf A·fe °fIY dIYÀfe ¸fdWX»ff ÀfZ VffSXedSXIY ÀfÔ¶fÔ²f ³fWXe ¶f³ff WX` AüSX UWX A´f³ff IYü¸ff¹fÊ Jû³fZ IYZ d»fE ¶fZ°ff¶f WX`Ü dRY»¸f IYe WXeSXûB³f ´fZSXeþfQ þûSXfd¶f¹ff WX`ÔÜ ¦füSX dIY¹ff þfE °fû ¶ffg»feUbOX IYe ³ffd¹fIYfEÔ ·fe A¶f IY¸f ¶fû»OX ³fWXeÔ WX`Ü ³ffd¹fIYfEÔ ·fe EIY-QcÀfSXZ ÀfZ Af¦fZ d³fIY»f³fZ IYe WXûOÞX ¸fZÔ Q¸fQfSX ¶fû»OX ÀfeÔÀf QZ³fZ ¸fZÔ ·fe ´feLZ ³fWXeÔ WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ ³ffd¹fIYfEÔ ¶fû»OX AfBMX¸f ÀffÔ¦Àf IYSX³fZ ÀfZ ·fe ´feLZ ³fWXeÔ WX`Ü BÀfIYf CXQfWXSX¯f WX` BÀfe Àff»f þ³fUSXe ¸fZÔ dSX»feþ WXbBÊ Ad¦³f´f±f ¸fZÔ IY`MXSXe³ff IY`RY ´fSX dRY»¸ff¹ff d¨fIY³fe ¨f¸fZ»fe ÀffÔ¦fÜ A¶f ¶ffSXe WX` dIYÔ¦fdRYVfSX ¸ffgOX»f ´fc³f¸f ´ffÔOXZ¹f IYe þû A¶f °fIY A´f³fZ dþÀ¸f IYe ³fb¸ffBVf dMXÐUMXSX ´fSX IYSX°fe ±fe, A¶f CX³fIYe dIYÀ¸f°f ³fZ ÷YJ ¶fQ»ff WX`

EIY Àf¸f¹f ±ff þ¶f ¶ffgd»fUbOX ¸fZÔ ¶fû»OX IYZ ³ff¸f ´fSX Ad·f³fZdÂf¹ffÔ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf Àf¸fbQi IYZ dIY³ffSXZ d¶fIY³fe ¸fZÔ ³fWXf »fZ°fe ±feÔ ¹ff dRYSX dRY»¸f ¸fZÔ EIYf²f ¶fZOX Àfe³f WXû°fZ ±fZÜ »fZdIY³f A¶f °fû dRY»¸fûÔ ¸fZÔ ¶fû»OX IYZ Àf·fe ¸ff¹f³fZ WXe ¶fQ»f ¦fE WX`ÔÜ A¶f °fû dRY»¸fûÔ ¸fZÔ WXeSXû-dWXSXûB³f IYZ ¶fe¨f B°f³fZ AÔ°fSXÔ¦f úV¹f dQJfE þf°fZ WX`Ô dIY »fû¦fûÔ IYû ¶»fc dRY»¸f IYe VfSX¯f ¸fZÔ þf³fZ IYe þøYSX°f WXe ³fWXeÔ ´fOÞX°feÜ Àff»f 2011 ¸fZÔ ÀfRY»f WXbBÊ dRY»¸fûÔ ³fZ ¶ffgd»fUbOX IYû ÀfZ¢Àf IYf °fOXIYf »f¦ff³fZ IYf ³f¹ff RYfg¸fc»ffÊ dQ¹ffÜ

AüSX dMXÐUMXSX ÀfZ Af¦fZ ¶fPXIYSX UWX A¶f dRY»¸fe ´fQZÊ ´fSX Àf¶fIYZ WXûVf CXOÞXf³fZ Uf»feÔ WX`Ü ´fc³f¸f ³fZ dRY»¸f AfBÊ E¸f 18 EIY IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ ÀffB³f IYe WX` AüSX Àf¶fÀfZ dQ»f¨fÀ´f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY BÀf dRY»¸f IYZ OXf¹fSXZ¢MXSX WX`Ô dþÀ¸f IYû OXf¹fSXZ¢MX IYSX ¨fbIYZ Ad¸f°f Àf¢ÀfZ³ffÜ ´fc³f¸f ³fZ 29 dRY»¸fûÔ IYZ AfgRYSX IYû NXbIYSXf³fZ IYZ ¶ffQ BÀf dRY»¸f IYû ÀffB³f dIY¹ff WX`Ü B°f³fe dRY»¸fûÔ IYû dSXþZ¢MX IYSX³fZ IYZ ¶ffQ A¦fSX IYûBÊ dRY»¸f ´fc³f¸f ³fZ ÀffB³f IYe WX` °f¶f °fû þ÷YSX CXÀf¸fZ IYûBÊ JfÀf ¶ff°f WXe WXû¦feÜ Àfû¨f³fZ Uf»fe ¶ff°f WX` dIY AfdJSX EZÀff ¢¹fûÔ WXû SXWXf WX`Ü d¶fIY³fe ³ff ´fWX³f³fZ IYf þûSXQfSX ´fi¨ffSX IYSX³fZ Uf»fe Ad·f³fZdÂf¹ffÔ A¶f AfSXf¸f ÀfZ d¶fIY³fe ´fWX³fIYSX WXfgMX ÀfeÔÀf QZ SXWXe WX`Ü QSXAÀf»f, EZÀff WXbAf dRY»¸fûÔ ¸fZÔ Af³fZ Uf»fe ³fBÊ-³fBÊ Ad·f³fZdÂf¹fûÔ IYZ IYfSX¯fÜ Afþ ¶ffg»feUbOX BÔOXÀMÑe ¸fZÔ WXÀfe³ffAûÔ IYf AÔ¶ffSX »f¦f ¦f¹ff WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXeÔ dUQZVfe ¶ff»fAûÔ IYf ´fSX¨f¸f ·fe ¶ffg»feUbOX ´fSX »fWXSXf³fZ »f¦ff WX` dþÀfÀfZ WXÀfe³ffAûÔ ¸fZÔ

Af´fÀf ¸fZÔ EIY WXûOÞX Àfe »f¦f ¦fBÊ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ dWXÔQe dÀf³fZ¸ff IYf ¶fû»OX WXû³ff »ffþ¸fe WX`Ü þfdWXSX WX` ÀfZ¢Àf AüSX ¶fû»OX³fZÀf IYû ´fSXûÀf³fZ Uf»fe dRY»¸fZÔ dIYÀfe JfÀf U¦fÊ IYZ d»fE ¶f³f°fe WX`Ü BÀfed»fE CX³WXZÔ E ¹ff ¹fc/E ÀfdMXÊdRYIYZMX d¸f»f°ff WX`Ü SXWXe ¶ff°f dRY»¸fûÔ IYZ dWXMX WXû³fZ IYe °fû, IYbL dRY»¸fZÔ dþ³f¸fZÔ ¸fÀff»fZ IYZ Àff±f IYûBÊ ±fe¸f, ÀMXûSXe »ffB³f WXû°fe WX` °fû EIY¶ffSX¦fe ¹fZ dRY»¸f dWXMX ·fe WXû°fe WX` »fZdIY³f Àf·fe dRY»¸fûÔ IYf EIY Àff±f AfÔIY»f³f dIY¹ff þfEÔ °fû Af²fZ ÀfZ Ad²fIY dRY»¸fZÔ µ»ffg´f WXû°fe WXe ³fþSX AfEÔ¦feÜ IYWX³fZ IYf A±fÊ ¹fZ WX` dIY Af¸fþ³f þWXfÔ EIY AûSX ÀfZ¢Àf IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ Jb»fZAf¸f ¨f¨ffÊ IYSX³fZ ÀfZ ¶f¨f°ff WX` °fû UWXeÔ dWXÔQe dÀf³fZ¸ff ÀfZ¢Àf IYf °fOXIYf »f¦ffIYSX A´f³fe dRY»¸fûÔ IYû dWXMX IYSXf³fZ IYf RYfg¸fc»ffÊ PXcÔPX ¨fbIYf WX`Ü ¶ffg»feUbOX IYf ¹fZ ¶fû»OX AüSX d¶fÔQfÀf´f³f IY¶f °fIY ¨f»f°ff WX` ¹fZ QZJ³fZ Uf»fe ¶ff°f WXû¦feÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

45


RZYÀf¶fbIY ¸fZd³f¹ff BÀf IYf»f¸f ¸fZÔ WX¸f RZYÀf¶fbIY ´fSX ´fûÀMX dIYE ¦fE dU¨ffSXûÔ IYû À±ff³f QZÔ¦fZÜ ¹fZ IYf»f¸f VfbøY IYSX³fZ IYf ¸fIYÀfQ CXÀf ¸fedOX¹ff IYû °fUªþûÔ QZ³ff WX` þû IYWXeÔ ³f IYWXeÔ ³¹fcþ ¸fedOX¹ff IYû ·fe AfBʳff dQJf³fZ IYe Ãf¸f°ff SXJ°fe WX`Ü BÀf¸fZÔ »fû¦fûÔ IYZ Uf»f ´fûÀMX ÀfZ CXNXfBÊ ¦fE dU¨ffSX WX`Ô þû WXc¶fWXc, d¶f³ff dIYÀfe IYfÔMX-LfÔMX IYZ Af´fIYZ Àf¸fÃf ´fiÀ°fb°f WX`ÔÜ ¶fOÞXZ ¶ffÔ²fûÔ IYf dUSXû²f dUV½f ¸fZÔ ¨ffSXûÔ AûSX WXû SXWXf WX`Ü IYfSX¯f IYBÊ WX`ÔÜ ¸f¦fSX ÓffSXJ¯OX ¸fZÔ ´fiÀ°ffdU°f IYû¹f»f IYfSXû ¶ffÔ²f IYZ dJ»ffRY þ³fdUSXû²f IYZ ´feLZ IYf Àf¨f WX¸ffSXZ Uf¸f´fÔ±fe d¸fÂfûÔ IYû SXfÀf ³fWXeÔ AfE¦ffÜ ¶ffÔ²f IYZ OXc¶f ÃfZÂf ¸fZÔ dÀ±f°f IYSXe¶f ´ffÔ¨f Qþʳf ÀfZ ª¹ffQf ¦ffÔU IYZ »fû¦fûÔ IYZ A´f³fZ ¸fc»f ÀfZ CXþOÞ³fZ IYf WXUf»ff ·f»fZ WXe dQ¹ff þf SXWXf WXû ¸f¦fSX Àf¨f °fû ¹fWX WX` dIY B³f ¦ffUûÔ IYZ ª¹ffQf°fSX AfdQUfÀfe Afþ BÀffBÊ ¶f³f ¨fbIYZ WX`ÔÜ Afþ UWXfÔ BÀffBÊ ¶fWXbÀfÔ£¹fIY WX`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¶ffÔ²f ¶f³f³fZ ÀfZ ²f¸fÊ ´fdSXU°fʳf ÀfZ BÀffBÊ ¶f³fZ »fû¦f d¶fJSX þf¹fZÔ¦fZÜ BÀfÀfZ d¸fVf³f IYZ ²fÔ²fZ IYû ²f¢IYf ´fWXbÔ¨fZ¦ffÜ B³f B»ffIYûÔ ¸fZÔ »ff»f Af°fÔIY IYe ÀfØff WX`Ü —A¸fSXZÔQi dIYVfûSX ¹fZ AfOXUf³fe þe IYZ d»fE ³fWXeÔWX` ¶fÀf d»fJ Qe ¦fBÊ WX`.. ... Uû Àf¸fÓf°fZ SXWXZ þWXfÔ IYû ³ffÀf¸fÓf CX³WXûÔ³fZ WXe Àf¸fÓf°fZ-Àf¸fÓf°fZ ¶fWXb°f QZSX IYSX Qe dIY Qbd³f¹ff ¸f°f»f¶fe ¶fWXb°f WX`..... ÀfOXIY Àf¸fÓfIYSX QüOÞX SXWXZ ±fZ dþ³fIYZ dÀfSXûÔ ´fSX CX³fIYZ B°f³fZ ·fe Àf´ffMX ³f ±fZ, dþ°f³fZ Àf¸fÓfZ ¦fE d¦fSXf ·fe dQ¹ff, IYb¨f»f ·fe dQ¹ff, ´f`SXûÔ °f»fZ CX³WXûÔ³fZ WXe dþ³WXZÔ ³ff¸fÀfÓf Àf¸fÓf°fZ SXWXZ UZ ¶fOÞXZ WXe Vffd°fSX d³fIY»fZ dIY Qbd³f¹ff ¸f°f»f¶fe ¶fWXb°f WX`.... 46

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

dÀfSX ´fSX ¨fPÞXf°fZ ±fZ, ´f`SXûÔ ¸fZÔ ÓfbIYf°fZ ±fZ dÀfSX UZ Afþ §fSX °fIY ´fWXbÔ¨fZ WX`Ô, AQfU°f IYSX³fZ dþ³fIYe AfUfþ °fSXÀf þf°fe ±fe ¶ffWXSX Af³fZ IYû CX³fIYZ Àff¸f³fZ UZ ¶fb»fÔQ IYSX ¨feJ°fZ WX`Ô UWXVfe IYe °fSXWX ¹fWXe dÀfSX ±fZ, ¹fWXe ±fZ ³ffÀf¸fÓf B³WXeÔ IYZ dÀfSXûÔ IYû ÀfOXIY Àf¸fÓf, QüOÞX SXWXf WX` QcÀfSXf IYûBÊ dIY Qbd³f¹ff ¸f°f»f¶fe ¶fWXb°f WX`.... —IYdUSXfþ ¶fišfUeSX dUôf ¨fSX¯f Vfb¢»f ¨ffWX°fZ ±fZ IYfÔ¦fiZÀfe IYZ °füSX ´fSX AfdJSXe ÀffÔÀf »fZ³ffÜ CX³fIYe ¹fWX B¨Lf ´fcSXe WXbBÊ. Uû IYbL dQ³f E³fÀfe´fe ¸fZÔ SXWXZ AüSX dRYSX ¶feþZ´fe ¸fZÔ ·fe Vffd¸f»f WXû ¦fE ±fZÜ ´fSX ¸fWXfÀf¸fbÔQ IYf ¸fWXfÀf¸fSX WXfSX°fZ WXe UWX þf³f ¦fE dIY Uû ¶feþZ´fe IYZ d»fE ³fWXeÔ ¶f³fZ WX`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f WXbE °fû ¹fWX IYWXIYSX IYe ¸f`Ô dÀfRYÊ IYfÔ¦fiZÀfe ¸fSX³ff ¨ffWX°ff WXcÔÜ ´ffMXeÊ ¸fZÔ Ufd´fÀfe IYe IYûBÊ Vf°fÊ ³fWXeÔ WX`Ü þ¶f °fIY SXWXcÔ¦ff Af´f³fZ d»fE IYûBÊ ´fQ ³fWXeÔ ¸ff¦fbÔ¦ff AüSX CXÀf ´fSX IYf¹f¸f SXWXZÜ CX³fIYe Af°¸ff IYû ÀfbIYc³f d¸f»fZÜ Uû Af´ff°fIYf»f IYZ J»f³ff¹fIY IYWX»ff°fZ ±fZ ´fSX CX³f¸fZÔ IY·fe IYûBÊ AûL´f³f ³fWXeÔ dQJfÜ JfÀf °fSXWX IYf Ad·fþf°¹f þ÷YSX ±ff dþÀfZ »fû¦f ESXû¦ffÔÀf Àf¸fÓf »fZ°fZ ±fZÜ ¸fbÓfZ ¹ffQ WX`Ô ¸f`Ô³fZ CX³fÀfZ IYWXf ±ff IYe Uû ÀfUf »ffJ UûMX ÀfZ WXfSXZÔ¦fZ °fû ³ffSXfþ WXûIYSX ¶fû»fZ OXZPÞX »ffJ ÀfZ þe°f SXWXf WXcÔ AüSX ¸fZSXe ¶ff°f Àf¨f WXbBÊ °fû ¶ffIYf¹fQf »fÔ¨f ´fSX ¶fb»ffIYSX ¶fWXb°f ÀfZ »fû¦fûÔ ÀfZ IYWXf ¹fZ

AIYZ»fe ±fe dþÀf³fZ ¸fZSXZ ¸fbÔWX ´fSX IYWXf IYe Af´f WXfSX SXWXZ WX`ÔÜ Uû ÀfUf »ffJ UûMX ÀfZ WXfSXZ ±fZÜ CX³fIYZ Àf¸f±fÊIY AfdJSXe °fIY IYWX°fZ SXWXZ IYe Af´f þe°f SXWXZ WX`Ô ¹fZ ¶ff°f A»f¦f WX` IYe ¹fZ AfÔIYOÞXf ¶ffQ ¸fZÔ §fMXIYSX 50 °fIY ·fe ´fWXb¨f ¦f¹ff ±ffÜ Vfb¢»f þe Af´fIYe ¹ffQ AfE¦feÜ ARYÀfûÀf SXWXZ¦ff IYe Af´fÀfZ d¸f»f³fZ ¸f`Ô d´fL»fZ ¸fWXe³fZ UfQf IYSXIYZ ·fe ¢¹fûÔ ³fWXeÔ ´fWXbÔ¨f ´ffBÊÜ BÔVff A»»ffWX dRYSX IY·fe .. —BÊÊSXf Óff

SX¸f³f-¸fWXÔ¦ffBÊ ¶fPÞX°fe ¸fWXÔ¦ffBÊ ´fSX IYZ³Qi ÀfSXIYfSX IYû IYûÀf°fZ-IYûÀf°fZ ¹fWX ¸f°f ·fc»f þfB¹fZ dIY SXfª¹f ¸fZÔ dIY°f³fe »fcMX ¸f¨fe WX`? IY»f WXe ´f°ff ¨f»ff dIY LØfeÀf¦fPÞX Qc²f ÀfÔ§f ¹ffd³f QZU·fû¦f ³fZ A´f³fZ Jfô ´fQf±fûÊÔ ¸fZÔ Af³f³fRYf³f³f SXZMX ¶fPÞXf dQ¹fZ WX`ÔÜ QZVfe §fe þû 300 ÷Y´fE dIY»fû ±ff, A¶f 335 ÷Y´fE ¸fZÔ d¸f»f SXWXf WX`. ¸fNXf ¹ffd³f LfL ¸fZÔ EIY ÷Y´fE ¶fPÞXf dQ¹fZ ¦f¹fZÜ ´fZOÞXf ·fe ´ffÔ¨f ÷Y´fE ¸fWXÔ¦ff IYSX QZ³fZ IYe J¶fSX WX`Ü ¸feNXf Qc²f IYe ¶ffgMX»f °fe³f ÷Y´fE ¸fWXÔ¦fe WXû ¦fBÊ WX`Ü Af›¹fÊ dIY IYe¸f°fZÔ ¶fPÞXf³fZ IYZ ´fWX»fZ þ³f°ff IYû Àfc¨f³ff QZ³ff °fIY ¸fb³ffdÀf¶f ³fWXeÔ Àf¸fÓff ¦f¹ffÜ EIY Vfe¿fÊÀ±f ·fiá Ad²fIYfSXe IYZ IY¶þZ ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ QZU·fû¦f IYe ¹fWX IYe¸f°fZÔ, LØfeÀf¦fdPXÞ¹ff IYZ Àff±f L»f WXe °fû WX`ÔÜ Af³fZ Uf»fZ ¨fb³ffU IYf J¨ffÊ Vff¹fQ EZÀfZ WXe d³fIY»fZ¦ff! —Ad³f»f dQÐX½fZQe


½¹fÔ¦¹f d¦fSXeVf ´fÔIYþ

W

X°¹ff IYZ þdSX¹fZ Àf¸ffþ Àfb²ffSX WXû ÀfIY°ff WX,` ¹fWX CX»MXf RÔYOXf QZJ IYSX A´fb³f IYf þûVf NXOÔ Xf WXû ¦f¹ffÜ A´f³fe ¦fÔþe Jû´fOÞXe §fc¸f ¦f¹feÜ ¶ff´f SX,Z ·f¹fÔIYSX AfBdOX¹ff WXÜ` Àfû¨f°fZÀfû¨f°fZ ³feÔQ ·fe Af³fZ »f¦feÜ A¨ff³fIY IYbL AfUfþZ Àfb³ff¹fe Qe ¸f`Ô ²¹ff³f ÀfZ Àfb³f³fZ »f¦ffÜ NXf¹h f... NXf¹h f.... NXf¹h f..! ........... dPXVfb¸f- dPXVfb¸f! .... AfWX...... AûWX.. WXZ SXf¸f..!........ dJOXIYe ÀfZ ¶ffWXSX ÓffhIY IYSX QZJf, °fû IYbL »fû¦f EIY AfQ¸fe IYe WX°¹ff IYSXIYZ »füMX SXWXZ ±fZÜ ¸fbÓfÀfZ SXWXf ³fWXeÔ ¦f¹ff, dWX¸¸f°f IYSX IYZ ¸f`³Ô fZ ´fcLf ·ffBÊ, ¹fZ ¢¹ff IYSX OXf»ff? CXÀf AfQ¸fe IYû ¢¹fûÔ ¸ffSX OXf»ff? ,, EIY ¶fû»ff, WX¸f Àf¸f°ffUfQe Àf¸ffþ SX¨f SXWXZ ±fZÜ UWX WX¸ffSXZ SXfÀ°fZ IYf SXûOÞXf ±ff, ¶ff²fIY ±ff, Vfû¿fIY ±ff... Àfû WX¸f³fZ CXÀfZ J»»ffÀf IYSX dQ¹ffÜ WX¸ffSXe ¹fWXe ´fSX¸´fSXf WX.` .. ''WX°¹ff IYSXIYZ Àf¸f°ffUfQe Àf¸ffþ IYe SX¨f³ff? ¶ff´f SX,Z ¶fOÞXf ·f¹ff³fIY IYf¸f IYSX SXWXZ WXÔ` Af´f »fû¦f? ¸fZSXf ¸f°f»f¶f WX` dIY ¶fOÞXf WXe ´fdUÂf IYf¸f IYSX SXWXZ WXÜÔ` ¹fWXe dÀf»fdÀf»ff ¨f»f°ff SXWXf °fû QZVf °fû ÀU¦fÊ WXû þfE¦ffÜ þ` WXû Af´f »fû¦fûÔ IYeÜ'' A¨Lf WXA b f dIY UZ ½¹fÔ¦¹f ³fWXeÔ Àf¸fÓf ´ffE AüSX JbVf WXû IYSX A´f³fe °ffSXeRY Àfb³f°fZ SXWXÜZ EIY ³fZ ¦fQʳf DYh¨fe IYSX IYZ IYWXf, ''þe WXf,h AüSX IYûBÊ SXfÀ°ff ³fWXeÔ WX!` QZdJE¦ff, IYbL WXe dQ³f ¸fZÔ WX¸f QZVf IYû V¸fVff³f ¶f³ff QZ¦Ô fZÜ CXÀfIYe ¶ff°f ´fSX QcÀfSXZ ³fZ MXûIYf, ''³fWXe-Ô ³fWXe,Ô WX¸f ¦fbd»fÀ°ff³f ¶f³ff QZ¦Ô fZÜ BÀfIYe dWXQÔ e IY¸fþûSX WXÜ` ¹fWX '¦fbd»fÀ°ff³f'AüSX 'V¸fVff³f' ¸fZÔ AÔ°fSX ³fWXeÔ IYSX ´ff°ffÜ WX¸f »fû¦f ÀffSXZ ´ffd´f¹fûÔ IYû d³f¶fMXf³fZ IYZ d»fE ´f`Qf WXEb WXÜÔ` '' ''¸f°f»f¶f Af´f ·f¦fUf³f WX?` '' ¸f`³Ô fZ ¸fbÀfIYSXf°fZ WXEb ´fcLfÜ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ ´fcL°ff °fû Vff¹fQ UZ ¸fbÓfZ WXe d³f¶fMXf QZ°fZÜ ''WX¸f »fû¦f ·f¦fUf³f ³fWXeÔ WX,Ô` ¸f¦fSX BÔÀff³f ·fe ³fWXeÔ WXÜ` WX¸ffSXe ´fiþfd°f IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ A·fe °f¹f dIY¹ff þf³ff VfZ¿f WX` dIY WX¸fZÔ ¢¹ff IYWXf þfE? WXU` f³f, Vf`°ff³f, ¶f¶fÊSX ¹ff IYbL AüSX'' B°f³ff ¶fû»f IYSX UWX WXÀh ffÜ ¸f`Ô ÀfWX¸f ¦f¹ffÜ ¸f`³Ô fZ ²feSXZ ÀfZ ´fcLfÜ ''¶ff°f¨fe°f, ´¹ffSX- ¸fûWX¶¶f°f ÀfZ IYf¸f ³fWXeÔ ¨f»f ÀfIY°ff ¢¹ff?'' ¸fZSXZ ´fiV³f ´fSX AÀfÔ°fbáûÔ ³fZ ¸fZSXe °fSXRY ¶fÔQIc YZÔ °ff³f QeÔÜ §f¶fSXf³fZ IYf ÀfUf»f WXe ³fWXeÔ ±ffÜ ¢¹fûÔdIY WX¸f BÀf Àf°¹f IYû Jûþ ¨fbIYZ ±fZ dIY WX¸ffSXf þ³¸f ¸fSX³fZ IYZ d»fE WXe WXA b f WX,` ¸f`³Ô fZ ¸fbÀfIYSXf°fZ WXEb IYWXf, ''¸fZSXZ ¸fSX³fZ IYZ ¶ffQ °fb¸f

¸f`Ô 'J»»ffÀf' WXû°fZ WXû°fZ ¶f¨ff

»fû¦fûÔ IYû A´f³fe ¸fÔdþ»f d¸f»f þfE¦fe °fû ¶fZVfIY CXOXÞf QûÜ'' ¸fZSXe dWX¸¸f°f QZJ IYSX UZ ÷YIY ¦fEÜ Af´fÀf ¸fZÔ ¶fd°f¹ff³fZ »f¦fZ dIY ¢¹ff IYSXÔZ BÀf dÀfSXdRYSXZ IYû ¸ffSX dQ¹ff þf¹fZ ¹ff LûOÞX dQ¹ff þf¹fZ, ¶fû»fû, BÀfIYZ Àff±f ¢¹ff Àfb»fcIY dIY¹ff þf¹fZ? EIY ³fZ IYWXf- '' EZÀfZ »fû¦f WXe IiYfÔd°f IYZ ¸ff¦fÊ IYe ¶ff²ff WXÜÔ` BÀfZ ¹fWXea d³f¶fMXf dQ¹ff þf¹fZÜ'' QcÀfSXf ¶f³QcIY²ffSXe IYbL- IYbL Q¹ffUf³f MXfBÊ´f IYf ±ff, UWX ¶fû»ff- ''BÀfIYe ¶fIYUfÀf LûOÞX IYSX Af¦fZ ¶fPÞXûÜ A·fe WX¸fZÔ ¶fWX°b fûÔ IYû d³f¶fMXf³ff WXÜ` '' °feÀfSXf ¶fû»ff - ''¸fWXf³f »fùf IYû »fZIYSX ¨f»f³fZ ´fSX IY·feIY·fe EZÀfZ dÀfSXdRYSXZ »fû¦f AfOÞXZ Af þf°fZ WXÜÔ` ¶fZWX°fSX ¹fWXe WX` dIY WX¸f »fû¦f Af¦fZ ¶fPÞXÔZ AüSX IiYfÔd°f IYZ d»fE dIYÀfe AüSX d¶f¦fOX»×` f dÀfSX IYe °f»ffVf IYSXÜÔZ '' UZ ³ffSXf »f¦ff³fZ »f¦fZ- ''þû WX¸fÀfZ MXIYSXfE¦ff, d¸f˜e ¸fZÔ d¸f»f þf¹fZ¦ffÜ'' ¸f`³Ô fZ IYWXf - ''AfdJSX °fb¸f »fû¦fûÔ IYû dIY°f³fZ dÀfSXûÔ IYe þøYSX°f WX?` CX°f³fZ dÀfSX IYfMX »fû AüSX þ»Qe ÀfZ ¸f³f¨ffWXf Àf¸ffþ À±ffd´f°f IYSX »fûÜ'' EIY ¶fû»ff ''B°f³ff AfÀff³f ³fWXeÔ WX` Àf¸f°ffUfQe Àf¸ffþÜ BÀfIYZ d»fE »f¸¶ff-»f¸¶ff SXfÀ°ff °f¹f IYSX³ff ´fOÞX¦Z ffÜ'' QcÀfSXf ¶fû»ff - ''WX°¹ff WX¸ffSXf VfüIY ³fWXeÔ WX,` »fZdIY³f þ¶f °fIY WX°¹ff ³f IYSXû, IYûBÊ WX¸ffSXe ¶ff°f ³fWXeÔ Àfb³f°ffÜ IY`Àff-IY`Àff °fû »f¦f°ff WX` dIY Afþ dIYÀfe IYe þf³f ³fWXeÔ »feÜ'' ¸f`³Ô fZ IYWXf - ''EIY ¶ffSX °fb¸f »fû¦f ÀfSXIYfSX ÀfZ A´f³fe ¶ff°f °fû IYSXûÜ °fb¸f þ`Àff ¨ffWX°fZ WXû, U`Àff IYf¸f WXû¦ffÜ dUV½ffÀf IYSXIYZ °fû QZJûÜ EIY ¶ffSX d¸f»f °fû »fûÜ ÀfSXIYfSX °fb¸WXfSXe ¶ff°f ³f ¸ff³fZ °fû IYSX »fZ³ff A´f³fe ¸fþeÊÜ'' QcÀfSXZ AÀfÔ°fbá ³fZ IYWXf - ''WX¸f U¿fûÊÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYSX SXWXZ WXÜÔ` A´f³fe ¶ff°f ·fe SXJ°fZ WX,Ô` »fZdIY³f IYûBÊ Àfb³f°ff WXe ³fWXeÜÔ '' ¸f`³Ô fZ IYWXf - ''°fb¸f ÀfWXe »fû¦fûÔ °fIY °fû ´fWX¨hb fûÜ

Afþ¸ff IYSX QZJû, °fb¸f A¦fSX Àf¶f IYbL NXeIY-NXfIY ¨ffWX°fZ WXû °fû AüSX ·fe EZÀfZ »fû¦f WXû¦Ô fZ þû °fb¸WXfSXe °fSXWX Àfû¨f°fZ WXû¦Ô fZÜ EIY ¶ffSX IYûdVfVf °fû IYSXûÜ'' °feÀfSXf AÀfÔ°fbá ¶fû»ff - ''WX¸f³fZ Jc¶f Afþ¸ff¹ff WX` »fû¦fûÔ IYûÜ IYûBÊ IYbL IYSX³ff ³fWXeÔ ¨ffWX°ffÜ BÀfd»fE WX¸fIYû dWXÀÔ ff IYf SXfÀ°ff A´f³ff³ff ´fOÞX°ff WXÜ` '' ¸f`³Ô fZ IYWXf- ''þ`ÀfZ WX¸ffSXe ½¹fUÀ±ff IYû IYf¸f ³f IYSX³fZ IYe AfQ°f ´fOÞX ¦fBÊ WX,` CXÀfe °fSXWX °fb¸f »fû¦fûÔ IYû ·fe »f¦f°ff WX,` IYWXeÔ IYûBÊ Àfb²ffSX ³fWXeÔ WXû ÀfIY°ffÜ ¸fZSXe ¸fb¦feÊ IYe EIY MXf¦Ô f IYSX SXWXZ WXûÜ ¸fZSXe ¸ff³fû, EIY ¶ffSX °fû ´fi¸Z f IYZ SXfÀ°fZ ´fSX ¨f»f IYSX QZJû ¹ff dRYSX ¦ffh²feþe IYe AdWXÀÔ ff IYZ ÀfWXfSXÜZ '' A¶f EIY Àff±f ÀffSXZ AÀfÔ°fbá ·fOXIYZ - ''WX¸f QZJ SXWXZ WXÜÔ` ASX,Z U¿fûÊÔ ÀfZ QZJ SXWXZ WXÜÔ` ¦ffh²feþe IYe AdWXÀÔ ff IYZ ÀfWXfSXZ IYZU»f AfV½ffÀf³f d¸f»f°ff WXÜ` IYf¸f IYbL ³fWXeÔ WXû°ffÜ BÀfd»fE WX¸f »fû¦fûÔ IYû A´f³fZ °fSXeIYZ Àff¸ffdþIY ³¹ff¹f IYe »fOÞXfBÊ »fOX³f×e ´fOÞX°fe WXÜ` '' ''»fZdIY³f dWXÀÔ ff ÀfZ IY·fe IYûBÊ ¶ff°f ³fWXeÔ ¶f³f°fe AüSX ´fiþf°fÔÂf ¸fZÔ °fû ¹fWX ÀfSXfÀfSX ¦f»f°f WXÜ` '' ¸fZSXe ¶ff°f ´fSX Àf¶f EIY-QcÀfSXZ ´fSX A´f³ff ¦fbÀÀff CX°ffSX³fZ »f¦fZ dIY dIYÀf ´ff¦f»f ´fSX A´f³ff Àf¸f¹f ³fá IYSX SXWXZ WXûÜ BÀfZ ¹fWXeÔ J»»ffÀf IYSXû AüSX Af¦fZ ¶fPÞXûÜ Àf¶f³fZ IYWXf ¹fWXe NXeIY WXÜ` ÀfWXÀff EIY ¶fÔQIc Y ¸fZSXe AûSX CXNX°fe WXBb Ê ³fþSX× AfBÊ AüSX..... AüSX...... ¸f`Ô WXOXÞ¶fOÞXf IYSX CXNX ¶f`NXfÜ ''ASX,Z ¸f`Ô °fû ·f¹ffUWX Àf´f³ff QZJ SXWXf ±ffÜ °f·fe ¸fZSXe ³fþSX AJ¶ffSX ´fSX ´fOÞXe-¶fÀ°fSX ¸fZÔ »fû¦fûÔ IYf IY°»fZAf¸fÜ WX°¹ffSXûÔ IYf QfUf WX` dIY dþ³fIYû ¸ffSXf ¦f¹ff, Àf¶fIYZ Àf¶f ´ff´fe ±fZÜ Vfû¿fIY ±fZÜ ¸f`Ô Àfû¨f³fZ »f¦ff Àf´f³fZ ¸fZÔ J»»ffÀf WXû°fZ-WXû°fZ ¶f¨ffÜ ´f°ff ³fWXe,Ô IY¶f B³f dÀfSXdRYSXZ IiYfÔd°fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf°f WXû þfEÜ ÀfÔ´ffQIY, ÀfòfU³ff Q´fʯf

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

47


²f¸fÊ

²f³fQf¹fIY ÀfbJQf¹fIY CX´ff¹f

CX

´ff¹f °fÔÂf IYf EIY EZÀff ÀfVföY ¸ff²¹f¸f WX` dþÀfIYZ õfSXf U¹fdöY IY¸f ½¹f¹f ¸fZÔ, IY¸f ´fdSXßf¸f ¸fZÔ AüSX IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ Ad²fIY IY¸ff »fZ°ff WX`Ü dþÀf IYf¹fÊ IYe ´fifd~ IYZ d»fE WX¸f »fû¦f U`dQIY AüSX °ffÔdÂfIY ¸ff¦fûÊÔ IYf ´fi¹ffû¦f IYSX°fZ WX`Ô, WX¸f QZJ°fZ WX`Ô dIY CXÀfe IYf¹fÊ ÀfZ ÀfSX»f CX´ff¹fûÔ IYZ õfSXf »fû¦fûÔ IYZ Àf¸fÀ°f IYá QcSX WXû³fZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ ¹fWX Àf°¹f WX` dIY ´fi°¹fZIY ¸f³fb¿¹f IYe ´fi±f¸f BʨLf WXû°fe WX` dIY UWX A´f³fZ þeU³f ¸fZÔ ÀfbJ Àf¸fÈdð ´fif~ IYSXZ, CXÀfIYZ þeU³f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX IYf A·ffU ³f SXWXZÔÜ BÀfIYZ d»fE AfUV¹fIY WX` dIY ¸ffÔ »føfe IYe IYÈ´ff ´ff³fZ IYZ d»fE UWX VffÀÂfûÔ ¸fZÔ Ud¯fÊ°f CX´ff¹fûÔ IYû IYSXZÔ ´fif¨fe³f IYf»f ÀfZ WXe ²f³f ´fifd~ IYZ d»fE dIYE þf³fZ Uf»fZ ´fi¹fû¦f ´fi¨fd»f°f WX`Ô B³fÀfZ ÷YIYZ IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´fif~ WXû°fe WX`Ü 1. ½¹fdöY þ¶f CX³³f°fe IYe AûSX A¦fiÀfSX WXû°ff WX`, °fû CXÀfIYe CX³³f°fe ÀfZ, BÊ¿¹ff ¦fiÀ°f WXûIYSX IYbL CXÀfIYZ A´f³fZ WXe VfÂfb ¶f³f þf°fZ WX`Ô AüSX CXÀfZ ÀfWX¹fû¦f QZ³fZ IYZ À±ff³f ´fSX UZ CXÀfIYZ CX³³f°fe IYZ ¸ff¦fÊ IYû AUøYð IYSX³fZ »f¦f þf°fZ WX`Ô, EZÀfZ VfÂfbAûÔ ÀfZ d³f´fMX³ff A°¹ffd²fIY IYdNX³f WX`, EZÀfe WXe ´fdSXdÀ±f¹fûÔ ÀfZ d³f´fMX³fZ IYZ d»fE ´fif°f: IYf»f Àff°f ¶ffSX WX³fb¸ff³f ¶ff¯f IYf ´ffNX IYSXZÔ °f±ff WX³fb¸ff³f þe IYû »fçb IYû ·fû¦f »f¦ffEZÔ AüSX ´ffÔ¨f »füÔ¦f ´fcþf À±ff³f ¸fZÔ IY´fcSX IYZ Àff±f þ»ffEZÔÜ dRYSX ·fÀ¸f ÀfZ d°f»fIY IYSXIYZ ¶ffWXSX þfEZÔ ¹fWX CX´ff¹f Af´fIYû »ff·f QZ¦ff VfÂfbAûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfE¦fe

48

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

2. 3. 4.

5.

6.

¸f³fûIYf¸f³ffAûÔ IYe ´fcd°fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe ¹fWX CX´ff¹f »ff·f QZ¦ffÜ IY¨¨fe §ff³fe IYe °fZ»f IYû Qe´fIY ¸fZÔ »füÔ¦f OXf»fIYSX WX³fb¸ff³f þe IYe AfSX°fe IYSXZÔ Ad³fá QcSX WXû¦ff AüSX ²f³f ·fe ´fif~ WXû¦ffÜ QZUe »føfe IYZ d¨fÂf IYZ Àf¸fÃf ³fü ¶fdØf¹fûÔ IYf §fe IYf Qe´fIY þ»ffEZÔ ²f³f IYf »ff·f WXû¦ffÜ A¦fSX Af´f ²f³f ÀfÔ¨f¹f ³fWXeÔ IYSX ´ff SXWXZ WXûÔ, °fû Af´fIYû dIYÀfe ·fe Vfb·f dQ³f SXZVf¸fe »ff»f øY¸ff»f ¸fZÔ WX°±ff þûOÞXe ¶ffÔ²fIYSX §fSX ¸fZÔ SXJ QZ³ff ¨ffdWXEÜ Af¦fSX Af´f ÀfbJ Àf¸fdÈð ¨ffWX°fZ WXûÔ, °fû Af´fIYû ´fIYZ WXbE d¸f˜e IYZ §fOÞXZ IYû »ff»f SXÔ¦f ÀfZ SXÔ¦fIYSX, CXÀfIYZ ¸fbJ ´fSX ¸fü»fe ²ff¦ff ¶ffÔ²fIYSX °f±ff CXÀf¸fZÔ þMXf¹fböY ³ffdSX¹f»f SXJIYSX ¶fWX°fZ WXbE þ»f ¸fZÔ ´fiUfdWX°f IYSX QZ³ff ¨ffdWXEÜ A¦fSX Af´f A¸ffUÀ¹ff IYZ dQ³f ´fe»ff dÂfIYû¯f AfIYÈd°f IYe ´f°ffIYf dU¿¯fb ¸fÔdQSX ¸fZÔ DYÔ¨ffBÊ Uf»fZ À±ff³f ´fSX BÀf ´fiIYfSX »f¦ffEZÔ dIY UWX »fWXSXf°ff WXbAf SXWXZ, °fû Af´fIYf ·ff¦¹f Vfe§fi WXe ¨f¸fIY CXNXZ¦ffÜ ÓfÔOXf UWXfÔ »f¦ff SXWX³ff ¨ffdWXE, ¹fWX Ad³fUf¹fÊ WX`Ü

´fÔdOX°f ´fiQe´f ´fffNXIY ¸fû. ·ffSX°f- 09425243541 ¸fû. BMX»fe- 00393892495228

7. ´fif°f: IYf»f EUÔ ÀffÔ¹f IYf»f QZUe ¸fWXf»føfe IYû WX»fUZ IYf ·fû¦fw ¨fPXfEZÔ °f±ff ´fiÀffQ dU°fdSX°f IYSXZÔ ²f³f »ff·f WXû¦ffÜ 8. ßfe ¸fWXf»føfe IYf ²¹ff³f IYSX ¸fÀ°fIY ´fSX Vfbð IYZÀfSX IYf d°f»fIY »f¦ffEÔ dQ³f ¸fZÔ »ff·f IYZ Àf¸ff¨ffSX d¸f»fZÔ¦fZÜ 9. ´fif°f: IYf»f ´fe´f»f IYZ UÈÃf ¸fZÔ þ»f ¨fPÞXfEÔ °f±ff A´f³fe ÀfRY»f°ff IYe ¸f³fûIYf¸f³ff IYSXZÔ AüSX §fSX ÀfZ ¶ffWXSX Vfbð IYZÀfSX ÀfZ ÀUdÀ°fIY IYf d³f¸ffʯf IYSX CXÀf ´fSX ´fe»fZ ´fb¿´f AüSX AÃf°f ¨fPÞXfEÔÜ 10. §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIY»f°fZ Àf¸f¹f QfdWX³ff ´ffÔU ´fWX»fZ ¶ffWXSX d³fIYf»fZÔÜ Qû ´fe»fZ ´fb¿´f ßfe ¸fWXf»føfe IYû Ad´fÊ°f IYSXZÔÜ 11. ´fif°f: Qe´fIY »f¦ffIYSX CXÀf¸fZÔ Qû »füÔ¦f OXf»f QZÔÜ CXÀfIYZ ´f›f°f §fSX ÀfZ ´fiÀ±ff³f IYSXZÔ ·f¦fUf³f ¦f¯f´fd°f IYû QcUfÊ EUÔ »fçc IYf ·fû¦f »f¦ffEÔÜ ·f¦fU°fe »føfe IYZ d¨fÂf IYZ Àff¸f³fZ §fe IYf Qe´fIY þ»ffEÔÜ ÀfSXÀfû IYf °fZ»f °f±ff IYf»fe CXOÞXQ IYf Qf³f IYSXZÔÜ ´fif°f: °fb»fÀfe IYZ ´fü²fZ ¸fZÔ þ»f Ad´fÊ°f IYSXZÔÜ


·fd½f¿¹fRY»f

¸fZ¿f SXfdVf- BÀf ¸ffWX ´fcUÊ ÀfZ ¨f»fe Af SXWXe ²f³f IYe Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f WXû¦ffÜ IYf¹fÊIYi¸fûÔ AfdQ ¸fZÔ þf³fZ IYZ AUÀfSX ¶f³fZÔ¦fZÜ Ad²fIYfSXe U¦fÊ ÀfWX¹fû¦f IYSXZ¦ffÜ UÈ¿f SXfdVf- BÀf ¸ffWX ¨f»f SXWXe ¸ff³fdÀfIY ´fSXZVffd³f¹fûÔ ¸fZÔ IY¸fe ¸fWXÀfcÀf IYSXZÔ¦fZÜ Uf¯fe ´fSX d³f¹fÔÂf¯f SXJIYSX IYf¹fÊ IYSX³ff dWX°fIYSX WXû¦ffÜ ²f³f IYe dÀ±fd°f CXØf¸f WX` Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ²f³fIYû¿f ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ d¸f±fb³f SXfdVf- Ad²fIYfSXe U¦fÊ ÀfZ ´fSXZVff³fe ÀfÔ·fU WX`Ü CX³WXZÔ ´fiÀf³³f IYSX³fZ WXZ°fb A°¹ffd²fIY ßf¸f IYSX ³ ff ´fOÞXZ¦ffÜ ÀUfÀ±f ³fSX¸f- ¦fSX¸f SXWXZ¦ffÜ ¸ff³fdÀfIY °f³ffU ¶f³ff SXWXZ¦ffÜ ÀfÔ°ff³f IYZ dU¿f¹f ¸fZÔ Àfb·f Àf¸ff¨ffSX d¸f»f ÀfIY°fZ WX`ÔÜ Àfc¹fÊ IYe VffÔd°f EUÔ ¸fÔ¦f»f IYe VffÔd°f IYSX³ff CX´f¹fböY SXWXZ¦ffÜ A³¹f±ff ÀUfÀ±f ´fSX ´fid°f·fc°f AÀfSX WXû ÀfIY°ff WX`ÔÜ IYIYÊ SXfdVf- IYIYÊ SXfdVf IYZ þf°fIY Af¦ff¸fe EIY ÀfZ OXZPÞX ¸ffÀf °fIY Vfb·f Àf¸f¹f IYf CX´f·fû¦f »fZÔ¦fZ dIY³°fb- Àff±f WXe J¨fÊ ·fe Ad²fIY°f¸f SXWXZ¦feÜ þb»ffBÊ IYZ

´fifSXÔ·f ¸fZÔ IYf¹fÊÃfZÂf ¸fZÔ ´fdSXU°fʳf ÀfÔ·fU WX`Ü WX ³ fb ¸ ff³f ASX f ²f³ff IYSX ³ ff »ff·f´fi Q SXWXZ¦ffÜ Àff±f IYZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ dUUfQ ³f IYSXZÔÜ dÀfÔWX SXfdVf- Af¦ff¸fe Àf¸f¹f Ad°f CXØf¸f SXWXZ¦ff dU¿fZVfIYSX þb»ffBÊ IYZ ´fifSXÔ·f °fIYÜ CXÀfIYZ CX´fSXfÔ °f ²f³fWXfd³f A±fUf Ad·f½¹f¹f IYe dÀ±fd°f d³fd¸fÊ°f WXû¦feÜ ´fSXÔ°fb ´fbøY¿ff±fÊ ÀfZ Af´f A´f³fZ IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWXZÔ¦fZÜ IY³¹ff SXfdVf- Af¦ff¸fe ¸ffÀf EUÔ CXÀfIYZ CX´fSXfÔ°f IYf Àf¸f¹f CXØf¸f RY»f QZ³fZ Uf»ff SXWXZ¦ffÜ ³füIYSXe EUÔ ½¹fUÀff¹f ¸fZÔ CX³³fd°f IYZ ¹fû¦f ¶f³fZÔ¦fZÜ §fSX ´fdSXUfSX IYZ ¶fe¨f SXWX³fZ IYZ AUÀfSX ·fe ´fif~ WXûÔ¦fZÜ þ¸fe³f ¸fIYf³f JSXeQ³fZ ¹ff CX³fÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f IYf¹fÊ d³f¶fMXZÔ¦fZÜ °fb»ff SXfdVf- Àf¸f¹f ¸f²¹f¸f WXe WX` dIY³°fb ²feSXZ- ²feSXZ CX Ø f¸f Àfb ² ffSX AfE¦ffÜ þb»ffBÊ IYZ ´fifSXÔd·fIY Qû Àf~fWX IYf Àf¸f¹f d³f¯fʹff°¸fIY WXû¦ffÜ ÀUfÀ±f ÀfÔ¶fÔ²fe IYá þb»ffBÊ IYZ ´fcUÊ IY¸f SXWX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ SXdU EUÔ ¸fÔ¦f»f IYf Qf³f IYSX³ff CXØf¸f SXWXZ¦ffÜ

UÈd›IY SXfdVf- ÀUfÀ±f ÀfÔ¶fÔ²fe ´fSXZVffd³f¹ffÔ þb»ffBÊ ¸fZÔ Af ÀfIY°fe WX`Ü 15 þc³f ÀfZ ·fe VffdSXdSXIY IYá IYZ ¹fû¦f ¶f³f°fZ dQJ°fZ WX`ÔÜ ¸fWXf¸fÈ°¹fbÔþ¹f ¸fÔÂf IYf þf´f IYSX°fZ SXWX³ff ßfZ¹f¿IYSX SXWXZ¦ffÜ BÀfIYZ A»ffUf SXdU EUÔ ¸fÔ¦f»f IYf VffÔd°f ¸fÔÂf þf´f IYSX³ff CXd¨f°f WXû¦ffÜ ´fZMX ¸fZÔ ÀfÔ¶fÔd²f°f ´feOÞXf ¶fPÞX ÀfIY°fe WX`ÀffU²ff³fe SXJZÔÜ ¦ff¹f IYe ÀfZUf IYSXZÔÜ ²f³fb SXfdVf- ²f³fb SXfdVf IYZ d»fE Àf¸f¹f CXØf¸f WX`Ü þ¸fe³f ¸fIYf³f AfdQ ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f »fû³f IYZ IYf¹fÊ ÀfRY»f SXWXZÔ¦fZÜ d³fUZVf IYf ¸ffWXü»f SXWXZ¦ffÜ VfÂfb´fÃf SXûOÞXZ AMXIYf³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZÔ¦fZ ´fSX³°fb ÀfRY»f ³fWXeÔ WXûÔ¦fZÜ ´fQû³³fd°f IYZ AUÀfSX ·fe Af ÀfIY°fZ WX`ÔÜ ¸fIYSX SXfdVf- ¸fIYSX SXfdVf IYZ þf°fIYûÔ IYf Àf¸f¹f A·fe ÀfÈþ³ff°¸fIY IYf¹fûÊÔ ¸fZÔ »f¦ff WXA b f WXÜ` Af³fZ Uf»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ ¸ffÀf þb»ffBÊ ¸fZÔ VfÂfbAûÔ IYe UdÈð EUÔ CXÀfIYZ ´f›f°f CXÀfIYf ´fSXf·fU WXû¦ffÜ 15 þc³f ÀfZ WXe VfÂfb´fÃf IYe ¦fd°fdUd²f¹ffÔ °fZþ WXû þfEZ¦Ô feÜ ´fSX°Ô fb VfÂfb´fÃf dUVfZ¿f ³fbIYÀff³f ³fWXeÔ IYSX ÀfIYZ¦ff EUÔ þb»ffBÊ ¸fZÔ Af´f dUþ¹fe dÀfð WXû¦Ô fZÜ IYbÔ·f SXfdVf- Af´fIYZ d»fE ÀfÔ ° ff³f ÀfZ ÀfÔ ¶ fÔ d ²f°f ¦fd°fdUd²f¹fûÔ IYf Àf¸f¹f WX`Ü dUôfSXÔ·f, ÀfÈþ³ff°¸fIY IYf¹fÊ ¸fZÔ øYd¨f þf¦fÈ°f WXû¦feÜ ´fidÀfdð IYZ AUÀfSX ·fe ´fif~ WXûÔ¦fZÜ ¦fiWXûÔ IYf AfdVfUfÊQ CXØf¸f WX`Ü ¸fe³f SXfdVf- ¸fe³f SXfdVf IYZ þf°fIYûÔ IYf Àf¸f¹f ¸f²¹f¸f SXWXZ¦ffÜ UfWX³f ¨f»ff³fZ ¸fZÔ ÀffU²ff³fe SXJZÔ ¨fûMX »f¦f ÀfIY°fe WX`Ü Àff±f WXe dUUfQ IYe ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ÀfZ ¶f¨f³ff ¨ffdWXEÜ Àfc¹fÊ IYe VffÔd°f IYSXZÔ A³¹f±ff SXfª¹f´fÃf ÀfZ dUSXû²f ÀfÔ·fU WX`Ü ¶fbð EUÔ VfbIYi IYe ·fe VffÔd°f IYSXZÔÜ

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

49


ªfª¶ff

¸fÔdþ»f WXüÀf»fûÔ ÀfZ d¸f»f°fe WX`-A÷Yd¯f¸ff

E

USXZÀMX IYe CXÔ¨ffBÊ ¸ff´f³fZ Uf»fe A÷Yd¯f¸ff IYZ d»fE ¹fWX ÀfRYSX AfÀff³f ³fWXeÔ±ffÜ ¨ffWXZ MÑZd³fÔ¦f ¹ff dRYSX dWX¸ff»f¹f IYe ¨fûMXe ´fSX ¨fPXÞ³ff, A÷Yd¯f¸ff IYû WXSX IYQ¸f ¶fPÞXf³fZ IYZ d»fE QcÀfSXZ '³ffg¸fÊ»f' »fû¦fûÔ IYe A´fZÃff ª¹ffQf ¸fZWX³f°f IYe þøYSX°f WXû°fe ±feÜ dWX¸ff»f¹f IYe ¨fûMXe IYe AûSX þf°fZ UöY EIY ¶ffSX °fû ¸fbdVIY»fZÔ B°f³fe ¶fPÞXeÔ dIY CX³fIYe MXe¸f ´fi¸fbJ ³fZ UfgIYe-MXfgIYe ´fSX CX³WXZÔ Uf´fÀf Af³fZ IYe ·fe Àf»ffWX Qe, »fZdIY³f A÷Yd¯f¸ff Uf´fÀf ³fWXeÔ AfBÔÊÜ ¨fûMXe ÀfZ Uf´fÀf »füMX°fZ WXbE CX³fIYZ VfSXeSX ¸fZÔ ¦f¸feÊ B°f³fe ¶fPÞX ¦fBÊ ±fe dIY EZÀff »f¦ff dIY CX³fIYf ³fIY»fe ´f`SX ´fÀfe³fZ IYZ IYfSX¯f dRYÀf»fIYSX ¶ffWXSX Af þfE¦ff, »fZdIY³f UWX CXÀfZ §fÀfeMX°fZ WXbE ³fe¨fZ IY`Ô´f °fIY ´fWXbÔ¨feÔÜ WX¸f ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`Ô A´f³ff ´f`SX Jû³fZ IYZ ¶ffUþcQ EUSXZÀMX IYe ¨fPÞXfBÊ IYf ÀffWXÀf dQJf³fZ Uf»fe 26 U¿feʹf SXf¿MÑXe¹f À°fSX IYe Ufg»fe¶ffg»f dJ»ffOÞXe A÷Yd¯f¸ff dÀf³WXf IYe dþ³fIYû Qû Àff»f ´fWX»fZ ´fWX»fZ IYbL ¸f³f¨f»fûÔ ³fZ EIY ¨f»f°fe MÑZ³f ÀfZ ¶ffWXSX RZYÔIY dQ¹ff ±ffÜ A÷Yd¯f¸ff MÑZ³f ÀfZ »fJ³fDY ÀfZ

50

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

dQ»»fe þf SXWXe ±feÔÜ WXf»ffÔdIY UWX ¦f»fZ ¸fZÔ Àfû³ff ³fWXeÔ ´fWX³f°fe ±feÔ, »fZdIY³f CXÀf dQ³f CX³WXûÔ³fZ Àfû³fZ IYe ¨fZ³f ´fWX³fe WXbBÊ ±feÜ IYbL ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ »fû¦fûÔ IYû OXSXf ²f¸fIYfIYSX »fcMX³ff VfbøY dIY¹ffÜ Àf·fe ³fZ OXSXIYSX CX³WXZÔ A´f³ff ´f`Àff, ¦fWX³ff ÀfüÔ´f dQ¹ff, »fZdIY³f A÷Yd¯f¸ff ³fZ ¨fZ³f QZ³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ffÜ ³ffSXfþ ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ A÷Yd¯f¸ff IYû ¨f»f°fe MÑZ³f ÀfZ ¶ffWXSX RZYÔIY dQ¹ffÜ °f·fe ´fMXSXe ÀfZ QcÀfSXe °fSXRY ÀfZ EIY AüSX ¦ffOÞXe Af SXWXe ±fe, AüSX UWX ¦ffOÞXe A÷Yd¯f¸ff IYZ ´ffÔU IYZ DY´fSX ÀfZ d³fIY»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀfZ Af°¸fWX°¹ff IYe IYûdVfVf ¹ff dRYSX d¶f³ff dMXIYMX ´fIYOÞXZ þf³fZ IYe IYûdVfVf ·fe ¶f°ff¹ff, »fZdIY³f A÷Yd¯f¸ff BÀfÀfZ BÔIYfSX IYSX°fe WX`ÔÜ CX³WXZÔ ´ffÔU AüSX IY¸fSX ¸fZÔ ¦fWXSXe ¨fûMXZÔ AfBÔÊ AüSX CX³fIYe þf³f ¶f¨ff³fZ IYZ d»fE OXfg¢MXSXûÔ IYû CX³fIYf ¶ff¹ffÔ ´ffÔU IYfMX³ff ´fOÞXf U QfdWX³fZ ´ffÔU ¸fZÔ EIY LOÞX »f¦ff³fe ´fOÞXe ±feÜ »fZdIY³f dU´fSXe°f ´fdSXdÀ±fd°f¹fûÔ ¸fZÔ ·fe A÷Yd¯f¸ff ³fZ JbQ IYû IY¸fþûSX ³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ffÜ A´f³fZ d»fE CX³WXûÔ³fZ Qbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfZ ¸fbdVIY»f IYf¸f ¨fb³f³fZ IYe NXf³fe AüSX dRYSX 21 ¸fBÊ IYû dWX¸ff»f¹f IYe ¨fûMXe ´fSX ´ffÔU SXJ³fZ Uf»fe

Qbd³f¹ff IYe ´fWX»fe VffSXedSXIY øY´f ÀfZ AÃf¸f ¸fdWX»ff ¶f³feÔÜ ¹fWX Àf¶f ÀfÔ·fU WXû ´ff¹ff CX³fIYZ ÀffWXÀf ÀfZÜ ÀffPÞXZ ¨ffSX ¸fWXe³fZ dQ»»fe IYZ E¸Àf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ d¶f°ff³fZ IYZ ¶ffQ A÷Yd¯f¸ff ³fZ ¶ffWXSX d³fIY»fIYSX Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ dWX¸ff»f¹f IYe ¨fûMXe ´fSX ´fWXbÔ¨f³fZ Uf»fe ´fWX»fe ·ffSX°fe¹f ¸fdWX»ff ¶fLZÔQie ´ff»f IYû RYû³f »f¦ff¹ffÜ WXf»ffÔdIY °f¶f UWX ¶fLZÔQie ´ff»f IYû d³fþe °füSX ´fSX ³fWXeÔ þf³f°fe ±feÔ CX³WXûÔ³fZ ¶fLZÔQie ´ff»f IYZ ¶ffSXZ ¸fZÔ A´f³fe ÀIYc»f IYe dIY°ff¶fûÔ ¸fZÔ ´fPÞXf ±ffÜ dRYSX ¶fLZÔQie ´ff»f IYZ Àff±f IYe ¦fBÊ EIY Àff»f IYe IYOÞXe MÑZd³fÔ¦f AüSX 52 dQ³fûÔ IYe J°fSX³ffIY ¹ffÂff IYZ ¶ffQ AfdJSXIYfSX A÷Yd¯f¸ff ³fZ 8,848 ¸feMXSX DYÔ¨fe ¨fûMXe ´fSX ´fWXbÔ¨fIYSX A´f³fe dþQ ´fcSXe IYeÜ U`ÀfZ A÷Yd¯f¸ff dIiYIYZMXSX ¹fbUSXfþ dÀfÔWX IYû ·fe ´fiZSX¯ffpû°f ¸ff³f°fe WX`Ô, dþ³WXûÔ³fZ IY`ÔÀfSX þ`Àfe ¶fe¸ffSXe IYû dþÔQ¦fe ´fSX WXfUe ³fWXeÔ WXû³fZ dQ¹ffÜ ·fdU¿¹f ¸fZÔ A÷Yd¯f¸ff ¶f¨¨fûÔ IYZ d»fE CX³³ffU ¸fZÔ EIY JZ»f AIYfQ¸fe IYe VfbøYAf°f IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`ÔÜ UWX BÀf AIYfQ¸fe IYZ ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦fSXe¶f AüSX dUIY»ffÔ¦f ¶f¨¨fûÔ IYû JZ»f ¸fZÔ dWXÀÀff »fZ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX³ff ¨ffWX°fe WX`ÔÜ


IYMX§fSXf IYZY ´fiIYfVf³f ´fSX

Vfb·fIYf¸f³ffEa

IYMX§fSXf IYZY ´fiIYfVf³f ´fSX

Vfb·fIYf¸f³ffEa

SXfªf´fbSXûdWX°f ´fa.

Ad³f»f IbY¸ffSX ´ff¯OZX¹f

A³feÀf ¸fZ¸f³f

½fdSXâX ·ffªf´ff ³fZ°ff IYûSX¶ff

´fbªffSXe ´fi¶fa²fIY E½fa Àf½fÊSXfIYfSX Àf½fʸfa¦f»ff QZ½fe ¸fadQSX ´fdSXÀfSX QbSX´ff dªf»ff - IYûSX¶ff LX.¦f.

³fBÊX dQne ÀfZ ´fiIYfdVf°f ¶fWbXSaX¦fe SXfáXÑe¹f ¸ffdÀfIY ´fdÂfIYf

â×Ø °ß´ â¿ ·¤æ ÎSÌæßðÊæ

IYMX§fSXf IYZY ´fiIYfVf³f ´fSX

WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa

IYZY´fiIYfVf³f ´fSX WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEa

Vfb·û¨LbX - d½fIYfÀf ·ffBÊX

SX«ffIY A»fe ´fc½fÊ ªf³f´fQ CX´ff²¹fÃf, IYSX°f»ff

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

51


52

IYMX§fSXf ªfb»ffBÊX 2013

Julykatghara  
Julykatghara  
Advertisement