Page 1

त न सच लक म णन व फल रनसमध ल एक ल खड नननमन उद ग व वस$ पक& सच लक म णन क म कल . १८८९ मध त न द,न बक.नन न न व च रन1 न .व 1 ववव कल ; व वस$ पक& सच लकपद स डन ददल व सलल ग र म णन व वस कर ल गल . इट नल न अ$1 सज म फ;ओ प लओन (१८५७-१९२४) च प .अर इक न नमकस ग$ व लआE व लर च स म न आन$क सम ल नसद म.ळ अन 1 पभ वव झ ल . १८९३ मध व लर च सव ननवLत न र ल झNन ववद प ठ अ$1 स च प ध पक झ ल . प रअ च एक च.ल १८९८ मध मरण प वल; त च कडन प रअ ल बर,च सपत नमळ ल . १९०७ मध ल झNन $ ल अ$1 स अध सन च त न र ज न म ददल आनण नसवतझलRडमध ल सनलगन $च स$ न क झ ल व २३ वर च R मUत ण जन रग स द च बर बर र ल गल . १९२३ मध प रअ ल आपल पत प सन घटस; ट नमळ ल वर त न जन रग स ह आपल मUवतण 1 च ववव कल . पर . त च वरZ त च ननधन झ ल. मLत पवZ क , क ळ (१९२२) इटल च ;Nनससट 1 सन न प रअ ल ‘ स नटर ऑ; द दकगडम ऑ; इटल ’ वबरद ब ल कल . ल झNन ववद प ठ म.स नलन प रअ च ववद $Z व त च वर प रअ च ववच र च पभ व , . द क स ऑ; इक न म प नलदटकस (१९९६-९७), द मNन .अल ऑ; इक न नमकस अEड प नलदटकस (१९२६) व एनस कल प दड ऑ; मN$म N Nदटकल स नसस मध ल मN$म N Nदटकल इक न म लख, प रअ च अ$1 सववर क पम.ख क . त च अ$1 स वर अनक लख, ननबध , पनसद झ ल. क सच ठळक वUन1ष_ म णज स न` क& न समLद असलल पद ल च अ$1 स ग$ समजण . क समध च प रअ च अन 1 ट,क झ लल प नbववभ जन च नसद ववस र न दण आल आ . द मNन .अल ऑ; इक न नमकस अEड प नलदटकस ग$ क सपक अनधक वUच ररक असन त त च ववस L गनण पररन1ष च सम व1 आ . ग$ त न अ$1 स च वव1.द नसद सच ‘ कम ल सम ध न दण र परण नसद ’ म डल आ . प रअ न अ$1 स ल 1 स अनधष न नमळवन ददल; न1व स म नजक घटन व आन$क घटन च एक तम करण; ननदg 1 क ;लन च व ` व म गण नसद ; कम ल क कम च प भ म डण आनण प नbववभ जन नसद ववर त न म ल च भर घ ल . सम जववज न च मठ चiकट, प रअ न आन$क नसद न बसववल. आन$क व स म नजक घटन परसपर वलब अस , म णन आन$क नसद म णज एक म ठ व .ळ च एक ल नस भ ग , अस त च म . मळ स` व चक उप नग (क दडनल .दटनलट,) व कमस` व चक उप नग (ऑदडनल .दटनलट,) सकलपन मध सपष ;रक द खववण र प रअ पद ल अ$1सज . मळ स` व चक उप नग ननदg 1 क च आध र न घ ननदg 1 क ;लन सकलपनच (म णजच कमस` व चक उप नग च ) उप ग करन आन$क सम लनसद च वववचन कर , प रअ न द खवन ददल. आतमननर,कक क च व .वkव द च व पर करन म गण च अन.भव नधवष नन म म डण र व त वरन स म न म गण नसद म डण र पद ल अ$1 सज . सम .ष वक (इन दड;रनस कव ) ववशरणक र, स धन च प रअ नच प$म आन$क कत उप ग कल ; पर . १९३० प R त ल कवप झ ल न ,. प रअ च सव नसद मध ‘ कम ल क कम नसद ’ दकव ‘ सम ज ल कम ल सम ध न दण र नसद (’ मNनकझमम ऑ;नलनमट, ; र द स स ट,) म तव च समजण . ‘कम ल स धनसपत च व टप’ . ऱ व k&च ननदg 1 क ;लन नवन , ओळखल ज . एक व k&च ननदg 1 क ;लन कम कल न1व दस व ढवव न ,, अ1 अवस$ प रअ च म कम ल क कम च अवस$ . आन$क इष म च स म न नसद ल , व ` प ठरल असन स म न नसद मध व वस$ पन च इष म, ल कस` च इष म, भ डवलव द, इष म च सम व1 . अ$1 स स न` क&मध ‘ प रअ नन म ’ च रप न प रअ न अत म ल च भर घ ल आ . नन म अस : “स म नजक व र जक& स` आनण कर जन च कडन असलल प त न न ज.म न उतपनन मध एक च ऱ न व टल ज ण च अननव पवLत अस ”

sample  

sample samplesamplesample

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you