Page 1

Երկուշաբթի, 31 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 56 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

:rani Fa\oun Auandakan 9Zaud Tan;m0 Arta\a\toujiune4 Gor6ow Apazouzoui Fa\astani Mh= TOQJ1 |AKOB A|NJAPL:AN Anka.azoumhn ;tq Fa\astani mh= ];uauorou;zan ;rkou ou[[oujiun oun;zo[ tiro[ warca];u;r! 11 Dramatirakan ;u 21 Auatap;takan! Ousti ;rkri farstouj;an tiranalou

molouzqn ou ar,aue t;ndagin hr oro, pa,t7ni fasa6 an];rou ;u anonz fowanauor;aln;roun m7t! Enk;ro=mh 6.a.ot .ndro[ (mourazo[) kam baykon coun;zo[ an]inq a\s7r dar]a6 ;n fo\ak;rt aparanqn;rou thr ou giu[atnt;sakan4 mj;rqi ardiunab;rakan fimnarkn;rou kam fanra.anoujn;rou thr ;r;u;li an]nauoroujiunn;r! Omanq al3 axga\in patgamauor masnauor jiknapafn;row111! Foginin waya5a64 sirt;rnin qaraza6 kam osk;x764 x;.ouj;an mh=4 arfamarf;low kariqauor;aln;re4 ir;nz ,oun;roun ;u katoun;roun au;li .namq ou foga6oujiun ke tanin qan jh ja[ me andin an7ji ;u a5anz k7,iki axatamartikn;rou kam a[qatn;rou xauakn;roun! Zouzamoloujiunn ou ,oua\toujiune mrzakzoujiun dar]a6 h a\s dasakargin famar! Ir;nz ard ou xardi4 g;[agitakan .namqin famar a,.arfi ;u :r;uani 9dram ms.;lou a5o[=arann;re0 a57r;a\ fandisawa\r dar]a6 ;n! T;sak me Monte Carlo–i m;6afaroustn;rou kam Hollywood–i ;r;u;lin;rou k;nza[awaroujiun! C;m oux;r .7sil gi,;ra\in vamadroua6 fary;row .ra.yanqn;rou patmoujiunn;rou masin! Anz;alin p;touj;an bar]r pa,t7n wara6 an]inq ,at lau t;[;ak ;n jh a\s dasakarge i2nc

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Երկուշաբթի, 31 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 56 էջ 2

Fo\ak;rt aparanq me4 :r;uan

wara6 an]inq ,at lau t;[;ak ;n jh a\s dasakarge i2nc mi=ozn;row4 p;takan oun;zoua6qe 9iurazn;low0 farstoujiun dixa6 h4 ba\z ke l5;n qani or ir;nq al masnabavin staza6 ;n p;takan oun;zoua6qi a\d 9Ayourdhn0 ;u 9S;'akana,norfoumhn0 kam al k;anqi ;u oun;zoua6qi korousti wa.e xir;nq lou5 ke pafh! Saka\n fimnakan farz me ka\4 oroun anz;ali ;u n;rka\i p;takan an]inq phtq h patas.an;n! A\s7rouan tase milion tolarh au;li farstoujiun oun;zo[ an]inq i2nc mi=ozn;row farstazan! :u inco2u na.kin data.axe cousoumnasir;z bazi Wardan paraga\hn!

a\s farze &skan;ani

A\s7r Fa\astani mh= baro\axrkoua6 mi=awa\r

Wardan &skan;an

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Երկուշաբթի, 31 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 56 էջ 3

go\oujiunouni111 anonq oronq iskaphs axgashr4 axganouhr4 baro\akan warqow Astoua6awa. ou =;rm;5and k;nza[awaroujiun ounin enkyoua64 l5ouj;an matnoua64 lousanza\in k;anq k*aprin111 isk apabaro\4 x;[6ararouj;amb4 xartou[i mi=ozn;row farstouj;an ;u pa,t7ni tiraza64 zouzamol ,oua\t ou lrbaza6 barqow an]inq4 ;rkrin l6akn;re ir;nz yirann;roun mh= a5a64 qm6ii6a[ow kam liajoq 6i6a[ow mius fam;st dasakarge k*arfamarf;n ;u ir;nz ouxa6 gor6ounhouj;amb k*enjanan! Dvba.tabar a\s enjazqe na;u waraka6 h oro, molora6 ;k;[;zakann;r! :jh c;m s.alir kousakr7n ;k;[;zakane na.qan wardap;t 76ouile 9a[qatoujiun0 k*ou.th ;u k*;rdnou vouvkal k;anq war;lou111 W;r=in ;rkou tarouan enjazqin fratarakoua6 lour;re ke n,;n ;k;[;zakann;rou masnakzoujiune fska\akan goumarn;row gor6a5noujiunn;rou ;u jankarvhq inqna,arv nouhr stanalou masin! Qristosi f;t;uordn;rou pat,ay warq ci jouir a\s! Nman paragan;roun fog;uor4 ;k;[;zakan bar]rago\n .orfourde phtq h safmanoumn;r katar;low mi=amth ;u a\d goumarn;re bar;sirakan ;u ;k;[;za,inakan npatakn;rou \atkazouin! Isk .ndro\ a5arka\ ;k;[;zakann;re famapatas.an nkato[oujiunn;r stanan ;u fanroujiune t;[;ak pafoui111 ;k;[;zin ci krnar lou5 mnal nman paragan;roun4 phtq h ,outa'o\j ir .7sqe fanrouj;an fasznh4 a\laphs a\n tpauoroujiune ke st;[6oui4 jh ;k;[;zakan waric marmine fama]a\n h nman ararqn;rou ;u warou;lak;rpi! Au;lin cdatapart;low ;u lou6oum ca5a=ark;low4 ouri, ;k;[;zakann;r qa=al;roua6 au;li \andougn qa\l;r k*a5n;n! Nmanoujiunn;r ,at kan! Jourqio\ gor6adra6 Fa\oz Z;[aspanoujiune 7rinak dar]au Fijl;rin4 or fr;an;rou o[=akixoume iragor6h4 qani or :uropakan Axg;re Jourqian cpatv;zin! I w;r=o\ Fa\astani mh= fasarakoujiune 7rinak;li bar;gor6 ou nouir;al ;k;[;zakann;rou ;u a,.arfakann;rou phtq ouni4 oronq ,ounhn4 katouhn4 g;[agitakan srafn;rhn ou jankarvhq inqna,arnv;rhn au;li fogataroujiun tanin fiu6a6 ;ra.an;roun4 antouninroun4 lqoua6n;roun ;u \a5a=adhm a,ak;rtn;roun!

Atol` Fijlhr

I w;r=o\ bar;gor6oujiunn h4 or mardous sirte k*axnouaznh ou ke farstaznh ;u .i[ye ke


Երկուշաբթի, 31 Մարտ 2014

9րդ Տարի, Թիւ 56 էջ 4

fandart;znh4 isk antarb;roujiunn ou qosaza6 fog;wiyakow niujapa,toujiune mards gaxan ke dar]nh ;u inqnasiroujiune houjiune ke kr6h111! Bari marde sirtn ou fogin ke nouirh kar7t;alin4 isk inqnasirouj;amb caraza6 marde gaxanh au;li wa\rag dimazine ke bxkth111! Fa\astan oc mia\n qa[aqakan a\l na;u fog;mtauor ou l;xouakan– ou[[agrakan biur;[azman phtq ouni! Mat[a, s;rounde 7rinak;li an];rou phtq ouni Fa\astani mh=4 or fa\e ir fo[in wra\ park;,t ou bar;k;zik apr;low ir ;raxn;re irakanaznh ;u oc jh 9jqa6 ];xi0 es;low lqh ir pap;nakan fo[e cou;low dhpi an6an7j f;5auor ;rkirn;r111\i,o[ouj;an ;u srtin mh= da=a6 paf;low 9Ararati0 ]iuna6a6k patk;re111!

}iuna6a6k Ararate

A\s7r Fa\astani mh= pafan=qe ke xgazoui .[yamit ou bar;.i[y a5a=nordn;rou4 oronq iurazouza6 9zaud tan;n0i iskakan imaste ir;nz a=akzoujiune kar;nan zouzab;r;l ta5ap;alin ou kariqauorin4 kar;kz;lou ;u amoq;lou anonz zau;rn ou xrkanqn;re ;u masnakiz da5nalou anonz mormoqin! Ousti 9zaud tan;m0 es;lh au;li xa\n gor6ow ;u apr;lak;rpow phtq h apazouzan;l!

Los Any;les4 Miaz;al Nafangn;r

www.facebook.com/RAGmamoul


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Երկուշաբթի օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Monday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/03/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

ENJOY YOUR WORDBOOK presents over 1000 words in a variety of lively and realistic settings. It gives to young learners a sound and enjoyable introduction to the presented Armenian/Arabic/English languages.

Order through email: cadmusproject.leb@gmail.com

Yerani ''tsav uet danem'' ardahaydoutyoun ue kordzov abatsoutsvi by dr hagop aintablian  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Yerani ''tsav uet danem'' ardahaydoutyoun ue kordzov abatsoutsvi by dr hagop aintablian  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Advertisement