Page 1

Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 238 էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԱՐԱՄԷ Պատկերասրահի Նոր Նուաճումը՝

Sensual Revelations Արուեստի Իւրայատուկ Ցուցահանդէսը “Գործիս բերումով յաճախ եմ լինում սփիւռքահայ Հինգշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2013-ը՝ տարբեր համայնքներում և կարող եմ հաւաստել , տօնական օրերու նախօրեակին եւ անոր որ չկայ աւելի արուեստասէր մարդ, քան լիբանանցին:” ոգիով լի, Լիբանանի Beirut Souk-ի Արամ Սարգսեան արուեստի ցուցասրահը ժամադ(Արամէ Պատկերասրահի սեփականատէր) րավայրը հանդիսացաւ արուեստասէր հանրութեան, որոնք որոնք կլիմայի կլիմայիաննպաստ աննպաստ պայմանները անտեսելով եկած էին տոգորուելու այն զմայլելի արուեստի գործերով, հրամցուած էին Արամէ Պատկերասրահի կողմէ, պայմանները անտեսելով եկած որոնք էին հովանաւորութեամբ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան Լիբանանի Դեսպանատան: տոգորուելու այն զմայլելի արուեստի գործերով, որոնք հրամցուած Արդարեւ, երեկոյեան ժամը 7-ին էին ՀՀ դեսպան Պրն. Աշոտ Քոչարեանին, Լիբանանի Արամէ Պատկերասրահի կողմէ, քաղաքական եւ մշակութային կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն եւ հովանաւորութեամբ՝ Հայաստանի ընդհանրապէս արուեստասէր հրաւիրեալներուն առջեւ բացման խօսքով հանդէս եկաւ Հանրապետութեան Լիբանանի Արամէ Պատկերասրահի Միջին Արեւելքի եւ Արաբական Ծոցի երկիրներու ներկայացուցիչ՝ Արամէ Պատկերասրահի Միջին ԱրեԴեսպանատան: ընկեր Մայք Վայէճեան, որ բացատրելէ ետք ցուցահանդէսի նիւթնԾոցի ու նպատակը, ւելքի եւ Արաբական երկիրներու հանրութեան, որոնք կլիմայի աննպաստ հանրութիւնը հրաւիրեց վայելելու արուեստի գործերը: ներկայացուցիչ՝ ընկեր Մայք Վայէճեան, պայմանները անտեսելով եկած էին որ բացատրելէ ետք ցուցահանդէսի տոգորուելու այն զմայլելի արուեստի նիւթն ու նպատակը, հանրութիւնը գործերով, զորս հրամցուած էր Արամէ հրաւիրեց վայելելու արուեստի գործերը: Պատկերասրահի կողմէ, 2003 թուականին Հայրենիքի մէջ հովանաւորութեամբ՝ Հայաստանի հիմնադրուած Արամէ Պատկերասրահի Հանրապետութեան Լիբանանի Պէյրութի մասնաճիւղի 3-րդ տարեկան Դեսպանատան: ցուցահանդէսը, զայն լաւագոյնս արտացոլացնող Sensual Revelations անուանումով,

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Չորեքշաբթի, 18 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 238 էջ 2

նումով, կը հանդիսանայ աշխարհահռչակ՝ ինչ-պէս նաեւ երիտասարդ եւ տաղանդաւոր Հայ արուեստագէտներու 84 գործերուն (77 գեղանկար եւ 7 քանդակ) հաւաքական ցուցահանդէսը, հրամցուած՝ լիբանանցի հանրութեան, իսկ Պէյրութի մէջ ընտրուած վայրը՝ առիթ մը, հայ արուեստը ներկայացնելու ինչպէս հայ, նաեւ ոչ-հայ արուեստասէրներուն, որոնք միշտ ալ բարձր գնահատած են հայ արուեստը: Բարձր ճաշակով ցուցադրուած՝ 21 Ժանսէմ, արուեստաԲարձր ճաշակով ցուցադրուած՝ 21 արուեստա-գէտներու, ինչպէս՝ Գառզու, Փոլ գէտներու, ինչպէս՝ Գառզու, Ժանսէմ, Փոլ ԿիրաԿիրա-կոսեան, Ռուբէն Աբովեան, Սարգիս Համալ-պաշեանի, Արմէն Գէորգեան, Կապօ, կոսեան, Ռուբէն Աբովեան, Սարգիս ՀամալՇոթա Վոս-կանեան, Ռուբէն Գրիգորեան, Վահան Ռումել-եան, Տիգրան Մաթուլեան, Արմէն Գէորգեան, Կապօ, Շոթագործեր ՎոսՄարաթ Մարկարեան եւ այլ հայրենի,պաշեանի, թէ սփիւռքահայ արուեստագէտներու կանեան, վրայ, Ռուբէն Գրիգորեան, Վահան Ռումելտարածուած են ցուցասրահի երկու յարկերուն արուեստասէրներուն հրամցնելու եան,գերիրապաշտ Տիգրան Մաթուլեան, Մարաթ Մարկարեան արուեստի գործեր, որոնք կը դրսե-ւորեն (surrealist), իրապաշտ (realist), եւ այլ(classic) հայրենի, վերացական(abstract), ինչպէս նաեւ դասական ոճեր:թէ սփիւռքահայ արուեստագէտներու գործեր տարածուած են ցուցասրահի երկու Արամէ Պատկերասրահի տարբեր ոճերու պատ-կանող (իւղաներկ, ջրաներկ, լիթոկրաֆի, յար-կերուն վրայ, արուեստասէրներուն փաս-թէլ եւ mixed media) ամէն գոյնի , ճաշակի եւ չափի արժէքաւոր գեղանկարներն ու հրամցնելու արուեստի գործեր, որոնք կը դրսեքանդակները ցու-ցադրուած պիտի մնան Beirut Souk-ի ցուցա-սրահին մէջ մինչեւ 30 ւորեն գերիրապաշտ (surrealist), իրապաշտ (realist), Դեկտեմբեր 2013:«Ամազոններ» շարքէն, Արմէն Գէորգեան, վերացական(abstract), վերացական(abstract), ինչպէս ինչպէս նաեւ նաեւ դասական դասական կտաւի վրայ՝ իւղաներկ, 114x146 սմ. Պատկերասրահի Պէյրութի մէջ ցուցադրած ինքնատիպ (classic) ոճեր: (classic) ոճեր: եւ վառ անհատականութիւններու արուեստը, որ ցուցադրուած է ինչպէս Հայաստանի, նոյնպէս ԱՄՆ եւ Եւրոպայի երկիրներու Արամէ Արամէ Պատկերասրահի Պատկերասրահի տարբեր տարբեր ոճերու ոճերու պատպատթանգարաններու եւ պատկերասրահներու մէջ, վստահ ենք որ պիտի գրաւէ եւ հրապուրէ կանող կանող (իւղաներկ, (իւղաներկ, ջրաներկ, ջրաներկ, լիթոկրաֆի, լիթոկրաֆի, փաս-թէլ փաս-թէլ մեծ թիւով արուեստասէրներ եւ արուեստի գործ հաւաքողներ: եւ mixed media) ամէն գոյնի , ճաշակի եւ եւ mixed media) ամէն գոյնի , ճաշակի եւ չափի չափի արժէքաւոր գեղանկարներն ու քանդակները արժէքաւոր գեղանկարներն ու քանդակները ցուցուցադրուած պիտի մնան Beirut Souk-ի ցուցացադրուած պիտի մնան Beirut Souk-ի ցուցասրահին սրահին մէջ մէջ մինչեւ մինչեւ 30 30 Դեկտեմբեր Դեկտեմբեր 2013: 2013:

Կապօ, «Պչրուհին» կտաւի վրայ՝ acrylic, 90x100 սմ.

Պատկերասրահի Պատկերասրահի Պէյրութի Պէյրութի մէջ մէջ ցուցադրած ցուցադրած ինքնատիպ անհատականութիւններու ինքնատիպ եւ եւ վառ վառ անհատականութիւններու արուեստը, ցուցադրուած է ինչպէս էՀայաստաարուեստը, որ որ ցուցադրուած ինչպէս նի, նոյնպէս ԱՄՆ եւ Եւրոպայի թանՀայաստանի, նոյնպէս ԱՄՆ երկիրներու եւ Եւրոպայի գարաններու երկիրներու եւ պատկերասրահներու թանգարաններումէջ, վստահ եւ ենք որ պիտի գրաւէմէջ, եւ հրապուրէ պատկերասրահներու վստահ ենքմեծ որ թիւով պիտի արուեստասէրներ եւ արուեստի գործ հաւաքողգրաւէ եւ հրապուրէ մեծ թիւով արուեստասէրներ ներ: եւ արուեստի գործ հաւաքողներ: Յաջողութիւն Արամէ Պատկերասրահին:

ԹՂԹԱԿԻՑ

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Ուրբաթ օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Friday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/01/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

Order through email: sevagh@cadmusproject.com

Wednesday 18 12 13, volume # 8, issue # 238  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you