Page 1

Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Օրուայ Յօդուածը Լուրեր Սփիւռքէն Պէյրութ, Լիբանան «Խօսնակ» Պաշտօնաթերթի Միջդպրոցական «Արտասանական Եւ Նկարչական» Մրցումը (Տեսնել՝ էջ 5)

Մշակութային Էջեր Իւրայատուկ Նոր Երգարան․ Կազմած Է Երգիչ Սահակ Սահակեան (Տեսնել՝ էջ 9)

ԾԱՆՕԹ Հայկական այն միութիւններն ու վարժարանները, որոնք կը փափաքին իրենց թղթակցութիւնները հրատարակուած տեսնել ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼ-ին մէջ, բարեհաճին իրենց գրութիւնները՝ նկարներով մէկտեղ, ուղղել խմբագրութեանս հետեւեալ հասցէին՝ ragmamoul@gmail.com

www.facebook.com/RAGmamoul

ԹԱՆԿԱԳԻՆ ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆԻ ԲԱԶՄԱԲԵՂՈՒՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆ 45-ԱՄԵԱԿԸ ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ «Երնէկ նրան, որ իր գործով Կ՛ապրի անվերջ, անդադար»: Յովհ. Թումանեան Þ³µ³Ã, ÚáõÝÇë 21-ÇÝ, ÜÇõ ÖÁñ½ÇÇ եւ ÜÇõ ºáñùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, ·É˳õáñáõû³Ùµ եւ Ñáí³ հովաݳõáñáõû³Ùµ ²ñ»õ»É»³Ý »ÙÇ µ³ñ»ç³Ý ²é³çÝáñ¹ª ´³ñÓñ³ßÝáñÑ î. Ê³Å³Ï ²ñù. ä³ñë³Ù»³ÝÇ ³ñ¹³ñ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí ÙÁ åÇïÇ Ù»Í³ñ¿, ë÷Çõéù³Ñ³Û µ³½Ù³µ»ÕáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã, ¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõóÛÇÝ ØÇáõû³Ý ²Ù»ñÇϳÛÇ եւ ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõû³Ý óÏ»³Ýë ³Ý¹³Ù, ͳÝûà Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ, ÑÇÝ· ѳëï³÷áñ áõ ß³Ñ»Ï³Ý ·Çñù»ñáõ Ñ»ÕÇݳÏ, Ù»ñ ï³ñÇÝ»ñáõ µ³ñ»Ï³Ùª Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³ÝÇ ÍÝݹ»³Ý 65 եւ ³½·³ÛÇÝ Í³é³Ûáõû³Ý 45-³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ ³éÇÃáí: ä³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ٳϳñ¹³Ïáí ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í ³Ûë Ó»éݳñÏÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ÜÇõ ÖÁñ½ÇÇ Clinton Inn å³Ý¹áÏÇÝ Ù¿ç, ݳ˳ӻéÝáõû³Ùµª Â.Ø.Ø.Ç Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ եւ ¶³Ý³ï³ÛÇ Î»¹ñ. ì³ãáõû³Ý: ¶ñ»É եւ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ëÇñ»ÉÇ Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³ÝÇ Ù³ëÇÝ, ÏÁ Ý߳ݳϿ ·ñ»É ³ÛÝ µ³Ëï³õáñ

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 2

եւ Ù³ùñ³Ù³ùáõñ, ³½·³ÛÇÝ ³Ýë³ÑÙ³Ý ëÇñáí եւ ÝáõÇñáõÙáí ûÅïáõ³Í »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ëÝ³Í եւ Ù»Íó³Í »Ý ê÷ÇõéùÇ Ù»Í³ÝáõÝ áõëáõóÇãÝ»ñáí áõ ¹³ëïdzñ³ÏÝ»ñáí եւ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ ÇÙ³ëï³õáñ³Í »Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»³Ýùáí, ³½·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáÝó ɳõ³·áÛÝ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ¿Ý ¿ Ú³ÏáµÁ: 1950-75-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ë÷Çõéù³Ñ³Ûáõû³Ý µ³µ³ËáõÝ ëÇñïÁ ѳݹÇë³óáÕ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ѳë³Ï ³é³õ ë»ñáõݹ ÙÁ, áñ ³Û¹ ·³ÕáõÃÇ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ù»Í »éáõ½»é եւ ˳ݹ³í³éáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»ó: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³Ûáõû³Ý Ï»³ÝùÁ É»óáõÝ ¿ñ ÏñóϳÝ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý եւ Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³Ûɳï»ë³Ï եւ µ³½Ù³ÃÇõ Ó»éݳñÏÝ»ñáí եւ ѳñó»ñáí: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Éǵ³Ý³Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çñ àëÏ»¹³ñÁ Ï°³åñ¿ñ: ²Ûë µáÉáñÇÝ Ù¿ç Ù»Í ¹»ñ ˳Õó³Ý ݳ»õ гÛñ»ÝÇù¿Ý »Ï³Í ٻͳÃÇõ ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÁ, Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ եւ Ùß³ÏáÛÃÇ ·áñÍÇãÝ»ñÁ, áñáÝù ѳÛñ»Ý³ëÇñáõû³Ý ³õÇß եւ ³õÇõÝ Ý»ñ³ñÏ»óÇÝ ³Û¹ ·³ÕáõÃÇÝ: ²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç ѳë³Ï ³é³õ Ú³ÏáµÁ: Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý եւ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ, ÝáÛÝÇëÏ ÃéáõóÇÏ ÁÝûñóáõÙáí ϳñ¹³ÉÁ, ·ÉËáõåïáÛï ÏÁ å³ï׳é¿: ²Ý Èǵ³Ý³ÝÇ, ÚáÁ¹³Ý³ÝÇ ÜÇõ ºáñùÇ եւ ÜÇõ ÖÁñ½ÇÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ûñÑÝáõÃÇõÝ ÙÁ »Õ³õ, Çñ »é³Ý¹áõÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáí ٻͳå¿ë Ýå³ëï»Éáí ³Û¹ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ ³ßËáõųóÙ³Ý:

*** Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³Ý ÍÝ³Í ¿ ä¿ÛñáõÃ, سÛÇë 22, 1949-ÇÝ, ѳÛñ»Ý³å³ßï ÍÝáÕùÇݪ µÝÇÏ Ñ³ë³Ýå¿ÛódzٳÝáëóÇ Ñûñª гÛϳ½áõÝÇÝ եւ µÝÇÏ Ç½ÙÇÃóÇ Ùûñª ²Ý³ÑÇïÇ ç»ñÙ Û³ñÏÇÝ ï³Ï: âáñë ï³ñÇ »ïù ÏÁ ÍÝÇ Çñ »Õµ³ÛñÁª ¼³ñ»Ñ (³ÛÅÙ ¶³ÉÇýáñÝdz ³åñáÕ ·»Õ³µáÛÅ îûùÃ. ¼³ñ»Ñ ì³ñ¹Çí³é»³ÝÁ): Ú³Ïáµ Û³×³Ë³Í ¿ Ð.´.À.ØÇáõû³Ý í³ñųñ³ÝÝ»ñÁª î¿ÙÇñ×»³Ý, Úáí³ÏÇÙ»³Ý-سÝáõÏ»³Ý եւ ºñáõ³Ý¹ ÐÇõëÇë»³Ý Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÁ, ÇÝãå¿ë ݳ»õª гÛϳ½»³Ý ¶áÉ¿×: ÆÝãå¿ë ÁëÇÝù, ³Ý »Õ³õ ³ÛÝ µ³Ëï³õáñÝ»ñ¿Ý, áñ áõëáõóÇãÝ»ñ áõÝ»ó³õ ì³Ñ¿-ì³Ñ»³ÝÇ, ²ñ³ Âû÷×»³ÝÇ, ¶»ñë³Ù ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ, ¼³ñ»Ñ Ø»ÉùáÝ»³ÝÇ å¿ë ѳÝñ³Í³Ýûà եւ Çñ³õ áõëáõóÇãÝ»ñ: ì»ñáÛÇß»³É á·Çáí áõ ßáõÝãáí ¹³ëïdzñ³Ïáõ³Í եւ Ð. ´. À. ØÇáõû³Ý, ¿ù¿»³ÝÇ եւ è²Î-Ç ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç áõÝ»ó³Í ³ßËáÛŠͳé³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ, Ú³Ïáµ Çñ ï³ñÇù¿Ý ß³ï ³õ»ÉÇ ßáõï ³×»ó³õ եւ Çñ Ñûñ ä¿ÛñáõÃǪ Photo Central-Ç Ù¿ç ßáõϳÛÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ³É Ó»éù Ó·»Éáí, Çõñ³Û³ïáõÏ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ûÅïáõ³Í ·áñÍÇã ÙÁ ¹³ñÓ³õ: ÖÇß¹ ³ëáñ ѳٳñ ³É, ѳ۳·Çï³Ï³Ý áõë³ÝáÕª 19 ï³ñ»Ï³Ý Ú³ÏáµÁ ³Ù¿Ý ï³ñÇùÇ եւ ³ëå³ñ¿½Ç ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõÝ»ó³õ: öáùñÇÏ, å³ï³ÝÇ ëϳáõïÝ»ñ¿Ý, Ð.º.À.Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ÏÕ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ, ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ¹³ë³ËûëÝ»ñáõ Ñ»ï ß³ï ѳݷÇëï, ³Ýϳß-ϳݹ ÏÁ Ëûë¿ñ եւ ÏÁ Ëûë»óÝ¿ñ ½³ÝáÝù: àñå¿ë å³ï³éÇÏ ÙÁ Ûáõß»ñáõ, ³Ûëï»Õ ÛÇ߻٠¹ñáõ³· ÙÁ:


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 3

²Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ, г۳·Çï³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏÇ áõë³ÝáÕ³ó ÙÇáõû³Ý ³ï»Ý³å»ïÝ ¿Ç: ²Û¹ ѳݷ³Ù³Ýùáí ³É, »ñµ Ù»ñ ¹³ë³ËûëÝ»ñ¿Ý ϳ٠ջϳí³ñÝ»ñ¿Ý µ³Ý ÙÁ Ï՛áõ½¿ÇÝù, ϳ٪ Ññ³õ¿ñ ÙÁ Ï՛áõÕÕ¿ÇÝù, Ú³Ïáµ ì³ñÇí³é»³ÝÝ ¿ñ ³ÝáÝó µ³Ý³ÉÇÝ. ÇÝù ·Çï¿ñ ÇÝãå¿ë ½³ÝáÝù ѳÙá½»É եւ µ»ñ»É: Èáõë³Ñá·Ç ¶Ý¿É êñµ³½³Ý Ö¿ñ¿×»³Ý, Ù»ñ ÑÇÙݳñÏÇ ¹³ë³ËûëÝ»ñ¿Ý ¿ñ: àõë³ÝáÕ³ó ÙÇáõÃÇõÝÁ áõ½»ó ½ÇÝù Ññ³õÇñ»É Ëûë»Éáõ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ﳷݳåÇÝ Ù³ëÇÝ: ²Ù»Ý¿Ý Û³ñÙ³ñ ³ÝÓÁ ¶Ý¿É êñµ³½³ÝÝ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ³Ý »Õ³Í ¿ ³Û¹ ﳷݳåÇ ³Ï³Ý³ï»ëÝ áõ ·É˳õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ: Ú³ÏáµÇÝ ¹ÇÙ»óÇÝù, áñ ¶Ý¿É êñµ³½³ÝÁ Ññ³õÇñ¿ ³Û¹ ÝÇõÃÇÝ Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáõª »ñ»ù ³ÙÇë Å³Ù³Ý³Ï ï³Éáí: - â»Ù Ïñݳñ, »ñ»ù ³ÙÇë Û»ïáÛ Ã³ÕáõÙÇ åÇïÇ »ñó٠եւ ß³ï Ûá·Ý³Í Ï՛ÁÉɳÙ: - ²°Ûë »Õ³Í ¿ñ ¶Ý¿É êñµ³½³ÝÇÝ å³ï³ë˳ÝÁ, ½áñ Ú³Ïáµ µ»ñ³õ Ù»½Ç: - Î՛»ñ»õÇ ã՛áõ½»ñ ³Û¹ ÝÇõÃÇ Ù³ëÇÝ ËûëÇÉ, - ÁëÇÝ Ù»ñ í³ñã³-ϳÝÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù: - à°ã, á°ã - íñ³Û µ»ñ³õ Ú³Ïáµ: - ØÇ° Ùáéݳù áñ ³Ý ÏÕ»ñ³Ï³Ý ¿: ¶Çï¿, ÿ ³å³·³ÛÇÝ ÇÝã åÇïÇ å³ï³ÑÇ... ¶Çï¿, áñ »ñ»ù ³ÙÇë »ïù, Ù¿ÏÁ åÇïÇ Ù»éÝÇ: Ðá· ã¿, Ýáñ¿Ý ÏÁ ËûëÇÙ: ´³Ûó Ú³Ïáµ ³Ý¹ñ¹ñáõ»ÉÇ Ùݳó եւ Çñ»Ý Û³ïáõÏ Ùûï»óáõÙÝ»ñáí áõ ѳÙá½Çã Ëûëù»ñáí Ïñó³õ ¶Ý¿É êñµ³½³ÝÁ Ññ³õÇñ»É, Ëûë»Éáõ եւ §å³ñåáõ»Éáõ¦ ѳٳñ ³Ûë ÝÇõÃÇõÝ Ù³ëÇÝ: Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³ñ»³Ý ÷áùñ ï³ñÇùÇÝ ³é³ï³Ó»éÝ Ù³ñ¹ ¿ñ: ä¿ÛñáõÃÇ Ï»¹ñáÝÁ, Ðñ»³Ý»ñáõÝ Ã³ÕÁ ·ïÝáõáÕ Çñ»Ýó Áݹ³ñÓ³Ï ïáõÝÁ ѳ۳·Çï³Ï³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñáõ ۳׳˳ÏÇ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ïáõÝÝ ¿ñ: г۳·Çï³Ï³ÝÇ ¹³ëÁÝóóù¿Ý »ïù, »ñÏë»é áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ Å³Ù³¹ñ³í³ÛñÝ ¿ñ ³Û¹ ïáõÝÁ, áõñ áõë³ÝáÕÝ»ñë, Ù»ñ ë³ÝïáõÇãÝ»ñÁ µ»ñ»Éáí åÇïÇ ÁÝÃñ¿ÇÝù եւ ½ñáõó¿ÇÝù, ãÁë»Éáõ ѳٳñ µ³Ùµ³ë¿ÇÝù: Ú³Ïáµ, »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇù¿Ý Ñûñ ˳ÝáõÃÁ Ï՛³ß˳ï¿ñ: Þ³ï ³ßËáÛÅ í³ñã³Ï³Ý ¿ñ ù³ÝÇ ÙÁ ÙdzõáñÝ»ñáõ: ²Û¹ ï³ñÇùÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ §ÓÙ»ñáõϦ Ïñ»Éáõ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ: Èǵ³Ý³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ å³ï׳é³õ, Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³Ý ÏÁ ÷á˳¹ñáõÇ ²ÙÙ³Ý եւ ÑáÝ »õë Ñëϳ۳ͳõ³É ³ß˳ï³Ýù ÏÁ ï³ÝÇ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇ¿Ý, è²Î-¿Ý, ¿ù¿»³Ý¿Ý, µ³Ûó ٳݳõ³Ý¹ Ð.´.À.ØÇáõÃ»Ý¿Ý Ý»ñë: ä¿ÛñáõÃÇ ëϳáõï³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý, §ì³Ññ³Ù ö³÷³½»³Ý¦ óï»ñ³ËáõÙµÇ »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñáõ ³ß˳ï³ÝùÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ Çñ Ñ»ï ï³Ý»Éáí, ٻͳå¿ë Ýå³ëï»ó ²ÙÙ³ÝÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ: 1976-ÇÝ ²ÙÙ³Ý¿Ý Ødzó»³É ܳѳݷݻñ ³ÝóÝ»Éáí, ÏÁ ѳëï³ïáõÇ ²Ù»ñÇϳÛÇ ²ñ»õ»É»³Ý ³÷»ñÁª äáëïáÝ, ÜÇõ ºáñù, ÜÇõ ÖÁñ½Ç,ï»ÕõáÛÝ Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õë µ³½Ù³µ»ÕáõÝ, ɳÛݳÍÇñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ ͳõ³É¿: ºõ ³Û¹ µáÉáñÁ Çñ ³ÝÓݳϳÝ, ³é»õïñ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ ÏáÕùÇÝ, áñ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ ûñ»ñáõ եւ ß³µ³ÃÝ»ñáõ ׳ٵáñ¹áõÃÇõÝÝ»ñ: ØdzÛÝ ·áñÍÇ µ»ñáõÙáí ³Ý ×³Ùµáñ¹³Í ¿ ѳñÇõñ¿ ³õ»ÉÇ »ñÏÇñÝ»ñ, ÇëÏ áñáß »ñÏÇñÝ»ñª ï³ëÝ»³Ï ³Ý·³ÙÝ»ñ »ñóÉáí: Ð.´.À.ØÇáõû³Ý è³Ùϳí³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³Ïóáõû³Ý, ¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõóÛÇÝ ØÇáõû³Ý, Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÇÝ, г۳ëï³ÝÇÝ եւ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý, г۳ëï³ÝÇ û·Ýáõû³Ý ѳٳñ µ³½Ù³ÃÇõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Ù³ë ϳ½Ù³Í ¿ եւ ѳñÇõñ ѳ½³ñ³õáñ ïáɳñÝ»ñ ͳËë³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ:


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 4

²Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ ¿ ÑÇÝ· ٻͳͳõ³É ѳïáñÝ»ñáõª §Ð³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ¦ Ëáñ³·ñáí, ÇÝãå¿ë ݳ»õ µ³½Ù³ÃÇõ ·Çñù»ñáõ, Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ եւ ½³Ý³½³Ý ÝÇõûñáõ Ù³ëÇÝ ·Çñù»ñáõ ËÙµ³·ÇñÁ »Õ³Í ¿: ػϻݳëÝ ¿ ï³ëÝ»³Ï ·Çñù»ñáõ: ´³ñ»ñ³ñÝ ¿ »ñ»ù Ùñó³Ý³ÏÝ»ñáõ, §¼³ñÃûÝù¦, §Üáñ úñ¦ եւ §²½·¦ ûñûñáõ: ²Ûë ³éÇÃáí ßÝáñѳϳÉáõû³Ùµ Ï՛áõ½»Ýù ÛÇß»É, ÿ Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³Ý ³Ù¿Ý ï³ñÇ Çñ ÝÇõÃ³Ï³Ý ûųݹ³Ïáõû³Ùµ ë³ï³ñ եւ Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý³Í ¿ ö³ë³ïÇݳÛÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ Â.Ø.Ø.Ç Ð³Û ÀÝï³Ý»Ï³Ý Þ³µ³Ãûñ»³Û ÙÇ³Ï í³ñųñ³ÝÇÝ: ²ñï³ëáíáñ, í³ñ³ÏÇã ˳ݹ³í³éáõû³Ùµ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ½áñë ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿:

եւ

ÝáõÇñáõÙáí

ÏÁ

ϳï³ñ¿

³ÛÝ

µáÉáñ

Ú³Ïáµ ì³ñ¹Çí³é»³Ý ³ëïáõ³Í³å³ñ·»õ Çñ Ï»³ÝùÇ 65 ï³ñÇÝ»ñÁ É»óáõó áã ÙdzÛÝ Çñ ³ÝÓÇÝ, Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ áõ ½³õ³ÏÇݪ гÛÏÇÝ եւ Éáõë³Ñá·Ç ³é³çÇÝ ïÇÏÝáçª Ñ³Ý·áõó»³É ²ñ÷Ç ØÇù³Û¿É»³ÝÇ եւ Ý»ñÏ³Û ïÇÏÝáçª Ø³ñdz öñÇÝëÇ÷÷Ç å³ïÇõ µ»ñ»Éáí, ³ÛÉ ³Ý »Õ³õ եւ åÇïÇ ÙÝ³Û Çñ ͳé³Û³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³Ýó, ÙÇáõû³Ýó áõ ٳݳõ³Ý¹ Ù»ñ Û³õ»ñųÉáÛë ѳÛñ»ÝÇùÇÝ եւ ÉáõëáÛ Ëáñ³Ý ê. ¾çÙdzÍÝÇ ½³ñ¹Ý áõ å³ñͳÝùÁ: ÆëÏ ùáõ ͳÝûÃÝ»ñáõ¹ եւ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáõ¹ Ñå³ñïáõû³Ý ³ÕµÇõñ »ë: Ðå³ñï »Ýù ù»½Ùáí, ëÇñ»ÉÇ Ú³Ïáµ: ø»½Ç ÏÁ Ù³Õû٠»ñϳñ եւ ³é³õ»É ³ñ¹Çõݳõáñ Ï»³Ýù: ÌÝáõݹ¹ ßÝáñѳõáñ, Ñ»ñáë³ÍÇÝ եւ Ñ»ñáë³Ù³Ûñ гÛñ»ÝÇùÇ եւ Ñ³Û ³½·Ç »ñ³Ëï³ß³ï ½³õ³Ï, ù»½Ç Ù³ÕûÉáí Ù³ùñ³å³ÛÍ³é »ñÏÇÝù ÙÁ:

ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ ՄԵՐ ՍԻՐԵԼԻ ՅՕԴՈՒԱԾԱԳԻՐՆԵՐՈՒՆ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ Ձեզմէ ազնուաբար պիտի խնդրէինք Ձեր յօդուածները՝ նկարներով մէկտեղ, յետայսու ուղղել խմբագրութեանս հետեւեալ հասցէին՝ ragmamoul@gmail.com Շնորհակալութիւն Ձեր ազնիւ գործակցութեան համար:


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 5

Լուրեր Սփիւռքէն Պէյրութ, Լիբանան

«ԽՕՍՆԱԿ» ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹԻ ՄԻՋԴՊՐՈՑԱԿԱՆ «ԱՐՏԱՍԱՆԱԿԱՆ ԵՒ ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ» ՄՐՑՈՒՄԸ Կազմակերպութեամբ Հ.Բ.Ը.Միութեան «Խօսնակ» պաշ տօնաթերթի խմբագրութեան եւ անոր կից գործող Մշակութային Յանձնախումբին, Հինգշաբթի, 22 Մայիս 2014-ին, կէսօրէ ա ռաջ ժամը 11.00-ին, մասնակցութեամբ` Լիբանանահայ 9 նախակրթարաններու Ե.եւ Զ. կարգերու աշակերտութեանց, տեղի ունեցաւ «Արտասանութեան եւ Նկարչութեան» մրցում մը, Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Ահրամճեան Կեդրոնէն ներս: Կազմակերպուած «Արտասանական եւ Նկարչական» զոյգ մրցումները նուիրուած էին Ցեղասպանութեան 99-ամեակին, որուն մասնակցեցան «Հ. եւ Մ. Արսլանեան Ճեմարան»ի, «Վա հան Թէքէեան» վրժ.ի, Ազգային «Ռուբինեան» վրժ.ի, «Աքսոր Գասարճեան» վրժ.ի, Հայ Աւետարանական «Գոլէճ»ի, Հայ Աւետարանական «Թորոսեան» վրժ.ի, Հայ Կաթողիկէ «Ս.Խաչ- Հար պոյե ան» վրժ.ի, Հ.Բ.Ը.Միութեան «Լ.Կ.Նազարեան» եւ «Պ. Կարմիրեան» վարժարաններու 40 աշակերտ-աշակերտուհիներ: Ուստի, յայտարարուած ժամէն առաջ, Ահրամճեան Կեդրոնի սրահը լեցուած էր արդէն մրցման մասնակիցներով, ինչպէս նաեւ իրենց ընկերները քաջալերել փափաքող սան-սանուհիներով, որոնք գարնանային զուարթ առաւօտով, երամ-երամ հաճելի տրամադրութեան մէջ եկած էին, իրենց համբերատար ու նուիրեալ ուսուցիչ-ուսուցչուհիներուն առաջնորդութեամբ: Բոլորի դէմքերուն վրայ կար գոհունակութեան ժպիտ եւ ուրախութեան արտայայտութիւն: Անոնք խանդավառ էին ու անհամբեր, եւ բոլորն ալ կը սպասէին լսելու մրցակիցներու ար -տա սանութիւնները: Սակայն, այս միջոցառման մէջ կար տարբեր գեղեցիկ պատկեր մը. գաղութիս 9 հայկական նախակրթարաններէն բազմատասնեակ աշակերտներ հաւաքուած էին ի մի, եւ անոնք ժրաջան մեղուներու նման կը խօսէին իրարու հետ, կը կատակէին եւ կը ջանային ծանօթութիւն հաստատել իրարու հետ..: Ահա՛ նաեւ «Խօսնակ»ի նախաձեռնութեան նպա տակը` ծանօթութիւն, բարեկամութիւն եւ գործակցութիւն։«Արտասանական Մրցման» համար կազմուած էր «Գնահատիչ Յանձնախումբ» մը, որ կը բաղկանար գաղութիս ծանօթ դերասան-ասմունքողներ Թուխիկ Աւետիսեանէ, Արփի Աւե տիքեանէ եւ Արփի Քարամանլեանէ, վաստակաւոր


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 6

Աւե տիքեանէ եւ Արփի Քարամանլեանէ, վաստակաւոր ուսուցիչ ՕհանՊոտրումեանէ եւ գիր ու գրականութիւն գնահատող տիկին Նոէլի Արզումանեանէ: Իսկ «Նկարչական մրցման» համար կազմուած «Գնահատիչ Յանձնախումբ»ը կը գլխաւորէր՝ ար ուեստի վաստակաւոր ուսուցիչ եւ արուեստագէտ` Վազգէն Մուղալեան: Մրցում ցերեկոյթը սկսաւ պաշտօնաթերթի խմբագրական կազմի անդամ Տիկին Անժէլ Միսիսեանի բացման խօսքով: Ան ողջունելով մեր նորահաս սերունդի պատանի ներկայացու ցիչ ները, շեշտեց կարեւորութիւնը նման հանդիպումներու եւ միջոցառումներու, որպէսզի փառաբանենք մեր մայրենի լեզուն եւ զայն հնչեցնենք ամէն ժամ: Տիկին Միսիսեան կարեւորեց նման հանդիպումները եւ փափաք յայտնեց, որ անոնք շարունակուին ամէն տարի եւ յարատեւեն ապագային ալ` ի շահ մեր ու նկարողները վստահաբար վաղը, հետապնդուող հոգատարութեան եւ խնամ քի տակ պիտի դառնան մշակոյթին, ուր այսօրուայ փոքրիկ արտասանողներն հռչակաւոր ասմունքողներ ու գեղանկարիչներ: Տիկին Անժէլ Միսիսեանի բացման խօսքէն ետք, հերթա կանութեամբ սկսան արտասանել մասնակցող վարժարաններու Ե. կարգի ուսանողները: Այս տարի Յանձնախումբը փափաքած էր «պարտադիր արտասանութիւն» դրութիւնը ջնջել եւ արդարեւ աշակերտներ արտասանեցին իրենց նախընտրած ազատ քերթուածները: Ե. կարգի աշակերտներու ելոյթներէն ետք, հանդէս եկան Զ. կարգի ուսանողներ: Հոս, անվարանօրէն կ՛ուզենք ըսել, որ մասնակից երկու տասնեակ աշակերտ-աշակերտուհիներ, բոլորն ալ համարձակութեամբ, գիտակցութեամբ ու խոր ապրումով կատարեցին իրենց մեկնաբանութիւնները, ներկաներուն ներշնչելով հայաբոյր գինարբուք, արժանանալով թէ «Ժիւրի»ի անդամներուն եւ թէ ներկայ աշակերտներու գնահատանքին ու բուռն ծափահարութեանց: Այս առթիւ պիտի ըսենք, որ նշմարելի էր բոլոր վարժարաններէ ներս տարուած բացառիկ հոգատարութիւնը` երեւոյթ մը, որ զգալի դարձաւ կատարուած «Արտասանական ու Նկարչա կան» մրցումներու ժամանակ: Իսկ երբ Բ. յարկի սրահէն ներս տեղի կ՛ունենար քերթողութեան յաջող վազքը, վարը` Ա. յարկի վրայ կը կատարուէր գծագրութեան մրցումը, ուր թէ Ե. կարգի եւ թէ Զ. կարգի ուսանողութեանց համար որոշուած էր յանպատրաստից «Գարուն» եւ «Վերածնունդ» նիւթերը: Իրապէս հետաքրքիր ու տպաւորիչ էր պարզուող տեսարանը: «Նկարչութեան մրցման» մասնակից աշակերտները, որպէս փոքրիկ գեղանկարիչներ, մեծ լրջու թեամբ կը շարժէին իրենց փոքրիկ մատները` թուղթին յանձնելով իրենց երեւակայութեան արգասիքները, գունաւորելով իրենց նկարները..: Եւ վերջապէս... երբ յաջողութեամբ աւարտեցան թէ՛ ասմունքները ու թէ՛ ալ գծագրութիւնները, ասոնց հետ դադրեցան ծափահարութիւնները


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 7

ու պահը ստացաւ այլ պատկեր եւ Տիկին Անժէլ Միսիսեանի փափաքին վրայ, կարգ մը աշակերտներ հանդէս եկան երգով եւ նուագով ու ծաղկեցուցին ցերեկոյթը: Հուսկ ապա, աշակերտներ հեւ ի հեւ սպասեցին զոյգ Գնահատիչ Յանձնախումբերու որոշումներուն` տեսնելու համար մրցումներուն արդիւնքները: Արդիւնքներու յայտարարութեան լոյսին տակ, «Խօսնակ»ի խմբագիր Համբիկ Մարտիրոսեան նախ իր շնորհակալութիւնը յայտնեց մասնակից վարժարաններու տնօրէնութեանց, այդվարժարաններու հայերէն լեզուի եւ արուեստի ուսուցիչներուն, գնահատելով անոնց ազգանուէր ու կրթանուէր առաքելու թիւնն ու գործակցութիւնը, եւ ապա ան շնորհակալութիւն յայտնեց «Ժիւրի»ի անդամներուն, իրենց անկողմնակալ գնահատանքին համար: Ան մասնաւոր շնորհակալութիւն յայտնեց Տիարք` Արմէն Յարութիւնեանին եւ Ռաֆի Միքայէլեանին, որոնք գնահատելով հայ գիրն ու մշակոյթը, տրամադրած էին օրուայ 55 նուէրները: Ան շնորհաւորեց նաեւ բոլոր մասնակիցները, յայտարարելով, թէ այսօր «յաղթող ու յաղթուող չկայ, այլ` բոլոր մասնակիցներն ալ յաղթանակած են... քանի որ ներկայ եւ ասոր նման բոլոր միջոցառումներ նետուած ձեռնոցներ են մեր ոսոխի դէմ քին, որովհետեւ ան արիւնարբու գազանը 99 տարիներ առաջ կ՛ուզէր աշխարհի երեսէն ջնջել հայն ու հայուն անունը, իսկ մենք այսօր կա՛նք ու կը շարունակենք մեր պահանջա տիրութեան երթը, որուն դրօշակակիրները դո՛ւք էք, սիրելի աշակեր տներ»: Ապա Համբիկ Մարտիրոսեան շնորհաւորեց թէ՛ Արտասանական եւ թէ Նկարչական մրցման լաւագոյնները ու անոնց բաժնուեցան արժէքաւոր պարգեւներ` Ժիւրիի անդամներու ձեռամբ: Ըստ «Գնահատիչ Յանձնախումբ»ի որոշման, «Արտասանական մրցման» Ե. կարգի Առաջին պարգեւի


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 8

արժանացաւ Նարեկ Ղարիպեան (Ս.Խաչ-Հարպոյեան վրժ.), Երկրորդ հանդիսացաւ`Վարդի Սալխանեան (Վահան Թէքէեան վրժ.), Երրորդ հանդի սա ցաւ Սիլվի Գալայճեան (Թորոսեան վրժ.), իսկ Խրախու սան քի մրցանակին արժանացաւ Նաթալի Մարգարեան` (Աքսոր Գասարճեան վրժ.): Զ. կարգի Առաջին հանդիսացաւ Մարկարիթա Միքայէլեան (Ճեմարան), Երկրորդ հանդիսացաւ Մարկարիթա Մալտոսեան (Ս.Խաչ-Հարպոյեան վրժ.), Երրորդ հանդիսացաւ Սէրլի Այվազեան (Թորոսեան վրժ.), իսկ Խրախուսանքի մրցանակը ստացաւ Աննա Մարիա Պարսումեան (Հ.Բ.Ը.Մ.ի կարմիրեան վրժ.): Գալով «Նկարչական մրցման», Ե.կարգի Առաջին հան դիսացաւ Կալի Քէշիշեան (Հ.եւ Մ. Արսլանեան Ճեմարան), Երկրորդ հանդիսացաւ` Եարա Եունէս (Հայ Աւետարանական Քոլէճ), Երրորդ հանդիսացաւ` Լիլա Այվազեան (Հ.Բ.Ը.Մ. Նազարեան վրժ.): Նկարչական Մրցման Զ.կարգի Առաջին հանդիսացաւ Սէլա Մարգարեան (Հ.Բ.Ը.Մ. Նազարեան վրժ.), Երկրորդ հանդի սացաւ Կայէլ Գրիգորեան (Ճեմարան), Երրորդ հանդիսացաւ Նաթալի Ղազարեան (Հ.Բ.Ը.Մ. Կարմիրեան վրժ.): Իսկ Խրախուսանքի մրցանակը ստացաւ Վանա Այրանեան (Ս. ԽաչՀարպոյեան վրժ): Հ.Բ.Ը.Մ.-ի «Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագրութիւնը գնահատելով մասնակցող բոլոր աշակերտները, իւրա քան չիւրին տրամադրեց արժէքաւոր յիշատակի նուէր ու գիրք: Սպասւած հայաբոյր հանդիպումը վերջացաւ խանդավառ տրամադ րութեան մէջ, որ վստահաբար իր լաւ տպաւորութիւնը պիտի ձգէ նորահաս սերունդի մօտ, եւ անոնք ապահովաբար աւելի ու աւելի պիտի սիրեն Մեծն Մաշտոցը, հայերէն լեզուն ու կիրքով փարին մեր ոսկեղնիկին եւ պաշտպանեն զայն ի գին ամէն զոհողութեան:

«ԽՕՍՆԱԿ» ԼՐԱՏՈՒ

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Երեքշաբթի, 3 Յունիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 102, էջ 9

Մշակութային Էջեր

ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՆՈՐ ԵՐԳԱՐԱՆ․ ԿԱԶՄԱԾ Է ԵՐԳԻՉ ՍԱՀԱԿ ՍԱՀԱԿԵԱՆ Ազգային երգերու յայտնի երգիչ Սահակ Սահակեան, կազմած է “Հայոց Ազատամարտը Երգերում” խորագիրը կրող իւրայատուկ երգարան, որ կ՛ընդգրկէ հարիւր երգ եւ նուիրուած է Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակին։ Երգարանի մէջ ընդգրկուած երգերը կը ներկայացնեն պատմական մեծ ժամանակահատուած՝ Աւարայրէն մինչեւ Արցախեան ազատամարտը:

Չորեքշաբթի, 28 Մայիս 2014

9րդ Տարի, Թիւ 98, էջ 12

Պատկերազարթ Երգարանի իւրայտկութիւնը այն է, որ երգերուն կցուած են հեղինակներուն անունները, տեղեկութիւններ այն հերոսի, անձնաւորութեան, վայրի կամ դէպքի մասին, որուն ձօնուած է երգը, ինչպէս նաեւ երգի նօթաները: Երգարանի գլխաւոր խմբագիրն է Ռուզան Սահակեան, երաժշտական խմբագիրը Լուսինէ Նազարեան երգարանը կազմելու խորհրդատուներ եղած են ՀՀ ԳԱԱ պատմութեան ինիստուտիտի տնօրէն, փրոֆեսոր Աշոտ Մելիքեան, պատմութեան գիտութիւններու դոկտոր Համլէթ Գէորգեան, ՀՀ մշակոյթի վաստակաւոր գոծիչ Սերգէյ Առաքելեան:


Սիրելի ընթերցող, ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ խմբագրութիւնը հաճոյքը ունի ձեզ տեղեկացնելու, թէ այսուհետեւ ամէն Երկուշաբթի օրուայ թիւով մենք պիտի հրատարակենք խմբագրութեանս ուղղուած ձեր նամակները: Ձեր նամակը կամ կարծիքը նախնըտրաբար պէտք է վերաբերի վերջին 7 օրերուն ընթացքին մեր հրատարակած մէկ յօդուածին: Պէտք է նկատի ունենալ նաեւ, թէ ձեր նամակը ենթակայ պիտի ըլլայ որոշ խմբագրումի:

We are glad to inform you that RAG MAMOUL will have a “Letter to the Editor” section, where on every Monday we will publish your letters and opinions. Your letter should preferably refer to an article that has appeared within the last seven days, and must include the writer's full name, address and phone numbers. Letters may be edited and shortened for space. Send a Letter to the Editor to: ragmamoul@gmail.com


Advertise in

è²Î زØàôÈ Make it reach to our 25000+ worldwide subscribers everyday

Promotional Price List Duration Yearly Contract Monthly Contract

Weekly Contract

Daily Contract

Size

Price

Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner Full Page Half Page Bottom Banner

US 999$ US 599$ US 399$ US 199$ US 149$ US 59$ US 159$ US 59$ US 29$ US 59$ US 29$ US 9$ (Offer valid till 31/08/14)

All non-profit/charity events’ ads are published for free

Contact: ragmamoul@gmail.com RAG MAMOUL is published and spread Monday to Friday all year round


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող լուրեր եւ թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25000 ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 ե-նամակ՝ ragmamoul@gmail.com

ENJOY YOUR WORDBOOK presents over 1000 words in a variety of lively and realistic settings. It gives to young learners a sound and enjoyable introduction to the presented Armenian/Arabic/English languages.

Order through email: cadmusproject.leb@gmail.com

Tuesday 03 06 14, volume # 9 issue # 102  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you