Page 1

Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 230

էջ 1

è²Î زØàôÈ

ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Jrqakan Fanrap;toujiune 90 Am;aki S;min SARGIS |1 MINAS:AN <our= w;z dar t;uo[ &sman;an Ka\srouj;an mnazordazhn4 Q;mal Ajajourq fimn;z Fanrap;takan Jourqia me 1923-in! St;[6oua6 a,.arfik (secular) nor p;touj;an mh= ord;grou;zan latinata5 a\boub;n me4 ar;umt;an 7razo\ze (calendar) ou ca';re (measures)! Irakanazan na;u armatakan a\l bar;kargoumn;r! Pa[ Pat;raxmi ,r=anin (1953-90) t;[i oun;zan xinouorakan ;r;q p;takan faroua6n;r! Tnt;sakan lour= dvouaroujiunn;rh ;tq4 2000-akan jouakann;roun4 Ardarouj;an ou Xargazoumi Kousakzoujiune (Justice and Development Party Party – AKP) kar;uor d;rakataroujiun stan]n;z ;rkrin \a5a=dimouj;an mh=4 manauand 2011-i entrouj;an wy5akan \a[janakhn ;tq4 chxoqazn;low na;u apakr7n xinouorakanouj;an g;rak,i5 d;re! A\s 7r;roun4 a,.arfi 16-rdn h Jourqio\ tar;kan 8 tokosow g;rayo[ tnt;soujiune4 oroun ardiunab;roujiune ke g;radash Arabakan Lika\i ;rkirn;roun fama.a5n artadroujiune! Xougaf;5abar4 Jourqia 1952-hn sks;al mas kaxma6 h NAJ&-in4 ;u ankh n;rs ke n;rka\aznh xinouorakan m;6ago\n ;rkrord ouve ir jouaqanakow3 andam 26 ;rkirn;rou mh=! A\laxan ;rkramas;rou qa5ou[iin wra\4 ir oun;za6 5axmagitakan dirqow ou tnt;sakan x7rouj;amb4 Mi=in Ar;u;lqi ;rkirn;rou4 ;u Ar;u;lq-Ar;umoutq 'o.\arab;rouj;anz mh=4 Jourqia dar]a6 h .7sq ou k,i5 oun;zo[ ;rkir me!

Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունքներ, կը հաւատանք բազմակարծութեան եւ ազատ խօսքի իրաւունքի: Հետեւաբար՝ հոս հրատարակուած գրութիւնները անպայման չեն արտայայտեր խմբագրութեանս տեսակէտը: Կամքէ անկախ սպրդած վրիպակներու պարագային, կ՛ապաւինինք յօդուածագիրներուն եւ մեր ընթերցողներուն ներողամտութեան:


Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 230 էջ 2

Tou;aln;rou a\s am'o' n;ra6akanhn ;tq4 i2nc f;5ankarn;r k*ourouag6ouin Jourqio\ Fanrap;touj;an famar4 Warcap;t Hrto[ani ord;gra6 qa[aqakanouj;an f;t;uanqow! Manauand lauago\ns ke zolazn;n &sman;an diuanagitoujiune4 2011-hn ;tq4 Hrto[ani ;rkdimi qa[aqakanouj;an lara.a[azoujiunn;re! >oraphs gitakiz ir ;rkrin a,.arfagrakan banali dirqin4 ;u fimnou;low ir xinouorakan x7rouj;an ;u \o\v bargauay tnt;souj;an wra\4 %;yh' Ja\ip Hrto[an ke jiawarh ,r=ani fakamartouj;anz endmh=hn4 ibr;u islamakan a,.arfi a5a=nord1 gonh inq a\dph£s ke f5cakh! %;yh' Hrto[an

Afmht Tauout7[lou

Anor a\s \auaknot enjazqe4 saka\n4 lour= dvouarouj;anz k*a5a=nordh ir ;rkire4 ;rb k*ord;grh kam ke na.a];5nh karg me 6ragirn;r4 oronq famenjaz c;n Miaz;al Nafangn;rou kam Ar;umoutqi qa[aqakan emb5noumn;roun4 baro\akan arv;ca';roun4 ou manauand qa[aqakanouj;an fimnakan ou[;gi6in! Xougaf;5abar4 Hrto[an;an Islamixme ke gor6akzi Shoutakan Arabio\ f;t4 ou jikounq ke kangni :giptosi Islam :[ba\rakzouj;an! Miavamanak4 anor 'an-jouranakan f;5ankarn;re wtang nkatou;low faraua\in safmann;roun %ousakan Da,nouj;an4 ke fandipin anor ant;[itali enddimouj;an! Palqan;an yakati wra\4 Hrto[an at;nh me iw;r lau \arab;roujiunn;r ke m,akhr S;rpio\ f;t! Saka\n4 "rizrhni mh=4 anika Fokt;m b;r 23-in4 katara6 h axga\nakan gounauoroum oun;zo[ \a\tararoujiun me4 \a\tn;low1 9Cmo5nanq jh Qosowon Jourqia h4 ou Jourqian Qosow7 h04 inc or w,tazouza6 h P;lkrate! Jourqio\ Artaqin Gor6oz Na.arar Tauout7[lou4 m;[m;lou famar S;rpio\ xa\ro\je4 ir kargin \a\tarara6 h4 jh ;rb inq P;lkrat k*a\z;lh4 xa\n ir ;rkrord toune ke nkath! A\sinqn4 nman f;t;uo[ouj;a£mb nkati oun;nalou h Hrto[ani \a\tararoujiune! A\s bazatroujiune ke troui n;ro[amtouj;an 'o.arhn111! W;ro\i,;al anba[]ali k;zoua6qn;roun wra\4 w;r=;rs au;lzan4 Jourqio\ pa,tpano[akan ka5o\ze x7razn;lou famar4 frji5n;rou (FD 2000) 3.4 milia5i

ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան նորագոյն նախաձեռնութիւնը՝ ի սպաս Հայ դպրութեան


Ուրբաթ, 6 Դեկտեմբեր 2013

8րդ Տարի, Թիւ 230 էջ 3

apspranqe4 na.entrabar Cinastanhn! >ndro\ a5arka\ \i,;al sarq;roun famar gin n;rka\azouza6 hin Miaz;al Nafangn;re4 %ousastane ;u :uropakan ;rkirn;rou artadro[akan fastatoujiunn;re! Farze a£\n h4 or Am;rikan patvami=ozn;£r (sanctions) tn7rina6 hr ardhn4 nman sarq;r fa\ja\jo[ cinakan CPMIEC enk;rouj;an dhm4 orowf;t;u a\s w;r=ine no\nanman xinouorakan sarq;r ardhn 'o.anza6 hr Irani4 Fiusisa\in Qorha\i ;u Sourio\! NAJ&-i fauatarim andam Jourqio\ famar asika lour= akanafaroum men h 26 ;rkirn;rou a\d xinakzouj;an! Anz;alhn va5angoua6 jrqakan fambauauor lara.a[azoujiune i2nc fauanakanoujiun ouni \a=o[;lou4 ;rb :uropakan Miouj;an mianalou j[ja6rare4 ;r;q tarouan sa5;zoumh me ;tq4 dar];al ke 'or]oui w;rabanal! I,.anouj;an ko[mh4 w;r=;rs zouzararn;rou dhm birt ouvi 7gtagor‘oume ;rkrin gl.auor qa[aqn;roun ou K;xi "arqi mh=4 ;rkrin datakan 7rhnsdroujiune4 .trakanoujiune4 incphs na;u Hrto[ani parb;rakan4 anfakak,i5 \a\tararoujiunn;re lour= arg;lqn;r ;n4 ;uropakan entaniqin mh= endounman enjazqe arg;lako[! Jrqakan Fanrap;toujiune yamartakoujiunn;row piti \a=o[i2 ir diuanagitakan ar,aue ,arounak;l! Ke joui4 jh takauin tan;li h Ar;umoutqin ;u ir drazin;roun famar!

Los Any;les, ԱՄՆ

www.facebook.com/RAGmamoul


ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿԸ ՌԱԿ ՄԱՄՈՒԼԻ նպատակն է ազգային մեր յոյզերն ու մտահոգութիւնները տարածել աշխարհի չորս ծագերը՝ հրապարակելով Հայրենի թէ Սփիւռքահայ մտաւորականներու յօդուածները, հայրենիքի եւ զանազան գաղութներու վերաբերող թղթակցութիւններ, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հետ առնչուող հաղորդագրութիւններ, աւելի քան 25,000 Ե-նամակի հասցէատէրերու, բոլորն ալ՝ Հայ ժողովուրդի զաւակներ: Օրէ օր աճող մեր հասցէացանկը առիթը կուտայ յօդուածագիրներու, իրենց մտքի պտուղը հանդիսացող ու կարեւոր հարցեր լուսարձակի տակ առնող գրութիւններ, մեր միջոցով, յանձնելու հազարաւոր Հայորդիներու ուշադրութեան: MONTH, YEAR VOL # ISSUE # Օգտուելով ժամանակակից հնարաւորութիւններու շնորհած այլեւայլ միջոցներէն եւ հաւատարիմ մեր առաքելութեան, օրական մէկ նիւթի դրութեամբ, ամէնէն արագ, ոչ-դասական եւ բոլորին հասանելի կերպով, մեզի ուղարկուած յօդուածներն ու թղթակցութիւնները, մեր գրասենեակներուն մէջ սիրով խմբագրելէ ետք, պիտի հասցնենք բոլոր անոնց, որոնք ծարաւ են ազգային առումով կենսական հարցերու հրապարակային քննարկման եւ, առ հասարակ՝ Հայկականութեան:

è²Î زØàôÈ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ՝ ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ Պատասխանատու Խմբագիր՝ ԱՍԱՏՈՒՐ ՏԷՎԼԵԹԵԱՆ Խմբագրական Կազմ՝ ԴՈԿՏ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ (Լոս Անճելըս, ԱՄՆ) ԿԱՍԻԱ ՃՂԱԼԵԱՆ (Գահիրէ, Եգիպտոս) ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (Պէյրութ, Լիբանան) ՀԱՅԿ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ (Մոնթրէալ, Գանատա) ՅԱԿՈԲ ՉԱՄՔԷՐԹԷՆԵԱՆ (Սիտնի, Աւստրալիա) ԱԼԻՆ ՊԱԼԵԱՆ (Տուպայ, ԱՄԷ) ԿԱՐԱՊԵՏ ՍԱՅԱՊԱԼԵԱՆ (Մարսէյլ, Ֆրանսա) ՏԻԱՆԱ ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ (Պուէնոս Այրէս, Արժանթին) Hayg Nahabed and other Armenian Legends introduces Վարչական Պատասխանատու՝ ԱՆԱՀԻՏ ՉԷՕՐԷՔՃԵԱՆ

young readers to the legendary Armenian heroes like: Hayg Nahabed, Vahakn the Dragon Killer, Dork Ankegh, Ara the Handsome, and King Dikran Yervantian. Edited By: Sevag Hagopian Illustrated By: David Bedrossian

Հեռ. +374 77 00 22 11 Հեռատիպ +1 647 435 0800 Email: ragmamoul@gmail.com

Order through email: sevagh@cadmusproject.com

Friday 6 12 13, volume # 8, issue # 230  
Friday 6 12 13, volume # 8, issue # 230  

RAG MAMOUL’s aim is to produce, broadcast and publish a digital communication journal that will be distributed throughout a vast network of...

Advertisement