Page 1

www.srivideo.net

www.srivideo.net


தைலயங்கம்

தக்காயத்திலிருந்து ேநாயாளிகளின் உயிைர மீ ட்டு எடுப்பதில் நிபுணத்துவம் ெபற்றது ெசன்ைன கீ ழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமைன. அந்த மருத்துவமைனயின் குளி+சாதன இயந்திரம் எrந்து புைகந்ததில் மூன்று ேநாயாளிகள் மூச்சுத் திணறி உயி+ இழந்தா+கள். ேமலும் ஐவ+ அபாய கட்டத்தில்!

ஏன் இந்த விபத்து? 'குளி+சாதன இயந்திரத்ைதப் பராமrப்பது ெபாதுப் பணித் துைறயின் பணி' சம்பந்தப்பட்ட

என்று

துைறயின்

புைகமூட்டத்தால்தான்

ெசால்லி,

ெபாறுப்ைபத்

அைமச்சேரா,

இறந்துேபானா+கள்'

திருப்பிவிடுகிறது

'த7 க்காயத்தில் என்று

ெசால்லி

இந்த

மருத்துவமைன

மரணங்கள்

ஆறுதல்

நி+வாகம்.

நிகழவில்ைல.

ேதடிக்ெகாள்கிறா+!

கூடுதல்

ேவதைனயாக, 'இதற்கு 10 நாட்களுக்கு முன்பிருந்ேத சின்னதும் ெபrதுமாக மின் இைணப்பில் த7 ப்ெபாறி கிளம்பி பயமுறுத்தி வந்தது' என்கிறது ஒரு தகவல். விபத்து நடந்து சுமா+ 20 நிமிடங்கள் கழித்ேத தன் ேவைலையத் ெதாடங்கி இருக்கிறது த7 யைணப்புத் துைற. ேபாக்குவரத்து ெநருக்கடியால் த7 யணப்பு வண்டி வந்து ேசரத் தாமதம் என்று சாக்கு ெசால்ல முடியாது. காரணம், மருத்துவமைனைய ஒட்டிேய இருக்கிறது த7 யைணப்பு நிைலயம். த7 விபத்து ேநரும்ேபாது, அைத அைணப்பதற்கான குைறந்தபட்சக் கருவிகள் இந்த மருத்துவமைனயில் தயா+ நிைலயில் இருந்தனவா? அவற்ைறக் ைகயாள் வதற்கான பயிற்சி அங்கு யாருக்ேகனும் அளிக்கப்பட்டு இருந்ததா? விைட ெதrயாத ேகள்விகள் இைவ. தைலநகrன் புகழ்மிக்க அரசு மருத்துவமைனயிேலேய இப்படி நிகழும் என்றால், ெதாைலதூரத்து ஊ+களில் உள்ள

அரசு

மருத்துவமைனகளின்

நிைலைமைய

நிைனக்கும்ேபாது

பயமும்

பrதாபமும்

ஒருேசர

வாட்டுகிறது. வழக்குகளில் இருந்து தப்புவதற்கான 'ெநஞ்சுவலி' சிகிச்ைசக்கு மட்டுேம ெபrய மனித+கள் எட்டிப் பா+க்கும் இடமாக இருக்கும் வைரயில், அரசு மருத்துவமைனகளில் இந்த அலட்சிய பராமrப்பு ெதாடரத்தான் ெசய்யுமா?

அைமச்ச+களும்,

அரசாங்கத்தின்

உய+

அதிகாrகளும்

அரசாங்க

மருத்துவமைனகளில்

மட்டும்தான் சிகிச்ைச ெபற்றாக ேவண்டும் என்று ஒரு சட்டம் ேபாட்டால் மட்டுேம திருந்தக்கூடிய அலட்சியேமா இது?!

http://www.vikatan.com/article.php?aid=8672&sid=239&mid=1


முடிவுக்கு வராத மு.க. கலாட்டா! ப.திருமாேவலன் படங்கள் : வி.ராேஜஷ், தி.விஜய் ஓவியம் : ஹரன் கருணாநிதிக்கு அடுத்த இடம் அண்ணன் அழகிrக்கா... தம்பி ஸ்டாலினுக்கா என்ற கலாட்டா வுக்கு இன்று வயது 15. ேகாைவயில் கடந்த வாரம் நடந்த ெபாதுக் குழுவில் இதற்கு முற்றுப்புள்ளி ைவக்கப்படும் என்று எதி6பா6த்தான் தி.மு.க. ெதாண்டன். ஆனால், மீ ண்டும் கால் புள்ளி, அைரப் புள்ளிைவத்து வந்த கருணாநிதி, மீ ண்டும் முக்கால் புள்ளிதான் ைவத்தா6! 'ஸ்டாலிைன முதல்வ6 ஆக்குங்கள். கைலஞ6 கட்சித் தைலவராக இருந்து வழி நடத்தட்டும்’ என்று ஸ்டாலின் ஆதரவாள6கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகேவ குரல் ெகாடுத்து வந்தா6கள். 'ஸ்டாலினுக்கு மிக முக்கியமான ெபாறுப்பு காத்திருக் கிறது’ என்று ெநல்ைல இைளஞ6 அணி மாநாட்டுக்கு முன் வாக்குறுதி ெகாடுத்தா6 கருணாநிதி. ெபாதுச் ெசயலாள6 பதவி தனக்குக் கிைடக்கும் என்று எதி6பா6த்தா6 ஸ்டாலின். ஆனால், ேபராசிrய6 அன்பழகைனக் காயப்படுத்திய காரணத்தால், ஆற்காடு வராசாமியிடம் > இருந்து பறிக்கப்பட்ட ெபாருளாள6 பதவிதான் ஸ்டாலின் வசமானது. தம்பிக்கு சாக்ேலட் ெகாடுக்கும்ேபாது எல்லாம் அண்ணனுக்கு மிட்டாய் ெகாடுக்க ேவண்டும் அல்லவா? ெதன் மண்டலச் ெசயலாள6 ஆனா6 அழகிr. அவருக்கு மத்திய அைமச்ச6 பதவி தரப்பட்டதும், ஸ்டாலினுக்குத் துைண முதல்வ6 பதவி தரப்பட்டது. அடுத்து, ஸ்டாலினும் அழகிrயும் அைடய இரண்ேட இரண்டு நாற்காலிகள்தான் இருக்கின்றன. அது, கருணாநிதி உட்கா6ந்திருக்கும் தைலவ6 பதவி. அன்பழகன் அம6ந்திருக்கும் ெபாதுச் ெசயலாள6 ெபாறுப்பு. இந்த இரண்ைடக் குறிைவத்த மியூஸிக்கல் ேச6 விைளயாட்டில், ஸ்டாலினும் அழகிrயும் மட்டும் சுற்றி வர... மற்ற நி6வாகிகள் ேவடிக்ைக பா6ப்பதற்குப் ெபய6தான் தி.மு.க-வின் ெசயற் குழு, ெபாதுக் குழுவாக மாறிப்ேபானது!

ேகாைவயிலும் அேததான். வழக்கம்ேபால, நாற்காலிைய கருணாநிதியும் அன்பழகனுேம மடக்கி எடுத்துச் ெசன்றுவிட்டா6 கள்! ெசயல் தைலவ6, துைணத் தைலவ6, இைணத் தைலவ6 என்ற ெபயrல் ஏதாவது ஒரு பதவிைய ஸ்டாலினுக்குத் தந்தாக ேவண்டும் என்று அவரது ஆதரவாள6கள் எதி6பா6த்தா6கள். ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் நடந்த இைளஞ6 அணி மாவட்ட அைமப்பாள6கள் கூட்டத்தில் ேபசிய பலரும் 'தளபதிதான் தைலவராக ேவண்டும்’ என்று ேபசினா6கள். 'இது எல்லாம் ெபாதுக் குழுவில் ேபச ேவண்டிய விஷயம்’ என்று ஸ்டாலின் அப்ேபாது சமாதானம் ெசான்னா6. அைத கருணாநிதியிடம் ேபாட்டுக் ெகாடுத்த நல்ல மனித6


ஒருவ6, 'தன்ைனத் தைலவராக்கச் ெசால்லி ெபாதுக் குழுவில் ேபச ஸ்டாலின் தூண்டிவிட்டா6’ என்று ெசால்ல...

கருணாநிதிக்கு

முகம்

சிவக்க

ஆரம்பித்தது.

'ந>

ஒருத்தன்தான்

எனக்கு

மனக்

கஷ்டம்

ெகாடுக்காதவன் என்று நிைனத்ேதன். ஆனால், ந>ேய இப்படிப் ேபசலாமா?’ என்று கருணாநிதி ேகட்க... ஸ்டாலின் அதற்குச் சமாதானம் ெசால்ல... தந்ைத, மகன் இைடேய 10 நாட்கள் சrயான ேபச்சுவா6த்ைதகூட இல்ைல.

'ஸ்டாலிைன இப்ேபாேத தைலவராக அறிவித்தால்தான், பின்னால் குழப்பம் இல்லாமல் இருக்கும்’ என்று சில6 தூண்டி னா6கள். அதனால் ெசயல் தைலவ6 அந்தஸ்துகூட அவருக்குத் தரப்படலாம் என்று இைளஞ6 அணி ஆட்கள் ெசால்ல ஆரம்பித்தன6. இது மதுைரயில் இருந்த அழகிrக்கு மன வருத்தம் ெகாடுத்தது. 'ெபாதுக் குழுவுக்கு நானும் வர மாட்ேடன். ந>ங்களும் ேபாக ேவண்டாம்’ என்று அழகிr உத்தரவு ேபாட்டு இருக்கிறா6 என்ற ெசய்திையக் கிளப்பியேத மதுைர நி6வாகிகள்தான். ஸ்டாலினுக்கு மீ ண்டும் உய6வு என்பைதத் தாங்கிக்ெகாள்ள முடியாத இன்ெனாரு நப6, ராஜாத்தி அம்மாள். மகள் கனிெமாழிக்குப் பிடிக்காத ஸ்டாலின் கட்சித் தைலவ6 ஆனால், கனிெமாழியின் எதி6காலத்ைதேய இது ேகள்விக் குறியாக்கும் என்று நிைனத்தா6. இந்த கலாட்டாவில் அழகிrயும் ராஜாத்தி யும் ஒன்றாக, ஸ்டாலினுக்கான நாற்காலி தட்டிப் பறிக்கப்பட்டது. 'ந>ங்க ெபாதுக் குழுவுக்கு வராமல் ேபானால், ஸ்டாலினுக்கு அதுேவ வசதியாகப் ேபாய்விடும்!’ என்று ெசன்ைனயில் இருந்து அழகிrக்கு ஒரு தகவல் ெசால்லப்பட்டது. அதன் பிறேக உஷாரான மனித6, ேகாைவ வந்து இறங்கினா6. கனிெமாழி ைகதானது முதல் ெடல்லியிேலேய தங்கிவிட்ட ராஜாத்தி அம்மாளும் ேகாைவ வந்து கருணாநிதியின் நாற்காலிக்குப் பின்னால் இடம் பிடித்தா6. ஸ்டாலின் நிைனப்பு ெமாத்தமாகப் பணால் ஆனது. ''நான் உனக்கு அப்பாவாக மட்டுமா இருக்கிேறன்? நான் உன்னுைடய கட்சியின் தைலவராக

இருக்கிேறன்.

ந>

கட்சியில்

உறுப்பினராக

இருக்கிறாய்.

அதனால்தான் மாநகராட்சி மன்றத்திேல உன்ைன ேமயராக்கி, உனக்கு தங்கச் சங்கிலி அணிவித்து, ேமயருக்கு உrய உைடையப் பூட்டி அழகு பா6த்ேதன். இது எனக்குப் புrகிறது. ஸ்டாலினுக்குப் புrகிறது. சில நண்ப6களுக்குத்தான் புrயவில்ைல!''

என்று கருணாநிதி சமாதானம் ெசால்லும்ேபாது,

ெபாதுக்

குழுவில் இருந்த ஸ்டாலின் முகம் கடுப்பால் சிவந்தது. பின்னால் உட்கா6ந்து இருந்த ராஜாத்திேய... கவைல மறந்து சிrத்துவிட்டா6. ஆனால், இைதப் பா6க்க அழகிr ேகாைவயில் இல்ைல. மதியத்துக்கு ேமல் மதுைரக்கு எஸ்ேகப் ஆகிவிட்டா6. ''ஸ்டாலினுக்குத்

தைலைமப்

பதவிைய

விட்டுத்தர

கைலஞ6

தயாராக

இல்ைல. இைத அவரால் ெவளிப்பைடயாகச் ெசால்லவும் முடியவில்ைல. 'உனக்குக் ெகாடுத்தால் அழகிrயும் ேகட் பான்’ என்று காரணம் ெசால்வது; 'உன்ைனத் ெசால்வது;

தைலவராக இப்படிப்

கழித்துக்ெகாண்டு

ஆக்கி

பல

னால்,

ராஜாத்திக்குப்

காரணங்கைள

இருக்கிறா6.

கைலஞ6,

அவேர தனக்குப்

பிடிக்காது’ ெசால்லித்

பிறகு

என்று தட்டிக்

இன்னா6தான்

தைலவ6 என்பைத உடேன அறிவித்தாக ேவண்டும். இதில்தாமதம் ெசய்யச்


ெசய்ய... கட்சியின் கட்டுக்ேகாப்பு சிைதந்துவிடும். இப்ேபாேத கட்சியில் யாரும் யா6 ேபச்ைசயும் ேகட்பது இல்ைல. இது இன்னும் சில மாதங்களுக்குத் ெதாட6ந்தால், உள்ளாட்சித் ேத6தலின்ேபாேத பல ஊ6களில் பிரளயம் ெவடிக்கும்!'' என்று ெசால்லும் முன்னாள் அைமச்ச6 ஒருவ6... ''ஸ்டாலின் முழுைமயான தகுதிைய அைடந்துவிட்டா6 என்று ெசால்லவில்ைல. ஆனால், கைலஞருக்கு அடுத்து தைலவ6ஆகும் தகுதி அவருக்கு மட்டும்தான் இருக்கிறது. அைதயும் புறக்கணித்தால், தைலைம அற்ற கட்சியாக கழகம் மாறிவிடும்!'' என்றா6. ஆனால், இதைன அழகிr ஆட்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயாராக இல்ைல. 'ஸ்டாலினுக்கு ெசயல் தைலவ6 பதவி ெகாடுத்தால், ந>ங்கள் கட்சிையவிட்டு விலகுங்கள்!’ என்று அழகிrக்கு ஆேலாசைனகள் ெசால்லவும் அவ6கள் தயங்கவில்ைல. இந்த ைசக்கிள் ேகப்பில் கனிெமாழிக்கு தைலைமக்கான தகுதி இல்ைலயா என்று ராஜாத்தி தூண்டுதலுடன் இன்ெனாரு அணி களத்தில் குதித்து உள்ளது. ''விைரவில்

கனிெமாழி

திறைமெகாண்ட

வாrசு

சிைறயில் இவ6

இருந்து

மட்டுேம

அனுதாபங்கைள என்கிறா6கள்

ெவளியில்

என்பைத

வருவா6.

நிரூபிப்பா6.

மூலதனமாகக்ெகாண்டு

ராஜாத்தி

ஆதரவாள6கள்.

கைலஞrன்

சிைறயில் அவைரத்

ெநல்ைல

எழுத்து,

இருந்தேபாது தைலவ6

மாவட்ட

ேபச்சுத் கிைடத்த

ஆக்கலாம்''

கலந்துைரயாடல்

கூட்டத்தில் ேபச்சாள6 வாைக முத்தழகன் இதற்கான ஆரம்பத்ைதச் ெசய்துவிட்டா6. சில

மாவட்டச்

ெசயலாள6களின்

ஆதரைவ

இைத

ேநாக்கித்

திருப்பும்

காrயத்ைதயும் ராஜாத்தி ெசய்து வருவதாகச் ெசால்கிறா6கள். உள்கட்சிக் கலவரங்களுக்கும் தைலைமக்கான ேபாட்டிக்கும் மத்தியில் ரத்தம் சிந்திய சம்பவங்கள் தி.மு.க-வில் ஏராளமாக நடந்து உள்ளன. இந்த கடந்த காலத் தவறுகளில் இருந்து ஸ்டாலின்,

அழகிr,

கனிெமாழி ஆகிய மூவரும் எந்தப்

பாடத்ைதயும் படிக்கவில்ைல என்பது அவ6களது தவறு அல்ல. அைத ெசால்லித் தராத கருணாநிதியின் தவறுதான்!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8668


குழந்ைதகள் அடம்பிடிக்கலாம்! அம்மா..? கவின்மல ஓவியம் : ஹாசிப்கான் கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் சமச்சீக் கல்வி நைடமுைறப்படுத்தப்பட்டேபாது,

'ஆசிrய-மாணவ விகிதம்,

பள்ளிக் கட்டடம், உள்கட்ட ைமப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட எல்லாேம சமமாக இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் அது சமச்சீக் கல்வி. இைதப் ெபாதுப் பாடத்திட்டம் என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டுேம தவிர, சமச்சீக் கல்வி என்று ெசால்லக் கூடாது. அைனத்து வசதிகைள யும் அரசு ெசய்துவிட்டு, முழுைமயான சமச்சீக் கல்விைய அமல்படுத்த ேவண்டும்’ என்று ெதாடக்கத்தில் கல்வியாளகள் குரல் எழுப்பின. அதன் பின்ன, 'சமச்சீக் கல்விக்கான முதல் படி’ என்ற வைகயில், இந்தத் திட்டத்துக்குத் தங்கள் ஆதரைவ வழங்கின. ஆனால், இப்ேபாைதய அ.தி.மு.க. அரசு இந்த முதல் படிையேய நிறுத்திவிட்ட காரணத்தால் சமச்சீக் கல்விக்கான

மற்ற

வசதிகைளயும்

ேகட்டு

ேகாrக்ைக

ைவத்தால்,

அைவெயல்லாம்

நிைறேவறும்

சாத்தியேம இல்ைல என்ற கசக்கும் உண்ைம ெதளிவா கத் ெதrகிறது. சமச்சீக் கல்விைய நிறுத்தி ைவக்கும் சட்டத் திருத்தம் முதல் சுப்rம் ேகாட் அப்பீல் வைர ெதாடச்சியாக அ.தி.மு.க. அரசு மாணவகளுக்குத் துேராகம் இைழத்ேத வந்திருக்கிறது. ெஜயலலிதாவின்

பிடிவாதக்

மாறேவ

என்பதற்குச்

இல்ைல

குணம் சாட்சி

www.srivideo.net

இந்த சமச்சீக் கல்வி விவகாரம். 'அவ மாறிவிட்டா; கட்டியம்

திருந்திவிட்டா’

கூறியவகளின்

கrையப்

என்று

முகத்தில் பூசிவிட்டா

ெஜயலலிதா.

டாக்ட

ராமதாஸ்,

திருமாவளவன், ைவேகா, ெநடுமாறன், ஜி.ராமகிருஷ்ணன், கி.வரமணி C இந்திய

தா.பாண்டியன்,

ேபான்ற

மாணவ

தைலவகளும், சங்கம்,

இந்திய

ஜனநாயக வாலிப சங்கம் உட்பட பல அைமப்புகளும் பின்னும்,

ேகட்டுக்ெகாண்ட ேமல்முைறயீட்டுக்குச்

ெசன்றது தமிழக அரசு. ஆனால், உச்ச நCதிமன்றேமா தமிழக அரசின் முகத்தில் கr

பூசிவிட்டது.

தி.மு.க-வின

அேத

மீ து

சமயத்தில்,

நில

அபகrப்பு

வழக்குகள் ேபாடப்படுவதற்கு எதிராகக் கிளந்ெதழுந்து ஆப்பாட்டம் அறிவித்த தி.மு.க.,

மாணவ

இருந்தால்,

நலனில்

தனது

அக்கைற ஆட்சியில்

ெகாண்டுவரப்பட்ட ஒரு நல்ல திட்டத் துக்குச் சமாதி கட்டப்படுவைத எதித்துப் ேபாராட்டம்

அறிவித்து

இருக்க

ேவண்டாமா? இதுநாள் வைர இது குறித்து ஆசிrய சங்கங்கள் காத்து வந்த ெமௗனத்ைதக் கைலத்து,

சமச்சீக்

கல்விைய

வலியுறுத்தி

யும்,

முத்துக்குமரன்

கமிட்டியின்

109

பrந்துைரகைள

நைடமுைறப்படுத்தக்

ேகாrயும்

தமிழ்நாடு ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிrய கூட்டணி ஆப்பாட்டம் அறிவித்தது. ஆகஸ்ட் 2 வைர புத்தகங்கள் வழங்க காலக்ெகடுைவ நCட்டித்து இருக்கிறது உச்ச நCதிமன்றம். ஆனால், இன்னமும் ஒரு பள்ளியில்கூட பாடப் புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டதாகத் தகவல் இல்ைல. இது குறித்து


ஆசிrயகளிடம் ேபசியேபாது, ''புத்தகம் எப்ேபாது வரும் என்று எதுவுேம ெதrயவில்ைல. இது குறித்து அதிகாrகளிடம் ேகட்கவும்கூட எங்களுக்கு அச்சமாக இருக்கிறது. அரசுக்கு எதிரான ஆள் என்ற முத்திைர விழுந்துவிட்டால்,

டிரான்ஸ்ஃப

மாதிr

ஏதாவது

நடவடிக்ைக

எடுக்குேமா

அரசு

என்கிற

பயம்

எல்ேலாருக்கும் இருக்கிறது. சமச்சீக் கல்வி பற்றி மாணவகளிடம் ேபசக் கூடாது என்று அரசு சுற்றறிக்ைக அனுப்பி இருப்பதால், நCதிமன்ற உத்தரைவ மாணவகளிடேமா மற்றவகளிடேமா சந்ேதாஷமாகப் பகிந்து ெகாள்ளக்கூட முடியவில்ைல. ஆசிrயகள் மத்தியில் அறிவிக்கப்படாத ஒரு எமெஜன்சி காலச் சூழல் நிலவுகிறது. ஆட்சியாளகளின் விருப்பங்கைளயும் ெகாள்ைக கைளயும் பள்ளிக்கூடத்தில் பின்பற்றும் இழிநிைலக்கு தமிழ்நாடு தள்ளப்பட்டு விட்டது'' என்று ேவதைனப்பட்டா ஓ ஆசிrய. கூடுமானவைரயில் புத்தகங்கள் வழங்குவைதக் கால தாமதம் ெசய்கிறது அரசு. உய நCதிமன்றத் தC ப்பின்படி இந்ேநரம் அைனத்துப் புத்தகங்களும் மாணவகளுக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்க ேவண்டும். ஆனால், ஆகஸ்ட் 2 வைர புத்தகங்கள் வழங்க உச்ச நCதிமன்றம் காலக்ெகடுைவ நCட்டித்து உள்ளது. ஏன் அரசு இன்னும் புத்தகங்கள் வழங்கும் பணிையத் ெதாடங்கவில்ைல? ''இைணயத்தில் இருந்து சமச்சீக் கல்வி புத்தகங்கைள முன்ேப பதிவிறக்கம் ெசய்து ைவத்து இருக்கிேறாம். ஆனாலும், உத்தரவு வரும் வைர பாடம் நடத்த முடியாது என்பதால், குழப்பத்துடன் காத்திருக்கிேறாம்'' என்கிறாகள்

சில

ஆசிrயகள்.

இதற்கிைடேய

ஏற்ெகனேவ

அச்சிடக்

ெகாடுத்த

பைழய

பாடப்

புத்தகங்களுக்கான ஆடைர அரசு இன்னும் ரத்து ெசய்யவில்ைல. அச்சடிக்கும் ேவைலகள் ெதாடந்து நடந்து ெகாண்டுதான் இருக்கின்றன. www.textbooksonline.tn.nic.in என்கிற அரசு இைணயதளத்தில் இருந்த சமச்சீக் கல்வி நூல்கைள இப்ேபாது காணவில்ைல.

ஏற்ெகனேவ

சமச்சீக்

கல்வி

அமலில்

இருக்கும்

1

மற்றும்

6-ம்

வகுப்புகளுக்கான

நூல்கைளயும் ேசத்து நCக்கி இருக்கிறது அரசு. இைதெயல்லாம் ைவத்துப் பாக்கும் ேபாது, சமச்சீக் கல்விக்கு உச்ச நCதிமன்றத் தின் இறுதித் தC ப்பில் தைட வாங்கி விடலாம் என்று அரசு எதிபாக்கிறேதா என்பது ஆசிrயகளின் அச்சமாக இருக் கிறது. தமிழ்நாடு ெதாடக்கப்பள்ளி ஆசிrய மன்றம், ''உடனடியாகப் புத்தகங்கைள வழங்காவிட்டால், இது நாள் வைர ெபாறுைமயாக

இருந்ததுேபால

இனியும்

இருக்க

மாட்ேடாம்''

என்று

அரைச

எச்சrத்து

உள்ளது.

விருத்தாசலம் அருேக பள்ளி மாணவகள் அரைசக் கண்டித்து வகுப்புகைளப் புறக் கணித்துப் ேபாராட்டம் நடத்தி இருக்கிறாகள். உச்சகட்டமாக, நCதிமன்ற உத்தரைவ அவமதித்த தாக தமிழக அரசுக்கு வக்கீ ல் ேநாட்டீஸும் அனுப்பப்பட்டு உள்ளது. இந்தப் பிரச்ைனகள் ஒருபுறம் இருக்க... தமிழக அரசு ெசய்த இன்ெனாரு காrயமும் மிகுந்த கண்டனத்துக்கு உrயது. ெசன்ைன உய நCதிமன்ற விசாரைணயின் ேபாது நிபுண குழுவின் இறுதி அறிக்ைக தவிர, ஒவ்ெவாரு உறுப்பினரும் தனித் தனிேய ெகாடுத்த கருத்துகைளயும் சமப் பிக்க ேவண்டும் என்று ஆைண யிட்டது நCதிமன்றம். அதன்படி சமப்பிக்கப்பட்ட தனித் தனி அறிக்ைககைளயும், இறுதி அறிக்ைகையயும் ஒப்பிட்டுப் பாத்தன நCதிபதிகள். ''நிபுண குழு அறிக்ைக, ஒவ்ெவாரு உறுப்பினrன் கருத்ைதயும் பிரதிபலிக்க வில்ைல. சமச்சீப் பாடத்தில் பல திருத் தங்கள் ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்றும், அைதப் படிப்படியாகச் ெசய்ய ேவண்டும் என்றும் நிபுண குழுவில் ஒரு சில கூறி உள்ளன. ஆனாலும், சமச்சீக் கல்விைய முற்றிலும் நிராகrக்க ேவண்டும் என்று அவகள் ஒட்டுெமாத்தமாகக் கருதவில்ைல. அேதாடு, பைழய 2004-ம் ஆண்டு பாடத் திட்டங்களுக்குச் ெசல்ல ேவண்டும் என்றும் அவகள் கூறவில்ைல. ஆனால், அறிக் ைகேயா தமிழக அரசு எடுத்துள்ள நிைலையத் தான்

பிரதிபலிக்கிறது.

அதுமட்டுமல்ல,

வைரவு

அறிக்ைக

முதல்

இறுதி

அறிக்ைக வைர பள்ளிக் கல்வித் துைறச் ெசயலாள சபீதாதான் முடிவு எடுத்து உள்ளா. சமச்சீக் கல்வித் திட்டம் சிறப்பானது என்றும், அது ேதைவயானது என்றும் நிபுண குழுவின் ெபண் உறுப்பின ஒருவ கூறியிருக்கிறா. அவரது முழு

கருத்தும்

எங்களிடம்

தாக்கல்

ெசய்யப்பட்ட

இறுதி

அறிக்ைகயில்

இடம்ெபறவில்ைல. சமச்சீக் கல்வியின் ஆக்கபூவமான விஷயங்கைளயும் அவகள் குறிப்பிட்டு உள்ளன. ஆனால், இைவெயல்லாம் இல்லா மல் அரசின் கருத்து மட்டுேம இறுதி அறிக்ைகயாக வந்திருக்கிறது'' என்று தனது 81 பக்க தC ப்பில் கூறியிருக்கிறது நCதிமன்றம். ஆக, நிபுண குழு, உறுப்பினகளின் கருத்துகைளப் பிரதிபலிக்காமல், தன் இஷ்டத்துக்கு ஓ அறிக்ைகையத் தயா ெசய்திருக்கிறது அரசு. இது மக்கைளயும் நCதிமன்றத்ைதயுேமகூட ஏமாற்றும் ேவைல. ேநைமயற்ற இந்தச் ெசயைல நCதிமன்றம் மன்னித்தாலும், மக்கள் மன்றம் மன்னிக்கப் ேபாவது இல்ைல!


விகடன் ேமைட - விக்ரம் வ.ராஜன், கன்னியாகுமr. '''இைத நாம பண்ணி இருக்கணும்’னு உங்கைள நிைனக்கைவத்த ேகரக்ட! என்ன?'' '' '16 வயதினிேல’ சப்பாணி!'' கு.கேணஷ், ெசன்ைன-17. ''விக்ரேமாட ைலஃப் ைடம் புராெஜக்ட் என்ன?'' ''சினிமாேவ என் ைலஃப் ைடம் புராெஜக்ட்தான் நண்பேர! இன்னும் எத்தைன ெஜன்மம் எடுத்தாலும், நான் ஒரு நடிகனாகப் பிறக்கத்தான் ஆைசப்படுகிேறன்!''

ம.பிரபாகரன், மயிலம். ''இப்ேபாைதய தமிழ் சினிமாவில் உங்களுக்கு சவாலான நடிக! யா!? எப்படி?'' ''இப்ேபா rசன்ட்டா ஒரு தமிழ்ப் படம் திேயட்ட+ல கெலக்ஷனும் கிளாப்ஸுமா கலந்துகட்டி அள்ளுதாேம... என்னேமா ேப+ ெசான்னாங் கேள... ஆங்... 'ெதய்வத் திருமகள்’! அதுல 'கிருஷ்ணா’ ேகரக்ட+ ெசஞ்சிருக்கிற அந்த நாலு எழுத்து நடிக+தான் எப்பவும் எனக்குச் சவாலா இருக்கணும்னு ஆைசப்படுேறன்!'' பி.முத்து, மதுைர. ''யாருக்கு டப்பிங் ெகாடுத்தது உங்க மனசுக்கு நிைறவா இருந்தது?'' ''நம் எல்ேலாருக்காகவும் குரல் ெகாடுத்த ஒருவருக்காக நான் குரல் ெகாடுத்ேதன். அைத நிைனக்குறப்ப மனசுக்குள் நிைறவு அல்ல... ெபrய ெபருமிதம் வருது. rச்ச+ட் அட்டன் பேராேவாட 'காந்தி’ படத்தில் காந்தியின் இளம் வயசுக் கதாபாத்திரத்துக்கு நான் குரல் மாத்தி டப்பிங் ெசய்ேதன். என் ேகrய+ல மறக்கேவ முடியாத முத்திைர அது!'' ேக.ரவி, தஞ்சாவூ!.


''படம் இயக்கும் ஆைச உண்டா?'' ''நம்புவங்களா? B ேபான வருஷம் வைரக்கும் அந்த விபrத ஆைச எனக்குள்ளும் இருந்தது. ஆனா, ஒரு சின்ன இைடெவளிக்குப் பிறகு திரும்பிப் பா+த்தா, நிைறய நல்ல கதாசிrய+கள், நல்ல இயக்குந+கள் உருவாகி இருக்காங்க. ஒவ்ெவாருத்தருக்கும் ஒரு திறைம. ஏகப்பட்ட ெவைரட்டி. அவங்க ஒவ்ெவாருத்த+கூடவும் படம்

பண்ணணும்,

இன்னும்

இன்னும்

நிைறய

நடிக்கணும்ேபால

இருக்கு.

ேஸா,

இப்ேபாைதக்கு

'இயக்கப்படுவதில்’தான் எனக்கு ஆைச!''

பி.கமலநாதன், மதுைர. '' 'ேசது’ என்று ஒரு படம் வரவில்ைல என்றால்..?'' ''நான் சாதுவாகேவ இருந்து இருப்ேபன்!'' மா.கதிேரசன், ந:டாமங்கலம். '' 'ேசது’, 'காசி’, 'ெதய்வத் திருமகள்’ ேபான்ற கிளாஸிக் படங்கள்... 'தில்’ 'தூள்’, 'ெஜமினி’, மாதிrயான கம!ஷியல் படங்கள்... இதில் எதில் நடிக்க உங்களுக்கு விருப்பம் அதிகம்?'' ''உங்கேளாட ெரண்டு கண்ணுல எந்தக் கண்ணு உங்களுக்கு ெராம்பப் பிடிக்கும்னு ெசால்லுங்க... நான் இந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்ேறன்!'' ஆ.காசி, ெசய்யாறு. ''மைலயாளப் படங்களில் நடித்த அனுபவம்பற்றி...'' ''ைலவ்

சினிமானு

ேகள்விப்பட்டு

இருப்பீங்க...

மைலயாள

சினிமாக்கைள

'ைலவ்

வாழ்க்ைக’னு

ெசால்லலாம். அவ்வளவு யதா+த்தமான சினிமா ேமக்கிங். ஒவ்ெவாரு ஃப்ேரமும் நிஜ வாழ்க்ைகக்கு ெராம்பப் பக்கத்துல இருக்கும். 'ெமத்தட் ஆக்டிங்’னு ஒரு விஷயத்ைதப்பத்தி ெதrயா தப்பேவ, அங்ேக ெமத்தட் ஆக்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் நடிப்புத் திறைனக் கத்துக் கிட்ட ஸ்கூல், மைலயாள சினிமாதான். நல்ல ஸ்கூல்ல படிச்ச ஸ்டூடன்ட்... காேலஜ், யுனிவ+ சிட்டினு எல்லா இடத்திலும் நல்ல ேப+ வாங்குவான் இல்ைலயா? நான் ஒரு நல்ல ஸ்டூடன்ட்ன்னு நம்புேறன்!'' வ.பிரகாஷ், ஆரணி. ''சினிமா தவிர, ேவறு எதில் உங்களுக்கு ஆ!வம் அதிகம்?'' ''நான் ஒரு சினிமா ைபத்தியம். அைதவிட்டால், ேபாட்ேடாகிராஃபி. ஒண்ணு, ேகமரா முன்னாடி நிப்ேபன். இல்ேலன்னா, ேகமரா பின்னாடி நிப்ேபன்!'' கி.ேமாகன், ேமல்மருவத்தூ!. ''ந:ங்கள் ஊட்டி கான்ெவன்ட்டில் படிச்சீங்கன்னு ேகள்விப்பட்டு இருக்ேகன். ஸ்கூல்ல ந:ங்க எப்படி...


முதல் ெபஞ்ச்சா... கைடசி ெபஞ்ச்சா?'' ''ஊட்டி இல்ைல... ஏற்காடு. நடு ெபஞ்ச்சில் இருந்தும், பள்ளியில் (Science group) ஃப+ஸ்ட் கிளாஸ். லேயாலா காேலஜில் டிஸ்டிங்ஷன்!''

வி.ராமன், காஞ்சிபுரம். '' 'பிதாமகன்’ படத்துக்குப் பிறகு பாலாவுடன் ஏற்பட்ட பிணக்கு சrயாகிவிட்டதா?'' ''அப்படியா? பின் குறிப்பு: பிணக்கு ஜிணக்குன்னு ெசால்லி, எங்கள் நட்ைபப் பின்னுக்கு அனுப்பிடாதB ங்க!'' மா.சங்க!, ேவலூ!. ''ந:ங்கள் ேதசிய விருது ெவன்ற ெசய்தி கிைடத்த தருணம் குறித்து?'' ''

'ேசது’வுக்குக்

கிைடக்கும்

என்று

எதி+பா+த்ேதன்.

கிைடக்கவில்ைல. என் டிைரவ+ ெதாைலேபசி மூலம் 'பிதாமகன்’ படத்துக்கு விருது கிைடச்சிருக்கு’னு தகவல் ெசால்லும்ேபாது ேகட்ேடன்.

ஜிம்மில்

இருந்ேதன்.

'அண்ணா...

'யாருக்கு?’னு

உங்களுக்குத்தான்’னு

சந்ேதாஷமா ெசான்னா+. எனக்கு ஒண்ணுேம புrயைல ஒரு ெநாடிக்கு! இன்னும் அந்த மாதிr நிைறய ெநாடிகளுக்காக நான் காத்திருக்ேகன்!'' வி.ராமெஜயம், மதுைர. ''உங்கைள அறிமுகப்படுத்திய இயக்குந! ஸ்ரீத! குறித்த நிைனவுகைளப் பகி!ந்துெகாள்ள முடியுமா?'' '' 'Perfectionist’! ஷாட்ஸ் ைவப்பதில் வல்லவ+. நிைறயப் பைழய ஷூட்டிங் சம்பவங்கைளப்பற்றி ெசால்லிச் ெசால்லி ஆச்ச+யப்படுத்துவா+!'' - அடுத்த வாரம்...

''வயசுக்கு ஏற்ற மாதிr நடிக்க விக்ரம் தயாரா?'' ''ரஜினி-கமல், விஜய்-அஜ:த், சிம்பு- தனுஷ், விக்ரம்-?''


''ேசதுவுக்கு முன், படங்கேள இல்லாமல் இருந்த காலகட்டத்தில் என்ன ெசய்துெகாண்டு இருந்த:!கள்?'' - விறுவிறு பதில்கள் ெதாட!கின்றன...

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8688


роЙро╖ро╛... роЙро│ро╡рпБ... роЙро▒рпНроЪро╛роХроорпН! ро╣ро┐ро▓ро╛rропро┐ройрпН рпЖроЪройрпНрпИрой ро╡ро┐роЪро┐роЯрпН рокро┐.роЖрпЗро░ро╛роХрпНроХро┐ропрпЗро╡ро▓рпН рокроЯроЩрпНроХро│рпН : рпЗроХ.ро░ро╛роЬрпЗроЪроХро░ройрпН 'роЙро╖ро╛ рокро╛роЯрпНроЯро┐!тАЩ роОройрпНро▒ро╛ро▓рпН роЕрпЖрооrроХрпНроХроХро│рпНродро╛ройрпН! роЕрпЖрооrроХрпНроХ рпЖро╡ро│ро┐ропрпБро▒ро╡рпБродрпН родрпБрпИро▒ роЕрпИроороЪрпНроЪ ро╣ро┐ро▓ро╛r роХро┐ро│ро┐ройрпНроЯройрпН родро╛роЬрпН рпЗро╣ро╛роЯрпНроЯро▓рпН роКро┤ро┐ропроХро│ро┐роЯроорпН роЗропро▓рпНрокро╛роХ роиро▓роорпН ро╡ро┐роЪро╛rродрпНродродрпБ, роЙрогро╡роХродрпНродро┐ро▓рпН рооро▒рпНро▒ро╡роХро│рпБроЯройрпН роТройрпНро▒ро╛роХ роЙрогро╡ро░рпБроирпНродро┐ропродрпБ... родрпИро▓рокрпНрокрпБроЪрпН рпЖроЪропрпНродро┐роХро│ро╛роХ роЗрпИро╡ роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБрокрпН рокrроЪрпНроЪропрооро╛роХро┐ роЗро░рпБроХрпНроХро▓ро╛роорпН. роЖройро╛ро▓рпН, роЕродро▒рпНроХрпБрокрпН рокро┐ройрпН роЕрпЖрооrроХрпНроХроХро│ро┐ройрпН роОродрпНродрпИрой рооро╛род роЙро╖ро╛ роЙрпИро┤рокрпНрокрпБ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒родрпБ рпЖродrропрпБрооро╛? ро╣ро┐ро▓ро╛r роХро┐ро│ро┐ройрпНроЯройро┐ройрпН рпЖроЪройрпНрпИрой роиро┐роХро┤рпНроЪрпНроЪро┐ роиро┐ро░ро▓рпН роЕро╡ рпЖроЪройрпНрпИройропро┐ро▓рпН родрпИро░роЗро▒роЩрпНроХрпБроорпН роиро╛ро│рпБроХрпНроХрпБ роорпБроирпНрпИродроп родро┐ройроорпН роородро┐ропроорпН ро╡рпИро░ропро┐ро▓рпБроорпН родрооро┐ро┤роХроХрпН роХро╛ро╡ро▓рпН родрпБрпИро▒ропро┐ройро░рпБроХрпНроХрпБ ро╡ро┤роЩрпНроХрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНрпИро▓. роЖройро╛ро▓рпН, роорпВройрпНро▒рпБ рооро╛родроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ роорпБройрпНрокро┐ро░рпБроирпНрпЗрод ро╣ро┐ро▓ро╛r родроЩрпНроХро┐роп родро╛роЬрпН рпЗро╣ро╛роЯрпНроЯро▓рпН роКро┤ро┐ропроХро│рпН роЕродрпНродрпИрой рпЗрокrройрпН рокрпВро╡ро╛роЪро┐ро░роородрпН рпЖродро╛роЯрокрпБроХро│рпН родрпБро╡роЩрпНроХро┐, родро▒рпНрпЗрокро╛рпИродроп роироЯро╡роЯро┐роХрпНрпИроХроХро│рпН ро╡рпИро░ роЕро▓роЪро┐ роЖро░ро╛ропрпНроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛роХро│рпН. ро╣ро┐ро▓ро╛r, родро╛роЬрпН рпЗро╣ро╛роЯрпНроЯро▓ро┐ро▓рпН родроЩрпНроХро┐ропро┐ро░рпБроирпНрод роЕроирпНрод роЗро░рогрпНроЯрпБ родро┐ройроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпБроорпН рпЗро╣ро╛роЯрпНроЯро▓ро┐ро▓рпН рпЗро╡ро▒рпБ ропро╛ ропро╛рпЖро░ро▓рпНро▓ро╛роорпН роЕрпИро▒ рокродро┐ро╡рпБ рпЖроЪропрпНродрпБ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛роХро│рпН, рпЗро╣ро╛роЯрпНроЯро▓рпН роЕрпИро▒роХро│ро┐ройрпН рокро╛рпИро╡ рокроЯрпБроорпН роЗроЯродрпНродро┐ро▓рпН роЗро░рпБроХрпНроХрпБроорпН роЙропро░рооро╛рой роЕроЯрпБроХрпНроХрпБрооро╛роЯро┐роХрпН роХроЯрпНроЯроЯроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН ропро╛ ропро╛ ро╡роЪро┐роХрпНроХро┐ро▒ро╛роХро│рпН роОройрпНрокродрпБ ро╡рпИро░ роЕрпЖрооrроХрпНроХрокрпН рокро╛родрпБроХро╛рокрпНрокрпБ роЕродро┐роХро╛rроХро│рпН родрпБрокрпНрокро▒ро┐ропрпБроорпН роПрпЖроЬройрпНроЪро┐роХро│ро┐ройрпН роЙродро╡ро┐рпЗропро╛роЯрпБ рпЗроЪроХrродрпНродрпБ рокrрпЗроЪро╛родро┐родрпНродрпБ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ро╛роХро│рпН!

ро╡ро┐рооро╛рой

роиро┐рпИро▓ропродрпНродро┐ро▓рпН

рпЗроХро╛роЯрпНроЯрпВрокрпБро░

роЕрогрпНрогро╛

роХро╛ройрпНро╡ро╛ропрпН.

''роЕро░роЪро┐ропро▓рпН

роЗро▒роЩрпНроХро┐роп роирпВро▒рпНро▒ро╛рогрпНроЯрпБ рооро▒рпНро▒рпБроорпН

ро╣ро┐ро▓ро╛rрпИропрокрпН роирпВро▓роХродрпНродрпБроХрпНроХрпБроХрпН

рпЖрокро╛ро░рпБро│ро╛родро╛ро░

рокродрпНродро┐rрпИроХропро╛ро│роХро│ро┐ройрпН роХро┐роЯрпНроЯродрпНродроЯрпНроЯ

роироЯро╡роЯро┐роХрпНрпИроХроХро│ро┐ро▓рпН

роХроЯродрпНродро┐роЪрпН

роХрогрпНрогро┐рпЗро▓рпЗроп рпЖроЪройрпНро▒рпБро╡ро┐роЯрпНроЯродрпБ

роЪrроЪроорооро╛роХрокрпН

роХро╛роЯрпНроЯро╛рооро▓рпН, роЕрпЖрооrроХрпНроХ

рокроЩрпНрпЗроХро▒рпНрокродро┐ройро╛ро▓рпН

роОроирпНрод

роЕро│ро╡рпБроХрпНроХрпБроЪрпН роЪро╛родро┐роХрпНроХ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН роОройрпНрокрпИрод рпЖроЪройрпНрпИройро╡ро╛роЪро┐роХро│рпН роиро┐ро░рпВрокро┐родрпНродрпБ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒FроХро│рпН. роЗродрпБ рпЗрокро╛ройрпНро▒ роТро░рпБ ро╡ро╛ропрпНрокрпНрокрпБ роЗро▓роЩрпНрпИроХропро┐ро▓рпН ро╡ро╛ро┤рпБроорпН роТро╡рпНрпЖро╡ро╛ро░рпБ роХрпБроЯро┐ роороХройрпБроХрпНроХрпБроорпН роХро┐рпИроЯроХрпНроХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН!'' роОройрпНро▒рпБ ро╣ро┐ро▓ро╛r рпЖроЪро╛ройрпНройрпЗрокро╛родрпБ, роЕро░роЩрпНроХродрпНродро┐ро▓рпН рокро▓родрпНрод рпИроХродроЯрпНроЯро▓рпН. роХрооро▓рпН, рпЖроХрпЧродрооро┐, роЪрпБродро╛ ро░роХрпБроиро╛родройрпН, роЖро▒рпНроХро╛роЯрпБ роиро╡ро╛рокрпН роЙро│рпНро│ро┐роЯрпНроЯ рокро┐ро░рокро▓роЩрпНроХро│рпН роТро░рпБ роорогро┐ рпЗроиро░родрпНродрпБроХрпНроХрпБроорпН рпЗрооро▓рпН роХро╛родрпНродро┐ро░рпБроирпНродрпБ ро╣ро┐ро▓ро╛rропро┐ройрпН 'роРро╕рпН рпИроиро╕рпНтАЩ рпЗрокроЪрпНрпИроЪроХрпН рпЗроХроЯрпНроЯро╛роХро│рпН. роЖройро╛ро▓рпБроорпН, роЕро╡роХро│ро┐ро▓рпН роОро╡ро░рпБроХрпНроХрпБроорпН ро╣ро┐ро▓ро╛rропро┐роЯроорпН рпИроХроХрпБро▓рпБроХрпНроХрпЗро╡ро╛ рокрпБрпИроХрокрпНрокроЯроорпН роОроЯрпБродрпНродрпБроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНро│рпЗро╡ро╛ роЪроирпНродрокрпНрокроорпН роХро┐рпИроЯроХрпНроХрпЗро╡ роЗро▓рпНрпИро▓. рокро┐ро░родроо рооройрпНрпЗрооро╛роХройрпН роЪро┐роЩрпНрпИроХроЪрпН роЪроирпНродро┐роХрпНроХроЪрпН рпЖроЪройрпНро▒рпЗрокро╛родрпБ, рооrропро╛рпИрод роиро┐рооро┐родрпНродрооро╛роХ роЕро╡ ро╡ро╛роЪро▓рпБроХрпНроХрпБ ро╡роирпНродрпБ ро╣ро┐ро▓ро╛rрпИроп ро╡ро░рпЗро╡ро▒рпНро▒рпБ роЕрпИро┤родрпНродрпБроЪрпН рпЖроЪройрпНро▒ро╛. роЖройро╛ро▓рпН, родрооро┐ро┤роХ роорпБродро▓рпНро╡ рпЖроЬропро▓ро▓ро┐родро╛ро╡ро┐роЯроорпН роЕроирпНрод 'рооrропро╛рпИрод роиро┐рооро┐родрпНродроорпН роОро▓рпНро▓ро╛роорпНтАЩ роОродро┐рокро╛роХрпНроХ роорпБроЯро┐ропрпБрооро╛ ро╣ро┐ро▓ро╛r? ро▓ро┐роГрокрпНроЯрпНроЯрпБроХрпНроХрпБродрпН родро╛роород рооро╛роХрпБроорпН роОройрпНро▒рпБ рооро╛роЯро┐рокрпНрокроЯро┐ропро┐рпЗро▓рпЗроп ро╣ро┐ро▓ро╛r роПро▒ро┐роЪрпН рпЖроЪро▓рпНро▓, рпИроХроХрпИро│ ро╡роЪродро┐ропро╛роХ рпИро╡родрпНродрпБроХрпН рпЖроХро╛ро│рпНро│ 'роЖроорпН рпЖро░ро╕рпНроЯрпНтАЩ рпЖроХро╛рогрпНроЯ рпЗроЪро╛рокро╛ро╡ро┐ро▓рпН роЗро░рпБроирпНродрпБ роОро┤рпБроирпНродрпБ ро╣ро┐ро▓ро╛rрпИроп ро╡ро░рпЗро╡ро▒рпНро▒рпБро╡ро┐роЯрпНроЯрпБ роорпА рогрпНроЯрпБроорпН роЕроороирпНродрпБрпЖроХро╛рогрпНроЯро╛ роироорпН роорпБродро▓рпНро╡.


''роЙро▓роХродрпНродро┐ро▓рпН роЙро│рпНро│ роЕро░роЪро┐ропро▓рпНро╡ро╛родро┐роХро│рпН роОро▓рпНро▓ро╛роорпН рпЖрокро╛ро▒ро╛рпИроорокрпНрокроЯрпБроорпН роЕро│ро╡рпБроХрпНроХрпБ рпЗродродро▓ро┐ро▓рпН рпЖро╡ро▒рпНро▒ро┐ рпЖрокро▒рпНро▒родро▒рпНроХрпБ ро╡ро╛ро┤рпНродрпНродрпБроХро│рпН! роЙроЩрпНроХро│рпН роХроЯроирпНрод роХро╛ро▓ роЖроЯрпНроЪро┐ропро┐ро▓рпН роиро┐роХро┤рпНродрпНродрокрпНрокроЯрпНроЯ роЪро╛родрпИройроХро│рпБроХрпНроХрпБрокрпН рокро╛ро░ро╛роЯрпНроЯрпБроХро│рпН. роЙроЩрпНроХро│ро┐ройрпН роЪро╛родрпИройроХро│рпН рооро┐роХрокрпН рпЖрокrроп рпЖро╡ро▒рпНро▒ро┐роХрпН роХрпИродроХро│ро╛роХ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ройрпНро▒рой!''

роОройрпНро▒рпБ ро╣ро┐ро▓ро╛r рпЖроЬропро▓ро▓ро┐родро╛ро╡ро┐роЯроорпН

роХрпВро▒ро┐ропродро╛роХрокрпН рокро┐ро▒роХрпБ рпЖроЪропрпНродро┐роХро│рпН рпЖро╡ро│ро┐ропро╛роХро┐рой. роЖройро╛ро▓рпН, рокродро┐ро▓рпБроХрпНроХрпБ рпЖроЬропро▓ро▓ро┐родро╛ ро╣ро┐ро▓ро╛rрпИроп роОрокрпНрокроЯро┐рпЖропро▓рпНро▓ро╛роорпН рокрпБроХро┤рпНроирпНродро╛ роОройрпНро▒рпБ роОроирпНродродрпН родроХро╡ро▓рпБроорпН роЗро▓рпНрпИро▓. ро╡ро┐рпИроЯ рпЖрокро▒рпБроорпН роЪрооропроорпН роЕрпЖрооrроХрпНроХро╛ро╡рпБроХрпНроХрпБ ро╡ро░рпБрооро╛ро▒рпБ ро╣ро┐ро▓ро╛r рпЖроЬропро▓ро▓ро┐родро╛ро╡рпБроХрпНроХрпБ роЕрпИро┤рокрпНрокрпБ ро╡ро┐роЯрпБродрпНродро╛ро░ро╛роорпН. роХрооро▓рпН, роЪрпБродро╛ ро░роХрпБроиро╛родройрпН роЖроХро┐рпЗропро╛ро░рпБроХрпНроХрпБ роОро▓рпНро▓ро╛роорпН роХро┐рпИроЯроХрпНроХро╛род ро╡ро╛ропрпНрокрпНрокрпБ роЪро╛рокрпНрокро╛роЯрпН роЯрпБроХрпН роХрпИроЯ роироЯродрпНродрпБроорпН, роХрпВрпИроЯ роорпБрпИроЯроирпНродрпБ ро╡ро┐ро▒рпНроХрпБроорпН рпЖрокрогрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБроХрпН роХро┐рпИроЯродрпНродродрпБ. рооропро┐ро▓ро╛рокрпНрокрпВrро▓рпН роЙро│рпНро│ роТро░рпБ рпЖрокрогрпНроХро│рпН роЕрпИроорокрпНрокрпБроХрпНроХрпБ

ро╡роирпНрод

ро╣ро┐ро▓ро╛r,

роЕроЩрпНроХрпБ

роЗро░рпБроирпНрод

роОро│ро┐роп

рпЖрокрогрпНроХро│ро┐роЯроорпН

рпЖрооро╛ро┤ро┐рпЖрокропрокрпНрокро╛ро│роХро│ро┐ройрпН роЙродро╡ро┐роХрпВроЯ роЗро▓рпНро▓ро╛рооро▓рпН роироЯрпНрокрпБ роЙрогрпЗро╡ро╛роЯрпБ роЕро╡роХро│ро┐ройрпН рпИроХ рокро┐роЯро┐родрпНродрпБ, рпЗродро╛ро│рпН родро┤рпБро╡ро┐ роиFрогрпНроЯ рпЗроиро░роорпН рпЗрокроЪро┐роХрпНрпЖроХро╛рогрпНроЯрпБ роЗро░рпБроирпНродро╛. роХро▓ро╛рпЗро╖родрпНродро┐ро░ро╛ро╡ро┐ро▓рпН рпЗрооро╛роХро┐ройро┐роЖроЯрпНроЯроорпН, роХродроХро│ро┐, рокро░родроиро╛роЯрпНроЯро┐ропроорпН рпЗрокро╛ройрпНро▒ роиро╛роЯрпНроЯро┐ропроЩрпНроХрпИро│ ро░роЪро┐родрпНродро╡, ''роЗродро▒рпНроХрпБ роорпБройрпНрокрпБроорпН рпЖродройрпНройро┐роирпНродро┐роп роироЯройроЩрпНроХрпИро│ ро░роЪро┐родрпНродрпБрокрпН рокро╛родрпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐рпЗро▒ройрпН. роЖройро╛ро▓рпН, роЙроЩрпНроХро│рпН роорпБроХродрпН родрпИроЪроХро│ро┐ройрпН роирпБрогрпБроХрпНроХрооро╛рой роЕрпИроЪро╡рпБроХро│рпН рпЖродrропрпБроорпН роЕро│ро╡рпБроХрпНроХрпБ роЗро╡рпНро╡ро│ро╡рпБ роЕро░рпБроХро┐ро▓рпН роЗро░рпБроирпНродрпБ рокро╛рокрпНрокродрпБ роЗродрпБрпЗро╡ роорпБродро▓рпН роорпБрпИро▒!'' роОройрпНро▒рпБ роЕро╡роХрпЗро│ро╛роЯрпБ роХрпНро░рпВрокрпН рпЗрокро╛роЯрпНрпЗроЯро╛ ро╡рпБроорпН роОроЯрпБродрпНродрпБроХрпНрпЖроХро╛рогрпНроЯро╛. роЖроХ, роЗроирпНрод роЪрпБро▒рпНро▒рпБрокрпНрокропрогродрпНродро┐ройрпН роорпВро▓роорпН роТро░рпБ ро╡ро┐ро╖ропроорпН роиройрпНро▒ро╛роХрокрпН рокрпБро▓рокрпНрокроЯрпБроХро┐ро▒родрпБ. роЕродрпБ, 'ро╣ро┐ро▓ро╛r роХро┐ро│ро┐ройрпНроЯройрпБроХрпНроХрпБ роиройрпНро▒ро╛роХ роРро╕рпН рпИро╡роХрпНроХродрпН рпЖродrроирпНродро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒родрпБ!тАЩ

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8636


எங்கள் இதயங்கைளக் ேகளுங்கள்! சமஸ் படங்கள் : வ.நாகமணி

''அல்லா நாம பேஜா...

ெமௗலா நாம பேஜா...''

-எந்த மனநிைலயில் ேகட்டாலும், ேகட்பவைரத் தன் வசப் படுத்திக்ெகாள்கிறது முகுந்த்தின் குரல். ேகாகுல், முகுந்த்,

அரவிந்த்,

குரல்களும்

சின்மய்...

அந்தக் குறுந்தகட்டில் உள்ள 16 பாடல் களில் ஒலிக்கும் அத்தைனக்

வசீகrக்கின்றன. 'லிசன் டு ைம ஹா5ட்’... 'ெதய்வத் திருமகள்’ விக்ரம்ேபால வாழும் நிஜ

'கிருஷ்ணா’க்கள் இைணந்து பாடி ெவளிவந்திருக்கும் இைசத் ெதாகுப்பு. முழுக்க முழுக்க ஆட்டிஸ குழந்ைதகேள பாடி, ஒரு ஆல்பம் வருவது அேநகமாக இந்திய அளவில் இதுேவ முதல் முைற! ''ஆட்டிஸ குழந்ைதகளுக்கு இைறவன் ெகாடுத்திருக்கும் அற்புதமான ெகாைட... இைச. இந்த முயற்சி அைத எல்ேலாருக்கும் ெசால்லும்!'' என்கிறா5 லக்ஷ்மி ேமாகன். முகுந்த், ேகாகுல், அரவிந்த், சின்மய்க்கு இைச ஆசிrைய இவ5. ஆல்பத்தில் உள்ள அத்தைன பாடல்கைளயும் எழுதி, இைச அைமத்து இருப்பவரும் லக்ஷ்மிேய!

''அவங்களுக்கு வயசு 6 ஆகவும் இருக்கலாம்... 60 ஆகவும் இருக்கலாம். ஆனா, மனசளவில் எப்ேபாதுேம அவங்க குழந்ைதங்கதான். ஒவ்ெவாரு ஆட்டிஸக் குழந்ைதயும் ஒரு தனி உலகம். 100 ஆட்டிஸ குழந்ைதங்க இருக் காங்கன்னா, 100 ேபரும் 100 விதமா இருப் பாங்க. அவங்கவங்க உலகத்துல ெதாட5ந்து இயங்கிட்ேட இருப்பாங்க. அதனால், திடீ5னு ந ங்க ஒண்ணு ெசான்னா, அவங்க ளால உடேன அதுக்கு rயாக்ட் பண்ண முடியாது. புது ஆட்கைளேயா புது சூழைலேயா அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. அதுவும் பதின்பருவத்துல

உடல்ல

ஏற்படுற

மாற்றங்கள்

அவங்கைள

ெராம்பேவ

சங்கடமான

மனநிைலக்கு

ஆளாக்கிடும். இந்தப் பிரச்ைனகளுக்கு நல்ல ஆறுதல்... இைச. ெபாதுவா, ஆட்டிஸ குழந்ைதகளுக்குப் ேபச்சு சரளமா வராது. ேகட்கிறைதக் கவனிக்கிற திறன் குைறவா இருக்கும். ஆனா, எறும்புகள் ஊரும் சத்தம், பட்டாம்பூச்சிகள் சிறகடிக்கும் சத்தம்ேபான்ற மிக நுண்ணிய சத்தங் கைள அவங்களால் ேகட்க முடியும். திரும்பத் திரும்ப வ5ற வா5த்ைத களும் ெமட்டும் அவ5கைள ெராம்ப வும் கவரும். இந்த அம்சங்கள்தான் ஆட்டிஸ குழந்ைதகளுக்கு இைசப் பயிற்சி அளிக்கலாேமங்கிற எண் ணத்ைத எனக்குள் எழுப்பின.


www.srivideo.net

எனக்கு க5னாடக இைச ெதrயும். பயிற்சிைய ஆரம்பிச்சதும் எனக்கு ஆச்ச5யம் காத்திருந்தது. நான் எதி5பா5த்தைதவிடவும் குழந்ைதங்க இைசயில் ெராம்பவும் லயிச்சுப்ேபானாங்க. பஜன் பாடல்கள்

அவங்களுக்கு

ெராம்பேவ

பிடிச்சது.

அற்புதமாப்

பாடினாங்க.

இந்தப்

பாடல்கைள மற்ற ஆட்டிஸ குழந்ைதகள் ேகட்கும் ேபாது அவங்களுக்கு இந்த இைச ெராம்ப ெநருக்கமா இருக்கும்னு ேதாணுச்சு. 'லிசன் டு ைம ஹா5ட்’ உருவான கைத இதுதான்!'' என்று புன்னைகக்கிறா5 லக்ஷ்மி ேமாகன். ெசன்ைனயில் வரும் டிசம்பrல், முதல்முைறயாக இந்தக் குழந்ைதகைளக் ெகாண்டு 'ைலவ் கான்ச5ட்’ நடத்தத் திட்டமிட்டு இருக்கிறா5 லக்ஷ்மி ேமாகன். ெதய்வக

இைச, திக்ெகட்டும் தித்திப்பு பரப்பட்டும்!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8637


அடிைமயாக இருக்கிறா அம்மா! ம.கா.ெசந்தில்குமா படங்கள் : வி.ெசந்தில்குமா வனிதா விஜயகுமா - ெசன்ற ஆண்டின் 'சிறந்த’ ேபட்டியாள . விமான நிைலயத்தில் விஜயகுமாைர விய க்க விறுவிறுக்க ைவத்தது, முன்னாள் கணவrன் கா பானட்டில் ஏறி ேபாராட்டம் நடத்தியது என்று பரபரப்ைபப் பற்றைவத்த வனிதா இப்ேபாது என்னதான் ெசய்கிறா ? ''வழக்கு என்ன ஸ்ேடஜ்ல இருக்கு?'' ''என் மகன் விஜய்ஹr, என்கிட்ட மூணு நாளும், ஆகாஷ்கிட்ட நாலு நாளும் இருக்கணும்னு ைஹேகா ட் ஆ ட . ஆனால், இதுவைர அந்தத் த9 ப்பு நிைறேவற்றப்படைல. ேபான மாசம் ஆகாஷ§க்கு ேபான் பண்ணி குழந்ைதைய அைழத்துக்ெகாண்டு வரச்ெசான்ேனன். 'அவன் வர மாட்ேடங்குறான். நான் என்ன பண்றது’னு ேகட்கிறா .

'ஸ்கூலுக்குப்

ேபாக

மாட்ேடன்,

சாப்பிட

விட்டுடுவங்களா? 9 ந9தான் அம்மா நல்லவங்கடானு

மாட்ேடன்னு

எடுத்துச்

அவன்

ெசால்லி

ெசான்னா,

அனுப்பணும்’னு

அப்படிேய

ெசான்ேனன்.

'உன்கிட்ட ேபச ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல. ேகா ட்ல ேபசிக்கிேறன்’னு ேபாைன ெவச்சிட்டா .''

''ெபாதுவா, அப்பாைவவிட அம்மாவிடம்தாேன குழந்ைதகள் ஒட்டுதலா இருப்பாங்க. ஆனால், உங்க ைபயன் மட்டும் ஏன் இப்படி?'' ''என் குழந்ைத அறியாப் ைபயன் சா . நான்தான் அவைனக் கஷ்டப்படுத்துேறன்னு எங்க வட்டுத் 9 தரப்பில் ெசால்லித்த றாங்க. ெவறுக்கும்

என்

கூட இருக்குறவங்க ெசால்றைதத்தாேன அவன் நம்புவான்? ெபத்த குழந்ைதேய

நிைல

எந்தத்

தாய்க்கும்

வரக்

கூடாது.

அதனால்தான்

இப்ப

என்

அப்ேராச்ைச

மாத்தியிருக்ேகன்!'' ''அப்படி என்ன அப்ேராச்?'' ''விஜய்ஹr

பிரச்ைனயால

பாதிக்கப்படுறாங்க. விடுேவாம்’னு

என்

'முதல்ல

ஆகாஷ்கிட்ட

மத்த

ெரண்டு

குழந்ைதகளும்

குழந்ைதங்கைளயாவது ேகட்டிருக்ேகன்.

ஆனால்,

பழக அவங்க

ைசடுல இருந்து சrயான பதில் இல்ைல. ஆனா, இதுல ஒேர ஆறுதலான விஷயம், கடந்த ெரண்டு மாசமா எங்கம்மா என்கிட்ட ேபசிட்டு

இருக்காங்க.

என்னிடம் ேபச

இத்தைன

விடைல.

நாளா

ேபான்கூட

அவங்கைள

தராம

யாரும்

அவங்கைள

ஒரு

அடிைம மாதிrதான் ெவச்சிருந்தாங்க. அவங்க திருட்டுத்தனமா ேவைலக்காரங்க

ேபான்ல

இருந்து

என்கிட்ட

ேபச

ேவண்டிய


சூழ்நிைலயில

இருக்காங்க.

அவங்க

என்கிட்ட

ேபசுறைதக்

கண்டுபிடிச்சி, அவங்கைளயும் ஒதுக்கிெவச்சுட் டாங்களாம்!'' ''அம்மா சr, அப்பா..?'' ''அவ

ேபசற

மனநிைலயில்

இல்ைல.

சுத்தி

இருக்கிறவங்க

கன்ட்ேரால்லதான் அவ இருக்கா . 'இப்படிப் பண்ணிட்டா... அப்படி அசிங்கம் பண்ணினா’னு ஏத்திவிட்டுட்டு இருக்குறாங்க. என்கிட்ட ேபசணும்னு

அவேர

நிைனச்சாலும்

அவரால்

ேபச

முடியாது.

ஃபங்ஷன்களில் ேபாட்ேடாவுக்கு ேபாஸ் ெகாடுக் கும்ேபாது ஒண்ணா நின்னுக்குறாங்கேள தவிர, உள்ளுக்குள் ஒற்றுைம இல்ைல!'' ''அதிரடிப்

ேபட்டிகள்,

விமான

நிைலயத்தில்

விடாப்பிடி

பிடிவாதம், இெதல்லாம் ஓவ இல்ைலயா?'' ''நான் அண்ணா ஹஜாேர மாதிr சமூகப் ேபாராளி கிைடயாது. 'ெபத்த பிள்ைளயேவ

தாைய

பண்ணிட்டாங்கேள’ங்கிற அதிகப்படியாப்

ேபசிட்ேடன்.

அது

சr,

தவறுன்னு

ெசால்ல

ெவறுக்குற

அளவுக்குப்

ேகாவத்துலதான்,

மாட்ேடன்.

ஆனால்,

ெகாஞ்சம்

'எனக்குத்

ெதrந்த

விஷயங்கைள ெவளிேய ெசால்ேவன்’ என்பதுதான் எனக்கு அப்ேபாது இருந்த ஒேர ஒரு ஆயுதம்!'' '' 'நான் இருப்பதுதான் விஜய்ஹrக்குப் பிரச்ைன என்றால், வனிதாைவப் பிrயக்கூடத் தயாராக இருக்கிேறன்’ என்றாேர உங்கள் கணவ ?'' ''ெசான்னது மட்டும் இல்ைல... இைதப்பற்றி என்னுடன் விவாதிக்கவும் ெசய்தா . அவ அெமrக்காவில் ெபrய ெபrய ஐ.டி. நிறுவனங்களில் சி.இ.ஓ-வாக இருந்தவ . ஆனால், இந்த 7 மாதங்களில் நடந்த பிரச்ைனகளால் அவருக்கு ேவைல தரேவ பல நிறுவனங்கள் பயப்படுகின்றன. பாவம்ல்ல அவரு!'' ''ேபாகும்

இடங்களுக்கு

எல்லாம்

மீ டியா

ைவத்

துைணக்கு

அைழத்துச்

ெசல்வது பரபரப்பு ஆக்கத்தாேன?'' ''தும்மிேனன், இருமிேனன் என்று எப்ேபாதாவது ேபட்டி ெகாடுத்திருக்கிேறனா? எனக்கு இருக்கும் ஒேர ஆறுதல் மீ டியாவின் பலம்தான். 'ஏம்மா, உங்க ைபயன் உங்ககிட்ட இருக்கணும்னு த9 ப்பு ெகாடுத்துட்ேடாேம’னு ேகா ட்ல ெசால்றாங்க. ேபாlஸ்ல ேகட்டா, 'உங்ககூட வர விருப்பம் இல்லாத ைபயைன நாங்க என்னம்மா ெசய்றது?’னு ெசால்றாங்க. இந்த ெரண்டும்ெகட்டான் நிைலயில் எனக்கு ஒேர துைண மீ டியா மட்டுேம. இதுல என்ன சா தப்பு இருக்கு?''

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8640


ஐ மிஸ் யூ... தமிழ்ல ெசால்லுங்க? சமஸ், கவின் மல ''பயங்கரமான ேகள்விகளா இருக்கும் ேபால இருக்ேக... ேகளுங்க...ேகளுங்க!'' என்று உற்சாகமானா சாரு நிேவதிதா. ''ஐேயா! இருக்குற கலாட்டா பத்தாதா? ந%ங்களுமா?'' என்று சிணுங்கினாலும், சிrத்துக்ெகாண்ேட பதில் அளித்தா ரஞ்சிதா. ''ஒரு முடிேவாடு இருக்கீ ங்க. தப்பிக்க முடியுமா... ஆரம்பிங்க!'' என்றவாேற ேகள்விகைள எதி ெகாண்டா சீமான். ''rஸ்க்ல

மாட்டிவிட்றாத% ங்க

மக்கேள!''

என்று

பயபக்தியுடன்

பrட்ைசக்குக்

ேகள்வித்

தாைளப்

புரட்டுவதுேபால பவ்யம் காட்டினா மேகஸ்வr. ''நான்

ெகாஞ்ச

நாளா

டி.வி.

பா க்கிறது

இல்ைல...

ேபப்ப

படிக்கிறது

இல்ைல...

இப்பப்

பா த்துக்

ேகக்குற%ங்கேள? வசமா மாட்டிக்கிட்ேடன். சr... ேகளுங்க!'' - தயாரானா கா த்திகா. கலாட்டா ஸ்ெபஷலுக்கு 'ெஜனரல் நாெலட்ஜ்’ ேகள்விகள் ேகட்டுக் கலாய்க்கலாம் என்று பிளான்...

புதிதாக உதயமான ெதற்கு சூடான், உலகின் எத்தைனயாவது நாடு? சrயான பதில்: 193 சாருநிேவதிதா: ''ெகாஞ்சம் இருங்க.... மன்ேமாகன் சிங்ைகக் ேகட்டுச் ெசால்ேறன்!'' ரஞ்சிதா: ''சத்தியமாத் ெதrயாது!'' சீமான்: ''உலகின் 193-வது நாடு ெதற்கு சூடான். இந்த சுதந்திரத்ைத நாங்கள் வர ேவற்கிேறாம். உலகின் 194-வது நாடு தமிழ% ழம். அைத வரேவற்கத் தயாராக இருங்கள்!'' மேகஸ்வr: ''சூப்ப ங்க... உலகத்துல கைடசியா உதிச்ச நாட்டுக்கு என்ன நம்பேரா, அந்த நம்ப . எப்பூடி?'' கா'த்திகா: ''நான் ெசான்ேனன்ல... எைதயும் ஃபாேலா பண்ணேவ இல்ைல ெகாஞ்ச நாளான்னு!'' என்கவுன்ட்டrன்ேபாது ஒசாமா பின்ேலடன் பாகிஸ்தானில் தங்கியிருந்த நகரத்தின் ெபய' என்ன?


சrயான பதில்: அேபாதாபாத் சாரு நிேவதிதா: ''அல்ைலப்பிட்டி. நான் ஜியாக்ரஃபில ெகாஞ்சம் வக்!'' % ரஞ்சிதா: ''பாகிஸ்தான்ல ஏேதா ஒரு ஆ மி ேகம்ப்புக்குப் பக்கத்துல உள்ள இடம். ம்... பாஸ்!'' சீமான்: ''என்ன நகரம்... ெதrயைலேய?'' மேகஸ்வr: ''அவரு பாகிஸ்தான்லயா தங்கி இருந்தா ? அதுேவ எனக்குத் ெதrயாது. ந%ங்க சிட்டி ேவற ேகக் குற%ங்க... சான்ேஸ இல்ல!'' கா'த்திகா: ''ெராம்பக் கஷ்டம்... மறந்துட்ேடன்!''

ேத.மு.தி.க. கடந்த சட்டமன்றத் ேத'தலில் ெவன்ற ெதாகுதிகளின் எண்ணிக்ைக? சrயான பதில்: 29 சாரு நிேவதிதா: ''விஜயகாந்த்கிட்ட ஃப்ெரண்ட் ஆகலாம்னு நிைனச்சுட்டு இருக்ேகன். எனக்கு அடி வாங்கிக் குடுத்துருவங்கேபால % இருக்ேக!'' ரஞ்சிதா: ''ேத.மு.தி.க-வா அப்டின்னா? ஓ... விஜயகாந்த் கட்சில்ல... 25 இருக்குமா?'' சீமான்: ''29.'' மேகஸ்வr: ''அதுக்கு முன்னாடி ந%ங்க என்கிட்ட அ.தி.மு.க. எத்தைன இடம் வாங்குச்சுனு ேகட்டு, அதுக்கு நான் கெரக்டா பதில் ெசால்லி இருந்தா, இந்தக் ேகள்வி ேகக்குறதுல ஒரு நியா யம் இருக்கு. எனக்கு அதுேவ சrயா ெதrயாது!''


கா'த்திகா: ''ேத.மு.தி.க-ன்னா..? ஓ... விஜய்காந்த் பா ட்டியா? அவைர எனக்கு சினிமாவில் சூப்ப சீனிய ராகத்தான் ெதrயும். ெபாலிடீஷியனா அவைரப்பத்தி அவ்வளவாத் ெதrயாதுங்க!'' எலிசெபத் ெடய்லrன் மகள் ெபய' என்ன? சrயான விைட: லிஸா டாட் சாரு நிேவதிதா: ''என் ேக ள் ஃப்ெரண்ட் ேபேர எனக்கு நிைனவிருக்காது. டா ச்ச பண்ணாத% ங்க!'' ரஞ்சிதா: ''ஏதாவது ஒரு ெடய்லரா இருப்பா !'' சீமான்: ''நான் என்ன ஐ.ஏ.எஸ். பrட்ைசக்கா தயாராகிட்டு இருக்ேகன்? ெவறும் ெபாது அறிவுக் ேகள்வியா ேகக்குற%ங்க? ெதrயைல!'' மேகஸ்வr:

''rசன்ட்டா

அவங்களுக்குக்

கல்யா

ணம்

நடந்துச்சுல்ல...

பிrன்ஸ்

சா லைஸக்கூட...

ஐையேயா, நான் ெசால்றது எலிசெபத் மகாராணிேபால இருக்ேக. இது சத்தியமாத் ெதrயlங்க!'' கா'த்திகா: ''ஜூனிய ெடய்ல !''

'ஐ மிஸ் யூ’-வுக்குச் சrயான தமிழ்ப் பதம் என்ன? சrயான பதில்: 'மனம் உன்ைனத் ேதடுகிறது’ என்பது ஓரளவுக்கு ெநருங்கி வரும் அ'த்தம். ஆனால், தமிழில் மிகச் சrயான ெபாருள் கிைடயாது. சாரு நிேவதிதா: ''ஐ லவ் யூ ெசால்றதுக்ேக தமிழ்ல முடியாது. இதுல ஐ மிஸ் யூ-வுக்கு எங்க ேபாறது?'' ரஞ்சிதா: ''ம்... உங்கைள மிஸ் பண்ேறன். சுத்த தமிழ்ல என்ன? ெதrயைலேய.. அஞ்சுலயும் அவுட்டா... ேபாச்சு!'' சீமான்: ''ம்... உங்களுடன் இருக்கும் ேநரத்ைத இழக்கிேறன். உங்களுடன் இருக்கும் ெபான்னான ேநரம்... இல்ைல வாய்ப்ைப இழக்கிேறன்னு ேபாட்டுக்குங்க. சrயா?'' மேகஸ்வr: ''நிச்சயமா 'உன்ைனக் காணவில்ைல’ கிைடயாது. ேவற என்ன...

'உன்ைனத் ெதாைலத்து

விட்ேடன்’... ம்ஹூம்... இது ெராம்பத் தப்பு. ெதrயlங்க. தமிழ்ல ெசால்லேவ முடியாேதா?'' கா'த்திகா: ''நான் உன்ைன ெராம்ப... ெராம்ப... மிஸ் பண்ேறன். என்னங்க... இதுவும் இங்கிlஷ்லதான் வருது. 'மிஸ்’ைஸ 'மிஸ்’ பண்ணிட்டு இைதச் ெசால்லேவ முடியாதா?''


ஒேர ஒரு ஊருல ஒேர ஒரு ஒன்ைலன் திரு..! ந.விேனாத்குமா

படங்கள் : ெசா.பாலசுப்பிரமணியன் ஓவியங்கள் : ஹரன் 'ஒன் ைலன் திரு!’ - ெசன்ைன ேரடிேயா மி ச்சி பண்பைலயில் 'ஒன் ைலன் கைத’கள் ெசால்லிக் கலகலப்பூட்டுகிறா மா.கா.பா. ஆனந்த்.

லாஜிக்பற்றிக் கவைலப்படாமல், வாய்ப் பந்தலில் விைளயாட்டு

காட்டும் ஜாலி ேஜாக்க ஆனந்த், புதுைவக்கார . எம்.பி.ஏ. பட்டதாr! ''படம் பண்ணலாம்னு மஞ்சப் ைபயும் ைகயுமா ேகாடம்பாக்கத்துக்குள்ள ரவுண்ட் அடிக்கிற 'அறிமுக’ தயாrப்பாள களுக்கு உதவுற மாதிr ஒரு கைத ெசால்லுங்கேளன்...'' என்று ேகட்டதும் 'ஒன் ைலன் திரு’ ஓட்டிய ட்ெரய்ல கள் இங்ேக... ''நம்மகிட்ட ஒரு சிrப்பு ேபாlஸ் கைதேய இருக்கு. தB பாவளி ெகாண்டாட ஒரு வட்டுக்கு B ெசாந்தக்காரங்க லாr லாrயா வந்து இறங்குறாங்க. ேகாழி கூவுது 'காபி... காபி... காபி!’ மத்தியான சீrயல் முடியுது... 'ேசாறு... ேசாறு... ேசாறு’! எட்டு மணி ெவத rப்ேபா ட் முடியுது... 'ேதாைச... ேதாைச... ேதாைச!’ இப்டிேய இருவது நாளு இவனுங்க மூக்குப் பிடிக்கத் தின்னதுல, அந்த ஊ ல பாதி விவசாயம் அழிஞ்ேசேபாச்சு.

ஊருக்கு ெவளிேய ஆல மரத்துக்கு அடியில ெபாண்டாட்டி ெசத்த துக்கத்துல தாடிெவச்சு உக்காந்திருந்த ஹBேராகிட்ட ெசாந்தக்காரங்கைள எப்படி ெவரட்டறதுன்னு அந்த வட்டுக்காரன் B ஐடியா ேகக்குறான். அதுக்கு நம்ம ஆளு சிம்பிளா மிகப் ெபrய ஐடியா ஒண்ணு ெகாடுக்குறான். சந்ேதாஷமா திரும்பி வந்த வட்டுக்காரன், B எல்லா

ெசாந்தக்காரங்கைளயும் கூப்ட்டு,

'இன்னிக்கு

நாம எல்ேலாரும் திருடன் - ேபாlஸ் விைளயாட்டு விைளயாடுேறாம். யாரு வந்து ேகட்டாலும் 'நாந்தான் திருடன்’னு எல்லாரும் ெசால்லணும்’னு ெசான்னான். அவங்களும்

ஓ.ேக.

ெசால்லி

திருடன்

-

ேபாlஸ்


விைளயாட்டு

ஆரம்பிச்சுட்டாங்க.

ெசாந்தக்காரங்களும்

ேவற

ேவற

எல்லா

வட்டுல B

ேபாயி

ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இப்ப நம்ம வட்டுக்காரன் B ேபாlஸுக்கு ேபான் ேபாட்டு, 'சா ,

எங்க

ெதருவுல

ஒளிஞ்சுக்கிட்டு

நிைறய

இருக்கானுங்க.

திருடனுங்க

ஜB ப்,

லாrன்னு

என்னலாம் இருக்ேகா எல்லாத்ைதயும் எடுத்துக்கிட்டு கமான் க்விக்’னு ெசான்னான். படத்ேதாட க்ைளேமக்ஸ் என்னான்னு ெசாந்தக்காரத்

நிைனக்கிற...

ேபாlஸ்

திருடனுங்கைளப்

வந்து

புடிச்சாங்களா...

இல்ைல அவங்களும் ேச ந்து ெசாந்தக்காரங்கேளாட ேபாlஸ் விைளயாட்டு விைளயாடினாங் களா அப்டிங்கிறதுதான்!'' ''திரு... ஹBேராயின் என்ட்rேய இல்ைலேய... லவ் sனு... டூயட்... எப்ேபா?''

''அப்டிங்கிற! ஹBேராயின் ஒண்ணுதான். ஆனா, ஹBேரா ெரண்டு. புடிச்சிக்ேகா இந்த முக்ேகாணக் காதல் கைதைய. படத்ேதாட ஓப்பனிங்ல 'பப்பரப்பா’னு ஒரு ேபாஸ்ட் ஆபீைஸக் காமிக்கிேறாம். அங்ேக அழகா ஒரு ஹBேராயின். கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல எம்.பி.ஏ. படிக்கிறதுக்காக அப்ளிேகஷன் அனுப்ப ட்ைர பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்ப பா த்து ஸ்டாம்ப் ஒட்டுற கம் தB ந்துேபாச்சு. அழுவாச்சி அழுவாச்சியா ஹBேராயின் திரும்பிப் பா த்தா, ெரண்டு ஹBேராவும் முஷ்டி முறுக்கி நிக்குறாங்க. ஹBேராயின் கண்ணுல தண்ணிய ெவச்சுண்டு, 'யா

எனக்கு

ஸ்டாம்ப்

ஒட்ட

கம்

எடுத்துட்டு

வ றாங்கேளா...

அவங்கைளத்தான்

கல்யாணம்

பண்ணிப்ேபன்’னு உருகி மருகி டயலாக் ெசால்றா. டக்குனு ெரண்டு ஹBேராவும் நாய் துரத்துற பூைன கணக்கா பிrச்சடிச்சிட்டு ஓடுறானுங்ேகா. கால் அவ ஆச்சு... கால் அவ ஃேபா அவ ஆச்சு. அந்த ேநரம் பா த்து ைசக்கிள் ேகப்புல சிந்துபாத் வந்த மாதிr, டக்குனு நம்ம ேபாஸ்ட் மாஸ்ட வந்தாரு. ஸ்டாம்ப்ைப எடுத்து 'ப்ளக் ப்ளக்’னு நாக்குல தடவி, பட்டுனு கவ ல ஒட்டி, 'படா ’னு தட்டி ேபாஸ்ட் பாக்ஸ்ல ேபாட்டாரு. ஒரு ஹBேரா வட்டுக்குப் B ேபாயி ேகாந்ைதக் கிண்டி வாளி நிைறய ெகாண்டுவந்து நின்னான். இன்ெனாரு ஹBேரா 'அவ 'ஒட்டகம்’தான் ேகட்டானு ராஜஸ்தானுக்ேக ேபாயி, நிஜ ஒட்டகத்ைத இழுத்துட்டு வந்து நின்னான். இப்ப நம்ம படத்ேதாட க்ைளமாக்ேஸ நம்ம ஹBேராயின் யாைர ெசெலக்ட் பண்ணாங்குறதுதான். அவ்ளவுதாம்பா!''


''ேபா திரு... கைதயில ஹBேராவுக்குச் சrயான 'பஞ்ச்’ இல்ைலேய. பஞ்ச் டயலாக் லேய சும்மா ெபாறி பறக்கணும். ேபரரசு திைகச்சு நிக்கணும்!'' ''இந்தா வாங்கிக்ேகா. ஓப்பனிங் sன்லேய நம்ம ஹBேரா ஹாஸ்பிட்டல்ல குழந்ைதயாப் ெபாறக்குறான். 'குவா... குவா...’ சூப்பரா இருக்குற நB ந ஸு... ஜாக்கிரைத எங்க அப்பாேவாட ப ஸு! ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்துல

'இன்னிக்கு

ெசத்தா

நாைளக்கு

பால்...

நBதான்டா

என்

பிrன்ஸிபால்!’

இப்டிேய

படிப்புல

உருப்படாமப்ேபான நம்ம ஹBேரா, ஒரு ேஹாட்டல்ல ேபரரா ஜாயின் பண்றான். 'இட்லிதான் கூட்டமா வரும்... ேதாைச சிங்கிளாத்தான் வரும்’னு கஸ்டம கிட்ட ெசால்லி, உள்ள ேவைலயும் ேபாக, அப்பதான் ஹBேராயினுக்கும் நம்ம ஹBேராவுக்கும் லவ்ஸ் ஆகுது. காதலிகிட்ட நம்ம ஹBேரா 'எண்ெணய் ஊத்துனாதான் எrயும் ஸ்டவ்வு... எண்ெணய் ஊத்தாமேலேய எrயும் நம்ம லவ்வு’னு ெசால்றான். அைதக் ேகட்டு ெசம கடுப்பான ஹBேராயின், 'நாலு நாள்

நB பஞ்ச் டயலாக் ேபசாம இருந்தாதான் லவ்வு’ன்னு

சபதம் ேபாடுறா. அைத ஏத்துக் கிட்டு நம்ம ஹBேரா சத்திய ேசாதைனயில் ஈடுபடறான். அப்பதான், 'எம் ேபரு ேடானி... ஆம்பைளயா இருந்தா வா நB’னு ேபசி, அவைன வம்புக்கு இழுக்குறாங்க. இவ்வளவு இம்ைசகைளயும் தாங்கிட்டு அந்த நாலு நாள் நம்ம ஹBேரா பஞ்ச் டயலாக் ேபசாம இருந்தானா, இல்ேல... ஹBேராயினுக்குத் ெதrயாமப்ேபாய் தனியா நின்னு பஞ்ச் டயலாக் ேபசினானாங்கிறதுதான் க்ைளமாக்ஸ்!'' ''ஓ.ேக. பட் படத்துல காெமடிேய இல்ைலேய..?'' ''ஓ.ேக...

ைவடு

ஆங்கிள்ல

ஓப்பன்

பண்ணா...

ஃபாrன்

மாப்பிள்ைள ஒருத்தரு, ெபாண்ணு பாக்குறதுக்காக ஒரு வட்ல B ெராம்ப ேநரமா ெவயிட் பண்ணிட்ேட இருக்கா . ெபாண்ணு வரேவ இல்ைல. அதுக்குள்ள ெபாண்ணு வட்ல B குடுத்த மிக்சரு, உருைளக் கிழங்கு ேபாண்டாைவ ெரண்டு தடைவ ேகட்டு வாங்கிச் சாப்ட் டாச்சு. எவ்ேளா ேநரம்தான் ேபசாம இருக் கிறதுன்னு ெபாண்ேணாட அப்பாகிட்ட, 'எவ்ேளா ேபாடுவங்க’ன்னு B ேகட்டாரு மாப்பிள்ைள. அதுவைர சந்ேதாஷமா இருந்த அப்பா உடேன ேசாகமா தன்ேனாட ஃப்ளாஷ்ேபக் ெசால்ல ஆரம்பிச்சாரு. 'தம்பி, நா இந்த ஊருக்கு வரும்ேபாது ஒேர ஒரு மஞ்சப் ைபேயாடுதான் வந்ேதன். அதுக்கப்புறம் என் ெசாந்த உைழப்புல சம்பாதிச்சு பத்து லட்சம் ேச த்துெவச்சிஇருக்ேகன். எல்லாேம உங்களுக்குத்தான் மாப்ேள!’னு ெசான்னாரு. உடேன, அந்த ஃபாrன் மாப்பிள்ைள, 'கல்யாணத்ைத இப்பேவ ெவச்சுக்கலாம்’னு ெசால்லி தாலிையக் கட்டி, 'மாமா, எங்ேக என் பத்து லட்சம்?’னு ேகட்டாரு. 'வாங்க மாப்ேள... இந்த ரூம் உள்ளாறதான் அந்தப் பத்து லட்சம் இருக்கு’னு ெசால்லி, 'படா ’னு கதைவத் திறந்தா... ஒண்ணு, ெரண்டு இல்ல... பத்து லட்சம் மஞ்சப் ைபைய அடுக்கிெவச்சிருக்கான் அந்த 'மஞ்ச’ மாமா. காெமடி க்ைளமாக்ஸ் ஓ.ேக-வா?''


''பத்து லட்சம் மஞ்சப் ைபயா? 'எந்திரன்’ அளவுக்கு பட்ெஜட் தாங்காது. நாம எடுக்கப்ேபாறது ேலா பட்ெஜட் ஃபிலிம். அதுக்குத் தக்கன ஃப்ேரம் ைவங்க!'' ''ஓ.ேக. நண்பா... பட பூைஜயில் பாட்டு ேபாடுேறாம்... பூசணிக்காைய உைடக்கிேறாம்... அந்தப் பூசணிக்காய்ல இருந்து ஒரு ரூபா காசு எஸ்ேகப்பாகி 'டடான் ைடக்கு சிக்கு... டடான் ைடக்கு சிக்கு’னு ேகாடம்பாக்கத்துல இருந்து மவுன்ட் ேராடு வைரக்கும் உருண்டு ஓடுது. அந்த ஒரு ரூபாைய நம்பி நாஷ்டா பண்ணலாம்னு நம்பி இருந்த ஹBேரா அதி ச்சியாகி, அைதத் துரத்திட்டு ஓடுறாரு. 'டகுசிகு... டகுசிகு... டகுசிகு’னு ஓடுற காசு, மவுன்ட் ேராடு சிக்னல்ல 'க்க்க்க்ஹ்ஹ்ஹ்ஹ்’னு பிேரக் அடிச்சு நிக்குது. ஹBேரா அந்த ஒரு ரூபாைய எடுக்கக் குனியறப்ேபா, பின்னாடி ஒரு எருைமக் குரல்ல 'திஸ் இஸ் ைம மணி ட்யூட்!’னு மிரட்டுறான் வில்லன். அதுக்கு ஹBேரா, 'வாட் இஸ் த ப்ரூஃப்?’னு ேகட்கிறான். அதுக்கு அந்த வில்லன், 'ஒரு ைசடு பூ இருக்கும்... இன்ெனாரு ைசடு தல இருக்கும்’னு ெசால்றான். 'ஹ்ஹ்ஹாஹா’ன்னு சிrச்சுக்கிட்ேட நம்ம ஹBேரா ெசால்றான். 'ஒரு ைசடு பூ இருக்குறது கெரக்ட். ஆனா, இன்ெனாரு ைசடு சிங்கம்தான் இருக்கு. சிங்கம்னா சூ யா... தலன்னா அஜB த். யூ ஆ

ராங். தட் மணி இஸ் ைமன்!’னு ெசால்லிட்டு, அங்ேக ைவக்குேறாம் பாரு ஒரு ஃைபட்டு!'' ''ங்கப்பா சாமி... ஆைள விடுப்பா!''

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8638


ஸ்ரீபத்மநாபா ேகாயில் உங்கைள வரேவற்கிறது! எஸ்.ஷக்தி படங்கள் : தி.விஜய் திருவனந்தபுரத்தின் அைனத்துச் சாைலகளும் பத்மநாப சாமி ஆலயத்ைத ேநாக்கிேய! பல பில்லியன் மதிப்பில் ெபாக்கிஷங்கள் கண்ெடடுக்கப்பட்ட பிறகு, ஒவ்ெவாரு நாளும் புதிய பரபரப்புடன் விடிந்து, அடுத்த புதிைர எதி0ேநாக்கியபடி அடங்குகிறது திருவனந்தபுரம். பரபர ேபாக்குவரத்து, கடுகடு ெநrசல் ேபான்ற மாநிலத் தைலநகரங்களுக்ேக உrத்தான அைடயாளங்கைள அண்டவிடாத அைமதியான ஊ0 திருவனந்தபுரம். ஆனால், கடந்த சில வாரங்களாக நிைலைம தைலகீ ழ்! ேகமரா ேபக்ைகப் பா0த்தாேல சேரெலன்று வந்து நிற்கும் ஆட்ேடா டிைரவ0கள் 'அம்பலத்துக்காேனா! இrபது ரூபா மாத்ரம்’ என்று ஏறக்குைறய ஆட்ேடா வில் திணித்துக் ெகாண்டுேபாய் இறக்கு கிறா0கள். ெபாக்கிஷக் கடவுைளத் தrசிக்கக் காத்திருப்பவ0கள் தூவும் ெபாrையத் தின்று கடந்த சில வாரங் களில் மட்டும் கன்னாபின்னா எனக் ெகாழுத்திருக்கின்றன ேகாயில் குளத்து மீ ன்கள்.

பிரதான வாயிலான 'கிழக்கு

நைட’யின் முன்புறமாக எப்ேபாதும் ஏேதா ஒரு ேசனலின் ேகமரா ஆலய நிகழ்வுகைள விழுங்கிக்ெகாண்ேட இருக்கிறது.

இந்தக் ேகாயிலுக்குள் ஆண்கள்

ேமல்சட்ைட இல்லாமல் ேவட்டியுடன் மட்டுேம நுைழய முடியும்.

ெபண்களுக்குச் ேசைல. மற்ற உைடகளில் வரும் ெபண்கள் ேவட்டிைய ேமலும் கீ ழும் சுற்றித்தான் ேகாயிலுக்குள் ெசல்ல முடியும். இதற்காகேவ ேவட்டிகள் வாடைகக்குக் கிைடக்கின்றன. இப் ேபாது ஏராளமான ேவட்டிகள் இறக்குமதி ஆகியிருக்கின்றன. ெமஷின் கன்கேளாடு பாரா மிலிட்டr ேபாlைஸக் கடந்து கிழக்கு வாயிலின் முன்புறம் உள்ள 'ெமட்டல் டிெடக்ட0’

ெமஷின்

வழிேய

நுைழந்தால்,

சின்ன

'கீ ச்’

சத்தத்துக்குப்

பிறகு

அனுமதி

கிைடக்கிறது. பிரமாண்டமான கதவுகள், 'பளிச்’ சுவ0கைளக் கடந்து ெசன்றால், அபார காற்ேறாட்டத்துடன் வரேவற்கிறது பிரதானப் பிராகாரம். இதன் இடது புறமாகச் ெசன்று, கம்பி ேவலியில் நுைழந்து, வrைசயில் நின்று அடிேமல் அடி ைவத்து நடந்தால் ெவண்ெணய் பூசிய அனுமன் வரேவற் கிறா0. ெகாஞ்சம் நின்று ெகாடிமர

அைமப்ைப

ரசித்தால்,

'ேயய்,

ேபாய்க்ேகா,

ேபாய்க்ேகா!’

என்று

துரத்துகிறா0கள்

ஆலயப்

பணியாள0கள். ெபாதுவாக, இந்த இடத்ைத அைடந்துவிட்டால் 'இன்னும் சில நிமிடங்களில் சயனத்தில் இருக்கும் பத்மநாப சாமிையத் தrசித்துவிடலாம்!’ என்று பக்திப் பரவசத்ேதாடு ெமல்லிய படபடப்பும் ேச0ந்துெகாள்ளும். இப்ேபாேதா படபடப்பு அதிகrத்து பிரமிப்பும் ேச0ந்துெகாள்கிறது. காரணம், இந்தப் பகுதியில்தான் ெபாக்கிஷங்கள் நிரம்பிய பாதாள அைறகள் இருக்கின்றன. சிறுபிள்ைளத்தனம் என்று


ெதrந்தும்கூட ஒவ்ெவாருவ0 கால்களும் நின்று நிதானித்து, ஏேதா ஓ0 எதி0பா0ப்ேபாடு தைரையத் தட்டித் தட்டி நடக்கின்றன. ைககேளா கல் சிற்பங்களின் தைலையயும், இடுப்ைபயும் திருப்ப முைனகின்றன. கண்கள் அங்கும் இங்கும் அைலபாய்கின்றன. எல்லாவற்ைறயும் ம0மச் சிrப்புடன் ரசிக்கும் ேபாlஸ் டீம் பத்மநாப சாமிைய ேநாக்கி பக்த0கைள ெநம்பி நக0த்துகிறது.

ெபாக்கிஷம் பற்றி ேகாயில் பணியாள0கள் யாrடம் விசாrத்தாலும் எrத்துவிடுவதுேபால் பா0க்கிறா0கள். ஆனாலும், ைசஸாகப் ேபசி விசாrத்த வைரயில் பாதாள அைறகளில் கிைடத்த நைககள் குறித்து மீ டியாவில் இதுவைரயில்

ெவளிேய

வந்த

தகவல்கள்

எல்லாம்

ெசாற்பம்தானாம்.

அனந்த

பத்மநாபருக்காகச்

ெசய்யப்பட்ட சிம்மாசனம் ேபான்ற மினி தங்க நாற்காலி பற்றியும், தங்க வாள்கள் பற்றியும் இதுவைர ெவளிவராத தகவல்கள் உள்ளன என்று கிசுகிசுக்கிறா0கள். ேகா0ட்டின் அனுமதி ேவண்டி திறக்காமல் ைவக்கப்பட்டு

இருக்கும்

இறுதி

அைற

மட்டும்

திறக்கப்பட்டால்

ஆச்ச0யத்தின்

அட0த்தி

இன்னும்

அதிகrக்கும். மற்ற அைறகைள விடப் படு வலுவான பாறாங்கற்களால் இதன் வாயிலின் உட்புறம் மூடப்பட்டு இருக்கும் என்கிறா0கள். ஆலயத்தின் வாயில் மற்றும் ெவளிப்புறத்தில் சீருைட ேபாlஸா0 பாதுகாக்க, ேகாயிலின் உள்ேள சட்ைட அணியக் கூடாது என்பதால், இங்ேக காவலுக்கு இருக்கும் ேபாlஸுக்கு ஸ்ெபஷல் யூனிஃபா0ம் தயாராகி இருக்கிறது. ேவட்டி, சட்ைடக்குப் பதிலாக அட0 நTல நிற ேநrயல் ேபால் தயாrத்து உடைல மூடி பின் ெசய்திருக்கிறா0கள். வலது ேதாள்பட்ைட ஓரமாக 'POLICE’ என்று எம்ப்ராய்டr. துப்பாக்கி, வாக்கிடாக்கி ேபான்ற

சாதனங்களுடன் ஒவ்ெவாரு மூைலயிலும் நின்று ெஹட்ேபானில் 'ஓவ0... ஓவ0’ தகவல்

ேபசிக்ெகாண்ேட இருக்கிறா0கள். ைகயில் துண்டுச் சீட்டு, ேபனாவுடன் யாராவது குறிப்புஎடுப்பது, ேமப் ேபாடுவது ெதrந்தால், தனிேய தள்ளிக்ெகாண்டுேபாய் விசாரைண தான்!


ஆலயத்துக்குள்

வரும் ஒவ்ெவாருவரும்

அவ0கைள

அறியா மேல

'இன்விசிபிள் ஸ்ேகனிங்’ குக்கு

உள்ளாக்கப்படுகிறா0கள் என்ெறாரு தகவலும் உலா வருகிறது. பக்த0கள், பா0ைவயாள0களின் வருைக ேபாlஸால்

கண்காணிக்கப்படுவதுேபால,

ஆலயத்தின்

ெமாத்த

நிகழ்வுகளும்

மன்ன0

குடும்பத்தின்

கவனத்துக்குச் ெசன்றுெகாண்ேட இருக்கிறது. தினமும் ேகாயிலுக்கு வந்து ேசைவயாற்றும் கடைமைய மன்ன0 குடும்பம் சத்தம் இல்லாமல் ெசய்து வருகிறதாம். பிராகார ெவளிகள் எங்கும் ெபாக்கிஷம்பற்றிய ேபச்சுதான். பிரமிப்புக்கு நிகராக பயமும் அவ0கைளப் பீடித்து இருக்கிறது. அதற்கு முக்கியக் காரணம், இந்த ெபாக்கிஷ அைறகள் திறக்கப்படுவதற்குக் காரணமான சுந்த0ராஜன் சமீ பத்தில் இறந்துேபானதுதான். 'ெதய்வநிந்தைன ெசய்ேதா0க்கு மரணேம பதில்’ என்று உஷா0 தகவல் ெசால்கிறா0கள் பாதாள அைற திறப்புக்கு எதிரானவ0கள். இந்தக் ேகாயிலில் ெபாதுவாகேவ தமிழ0களின் வருைக அதிகம் இருக்கும். அதிலும் ெபாக்கிஷப் பரபரப்புக்குப் பின் ேகட்கேவ ேவணாம். திருெநல்ேவலி பக்கம் இருந்து ைபக்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு வரும் இளவட்டங்கள் ஆலயத்ைத அடிேமல் அடிெயடுத்து ைவத்து ஆராய்கிறா0கள். 'ஏம்ேட! இம்புட்டு வருஷமா தங்கம் எப்படிேட கசடு ஏறாம இருக்குது? ஏதாச்சும் ெகமிக்கல் கலந்துெவச்சிருப்பானுவேளா?!’ என்று ஆச்ச0யம் பrமாறிக்ெகாண்ேட இருக்கிறா0கள். இந்தப்

பரபரப்புகள்

அைனத்ைதயும்

கண்டும்

காணாமலும்

கண்மூடி

அைமதித்

துயிலில் இருக்கிறா0 அனந்தபத்மநாப0!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8657


இது தண்டாைம ேதசம்! r.சிவக்குமா ஓவியங்கள் : மருது, ஸ்யாம் தண்டாைம என்பது பலருக்குச் ெசன்ற நூற்றாண்டின் ெகாடுங்கனவாகேவ இருக்கும். 'இப்ெபல்லாம் யாருங்க சாதி பா க்கிறாங்க?’ என்ற குரல்களுக்கும் 'ச ட்டிஃபிேகட்டில் சாதி ேகட்பதால்தான் சாதி இருக்கிறது’ என்கிற குரல்களுக்கும் த, ண்டாைமயின் வலியும் வடுவும் ெதrயாது. இந்திய வரலாற்றுப் பாைத முழுக்கச் ேசறு அப்பிய கால்களின் சுவடுகளாக இன்னமும் இருக்கிறது த, ண்டாைம. அன்பு, மனிதாபிமானம், உபசrப்பு என்று விழுமியங்களின் உைறவிடமாகக் கட்டப்பட்டு இருக்கும் கிராமங்களுக்கு விஷம் ேதாய்ந்த ஒரு ேகாரப் பல் இருக்கிறது என்பைத நம்புவதற்கு உங்களுக் குச் சிரமமாகத்தான் இருக்கும்! சமீ பத்தில் த, ண்டாைம ஒழிப்பு முன்னணி மாநாட்டில் ேபசிய மா க்சிஸ்ட்

கம்யூனிஸ்ட்

கட்சியின்

மாநிலச்

ெசயலாள

ஜி.ராமகிருஷ்ணன், ''கடந்த தி.மு.க. ஆட்சி யில் தமிழகத்தின் சமூகக் ெகாடுைமகள், த, ண்டாைம, மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் குறித்து

ஆய்வு

ெசய்ய

சமூகச்

சீ திருத்தக்

குழு

அைமக்கப்பட்டது. அதில் ேபராசிrய மா.நன்னன், ெபான்னம்பல அடிகள், நான் உள்ளிட்ட பல இடம் ெபற்ேறாம். நான்ைகந்து முைற பல்ேவறு விஷயங்கைள விவாதித்த அந்தக் குழு, பின்பு என்ன ஆனது எனத் ெதrயவில்ைல. அரசுக்கும் அறிக்ைக ஏதும் அளிக்கவில்ைல. மீ ண்டும்

அேத

எனேவ, ேபான்ற

தற்ேபாைதய ஓ

ஆய்வுக்

அ.தி.மு.க. குழுைவ

அரசு

அைமக்க

ேவண்டும்!'' என்று ேவண்டுேகாள் விடுத்தவ , ''தமிழகத்தில் 85 வைகயான த, ண்டாைமக் ெகாடுைமகள் நிலவுகின்றன'' என்றும் கவைல ெதrவித்து இருக்கிறா . ஜி.ராமகிருஷ்ணனிடம் ேபசியேபாது, ''சமூகச் சீ திருத்தக் குழு திருச்சி, ஈேராடு மாவட்டங்களில் த, ண்டாைம குறித்து மக்கள் கருத்துக்

ேகட்புக்

கூட்டங்கைள

நடத்தியது. ஆனால், ஒரு கட்டத்துக்கு ேமல்

அந்த

ெதாடரவில்ைல.

முயற்சிகள்

ேகாைவ மாவட்டத்தில் மட்டும் 22 வைகயான த, ண்டாைம

வடிவங்கள் இருக்கின்றன. ஒரு காலத்தில் கீ ழத்தஞ்ைச மாவட்டத்தில் சவுக்கடி, சாணிப்பால்

ேபான்ற

கம்யூனிஸ்ட்டுகள் ஒழிந்துவிட்டன.

தலித்

மக்கள்

ேபாராடியதால், அது

மாதிrயான

மீ தான

வன்ெகாடுைமகளுக்கு

இப்ேபாது

அைவ

ெசயல்பாடுகைள

அங்கு

எல்லா

எதிராக இல்லாது

இயக்கங்களும்

ேமற்ெகாள்ள ேவண்டியது அவசியம்'' என்று வலியுறுத்தினா . 85

வைகயான

கிராமங்களில்

த, ண்டாைமகள் 100-க்கும்

மாவட்டங்களில்

உள்ள

மட்டும்

ேமற்பட்ட

இல்ைல,

த, ண்டாைமகள்

கிராமங்களில்

உண்ைமயில் உள்ளன.

நிலவும்

தமிழகக்

தமிழகத்தில்

த, ண்டாைமகள்

12

குறித்து

எவிெடன்ஸ் அைமப்பு ஓ ஆய்ைவ ெவளியிட்டு இருக்கிறது. மதுைர, திண்டுக்கல், விருதுநக ,

சிவகங்ைக,

தஞ்ைச,

நாகப்பட்டினம்,

ேசலம்,

நாமக்கல்,

கடலூ ,

விழுப்புரம், ேகாைவ, திருப்பூ ஆகிய 12 மாவட்டங்களில் 213 கிராமங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகள் இைவ. அவற்றில் இருந்து சில மாதிrகள் மட்டும் இங்ேக... 213 கிராமங்களில் 70 கிராமங்களில் ேரஷன் கைடகளில் சாதியப் பாகுபாடு நைடமுைறயில் உள்ளது. 23 கிராமங்களில் தலித் மக்கள் ஆதிக்கச் சாதியினருடன் ேரஷன் கைடகளில் ஒன்றாக வrைசயில் நிற்க முடியாது. 31 கிராமங்களில் ஆதிக்கச் சாதியினருடன் வrைசயில் நின்றாலும் தலித்துகள் அவ கைளத் ெதாடக் கூடாது. 2 சதவிகித நியாய விைலக் கைடகள் மட்டுேம தலித் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உள்ளன. ஆதிக்கச் சாதியின வசிக்கும் பகுதிகளில் அைமந்திருக்கும் பிற ேரஷன் கைடகளுக்குத்தான் தலித் மக்கள் ெசல்ல ேவண்டும்.


24.09.2009 அன்று கள்ளக்குறிச்சி அருகில் உள்ள தச்சூ கிராமத்ைதச் ேச ந்த தலித் ெபண் காசியம்மாள், ேரஷன் கைட வrைசயில் நிற்கும்ேபாது அவரது ைக, ஆதிக்கச் சாதிப்

ெபண்மணி

மீ து

பட்டதற்காக

அவ

ெபாது

இடத்தில்

மானபங்கப்படுத்தப்பட்டா . தலித் மக்களின் பிணங்கைள ெபாதுப் பாைதயில் எடுத்துச் ெசல்ல முடியாது. ஆதிக்கச் சாதியினrன் குடியிருப்புகளின் வழியாக எடுத்துச் ெசல்ல முடியாது ஆகிய த, ண்டாைமகள் மயானம் ெதாட பாக நிலவுகின்றன. தலித் மக்களுக்குத் தனிச் சுடுகாடும் மற்ற சாதியினருக்குத் தனிச் சுடுகாடும் இன்னும் பல கிராமங்களில் உண்டு. 02.01.2011 அன்று ேதனி அருகில் உள்ள கூைழயனூ rல் ராஜு என்கிற தலித் ெபrயவrன் சடலத்ைதப் ெபாது சுடுகாட்டில் அடக் கம் ெசய்யக் கூடாது என்று ஆதிக்கச் சாதியின எதி ப்புத் ெதrவித்தன . இது ெதாட பாக நடந்த ேமாதலில், 27.01.2011 அன்று சின்னாயி என்ற தலித் மூதாட்டி ெபட்ேரால் ெவடிகுண்டு வசப்பட்டுக் , ெகால்லப்பட்டா . கூைழயனூrல் அரசு அதிகாrகேள உறுதிெமாழிப் பத்திரம் ஒன்று எழுதி, தலித்களும் மற்ற சாதியினரும் தனித் தனி மயானங்கைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும் என்று எழுதிக் ைகெயழுத் திட்டு உள்ளன . 67 சதவிகிதக் கிராமங்களில் சலூன் கைடகளில் தலித் மக்கள் மீ து பாகுபாடு காட்டப்படுகிறது. 142 கிராமங்களில் தலித் மக்களுக்கு முடிெவட்டக் கூடாது என்று சாதிக் கட்டுப்பாடு உள்ளது. 13 கிராமங்களில் கத்தrக்ேகால், சீப்பு, கத்தி ேபான்றைவ தலித்துகளுக்குத் தனியாகவும் மற்றசாதி யினருக்குத் தனியாகவும் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. 25 கிராமங்களில் சலூன் கைட நாற்காலிகளில் தலித்துகள் அமரக் கூடாது.

12.01.2008

அன்று

உத்தமபாைளயம்

மா க்ைகயன்ேகாட்ைட

கிராமத்தில்

தன்

குழந்ைதகளுக்கு

முடி

ெவட்டுவதற்குச் சலூன் உrைமயாள மறுத்ததால் ெபrயசாமி என்னும் தலித் எதி ப்புத் ெதrவித்து இருக்கிறா . அதனால் அவ குழந்ைதகள் முன்ேப சாதி இந்துக்களால் தாக்கப்பட்டா . 68 சதவிகிதக் கிராமங்களில் ெபாதுக் குழாயில் ந, எடுக்கவும் ெபாதுக் கிணற்றில் தண்ண , எடுக்கவும் தலித் மக்களுக்கு உrைம இல்ைல. 131 கிராமங்களில் தலித் மக்களுக்கும் சாதி இந்துக்களுக்கும் தனித் தனி ந, நிைலகள் உள்ளன.


விழுப்புரம் மாவட்டம் ெபrயெசவைல

கிராமத்தில் 2009-ம்

ஆண்டு

இைளஞ

சந்ேதாஷ்குமா

என்ற

தலித்

ெபாதுக்

கிணற்றில் குளித்ததற்காக 30 ேப ெகாண்ட ஆதிக்கச் சாதிக் கும்பலால் தாக்கப்பட்டா . சில

கிராமங்களில்

ஆரம்ப

டாக்ட கள்

தலித்துகைளத்

இல்ைல.

மருத்துவமைன

சுகாதார

ெதாட்டு

நிைலயங்களில்

மருத்துவம்

ஊழிய களும்

பா ப்பது

இத்தைகய

த, ண்டாைமகைளக் கைடப்பிடிக்கின்றன . மதுைர கீ rப்பட்டிையச் ேச ந்த தலித் ெபண் வசந்தமாளிைக ஆரம்ப சுகாதார நிைலயத்தில் பிரசவத்துக்காகச் ேச க்கப்பட்டு இருந்தேபாது, அங்கு இருந்த ஊழிய ெகாண்ைடஊசியால் பனிக்குடத்ைதக் குத்தி ேசதப்படுத்தி இருக்கிறா .

கருப்ைப

முற்றிலும் சிைதந்த நிைலயில் அகற்றப்பட்டது.

சிறுந,ரகக்

குழாயில்

ஓட்ைட

விழுந்து

அறுைவ

சிகிச்ைச

ெசய்ய

ேவண்டிய நிைல! 29 கிராமங்களில் பள்ளிகளில் பாகுபாடு

காட்டப்படுவதாக

தலித் மாணவ களிடம்

ஆய்வு

ெதrவிக்கிறது.

ேகாைவயில் உள்ள ஒரு பள்ளி ஆசிrய , தலித் மாணவ கைள ைமனஸ் என்றும் மற்ற மாணவ கைள ப்ளஸ் என்றும்தான் அைழப்பாராம். அருகில்

உள்ள

சில

ஆண்டுகளுக்கு

எண்டப்புளி

முன்பு

கிராமத்தில்

வைர தலித்

ேதனி சிறுவ கள்

பின்

வrைச

இருக்ைககளில்தான்

அமரைவக்கப்படுவா களாம். ேபருந்துப் பயணம் மற்றும் ேபருந்து நிறுத்தங்களிலும் சாதிப் பாகுபாடு உண்டு. ேபருந்து நிறுத்தங்களில் உள்ள இருக்ைககளில் தலித்துகள் அமரக் கூடாது என்கிற ெகாடுைமயும் உண்டு. ஆதிக்கச் சாதி சிறுவ கைள தலித் முதியவ கள் மrயாைதேயாடு அைழப்பதும், தலித் முதியவ கைளக்கூட ஆதிக்கச் சாதிச் சிறுவ கள் மrயாைத இல்லாமல் அைழப்பதும் இன்றும் ெபரும்பாலான கிராமங்களில் உள்ள நைடமுைற! அஞ்சலகங்களில் தலித்துகள் நுைழயக் கூடாது. தபால்கார தலித் குடியிருப்புக்குள் வர மாட்டா , தலித் குழந்ைதகளுடன் ஆதிக்கச் சாதி குழந்ைதகள் விைளயாடக் கூடாது, பள்ளிக்கூடங்களில் தலித் குழந்ைதகள் துப்புரவுப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவது என்று ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடங்கள் முதல் அரசு அலுவலகங்கள் வைர த, ண்டாைம அங்கீ கrக்கப்பட்ட ெகாடுைமதான் நிலவுகிறது. தலித் பஞ்சாயத்துத் தைலவ களுக்கு மற்ற சாதி ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பின கள் ஒத்துைழப்பு ெகாடுக்க மறுப்பது, பல இடங்களில் தலித் பஞ்சாயத்துத் தைலவ களுக்கு நாற்காலியில் அமர அனுமதி மறுப்பு ேபான்ற த, ண்டாைமகளும் உள்ளன. ''இைவ ெவறுமேன 213 கிராமங்களில் மட்டுேம ஆய்வு ெசய்த முடிவுகள்.

இன்னும்

மாவட்டங்களும்

ஆய்வுக்கு

தமிழகத்தில்

உட்படாத

கிராமங்களும்

உள்ளன.

தமிழகத்தில்

த, ண்டாைமக்கு உட்படாத கிராமங்கேள கிைடயாது என்பைத உறுதியாகச்

ெசால்ல

முடியும்.

ஆனால்,

அரசிடேமா

இதுகுறித்த முைறயான புள்ளிவிவரங் களும் கிைடயாது. ெசால்லப்ேபானால்,

உண்ைமைய

மைறக்கும்

ெபாய்

விவரங்கைளத்தான் அரசு ெவளியிடும். 2009-ல் தமிழகத்தில் 384

கிராமங்களில்

ெசான்ன

தமிழக

மட்டுேம அரசு,

த, ண்டாைம நிலவுகிறது

த, ண்டாைம

2010-ல்

174

என்கிறது.

நிலவுவதாகச்

கிராமங்களில்தான்

இந்த

த, ண்டாைமைய

விசாrப்பதற்காக பி.சி.ஆ (1955), எஸ்.சி, எஸ்.டி. சட்டம் (1989) ஆகியைவ வழி ெசய்கின்றன. ஆனால், இந்தச் சட்டங்களின் அடிப்பைடயில்

ெபரும்பாலும்

நடவடிக்ைககள்

எடுக்கப்படுவது இல்ைல. 2010-ல் த, ண்டாைம வன்ெகாடுைம ெதாட பாக ெவறுமேன தமிழகம் முழுவதும் 1,050 வழக்குகள்


மட்டுேம பதிவு ெசய்யப்பட்டு உள்ளன''

என்று ேவதைன

ெதrவிக்கிறா 'எவிெடன்ஸ்’ கதி . த, ண்டாைமைய ஒழிப்பதற்கு என்று திருச்சியில் த, ண்டாைம ஒழிப்பு அலுவலகம் இயங்குகிறது. ஆனால், அதனால் எந்தப் பயனும் இல்ைல என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 அன்று த, ண்டாைம ஒழிப்பு அலுவலகத்ைத இழுத்து மூடும் ேபாராட்டத்ைத நடத்தியது ெபrயா திராவிட கழகம். தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கிராமங்களில் இரட்ைடக் குவைள முைறையக் கணக்ெகடுத்து, இரட்ைடக் குவைள உைடப்புப் ேபாராட்டங்கைளயும் நடத்திய ெபrயா தி.க. சமீ பத்தில் ேபாராட்டம் நடத்திய இடம் ேகாைவ மாவட்டம் அன்னூ ஒன்றியம். காலம் மாறினால் த, ண்டாைம மாறும் என்பது நமது நம்பிக்ைகயாக இருந்தாலும் உண்ைமயில், காலம் மாற மாற... சாதியும் த, ண்டாைமயும் அதற்ேகற்பத் தன் வடிவங் கைள மாற்றிக்ெகாள்வேத யதா த்தமாக இருக்கிறது. ேகாைவ மாவட்டம் அன்னூ ஒன்றியத்தில் உள்ள நல்லிெசட்டிபாைளயம், அச்சம்பாைளயம், அல்லிக்காரன் பாைள யம், ெசங்கப்பள்ளி, குருக்கிைளயாம் பாைளயம் கிராமங்களில் தலித் மக்கள் ெபாதுக் குழாய்களில் தண்ண , பிடிக்கக் கூடாது என்கிற 'மரபான’ த, ண்டாைமேயாடு, அவ கள் ெபாது இடங்களில் ெசல்ேபான் ேபசக் கூடாது, ைபக் ஓட்டக் கூடாது ேபான்ற 'நவன’ , த, ண்டாைமகளும் ெதாட கின்றன. 1,000 ேபேராடு ெபாதுக் குழாய்களில் தண்ண , பிடிக்கும் ேபாராட்டத்ைத நடத்திய ெபrயா தி.க. தைலவ ெகாளத்தூ மணி, ''இத்தைகய த, ண்டாைமகைளக் கண்காணித்து நடவடிக்ைக எடுக்க ேவண்டிய அன்னூ காவல் ஆய்வாள , அனுப்பிய

சமூகந,தி மற்றும் மனித உrைமப் பிrவு உதவி ஆய்வாள இருவரும் அரசுக்கு

அறிக்ைகயில்

உள்வட்டத்

'அன்னூ

தில்

இரட்ைடக்

குவைள

மற்றும்

முடி

திருத்த

நிைலயங்களில் த, ண்டாைம இல்ைல’ என்றும், இது ெதாட பாக 'தனிப்பட்ட நப கள் மீ து எந்தவிதப் புகா களும் வரவில்ைல’ என்றும், 'அன்னூ ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் அடிக்கடி தாழ்த்தப்பட்ட நப கள் உrைமப் பிரச்ைன ெதாட பாக, தணிக்ைக ெசய்யப்பட்டு வருவதாக’வும் எழுதியுள்ளன . ஏப்ரல் 19-ம் ேததி, உய ந,திமன்றம் த, ண்டாைம ெதாட பான வழக்கு ஒன்றில் அளித்த த, ப்பில் 'எந்தப் பகுதியில் த, ண்டாைம இருக்கிறேதா, அந்த மாவட்ட எஸ்.பி-ையயும் கெலக்டைரயும் சஸ்ெபண்ட் ெசய்ய ேவண்டும்’ என்று

ெதளிவா

எடுக்கப்படவில்ைல.

கக்

கூறியுள்ளது.

சட்டங்களின்

ஆனால்,

மூலமாகேவ

இதுவைர மட்டுேம

அப்படியான

எந்த

த, ண்டாைமைய

நடவடிக்ைககளும்

ஒழித்துவிட

முடியாது

என்றாலும், கடுைமயான சட்டங்களும் இத்தைகய சாதிப் பாகுபாட்ைட ஒழிக்க ஒரு வழிதான்!'' என்கிறா ெகாளத்தூ மணி. தலித் மக்களின் பிரச்ைனகளுக்காகக் குரல் ெகாடுக்க ேவண்டிய தலித் கட்சிகள், அந்தப் பிரச்ைனகைளக் ைகவிட்டு ேத தல் அரசியல், தமிழ்த் ேதசியம் எனத் திைச திரும்பும் அவலம் ஒருபுறம், மற்ற ஓட்டுக் கட்சிகேளா ஆதிக்கச் சாதியின் வாக்கு வங்கிக்காக தலித் மக்களின் பிரச்ைனகைளப் ேபச மறுக்கும் துயரம் மறு புறம். இவற்றுக்கு இைடயில்தான் தலித் மக்கள் தங்கள் மீ து திணிக்கப்பட்டு இருக்கும் சாதிய இழிேவாடு வாழ ேவண்டி இருக்கிறது. இத்தைகய

த, ண்டாைமகைளக்

கணக்கில்

எடுத்துக்ெகாள்ளாமேலேய

'2020-ல்

இந்தியா

வல்லரசு’,

இைளஞ கேள கனவு காணுங்கள், மனித முகம்ெகாண்ட உலகமயமாக்கம், தகவல் ெதாழில்நுட்ப யுகம், இலவசத் திட்டங்கள் என்கிற குரல்கைளக் ேகட்கும்ேபாது, 'ஒங்க தைலவன் ெபாறந்தநாளு ேபாஸ்ட ஒட்டவும் - ஒங்க

ஊ வலத்தில த ம அடிைய வாங்கிக் கட்டவும் -எங்க முதுகு ந,ங்க ஏறும் ஏணியாகவும் - நாங்க இருந்தபடிேய இருக்கணுமா காலம் பூராவும்? சைதயும் எலும்பும் ந,ங்க வச்ச த, யில் ேவகுேத - உங்க ச க்காரும் ேகா ட்டும் அதில எண்ைணைய ஊத்துேத எைத எைதேயா சலுைகயினு அறிவிக்கிற,ங்க - நாங்க எrயும்ேபாது எவன் மசுைரப் பிடுங்கப் ேபான ,ங்க?’ என்கிற இன்குலாப்பின் 'மனுசங்கடா’ பாடல் வrகள்தான் நிைனவுக்கு வருகின்றன!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8662


рпЖроЪропрпНродро┐роХро│рпН.. ''роХро╛роЩрпНроХро┐ро░ро╕рпН роХроЯрпНроЪро┐ропро┐ройрпН роорпА родрпБ роОроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ роЕродро┐ро░рпБрокрпНродро┐ роЗро▓рпНрпИро▓. роЕро╡роХро│рпБроХрпНроХрпБ роОроЩрпНроХро│рпН роорпА родрпБ роЗро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ роЕродро┐ро░рпБрокрпНродро┐рпИроп роиро╛роЩрпНроХро│рпН роОрогрпНрогро┐рокрпН рокро╛роХрпНроХро┐рпЗро▒ро╛роорпН!'' - роХро░рпБрогро╛роиро┐родро┐ ''родро┐.роорпБ.роХ-рпИро╡ роОроирпНрод роЪроХрпНродро┐ропро╛ро▓рпБроорпН роЕро┤ро┐роХрпНроХ роорпБроЯро┐ропро╛родрпБ роОрой роХро░рпБрогро╛роиро┐родро┐ роХрпВро▒ро┐ропрпБро│рпНро│ро╛. роЙрогрпНрпИроородро╛ройрпН. роПрпЖройройро┐ро▓рпН, родро┐.роорпБ.роХ-рпИро╡ роХро░рпБрогро╛роиро┐родро┐ропрпБроорпН роЕро╡ро░родрпБ роХрпБроЯрпБроорпНрокродрпНродро┐рой ро░ро╛ро▓рпБроорпН роороЯрпНроЯрпБрпЗроо роЕро┤ро┐роХрпНроХ роорпБроЯро┐ропрпБроорпН!'' - рокрогрпНро░рпБроЯрпНроЯро┐ ро░ро╛роороЪрпНроЪроирпНродро┐ро░ройрпН ''роЗроирпНродро┐ропро╛ро╡ро┐ро▓рпН роХро╛рпИро▓ роЙрогро╡рпБроорпН, рокро╛роХро┐ро╕рпНродро╛ройро┐ро▓рпН роородро┐роп роЙрогро╡рпБроорпН, роЖрокрпНроХро╛ройро┐ро╕рпНродро╛ройро┐ро▓рпН роЗро░ро╡рпБ роЙрогро╡рпБроорпН роЪро╛рокрпНрокро┐роЯроХрпНроХрпВроЯро┐роп роТро░рпБ роиро▓рпНро▓ роЪрпВро┤ро▓рпН роЙро░рпБро╡ро╛роХ рпЗро╡рогрпНроЯрпБроорпН. роЗродрпБ роОройродрпБ роХройро╡рпБ!'' - ро╣ро┐ро▓ро╛r роХро┐ро│ро┐ройрпНроЯройрпН

''роХрпБродро┐рпИро░рпИропроХрпН рпЗроХроЯрпНрпЗроЯро╛роорпН,

роХро┤рпБрпИродродро╛ройрпН

роХро┐рпИроЯродрпНродрпБро│рпНро│родрпБ.

роХрпБродро┐рпИро░

роХро┐рпИроЯроХрпНроХрпБроорпН ро╡рпИро░

роХро┤рпБрпИрод

рпИропрокрпН

рокропройрпНрокроЯрпБродрпНродрпБро╡родро┐ро▓рпН родро╡ро▒рпБ роЗро▓рпНрпИро▓.'' - ро╡ро┐роЬропроХро╛роирпНродрпН ''роХро╛роЩрпНроХро┐ро░ро╕рпН роХроЯрпНроЪро┐рпИропрокрпН рпЖрокро╛ро▒рпБродрпНродро╡рпИро░ роЕродрпБ роТро░рпБ родрооро╕рпНродро▓ро╛ рооро╛родро┐r. ропро╛ рпЗро╡рогрпНроЯрпБрооро╛ройро╛ро▓рпБроорпН роОрокрпНрпЗрокро╛родрпБ рпЗро╡рогрпНроЯрпБрооро╛ройро╛ро▓рпБроорпН ро╡ро░ро▓ро╛роорпН. родроЩрпНроХро┐ роЗро░рпБроХрпНроХро▓ро╛роорпН. родрпВроЩрпНроХро┐ро╡ро┐роЯрпНроЯрпБ роОро┤рпБроирпНродрпБ рпЗрокро╛роХро▓ро╛роорпН. родро┐ро░рпБроорпНрокро┐ ро╡ро░ро▓ро╛роорпН!'' - роорогро┐роЪроЩрпНроХ# роЕропрпНроп#


http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8670


இனிய மாற்றங்கள்!

www.srivideo.net

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8678


வழிமறித்ேதாம்... வைரந்ேதாம்!

எண்ெணய் ேபாட்டுப் படிய வாrய தைல. முட்டிக்கால் வைர நண்ட ஜிப்பா, ஜிப்பா பாக்ெகட்டில் கறுப்பும் கலருமாக ஸ்ெகட்ச் ேபனாக்கள், ெபன்சில்கள், ேதாளில் ஒரு ேஜால்னா ைப... நிைறய ெவள்ைள ேபப்ப, கேளாடு! இப்படி ஓ, ஓவிய, ெகட்-அப்பில் நம்மில் ஒரு 'குறும்ப,’ ெரடி... கிளம்பிேனாம். அண்ணா சாைல அெமrக்கன் எம்பஸி... விடியற்காைலயில் இருந்ேத மினி மகாமகக் கூட்டம். கூட்டத்து நடுவில் நின்று இருந்த நமது ஓவிய,, நச்சு பண்ணத் துவங்கினா,. ''சா,... சா,... அச்சு அசலா உங்கைள அப்படிேய ஒரு படம் வைரஞ்சு த,ேறேன...'' ''ஸாr... ேவணாம்பா. நாேன இங்ேக ெடன்ஷன்ல இருக்ேகன்.'' ''சா,... ப்ள ஸ் ெரண்ேட ரூபா சா,. வைரஞ்ச படத்ைத அப்படிேய எடுத்துட்டுப் ேபாய் ேலமிேனட் பண்ணி வட்ல  மாட்டிெவச்சுக்கலாம் சா,.''

''ேவண்டாம்னா, ஏன்யா ெதாந்தரவு பண்ேற?'' ''சா,... நம்புங்க... உண்ைமேலேய ெராம்ப நல்லா வைரேவன் சா,... (பிரபல ஓவிய,கள் வைரந்து விகடனில் பயன்படுத்தப்பட்ட படங்கள் சிலைத ேஜால்னாவில் ைகவசம் ைவத்திருந்தா,. அைதக் காட்டி...) ப்ள ஸ்... ஒேர ஒரு சான்ஸ் குடுங்க சா,... நான் ெராம்ப ஏைழ சா,... நங்க குடுக்கிற காசில்தான் வட்டுல  உைல ெகாதிக்கணும். படம் சrயா இல்ேலன்னா, சா,ஜ் குைறச்சுக்குங்க சா,... ப்ள ஸ்...'' ''சr...

சr...

வைரங்க...''

-

ஒருவழியாக

ஒப்புக்ெகாண்டவ,,

பக்கத்தில்

இருந்த

நண்பருடன்

ேபச

ஆரம்பித்துவிட்டா,. சrயாக ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து தான் வைரந்தைத நட்டியபடி, ''ெரண்டு ரூபா தாங்க சா,...'' என்றா, இவ,. ''அட... இவ்வளவு சீக்கிரம் வைரஞ்சுட் டீங்களா?'' என்று வியப்ேபாடு அைத வாங்கிப் பா,த்தவrன் முகம் சட்ெடன்று

இறுகிப்ேபாய்,

''என்னங்க

இது?''

என்றா,

அதி,ச்சியாகி.

நம்மவ,

மந்தகாசமாக

இளிக்க

ஆரம்பிக்க... ''என்னவாம்..? என்ன ஆச்சு?'' என்றபடி 'யாேரா’ேபால் நடுவில் நுைழந்ேதாம் நாம். ''வைரயேறன்னு

ெசால்லிட்டு...

இேதா

பாருங்க

சா,!''

என்று

படத்ைதக்

காட்டி

(முதல்

கிறுக்கல்)


பஞ்சாயத்ைத ஆரம்பித்தா,. ''ஓ.ேக! எவ்வளவு குற்றம் குைற இருக்ேகா, அந்த அளவுக்குப் ைபசா குைறச்சுக்கலாம். ஒன் ெசவன்ட்டி ஃைபவ் ைபசா ெகாடுத்திருங்க ேபாதும்!'' என்று நம்ம பா,ட்டி, 'தருமி’ ஸ்ைடலில் ெசால்ல... ''ெரண்டு ரூபா த,ேறன். ஆனா, நங்க பண்ணது ெகாஞ்சம்கூடச் சrஇல்ேல ஆமா... ெதாழில்னா ஒரு ஒழுங்கு இருக்க ணும் சா,. இப்படிக் குச்சிக் குச்சியாக் கிறுக்கிட்டு, ெரண்டு ரூபா ேகக்கறது எந்த விதத்துல நியாயம்? மனசாட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கணும் சா,!'' என்று ஆதங்கத்ேதாடு ெசான்னபடிேய, ப,ஸில் இருந்து இரண்டு ரூபாைய எடுத்துக் ெகாடுத்தா,. அந்த இரண்டு ரூபாைய அவrடேம திருப்பிக் ெகாடுத்து, நமது குறும்பு விஷயத்ைதச் ெசான்ேனாம். ''விகடன் குறும்பு டீமா?! சrதான்... உங்க விைளயாட்டுல நான் மாட்டிக்கிட்ேடனா?'' என்று சிrத்தா,. ெபய,: ெபான்னம்பலம், அெமrக்காவில் சாஃப்ட்ேவ, இன்ஜின ய,. ெசாந்த ஊ, மதுைர. ெமட்ராஸ் பிரசிெடன்ஸி காேலஜ்... மாட்டிக்ெகாண்டவ,, ஒரு ெமாட்ைடத் தைல மாணவ,. ''அட்வான்ஸ் ஒரு ரூபா தந்திடறங்களா பிரத,?''

''வைரங்க... வைரங்க... ெமாத்தமாத் த,ேறன்...'' என்ற ெமாட்ைட, தன் சகாக்களுக்கு இைடேய அம,ந்தபடி கண்ைணக்கூடச் சிமிட்டாமல் 'ேபாஸ்’ தர ஆரம்பித்தா,. சில நிமிடங்களுக்குப் பிறகு வைரந்து கைளத்த மாதிr, ''ஆச்சு பிரத,... ெரண்டு ரூபா எடுங்க...'' பக்கத்தில் இருந்த மாணவ,கள் படத்ைத எட்டிப் பா,த்துவிட்டுச் சிrக்க, அைர ெசகண்டு ேகாணிக்ெகாண்டது முகம். அைதத் ெதாட,ந்து அவருக்கும் சிrப்பு வந்துவிட்டது! (கிறுக்கல்ஸ்-2) ''இதுதான் நானா?'' என்றா, ெவட்கமாக. ''ஆமா... இருக்கிறதுதாேன வரும்... எவ்வளவு ெப,ஃெபக்ட்டா வைரஞ்சிருக்ேகன். உங்க சட்ைடயில பாக்ெகட் இருக்கா... இேதா படத்துல பாருங்க, மறக்காம பாக்ெகட் ேபாட்டிருக்ேகன்... ேதா ரஜினி ஸ்ைடல்ல உங்க ெமாட்ைடகூட தத்ரூபமாப் ேபாட்டிருக்ேகன்...'' என்று பா,ட் ைப பா,ட்டாக ஒப்பிட ஆரம் பித்தா, ஓவிய,! ''பா,த்தியா... டபாய்க்கிேற பா,த்தியா?'' - காம்பவுண்டில் இருந்து இறங்கினா, மாணவ,. விஷயத்ைதத் ெதrவித்ததும், ''அய்ேய... நிஜமாேவ நம்பிட்ேடாம் சா,!'' என்றா, ேபாஸ் ெகாடுத்தவ,. அவ, ெபய, ராேஜந்திரன். ெமrனா பீச்... அந்த நண்பகல் ேவைளயில் மைழ ெபய்து முைளத்த காளான்கள் மாதிr அங்கங்ேக ேஜாடி ேஜாடியாகக்


காதல,கள். அந்த அநியாய அக்குறும்புகளுக்கு மத்தியில் நம்மெதல்லாம் ஜுஜுபிம்மா! அந்தச் சமயத்தில்தான் அந்தப் பயில்வான், 'காபேர’ ஸ்ைடலில் ஒவ்ெவாரு துணியாகக் கழற்றிக்ெகாண்டு இருந்தா,. ''சா,, ஒரு படம் வைரயவா? டூ ருபீஸ் ெகாடுங்க ேபாதும்!'' என்று ஸ்ெகட்ச் ேபனாைவ, அவரது மூக்குக்கு ேநேர ஆட்டி ஆட்டி 'நம்மவ,’ ேகட்டா,.

தன்ைன ஒரு முைற ஏற இறங்கப் பா,த்துவிட்டு... ''இப்படிேயவா?'' என்றா,. ''ஏன், என்ன தப்பு..? பாடிைய என்னமா ெவச்சிருக்கீ ங்க? ெடய்லி எக்ஸ,ைசஸ் பண்ணுவங்களா  சா,? ஐையேயா...'' என்று சிலி,த்துவிட்டு, ''ெரண்டு ரூபா தந்தாப் ேபாதும். தத்ரூபமா வைரஞ்சு த,ேறன் சா,!'' ெராம்ப ஆழமாகச் சிந்தித்துவிட்டுத்தான் 'ஓ.ேக.’ ெசான்னா, ''சா,, இப்படித் திரும்பி நில்லுங்க... இங்ேக பாருங்க... அைசயாத ங்க...'' என்று ெராம்ப டா,ச்ச, பண்ணி வைரய ஆரம்பித்தா,. பயில்வான் ெசம ெசக்ஸியாக நின்றா,. முடிவாக, படத்ைத நட்டியதும் பா,க்கணுேம... (மூன்றாவது கிறுக்கல்) துள்ளிக் குதித்தபடி ஓவியைரக் ெகாத்தாகப் பிடித்துக்ெகாண்டா,. ''என்ைன என்ன ேகனயன்னு ெநைனச்சியா..? யா,றா ந... இந்த மாதிr ேதடி வந்து இன்சல்ட் பண்றதுக்கு... எத்தைன ேப, கிளம்பியிருக்கீ ங்க?'' என்று எகிற... நாம் உடனடியாக உள்ேள புகுந்ேதாம். டவல் எடுத்து அவசரமாகச் சுற்றிக்ெகாண்டு ஓவியைரக் காட்டி, ''என்கிட்டேய தமாஷ் காட்டறான் சா,...'' என்று

ெடன்ஷனான

மனிதைர

நிறுத்தி,

ஆசுவாசப்படுத்தி

விஷயத்ைதச்

ெசான்ேனாம்.

ஒருமுைற

ஓவியைரப் பா,த்தா,. பிறகு நம்ைமப் பா,த்தா,. ேகமராைவப் பா,த்தா,. ''ஐையேயா... ஜட்டிேயாட என் படம் வரப்ேபாவுதா..?'' என்று ெவட்கப்பட்டா,. பிறகு, ''விகடனாச்ேச... எப்படிேயா படம் வந்தா ேபாதாதா?'' என்று ெசான்னா,. பா,த்தசாரதி என்கிற இவ,, உடற்பயிற்சி ெசய்ய பீச்சுக்கு வந்தவராம். 'பாடி பில்ட்’ பண்ணி சினிமாவில் வில்லனாக நடிக்க ஆைசயாம்! கடற்கைர ரயில்ேவ ஸ்ேடஷன்... அங்ேக ஒரு கைடக்காரைர வம்புக்கு இழுத்தா, ஓவிய,! ''சா,, நான் உங்கைள வைரயேறன்... நல்லா வந்தா துட்டு குடு சா,...'' என்றவ, பதிலுக்குக் காத்திருக்காமல் வைரய ஆரம்பித்தா,. 'ேவண்டாம்’ என்று முதலில் ெசான்ன கைடக்காரருக்கு, இப்ேபாது ெடன்ஷன் வந்திருந்தது. ேகால்டன் பீச் சிrக்காத மனித, மாதிr சிைலயாக ேபாஸ் தரத் துவங்கி இருந்தா, - தன்ைனயும் அறியாமல். முடிவில் ஓவியம் காட்டப்பட்டது. கைடக்கார, ெராம்ப ஆவலாக வாங்கிப் பா,த்து. (கிறுக்கல்ஸ் 4) கலவரமாக நம்ைமப் பா,த்தா,. ''என்ன 'ஓ.ேக’-வா... வரட்டா?'' என்றா, ஸ்ெகட்ச் ேபனாைவ பாக்ெகட்டில் ேபாட்டபடி, ஓவிய, கிளம்பப் பா,த்தா,. ''படம் வைரயேறன்னு என் மானத்ைத வாங்கிட்டு, குடிச்ச கூல்டிrங்க்குக்குப் பணமும் தராமத்


தப்பிக்கிறியா?'' என்றவைரக் கண்டுக்காமல் ஓவிய, நைடையப் ேபாட, அதற்கு ேமல் நம்மால் நிற்க முடியவில்ைல. ஓடிப்ேபாய் கைடக்காரைர 'கூல்’ பண்ணி, ைபசா ெகாடுத்து விஷயத்ைதச் ெசான்ேனாம். இந்த முைற ராேஜந்திரன் தன் படத்ைத rலாக்ஸ்டாக மீ ண்டும் பா,த்தா,. அடடா... என்ன ெவட்கம்! பாrஸ் கா(ன(... 'ேவண்டாம்... ேநா...’ - ெசான்னா,கள் சில,. பதில்கூடச் ெசால்லாமல் நக,ந்தா,கள் பல,. ஒருவழியாக ஒருவ, சிக்க, ெரண்டு ரூபா அக்rெமன்ட்டுகைள முடித்துக்ெகாண்டு படம் வைரயத் தயாரானா, ஓவிய,. சில விநாடிகள்தான்... அந்தப் பயணிக்கான பஸ் வந்து விட, தாவி ஓடியவைர எகிறிப் பிடித்தா, ஓவிய,. ''சா,... ஒரு நிமிஷம் சா,... முடிஞ்சிடுச்சு... ப்ள ஸ்...'' ''ேயாவ் விடுய்யா... என் பஸ் பூடும்!'' ''சா,, ெரண்டு ரூபா தாங்க சா,... வைரஞ்ச வைரக்கு மாவது வாங்கிக்கிட்டு ெதாண்ணூறு ைபசா தாங்க சா,.'' பாக்ெகட்டில் சடாெரனத்

ைகவிடுகிற துள்ளிக்

மாதிr

குதித்து

நடித்து,

ஓடிவிட்டா,

பயணி! ேசாகமாக நின்ற ஓவியrன் ேதாைள ஒரு ைக அழுத்தியது.

''ஏங்க...

ெமட்ராஸ்ல

ஏேதா

இருக்கறதால்ல

இப்படி? நல்ல

ெசான்னாங்க...

பிளாட்ஃபாரத்துல

நங்க

ேவைலல இப்படி

ேலால்பட்டுட்டு

இருக்கீ ங்கேள, ேவைலைய விட்டுட்டீங் களா?'' என்று உள்ேள நுைழந்தவ,, நம்ம ஆஸ்தான ஓவியrன் உறவுக்கார, ஒருவ,. அதுவைரக்கும் அதகளம் பண்ணிக் ெகாண்டு இருந்த ஓவிய,, உச்சகட்ட அதி,ச்சியில் உைறந்துேபானா,. 'இல்lங்...’ என்று தடுமாறலாக இருந்தவைரப் ேபசேவ விடாமல், ''அட, ஆண்டவா? இப்ேபா ேராட்டுல படம் வைரஞ்சுதான் குடும்பத்ைதக் காப்பாத்தறங்களா? நங்க 'ெரண்டு ரூபா... ெரண்டு ரூபா’னு ெகஞ்சினது எனக்ேக பrதாபமா இருக்கு... இந்தாங்க, இைத ெவச்சுக்கங்க... அப்புறம் ஒருநாள் வட்டுக்கு  வந்து பாக்கேறன்!'' என்று ஒரு 50 ரூபாையக் ைகயில் அழுத்திவிட்டு, ேபாகிற ேபாக்கில், ''அது சr... நங்க இப்படி ேவைல இல்லாம அைலயறது குட்டிக்கு (ஓவியrன்

மைனவி!)

ெதrயுேமா?''

என்று

ேவறு

ேகட்டு

விட்டுப்

ேபாக...

நம்ம

தைலவருக்குக்

கிறுகிறுெவனத் தைல சுற்றியது. சுத்தமாக மூட் அவுட்! ''ேபாச்சு..! அவ என்ைனய ேலசுல நம்ப மாட்டாேளய்யா... ஐேயா... ஐையேயா... இவன் ெபrய டமாரம் ஆச்ேச... நான் ேபாறதுக்குள்ள கலவரம் ஆரம்பிச்சிருக்குேம...'' என்று கண்ண , முட்ட, நா தழுதழுத்தவைர ேநராக ஆபீஸ் அைழத்துப் ேபாேனாம். அவ,

இன்னமும் ேவைலயில்

இருக்

கிறா,

என்பைதக்

காட்ட

அதிகார

பூ,வமான

ஒரு

ெலட்ட,

(மைனவியிடம் காட்ட!) ெகாடுத்து அனுப்பிேனாம்! கைடசிச் ெசய்தி: நம்ம ஆைள நாலு நாட்களாகக் காணவில்ைல! -விகடன் குறும்பு டீம்: ஏ.உைபது( ரஹ்மான், ஜாசன், ெபான்s.

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8665


ேஜாக்ஸ்

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8666


அன்று...

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8664


காெமடி குண்ட பாைளயங்ேகாட்ைட பங்காளி!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8629


நமீ தாவுக்கும் ஆ த்திக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இர.ப்rத்தி படங்கள் : ெபான்.காசிராஜன் 'சீrயல் பாட்டிகள் ஒேர இடத்தில் கும்மாளம் அடிக்கப் ேபாேறாம்!’- ெசல்ேபானில் மினுங்கியது ந&லிமா ராணியின் எஸ்.எம்.எஸ். 'ஆஹா, அழெவச்சு அழெவச்சு டயட் ஆக்கறவங்க அப்படி என்னதான் கும்மாளம் அடிப்பாங்க?’ என்று ஆவத்துடன் ஆஜ ஆேனாம். '' 'எல்ேலாரும் ஷூட்டிங்கில் பிஸி ஆனதால ெராம்பேவ மிஸ் பண்ண மாதிr ேதாணுச்சி, அதான் இந்த ெகட்-டு-ெகத'' என்று அறிமுகவுைர ஆற்றிய ந&லிமா, ''நான், த& பக், ஆத்தி, ஷ்யாம் எல்லாம் ெராம்ப வருஷப் பழக்கம்.

இப்ேபா

rசன்ட்

என்ட்r

ராஜ்குமாரும்,

ஆடம்ஸும்தான்''

என்று

'முஸ்தபா

முஸ்தபா’

முணுமுணுத்தா. ''ஆமாங்க, ஒேர வயசுக்காரங்க ஒண்ணா ேசந்து ஜமா கூட்டறது சகஜம்தானுங்கேள'' என்ற த& பக்கின் தைலயில் ேவகமாக விழுந்தது ந&லிமாவின் குட்டு. ''அடப்பாவி! ந& சீrயலில் ஹ&ேராவா நடிச்சிட்டு இருந்தப்ப, நான் குழந்ைத நட்சத்திரமா அறிமுகம் ஆேனன்.

உன்ைன அப்ெபல்லாம்

வாய் நிைறய அங்கிள்னு

கூப்பிடுேவேனஏஏ... இப்ேபா வாய் கூசாம ஒேர வயசுனு புளுகறிேயஏஏஏ...'' என்று ராகம் ேபாட்டு இழுத்தா ந&லிமா.

''ேஹ... பப்ளிக் பப்ளிக்! நம்ம சீக்ெரட்ைஸ இப்படி ேஷ பண்ணக் கூடாது'' என்று பம்மிப் பதுங்கினா த& பக். ''ேஹ மச்சான்,

சீrயல்ல ெராமான்ஸ் பிச்சி உதறியாேம... ேகள்விப்பட்ேடன்!'' என்று ஆத்தி ெசான்னதும்,

ராஜ்குமாrன் முகத்தில் ஆயிரம் 'பல்ப்’ பளபளப்பு. ைமண்ட் வாய்ஸில் 'தம் தன தம் தன தம்’தான்! ''அந்த ெராமான்ைஸப் பாத்து எங்க பக்கத்து வட்டு & ஆன்ட்டி பத்து நிமிஷம் நான்ஸ்டாப்பா அழுதாங்க ெதrயும்ல'' என்று ஆத்தி விட்ட கல்லில், ராஜ்குமாrன் பல்பு டமா! ''ேசலம்னாேல மாம்பழமும் மனுஷங்க ளும் ஸ்வட்தாேனப்பா'' & என்று ேவக ேவகமாக ெவள்ைளக்ெகாடி ஆட்டினா ஷ்யாம். ''ஒேர ஊக்காரன்னு சப்ேபாட் பண்றியாக்கும்? அவன் ெராமான்ஸுக்காவது பக்கத்து வட்டு & ஆன்ட்டிதான் அழுதாங்க. ஆனா, ெசன்ைன வந்த ஹிலாr கிளின்டன் தாஜ் ேஹாட்டல் டி.வி-யில உன் சீrயல் ெராமான்ஸ் பாத்து ேதம்பித் ேதம்பி அழுதாங்களாம்'' என்று வாrனா ஆடம்ஸ். ''ஆமா, இந்த ந&லிமா எப்பப் பாத்தாலும்

எலி மாதிr மூஞ்ச 'ஊ...’னு ெவச்சுக்கிட்டா அங்க எப்படிடா

ெராமான்ஸ் வரும்?'' என்று ஷ்யாம் ெசான்னதும், ''ேடய் ய்ய்ய்...'' என்று ெடர ேகாபம் காட்டினா ந&லிமா.


எல்ேலாைரயும் விதிவிலக்ேக இல்லாமல் 'மச்சான்ஸ்’ என்று அைழத்த ஆத்தியிடம் ''ஆத்தி உனக்கும் நமீ தாவுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் ெசால்லவா? நமீ தா பயங்கர அழகா இருப்பாங்க. ஆனா, ந& பயங்கரமா மட்டும்தான் இருக்ேக!'' என்று கலாய்த்தா த& பக். ''கலாய்ச்சுட்டாராமாம்! என் ெபயைரத் ேதவி கிருபானு மாத்திப் பல வருஷம் ஆகுது. இனிேம, ஆத்தினு கூப்பிட்டா, ஷ்யாைமப் பாசல் பண்ணி உன் வட்டுக்கு & அனுப்பிருேவன்!'' என்றா ெசல்லக் ேகாவத்துடன். ''ஐேயா சாமி ேவணாம்பா... இவன் ெமாக்ைகக்கு என் வட்டுக்காrேய & ேதவைல!'' என்று ெஜக் ஆனா த& பக். ''அப்படியா? ஒரு வாத்ைத மாறாம அப்படிேய உன் ஒய்ஃபுக்கு எஸ்.எம்.எஸ். அனுப்பிட்ேடன். மவேன வட்டுல & சங்குதான்'' என்று ந&லிமா ெசால்ல, த& பக் கண்களில் ெரடிேமட் சீrயல் கண்ண &! ''நடிச்சா ராஜ்குமாேராடதான் நடிப்ேபன்னு தமிழ் ஹ&ேராயின்ஸ் எல்ேலாரும் ஸ்ட்ைரக் பண்றாங்களாேம... ேநத்து தைலப்புச் ெசய்தி ஓடுச்சு!'' என்று அைமதியாக அமந்திருந்த ராஜ்குமாைர வம்புக்கு இழுத்தா ஆடம்ஸ். ''ஹேலா... நாங்களும் 'மமேயாகி’ படத்தில் கமிட்டாேனாம், ெதrயும்ல?'' என்று நாக்ைகத் துருத்திய ராஜ்குமாrடம், ''இப்பதான் புrயுது... அந்தப் படம் ஏன் பாதியில நின்னுேபாச்சுனு'' என்று ராஜ்குமாருக்கு ஏகத்துக்கும் பி.பி. எகிறைவத்தா ஆடம்ஸ். அப்ேபாது ஜூஸுடன் என்ட்r ஆன ந&லிமா, ''ஷாட்ல பதிைனந்து ேடக் வாங்கும் இந்த ஷ்யாைம ெவச்சி நம்ம ைடரக்ட குமரன் சா படாத கஷ்டத்ைதயா ஆடம்ஸ் குடுத்துட்டான்?'' என்று ஷ்யாைமப் பாத்துக் கண்ணடித்தா. ''அன்னிக்கி, உன் sன் ஷூட் பண்ண ரூம்ல ஒரு ெபாண்ணு ஏற்ெகனேவ தூக்கு ேபாட்டு ெசத்திருச் சினு ெசான்னதும் பயத்தில் வாங்கினி ேயம்மா அடுத்தடுத்த ேடக்...'' என்று கிளறினா ஷ்யாம். ேகாபமாகச்

சிணுங்கிய

ந&லிமாவிடம்,

''பாக்க

விைறப்பா

இருக்ேக.

பில்டிங்

ஸ்ட்ராங்... ேபஸ் மட்டம் வக். & நாய் ேசக... நாய் ேசக!'' என்று ஏகத்துக்கும் எக்ேகா ெகாடுத்தா ஆத்தி. ''அவளாவது

நாய்

ேசக

ேரஞ்சுதான்.

ஆனா,

மச்சான்

உனக்கு

உன்

வட்டுப் &

பூைனையப் பாத்துதான் 'புஜ்ஜிமா’ன்னு ைடரக்ட சா ேபேர ெவச்சாராேம!'' என்று த& பக் கலாய்க்க... ''எங்க அம்மா ெசால்வாங்க, எந்த ெமாக்ைக காrயத்ைதயும் ெசய்றதுக்கு முன்னாடி ஜூஸ் சாப்பிடணும்னு'' என்று ஒட்டுெமாத்த ஜூைஸயும் ஒேர ஆளாகக் காலி


ெசய்தா ஷ்யாம்!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8654


நாேன ேகள்வி... நாேன பதில்! மீ ன்... மீ ன்... ஜாமீ ன்! '' 'நாங்கள் இப்ேபாது மத்திய மந்திr பதவி எதுவும் ேகட்கவில்ைல’ என்று கருணாநிதிேய ெசால்லிவிட்டாேர?'' ''ஆமாம். அவ இப்ேபாது ேகட்பது எல்லாம், ஜாமீ ன் மட்டும்தாேன!'' - அ.ேபச்சியப்பன், ராஜபாைளயம். ''தமிழக அரசு மது பானங்களின் விைலகைள உய,த்தியதுபற்றி?'' ''சில நாட்களுக்கு முன்பு டீசல் விைல உய ந்தேபாது, 'டீசல் விைல உய ைவத் திரும்பப் ெபறாவிட்டால், சரக்குக் கட்டணம் உயரும்’ - என்று ெஜயலலிதா ெசால்லி இருந்தாேர, அதுகூடத் ெதrயாத டியூப் ைலட்டா சா ந2ங்கள்?'' - அ.மேனா, காஞ்சிபுரம். ''

'ெகாடுைம

ெகாடுைமனு

ேகாயிலுக்குப்

ேபானா...’

என்ற

பழெமாழிக்கு உதாரணம்?'' ''புதுைவயில் நடந்த அந்தச் சம்பவம். அெமrக்க மாணவி ஒருவ இந்தியக் கலாசாரம் பற்றிப் படிப்பதற்காக பாண்டிச்ேசr வந்து தங்கிப் படித்திருக்கிறா . ஒருநாள் ெசல்ேபாைன சா ஜ் ெசய்வைதப்ேபால அவ

அைறக்கு வந்த விடுதிக் காவலாளி ரஹ்மான், அந்த மாணவியிடம் தவறாக நடக்க முயன்றிருக்கிறா . ெநாந்துேபான அந்த அெமrக்க மாணவி, 'இந்தியாேவ ேவண்டாம்’ என்று அெமrக்கா திரும்பிச் ெசல்ல முடிவு ெசய்தா . ெசன்ைன விமான நிைலயத் துக்குச் ெசல்ல ஒரு வாடைக கா வந்தது. அந்த காைர ஓட்டிய சந்தானகுமா என்ற இைளஞ , கா பழுது என்று ஆங்காங்ேக நிறுத்தி, அந்த மாணவியிடம் தவறாக நடக்க முயற்சி ெசய்தா . இதனால் தாமதமாகி அவரால் விமானத்ைதப் பிடிக்க முடியவில்ைல. இறுதியில் புதுைவ காவல் துைறயில் புகா ெகாடுத்து இருவரும் ைகது

ெசய்யப்பட்டன .

அந்த

அெமrக்க

மாணவி,

'இந்தியக்

கலாசாரம்’பற்றி

என்ன

கற்றிருப்பா ,

ெசால்லுங்கள்?'' - சி.பூேவந்தன், ெசன்ைன-52. ''சாமியா,கள் குறித்த ச,ச்ைசகள் குைறவேத இல்ைலேய?'' ''நகுலனின் இரண்டு கவிைதகள் நிைனவுக்கு வருகின்றன. 'பூசாr

ெவளிச்சம் ேபாட்டுக் காட்டினாலும் பைடத்தவன் இன்னும் இருளில்தான் இருக்கிறான்!’ பூசாrயின் ெபான்ெமாழி 'விற்க விற்றபின் அதற்குத் தக நிற்க!’ '' - இந்தப் பூசாr என்றால் ெவறுமேன ேகாயில் பூசாr மட்டும் இல்ைல. அரசியல் பூசாr, கல்விப் பூசாr, அதிகாரப் பூசாrகள் என்று எல்லா தரக கைளயும் அ த்தப்படுத்திக்ெகாள்ளலாம். ந2ங்கள் ேகட்கும் சாமியா

களில் பல ஆன்மிகப் பூசாrகளாகவும் ஆன்மிகத் தரக களாகவும் இருக்கின்றன !'' - ேக.த7பன், திருப்பூ,.


ேஜாக்ஸ்

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8651


ேஜாக்ஸ் 2

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8652


ரகசியங்கைள யாrடமும் ெசால்ல ேவண்டாம் வா.மு.ேகாமு ஓவியங்கள் : ஸ்யாம் 'அழகான குட்டி ேதவைத!' இப்படி ஒேர வrயில் மீ னாகுமாrைய உங்களுக்கு அறிமுகம் ெசய்துைவப்பது தவறுதான். மன்னிக்கவும். மீ னாகுமாr

சிrத்தால்,

ேகாபப்பட்டால்,

குனிந்தால்,

நடந்தால்...

இத்தியாதிகள்

பல

ெசய்தாலும்

அழகாகப்படுவதால், ஒேர வrயில் ெசால்லிவிட்ேடன். மீ னாகுமாrக்கு எடுப்பான கண்கள். வலது ைகயில் மட்டுேம நான்கு வைளயல்கள். இடது ைகயில் சிட்டிசன். ெபண்களுக்கான

டிைசன்.

எந்த

வண்ண

சுடிதாrலும்

எடுப்பாக

இருப்பாள்.

எனேவ,

உங்களுக்கு

மீ னாகுமாrையப் பிடித்துப்ேபானதில் எனக்கு ஆச்ச:யம் இல்ைல. 'உனக்குப் பிடிக்கைலயா ராம்குமா:?’ என்று என்ைனக் ேகட்கிற;:கள். ஊனமுற்றவன், ெகாம்புத் ேதனுக்கு ஆைசப்படக் கூடாது என்றுதாேன ெசால்லி வந்த; :கள். சr விடுங்கள்... இப்ேபாது நான் ெசான்னதும் இனிேமல் ெசால்லப்ேபாவதும் நமக்குள் ரகசியமாக இருக்கட்டும்.

மீ னாகுமாr, நான் தங்கி இருக்கும் அைறக்குச் ெசாந்தக்காரருைடய ஒேர ெசல்ல மகள். அருகில்தான் ெபண்கள் கல்லூrயில் பி.ஏ. படிக்கிறாள். இப்படி உங்கைள அமரைவத்து மீ னாகுமாrபற்றி ரகசியம் ேபசுவது, அவள் குடும்பத்தாருக்குத் ெதrந்தால், இந்த நகrல் இப்படி இனிைமயான வடு ; எனக்கு இல்ைல என்று ஆகிவிடும். இரண்டு, மூன்று நாட்கள் எங்காவது பிளாட்ஃபாரத்திேலா, பஸ் நிறுத்தத்திேலா, சுரங்கப் பாைதயிேலா தைலக்குத் துணி மூட்ைட ெகாடுத்து, அட்டணங்கால் ேபாட்டுக்கிடக்க ேநrடும். புrந்து இருப்பீ:கள்... இது ரகசியம். இந்த மாதிr குடும்பத்ேதாடு ஒட்டிய அைறயில் என்ைன மாதிr தனியன் தங்கி இருப்பது எப்ேப:ப்பட்ட வசதி ெதrயுமா? மீ னாகுமாrயின் அம்மா தயவால் பால் காபி, புதிதாகத் தயாrக்கப்படும் தின் பண்டங்கள், இல்லாத சமயங்களில் ரசம், ேமா: இப்படி அடிக்கடி கிட்டும். இப்ேபாது புrயுேம... மீ னாகுமாr மீ து பிrயம்ேதான்றி னால், ெபாறுக்கித் திங்கும் ேகாழிக்கு மூக்ைகத் தறித்ததுேபால் ஆகிவிடும்தாேன. தவிர சாப்பாடு, தின்பண்டம்பற்றிப் ேபசத் துவங்கிேனன் என்றால், ெபாழுது துவங்கி ெபாழுது மைறயும் வைர ேபசுேவன். நாம் ேபச வந்தது தின்பண்டம்பற்றி இல்ைல என்பதால், மீ னாகுமாrக்ேக வந்துவிடுகிேறன்.


மீ னாகுமாrக்கு

என்

மீ து

ெகாள்ைளப்

பிrயம்.

அைதவிட,

என்னிடம்

இருக்கும்

புத்தகங்கள்

மீ து

ெகாள்ைளேயா ெகாள்ைளப் பிrயம். சில ேப: என்ன... ஏெதனத் ெதrயாமல், ெபாழுைத ஓட்டப் படிப்பா: கள். இவ:கள் பrட்ைசக்கு என்று அேசாக:, அேசாக: சாைல ஓரங்களில், சாைல ஓரங்களில் மரங்கைள நட்டா:, நட்டா: என்று ெமாண்ைண உருப்ேபாட்டு பrட்ைச எழுதி பாஸ் ெசய்யும் கட்சி. சிலருக்கு நான்ைகந்து பாரா படிக்கேவ ேநரம் பிடிக்கும். அத்தைன ேயாசிப்பு. ஆனால், மீ னாகுமாr தனி ரகம். ராணி முத்து, ராேஜஷ்குமா:, சுபா, பாக்ெகட் நாவல் என்று படித்து வந்தவள், திடீெரன என்னிடம் கிடக்கும் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன், சந்திரா, lனா மணிேமகைல, ஸ்ேனகிதன் என்று இவ:கைள எல்லாம் எடுத்துப்ேபாய் படிக்க ஆரம்பித்து, இப்ேபாது ெகாஞ்சம் ெபாறுப்பாகத் ெதrகிறாள். நான்ைகந்து கவிைதகள் எழுதி வந்து என்னிடம் ந;ட்டினாள். ெபண் கவிகள் ெதாட:ந்து களத்தில் நின்று சிக்ஸ:களும், பவுண்டrகளுமாகக் குவிக்கும் தருணத்தில் மீ னாகுமாrயுமா? இப்ேபாது இவள் எழுதி ந;ட்டிய கவிைதயிேலேய, வட்டுக்கு ; வந்துேபாகும் காகம், வயிற்ைறத் தடவி நிற்கும் பிச்ைசக்காரன், ைடேனாச:கள் என்று இருக்கிறது. ேமற் ெகாண்டு இனி உடலின் ெமாழி என்று எழுதத் தைலப்பட்டுவிட்டாள் என்றால், ெசாந்தமாகச் சூனியம்ைவத்துக்ெகாண்டதுேபால் ஆகிவிடும். ஆக, கவிைத உலகுக்கு மீ னாகுமாr என்கிற ெபண் கவிதாயினிைய நுைழக்க முயற்சி எடுக்காமல், இருட்டடிப்புச் ெசய்துவிடுகிேறன். ெகாஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பாக தஞ்ைச ப்ரகாஷின், 'மீ னின் சிறகுகள்’ என்ற நாவைல என்னிடம் இருந்து தூக்கிப் ேபானாள் மீ னாகுமாr. ஐேயா! இைதப் படித்தால் 'காய் கனிந்துவிடுேம’ என்று பயந்ேதன். முன்பு எல்லாம்

ேராட்ேடாரத்

தள்ளுவண்டிக்

கைடகளில்

கிைடக்கும்

புத்தகங்கள்தான்

கனியைவக்கும்

ேவைலையச் ெசய்துெகாண்டு இருந்தன. இப்ேபாது அைவ இல்ைல. அைவ எல்லாம் டி.வி.டி. தட்டுகளாக உருெவடுத்துவிட்டன.

எடுத்துப் ேபானவள்

ஒரு மணி ேநரத்தில் ெகாண்டு

வந்து

புத்தக அடுக்கில்

ைவத்துவிட்டாள். ''அசிங்கமாயில்ல இருக்கு!'' என்றாள். காய் கனியாது, இதுபற்றிப் ேபசவும் என்னால் இயலாது. பிளாட்ஃபார ஞாபகம்தான். அடுக்குச் ேசாத்ைத நம்பி ஒடுக்குச் ேசாத்துக்கும் துன்பமாயிட்டா? ''ஏதாச்சும் ேஜாக் ெசால்லுங்க ராம்குமா:. காேலஜ்ல எல்லாருேம ஆளாளுக்குப் புதுசு புதுசா ேஜாக் ெசால்றாங்க. எனக்குத்தான் ஒண்ணும் ெதrயறது இல்ைல!'' என்றவளுக்கு, ''எனக்கு நிைறய ேஜாக் ெதrயும். ஆனா, ஞாபக மறதி அதிகம்'' என்ேறன். சிrத்தாள். சில்லைறகள் சிதறுவது மாதிr. ந;ங் க ெசால்லாட்டிப் ேபாச்சாது. நான் ெசால்லவா?'' என்றதும் மிரண்ேடன். ஒரு முைற இப்படி சr என்று ெசால்லித்தான், ஏடாகூட ேஜாக்குகைளச் சரமாrயாகக் குவித்தாள். என் தயக்கம் கண்டவள், ''இல்ைல, அது மாதிr இல்ைல... இது புதுசு. என் ேதாழி rட்டா ெசான்னது'' என்று ஆரம்பித்தாள். ''ேநாய்

ேநாய்னு

ஒருத்தன்

எல்லா

மருத்துவமும்

பா:த்து

சrயாகாம

மேனாதத்துவ

டாக்ட:கிட்ட

ேபானானாம். அவ: ஒரு மந்திரம் ெசால்லிக் ெகாடுத்தாராம். 'எனக்கு எந்த ேநாயும் இல்ல’ அதான் மந்திரம். காைலயில் பதினஞ்சு தடைவ, சாயந்திரம் பதினஞ்சு தடைவ ெசால்லணும். அவனும் அைதச் ெசால்லிச் ெசால்லி ெரடி ஆயிட்டானாம். அவேனாட மைனவி பா:த்துட்டு, 'தனியாேவ தூங்குேறாேம... டாக்ட:கிட்ட மந்திரம் ேகட்கலாம்ல’னு ெசான்னாளாம். அவனும் 'சrதான்’னு டாக்ட:கிட்ட ேபானானாம். டாக்ட: அதுக்கும் மந்திரம் ெசால்லிட்டாரு. 'என்ன மந்திரம் அது’ன்னு மைனவி ேகட்டப்ப எல்லாம் அவன் ெசால்லேவ இல்ைல. 10 நாள்ல ெரடி ஆயிட்டான். மைனவிக்கும் சந்ேதாஷம். ஆனா, அது என்ன மந்திரம்னு ெதrஞ்சுக்க ஆைசப்பட்டு, ஒருநாள் பாத்ரூம்ல அவன் முன கிட்டு இருக்கிறைதக் காது ெகாடுத்துக் ேகட்டாளாம். 'அவ என் மைனவி இல்ைல, அவ என் மைனவி இல்ைல!’ எப்படிங்க ராம்?'' மீ ண்டும் அைறக்குள் சில்லைறகள் சிதறின. நான் உ:::::... என்று இருந்ேதன். பாப்பா நல்ல ேஜாக் ெசால்லி இருக்கு, சிrத்திருக்கலாம் என்கிற;:கள். எல்லாருேம சிrக்கறாங்கன்னு பூைனயும் ஓடிப்ேபாய் ெபாடக்காலில் உட்கா:ந்துட்டுச் சிrச்சுதாம். நான் மீ னாகுமாr ேபாகட்டும் பிறகு சிrச்சுக்கிேறன். எனக்குக் ெகாட்டாவி வந்தது. ெகாமrப்ெபாண்ணு தனியாப் ேபானாலும் ெகாட்டாவி தனியாப் ேபாகாதாம். மீ னாகுமாrயும் ெகாட்டாவி ஒன்று ேபாட்டபடி மீ ண்டும் என் புத்தக அடுக்கில் ேதடைல ஆரம்பித்தாள். ஓேஷா புத்தகங்களில் எனக்கு ஈடுபாடு உண்டு. மதம், ெபண் விடுதைல, காமம், காதல், தியானம் என்று நிைறயப் ேபசி இருக்கிறா: என்பதால், அவருைடய புத்தகங்களில் மஞ்சள் வண்ணத்தில் அடிக்ேகாடு இடும் பழக்கம் எனக்கு உண்டு. என்ன உண்ைமகள் மைறந்து இருக்ேகா என அவருைடய 'மைறந்து இருக்கும் உண்ைமகள்’ புத்தகத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு, ''குட்


ைநட்''

ெசால்லி

திண்ைண

விைடெபற்றாள்.

எப்படா

ஆத்தா

காலியாகும்னு

எப்படா

இருந்தவன்,

ேபாவா, கதைவத்

தாளிட்டுக் கட்டிலில் விழுந்ேதன். இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு ஓேஷா புத்தகத்ைதத் திருப்பிக் ெகாண்டுவந்தவள், ''இவரு கடவுளா?'' என்றாள். இல்ைல...

''பிறக்கவும் இருக்காங்க?''

இறக்கவும்

என்றாள்.

இல்ைலனு

ஏேனா,

ேபாட்டு

அப்பாவித்தனமான

ேகள்விகளுக்கு என்னால்தான் அப்பாவித்தனமாகப் பதில் கள் ெசால்ல

முடியவில்ைல.

என்பேதாடு

''ஆமாம்''

முடித்துக்ெகாண்ேடன். ெசத்தவன் ைகயில் ெவத்தைல பாக்கு ைவப்பதுேபால,

என்

ைகயில்

புத்தகத்ைத

ைவத்துவிட்டுப்

ேபாய்விட்டாள். எப்படிேயா மீ னாகுமாr எனக்குத் ேதாழியாகிப் ேபானாள். ெகாடுப்பிைன ெகாஞ்சம் ேவணும்ேபால்தான் இருக் கிறது. ஆனால், காலம் ஒேர மாதிr யாகவா இருக்கிறது. மீ னாகுமாrயின் முதல் காதல் கடுதாசி 'மைறந்திருக்கும் உண்ைமகள்’ புத்தகத்தின் எட்டாவது பக்கத்தில் இருந்தது. 'திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் புன்ன ைகக்கிறாேய என் உள்ளம் கவ:ந்த கள்வேன! எந்த ேநரமும் உைனப்பற்றிேய சிந்திக்கிறேத இந்த மனம்... என்ன ெசய்ய?’ என்ெறல்லாம் ேகள்வி ேகட்டுஇருந் தாள். அளவான குடும்பம் வளமான வாழ்வு வைர ந;ளமான கடிதம் அது. ெசாய்ங்... என அம்பு ஒன்று இதயத்ைதத் துைளத்துக்ெகாண்டு ேபாவதுேபால் படம் ேவறு. நம் ஊ: மருது, ம.ெச., எல்ேலாரும் ேதாற்றா:கள் ேபாங்கள். 'நான் அழகா?’ என்ெறாரு ேகள்வி ேவறு. வட்டுல ; கட்டி வள:த்துற மாட்ைடப் பா:த்து, ெதருவுல வண்டி இழுத்துட்டுப் ேபாற வத்த மாடு ெநைனக்கறதுக்கு என்ன இருக்குங்க? முன்பு ஒரு முைற மீ னாகுமாrயிடம், ''உன் ைகெயழுத்து அச்சுக்ெகாழிச்ச மாதிr அழகா இருக்கு'' என்ேறன். ''எங்ேக... ேகாழி கிறுக்குன மாதிr'' என்றாள். கடிதேமா பிrன்ட்டிங் எடுத்துைவத்ததுேபாலத்தான். காைலயில் பஸ் நிறுத்தம் வைர உலகச் ெசய்திகளில் இருந்து உள்ளூ: ெசய்திகள் வைர ெலாட ெலாடெவன வாசித்தபடிேய வருபவள், ைமக் ெசட்ைடக் கழற்றி வட்டில் ; ேபாட்டு வந்துவிட்டாேளா என்று சந்ேதகம் வரும் அளவுக்குப் ேபச்ைசக் குைறத்துக்ெகாண் டாள். ெபாட்டாட்டம் வந்தாள். ெபாட்டாட்டம் ேபானாள். தைலகால் புrயவில்ைல. புத்தகங்கைளக் ேகட்டு எடுத்துப் ேபாய்ப்

படித்தவள்,

ேகட்காமேலேய

எடுத்துப்ேபாகும்

அளவுக்கு

ஆகிவிட்டது.

உrைம

எடுத்துக்ெகாண்டாேளா? புrபடாத விஷயங்கள் எச்சுஎச்சா இருக்கும்ேபாலப் ெபண்களிடம். மீ ைனக் ேகட்டா, தூண்டிைல வசுவாங்க? ; மீ னாகுமாr வசிவிட்டாள். ; கழுவுற மீ ன்லயும் நழுவுற மீ ைனப் பா:த்திருக்கீ ங்களா? நாேனதான்! இந்தச் சமயத்தில் என் ஆபீஸில் இருக்கும் அவந்திகாபற்றியும் நாம் ரகசியம் ேபசி ஆக ேவண்டும். இந்த அவந்திகா இருக்ேக... இது ெராம்ப மாட:ன். ஜ; ன்ஸ் ேபன்ட், டி-ஷ:ட்தான். ஒரு 20 வயதுப் ெபண் உதட்ைட ெமன்றுெகாண்டு, கண்களில் ெகாஞ்சம் விஸ்கி ேபாைத காட்டியபடி, ெகாஞ்சம் சாய்மானமாக நின்று, ''இன்று இரவு என்ேனாடு தங்குவரா?'' ; என்று ேகட்டால், ந;ங்கள் என்ன ெசய்வ:கள்? ; 'அவந்தி... அவந்த; ... இது தப்பு அவந்தி. வட்டுக்குப் ; ேபாய் பகவத் கீ ைதேயா, ஆத்திசூடிேயா படி’ என்று தாட்டிவிடலாம் அல்லது 'சrதான் ஆட்ேசபைண ஒன்றும் இல்ைல’ என்றும் கூறலாம்.

இரண்டுேம

இல்லாமல் 'பா:க்கலாம்’ என்று ெசான்ேனன் நான். பின்ேன, 'சயனம் ெசால்லும்பல்லிேய ேபாய் தாழித் தண்ணியில் விழுந்துடுச்சு பா:’ என்பீ:கள். இெதல்லாம் கடந்த ஒரு மாதம் முன்பாக நடந்தது. ஆபீஸ் விஷய மாக அவேளாடு டூ வலrல் ; சுற்றும் நிைல கள் உண்டு. 'பாருங்கள்,

பல்லு

ேபானவனுக்கு

முறுக்குக்

கைடயில்

என்ன

ஜாப்?’

என்று

என்ைனக்

கிண்டல்

ெசய்யாத; :கள். நாம் ரகசியம் ேபசுகிேறாம். மீ னாகுமாr எங்கள் இருவைரயும் எந்த வதியில் ; கண்டாேளா...


அடுத்த நாள் நான் ஆபீஸ் நுைழந்ததும் அவந்திகா உஷ்ணமாக என்ைனப் பிடித்துக் ெகாண்டாள். ''ராம், உன்ேனாட ஊ: ேமயுற டாங்கியாம் நான். அதுவும் ேகாேவறு டாங்கியாம். உன்ைன என் கக்கத்துல ெவச்சுக்கப்

பாக்குேறனாம்.

முணுக்முணுக்னு

இருந்துட்டு

த்r

ஹண்ட்ரட்

வட்டுக்கு ;

ஃபய:

பத்த

ெவச்சிடுவனாம். பன்னி மாதிrப் ேபசுறா... ஷிட்!'' என்றாள். எனக்குத் தாமசமாகத்தான் புrந்தது. மீ னாகுமாr வழியில் எங்ேகா பிடித்து இவைள வாட்டி இருக்கிறாள். கல்லு தடத்ைதக் காணாதவரும் இல்ைல, முள்ளு தடத்துல ெமாைணயாதவனும் இல்ைல. நமக்குக் கல்லும் ேவணாம்,

முள்ளும் ேவணாம்.

இதுபற்றி மீ னாகுமாrயிடம் நான் எதுவும் ேகட்கவில்ைல.

ேகட்கப்ேபானால், அவளுக்கு விைளயாடுவதற்கு ப்ேள கிரவுண்டு அைமத்துக்ெகாடுத்ததுேபால் ஆகிவிடும். ஊசி நான் இடம் ெகாடுத்தால்தாேன, நூல் நுைழயும்? பந்தியில் உட்காரப் ேபாவதற்கு முந்திேய நம்ம பத்தியச் சாப்பாட்ைடப்பத்தி ேயாசிக்கணும். பிளாட்ஃபாரம், துணி மூட்ைட, சுருண்டு படுத்து இருக்கும் ேபன்ட் அணிந்த வாலிபன் என்று எனக்கு ைலட் அடித்துக்ெகாண்ேட இருக்கிறது. தவிர சாப்டாச்சா, குட்மா:னிங், ேபாய் வருகிேறன் இந்த வா:த்ைதகைளத் தவிர, ேவறு வா:த்ைதகைள மீ னாகுமாr என்னிடம் ேபசவில்ைல. இந்த மாதம் முழுக்கேவ நானுேம சr... ம், மா:னிங் என்ேற முடித்துக்ெகாள்வேதாடு சr. ஆனால், இைவ கூட ெவறும் பாசாங்குகளாகேவ எனக்குப்படுகிறது. சr, மீ னாகுமாr விஷயத்துக்கு என்னதான் த; :வு என்று ந;ங்கள் ேகட்கலாம். உண்ட வட்டுக்கு ; ெரண்டகம் பண்ணச் ெசால்லியா எங்கம்மா டவுனுக்குப் பிைழக்க அனுப்பிச்சாங்க? இதற்கு சாப்பாடுபற்றிேய ந; விலாவாrயாகப் ேபசி இருக்கலாம் என்கிற;:கள். 'உrயில ெநய்ைய ெவச்சுக்கிட்டு, ஊ: முழுக்க இனி ேதடப்ேபாறியா’ என்று கூறிச் சிrக்கிற;:கள். ேவண்டாம்... பிள்ைளையயும் கிள்ளிவிட்டு ெதாட்டிைலயும் ஆட்டுவ:கள். ; மீ னாகுமாr என் முகம் பா:த்து, 'உங்கைளக் காதலிக்கிேறன்’ என்று ெசால்லிவிடுவாளா? ெசால்லிவிட்டால் பிரச்ைன முடிந்தது. ஆனால், அவளால் ெசால்ல முடியாது. சr, ந;தான் ெசால்லிவிேடன் என்கிற;:கள். என்ைன அப்படி முைறக்காத; :கள். எனக்கு மீ னாகுமாr மீ து காதல் இல்ைல. இதனால் எனக்கு அது சுத்தமாகப் பிடிக்காது என்று அ:த்தம் இல்ைல. உங்களுக்கு எப்படித் தனித் தனி ேடஸ்ட் இருக்கிறேதா, அேதேபால் எனக்கும் தனி ேடஸ்ட் இருக்கத்தான் ெசய்கிறது. கண்ணாமூச்சி விைளயாட என் வாழ்க்ைகயா? ஐயேகா! என் ெபட்டிப் படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேவறு எங்காவது நான் ெசன்றுவிட்டால், பிரச்ைன முடிந்துவிடும்தான். மீ னாகுமாr தண்டவாளத்தில் நசுங்குவதற்காகேவ ஒரு தைல ைவத்து இருந்தாள். ேதடுவாள், மருந்து குடிப்பாள் என்று

இல்ைல கயிறு

எல்லாம் ேயாசிக்க ேவண்டியேத இல்ைல. ெசாந்த அறிவும் புத்தக

அறிவும் அவளுக்கு உண்டு. காலம் மீ னாகுமாrக்கு ஒருநாள் ேவறு பதில் ெசால்லும். இப்படி ஒரு புள்ளப்பூச்சியா இந்தக் கலி காலத்தில்? என்கிற;:கள் என்னிடம். உடேன முடிவு ெசய்யாத; :கள். அதிேல

பாருங்கள்,

ெகதி

ெகட்ட

நாய்

அமாவாைச

கும்பிட்டதுேபால...

ெவளிேய அைற எதுவும் கிட்டாமல் அவந்திகாவின் குட்டி அைறயில் ஒரு வாரம் இரவு ேநரத்தில் கிடந்ேதன். ந;ங்கள் ெதரு முைனயில் பா:த்த நண்பrடம் ஆரம்பிக்கிற;:கள்... ''விஷயம் ெதrயுமா? நம்ம ராம்குமா: பயல் இருக்காேன... அவன் ெசஞ்ச காrயத்ைதக் ேகட்டா...'' என்று!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239& aid=8650


என்ைன கெரக்ட் பண்றது ெராம்ப ஈஸிங்க! ஆயா ரகசியம் 2011-12ம் வருட விகடன் மாணவப் பத்திrைகயாளகள், முதல் ேபட்டி எடுத்த பிரபலம்... ஆயா! '' 'ஜம்ஷத்’ங்ற உங்க நிஜப் ேபேர நல்லாத்தாேன இருக்கு. ஏன் ஆ#யா?'' ''நல்ல ேபதான். ஆனா, 'உள்ளம் ேகட்குேம’ படத் துல நடிச்சிட்டு இருந்தப்ப, நான் என் ேபைர சினிமா ஆட்களிடம் ெசால்றப்ப, 'அம்ஷத்’னு புrஞ்சுப்பாங்க. சில 'ஷபத்’னு ெசால்லிக் காலி பண்ணாங்க. அதான் ஜ6 வா சா ஜம்ஷத்ைத 'ஆயா’ ஆக்கினா!'' ''உங்க கல்யாண டா#ெகட்?'' ''டாெகட்

ஃபிக்ஸ்

பண்ணி

ஏவுகைண

தான்

அனுப்ப

முடியும்.

கல்யாணம்

பண்ண

முடியாது.

வயசாயிடுச்சுன்ேனா, வட்ல 6 கட்டாயப்படுத்துறாங்கன்ேனா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா, அந்த வாழ்க்ைக சந்ேதாஷமா இருக்காது. யாைரயாச்சும் மனசுக்குப் பிடிச்சு, இவங்ககூட வாழ்நாள் முழுக்கப் ேபசலாம், சந்ேதாஷமா இருக்கலாம்னு ேதாணினா மட்டும் கல்யாணம் பண்ணலாம்!''

www.srivideo.net '' 'அவன்-இவன்’ விஷால், 'ெதய்வத் திருமகள்’ விக்ரம்... ேதசிய விருது யாருக்கு?'' ''அைத ஜூrக்கள்தாேன ெசால்லணும். ஆனா, உண்ைமயில் விக்ரமின் நடிப்பு ஃெபன்டாஸ்டிக். நான்கூட கண்ணாடி முன்னாடி நின்னு அவைர மாதிrேய ைகையக் காைல ஆட்டி ஆட்டிப் பாத்ேதன். ம்ஹூம்... சrயா வரைல. அது அவருக்குத்தான் சr. விக்ரம், விஷால் ெரண்டு ேபருேம எனக்கு க்ேளாஸ் ஃப்ெரண்ட்ஸ். யாருக்கு விருது கிைடச்சாலும், எனக்குச் சந்ேதாஷம்தான்!'' ''ஏன் டபுள் ஹ0ேரா சப்ெஜக்டா நடிக்கிற0ங்க?'' ''பாலிவுட்ல

இப்ேபா

அதுதாங்க

ட்ெரண்ட்.

அங்ெகல்லாம் நாலஞ்சு ஹ6ேராக்கள்கூட ேசந்து நடிக்கிறாங்க.

சினிமா

மாறிட்ேட

இருக்கு.

இப்ேபா ேகமரா பாத்து பஞ்ச் டயலாக் ேபசினா... திேயட்டலேய

'ேடய்...

ேபாதும்டா’னு

குரல்

வருது. மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நாம மாறணும். அவ்வளவுதான்!'' ''உண்ைமையச்

ெசால்லுங்க...

அமலா

பால்கிட்ட ெசல் நம்ப# வாங்கிட்டீங்கதாேன?'' ''நான் ஏன் வாங்கணும்? அவங்கேள வந்து நம்ப ெகாடுத்தாங்க!'' ''தமிழில் எந்த ஹ0ேராவின் நடிப்பு உங்கைள இம்ப்ெரஸ் பண்ணிஇருக்கு?''


''இப்ேபா, 'ஆடுகளம்’ தனுஷ், 'அவன்- இவன்’ விஷால், 'ெதய்வத் திருமகள்’ விக்ரம்!'' ''யாருக்கு நன்றி ெசால்ல நிைனக்கிற0ங்க... யாருக்கு ஸாr?'' ''ஸாr நிைறய ேபருக்குச் ெசால்லணும்! நன்றி... நிச்சயம் என் அம்மா - அப்பாவுக்குத்தான். அவங்க எனக்குக் ெகாடுத்த சுதந்திரத்துக்கு எல்ைலேய இல்ைல. ஸ்ேபாட்ஸ்ேமன், கம்ப்யூட்ட இன்ஜின 6ய, மாடலிங், சினிமானு நான் தாவிக்கிட்ேட இருந்தப்பலாம், என்ைன ஒரு வாத்ைதகூடக் ேகட்கைல. கிைடச்ச நல்ல ேவைலைய விட்டுட்டு, மூணு வருஷம் சும்மா உக்காந்து நடிக்க வாய்ப்பு ேதடிட்டு இருந்தப்பவும், என்ேமல நம்பிக்ைகெவச்சுப் ெபாறுைமயா இருந்தாங்க!''

''ெபாண்ணுங்கைள கெரக்ட் பண்ணத் ெதrயுமா?'' ''கெரக்ட் பண்ணத் ெதrயுமாங்கறது முக்கியம் இல்ைல. நம்ம கெரக்ட் பண்றது மத்தவங்களுக்குத் ெதrயாம கெரட் பண்ணணும். அதுதான் முக்கியம்!'' ''உங்கைள கெரக்ட் பண்றது எப்படி?'' ''என்ைன கெரக்ட் பண்றது ெராம்ப ஈஸிங்க. பக்கத்துல வந்து நின்னு, சின்னதா ஒரு 'ஹாய்’ ெசான்னாேல, நான் கெரக்ட் ஆயிருேவன்!''

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8681


роОрокрпНрокро╡рпБроорпН роиро╛ройрпН ро╣ро┐роЯрпНроЯрпБ... роЗрокрпНрпЗрокро╛ рпЗрокро╛ройро╛ро▓рпБроорпН родрпБроЯрпНроЯрпБ! ро╡роЯро┐рпЗро╡ро▓рпБ рокро│ро┐роЪрпН роХро╡ро┐ройрпНрооро▓ рокроЯроЩрпНроХро│рпН : ро╡.роиро╛роХроорогро┐  'ро░роХроЪро┐роп ро╡ро┐ро░рпБроирпНродро┐ройтАЩ роОройрпНро▒рпБ роОродро┐рокро╛рокрпНрокрпБроХрпН роХро╛родрпНродро┐ро░рпБрокрпНрокрпБроХрпНроХрпБрокрпН рокро┐ройрпН, ро╡ро┐роХроЯройрпН рооро╛рогро╡рокрпН рокродрпНродро┐rрпИроХропро╛ро│роХро│рпН роорпБройрпН роЪроЯро╛рпЖро░ройродрпН рпЗродро╛ройрпНро▒ро┐ройро╛ ро╡роЯро┐рпЗро╡ро▓рпБ. рооро╛рог ро╡роХро│ро┐рпИроЯрпЗроп роЖроЪрпНроЪроп роЕродро┐роЪрпНроЪро┐ роЕрпИро▓! ''роЗроорпНрокрпБроЯрпНроЯрпБ рокроЯро┐роЪрпНроЪ рокрпБро│рпНрпИро│роЩрпНроХрпИро│рокрпН рокро╛родрпНродро╛, роОроЩрпНроХ роЖродрпНродро╛ роЖродрпНродро╛родрпНродрпБрокрпН рпЗрокро╛ро╡ро╛! 'рпЖропропрпНропро╛ ро╡роЯро┐рпЗро╡ро▓рпБ... роЕро▓рпНро▓ро╛роорпН рокроЯро┐роЪрпНроЪ рокрпБро│рпНрпИро│роЩрпНроХ... рокро╛родрпНродрпБ роЪрпВродро╛ройрооро╛рокрпН рпЗрокроЪро┐роХрпНрпЗроХро╛тАЩройрпБ роОройрпН роХро╛рпИродроХрпН роХроЯро┐роХрпНроХрпБроорпН. роиро╛ройрпН роиро▓рпНро▓ро╛рокрпН рокроЯро┐роХрпНроХрпИро▓рпЗропроЩрпНроХрпБро▒ роХро╡рпИро▓ роОройроХрпНроХрпБ роОрокрпНрокроорпБроорпН роЙрогрпНроЯрпБ. роТроЩрпНроХро│ рооро╛родро┐r рокроЯро┐роЪрпНроЪро╡роЩрпНроХ рпЖроиро▒роЮрпНроЪро┐ро░рпБроХрпНроХро┐ро▒ роЗроирпНрод роЪрпИрокропро┐ро▓

роиро┐роХрпНроХрпЗро╡

роОройроХрпНроХрпБроХрпН

роХрпВроЪрпНроЪрооро╛

роЗро░рпБроХрпНроХрпБ.

роЕрпЗрод

роЪрооропроорпН,

рпЖрокро░рпБрпИрооропро╛ро╡рпБроорпН

роЗро░рпБроХрпНроХрпБ.

роТро░рпБ

рокродрпНродро┐rрпИроХроХрпНроХро╛ро░ройрпН роЪрпБроЯрпНроЯро┐роХрпНроХро╛роЯрпНроЯрпБро▒рпИродрокрпН рокро╛родрпНродрпБ, родрокрпНрокрпБ рокрогрпНрогро╡ройрпН родро┐ро░рпБроирпНродрогрпБроорпН... родро▒рпНрпЖроХро╛рпИро▓ рокрогрпНрогро┐роХрпНроХроХрпН роХрпВроЯро╛родрпБ. роироЩрпНроХро│рпНро▓ро╛роорпН родрокрпНрокрпБ рокрогрпНрогро┐ройро╡ройрпН родро┐ро░рпБроирпНродрпБро▒ рооро╛родро┐rродро╛ройрпН роОро┤рпБродрпБро╡роЩрпНроХройрпНройрпБ  роироорпНрокро┐роХрпНрпИроХ роЗро░рпБроХрпНроХрпБ. роЪrрокрпНрокро╛... рпЗроХро│рпНро╡ро┐роХрпИро│роЪрпН роЪроЯрпНроЯрпБрокрпБроЯрпНроЯрпБройрпБ рпЗроХро│рпБроЩрпНроХ!'' роОройрпНро▒рпБ роЙро▒рпНроЪро╛роХрооро╛роХ рооро╛рогро╡роХрпИро│ роОродро┐рпЖроХро╛рогрпНроЯро╛ ро╡роЯро┐рпЗро╡ро▓рпБ.

''роЕро░роЪро┐ропро▓рпН роЖро╡роорпН роХро╛ро░рогрооро╛роХ роЪро┐ройро┐рооро╛ро╡ро┐ро▓рпН роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ роПро▒рпНрокроЯрпНроЯрпБ роЗро░рпБроХрпНроХрпБроорпН роЗроирпНрод роЗрпИроЯрпЖро╡ро│ро┐ роЙроЩрпНроХрпИро│ ро╡ро░рпБродрпНродрокрпНрокроЯ рпИро╡родрпНродрпБро│рпНро│родро╛?'' ''роТро░рпБродрпНродройрпН роЯро╛роХрпНроЯро░рпБроХро┐роЯрпНроЯрокрпН рпЗрокро╛ропро┐ 'роОройроХрпНроХрпБ рооройроЪрпБ роЪrропро┐ро▓рпНро▓... роПродро╛роЪрпНроЪрпБроорпН рокрогрпНрогро┐ роОройрпНрпИройроЪрпН роЪrропро╛роХрпНроХрпБроЩрпНроХтАЩройрпБ рпЗроХроЯрпНроЯро╛ройро╛роорпН. роЕроирпНрод роЯро╛роХрпНроЯро░рпБроорпН рпЖро░ро╛роорпНрок роЕроХрпНроХрпИро▒ропро╛, 'рокроХрпНроХродрпНродрпБро▓ роТро░рпБ роЪроХрпНроХро╕рпН роироЯроХрпНроХрпБродрпБ. роЕродрпБро▓ роТро░рпБ рокроГрокрпВройрпН ро╡ро░рпБро╡ро╛ройрпН. рпЖро░ро╛роорпНрокроХрпН рпЗроХро╛роЯрпНроЯро┐роХрпНроХро╛ро░ройрпН. рпЗроЪроЯрпНрпИроЯройрпНройро╛ рпЗроЪроЯрпНрпИроЯ, роЙроЩрпНроХ ро╡роЯрпНроЯрпБ  рпЗроЪроЯрпНрпИроЯ... роОроЩрпНроХ ро╡роЯрпНроЯрпБ  рпЗроЪроЯрпНрпИроЯ роЗро▓рпНрпИро▓. роиро▓рпНро▓ро╛ ро╡ро┐ро┤рпБроирпНродрпБ ро╡ро┐ро┤рпБроирпНродрпБ роЪро┐rроХрпНроХрпИро╡рокрпНрокро╛ройрпН. роЪроХрпНроХро╕рпБроХрпНроХрпБрокрпН рпЗрокро╛ропро┐ роЕро╡рпИрой рпЗро╡роЯро┐роХрпНрпИроХ рокро╛ро░рпБроЩрпНроХ. роЙроЩрпНроХ роХро╡рпИро▓роХрпИро│роХрпН рпЖроХро╛роЮрпНроЪ рпЗроиро░рооро╛роЪрпНроЪрпБроорпН

рооро▒роирпНродрпБ роЪро┐rрокрпНрокрпАроЩрпНроХтАЩройрпНройрпБ рпЖроЪро╛ройрпНройро╛ро░ро╛роорпН. 'рпЗрокро╛ропро╛роЩрпНрпЗроХро╛... роЕроирпНрод

рокроГрокрпВрпЗрой роиро╛роирпНродро╛ройрпН!тАЩройрпБ рпЖроЪро╛ройрпНройро╛ройро╛роорпН роЕроирпНрод роЖро│рпН. роЕроирпНрод рокроГрокрпВройрпН роХрпИродродро╛ройрпН роЗрокрпНрпЗрокро╛ роОройрпН ройродрпБроорпН. роЗроорпНрокрпБроЯрпНроЯрпБ роиро╛ро│рпН роиро╛роЯрпНрпИроЯроЪрпН роЪро┐rроХрпНроХ рпЖро╡роЪрпНроЪрпБроЯрпНроЯрпБ роЗро░рпБроирпНрпЗродройрпН. роЗрокрпНрокроорпН роОройрпН ро╡роЯрпНрпИроЯроЪрпН  роЪро┐rроХрпНроХрпЖро╡роЪрпНроЪрпБроЯрпНроЯрпБ роЗро░рпБроХрпНрпЗроХройрпН. ро╡роЯрпНро▓  рпЖроХро╛роЮрпНроЪроорпН роЪрпБрок роХро╛rропроЩрпНроХро│рпН роЗро░рпБроХрпНроХрпБ. роЕрпЖродро▓рпНро▓ро╛роорпН роорпБроЯро┐роЪрпНроЪрпБроЯрпНроЯрпБродрпН родро┐ро░рпБроорпНрокро┐ ро╡ро░рпБро╡ро╛ройрпН роЗроирпНрод ро╡роЯро┐рпЗро╡ро▓рпБ. роТрогрпНрогрпБ рпЖроЪро╛ро▓рпНрпЗро▒ройрпН роХрогрпНрогрпБроХро│ро╛... роЪро┐ройро┐рооро╛ро╡рпБроХрпНроХрпБ роиро╛ройрпНродро╛ройрпН роЗрпИроЯрпЖро╡ро│ро┐ ро╡ро┐роЯрпНроЯрпБро░рпБроХрпНрпЗроХройрпН. роЪро┐ройро┐рооро╛ роОройрпНрпИрой ро╡ро┐роЯрпИро▓. роЪро┐ройро┐рооро╛ро╡рпБро▓ роОрокрпНрокро╡рпБроорпН роиро╛ройрпН ро╣ро┐роЯрпНроЯрпБ... роЗрокрпНрпЗрокро╛ рпЗрокро╛ройро╛ро▓рпБроорпН родрпБроЯрпНроЯрпБ!'' ''

'роЙропро┐тАЩ рокроЯроорпН рпЖро╡ро│ро┐ропро╛рой роЪрооропроорпН,

роЕрпИрод

ро╡ро┐рооrроЪрпНроЪрпБ

рпЖро░ро╛роорпНрокроХрпН

роХро╛роЯрпНроЯрооро╛

роХро░рпБродрпНродрпБродрпН рпЖродrро╡ро┐роЪрпНроЪрпБ роЗро░рпБроирпНрод2роЩрпНроХ. роЖройро╛,


рокроЯродрпНродрпБро▓

'роХро┐rтАЩ

рпЗрокроХрпНроХr

роЖрокро╛роЪрооро╛родрпНродро╛рпЗрой

роХро╛рпЖроороЯро┐ропрпБроорпН

роЗро░рпБроирпНродрпБроЪрпНроЪрпБ.

рои2роЩрпНроХ

роПройрпН роЕрокрпНрокроЯро┐ роироЯро┐роХрпНроХро┐ро▒2роЩрпНроХ?'' ''роироЩрпН роХ рпЖроЪро╛ро▓рпНро▒родрпБ роЪrродро╛ройрпН. роЕродрпБ рпЖроХро╛роЮрпН роЪроорпН роЕродро┐роХрооро╛родрпНродро╛ройрпН

роЗро░рпБроирпНродродрпБ.

роиро╛рпЗрой

ро╡ро┐ро░рпБрокрпНрокроорпН роЗро▓рпНро▓ро╛роо рпЖроЪроЮрпНроЪ sройрпН роЕродрпБ. роЕрокрпНрокрпЗро╡

рпИроЯро░роХрпНроЯроХро┐роЯрпНроЯ

роЖрокро╛роЪрооро╛

роЗро░рпБроХрпНроХрпБройрпНройрпБродро╛ройрпН рпЖроЪро╛ройрпНрпЗройройрпН. роиро╛ройрпН

рпЖроЪро╛ройрпНройродрпБроорпН

роЕроЬрпБройрпН

роЕродро╛ройрпН

роОройрпНрпИройроХрпН

роХро╛ро▒ро┐родрпН родрпБрокрпНрокрпБро▒ рооро╛родро┐rропрпБроорпН, 'рпЖроХро╛роЮрпНроЪроорпН роУро╡ро░ро╛родрпНродро╛ройрпН рпЗрокро╛ропро┐роЯрпНрпЗроЯрпЗройро╛тАЩройрпБ ро╡роЪройроорпН рпЖро╡роЪрпНрпЗроЪро╛роорпН. роЕродрпБроХрпНроХрпБ роиро╛ройрпН рооройрпНройро┐рокрпНрокрпБ

рпЗроХроЯрпНроЯрпБроХрпНроХрпБрпЗро▒ройрпН.

роЖройро╛,

рокро┐ро│рпНрпИро│роЩрпНроХро│ро╛...

роЕроирпНрод

sройрпБроХрпНроХрпБ

роироЩрпНроХ

роЪро┐rроХрпНроХрпИро▓ройрпНройрпБ

роороЯрпНроЯрпБроорпН

рпЖроЪро╛ро▓рпНро▓рпБроЩрпНроХ рокро╛рокрпНрпЗрокро╛роорпН? роТро╡рпНрпЖро╡ро╛ро░рпБ родро┐рпЗропроЯрпНроЯро░рпБроорпН роЕродро┐роирпНродрпБ роХрпБро▓рпБроЩрпНроХрпБроЪрпНрпЗроЪ!'' ''роЪро┐ройро┐рооро╛ро╡ро┐ро▓рпН рпЗроХро╛рпИро╡ роЪро░ро│ро╛роХро┐роЯрпНроЯ роЕроЯро┐ ро╡ро╛роЩрпНроХрпБро▒ рооро╛родро┐r, ро╡роЯрпНро▓ 2 роЙроЩрпНроХ роорпИройро╡ро┐роХро┐роЯрпНроЯ роЕроЯро┐ ро╡ро╛роЩрпНроХро┐ роЗро░рпБроХрпНроХрпА роЩрпНроХро│ро╛?'' ''ро╡ро╛роЩрпНроХро╛роо рокро┐ройрпНрпЗрой! рокрпБро░рпБроЪрпИрой роЕроЯро┐роХрпНроХро╛род рпЖрокро╛рогрпНроЯро╛роЯрпНроЯро┐ роЗроирпНрод роЙро▓роХродрпНродрпБро▓ роЗройрпНройрпБроорпН рпЖрокро╛ро▒роХрпНроХро▓рокрпНрокро╛. роЕроЯро┐ ро╡ро┐ро┤рпБроирпНродро╛, роЪрпБроорпНрооро╛ роорпЗроЯ роорпЗроЯройрпБ ро╡ро┐ро┤рпБроорпН рокро╛родрпНродрпБроХрпНроХроЩрпНроХ. роОро▓рпНро▓ро╛роорпН ро╡ро╛роЩрпНроХро┐ роорпБроЯро┐роЪрпНроЪрпБроЯрпНроЯрпБ, роЕрокрпНрокроЯро┐рпЗроп рокроЪрпНроЪрокрпН рокрпБро│рпНро│ рооро╛родро┐r роорпВроЮрпНроЪро┐рпИроп рпЖро╡роЪрпНроЪрпБроХрпНроХро┐роЯрпНроЯрпБ, ро╡ро░ро╛рогрпНроЯро╛ро╡рпБро▓ роЗро░рпБроХрпНроХрпБро▒ ро╡роЩрпНроХрпИро│ рпЖро╡ро│ро┐рпЗроп роХро┐ро│рокрпНрокро┐ро╡ро┐роЯрпНроЯрпБро░рпБрпЗро╡ройрпН. ро╡ро▓ро┐ родро╛роЩрпНроХро╛роороХрпН роХродрпНродрпБройро╛, ропро╛ро░рпБроХрпНроХрпБроорпНрпЗроХроЯрпНроХроХрпН роХрпВроЯро╛родрпБро▓!'' ''роЙроЩрпНроХ рпЗро░ро╛ро▓рпН рооро╛роЯро▓рпН ропро╛?'' ''роОройроХрпНроХрпБ рпЗро░ро╛ро▓рпН рооро╛роЯро▓рпНройрпБ ропро╛ро░рпБроорпН роХро┐рпИроЯропро╛родрпБ. родроЩрпНроХрпЗро╡ро▓рпБ роЕрогрпНрогройрпН роХро╛рпЖроороЯро┐ рокро┐роЯро┐роХрпНроХрпБроорпН. роХрпИро▓ро╡ро╛рог, роЪроирпНродро┐ро░рокро╛рокрпБройрпНройро╛

рокро╛родрпНродрпБроЯрпНрпЗроЯ

роЗро░рпБроХрпНроХро▓ро╛роорпН.

роиро╛рпЗроХро╖рпН,

роЪрпБро░рпБро│ро┐ро░ро╛роЬройрпНройро╛

рпЖро░ро╛роорпНрок

рпЖро░ро╛роорпНрокрокрпН

рокро┐роЯро┐роХрпНроХрпБроорпН.

ро╡ро┐.рпЗроХ.ро░ро╛роороЪро╛рооро┐, роОроорпН.роЖ.ро░ро╛родро╛, роЪро╛ро▓ро┐ роЪро╛рокрпНро│ро┐ройрпНройрпБ роОро▓рпНро▓ро╛ро░рпБрпЗроо роОройроХрпНроХрпБрокрпН рокро┐роЯро┐роЪрпНроЪ роироЯро┐роХроХро│рпН.

роОро▓рпНро▓ро╛ро░рпБроорпН

роЖро│рпБроХрпНроХрпБроХрпН

рпЖроХро╛роЮрпНроЪроорпН

роОройроХрпНроХрпБро│рпНро│

роЗро░рпБроХрпНроХро╛роЩрпНроХройрпНройрпБ

роиро┐рпИройроХрпНроХро┐рпЗро▒ройрпН. роЖройро╛, роЗро╡роЩрпНроХро│рпНро▓ роТро░рпБродрпНрод рооро╛родро┐rропрпБроорпН роОройрпН роироЯро┐рокрпНрокрпБ роЗро░рпБроХрпНроХро╛родрпБ. роОройроХрпНроХрпБ рооро┐рооро┐роХрпНr рокрогрпНрогро╡рпБроорпН рпЖродrропро╛родрпБ. рокрпБро▓ро┐рпЗроХроЪро┐ рпЗроХро░роХрпНроЯроХрпВроЯ 'роЙродрпНродроорокрпБродрпНродро┐ро░ройрпНтАЩ роЪро┐ро╡ро╛роЬро┐ роРропро╛рпЗро╡ро╛роЯ роЗройрпНро╕рпНрокро┐рпЗро░ро╖ройрпНродро╛ройрпН. роЖройро╛, роЕродрпБро▓ ро╡роЯро┐рпЗро╡ро▓рпБродро╛ройрпН рпЖродrроЮрпНроЪрпБ роЗро░рпБрокрпНрокро╛ройрпН. роиро╛ройрпН роЕродро┐ро▓рпН роХро╡ройрооро╛ роЗро░рпБрокрпНрпЗрокройрпН!'' ''рои2роЩрпНроХ рпЗрокроЪрпБрой роирпИроХроЪрпНроЪрпБрпИро╡ ро╡роЪройроЩрпНроХро│ро┐рпЗро▓рпЗроп роЙроЩрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ рпЖро░ро╛роорпНрокрокрпН рокро┐роЯро┐роЪрпНроЪродрпБ роОродрпБ?'' ''роХроХроХ рпЗрокро╛!''

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8685


பைடயப்பா பாட்-2 தாம் தூம் சாம் ஆண்ட சன் டி.எல்.சஞ்சீவிகுமா படங்கள் : எம்.விஜயகுமா சாம் ஆண்ட சைனத் ெதrயுமா? 'யாருக்கு யாேரா?’ படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா உலகத்துக்ேக 'சாவு பயம்’ காட்டியவ ! 'இன்னிக்கு 'ஜ. தமிழ்’ல சாம் படம் ேபாடுறாங்க மச்சான்... ேடான்ட் மிஸ் இட்’ என்று எஸ்.எம்.எஸ். மைழ ெகாட்டும் அளவுக்கு நடிப்பால், நடனத்தால் ரசிக கைள ரவுண்டு கட்டி சாத்தியவ . யூ-டியூப்பில் சாம் க்ளிப்பிங்ஸ் ஒவ்ெவான்றும் ஒரு லட்சம் ஹிட் அடித்திருக்கிறது என்றால், எல்லாப் ெபருைமயும் சாம் ஆண்ட சனுக்ேக. ஈேராட்டில் கூrய கம்ெபனி நடத்தி வரும் சாம் ஆண்ட சைன ந.ண்ட ேசஸிங்குக்குப் பின் பிடித்ேதாம் ''எப்படி இப்படி ஒரு துணிச்சல் வந்துச்சு?'' '' 'களவும் கற்று மற’னு ெசால்லி இருக்காங்க. 'சாக்ேலட்’தான் நான் முதன்முைறயாப் பா த்த படம். அப்பேவ சினிமா தான் வாழ்க்ைகனு முடிவு பண்ணிட்ேடன். தினம் சாக்ேலட் படம் பா த்ேதன். கண்ணாடி முன்னாடி நடிச்ேசன். கைத எழுதிேனன். பாட்டு ேபாட்டு ஆடிேனன். இப்படி சினிமாவுக்காக 24 மணி ேநரமும் என்ைனேய நான் அ ப்பணிச்ேசன். இப்ேபா இருக்குற தமிழ் சினிமா நல்லாதான் இருக்கு. (சாேர ெசால்லிட்டாரு... அப்புறம் என்னப்பா!) ஆனா,

இன்னும் ெகாஞ்சம் ெடவலப்ெமன்ட் ேவணும்.

அைத உடேன மாத்த முடியாது

இல்ைலயா? அதனால, பல வருஷமாக் காத்திருந்து சினிமாவுக்குள் குதிச்ேசன்!''

''குதிச்சதுல உங்களுக்கு அடிகிடி எதுவும் படைலயா? அதாவது, படம் எடுத்த வைகயில நஷ்டம் எதுவும் ஏற்படைலயா?'' ''முன்னாடி ெபrய தயாrப்பாள கள் படம் எடுத்தாேல, படத்ைத ெவளியிட முடியாது. சன் டி.வி, கைலஞ டி.வி, இராமநாராயணன்னு ஆயிரத்ெதட்டு பாலிடிக்ஸ். ஆனா, இது எல்லாத்ைதயும் தாண்டி தமிழ்நாடு முழுக்க நாலு திேயட்ட ல படத்ைத rlஸ் பண்ணிேனன். படம் நல்ல படம்தான். ஆனா, ஓடுறதுக்கு விளம்பரம் ேவணுேம... படத்ைத ஓட்டுறதுக்கு படாதபாடு பட்ேடன். அப்படியும் இழுத்துப் பிடிச்சு 25 நாளு ஓட்டிட்ேடன். ந.ங்க ெசான்ன மாதிr குதிச்சுதுல ெகாஞ்சம் அடி பட்டுருச்சுதான்!'' ''உங்க எதிகாலத்ைதப் பாத்த)ங்கேள... எங்க எதிகாலத்ைத ேயாசிச்சீங்களா?'' (ேயாசிக்கிறா ... மனதுக்குள் ேகள்வி - பதிைல r-ைவண்ட்

பண்ணிப்

பா த்தா ேபால)

''சா ,


என்ைன

ெவச்சு

காெமடி

இன்ட வியூ

எடுக்குற.ங்களா?'' ''ேசச்ேச... என்ன சா இப்படிக் ேகட்டுட்டீங்க?'' ''அதாேன பா த்ேதன். நான் ெராம்ப சீrயஸான ஆளு.

அதான்

நடிக்கைல. எவ்வளவு

காெமடி

புதுசா

இருக்ேக!)

ெசலவானாலும்

ெவண்ணிற ஃேபமஸ்

படத்தில்

(இது

ஆைட

sனில் பணம்

பரவாயில்ைலனு

மூ த்தி,

ஆ ட்டிஸ்ட்டுகைள

பாண்டுன்னு காெமடிக்காக

நடிக்கெவச்ேசன். என்ன பிரச்ைனனு ெதrயைல. நாலஞ்சு ேப தான் பாராட்டினாங்க. நிைறயப் ேப திட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. டக்குனு என் ெசல் நம்பைர மாத்திட்ேடன். நான் ேயாசிச்சு ெரடி பண்ணின அருைமயான

ஸ்ேடாr

சா

அது...

கைத

ெசால்லவா?'' ''ெசால்லுங்க... அைதயும்தான் ேகட்ேபாம்...'' ''நான் ெமக்கானிக் ேகா ஸ் படிச்சவன். அதனால, படத்துல நான் கா ெமக்கானிக்கா வருேவன். 'நாேனா’ காருக்குப் ேபாட்டியா 70 ஆயிரத்துல புதுசா கா உருவாக்குேவன். என் திறைமையப் பா த்துட்டு, ெரண்டு ெபாண்ணுங்க என்ைனக் காதலிப்பாங்க. நான் யாருக்கு வாழ்க்ைக ெகாடுக்குேறங்கிறது க்ைளமாக்ஸ்!'' ''பிரமாதமா இருக்ேக... அப்புறம் ஏன் படம் ஓடைல?'' ''ேகட்கும்ேபாது அழகா இருக்குல்ல... எடுக்கும்ேபாது ெசாதப்பிட்ேடன் சா . மூேண மாசத்துல அவசர அவசரமா ஷூட்டிங் முடிச்ேசன். முதல் படம்கிறதால, பயமா இருந்தது. அதுவும் டபுள் ஹ.ேராயின் சப்ெஜக்ட். அந்த ெரண்டு ஹ.ேராயினும் டா ச்ச சா . படத்ேதாட ஹ.ேரா நாேன தள்ளுவண்டிக் கைடயில சாப்பிட்ேடன். அதுங்க ெரண்டும் ஸ்டா ேஹாட்டல் சாப்பாடு ேவணும்னு படுத்தி எடுத்துட்டுதுங்க. க்ைளமாக்ஸ்ல ெரண்டு ேபைரயும் ெகாைல பண்ற மாதிr sன் ைவக்கலாமானுகூட ேயாசிச்ேசன். ஒரு பியூட்டிஃபுல் லவ் ஸ்ேடாrைய ெப சனல் ேகாபத்துக்காகக்ெகடுத்துடக் கூடாதுல்ல. அதான் சாஃப்ட்டா முடிச்சுட்ேடன்!'' ''படம்

rlஸ்

ஆனதும்

ேகாடம்பாக்கத்துல

இருந்து

அைழப்பு

வந்ததா?'' ''அது என்ன எழவுன்னு ெதrயைல. யாருேம கண்டுக்கைல. எங்ேக வாய்ப்பு கிைடத்தாலும், யா வாய்ப்பு ெகாடுத் தாலும், சும்மா பூந்து விைளயாட ெரடியா இருக்ேகன் சா !'' ''இப்ேபா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீ ங்க?'' ''சத ன் கூrய ஸ்னு ேலாக்கல் கூrய கம்ெபனி நடத்திட்டு இருக்ேகன். என்கிட்ட அஞ்சு ேப ேவைல பா க்குறாங்க. சினிமாவுக்கு வந்ததால கூrய கம்ெபனி நஷ்டம் ஆகிருச்சு. ஆனாலும், அந்த அஞ்சு ேபருக்காக கம்ெபனிைய

விடாம

நடத்திட்டு

இருக்ேகன்.

நான்

சினிமாவில்

ெஜயிச்சதும் அந்த அஞ்சு ேபருக்கும் கூrய துைற யிேலேய வாழ்க்ைக அைமச்சுக் ெகாடுப்ேபன்!'' ''சினிமா

எடுத்ததுக்கு

உங்க

குடும்பத்துல

யாரும்

எதிப்பு

ெதrவிக்கைலயா?'' ''ஒரு வைகயில நானும் இைளய தளபதி விஜய்யும் ஒண்ணு சா . ஒரு தடைவ முடிவு பண்ணிட்டா, என் ேபச்ைச நாேன ேகட்க மாட்ேடன். நான் மனுஷங்கைள எப்பவும் நம்புறேத இல்ைல. எல்லா மனுஷங்களும் ஃப்ராடு சா . நான் இேயசுநாதைர மட்டும்தான் நம்புேவன். அவ கிட்ட தினமும் ேபசிட்ேட இருக்குேறன். அவ


ஓ.ேக. ெசான்ன பின்னாடிதான் படம் எடுத்ேதன். ஒரு விஷயம் ெதrயுமா? அவ அடுத்த படத்துக்கு அனுமதி ெகாடுத்துட்டா !'' ''இேயசப்பா! என்னது... அடுத்த படமா?'' ''அதுக்கான கைதையத்தான் ராத்திrயும் பகலுமா எழுதிட்டு இருக்குேறன். இந்த முைற ேக.எஸ்.ரவிக்குமா ஸ்ைடல்ல படம் எடுக்கப் ேபாேறன். ஹ.ேரா நான்தான். படம் 'பைடயப்பா பா ட் -2’ மாதிr இருக்கும். எனக்குக் கைத ெராம்பப் பிடிச்சிருக்கு சா !'' ''சாருக்குக் கல்யாணம் ஆகிருச்சா?'' (முகம் சுருங்குகிறது) ''சா , நான் யூத்து... என்ன சா இப்படிக் ேகட்டுட்டீங்க? என்ைனப் பா த்தா அங்கிள் மாதிrயா ெதrயுது? என்ைன மாதிrேய ஹாலிவுட்ல ஒரு இயக்குந கம் நடிக இருக்கா னு ேகள்விப்பட்டு இருக்ேகன். அவ ேப ெதrயைல. அவ மாதிr சாதிச்ச பின்னாடிதான் கல்யாணம் பண்ணிப்ேபன். இது சத்தியம் சா !''

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8632


ெசன்ைனக்கு ngy ேபாட்டா மதுைரத் தமிழ்! இது தாப்ஸி Tamiழ் நா.கதி ேவலன், எஸ்.கlல்ராஜா படங்கள் : ேக.ராஜேசகரன் ெவள்ளாவி ேதவைத தாப்ஸி ெசன்ைனயில்! 'எந்த ஹ#ேரா பிடிக்கும்?’, 'ஒரு நடிைகயாக உங்க லட்சியம் என்ன?’ ேபான்ற 'பாரம்பrயப் ேபட்டி’ இல்லாமல், அவைரக் கலாய்த்துக் கலாட்டா ெசய்தால் என்ன என்று ேதான்றியது. அவருக்கு ெசன்ைனத் தமிழ்ப் புலவ சிவாைவ ைவத்து தமிழ் கற்றுக் ெகாடுக்கும் 'சமூக ேநாக்குடன்’ களம் இறங்கிேனாம்! ஜி.ஆ .டி. ேஹாட்டலில் தமிழ் வாத்தியாராக சிேலட், சாக்பீஸ் சகிதம் சிவா தயாராக, ஜ# ன்ஸ் டாப்ஸ் மாணவியாக தாப்ஸி ஆஜ ! சிேலட்டில் சிவா ெபrயதாக 'அ’ எழுத, ''வாட் இஸ் திஸ்?'' என்று ஆச்ச யமாகக் ேகட்டா தாப்ஸி. ''இது இங்கிlஷ்ல ஏ மாதிr. அ ஃபா அமிதாப் பச்சன். தமிழ் கலாசாரப் படி அ ஃபா அல்வா!'' என்றா சிவா.

ேமலும் படங்களுக்கு.... சிேலட்டில் வணக்கம் எழுதிய சிவா, ''இது வணக்கம். வட்டுக்கு # யாரும் ெசால்லாமக் ெகாள்ளாம வந்துட்டா, அதி ச்சியா இருக்கும்ல. அப்ேபா யூஸ் பண்ணிச் சமாளிக்கலாம். ேபான் எடுத்ததும் வணக்கம் ெசால்லிட்டா, காலங்காத்தால

'எதுக்குடா

ேபான்

பண்ணி

இம்ைச

பண்ேற’னு

ேகட்காம

இருப்பாங்க.

ெராம்ப

மrயாைதயான வா த்ைத. ஸ்கூல் குழந்ைதங்கதான் இப்ேபா இைத கெரக்டா யூஸ் பண்றாங்க. இதுக்கு இைணயான வா த்ைத இங்கிlஷ்ல இருக்கு. அது wanna come. அ த்தம் ேவற... உச்சrப்பு ஒண்ணுதான்!'' என்று சிவா ெமாக்ைக ேபாட்டுக்ெகாண்ேட ெசல்ல, இைடமறித்தா தாப்ஸி. ''மச்சான்... எனக்கு

தமிழ்

ஸ்மால் ஸ்மால் ெதrயும். ஆட்ேடா ஏறினா முன்னாடி ேபா... பின்னாடி ேபா... ைரட் ேபா... ெலப்ஃட் ேபா... யூ ட ன் எடுன்னு ெசால்லி கெரக்டா ஸ்பாட் வந்திருேவன்'' என்றா ெபருைம ெபாங்க. ''ந#ங் க ெசான்னதுல ெரண்டு அப்ெஜக்ஷன் இருக்கு யுவ ஆன .

ஒண்ணு,

தமிழ்நாட்டு

மக்கள்

மச்சான்ங்கிற நமீ தாவுக்கு

வா த்ைதைய

எழுதிக்ெகாடுத்துட்

டாங்க. ெரண்டாவது, ந#ங்க ெசான்ன மாதிr ஓட்டினா, ஆட்ேடா எங்ேக கிளம்புச்ேசா, கைடசியில அங்ேகதான் வந்து நிக்கும்!''- சிவா ெசால்ல... ெராம்ப சீrயஸாகக் ேகட்டுக்ெகாண்டா தாப்ஸி. தாப்ஸி

என்று

சிேலட்டில்

எழுதிய

சிவா,

அைத

அப்படிேய எழுதச் ெசான்னா . கண்கள் மினுங்க, அைத அப்படிேய காப்பி பண்ணினா தாப்ஸி. ''ந#ங் க நல்லா தமிழ் கத்துக்கிற#ங் கேளா இல்ைலேயா... சீக்கிரேம நல்ல டிராயிங் மாஸ்ட ஆகிடலாம். குட் ேக ள்!''- பாராட்டுப்


பத்திரம் வாசித்தா சிவா. ''இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு

நடிைகக்கு

ந#ங்க

ெகாடுத்திருக்கீ ங் களா?'' ெசால்ல

மாட்ேடன்.

'ஏதாவது

ெகட்ட

ெவளியில

ேபானா

தமிழ்

கத்துக்

என்று தாப்ஸி ேகட்க, ஒரு

நடிைக

வா த்ைத திட்ட

''ேப

ேபான்

பண்ணி,

ெசால்லிக்

ெகாடு...

யூஸ்

ஆகும்.

தமிழ்

ெதrயைலன்னு ெதrஞ்சா, உங்க ஆளுங்க ஓவராப் பண்ணுவாங்க’ன்னு மங்களகரமா

ெசான்னா .

இருக்கு’,

'உன்ைனக்

'உன்

முகம்

கட்டிப்

பிடிச்சுப்

பாராட்டணும்ேபால இருக்கு...’ இந்த ெரண்ைடயும் ெகட்ட வா த்ைதன்னு ெசால்லி கத்துக் ெகாடுத்ேதன். மறு நாள் அந்த நடிைக ேபான் பண்ணி,

'என்னப்பா உங்க ஊ ஆட்ேடா டிைரவ ெகட்ட வா த்ைத ெசான்னா,

இப்படிப் பல்ைலக் காட்டுறாங்க. ெராம்ப நல்லவங்களா இருக்காங்கப்பா’னு ஆச்ச யமாக் ேகட்டாங்க. எப்படிலாம் தமிழ கைளக் காப்பாத்தி இருக்ேகன் ெதrயுமா?''- சிவா ெசால்ல, ''ேகட்டதுேம என்ைனப் பிடிச்சுப் ேபாற மாதிr ெரண்டு தமிழ் வா த்ைத ெசால்லிக் ெகாடுங்க சிவா!'' என்று ேகாrக்ைக ைவத்தா தாப்ஸி. ''சாப்டியானு ேகளுங்க... உடேன அன்பு மைழ ெபாழியும். ஏன்னா, பாதித் தமிழன் உடம்புல ரத்தத் துக்குப் பதிலா ரசம்தான் ஓடிட்டு இருக்கு. அடுத்து 'சரக்கு அடிக்கைலயா’னு ேகளுங்க. உயிைர விட்ருவாங்க. ஏன்னா, இங்க பாதிப் ேப 'கிளாஸ்’ேமட்தான்!''- சிவா ெசால்ல, என்ன புrந்தேதா சிrத்துைவத்தா தாப்ஸி. ''ெவள்ளாவி ெவச்சு ெவளுக்குறதுன்னா என்னன்னு ெதrயுமா?''- சிவா ேகட்க, ''நான் ேகட்ேடேன... சன் ைலட் படாம, ஒரு பாக்ஸ்ல ஸ்டீம் விட்டு குேளாத்ஸ் வாஷ் பண்றதுன்னு ெசான்னாங்க!'' தாப்ஸி தமிங்கிlஷில் பின்னிெயடுக்க, ''ந#ங்க ெசால்றைதக் ேகட்டா, என்ைனத் துைவச்சுத் ெதாங்கவிட்ட மாதிr இருக்கு. ஆனா, தமிழ்

கத்துக்கணும்கிற

உங்க

ஆ வத்ைதப்

பாராட்டுேறன்!''-

சிவா

ெசால்ல,

''பாஸ்...

தமிழ்நாட்டுல

ெபாண்ணுங்க யாரும் சினிமாவுல ஹ#ேராயினா நடிக்க வ றது இல்ைல. நாங்கதான் ெபrய மனசு பண்ணி நடிக்குேறாம். அதனால எங்கைளக் கிண்டல் அடிக்காம பத்திரமா பா த்துக் ேகாங்க!'' என்று ஜாலி வா னிங் ெகாடுத்தா தாப்ஸி.

''முதன்முதலா தமிழ்ல ேபசிக் ேகட் டப்ேபா எப்படி இருந்துச்சு?''- சிவா ேகட்க, '' 'ஆடுகளம்’ ஷூட்டிங்குக்கு மதுைர வந்தப்ேபாதான் முதன்முதலா தமிழ் ேகட்ேடன். 'வந்தான் ெவன்றான்’ படத்துக்காக ெசன்ைன வந்தப்ேபா ஆ வமா கவனிச்ேசன். ெசன்ைனயில டிபஃரன்ட்டா தமிழ் ேபசுறாங்க. என்ன வித்தியாசம்னு ேகட்டா, 'ப்ைளனா ேபசுனா, ெசன்ைனத் தமிழ். வா த்ைத முடியும்ேபாது srஹ் ேபாட்டுப் ேபசுனா அது மதுைரத் தமிழ்’னு ெசான்னாங்க. இதுேபாக, இன்னும் நாலஞ்சு டிபஃரன்ட் தமிழ் இருக்காேம?''- தாப்ஸி ேகட்க, ''அெதல்லாம் ஒரு பிரச்ைனேய இல்ைலங்க... ந#ங்க தமிழ்ல 'ஐ லவ் யூ’ங்கிற வா த்ைதைய மட்டும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா

ேபாதும்.

எங்ேகயும்

எப்ேபாதும்

சமாளிக்கலாம்!''

என்று

ட்rக்ஸ்

ெசால்லிக்

ெகாடுத்தா . '' 'வந்தான் ெவன்றான்’ படத்துல உங்களுக்குப் ெபrய ெபrய டயலாக் ேபா ஷன்னு ேகள்விப்பட்ேடன். எப்படிச் சமாளிச்சீங்க?''- சிவா ேகட்க, தாப்ஸி முகத்தில் குதூகலம். ''ஆமாங்க, 'வந்தான் ெவன்றான்’ அருைமயாக வந்திருக்கு. நான் ரசிச்சு ரசிச்சு ெசய்த படம். ைடரக்ட கண்ணன் சூப்ப . படம் முழுக்க நான் நிைறயப் ேபசிட்ேட இருப்ேபன். பல ேநரம் ஜ# வா அைமதியா இருப்பா . அந்த மாதிr ஷூட் பண்ணும்ேபாது ஜ# வா ேவணும்ேன கண்ைண உருட்டி உருட்டிப் பா ப்பா . எனக்குச் சிrப்ைப அடக்க முடியாது. ஆனா, ைடரக்ட

திட்டுவாேரனு

சீrயஸா

ேபசி

முடிச்ேசன்.

சின்னப்

ெபாண்ைண

எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்துறாங்கப்பா!''- ெசல்லமாக அலுத்துக்ெகாண்டா தாப்ஸி.


''சr 'ஆடுகளம்’, 'வந்தான் ெவன்றான்’னா என்ன அ த்தம்?''- சிவா ேகட்க, ''வந்தான் ெவன்றான்னா, என்ட்r ெகாடுத்ததும் ஹிட் அடிச்சுட்டான்னு அ த்தம். களம்னா, கிரவுண்ட். காலம்னா, ைடம். ஆடுன்னா, ப்ேளயிங்னு அ த்தம். அதுக்கு ேகாட்னு இன்ெனாரு அ த்தம் இருக்கு. கெரக்டா?''- தாப்ஸி தடதடக்க, ''ஆஹா! இவ்வளவு ெதrஞ்சுக்கிட்டுதான் என்கிட்ட தமிழ் கத்துக்கிட்டீங்களா? சிவாவுக்கு தமிழ் கத்துக் ெகாடுக்கிறா தாப்ஸி''ன்னு ைடட்டில் மாத்திருங்க சா !''- தாப்ஸியிடம் பம்மிப் பதுங்குகிறா சிவா.

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8633


நித்திக்கு சித்தி ைபயன் நான்! எஸ்.கlல்ராஜா படங்கள் : பா.கந்தகுமா ''சாமி ெகட்டப்ல திருவண்ணா மைலயில் ஒரு கலாட்டா ட்rப்?''- ஐடியா ெசான்ன தும் குதித்ேதாடி வந்துவிட்டா சிங்கம்புலி. ''பறக்க ைவக்குறது, புகா ெகாடுக்குறதுனு சாமியாருகதான் பரபரப்பா இருக்காங்க. நாமளும் சாமிகைளப் பாத்து ஏடாகூடமா ஏதாவது ேகட்கலாம்!'' என்றவ... காவி ேவட்டி, துண்டு, ருத்ராட்ச மாைல என்று சாமியா ெகட்டப்ேபாடு ஆட்டத்துக்கு ெரடி ஆனா. கிrவலப் பாைதயில் வானத்ைதப் பாத்தபடி அமந்து இருந்தா பழநி சாமி. ''எதனால சாமியா ஆன 8ங்க பாஸு?''- இது சிங்கம்புலியின் விசாரைண. ''என் ெசாந்த ஊரு திண்டிவனம். காடு, கழனிைய வித்து புள்ைளங்கைளப் படிக்கெவச்ேசன். நல்லாத்தான் இருந்தாங்க. ஒரு பத்து ரூபா ேகட்டதுக்கு கைடசிப் ைபயன் அசிங்கமாப் ேபசிட்டான். 'என்னடா வாழ்க்ைக?’னு ெவறுத்திருச்சு. இங்ேக கிளம்பி வந்துட்ேடன். ஆறு மாசமாச்சு. இங்ேக சாப்பாட் டுக்குக் கஷ்டம் இல்ைல. எட்டு ேவைள சாப்பாடு ேபாடுறாங்க. சாமியா ஆகிட்ேடன்ல. இனிேம காசும் ேசரும். எல்லாரும் ஓடி வருவாங்க. ஆனா, இனிேம நான் யாருக்கும் காசு தறதா இல்ைல!''- ெசால்லும்ேபாேத சாமியின் கண்களில் 'ஒளிமய எதிகாலப்’ பளபளப்பு. ''ந8ங்க எதுக்கு சாமி ஆன 8ங்க?''- சிங்கம்புலியிடம் ேகட்டா பழநி. ''ஆசாமியா இருக்கப் பிடிக்கைல. அதான் சாமி ஆகிட்ேடன்!'' என்றா சிங்கம்புலி. என்ன புrந்தேதா, ''சrயாச் ெசான்ன 8ங்க'' என்றா பழநி சாமி.

மதுைரையச் ேசந்த காத்திேகய கனி, சைட முடிேயாடு சிrக்கிறா. ''திருவண்ணா மைல எனக்கு நாலாவது இடம்.

'உன்ைன

விட்டு

எங்ேகயும்

ேபாக

மாட்ேடன்’னு

அண்ணாமைலயாகிட்ட

ெசால்லிட்ேடன்.

ெபாண்டாட்டி புள்ைளங்க, ெசாத்துலாம் இருக்கு. ஆனா, வாழ்க்ைக என்பேத சிற்றின்பம்தாேன. இைறவன் ெதாண்ேட

ேபrன்பம்

ஆச்ேச.

அண்ணாமைலயாருக்

குத்

ெதாண்டு

பண்றதால,

பஸ்ஸுக்குக்

காசு

இல்லாதவங்களுக்கு, சாப்பிடக் காசு இல்லாதவங்களுக்கு உதவி பண்ேறன். இந்தா நூறு ரூபா... நல்ல வடிேயா 8 பஸ்ஸாப் பாத்து ஏறிப் ேபா!'' என்று சிங்கம்புலிைய அனுப்பிைவத்தா காத்திேகய கனி. ''உன்ைனப் பாத்தா சாமி மாதிr ெதrயைலேய... பளபளன்னு ேஷவ் பண்ணி இருக்ேக. டிெரஸ் புதுசா இருக்கு. கால வந்து இறங்குற!'' என்று ஒரு சாமி தாைட ேதய்த்து டவுட் கிளப்ப, ''நான் நம்ம நித்திக்கு சித்தி ைபயன்!'' என்று சிங்கம்புலி ெசால்ல, ''நமசிவாயம்!'' என அதிச்சியாகி, அவரச அவசரமாக இடத்ைதக் காலி ெசய்தா அந்த சாமி.


www.srivideo.net இரண்டு சிறுவகளும், ஒரு சிறுமியும் ெதப்பக் கைரயில் விைளயாடிக்ெகாண்டு இருந்தாகள். ''இங்ேக பாருங்க... நான் தியானம் ெசஞ்சு அப்படிேய வானத்துல பறக்கப்ேபாேறன்'' என்று உதாவிட்டபடிேய சிங்கம்புலி எம்பிக் குதிக்க, ''அப்படிேய பறக்கும்ேபாது, எங்கைள ஸ்கூல்ல இறக்கி விட்டுடுங்க'' என்று அவரது ேதாள் பிடித்துக்ெகாண்டாகள் மூவரும். ''இந்த வயசுலேய விவரமா இருக்கீ ங்கேள. இனிேம சாமியாருக்கு

எல்லாம்

கஷ்ட

காலம்தான்!''

என்றபடிேய

அவகைள

முதுகில்

தட்டிக்

ெகாடுத்தா

சிங்கம்புலி. வழக்கம்ேபால முத்துகிருஷ்ணன் என்கிற சாமிையக் கலாய்க்க அமந்தா சிங்கம்புலி. ஆனால், ''உங்ககிட்ட ஒரு ரகசியம் ெசால்லவா? என் கண்ணுல மூணாவது திைர விலகிட்டு இருக்கு!'' என்று சிங்கம்புலிக்குக் கிலி கிளப்பினா முத்துகிருஷ்ணன். ''ஏதாவது இலவசக் கண் மருத்துவ முகாம்ல காட்ட ேவண்டியதுதாேன!''சிங்கம்புலி ெசால்ல, ''ந8ங்க டுபாக்கூ சாமியா? நான் ெசான்னது அகம், புறம்னு ெரண்டு திைர. மாயம் மூணாவது

திைர.

அது

விலகினா,

பிரபஞ்சத்தின்

எல்லா

ரகசியமும்

ெதrயும்.

மூன்றாவது

திைர

விலகுறதுக்காக என் கண்கைள, மின்சாரம், ெநருப்பு இந்த ெரண்டுக்கும் நடுவுல ேபாட்டுெவச்சிருக்ேகன். ேகமரா ெலன்ஸ் வழியா பாத்தா கண்களில் ெநருப்பு கங்கு மாதிr ெதrயும்!'' என்று இன்னும் ெடர பில்டப் ஏற்றியவ, 'அவன்-இவன்’ விஷால்ேபால கண் இைமகைள 'அங்கிட்டும் இங்கிட்டுமா’கச் சுழற்றினா. ''சாமி, ந8ங்க கண்ைணச் சுத்துற8ங்கேளா இல்ைலேயா... எனக்குத் தைல சுத்துது!'' என்று எஸ்ேகப் ஆன சிங்கம்புலி, படுத்துக்கிடந்த இரண்டு மூன்று சாமியாகைளச் சுற்றி உட்காரைவத்துக் ெகாண்டா.

''வாழ்க்ைகையப்பத்தி ஒரு வrயில பதில் ெசால்லுங்க?''- சிங்கம்புலி ேகட்க, ''சிவம் இல்ைலன்னா சவம்!''பட்ெடன்று பதில் ெசான்னா பாஸ்கரன்.


''சாமி, ைரமிங்ைடமிங்ல

பின்ற8ங்கேள. கைடசியா எப்ேபா சந்ேதாஷமா இருந் த8 ங்க?'' என்று சிங்கம்புலி

ேகட்க, ''எப்ேபா ேசாகமா இருந்ேதன்னு ெதrயைலேய!'' என்றா. ''ஏன் சாமியா ஆன 8ங்க?'' என்ற ேகள்விக்கு, ''ஒரு மனிதன் புல், பூண்டு, நாய், ேபய், எலி, புலின்னு 84 லட்சம் தடைவ பிறப்பு எடுப்பான். இைத இந்தியில ஸ்வராசி ேலக் 84னு

ெசால்வாங்க.

இந்தப்

பிறவிேயாட

முக்தி அைடஞ்சிரலாம்னு

நிைனச்சு

சாமியா ஆகிட்ேடன். முடிவு ெதrயைலன்னா, இதுதான் முதல் பிறப்பு. முடிவு ெதrஞ்சிருச்சுன்னா, இதுதான்கைடசிப் பிறப்பு. எது ஆரம்பம், எது முடிவுன்னு அவேன முடிவு ெசய்வான்!'' என்று சுப்ரமணி ெசால்லி நிறுத்தி, சிங்கம்புலிைய ஆழமாகப் பாத்தா. ெமரண்டு

ெமசலாகி

'சாமியா’

ேவடத்தில்

இருந்து

ெவளிநடப்பு

ெசய்தா

சிங்கம்புலி!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8683


மூங்கில் மூச்சு! சுகா படங்கள் : எல்.ராேஜந்திரன் ேகாைட விடுமுைறக்கு அம்மாவின் ெசாந்த ஊரான ஆழ்வா" குறிச்சிக்குப் ேபாகும்ேபாது எல்லாம், 'ைசலு’ தாத்தாவின் வட்டுக்குச் ) ெசல்ேவன். 'ைசலு’ தாத்தாவின் முழுப் ெபய" ைசலப்பன். ஆழ்வா"குறிச்சிக்கு அடுத்த ஊரான சிவைசலத்தின் சிவ ெபருமான் ேமல் உள்ள பக்தி காரணமாக, அந்தப் பகுதியில் வட்டுக்கு ) ஒரு ைசலப்பன் இருப்ப". கழுத்து வழியாகப் ேபாடும் ந)ல கல" சட்ைடயும் ேவட்டியுேம ைசலு தாத்தா வின் நிரந்தர உைட. ஒவ்ெவாரு வருடம் நான் பா"க்கும்ேபாதும் ைசலு தாத்தா வின் ஒவ்ெவாரு பல்லாகக் காணாமல் ேபாய்க்ெகாண்டு இருக்கும். 'வயசாகு துல்லா. விளாமப் ெபாறகு ெமாைளக்க வாேட ெசய்யும்’ என்று ெசால்லிச்சிrத்து விட்டு, 'ேபான வருஷம் எப்பிடி இருந் ேதன்னு அந்த ேபாட்டால பாரும்ேவ’ என்பா". ேபாட்ேடாைவ ேபாட்டா என்றுதான் ெசால்லுவா" ைசலு தாத்தா. ேபான வருடம் என்றில்ைல, அேநகமாக பத்துக்கும் ேமற்பட்ட முந்ைதய வருடங் களில் எடுக்கப்பட்ட புைகப்படங்கைள வட்டில் ) மாட்டிைவத்திருப்பா" ைசலு தாத்தா. வருடத்துக்கு ஒருமுைற ேபாட்ேடா எடுப்பைத ஒரு கடைமயாகச் ெசய்து வந்தா". 'விஞ்ஞானம் இப்ெபா நம்ம ைகல

இருக்கு.

இருந்தாங்கன்னு

என்

அதப் பயன்படுத்திக் கிட புள்ைளயளுக்குத்

ேவண்டாமா?

ெதrயாது.

ஆனா,

எங்க

என்

அம்ைமயும் அப்பாவும்

பிள்ைளகேளாட

பிள்ைளகள

எப்பிடி நான்

பாக்கைலன்னாலும் அவங்க என்ைனயப் பாப்பாங்கல்லா! என்ன ெசால்லுேதரு?’

நான் பிறந்த சில மாதங்களிேலேய அப்பாைவப் ெபற்ற தாத்தா காலமாகி விட்டதால், நான் அவைரப் பா"த்தது இல்ைல. ஆனால், தாத்தாவின் தகப்பனா" எப்படி இருந்தா" என்பைத அவருைடய புைகப்படம் எனக்குக் காட்டியது. அேதேபால் ஆச்சியின் தாயாைர ேநrல் பா"ப்பதுேபான்ற உண"ைவ சுமா" 100 வருடங்களுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்ட அவருைடய கறுப்பு-ெவள்ைளப் புைகப்படம் இன்ைறக்கும் ஏற்படுத்துகிறது. உறுதியான உடற்கட்டும், த) "க்கமான பா"ைவ யும்ெகாண்ட அந்த ஆச்சியின் உருவமும், அந்தக் கால மனுஷிகளின் முன் ெகாசுவச் ேசைலயும், அவள் காதுகளில் ேபாட்டு இருக்கும் பாம்படமும் ெசால்ல முடியாமல் உணர மட்டுேம முடிகிற எத்தைனேயா ெசய்திகைளச் ெசால்லுகின்றன. ேபாட்ேடா

எடுத்தால்

ஆயுள்

குைறந்து

விடும்

என்று

நம்பும்

மனித"கள்,

அைத

உறுதி

ெசய்யும்விதமாகப் ேபசவும் ெசய்வா"கள். 'ேபாட்ேடா புடிச்சா ஆயுசு ெகாறஞ்சிரும்லா. நம்ம ெலச்சுமணபிள்ள மாமாக்குல்லாம் சாகுற வயசா? அவாேளாட சதாபிேஷகத்தன்னிக்கு அவ்வளவு ேபாட்ேடா எடுக்கப் ேபாயிதாேன ெரண்ேட வருஷத்துல மண்ைடயப் ேபாட்டுட்டா.’ அேத சமயம், ேபாட்ேடா

ஸ்டுடிேயாக்களுக்குப்

ேபாய்

புைகப்படம்

எடுத்துக்ெகாள்வைத

ஒரு

சம்பிரதாயமாகேவ ெசய்து வந்த மனித"கைளயும் பா"த்து இருக்கிேறன். திருமணம் ஆன சிறிது காலத்தில் தம்பதி சேமதராக பக்கவாட்டில் சிrத்தபடி எடுக்கப்பட்டு, தங்க ஃபிேரம் ேபாடப்பட்ட புெராஃைபல் புைகப்படத்ைத, அேநகமாக நண்ப"கள், உறவின"கள் என எல்ேலா" வடுகளிலும் ) பா"த்த ஞாபகம் உள்ளது. இதுேபாக, க"ப்பம் அைடந்த அத்ைத, சித்தி, மதினிகளின் புைகப்படங்களும் மனதில் நிழலாடு

கின்றன.

'நடுவுல

உள்ளவன

உண்டாயிருக்கும்ேபாது

எடுத்தது.

10

வயசு

வைரக்கும்,

என்ைனயவிட்டுட்டு எப்புடி ந) மட்டும் ேபாயி ேபாட்ேடா எடுக்கலாம்னு சண்ட ேபாடுவான், மூதி’. பூப்பைடந்த ெபண்களுக்குத் தைல பின்னி, தாழம்பூ ைதத்து, ஆளுயரக் கண்ணாடி முன் நிற்கைவத்து, முன்னும், பின்னுமாக எடுக்கப்பட்ட புைகப்படங்கைளப் பா"க்கும்ேபாது, தாழம்பூ வாசைனைய உண"ந்து இருக்கிேறன்.


காலத்தால் அழியாத, இப்ேபாது மைறந்து ெகாண்டுஇருக்கிற ஓவியங்கள், அைவ. திருெநல்ேவலி ரத வதிகளில் ) மாரா" ஸ்டுடிேயா, கல்பனா ஸ்டுடிேயா, மித்ரா ஸ்டுடிேயா என அடுத்தடுத்து ேபாட்ேடா ஸ்டுடிேயாக்கள் இருந்தன. எல்லா நாட்களும் ெவளியூ" ஆட்கள் குடும்பத்துடன், நண்ப"களுடன் வந்துேபான

வண்ணம் இருப்பா"கள்.

'ஊட்டி

வைர

உறவு’ சிவாஜி மாதிr

க"லிங்

ைவத்து

தைல

சீவியிருக்கும் 'மித்ரா ஸ்டுடிேயா’ அதிப" மித்ரா வள்ளிமணாளன் மாமா, 'ம்ம்ம்... ெகாஞ்சம் தலய நிமித்திப் பாருங்க. சிrக்கலாெம, தப்பில்ைலேய?’ என்று ெசால்லி கண் இைமக்கும் ேநரத்தில், சில சமயங்களில் கண் இைமத்த

ேநரத்தில்,

சட்ெடன்று

ேகமராவில்

இருந்து

மின்னலடித்துவிட்டு

ஆளு’ என்பா".

'அடுத்த

ெவளியூ"களில் இருந்து வருபவ"களுக்காக ஸ்டுடிேயாவில் எப்ேபாதும் கண்ணாடி, சீப்பு, பவுட" இருக்கும். 'மாப்ேள ேபாதும்ேவ. அதான் பஸ் ஏ"றதுக்கு முன்னாடிேய ஒரு டின்ன காலி பண்ணிட்டுத்தாென வந்ேதரு! என்னத்த ெவள்ைள அடிச்சாலும் இருக்குறதுதானேவ இருக்கும்?’

ஏதாவது ஒரு மாமா, சித்தப்பா, ெபrயப்பா வட்டில் ) சபrமைலக்கு மாைல ேபாட்டு, தாடி மீ ைசயுடன், சந்தன குங்கும ெநற்றியில் வணங்கியபடி இருக்கும் ேபாட்ேடா வாசலிேலேய நம்ைம வரேவற் கும். அருகிேலேய மழுங்கச் சிைரத்த முகத் துடன், சிrத்தபடி ெவள்ைளச் சட்ைடயில் அவ" இருக்கும் புைகப்படமும் மாட்டப் பட்டு

இருக்கும்.

இதுேபாக,

குடும்பத்துடன்

திருச்ெசந்தூருக்குச்

ெசன்று

ெமாட்ைட

ேபாட்டேபாது

எடுத்துக்ெகாண்ட புைகப்படம், குறுக்குத்துைற முருகனுக்கு பால்குடம் எடுத்தேபாது முகம் எல்லாம் திரு ந)றுடன் அைடயாளேம ெதrயாத புைகப் படம், காலமாகிப்ேபான ஆச்சி மற்றும் தாத்தாவின் படத்துக்கு முன் நின்றுமாைல யும், கழுத்துமாக வணங்கும் மணமக்களின் புைகப்படம்ேபான்றைவ இல்லாத வடுகேள ) இல்ைல எனலாம். உறவின"களின் வடுகளில் ) நான் பா"த்த புைகப்படங் களிேலேய மறக்க முடியாத புைகப்படமாக இன்று வைர இன்ஜின )ய" சுப்பிரமணிய மாமா வட்டில் ) அவருைடய ஒட்டுெமாத்தக் குடும்ப உறுப்பின"களும் திைரப்பட நடிக" வி.ேக.ராமசாமி அவ"களுடன் எடுத்துக் ெகாண்ட புைகப்படம்தான் இருக்கிறது. சின்னச் சின்ன ஊ"களில் உள்ள ஸ்டுடிேயாக்களின் வாசலில் ெதாப்பி

இல்லாத

எம்.ஜி.ஆ",

ஒப்பைன

என்.எஸ்.கிருஷ்

'கைலவாண"’

எஸ்.எஸ்.ராேஜந் கமல்ஹாசன்,

திரன்,

ணன்,

ேக.ஆ".விஜயா

பத்மினி, வில்

புைகப்படங்களும்

சிவாஜி,

'ெஜமினி’கேணசன்,

எஸ்.ஏ.அேசாகன்,

ரஜினிகாந்த்

புைகப்படங்களும்,

இல்லாத ஸ்ெடப்

கட்டிங்

ேபான்ற

நடிக"களின்

சாவித்திr,

சேராஜாேதவி,

இருந்து

மாட்டப்பட்டு

அைனத்து

நடிைககளின்

இருக்கும்.

இைவ

எல்லாவற்றுக்கும் உச்சமாக அம்பா சமுத்திரத்துக்கு அருகில் ஒரு ஸ்டுடிேயா வாசலில் த"ேமந்திராேவ ெதாங்கிக்ெகாண்டு இருந்தா".

சின்ன

வயதில்

இவ"கள்

அைனவரும்

திருெநல்ேவலி 'சித்ரா’ ஸ்டுடிேயா வில் வந்து புைகப்படம் எடுத்துக்ெகாண்ட தாகேவ நம்பியிருக்கிேறன்.


எங்கள்

வட்டு )

விேசஷங்களில்

திருமணத்தின்ேபாதுதான், எடுத்தா"கள்.

தனது

சின்ன

அக்காவின்

முதன்முதலில்

வடிேயா )

டி.வி.எஸ்.

50-யில்

வடிேயாக்கார", )

சாதனங்களுடன் வந்து இறங்கும்ேபாது எனக்கு ைகயும் காலும் ஆட

ஆரம்பித்து

விட்டன.

ேநேர

ஓடிப்

ேபாய்

ெபrய

அண்ணனிடம் ெசான்ேனன். 'எண்ேண, வடிேயாக்காரரு ) வந்துட்டாரு.’ காைலயில் முகூ"த்தத்தின்ேபாது சம்பிரதாயமாக பட்டு ேவட்டி, சட்ைடயில் இருந்த அண்ணன், மாைல rசப்ஷனின்ேபாது ஒரு 'வானவில்’ சட்ைடைய எடுத்து அணிந்தான். 'கல" வடிேயால்லாெல. ) அதான் இந்த சட்ட. நல்லாப் பாரு எல்லா கலரும் இருக்கும்’ என்றான். வானவில்லில் இல்லாத கல"களும் அண்ணனின் சட்ைட

யில்

இருந்தன.

நிழற்படம்ேபால்

அல்லாமல்

நம்

அைசவுகைளயும்

படம்

பிடிக்கக்கூடிய

வடிேயாவுக்கும் ) ஆடாமல், அைசயாமல் மூச்ைசப் பிடித்துக்ெகாண்டு ேபாஸ் ெகாடுத்த காலத்ைதக் கடக்க ெராம்ப நாட்களானது. புைகப்படம் எடுக்கும் ேபாதாவது ஒேர ெநாடியில் ஒரு மின்னல் ஒளி அடித்து ஓய்ந்துவிடும். ஆனால், வடிேயா ) ஒளி நம் கண்ைணக் கூசச் ெசய்து தடுமாற்றத்ைத ஏற்படுத்திவிடும். மிக இள வயதிேலேய திருமணம் ெசய்து ெகாண்ட எங்கள் பள்ளித் ேதாழன் சுந்தrன் திருமணத்துக்குச் ெசன்றிருந்த ேபாது, வடிேயா ) ைலட்டுக்கும், கூட்டத்துக்கும் அஞ்சி மணமக்கள் அருகிேலேய ெசல்லாமல் ஒதுங்கி உட்கா"ந்து இருந்ேதன். கூட்டம் ெகாஞ்சம் குைறந்து வடிேயா ) எடுப்பவ" காபி குடித்துக்ெகாண்டு இருந்த ேநரத்ைதக் கணக்குப் பண்ணி விறு விறுெவன மணேமைடக்குச் ெசன்ேறன். மணமக்கைள நான் ெநருங்கவும், காபி டம்ளைர அவசர அவசரமாகக் கீ ேழ ைவத்துவிட்டு வடிேயாகிராஃப" ) என் மீ து குறிைவத்து ஒளி பாய்ச்சினா". பதற்றத்தில் எதுவுேம ேபசாமல் மணமகன் சுந்தrன் ைககைளப்பற்றிக் குலுக்கிக்ெகாண்ேட இருந்ேதன். ெபாறுைம இழந்த சுந்த"எனக்கு வாழ்த்துகள் ெசால்லி, பrைசப் பிடுங்கிக் ெகாண்டு சாப்பிட அனுப்பினான். சமீ பத்தில் 'வாத்தியா"’ பாலுமேகந்திரா அவ"களின் பிறந்த நாைள முன்னிட்டு எங்கள் பள்ளிையச் ேச"ந்த நாய" ராமன், இயக்குந"கள் பாலா, ெவற்றிமாறன், ராம், சீனு ராமசாமி, பாடலாசிrய" நா.முத்துக்குமா" என அைனவரும் ஒன்று கூடிேனாம். வாத்தியாருடன் அைனவரும் ேச"ந்து ேபாட்ேடா எடுக்கலாம் என்று முடிவு ெசய்து நிற்கும்ேபாது, ஐந்தாறு ேகமராக்கள் தயா" நிைலயில் எங்கள் முன் நின்றன. பதற்றத்தில் எனக்கு முன்னால் அம"ந்து இருந்த வாத்தியாrன் துைணவியா" அகிலாம்மாவின் நாற்காலிையக் ெகட்டியாகப் பிடித்துக்ெகாண்ேடன். 'சீக்கிரம் எடுங்கப்பா. ெராம்ப ேநரம் ேகமராைவேய பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது ெராம்ப கஷ்டம்’ என் காதருகில் ஒரு

குரல்

ேகட்டது.

திரும்பிப்

பா"த்ேதன்.

இயக்குந"

ெவற்றிமாறன்.

துைணக்கு

ஆள்

கிைடத்த

சந்ேதாஷத்தில் அவனிடம் ேகட்ேடன். 'ெவற்றி, இத்தன ேகமரா இருக்ேக? இதுல எந்த ேகமராவடா நாம பாக்கிறது?’ 'அதாண்ேண எனக்கும் ெதrயல. குத்து மதிப்பா ஏதாவது ஒண்ண ெமாறச்சுப் பாப்ேபாம்’ என்றான் ெவற்றி. புைகப்படம்

எடுக்கும்ேபாது

எடுக்கும்ேபாது

கடுைமயாகக்

என்னுைடய ேகலி

லட்சணம்

ெசய்ேவன்.

இதுதான்

'இப்ேபா

என்றாலும்,

ஒன்ன

சிrச்சுத்தான் ெதாைலேயன்’ - சிrக்க முயன்று ேதாற்பாள்.

யாரு

அம்மாைவ

ேபாட்ேடா

அடிக்கப்ேபாறா?

இல்ைலெயன்றால்,

ெகாஞ்சம்

அதிகமாகச் சிrத்து

ேபாட்ேடா எடுக்க முடியாமல், அந்த இடத்ைதவிட்டு ஓடிவிடுவாள். அவளுைடய திருமணப் புைகப்படத்தில் இருந்து எல்லாப் புைகப்படங்களிலும் அம்மாவால் இயல்பாக இருக்க முடிந்தது இல்ைல. ேகாைவயின் புகழ் ெபற்ற IAB ேபாட்ேடா ஸ்டுடிேயாஸில் குடும்பத்துடன் நாங்கள் ெசன்று புைகப்படங்கள் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம். அப்ேபாது அங்கு எடுத்த ஒரு புைகப்படத்தில்தான் அம்மா அவ்வளவு இயல்பாக, அழகாக இருந்தாள். அந்தப் புைகப்படத்துக்குத்தான் தினமும் மாைல ேபாட்டு வணங்கி வருகிேறன்! - சுவாசிப்ேபாம்...

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8644


நிைனவு நாடாக்கள் ஒரு rewind வாலி ஓவியம் : மணி, படம் : ேக.ராஜேசகரன்

அக்கிரகாரத்திலிருந்து... 'அப்துல் காதருக்கும், அமாவாைசக்கும் என்ன சம்பந்தம்?’ - இப்படியரு பழெமாழி, புழக்கத்தில் இருக்ைகயில் - 'சம்பந்தம் உண்டு!’ என்று, ஒரு கவிைத மூலம், அைத அருைமயாக நியாயப்படுத்தியிருக்கிறா- என் இனிய இளவல் கவிஞ- மு.ேமத்தா அவ-கள்; இந்தக் கவிைத 'விகட’னில் வந்ததாக ஞாபகம். ஒரு மதக் கலவரம். அமாவாைசக்குத் தன் வட்டில் 3 இடம் ெகாடுத்து, அப்துல் காத- காப்பாற்றுகிறான்! அஃேதேபால் மற்ெறாரு நாள் கலவரத்தில் - அப்துல் காதருக்குத் தன் வட்டில் 3 இடம் ெகாடுத்து, அமாவாைச காப்பாற்றுகிறான்! இப்படி எத்துைணேயா விஷயங் களில் - இதற்கும் அதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என வினவ ேநருகிறது; அத்தகு வினாவிற்குக் காலம் விைட பக-கிறது! கேடாபநிஷத்ைதக் கற்கும் நாக்கு கா-ல் மா-க்ைஸக் கற்குமா? மனு இஸத்ைத மருவும் இதயம் மாேவாயிஸத்ைத மருவி நிற்குமா? 'மூலதனம்’ எனும் நூைல முப்புrநூல் ஒப்புமா? ெபாதுவுைடைம எனும் ெசால்ைலப் பூசுர-வாய் ெசப்புமா? ைவதிகம் வாசிக்குமா RED BOOK? வ-ணாஸ்ரமம் வணங்கிடுமா RED FLAG? - இத்துைண வினாக்களுக்கும் விைடகள் இறுக்கும் விதமாய் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிைய அவாவி அரவைணத்த அந்தண-கள் அேனக- உண்டு! திரு. ஏ.எஸ்.ேக.அய்யங்கா-; திரு. பி.ராமமூ-த்தி; திருமதி. பாப்பா உமாநாத் அவ-களின் கணவ- திரு.உமாநாத்; திரு. எம்.ஆ-.ெவங்கட்ராமன்; திரு. ஈ.எம்.எஸ்.நம்பூதிrபாட்; திரு. எஸ்.ஏ.டாங்ேக; இத்யாதி... இத்யாதி...


இந்தப்

பட்டியலில்

இடம்ெபறத்

தக்க

அளவு

இடதுசாr

ஈடுபாட்ேடாடு இருந்தா-, ஒரு சினிமாக் கார-! ெசந்தழல் ஓம்பும் அந்தண- குலத்தில் சனித்த அவ-, த3 விரமான சிவப்புச் சிந்தைனயாள-. இன்ெனாரு 'வ.ரா.’ எனும் வண்ணம் அவ- ஓ- அக்கிரகாரத்து அதிசயப் பிறவியாய்த் திகழ்ந்தா-. அவ-தான் அடிேயனின்

வாழ்க்ைக

விளக்ைக

ஏற்றிைவத்தவ-;

எண்ெணயும் குைறந்து, திrயும் கருகி, வறுைமக் காற்றின் வசமாகிப் படபடத்துக்ெகாண்டிருந்த விளக்குச் சுடைர L.I.C. எம்ப்ளம் ேபால்- இருைகயால் தடுத்தாட்ெகாண்டு எண்ெணய் ெபய்து, திrையச் சrெசய்து, சுடச்சுட மீ ண்டும் சுடரச் ெசய்தவ-. அவ- என்ைன அற்ைற நாளில் - ஆதrக்காது ேபாயிருப்பின் பாட்டுலகில்

நான்

பிரகாசிப்பது

என்பது,

ெபாய்யாய்ப்

பழங்கைதயாய்ப் பகற்கனவாய்ப் ேபாய் இருக்கும்! 'வாலி!

விஸ்வனாதன்கிட்ேட

அறிமுகப்படுத்திைவக்கிேறன்-

அதுவும் என் ெசாந்தப் படத்திேலேய! விசு, உன் திருப்தியில்ேலன்னு ெசால்லிட்டா, இந்தப் பrட்ைசயிேல ந3

LYRIC -

I WILL DROP YOU! ஆனா -

பாஸ் பண்ணிடுேவன்னு

எனக்குத்

ேதாண்றது!’ - இப்படிச் ெசால்லி - என்ைன, ெமல்லிைச மன்ன-கள் முன்னால் அவ- உட்கா-த்திைவத்தா-. பrட்ைசயில் நான் பாஸாகிவிட்ேடன் - அதுவும் நூறு மா-க்கு வாங்கி! என்னிலும் - அதிக சந்ேதாஷப்பட்டவ- அவ-தான்! அவ- பன்முகம் பைடத்த ஓ- அறிவு ஜ3 வி! படாதிபதி; பட இயக்குந-; தான் இயக்கிய முதல் படத்திற்ேக, ேதசிய விருது வாங்கியவ-; இத்துைணக்குப் பின்னும் இயல்பாக இருப்பவ-! மமைத; மது; மாமிசம்! மாது - என, மானா வrைசயில் எந்த மானாவும் அவ-பால் இல்ைல. சிவாஜி; கமல்; ரஜினி என்று - ஏராளமான படங்கள் இயக்கி இைச ெகாண் டவ-. முகைவ. ராசமாணிக்கம்; பட்டுக்ேகாட்ைட கல்யாணசுந்தரம்; டி.ேக.பாலசந்தரன் மற்றும் ஜ3 வா இவ-கள் புைடசூழ இடதுசாrச் சிந்தைனயில் இரண்டறக் கலந்தவ-. அசல் அக்மா-க் அய்யங்காரான அவ- ெநற்றியில் இன்றும் எந்த மதச் சின்னமும் இருக்காது. குரல்

நுனியில்

ஆங்கிலமும்,

விரல்

நுனியில்

அருந்தமிழும்

ெகாலுவிருக்கக் காணலாம் அவrடம். அவ-

ஓ-

VORACIOUS

READER!

-

அதுமட்டுமல்ல;

அற்புதமான

பைடப்பாளி! எத்துைணேயா

அற்புதமான,

சிறுகைதகைள

ஒவ்ெவான்றும் நம்ைம உலுக்கி எடுக்கும்.

எழுதியிருக்கிறா-.


'இவருைடய ராத்திrெயல்லாம்

சிறுகைதையப்

படிச்சுட்டு

-

அண்ணா!

நான் தூங்கல்ேல! இவருக்குள்ேள - தி.ஜ.ர; கு.ப.ரா;

இவாெளல்லாம் ஒளிஞ்சிண்டிருக்காண்ணா!’ -

என்று

என்னிடம்

கமல்ஹாசன்,

விழிகள்

பூராவும்

வியப்ைப

நிரப்பிக்ெகாண்டு, அவைர விம-சித்ததுண்டு! அத்தகு மனித-தான் அக்கிரகாரத்திலிருந்தும், சமூக அவலங்கைளச் சாடும் புரட்சிக்கார-கள் புறப்படு வதுண்டு என்று இந்த ந3ணிலத்தின் கண் நிரூபித்தவ-! இன்ேனா- இைளஞன். ஆசாரமான அய்யங்கா- குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நள்ளிரவில் ெவகுண்டு ெவளிேயறினான். குலாசாரம்; சமயாசாரம் - இவற்ைற முன்னிறுத்தித் தன் தாையத் தன் தந்ைத, மூ-க்கத்தனமாக வாட்டி வறுத்ெதடுப்பைதக் கண்டு மாதாைவ மட்டுமல்ல; மாத- குலத் ைதேய இந்த ெமௗட்டிகத்திலிருந்து மீ ட்ெடடுக்க ேவண்டும் எனும் ெநறிசா-ந்த ெவறியில் மாேவாயிஸத்ைதயும்; ெபrயாrஸத்ைத யும் - காடு சா-ந்த இடங்களில் வாழும் குக்கிராமத்துக் குடிமக்கள் காதுகளில் மடைம ேநாய்க்கு, மாற்று மருந்தாய்ப்

ெபய்தான்; அேனக ேதாழ-கள்,

ேதாழிகள் அவனது அடியற்றி வந்தன-. அன்னணம் வந்ேதாrல், ஒத்த கருத்து உைடய ஒரு ேதாழிைய வாழ்க்ைகத் துைணயாய் வrத்தான். அந்தப் ெபண்மணியின் ெபயதிருமதி.தமிழ்ச்ெசல்வி! ஒரு மாெபரும் இயக்கத்ைத முன்ெனடுத்துச் ெசன்ற அந்த ஸ்ரீரங்கத்து அய்யங்கா-ப் ைபயனின், இயற்ெபய- இராமானுஜன். ெசல்லமாக அைழக்கும் ெபய- சம்பத். இப்ேபாது அவன் ெபய- திரு.கருணா மேனாகரன்! கருணா மேனாகரனால் கவரப்பட்டவ-கள் தாம் - இயக்குந- மணிவண்ணன்; இயக்குந- சீமான்; எழுத்தாளபாமரன் முதலிய நவன 3 சிந்தைனயாள-கள்! இந்தக் கருணா மேனாகரன் - அக்கிரகாரத்திலிருந்து புறப்பட்ட மற்ெறாரு 'வ.ரா’! 'ஆrயம்; ஆrயம்’ என்று அரற்றுகிறா- கேள. அவ் ஆrயத்திலிருந்து அரும்பியதுதான் இந்த வrயம்! 3 சாதி வழி நிற்காமல், ந3தி வழி நின்ற கருணா மேனாகரன் என் ெசாந்த சேகாதr மகன்; தமிழ்ச் ெசல்வி என் வட்டு 3 மருமகள். என் சேகாதr திருமதி. ெஜயம்மாள், பூமியினும் மிக்க ெபாைறயுைடயாள். 'ெபண்ணின் ெபருந்தக்க யாவுள?’ என்பது குறள்; என் சேகாதr அந்தக் குறளுக்கான ெபாருள். அவள் அருைம ெதrயாத அகத்துக்கார- ெபய- திரு.ெசல்லம் அய்யங்கா-! இந்தச் ெசல்லம் அய்யங்காrன் தம்பி தான் பீஹா- கவ-னராயிருந்த திரு.G ராமானுஜம், I.N.T.U.C-ன் - தைலவராக இருந்த இவரது தயாrப்புதான் - திரு. வாழப்பாடி ராமமூ-த்தி அவ-கள். பிராமண-களிலும், பிற- துய- கண்டு ஆற்றாது ஆ-த்ெதழும் புரட்சிக்கார-கள் உண்டு!


ஆந்திர சினிமாக்கார-களிலும் கம்யூனிஸத்ைதத் தழுவி நின்ற COMRADES உண்டு. அவ-களிைடேயயும் ஓஅக்கிரகாரத்து அதிசயப் பிறவி! அவ-தான் - ஆந்திர மக்கள் இன்றளவும் அ-ச்சிக்கும்-கவிஞ- ெபருமான் திரு.ஸ்ரீ.ஸ்ரீ! நான் - CLUB HOUSE என்னுமிடத்தில் வறுைமயில் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த நாளில் ஸ்ரீஸ்ரீ எனக்குப் பழக்கமானா-. ஏெனனில் நானிருந்த இடத்திற்கு அடுத்த கட்டடம் - 'ெஜயந்தி ஸ்டூடிேயாஸ்’ எனும் ெபயrல் இயங்கிக்ெகாண்டிருந்தது அங்குதான் - தமிழ் TO ெதலுங்கு டப்பிங் நைடெபறும். ஸ்ரீஸ்ரீ - பாட்ெடழுத அங்கு வருவா-. அவ- மூலம் எனக்கு அறிமுகமான ஒரு நண்பனின் ெபய- அப்பாராவ்! அவனும் சிவப்புச் சிந்தைன உள்ளவன்தான். அவன் அருைமயாகப் பாடுவான். எனேவ, ெபரும்பாலான ேநரம் என் அைறயில்தான் இருப்பான். நான் எழுதி, அவன் ெமட்டுப் ேபாட்ட பாடல் ஒன்று - ெபாதுவுைடைம சித்தாந்தத்ைதப் ேபாற்றுவதாக இருக்கும். இேதா அந்தப் பாடல்! பல்லவி 'பல-வாட சில- வாழ்வதா? - இன்னும் பலகாலம் எளிேயா-கள் நிைல தாழ்வதா? அனுபல்லவி உலகாளும் ெபாது ந3தி ேகடாவதா? - இங்கு உைழப்ேபா-கள் உடல் ேதய்ந்து ஓடாவதா? சரணம் கைரயான்கள் வடாக்கக் 3 கருநாகம் வாழும் கைதேபால வாழாத3 -; பழிவந்து சூழும்; வைரயாமல் ெசந்ந3ைர வடிக்கின்ற கூட்டம் விைளவித்த தல்லேவா வாழ்ெவன்னும் ேதாட்டம்! - இந்தப் பாட்ைட அப்பாராவ் பாடும்ேபாது கண்ண 3- மல்கப் பாடுவான். அப்ேபாது அவன் வறுைமயின் உச்சத்தில் இருந்தான். அவேன - பின்னாளில் வளைமயின் உச்சத்திற்குப் ேபானான்! ெதலுங்குத் திைரயுலகில் திரு.சக்ரவ-த்தி என்ெறாரு

இைசயைமப்பாள- ெகாடிகட்டிப் பறந்தா- - 15

ஆண்டுகளுக்கு ேமல்! ஒரு வருடத்திற்கு - அவ- இைசயைமத்து, 80 படங்கள் ெவளியாகும். பாட்ெடல்லாம் TERRIFIC HIT! இந்தச் சக்ரவ-த்திதான் - அந்த அப்பாராவ்! நான் - கட்டுைரயின் ெதாடக்கத்தில் குறிப்பிட்ேடேன - என் வாழ்க்ைக விளக்ைக ஏற்றி ைவத்தவரும், சிவப்புச் சிந்தைனயாள ருமான ஒரு சினிமாக்கார- என்று; அவ-தான் -


என் நன்றிக்குrய திரு.முக்தா ஸ்ரீனிவாசன் அவ-கள்! - சுழலும்...

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8646


நானும் விகடனும்! இந்த வாரம் : வண்ணதாசன் படம் : ேதனி ஈஸ்வ பிரபலங்கள் விகடனுடனான தங்களின் இறுக்கத்ைத, ெநருக்கத்ைத, விருப்பத்ைதப் பகிந்துெகாள்ளும் பக்கம்! '' 'நானும் விகடனும்’ ெதாட ஆரம்பித்த புதிது. பாலகுமாரன், ேகாபுலுைவப்பற்றி எழுதியிருந்தா. எனக்கும் கணபதி அண்ணனுக்கும் ேகாபுலு பிடிக்கும். கணபதி அண்ணன் ெராம்ப சந்ேதாஷமாகத் ெதாைலேபசினான். 'ந. எழுத ேவண்டியைத பாலகுமாரன் எழுதியாச்சு’ என்றான். 'ந. எப்ேபா எழுதப்ேபாேற?’ என்றும், 'உன்கிட்ேட கண்டிப்பாக் ேகட்பாங்க. இப்பேம எழுதிெவச்சுக்ேகா’ என்றும் ெசான்னான். நான் விடிந்த பிறகுதான் ேகாலம் ேபாடுகிறவன். குைட இருந்தால்கூட, மைழ வந்து ெகாஞ்சம் நைனந்த பிறகுதான் குைடைய விrக்கிறவன். சில சமயம் அைதயும் ெசய்யாமல் நைனகிறவன். முன் ஏற்பாடுகைளவிடத் தாமதங்கைள நம்புகிறவன். இது எல்லாம்

அண்ணனுக்கும்

ெதrயும்.

ஆனாலும்,

ெசான்னான்.

அண்ணன்

என்றால்

தம்பிக்குப்

புத்தி

ெசால்வதும் ேசத்திதாேன! அதுமட்டும் இல்ைல; அவ்வப்ேபாது கூப்பிடுவான். அேநகமாக, ெவள்ளிக்கிழைம மத்தியானமாக இருக்கும். ெவயில் தணிந்து வருகிற பிற்பகல்களில், அந்தந்த இடத்தில் அந்தந்த மர நிழல்கள் தடவித் தடவி அைசகிறதில் கிறங்கிக்கிடக்கும் தைரயில், ஒரு குல்ெமாஹேரா, நந்தியாவட்ைடப் பூேவா உதிந்து புரள்கிற அைமதியில், நமக்கு ேவண்டிய பிrயமான யாேரா இப்படிப் ேபசினால் நன்றாகத்தாேன படும். 'இந்த வாரம் 'ந.யா... நானா’ ேகாபிநாத் உன்ைனப்பத்தி ெசால்லியிருக்கா, பாத்தியா?’ என்பான். நான் வியாழக்கிழைமேய படித்திருப்ேபன். ஆனாலும் ெபாய் ெசால்ேவன். 'அப்படி யாண்ேண?’ முதல் தகவல் ெசால்கிேறாம் ேபால என்கிறதில் அைடகிற சந்ேதாஷம் அந்தப் பக்கம் கிைடக்கிறது எனில், ேமலும் ஒரு ெபாய் ெசான்னாலும் தப்பு இல்ைல. 'பி.சி.ஸ்ரீராம் 'அகம் புறம்’ புத்தகத்ைத வாங்கி, ெதrஞ்சவங்களுக்குக் ெகாடுப்பாராம்’ என்று ெசால்வான்.

இந்த

முைற

ெபாய்

கிைடயாது.

அடுத்தடுத்த

ெபாய்கைளவிட

இைடெவளிகள்

உள்ள

ெபாய்களுக்குத்தான் மதிப்பு. 'ஆமாண்ேண’ என்று ெசால்ேவன். அைதச் ெசால்லும்ேபாது, என் முகத்ைதயும் குரைலயும் பி.சி.ஸ்ரீராம் மாதிr ைவத்துக் ெகாள்ேவன். சந்ேதாஷமாக இருக்கிற மாதிrயும் துக்கமாக இருக்கிற மாதிrயும். நிைறய விஷயங்கள் அப்படித்தான் இருக்கிறது. சந்ேதாஷமும் துக்கமுமாக!

விகடன் அப்படி இல்ைல. சந்ேதாஷம் மட்டும்தான். சந்ேதாஷம்கூட இல்ைல. அைதவிடக் கூடுதல்.


ஆனந்தம் அனந்தானந்தம். முடிவற்ற, எல்ைலயற்ற மகிழ்ச்சி. இந்தத் ெதாடருக்கு 'விகடனும் நானும்’ என்று தைலப்பு ைவத்து இருக்க ேவண்டும். 'நானும் விகடனும்’ என்பைதவிட, அதுதான் சr. ெபாருத்தம். விகடன் எல்ைலயற்றவன். அனந்தானந்தன். கல்யாணிக்கு இன்று 65. ஆகஸ்ட் 22-ல் 66. எல்ைல உண்டு. lலா சின்னம்ைம வாங்கியதா,

எங்களுைடய அப்பாவுைடயதா என்று ெதrயவில்ைல.

இன்ைறக்கு

என்றால், பால் பாயின்ட் ேபனாைவக்கூட இரண்டு வயதுப் பிள்ைள தன் ைகயில் ைவத்துக்ெகாண்டு, 'இது உன்ேனாடதா?’ என்று அப்பாவிடம் ேகட்கிறது. ேகட்காவிட்டால்தான் ஆச்சயம். அன்ைறக்கு விகடன் த. பாவளி மலைர ஒரு 10 வயதுப் ைபயன் ைகயில் ெகாடுத்துப் பாக்க அனுமதித்தேத ெபrய விஷயம். எனக்கு அைதத் தூக்கக்கூட வசதியாக இல்ைல. அந்த வயதில் புழங்கிய புத்தகங் களில் ஆக்ஸ்ேபாடு அட்லஸ் ஒன்றுதான் அவ்வளவு ெபrய ைசஸில் இருந்தது. எனக்கு அட்லஸ் பிடிக்கும். விகடன் த. பாவளி மலைரயும் பிடித்தது. அது அந்த வருடத்து மலகூட இல்ைல. அதற்கும் முந்தியது. ஐம்பதுகளில் வந்ததாக இருக்கலாம். மாலி வைரந்த படங்கள் மட்டும் இப்ேபாது ஞாபகத்தில் மிஞ்சி இருக்கிறது. இப்ேபாது டிசம்ப சீஸன்ேபால, அப்ேபாது நடந்த சங்கீ தக் கச்ேசrகளில் பாடுகிறவகைள, வாத்தியக்காரகைள, மாலி இரண்டு மூன்று பக்கங்களில் வைரந்து இருந்தா. என் குைறந்த சங்கீ த அறிவில் அப்படி வைரயப்பட்டமுகங் களில் அrயக்குடி ராமானுஜம் அய்யங் கா முகம் ஒன்று மட்டும், ஒப்பீட்டு அளவில் சrயான சாயலுடன் மிஞ்சியிருக்கிறது. நான் சங்கீ தம் பக்கம் சாயாததற்கு சங்கீ தமும், மாலியின் பக்கம் சாய்ந்ததற்கு நானும் இன்று சந்ேதாஷப்பட, அந்த விகடன் பலைரத் திருப்பிய ேநரத்தின் ஜன்னல் ெவளிச்சேம காரணமாக இருக்க ேவண்டும். மீ ண்டும் அறுபதின் ஆரம்பங்களில், என்னுைடய உயநிைலப் பள்ளிப் பருவத்தில் விகடைன என்னுைடய ேசக்காளி யாக்கிக்ெகாள்கிேறன். பாம்ேப சக்க ஸில் இரண்டு ெவள்ைளக் குதிைரகள் ேமல், காைல வலது இடதாக

ஊன்றிச்

சிrத்துக்ெகாண்ேட

வட்டமிடுகிற

ெபண்

கைளப்ேபால,

நான்

ஒரு

பக்கம்

படம்

வைரந்துெகாண்டும், மறுபக்கம் கைத படித்துக்ெகாண்டும் வளரலாேனன். மைழ அேததான். அதற்காக சாதாக் கப்பேல ெசய்துவிடுவதா? அப்புறம் கத்திக் கப்பல், ராஜா ராணிக் கப்பல்கைள எந்தக் காகிதத்தில் ெசய்து, எந்தத் தண்ண .rல் விடுவது? நான் ேகாபுலுவின் லட்சத்து ஒன்றாவது ஏகைலவன் ஆேனன். அவருைடய விகடன் காட்டூன்கைள ேநரடியாக பிரஷ்ஷாலும், அவருைடய கைதப் படங் கைள இந்தியன் இங்க் ேபனாக்களாலும் வைரய ஆரம்பித்ேதன். 'உன் கண்ணில் ந. வழிந்தால்’, 'என் கண்ணில் பாைவ யன்ேறா’, 'நைடபாைத’ ெதாடகளுக்கு ேகாபுலு வைரந்த படங்கைள அச்சடித்தது ேபால அப்படிேய வைரந்த நாட்கள் அைவ. ஓங்காரச் சாமியாைர இப்ேபாதும் என்னால் வைரய முடியும். ெஜயகாந்தனின் முத்திைரக் கைதகளுக்கு ேகாபுலுவும், மாயாவும், சிம்ஹாவும் ேபாட்டி ேபாட்டுக் ெகாண்டு வைரவாகள். 'நான் இருக் கிேறன்’, 'ஒரு பகல் ேநர பாசஞ்ச வண்டி யில்’, 'ேகாகிலா என்ன ெசய்துவிட்டாள்’ கைதகளுக்கு மாயா வைரந்தைதயும், 'இருைளத் ேதடி’, 'ஒரு முன் நிலவும் பின் பனியும்’ கைதகளுக்கு சிம்ஹாவும் வைரந்த படங்கைள ேவறு எவரும் வைரவதற்கு இல்ைல. 'பாrசுக்குப் ேபா’, 'ஒரு வடு . ஒரு உலகம் ஒரு மனிதன்’. அேட பாவி. ெஜயகாந்தன்தான் என்னெவல்லாம் எழுதினா. அது அவருைடய காலம் ('இதுவும் அவருைடய காலம்தான்’ இப்படிச் ெசால்ல, 'ஓ... அதற்கு ஒரு பக்குவம் ேதைவ.’) 'இரவுக்கு முன்பு வருவது மாைல’, 'காகிதம் ஒட்டப்பட்ட ஜன்னல்கள்’ இைவ எல்லாம் எவ்வளவு அழகான தைலப்புகள். இவற்ைற எழுதிய ஆதவனுைடயெதல்லாம் எவ்வளவு அருைமயான எழுத்துகள். 'எங்கள் ெதருவில் ஒரு கதாபாத்திரம்’ என்ற ராேஜந்திர ேசாழனின் வருைகயும் அைதத் ெதாடந்து மு.ேமத்தாவும், ேவலுச்சாமியும்,

ஜி.எம்.எல்.பிரகாஷ்

என

வந்தவகளின்

பைடப்புகளும்

துவங்கிய

புதிய

வாப்பின்

கண்ணிகைள, பாஸ்க சக்தியும், க.சீ.சிவகுமாரும், எழில் வரதனும், சந்திராவும், அ.ெவண் ணிலாவும் ெதாடந்துெகாண்டு தாேன இருக்கிறாகள். 'ெமாகல் ஏ ஆஸம்’ படத்தின் தமிழ் வடிவமாக அக்ப ெமாழி மாற்றப்பட்டேபாது கறுப்பு ெவளுப்புப் புைகப்பட இைணப்பாக வந்த புைகப்படங்களில் இருந்த திlப்குமாைரயும் மதுபாலாைவயும்விடவும் பிருத்ருராஜ் கபூ எவ்வளவு அழகாக இருந்தா. எலிசெபத் ராணி தமிழ் நாட்டுக்கு வந்திருந்த சமயமும் இப்படி ஒரு புைகப்பட இைணப்பு வந்து இருந்தது. சமீ பத்தில் விக்ரமாதித்யனின் 'அவன்-அவள்’ ெதாகுப்பில் 'எலிசெபத் ராணி’ என்கிற கைதைய மீ ண்டும் வாசித்தேபாது, அந்த விகடன் புைகப்படங்கள் தன்ைனச் சிறகுகள்ேபால அந்தக் கைதயுடன் ெபாருத்திக்ெகாண்டன. காலம் ஒரு பறைவதான். எந்தச் சந்ேதகமும் இல்ைல. அந்தப் படங்கைள எல்லாம் எடுத்தவ யா என்று ெதrயவில்ைல. ஞாபகத்தில் இருக்கிற ெபயகள் ராஜேசகரனும், ேதனி ஈஸ்வரும்,

வின்ெசன்ட்

பாலும்தான்.

'சீவலப்ேபr

பாண்டி’

ெதாடருக்கு

ெவளிவந்த

படங்கள்

விறுவிறுப்பானைவ. எனக்கு ேதனி ஈஸ்வைரப் பிடிக்கும். ெதருக்களில் ேபசிக்ெகாண்டு நிற்கிற ெபண்கைள, 'எல்லாத்ைதயும்


பாத்தாகி விட்டது. இது எல்லாம் என்ன?’ என்று ெசருப்ைபக் கழற்றிப் பக்கத்தில் ேபாட்டு, காைல ந.ட்டிக்ெகாண்டு, 'அட ேபாடா, உன்ைன மாதிrக் ெகாள்ைளப் ேபைரத் ெதrயும்டா’ என நம்ைமப் பாக்கும் அப்பத்தாக்கைள,

உலக

அழகிகளுக்குச்

சற்றும்

குைறயாத

அழகுள்ள

நாட்டு

நாய்கைளயும்

அவ

எடுத்திருக்கிற படங்கள் ஜ. வன் உள்ளைவ. அவ்வளவு ஏன்? குறுக்குத் துைறக் கல் மண்டபத்தில் என்ைன உட்காத்தி ைவத்து எடுத்த படங்கைளப் பாத்த பிறகு அல்லவா, என் 60 வயதில் நான் எவ்வளவு ெலச்சணமாக இருக்கிேறன் என்று எனக்ேக ெதrந்தது. எங்கள் 21-ணி சுடைலமாடன் ேகாவில் ெதரு வட்டுக்குத் . தபால் விநிேயாகிக்கிற ேபாஸ்ட்ேமன் பாலசுப்ரமணியத்ைத வின்ெசன்ட் பால் எடுத்திருந்த படம், நிஜமாகேவ ஒரு இந்தியத் தபால்காரrன் ஆவணக் களஞ்சியத்துக்கு உrயது அல்லவா! 'விகடனும் நானும்’ என்று இருந்தாலும், என்ைனப்பற்றி எழுதாமல் விகடனில் எனக்குப் பிடித்தைத எழுதேவ ேதான்றுகிறேதா? நான் விகடனில் எழுதிய நாைலந்து கவிைதகைள, பத்துப் பதிைனந்து கைதகைள, 30 வாரங்கள் வந்த 'அகம் புறம்’ ெதாடைர யும்விட, அழகான கவிைதகளும், கைதகளும், ெதாடகளும் எழுத எஸ்.ராமகிருஷ்ணனின் 'துைணெயழுத்து’ ெதாடங்கி, சுகாவின் 'மூங்கில் மூச்சு’ வைர எத்தைன ேப இருக்கிறாகள். ெஜயகாந்தன் எழுதியதுேபால, சில ெவளிேய இருக்கிறாகள் என்ற பட்டியலில் ேமேல குறிப்பிட்ட ராம கிருஷ்ணனும், தமிழருவி மணியனும், நாஞ்சில் நாடனும் வர, 'இவகள் உள்ேள இருக்கிறாகள்’ என்று அருள்

எழிலனும்,

இருந்துெகாண்டு,

பாரதி

'நிலத்தில்

தம்பியும், யாக்கும்

திருமாேவலனும் அஞ்சாத

வருகிறாகள்.

விகடனின்

ெநறிகளுடன்’ சமீ ப வருடங்களில்

குழுவுக்குள்

பாரதி

தம்பியும்

திருமாேவலனும் எழுதிய கட்டுைரகள், பத்திrைகயாள என்ற அளவில் அவகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட கருத்துச் சுதந்திரத்துக்கு வரலாற்றுச் சாட்சி ெசால்பைவ! ஈழம்

ெதாடபான

விகடனின்

நிைலப்பாட்ைட,

மிக

உறுதியுடனும்

அக்கைறயுடனும்

முன்ைவத்த,

முன்ைவத்து வருகிற அவகளின் கட்டுைரகள், ெமாத்த இந்தியப் பத்திrைககளிலும் ஒலிக்காத, ஒேர ஒரு தனிக் குரல் உைடயைவ. ேம. 19, 2009-க்கு முன்னும் பின்னுமாக எந்த ஆவணங்களும் அவற்றின் ஒற்ைற வrையக்கூடத் தவறவிட்டு விட முடியாது. ஓ

ஆளும்

அரசுக்கு

எதிராக,

அதன்

அதிகார

ெசல்வாக்குகைளத்

துளிக்கூடப்

ெபாருட்படுத்தாமல்,

அச்சுறுத்தல்களுக் குப் பின்வாங்காமல் ெதாடந்து ெசயல் படுவதன் மூலம், ஒரு மாற்று அரசுக்கான அவசியத்ைத வாக்காளகளிடம் முன் ைவத்து, ெவற்றியும் ெபற்றிருக்கிற அவ களின் கட்டுைரகைள, ெவன்றிருக்கிற அ.தி.மு.க. அரசும் அகற்றப்பட்டு இருக்கிற தி.மு-க.வும் ெதாடந்து கவனிப்பாகள் எனில் நல்லது. ஆனால், அப்படி எல்லாம் அவகள் இருவருேம கவனித்துவிடுவாகளா என்ன? எைதயும் ெசால்லாமல் விட்டுவிட்ேடனா என்று ேயாசிக்ைகயில், இந்த நான்காம் பக்கத்தில்கூட எைதயுேம ெசால்லிவிட வில்ைல என்றுதான்படுகிறது. ஒவ்ெவாருத் தரும் ஒன்று ெசால்வாகள். ஒன்ைறச் ெசால்ல வரும்ேபாேத, ஒன்று மறந்து ேபாகும். தவைளையத் தராசில் நிறுத்துகிற மாதிr. ஆற்றுத் தண்ண . விரலிடுக்கில் ஓடுகிற மாதிr. மல்லாந்து படுத்து நட்சத் திரங்கள் எண்ணுவது மாதிr. நா.கதிேவலனின் பி.சி.ஸ்ரீராம் பற்றிய ேபட்டியும் கட்டுைரகளும் விட்டுப்ேபாயிற்ேற என்றிருக்கிறது. ெதன்னாட்டுச் ெசல்வங்கள் சில்பியும், தில்லானா ேமாகனாம்பாளும், கஸ்தூr திலகமும் ெகன்னடியின் கைதயும் ஞாபகம் இல்ைலயா என்றால், அது எப்படி என அம்மிக் கல்லுக்குக் கீ ழ் பூரானாக ஓடுகிறது இன்றும் ஏேதேதா. அரஸ், ஸ்யாம்பற்றிச் ெசால்ல ேவண்டும். ஆ.ேக.லக்ஷ்மண் பாணியில் எளிய ேகாடு களுடன் வந்த மதன்பற்றி, மிகச் சமீ பத்திய முகங்கைள அபாரமாக இழுத்துக்காட்டும் கண்ணாபற்றிப் பாராட்ட ேவண்டும். ராஜ்குமா ஸ்தபதிைய, இைளயராஜாைவ, சிவபாலைன, அனந்தபத்மநாபைன, பைழய ேகாடுகைளயும் பைழய முகங்கைளயும், அழித்துப் புதிய ேகாடுகளும் புதிய முகங்களும் வைரந்து, ேகாட்டில் பழசு புதுசு முகத்தில் பைழயது புதியது எல்லாம் கிைடயாது என அேத ேகாடும் அேத முகமும் அந்தந்த வாழ்வுக்குத் தக்க அைடயும் புதிய சாயல்கைள மிகுந்த வச்சுடன் . காட்டிய, காட்டுகிற ஆதிமூலமும் மருதுவும் விகடனில் ெசய்துள்ள ஓவியச் ெசயல்பாட்ைடச் ெசால்ல ேவண்டும். இைவ என்ன... இதற்கு ேமலும் ெசால்ல லாம். விகடனும் ெவளியிடும். என் சமீ பத்திய இன்ெனாரு நல்ல படம்கூடப் பிரசுரமாகும். ஆனால், அந்தக் குறிப்பிட்ட ெவள்ளிக்கிழைம பிற்பகலில் 'கல்யாணி, விகடன்ல ேபாட்டிருக்காங்கப்பா’ என்ற ெதாைலேபசிக்

குரல்

மட்டும்

கணபதி

அண்ணனிடம்

இருந்து

வராது.

கவிைதையயும் ஓவியத்ைதயும் எனக்குக் காட்டிய கணபதி அண்ணைன நாங்கள்


இழந்து ஒரு மாதம் ஆகப்ேபாகிறது!''

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8649


ஹாய் மதன் ேகள்வி - பதில் இட்லிக்கு ஏன் இவ்வளவு மவுசு? ெபான்விழி, அன்னூ. பூைனக் கண்கள்... ஆண், ெபண் யாருக்கு அழகு? பூைனக்கு மட்டும்தான் அழகு! பூைனக் கண்கைள அழகான நடிக, நடிைககளுக்கு ைவத்துப் பாருங்கேளன்! மு.ரா.பாலாஜி, ேகாலா தங்கவயல். இன்ைறய

காலத்தில்

உணவு

வைககள்

புதுைமயாக

வந்தாலும், இட்லியின் மவுசு குைறயவில்ைலேய... எப்படி? காரணம்,

நாம்

தினந்ேதாறும்

இரவில்

சந்திரைனப்

பா+த்துக்ெகாண்ேட இருக்கிேறாம். நிலைவ நம்மால் மறக்க முடியுமா? பிைறச் சந்திரைனப் பா+க்கும்ேபாதும் இட்லியின் விள்ளல்

மாதிrேயதான்

படுகிறது.

காதலியின் முகத்ைதப்

பா+க்கும்ேபாதும் முழு நிலவு மனதில் ேதான்ற, உடேன இட்லி தான் நிைனவுக்கு வருகிறது. ஆகேவதான் இட்லிையச் சதுர மாகத் தயாrத்தால்கூட நாம் ஒப்புக்ெகாள்ள மாட்ேடாம்! மகிைழ. சிவகாத்தி, புறத்தாக்குடி. முந்ைதய

காலங்கள்ேபால்

'சின்னவடு’ 3

ெசட்டப்

ெசய்வது

இல்லா என்பது

மல்,

இப்ேபாது

ஆண்களிடத்தில்

குைறந்து உள்ளது. சrயா? ந;ங்கள் என்ன ெசால்ல வருகிற;+கள்? இப்ேபாெதல்லாம் 'சின்ன வடு’ ; ெசட்டப் ெசய்வது ெபண்களிடம் அதிகrத்துவிட்டது என்கிற;+களா? முதலில் எைதயும் ேநரடியாகச் ெசால்லுங்கள் மிஸ்ட+ மகிைழ! (மற்றபடி உங்கள் ேகள்விக்கு என்னுைடய பதில் - ெதrயாது!) கைடயம் கணபதி, திருெநல்ேவலி. எங்க ஊல ெரண்டு மாசமா, குழந்ைதகளுக்கு யாருேம 'ராசா’ன்னு ேபரு ைவக்கைல. ராசான்னு ேபரு உள்ளவங்கைள எங்க ஊராரு, ேபரு ெசால்லிக் கூப்பிடுறேத இல்ைல? கைடயம் கணபதி! தயவுெசய்து, விகடன் ஆசிrய+ இலாகாவுக்கு அனுப்ப ேவண்டிய 'ெபட்டிச் ெசய்தி’கைள எல்லாம் 'ஹாய் மதனு’க்கு அனுப்பாமல் இருந்தால் நலமாக இருக்கும்! சி.என்.ரமாேதவி, ெசன்ைன-70. 'குண்டுச் சட்டியில் குதிைர ஓட்டுவது’ என்றால் என்ன? 'குண்டுச் சட்டி’ என்ன ைசஸ் என்பைதப் ெபாறுத்தது. அகண்ட கண்டத்தில் வைளய வரும் உருண்ைடயான பூமிகூட ஒரு குண்டுச் சட்டிேய! பி. மாணிக்கவாசகம், கும்பேகாணம். விஷ்ணு அவதாரங்கள் எடுத்து அவதார புருஷராக இருக்கிறா. சிவன் அப்படிச் ெசய்யவில்ைலயா? 'அெதல்லாம் அவசியம் இல்ைல... ெநற்றிக்கண் இல்லாமல் நான் எங்ேகயும் ேபாவதாக இல்ைல!’ என்று சிவன் சிடுசிடுத்து இருக்கலாம்! ெநல்ைல த.ஞானெசல்வன், மும்ைப-17. பால்... ைசவமா? அைசவமா?


Milkஆ, Ballஆ? பால் (Milk) என்றால், அைசவம்தான் - ஒரு பிராணியின் உடலுக்குள் உற்பத்தியாகிற அது - தாவரம் அல்ல. பால் (Ball) ைசவம். எனக்குத்

ெதrந்த

வைர,

எந்தப் பந்து

தயாrப்பிலும் இைறச்சி

எைதயும் ேச+ப்பது இல்ைல! (மறுப்புக்கு நான் தயா+!) மா.சுந்தரமூத்தி, ெசய்யா. காந்தி பிறந்திருக்காவிட்டால், இந்தியா எப்ேபாது சுதந்திரம் ெபற்றிருக்கும்? சற்றுத் தள்ளிப்ேபாயிருக்கும், அவ்வளவுதான்! அப்படிப் பா+த்தால், ெதன் ஆப்பிrக்கா வில் நிற ெவறி இருந்ததால்தான் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிைடத்தது என்றுகூடச் ெசால்ல முடியும். ஆகேவதான் காந்திஜி

ரயில்

ேமாகன்தாஸ்

ெபட்டியில்

கரம்

சந்த்

இருந்து பிற்பாடு

கீ ேழ காந்திஜி

தள்ளப்பட்டா+. ஆனது

அந்த

அசம்பாவிதத்துக்குப் பிறகுதாேன! வாசுேதவன், நவி மும்ைப. உண்ைமையப் ேபசுபவள்

ெபாய்

ெசால்வதும்,

ெபாய் ேபசுபவள் உண்ைம ேபசுவதும் ஒப்பிடுக? இருவருேம திடீெரன்று நம் காைல வாr விடும் துேராகிகள் என்பது என் கருத்து! - என்.பாலகிருஷ்ணன், மதுைர. கலாசாரம் சீரழிந்து வருவதற்கு, சமீ பகாலமாக ெமாைபல் ேபானும் துைணபுrகிறது என்பைத ஒப்புக்ெகாள்கிற3களா? ஆப்பிைள

நறுக்க

ெகால்லப்

வாங்கிய

கத்திைய

பயன்படுத்திவிட்டு,

ஆைளக்

'கத்திையக்

கண்டுபிடித்ததுதான் ெகாைலக்குக் காரணம்’ என்று ெசால்வ+களா?! ; த.கதிரவன், திருெவண்காடு. தாய்க்கு பின் தாரம், தந்ைதக்குப் பின்...? ந;ங்கள்! ெபான்விழி, அன்னூ. காதலிக்கு எப்ேபாதும் நிைனவில் இருப்பதுேபால், என்ன பrசு ெகாடுக்கலாம்? தாலிதான்!

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8643


WWW - வருங்காலத் ெதாழில்நுட்பம் அண்டன் பிரகாஷ் இன்ெனாரு

புதிய

கல்வியாண்டு

ெதாடங்கிவிட்டது.

ெதாழில்நுட்பப்

படிப்புகளின்

மீ துள்ள

ஆ"வம்

ெதாட"ந்தபடிேயதான் இருக்கிறது. கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியா வில் இருக்ைகயில், ெதாழில்நுட்பக் கல்லூrகளில் ேச"ந்திருக்கும் சிலைரச் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிைடத்தது. ேகாைவ பி.எஸ்.ஜி. ெதாழில்நுட்பக் கல்லூrயில் ேசரப்ேபாகும் ேசாேனஷின் ெபற்ேறா"கள் இருவரும் டாக்ட"கள் என்றாலும், ேசாேனஷின் விருப்பம் ெதாழில்நுட்பம். ேகாவில்பட்டி ேநஷனல் ெபாறியியல் கல்லூrயில் ேச"ந்திருக்கும் ேராஷனின் அப்பா பஸ் கண்டக்ட",

அம்மா ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிrைய.

ஒவ்ெவாருவருக்கும் பலவிதக் கனவுகள். 10 வருடங்களுக்கு முன் ெதாழில்நுட்பம் கற்றால் ஏேதா ஒரு நிறுவனத்தில் வசதியாக ேவைல கிைடக்கும் என்பது மட்டுேம உந்துேகாலாக இருந்தது. இைணயமும், அைலேபசித் ெதாழில்நுட்பங்களும், மாறி வரும் உலகச் சூழலும் ெதாழில்முைனதல் (entre preneurism) மற்றும் புதுைம ெசய்தல் (inno vation) ேபான்றைவ அத்தைன கடினம் அல்ல என்ற நிைலையக் ெகாண்டுவருவது ெதளிவாகப் பா"க்க முடிகிறது.

www.srivideo.net

அடுத்த ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் (Apple) ேபாலேவா, ேலr ேபஜ் (Google) ேபாலேவா மா"க் ஸக்க"ெப"க் (Facebook) ேபாலேவா வருவதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன? ெவற்றிகரமான Innovator ஆவதற்குப் பிறப்பிேலேய திறைம இருக்க ேவண்டுமா? அெதல்லாம் ேதைவ இல்ைல என்கிறா"கள் 'The innovators DNA: Mastering the five skills of disruptive innovators’ என்ற புத்தகத்தின் ஆசிrய"கள்.

பிரச்ைனகைளத்

தF "க்கும்

திறன்

(Problem

Solving

Skills),

தF விரப்

பயிற்சிேயாடு

(Practice)

இைணயும்ேபாது புதுைம ெசய்யும் ஆற்றல் வந்துவிடுகிறது. இதற்கு ஜF ன்ஸ் ேதைவ இல்ைல என்பதுதான் புத்தகத்தின் அடிப்பைட. அந்த ஐந்து திறைமகள் என்ன? பா"க்கலாம். ேகள்வி ேகட்டுக்ெகாண்ேட ேகளுங்கள்! குறிப்பாக, 'What if’ வைக ேகள்விகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருங்கள். பயன Fட்டா ள"கள் உங்களது ெபாருளுக்குக் குைறந்த விைலேய ெகாடுக்கத் தயாராக இருந்தால், அைத எப்படி வடிவைமப்பீ"கள்? அவ" களுக்குப் பணம் ஒரு ெபாருட்டாகஇல்ைல என்றால், உங்கள் வடிவைமப்பு எப்படி மாறும்? நFங்கள் உங்கள் ெபாருைள/தF "ைவ ெவளியிடும் முன், இன்ெனாரு ேபாட்டி யாள" ெவளியிட்டால் என்ன ெசய்வ"கள்? F என்ற rதியில் ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருங்கள். மற்றவ"களிடம் அல்ல... உங்களிடம் நFங் கேள! மற்றவகள் பாக்காதவற்ைற உற்று ேநாக்குங்கள்!


இருக்கும்

இடங்களில்

உள்ளவற்ைற

ெவறுமேன

பா"க்காதF "கள்

அவற்ைற

உற்றுேநாக்கி,

உள்வாங்கிக்ெகாண்டு மனதில் அலசுங்கள். இந்தத் திறைன வள"க்க அடிக்கடி புதிய இடங்களுக்குப் பயணம் ெசய்வது உதவும். ெதrயாத புதிய இடங்களுக்குச் ெசல்லும்ேபாது, அங்கு இருப்பவ"கள் அந்தச் சூழைலப் பா"ப்பைதவிட, நFங்கள் கூ"ைமயாக உற்றுேநாக்குவ"கள். F நாளைடவில், அது உள்ளா"ந்த திறனாகேவ மாறிவிடும்! சrயான நட்பு வட்டத்தில் ஈடுபடுங்கள்! ெபாதுவாக, மக்களின் மேனாநிைல அவ"கைளப் ேபான்றவ"களுடன் நட்பு வட்டத்தில் இைணவதுதான்- Birds of the same feather fly together - ஆனால், புதுைம ெசய்ய விரும்பும் ெதாழில்முைனேவா", தமது சமூக வட்டத்ைதத் தாண்டி புதிய network ஐ வள"த்துக்ெகாள்வது மிகமிக அவசியம். அப்ேபாதுதான் உங்களது எண்ணங்கள் விசாலமாகும். அது புதுைமக்கு இழுத்துச் ெசல்லும்! பrேசாதைன மூலம் கற்றுக்ெகாள்ள பயப்பட ேவண்டாம்! வி"ஜின் நிறுவனத்தின் rச்ச"ட் ப்ரான்சன் இதற்கு நல்ல உதாரணம். ஒன்றுக்ெகான்று சம்பந்தம் இல்லாத, கிட்டத்தட்ட 300 நிறுவனங்கைள நடத்துகிறா" இவ". என்ன துைறயில் பிசினஸ் ெதாடங்க ேவண்டும் என்றாலும், இவ" தயா". லாபமாக நடந்தால் ெதாட"ந்து நடத்துவா". நஷ்டம் அைடந்தால், மூடிவிட்டு அடுத்த ேவைலையப் பா"க்கச் ெசன்றுவிடுவா". இந்த நான்கு திறைமகைளயும் பயிற்சி ெசய்தபடிேய இருந்தால், ஐந்தாவது தானாகேவ வந்துவிடும். அது... Associational Thinking! சம்பந்தம் இல்லாத பல பிரச்ைனகைள யும் அவற்ைறத் தF "ப்பதற்கான ஐடியாக் கைளயும் ஒருங்கிைணத்துச் சிந்திக்க முடிகிற திறன் என்று இைதச் ெசால்லலாம். ெவற்றிகரமாகப் புதுைமகைளச் ெசயல் படுத்தும் ெதாழில்முைனபவ"களிடம்

இந்தத்

திறன்

இருப்பது

ெதrயவரும்

என்கிறா"கள்

இந்தப்

புத்தகத்தின்

ஆசிrய"கள். 'சிங்களத் தF வினுக்ேகா"

பாலமைமப்ேபாம் ேசதுைவ ேமடுறுத்தி வதி F சைமப்ேபாம் வங்கத்தில் ஓடி வரும் நFrன் மிைகயால் ைமயத்து நாடுகளில் பயி" ெசய்குேவாம்!’ என்ெறல்லாம் பிரமாண்ட கட்டுமானத் ெதாழில்நுட்பக் கனவுகைள மட்டுேம ஒரு காலத்தில் காண முடிந்தது. இந்தியா ேபான்ற வளரும் ெபாருளாதாரச் சமூகத்தில் ஏகப்பட்ட பிரச்ைனகள். ஒவ்ெவாரு பிரச்ைனயின் தF "வும் புதுைம ெசய்வதற்கான வாய்ப்பு.

இந்தக்

கட்டுைரயின்

தாக்கத்தினால்

'யாrடமாவது

ேபாவைதவிட, கம்ெபனி ஒன்று ெதாடங்கப் ேபாகிேறன்!’

ேவைலக்குப்

என்று ஒரு மாணவராவது

முடிவு ெசய்தால், அைத இந்தக் கட்டுைரத் ெதாடrன் மிகப் ெபrய ெவற்றியாகக் கருதுேவன்! LOG OFF

http://www.vikatan.com/article.php?track=prnxt&mid=1&sid=239&aid=8635

Ananda-Vikatan-03-08-2011  

Anand Vikatan

Ananda-Vikatan-03-08-2011  

Anand Vikatan

Advertisement