Page 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ - 3r ESO

Criteris d’avaluació de les àrees de Llengües. 3r ESO 1. Llegeix de manera expressiva, comprensiva, amb entonació adequada i respectant els signes de puntuació correctament. 2. Mostra interès pel contingut, la cohesió i la coherència dels textos. 3. Relaciona elements temàtics amb els coneixements previs que en té. 4. Comprèn i produeix textos orals, escrits i audiovisuals. 5. Cerca i sintetitza informació rellevant de textos orals, escrits i audiovisuals mitjançant diverses tècniques i en diferents suports. 6. Aplica les principals normes ortogràfiques i vetlla per la correcció ortogràfica dels textos. 7. Aplica les principals estructures morfosintàctiques i vetlla per la correcció de les estructures morfosintàctiques de textos. 8. Aplica les principals formes lèxiques i vetlla per la correcció del lèxic utilitzat en els textos. 9. Produeix textos

de manera oral, escrita i audiovisual, mantenint un ordre, una

coherència i una claredat acceptables en l’expressió lingüística i en el registre utilitza’t. 10. Mostra interès per la millora de l’expressió oral i escrita. 11. Mostra interès per la millora del vocabulari. 12. Reconeix i valora la diversitat lingüística com una mostra de riquesa i vitalitat en els usos de la llengua. 13. Treballa en equip per la resolució d’exercicis i tasques. 14. Presenta amb puntualitat i correcció els treballs, exercicis, exàmens... proposats pels diferents professors/es. 15. Identifica les característiques dels gèneres literaris més importants. 16. Identifica les característiques de les principals èpoques de la literatura castellana i contextualitza els autors i algunes de les seves obres.


Criteris d’avaluació de Biologia i Geologia de 3r d’ESO 1. És capaç d’explicar els processos de la digestió dels aliments i absorció dels nutrients, respiració, circulació i excreció relacionant-los amb el aparells i òrgans corresponents i amb l’intercanvi de matèria i energia amb el medi. Justifica la importància de l’alimentació equilibrada fent referència a la necessitat de nutrients a les cèl·lules. 2. Valora la importància del correcte funcionament del sistema nerviós, endocrí, immunitari per a l’equilibri del cos relacionant-ho amb la capacitat de les persones de captar i respondre als estímuls del medi. 3. Sap explica el funcionament dels òrgans sexuals, relacionar el cicle menstrual amb l’ovulaciò i el període fèrtil, i valorar l’eficàcia dels mètodes per controlar la natalitat. Diferencia entre mètodes anticonceptius i mètodes de prevenció de les malalties de transmissió sexual. 4. Utilitza arguments relacionats amb el funcionament del cos humà per justificar el risc del tabac, l’alcohol i altres drogues. Valora la importància de la higiene personal i els hàbits saludables com l’alimentació variada i equilibrada, l’exercici físic i el descans per a l’equilibri i el bon desenvolupament personal. 5. Identifica i valora alguns riscos derivats dels processos geològics interns i externs i la seva relació amb algunes activitats humanes. 6. Reconeix els factors externs que influeixen en el modelat del relleu: meteorització, erosió, transport i sedimentació. Descriu correctament el procés de la meteorització. Llegeix correctament la informació que ens aporta un mapa topogràfic. 7. Cerca informació, l’avalua críticament i pren decisions justificades sobre alguns casos dels efectes de l’activitat humana en el medi: contaminació, desertificació, afebliment de la capa d’ozó, i producció i gestió dels residus.


Criteris d’avaluació de l’àrea de física i química 3r ESO 1. Aplica el model científic a fenòmens senzills, coneix les propietats de la matèria i les mesura tenint en compte el sistema internacional d’unitats. 2. Realitza càlculs amb canvis d’unitats i utilitza les representacions gràfiques per expressar els resultats de les experiències. 3. Utilitza aspectes bàsics de la teoria cineticomolecular per a explicar fenòmens físics elementals, com les propietats de sòlids, líquids i gasos o els canvis d’estat de la matèria. 4. Valora l’existència de models científics, com el dels gasos perfectes o els models atòmics, que permeten l’obtenció de lleis i la predicció de fenòmens. 5. Reconèix que els models són simples interpretacions de la realitat, útils mentre justifiquen els fenòmens observats i substituïbles per uns altres quan deixen de fer-ho. 6. Aplica les fases del mètode científic en la realització d’experiències o petites investigacions. 7. Diferencia un element químic d’un compost. 8. Distingeix entre substàncies pures i mescles i utilitza les tècniques de separació de mescles habituals al laboratori. 9. Descriu el procés de dissolució i realitza càlculs numèrics relatius a la composició de les solucions. 10. Explica la constitució interna de la matèria segons el model atòmic actual. Identifica les partícules constituents de l’àtom. 11. Diferenciar els diversos tipus d’enllaç químic i predir algunes propietats d’un compost a partir del seu tipus d’enllaç. 12. Comprova que en una reacció química es compleix la llei de conservació de la massa. 13. Escriu, ajusta i interpreta equacions químiques. 14. Realitza càlculs numèrics de massa i de volum en reaccions químiques. 15. Valora els beneficis de la radioactivitat, així com els perills derivats del seu ús. 16. Col·labora activament en el disseny i la realització d’experiències dins d’un equip de treball. 17. Ordena i neteja el material utilitzat al laboratori i presenta de forma clara i ordenada els treballs i informes. 18. Valora la contribució de la ciència i la tecnologia a la millora de la qualitat de vida. 19. Formula i anomena compostos inorgànics senzills. 20. Fa i presenta amb correcció els deures encomanats. 21. Segueix les classes amb atenció, participa i mostra interès. Es mostra respectuós.


Criteris d’avaluació de geografia 3r ESO

1. Observa i analitza paisatges humanitzats, rurals i urbans. 2. Identifica els factors i elements que caracteritzen un paisatge agrari. 3. Descriu les característiques més importants de l’agricultura tradicional i de l’agricultura evolucionada. 4. Coneix les principals fonts d’energia convencionals i alternatives. 5. Identifica les activitats pròpies del sector terciari. 6. Sap relacionar serveis, societat del benestar i sistema contributiu. 7. Sap comentar els problemes tant de caire social com medioambiental de les ciutats actuals. 8. Reconeix

un espai geogràfic, assenyalant les seves característiques i identificant la

seva especificitat (rural, industrial, urbà). 9. Valora la utilització dels recursos naturals i les seves conseqüències ambientals, en especial pel que fa a la sostenibilitat del medi ambient . 10. Coneix els organismes bàsics que regulen la política i l’administratció de la Unió Europea. 11. Llegeix i interpreta sèries estadístiques. 12. Elabora, llegeix i comenta gràfics de diversos tipus. 13. Entén diferents tipus d’informació. 14. Relaciona la informació de diferents fonts amb una determinada temàtica de l’àrea. 15. Utilitza les TIC per aprofundir en els continguts que es treballen a l’aula. 16. S’ expressa amb un vocabulari específic i propi de l’àrea, emprant-lo amb precisió i rigor. 17. Treballa de forma participativa, responsable i cooperativa. 18. Manifesta una actitud favorable a l’ordre, el rigor i la correcta presentació i execució dels treballs.


Criteris d’avaluació – Matemàtiques 3r d’ESO 1. És capaç d’identificar, representar i ordenar els diferents tipus de nombres: naturals, enters, fraccionaris, racionals i irracionals. 2. Sap organitzar i calcular la informació numèrica en forma de fraccions per facilitar la resolució de situacions problemàtiques de la vida quotidiana. 3. Demostra habilitat a l’hora d’utilitzar la calculadora. 4. Aplica les diferents propietats matemàtiques per resoldre i simplificar expressions matemàtiques. Utilitza correctament les potències i les arrels. 5. Reconeix una expressió algèbrica i és capaç de traduir enunciats de la vida quotidiana al llenguatge algèbric. 6. Resol problemes formulant equacions de primer i de segon grau i comprova la validesa de les solucions obtingudes. 7. Aplica diferents tècniques matemàtiques per entendre i resoldre diferents situacions de repartiments directament o inversament proporcionals. 8. Aplica el teorema de Tales i els criteris de semblança per resoldre construccions geomètriques considerant segments proporcionals. 9. Realitza càlculs geomètrics aplicant el teorema de Pitàgores. 10. Sap què és un políedre i els elements que el componen, arestes, cares i vèrtexs. 11. Reconeix els principals elements i cossos geomètrics i és capaç de calcular les seves àrees i volums. 12. Coneix el concepte de funció i reconeix les seves principals característiques. Sap representar-les i resol situacions problemàtiques aplicant la interpretació de gràfiques que descriuen fenòmens relacionats amb la vida quotidiana. 13. Comprèn i utilitza els diferents conceptes estadístics i és capaç de calcular els diferents paràmetres de dispersió i centralitat. 14. Distingeix un fenomen aleatori d'un fenomen determinista i és capaç d'estimar i calcular probabilitats per resoldre problemes referents a situacions de la vida de cada dia.


Criteris d’avaluació de l’àrea de Tecnologia 3r ESO

1. Assumeix el que significa el treball en equip, col·labora activament i respecta l’aportació dels altres membres del grup. 2. Col·labora a mantenir en condicions adequades l’aula de tecnologia, el material propi i el d’ús comú. 3. Valora l’ordre, la polidesa, el regor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual. 4. Identifica i utilitza eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d’acord amb les normes de seguretat. 5. Cerca i selecciona informació en diferents fonts que permeten solucionar un problema tecnològic. 6. Adquireix una actitud crítica davant les ofertes i solucions aportades per la tecnologia. 7. Representa i projecta, proporcionalment i a escala, un habitatge. 8. Calcula les mides d’un objecte o un habitatge, tant a partir d’un dibuix a escala com amidant-lo. 9. Coneix les condicions d’habitabilitat i indica les principals tècniques de conservació de l’habitatge i els estris necessaris per dur-les a terme. 10. Identifica els símbols dels elements mecànics d’aparells. 11. Descriu els mecanismes més importants de les màquines, i identifica la transmissió de moviment i l’energia utilitzada. 12. Identifica i descriu les diferents parts i el funcionament dels motors de combustió interna i elèctrics. 13. Utilitza entorns de simulació de dades. 14. Utilitza instruments informàtics d’adquisició de dades.


CRITERIS D’AVALUACIÓ ÀREA D’EDUCACIÓ FÍSICA 3. ESO.

1-

Planifica i posa en marxa un escalfament general.

2-

Relaciona les activitats físiques amb els efectes que produeixen en els diferents aparells i sistemes del cos humà, especialment amb aquells que són més rellevants per a la salut.

3-

Incrementa el nivell individual de condició física per millorar la salut, participa en les activitats que es proposen i identifica la capacitat física que s’exercita.

4-

Reconeix a partir de la mesura de la freqüència cardíaca la intensitat del treball fet.

5-

Resol situacions de joc en els esports col·lectius, respecta les normes i aplica coneixements tècnics i tàctics.

6-

Millora l’execució dels aspectes tècnics dels esports individuals.

7-

Manifesta actituds de cooperació, tolerància i esportivitat en els jocs col·lectius.

8-

Mostra autocontrol i participació en les activitats d’oposició.

9-

Porta l’equipament adient (xandall de l’escola) calçat adequat i segueix al grup en els desplaçaments a les instal·lacions, començant les sessions amb puntualitat.

10- Mostra hàbits higiènics saludables relacionats amb l’activitat física i vida quotidiana.


Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació visual i plàstica

3r ESO

1. Identifica els elements del llenguatge visual, constitutius essencials (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat. 2. Representa objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques diverses i aconsegueix resultats en funció de la proposta i les intencions prèvies. 3. Reflexiona i argumenta objectivament les activitats i els processos artístics desenvolupats. 4. Elabora i participa, activament, en projectes de creació cooperatius, bidimensionals, tridimensionals i visuals i audiovisuals. 5. Realitza activitats artístiques seguint el processos de creació adequats a les propostes i demostra interès i iniciativa, creativitat i imaginació. 6. Dibuixa cossos i espais simples aplicant els fonaments dels sistemes de representació. 7. Selecciona els materials més adequats per crear un producte plàstic i visual en base uns objectius prefixats i l’avaluació permanent durant els processos de disseny i execució.


Criteris d’avaluació de l’àrea de música

3r ESO

1. Treballa, reconeix , identifica i relaciona els elements bàsics del llenguatge musical que permeten interpretar composicions i cançons senzilles: les notes, les figures, els silencis, les alteracions, les claus, les armadures, els compassos, els intervals i els termes relatius a l’expressió. 2. Practica la tècnica instrumental mitjançant l’interpretació de peces musicals amb flauta. 3. Reconeix les audicions i recorda les obres més destacades dels compositors que es treballen a classe. 4. Adquireix la informació mínima sobre els compositors de les audicions que treballem i esbrina l’any de naixement i mort i la nacionalitat del compositor. 5. Classifica els géneres musicals com la música religiosa, profana, culta, popular. 6. Coneix les dades més importants de cada periode musical de la història. 7. Reconeix les audicions dels diferents estils de música de cada periode de la història de la música. 8. Reconeix diferents instruments de cada periode de la història de la música. 9. Participa adequadament a classe, amb atenció, intervenció oral i assistència. 10. Demostra responsabilitat a classe, realitzar els exercicis correctament i tenir el material necessari per treballar. 11. Mostra respecte cap a la professora i els companys, utilitza el to de veu adequat i utilitza els gestos adients. 12. Té responsabilitat en l’entrega dels exercicis i els treballs de forma puntual i correcta.


Criteris d’avaluació: Història i cultura de les religions

3r ESO

1. Coneix els principals elements que constitueixen el fenomen religiós. 2. Identifica els trets fonamentals de la distribució geogràfica de les grans religions. 3. Localitza llocs, persones i accions de caràcter sagrat propis de les religions actuals. 4. Interpreta i compara els diversos calendaris i festes religioses. 5. Reconeix els comportaments i actituds d’arrel religiosa i sap analitzar-ne el significat. 6. Caracteritza les principals expressions culturals i artístiques de caràcter religiós que perviuen en l’actualitat. 7. Manifesta una actitud favorable a l’ordre, el rigor i la correcta presentació i execució dels treballs.


CRITERIS D’AVALUACIÓ ED. PER LA CIUTADANIA

3r ESO

Primer trimestre 1. Prendre consciència que la identitat es construeix al llarg de la vida. 2. Reflexionar arran de la influència que té el context en la construcció de la pròpia identitat. 3. Respondre de les pròpies decisions, assumir-ne les conseqüències. 2. Prendre consciència que la vida en comú requereix responsabilitat. 3. Adonar-se que l’esforç és inherent a la condició humana. 4. Acceptar que l’esforç no sempre és sinònim d’èxit i no sempre és inmediat.

Segon trimestre 1. Prendre consciència que l’escolta és intencional. 2. Mostrar la necessitat de saber escoltar als altres. 3. Aprendre a escoltar-se un mateix, als altres i a la natura. 4. Tenir respecte per les altres persones. 5. Identificar situacions en les que un pot perdre’s el respecte a si mateix. 6. Donar-se de l’existència d’un Quart i Tercer món. 7. Adonar-se de les necessitats dels altres.

Tercer trimestre 1. Explicitar els valors i les normes que permeten la convivència pacífica. 2. Conèixer els principals obstacles per a la convivència així com les possibles maneres de vèncer-los. 3. Conèixer els valors que orienten la vida democràtica. 4. Aprendre a argumentar les pròpies posicions.


Criteris d’avaluació: Resolució pacífica de conflictes: Mediació. 3r ESO 1. Coneix la naturalesa del conflicte, els trets que caracteritzen el seu procés, els seus elements i els diferents tipus. 2. Reconeix els diferents tipus de resposta davant d’un conflicte. 3. Coneix i relaciona els conceptes de: pau positiva, pau negativa, violència directa i violència estructural. 4. Identifica els elements que deterioren la comunicació i les habilitats que milloren la nostra capacitat de diàleg. 5. Coneix i utilitza correctament les diferents estratègies de comunicació que ens ajuden a ser assertius/ves i a escoltar activament. 6. Identifica i corregeix espontàniament les diferents imprecisions del llenguatge. 7. Compren la naturalesa de la mediació com una estratègia de resolució pacífica de conflictes. 8. Coneix les diferents fases de la Mediació i quin és el paper del mediador/a en cadascuna d’elles. 9. Utilitza correctament les estratègies de comunicació necessàries en cada fase de la mediació per ajudar a les persones en conflicte a resoldre el problema. 10. Coneix quines són les normes que regeixen en una mediació i les expressa correctament en el Discurs d’Entrada de la mediació. 11. Compren la importància d’expressar les emocions i sentiments de manera correcta i utilitza les estratègies de comunicació necessàries per ajudar a les persones en conflicte a expressar-les. 12. Identifica quina és la fase clau en la mediació i utilitza correctament la reformulació. 13. Es capaç de treballar en equip per portar a terme una mediació. 14. Coneix i utilitza correctament el full de demanda, el full de registre de solucions i el d’acord. 15. Compren la importància de participar activament tant a l’escola com a la societat. Valora la diversitat i la diferencia i compren la necessitat d’evitar els estereotips, els prejudicis i qualsevol tipus de discriminació per aconseguir una convivència pacífica.


Criteris d’avaluació: Cultura clàssica 3r ESO. 1. Localitza en el temps les etapes bàsiques de les cultures grega i romana i els seus fets més rellevants. 2. Identifica les formes bàsiques de l’organització social i política de Grècia i Roma, reconeixent els elements de pervivència en les institucions polítiques i socials del món actual. 3. Situa l’espai geogràfic de les civilitzacions grega i romana, així com elements rellevants del patrimoni cultural i artístic de l’època clàssica a Espanya i Catalunya, valorant la necessitat de la seva preservació. 4. Valora la mitologia clàssica com a font d’inspiració al llarg de la història, identificant la seva herència en algunes manifestacions artístiques i culturals del món actual. 5. Reconeix elements del llegat lingüístic comú de les llengües romàniques actuals, distingint alguns gèneres literaris aportats per grecs i romans. 6. Identifica aspectes significatius de l’aportació de la cultura clàssica a la civilització occidental en els camps del pensament, la ciència i la tècnica. 7. Manifesta una actitud favorable a l’ordre, el rigor i a la correcta presentació i execució dels treballs.

Criteris d'avaluació de 3r  

Document amb els criteris d'avaluació de 3r d'ESO

Criteris d'avaluació de 3r  

Document amb els criteris d'avaluació de 3r d'ESO

Advertisement