Page 1

CRITERIS D’AVALUACIÓ - 1r ESO

Criteris d’avaluació de les àrees de Llengües. 1r ESO 1. Llegeix de manera expressiva, comprensiva, amb entonació adequada i respectant els signes de puntuació correctament. 2. Mostra interès pel contingut, la cohesió i la coherència dels textos. 3. Relaciona elements temàtics amb els coneixements previs que en té. 4. Comprèn i produeix textos orals, escrits i audiovisuals. 5. Cerca i sintetitza informació rellevant de textos orals, escrits i audiovisuals mitjançant diverses tècniques i en diferents suports. 6. Aplica les principals normes ortogràfiques i vetlla per la correcció ortogràfica dels textos. 7. Aplica les principals estructures morfosintàctiques i vetlla per la correcció de les estructures morfosintàctiques de textos. 8. Aplica les principals formes lèxiques i vetlla per la correcció del lèxic utilitzat en els textos. 9. Produeix textos

de manera oral, escrita i audiovisual, mantenint un ordre, una

coherència i una claredat acceptables en l’expressió lingüística i en el registre utilitza’t. 10. Mostra interès per la millora de l’expressió oral i escrita. 11. Mostra interès per la millora del vocabulari. 12. Reconeix i valora la diversitat lingüística com una mostra de riquesa i vitalitat en els usos de la llengua. 13. Treballa en equip per la resolució d’exercicis i tasques. 14. Presenta amb puntualitat i correcció els treballs, exercicis, exàmens... proposats pels diferents professors/es. 15. Identifica les característiques dels gèneres literaris més importants.


Criteris d'avaluació de ciències naturals de 1r d’ESO 1. Descriu i coneix l'estructura de l'univers, del sistema solar i de la Terra. 2. Posiciona el Sol, la Terra i la Lluna per explicar el dia i la nit, les estacions i els eclipsis. 3. Coneix l'estructura de l'atmosfera. 4. Representa gràficament el cicle de l'aigua. 5. Sap definir els conceptes de mineral i de roca. 6. Reconeix les característiques dels diferents tipus de roques. 7. Identifica les característiques de les funcions vitals dels éssers vius. 8. Descriu i identifica els tipus de cèl·lules i els seus components. 9. Coneix els cinc regnes de classificació dels éssers vius. 10. És capaç de diferenciar qualsevol dels éssers vius corresponents als cinc regnes (moneres, protoctistos, fongs, vegetals i animals). 11. Està atent a les explicacions que es fan a classe. 12. Participa activament en el desenvolupament de les classes. 13. Realitza els treballs i tasques encomandes i les lliura en el termini establert.


Criteris d’avaluació de l’àrea de ciències socials 1r ESO 1. Localitza el nostre planeta en l’Univers. 2. Conèix el moviment de rotació i de translació de la Terra. 3. Identifica i localitza en un planisferi les coordenades geogràfiques de la Terra. 4. Reconèix els diferents tipus de mapes existents: físics, polítics, temàtics... 5. Identifica i localitza en un mapa les formes de relleu i els rius i, mars i oceans més importants d ‘Europa, Àfrica, Àsia i Amèrica. 6. Enumera els diversos elements que configuren un clima i coneix els trets bàsics dels principals climes del món . 7. Sap descriure les característiques principals del Paleolític, el Neolític i l’Edat dels Metalls. 8. Comprèn els trets més rellevants de la societat egípcia. 9. Descriu de forma genèrica

l’organització política, social i econòmica de les polis

gregues. 10. Reconeix les característiques més importants de l’arquitectura i de l’escultura grega. 11. Coneix els trets essencials d’Emporion, com a exemple de colònia grega. 12. Sap explicar les idees bàsiques referides a l’organització política, social i econòmica de l’Imperi romà. 13. Identifica l’estructura de les vil·les romanes així com els edificis públics principals. 14. Utilitza amb precisió el vocabulari específic de cada tema. 15. Manté una actitud receptiva i demostra interés i esforç per les tasques encomenades.


Criteris d’avaluació de l’àrea de matemàtiques

1r ESO

1. Utilitza nombres enters, fraccions, decimals i percentatges, les seves operacions i les seves propietats per recollir, transformar i intercanviar informació i resoldre problemes relacionats amb la vida diària.

2. Resol problemes de la vida quotidiana en els quals cal la utilització de les quatre operacions amb nombres enters, decimals, fraccions i percentatges, fa ús de la forma de càlcul més apropiada i valora l’adequació del resultat al context.

3. Expressa per escrit raonaments, conjectures, relacions quantitatives observades i informacions que incorporin elements matemàtics, simbòlics o gràfics i els contrasta amb els dels companys.

4. Fa servir el llenguatge algebraic per simbolitzar, generalitzar i incorporar el plantejament i la resolució d’equacions de primer grau com una eina més amb la qual pot abordar i resoldre problemes.

5. Reconeix diferents tipus de nombres i formes geomètriques en contextos no matemàtics o en d’altres matèries i utilitza les seves característiques i propietats per resoldre situacions que apareixen en treballs per a projectes realitzats des de la pròpia àrea o de manera interdisciplinària.

6. Reconeix i descriu figures planes, fa servir les seves propietats per classificar-les i aplica el coneixement geomètric adquirit per interpretar i descriure el món físic fent ús de la terminologia adequada.

7. Reconeix, descriu i representa figures espacials en l’entorn que ens envolta i aplica el coneixement geomètric per descriure el món físic.

8. Estima,mesura i resol problemes de longituds, amplituds, superfícies i temps en contextos reals, així com determina perímetres, àrees i mesura d’angles de figures planes utilitzant la unitat de mesura adequada.

9. Utilitza estratègies i tècniques simples de resolució de problemes com l’anàlisi de l’enunciat, l’assaig i error o la resuloció d’un problema més senzill i comprovar la solució obtinguda i expressa, fent servir el llenguatge matemàtic adequat al seu nivell, el procediment que s’ha seguit en la resolució.

10. Organitza i interpreta informacions diverses mitjançant taules i gràfics, i identifica relacions de dependència en situacions quotidianes.

11. Participa activamente en les classes i pregunta i demana aclariments quan li cal. 12. Té cura del material corresponent a la matèria i per tant té la llibreta neta, ordenada i completa amb totes les activitats corregides. 13. Porta la feina i l’estudi al dia.


Criteris d’avaluació de l’àrea de Tecnologia 1r ESO 1. Assumeix el que significa el treball en equip, col·labora activament i respecta l’aportació dels altres membres del grup. 2. Col·labora a mantenir en condicions adequades l’aula de tecnologia, el material propi i el d’ús comú. 3. Valora l’ordre, la polidesa, el regor i la qualitat, tant del treball intel·lectual com del manual. 4. Identifica i utilitza eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d’acord amb les normes de seguretat. 5. Cerca i selecciona informació en diferents fonts que permeten solucionar un problema tecnològic. 6. Adquireix una actitud crítica davant les ofertes i solucions aportades per la tecnologia. 7. Relaciona i descriu correctament les propietats i aplicacions més importants d’alguns materials bàsics. 8. Identifica i descriu els elements estructurals i funcionals bàsics d’ordinadors, perifèrics i elements de comunicació. 9. Utilitza les eines de processament de textos per elaborar, produir i manipular documents de text, amb integració de gràfics i imatges. 10. Compara la producció industrial i l’artesanal en el procés de fabricació d’un determinat material o objecte. 11. Analitza objectes, i el funcionament d’aparells senzills de l’entorn immediat. 12. Calcula les mides d’un objecte, tant a partir d’un dibuix d’escala com amidant-lo. 13. Confecciona projectes senzills referits a objectes. 14. Identifica i utilitza eines, instruments, aparells i utillatges amb propietat, d’acord amb les normes de seguretat.


Criteris d’avaluació de l’àrea d’Educació Física

1r ESO

1. Sap identificar les parts d’una cesio d’activitat física i l’objectiu de cadascuna. 2. Coneix el significat de la condició física i reconeix les QQFF com a qualitats de millota. 3. Millora l’execució dels aspectos tècnics bàsics d’un esport individual. 4. Millora l’execució tècnica i tàctica d’un esport col·lectiu, demostrant haver comprés les fases del joc (atac-defensa) i el respecte per les normes del joc. 5. Mostra habilitat i respecte per a la realització d’activitats en el medi natural.

6. Mostra hàbits higiènics relacionsts amb l’educació física i la vida quotidiana. 7. Respecta les normes de classe (puntualitat, roba adequada, atenció, respecte envers companys/es i professor,...)

8. Mostra una actitud activa i adient davant l’àrea d’Eduacaió Física 9. És capaç de comportar-se adequadament durant el transcurs del camí de l’escola a les instal·lacions municipals i a la inversa.


Criteris d’avaluació de l’àrea d’educació visual i plàstica

1r ESO

1. Identifica els elements del llenguatge visual, constitutius essencials (configuracions estructurals, variacions cromàtiques, orientació espacial i textura) dels objectes i/o aspectes de la realitat. 2. Utilitza la terminologia pròpia del llenguatge artístic per descriure els objectes i les imatges, les tècniques i els procediments, els materials i les eines. 3. Representa objectes i idees de forma bidimensional i tridimensional aplicant tècniques diverses i aconsegueix resultats en funció de la proposta i les intencions prèvies.

4. Diferencia i reconeix els processos, tècniques i estratègies i materials en imatges de l’entorn audiovisual i multimèdia. 5. Elabora i participa, activament, en projectes de creació formal i visual individual i cooperativament com, per exemple, produccions videogràfiques o plàstiques de gran format, aplicant les estratègies pròpies i adequades del llenguatge plàstic i visual. 6. Realitza creacions plàstiques bi i tridimensional seguint el procés de creació i demostrant interès i iniciativa, creativitat i imaginació. 7. Utilitza el dibuix com a instrument de representació i de comunicació, i com a eina bàsica per a la plasmació d’idees. 8. Selecciona els materials més adequats per crear un producte artístic, en base uns objectius prefixats i a la reflexió i avaluació de les diferents fases del procés de concepció, disseny, formalització i realització. 9. Diferencia temes, estils i tendències de les arts visuals i audiovisuals a través del temps i atenent la diversitat cultural i el context on s’ha produït.. 10. Utilitza codificacions bàsiques de la geometria plana i descriptiva.


Criteris d’avaluació de l’àrea de música

1r ESO

1. Treballa, reconeix , identifica i relaciona els elements bàsics del llenguatge musical que permeten interpretar composicions i cançons senzilles: les notes, les figures, els silencis, les alteracions, les claus, les armadures, els compassos, els intervals i els termes relatius a l’expressió. 2. Practica la tècnica instrumental mitjançant l’interpretació de peces musicals amb flauta. 3. Reconeix les audicions i recorda les obres més destacades dels compositors que es treballen a classe. 4. Adquireix la informació mínima sobre els compositors de les audicions que treballem. Esbrina l’any de naixement i mort i la nacionalitat del compositor. 5. Reconeix la música com un art i una forma de comunicació. 6. Reconeix les múltiples possibilitats tímbriques de la veu. 7. Coneix les diferents parts de què consta l’aparell vocal. 8. Reconeix diferents agrupacions vocals i les característiques més importants. 9. Reconeix diferents agrupacions instrumentals i les característiques més importants. 10. Identifica les diferents famílies d’instruments. 11. Participa adequadament a classe, amb atenció, intervenció oral i assistència. 12. Demostra responsabilitat a classe, realitza els exercicis correctament i té el material necessari per treballar. 13. Mostra respecte cap a la professora i els companys, utilitza el to de veu adequat i utilitza els gestos adients. 14. Té responsabilitat en l’entrega dels exercicis i els treballs de forma puntual i correcta.


Criteris d’avaluació: Història i cultura de les religions

1r ESO

1. Conèixer el caràcter universal del fenomen religiós, així com la varietat de creences i pràctiques religioses que han sorgit al llarg de la història. 2. Descriu alguns mites significatius de diferents religions establint comparacions entre ells i identificant la seva possible influència en la nostra tradició cultural, posant alguns exemples. 3. Caracteritza alguns edificis sagrats que identifiquen diferents religions, la seva funció i elements rellevants, reconeixent-los com a manifestacions del patrimoni artístic i posant algun exemple proper. 4. Posar exemples de produccions escrites, plàstiques o musicals, de diferents èpoques, vinculades a creences, celebracions, rituals o d'altres expressions religioses, apreciant els seus valors estètics i valorant la seva contribució al patrimoni cultural. 5. Manifesta una actitud favorable a l’ordre, el rigor i la correcta presentació i execució dels treballs.

Criteris d'avaluació de 1r d'ESO  

Aquest document conté els criteris d'avaluació de 1r d'ESO

Criteris d'avaluació de 1r d'ESO  

Aquest document conté els criteris d'avaluació de 1r d'ESO

Advertisement