Page 1

PROBLEMATYKA ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO W GMINNYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH


Zadłużenie z tytułu nieregulowania czynszu lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich lat mln zł 25

stan: 22, 7

20

wzrost o: 1, 5 stan: 24, 2

wzrost o: 1, 2 stan: 25,4

7%

wzrost o: 0,99 stan: 26,4

5%

wzrost o: 1,15 stan: 27,5

4%

4%

15 10 5 0

2013

2014

2015

2016

2017


Czynności podejmowane przez miasto w celu zapobiegania zadłużeniu mieszkańców 1

Odpracowanie zadłużenia

reguluje Zarządzenie nr 707/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 sierpnia 2015r.

2

Spłata zaległości w ratach (ugody) reguluje Uchwała 144/2015 z dnia 26.11.2015 r.

3

Umorzenia w wysokości 40% zadłużenia reguluje Uchwała nr 371/2017 z dnia 30 marca 2017 r.

4

Bank Zamiany Mieszkań

zamiana mieszkania ze spłatą zadłużenia (rozpoczęcie działalności 2015 r.)


Tendencja malejąca wzrostu zadłużenia na przestrzeni ostatnich czterech lat mln zł

W latach 2014-2015 zadłużenie wzrosło o kwotę 2,7 zł

W latach 2016-2017 zadłużenie wzrosło o kwotę

2,5

2,1 zł

20%

2,0 1,5 1,0

0

2014-2015

2016-2017


Ilość lokali komunalnych ilość lokali 5000

4896

4786

2%

4000

4656

3%

4524

3%

3000 2000 1000 0

2014

2015

2016

2017


Odpracowanie zadłużenia

reguluje Zarządzenie nr 707/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 26 sierpnia 2015r. zł

197 842

200 000 172 410

15%

755%

150 000

100 000

50 000 20 155

0

2015

2016

2017


Spłata zaległości w ratach (ugody) reguluje Uchwała 144/2015 z dnia 26.11.2015r.

zł 500 000

455 647

29%

400 000 352 270

300 000 200 000

140% 146 315

100 000 0

2015

2016

2017


Umorzenia w wysokości 40% zadłużenia reguluje Uchwała nr 371/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Odzyskana kwota

23 189,35 zł

Łączna wartość ewentualnych umorzeń

15 959,45 zł

Wyjaśnienie: Umorzenie będzie następowało w dwóch etapach I etap – po 12 miesiącach terminowych płatności zostanie umorzone 20% II etap – po kolejnych 12 miesiącach terminowych płatności zostanie umorzone pozostałe 20% W przypadku nieterminowych płatności do umorzeń nie dojdzie.


Bank Zamiany Mieszkań

zamiana mieszkania ze spłatą zadłużenia (rozpoczęcie działalności 2015 r.) zł 80 000

75 192 70 056

70 000

755%

60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000

5 908

92%

0 2015

2016

2017

Oprócz wpłat jednorazowych przy zamianach zawierane są również umowy ratalne.


Dodatki mieszkaniowe w gminnym zasobie Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków 4 000

3 869

3 944

2%

3 500

3 580

9%

3 000

3 299

8%

2 500 2 000 1 500 1 000 500 2014

2015

2016

2017

Około 32% pozytywnych decyzji zostało wydanych dla najemców lokali komunalnych.


PROBLEMATYKA ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO GMINA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE A MIASTA OŚCIENNE


Wysokość zadłużenia lokali mieszkalnych

(podane dane są orientacyjne uzyskane drogą telefoniczną lub elektroniczną) wysokość zadłużenia lokali 2014 r.

wysokość zadłużenia lokali 2017 r.

10%

mln zł 200

184 818 932 167 365 739

150 100 50

19%

10%

15 394 264 17 042 160

6%

18 231 609 17 224 728

14%

54 907 202 46 215 820

16%

69 200 000 59 700 000

25%

96 487 441 77 101 558

23%

103 744 046 84 186 950

9%

122 855 512 113 099 073

27 589 194 24 233 707

By to m

ice Ka to w

c ie no w So s

rz ów Ch o

Za br ze

m ia no Śl wi ąs ce ki e Św ię to ch ło w ice

Si e

Pi e

ka r

y

Śl ą

sk ie

Ty ch y

0

Obserwuje się wzrost zadłużenia lokali mieszkalnych prawie we wszystkich miastach.


Ilość gminnych lokali mieszkalnych ilość lokali 2014 r.

ilość lokali 2017 r.

5%

15 936 16 678

7%

15 000 12 000

4%

23%

6 000

3 850 4 980

8%

4 524 4 896

2%

4 298 4 302

10 282 10 377

9 472 10 147

8 990 9 351

9 000

1%

7%

12 156 13 072

5%

5 037 5 290

3 000

ice Ka to w

By to m

zó w or Ch

c no w ie So s

rz e Za b

Ty ch y

ia no Śl wi ąs ce ki e Św ię to ch ło w ice

m Si e

Pi e

ka

ry

Śl ą

sk

ie

0


Wysokość zadłużenia lokalu mieszkalnego na jedno gospodarstwo domowe

20 000

2014 r.

2017 r.

19%

19%

15 000

hł ow ię to c

Św

By to m

ice

c ie no w So s

Za br ze

ia no Śl wi ąs ce ki e

m Si e

Pi e

ka ry

Śl ą

sk ie

Ty ch y

0

7 709 6 781

zó w

3 056 3 221

14%

or

5%

4 735 3 458

6 098 4 949

7 697 6 384

12 775 8 296

9 384 7 430

Ch

5 000

37%

23%

21%

Ka to w ice

10 000

12 775 10 742

54%

26%

15 203 12 803


Ilość wydanych pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego 2014 r.

5 000

2017 r.

22%

4 000

56%

3 000

2 000

15%

3153 4061

1 201 2 729

4571 BRAK DANYCH

3299 3869

20% 2424 3027

5%

14%

1186 1254

1034 1200

m Si e

rz e Za b

Ty ch y

zó w Ch or

ię to c Św

Pi e

ka

ry

Śl ą

hł ow

sk

ice

ie

By to m

0

ia no Śl wi ąs ce ki e

1 000


Średnia wartość przyznawanego dodatku mieszkaniowego 2014 r.

2017 r.

3%

300 250

2%

189,05 186,73

200

2%

0,2%

8%

190,50 195,44

3%

219,64 215,33

195,58 195,15

238,51 BRAK DANYCH

280,47 258,75

253,31 261,55

150 100 50

ie Pi e

ka

ry

Śl ąs k

Ty ch y

ze Za br

zó w or Ch

ice ię to c

hł ow

By to m Św

Si e

m ia no Śl wi ąs ce ki e

0

W Siemianowicach Śląskich wysokość dodatku generuje wysokość dochodów wnioskodawcy, wysokość wydatków na mieszkanie, jego standard oraz ilość osób i powierzchnia lokalu, który zajmuje. Obecnie najwyższy przyznany dodatek dla najemcy mieszkania komunalnego wynosi 601 zł.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Raport problematyka zadluzenia siemianowickich mieszkan komunalnych  

Prezentacja multimedialna przedstawiająca aktualny stan zadłużenia mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie oraz wybranych miast metropolii Ś...

Raport problematyka zadluzenia siemianowickich mieszkan komunalnych  

Prezentacja multimedialna przedstawiająca aktualny stan zadłużenia mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie oraz wybranych miast metropolii Ś...

Advertisement