Page 1

WARSZAWA WARSAW RAFAツ」 JABツ」Oテ全KI
ww

w.f e

stina


a.o

WARSZAWA WARSAW RAFAツ」 JABツ」Oテ全KI

rg. p

l 
ww

ZDJÊCIA / PHOTOGRAPHY RAFA£ JAB£OÑSKI

w.f e WSTÊP / INTRODUCTION ZBIGNIEW TOMASZCZUK

OPRACOWANIE GRAFICZNE / GRAPHICK DESIGN RAFA£ JAB£OÑSKI

DRUK I OPRAWA / PRINT AND COVER PERFEKT S. A.

stin

Zdjêcia strony 2-3: Panorama Warszawy z mostu Siekierkowskiego. Photos on pages 2-3: Panorama of Warsaw seen from Siekierkowski Bridge.

ISBN: 978-83-920325-5-7

COPYRIGHT © FESTINA S. C. tel. / fax.: +48 22 842-54-53 www.festina.republika.pl e-mail: festina@neostrada.pl ZDJÊCIA Z ARCHIWUM ZDJÊÆ JAB£OÑSKICH PHOTOGRAPHS FROM THE JABLONSKI FAMILY ARCHIVES tel: +48 22 642-06-71 tel.com: / cell.: 505029725 www.fotojablonski.pl e-mail: archiwum@fotojablonski.pl WARSZAWA / WARSAW 2007 

a


Kiedy w 1944 roku s³ynny amerykañski fotograf krajobrazu Anselm Adams wykona³ znan¹ dziœ powszechnie fotografiê pt. „Wschód s³oñca w dolinie Hernandez w stanie Nowy Meksyk”, opatrzy³ j¹ nastêpuj¹cym komentarzem: „Czasami wydaje mi siê, ¿e pojawiam siê w miejscu i o czasie, gdzie Bóg mi mówi abym nacisn¹³ migawkê”. Tym samym zwróci³ uwagê na najistotniejsz¹ cechê odró¿niaj¹c¹ prost¹ fotografiê dokumentaln¹ od takiej, która rz¹dzi siê swoist¹ estetyk¹ piêkna. W przypadku fotografii opisuj¹cej jakieœ miejsce, szczególnie wtedy kiedy miejsce to jest powszechnie znane takie podejœcie jest bardzo istotne. Chodzi bowiem o to aby fotografowany obiekt oddany by³ w sposób wizualnie intryguj¹cy. W³aœnie tak dzieje siê na zdjêciach Rafa³a Jab³oñskiego. Dziêki jego fotografiom znane fragmenty architektury i widoki Warszawy jawi¹ siê nam w oryginalnym ujêciu. Fotografie te naznaczone s¹ du¿ym wyczuciem œwiat³a, dziêki czemu wywo³uj¹ atmosferê, która w sposób znacz¹cy wp³ywa na percepcjê obrazu. Istotny jest równie¿ precyzyjny wybór kadru nadaj¹cy zdjêciom indywidualny charakter. To wa¿ne, ¿e w powodzi setek tysiêcy fotografii wykonywanych prostymi cyfrowymi aparatami, z którymi obcujemy na co dzieñ, otoczeni popularnymi publikacjami i zdjêciami z internetu, pojawia siê wydawnictwo, które kreuje piêkn¹ estetykê i mo¿e stanowiæ przyk³ad twórczego spojrzenia na otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ. W³aœnie przywo³ywanie piêkna ma w tym albumie istotne znaczenie, bowiem zawiera on nie tylko wartoœci poznawcze, charakterystyczne dla tego typu wydawnictw, ale co w³aœnie istotne, wartoœci estetyczne, które mog¹ sprawiaæ wiele niezapomnianych dla oka wra¿eñ. Tego typu publikacja nie powstaje szybko. Autor w perfekcyjny sposób wykorzysta³ zarówno ciep³e swiat³o zachodzacego letniego popo³udnia, jak i fantastycznie bajkow¹ szadŸ zimowego poranka. Dziêki temu mo¿emy zwiedzaæ Warszawê po wielokroæ, odwiedzaj¹c na kartkach albumu miejsca, które zmieniaj¹ swój wygl¹d wraz z porami roku. Mam wielk¹ przyjemnoœæ obcowania z t¹ fotografi¹, któr¹ to przyjemnoœæ mam nadziejê podziel¹ inni czytelnicy - czego w³aœciwie jestem pewien.

a.o

rg. p

Back in 1944, when the famous American landscape photographer Anselm Adams took his now universally recognised

known picture entitled ‘Sunset in Hernandez Valley, New Mexico’, he provided it with the following commentary: ‘Sometimes I seem to turn up in a time and place, where God tells me to clikc the shutter.’ In that way he called attention to the essential feature differentiating an ordinary documentary photograph from one governed by its own aesthetics of beauty. In the case of pictures depicting a place, especially a generally known location, such an approach is extremely important. The point is for the object being photographed to be approached in a visually intriguing manner. That is what we are dealing with in the pictures of Rafa³ Jab³oñski. Thanks to his photographs, well-known fragments of Warsaw’s architecture and scenes have taken on an original form. These photographs are marked by a great sense of light, evoking an atmosphere that significantly affects a picture’s perception. A precise choice of frames also endows these pictures with their original character. Amid the hundreds of thousands of simple digital pictures that engulf us daily in popular publications and on the Internet, the appearance of a publication creating a beautiful sense of aesthetics and exemplifying a creative view of surrounding reality is as occurrence of no mean importance. Evoking beauty is an element of key significance in this particular album. That is because it represents not only the cognitive features typical of such publications but, what is essential, also aesthetic values providing unforgettable visual impressions. A publication of this kind does not come into existence within a short space of time. In a perfectionist manner, the author has captured both the warm light of the setting sun on a summer afternoon as well as a winter morning’s fantastic storybook frost. Thanks to that, in the pages of this album we can repeatedly revisit Warsaw, admiring places that change their appearance with each passing season of the year. It is with great delight that I commune with this photography and hope other readers will share that pleasure — something of which I am certain.

l

Zbigniew Tomaszczuk 
Panorama Starego Miasta spod mostu Œl¹sko-D¹browskiego. / Panorama of Old Town seen from Œl¹sko-D¹browski Bridge. str. 6-7. Panorama Starego Miasta z Mostu Œwiêtokrzyskiego. / p. 6-7. Panorama of Old Town seen from Œwiêtokrzyski Bridge. 10


str. 10-11. Barbakan. / p. 10-11. The Barbican. 11


ww

w.f e

stin

12


na.

org

.pl 13


14


15


ww

w.f e

stin

Barbakan. / The Barbican.

str. 12-13. Barbakan. / p. 12-13. The Barbican. str. 15. Kamienne Schodki. / p. 15. Kamienne Schodki Street. 16


na.

org

.pl 17


ww

w.f e

stin

18

a


a.o

rg. p

l

Kamienne Schodki. / Kamienne Schodki Street. str. 16. Ul. Brzozowa. / p.16. Brzozowa Street. 19


20


Rynek Starego Miasta. / Old Town Square.

str. 18. Ul. Brzozowa. / p. 18. Brzozowa Street. 21


ww

w.f e

stin

Pompa na rynku Starego Miasta. / Pump in the Old Town marketplace.

str. 21. Syrenka na rynku Starego Miasta. / p. 21. Mermaid in the Old Town marketplace. 22


na.

org

.pl 23


24


Kamienica „Pod Murzynkiem” w rynku Starego Miasta. / Moor Boy House off the Old Town marketplace.

str. 22. Kamienica œw. Anny na rynku Starego Miasta. / p. 22. St Ann House in the Old Town marketplace.. str. 24-25. Strona Barssa rynku Starego Miasta. / p. 24-25. The Barss side of the Old Town marketplace. 25


26


27


ww

w.f e

stin

Kamienica „Pod Lwem� na rynku Starego Miasta. / Lion House in the Old Town marketplace.

str. 27. Kamienice przy ul. Piekarskiej. / p. 27. Houses in Piekarska Street. 28


na.

org

.pl 29


30


Grajek na ul. Krzywe Ko³o na Starym Mieœcie. / Musician in the Old Town’s Krzywe Ko³o Street.

str. 28. Zamek Królewski - widok z ul. Œwiêtojañskiej. / p. 28. The Royal Castle — view from Œwiêtojañska Street. 31


ww

w.f e

stin

Gotycki dom stra¿y miejskiej, zwany dawniej Furt¹ Gnojn¹, przy ul. Celnej. Gothic building of the municipal guard (formerly known as Manure Gate) at Celna Street.

str. 31. Rynek Starego Miasta - widok z ul. Jezuickiej. / p. 31. Old Town marketplace — view from Jezuicka Street. 32


na.

org

.pl 33


Podw贸rze kamienicy przy ul. Piwnej. / Courtyard of a house in Piwna Street. str. 33. Ul. Dziekania. / p. 33. Dziekania Street. str. 34-35. Mury Starego Miasta przy ul. Podwale. / p. 34-35. Old Town walls in Podwale Street. str. 36-37. Kolumna kr贸la Zygmunta III Wazy. / p. 36-37. King Zygmunt III Vasa Column. 34


35


ww

w.f e

stin

36

a


a.o

rg. p

l 37


38


39


ww

w.f e

stin

Kolumna Zygmunta III Wazy - widok od strony ul. Podwale. / King Zygmunt III Vasa Column — view from Podwale Street.

str. 39. Zamek Królewski i kolumna króla Zygmunta III Wazy. / p. 39. The Royal Castle and King Zygmunt III Vasa Column. str. 40-41. Zamek Królewski - widok od strony Pragi. / p. 40-41. The Royal Castle — view from the Praga side of the Vistula. 40


na.

org

.pl 41


42


43


ww

w.f e

stin

Zamek Królewski - widok od strony Pragi. / The Royal Castle — view from the Praga side of the Vistula. str. 44-45. Pomnik Kiliñskiego przy ul. Podwale. / p. 44-45. Kiliñski Monument in Podwale Street. 44


na.

org

.pl 45


46


47


ww

w.f e

stin

Ul. Podwale. / Podwale Street.

str. 47. Ul. Podwale i wie¿owiec Intraco. / p. 47. Podwale Street and the Intraco office tower. str. 48-49. Pomnik Ma³ego Powstañca z Powstania Warszawskiego 1944 r. / p. 48-49. Monument to the Little Insurrectionist of the 1944 Warsaw Uprising. str. 50-51. Koœció³ œw. Jacka i ul. Freta. / p. 50-51. St Hyacinth Church and Freta Street. 48


na.

org

.pl 49


50


51


52


53


ww

w.f e

stin

Nowe Miasto. Kamienica przy ul. Koœcielnej. / New Town. House in Koœcielna Street.

str. 53. Koœció³ Sakramentek na rynku Nowego Miasta. / p. 53. Church of the Sisters of the Holy Sacrament in the New Town marketplace. str. 54-55. Zabytkowa kamienica przy ul. Mostowej. / p. 54-55. Historic townhouse in Mostowa Street. 54


na.

org

.pl 55


56


57


ww

w.f e

stin

Koœció³ NMP - widok od strony parku nad Wis³¹. / Church of the Blessed Virgin Mary — view from the park on the banks of the River Vistula.

str. 57. Koœció³ NMP. / p. 57. Church of the Blessed Virgin Mary. str. 58-59. Pomnik Powstania Warszawskiego 1944 r. i koœció³ Garnizonowy. / p. 58-59. 1944 Warsaw Uprising Monument and the Garrison Church. 58


na.

org

.pl 59


60


61


ww

w.f e

stin

62

a


a.o

rg. p

Gmach s¹dów przy pl. Krasiñskich. / Law Court Buildings in Krasiñski Square.

l

str. 60. S¹dy i koœció³ Garnizonowy. / p. 60. Law Court Buildings and the Garrison Church. str. 62-63. Odbicie Pa³acu Krasiñskich w gmachu s¹dów. / p. 62-63. Krasiñski Palace reflected by the Law Court Buildings. 63


64


65


ww

w.f e

stin

66


na.

org

.pl

Elewacja Ogrodowa Pa³acu Krasiñskich. / Garden-side elevation of Krasiñski Palace.

str. 64. Alegorie Wiary, Nadzieii i Mi³oœci przy gmachu s¹dów na pl. Krasiñskich. p. 64. Allegories of Faith, Hope and Charity at the Law Court Buildings in Krasiñski Square str. 66-67. Budynek biurowy przy pl. Teatralnym postawiony na miejscu dawnego ratusza. p. 66-67. Office building in Teatralny Square erected on the site of the former town hall. 67


68


69


Pomnik poety Juliusza S³owackiego na pl. Bankowym. / Monument to poet Juliusz S³owacki in Bankowy Square. str. 69. Fragment ratusza przy pl. Bankowym. / p. 69. Fragment of the town hall in Bankowy Square. str. 70-71. B³êkitny Wie¿owiec przy pl. Bankowym. / p. 70-71. Blue Office Tower overlooking Bankowy Square. 70


71


ww

w.f e

stin

72


na.

org

.pl 73


74


Cmentarz Pow¹zkowski. / Pow¹zki Cemetery. str. 72. Fontanna na Muranowie i B³êkitny Wie¿owiec. / p. 72. Fountain in Muranów and the Blue Office Tower. str. 74-75. Pomnik Bohaterów Getta. / p. 74-75. Ghetto Heroes’ Monument. str. 76-77. Pomnik Poleg³ym i Pomordowanym na Wschodzie przy ul. Muranowskiej. p. 76-77. Monument to the Fallen and Murdered in the East at Muranowska Street. 75


76


77


78


79


Pa³ac pod Blach¹. / Sheet-metal-roofed Palace. str. 79. Pa³ac pod Blach¹ i Trasa W-Z. / p. 79. Sheet-metal-roofed Palace and the East-West Thoroughfare. str. 80-81. Kolumna Zygmunta III Wazy i Krakowskie Przedmieœcie. / p. 80-81. King Zygmunt III Vasa Column and Krakowskie Przedmieœcie Street. 80


81


ww

w.f e

stin

Koœció³ œw. Anny przy Krakowskim Przedmieœciu - elewacja frontowa. / St Ann Church at Krakowskie Przedmieœcie Street— front elevation.

str. 84-85. Ul. Bednarska. / p. 84-85. Bednarska Street. str. 86-87. Pos¹g Matki Boskiej Passawskiej przy Krakowskim Przedmieœciu. / p. 86-87. Statue of Our Lady of Passau in Krakowskie Przedmieœcie. 84

a


a.o

rg. p

Koœció³ œw. Anny - widok od strony Mariensztatu. / St Ann Church view from Mariensztat.

l 85


www www. f.fees tstiin na

86


naa..o orrgg.p .pll 87


88


89


90


91


Szyld kamienicy przy Krakowskim Przedmieœciu. / Signboard of a building in Krakowskie Przedmieœcie. str. 88-89. Pomnik poety Adama Mickiewicza przy Krakowskim Przedmieœciu. p. 88-89. Monument to poet Adam Mickiewicz at Krakowskie Przedmieœcie. str. 91. Koœció³ Karmelitów Bosych przy Krakowskim Przedmieœciu. / p. 91. Church of the Descalced Carmelites at Krakowskie Przedmieœcie. 92


93


Krata w bramie pa³acu Potockich przy Krakowskim Przedmieœciu. / Grate of the Potocki Palace gate. str. 93. RzeŸba Chrystusa przy wejœciu do koœcio³a œw. Krzy¿a przy Krakowskim Przedmieœciu. p. 93. Statue of Christ at the entrance to Holy Cross Church in Krakowskie Przedmieœcie Street. str. 94-95. Gmach Narodowej Galerii Sztuki „Zachêta” przy pl. Ma³achowskiego. p. 94-95. Building of the Zachêta National Art Gallery in Ma³achowski Square. 94


95


96


97


Grób Nieznanego ¯o³nierza i fontanna w Parku Saskim. / Tomb of the Unknown Soldier and a fountain in Saski Park.

str. 97. Fontanna w Parku Saskim. / p. 97. Fountain in Saski Park. 98


99


ww

w.f e

stin

Sklep w biurowcu przy pl. Pi³sudskiego. / Shop in the office building in Piłsudski Square.

str. 99. Fontanna w parku przy ul. Rozbrat. / p. 99. A fountain in the Rozbrat Street Park. str. 100-101. Park przy ul. Rozbrat. / p. 100-101. Park in Rozbrat Street. 100


na.

org

.pl 101


102


103


ww

w.f e

stin

Zamek Ujazdowski. / Ujazdowski Castle.

str. 103. Zamek Ujazdowski. / p. 103. Ujazdowski Castle. str. 104-105. Pa³ac Belwederski - elewacja frontowa. / p. 104-105. Belwederski Palace — front elevation. str. 106-107. Pa³ac Belwederski - widok od strony parku £azienek Królewskich. / p. 106-107. Belwederski Palace — view from Royal £azienki Park. 104


na.

org

.pl 105


106


107


108


109


ww

w.f e

stin

110

a


a.o

rg. p

Pomnik Fryderyka Chopina w parku w £azienkach Królewskich. / Fryderyk Chopin Monument in Royal £azienki Park.

l

str. 108. Pomnik Fryderyka Chopina w parku w £azienkach Królewskich. / p. 108. Fryderyk Chopin Monument in Royal £azienki Park. str. 110-111. Pomnik króla Jana Sobieskiego przy ul. Agrykola. / p. 110-111. King Jan Sobieski Monument in Agrykola Street. str. 112-113. Aleja w parku w £azienkach Królewskich. / p. 112-113. A path in Royal £azienki Park. 111


112


113


114


115


ww

w.f e

stin

Pa³ac Myœlewicki w £azienkach Królewskich. / Hunting Lodge in Royal £azienki Park.

116


na.

org

.pl

Pa³ac na Wodzie w £azienkach Królewskich. / On-the-water Palace in Royal £azienki Park.

117


ww

w.f e

stin

Pa³ac na Wodzie w £azienkach Królewskich - elewacja frontowa. / On-the-water Palace in Royal £azienki Park - front elevation.

str. 117. Latarnia w parku w £azienkach Królewskich. / p. 117. Lamp-post in Royal £azienki Park. str. 118-119. Park w £azienkach Królewskich. / p. 118-119. Royal £azienki Park. 118


na.

org

.pl 119


120


121


122


Park w £azienkach Królewskich. / Royal £azienki Park. str. 120. Teatr na Wyspie w £azienkach Królewskich. / p. 120. On-the-water Theatre in Royal £azienki Park. str. 122-123. Park w £azienkach Królewskich. / p. 122-123. Royal £azienki Park. 123


124


125


ww w.f est ina Nowa Oran¿eria w £azienkach Królewskich. / The New Orangery in Royal £azienki Park.

str. 125. Bia³y Domek w £azienkach Królewskich. / p. 125. Little White House in Royal £azienki Park. str. 126-127. Bia³y Domek w £azienkach Królewskich. / p.126-127. Little White House in Royal £azienki Park. str. 128-129. Œwi¹tynia Sybilli w £azienkach Królewskich. / p. 128-129. Sybil’s Temple in Royal £azienki Park. 126


a.o rg. pl 127


128


129


130


131


Park w £azienkach Królewskich. / Royal £azienki Park.

str. 131. Stara Oran¿eria w £azienkach Królewskich. / p. 131. The Old Orangery in Royal £azienki Park. 132


133


ww

w.f e

stin

Park w £azienkach Królewskich. / Royal £azienki Park.

134

a


a.o

rg. p

l 135


136


Panorama Centrum od strony ul. Raszyñskiej. / Panorama of the City Centre — view from Raszyñska Street.

str. 134. Koœció³ œw. Jakuba Aposto³a i ul. Raszyñska. / p. 134. Church of St James the Apostle and Raszyñska Street. 137


ww

w.f e

stin

138


na.

org

.pl

Centrum Handlowe „Z³ote Tarasy”i Pa³ac Kultury i Nauki. / Gold Terrace shopping centre and the Palace of Culture and Science.

str. 136. Pa³ac Kultury i Nauki odbijaj¹cy siê w wie¿owcu przy ul. Jana Paw³a II. p. 136. The Palace of Culture and Science as reflected by an office tower in John Paul II Street. 139


ww

w.f e

stin

panorama pałac kult

Pa³ac Kultury i Nauki. / The Palace of Culture and Science.

str. 139. RzeŸba robotnika przy Pa³acu Kultury i Nauki. / p. 139. Statue of a worker outside the Palace of Culture and Science. 140


na.

palav z dachu

org

.pl 141


142


Ul. Marsza³kowska. / Marsza³kowska Street.

str. 140. Pa³ac Kultury i Nauki i wie¿owce przy ul. Jana Paw³a II. / p. 140. the Palace of Culture and Science and the office towers along John Paul II Street. str. 142-143. Panorama centrum od strony ul. Czackiego. / p. 142-143.City-centre panorama seen from Czacki Street. 143


144


145


ww

w.f e

stin

146


na.

org

.pl

Wie¿owce przy ul. Jana Paw³a II. / High-rise buildings along John Paul II Avenue.

str. 144. Wie¿owce przy ul. Emilii Plater. / p. 144. Office towers in Emilii Plater Street. str. 146-147. Pomnik Janusza Korczaka przy Pa³acu Kultury. / p. 146-147. Jan Korczak Monument at the Palace of Culture. str. 148-149. Most Œwiêtokrzyski. / p. 148-149. Œwiêtokrzyski Bridge. 147


148


149


ww

w.f e

stin

150


na.

org

.pl 151


ww

w.f e

stin

152

a


a.o

rg. p

Most Poniatowskiego. / Poniatowski Bridge.

l

str. 150. Pomnik Syreny i Most Œwiêtokrzyski. / p. 150. Mermeid Monument and Œwiêtokrzyski Bridge. str. 152-153. Panorama miasta spod Mostu Œl¹sko-D¹browskiego. / p. 152-153. Panoramic view od the city from under the Œl¹sko-D¹browski Bridge. 153


154


155


ww

w.f e

Pomnik Braterstwa Broni i cerkiew prawos³awna œw. Marii Magdaleny na Pradze. Comrades-in-Arms Monument and the Eastern Orthodox Cathedral of St Mary Magdalene.

str. 155. Cerkiew prawos³awna œw. Marii Magdaleny na Pradze. / p. 155. Eastern Orthodox Chruch of St Mary Magdalene in Praga. str. 156-157. Pomnik Kapeli Podwórkowej przy ul. K³opotowskiego na Pradze. p. 156-157. Street Musicians Monument in right-bank Warsaw’s(Praga’s) K³opotowski Street. 156

sti


ina

.or g.p

l 157


158


159


Most Siekierkowski. / Siekierkowski Bridge. str. 159. Koœció³ Bernardynów na Mokotowie. / p. 159. Church of the Bernardine Fathers in Mokotów district. str. 160-161. Kino Imax przy ul. Powsiñskiej na Sadybie. / p. 160-161. Imax Cinema in Powsiñska Street in Sadyba district. str. 162-163. Park przy pa³acu Królikarnia. / p. 162-163. Park outside Królikarnia Palace. 160


koscĹ› bernard

161


162


163


164


165


ww

w.f e

stin

166


na.

org

Mauzoleum Potockich w Wilanowie. / Potocki Family Mausoleum in Wilanów.

.pl

str. 164. Pa³ac Królikarnia na Mokotowie. / p. 164. Królikarnia Palace in Mokotów. str. 166-167. Pa³ac w Wilanowie. / p. 166-167. Wilanów Palace. 167


168


169


ww

w.f e

sti

170


ina

.or g.p

Pa³ac w Wilanowie - elewacja frontowa. / Wilanów Palace — front elevation.

l

str. 168. Pa³ac w Wilanowie - wie¿a zegarowa. / p. 168. Wilanów Palace — clock tower. 171


Park w Wilanowie - gondola. / Park in Wilanów— gondola.

str. 171. Park w Wilanowie - most rzymski. / p. 171. Park in Wilanów — Roman bridge. str. 172-173. Park w Wilanowie - most rzymski. / p. 172-173. Park in Wilanów. 172


173


174


175


ww

w.f e

stin

176

a


a.o

rg. p

l

Park w Wilanowie. / Park in Wilanów. str. 174. Park w Wilanowie - pagoda chiñska. / p. 174. Park in Wilanów — Chinese pagoda. str. 176. Park w Wilanowie. / p. 176. Park in Wilanów. 177


178

Album Warszawa-Warsaw  

Album o Warszawie, Book about Warsaw,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you