Page 1

POLSKA POLAND
ww

w.f e

sti
POLSKA POLAND

ina

.or g.p

l 


ww

Fotografie: Stanisława, Jolanta i Rafał Jabłońscy Photography by Stanisława, Jolanta and Rafał Jabłoński

w.f e Tekst: Jacek Szczepaniak

Tekst by Jacek Szczepaniak

Opracowanie graficzne: Rafał Jabłoński Graphic design by Rafał Jabłoński

Zdjęcia na pierwszej stronie okładki: Warszawa. Pomnik Fryderyka Chopina. Photograph on first page of dust jacket: Fryderyk Chopin Monument.

sti

Zdjęcie na czwartej stronie okładki: Bieszczady. Potok Hylaty. Photograph on fourth page of dust jacket: Hylaty brook in the Bieszczady Moutnains. Zdjęcie na str. 2-3. Morze Bałtyckie w okolicach Ustki. Photography on p. 2-3. Baltic see near Ustka.

Zdjęcia z archiwum zdjęć Jabłońskich. / Photographs from the Jablonski family archives. tel: +48 22 642-06-71 tel. kom. / cell.: +48 505029725 www.fotojablonski.pl e.mail: archiwum@fotojablonski.pl Druk i oprawa / Print and cover: Perfekt Copyright by Festina s.c., tel/fax / +48 22 842-54-53 www.festina.republika.pl e-mail: festina@neostrada.pl ISBN: 978-83-920325-6-4 WARSZAWA / WARSAW
POLSKA POLAND FOTOGRAFIE: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSCY

ina

PHOTOGRAPHY BY: STANISŁAWA, JOLANTA I RAFAŁ JABŁOŃSKI TEKST: JACEK SZCZEPANIAK TAKS BY: JACEK SZCZEPANIAK

.or g.p

l
ww

w.f e

sti

16


ina

.or g.p

l 17


ww

w.f e

stin

Katedra we Fromborku. / Frombork Cathedral.

rezy­duj¹cych tu biskupów znalaz³o siê wiele znakomitoœci, m.in. wybitny poeta Ignacy Krasicki. Sanktuarium maryjne w Œwiêtej Lipce zadziwia wspa­­nia³ym barokiem, rzadkim w tej krainie gotyku. Zbudowana przez jezuitów bazylika (1688-90) mieœci w ozdobionym piêknymi freskami, bogato wypo­sa­¿o­nym wnêtrzu, trzykonland of Gothic architecture. The beautifully fre­sco-adorned and richly fitted interior of that Jesuit-built basilica (1688-1690) contains a three-tiered altar and a 1721 organ. Its re­ ctangular courtyard is surrounded by galleries with four chapels at their corners. While poorer than Warmia in terms of ar­chi­ tectural mo­nu­ments, Masuria excels in na­tural beauty and is known as the land of a thousand 30

Wnętrze katedry we Fromborku. Interior of Frombork Cathedral.


na.

Kościół jezuitów w Świętej Lipce. Jesuit Church in Święta Lipka.

org

Wnętrze kościoła w Świętej Lipce. Interior of church at Święta Lipka.

Święta Lipka. Krużganki. / Święta Lipka. Galleries.

.pl 31


www www .f.efe stsitni bytki drewnianego bu­do­wnictwa ludowego War­ mii i Mazur (zarówno budynki oryginalne, jak i wierne kopie) zosta³y zgroma­dzo­ne w muzeum w Olsztynku, którego zacz¹tkiem by³ skan­sen zorganizowany w Królewcu w 1913 r. (pier­wszy skansen w Niemczech). Na Suwalszczyznie znajduje siê jedno z naj­piê­ kniej­szych polskich jezior, Wigry, w którego toniach ¿yj¹ rzadkie gatunki ryb (sieja, sielawa,).

Krajobraz Mazur. / Masurian landscape. >

One of Poland’s most beautiful lakes is Wigry in the Suwa³ki region. Its waters are home to increasingly rare species of fish (lavarets, whitefish, smelt). Round it stretch the forests of Wigry National Park with its extensive wildlife (including golden eagles, black storks, elk and beaver). Atop a high peninsula, washed by the lake’s wa­ters, stands the Baroque monastery of Ca­me­dulian hermit-monks, comprising a church (1704-1745), outbuildings and her­ mi­tages. Today, monastery hill is used by a pa­rish and serves as a holiday centre with the

Ogród zoologiczny w Kadzidłowie. Zoo in Kadzidłów.

Wędkarz nad jeziorem mazurskim. / Angler fishing in one of Masuria’s lakes.

34


nian.a o.rogr g.p.lp l 35


ww

w.f e

sti

36


ina

.or g.p

l 37


ww

w.f e

sti

42


Zamek w Malborku widziany od strony Nogatu. > Malbork Castle as seen from the River Nogat.

< Malbork. Zwieńczenie studni w Zamku Wysokim. Malbork. Coping of a well in High Castle.

(1715-28), jeden z kilku warmiñskich barokowych koœcio³ów piel­grzymkowych, którego dumê stanowi¹ iluzjo­ni­sty­czne malowid³a i bo­ gata snycerka, m.in. o³tarz g³ów­ny z 1728 r. Zamek krzy¿acki w Malborku to naj­po­tê­¿niej­ sza wa­rownia œredniowiecznej Europy. Jego budowa trwa³a z przerwami prawie 150 lat (12751420). Fortyfikacje Zamków Wysokiego (12751300) i Œre­dniego (1320-40) oraz przedzamcza Castle (1320-1340) and Forecastle stretch over a distance of 700 metres along the River Nogat. Their southern flank was once interconnected with the town’s retrenchments. After the Grand Master moved his seat from Venice in 1308, Malbork became the capital of the Teutonic Knights’ state. The Grand Masters’ Palace (1383-1399), which ad­joins Middle Castle, ranks among Europe’s greatest achieve­ments in the field

ina

Malbork. Refektarz Letni w Pałacu Wielkich Mistrzów. Malbork. Summer Refectory in the Grand Msters’ Palace.

.or g.p

Malbork. Zamek. Brama Wodna. / Malbork. Castle. Water Gate.

l

43


ww

w.f e

sti

44


ina

.or g.p

l 45


ww

w.f e

sti

92


ina

Wiejski krajobraz. / Rural landscape.

moœæ powsta³o z rozkazu i na koszt jednego cz³owieka. Fun­datorem by³ Jan Zamoyski, zaœ projektodawc¹ ideal­nego miasta-twierdzy Bernardo Morando w 1580 r. Renesansowy ratusz zamojski wyró¿nia siê wy­nio­s³¹ bry³¹, wysok¹ wie¿¹ i zewnêtrznymi wachlarzo­wy­mi schodami. Zamek w £añcucie (1629-41, rozbudowa w wie­­kach XVIII, XIX i na pocz¹tku XX) za­ wdziê­cza swój obecny wygl¹d kolejnym w³aœcicielom z rodów Lu­bo­mirskich i Potockich. Wyposa¿enie wnêtrz imponuje splendorem, teatr pa³acowy jest jednym z dwóch zachowanych w

.or g.p

notonous plains to the peaks and precipices of the Tatra Mountains. With the possible exception of Sabionetta and Pienza in Italy, there is probably no other European town that arose at the behest and expense of a single person the way Zamoœæ did. The founder was Jan Zamoyski, and the designer of that ideal fortress-town was Bernardo Morando in 1580. The Renaissance Zamoœæ town hall stands out for its tall hull, soaring tower and exterior fan-shaped staircase. £añcut Castle (1629-1641, redesigned in the 18th, 19th and early 20th centuries) owes

l

< Sady okolic Grójca. / Orchards in the Grójec area.

93


ww

w.f e

Roztocze. Szumy na rzecze Sopot. / Roztocze. Rapids on the River Sopot.

sti

Szczebrzeszyn. Rzeźba grającego chrząszcza. Szczebrzeszyn. Statue of a playing beetle.

kami w mie­œcie s¹ koœció³ Œw. Jakuba (Dominikanów), katedra, Dom D³ugosza, Brama Opatowska oraz stoj¹cy na œrodku rynku ratusz renesansowy z elementami go­tyku i piêkn¹ attyk¹, charakterystyczn¹ dla polskiej architektury XVI w. Obejmuj¹ce po³udniowo-wschodni klin Pol­­ ski Bie­szczady s¹ niezbyt wysokie (Tarnica osi¹ga 1346 m), ale bardzo dzikie; mo¿na ca³y dzieñ wêdrowaæ po bukowych lasach i górskich ³¹kach (po³oninach), nie napotykaj¹c ludzkiego The collection of horse-drawn vehicles, housed in the palace’s original coach-house, is a rarity in the world today. Sandomierz picturesquely developed on several hills at the edge of a loess upland which plunges steeply down to the Vistula. The town’s most valuable historical relics are St James Church (Dominican), the cathedral, D³u­gosz House, Abbot’s Gate and the Renaissance-style 96


ina

.or g.p

Zamek w Łańcucie. Teatr. / Łańcut Castle. Theatre.

Łańcut. Zamek. / Łańcut Castle.

Powóz z Muzeum Powozów w Łańcucie. A hors-drawn vehicle in the Łańcut Coach Museum.

l 97

PolskaSr  
PolskaSr  

Album o Polsce, album about Poland

Advertisement