Page 98

Opinogóra CIECHANÓW P£OCK

Sierpc

96-97 Gotycki zamek książąt mazowieckich nad rzeką Łyną

Pu³tusk

w Ciechanowie wzniesiony prawdopodobnie pomiędzy

Czerwiñsk

Koby³ka ¯elazowa WARSZAWA Wola

latami 1427-29 przez muratora Niklosa. Później dwukrotnie podwyższany, w 1657 został

£OWICZ Nieborów £êczyca

zniszczony przez Szwedów. Nieużytkowany od drugiej połowy XVII obecnie został udostępniony

£ÓDŸ

do zwiedzania. Mieści się w nim Muzeum Okręgowe.

Czarnolas PU£AWY RADOM

Na³êczów Kazimierz Dolny LUBLIN

MAZOWSZE

ZAMOή

97 góra lewe Gotycko-renesansowa bazylika Zwiastowania NMP i św. Mateusza w Pułtusku powstawała w latach 1439-49 oraz 1546-41. Nawa główna wraz z prezbiterium pokryte są sklepieniem kolebkowym.

97 góra prawe Parafialny kościół w Broku powstał około 1560 roku i jest dziełem Jana Baptysty z Wenecji. Gotyckie mury kryją jasne renesansowe wnętrze przykryte sklepieniem kolebkowym, tak zwanym pułtuskim, ozdobionym siatką sztukatorską. Ściany pokryte są renesansową polichromią.

96 Mazowsze we wczesnym średniowieczu należało do plemienia Mazowszan. Do państwa Polan przyłączył te tereny Mieszko I w X wieku. Do Królestwa Polskiego Mazowsze zostało włączone dopiero w 1526 roku. W 1596 roku do Warszawy przeniesiono z Krakowa stolicę Polski. Najbardziej charakterystycznym elementem nizinnego krajobrazu Mazowsza jest wierzba. Szpalery tych drzew wytyczają granice pól lub ukwieconych łąk.

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

PolskaD  

Album o Polsce, book about Poalnd

Advertisement