Page 1

MAM GORĄCĄ OFERTĘNI EDO ODRZUCENI A! ! !

Of er t apr omocyj na

Obowi ąz uj eod28l i st opada2016r . do31st ycz ni a2017r . l ubdowycz er pani az apasów. Nakł ad:10000egz empl ar z y . Egz empl ar zbez pł at ny .

ado Dor czasukces ar dost


20LAT W GASTRONOMI I SPRAWI A,ŻESWOJ E WI EMY

W DODATKU NI EJ ESTEŚMYJ AK DZI AD,KTÓRYWI EDZI AŁ -NI EPOWI EDZI AŁ. . .


Ant i c a Ge l at e r i a de lCo r s ot o wł o s k ip r o d u c e nt t r a d y c y j ny c hl o d ó w na j wy ż s z e jj a k o ś c i . So r be tLo d o wyGr a nCr e mał ą c z yw s o bi eś wi e ż o ś ć ia k s a mi t no ś ćl o d ó wś mi e t a nk o wy c h za r o ma t e m na j l e p s z e jwł o s k i e jk a wy .Doj e g op r o d u k c j iu ż y t o na t u r a l ne g ona p a r uk a wo we g o . So r be ts p r z e d a wa nyj e s tw p o r c j a c hg o t o wy c hd o wł o ż e ni ad od y s t r y bu t o r a .J e s tt op r o d u k tna t u r a l ny ,wy ma g a wi ę ck i l k u s e k u nd o we g o wy mi e s z a ni a j e s z c z ep r z e dp r z e l a ni e m inat y mk o ńc z ąs i ęz a bi e g ij e g op r z y g o t o wa ni aaz a c z y nas i ęp o l ek r e a t y wne g owy k o r z y s t a ni a .So r be tp o d a wa nymo ż eby ć j a k o na p ó jl u b mo ż ep o s ł u ż y ćd op r z y g o t o wa ni a o g r a ni c z o ne jt y l k of a nt a z j ąg a myd e s e r ó w. Wy d a j no ś ćo p a k o wa ni awy s t a r c z anap r z y g o t o wa ni e 50p o r c j ic a .7 5ml f o o d c o s t1p o r c j ic a . 7 5ml :2, 00z ł

So r be tKawo wy Gr anCr e ma o p a k o wa ni e2x2, 9 l c e naz ao p a k .

99, 99z ł


Su fle tc z e k o l ado wy 7 c m1 00g o p a k o wa ni e20s z t . c e naz as z t .

3, 7 0z ł

Wk r ó t c e w nas z e j o f e r c i e

J abł k o wyTat i n 1 0c m1 20g o p a k o wa ni e1 6s z t . c e naz as z t .

5, 60z ł

p r z y g o t o wa ni e :1 0mi n. p i e k a r ni kt e mp .20 0 ° C

Tar t azj abł k ami 1 3c m7 0g o p a k o wa ni e1 8s z t . c e naz as z t .

6, 90z ł

p r z y g o t o wa ni e :1 0mi n. –p i e k a r ni kt e mp .20 0 ° C l u b1mi n.30s e k . –mi k r o f a l a80 0 W

So r be tLeVac he r i n 7 c m 200ml o p a k o wa ni e1 2s z t . c e naz as z t .

7 , 00z ł

Su fle tDu l c edeLe c he 7 c m 61 g o p a k o wa ni e1 2s z t . c e naz as z t .

5, 50z ł

Su fle tGr andMar ni e r ® 7 c m7 1 g o p a k o wa ni e1 2s z t . c e naz as z t .

5, 90z ł

Mr o ż o nyd e s e r –s o r be tma l i no wy Mr o ż o nyd e s e r Mr o ż o nyd e s e r o r a zk r e mś mi e t a nk o wy –s u fle tzma s yk a j ma k o we j –s u fle tzl i k i e r e m Gr a ndMa r ni e r ® nap o d s t a wi ez es ł o d k i e jbe z y nak r u c he jp o d s t a wi e nak r u c he jp o d s t a wi e –p r z e dp o d a ni e m na l e ż y –p r z e dp o d a ni e m na l e ż y –p r z e dp o d a ni e m na l e ż y u d e k o r o wa ć ,s e r wo wa ć u d e k o r o wa ć , u d e k o r o wa ć ,s e r wo wa ćz a mr o ż o ne . z a mr o ż o ne . s e r wo wa ćz a mr o ż o ne .


Wyt r awnys pó d doqu i c he45g o p a k o wa ni e48s z t . c e naz as z t .

1 , 93z ł

Sł o dk is pó ddo t ar t al e t k i45g o p a k o wa ni e48s z t . c e naz as z t . Maś l anyCr o i s s ant Mi ni25g o p a k o wa ni e1 60s z t . c e naz as z t .

2, 05z ł

0, 54z ł

Mi xMi ni Cr o i s s ant ó w 40g znadz i e ni e m, c z e k o l ado wo -o r z e c ho wym, mar c e pano wym, mal i no wym imo r e l o wym o p a k o wa ni e1 20s z t . c e naz as z t .

0, 96z ł

Bag i e t k aHe r i t ag e 51 c m 285g o p a k o wa ni e30s z t . c e naz as z t .

3, 28z ł

Pł at yc i as t a f r anc u s k i e g o 37 x 57c m 685g o p a k o wa ni e20s z t . c e naz as z t .

1 0, 60z ł


Bu ł e c z k iho t e l o we As o r t e dMi niCl as s i c 35g o p a k o wa ni e1 00s z t . c e naz as z t .

Ci as t k aho t e l o we zo wo c ami 40g o p a k o wa ni e1 00s z t . c e naz as z t .

0, 37z ł

0, 99z ł

Chl e bt o s t o wy,ps z e nny, k r o j o ny800g o p a k o wa ni e1 0s z t . c e naz as z t .

6, 80z ł

Chl e bt o s t o wyc i e mny, k r o j o ny800g o p a k o wa ni e1 0s z t . c e naz as z t .

6, 80z ł

Chl e bzc har ak t e r e m 450g o p a k o wa ni e1 4s z t . c e naz as z t .

3, 00z ł

Chl e bs i e l ank o wy450g o p a k o wa ni e1 4s z t . c e naz as z t .

3, 00z ł


J e dno po r c j o we mas ł oe x t r a1 0g o p a k o wa ni e1 0 0 s z t . c e naz ao p a k .

28, 40z ł

Mo z z ar e l l apl as t r y o p a k o wa ni e2k g / 1k g c e naz ao p a k .

31 , 90z ł

Ri c o t t a o p a k o wa ni e250 g c e naz ao p a k .

4, 40z ł

Gr anaPadano o p a k o wa ni e200g c e naz ao p a k .

1 3, 50z ł

Mas c ar po ne500g o p a k o wa ni e50 0 g c e naz ao p a k .

1 3, 90z ł


Sł o dz o nabi t a ś mi e t ank aw s pr ayu o p a k o wa ni e7 50 ml c e naz as z t

1 7 , 99z ł .

Śmi e t ana St and& Ov e r r u n 35% dou bi j ani a o p a k o wa ni e1 l c e naz as z t

1 3, 29z ł .

•Ni ż s z az a wa r t o ś ćt ł u s z c z u ,s ł o d z o na ,w p r z y s t ę p ne jc e ni e . •1 0 0 % wy g o d y :ł a t wek o nt r o l o wa ni ewi e l k o ś c ip o r c j iił a t wew u ż y c i uo p a k o wa ni e . •Hi g i e ni c z neo p a k o wa ni e :p u s z k aj e s the r me t y c z na ,ś mi e t a nk aUHTp o z o s t a j e ni e z a ni e c z y s z c z o naimad ł u g io k r e sp r z y d a t no ś c id os p o ż y c i a . •Na d a j es i ęd oz a s t o s o wa ni anag o r ą c oinaz i mno .

Śmi e t ank a u ni we r s al na32% o p a k o wa ni e2l c e naz as z t

23, 29z ł .

Kr e m r o ś l i nno -z wi e r z ę c y 20/ 80Nat o p34% o p a k o wa ni e2l c e naz as z t

1 8, 1 9z ł .


Cr e meBr u l e e o p a k o wa ni e1 l c e naz as z t

Ti r ami s u o p a k o wa ni e1 l c e naz as z t

Par f ai t o p a k o wa ni e1 l c e naz as z t

Cho c o l at eMo u s s e o p a k o wa ni e1 l c e naz as z t

PannaCo t t a o p a k o wa ni e1 l c e naz as z t

Cr e meAng l ai s e o p a k o wa ni e2l c e naz as z t

21 , 99z ł

21 , 99z ł

21 , 99z ł

1 6, 99z ł

1 6, 99z ł

1 7 , 99z ł


Se r e kk r e mo wy Ar l aNat u r al o p a k o wa ni e1 , 5k g c e naz ao p a k .

Ape t i nabl o k o p a k o wa ni e4k g c e naz ao p a k .

63, 50z ł

Ape t i nak o s t k i zo l i wk ami o p a k o wa ni e1 , 5k g c e naz ao p a k .

28, 90z ł

24, 40z ł

Ape t i na k o s t k ic l as s i c o p a k o wa ni e1 k g c e naz ao p a k .

28, 90z ł


Ro l adak o z i a do j r z e waj ąc a 1 k g c e naz as z t .

Mo z z ar e l l aPal l adi n k u l k a1 25g c e naz as z t .

2, 29z ł

42, 90z ł

Camme mbe r tf r anc u s k i 1 25g c e naz as z t .

2, 7 0z ł

Me l u s i nek o z i a r o l adapl e ś ni o wa 1 80g c e naz as z t .

9, 20z ł

Bl e uGo u r mag e o k .2k g c e naz ak g

35, 80z ł

Fe t aGr e c o 200g c e naz as z t . Gr u ye r eChabe r t 200g c e naz as z t .

1 5, 30z ł

1 1 , 49z ł


Żu rnaz ak was i e o p a k o wa ni e3l c e naz ao p a k .

1 2, 90z ł

Żu rnaz ak was i e o p a k o wa ni e480g c e naz ao p a k .

2, 40z ł


J aj apr z e pi Ăł r c z e g o t o waneo br ane o p a k o wa ni e500g o k .50s z t c e naz ao p a k .

27 , 7 0z Ĺ‚


J aj ag o t o wane io br ane ,pak o wane pr ó ż ni o wo o p a k o wa ni e30s z t . c e naz ao p a k .

1 9, 40z ł

Mas aj aj e c z na, pł ynna, pas t e r yz o wana1k g c e naz as z t .

9, 30z ł

Świ e ż ec i as t o dog o f r ó w,pł ynne , pas t e r yz o wane1l i t r c e naz as z t .

1 5, 80z ł

Pys z na j aj e c z ni c a, pł ynna,pas t e r yz o wana 1 k g c e naz as z t .

1 0, 00z ł

Świ e ż ec i as t o donal e ś ni k ó w, t ypuPanc ak e , pł ynne ,pas t e r yz o wane1 l c e naz as z t .

1 3, 40z ł


Pr zyj aznesmażeni e Świ adomeodż ywi ani ej estj ednym znaj sz ybci ejr oz wi j aj ącychsi ę gl obal nycht r endów.Wi edz akonsument ów w t ym obsz ar z est al er ośni e, at ym samym r osnąi chocz eki wani awobecj akościser wowanychpot r aw. Kr usz wi ca,poz asz er okągamąpr odukt ów dowi el uz ast osowańkul i nar nych,dost ar cz akuchar z om igast r onomom r ówni eżwspar ci ekompet encyj ne.Of er uj epor adyisz kol eni a,kt ór esąuki er unkowanenapopr awę ef ekt ywnościj ednejznaj popul ar ni ej sz ychmet odpr z ygot owani aż ywności , j akąj estsmaż eni e. Wydaj ne,ef ekt ywneipr z yj az nesmaż eni ez al eż y od3kl ucz owychcz ynni ków: -dobor uodpowi edni egot ł usz cz u, -pr awi dł owegopr z ygot owanapot r aw, -z achowani aodpowi edni chwar unków smaż eni a.

Qual i t oSun

Qu al i t oSu n 1 0 l c e naz as z t .

63, 60z ł

Fr yt ur apł ynnaj estpr z ez nacz onadogł ęboki egoor azpł yt ki egosmaż eni a. Pr oduktdoskonal espr awdz asi ędouż yt kuw smaż al ni kachci śni eni owych, dl at egor ekomendowanyj estsz cz egól ni er est aur acj om isi eci om ser wuj ącym kur cz akaw st yl uamer ykański m.Zapewni apowt ar z al nośćsmakudań. Recept ur aQual i t oSunj estopar t aw 100% naol ej ur z epakowym isł onecz ni kowym.Ni ez awi er aol ej upal mowego! Kup20LQual i t oSunadost ani eszkosz ul kę.

Maest r oSol T enuni kat owyt ł usz czdogł ęboki egosmaż eni a,dz i ękiopt ymal nejkompoz ycj i t r z echt ł usz cz ów r ośl i nnych,gwar ant uj ewyj ąt kowewł aści wościf unkcj onal ne– dł ugot r wał esmaż eni ebezut r at yj akości ,coz apewni ani ski ekosz t ysmaż eni a or azpr ofilż ywi eni owy ,odpowi adaj ącyr osnącemut r endowiświ adomego, z r ównoważ onegoodż ywi ani a. -f r yt ur al i ni ipr emi um, -naj t r wal sz af r yt ur anar ynku, -bez smakowaibez z apachowa, -ni epr z enosiz apachów pomi ędz ysmaż onymipr odukt ami . Kup30LMaest r oSoladost ani eszf ar t ucht ł usz cz oodpor ny

Mae s t r oSo l 1 0l c e naz as z t .

81 , 00z ł

TopQ Naj wyż sz ejj akościol ejdl agast r onomi i .Rekomendowanydodańidodat ków pr z ygot owywanychnaci epł oinaz i mno,t aki chj ak:sał at ki ,sosy ,mar ynat y ,wypi eki ,pot r awy got owaneor azdani asmaż one.Ol ejz naj duj esi ęw por ęcz nejbut el cez especj al nym uchwyt em. -doskonał ydoz ast osowańnagor ąco,wysokaz awar t ośćj ednoni enasyconychkwasów t ł usz cz owychiant yoksydant ów z apewni awysokąst abi l ność, -i deal ni ewydobywanat ur al nyar omatpot r aw dz i ękineut r al nemusmakowi iz apachowi , -z naj duj ez ast osowani ej akoskł adni ksosów,maj onez ów isał at ek,dobr z eł ącz ysi ę zpr z ypr awami , -wysoki ewar t ościż ywi eni owedz i ękiopt ymal nejkompoz ycj ikwasów t ł usz cz owych omego6iomega3.

To pQ 5l c e naz as z t .

22, 30z ł


o p a k .2, 27k g c e naz ao p a k .

46, 60z ł

o p a k .2, 5k g c e naz ao p a k .

1 6, 1 0z ł

o p a k .2, 5k g c e naz ao p a k .

1 5, 50z ł

o p a k .2, 5k g c e naz ao p a k .

1 5, 90z ł

o p a k .2, 5k g c e naz ao p a k .

1 5, 7 0z ł

Dor ado dost ar czasukces


o p a k1 , 5k g 1 5s z t . c e naz ao p a k .

27 , 00z ł

o p a k1 , 5k g 1 5s z t . c e naz ao p a k .

27 , 00z ł

o p a k1 , 5k g 1 5s z t . c e naz ao p a k .

27 , 00z ł

o p a k1 , 5k g 1 5s z t . c e naz ao p a k .

27 , 00z ł

o p a k1k g 28s z t . c e naz ao p a k .

1 8, 20z ł

Dor ado dost ar czasukces


Fr yt k i STEAKHOUSE9/ 1 8 2, 5k g Ce naz as z t .

Fr yt k i BI STROSTYLE 2, 5k g c e naz as z t .

Fr yt k i TRADI STYLE1 1 / 1 1 2, 5k g c e naz as z t .

Łó de c z k i Fr y’ n’ Di p 2, 5k g c e naz as z t .

1 4, 00z ł

1 5, 1 0z ł

Fr yt k i EXPRESSJ u l i e ne 2, 5k g c e naz as z t .

1 3. 30z ł

1 6, 30z ł

1 5, 30z ł

Fr yt k i COUNTRYSTYLE 2, 5k g c e naz as z t .

1 5, 30z ł


Fr yt k ibe l g i j s k i e 1 2/ 1 2 2, 5k g c e naz as z t .

1 2, 90z ł

We dg e s k s i ę ż yc ez es k ó r k ą 2, 5k g c e naz as z t .

1 2, 30z ł

Do l l arChi ps t al ar k iz i e mni ac z ane 2, 5k g c e naz as z t .

1 2, 30z ł

Po mme sNo i s e t t e s k u l e c z k iz i e mni ac z ane 2, 5k g c e naz as z t .

1 5, 7 0z ł


Dyni ak o s t k a 2, 5k g c e naz as z t .

1 0, 90z ł

Mi e s z ank a u ni we r s al na2, 5k g c e naz as z t .

Wi ś ni e be zpe s t e k2, 5k g c e naz as z t .

1 0, 90z ł

21 , 50z ł

Mal i nae x t r a 2, 5k g c e naz as z t .

45, 1 0z ł

Kal afio r2, 5k g c e naz as z t .

1 4, 50z ł

Mi e s z ank a Rat at o u i l l e2, 5k g c e naz as z t .

1 8, 50z ł


Sz pi nakl i ś c i e 2, 5k g c e naz as z t .

1 3, 50z ł

Mar c he w mł o dac ał a 2, 5k g c e naz as z t .

1 3, 50z ł

Mi e s z ank ac hi ńs k a 2, 5k g c e naz as z t .

1 5, 80z ł

Fas o l as z par ag o wa ż ó ł t a c a ł a2, 5k g c e naz as z t .

1 0, 1 0z ł

Mi e s z ank ae u r o pe j s k a 2, 5k g c e naz as z t .

1 0, 20z ł

Cz ar napo r z e c z k a 2, 5k g c e naz as z t .

1 1 , 1 0z ł


29 , 9 0

z ł / o p a k .

26, 9 0

z ł / o p a k .

24, 9 0

z ł / o p a k .

35, 9 0

z ł / o p a k .

1 6, 9 0

z ł / o p a k .

1 5, 9 0

1 6, 9 0

z ł / o p a k .

z ł / o p a k .

1 6, 9 0

z ł / o p a k .

40 , 9 0

z ł / o p a k .

26, 9 0

z ł / o p a k .


Kl u s k iś l ąs k i e FAMI 2, 5k g c e naz as z t .

1 6, 90z ł

Pas z t e c i k izk apu s t ą ig r z ybami 2k g c e naz as z t .

1 6, 90z ł

Us z k azg r z ybami 2k g c e naz as z t .

23, 80z ł

Us z k azk apu s t ą ig r z ybami 2k g c e naz as z t .

22, 40z ł

Us z k azmi ę s e m 2k g c e naz as z t .

24, 60z ł

Pi e r o g izk apu s t ą ig r z ybami 2k g c e naz as z t .

1 9, 20z ł


Rak ic ał es u r o we o p a k o wa ni e1 k g r o z mi a r 81 2s z t . / k g

52, 90z ł

Fi l e t y zLu c j anaz es k ó r ą o p a k o wa ni e1 k g r o z mi a r 1 7 0 230g / s z t .

47 , 90z ł

Kr e we t k is u r o we , o br anezo g o nk i e m o p a k o wa ni e1 k g r o z m.21 25s z t . / l b

43, 90z ł

Kr e we t k is u r o we , o br anezo g o nk i e m o p a k o wa ni e1 k g r o z m.1 620s z t . / l b

49, 90z ł

Oś mi o r ni c z k i Baby o p a k o wa ni e1 k g

r o z mi a r2040s z t . / k g

1 8, 90z ł

Mi ę s omał ż y g o t o wane o p a k o wa ni e1 k g r o z mi a r 20 0 30 0s z t . / k g

1 8, 90z ł


Fi l e t yzDo r ady Ro yal r o z mi a r1 201 60g / s z t . o p a k o wa ni e5k g c e naz ak g

48, 90z ł

Kr e we t k a s u r o wa,o br ana r o z mi a r31 40s z t . / l b c e naz ak g

42, 90z ł

Po l ę dwi c z k izdo r s z a pac yfic z ne g o r o z mi a r1 80200g / s z t . c e naz ak g

31 , 90z ł

Fi l e t yzHal i bu t a be zs k ó r y o p a k o wa ni e5k g r o z mi a r400600g / s z t . c e naz ak g

45, 90z ł

Fi l e t yzHal i bu t a be zs k ó r y o p a k o wa ni e5k g r o z mi a r600800g / s z t . c e naz ak g

47 , 90z ł

Lang u s t ynk ac ał a r o z mi a r1 7 20s z t . / k g c e naz ak g

51 , 90z ł

Mat j e sho l e nde r s k i o p a k o wa ni e 1 0s z t .x80 g c e naz ao p a k .

28, 90z ł


Kar pfil e t z es k ó r ąbe zż e br a r o z mi ar300-600g / s z t o p a k o wa ni e5k g c e naz ak g

26, 90z ł

Ps t r ągfil e t z es k ó r ą o p a k o wa ni e2k g c e naz ak g

Ps t r ągpat r o s z o ny zg ł o wą r o z mi ar y:230-300 i300-350g / s z t . o p a k o wa ni e5k g

1 7 , 90z ł

27 , 90z ł

Tu ńc z ykw o l e j u o p a k o wa ni e1 k g c e naz ak g

28.

26, 30 z ł

30

Sandac z fil e tz es k ó r ą r o z mi ar 300-500g / s z t . o p a k o wa ni e5k g c e naz ak g

38, 90z ł

Tu ńc z yk ws o s i ewł as nym o p a k o wa ni e1 k g c e naz ak g

26, 30 z ł


Ło s o śno r we s k i fil e tz es k ó r ą t r i mD r o z mi ar 1 , 2-2, 2k g / s z t . c e naz ak g

59, 90z ł

Ło s o śno r we s k i , wę dz o ny,pl as t r o wany r o z mi ar 0, 8-1 , 4k g / s z t . c e naz ak g

7 7 , 90z ł


WOŁ OWI NA

To u r ne do s s t e kzpo l ę dwi c y 20 0 g c e naz as z t .

20 , 9 0z ł

Ri be ye s t e kzant r yk o t u 250 g c e naz as z t .

St r i pl o i n s t e kzr o s t be f u 250 g c e naz as z t .

1 7 , 9 0z ł

1 7 , 9 0z ł

Be e f s t e ak s t e kzk r z y ż o we j 20 0 g c e naz as z t .

1 2, 9 0z ł

Hambu r g e rwo ł o wy De Lu x e 20 0 g c e naz as z t .

3, 1 0z ł

Car pac c i owo ł o we 4p o r c j ex60 g c e naz ao p a k .

1 6, 9 0z ł

T-bo nes t e k zpo l e dwi c y ir o s t be f uzk o s t k ą 350 gc e naz as z t .

25, 9 0z ł

T-bo nes t e k zpo l e dwi c y ir o s t be f uzk o s t k ą 450 gc e naz as z t .

33, 9 0z ł


Fi l e tzpi e r s i k ac z k iBar bar i e z es k ó r ąr o z mi ar y 250-450g / s z t . c e naz ak g

38, 50z ł

Pi e r śzg ę s izk o ś c i ą iz es k ó r ąr o z mi ar y 7 00-1 000g / s z t . c e naz ak g

33, 30z ł

Pe r l i c z k at u s z k a c e naz ak g

23, 90z ł

Kur czakKUKURYDZI ANY Kar mi onypasząwol nąodGMO nabazi epol ski ejkukur ydzy zdodat ki em i nnychzbóż,co wpł ywana:wyr óżni aj ącą,l ekko zł oci st ąbar węskór yimi ęsa or azwyj ąt kowyidel i kat ni esł odkawysmakmi ęsa. Fi l e ts u pr e me zk u r c z ak a k u k u r ydz i ane g o r o z mi ar220-260g / s z t . c e naz ak g

23, 1 0z ł

Dr óbkukur ydzi anymapodczas hodowl idost ępdonat ur al nego świ at ł aimożl i wośćzwi ększonej akt ywnościr uchowej .Jest chowanywył ączni ena mazowi ecki ejwsi ,w st ar anni e wysel ekcj onowanychkur ni kach.


J AGNI ĘCI NA

Udz i e cj ag ni ę c y be zk o ś c i c e naz ak g

Ło pat k aj ag ni ę c a be zk o ś c i c e naz ak g

Udz i ecj agni ęcyt r ybowany bezkości .

Łopat kaj agni ęcabezkości , r ol owanaw si at ce.

Mi ęso,kt ór enadaj esi ędo pi ecz eni al ubdusz eni a. Cz ęst owykor z yst ywanydo pi ecz eni aw cał ości ,j ako skł adni ksz asz ł yków l ub wsz el ki egor odz aj ugul asz y .

El ementzpr z edni ejcz ęści pół t usz yj agni ęcej ,wyt r ybowanał opat kazkości zdodat ki em kar kówki wf or mi er ol adyw si at ce, got owadopi ecz eni a.

Jedenel ementważ y od2, 5kgdo3, 5kg.

Jednar ol adaważ y1, 2kg.

45, 90z ł

41 , 90z ł

Ko t l e tj ag ni ę c y zk o ś c i ą c e naz ak g

7 9, 90z ł

Kot l etj agni ęcyzkości ą Naj bar dz i ejz nanacz ęśćj agni ęci nyinaj cz ęści ejuż ywana wr est aur acj ach,t z w. Fr enchedRack. Mabar dz oat r akcyj nywygl ąd poobr óbcet er mi cz nejij est z naki em bogat ejkar t ymenu. Comberj estkal i br owany iważ yokoł o450g,codaj e moż l i wośćł at wegopodz i ał u na2por cj ebezz będnych st r at .Pakowanypo2sz t uki .

Gi c zj ag ni ę c a t y l na c e naz ak g

39, 90z ł

Gi czj agni ęcat yl na zkost ką: Mi ęsodoskonał edodł ugi ego ipowol negodusz eni aw sosi e zdodat ki em bi ał egowi na iwar z yw. I deal ni ekomponuj esi ę zz i emni akamigr at i ne. Bar dz oł adni esi ępr ez ent uj e z ewz gl ędunawyst aj ącą kost kępi sz cz el ową. Sz t ukaważ yokoł o330g, pakowanapo2sz t uki .


Kr ó l i kt u s z a zpo dr o bami c e naz ak g

21 , 90z ł

Kr ó l i ks k o k iZ/ K o k20 0 g / s z t c e naz ak g

24, 90z ł

Kr ó l i k c o mbe rB/ K c e naz ak g

41 , 90z ł


De l i k atdor yb600g c e naz as z t .

Mar ynat ador yb io wo c ó w mo r z a7 00g Zu pak r e m zbo r o wi k ó w1 , 3k g c e naz as z t .

24, 50z ł Bu l i o nGr z ybo wy1 k g c e naz as z t .

c e naz as z t .

37 , 1 0z ł

34, 90z ł

58, 1 0z ł

Fl o r a ,z ewz g l ę d unaz a wa r t o ś ćt ł u s z c z u , map o na d50% mni e jk a l o r i iw p o r ó wna ni u d ot r a d y c y j ne g oma s ł ao r a z35% mni e jk a l o r i iw p o r ó wna ni ud oRa my1 p o r c j o we j . •Wy s o k az a wa r t o ś ćOme g a3. •Be zl a k t o z y . •Pr o d u k to d p o wi e d nid l awe g a n. •Mni e jk a l o r i i .

Es e nc j eKno r rPr o f e s s i o na l : •Bo g a t ys k ł a d . •Pł y nnyf o r ma tu ł a t wi ad o z o wa ni eid o s k o na l er o z p r o wa d z as i ęw g o r ą c y c hiz i mny c h d a ni a c h. •Sz e r o k i ez a s t o s o wa ni e :z u p y ,s o s y ,d a ni a j e d no g a r nk o we ,ma k a r o ny ,r i s o t t o ,f a r s z e , ma r y na t y ,d i p y ,g a l a r e t y ,t a t a r . •Wy s o k awy d a j no ś ć :61lp r z y p r a wi o ny c h d a ńz1 lp r o d u k t u .

Fl o r aj e dno po r c j o wa1 0g o p a k o wa ni e200s z t . c e naz as z t .

0, 22z ł

Es e nc j abu l i o nu dr o bi o we g o ,war z ywne g o , wo ł o we g o1 l c e naz as z t .

36, 40z ł

Es e nc j abu l i o nu r ybne g o1 l c e naz as z t .

35, 7 0z ł

Es e nc j abu l i o nu z es k o r u pi ak ó w1 l c e naz as z t .

40, 20z ł


Sau c e -o -Mat Ke c z u p o pak o wani e5l c e naz as z t .

Sau c e -o -Mat Ke c z u p o pak o wani e2, 5l c e naz as z t .

Sau c e -o -Mat Mu s z t ar da o pak o wani e5l c e naz as z t .

Sau c e -o -Mat Mu s z t ar da o pak o wani e2, 5l c e naz as z t .

Sau c e -o -Mat Maj o ne z o pak o wani e5l c e naz as z t .

Sau c e -o -Mat Maj o ne z o pak o wani e2, 5l c e naz as z t .

27 , 80z ł

27 , 80z ł

36, 80z ł

1 6, 80z ł

1 6, 80z ł

1 9, 80z ł

Ke c z u pHe i nz k ani s t e r5, 7 k g c e naz as z t .

45, 60z ł

Ke c z u pHe i nz bu t e l k a2, 4k g c e naz as z t .

23, 60z ł

So sMu s t ar d Bar be c qu e87 5ml c e naz as z t .

1 5, 1 0z ł

So sSt i c k y Ko r e anBar be c qu e 87 5ml c e naz as z t .

1 5, 1 0z ł

So sGr i l l -Ho u s e 87 5ml

1 5, 1 0z ł

So sCr e amy Pe ppe rRanc h 87 5ml c e naz as z t .

1 5, 1 0z ł

So sSmo k e y Bac o nnai s e87 5ml c e naz as z t .

1 5, 1 0z ł

So s57Ghe r k i n Re l i s h87 5ml c e naz as z t .

1 5, 1 0z ł


Zak u p2k gk awyBu o ndipr e mi u j e my 1 k gKawyBu o ndiPr e mi u mg r at i s .

Zak u p3s z t .Tho my Co mbi fle xpr e mi u j e my z apas k ąNe s t l ePr o f e s s i o nal

Zak u p1 2s z t .pr o du k t ó w Che f pr e mi u j e myKi t l e m Che f Zak u p6s z t .pr o du k t ó w Che f pr e mi u j e myŁyż k ąDe c oSpo o n

KawaNe s c af e c l as s i c500g c e naz as z t .

39, 90z ł

Pr z ypr awadomi ę s ig r i l l o wani a1 k g c e naz as z t .

32, 30z ł

Pr z ypr awa w pł yni eMag g i6k g c e naz as z t .

40, 1 0z ł


Ne k t arzc z ar ne j po r z e c z k i2l c e naz as z t .

4, 50z ł

So kj abł k o wy2l c e naz as z t .

4, 50z ł

Ne k t arzr ó ż o wyc h g r e j pf r u t ó w 2k g

c e naz as z t .

So k po mar ańc z o wy2l c e naz as z t .

5, 7 0z ł

4, 50z ł

Ko nc e nt r at bar s z c z u c z e r wo ne g o300ml

c e naz as z t .

3, 1 0z ł

Mi ó d wi e l o k wi at o wy25g o p a k o wa ni e60s z t . c e naz as z t .

0, 59z ł

Dż e mymi x s mak ó w 25g

o pak o wani e1 20s z t .

c e naz as z t .

0, 31z ł

Kr e mc z e k o l ado wy Pu c hat e k1 5g o p a k o wa ni e60s z t . c e naz as z t .

0, 47z ł

Kak ao De c o mo r e no1 50g

c e naz as z t .

5, 1 0z ł


Chr z ant ar t y900g c e naz as z t .

Chr z ant ar t y5k g c e naz as z t .

6, 60z ł

29, 7 0z ł

Ke c z u pPr e mi u m 980g c e naz as z t .

6, 00z ł

Ke c z u ppi k ant ny 900g c e naz as z t .

Ke c z u pł ag o dny 900g c e naz as z t .

3, 40z ł

So sc z o s nk o wy 840g c e naz as z t .

5, 00z ł

3, 40z ł

So sdohambu r g e r ó w 840g c e naz as z t .

6, 20z ł

So sdok e baba o s t r y880g c e naz as z t .

5, 60z ł

Mu s z t ar das ar e ps k a 900g c e naz as z t .

3, 20z ł

So ss al s a me x i c ana920g c e naz as z t .

5, 1 0z ł


Bo r o wi kpo ł ó wk i 2, 5k g c e naz ak g

43, 30z ł

Bo r o wi kk o s t k a k l .12, 5k g c e naz ak g

27 , 00z ł

Że l at yna1 k g c e naz as z t .

43, 90z ł

Maś l ako br any k o s t k a 2, 5k g c e naz ak g

1 5, 50z ł

Pi e c z ar k i k o ns e r wo we850g c e naz as z t .

8, 40z ł

Mi ó d wi e l o k wi at o wy1 , 4k g

c e naz as z t .

21 , 90z ł

Og ó r k i k o ns e r wo we1 , 6k g c e naz as z t .

9, 40z ł

Papr yk a k o ns e r wo wa pas k i1 , 6k g c e naz as z t .

1 2, 7 0z ł


Ev i an7 50ml o p a k o wa ni e1 2s z t . c e naz as z t .

6, 59z ł

Bado i t330ml o p a k o wa ni e20s z t . c e naz as z t .

4, 1 9z ł

Bado i t7 50ml o p a k o wa ni e1 2s z t . c e naz as z t .

6, 59z ł

Ev i an330ml o p a k o wa ni e20s z t . c e naz as z t .

4, 1 9z ł


Kup


,


Sł ó jzk r ani k i e m dol e mo ni ad8, 5L Ce naz as z t . 1 49, 90z ł


Ci e c i o r k aBi o1 k g c e naz as z t .

1 6, 00z ł

Ro dz ynk i k o r ync k i eBi o250g c e naz as z t .

1 0, 60z ł

Fas o l aAdz u k i Bi o1 k g c e naz as z t .

1 7 , 40z ł

Or z e c hy br az yl i j s k i eBi o1 k g c e naz as z t .

82, 40z ł

So c z e wi c a c z e r wo naBi o1 k g c e naz as z t .

1 9, 00z ł

Mąk ak o k o s o wa Bi o1 k g c e naz as z t .

1 6, 50z ł


Ryżj aś mi no wy bi ał yBi o1 k g c e naz as z t .

1 9, 7 0z ł

Pł at k ij ag l ane Bi o600g c e naz as z t .

1 0, 50z ł

Ko mo s a r yż o waQu i no a Bi o1 k g c e naz as z t .

30, 40z ł

Nas i o nas z ał wi i hi s z pańs k i e j Chi aBi o400g c e naz as z t .

1 4, 50z ł

Kas z aJ ag l ana Bi o1 k g c e naz as z t .

1 0, 30z ł

Se z am c z ar ny ni e ł u s k anyBi o500g c e naz as z t .

1 5, 50z ł


TABASCO® Sauce:ost r y ,gor ący , l egendar ny Sospapr ykowyst wor z onyw 1868r .pr z ezEdmundaMcI l heny’ egonawyspi eAver yI sl and( USA)ni emalni cz ym ni er óż ni si ęodsosuTABASCO®,kt ór ypr odukowanyj estdz i śdokł adni e wt ym samym mi ej scu. O podt r z ymywani et ejt r adycj idbaj ąj użodpi ęci upokol eń cz ł onkowi er odz i nyMcI l hennyor azi ch pr acowni cy . Podst awowar ecept ur a,pr oceswyr obuinat ur al neskł adni ki( w peł nidoj r z ał ecz er wonepapr ycz kit abasco,ocet it r ochęsol i )poz ost aj ąw z asadz i eni ez mi eni one.

TABASCO® Sauce Jużodponad140l atnadaj ewi el u pot r awom ost r yiwyj ąt kowysmak. Kl asycz nysosT abasco® doj r z ewa pr z ez3l at aw dębowychbecz kach ij estpr odukowanywgst ar ejor ygi nal nejr ecept ur ywył ącz ni e z3skł adni ków:z r ywanychr ęcz ni e st r ącz ków cz er wonejpapr yki T abasco( odmi anachi l l i ) ,oct uisol i .

TABASCO® Gr eenSauce Jesto1/ 3ł agodni ej sz yod kl asycz negocz er wonego inal eż ydonaj bar dz i ejł agodnych wśr ódsosów T abasco®.Jest ar omat ycz nąpr z ypr awą,pr odukowanązsocz yst ych,z i el onych st r ąków papr ykiJal apeno ( odmi anachi l l i ) ,ski er owaną dosmakosz yceni ących ost r ysmakal ew z ł agodz onej wer sj i .

but el ka60mll ub150ml

bu t e l k a60ml c e naz as z t .

1 0, 90

bu t e l k a1 50ml c e naz as z t .

bu t e l k a60ml c e naz as z t .

20, 40

1 0, 90

TABASCO® Habaner oSauce Ogni st ysospr z ypr awowynabaz i e papr ykiHabaner oz al i cz anejdo naj bar dz i ejpi kant nychodmi anchi l l i . Wyj ąt kowościnadaj ąmut r opi kal ne owoce,t aki ej akmangocz ypapaj a.

TABASCO® Gar l i cSauce Bar dz i ejł agodnawer sj a znut ącz osnku,ł ącz ąca w sobi e3r odz aj epapr yk: Cayenne,T abascoor az Jal apeno.

bu t e l k a60ml c e naz as z t .

1 0, 90

bu t e l k a1 50ml c e naz as z t .

20, 40 Pr o mo c j a 1 +1g r at i s

bu t e l k a60ml c e naz as z t .

1 0, 90

TABASCO® Chi pot l eSauce T owyj ąt kowapr z ypr awa obogat ejnuci esmakowej . Jejgł ównyskł adni kt o papr ykaJal apeno,kt ór ąsi ę wędz iw ogni uzdr ewna pekanowego.

TABASCO®,t heDi amondandBot t l el ogosar et r ademar ksofMcI l hennyCompanyCo.


To r t i l l a30c m o p a k o wa ni e1 0s z t . c e naz as z t .

0, 7 9z ł

To r t i l l a25c m o p a k o wa ni e1 0s z t . c e naz as z t .

To r t i l l a20c m o p a k o wa ni e1 8s z t . c e naz as z t .

0, 54z ł

0, 41z ł

To r t i l l a1 5c m o p a k o wa ni e1 0s z t . c e naz as z t .

0, 29z ł

To r t i l l a k u k u r ydz i ana bi ał a1 5c m o p a k o wa ni e24s z t . c e naz as z t .

0, 24z ł

J al ape no sk r o j o ne 2, 8k g c e naz as z t .

1 8, 90z ł

Nac hoSnac k nat u r al ne 80 0 g c e naz as z t .

1 2, 90z ł

Nac hoSnac k Chi l l i 80 0 g c e naz as z t .

1 2, 90z ł

J al ape no sc ał e 2, 8k g c e naz as z t .

1 8, 90z ł

Sal s aVe r de 2, 8k g c e naz as z t .

24, 60z ł

Sal s aMe x i c ana 2, 8k g c e naz as z t .

23, 30z ł

Chi po t l e sAdo bado s 2, 8k g c e naz as z t .

43, 20z ł

Sal s aChi po t l e 2, 8k g c e naz as z t .

28, 40z ł


Ol i wk iz i e l o ne k r o j o ne3, 35k g c e naz as z t .

Ol i wk ic z ar ne k r o j o ne3, 35k g c e naz as z t .

1 8, 50z ł

Ol i wk iz i e l o ne dr yl o wane950g c e naz as z t .

1 8, 50z ł

Pi e pr zz i e l o ny wz al e wi e950g c e naz as z t .

Ol i wk ic z ar ne dr yl o wane950g c e naz as z t .

7 , 50z ł

23, 1 0z ł

7 , 50z ł

Po mi do r yc ał e be zs k ó r k i2, 55k g c e naz as z t .

8, 20z ł

Po mi do r y k r o j o ne2, 55k g c e naz as z t .

8, 20z ł

Pu l pa po mi do r o wa4, 05k g c e naz as z t .

1 3, 40z ł


Li ni a ekskl uzywnych makar onów r epr ezent uj ących kul t ur ę wyt war zani a iaut ent yczność pr odukt ów wedł ug naj l epszej wł oski ejt r adycj i .Mąkast osowanadopr odukcj ij estmi el onaza pomocą t r adycyj nych żar en,co nadaj e ni epowt ar zal ny smak makar onom,zr edukowanyczasgot owani a,i nt ensywnyar omat ir ust ykal nywygl ąd.Powol nat r afil at ur aw ur ządzeni achzbr ązu nadaj ei nt ensywnąszor st kośćpozwal aj ącnal epszyef ektpo wymi eszani uzwszyst ki misosamiidodat kami . Makar onyCanut iposi adądoskonał ąwydaj ność.Pr zyr ostwagi podczasgot owani at onawet75%.

Gar g ane l l i3k g c e naz ak g

20, 00z ł

Tag l i at e l l e1 , 5k g c e naz ak g

1 8, 00z ł

Papar de l l e1 , 5k g c e naz ak g

1 8, 00z ł

Spag he t t i al l ac hi t ar a2k g c e naz ak g

1 8, 00z ł

Gno c c hidipat at e g i al l i1 k g c e naz ak g

8, 50z ł

Rav i o l ir i c o t t a es pi nac i3k g c e naz ak g

26, 00z ł

Tag l i o l i ni alne r o dis e pi a2k g c e naz ak g

20, 00z ł


Pe nner i g at e3k g c e naz as z t .

1 5, 40z ł

Las ag ne500g c e naz as z t .

5, 1 0z ł

Tag l i at e l l ec o n s pi nac i500g c e naz as z t .

3, 90z ł

Papar de l l e500g c e naz as z t .

3, 90z ł

5, 1 0z ł

Fu s i l l i500g c e naz as z t .

2, 40z ł

Li ng u i ne500g c e naz as z t .

2, 40z ł

Spag he t t i r az o we500g c e naz as z t .

3, 7 0z ł

Spag he t t i s e nz ag l u t i ne400g c e naz as z t .

6, 1 0z ł

Se danis e nz a g l u t i ne400g c e naz as z t .

6, 1 0z ł

Cas s ar e c c i a s e nz ag l u t i ne400g c e naz as z t .

6, 1 0z ł

22, 1 0z ł

Papar de l l e al l ’ u o v o500g c e naz as z t .

Spag he t t i Ve r mi c e l l i500g c e naz as z t .

2, 40z ł

Far f al l o ni3k g c e naz as z t .

Pe nner i g at e r az o we500g c e naz as z t .

3, 7 0z ł

Fu s i l l ir az o we500g c e naz as z t .

3, 7 0z ł


Pr o s c i u t t o diPar ma7 -8k g c e naz ak g

69, 90z ł

Pr o s c i u t t o c r u doMe c6-7 k g c e naz ak g

Pr o s c i u t t oc r u do Me cpl as t r y250g c e naz as z t .

39, 90z ł

1 5, 50z ł

Pr o s c i u t t oc r u do Me cpl as t r y500g c e naz as z t .

29, 50z ł

Panc e t t a wę dz o nao k .1 k g c e naz ak g

43, 90z ł

Spe c ko k .2, 5k g c e naz ak g

49, 90z ł

Panc e t t a r o l o wanao k .3k g c e naz ak g

41 , 90z ł

Sal amiMi l ano o k .2k g c e naz ak g

37 , 90z ł

Sal amiSpi anat a pi k ant ne o k .2, 5k g c e naz ak g

38, 90z ł

Sal amiDi av o l e t t a pi k ant ne 3s z t .o k .1 , 3k g c e naz ak g

44, 90z ł


Gr anaPadano o k .1 k g c e naz ak g

Gr anaPadano o k .2k g c e naz ak g

42, 90z ł

42, 90z ł

Gr anaPadano o k .5k g c e naz ak g

41 , 90z ł

Fo r mag g i o r e t i nat o o k .5k g c e naz ak g

Fo r mag g i o r e t i nat o o k .1 k g c e naz ak g

35, 90z ł

36, 90z ł

Sans a5l c e naz as z t .

54, 90z ł

Ol i wazo l i we k Ex t r aVe r g i ne5l c e naz as z t .

1 06, 90z ł

Ol i wazo l i we k Ex t r aVe r g i ne Cl as s i c o1 l c e naz as z t .

21 , 90z ł

Po mi do r ys u s z o ne 2, 9 k g c e naz as z t .

42, 90z ł


Ml e k o k o k o s o we1 l c e naz as z t .

1 1 , 60z ł

Pas t aPadThai c e naz as z t .

5, 30z ł

Mak ar o n bł ys k awi c z ny No dl eI ns t ant500g c e naz as z t .

5, 1 0z ł

Pani e r k a Pank o1 k g c e naz as z t

1 7 , 50z ł

Mak ar o nr yż o wy ws t ąż k a 3mm 400g c e naz as z t .

4, 90z ł

So sc hi l l i s ł o dk i7 40ml c e naz as z t .

7 , 60z ł


Gl o nyNo r i s r e br ne 50s z t1 25g c e naz ao p a k .

Pani e r k a Kar a-Ag e2k g c e naz as z t

58, 30z ł

20, 80z ł

Ryż dos u s hi1 0k g c e naz as z t .

99, 90z ł

So szc z ar ne g o pi e pr z u2k g c e naz as z t

7 0, 20z ł

So sYak i ni k u2k g c e naz as z t .

7 1 , 50z ł

So ss o j o wy Ki k k o man20l c e naz al i t r

9, 50z ł


Pi e r o ż k iGyo z a zwi e pr z o wi ną 600g c e naz as z t .

Faszer owanepi er ożki s ąbar dz opopul ar ny m dani em wAz j i .Por az pi er ws z yz os t ał ys t wor z onewpół nocny ch Chi nachokoł o1300l att emu.Japończ y cy uż y waj ąnani eokr eś l eni a“ Gy oz a” ,podcz as gdyChi ncz y cynaz y waj ąj e“ Chaoz u" . W Japoni i Gy oz as ąs maż onenapat el ni , awChi nachcz ęś ci ej got uj es i ęj ewwodz i e l ubnapar z e.Chi ńcz y cycel ebr uj ąNowy Rok,j ed z ą c p i e r o ż k i , j a k o ż e s ąuważ anez a S k ł ad n i k i n a t u r a l n e : poż y wi eni epr z y nos z ąces z cz ęś ci ei dobr ą pas s ę.-woda+nat ur al nyar omatdy mu; -ol ej r z epak owy+nat ur al nyar omatdy mu Mr ożonepi er ożkigyozanaj l epi ej pr zyr ządzi ćw nast ępuj ącysposób: Zamr oż onepi er oż ki pr z es maż y ćwmał ej i l oś ci t ł us z cz u,ni emi es z ać.Ki edys i ę z ar umi eni ą,nal eż ydodaćpół s z kl anki wody i pr z y kr y waj ącnacz y ni e„ z apar ować”pr z ez ok.1mi nut ę.Cał oś ćgot owani ani epowi nna pr z ekr ocz y ć3mi nut .

1 9, 7 0z ł

Pi e r o ż k iGyo z a zj a bł k i e m 400g c e naz as z t .

1 3, 20z ł

Pi e r o ż k iGyo z a zk a c z k ą600g c e naz as z t .

1 9, 7 0z ł

Pi e r o ż k iGyo z a zk u r c z ak i e m 600g c e naz as z t .

1 9, 7 0z ł

Pi e r o ż k iGyo z a zwar z ywami 600g c e naz as z t .

1 9, 7 0z ł


Sossoj owyKI KKOMAN pr odukowanyj estwedł ugt r adycyj nej r ecept ur y .Doj egopr z ygot owani a uż ywanesąt yl konat ur al ne,specj al ni edobr aneskł adni kinaj wyż sz ejj akości . Pr odukowanyj estz godni ezt r adycj ą: bezdodat ków wspomagaj ących z apach/smakipowst aj ew wyni ku dł ugi ej ,6mi esi ęcz nejnat ur al nejf er ment acj i . Sosysoj oweKI KKOMAN,st anowi ą dopeł ni eni ewsz el ki egor odz aj u pot r aw.Sąi deal nym dodat ki em wz bogacaj ącym iuwydat ni aj ącym smak:z up,sał at , dr essi ngów,mar ynat ,di pów or az pot r aw smaż onychidusz onych. Świ et ni ekomponuj ąsi ęzmi ęsem, r ybamiiwar z ywami .

So ss o j o wy1 l c e naz as z t .

24, 00z ł

So s s o j o wo -c yt r yno wy Po nz u1 l c e naz as z t .

31 , 00z ł

So ss e z amo wy1 l c e naz as z t .

38, 00z ł

So ss o j o wy Gl u t e nFr e e1 l c e naz as z t .

So ss o j o wy1 50ml c e naz as z t .

1 0, 50z ł

24, 00z ł

So sSu s hi Unag i97 5ml c e naz as z t .

44, 00z ł

So ss o j o wy Le s sSal t1 50ml c e naz as z t .

1 1 , 50z ł

Gl az u r aTe r i yak i 97 5ml c e naz as z t .

44, 00z ł


COTAM J ESZCZE WŁOŻYŁEŚ???

SUKCES!DORADO PAKUJ EPO400G. W PUSZCE! ! !


Dor ado dost ar czasukces

NI EZAMÓWI ŁEŚNI C OD 2DNI .CZYJ UŻNI E J ESTEM TWOJ ĄULUBI ONĄ PRZEDSTAWI CI ELKĄ???

SI EDZI BAFI RMY: BI ELSKOBI AŁA,UL.ŚW ANNY22 TEL. / FAX:+48338100691 EMAI L:DORADO@DORADO. COM. PL

ODDZI AŁDOLNYŚLĄSKIOPOLSKI E 52438WROCŁAW,UL.GI EŁDOWA12F TEL. / FAX:+48713025005 TEL. :+48512968447 EMAI L:WROCLAW@DORADO. COM. PL

ODDZI AŁMAZOWSZE 05850OŻARÓW MAZOWI ECKIDUCHNI CE, UL.OŻAROWSKA40/ 42HALAC8 TEL.:+48600477723, FAX:+48227250603 EMAI L:WARSZAWA@DORADO. COM. PL

ODDZI AŁWI ELKOPOLSKAILUBUSKI E 62052KOMORNI KI ,UL.PLATYNOWA28 TEL. / FAX:+48616649522 TEL. :+48667671881 EMAI L:POZNAN@DORADO. COM. PL

ODDZI AŁGÓRNYŚLĄSKIPODBESKI DZI E

Of er t apr omocyj naDor adoChł odni esp.zo.o.

43100TYCHY,UL.MI KOŁOWSKA93

Obowi ązuj eod28l i st opada2016r .do31st yczni a2017r .l ubdowyczer pani azapasów.

TEL. /FAX:+48322168727 TEL. :+48600477722,+48600477724 EMAI L:TYCHY@DORADO. COM. PL

Dor ado Chł odni e sp.z o.o.zast r zega sobi e pr awo do zmi an cen podanych w of er ci eor azdol i mi t owani aspr zedażyposzczegól nycht owar ów. Wszyst ki ecenywyr ażonesąw PLN.Cenyni ezawi er aj ąpodat kuVat . Wszyst ki e pr odukt y zawar t e w ni ni ej szejof er ci e posi adaj ą ceny pr omocyj ne,t ym samym ni esąobj ęt ei nnymipr omocj ami ,r abat ami ,i chspr zedażni ebędzi ezal i czana dor ozl i czeńi ndywi dual nychumów pomi ędzyDor adoChł odni esp.zo.o.akl i ent ami .

ODDZI AŁMAŁOPOLSKA

Ar anżowanezdj ęci apr odukt ów mogąni eznaczni eodbi egaćwygl ądem iskł adem od

30702KRAKÓW,UL.ROMANOWI CZA6

t owar ów spr zedawanychpr zezDor adoChł odni esp.zo.o.

TEL. / FAX:+48122649216 TEL. :+48600477733 EMAI L:KRAKOW@DORADO. COM. PL

ODDZI AŁPODHALE 34400NOWYTARG,UL.LUDŹMI ERSKA29 TEL. / FAX:+48182750430 TEL. :+48600477738 EMAI L:NOWYTARG@DORADO. COM. PL

Zapr aszamynanasząst r onę: www. dor ado. com. pl www. f acebook. com/ dor adoser wi s

Gorąca oferta Dorado 2016