Page 1

ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ ÙÑÁ

ÄÉÏÑÃ. ÅÍÁÑÎÇÓ ÊÙÄ Å/Å ÁÃÙÍÁ

1

ÃÇÐÅÄÏÕ×ÏÓ

X

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÇ

2

ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 14 - ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÄÉÐËÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁ

1Þ X 1Þ 2 XÞ 2

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÇÌÉ×ÑÏÍÏÕ

1

X

2

GOAL NO GOAL

G

NG

ÓÕÍÏËÏ ÔÅÑÌÁÔÙÍ 0-1 2-3 4-6

7+

OVER UNDER

U

O

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 14 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÁÓÊ 15:15 100 1 2,30 18:15 101 3 1,05 ÃÅ2 19:00 102 2 2,45 103 2 2,15 ÃÅ1 21:30 104 1 2,25 ÁÃ1 21:45 105 3 2,20 106 3 1,80 ÉÔ2 21:45 107 3 1,40 ÉÓ2 22:00 108 3 2,30 ÐÏÑ 22:15 109 3 4,20 ÌÅÎ 04:10 110 3 2,60

ÁÕÓÔÑÁËÉÁ ÌÐÁ×ÑÅÚÍ ÊÁÑËÓÑÏÕÇ ÏÕÍÉÏÍ ÂÅÑÏËÉÍÏÕ ËÅÂÅÑÊÏÕÆÅÍ ÊÏËÔÓÅÓÔÅÑ ÌÐÑÅÍÔÖÏÑÍÔ ÓÉÅÍÁ ×ÉÑÏÍÁ ÐÏÑÔÉÌÏÍÅÍÓÅ ÔÅÊÏÓ

3,00 7,00 3,20 3,30 3,25 3,25 3,30 3,50 3,00 3,25 3,20

ÃÅ2 14:00 111 112 ÓÊÐ 14:00 113 ÁÃÔ 14:45 114 ÅÂÅ 15:00 115 ÁÓÊ 15:15 116 ÃÁ2 16:00 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ÉÔ2 16:00 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ÃÅ1 16:30 135 136 137 138 139 ÁÃÐ 17:00 140 141 142 143 144 ÁÃÔ 17:00 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ÁÃ1 17:00 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ÁÃ2 17:00 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

ÌÏÍÁ×Ï 1860 ÖÏÑÔÏÕÍÁ ÍÔÉÓÅËÍÔ. ×ÉÌÐÅÑÍÉÁÍ ÓÏÕÏÍÓÉ ÊÁËËÉÈÅÁ ÉÑÁÍ ÁÆÁÎÉÏ ÂÁÍ ÃÊÑÅÍÏÌÐË ÌÅÔÓ ÌÐÏÕËÏÍ ÍÔÉÆÏÍ ÑÅÌÓ ÓÁÔÏÑÏÕ ÔÏÕÑ ÁËÌÐÉÍÏËÅÖÅ ÁÓÊÏËÉ ÂÁÑÅÆÅ ÂÉÔÓÅÍÔÆÁ ÅÌÐÏËÉ ÍÏÂÁÑÁ ÐÉÁÔÓÅÍÔÆÁ ÓÁÓÓÏÕÏËÏ ÔÓÉÔÁÍÔÅËÁ ÂÅÑÍÔÅÑ ÂÑÅÌÇÓ ÂÏËÖÓÌÐÏÕÑÃÊ ÍÕÑÅÌÂÅÑÃÇ ÓÁÍ ÐÁÏÕËÉ ÓÔÏÕÔÃÁÑÄÇ ÃÏÕÅÓÔ ÌÐÑÏÌ ÃÏÕÉÃÊÁÍ ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ ÓÉÔÉ ÓÔÏÏÕÊ ÔÓÅËÓÉ ÃÏÕÏÔÖÏÑÍÔ ÊÏÂÅÍÔÑÉ ËÉÍÔÓ ÌÉËÃÏÕÏË ÌÐÅÑÍËÉ ÌÐÑÉÓÔÏË ÓÉÔÉ ÍÏÑÃÏÕÉÔÓ ÍÏÔÉÃ×ÁÌ ÍÔÏÍÊÁÓÔÅÑ ÐÑÅÓÔÏÍ ×ÁË ÃÏÕÏËÓÏË ÊÁÑËÁÚË ÌÉËÔÏÍ ÊÅÚÍÓ ÍÔÏÍÓ ÌÐÑÁÚÔÏÍ ÐËÉÌÏÕÈ ÑÏÔÓÍÔÅÚË ÓÁÏÕÈÁÌÐÔÏÍ ÓÅÖÉËÍÔ ÃÏÕÅÍ. ÓÏÕÉÍÔÏÍ ×ÁÑÔËÐÏÕË ÊÑÏÕ ËÉÍÊÏËÍ ÌÏÑÊÁÌ ÌÐÁÑÍÅÔ ÌÐÅÑÉ ÏÎÖÏÑÍÔ ÑÏÄÅÑÁÌ ÔÆÉËÉÃ×ÁÌ ÔÓÅËÔÅÍÁÌ ÔÓÅÓÔÅÑÖÉËÍÔ ×ÅÑÅÖÏÑÍÔ

3,20 3,35 3,70 3,50 2,90 3,10 2,80 2,85 2,85 2,90 2,85 2,90 2,90 2,80 3,10 2,90 2,85 2,80 2,85 3,00 3,10 2,85 2,90 3,15 3,30 3,35 3,25 3,30 3,25 3,40 3,20 4,75 3,10 4,50 3,35 3,25 3,75 3,25 3,20 3,20 3,25 3,35 3,25 3,30 3,30 3,25 3,25 3,30 3,35 3,25 3,25 3,75 3,25 3,35 3,45 3,25 3,25 3,20 3,25 3,40 3,25 3,35 3,20 3,25 3,30 3,20

Í. ÊÏÑÅÁ ÉÍÄÉÁ ÃÊÑÏÚÔÅÑ ÖÉÑÔ ÁÁ×ÅÍ ÍÔÏÑÔÌÏÕÍÔ ÌÐÏÑÍÌÏÕÈ ÅÎÅÔÅÑ ÐÅÓÊÁÑÁ ÍÏÕÌÁÍÈÉÁ ÌÐÑÁÃÊÁ ÌÏÍÔÅÑÅÚ

2,65 16,00 2,30 2,60 2,65 2,55 3,40 6,50 2,60 1,65 2,20

1,30 1,39 1,30 1,33 1,31 1,16 1,30 1,83 1,43

1,23 1,19 1,18 1,22 1,18 1,18 1,15 1,22 1,18 1,19

1,41 4,87 1,34 1,45 1,46 1,43 1,67 2,28 1,39 1,30

2,80 1,75 3,30

1,65 1,80

2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 2,00

3,00 2,70 2,80 2,70 2,35

1,55 1,50 1,45 1,50 1,60

2,90 3,10 3,75 3,20 3,10

1,85 1,90 1,95 1,90 1,90

2,80 3,20 3,30 3,20 3,75

2,80 1,75 3,20 4,50 1,90 2,15 3,20 1,85 2,70

1,90 2,00 2,10 2,00 1,85

1,80 1,80 1,90 1,80 1,80

3,25 3,00 2,60 3,00 3,00

17,00 17,00 10,00 15,00 17,00

1,65 1,70 1,85 1,72 1,70

1,80 1,75 1,60 1,72 1,75

1,65 1,80 1,85 1,60 1,50 2,00

2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 2,00 2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 2,00 3,20 1,80 3,00 15,00 1,72 1,72

ÓÁÂÂÁÔÏ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 2 2 3 2 +2 +2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2,15 2,15 6,00 1,50 2,85 1,75 2,15 2,65 2,60 1,95 2,00 1,95 2,60 2,05 1,70 1,90 1,95 2,20 3,05 1,70 1,70 2,00 2,20 1,60 1,85 4,00 1,85 2,15 1,85 1,70 2,25 1,20 2,05 1,20 1,70 2,05 1,45 1,75 2,15 2,35 2,10 1,60 2,20 3,40 1,70 3,25 1,80 1,70 1,65 2,25 2,10 1,40 1,85 1,70 1,60 2,00 2,80 2,25 2,50 1,70 1,90 1,65 1,90 1,90 1,80 1,95

ÌÐÏ×ÏÕÌ ÊÏÔÌÐÏÕÓ ÓÅËÔÉÊ ÊÑÉÓÔÁË ÐÁËÁÓ ÄÏÎÁ ÄÑÁÌÁÓ Â. ÊÏÑÅÁ ×ÁÂÑÇ ÅÂÉÁÍ ÓÅÍÔÁÍ ËÁÂÁË ÁÍÆÅ ÊËÅÑÌÏÍ ËÅ ÌÁÍ ÍÉÌ ÉÓÔÑ ÔÑÉÅÓÔÉÍÁ ÃÊÑÏÓÅÔÏ ÔÏÑÉÍÏ ÁÔÁËÁÍÔÁ ÖÑÏÆÉÍÏÍÅ ÐÁÍÔÏÂÁ ÌÏÍÔÅÍÁ ËÉÂÏÑÍÏ ÐÏÑÔÏÃÊÑÏÕÁÑÏ ×ÏÖÅÍ×ÁÚÌ ÌÐÁÃÅÑÍ ÃÊËÁÍÔÌÐÁ× ÖÑÁÚÌÐÏÕÑÃÊ ÌÁÚÍÔÆ ÌÐËÁÊÐÏÕË ÖÏÕËÁÌ ÃÏÕËÂÓ ÌÐÏËÔÏÍ ÌÐËÁÊÌÐÅÑÍ ÍÔÅÑÌÐÉ ÓÅÖÉËÍÔ ÃÉÏÕÍ. ÓÊÁÍÈÏÑÐ ÉÐÓÏÕÉÔÓ ÊÐÑ ÌÉÍÔËÅÓÌÐÑÏ ÊÁÑÍÔÉÖ ÐÏÑÔÓÌÏÕÈ ÑÅÍÔÉÍÃÊ ËÅÓÔÅÑ ÌÐÁÑÍÓËÅÚ ×ÁÍÔÅÑÓÖÉËÍÔ ÌÐÑÉÓÔÏË ÑÏÂÅÑÓ ÔÑÁÍÌÉÑ ÐÉÔÅÑÌÐÏÑÏ ÏËÍÔÁÌ ËÅÚÔÏÍ ÏÑÉÅÍÔ ÍÏÔÓ ÊÁÏÕÍÔÉ ÔÓÁÑËÔÏÍ ÃÅÏÂÉË ÍÔÁÃÊÅÍÁÌ & ÑÅÍÔ ÐÏÑÔ ÂÅÚË ÃÏÕÉÊÏÌ ÔÏÑÊÉ ÓÑÉÏÕÓÌÐÅÑÉ ÏËÍÔÅÑÓÏÔ ÌÐÑÁÍÔÖÏÑÍÔ ÓÁÏÕÈÅÍÔ ÍÏÑÈÁÌÐÔÏÍ ÁÊÑÉÍÃÊÔÏÍ ÓÔÉÂÅÍÅÚÔÆ ÓÔÏÊÐÏÑÔ

2,65 2,55 1,40 5,00 2,05 3,80 3,00 2,35 2,40 3,40 3,30 3,40 2,35 3,20 4,10 3,50 3,45 2,90 2,10 4,25 4,10 3,25 2,80 4,60 3,30 1,65 3,30 2,60 3,30 3,70 2,55 9,00 3,00 10,00 3,75 2,80 5,00 3,65 2,65 2,40 2,70 4,40 2,55 1,80 3,80 1,85 3,40 3,80 4,00 2,50 2,70 6,00 3,30 3,75 4,20 2,90 2,05 2,55 2,25 3,70 3,15 4,00 3,20 3,10 3,40 3,10

1,29 1,31 2,29 1,44 1,12 1,22 1,37 1,36 1,17 1,18 1,17 1,37 1,18 1,15 1,16 1,23 1,47 1,18 1,25 1,19 1,82 1,18 1,30 1,18 1,13 1,32 1,23 1,13 1,26 1,14 1,29 1,35 1,28 1,31 1,67 1,12 1,62 1,16 1,12 1,11 1,33 1,28 1,18 1,13 1,24 1,50 1,32 1,41 1,13 1,20 1,11 1,19 1,20 1,16 1,21

1,19 1,17 1,14 1,15 1,19 1,20 1,25 1,25 1,25 1,24 1,25 1,24 1,23 1,25 1,20 1,23 1,25 1,25 1,24 1,21 1,20 1,24 1,23 1,19 1,19 1,17 1,19 1,18 1,19 1,16 1,20 1,22 1,17 1,18 1,12 1,18 1,19 1,19 1,18 1,17 1,18 1,18 1,17 1,18 1,18 1,17 1,17 1,18 1,18 1,14 1,19 1,17 1,16 1,18 1,18 1,20 1,18 1,16 1,19 1,17 1,19 1,18 1,18 1,20

1,45 1,45 2,06 1,20 1,71 1,45 1,29 1,30 1,57 1,53 1,57 1,30 1,49 1,77 1,59 1,56 1,42 1,21 1,76 1,77 1,52 1,42 1,87 1,65 1,11 1,64 1,45 1,64 1,77 1,42 3,11 1,52 3,10 1,77 1,50 2,14 1,72 1,45 1,37 1,47 1,90 1,43 1,16 1,77 1,18 1,66 1,77 1,82 1,41 1,47 2,31 1,64 1,77 1,89 1,53 1,26 1,42 1,33 1,77 1,60 1,82 1,60 1,59 1,67 1,57

2,70 2,70 5,50 1,95

1,85 1,95 2,20 2,00

3,30 3,20 1,80 4,75

1,55 1,55 1,65 1,75

1,90 1,90 1,80 1,70

2,90 2,70 4,25 2,70

1,80 1,75 2,00 1,75

1,65 1,60 2,00 1,60

1,80 1,85 1,50 1,85

2,25 2,70 3,30 3,20 2,50 2,50 2,50 3,20 2,60 2,20

1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80

4,50 3,50 2,90 2,90 3,75 3,75 3,75 2,90 3,60 4,50

1,85 1,85 1,65 1,65 1,85 1,85 1,65 1,90 1,85 1,85

1,60 1,60 1,80 1,80 1,60 1,60 1,80 1,55 1,60 1,60

2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 1,35 2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 1,30 2,35 1,70 4,50 25,00 1,40 2,50 1,70 4,00 25,00 1,50 2,35 1,70 4,50 25,00 1,40 2,40 1,70 4,25 25,00 1,45 2,40 1,70 4,25 25,00 1,45

2,00 2,30 2,00 2,00 2,50 2,20 2,00 2,20 2,10 2,10

2,40 4,25 2,40 2,70 2,45 2,20 2,80 1,45 2,60 1,45 2,20 2,60 1,85 2,25 2,70 2,90 2,60 2,10 2,70 3,75 2,20 3,75 2,35 2,20 2,15 2,80 2,60 1,80 2,45 2,20 2,10 2,50 3,40 2,80 3,00 2,20 2,45 2,15 2,45 2,45 2,35 2,50

1,95 1,95 1,95 1,90 1,90 1,95 1,85 2,60 1,80 2,50 1,95 1,90 2,20 1,90 1,85 1,85 1,90 1,95 1,90 1,90 1,90 1,95 1,90 1,90 1,95 1,90 1,90 2,20 1,90 1,95 2,00 1,95 1,90 1,85 1,90 1,95 1,90 1,95 1,85 1,90 1,90 1,85

3,75 2,15 3,75 3,20 3,75 4,00 3,20 7,00 3,50 8,00 4,00 3,40 4,75 4,25 3,30 2,90 3,30 4,50 3,20 2,35 4,50 2,40 3,75 4,50 4,25 3,00 3,30 5,50 3,75 4,25 4,50 3,40 2,60 3,20 2,80 4,25 3,60 4,50 3,60 3,50 3,75 3,50

1,30 2,50 1,35 2,30 1,30 2,50 1,50 2,00 1,55 1,90 1,35 2,30 1,65 1,80 1,85 1,60 1,65 1,80 1,75 1,70 1,45 2,10 1,65 1,80 1,50 2,00 1,65 1,80 1,50 2,00 1,50 2,00 1,55 1,90 1,70 1,75 1,50 2,00 1,60 1,85 1,70 1,75 1,45 2,10 1,60 1,85 1,60 1,85 1,35 2,30 1,55 1,90 1,60 1,85 1,65 1,80 1,55 1,90 1,60 1,85 1,55 1,90 1,45 2,10 1,60 1,85 1,50 2,00 1,50 2,00 1,70 1,75 1,65 1,80 1,60 1,85 1,60 1,85 1,55 1,90 1,55 1,90 1,55 1,90

4,75 4,75 4,25 3,10 3,20 4,75 2,50 3,60 2,60 4,75 4,25 2,60 4,75 2,60 3,20 3,20 3,20 3,10 3,20 3,20 2,70 3,75 3,20 3,10 4,75 2,90 3,10 4,25 3,20 3,20 3,75 3,75 3,10 3,10 3,10 2,70 2,60 3,20 3,10 3,20 3,40 3,20

1,45 1,45 1,50 1,75 1,70 1,45 2,00 1,55 1,90 1,45 1,50 1,90 1,45 1,90 1,70 1,72 1,72 1,75 1,70 1,70 1,85 1,60 1,72 1,75 1,45 1,80 1,75 1,50 1,72 1,70 1,60 1,55 1,75 1,75 1,75 1,85 1,90 1,72 1,75 1,72 1,65 1,72

2,00 2,00 2,00 1,80 1,80 2,00 1,70 1,80 1,75 2,00 2,00 1,75 2,00 1,75 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,75 1,90 1,80 1,80 2,00 1,80 1,80 2,00 1,80 1,80 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,75 1,75 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80

3,25 3,50 2,40 3,50

17,00 20,00 9,00 20,00

2,30 7,50 2,30 7,50 2,40 9,00 3,00 17,00 3,00 15,00 2,30 7,50 4,00 25,00 2,90 11,00 3,75 20,00 2,30 7,50 2,40 9,00 3,75 20,00 2,30 7,50 3,75 20,00 3,00 15,00 3,00 15,00 3,00 15,00 3,00 17,00 3,00 15,00 3,00 15,00 3,50 20,00 2,60 10,00 3,00 15,00 3,00 17,00 2,30 7,50 3,25 17,00 3,00 17,00 2,40 9,00 3,00 15,00 3,00 15,00 2,60 10,00 2,60 10,00 3,00 17,00 3,00 17,00 3,00 17,00 3,50 20,00 3,75 20,00 3,00 15,00 3,00 17,00 3,00 15,00 2,90 12,50 3,00 15,00

2,10 2,10 2,00 1,70 1,75 2,10 1,50 1,90 1,55 2,10 2,00 1,55 2,10 1,55 1,75 1,72 1,72 1,70 1,75 1,75 1,60 1,85 1,72 1,70 2,10 1,65 1,70 2,00 1,72 1,75 1,85 1,90 1,70 1,70 1,70 1,60 1,55 1,72 1,70 1,72 1,80 1,72

TV


ÙÑÁ ÄÉÏÑÃ.ÅÍÁÑÎÇÓ ÊÙÄ Å/Å ÁÃÙÍÁ

1

ÃÇÐÅÄÏÕ×ÏÓ

X

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÇ

2

ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁ

ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ ÄÉÐËÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁ

1Þ X 1Þ 2 XÞ 2

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÇÌÉ×ÑÏÍÏÕ

1

X

GOAL NO GOAL

2

G

NG

ÓÕÍÏËÏ ÔÅÑÌÁÔÙÍ 0-1 2-3 4-6

OVER UNDER

7+

U

O

ÓÁÂÂÁÔÏ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÁÖÊ 17:00 177 178 179 ÉÓ2 17:00 180 ÓÊÐ 17:00 181 182 183 184 185 ÓÊ1 17:00 186 187 188 189 190 ÓÊ2 17:00 191 192 193 194 195 ÓÊ3 17:00 196 197 198 199 200 ÅËË 17:15 201 202 ÁÓÊ 18:15 203 ÉÓ1 19:00 204 205 206 207 ÉÓ2 19:00 208 209 210 211 212 213 ÉÔ1 19:00 214 ÁÃÐ 19:30 215 ÃÅ1 19:30 216 ÅËË 19:30 217 ÔÏÊ 20:00 218 ÉÓ1 21:00 219 ÐÏÑ 21:15 220 ÉÔ1 21:45 221 ÃÁ1 22:00 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ÉÓ1 23:00 231 ÐÏÑ 23:15 232 ÌÅÎ 01:00 233 234 03:00 235 236 04:45 237 05:00 238

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3

1,25 2,50 3,65 1,30 1,70 1,70 1,85 2,50 1,15 2,10 1,95 1,55 2,80 1,65 2,30 2,65 2,10 3,45 2,00 1,45 2,10 1,90 2,25 1,50 1,65 1,10 2,60 1,40 1,85 2,05 1,65 1,90 1,75 1,80 1,65 1,80 2,30 1,60 5,20 1,95 2,60 1,50 1,60 1,65 1,20 2,25 1,35 1,85 1,85 3,60 1,85 1,45 1,25 1,95 1,60 1,25 1,75 2,10 1,80 1,60 1,60 2,80

ÊÑÏÏÕËÉ ÌÐÁÑÏÏÕ ×ÉÓÔÏÍ ÌÐÅÔÉÓ ÁÌÐÅÑÍÔÉÍ ÊÉËÌÁÑÍÏÊ ÌÁÄÅÑÃÏÕÅË ÍÔÁÍÔÉ ÃÉÏÕÍ. ÑÅÚÍÔÆÅÑÓ ÌÏÑÔÏÍ ÍÔÁÍÖÅÑÌËÉÍ ÐÁÑÔÉÊ ÈÉÓÔË ÑÏÓ ÊÁÏÕÍÔÉ ÖÏËÊÅÑÊ ÁËÏÁ ÅÑÍÔÑÉ ÃÉÏÕÍ. ÍÔÁÌÐÁÑÔÏÍ ÐÉÔÅÑ×ÅÍÔ ÖÏÑÖÁÑ ÁËÌÐÉÏÍ ÑÏÂÅÑÓ ÁÍÍÁÍ ÁÈËÅÔÉÊ ÉÓÔ ÓÔÅÑËÉÍÃÊ ÌÐÅÑÃÏÕÉÊ ÓÔÑÁÍÑÁÅÑ ÁÔÑÏÌÇÔÏÓ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ Ç.Á. ÅÌÉÑÁÔÁ ÂÉÃÉÁÑÅÁË ÓÁÑÁÃÏÓÁ ÓÐÏÑÔÉÍÃÊ ×É×ÏÍ ×ÅÔÁÖÅ ÁËÌÐÁÈÅÔÅ ÂÁÃÉÁÄÏËÉÄ ÂÁÃÉÅÊÁÍÏ ÈÅËÔÁ ËÁÓ ÐÁËÌÁÓ ÓÁËÁÌÁÍÊÁ ÍÁÐÏËÉ ÃÏÕÅÓÔ ×ÁÌ ÓÁËÊÅ ÏËÕÌÐÉÁÊÏÓ ÂÏËÏÕ ÌÐÏÕÑÓÁÓÐÏÑ ÁÈËÅÔÉÊ ÌÐÉËÌÐÁÏ ÃÊÉÌÁÑÁÅÓ ÉÍÔÅÑ ËÁÍÓ ËÕÙÍ ÌÏÍÐÅËÉÅ ÌÐÑÅÓÔ ÍÉÓ ÏÓÅÑ ÐÁÑÉ ÓÅÍ ÆÅÑÌÅÍ ÑÅÍ ÔÏÕËÏÕÆ ÓÅÂÉËËÇ ÓÐÏÑÔÉÍÃÊ ËÉÓ. ÓÁÍ ËÏÕÉÓ ÔÆÁÃÊÏÕÁÑÅÓ ÐÁÔÓÏÕÊÁ ÔÉÃÊÑÅÓ ÁÔËÁÓ ÁÔËÁÍÔÅ

4,35 3,25 3,25 4,00 3,35 3,35 3,25 3,25 5,00 3,50 3,40 3,60 3,40 3,60 3,40 3,45 3,40 3,40 3,30 4,00 3,40 3,35 3,45 3,85 3,00 6,30 3,00 3,80 3,25 3,25 3,35 3,10 3,10 3,15 3,20 3,10 3,00 3,30 3,65 3,20 3,00 3,40 3,40 3,25 4,70 2,90 4,00 3,00 3,10 3,10 3,00 3,45 4,50 3,00 3,40 4,50 3,25 3,25 3,25 3,40 3,30 3,25

ÊÅÔÅÑÉÍÃÊ ÊÉÍÔÅÑÌÉÍÓÔÅÑ ÃÉÏÑÊ ÁËÊÏÑÊÏÍ ÓÅÍÔ ÌÉÑÅÍ ÓÅÍÔ ÔÆÏÍÓÔÏÍ ÉÍÂÅÑÍÅÓ ×ÁÑÔÓ ×ÁÌÉËÔÏÍ ÊÁÏÕÍÔÅÍÌÐÉÈ ÍÔÁÍÔÉ ÓÔÅÑËÉÍÃÊ ÁËÌÐÉÏÍ ÑÅÚÈ ÑÏÂÅÑÓ ÊÏÕÉÍ ÏÖ ÓÁÏÕÈ ÅÚÑ ÌÐÑÅ×ÉÍ ÓÔÅÍ×ÁÏÕÓÌÉÏÕÑ ËÉÂÉÍÃÊÓÔÏÍ ÉÓÔ ÖÁÚÖ ÌÏÍÔÑÏÏÕÆ ÅËÃÊÉÍ ÊËÁÚÍÔ ÁÑÌÐÑÏÏÕÈ ÊÏÕÉÍÓ ÐÁÑÊ ÊÅÑÊÕÑÁ ÐÁÍÓÅÑÑÁÚÊÏÓ ÉÑÁÊ ÏÓÁÓÏÕÍÁ ËÅÂÁÍÔÅ ×ÅÑÊÏÕËÅÓ ÓÏÓÉÅÄÁÄ ÔÁÑÁÃÏÍÁ ÏÕÅÓÊÁ ÊÁÑÔÁÃÅÍÁ ×ÅÑÅÈ ÊÏÑÄÏÂÁ ÌÐÁÑÔÓÅËÏÍÁ  ÖÉÏÑÅÍÔÉÍÁ ÁÑÓÅÍÁË ÁÌÂÏÕÑÃÏ ÐÁÏÊ É. ÌÐÏÕÃÉÏÕÊÓÅ×ÉÑ ÓÁÍÔÁÍÔÅÑ ÏËÁÍÅÍÓÅ ÌÐÏËÏÍÉÁ ÓÅÍÔ ÅÔÉÅÍ ËÏÑÉÁÍ ÂÁËÅÍÓÉÅÍ ÊÁÅÍ ËÉË ÌÏÍÁÊÏ ÓÏÓÏ ÁÑË ÍÁÍÓÉ ÅÓÐÁÍÉÏË ÐÁÊÏÓ ÖÅÑÅÚÑÁ ÐÏÕÅÌÐËÁ ÊËÁÌÐ ÁÌÅÑÉÊÁ ÔÏËÏÕÊÁ ÍÅÊÁÎÁ ÊÅÑÅÔÁÑÏ ÊÑÏÕÆ ÁÆÏÕË

8,00 2,25 1,75 7,50 3,75 3,75 3,25 2,25 12,00 2,55 2,90 4,30 2,00 3,75 2,35 2,05 2,60 1,75 2,85 4,75 2,60 3,00 2,40 4,35 4,75 12,00 2,30 5,75 3,30 2,80 4,00 3,30 3,85 3,60 4,25 3,70 2,60 4,50 1,45 3,20 2,30 5,25 4,30 4,20 9,00 2,75 6,20 3,60 3,50 1,80 3,60 5,75 7,50 3,25 4,40 7,75 3,65 2,70 3,45 4,30 4,40 2,05

1,41 1,72 1,13 1,13 1,18 1,41 1,31 1,24 1,54 1,13 1,37 1,50 1,30 1,71 1,25 1,30 1,21 1,36 1,39 1,18 1,26 1,11 1,18 1,12 1,15 1,14 1,30 2,14 1,21 1,39 1,27 1,14 1,16 1,67 1,14 1,18 1,14 1,28 1,16 1,50

1,18 1,18 1,11 1,17 1,17 1,18 1,18 1,15 1,17 1,14 1,17 1,15 1,16 1,16 1,16 1,16 1,18 1,11 1,16 1,16 1,16 1,12 1,22 1,22 1,13 1,19 1,18 1,17 1,21 1,20 1,20 1,19 1,21 1,22 1,18 1,13 1,21 1,22 1,17 1,17 1,18 1,24 1,11 1,22 1,21 1,20 1,22 1,16 1,22 1,17 1,18 1,18 1,18 1,17 1,17 1,18

2,82 1,33 1,14 2,61 1,77 1,77 1,62 1,33 3,53 1,48 1,57 1,96 1,26 1,84 1,39 1,29 1,47 1,16 1,53 2,17 1,47 1,58 1,42 2,04 1,84 4,13 1,30 2,29 1,64 1,50 1,82 1,60 1,72 1,68 1,83 1,69 1,39 1,90 1,60 1,30 2,06 1,90 1,83 3,09 1,41 2,43 1,64 1,64 1,14 1,64 2,16 2,81 1,56 1,92 2,85 1,72 1,47 1,67 1,90 1,89 1,26

1,65 2,20 2,20 2,45 3,00 1,30

2,25 1,95 1,95 1,90 1,90 2,60

6,50 4,25 4,25 3,75 2,80 9,00

1,75 1,70 1,70 1,60 1,65 1,75

1,70 1,75 1,75 1,85 1,80 1,70

3,60 2,90 2,90 2,90 2,60 5,50

1,80 1,80 1,80 1,80 1,75 2,20

2,90 3,25 3,25 3,25 3,75 2,10

11,00 17,00 17,00 17,00 20,00 6,00

1,85 1,65 1,65 1,65 1,55 2,30

1,60 1,80 1,80 1,80 1,90 1,35

2,15 1,20 3,20 1,80 2,45 2,60 2,15 2,45 2,25 2,35 2,15 2,35 2,80 2,10 5,00 2,50 3,20

1,75 3,40 1,75 2,25 1,90 1,90 1,95 1,80 1,80 1,85 1,85 1,80 1,75 1,90 2,20 1,90 1,75

4,75 9,00 2,80 5,50 3,75 3,40 4,50 3,75 4,50 4,00 4,50 4,25 3,20 4,50 1,85 3,60 2,80

1,85 1,85 1,65 1,75 1,60 1,65 1,60 1,85 1,65 1,65 1,70 1,65 1,65 1,85 1,60 1,55 1,65

1,60 1,60 1,80 1,70 1,85 1,80 1,85 1,60 1,80 1,80 1,75 1,80 1,80 1,60 1,85 1,90 1,80

2,40 4,25 2,50 3,20 2,90 2,60 3,20 2,40 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 3,75 3,20 2,40

1,70 2,00 1,70 1,80 1,80 1,75 1,80 1,70 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,90 1,80 1,70

4,25 25,00 2,40 9,00 4,00 25,00 3,00 15,00 3,25 17,00 3,75 20,00 3,00 15,00 4,25 25,00 3,75 20,00 3,75 20,00 3,75 20,00 3,75 20,00 3,75 20,00 3,75 20,00 2,60 10,00 3,00 15,00 4,25 25,00

1,45 2,00 1,50 1,72 1,65 1,55 1,72 1,45 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,85 1,72 1,45

2,10 1,50 2,00 1,72 1,80 1,90 1,72 2,10 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,60 1,72 2,10

2,10 2,15 1,45 2,80 1,75 2,45 2,45 4,00 2,45 1,85 1,55 2,50 2,10 1,55 2,25 2,60 2,30 2,10 2,10 3,30

1,95 1,90 2,60 1,70 2,25 1,75 1,80 1,80 1,75 2,00 2,40 1,75 1,95 2,40 1,90 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95

4,50 4,50 7,00 3,40 6,00 4,00 4,00 2,35 4,00 5,50 6,50 3,75 4,50 6,50 4,25 3,30 3,75 4,50 4,50 2,60

1,70 1,85 1,90 1,65 2,00 1,85 1,85 1,85 1,85 1,75 2,10 1,85 1,70 2,10 1,65 1,55 1,55 1,60 1,55 1,55

1,75 1,60 1,55 1,80 1,50 1,60 1,60 1,60 1,60 1,70 1,45 1,60 1,75 1,45 1,80 1,90 1,90 1,85 1,90 1,90

2,90 2,40 3,40 2,50 2,70 2,35 2,35 2,50 2,35 3,10 2,70 2,40 2,90 2,90 2,90 3,50 3,50 3,20 3,75 3,50

1,80 1,70 1,80 1,70 1,75 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80 1,75 1,70 1,80 1,80 1,80 1,85 1,85 1,80 1,90 1,85

3,25 17,00 4,25 25,00 2,90 12,50 4,00 25,00 3,50 20,00 4,50 25,00 4,50 25,00 4,00 25,00 4,50 25,00 3,00 17,00 3,50 20,00 4,25 25,00 3,25 17,00 3,25 17,00 3,25 17,00 2,80 12,50 2,80 12,50 3,00 15,00 2,60 10,00 2,80 12,50

1,65 1,45 1,80 1,50 1,60 1,40 1,40 1,50 1,40 1,70 1,60 1,45 1,65 1,65 1,65 1,80 1,80 1,75 1,90 1,80

1,80 2,10 1,65 2,00 1,85 2,20 2,20 2,00 2,20 1,75 1,85 2,10 1,80 1,80 1,80 1,65 1,65 1,70 1,55 1,65

TV


ÙÑÁ ÄÉÏÑÃ.ÅÍÁÑÎÇÓ ÊÙÄ Å/Å ÁÃÙÍÁ

1

ÃÇÐÅÄÏÕ×ÏÓ

X

ÖÉËÏÎÅÍÏÕÌÅÍÇ

2

ÐËÅÏÍÅÊÔÇÌÁ

ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ ÄÉÐËÇ ÅÕÊÁÉÑÉÁ

1Þ X 1Þ 2 XÞ 2

ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁ ÇÌÉ×ÑÏÍÏÕ

1

X

GOAL NO GOAL

2

G

NG

ÓÕÍÏËÏ ÔÅÑÌÁÔÙÍ 0-1 2-3 4-6

OVER UNDER

7+

U

O

ÊÕÑÉÁÊÇ 16 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÉÓ2 13:00 239 3 2,00 ÉÔ1 13:30 240 2 2,30 ÁÃÐ 14:00 241 1 2,25 242 1 2,00 ÃÅ2 14:30 243 2 1,35 244 2 2,40 245 2 1,45 ÅËË 15:00 246 +2 1,55 +2 1,85 ÅÂÅ 15:00 247 +2 +2 1,30 248 +2 +2 2,25 249 +2 ÉÔ1 16:00 250 2 1,30 251 2 1,85 252 1 1,70 253 2 2,25 254 2 2,20 255 2 3,20 ÁÃÐ 16:05 256 1 2,10 ÃÅ1 16:30 257 2 1,90 ÅËË 17:15 258 2 1,50 259 2 3,10 ÉÓ1 18:00 260 2 1,35 ÉÓ2 18:00 261 3 1,85 262 3 2,25 ÐÏÑ 18:00 263 3 1,90 264 3 1,70 265 3 2,25 ÁÃÐ 18:10 266 1 2,60 ÁÓÊ 18:15 267 3 268 3 ÃÅ1 18:30 269 2 1,90 ÅËË 19:30 270 2 1,90 271 2 1,30 ÉÓ1 20:00 272 2 11,00 ÌÅÎ 20:00 273 3 2,30 274 3 2,05 ÐÏÑ 20:00 275 3 1,30 ÉÔ1 21:45 276 2 5,00 ÃÁ1 22:00 277 1 1,65 ÉÓ1 22:00 278 2 1,20 ÐÏÑ 22:15 279 3 5,00

ÅËÔÓÅ ÊÁËÉÁÑÉ ÌÐÅÑÌÉÃ×ÁÌ ÓÁÍÔÅÑËÁÍÔ ÁÏÕÃÊÓÌÐÏÕÑÃÊ ÌÐÉËÅÖÅËÍÔ ÍÔÏÕÉÓÌÐÏÕÑÃÊ ËÁÑÉÓÁ ÅÈÍÉÊÏÓ ÏÖÇ ÔÑÉÊÁËÁ ÃÉÏÕÂÅÍÔÏÕÓ ÊÁÔÁÍÉÁ ËÁÔÓÉÏ ÌÐÑÅÓÉÁ ÔÆÅÍÏÁ ÔÓÅÆÅÍÁ ËÉÂÅÑÐÏÕË ÁÚÍÔÑÁ×Ô ÖÑÁÍÊÖ. ÁÑÇÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÔÑÉÐÏËÇÓ ÂÁËÅÍÈÉÁ ÏÕÅËÂÁ ÐÏÍÖÅÑÁÍÔÉÍÁ ËÅÚÑÉÁ ÍÁÓÉÏÍÁË ÌÁÄÅÚÑÁ ÓÅÔÏÕÌÐÁË ÔÏÔÅÍÁÌ ÊÁÔÁÑ ÊÉÍÁ ÊÁÚÆÅÑÓËÁÏÕÔÅÑÍ ÎÁÍÈÇ ÐÁÍÁÈÇÍÁÚÊÏÓ ÁËÌÅÑÉÁ ÌÏÍÁÑÊÁÓ ÐÏÕÌÁÓ ÐÏÑÔÏ ËÅÔÓÅ ÌÁÑÓÅÚà ÌÐÁÑÔÓÅËÏÍÁ ÁÊÁÄÅÌÉÊÁ

3,10 3,10 3,10 3,10 4,00 3,30 3,75 3,25 3,00 3,75 2,90 4,00 3,10 3,20 3,00 3,20 3,20 3,10 3,25 3,45 3,00 4,00 3,20 3,00 3,10 3,20 3,00 3,20

3,40 3,00 3,90 5,20 3,20 3,20 4,50 3,50 3,25 5,30 3,50

ÃÑÁÍÁÄÁ ÐÁËÅÑÌÏ ÁÓÔÏÍ ÂÉËÁ ÍÉÏÕÊÁÓÔË ÉÍÃÊÏËÓÔÁÍÔ ÖÓ ÖÑÁÍÊÖÏÕÑÔÇÓ ÏÓÍÁÌÐÑÉÊ ÇÑÁÊËÇÓ ÐÉÅÑÉÊÏÓ ÂÅÑÏÉÁ ÐÁÍÁÉÔÙËÉÊÏÓ ÌÐÁÑÉ ÊÉÅÂÏ ÓÁÌÐÍÔÏÑÉÁ ÐÁÑÌÁ ÏÕÍÔÉÍÅÆÅ ÑÏÌÁ ÅÂÅÑÔÏÍ ÁÍÍÏÂÅÑÏ ÐÁÍÉÙÍÉÏÓ ÁÅÊ ËÁ ÊÏÑÏÕÍÉÁ ÂÉÃÉÁÑÅÁË Â ÔÅÍÅÑÉÖÇ ÌÐÅÚÑÁ ÌÁÑ ÑÉÏ ÁÂÅ ÌÁÑÉÔÉÌÏ ÌÁÍÔÓÅÓÔÅÑ Ã. ÊÏÕÂÅÚÔ ÏÕÆÌÐÅÊÉÓÔÁÍ ÊÏËÙÍÉÁ ÅÑÃÏÔÅËÇÓ ÊÁÂÁËÁ ÑÅÁË ÌÁÄÑÉÔÇÓ ÃÏÕÁÄÁËÁ×ÁÑÁ ÓÁÍÔÏÓ ËÁÃÊÏÕÍÁ ÍÁÂÁË ÌÉËÁÍ ÌÐÏÑÍÔÏ ÌÁËÁÃÁ ÌÐÅÍÖÉÊÁ

3,05 2,55 2,60 3,10 6,00 2,30 5,00 5,00 3,20 6,60 2,50 7,50 3,50 4,20 2,65 2,60 1,90 3,00 3,15 5,00 2,00 6,25 3,35 2,65 3,25 4,00 2,65 2,30

1,22 1,32 1,30 1,22 1,39 1,14 1,27 1,16 1,11 1,29 1,30 1,60 1,25 1,20 1,52 1,17 1,29 1,18 1,11 1,29 1,43

1,21 1,21 1,21 1,22 1,17 1,12 1,18 1,17 1,18 1,11 1,21 1,21 1,22 1,19 1,19 1,24 1,19 1,15 1,22 1,11 1,19 1,22 1,20 1,19 1,22 1,22

1,54 1,40 1,41 1,55 2,40 1,36 2,14 1,97 1,55 2,39 1,34 2,61 1,64 1,82 1,41 1,43 1,19 1,52 1,60 2,04 1,20 2,44 1,64 1,41 1,59 1,78 1,41 1,34

3,00 1,22 1,16 1,59 3,40 1,16 1,22 1,59 8,00 - 1,12 2,62 1,15 3,53 2,45 1,34 1,19 1,39 2,85 1,25 1,19 1,51 6,00 Ö1 - 2,57 1,50 2,06 1,15 4,30 - 1,19 1,85 7,50 Ö1 - 3,11 1,50 2,06 1,15 -

2,50 2,80 2,80 2,50 1,75 2,90 1,85 2,05

1,80 1,80 1,80 1,80 2,25 1,90 2,15 1,90

3,50 3,20 3,20 3,50 5,50 2,80 4,75 4,75

1,65 1,55 1,65 1,65 1,65 1,55 1,60 1,90

1,80 1,90 1,80 1,80 1,80 1,90 1,85 1,55

2,50 2,70 2,60 2,70 3,60 2,90 3,60 2,35

1,70 1,75 1,75 1,75 1,80 1,80 1,80 1,70

4,00 3,50 3,75 3,50 2,90 3,25 2,90 4,50

25,00 20,00 20,00 20,00 11,00 17,00 11,00 25,00

1,50 1,60 1,55 1,60 1,90 1,65 1,90 1,40

2,00 1,85 1,90 1,85 1,55 1,80 1,55 2,20

1,65 2,45 2,20 2,80 2,70 3,60 2,60 2,40 1,95 3,50 1,75 2,45 2,80 2,45 2,20 2,80 3,20

2,25 1,80 1,85 1,75 1,85 1,85 1,80 1,95 2,00 1,75 2,25 1,85 1,75 1,80 1,85 1,75 1,85

6,50 4,00 4,50 3,30 3,20 2,45 3,50 3,60 4,75 2,50 6,00 3,75 3,30 3,75 4,50 3,30 2,80

1,85 1,65 1,70 1,65 1,55 1,65 1,65 1,45 1,90 1,65 1,80 1,85 1,65 1,85 1,85 1,90 1,50

1,60 1,80 1,75 1,80 1,90 1,80 1,80 2,10 1,55 1,80 1,65 1,60 1,80 1,60 1,60 1,55 2,00

3,20 2,50 2,60 2,40 2,70 2,50 2,70 3,75 2,50 2,60 3,20 2,40 2,50 2,35 2,35 2,35 3,20

1,80 1,70 1,75 1,70 1,75 1,70 1,75 1,90 1,70 1,75 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,80

3,00 15,00 4,00 25,00 3,75 20,00 4,25 25,00 3,50 20,00 4,00 25,00 3,50 20,00 2,60 10,00 4,00 25,00 3,75 20,00 3,00 15,00 4,25 25,00 4,00 25,00 4,50 25,00 4,50 25,00 4,50 25,00 3,00 15,00

1,75 1,50 1,55 1,45 1,60 1,50 1,60 1,85 1,50 1,55 1,75 1,45 1,50 1,40 1,40 1,40 1,75

1,70 2,00 1,90 2,10 1,85 2,00 1,85 1,60 2,00 1,90 1,70 2,10 2,00 2,20 2,20 2,20 1,70

2,45 2,45 1,65 9,00 2,80 2,60

1,95 1,75 2,25 2,80 1,85 1,90

3,50 3,75 6,50 1,30 3,00 3,40

1,55 1,85 1,85 1,70 1,50 1,55

1,90 1,60 1,60 1,75 2,00 1,90

3,20 1,80 3,00 15,00 1,75 1,70 2,40 1,70 4,25 25,00 1,45 2,10 2,90 1,80 3,25 17,00 1,65 1,80 2,50 1,30 3,10 1,80 3,00 17,00 1,70 1,75 3,50 1,85 2,80 12,50 1,80 1,65

4,75 2,00 1,95 2,15 1,90 4,50

1,65 1,80 1,70 1,75

3,20 1,80 3,00 15,00 1,75 1,70 2,60 1,75 3,75 20,00 1,55 1,90

4,75 2,00 1,95

1,65 1,80

3,20 1,80 3,00 15,00 1,75 1,70

4,50 1,90 2,15 2,45 1,75 4,00

1,70 1,75 1,85 1,60

2,90 1,80 3,25 17,00 1,65 1,80 2,35 1,70 4,50 25,00 1,40 2,20

2,25 1,95 4,00

1,55 1,90

3,50 1,85 2,80 12,50 1,80 1,65

ÄÅÕÔÅÑÁ 17 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2011 ÅÂÅ 15:00 280 ÁÓÊ 15:15 281 282 ÔÏÊ 20:00 283 ÃÅ2 21:15 284 ÃÁ2 21:30 285 ÁËÔ 21:45 286 ÉÔ2 21:45 287 ÉÓ1 22:00 288

+ +2 2

3 3 2 2 2 2 2 1

1,90 ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ ÊÁÑÄ. ÉÏÑÄÁÍÉÁ ÓÁÏÕÄÉÊÇ ÁÑÁÂÉÁ 1,60 ÁÍÊÁÑÁÃÊÏÕÔÓÏÕ 4,20 ÏÌÐÅÑ×ÁÏÕÆÅÍ 1,85 ÍÁÍÔ 1,80 ÌÐÑÅÍÔÖÏÑÍÔ 2,20 ÊÑÏÔÏÍÅ 1,75 ÁÔËÅÔÉÊÏ ÌÁÄÑÉÔÇÓ

2,95

3,40 3,25 3,00 3,30 2,85 3,30

ÅÈÍÉÊÏÓ ÁÓÔÅÑÁÓ ÓÕÑÉÁ ÉÁÐÙÍÉÁ ÌÐÏÕÊÁÓÐÏÑ ×ÅÑÔÁ ÔÑÏÕÁ ÅÎÅÔÅÑ ÑÅÔÆÉÍÁ ÌÁÃÉÏÑÊÁ

3,10

1,16 1,18 1,51

4,20 1,65 3,60 3,40 2,90 3,65

1,83 1,14 1,16 1,24 1,14

1,16 1,18 1,22 1,18 1,25 1,18

1,88 1,64 1,67 1,44 1,73

TV

Κουπόνι στοιχήματος  

Πάμε στοίχημα