Page 1

Nr. 7–Mai 2005

Cartier de locuinţe sociale în zona Odăi Comisiile Consiliului Local Unităţile de învăţământ se consolidează Parteneriat Primăria Sectorului 1–Teatrul Act


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

În această vară vor începe lucrările la cartierul de locuinţe sociale în zona Odăi

P

entru a ilustra amploarea crizei de locuinţe, menţionăm că din cele peste 3000 de solicitări de audienţe înregistrate la Secretariatul General al Consiliului Local al sectorului 1, majoritatea (în proporţie de 80%) au avut drept obiect cererea de atribuire a unei locuinţe. Având în vedere actualul deficit de fond locativ ce se înregistrează pe raza sectorului 1, se impun măsuri din partea autorităţilor locale care să ducă la rezolvarea, chiar parţială, a acestei probleme în perioada imediat următoare. Urmare a cerinţei de locuinţe şi a tendinţei de dezvoltare a sectorului 1, Primăria Sectorului 1, prin reprezentanţii săi, Primarul şi Consiliul Local, propune amplasarea unui cartier de locuinţe sociale în zona şoselei Odăi. Lucrările prevăzute constau atât în viabilizarea zonei, prin execuţia următoarelor categorii de lucrări: alimentare cu apă, sistem de canalizare menajeră şi pluvială, alimentare cu energie electrică, cu gaze naturale, cât şi în construirea a 450 de unităţi locative, a unei grădiniţe şi a unui dispensar medical (cu toate specialităţile). În vederea extinderii reţelelor de apă şi canalizare se urmăreşte realizarea unui studiu de fezabilitate eligibil la standarde internaţionale, în scopul atragerii unor surse de finanţare externe, valoarea estimată a investiţiei fiind de 1.100 miliarde lei, iar durata de realizare este cuprinsă între 2005 – 2007. Necesarul de alimentare cu apă se realizează prin alimentarea din puţuri de mare adâncime şi staţie de pompare. Sistemul de canalizare va fi executat în sistem separativ: canalizarea menajeră se va racorda la sistemul de canalizare aferent zonei delimitată de şoseaua Odăi, şoseaua Bucureşti – Târgovişte, DN1, Jandarmeriei, iar canalizarea pluvială va deversa într-unul din colectoarele de ape pluviale şi apoi într-un bazin de retenţie la vărsarea în coada Lacului Griviţa. Alimentarea cu energie electrică va fi asigurată prin racordarea la linia de înaltă tensiune din şoseaua Odăi, iar alimentarea cu gaze naturale din magistrala de pe aceeaşi stradă. Pentru realizarea locuinţelor se vor utiliza ca surse de finanţare bugetul local şi alte surse legal constituite. Suprafaţa construită desfăşurată va fi de aproximativ 60.000 m2, spaţiile de locuit fiind amplasate în blocuri cu 2 – 3 niveluri, cuprinzând garsoniere şi apartamente cu 2–3 camere cu suprafeţe variind între 60 şi 70 m2. Beneficiarii acestor locuinţe vor fi locuitorii sectorului 1, în principal cei afectaţi de prevederile Legii 10/2001. Cartierul de locuinţe sociale din zona Odăi este parte integrantă din programul de dezvoltare al Primăriei Sectorului 1, care ţine cont atât de necesităţile obiective ale cetăţenilor din sector, cât şi de dezvoltarea în ansamblu a întregului oraş. Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman

2

Revistă editată de Primăria Sectorului 1 SERVICIUL IMAGINE, CULTURĂ, PRESĂ Editor coordonator Ioana GRINDEAN Redactori Elena MUREŞANU Ana IACOB Marina ŢINTEA Dragoş Ştefan RAPORTARU Marius STĂNICĂ Adela BACIU Carmen PESTRIŢU Redacţia Bd. Banu Manta nr. 9 Sector 1–Bucureşti Tel: 222 36 24 Fax: 222 56 40 E-mail: comunicare@primariasector1.ro www.primariasector1.ro

Revista Vocea Primăriei pune la dispoziţia celor interesaţi o pagină de mică publicitate. Rubrica de anunţuri este destinată atât persoanelor fizice cât şi micilor întreprinzători, prestatori de servicii pentru populaţie. De asemena aici îşi pot găsi locul anunţuri umanitare, vânzări, cumpărări, închirieri şi chiar matrimoniale. Anunţurile vor fi gratuite şi se vor publica în limita spaţiului disponibil. Anunţurile se primesc prin poştă, pe adresa redacţiei sau prin e-mail la: anunturi@primariasector1.ro Redacţia îşi rezervă dreptul de a stabili conţinutul rubricilor de anunţuri. Revista noastră se distribuie gratuit în cutiile poştale de pe raza sectorului 1, într-un tiraj de 60.000 de exemplare.


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004

Ce fac aleşii dumneavoastră?

Comisiile Consiliului Local

C

onsiliul Local al Sectorului 1 este constituit conform prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare şi funcţionează conform Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare al consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernamentală nr. 35/2002 şi Legea nr.673/2002. Acesta este constituit din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat şi reprezintă puterea legislativă la nivel local. După constituirea Consiliului Local au fost organizate comisii de specialitate. Acestea sunt în număr de şase, iar domeniile de activitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va

fi întotdeauna impar, au fost stabilite în funcţie de specificul sectorului 1. Comisiile de specialitate sunt compuse din 5-7 membri, reflectând configuraţia politică a Consiliului Local. Fiecare dintre acestea îşi alege, prin votul deschis al majorităţii care le compune, câte un preşedinte şi un secretar. Comisiile au obligaţia de a se întruni de cel puţin două ori pe lună şi de câte ori este nevoie. Lucrările lor sunt, de regulă, publice. Membrii comisiilor pot hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise. Votul în comisii este de regulă deschis; în anumite situaţii, Comisiile pot hotărî ca votul să fie secret, stabilind şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte Această comisie îşi desfăşoară activitatea în prima şi a treia marţi a fiecărei luni, începând cu ora 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local Sector 1, din Bd. Banu Manta. Comisia este formată din şapte consilieri locali şi anume: • Constanţa Frăsineanu (PD) – preşedintele Comisiei; • Otilia Bădescu (PSD) – Secretarul Comisiei; • Iulia Huiu (PNL) – membru; • Ioana Costescu (PNL) – membru; • Ion Brad (PNL) – membru; • Ioan Lixandru (PD) – membru; • Mihnea Bolintineanu (PSD) – membru. Consiliul Local poartă răspunderea pentru asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului educaţional şi urmăreşte cu atenţie disfuncţionalităţile ce ar putea să apară în procesul de educare a copiilor. În acest sens, în urma şedinţei ordinare a Consiliului Local Sector 1, din data de 27.09.2004, a fost adoptată Hotărârea nr. 297, în care este stipulată obligativitatea ca toţi consilierii să facă parte din Consiliile de Administraţie ale şcolilor şi grădiniţelor din Sectorul 1. Această comisie şi-a propus următoarele obiective principale: supravegherea cât mai atentă a modului în care sunt cheltuiţi banii comunităţii pentru asigurarea unor condiţii optime de învăţământ; urmărirea modului în care sunt întreţinute clădirile unităţilor de

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale: • analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local; • se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare; • întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Local; • îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor. Începând cu acest număr al revistei vor fi prezentate atribuţiile şi activitatea fiecărei comisii în parte. Prima Comisie care va fi prezentată este Comisia de Cultură, Învăţământ, Sport, Mass-media şi Culte.

învăţământ şi a modului în care spaţiile deţinute sunt folosite cu maximum de eficienţă. Un element principal în procesul educaţional este şi modul de petrecere a timpului liber, de aceea Comisia are printre atribuţii şi verificarea şi supravegherea desfăConstanţa FRĂSINENU şurării activităţilor - preşedintele Comisiei sportive. În acest sens, în data de 22 aprilie, cu ocazia “Zilei Pământului”, sub patronajul Consiliului Local Sector 1, au fost organizate, pe parcursul unei săptămâni, o serie de manifestări culturale şi sportive, atât în sălile de sport ale sectorului, cât şi în parcurile Cireşoaia şi Izbiceni. În concluzie, această Comisie este o echipă care, alături de Direcţia Pentru Administrarea Învăţământului Preuniversitar contribuie la rezolvarea problemelor cu care se confruntă unităţile de învăţământ din Sectorul 1.

3


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

Experienţa a doi voluntari italieni

Ce înseamnă Integrare Europeană? Unitate în diversitate!

S

untem doi studenţi italieni care au venit în România prin proiectul “EU Expansion”, un proiect de cooperare internaţională între tinerii din Europa de Est şi cea de Vest. Proiectul urmăreşte schimbul de experienţă în administraţia publică, în special în ţările care tocmai au intrat în Uniunea Europeană sau în cele care urmează să fie integrate în anii viitori. Acest proiect este parte a activităţii unei

asociaţii internaţionale de studenţi numită AIESEC, ce are ca scop crearea de legături între studenţi, firme şi administraţia publică, în concordanţă cu cele mai importante valori: integrare, cooperare şi schimb cultural. În prezent în Bucureşti sunt 10 voluntari din ţările din Uniunea Europeană implicate în acest proiect. Aceştia lucrează în diferite birouri din administraţia publică. Intrarea României în Uniunea Europeană este foarte aproape, ca urmare Primăria Sectorului 1 a înfiinţat un nou serviciu, unul dintre scopuri fiind acela de a crea proiecte de colaborare internaţională: Serviciul Integrare Europeană. Sarcina noastră aici este de a stabili şi păstra relaţiile cu diferite instituţii şi organizaţii din ţările europene, în special cu cele din Italia şi să furnizăm informaţii cu privire la modul de funcţionare al administraţiei publice din ţara noastră, făcând apel la cunoştinţele noastre academice şi la experienţa acumulată

până în prezent. Serviciul în care lucrăm este alcătuit din persoane tinere şi motivate, care doresc să ne implice în proiectele lor. Sperăm că experienţa noastră în calitate de cetăţeni europeni să aducă o contribuţie reală activităţilor desfăşurate în cadrul acestui serviciu. Am sosit în Bucureşti în urmă cu câteva săptămâni şi deja am îndrăgit oraşul şi oamenii de aici, datorită mediului prietenos şi modului ospitalier de întâmpinare. Vom sta aici 3 luni şi astfel sperăm să avem posibilitatea să ajungem să cunoaştem România şi poporul român cât se poate de bine pentru a împartăşi aceste lucruri celor de acasă. Mai mult de atât, încercăm să învăţăm limba română cât se poate de repede... momentan nu putem spune decât: “La revedere !”. Daniela BELFATTO Mirko Di ROSA

Muzică de promenadă în parcurile din sector

P

rimăria Sectorului 1 va organiza în perioada 15 mai – 25 septembrie 2005 (în fiecare sâmbătă şi duminică), între orele 11.00 – 13.00, în parcurile Bazilescu şi Herăstrău, spectacole muzicale de promenadă. La realizarea acestor spectacole îşi dau concursul: Fanfara Corpului I Armată, Orchestra Concertino, Brass Quintet Bucureşti, Remember Dixieland ’71, Grupul Muzical Athenaeum, Clasic Band şi Polyfonic Band al căror repertoriu va cuprinde muzică de fanfară, valsuri, polci, tangouri celebre, fragmente cunoscute din muzica clasică, muzică de film.

Concertele vor avea loc sâmbăta în parcul Bazilescu iar duminica, în parcul Herăstrău, după cum urmează: în parcul Bazilescu va cânta pe 21 mai Royal Band, pe 28 mai Brass Quintet, pe 4, 11, 18 şi 25 iunie Corpul I Fanfară, pe 2 iulie Clasic Band, pe 9 iulie Royal Band, pe 16 iulie Brass Quintet, pe 23 iulie Clasic Band, pe 30 iulie Brass Quintet, pe 6 august Clasic Band, pe 13 august Royal Band, pe 20 august Clasic Band, pe 27 august Royal Band, pe 3 septembrie Royal Band, pe10 septembrie Muzica Reprezentativă a Armatei, pe 17 septembrie Royal Band iar pe 24 septembrie Clasic Band.

4

În parcul Herăstrău vor cânta: pe 15 şi 22 mai Clasic Band, pe 29 mai Brass Quintet, pe 5, 12, 19 şi 26 iunie Muzica Reprezentativă a Armatei, pe 3 iulie Concertino, pe 10, 17 şi 24 iulie Brass Quintet, pe 31 iulie, 7, 14, 21, 28 august Concertino, pe 4, 11, 18 şi 25 septembrie Muzica Reprezentativă a Armatei.


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004

Când aţi vizitat ultima oară?

Palatul Regal

C

lădirea a fost construită între anii 1812 – 1815, aparţinând la început marelui logofăt Dinicu Golescu. În anul 1832, imobilul avea să treacă în proprietatea statului. Începând din 1834 şi până în 1837, clădirea a fost supusă unor reparaţii şi modificări pentru a servi ca şi curte domnească domnitorului Al. D. Ghica. În timpul Revoluţiei de la 1848, Palatul Domnesc a devenit sediul guvernului provizoriu. Supus unor noi renovări în anii 1854 – 1855, palatul devine, începând cu 1859, reşedinţa primului domnitor al Principatelor Unite, Al. I. Cuza, iar din 10 mai 1866 a regelui Carol I. Începând din 1882 această clădire a fost modificată şi mărită, dându-i-se numele de Palatul Regal. În 1926, un incendiu a distrus corpul central, realizat între 1882 – 1885 după planurile arhitectului francez Paul Gottereau, fără a afecta însă corpurile

laterale. Între anii 1935 – 1936, vechea casă a Golescului a fost dărâmată pentru a face loc unei construcţii noi, moderne, realizate după proiectul arhitectului D. Neniciulescu. La 23 august 1944, în acest palat, a avut loc arestarea mareşalului Antonescu. Palatul, alcătuit dintr-un corp central şi două aripi laterale, este o construcţie cu cinci niveluri, în stil neoclasic. Aripa din stânga, care a stat ani de-a rândul neterminată, suferind în plus şi avarii de pe urma bombardamentelor aeriene hitleriste din august 1944, a fost refăcută şi ea, creânduse spaţii adecvate pentru muzeu precum şi o sală de muzică, cu 500 de locuri. Lucrările de finisare ale palatului s-au încheiat în perioada 1955 – 1958. Muzeul de Artă, înfiinţat în 1948, reuneşte patrimoniile unor colecţii disparate cândva, cum au fost: pinacoteca statului, cea a municipiului Bucureşti, inventarul muzeelor Toma Stelian şi Kalinderu, o serie

Colţul VIP

Otilia Bădescu

Acest colţ de pagină va fi dedicat prezentării celor mai importante personalităţi din sectorul nostru, oameni de cultură, oameni politici, jurnalişti, actori. Invitata acestei ediţii este sportiva Otilia Bădescu, consilier local al Sectorului 1.

Născută în Bucureşti, pe 31 octombrie 1970, Otilia Bădescu este una dintre cele mai valoroase sportive de tenis de masă ale momentului, adunând până în prezent numeroase medalii de la concursuri naţionale şi internaţionale. Activitatea sportivă a început-o în 1978 la Şcoala Generală nr. 79 din Bucureşti. Primul titlu european la juniori l-a obţinut la Malno în 1983, apoi câştigă trei ani consecutiv titlul european la această categorie de vârstă. La 15 ani şi jumătate obţine prima medalie de bronz la un campionat european de senioare. În Italia, în 2003, cucereşte titlul european la individual, iar în Danemarca, în 2005, cu echipa. De asemenea, este de patru ori medaliată cu bronz la campionatul mondial (1991; 1993; 1995; 2000) şi a avut patru participări la Jocurile Olimpice. Otilia Bădescu este Consilier la Primăria Sectorului 1 şi cetăţean al acestuia, fiind mândră că este locuitor al celui mai

5

de exponate care au aparţinut în trecut muzeului Simu şi muzeului Bruckental din Sibiu, la acestea adăugându-se achiziţii de dată recentă, astfel încât, la momentul actual, zestrea sa depăşeşte 70.000 de piese, unele neexpuse şi adăpostite în subsolul clădirii. În structura muzeului s-au prevăzut: Galeria Naţională, Galeria Universală, o secţie de grafică şi un atelier de restaurare. Muzeul organizează în mod frecvent expoziţii cu opere de artă din alte ţări, expoziţii tematice, expoziţii consacrate unor artişti români, evocări de artişti sau de critici de artă etc. În prezent, Palatul Regal găzduieşte galeriile de artă ale Muzeului Naţional, ce cuprind colecţii şi expoziţii ale artiştilor români şi străini.

important sector al Capitalei. Ceea ce o impresionează cel mai mult în acest sector sunt clădirile din oraşul vechi, care au dat farmec Bucureştiului Interbelic, făcând din el “Micul Paris”. Acestea trebuie însă restaurate pentru ca Sectorul 1 şi Bucureştiul să recapete aspectul de altă dată. În Sectorul 1 este şi mult spaţiu verde, spre deosebire de alte sectoare ale Bucureştiului, nu degeaba acest sector fiind numit în trecut Sectorul de Verde. Ca cetăţean al acestui sector, Otilia Bădescu este preocupată de rezolvarea câtorva probleme care ar îmbunătăţi viaţa locuitorilor sectorului 1, precum amenajarea unor spaţii în instituţiile publice, unde să fie amplasate scaune şi să se folosească bonuri de ordine pentru a se evita stresul şi statul la cozi infernale; amenajarea mai multor spaţii de joacă pentru copii şi a unor săli pentru diferite activităţi sportive; înlăturarea bazarurilor şi a florăriilor ambulante şi amenajarea în locul acestora a unor spaţii comerciale.


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

Sfatul Juristului

Rugby în licee

Jurist, Marius Stănică Domnul Dumitrescu Vasile solicită informaţii cu privire la înscrierea hotărârilor de divorţ pronunţate în străinătate. Stimate domn, în conformitate cu reglementările în vigoare, efectuarea menţiunii despre hotărârea de divorţ pe actul de căsătorie, este o măsura de publicitate, care are ca scop de a face ca divorţul să devină opozabil faţă de terţi. Serviciul de stare civilă competent pentru facerea menţiunii este cel de la locul unde s-a întocmit actul de căsătorie al soţilor, deoarece menţiunea se face pe acest act. Actele necesare pentru efectuarea acestei menţiuni sunt: cerere din partea soţului interesat; hotărârea judecătorească de divorţ – copie legalizată de Grefa instanţei care a pronunţat-o, cu menţiunea că este definitivă şi irevocabilă; actul de identitate al solicitantului – copie xerox; timbru fiscal de 7000 lei. În cazul în care divorţul a fost pronunţat în străinătate înscrierea acestuia se face la oficiul stării civile din primăria care are în păstrare actul de căsătorie. În această situaţie, actele necesare sunt: cerere din partea soţului interesat; actul de identitate al solicitantului – copie xerox; sentinţa judecătorească din străinătate în original, copie xerox si traducerea legalizată a acesteia, la un notar public din România; timbru fiscal de 7000 lei. Totodată, facem precizarea că, în cazul sentinţelor de divorţ pronunţate într-un stat membru al Uniunii Europene, înscrierea se face cu aprobarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, după depunerea în prealabil a actelor. În ceea ce priveşte sentinţele de divorţ pronuntate în celelalte state, înscrierea se face după ce hotărârea străină a fost recunoscută de către tribunalul competent, respectiv Tribunalul Bucureşti sau după cazTribunalul Judeţean al locului de încheiere al căsătoriei. Pentru cetăţenii români care au pierdut cetăţenia română, înscrierea divorţului se face cu aprobarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor prin înscriere de menţiune pe marginea actelor de stare civilă.

S

ub egida Federaţiei Române de Rugby (FRR), se află în desfăşurare un program de dezvoltare al rugbyului în şapte, destinat elevilor de liceu din România, cuprinzând competiţii atât masculine cât şi feminine. Demn de semnalat este faptul că la viitoarele Jocuri Olimpice, rugby-ul feminin va fi introdus în mod experimental, în vederea declarării sale ca sport olimpic. La nivelul capitalei, Campionatul 2004 – 2005, s-a jucat în organizarea Asociaţiei Municipale de Rugby Bucureşti, a cărui preşedinte este Viceprimarul Sectorului 1, Mihai Bâzgan, totodată şi vicepreşedinte al FRR. Competiţia a avut loc pe Stadionul Tineretului din capitală. Alături de Asociaţia Municipală de Rugby Bucureşti, în organizarea şi desfăşurarea competiţiei, s-au implicat şi Prefectura Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Agenţia Naţională pentru Sport, Direcţia pentru Sport a Municipiului Bucureşti. Participanţilor le-au fost acordate premii constând în mingi de rugby, cupe, diplome. Iată configuraţia finală a competiţiei:

Clasament final Bucureşti – Fete 1. Gr. Şc. Henry Coandă – prof. Guşe Robert – Echipa Câştigătoare a etapei de zonă 2. C.T.I.A. Dumitru Motoc – prof. Pavel Adina 3. Gr. Şc. Vasile Harnaj – prof. Wagner Carmen Echipele câştigătoare pe sectoare– Băieţi Sector 1: L.T. N. Iorga – prof. Bălaşa Virgil Sector 2: C.T. Edmond Nicolau – prof. Popa Mariana Sector 4: Gr. Şc. Dacia – prof. Ungureanu Robert Sector 5: CTIA Dumitru Moţoc – prof. Pavel Adina Sector 6: CTPT Gh. Airinei – prof. Ungureanu Adina

Clasament final Bucureşti–Băieţi 1. L.T. N. Iorga – prof. Bălaşa Virgil – Echipa câştigătoare a etapei de zonă. 2. C.T. Material Rulant – prof. Toncea Silviu 3. C.T.P.T. Gh. Airinei – prof. Ungureanu Adrian 4. L.T. Petre Maior – prof. Ilie Andrei

Echipele câştigătoare pe Sectoare – Fete Sector 1: Gr. Şc. Henry Coandă – prof. Guşe Robert Sector 5: CTIA Dumitru Moţoc – prof. Pavel Adina Sector 6: Gr. Şc. Vasile Harnaj – prof. Wagner Carmen.

6

5. Gr. Şc. Dacia – prof. Ungureanu Robert 6. C.T. Edmond Nicolau – prof. Popa Mariana 7. Gr. Şc. Henry Coandă – prof. Guşe Robert


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004

Direcţia de Administrare a Învăţământului Preunivesitar anunţă

Demararea consolidării unităţilor de învăţământ

L

a sfârşitul lunii iunie 2005, vor demara lucrările de consolidare la 17 unităţi de învăţământ de pe raza sectorului 1. Se vor executa lucrări de reparaţii la majoritatea obiectivelor pe care le avem în administrare în funcţie de problemele reale ale acestora, acordându-se prioritate remedierii deficienţelor constatate de Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (igienizare spaţii sanitare, săli de clasă, cabinete medicale, bucătării etc.) De asemenea, se află în curs de executare lucrări de toaletare ale copacilor în acele unităţi şcolare care au primit avizele necesare. În toate şcolile de pe raza Sectorului 1 centralele termice, care funcţionează în prezent cu combustibil lichid, vor fi modernizate şi trecute pe combustibil gazos. Cele care folosesc deja asemenea combustibil, vor fi automatizate complet în vederea raţionalizării consumului de gaze. O atenţie specială va fi acordată acelor instituţii de învăţământ ce funcţionează în clădiri cu valoare istorică sau arhitectonică, după cum urmează: • la Liceul “Aurel Vlaicu”, sunt în execuţie lucrări de finalizare a consolidării la corpul A, care au demarat în luna mai anul curent; • la Colegiul Naţional “Sfântul Sava” se vor încheia lucrările de consolidare; • la Şcoala Generală Nr. 11 “Ion Heliade Rădulescu”, sunt prevăzute lucrări de consolidare, care vor începe chiar din acest an. În privinţa învăţământului preşcolar, la Grădiniţa Nr. 50, cu predare în limba germană, a fost demarat, împreună cu Ordinul Arhitecţilor din România, un concurs de soluţii pentru extinderea sa. De asemenea, se desfăşoară negocieri

cu Parohia Ortodoxă, în vederea punerii la dispoziţia primăriei a unei suprafeţe de teren, având ca destinaţie construirea unei grădiniţe în cartierul Vatra Nouă, instituţie imperios necesară locuitorilor acestui cartier. În acelaşi context, în cursul anului 2006, va începe construirea unei grădiniţe în zona 1 Mai. Pe lista de priorităţi a autorităţilor locale se află şi dezvoltarea sportului de masă, cât şi a celui de Directorul DAIP – Floricel CODRICI performanţă, care se practică în şcoli. În acest sens a fost din punct de vedere material, logistic reabilitată sala de sport, din cadrul şi organizatoric. O activitate deosebită Colegiului Tehnic “Media” având ca depune Viceprimarul Mihai Bâzgan profil competiţiile de handbal . De aseme- – fost rugbyst – pentru crearea unei nea, va fi reabilitată sala de sport, având pepiniere şcolare, condiţie de bază a ca profil competiţiile de volei, din cadrul înaltei performanţe. Grupului Şcolar Transporturi Căi Ferate Toate lucrările menţionate mai sus se Bucureşti. Aceste lucrări se află în faza de află cuprinse în planul de invesiţii cât şi execuţie, finalizarea lor fiind preconizată în Programul de Dezvoltare 2005-2008, pentru luna septembrie 2005. Sala de al Primăriei Sectorului 1, iar realizarea sport va fi dotată cu vestiare moderne, lor va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor iar sala de forţă cu aparatură de ultimă prin diferite canale media, punându-se generaţie astfel încât să fie asigurată o în aplicare principiul transparenţei pe pregătire fizică corespunzătoare elevilor care noua administraţie a sectorului 1 şi sportivi de performanţă. La Liceul l-a asumat. Teoretic “Nicolae Iorga” va fi amenajat un teren de rugby. Tot un astfel de teren Direcţia pentru Administrarea va fi reamenajat la Şcoala Generală Nr. Învăţământului Preuniversitar 175, terenul de aici aflându-se într-o stare avansată de degradare. Este demn Adresa: de semnalat că la nivelul MEC, există o Str. Nicolae Caramfil Nr. 24 strategie de dezvoltare a sportului şcolar, Telefon: 233 37 92 sprijinită de către Primăria Sectorului 1,

Fax: 233 37 91

7


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

EXPOZIŢIA “ORNAMENTE DE PAŞTI” În Săptămâna Patimilor, în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 1 a avut loc o expoziţie cu ornamente de Paşti. Realizate de copiii de la şcoala nr. 17, exponatele au încântat privirile şi sufletele vizitatorilor. Iepuraşi de pluş sau de ciocolată, ouă roşii, galbene, verzi, albastre, puişori şi aranjamente florale au înveselit atmosfera din sala de consiliu şi din sufletele noastre.

Pe 25 Aprilie, copiii au aderat la Uniunea Europeană Ajutoare pentru sinistraţi Pentru a veni în sprijinul sinistraţilor din vestul ţării, Primăria Sectorului 1 a înfiinţat un centru de colectare de ajutoare la sediul său din Bd. Banu Manta nr.9, unde cetăţenii cu simţ civic au putut face donaţii, în funcţie de posibilităţi. Astfel, s-a colectat o cantitate de 16 tone de ajutoare, constând în îmbrăcăminte, încălţăminte, bunuri de uz casnic, mobilier şi bani (12 milioane lei). Ambasada Indoneziei, repre zentată de Excelenţa Sa, doamna ambasador Nuni Turnijati Djoko, a donat din partea Comunităţii Indoneziene din România şi Republica Moldova suma de 1000$.

L

a începutul lunii aprilie, în şcolile şi liceele din sectorul 1 a fost lansat un concurs de eseuri cu tema “Europa Mea”. S-a dorit ca prin această acţiune să fie marcat evenimentul semnării Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană din 25 aprilie 2005. Fiecare unitate şcolară a participat cu câte cinci eseuri. Căştigătorii au fost premiaţi luni, 18 aprilie 2005, în faţa Primăriei Sectorului 1. Şi, pentru că nu puteau lipsi de la un asemenea moment nici cei mici, un concurs de desene pe asfalt a încheiat manifestarea. Astfel, pentru o zi, parcarea primăriei a reflectat viziunea celor mai mici dintre noi despre Europa. Toţi copiii participanţi au primit punguţe cu cadouri de la primarul Andrei Ioan Chiliman.

8


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004

De Ziua Pământului, liceenii au făcut curăţenie în parc

C

u ocazia Zilei Internaţionale a Pământului, care este sărbătorită în fiecare an pe 22 aprilie, Primăria Sectorului 1, în colaborare cu Asociaţia Ecofocus.Ro şi cu Muzeul Naţional de Istorie “Grigore Antipa”, a organizat un atelier şcolar la care au participat 30 de elevi de la liceele: “Miguel de Cervantes”, “Timotei Cipariu” şi “Nicolae Tonitza” din sectorul 1. Scopul acestui atelier a fost dublu: implicarea elevilor în rezolvarea unor probleme administrative ale sectorului (concret: colectarea gunoaielor din parcurile Cireşoaia şi Izbiceni) şi educaţia ecologică a copiilor vis-à-vis de imaginea oraşului. Au fost făcute fotografii ale acestor parcuri, înainte şi

după colectarea gunoaielor, imagini care vor fi expuse în faţa Muzeului Antipa cu ocazia Zilei Mediului, în luna iunie, iar din deşeuri au fost confecţionate colaje care, de asemenea, vor fi expuse

Sponsorizare de 5000 euro de la ambasada Republicii Libaneze

M

iercuri, 27 aprilie 2005, Ambasadorul Republicii Liban la Bucureşti, Excelenţa Sa, Domnul Mohammed El Dib, împreună cu Primarul Sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, au vizitat Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost “Odăi”, din şos. Odăi nr. 3-5. Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, primarul sectorului 1 a oferit pachete cu produse alimentare celor asistaţi. Tot în cadrul acestei acţiuni, Ambasadorul Republicii Liban la Bucureşti, Excelenţa Sa, Domnul Mohammed El Dib, a făcut o sponsorizare în valoare de 5000 Euro în folosul Primăriei Sectorului 1. Banii vor fi folosiţi pentru finanţarea unor activităţi socio-culturale şi a unor acţiuni în folosul persoanelor vârstnice.

9

la Muzeul Antipa. În locurile curăţate, primăria a amplasat plăcuţe cu numele participanţilor la acest proiect şi data executării lucrării. Micii ecologişti au fost premiaţi de primarul sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, vineri, 22 aprilie 2005, la Muzeul Naţional de Istorie “Grigore Antipa”.

Vin Floriile cu Soare Vineri, 22 aprilie 2005, la şcoala nr. 179 a avut loc un spectacol dedicat apropierii Sărbătorilor Pascale, “Vin Floriile cu Soare”. La acest spectacol au participat copii de la grădiniţele nr. 44, 45, 46, 47, 65, 97, 146 şi elevi de la şcolile nr. 178, 179 şi 180 din sectorul 1. Programul a încântat audienţa vreme de aproape două ore cu colinde de Florii, cântecele de primăvară, dansuri populare şi dansuri tematice. Pe lângă repertoriul de excepţie, micuţii artişti i-au impresionat pe spectatori prin costumaţie: prinţese, flori, gâze, costume populare. Atmosfera creată în sala de festivităţi a şcolii nr. 179 a fost una de basm şi i-a purtat pe toţi înapoi, în copilărie, când sărbătorile erau pline de bucurie. Printre invitaţii de onoare s-au numărat: viceprimarul Sectorului 1, Mihai Bâzgan, directorul Direcţiei de Administrare pentru Învăţământul Preuniversitar, Floricel Codrici, inspectorul management Sector 1, Roxana Ionescu, inspectorul învăţământ primar, Elisaveta Enache şi inspectorul învăţământ preşcolar, Cornelia Tipa.


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

PARTENERIAT între Primăria Sectorului 1 şi Teatrul Act

P

rimăria Sectorului 1 lansează, împreună cu Teatrul ACT Bucureşti, prima etapă a proiectului extrACT, o premieră în România, proiect care îşi propune reabilitarea interesului pentru teatru. Grupul – ţintă este format din elevii liceelor bucureştene. Prima fază se va desfăşura în Colegiul German “Goethe”. Ce este extrACT Încercarea de reabilitare a interesului pentru teatru pleacă de la constatarea scăderii dramatice a consumului de divertisment artistic nemijlocit, în favoarea formelor de divertisment mediat (cu referire în primul rând la programele de televiziune de o calitate îndoielnică şi la consumul, în creştere, de navigare pe internet, ca modalităţi preferate de

nivelului calitativ. Proiectul urmăreşte trei obiective majore: • atragerea în actul artistic teatral a elevilor de liceu prin distribuirea lor în spectacole–lectură alături de actori profesionişti, sub îndrumarea unui regizor de teatru, spectacole care urmează să fie reprezentate în incinta liceului cu participarea colegilor şi a cadrelor didactice; • creşterea măsurabilă a numărului de spectatori de teatru, cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani şi creşterea frecvenţei / revenirii acestora în mediul teatral; • eşantionarea participanţilor la proiect, elevi – actori, elevi – spectatori şi cadre didactice, în vederea evaluării rezultatelor şi a măsurării eficienţei proiectului.

În ianuarie 2005, Peter Kerek a debutat ca regizor la Teatrul ACT cu spectacolul “La Ţară” de Martin Crimp. Textele propuse pentru prima fază a proiectului sunt CHATROOM de Enda Walsh şi OLEANNA de David Mamet. Ambele texte tratează teme familiare universului tinerilor, sunt texte noi, în premieră, nereprezentate încă pe nici o scenă profesionistă de teatru din România. La audiţiile realizate la C.G. “Goethe” în zilele de marţi, 10 mai şi miercuri, 11 mai, s-au prezentat 20 de elevi. În prezenţa unui reprezentant al Primăriei Sectorului 1, Peter Kerek şi echipa Teatrului ACT au selectat 10 elevi (şapte fete şi trei băieţi). Aceştia au început deja repetiţiile pe text, primele reprezentaţii cu spectacolul–lectură urmând să se desfăşoare după aproximativ două săptămâni. Primăria Sectorului 1 şi Teatrul ACT vor organiza o conferinţă de presă, la care va participa şi Primarul sectorului 1, Andrei Ioan Chiliman, ocazie cu care vor fi date şi alte detalii legate de desfăşurarea acestui proiect educativ. Acest proiect va beneficia de sprijinul financiar şi logistic al Primăriei Sectorului 1. Rezultatele proiectului

petrecere a timpului liber). În interacţiune cu mediul dinamic al noului tip de societate, persoanele tinere, par mai expuse influenţelor datorate agresiunii constante a formelor de divertisment facil – cultura şi activităţile artistice tradiţionale tind să se adapteze modelului cerere – ofertă, ceea ce conduce inevitabil la diminuarea rolului educativ al acestora şi la scăderea

Cum se va desfăşura proiectul În această primă etapă, elevii actori vor lucra alături de tânărul regizor Peter Kerek, absolvent al UNATC în anul 2004. Acesta a montat, la studioul Casandra, spectacolul “Don Juan se întoarce de la război”, a participat la stagii de pregătire în Germania, la Deutsches Theater din Berlin şi la Schauspielhaus din Leipzig.

10

Evaluarea rezultatelor proiectului va fi realizată de „Add”, o organizaţie non-profit, a cărei principală preocupare este cercetarea şi dezvoltarea audienţei pentru organizaţii culturale inovatoare. Proiectul extrACT se va desfăşura în cel puţin zece licee bucureştene şi va dura până la sfârşitul anului şcolar 2005-2006. Rezultatele cercetării vor fi făcute publice sub forma unei broşuri şi a unui CD de prezentare multimedia şi vor fi prezentate Ministerului Culturii, Ministerului Educaţiei şi Direcţiei pentru Cultură a Municipiului Bucureşti.


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004

B

anca Comercială Română (BCR), este cea mai importantă bancă din România, gestionând active de peste 6 miliarde de EURO. BCR se prezintă astăzi ca cel mai important Grup financiar din România, cu activităţi în ţară şi străinătate, prin subsidiare şi sucursale bancare, cu o prezenţă marcată prin societăţile sale de profil, pe piaţa de capital, pe piaţa leasingului, pe cea a asigurărilor şi în domeniul managementului activelor. Pe piaţa românească, BCR ocupă o poziţie dominantă. La sfârşitul anului 2004, BCR deţinea aproximativ29% din depozitele atrase de la populaţie şi agenţi economici şi circa 26% din totalul creditelor acordate pe întreg sistemul bancar. BCR are în prezent 317 sucursale şi agenţii în întreaga ţară, având unităţi în toate oraşele cu peste 10.000 de locuitori. Banca pune la dispoziţia clienţilor servicii de Internet banking şi e-commerce, emite 13 tipuri de carduri de credit şi de debit şi are instalată cea mai mare reţea naţională de ATM (peste 900). Banca şi-a atins ţintele prevăzute în strategia de dezvoltare şi în planul de afaceri pentru perioada 2000–

2004, ceea ce confirmă o abordare realistă şi o bună cunoaştere a economiei româneşti. În ultimii 5 ani (2000 – 2004), BCR a raportat un profit net cumulat de peste 900 milioane de dolari, investiţiile realizate de bancă în această perioadă fiind de peste 150 milioane echivalent EURO, care s-au îndreptat în principal pentru dezvoltarea şi modernizarea sectorului IT, a activităţii de carduri şi de caserie, precum şi a reţelei teritoriale de unităţi. Portofoliul de credite non-guvernamentale al BCR a crescut de circa 5 ori între anii 2000 – 2003, ajungând la 106.800 miliarde de lei (aproximativ 3,6 miliarde de dolari) la finele anului 2004, în anul precedent BCR finanţând economia cu circa 5 miliarde EURO. BCR are cea mai mare cotă de piaţă la resursele atrase de sistemul bancar românesc de pe piaţa autohtonă. Astfel, depozitele constituite de persoanele fizice şi juridice au crescut de 4 ori de la începutul anului 2000 până la sfârşitul anului 2004, situându-se la 166.700 miliarde lei (aproximativ 3,9 miliarde de dolari). Numărul clienţilor a crescut de la 3,9 milioane (în 2003) la aproximativ 4,6 milioane, la sfârşitul lui 2004, din care 90% sunt clienţi persoane fizice. În 2004, BCR a înregistrat o îmbunătăţire semnificativă a eficienţei, raportul cost/venituri coborând la 52% la finele lui 2004, comparativ cu 57% la 31 decembrie 2003. BCR urmăreşte în permanenţă realizarea obiectivelor sale strategice de a adăuga valoare pentru acţionari, de a-şi proteja clienţii, de a-şi consolida poziţia din piaţă şi de a reduce riscul. Perioada 2004–2007, reprezintă pentru BCR o schimbare calitativă şi anume transformarea din cea mai puternică Bancă în cel mai puternic Grup financiar din România, cu o eficientă guvernantă corporativă. BCR a fost desemnată drept “Cea mai bună bancă din România” în 2004 şi 2003 de către revista britanică EUROMONEY. Aceasta reprezintă o nouă recunoaştere publică internaţională a evoluţiei BCR după ce banca a primit 3 ani la rând titlul de “Banca Anului” din partea prestigioasei reviste britanice The Banker. În acelaşi timp, poziţia BCR în Topul 1000 al Revistei The Banker s-a îmbunătăţit ajugând pe locul 372, cu 15 poziţii în urcare faţă de 2003.

BANCA COMERCIALA ROMANA B-dul. Regina Elisabeta Nr. 5, Sector 3 Bucureşti–ROMÂNIA www.bcr.ro

11


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

În atenţia Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate şi al Primăriei Sectorului 1 al Bucureştiului

Cancerul de col uterin, o problemă de sănătate publică

Î

n ultimele decenii, în România s-au înregistrat modificări semnificative în structura morbidităţii şi a mortalităţii populaţiei, tumorile ajungând să fie a doua cauză de deces, după afecţiunile circulatorii, atât la bărbaţi cât şi la femei. Cancerul de col uterin reprezintă, după cancerul de sân, a doua cauză de deces prin cancer în rândul femeilor din România. Numărul de decese prin cancer de col uterin în România a fost de 1 881 în anul 2002. În acelaşi timp, România are cea mai înaltă rată de mortalitate standardizată prin cancer de col uterin din Europa. Conform celei mai recente baze de date

a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în anul 2002 rata de mortalitate standardizată prin cancer de col uterin în România a fost de 15,37 la 100 000 de locuitori, de aproximativ 2 ori mai ridicată decât în Uniunea Europeană (extinsă în 2004), de peste 3 ori mai ridicată decât în întreaga regiune Europeană şi de 5 ori mai ridicată decât în Marea Britanie. Cancerul de col uterin este una dintre puţinele formele de cancer care se poate preveni sau vindeca dacă este depistat într-un stadiu precoce. Procesul constă în

mare măsură într-un simplu test denumit „frotiu Papanicolau” care este efectuat de medici sau de asistente care recoltează celulele pe o lamă şi de citopatologi care interpretează probele cu ajutorul unui microscop. Un studiu realizat la sfârşitul anului 2004 pe un eşantion naţional reprezentativ de femei de vârstă fertilă, cu vârste cuprinse între 15 şi 44 de ani a evidenţiat faptul că în România 79,9% dintre femeile din această categorie nu au făcut niciodată testul Papanicolau (dintre care 28,4% nici nu au auzit despre test). Conform aceluiaşi studiu, în Bucureşti 64% dintre femei nu au fost testate niciodată iar 14% nici nu au auzit despre acest test. Nivelul de informare asupra aspectelor legate de prevenirea, diagnosticul şi tratamentul cancerului de col uterin este foarte scăzut în rândul populaţiei române. Ruşinea, teama, lipsa importanţei acordate propriei sănătăţi, determină femeile să nu beneficieze de mijloace simple de prevenire a îmbolnăvirilor (exemplu în cazul de faţă, testul Papanicolau), şi, în consecinţă, descoperirea tardivă a bolii aflată în stadiu avansat. Pentru populaţia defavorizată, lipsa de informare este un fenomen care ia o amploare dramatică, în contextul unui sistem sanitar care, având mari întârzieri şi dificultăţi în ceea ce priveşte terapia, neglijează domeniul prevenirii şi diagnosticării precoce. Venind în întâmpinarea acestei grave probleme de sănătate publică, Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate în colaborare cu Primăria Sectorului 1 Bucureşti a început din luna martie a

12

acestui an implementarea unui proiect comun de prevenire şi depistare precoce a cancerului de col uterin la femeile din sectorul 1. Scopul proiectului este de a contribui la menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a femeilor din Sectorul 1 al Capitalei. Obiectivul general este de a identifica şi depista precoce cancerul de col uterin în rândul populaţiei feminine din Bucureşti, în special cea aferentă sectorului 1. Obiectivele specifice au în vedere: • Asigurarea accesului femeilor la serviciile necesare prin educarea şi formarea adecvată a furnizorilor de servicii de prevenire a cancerului de col şi prin existenţa unei strategii adecvate de urmărire a pacientelor. • Realizarea unui program de prevenire a cancerului de col în Bucureşti şi în special în sectorul 1, cu o acoperire optimă a populaţiei feminine şi crearea condiţiilor de accesibilitate egală a tuturor femeilor, indiferent de statusul lor socio-economic şi de educaţie. • Creşterea nivelului de conştientizare asupra problematicii cancerului de col, a existenţei serviciilor preventive şi dezvoltarea comportamentului preventiv în rândul femeilor, precum şi în rândul populaţiei în general, prin dezvoltarea unor mesaje cheie şi prin comunicarea lor într-un mod adecvat din punct de vedere cultural.

Cabinetul de Citologie al Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate Bucureşti intr. Chrisian Tell 18B, Sector 1 Bucureşti, Tel: 313 38 40, Fax: 313 38 41, E-mail: infomed@cpss.ro


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004

Cum se gestionează SPAŢIILE VERZI Prof. Florin TEODOSIU - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură

D

acă organismele Comunităţii Europene ar monitoriza ţara noastră şi în ceea ce priveşte spaţiile verzi, cu siguranţă am afla că suntem şi în acest domeniu ultimii din Europa. Comuniştii au băgat în cap multora că spaţiile verzi nu se fac cu bani ci cu muncă patriotică. Cu alte cuvinte au expediat problema în derizoriu. Circula acum vreo douăzeci de ani poezioara autobăşcălioasă: “vino mamă să mă vezi / cum lucrez la spaţii verzi”. Spaţiile verzi n-au fost niciodată incluse printre priorităţi, au fost uitate pe undeva în coada bugetului. Minţi sărace ar spune că nu se moare din lipsa spaţiilor verzi. Ba se moare psihic şi fizic mai devreme. Confortul ambiental, emoţia estetică, aportul de oxigen sunt indiscutabil factori de întreţinere şi de prelungire a vieţii. Rezultatul acestor „neglijenţe mentale” este starea jalnică a spaţiilor verzi existente şi reducerea suprafeţei acestora în favoarea unor mult prea discutabile parcări improvizate. Să nu mai vorbim de invazia kitsch-ului şi a prostului gust. Să nu mai vorbim şi de lipsa utilităţilor elementare. Parcurile şi grădinile publice au devenit ori cauza pazei ineficiente, ori raiul violatorilor şi al consumatorilor de droguri. Toate acestea sunt ştiute şi de populaţie şi de primari şi de guvern şi de preşedintele ţării. Dar nu se ia nici o măsură pentru a evita dezastrul. Mai mişcă pe ici, pe colo câte un primar mai responsabil şi mai faptic. Sunt necesare măsuri organizatorice şi financiare atât din partea instituţiilor statului, cât şi din partea instituţiilor societăţii civile. Nu avem loc aici pentru o analiză exhaustivă a posibilităţilor de ameliorare a spaţiilor verzi. Credem că ar trebui început cu măsuri care să elimine cheltuielile oneroase sau chiar inutile,

care ar aduce economii la bugetele locale, economii folosibile în lucrări de îmbunătăţire. Se zugrăvesc într-o veselie tulpinile arborilor de aliniament şi chiar din parcuri. Arborele este o bucăţică din natură. Dacă iubim natura, nu avem de ce s-o zugrăvim. Unele minţi rămase la nivelul conştiinţelor din vremuri demult apuse argumentează zugrăvirea arborilor prin necesitatea combaterii dăunătorilor. Acestora trebuie să li se spună că astăzi există metode mult mai eficiente de combatere a dăunătorilor. Mai observăm folosirea excesivă a florilor anuale în detrimentul florilor perene. Să nu mai vorbim că paleta florilor anuale folosită este jenant de redusă. Este suficient să priveşti o pajişte ca să-ţi dai seama de bogăţia şi frumuseţea florilor perene. Florile anuale se înlocuiesc de două, trei ori pe an. Florile perene se înlocuiesc cel mai des la şase, şapte ani, în cele mai multe cazuri la mult mai mulţi ani, ceea ce înseamnă costuri mult mai reduse şi efect estetic mult mai mare. Mai observăm, de exemplu, la umbra

13

deasă a teilor din benzile verzi ale Bulevardului Aviatorilor, cum aproape an de an se execută lucrări agrotehnice (arături, fertilizări) şi se seamănă gazon, care ţine două – trei luni, după care rămâne un fel de bătătură. Toamna se strâng cu voioşie frunzele moarte care apoi se ard la marginea străzii. Cei care fac aceste lucruri costisitoare ar trebui să ştie că există şi specii rezistente la umbră şi că frunzele moarte în covor sunt proprii naturii, nemaivorbind că fertilizează solul. Cum ar fi să strângem şi să ardem covorul de frunze moarte din pădure ? Am dat doar câteva exemple de aberaţii în întreţinerea spaţiilor verzi. Am putea continua cu încă foarte multe exemple. Credem că originea acestor aberaţii este, în primul rând, lipsa adevăraţilor profesionişti, a peisagiştilor. Din fericire, proaspetele facultăţi de profil au început să producă de doi ani această specie profesională inexistentă până acum în ţara noastră. Către aceştia trebuie să-şi îndrepte interesul primăriile.


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

Poşta Redacţiei

Un cititor ne solicită, în baza legii 544 / 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, date referitoare la transcrierea unui certificat de naştere a unui copil, cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul în Basarabia, părinţii săi fiind în acelaşi timp şi cetăţeni români. Stimate cititor, în conformitate cu prevederile art. 43, al. 3 din Metodologia pentru Aplicarea Dispoziţiilor Legii 544 / 2001, cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita transcrierea direct sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată de un notar public. Totodată, vă comunicăm că demersul pentru transcriere se poate face şi direct la Ambasada României la Chişinău, în baza art. 42, al. 2 din Legea 94 / 2004, pentru modificarea şi completarea Legii 119 / 1996. Referitor la transcrierea actului de naştere al unui copil minor, născut în Republica Moldova, vă informăm că dosarul pentru transcriere se depune de către unul dintre părinţi la Consiliul Local al Sectorului 1 sau la Ambasada României la Chişinău. Menţionăm că actele pe care trebuie să le cuprindă dosarul sunt următoarele: - certificatul de naştere din Republica Moldova, în original şi copie xerox; - actul de identitate al părintelui care depune dosarul de transcriere, în original şi copie xerox ; - adeverinţă de cetăţenie de tip nou (albastră), cu elemente de securizare, a părintelui care depune dosarul, în care trebuie trecut şi minorul. Această adeverinţă trebuie emisă de Direcţia Paşapoarte sau de Ambasada României la Chişinău. Domnul Şerban Şerban ne semnalează faptul că stâlpii pietonali de pe bulevardele Banu Manta şi Nicolae Titulescu ar trebui curăţaţi, fiind foarte murdari. Stimate domn, aspectele ridicate de dumneavoastră sunt cunoscute de lucrătorii ADP (Administraţia Domeniului Public). Acţiunile de înlocuire a stâlpilor limitatori pietonali distruşi, precum şi cele de curăţenie a celor montaţi anterior sunt în curs de desfăşurare şi vor fi executate periodic.

14

Doamna Mădălina Cocolici, domiciliată pe strada Băiculeşti nr. 21, ne indică faptul că în zona unde locuieşte există un loc viran, care a devenit o zonă insalubră. Stimată doamnă, cele semnalate de dumneavoastră sunt parţial reale. Terenul viran la care faceţi referire este curăţat periodic prin grija Societăţii Comerciale REBU S.A. şi ADP. Aspectul pe care îl sesizaţi ţine însă şi de simţul civic al cetăţenilor din zonă. Conform legislaţiei în vigoare, Asociaţiile de Proprietari au obligaţia de a efectua şi întreţine curăţenia în jurul imobilelor pe care le administrează. Afirmaţia dumneavoastră în ce priveşte desfiinţarea grădinilor de legume din zonă este eronată, dovada că ele există fiind faptul că ele sunt întreţinute de vecinii dumneavoastră. Solicitarea privind înfiinţarea unui loc de joacă în acest spaţiu viran nu este posibilă, din următoarele considerente care ne-au fost expuse şi de domnul Neagu Mihai, Preşedinte al Asociaţiei de Locatari: - terenul se află la limita c u calea ferată; - nu are căi de acces; - nu beneficiază de iluminat public, ceea ce ar conduce la adunarea în acest spaţiu, pe timpul nopţii a oamenilor fără adăpost; - în faţa blocului există deja amenajat un astfel de spaţiu, la care eventual am putea aduce îmbunătăţiri, dacă ne solicitaţi în scris; - costul pentru înfiinţarea acestui loc de joacă, în locaţia sugerată, este foarte mare (amenajare drum, alei de acces, iluminat public), iar bugetul local este limitat. Doamna Zoica Vlăduţ, ne semnalează mizeria care există în zona situată la capătul tramvaiului 20 şi în zona podului Străuleşti. Domnia sa ne mai solicită înfiinţarea unei linii de autobuz în zona cuprinsă între podul Străuleşti şi Academia SRI. Stimată doamnă, am solicitat RATB înfiinţarea unei linii de transport orăşenesc în această zonă şi ne-am adresat Societăţii Comerciale REBU S.A., în


Nr. Nr.1–Serie 7–Serienouă–Noiembrie nouă – Mai 2005 2004 conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 1, nr. 74 din 31.03.2005, pentru a salubriza zonele indicate de dumneavoastră. Domnul Mircea Ilie ne sesizează faptul că arborii depozitaţi în parcul Bazilescu nu au fost plantaţi. Stimate domn, arborii au fost depozitaţi numai până vor fi scoase rădăcinile de la arborii tăiaţi, apoi urmează să fie plantaţi. Un cititor ne solicită informaţii privitoare la activitatea de salubrizare de la nivelul Sectorului 1. Stimate cititor, vă informăm că serviciul de salubrizare menajeră şi stradală în sectorul 1, este prestat de către SC RER – Ecologic Service Bucureşti REBU S.A., pe baza unui contract de concesiune încheiat iniţial cu Primăria Capitalei, iar apoi cu cea de sector. ADP Sector 1 efectuează doar activităţi de colectare şi transport la groapa ecologică a reziduurilor menajere generate de 9 pieţe agroalimentare de pe raza sectorului 1, pentru colectarea cărora utilizează o autogunoieră IVECO, cu care se transportă gunoiul la groapa Rudeni. Dl. Mazilu Emilian ne solicită informaţii în legătură cu suprafaţa de teren existentă la nivelul sectorului 1 pentru împroprietărirea persoanelor îndreptăţite potrivit legii 44/1994, privind veteranii de război, cu suprafaţa de teren acordată ANL pentru construirea de locuinţe şi cu suprafaţa de teren în curs de atrebuire ANL pentru construirea de locuinţe. Stimate domn, Subcomisia de aplicare a Legii Fondului Funciar se confruntă cu un mare deficit de teren, suprafeţele de teren aflate la dispoziţia administraţiei sectorului neajungând nici pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru foştii proprietari sau, după caz, moştenitorilor acestora, potrivit legii. Prin urmare, la această dată nu există o suprafaţă de teren pentru aplicarea legii 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, caz în care, normele metodologice de aplicare a prevederilor articolului 13, aliniatele 3 şi 4 din legea 44/1994 reglementează problema deficitului de teren prin acordarea de despăgubiri băneşti, conform Hotărârii Guvernului nr. 1217/2003. De asemenea, fiind cunoscută lipsa acută de teren aflată în administrarea sau patrimoniul autorităţilor, se caută soluţii şi pentru aplicarea legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe. O altă soluţie la problema ridicată de dumneavoastră ar fi să vă adresaţi la o altă comisie de aplicare a legii fondului funciar din ţară, care are excedent de teren, legislaţia în vigoare permiţând acest lucru. În legătură cu celelalte solicitări, vă informăm că,

potrivit legii 215/2001 a administraţiei publice locale coroborate cu cele ale Ordonanţei Guvernului 53/2002, privind statutul cadru al unităţii administrativteritoriale, sectoarele Municipiului Bucureşti sunt subdiviziuni administrativ-teritoriale lipsite de personalitate juridică şi patrimoniu imobiliar. În acest sens, Guvernul României, prin Hotărârea nr. 239/2004, a aprobat transmiterea unor terenuri aflate în folosinţa gratuită a ANL din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale (Consiliul Local al Sectorului 1, Consiliul Judeţean Ilfov şi Consiliul Local al Comunei Voluntari) în vederea construirii de locuinţe. Domnul Alexandru Răducanu doreşte să ştie cum poate afla situaţia juridică a unei proprietăţi lăsate în paragină în sectorul 1 şi, dacă moştenitorii sunt inexistenţi, care sunt procedurile legale pentru achiziţionarea acelei proprietăţi. Stimate domn, pentru a afla situaţia juridică a imobilului în cauză, vă puteţi adresa Primăriei Municipiului Bucureşti – Direcţia Patrimoniu, Evidenţa Proprietăţii Cadastru, sau Serviciului Cadastru, Fond Funciar din cadrul Primăriei Sectorului 1. De asemenea, informaţii suplimentare puteţi solicita şi Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Sector1, cu sediul în Piaţa Amzei nr.13. În cazul în care se constată că pentru imobilul în speţă nu există moştenitori, art. 680 din Codul Civil prevede: “În lipsă de moştenitori legali sau testamentali, bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului”. În acest sens, potrivit prevederilor art. 68 din legea 36/1995 privind activitatea notarială “procedura succesorală notarială se deschide, după caz, la cererea oricărei persoane interesate, a procurorului precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul a avut ultimul domiciliu, atunci când are cunoştinţă că moştenirea cuprinde bunuri imobile”. Dacă în situaţia expusă de dumneavoastră nu există persoane care să aibă calitatea de moştenitor, vă sfătuim să depuneţi la Serviciul Registratură din cadrul instituţiei noastre o solicitare privind deschiderea procedurii de vacanţă succesorală. Pentru informaţii suplimentare privind declararea vacanţei succesorale, precum şi a documentelor pe care trebuie să le depuneţi în vederea declanşării procedurii, vă puteţi adresa Biroului Legislaţie, Avizare Contracte, (et. 3, cam. 9, 10), în zilele de luni-joi, orele 9.00– 13.00.

15


Nr. 7–Serie nouă – Mai 2005

Contacte Utile ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR SECTOR 1 Piaţa Matache Telefon: –317 14 63; - 317 14 64; - 317 14 67; - 317 14 68. Program de audienţe: Dir. Gen.: Luni – Joi: 9:30-16:30; Vineri: 8:00 – 16:30; Dir. Adj.: Zilnic : 8:30 – 10:00 SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV, JURIDIC Et. 1, camera 115; Et. 3, camera 11; Telefon:–222 34 37, interior 132; - 222 28 68 Program cu publicul: Luni – Joi: 11:00 – 14:00 SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Parter, camera 4; Telefon: 222 34 37, interior 131; Program cu publicul: Luni – Joi: 9:00 – 15:00 DIRECŢIA STARE CIVILĂ Mezanin, camera 8; Telefon:–222 34 37, interior 155; - 222 36 27 Program de audienţe: Luni – Miercuri: 12:00 – 16:00 SERVICIUL CONTROL COMERCIAL ŞI CONTROL PIEŢE Et. 3, camera 333; Telefon: 222 34 37, interior 237; Program cu publicul: Luni – Vineri: 8:00 – 10:00

ALLIANZ–TIRIAC ASIGURARI Puterea de partea ta.

SERVICIUL SPAŢII COMERCIALE Etaj 3, Camera 335 Tel: 222 34 37, interior 234 sau 191; Program cu publicul: zilnic: 8:00–16:30 SERVICIUL DE INSPECŢIE ECOLOGICĂ ŞI DE MEDIU Etaj 3, Camera 333/A Tel: 222 34 37, interior 227; Program cu publicul: Luni -Joi: 8:30 – 10:00; 15:00 – 16:30 E-mail: inspectie.mediu@primariasector1.ro SERVICIUL RESURSE UMANE Etaj 2, Camera 227 Tel: 222 34 37, interior 258; Camera 228 Tel: 222 34 37, interior 211. SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL Et. 1, camera 110; Telefon:–222 38 51; - 222 34 37, interior 153; Audienţe – înscrieri: Primar: Vineri: 9:00 – 13:00; Parter, hol mare; Viceprimar: zilnic; Parter, camera 10.

Cum ajungeţi la Primărie Adresa: Bd. Banu Manta nr. 9 Mijloacele de transport: • Autobuze: 182, 205, 282–staţia Primăria Sectorului 1; • Tramvaie: 34, 45, 46–staţia Bd. Banu Manta; • Metrou: staţia Basarab.

Sediul central Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84 Tel.: 208 22 22 Fax: 208 22 11 E-mail: office@allianztiriac.ro Program: 8:30 – 17:30 Sucursala Municipiului Bucureşti Str. Căderea Bastiliei nr. 80-84 Tel.: 231 70 70 0740 110 720 0740 110 721 Fax: 231 60 60 E-mail: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni–Vineri: 8:00 – 20:00 Sâmbătă: 9:00 – 14:00 Asigurări de Viaţă Sucursala Bucureşti Pţa. Victoriei nr.155, bl.D1, sc.7, et.7 Tel.: 312 47 73/74/75 0740 111 844 0740 111 843 Fax: 312 47 80 E-mail: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni-Vineri: 8:00 – 17:00 Agenţia Banu Manta B-dul Banu Manta nr.12, bl.26 Tel.: 223 7815/68 0742 100 694 Fax: 223 78 71 E-mail: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni-Vineri: 8:00 – 18:00 Sâmbătă: 9:00 – 14:00 Punctul de lucru Ion Mihalache B-dul Ion Mihalache nr. 109, bl.13A Tel.: 665 63 50/34 0744 750 132 Fax: 665 63 85 E-mai: bucuresti.b@allianztiriac.ro Program: Luni-Vineri: 8:00 – 17:00

AUDIENŢE Cabinet Primar Andrei Ioan Chiliman Etaj 1, Camera 114A Tel: 222 34 37, int. 110 Fax: 222 56 40 E-mail: primar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, Marţi şi Joi, începând cu ora 13:00

Cabinet Viceprimar Mihai Bâzgan Etaj 2, Camera 223 Tel: 222 34 31 Fax: 222 28 58 E-mail: viceprimar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 13:00

Cabinet Secretar Lavinia Paul Etaj 2, Camera 221B Tel: 222 36 25 Tel: 222 34 37, int. 108 E-mail: secretar@primariasector1.ro Program de audienţe: Luni, începând cu ora 12:00

Înscrierile pentru audienţe se fac în ziua de vineri între 09:00-13:00 la camera 02 (parter)

16

vps1_06_(210-282_mm)_v002  

În această vară vor începe lucrările la cartierul de locuinţe sociale în zona Odăi Editor coordonator Ioana GRINDEAN Redactori Elena MUREŞA...

Advertisement