Page 1

nr. 42 - februarie 2009

capitala capitalei

REVISTA CET~}ENILOR SECTORULUI 1 / WWW.PRIMARIASECTOR1.RO

Sectorul Verde

Andrei Chiliman:

„Rezolv`m acum o problem` pe care primarii Capitalei nu o rezolv` de 20 ani: câinii f`r` st`pân“  bilan] 2008:

Investi]ii pentru viitor

 re]eta succesului:

Olimpicii de la „Tudor Vianu

 oamenii prim`riei:

Bogdan Pi]igoi – responsabil cu reabilitarea termic`


sumaruledi]iei

4

3

4. {tiri: Modernizarea Spitalului de Ar[i - servicii medicale de calitate 5. Editorial: Agenda 2009 - s`n`tatea, educa]ia [i infrastructura 8. Bilan] 2008: Investi]ii pentru viitor 11. Chiliman, câ[tig de cauz` \n fa]a

12

Guvernului \n problema cumulului pensiei cu salariul 12. Primele locuin]e pentru persoanele evacuate din casele na]ionalizate 14. Interviu: Oamenii Prim`riei. Bogdan Pi]igoi - responsabil cu reabilitarea termic`

14

18. Ad`post modern pentru sute de câini vagabonzi din Sectorul 1

20. Olimpicii de la „Tudor Vianu“

23. Redu, recicleaz`, refolose[te pentru a tr`i „verde“

25. O pisic` p`trat` 26. Po[ta redac]iei

35

28. Redac]ia juniorilor din Sectorul 1 31. Etichete pe brânza de la tarab` 32. S`n`tatea reproducerii 33. La un secol de via]` 34. Muzeul Na]ional de Geologie 35. Unde se pl`tesc taxele [i impozitele în Sectorul 1


ultimaor` 4 4

MODERNIZAREA SPITALULUI DE AR{I servicii medicale de calitate

Spitalul Clinic de Urgen]` de Chirurgie Plastic`, Reparatorie [i Arsuri din Capital` a devenit cea mai modern` clinic` de profil din România, în urma finaliz`rii lucr`rilor de consolidare [i reabilitare finan]ate de Consiliul Local Sector 1 [i Banca Mondial`. Investi]ia, început` în urm` cu doi ani, a totalizat 8.400.000 lei, 65% din fonduri provenind de la bugetul local al Sectorului 1, iar 35% de la Banca Mondial`. Pentru siguran]a pacien]ilor [i a actului medical, spitalul a fost consolidat, fiind adus la coeficientul corespunz`tor de asigurare seismic` [i a fost dotat cu echipamente medicale [i in-

„Investi]ia de la Spitalul de Ar[i deschide calea derul`rii unui act medical de calitate, de nivel european, spitalul fiind gata oricând [i în orice situa]ie s` fac` fa]` accidentelor colective de munc` cu specific de arsuri, în limita celor 70 de paturi aprobate“, a declarat primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman.

stala]ii pentru utilit`]i de ultim` genera]ie. „Investi]ia de la Spitalul de Ar[i deschide calea derul`rii unui act medical de calitate, de nivel european, spitalul fiind gata oricând [i în orice situa]ie s` fac` fa]` accidentelor colective de munc` cu specific de arsuri, în limita celor 70 de paturi aprobate“, a declarat primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman. De asemenea, la Spitalul de Ar[i se afl` în plin` desf`[urare lucr`rile de sistematizare a cur]ii, de refacere a gardului, a spa]iilor verzi, precum [i a perimetrului de acces a ambulan]elor la Unitatea de Primiri Urgen]e.

În cursul anului trecut, Prim`ria Sectorului 1 a mai finalizat consolidarea [i modernizarea Spitalului Clinic de Obstetric`-Ginecologie „Filantropia“ - Pavilioanele B [i C [i mansardarea maternit`]ii din cadrul aceluia[i spital. Totodat`, se afl` în desf`[urare consolidarea [i modernizarea Spitalului Clinic „Sfânta Maria“, consolidarea [i modernizarea Corpului G al Spitalului Clinic de Urgen]e pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ [i extinderea Clinicii de Hemodializ` din cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie „Carol Davila“.


cuvântuleditorului

5

Agenda 2009: s`n`tatea, educa]ia [i infrastructura

La Prim`ria Sectorului 1, anul 2009 nu a început cu începutul, ci cu continuarea. Mai exact, cu continuarea proiectelor [i programelor pentru ca locuitorii Sectorului 1 s` aib` o via]` mai u[oar`, mai pl`cut` [i mai ieftin`. Iar asta nu e doar o promisiune, e un proiect în derulare. Echipa „Capitala Capitalei“ pune fa]` în fa]` faptele din 2008 [i proiectele din 2009 în acest num`r, iar lista nu este mic`. Am bifat reabilitarea termic` a blocurilor din Sectorul 1, proiect care aduce c`ldur` ieftin` în casele a sute de locuitori ai Sectorului 1, îmbun`t`]irea infrastructurii de s`n`tate de care vor beneficia to]i pacien]ii Sectorului 1 sau cre[terea siguran]ei în [coli pentru to]i elevii [i, implicit, p`rin]ii din Sectorul 1. Împreun` am salvat parcuri în 2008, iar pentru 2009 am trecut pe list` finalizarea reamenaj`rilor tuturor parcurilor [i spa]iilor verzi din „Sectorul de Verde“. Infrastructura Sectorului 1 este, de asemenea, pe agenda Prim`riei în 2009, 150 de str`zi urmând a fi reabilitate complet, ceea ce înseamn` sistem rutier nou, utilit`]i [i sensuri unice.

Sectorul 1 î[i p`streaz` în 2009 imaginea unui sector curat [i continu` programele de colectare selectiv` a de[eurilor [i de colectare gratuit` a de[eurilor de echipamente electrice, electronice [i electrocasnice uzate.

Nu uit`m c` ne-am angajat s` v` inform`m corect [i cu promptitudine în leg`tur` cu tot ce se întâmpl` în Sectorul 1. De aceea, nu am ratat nimic în acest num`r al revistei „Capitala Capitalei“.


actualitatesocial` 6

100 de utilaje, gata de interven]ie în caz de înz`pezire

Utilajele de interven]ie rapid` ale Romprest [i Administra]iei Domeniului Public se afl` în alert`, gata de a desz`pezi [i de a preveni efectele înghe]ului pe toate str`zile din Sectorul 1. Resursele puse la dispozi]ie constau în 100 de utilaje [i 600 de muncitori, preg`ti]i 24 de ore din 24 s` intervin` pe cele o mie de str`zi din Sectorul 1. „To]i responsabilii cu desz`pezirea au primit, înc` de la începutul lunii noiembrie, sarcini pentru sezonul rece, tocmai pentru a elimina des-întâlnitul termen «luat prin surprindere». Toat` lumea a avut la dispozi]ie un termen extrem de generos pentru a preg`ti interven]ia în caz de ninsoare“, a declarat primarul

Sectorului 1, Andrei Chiliman. Pentru a u[ura opera]iunea de desz`pezire, Poli]ia Rutier` va acorda asisten]` echipelor de interven]ie. În caz de ninsoare puternic`, Poli]ia Rutier` va închide arterele afectate de ninsoare [i va interzice circula]ia pe timpul nop]ii a autovehiculelor pentru a facilita interven]ia utilajelor de desz`pezire. De asemenea, ma[inile parcate neregulamentar care blocheaz` opera]iunea de desz`pezire vor fi ridicate.

8.500 de familii beneficiaz` de ajutoare de c`ldur`

În luna ianuarie s-au aprobat 1.375 de cereri pentru înc`lzirea cu lemne, 2.910 pentru înc`lzirea Radet [i 4.381 pentru înc`lzirea cu gaze naturale.

Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului Sector 1 prin Direc]ia Prevenire a primit, pân` în prezent, 8.885 de cereri privind acordarea ajutoarelor de înc`lzire a locuin]ei cu gaze, lemne [i agent termic. 219 din totalul cererilor

nu au fost validate întrucât nu au fost îndeplinite condi]iile legale de acordare. În luna ianuarie s-au aprobat 1.375 de cereri pentru înc`lzirea cu lemne, 2.910 pentru înc`lzirea Radet [i 4.381 pentru înc`lzirea cu gaze naturale.

Ajutoarele pentru c`ldur` se acord` conform Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului nr. 5/2003 pentru înc`lzirea locuin]ei, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare. Ajutorul pentru înc`lzirea locuin]ei în sezonul rece va fi acordat pentru perioada 1 noiembrie 2008-31 martie 2009 numai persoanelor ale c`ror venituri lunare pe membru de familie se situeaz` sub 615 lei. Beneficiarii ajutorului pentru înc`lzirea locuin]ei sunt obliga]i s` anun]e la DGASPC Sector 1 - Biroul Înc`lzire orice modificare a venitului pe membru de familie, în termen de 5 zile de la producerea acesteia.


7

Sens unic pe aleea Some[ul Rece din zona B`neasa

Prim`ria Sectorului 1 continu` programul de fluidizare a traficului pe str`zile secundare din aceast` zon` administrativ`, prin introducerea sensului unic [i pe aleea Some[ul Rece din zona B`neasa, pe tronsonul de strad` dinspre DN 1 (Bucure[ti-Ploie[ti), înspre strada Brodina, începând cu 23 ianuarie. Totodat`, din luna octombrie 2008, bucure[tenii care tranziteaz` cartierul B`neasa au posibilitatea s` circule mai rapid între Bulevardul Ficusu-

Pân` în acest moment, Prim`ria Sectorului 1 a introdus sensuri unice pe câteva zeci de str`zi secundare din zonele Nicolae Titulescu, Calea Grivi]ei, bulevardul Ion Mihalache, Avia]iei, Bulevardul Expozi]iei

lui, [oseaua Bucure[ti-Ploie[ti, strada Elena V`c`rescu [i Bulevardul Aerog`rii, unde Prim`ria Sectorului 1 a introdus sensuri unice pe str`zile secundare care fac leg`tura între arterele principale men]ionate. „Introducerea sensurilor unice pe str`zile secundare ofer`, pe lâng` alternative de fluidizare a traficului, solu]ii pentru locuri de parcare: se va putea parca pe ambele laturi ale str`zii, iar circula]ia rutier` nu va fi obstruc]ionat`. Trotuarele reabilitate complet sunt prev`zute cu alveole unde sunt planta]i copaci [i flori, care, pe lâng` un ambient pl`cut, au rolul de a-i proteja pe locuitori de noxele eliminate de ma[inile care tranziteaz` aceste zone“, a declarat primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman. Programul de introducere a sensurilor unice pe str`zile secundare din Sectorul 1 a demarat la începutul anului 2008. Pân` în acest moment, Prim`ria Sectorului 1 a introdus sensuri unice pe câteva zeci de str`zi secundare din zonele Nicolae Titulescu, Calea Grivi]ei, bulevardul Ion Mihalache, Avia]iei, Bulevardul Expozi]iei [i cartierul B`neasa.

A \nceput perioada reducerilor Mai mult de 70 de comercian]i care î[i desf`[oar` activitatea în Sectorul 1 au notificat autorit`]ile c` vor începe perioada reducerilor. Perioada de soldare este sta-

bilit` de lege între 15.01.200915.04.2009 pentru produsele de toamn`-iarn`. În acest interval de timp, comercian]ii î[i pot stabili o durat` maxim` de 45 de zile în care pot comercializa produse la pre]uri reduse. Reducerile pot fi aplicate numai produselor nealimentare a c`ror desfacere are caracter sezonier (confec]ii, marochinarie, tricotaje, înc`l]`minte, articole sportive etc.) Potrivit Ordonan]ei de Guvern nr. 99/2000 cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, vânz`rile de soldare

pot fi efectuate dup` o notificare prealabil` adresat` Prim`riei. De asemenea, acela[i act normativ precizeaz` c` „vânzarea de soldare este orice vânzare înso]it` sau precedat` de publicitate [i anun]at` sub denumirea «soldare/ SOLD~RI/solduri» [i care, printr-o reducere de pre]uri, are ca efect vânzarea accelerat` a stocului de m`rfuri sezoniere dintr-o structur` de vânzare cu am`nuntul“. Nerespectarea dispozi]iilor legale generale privind vânz`rile de soldare se

sanc]ioneaz` cu amend` de la 2.000 la 10.000 de lei, iar efectuarea de vânz`ri de soldare f`r` notificare se sanc]ioneaz` cu amend` de la 200 la 1.000 de lei.


bilan]2008 8

INVESTI}II PENTRU VIITOR

Satisfacerea nevoilor comunit`]ii locale [i respectarea programului electoral sunt cele dou` principii care au stat la baza principalelor programe întreprinse de Prim`ria

Sectorului 1 în anul 2008. Dup` încheierea cu succes a obiectivelor propuse pentru anul trecut, autorit`]ile Sectorului 1 au demarat proiectele pentru anul care a debutat. Educa]ia, prioritate de grad zero

Reabilitarea termic` a blocurilor din Sectorul 1 Pentru ca locuitorii din Sectorul 1 s` poat` locui în imobile cu un aspect urbanistic pl`cut, unde c`ldura nu se pierde, iar factura la între]inere este suportabil` pentru orice buzunar, Prim`ria Sectorului 1 a demarat programul de reabilitare termic` a blocurilor. În 2008, peste 250 de asocia]ii de proprietari au încheiat conven]ii cu Prim`ria Sectoru-

lui 1 pentru programul de reabilitare termic`. A[a a fost posibil` finalizarea lucr`rilor de audit termic la 150 de blocuri din zonele Gara de Nord, Nicolae Titulescu, Calea Grivi]ei, Ion Mihalache, Bucure[tii Noi, Doroban]i, Floreasca, B`neasa [i Avia]iei. Din 2009, vor începe lucr`rile de anvelopare a acestor blocuri, astfel încât locuitorii s` aib` c`ldur` în apartament [i s` pl`teasc` mai pu]in pentru consumul de agent termic.

Investi]iile în educa]ie sunt investi]ii în viitor. Au fost cump`rate imobile noi care au primit destina]ie de gr`dini]e [i s-au investit bani pentru modernizarea unit`]ilor de înv`]`mânt, amenajarea s`lilor de sport [i a bazinelor de înot. În toamna anului 2008 au fost achizi]ionate patru imobile noi care au fost transformate în gr`dini]e: Gr`dini]a nr. 44, Gr`dini]a nr. 97, Gr`dini]a nr. 252 [i Gr`dini]a nr. 283. Astfel, to]i micu]ii Sectorului 1 au avut un loc asigurat în gr`dini]e. Din 2009, fiecare unitate pre[colar` va avea în dotare un microbuz, care va lua copiii de la domiciliu [i îi va aduce în siguran]` la gr`dini]`. Au fost modernizate [i consolidate majoritatea unit`]ilor [colare din Sectorul 1, iar, ca noutate, au fost inaugurate ba-

zinele de înot de la {coala General` nr. 3, în urma finaliz`rii lucr`rilor de investi]ii realizate cu fonduri de la bugetul local. În anul 2009 se vor amenaja bazine olimpice, de peste 50 de metri, la Colegiul Tehnic Media [i la Liceul „Nicolae Iorga“.

S`n`tate [i calitate Veniturile Sectorului 1, rezultatul muncii celei mai dezvoltate comunit`]i din România, s-au întors în investi]ii pentru servicii medicale de calitate. Spitalul Clinic de Obstetric` [i Ginecologie „Filantropia“ func]ioneaz`, începând din 2008, în cl`diri noi, consolidate [i dotate cu tehnic` medical` modern`. În 2008, a început consolidarea [i repunerea în func]iune a corpurilor A, B [i C ale Spitalului Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila“, investi]ie care continu` [i în anul 2009.


9

pentru interven]ie în caz de incendii [i o autoscar` de interven]ie [i salvare la mare în`l]ime au intrat în dotarea pompierilor bucure[teni. Câinii maidanezi nu vor mai constitui o problem`. Din acest an, animalele f`r` st`pân vor fi luate de pe str`zi [i mutate în noul ad`post de pe {oseaua Od`i nr. 3-5.

Str`zi modernizate [i reabilitate

Au fost consolidate [i repuse în func]iune corpurile A, B [i C ale Spitalului Clinic de Urgen]` de Chirurgie Plastic` Reparatorie [i Arsuri. Complexul Multifunc]ional „Caraiman“ a oferit, în 2008, servicii medicale gratuite pentru sute de persoane cu venituri reduse din Sectorul 1. Mai mult, centrul beneficiaz` de patru ambulan]e moderne, pentru servicii sociale la domiciliu, precum [i de o unitate mobil` pentru interven]ii stomatologice. În 2009 încep lucr`rile de consolidare [i extindere ale Spitalului Clinic de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu“ În 2009 vor continua lucr`rile de modernizare a Spitalului Clinic de Urgen]` pentru copii „Grigore Alexandrescu“.

Poli]ia comunitar` pentru siguran]a cet`]enilor În 2008 a fost reformat` Poli]ia Comunitar` din Sectorul 1 pentru a r`spunde eficient [i competent de siguran]a cet`]enilor. Poli]ia Comunitar` s-a mutat în cartierele Sectorului 1.

Pentru a ]ine nivelul infrac]ionalit`]ii sub control, s-au înfiin]at 11 sec]ii de Poli]ie Comunitar` în cartierele Sectorului 1. S-au f`cut investi]ii în echipamente performante, iar agen]ii de poli]ie se bucur` de o preg`tire excelent`. Exist`, astfel, structuri de ordine public` flexibile [i eficiente, aproape de nevoile locuitorilor din Sectorul 1. Pentru siguran]a elevilor, din 2009, majoritatea unit`]ilor [colare vor fi monitorizate video, timpul de interven]ie al Poli]iei Comunitare fiind de maximum 7 minute în cazul unor incidente. În anul 2009, sec]iile de cartier se vor dezvolta prin optimizarea dot`rilor, cre[terea num`rului de patrule [i monitorizarea video a intersec]iilor, pentru fluidizarea traficului. Deja sunt monitorizate video zonele Gara de Nord (la coloane [i în zona gurii de acces metrou), Pia]a Buze[ti, intersec]ia Calea Grivi]ei cu bd. Ion Mihalache, Pia]a Chibrit (Mega Image), Pia]a 16 Februarie, [oseaua Chitila, D`m`roaia, strada Burileanu (Avia]iei) [i [oseaua Bucure[tiTârgovi[te.

Siguran]a cet`]eanului înseamn` [i servicii de interven]ie eficiente în caz de dezastre: dou` ambulan]e, dotate cu echipamente medicale de ultim` genera]ie, au fost achizi]ionate [i predate Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]` al Municipiului Bucure[ti „Dealu Spirii“. Alte dou` autospeciale

În 2008, 163 de str`zi, trotuare [i alei dintre blocuri au fost modernizate sau reabilitate. Pe aproape jum`tate din aceste str`zi secundare au fost introduse sensuri unice de circula]ie, pentru fluidizarea traficului. Sensurile unice înseamn` circula]ie fluent`, mai pu]in` poluare, dar [i suplimentarea locurilor de parcare. În 2009, alte peste 150 de str`zi vor fi reabilitate complet: sistem rutier nou, utilit`]i [i

Pentru a ]ine nivelul infrac]ionalit`]ii sub control, s-au înfiin]at 11 sec]ii de Poli]ie Comunitar` în cartierele Sectorului 1.


bilan]2008 10

sensuri unice. Prioritare sunt str`zile din zonele Vatra Nou`, Str`ule[ti [i 16 Februarie, unde s-au finalizat deja lucr`rile pentru introducerea de utilit`]i (ap`, canal etc.). În baza unui protocol încheiat în anul 2007 cu Patriarhia Român` [i Arhiepiscopia Bucure[tiului au fost demarate lucr`rile de consolidare a tuturor bisericilor de pe raza Sectorului 1, proiect ce se deruleaz` pe o perioad` de patru ani. Tot în 2009 se va investi în amenajarea unei re]ele de ap` [i canal pentru pasajul rutier B`neasa [i se va consolida [i amenaja pasarela care face leg`tura între cartierul Chitila [i strada Teodor Neagoe.

Comer] civilizat în pie]e Modernizarea pie]elor, pentru ca acestea s` devin` adev`rate centre comerciale, în deplin respect fa]` de cet`]eni, de normele de igien` [i fa]` de aspectul urbanistic al ora[ului, este una dintre priorit`]ile Prim`riei Sectorului 1. Pia]a Amzei va fi un model de centru comercial agroalimentar în 2009: o cl`dire nou`, modern`, dotat` cu toate facilit`]ile pentru un comer] civilizat.

Lucr`rile de modernizare au început în a doua jum`tate a lunii septembrie 2008 [i se vor încheia anul acesta. La Pia]a 1 Mai, lucr`rile pentru modernizarea complexului agroalimentar sunt aproape finalizate, noua pia]` urmând s` fie deschis` în prim`vara anului 2009.

Spa]ii verzi pentru toat` lumea În 2008 s-au reamenajat, extins [i reabilitat spa]iile verzi existente [i s-au plantat arbori noi, pentru a se putea respira liber într-un ora[ sufocat de betoane [i de gaze de e[apament. În 2008, Parcul Bordei a fost redat bucure[tenilor, iar 825.093 de metri p`tra]i de teren viran dintre blocuri au devenit spa]ii verzi, locuri de joac` [i de recreere, prin grija Administra]iei Domeniului Public Sector 1. A fost modernizat Parcul Kiseleff, iar lucr`rile de reabilitare a Parcului Bazilescu se vor finaliza în 2009, odat` cu reabilitarea cl`dirii Teatrului de Var`. În 2009 se va reamenaja Parcul Venus, finalizându-se astfel reamenajarea tuturor parcurilor [i spa]iilor verzi din „Sectorul de Verde“.

Protec]ie social` S-au creat alternative locative pentru cazurile sociale, chiria[ii din casele na]ionalizate [i tinerii c`s`tori]i. Prim`ria Sectorului 1 a achizi]ionat, începând din luna decembrie 2008, locuin]e de pe pia]a liber`, ca alternativ` locativ` pentru chiria[ii din casele na]ionalizate [i cazurile sociale grave.

Sport [i s`n`tate Salvarea bazelor sportive ale Sectorului 1 este o prioritate. Investi]iile în sport sunt investi]ii pentru dezvoltarea s`n`toas` a copiilor. Competi]iile sportive au devenit o obi[nuin]`

pentru cei mai tineri membri ai comunit`]ii Sectorului 1. Elevii de la clasele primare pân` la liceu se întrec în „Cupa 1“, o competi]ie care cre[te viitorii campioni. Pentru a face performan]`, copiii se vor putea antrena în baze sportive moderne, pentru c` Prim`ria Sectorului 1 le faciliteaz` accesul prin investi]iile f`cute la: • Modernizarea bazinului Floreasca, în colaborare cu Federa]ia Român` de Polo; • Stadionul [i baza sportiv` „Iolanda Bala[ Soter“, în colaborare cu Federa]ia Român` de Atletism • Stadionul na]ional de rugby, în colaborare cu Federa]ia Român` de Rugby; • {trandul Tineretului, în colaborare cu Agen]ia Na]ional` pentru Sport; • Clubul de tenis „Bucure[ti“ (zona {tirbei Vod`-Calea Plevnei), în colaborare cu Federa]ia Român` de Tenis. Astfel, finalul anului 2008 înseamn` pentru Prim`ria Sectorului 1 îndeplinirea majorit`]ii obiectivelor, fapt ce va permite dezvoltarea comunit`]ii. 2009 va aduce confort în apartamentele reabilitate termic, timp economisit prin introducerea sistemului de str`zi cu sens unic, cur`]enie [i grij` pentru mediu.


[tiriadministrative

11

Chiliman, câ[tig de cauz` \n fa]a Guvernului \n problema cumulului pensiei cu salariul Primarul Sectorului 1 Andrei Chiliman a câ[tigat lupta cu Guvernul în ce prive[te Ordonan]a 230/2008 care interzice cumulul pensiei cu salariul de bugetar, dup` ce aceasta a fost declarat` neconstitu]ional`. Andrei Chiliman a declarat despre ordonan]` c` „afecteaz` nu doar pensionarii care continu` s` lucreze la stat, ci [i alte mii de cet`]eni, care depind de ace[ti oameni“. „Ordonan]a 230/2008 confirm`, din p`cate, c` noul guvern nu se conduce dup` vreo doctrin`. Nu poate fi de dreapta, pentru c`, prin aceast` ordonan]` se descurajeaz` munca [i libertatea cet`]eanului de a decide dac` mai poate sau nu s`

munceasc` [i s` tr`iasc` mai bine! Dar nu poate fi nici de stânga, pentru c` love[te direct asista]ii social, acei oameni care au cea mai mare nevoie de serviciile persoanelor afectate de aceast` ordonan]`“, a declarat Andrei Chiliman. Primarul Sectorului 1 a precizat c` ordonan]a i-ar dezavantaja pe pensionarii medici, profesori, mari arti[ti ai României, dar [i pe miile de persoane cu dizabilit`]i care au asistent personal [i pe miile de copii da]i spre cre[tere asisten]ilor maternali. Numai la nivelul Sectorului 1 sunt câteva sute de pensionari asisten]i maternali [i asisten]i personali care ar fi trebuit s` plece.

Primarul Sectorului 1 a precizat c` ordonan]a i-ar dezavantaja pe pensionarii medici, profesori, mari arti[ti ai României, dar [i pe miile de persoane cu dizabilit`]i care au asistent personal [i pe miile de copii da]i spre cre[tere asisten]ilor maternali.

O mân` de ajutor pentru mame Mamele care iau în prezent indemniza]ia de 600 de lei pentru cre[terea copilului vor putea depune, pân` pe 30 iunie, documentele necesare recalcul`rii acesteia, iar statul va pl`ti ulterior banii rezulta]i din diferen]`.

Mamele din Sectorul 1 care primesc indemniza]ie pentru cre[terea copilului pot depune actele pentru recalculare [i la Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului. În aceea[i situa]ie se afl` [i mamele din sectoarele 3, 4 [i 6, care, de asemenea, pot depune actele pentru recalcularea drepturilor b`ne[ti la Direc]iile de Asisten]` Social` sau la Agen]ia pentru Presta]ii Sociale din Capital`. „Ministerul Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale, Agen]ia Na]ional` pentru Presta]ii Sociale [i Agen]ia pentru Presta]ii Sociale a municipiului Bucure[ti au semnat un protocol de colaborare cu DGASPC-urile din sectoarele 1, 3, 4 [i 6. Protoco-

lul este valabil în perioada 3 februarie-30 iunie 2009“, se arat` în comunicatul transmis de Ministerul Muncii, Familiei [i Protec]iei Sociale (MMFPS). Ministerul Muncii va asigura instruirea personalului din cadrul DGASPC-urilor, iar Agen]ia pentru Presta]ii Sociale a municipiului Bucure[ti va pune la dispozi]ia acestora informa]iile [i, dup` caz, formularele necesare pentru recalcularea cuantumului indemniza]iei. Mamele care iau în prezent indemniza]ia de 600 de lei pentru cre[terea copilului vor putea depune, pân` pe 30 iunie, documentele necesare recalcul`rii acesteia, iar statul va pl`ti ulterior banii rezulta]i din diferen]`.


locuin]esociale 12

PRIMELE LOCUIN}E

pentru persoanele evacuate din casele na]ionalizate

Prim`ria Sectorului 1 a achizi]ionat primele 124 de locuin]e de pe pia]a liber` de care vor beneficia cu prioritate persoanele evacuate din casele na]ionalizate, în ordinea punctajului ob]inut de cei care au solicitat o locuin]` de la prim`rie. Din cele 124 de apartamente, 76 sunt situate în Prelungirea Ghencea, iar 48 - pe Calea Giule[ti. Locuin]ele pe care le-a achizi]ionat [i pe care le va achizi]iona Prim`ria Sectorului 1 nu sunt situate numai în Sectorul 1, ci în orice zon` din Bucure[ti, având în vedere pre]ul considerabil mai mare pe care îl

au apartamentele în Sectorul 1 fa]` de celelalte sectoare ale Capitalei. Locuin]ele pot fi cump`rate [i în afara Sectorului 1 deoarece achizi]ia este realizat` de Direc]ia General` de Asisten]` Socia-

Decizia Prim`riei Sectorului 1 de a achizi]iona din bugetul propriu locuin]e de pe pia]a liber` este motivat` de num`rul mare de solicit`ri formulate de persoane care locuiesc în case retrocedate fo[tilor proprietari aproximativ 2.000 de solicit`ri -, multe dintre acestea urmând s` fie evacuate în cursul anului 2009.

l` Sector 1, care are statut de persoan` juridic` cu patrimoniu propriu [i, asemenea oric`rui cet`]ean, poate cump`ra imobile oriunde în Bucure[ti. „Achizi]ia de locuin]e de pe pia]a liber` este o prim` solu]ie pentru rezolvarea problemelor locative cu care se confrunt` persoanele evacuate din casele retrocedate fo[tilor proprietari. Urmeaz` proiectul de construire a unor locuin]e, din fonduri proprii, pe [oseaua Od`i, care se va finaliza în cel mult doi ani. Vrem s` fim prima comunitate din Bucure[ti care rezolv` problemele locative ale per-


13

soanelor cu venituri reduse, dar mai ales ale persoanelor evacuate din casele na]ionalizate“, a declarat primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman. Potrivit unei hot`râri aprobate de Consiliul Local Sector 1 în luna august 2008, Prim`ria Sectorului 1 va achizi]iona în perioada urm`toare câteva mii de apartamente de pe pia]a liber`, urmând s` fie repartizate chiria[ilor din casele retroceda-

gistratura Prim`riei, din Banu Manta, nr. 9, Sector 1, Bucure[ti. Odat` achizi]ionate locuin]ele de pe pia]a liber`, acestea vor fi repartizate cu prioritate evacua]ilor din casele retrocedate fo[tilor proprietari (25 puncte), precum [i persoanelor cu venituri reduse (între 8 [i 10 puncte), în baza unor criterii noi, aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1 în [edin]a de la sfâr[itul lunii august 2008. De asemenea, per-

„Achizi]ia de locuin]e de pe pia]a liber` este o prim` solu]ie pentru rezolvarea problemelor locative cu care se confrunt` persoanele evacuate din casele retrocedate fo[tilor proprietari. Urmeaz` proiectul de construire a unor locuin]e, din fonduri proprii, pe [oseaua Od`i, care se va finaliza în cel mult doi ani. Vrem s` fim prima comunitate din Bucure[ti care rezolv` problemele locative ale persoanelor cu venituri reduse, dar mai ales ale persoanelor evacuate din casele na]ionalizate“, a declarat primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman te fo[tilor proprietari, precum [i persoanelor cu venituri reduse care nu de]in o locuin]`. Imobilele vor fi achizi]ionate etapizat, de pe pia]a liber`, de Direc]ia General` de Asisten]` Social` [i Protec]ia Copilului (DGASPC) Sector 1. Pentru achizi]ionarea locuin]elor de pe pia]a liber`, la nivelul Prim`riei Sectorului 1 func]ioneaz` dou` comisii: una pentru selectarea ofertelor [i o alta pentru negocierea pre]ului de achizi]ie. Din cele dou` comisii fac parte consilieri locali, membri ai tuturor forma]iunilor politice reprezentate în Consiliul Local Sector 1, precum [i reprezentan]i ai DGASPC Sector 1. Toate ofertele venite de pe pia]a liber` pot fi depuse la Re-

soanele ale c`ror cereri pentru ob]inerea locuin]ei au o vechime mai mare de 5 ani vor avea prioritate pentru ob]inerea unui apartament. Decizia Prim`riei Sectorului 1 de a achizi]iona din bugetul propriu locuin]e de pe pia]a liber` este motivat` de num`rul mare de solicit`ri formulate de persoane care locuiesc în case retrocedate fo[tilor proprietari - aproximativ 2.000 de solicit`ri -, multe dintre acestea urmând s` fie evacuate în cursul anului 2009. Pe de alt` parte, fondul locativ al Prim`riei Capitalei este insuficient pentru a solu]iona cel pu]in o parte dintre solicit`rile acestei categorii de persoane, format` preponderent din vârstnici.


oameniiprim`riei 14

Bogdan Pi]igoi – responsabil cu reabilitarea termic`

Câte blocuri din Sectorul 1 au fost pân` acum reabilitate termic, câte vor fi reabilitate în acest an sau ce trebuie s` fac` asocia]iile de proprietari pentru a se înscrie în acest program. Toate detaliile le afla]i de la domnul Bogdan Pi]igoi, director adjunct al Direc]iei Investi]ii din cadrul Prim`riei Sectorului 1. Acesta ne explic` beneficiile programului [i ne d` o veste bun`: proprietarii nu trebuie s` scoat` un leu din buzunar.


15

Când a fost demarat programul de reabilitare termic` în Sectorul 1 [i câte imobile ar trebui incluse în acest program (construite între 1950 [i 1990)? Programul de reabilitare termic` a blocurilor din Sectorul 1 a debutat la începutul anului 2008. Prin Hot`rârea nr. 3 din 31.01.2008, Consiliul Local Sector 1 a decis ca autoritatea local` s` preia cheltuielile asocia]iilor de proprietari pentru reabilitarea termic` a blocurilor. Potrivit acestei hot`râri, ini]iat` de primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, 66% din costurile reabilit`rii termice pentru un bloc din Sectorul 1 sunt suportate din bugetul local al Sectorului 1, diferen]a urmând s` fie acoperit` din fonduri de la bugetul de stat. De asemenea, preluarea finan]`rii cheltuielilor se face

numai la acele asocia]ii de proprietari care aprob`, cu votul majorit`]ii membrilor adun`rii generale a proprietarilor, decizia de interven]ie [i semneaz` conven]ia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condi]iile legii, a ac]iunilor pentru reabilitarea termic` a cl`dirii. În Sectorul 1, majoritatea blocurilor construite între 1950 [i 1990 necesit` lucr`ri de reabilitare termic`.

Pentru câte blocuri au fost finalizate lucr`rile de reabilitare termic`, pân` în prezent, în Sectorul 1? Câte blocuri au fost reabilitate în anul 2008 [i câte urmeaz` s` fie finalizate anul acesta? Pân` în acest moment, la niciun bloc din Sectorul 1 nu au fost finalizate lucr`rile de

„Ne exprim`m speran]a ca Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei s` asigure [i restul de finan]are ca s` putem începe în aceast` prim`var` reabilitarea termic` a blocurilor din Sectorul 1. Dac` fondurile de la guvern vor veni la timp, pân` la sfâr[itul anului 2009 vom finaliza reabilitarea termic` a celor 85 de blocuri.“

reabilitare termic`. S-a realizat, pân` în prezent, documenta]ia de audit energetic la 150 de blocuri. Auditul termic este opera]iunea care stabile[te clasa energetic` în care se afl` blocul în stadiul actual [i face recomand`ri cu privire la solu]iile tehnice care trebuie urmate. În acest an vom demara efectiv reabilitarea termic` a primelor 85 de blocuri la care a fost finalizat auditul energetic, pentru ca, în cel mai scurt timp, locuitorii Sectorului 1 s` beneficieze de confort, reducerea consumului de energie [i de facturi mai ieftine la între]inere. Prim`ria Sectorului 1 a cuprins în proiectul de buget fondurile necesare pentru finan]area a 66% din costurile reabilit`rii termice a acestor blocuri, în conformitate cu Hot`rârea Consiliului Local Sector 1 nr. 3 din 31.01.2008. Ne exprim`m speran]a ca Ministerul Dezvolt`rii Regionale [i Locuin]ei s` asigure [i restul de finan]are ca s` putem începe în aceast` prim`var` reabilitarea termic` a blocurilor din Sectorul 1. Dac` fondurile de la guvern vor veni la timp, pân` la sfâr[itul anului 2009 vom finaliza reabilitarea termic` a celor 85 de blocuri. Men]ionez c` etapele reabilit`rii termice a blocurilor sunt urm`toarele: auditul energetic al cl`dirilor, proiectare etapa I - elaborarea studiului de fezabilitate pe baza m`surilor specificate în auditul energetic, proiectare etapa a II-a elaborarea proiectului tehnic [i a detaliilor de execu]ie, ob]inerea autoriza]iei de construire [i executarea [i recep]ia lucr`rilor de reabilitare termic`.


oameniiprim`riei 16

Potrivit noilor modific`ri aduse la sfâr[itul anului trecut Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului 174/2002, autorit`]ile locale sunt obligate „s` inventarieze, în vederea includerii în programe anuale, toate blocurile de locuin]e-condominii, pe care le grupeaz` dup` acela[i tip de sec]iune/proiect-tip sau proiecte unicat. S` execute expertiza [i auditul energetic, aferente fiec`rui tip de sec]iune/proiect-tip inventariat“. Care este stadiul acestor ac]iuni?

Care au fost obstacolele de ordin tehnic [i birocratic în realizarea acestui program? Realizarea acestui program a fost îngreunat` de faptul c` o parte a asocia]iilor de proprietari nu au c`r]i tehnice ale imobilelor [i de faptul c`, în multe cazuri, asocia]iile au adus o documenta]ie incomplet`, încetinindu-se astfel ritmul de încheiere a conven]iilor dintre Prim`ria Sectorului 1 [i asocia]iile de proprietari.

Câte imobile au fost auditate individual? Cât dureaz` acest proces? Pân` în acest moment s-au finalizat documenta]iile de audit

energetic la 150 de blocuri. Durata auditului energetic la un imobil este diferit`, în func]ie de suprafa]a desf`[urat`

a imobilului. În general, la un imobil, auditul energetic dureaz` între 10 [i 30 de zile.

În Sectorul 1 se afl` în curs de desf`[urare procesul de inventariere a blocurilor de locuin]e-condominii. În acest scop, Sectorul 1 a fost împ`r]it în zone, pentru fiecare zon` constituindu-se câte o echip` de inventariere a blocurilor.


17

Cu câ]i bani trebuie s` contribuie asocia]iile de proprietari la realizarea lucr`rilor de reabilitare termic`? Cu cât contribuie prim`ria? Asocia]iile de proprietari din Sectorul 1 nu trebuie s` contribuie cu niciun ban la reabilitarea termic`. Cheltuielile aferente asocia]iilor de proprietari au fost preluate de Prim`ria Sectorului 1, începând cu luna ianuarie 2008. Astfel, 66% din costurile reabilit`rii termice pentru un bloc din Sectorul 1 sunt suportate din bugetul local al Sectorului 1, diferen]a urmând s` fie acoperit` din fonduri de la bugetul de stat. Adoptarea acestei m`suri s-a realizat la propunerea primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, [i a fost votat` în unanimitate de consilierii locali. Numai prin preluarea de c`tre Prim`ria Sectorului 1 a cheltuielilor ce trebuiau supor-

În Sectorul 1 se afl` în curs de desf`[urare procesul de inventariere a blocurilor de locuin]e-condominii. În acest scop, Sectorul 1 a fost împ`r]it în zone, pentru fiecare zon` constituindu-se câte o echip` de inventariere a blocurilor.

tate de asocia]iile de proprietari a putut fi deblocat programul de reabilitare termic` a blocurilor. Majoritatea asocia]iilor de proprietari nu de]in fondurile necesare pentru a putea s` suporte 33% din costurile unei astfel de investi]ii. Repet, tocmai din cauza acestei lipse de fonduri a asocia]iilor de proprietari, pân` în luna ianuarie 2008, când Prim`ria Sectorului 1 a decis s` preia [i partea de cheltuieli ce revenea asocia]iilor, programul a fost, practic, blocat.

Câte asocia]ii de proprietari au solicitat, în 2008, includerea în program? Pân` în acest moment, 400 de asocia]ii de proprietari din Sectorul 1 au solicitat includerea în programul de reabilitare termic`. De asemenea, pân` în prezent, 250 de asocia]ii de

proprietari au încheiat conven]ii cu Prim`ria Sectorului 1 pentru programul de reabilitare termic`. Men]ionez faptul c` acest program este unul de durat`, care se va întinde pe parcursul mai multor ani. Sunt asocia]ii care au solicitat includerea în acest program, cu cele mai multe dintre ele încheindu-se conven]ii în acest sens. Pe de alt` parte, sunt [i unele asocia]ii care nu au solicitat reabilitarea termic`. Prim`ria Sectorului 1 va încerca s` con[tientizeze cât mai multe asocia]ii de proprietari din Sectorul 1 de avantajele reabilit`rii termice a blocurilor (costurile la între]inere se vor reduce cu aproximativ 30%, iar imobilele vor c`p`ta un aspect urbanistic mai pl`cut), mai ales în condi]iile în care 2/3 din fonduri provin de la bugetul local al Sectorului 1, iar 1/3 de la bugetul de stat.


protec]iaanimalelor 18

Ad`post modern pentru sute de Text de Loredana Pan` Potrivit primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, decizia cre`rii acestui centru s-a impus în urma sesiz`rilor tot mai numeroase de la cet`]enii sectorului care au fost ataca]i de câini vagabonzi. „Construirea ad`postului pentru animale f`r` st`pân devenise o urgen]`, mai ales c` Prim`ria Capitalei este pe cale s` desfiin]eze baza de la Chiajna. Solu]ia fireasc` era s` înfiin]`m, la nivelul Prim`riei Sectorului 1, un serviciu care s` ridice de pe strad` animalele f`r` st`pân [i s` le ad`posteasc` într-un spa]iu special amenajat, dotat cu toate facilit`]ile. Dac` acum câ]iva ani aceast` problem` era pe locul [apte în sector, acum a ajuns o prioritate“, a afirmat Andrei Chiliman. „Rezolv`m acum o problem` pe care primarii Capitalei nu o rezolv` de 20 ani: câinii f`r` st`pân“, a mai spus acesta. În Sectorul 1 sunt între 7.000 [i 9.000 de câini f`r` st`pân

Peste 300 de câini f`r` st`pân care urmeaz` s` fie aduna]i de pe str`zile Sectorului 1 vor fi g`zdui]i într-un centru modern, inaugurat de Prim`ria Sectorului 1 [i de Poli]ia Comunitar`. Ad`postul, situat pe Strada Od`i nr. 3-5, cuprinde, pe lâng` cele 136 de spa]ii de cazare, un cabinet veterinar modern, dotat cu toate facilit`]ile, dar [i o zon` de birouri.

„Oamenii din Sectorul 1 pot aduce aici [i animalele pe care nu le mai pot între]ine“, a ad`ugat primarul Sectorului 1. Animalele g`site [i aduse în centru pot fi revendicate de st`pânii lor în termen de [apte zile, dac` au fost pierdute. Odat` ajunse în ad`post, toate animalele sunt vaccinate, sterilizate [i ulterior date spre adop]ie. „Câinii agresivi sunt izola]i [i doar în cazuri foarte rare eutanasia]i. Vom încerca întâi dresarea


19

câini vagabonzi din Sectorul 1

lor, pentru a-i putea include în programul de adop]ie“, a declarat Oana Maria Voican, medicul veterinar al centrului. Potrivit acesteia, cele mai frecvente probleme medicale cu care ajung câinii la centru sunt afec]iuni ale sistemului respirator [i digestiv. Persoanele care doresc s` adopte un câine din centru tre-

„Oamenii din Sectorul 1 pot aduce aici [i animalele pe care nu le mai pot între]ine“, spune primarul Sectorului 1.

buie s` îndeplineasc` anumite condi]ii [i s` achite o tax` de adop]ie în valoare de 150 de lei. „Sper`m ca oamenii s` vin` [i s` adopte câinii ca s` putem ad`posti cât mai multe animale de pe strad`. Taxa de adop]ie se justific` prin faptul c` animalul este sterilizat, vaccinat [i deparazitat înainte de a fi dat spre adop]ie. De asemenea, [ederea

unui câine în ad`post ne cost` 5 lei pe zi“, a declarat Viorel Stoica, director Poli]ia Animal`. Toate animalele vor avea implantat un cip de identificare, iar dac` persoana care adopt` le abandoneaz` risc` o amend` între 25 [i 500 de lei. Locuitorii Sectorului 1 pot solicita ridicarea câinilor f`r` st`pân la num`rul cet`]eanului, 9540. Acela[i num`r poate fi apelat de cet`]eni [i în cazul în care sunt martorii maltrat`rii unor câini de c`tre st`pânii lor, caz în care Poli]ia Veterinar` va investiga [i va aplica amenzi. Lucr`rile pentru amenajarea ad`postului au început la sfâr[itul lunii august 2008, Prim`ria Sectorului 1 alocând în acest scop 200.000 de lei. Consiliul Local Sector 1 a adoptat, la sfâr[itul lunii martie 2008, o hot`râre prin care se transmitea în folosin]` gratuit` Direc]iei Generale de Poli]ie Comunitar` o suprafa]` de teren de 4.315 mp pentru amenajarea unui centru de ad`postire temporar` a câinilor f`r` st`pân.


re]etasuccesului 20

Elevii Colegiului Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“ din Sectorul 1 al Capitalei au ob]inut locul al treilea pe echipe la Olimpiada Interna]ional` de Matematic`, Fizic` [i IT, care a avut loc între 14 [i 20 ianuarie în ora[ul Almaty din Kazahstan.

Olimpicii de la „Tudor Vianu“ Licee de ELIT~

Colegiul Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“ a participat pentru a treia oar` la olimpiada din Kazahstan. Prima dat`, în 2007, s-a clasat pe locul întâi, luând marele premiu, iar în 2008 a reu[it s` ocupe locul al treilea.

Echipa format` din opt elevi [i trei profesori a adus acas` patru medalii de argint [i una de bronz, ne-a declarat Silvia Moraru, directoarea Colegiului Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“. „Olimpiada este organizat` de un liceu de acolo [i confrunt` elevii de liceu de pe întreg mapamondul“, a ad`ugat aceasta. Colegiul Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“ a participat pentru a treia oar` la olimpiada din Kazahstan. Prima dat`, în 2007, s-a clasat pe locul

întâi, luând marele premiu, iar în 2008 a reu[it s` ocupe locul al treilea. Printre participan]i s-au num`rat echipe venite din Nigeria, Kenya, China [i Rusia. România a fost reprezentat` doar de elevii liceului din Sectorul 1. „Particip` [coli care au un nivel de preg`tire deosebit, de exemplu liceul Universit`]ii Lomonosov din Moscova, care a [i luat marele premiu anul acesta, preg`te[te cei mai buni elevi de performan]` în [tiin]e“, explic` directoarea.

Competi]ie interna]ional` de matematic` la „Vianu“ Pentru a se alinia celorlalte licee de prestigiu din lume, Colegiul Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“ organizeaz` la Bucure[ti singurul concurs interna]ional de matematic` din ]ar`. În perioada 26 februarie-1 martie are loc a doua edi]ie a concursului Master în Matematic`, la care s-au înscris deja 12 ]`ri. „Deocamdat`, concursul este doar pe matematic`, dar sper`m


21

ca pân` la anul s` reu[im s`-l extindem [i pentru celelalte [tiin]e. Este, de fapt, o avanpremier` în anul 2009 pentru olimpiadele interna]ionale care vor urma, un concurs preg`titor. Se dau [i premii, noi lucr`m cu sponsori, iar la premiul întâi avem, deocamdat`, ni[te laptopuri“, spune directorul Silvia Moraru. Printre ]`rile care s-au înscris în concurs se num`r` Rusia, Bulgaria, China, Statele Unite ale Americii, Grecia [i Turcia. În concursul organizat de „Tudor Vianu“ se pot înscrie [i alte licee din ]ar`, neexistând un num`r-limit` de elevi. Echi-

pa liceului-gazd` este format` din elevi care [i-au demonstrat capacit`]ile pe parcursul anului [colar. Directoarea avertizeaz` îns` c` nivelul concursului este destul de ridicat [i nu to]i participan]ii ar face fa]`. Comisia are sarcina grea s` fie corect` fa]` de toat` lumea. Subiectele se fac la propunerile tuturor ]`rilor participante, iar la final se extrage varianta care va fi dat` elevilor. La prima edi]ie, care a avut loc anul trecut, cei trei elevi din Liceul „Tudor Vianu“ care au participat la concursul Master în Matematic` au luat men]iune, primul loc fiind adjudecat

de elevii din Rusia. Faptul c` elevii Colegiului Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“ au participat în ultimii trei ani la foarte multe concursuri interna]ionale a determinat conducerea institu]iei s` organizeze un astfel de concurs [i în România. „Vrem s` intr`m în acest demers interna]ional. Nu reprezint numai România, ci [i liceul nostru. Stând de vorb` cu partenerii din celelalte ]`ri, cu elevii no[tri, am ajuns la concluzia c` este bine s` facem un astfel de concurs [i la noi. Este f`r` precedent, avem doar ni[te olimpiade na]ionale [i atâta tot“, m`rturise[te Silvia Moraru.

Istoricul liceului Colegiul Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“ ocup` cl`direa de pe strada Arhitect Ion Mincu, nr. 10, Sector 1, care a fost construit` în 1928 [i care a ad`postit Liceul Teoretic de Fete. Din anul 1973 devine Liceul de Informatic` „Dr. Petru Groza“, pân` în 1977, când devine Liceul de Matematic`Fizic` nr. 1 - Bucure[ti, men]inând profilul de informatic`. Din anul 1991, liceul func]ioneaz` sub denumirea de Liceul de Informatic`, devenind ulterior Colegiul Na]ional de Informatic` „Tudor Vianu“.


colectareade[eurilor

22

90 de tone de electrocasnice vechi, colectate \n Sectorul 1

Campania de colectare a electrocasnicelor vechi se prelunge[te Campania de colectare gratuit` a de[eurilor de echipamente electrice, electronice [i electrocasnice din Sectorul 1 se va prelungi cu înc` un an, ca urmare a succesului înregistrat în 2008, au decis autorit`]ile din sector. De la începutul campaniei de colectare a DEEE-urilor, Romprest [i Environ au strâns de la locuitorii Sectorului 1 peste 90 de tone de de[euri. Colectarea se desf`[oar` a doua duminic` din fiecare lun`, locuitorii Sectorului 1 având posibilitatea s` depoziteze în fa]a imobilului televizoarele, radiourile, frigiderele, ma[inile de sp`lat sau alte echipamente electrocasnice vechi care le ocup` inutil spa]iul din locuin]e. Toate de[eurile sunt ridicate

CAMPANIA CONTINU~ Informa]ii suplimentare pot fi ob]inute la tel. verde 0800.800.111 – num`r apelabil gratuit 24 de ore din 24 – [i 021/300.29.80/81/82 – dispecerat Romprest. gratuit de firma de salubritate Romprest. Acestea sunt preluate de Asocia]ia Environ, în vederea trat`rii ecologice, valorific`rii [i recicl`rii în conformitate cu legisla]ia european` de mediu.

Prim`ria Sectorului 1 le solicit` locuitorilor Sectorului 1 s` nu arunce, al`turi de echipamentele electrocasnice vechi, [i resturi menajere sau materiale de construc]ii.

Totodat`, din grij` pentru mediu, Prim`ria Sectorului 1 s-a al`turat [i campaniei na]ionale „Marea Debarasare“, campanie ini]iat` de Ministerul Mediului [i Dezvolt`rii Durabile.

Colectarea selectiv` se extinde în Sectorul 1

60.000 de pubele pentru colectare separat` Programul de colectare selectiv` a de[eurilor din Sectorul 1 se extinde [i în afara zonei Avia]iei, unde se desf`[ura pân` acum. În acest sens, aproximativ 60.000 de pubele au ajuns la locuitorii din Sectorul 1 pentru a colecta separat de[eurile uscate [i de[eurile umede. În prezent, în aceast` zon`, reprezentan]ii Romprest se deplaseaz` la domiciliul cet`]enilor cu dou` tipuri de ma[ini: o ma[in` ridic` de[eurile umede [i cea de-a doua - de-

[eurile uscate. Dup` colectare, de[eurile uscate, care pot fi reciclate, ajung la sta]ia de sortare SC Ecorec SA. De asemenea, în situa]iile în care de[eurile sunt ameste-

cate în pubele, angaja]ii Romprest selecteaz` manual resturile menajere înainte ca acestea s` ajung` la sta]iile de sortare. Totodat`, în cadrul proiectului de colectare selectiv` a de[eurilor, un reprezentant al Romprest le va explica cet`]enilor, în cadrul întâlnirilor cu asocia]iile de proprietari, modul în care se realizeaz` colectarea selectiv` [i importan]a implic`rii cet`]enilor prin depozitarea reziduurilor în containere diferite.


ecosfaturi

23

REDU, RECICLEAZ~, REFOLOSE{TE pentru a tr`i „verde“

Principiul celor trei „R“ – reducere, reutilizare, reciclare - este de baz` pentru un ecologist veritabil. Pentru a în]elege mai bine cum îl putem pune în practic`, iat` câteva exemple

Reducere

Simplific`-]i via]a pe cât de mult posibil! P`streaz` doar ce folose[ti în mod regulat. Datorit` efortului de a reduce lucrurile pe care le de]ii, în mod natural vei cump`ra mai pu]in, deci vei crea mai pu]ine de[euri pe viitor. Redu achizi]iile! Pentru aceasta, gânde[te-te înainte s` cumperi un produs dac` ai cu adev`rat nevoie de el, ce impact asupra mediului a avut producerea acestuia [i ce impact va avea produsul pe parcursul utiliz`rii [i la sfâr[itul duratei de via]`. Înainte de a cump`ra un produs, încearc` regula celor 30 de zile, adic` a[teapt` 30 de zile din momentul în care te-ai gândit s` cumperi obiectul pentru te hot`rî dac` îl vrei cu adev`rat [i pentru a elimina impulsul de moment.

Reutilizare Treci de la produse de unic` folosin]` la cele refolosibile – pahare, farfurii, stilouri, scutece, prosoape, pungi pentru cump`r`turi [i altele. Încurajeaz` refolosirea produselor prin dona]ii! Doneaz` haine, mobil`, c`r]i, echipament sportiv, reviste, dispozitive [i altele. Cump`r` [i vinde produse prin intermediul magazinelor second-hand, dar [i siteurilor specializate.

Reciclare

Amplaseaz` co[uri pentru reciclare în toat` casa pentru produse diferite care pot fi reciclate. Solicit` retailerilor locali s` achizi]ioneze mai multe produse care con]in materiale reciclate [i cump`r` produsele cu cel mai mare con]inut reciclat. Sprijin` pia]a produselor reciclate, încercând s` cumperi cât mai des obiecte din materiale reciclate. Dac` achizi]ionezi produse din hârtie, asigur`-te c` hârtia a fost reciclat`, utilizând cel pu]in 50% de[euri.


timpliber 24

Superconcert marca James Blunt Celebrul artist James Blunt va concerta la Bucure[ti pe 21 februarie, la Romaero, iar organizatorii garanteaz` c` acesta va fi cel mai reu[it concert pop din 2009. Se anun]` o sear` cu totul [i cu totul special` deoarece, chiar în timpul concertului de la Bucure[ti, James Blunt va trece în al 35-lea an de via]`. Pentru aceast` ocazie deosebit` din via]a idolului lor, [i-au anun]at deja prezen]a în România mai mul]i fani devota]i din Germania. Ace[tia se li vor al`tura românilor pentru a crea un moment-surpriz` pentru cânt`re], c`ci vor fi primii care-i vor cânta „La Mul]i Ani!“.

Concertul de la Bucure[ti face parte din turneul mondial de promovare a celui mai recent album al artistului, „All the Lost Souls“, turneu care a pornit din Marea Britanie pe 9 ianuarie [i num`r` pân` în prezent peste 140 de concerte, sus]inute în Europa, Statele Unite, Asia, Australia [i Africa de Sud. Biletele pentru majoritatea concertelor sus]inute de James Blunt au fost vândute foarte repede, a[a c` cei care doresc s` asculte live hiturile „You’re Beautiful“ [i „1973“ ar trebui s` se gr`beasc`.

Distrac]ia pe ghea]` continu` în „Kiseleff Ice Park“

Locuitorii Sectorului 1 amatori de distrac]ie [i sporturi de iarn` se pot bucura pân` în data de 8 februarie 2009 de patinoarul - „Kiseleff Ice Park“. Deschis publicului înc` din 13 decembrie 2008, patinoarul a devenit în aceast` iarn` unul dintre cele mai apreciate locuri de distrac]ie pe ghea]` din Capital`. Patinoarul are o suprafa]` de 600 mp [i este instalat cu ajutorul unui sistem modular, cu tehnologie de ultim` genera]ie.

„Kiseleff Ice Park“ este deschis publicului de luni pân` joi între orele 10.00 [i 22.00 iar în weekend (vineri-duminic`) între orele 9.30 [i 23.00.

În Parcul Kiseleff, patinajul s-a împletit cu muzica de calitate, devenind polul distrac]iei din Capital`. În perioada 14-21 decembrie 2008, în Parcul Kiseleff au concertat arti[ti în vog` atât din ]ar`, cât [i de peste hotare: NANA, No Merci, Iris, Vama, [uie Paparude, Vi]a de Vie, DJ Project, Class, Animal X, Akcent, Fly Project, Morandi, Ca$$a Loco, Alexandra Ungureanu, Andreea B`nic`, Impact, Delia, Andra [i Anna Lesko [i Chika-go.


art`inedit`

25

O pisic` p`trat`

Locuitorii Sectorului 1 sunt invita]i s` admire opere de art` de strad` realizate de artistul Alexandru Ciubotariu [i expuse în Galeria Mora. Expozi]ia, intitulat` „Pisica P`trat`", a avut vernisajul pe 22 ianuarie [i este deschis` pân` pe 12 februarie. „Pisica P`trat` este un personaj creat de Alexandru Ciubotariu, pe care îl reg`sim în ora[ reprezentat prin diverse graffitiuri. Acum, personajul poate fi admirat într-o galerie pentru c`, de regul`, iarna pisica nu iese în strad`, deci îi invit`m pe oameni la noi“, a declarat Mihaela Miron, reprezentatul expozi]iei. Aceast` form` de art` se preteaz`, în egal` m`sur`, atât pe zidurile cl`dirilor care au nevoie de „Pisica P`trat`“ pen-

Alexandru Ciubotariu

Selec]ia lucr`rilor a fost f`cut` de autorul „Pisicii P`trate“, care a strâns lucr`ri realizate în ultima perioad`, dar [i schi]e [i desene inedite, toate fa]ete ale aceluia[i personaj – „Pisica P`trat`“.

tru a nu se pr`bu[i în indiferen]a colectiv`, cât [i pe pere]ii elegan]i ai unei galerii, sus]in realizatorii proiectului. Selec]ia lucr`rilor a fost f`cut` de autorul „Pisicii P`trate“, care a strâns lucr`ri realizate în ultima perioad`, dar [i schi]e [i desene inedite, toate fa]ete ale aceluia[i personaj – „Pisica P`trat`“. „Chiar dac` este vorba despre stikere de câ]iva centimetri sau despre murale de zeci de metri p`tra]i, toate sunt reduse la dimensiuni miniaturale pentru a le cre[te valoarea, dar [i pentru a reveni la forma ini]ial` de la care au plecat, toate schi]ele având dimensiuni mici“, m`rturise[te Mihaela Miron. „Fie c` este vorba despre lucr`ri întregi sau despre detalii, fie c` sunt înc` vii pe str`zi sau de mult scorojite de vreme, toate sunt acum în galerie. Ele nu sunt rezultatul unei activit`]i de «peste noapte», ci rodul câtorva ani de lucru“, continu` Mihaela Miron. Cei interesa]i sunt a[tepta]i s` treac` pragul galeriei situate pe strada Grigore Mora, num`rul 39, Sector 1, în zona sta]iei de metrou Aviatorilor.


po[taredac]iei 26

Constan]a C., pre[edintele Asocia]iei de Proprietari din blocul „ALBA“, Calea Grivi]ei, nr. 102-108, ar dori s` afle:

Domnul Alexandru Ionu] Diaconescu dore[te s` cunoasc` modalit`]ile prin care poate ob]ine un loc de parcare, condi]iile în care se ob]ine [i ce acte sunt necesare. Ungureanu Liviu, [ef birou Inspec]ie, Administra]ia Domeniului Public Sector 1, r`spunde: „Stimate domn, locurile de parcare se atribuie, în limita spa]iului existent, în urma constituirii unui dosar care trebuie s` cuprind` urm`toarele documente: 1. Cerere din partea solicitantului; 2. Schi]a locului de parcare prev`zut` cu viza Asocia]iei de Proprietari/Locatari; 3. Talonul ma[inii (copie)

din care s` rezulte c` solicitantul este proprietar. Dosarul con]inând cererea [i anexele, se depun la Registratura Administra]iei Domeniului Public - ADP - Sector 1, serviciu public de interes local aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, cu sediul în Str. Poligrafiei, nr. 4, Sector 1, telefon: 021.319.32.53; fax: 021.319.32.54, program de lucru cu publicul: luni-joi orele 8.00-15.00. Dup` aprobarea cererii, se va încheia un contract între ADP [i beneficiar, ale c`rui efecte constau în principal în punerea la dispozi]ie a locului de parcare de c`tre ADP, corelativ cu plata unei sume de c`tre beneficiar.

}evile de alimentare cu ap` cald` [i rece situate pe verticala coloanei care trece prin apartamentele proprietate personal` sunt sau nu proprietatea comun` a tuturor proprietarilor apartamentelor din respectivul bloc? În sarcina cui cad costurile repara]iilor m`[tilor care au fost demolate pentru schimbarea conductelor principale de alimentare cu ap`, situate pe verticala blocului? Care este modalitatea legal` de a schimba destina]ia unui apartament în sedii sociale de firme. Care sunt prevederile legale? Serviciul Control Asocia]ii de Proprietari [i Locatari din cadrul Direc]iei Generale de Poli]ie Comunitar` Sector 1 r`spunde: „Stimat` doamn`, ]evile de alimentare cu ap` cald`/ap` rece situate pe vertical`, care trec prin apartamentele proprietate personal` sunt proprietate comun` în cot` parte indivizibil` conform actului de vânzare-cump`rare de]inut de fiecare proprietar. Pl`]ile pentru repararea tuturor p`r]ilor comune: fa]ade, acoperi[uri, terase, sc`ri, lift, ]evi care deservesc proprietatea personal` etc. sunt în sarcina Asocia]iei de Proprietari, inclusiv repararea anumitor p`r]i construibile: m`[ti, ni[e, robine]i de închidere a p`r]ilor comune (vane, subsoluri, canalizare, comun` etc.) [i se fac din fonduri aprobate în [edin]a de adunare general` a membrilor asocia]iei.

Atunci când un proprietar î[i schimb` destina]ia apartamentului, trebuie s` ob]in` aprob`ri de la proprietarii direct afecta]i [i apoi comitetul asocia]iei de proprietari încheie o conven]ie cu proprietarul. Cu banii rezulta]i din aceste conven]ii se pl`tesc facturile asocia]iei. Actele normative dup` care func]ioneaz` asocia]iile de proprietari sunt Legea nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiin]area, organizarea [i func]ionrea asocia]iilor de proprietari [i Normele Metodologice nr. 1588 din 19 decembrie 2007 de aplicare a Legii nr. 230/2007. Mai multe am`nunte pute]i afla la tel. 021.313.09.82, Serviciul Control Asocia]ii de Proprietari [i Locatari, Direc]ia General` de Poli]ie Comunitar`, Sector 1”.


27

COORDONATOR PROIECT Alexandru Ichim alexi.primaria1@gmail.com

Domnul Disaga G., cu domiciliul în strada Prometeu, este nemul]umit c` parcarea amenajat` în spatele blocului unde locuie[te [i pentru care se pl`te[te o tax` c`tre Prim`ria Sectorului 1 este în permanen]` ocupat` de ma[inile de la Poli]ia Comunitar`, care au, de asemenea, o parcare amenajat` special pentru aceast` institu]ie.

REPORTERI Oana Neneciu Oana.ps1@gmail.com Loredana Pan` Loredana.ps1@gmail.com Roxana Bucat` Roxanab.ps1@gmail.com COLABORATORI Drago[ Raportaru, Mihaela Tronaru EDITOR Diana Pa[a FOTOGRAFII Florin Stan Marius Stoianov LAYOUT & DTP Alex Baciu

PUBLICA}IE EDITAT~ DE AHEAD INTERNATIONAL SRL PENTRU PRIM~RIA SECTORULUI 1 Adresa: Vasile Lasc`r nr. 8, Bucure[ti Tel. 021.310.63.97; fax 021.316.28.23 DIRECTOR EXECUTIV Raluca Fi[er 0722.200.892

Domnul Chicu este indignat de [oferii de la Institutul Cultural România-China care, de[i au locuri de parcare rezervate, ocup` abuziv strada [i î[i spal` ma[inile în strad`. Tuha[u Constantin, [ef Poli]ia Comunitar` Cartier Roman`, r`spunde: „Stimate domn, apreciem în mod deosebit disponibilitatea dumneavoastr` de a sesiza prompt institu]iei noastre aspecte de înc`lcare a normelor legale care afecteaz` climatul de confort civic al cet`]enilor. Referitor la cele semnalate de dumneavoastr` v` anun] c` s-a informat în scris Institutul Cultural România-China, din str. Nicolae Iorga, nr. 1 [i au fost aten]iona]i conduc`torii auto ai acestei institu]ii. Aspectele r`mân în continuare în aten]ia noastr` [i v` asigur de întreaga noastr` disponibilitate în aplicarea legii, cu rug`mintea ca, pentru a se ac]iona cu mai mult` operativitate, s` ne sesiza]i telefonic la nr. 021.9540.

Domnul Grigore Dan este nemul]umit de introducerea sensului unic pe str`zile din cartierul B`neasa. Mariana Ni]u, [ef Serviciu Inspec]ie, Administra]ia Domeniului Public Sector 1, r`spunde: „Stimate domn, instituirea „Sensului unic” pe str`zile din cartierul B`neasa reprezint` solu]ia necesar` pentru fluidizarea traficului rutier în zon`. Solu]ia adoptat` este rezultatul unui studiu tehnic privind gradul de intensitate a traficului rutier în aceast` zon`, studiu întocmit de speciali[ti în domeniu din cadrul SC Proiect Bucure[ti SA. Documenta]ia tehnic` elaborat` de SC Proiect Bucure[ti SA, pe baza c`reia s-a materializat solu]ia, a primit avizul tehnic al Comisiei Tehnice de Circula]ie din cadrul Prim`riei Municipiului Bucure[ti.

B`lan Iosif, director executiv Direc]ia General` de Poli]ie Comunitar` a Sectorului 1, r`spunde: „Stimate domn Disaga G., v` aducem la cuno[tin]` c` s-au luat m`suri de aten]ionare a personalului Direc]iei Generale de Poli]ie Comunitar` a Sectorului 1, prin care se interzice parcarea autoturismelor de serviciu sau personale în parc`rile special amenajate din imediata vecin`tate a sediului institu]iei.

Ori de câte ori observa]i autoturisme parcate abuziv în parcarea blocului unde locui]i, v` rug`m s` semnala]i aceast` neregul` la Dispeceratul Direc]iei Generale de Poli]ie Comunitar` a Sectorului 1, telefon 021.9540.


tineritalenta]i 28

Redac]ia juniorilor din Sectorul 1

Liceeni talenta]i din Sectorul 1 au ocazia s`-[i exprime gândurile, ideile, p`rerile sau s`-[i exerseze calit`]ile publicistice în revistele liceelor la care înva]`. Cele mai reu[ite articole ale elevilor din Sectorul 1 sunt publicate în fiecare lun` în paginile revistei noastre. De data aceasta am ales Liceul Teoretic „Nicolae Iorga“. Copil`ria, un soare apus demult

Prin ochii t`i Prin ochii t`i, se vars` marea cu vise [i terori m-arunc`-ntr-o pictur` lipsit` de culori. Cât sunt de r`i… În sufletul t`u, tr`ie[te-un demon crunt [i negru pân` [i aerul din jurul meu e funebru. Cât e[ti de r`u… Dar în lumea ta, pe-o arip` a zâmbetului t`u tr`iesc {i în altarul inimii î]i str`juiesc. Cât te iubesc…

Corina Toader - clasa a IX-a B

Atâtea dimine]i copil`re[ti! O clip`, tot trecutul anilor din urm` se acoperi de brunul lan al lalelelor rotunde care [i ast`zi îmi apar în visul copil`resc al anilor pierdu]i. Anii care trec ca vântul pe lâng` sentimentele mele de dor fa]` de copilul de alt`dat` îmi spun „La revedere!“ [i [tiu c` unii mai frumo[i ca ace[tia n-am s` v`d. Ce ]i-am f`cut eu, copil`rie, de m` la[i stingher în lumea aceasta [i nu mai r`mâi m`car un pic pentru a-mi revedea cele mai frumoase clipe din via]a mea? Tu mi-ai oferit momente de neuitat. Cum vrei ca florile ce le-am plantat împreun` s` mai înfloreasc` acum dac` tu lipse[ti? Sufletul meu, acum r`nit, c`ci tu ai plecat, te cheam` înceti[or, [optindu-mi parc` despre venirea ta al`turi de el, scriindu-v` din nou poezii cu care s`-mi alin]i trupul. Încet, încet, parc` oamenii din lumea aceasta uit` de tine, uit` de cea care le-a f`cut sufletul bucuros [i vioi. Îns` eu, drag` copil`rie, cu greu am s`-mi iau r`mas-bun de la tine, c`ci numai tu ai fost al`turi de mine la

greu [i tot tu mi-ai alinat sufletul când acesta a fost trist. Domol, urc dealul ve[nic, plin de miresme [i-mi aduc aminte când noi doi st`team îmbr`]i[a]i [i priveam cu naivitatea copil`reasc` bolta nesfâr[it`, universul infinit. St`team acolo pân` când stelele chemau Luna [i puteam vedea Soarele cum î[i ia adio de la lume, înecându-se în marea azurie. Cu drag î]i spun copil`rie: „Te iubesc!“. Andrei-Ionu] Nicolae clasa a V-a D


29

confluen]a Oltului cu Dun`rea, ora[ul este a[ezat pe un platou ce înainteaz` din lunca cuprins` între Dun`re [i Olt. Întregul perimetru al ora[ului este u[or înclinat de la nordsud, dând a[ez`rii forma unui amfiteatru care domin` toat` lunca. La sud, dincolo de Dun`re, se înal]` dealurile Bulgariei, cu ora[ul Nicopole. La nord este situat` comuna Odaia care este o a[ezare mai nou`

decât M`gurele. La est se afl` comuna M`gurele care este o a[ezare mai veche decât urbea, deoarece în anul 1831 era socotit` târg. Ora[ul este înfiin]at mai târziu în 1836 [i prime[te numele de Turnu-M`gurele, întrucât primii locuitori a[eza]i în noul ora[ înfiin]at au fost cei din M`gurele, majoritatea c`ru]a[i [i hamali în port, care transportau [i înc`rcau cereale în vapoare.

Acolo am vizitat o [coal`, care ne-a pl`cut, [i am participat la ac]iuni interdisciplinare, dar [coala în care înv`]`m noi este mult mai mare [i mai frumoas`. Vizita ne-a fost de folos pentru c` a[a ne-am dat seama cât de privilegia]i suntem c` înv`]am într-un ora[ mare, cu multe posibilit`]i, c` avem o [coal` mare [i frumoas`, dotat` cu multe laboratoare [i a[a vom aprecia mai mult ceea ce avem. Beatrice Brudasca – clasa a IV-a B

re[te destinele. Dar oare ce idealuri mai pot avea exponen]ii genera]iei mele când tr`im într-o lume complet „lipsit` de mae[tri“? E trist s` vezi cum toate lucrurile au prins ast`zi un sens unic, în care to]i se g`sesc urm`rind false modele, de la personaje mondene pân` la oameni de afaceri. E drept, tr`im într-o societate în care imaginea de]ine un procent important (poate prea important), suntem numi]i genera]ia informa]iei digitale, a comunic`rii generalizate. Îns` tr`im to]i un „paradox al vremurilor noastre“ în care „ne-am

multiplicat averile, dar ne-am redus valorile“. În fond, to]i suntem doar suma proast` a lucrurilor din noi. E trist, pentru c` tr`im o realitate în care ne plafon`m în existen]a social`, privim indiferen]i la tot ceea ce ne înconjoar`. Dar poate ne lipsesc ideile, ideile vii, nu cele adev`rate, nu cele bune, pur [i simplu cele vii. Mult-disputatul fragmentarism al zilelor noastre poate deveni în fapt un lucru benefic, fire[te, nu f`r` a fi îndeplinite ni[te condi]ii. Una dintre acestea ar fi acceptarea ideii c` genera]ia

zilelor noastre nu se reflect` decât în cioburi, ca noi… Noi ne afl`m mereu contrastând cu lumea înconjur`toare, adunând iluziile cu temerile, împ`r]ind mereu realitatea la acela[i vis. Decup`m speran]e [i înnod`m dezam`giri. Credeai c` vorbesc numai despre mine, nu? Dar nu numai portretul meu a r`zb`tut din rândurile astea, ci [i al t`u. Al t`u, da… tu care stai [i te ascunzi în spatele cuvintelor `stora. Ai gre[it, aici ai gre[it… Corina Viviana Zamfirache – clasa a X-a E

În vizit` la Liceul Teoretic „Marin Preda“ din Turnu-M`gurele Anul trecut am fost în vizit` cu doamna înv`]`toare [i colegii mei în Turnu-M`gurele. Vizita face parte din Parteneriatul interjude]ean derulat între 2006-2008, între Liceul Teoretic „Nicolae Iorga“ Bucure[ti [i Liceul Teoretic „Marin Preda“ Turnu-M`gurele. Ora[ul Turnu-M`gurele este situat în sudul ]`rii, pe malul Dun`rii [i este o parte a jude]ului Teleorman. Aproape de

Portret în oglind` Ne surprindem neîncetat uitându-ne piezi[ în urm`, peste um`r, raportându-ne la cei ce se declarau drept „cea mai cult` genera]ie a culturii române“. Noica spunea c` tineretul de azi e „dezorientat“. Eu cred doar c` a intrat într-o stare de apatie, adolescen]ii se simt blaza]i, indiferen]i. Se v`d strivi]i pur [i simplu de faptele realit`]ii imediate, constrân[i de un sistem de prejudec`]i care las` loc liber doar pentru o masc`... Se spune c` existen]a unor idealuri f`u-


alimenta]ies`n`toas`

30

Dorad` la cuptor, cu sos picant de ro[ii [i ardei

Violeta Dinc`, buc`tar-[ef Violeta Vintage’s Kitchen: „Este un fel de mâncare s`n`tos, cu pe[te. Con]ine gr`simi u[oare, uleiul de m`sline [i gr`simea din pe[te sunt slabe. Dorada este un pe[te grecesc [i se g`se[te proasp`t, a[a cum este nevoie [i pentru re]eta mea, rar e congelat. Nu este un pe[te scump [i este [i foarte gustos“.

Ingrediente: 1 pe[te dorad` 1 ro[ie decojit` 1 ardei gras boia iute 2 crengu]e rozmarin 2 linguri ulei de m`sline 1 usturoi Sare Piper Pe[tele se coace în cuptor într-o tav` uns` cu ulei de m`sline. Înainte s` fie introdus la cuptor, pe[tele se freac` bine cu sare [i piper. Dup` ce a fost cur`]at, în interior se pun un c`]el de usturoi, o crengu]` de rozmarin [i un fir de m`rar. Dup` coacere, se a[az` pe o farfurie al`turi de sosul f`cut dintr-o ro[ie decojit` tocat`, împreun` cu un ardei gras tocat, boia iute, sare, piper [i o lingur` de ulei de m`sline. Amestecul se fierbe bine pân` se înmoaie ardeiul. Se pune al`turi de pe[te [i se serve[te cu m`m`ligu]` pres`rat` cu parmezan.

Nem]ii renun]` la carne pentru a salva planeta Nem]ii sunt nevoi]i s` renun]e la mânc`rurile lor tradi]ionale cu mult` carne, precum [ni]elul, în favoarea unor preparate mai u[oare, în stil mediteraneean, pentru salvarea planetei. Nem]ii se num`ra printre europenii care consum` cea mai mult` carne, iar buc`t`ria german` este recunoscut` pentru dependen]a sa ridicat` fa]` de produsele animale. De aceea, Agen]ia Federal` de Mediu din Germania a f`cut

apel la oameni s` nu mai m`nânce carne decât la ocazii speciale. Produc]ia c`rnii reprezint` o cincime din totalul emisiilor de gaze cu efect de ser` din

lume, potrivit Organiza]iei pentru Alimenta]ie [i Agricultur` a Na]iunilor Unite. Aceasta a avertizat c`, pân` în 2050, produc]ia de carne se va dubla, ajungând la 456 de mili-

oane de tone, aproape dublu fa]` de anul 2001. „Recomand o orientare c`tre gastronomia mediteraneean`", a declarat Andreas Troge, directorul Agen]iei Federale de Mediu, subliniind, totodat`, faptul c` reducerea consumului de carne aduce [i beneficii s`n`t`]ii. Recent, oamenii de [tiin]` i-au sf`tuit pe consumatorii de carne s` renun]e la aceasta m`car dou` zile pe s`pt`mân`, pentru a ajuta la salvarea planetei.


normeeuropene

31

Etichete pe brânza de la tarab`

Produsele de origine animal` care se afl` acum pe tarabe trebuie, începând cu 1 februarie, s` fie ambalate conform normelor europene, comercializate într-un spa]iu care s` respecte normele de igien` [i s` aib` pe ambalaj informa]ii despre produs [i data expir`rii. De asemenea, ]`ranii nu î[i vor mai putea comercializa produsele dac` nu sunt înregistra]i la direc]iile sanitar-veterinare pân` în luna februarie, iar dup` aceast` dat` vor fi aplicate amenzi.

„Eticheta îi va avantaja pe produc`torii serio[i, pentru c`, dac` omul a cump`rat o telemea bun`, vede pe etichet` cine a produs-o [i când se reîntoarce la pia]` îl caut` tot pe acela“, concluzioneaz` Radu Roati[, pre[edintele ANSVSA.

„Vorbim despre s`n`tatea omului. Acest ordin prevede obligativitatea micilor produc`torii s` se alinieze la norme de igien` [i de trasabilitate ale produsului. Trasabilitatea este o cantitate minim` de informa]ie, pentru ca, mergând în istoricul produsului, în cazul în care se întâmpl` ceva s` [tim cine este responsabil“, a declarat Radu Roati[, pre[edintele ANSVSA. „Nimeni nu-l prive[te ca pe un ordin restrictiv. Sunt solicitate ni[te m`suri pe care trebuie s` le ia cel care produce [i pune în vânzare un produs alimentar, ca form` de respect [i responsabilitate vizavi de cel care îl consum` [i îl pl`te[te“, a ad`ugat acesta. Cu toate astea, micii produc`tori se plâng c` nu au suficien]i bani s`-[i ambaleze produsele, dar [i de faptul c` nu [tiu

prea multe despre acest ordin. „Eu vin de la Olteni]a, am câteva animale [i aduc câteva sticle de lapte zilnic în pia]`. Oamenii m` caut` pentru c` [tiu c` laptele e proasp`t [i curat [i nici nu e a[a scump ca la magazin. Eu nu îmi permit s` ambalez [i nici nu [tiu prea bine ce trebuie f`cut pentru c` nu ne-a anun]at nimeni“, m`rturise[te o b`trân` care vinde produse lactate în pia]`. Pentru c` nu au informa]ii complete, ]`ranii se plâng c` oamenii nu vor mai putea gusta brânza ambalat` [i nu vor mai avea aceea[i vânzare din cauza asta. „Noi ca noi, c` ne-am obi[nuit s` ne cear` mereu câte ceva, dar nu [tiu dac` clien]ii vor fi mul]umi]i. Ei vor s` guste brânza, s` le t`iem bucata care le place. O s`-i coste [i mai mult dac` o s` ambal`m, noi trebuie s` scoatem bani din buzunar mereu. Trebuie s`-mi pl`tesc ciobanul, oamenii care m` ajut` la muls, acum trebuie s` pl`tesc [i ambalajul. Vin de patru ani aici în pia]` [i îmi merge din ce în ce mai prost“, se plânge o b`trân` cu brânzeturi venit` de la Sibiu. Pre[edintele ANSVSA explic` faptul c` acest obicei des întâlnit în pia]` va putea func]iona în continuare pentru c` ]`ranii trebuie s`-[i ambaleze toat` cantitatea, apoi s` pun` etichet` pe fiecare cantitate vândut` individual. Eticheta pe care micii produc`tori trebuie s` o utilizeze con]ine numele produc`torului, adresa acestuia [i data fabric`rii. „Eticheta îi va avantaja pe produc`torii serio[i, pentru c`, dac` omul a cump`rat o telemea bun`, vede pe etichet` cine a produs-o [i când se reîntoarce la pia]` îl caut` tot pe acela“, concluzioneaz` Radu Roati[.


ora[ulmeu

32

MUZEUL NA}IONAL DE GEOLOGIE „Se vor alc`tui colec]iuni de roci [i minerale din ]ar` care, cu învoirea directorului, vor putea fi vizitate [i consultate de public.“ Astfel se prevedea în regulamentul de func]ionare a Institutului Geologic al României, semnat de Regele Carol I la 19 iunie 1906.

Muzeul Na]ional de Geologie este structurat astfel încât, pe o suprafa]` de expunere de aproximativ 2.300 mp, s` cuprind` în cadrul celor 14 expozi]ii de baz` toate ramurile [tiin]elor geologice, iar exponatele sale s` poat` exemplifica domeniile respective

Colec]iile reprezentative litologice, mineralogice [i paleontologice, deteriorate în secolul trecut, au acum un spa]iu adecvat - Sala Mare de Colec]iuni, din cadrul cl`dirii noi din [oseaua Kiseleff, num`rul 2. Acest imobil, terminat în anul 1908, dup` proiectul renumitului arhitect Victor {tef`nescu, într-un stil neobrâncovenesc, a fost declarat monument arhitectonic, în incinta lui fiind ad`postit ast`zi Muzeul Na]ional de Geologie. Muzeul este unic prin concep]ia sa. Cuprinde într-o succesiune logic` toate ramurile

[tiin]elor geonomice, de la formarea plantelor, a mineralelor, a rocilor, a z`c`mintelor de substan]e minerale utile, la tectonica global`, la evolu]ia vie]ii pe P`mânt [i apari]ia omului [i a interac]iunii sale cu Terra. În splendidul Palat al {tiin]elor Geologice, pentru publicul avid de cunoa[tere sunt prezentate, ca într-un tratat de geologie, rezultatele cercet`rilor genera]iilor de geologi români ce au condus la cunoa[terea evolu]iei geologice, în mod special a teritoriului ]`rii. Cl`direa ad`poste[te în cele 22 de s`li special amenajate pentru vizitare un

impresionant patrimoniu [tiin]ific reprezentat prin remarcabile colec]ii mineralogice, petrografice [i paleontologice, recunoscute pe plan interna]ional, accesibile speciali[tilor interesa]i. Muzeul Na]ional de Geologie este structurat astfel încât, pe o suprafa]` de expunere de aproximativ 2.300 mp, s` cuprind` în cadrul celor 14 expozi]ii de baz` toate ramurile [tiin]elor geologice, iar exponatele sale s` poat` exemplifica domeniile respective. Mineralogie, petrografie [i z`c`minte minerale, toate sunt reprezentate în colec]iile [tiin]ifice prin aproximativ 45.000 de e[antioane, dintre care 6.000 au fost selectate pentru s`lile de expunere deschise publicului, paleozoologice [i paleobotanic`, cât [i în cele de geologie istoric`, geologie stratigrafic` [i geologia României. Printre exponatele de o inestimabil` valoare, care au fost deja clasate sau se afl` în curs de clasare în categoria Tezaur din cadrul patrimoniului Na]ional Mobil, se afl` mineralele descrise pentru prima dat` în lume pe teritoriul României, o parte din e[antioane reprezentând „flori de min`“. Altele sunt minerale rare din România [i din lume, dar exist` [i câteva sute de specii paleontologice descrise pentru prima dat` în lume pe teritoriul României. Colec]iile Muzeului Na]ional de Geologie de]in atât e[antioane ale celor mai vechi roci (1,9 miliarde de ani) sau purtând cele mai vechi urme de via]` (600 de milioane de ani) din subsolul ]`rii, cât [i cea mai complet` colec]ie de roci [i fosile din România.


dubl` aniversare

33

La un secol de via]` Tot în luna ianuarie, tot în Sectorul 1 [i tot un veac de via]` a \mplinit [i Tasica Te[il`, care a fost, de asemenea, vizitat` de echipa prim`riei. Dorin]a b`trânei n`scute în jude]ul Vrancea este s`-[i mai vad` o dat` casa unde a crescut. În prezent, aceasta locuie[te la fiica ei, în Bucure[ti.

„O moarte u[oar`“ este dorin]a primei femei din Bucure[ti care a ob]inut permisul auto. Ea a împlinit în luna ianuarie 100 de ani. De[i este o dorin]` [ocant` pentru mul]i dintre noi, visul este doar un sfâr[it firesc al unei vie]i frumoase, cu multe amintiri [i clipe de neuitat. Elena Arapu era la biseric` atunci când o echip` a Prim`riei Sectorului 1 a vizitat-o acas` pentru a o s`rb`tori cu

Cople[it` de b`trâne]e, s`rb`torita spune c` nu î[i mai dore[te s` ajung` peste un an, de[i fiicele sale afirm` despre ea c` este în form` [i se bucur` de clipele petrecute în familie. Tasica Te[il` are patru copii, opt nepo]i [i chiar patru str`nepo]i, care o viziteaz` cât de des se poate. tort, [ampanie, diplom` [i o sum` de bani pentru a o ajuta. Vizibil surprins`, s`rb`torita a fost curprins` de emo]ie, dar [i de amintirile din c`l`toriile sale. „Am avut o via]` frumoas`, am c`l`torit foarte mult“, î[i aminte[te Elena Arapu. S`rb`torita a fost c`s`torit` de dou` ori, dar nu are copii. Singura rud` pe care o are este o nepoat` mai îndep`rtat`, care o viziteaz` uneori. În rest, oamenii cu care î[i mai petrece timpul sunt vecinii s`i. Ace[tia spun c` se ]ine bine pentru vârsta ei [i c` nu se plânge de nimic. Tot ei spun c` b`trâna î[i aminte[te des despre perioada de un an în care a stat la Paris. Elena Arapu î[i petrece ziua dup` un orar fix. Activit`]ile sale preferate sunt s` asculte radio [i s` mearg` la Biserica „Sfântul Vasile“.

Fiica sa cea mai mic`, la care locuie[te, spune c` a fost o femeie nec`jit` de-a lungul vie]ii [i nu prea a avut parte de anivers`ri fastuoase, de aceea a fost cu atât mai pl`cut` surpriza f`cut` de echipa Prim`riei Sectorului 1.


s`n`tateata 34

S`n`tatea reproducerii Text de Iuliana Balte[, medic medicin` de familie Într-o lume în continu` schimbare, supus` diferitelor riscuri de îmboln`vire, o preocupare important` este educarea publicului cu privire la s`n`tatea reproducerii. Iuliana Balte[, medic medicin` de familie [i competen]` planificare familial`, ne vorbe[te despre s`n`tatea reproducerii. Pentru ca o femeie s` aduc` pe lume copiii s`n`to[i pe care [i-i dore[te, ea trebuie s` aib` grij` de propria stare de s`n`tate, inclusiv de s`n`tatea ei reproductiv`. Aceasta înseamn` s`-[i controleze anual starea de s`n`tate la medicul de familie [i, de asemenea, anual s` ajung` la medicul ginecolog pentru a-[i face un control de rutin`, care ar trebui s` includ`, pe lâng` examinarea specific`, [i recoltarea unei analize de la nivelul colului uterin (testul Babe[-Papanicolau). Planificare familial` înseamn` nu numai evitarea unei sarcini nedorite pe moment, ci, mai ales, ca fiecare femeie sau cuplu s` aib` câ]i copii dore[te, la momentul când [i-i dore[te, liberi de orice constrângere de orice natur` ar fi aceasta (economic`, religioas` etc.). Pentru a-[i p`stra starea de s`n`tate reproductiv`, orice femeie trebuie s` [tie cum s` se

protejeze împotriva bolilor inflamatorii în sfera pelvin`, a infec]iilor cu transmitere sexual`, precum [i împotriva unei sarcini nedorite pe moment. Nu trebuie uitat faptul c` orice chiuretaj uterin, chiar foarte bine executat, se poate solda cu importante complica]ii, începând de la sângerare, infec]ii [i ajungând pân` la sterilitate secundar` (imposibilitatea de a mai avea copii). Orice femeie trebuie s` [tie c` st` în puterea ei s` previn` toate aceste lucruri care-i pot afecta s`n`tatea. Întâlnirea cu medicul de planificare familial` îi poate aduce r`spunsul dorit la întreb`ri de genul: ce se întâmpla cu corpul meu? Ce trebuie s` fac pentru a m` proteja de bolile cu transmitere sexual`? Cum îmi pot planifica o sarcin`? Cum pot evita îmboln`viri ale aparatului reproductiv? Metodele contraceptive sunt variate [i se utilizeaz` diferit, ]inându-se cont de vârsta, de starea de s`n`tate a femeii, precum [i de al]i factori (stil de via]`, dorin]a de avea sau de a nu mai avea copii, starea material` etc.).

i

Info

PENTRU CONSULTA}II {I CONSILIERE V~ ST~M LA DISPOZI}IE ÎN SEDIUL NOSTRU DE PE STRADA CARAIMAN, NR. 33 A, SECTOR 1 BUCURE{TI, tel: 021.22.44.073, 021.22.44.506 int. 180, program: luni, miercuri, vineri: orele 8.00-14.00, mar]i-joi: orele 13.00-20.00


servicii publice

35

i INFORMA}II utile

Unde se pl`tesc taxele [i impozitele în Sectorul 1 Pentru anul fiscal 2009, impozitele [i taxele locale, taxele pentru utilizarea temporar` a locurilor publice [i alte taxe prev`zute de Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare, precum [i de alte acte normati-

ve specifice, r`mân la nivelul anului fiscal 2008, conform Hot`rârii Consiliului General al Municipiului Bucure[ti nr. 227/08.05.2008. Impozitele [i taxele locale aferente anului fiscal 2009 pot fi pl`tite în dou` tran[e egale, la

termenele scadente, respectiv 31.03.2009 [i 30.09.2009. Impozitul anual de pân` la 50 de lei, inclusiv, se achit` integral pân` la primul termen de plat` scadent. Pentru plata cu anticipa]ie a impozitului datorat pentru întregul an de c`tre contribuabili, pân` la data de 31.03.2009, se acord` o bonifica]ie de 7%. Contribuabilii care datoreaz` taxa de ocupare a domeniul public au obliga]ia depunerii declara]iei de impunere pân` la data de 31.01.2009. Pentru neachitarea la termenul de scaden]` a obliga]iilor de plat` se datoreaz`, dup` acest termen, major`ri de întârziere. Major`rile de întârziere se calculeaz` pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urm`toare termenului de scaden]` [i pân` la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul major`rii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

Contribuabilii persoane fizice î[i pot îndeplini obliga]iile de plat`, în numerar, prin POS, cu cardul bancar, la casieriile DITL Sector 1, situate în Bucure[ti: - STR. PIA}A AMZEI NR. 13, SECTOR 1; - CALEA GRIVI}EI NR. 115, SECTOR 1; - CALEA GRIVI}EI NR. 208 - 210, SECTOR 1; - STR. BOR{A NR. 27, SECTOR 1; - STR. PAJUREI NR. 13, SECTOR 1; - BD. BANUL MANTA NR. 9, SECTOR 1; - STR. G-RAL BERTHELOT NR. 55, SECTOR 1; - STR. GÂRLEI NR.2, SECTOR 1; CÂT {I PRIN ORDIN DE PLAT~ SAU PRIN MANDAT PO{TAL. Contribuabilii persoane juridice î[i pot îndeplini obliga]iile de plat`, în numerar, prin POS, cu cardul bancar, LA SEDIUL DITL SECTOR 1, SITUAT ÎN BUCURE{TI, STR. PIA}A AMZEI NR. 13, SECTOR 1, cât [i prin ordin de plat` sau prin mandat po[tal. Contribuabilii se pot adresa Direc]iei de Impozite [i Taxe Locale a Sectorului 1 în urm`torul interval orar: LUNI, MAR}I {I JOI 8.30–19.00; MIERCURI {I VINERI 8.30–17.00.


{coli mai sigure Prim`ria Sectorului 1 a introdus primele m`suri pentru siguran]a elevilor. Primul buton de panic` a fost instalat la Grupul [colar Agricol „Viaceslav Harnaj“. Astfel de mecanisme de alert` vor fi montate în toate unit`]ile de înv`]`mânt aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1, ca m`sur` pentru prevenirea incidentelor în [coli.

revista primariei  

Sectorul Verde care primarii Capitalei nu o rezolv` de 20 ani: câinii f`r` st`pân“ Olimpicii de la „Tudor Vianu re]eta succesului: bilan]...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you