__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

PSIHOSUCCES- ZIARUL ASOCIA|IEI DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIV~ - }COALA ERSKINE

Pagina 3

Rubrica Black Stories: Misterul mor\ii lui Romeo ]i a Julietei Romeo ]i Julieta sunt g`si\i mor\i pe podea. Pe jos, se afla ap` ]i resturile unui bol de sticl`, spart [n mai multe cioburi. Fereastra este [ntre-deschis`, vântul se aude ]uierând ]i pe pervazul exterior se vede mergând un motan \an\o], cu coad` pe sus, care se [ndep`rteaz`. Cum au murit Romeo ]i Julieta? R`spunsul la pagina 5

Cele patru obstacolele [n cuplu sau de ce pove]tile de dragoste sfâr]esc [ntr-un divor\ Autor: Loredana Jeflea – psihoterapeut (}coala de Psihoterapie Integrativ`-Richard Erskine) Toate pove]tile de dragoste din via\a real` [ncep frumos. Doi tineri se iubesc, apoi se c`s`toresc. {ns`, dup` ce apar problemele vie\ii de zi cu zi, partenerii, cople]i\i, deruta\i, de cele mai multe ori incomplet maturiza\i, sfâr]esc prin a divor\a. Mi-am pus [ntrebarea: “Ce anume intervine, ce obstacole apar [n calea unei iubirii mature?” R`spunsul l-am g`sit [n cartea lui John Welwood – „C`l`toria inimii – Calea iubirii con]tiente”. Obstacolele identificate de el, mi-au fost confirmate [n ]edin\ele de psihoterapie, atât individual`, cât ]i de cuplu. Tipul familiei de origine ]i modelul educa\ional {n societatea actual`, [n care s-au destr`mat sau au disp`rut familiile extinse, comunit`\ile unite ]i ritualurile de ini\iere, care ajutau copilul s` se separe de p`rintele de sex opus ]i s` se identifice cu o comunitate mai mare de adul\i de acela]i sex, influen\a p`rin\ilor asupra copiilor este foarte accentuat`. Astfel, familia nucleu modern` este, de multe ori, o oal` sub presiune [n care problemele p`rin\ilor, cu iubirea ]i intimitatea lor, le sunt transmise direct copiilor. {n acest caz, rela\iile dintre p`rin\i ]i copii devin fie prea apropiate, fie prea distante. Ata]amentul nesecurizant Aici putem [ntâlni dou` cazuri: fie oamenii ai c`ror p`rin\i au fost distan\i sau nedisponibili, fie cel`lalt caz, al copiilor ai c`ror p`rin\i au fost prea apropia\i, invazivi, dominatori, dar [n

acela]i timp neglijen\i fa\` de adev`ratele nevoi rela\ionale ale copilului – tipul de ata]ament izolat {n primul caz, oamenii se tem de pierderea iubirii ]i contactului, ag`\ându-se de rela\ii [n mod dependent, de fric` s` nu fie neglija\i sau abandona\i din nou. {n al doilea caz, copiii, deveni\i apoi adul\i, se tem s` nu-]i piard` integritatea ca indivizi, se tem de invadare, de a fi controla\i emo\ional sau sufoca\i de un partener intim.

rela\ii ]i astfel devin profe\ii auto[mplinite ce conduc la [ns`]i situa\ia de care ne temeam cel mai mult. Apoi, acest lucru ofer` dovezi care le justific`, f`cându-le s` se [nr`d`cineze ]i mai puternic. De fapt, ele ra\ionalizeaz` ]i perpetueaz` locurile r`nite ]i tensionate din noi. Problemele nerezolvate din`untrul nostru vor fi mereu proiectate ]i puse [n act sub forma conflictelor dintre noi ]i partenerii no]tri intimi.

Renegarea unor p`r\i din noi ]i proiectarea lor [n afara noastr` ne determin` s` reac\ion`m exagerat la ele când le vedem. De fapt, transform`m acele p`r\i [n altul. Majoritatea conflictelor serioase din cuplu sunt alimentate de acest tip de proiec\ie.

Odat` con]tientizate aceste bariere din calea unei rela\ii armonioase, urmeaz` pasul urm`tor ]i anume s` ne consolid`m puterea acolo unde avem nevoie. Umbra noastr` Cum anume putem folosi aceste Oamenii aleg adesea un partener cu Scenariile de via\` Pove]tile ]i scenariile de via\` un scenariu care e imaginea [n oglind` obstacole pentru maturizarea noastr`, [ntr-un articol viitor. determin` felul [n care stabilim rela\ii a propriului lor scenariu de via\`. Aici intervine ]i umbra noastr`. ]i [n care ne comport`m [n aceste

Program de interven\ie [n cazul elevilor cu ADHD Pentru dificult`\i legate de succesiunea ]i terminarea unor sarcini Permite\i elevului 5 min la sfâr]itul orei pentru organizarea c`r\ilor/caietelor {mp`r\i\i o sarcin` [n pa]i u]or de lucrat ]i ob\inut Duplica\i noti\ele unui elev mai bine organizat pentru a le folosi Oferi\i exemple ]i pa]i specifici pentru [ndeplinirea unei sarcini Ar`ta\i-le importanta organiz`rii, modelând-o prin exemplificare

Asigura\i accesul la recompense de câteva ori pe zi Utiliza\i sisteme simbolice de recompense Asigura\i imediata aplicare a sistemului de consecin\e Cre]te\i magnitudinea sau puterea recompenselor Pune\i p`rin\ii s` trimit` jocurile sau juc`riile preferate Folosi\i activit`\i/jocuri pe computer ca ]i recompense

Face\i o list` cu to\i pa]ii necesari pentru [ndeplinirea unei sarcini Verifica\i cât mai des dac` temele/sarcinile au fost executate corect pân` la cap`t {mp`r\i\i sarcinile/temele [n sec\iuni u]or de executat, cu date specifice de execu\ie Folosi\i calendarul pentru a planifica teme/sarcini pe termen lung Folosi\i jurnale/fise de lucru pe care s` face\i programarea zilnic`/s`pt`mânal` a sarcinilor Dificult`\i [n [ndeplinirea sarcinilor Reduce\i cantitatea de sarcini penCum satisface\i nevoia de recomAranja\i câte un “camarad de tru a se potrivi capacit`\ii de aten\ie a pense Cre]te\i frecventa recompenselor ]i studiu” pentru fiecare materie (cu care copilului: s` poat` discuta ]i la telefon) - cantit`\i mai mici pentru a “amenzilor”

men\inerea productivit`\ii - perioade mai scurte, dar mai frecvente de lucru - acceptarea unei mai slabe precizii de execu\ie pentru [nceput, care se va [mbun`t`\i [n timp - nu-i trimite\i acas` cu teme neterminate de rezolvat [n clas` - elimina\i orice surs` de distragere a aten\iei - accepta\i o cantitate rezonabil` de timp pe care elevul o va petrece seara pentru a-]i face tema acas` Cre]te\i frecventa [ncuraj`rilor ]i a recompenselor pozitive Reduce\i cantitatea de teme versus ob\inerea calit`\ii

Profile for Radu Maruntelu

Psihosucces Numarul 9  

Psihosucces Numarul 9  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded