Page 3

PSIHOSUCCES- ZIARUL ASOCIA|IEI DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIV~ - }COALA ERSKINE

Pagina 3

Divor\ul poate duce la cancer Autor: psiholog clinician Rodica Stoican, psihoterapeut sub supervizare în psihoterapia integrativ` “ De buna voie si nesili\i de nimeni” în fiecare zi tineri plini de speran\`, vis`tori, ferici\i, cople]i\i de emo\ie p`]esc în fa\a altarului m`car o data în via\`. Mân` în mân` î]i fac promisiuni pentru tot restul zilelor. {]i iau un angajament pe via\` unul fa\` de cel`lalt, în fa\a lui Dumnezeu, a p`rin\ilor, cunoscu\ilor, prietenilor ]i a întegii lumi. Schimb` inelele ca semn al iubirii, respectului ]i fidelit`\ii. Cu timpul, aceste promisiuni se încalc`, angajamentul este din ce în ce mai presant, iubirea se diminueaza, repectul dispare. Partenerii se instr`ineaz`, apar tensiunile, conflictele devin rutin`, emotiile negative sunt prezente în fiecare moment. Se fac vinovate de dizarmonie in cuplu urmatoarele aspecte: rutina care verific` în fiecare zi temelia unei rela\ii de cuplu, monotonia care aduce o lini]te nes`n`toas` în relatie, con]tientizarea de c`tre parteneri a faptului c` fericirea de la început nu dureaz` pentru totdeauna, tendin\ele egoiste si manipulative ale unuia dintre parteneri sau ale ambilor, deficien\ele de comunicare, conflictele conjugale (violen\a, abuzurile, refugierea in vicii), adulterul, tulbur`rile de natur` sexual`. De cele mai multe ori in spatele unui cuplu aparent armonios sunt ascunse o serie de tulbur`ri ale func\ionalit`\ii psihofamiliale, disfunc\ionalit`\i în sfera sexual`, erori ale partenerilor privind identitatea, rolurile ]i statuturile acestora în rela\ie. Toate acestea au un rol negativ în economia unui cuplu, putând duce la apari\ia unor crize de separare sau dezorganizare a familiei. Fragilitatea cuplului depinde ]i de imaginea pe care o are fiecare partener despre cel`lalt, ce a]tept`ri are de la el, care este modelul de so\/so\ie pe care l-a înv`tat în familia de origine, precum ]i evenimentele psihotraumatizante ale vie\ii fiec`rui partener al cuplului marital. Cel mai frecvent motiv de separare sau divor\ întâlnit în realitate este acela c` partenerii evolueaza separat, pierzând din vedere, nevoile, dorin\ele ]i a]tept`rile celuilalt. Pe fondul unei comunic`ri defectuoase aceste dificult`\i sunt greu de remediat. Cercetarile au ar`tat c` cele mai statisf`cute cupluri sunt cele în care ambii parteneri sunt capabili de exprimarea emo\iilor, gândesc pozitiv, î]i accept` partenerul de via\a cu u]urin\`, obi]nuiesc s`-]i eviden\ieze calit`\ile ]i nu defectele, î]i fac adesea complimente ]i nu repro]uri. Separarea ]i divor\ul sunt dou` dintre cele mai dureroase evenimente de via\`

din câte exist`. Din punct de vedere ierarhic, ca experien\e de via\a psihotraumatizante ocup` locul doi, respectiv trei, pe primul situându-se decesul. Divor\ul poate genera întreb`ri f`r` r`spuns pentru tot restul vie\ii, afecteaz` identitatea individului ]i zdruncin` serios capacitatea de a face fa\` unui viitor de unul singur. Un astfel de eveniment îi face pe oameni s` se confrunte cu temeri mai vechi, accentueaz` sensibilit`\ile fiec`ruia, deschide r`ni noi ]i le adânce]te pe cele din trecut. Divor\ul „reprezint` modalitatea juridic` prin care se desface o c`s`torie.” {nsa divor\ul aduce cu el „indiferent cât de dorit a fost ”o serie de consecin\e psihologice, morale ]i materiale, asupra partenerilor care le marcheaza evolu\ia ulterioar`.” Exist` studii care arat` c` intensitatea emo\iilor negative asupra celor care divor\eaz` este atât de mare încât le poate afecta stabilitatea s`n`t`\ii pentru tot restul vie\ii. Faptul c` se pierde o rela\ie semnificativ`, se pot pierde bunuri construite în ani, se pierde un statut, se pierde identitatea cuplului, dar ]i cea ca individ, genereaz` un stres imens. Stresul provocat de un astfel de eveniment afecteaz` sistemul imunitar ap`rând astfel predispozi\ia de a dezvolta boli cardiovasculare ]i anumite tipuri de cancer. Indicatorii comportamentali, fizici ]i emo\ionali ai existen\ei stresului ca urmare a divor\ului pot fi: dificult`\i de a dormi sau somn perturbat, triste\e cople]itoare, sentimente de vid interior, sentimente de incertitudine ]i vinov`\ie, dureri de cap sau dureri musculare, team`, panic` ]i anxietate, nervozitate, oboseal` inexplicabil`, crize de plâns, autoizolare, furie ]i agresivitate. Divor\ul aduce cu el multe emo\ii negative. Unele dintre acestea vor interveni în capacitatea noastr` de a func\iona în viata de zi cu zi. Ar fi recomandat ca decizia unui divor\ s` se ia în cuno]in\` de cauz`, dup` o analiz` profund` a consecin\elor pe care le poate avea acesta asupra vie\ii emotionale a celor implica\i. Este nevoie s` se reflecteze asupra op\iunilor de reconciliere, repozi\ionare in rela\ia de cuplu, mai ales când exista copii. Chiar dac` în \ara nostr` procedurile de divor\ s-au simplificat, este necesar s` se con]tientizeze faptul c` schimbarile pe care le aduce un divor\ în via\a copiilor, familiilor celor implica\i, prietenilor, etc. sunt generatoare de stres. Uneori separarea partenerilor poate avea

ca ]i consecin\e sc`derea nivelului de trai, dezechilibru în via\a sociala, tulbur`ri emo\ionale. {nainte de a lua aceast` decizie se impune r`spunsul la unele întreb`ri cu ar fi: sunt sigur c` nu exist` o alt` alternativ`?, Este cea mai bun` alegere pe care o pot face?, {mi va rezolva problemele pe viitor aceast` separare?, {n ce fel m` va afecta pe mine ]i pe cei implica\i? A] putea s` fac ceva pentru a evita acest eveniment? Exist` speciali]ti care pot ajuta în aceste situa\ii, psihoterapeu\ii v` pot ajuta s` clarifica\i situa\ia din punct de vedere emo\ional, avoca\ii sunt cei care pot furniza informa\ii despre aspectele juridice, preo\ii abordeaz` dimensiunea ce \ine de moral` ]i spiritualitate. Când nu exist` alt` ]ans` decât divor\ul, vor urma o serie de schimb`ri care necesit` mult` r`bdare, motiva\ie ]i încredere. Ca orice pierdere ]i divor\ul are nevoie de timp pentru a se rea]eza lucrurile, pentru a integra schimb`rile ]i a vindeca r`nile. De cele mai multe ori este dificil s` se parcurg` acest traseu de unul singur. Oamenii în astfel de situa\ii au nevoie de ajutor specializat, de suportul familiei ]i al celor apropia\i. Sprijinul este esen\ial pentru a se reu]i gestionarea corect` a emo\iilor negative, pentru dep`]irea crizei emo\ionale prin asumare, folosind evenimentul traumati-

zant în sens pozitiv ca pe o oportunitate de a cre]te ]i înv`\a. Dep`]irea acestei situa\ii ]i orientarea c`tre viitor presupune o privire retrospectiv` asupra trecutului, în\elegerea modului de a te comporta în rela\ie, asumarea gre]elilor ]i înv`\area unui mod nou de a ac\iona pentru a nu le repeta. Pentru a proceda mai bine în viitor se recomand` s` faci un pas înapoi cu scopul de a avea imaginea de ansamblu ]i a r`spunde unor întreb`ri: Cum ai contribuit tu la problemele din rela\ie?, Exist` posibilitatea s` faci acelea]i gre]eli în viitor? Alegerile pe care le faci sunt gre]ite? E]ti în contact cu nevoile tale? Ai putea ac\iona într-un mod mai constructiv? Este nevoie s` fii sincer cu tine pentru a putea parcurge procesul de vindecare. O privire în trecut î\i ofer` posibilitatea de a afla mai multe informa\ii despre tine care te vor ajuta: vei descoperi cum s` te raportezi la ceilal\i, precum ]i problemele pe care le po\i lucra. Dac` e]ti capabil s` vezi în mod obiectiv propriile alegeri, comportamentul în rela\ie, motivele pentru care ai ales fostul partener, gre]elile pe care le-ai f`cut, este un câ]tig imens pentru a reu]i în viitor s` dezvol\i rela\ii armonioase. Aminti\i-v` c` ave\i în fa\a un viitor care merit` abordat cu încredere ]i speran\`, l`sând în spate r`nile trecutului.

Ziar Psihosucces - Numarul 3  
Ziar Psihosucces - Numarul 3  

Al treilea numar al ziarului Psihosucces, editia 2012

Advertisement