Page 94

peri oada creş t i nă", p. 7 şi u rrn . ) , criticând individualismul

şi egoismul societăţilor occidentale şi încercând să reimpună virtuţile comunitare.

O dată cu John Rawls renaşte şi acel gen de filosofie morală care, plecând de la tradiţia iluministă, caută principiile universale ale vieţii în comun. EI s-a declarat împotriva marxismului, care susţinea că nu există nici o morală universală şi că nu avem decât morale de clasă" ce depind " de interesele clasei dominante. O renaştere a filosofiei mo­ rale i luministe are loc şi în Germani a prin etica discursului. Plecând de la etica lui lmmanuel Kant ( v . cap. "F ilo s o fi a

modelll i tăţii

limpUlii", p. 1 7

şi urm.), se încerca repunerea

moralei pe principii raţionale.

101 )

,

Jiirgen Habennas ( v .

p.

fost reprezentant al neomarxismului Şcol ii de la Frank­

furt şi proeminent etician al discursului, reprezintă figura exemplară pentru tendinţele de apropiere dintre marxism şi liberalism.

C:U,ii.t.uml

Marxismul recondiţionat: Georg Lukăcs ( 1 885- 1 97 1 ) ş i Erns! Bloch ( 1 885- 1 977) Amândoi au fost savanţi de Înaltă cultură şi nu totdeauna agreaţi de reprezentanţii marxismului oficial al statului. Şi amândoi au recurs la filosofia idealistului Georg Wilhelm Friedrich Hegel (v. capitolul "Maeştrii gândirii si Absolutul", p. 37 !;ii urm .) pentru a feri marxismul de dogmatism. Dar ei au făcut acest lucru În maniere foarte deosebite. Deşi politic se aflau În aceeaşi tabără, s-au privit toată viata ca niste rivali. ' in lucrarea sa fundamentală Istorie şi conştiinţă de clasă (1 923), Georg Lukăcs, esteticianul şi teoreticianul budapestan al culturii, a extras din scrinul filosofic al lui Hegel noţiunea de "totalitate " . Cu ajutorul ei voia să sublinieze faptul că adevărata conştiinţă de clasă, cea "proletară", nu putea lua naştere decât prin analizarea a cât mai mulţi factori din realitate. Lukacs e socotit şi părintele esteticii marxiste. Predilecţia lui se Îndrepta spre arta "realistă" , care, asemenea romanelor lui Tolstoi s a u Thomas M a n n , "oglindea " realitatea . Artei 93

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement