Page 120

medicina chinezească. Între mit şi ştiintă nu există pentru el nici o granită univocă. După Feyerabend, În ştiinta occidentală a existat un progres ori de câte ori au fost ignorate regulile şi structurile de putere existente. Prin lozinca Anything goes ( "Totul merge") şi cerinţa pluralis­ mului metodelor, cartea a influen\at nu numai filosofia, ci şi Întreaga scenă culturală a postmodernismului.

Richard Rorty ( n . 1 93 1 ) Filosoful modestiei

',pi,it.j,lJlhl

Printre filosofii sfârşitului de secol XX şi ai Începutului de secol XXI, Richard Rorty este un "star", ce.i drept, unul foarte modest. in 1 982 a renuntat la catedra sa de la vestita universitate.

u

Princeton şi a oc pat un post În provincie, la Charlottesvillel

Virginia. De atunci contemplă şi comentează c u rsul filosofiei de

pe margine. Modestie este şi ceea ce îi cere el filosofiei. Nu

Întâmplător, În scrierife sale cuvântul "contingenţă " , adică

finitudine, aleatoriu, este foarte important. Filosofia, susţine Rorty,

ar trebui să abandoneze pretentia de a fi o supraştiinţă şi să-şi

asume, În schimb, statutul de activitate culturală.

Rorty nu apar1ine nici unei di rectii filosofice anume , el sorbin­

d u -şi n e c l a r u l de p e s t e t o t .

L-au

i n f l u e n ţat d e o potrivă

Wittgenstein (v. capitolul "Filosofia În limitele logicii şi stiinţei",

p . 7 6) Heidegger (v. capitolul " Suflul nou În metafizica ... ", p. 66) Gadamer şi h e rmeneu tica (v. p. 1 1 0) postmodernismul francez, dar şi pragmatism u l a m e rican (v. capitolul "Fi losofia in limitele log icii si ştiinţei", p . 7 6} Prin v o l u m u l său The L inguistic Turn ( 1 967), a furnizat iniregii �, ;esle lozinca turnurii " lingvistice" Dar abia prin cele două l u c rări fundamentale: Oglinda naturii. O critică a filosofiei ( 1 9 79) şi Contingenţă, ironie

şi solidaritate

( 1 989) , a ajuns la adevărata sa temă, pe care 1 997, a descris-o astfel: "Aş propune să

Într-un interviu din

facem cu filosofia ceea ce alte cuvinte: filosofia

n -ar

au

făcut i luminiştii cu teologia." Cu

mai trebui să fie propagată ca teorie

public activă şi pasibilă de fundamentare, ci să fie surghiunită

În domeniul convingerilor private. Rorty propune o schimbare

d e roluri: filosofia devine o chestiune p rivată , in timp ce aşa·

119

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement