Page 119

Karl R. Popper (v. c ap i t o l u l " F i l osofi a În limitele logicii şi

ştiin ţei", p.

76).

Nu a ascuns însă niciodată c ă femeile frumoase, filmele şi

literatura il atrăgeau mai mult decât filosofia academică. Traditia ' Cercului de la Viena (v . ca p i to l u l "Fi losofi a În limitele logicii şi " i l i tol) şt i n ţ ei , p . 76) şi a raţionalismului critic (v . a ce a ş i c a p

căutând o metodă unică de obtinere a adevărului el a fost respinsă în pamfletul Împotriva metodei( 1 975, v . mai j o s) . Fără să vrea, scrisese astfel cartea manifest a criticii postmodeme

a ştiinţei. Feyerabend era convins că r!lţiunea şi cunoaşterea există din belşug şi în afara ştiinţei. In următoarea lucrare, Cunoaştere pentru oameni liberi (1 979), el a tras consecinţele care se desprindeau pentru o societate liberală şi instituţiile ei din teoria "anarhistă " a cunoaşterii. Critica infl uenţa aşa­ numiţi lor experţi ştiinţifici şi le cerea cetăţenilor să decidă ei înşişi asupra conţinutului cercetării şi al învăţământului. Toate tradiţiile culturale aveau, după el, dreptul la un acces egal spre centrele de putere. Prin lozinca " Iniţiative cetăţeneşti în loc de teorii cognitive" i-a reuşit încă o provocare. Cetăţenii liberi

trebuiau să înlocuiască "vorbăria inutilă, costisitoare şi analfabetă a filosofilor prin propriile decizii concrete".

CUyANT-CHEIE

Împotriva metodei ( 1 975)

Împotriva metodei, cu subtitlul "Schiţă a unei teorii anarhiste a cunoaşterii", este lucrarea principală a lui Paul Feyerabend

(v. p. 1 1 7 ) şi conţine o respingere radicală a pretenţiei ştiinţei

occidentale de a reprezenta unica autoritate a progresului cunoaşterii umane. Ridicându-se împotriva raţionalismului critic al lui Karl Popper (v. capitolul "Filosofia în limitele

logicii şi ştiinţei", p. 76), din care provenea el însuşi,

Feyerabend pledează pentru recunoaşterea unei multitudini de metode şi eforturi cognitive, de la oracole până la

118

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement