Page 113

sale pentru modele constructive fonnale, structuralismul se găsea în apropierea logicii şi cibemeticii.

Structuralismul francez a dezvoltat de aici un proiect filosofic interdisciplinar. Oaude U'Vi-Strauss (n. 1908) a transpus abordarea structuralistă în etnologie şi a cercetat structurile care stau la baza fonnării miturilor. Jacques Lacan

(1901- 1981) a cercetat structurile acţiunii umane cu ajutorul psihanalize; (v. capitolul ,,0 nouă viziune asupra lumii şi omului", p. 56), iarRoland Barthes (1915-1980) s-a dedicat, printre altele, structurilor literaturii, ale textelor narative.

Michel Foucault (v. mai jos) a aruncat o privire structuralistă asupra întregii istorii a spiritului. Foucault este deseori

denumit şi "poststructuralist", deoarece prin critica sa radicală la adresa raţiunii aruncă o punte Între structuralism şi

posunodemism. În Franţa, în special, raporturile dintre aceste două curente sunt foarte strânse. Estomparea subiectului ca şi predilecţia posunodernă pentru ,,Discursuri ' , adică pentru structuri teoretice şi textuale, Îşi au rădăcinile în structuralism.

'.\I!â,.U,MI

Michel Foucault (1 926-1 984) Cadavrele din beci u l raţi u n i i

Printre filosofii sfârşitului de s�col X X , Michel Foucault este unul din cei mai neortodocşi şi mai creativi. Gândirea lui nu

incape in nici un tipar. Ca o albină, culegea mierea deopotrivă

din filosofie, ştiinţQle naturii .şi ..ale spiritului. Îi plăcea să depă­ şească graniţele dintre discipline, era curios faţă de toate culturile si s-a apropiat in toate etapele vietii sale de noi domenii ale cuno sterii. În ultimii săi ani s-a mai r orientat incă o dată, indreptându-şi atenţia, in ultimele două volume ale trilogiei Istoria sexualităţii, asupra Antichităţii şi a artei de a trăi. Când a murit, in 1 984, de SIDA, s-a sfârş� nu numai o viaţă, ci şi o gândire complexă. Foucault n-a fost un filosof al tumului de fildes: in traditia unor · intelectuali angajati, precum iluministul Volt ire (v. c apitolu l "Filosofia modernităţii timpurii. .. ", p. 1 7) sau existentialistul Jean­ Paul Sartre (v. c ap i to lu l "Suflul nou in metafizica .. :", p. 66 ) s-a

a

,

112

Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Robert Zimmer - Filosofia de la Iluminism pana astazi  
Advertisement