Page 15

Arta răului cel mai mic

-------

să permită o referire facilă la construcţiile imaginate În cursul ela bor ării soluţiei. Ştiinţa modernă a naturii foloseşte testele experimentale

pentru a pune la Încercare (a critica deci) soluţiile propuse. Experi­

mentele acestea, de la Galilei la Einstein, pot să fie şi experimente imaginare (sau gândite(

Filosofia a fost şi este şi ea extrem de interesată de experi­ mentele imaginare. O serie de filosofi ai politicii au vorbit, de exem­

plu, despre un contract, realizat Într-o situaţie ipotetică, În baza căru·· ia sunt stabilite principiile de bază ale relaţiilor Între membrii socie­ t::ţi i. Încheierea uDui asemenea contract este, desigur, un experiment imaginar8. Cei care aduc În discuţie probleme politice fac însă acest lu­

cru pe fondul unor presupoziţii. Cineva poate să presllpună că ex is tă

ceva de genul nevoilor colective; altcineva presupune că există doar opţiunile individuale. A revela asemenea presupoziţii şi a le critica

este o parte importantă a analizei recursului la politică. Ideea de presupoziţie este vie În filosofia contemporană.

Analiza presupoziţiilor În forma utilizată aici s-a născut În urma unei dezbateri importante În filosofia limbajului:

8ertrand Russell

a

propus o soluţie la piOblema p ro p oziţii lo r care conţin sintagme ce se

referă la entităţi non-existente (de genul "muntele de aur" sau "Re-

7 Variatele utilizări ale experimentelor gândite sunt analizate de către Karl Popper, "Despre uti;izarea corectă şi incorectă a experimentelor imagi­ nare, în special în teoria cuantică", Logica ştiinţei, Bucureşti, Editura ştiinţi­ fică şi enciclopedică, 1981, ppAI4-425. 8 În literatura contemporană de filosofie politică este celebră abordarea contractualistă propusă de către John Rawls (v. John Rawls, A TheOt:v of Justice, Oxford University Press, 1972). Ea a marcat începutul renaşterii ac·· tunle a filosofiei politice. Pentru Rawls, "viziunea contractualistă susţine că anumite principii ar fi acceptate (s.n.) într-o situaţie iniţială bine definită" (ibidem, p.16).

13

Mihail Radu Solcan-Arta raului cel mai mic-ALL (1998)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you