Page 39

Plotin

dacă mâna le poate Încă �ine pe toate, fotţa ei se extinde la acest nou corp, fără ca să se dividă În tOt atâtea părţi câte �orpuri sunt " (VI, 4, 7). Acest nou exemplu ne permite astfel ,ă înţelegem col o aceeaşi şi singură fiinţă se poate extinde la .ot şi că mai multe fiinţe sensibile, situate în mai multe locuri, pot să se Împărtăşească din aceeaşi fiinţă. Plotin se străduieşte să ne facă să în�elegem ideea de emanaţie cu ajutorul imaginilor. Totuşi, e important să nu !nterpretăm gr�it această nOţiune; prin emana�ie trebuie să înţelegem o iradiere fără mişcare şi nu un fel de scurgere :mplic�d vreo "ieşire " şi, în consecinţă, o deplasare; În legă­ cură cu aceasta, nu trebuie sol ne inducă În eroare comparaţia �u Îzvorul şi cu fluviul aferent. Unul, imobil şi suficient sieşi, nu dă naştere la ceva, nici !1U inventează, nici nu creează: el emană ca şi lumina sau �ăldura degajată de foc, ca frigul emis de zăpadă, În felul în �are se răspândesc efluviile parfumurilor (V, 1, 6), şi se dis­ :ribuie un izvor În cursul apei tară ca să se sleiască, sau În :"elul În care seva ce emană din rădăcini urcă prin tOt arborele 111, 8, 1 0). Dar cea mai reuşită imagine, aceea care revine foarte ade­ ;.ea la Plotin, este aceea a cercului, a centrului şi a razelor '>J.le; ea este mai reuşită decât toate celelalte în măsura în :are nu este afectată de un dinamism care ar risca să ne �e{urneze de la contemplaţie în folosul vreunui mobilism. FIindcă ..sufletul este unul şi multiplu; invers, formele (sufle­ -de, n. trad.) care se află în corpuri sunt multiple şi unitare; Jrpurile nu au decât multiplicitate; principiul suprem nu =-.'sedă decât unitate " (IV, 2, 2). 39

Jean Brun - Neoplatonismul  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you