Page 1

CASE CASE CASE Enalyzer RelationsIntelligence® Solution

Enalyzer Furesø Kommune SURVEY SOLUTIONS

alyzer n E d e m e d samarbej essourcerAlim.f å g d n i t a ”Ved n mraestseonrlignes,luståresul e t e r a p s har vi bliviedrlilgeevree år – o p dtrietm.inSu ne l t tefrorbåe t t n l a a u k r e a m i r Svhaorled ti s de tov vkeet ee e m l æ b g e o r t k r r e t u o t o n k t e r y a aant lk tat k -r sa ngm o it re ev i,ts rte t e lm Brcainedlt rapr pob e h r e d r e l a n e corec om et k esra.mtDeErnalyzer S Om løsningen n e t t a en e st å t Furesø Borgerpanel er baseret på softwareprogrammerne Enalyzero Survey Solution og Enalyl r d s p t i , er hvor Enalyzer RelationsPanel r bel st er én af landets nye yKommune a dløsning, zer RelationsPanel. Furesø Borgerpanel er enr integreret Furesø e f s n k ø benyttes til administration af panelet, herunderTrivselsmåling tilmelding af deltagere, opdatering profiler og storkommuner og er dannet af Værløse og Enalyzer gennemfører imensafselve eden udvælgelse af undersøgelsessegment efterv køn underiogrsocioøkonomisk Farum Kommuner. Kommunen har over ksomh position, søgelserne foretages i Enalyzer Survey Solution. Den efterfølgende analyse kan foretages i såvel Om Furesø Kommune

Aalborg kommune Teknik- & Miljøforvaltningen Alm. Brand bruger Enalyzer Survey System Enalyzer Survey Solution til kundemålinger Enalyzer Survey Solution som Enalyzer RelationsPanel.

Enalyzer Survey Solution (ESS) indeholder en stor og bred vifte af funktionalitet til opbygning, gennemførsel, analyse og afrapportering af relationsmålinger. ESS kan fleksibelt skaleres op og Aalborg kommune er Danmarks tredje største kommune med et indbygned og kan anvendes til både små og store undersøgelser. Kunden ejer selv softwaren og kan gertal påanalyser ca. 200.000 indbyggere. DeraferEnalyzer. i alt ca. 19.000 ansatte i komAlm. Brand A/S driver virksomhed inden for forsikring, forsikring, bank iværksætte efter behov – helt uafhængigt Alm. Brand A/S driver virksomhed inden for bank

37.000 indbyggere.

Se www.furesoe.dk for yderligere information.

og og

munen. Teknik-og & Miljøforvaltningen beskæftiger til ansatte dagligt ca.og320 medarpension virksomheden har ca. 1600 25 filialer pension og virksomheden har ca. 1600 ansatte og 25 filialer ii Enalyzer RelationsPanel bejdere i administrationen. hele landet.

hele landet. giver virksomheder og organisationer mulighed for at opbygge egne Enalyzer RelationsPanel paneler med respondenter, så de selv kan foretage spørgeskemaundersøgelser. På den måde kan Teknik- og Miljøforvaltningen, som har ansvaret for blandt andet fysisk virksomhederne selv styremission sammensætning og brug afer Løsningen kan integreres Alm. Brands Brands mission og formål formål erpanelerne. at tilbyde tilbyde finansielle løs-med Alm. og at finansielle løsplanlægning, byggesager,som miljøog naturforhold, trafik m.m. valgte eksisterende forretningssystemer CRM-systemer og web sites og dermed blive eni integreret ninger afat høj kvalitet til fornuftig pris til kunder. Alm. ninger høj kvalitet til en en med fornuftig pris til ideres deres kunder. foråret 2008af indgå samarbejde Enalyzer A/S forbindelse medAlm. del af en virksomheds forretningsprocesser.

Brands spænder fra Brands kunder kunder spænder fra privatkunder privatkunder over over landbrugskunder landbrugskunder forvaltningens Trivselsmåling 2008.

til og Enalyzer Consulting til små små og mellemstore mellemstore virksomhedskunder virksomhedskunder ii Danmark. Danmark.

Enalyzer tilbyder konsulent– og projektydelser til alle faser i en relationsmåling – lige fra de indledende strategiske overvejelser til den praktiske gennemførelse og efterfølgende analyse samt præsentation. Det giver mulighed for at outsource hele eller dele af arbejdet med relationsmålingen til os.

”Ved at indgå samarbejde med Enalyzer har vi sparet en masse ressourcer i forhold til tidligere år – og slutresultatet er blevet markant forbedret. Specielt rapporterings-layout og metodik samt Enalyzer Scorecard er helt i top.”

Se www.enalyzer.dk for yderligere information.

Kontaktpersoner Martin Lund-Schierbeck, Enalyzer E-mail: martin.lund@enalyzer.dk Tlf: +45 25 72 37 77

ENALYZER er både pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence®. Fordi virksomheden får konkret viden Frede Aagren, Udviklingsog beslutningsgrundlag Administrationschef, om den aktuelle situation såvel som et solidt for fremtiden.

ENALYZER Havnegade 39 1058 København K T: 7010 7006 powered by by Enalyzer Enalyzer www.enalyzer.dkpowered

Teknik & Miljøforvaltningen – Aalborg kommune

RelationsIntelligence RelationsIntelligence

® ®


Aalborg Kommune CASE CASE

CASE

Enalyzer Enalyzer RelationsIntelligence SURVEY SOLUTIONS RelationsPanel

®

Solution

Alm. å s , e n i et onl r e v e l mbiynru r i e t i v i å s l p e b f r udletratteræf Svarene s e r , r e e k ekovmem g k r n æ e i r e t n t l r t l o u n a k l a s asrekranftor Bra”nDde kbe m n e t v e k v e e ea,f s s l n n b m r o e o k r f e r t r e e a r d h e nekte eorm terd.etD, d a t g o n e , ie bsot e r d r å t e t l g g s i i r p t s o o d b , n r anednes nebeflåysit r n e u k k s n t gtige ø a Fokus var professionelfrrådgivning i v g n n e t i d g n e i d h l y m il sær virbkesto t r e g n i styrker borgerkontakten n og Enalyzer præcise resultatrapporter nes hold

Alm. Brand bruger Enalyzer Survey System i Furesø Kommune til kundemålinger I samarbejde med Enalyzer har Furesø Kommune nedsat et elektronisk

Tidligere har Teknik- & Miljøforvaltningen selv stået for processen ved baseret borgerpanel bestående 700gang personer, fremover vil blive interne trivselsmålinger, men valgte for af første 2008der at indhente Alm. Brand A/S driver virksomhed inden i for forsikring, bank og spurgttiltilopbygning råds i vigtige politiske ogdataindsamling kommunale sager. Panelet er omassistance og design samt og rapporte­ pension og virksomheden har ca. 1600 ansatte og 25 filialer i sammensat repræsentativt for har kommunens ring hyggeligt hos en ekstern partner. og De fuldt tidligere trivselsmålinger bl.a. væretborgere. hele landet. forbundet med et betragteligt tidsforbrug grundet omfattende processer ved udarbejdelse spørgsmål og til manuelle processer ved gennemHvilke ønskeraf har borgerne Flyvestation Værløse i fremtiden? Skal Alm. Brands mission og formål er at tilbyde finansielle løsførelsen. bibliotekerne have nye åbningstider? Og synes borgerne generelt,

ninger af høj kvalitet til en fornuftig pris til deres kunder. Alm. at de får tilfredsstillende information om kommunens aktiviteter og Brands kunder spænder fra privatkunder over landbrugskunder ”I forbindelse tilbud? med vores valg af Enalyzer som partner, har vi bl.a. udnyt­ til små og mellemstore virksomhedskunder i Danmark. tet vores tværkommunale netværk til at indhente erfaringer om andre

lignende projekter. Et af vores klare fokusområder var, at slutrapporterinSådanne spørgsmål kan Furesø Kommune på Nordsjælland nu få gen skulle være helt i top ved tydeligt og letforståeligt at påpege indsattilbagemeldinger på fra sine borgere via et nyt elektronisk baseret sområder. Samtidig skulle vores partner have tung erfaring, både indenborgerpanel, og Furesø Borgerpanel,forsom kommunen nedsat i samarfor projektledelse konsulentbistand, at kunne rådgivehar os igennem bejde med Enalyzer. Borgerpanelet er baseret på softwareprogrammet hele processen. Den opgave har Enalyzer løst til punkt og prikke.” Frede Enalyzer RelationsPanel og er en del Teknik af Furesø Kommunes samlede Aagren, Udviklingsog Administrationschef, & Miljøforvaltningen – indsats for at styrke borgerinddragelsen. Initiativet skal bidrage til at Aalborg kommune

understøtte dialogen mellem borgere og politikerne i Furesø Byråd.

RelationsIntelligence

®

powered by Enalyzer

RelationsIntelligence powered by Enalyzer

®


Aalborg CASE Kommune CASE

CASE

® RelationsIntelligence ® EnalyzerEnalyzer RelationsIntelligence SolutionSolution

Kommune FuresøFuresø Kommune

”Den vigtigste del af en måling er opfølg­ ningsdelen. De gennemførte præsentationsworkshops var en vigtig start på opfølgningsprocessen i forvaltningen, hvor de enkelte lokale samarbejdsudvalg har stået for at formidle og drøfte resultatet med alle medarbejdere samt samle op på planer og forbedringsforslag.” Frede Aagren, Udviklings- og Administrationschef, Teknik & Miljøforvaltningen – Aalborg kommune

Med udgangspunkt i Enalyzer Reporting Methology blev målingens indhold og sigte tilpasset Forvaltningens ønsker og behov. For at perspektivere målingens resultater, og Omunderstøtte løsningen den videre dialog i forbindelOmmed løsningen Furesø Borgerpanel er baseret på af softwareprogrammerne Om Furesø Kommune se opfølgning og implementering målsætninger, Enalyzer Survey Solution og Enalyon og Furesø Borgerpanel erEnalybaseret på softwareprogrammerne Enalyzer Survey Solution og Enalyzer RelationsPanel. Furesø Borgerpanel er en integreret løsning, hvor Enalyzer RelationsPanel Om Furesø Kommune Furesø Kommune er én af landets nye blev der indarbejdet data fra Enalyzer Employee PerforlationsPanel zer RelationsPanel. Furesø Borgerpanel er en integreret løsning, hvor Enalyzer RelationsPanel én af landets nye benyttes til administration af panelet, herunder tilmelding af deltagere, opdatering af profiler og Furesø Kommune er storkommuner og er dannet af Værløse og af mance benyttes profiler til administration af panelet, herunder tilmelding af deltagere, og opdatering af profiler og Benchmark i den endelige slutrapportering. dannet af Værløse og udvælgelse af undersøgelsessegment efter køn ogFor socioøkonomisk position, mens selve under-storkommuner og erFarum Kommuner. Kommunen har over ns selve af antallet undersøgelsessegment underefterkunne køn og medarbejdere socioøkonomisk position, mens selve underFarum Kommuner. Kommunen har over atudvælgelse stimulere besvarelser søgelserneafforetages i Enalyzer Survey Solution. Den efterfølgende analyse kan foretages i såvel 37.000 indbyggere. oretages søgelserne foretages i Enalyzer Survey Solution. i Den efterfølgende såvel analyse kan foretages i såvel 37.000 indbyggere. Enalyzer Survey som Enalyzer RelationsPanel. undervejs i målingen selvSolution følge med i den løbende Enalyzer Survey Solution som Enalyzer RelationsPanel. Se www.furesoe.dk for yderligere informati svarprocent, fordelt på forvaltningsgrene.

Enalyzer Survey Solution Enalyzer Survey Solution Enalyzer Survey Solution (ESS) indeholder en stor og bred vifte af funktionalitet til opbygning,

Se www.furesoe.dk for yderligere information.

l opbygning, Enalyzer Survey Solution (ESS) indeholder en stor og bred vifte af funktionalitet til opbygning, Engagement sikrede høj svarprocent gennemførsel, analyse og afrapportering af relationsmålinger. ESS kan fleksibelt skaleres op og skaleres gennemførsel, analyse og afrapportering afop relationsmålinger. ESS kan og fleksibelt skaleres op og Med en samlet svarprocent på 90,1procent harundersøgelser. målinned og kan anvendes til både små og store Kunden ejer selv softwaren og kan waren ned og kan anvendesog til både små og store undersøgelser. kan Kunden ejer selv softwaren og kan iværksætte analyser efter behov – helt uafhængigt af Enalyzer. gen været en stor succes Teknikog Miljøforvaltningen. iværksætte analyser efter behov – helt uafhængigt af Enalyzer.

Én af de primære årsager til den høje svarprocent er Enalyzer RelationsPanel forvaltningens engagement for målingen. Der blev bl.a. Enalyzer RelationsPanel Enalyzer RelationsPanel giver virksomheder og organisationer mulighed for at opbygge egne bygge Enalyzer RelationsPanel egne giver virksomheder og organisationer mulighed for at opbygge egne udarbejdet en kommunikationsstrategi, som paneler med respondenter, så de selv kansikrede foretage spørgeskemaundersøgelser. På den måde kan På den paneler med respondenter, så måde de selv kan foretage spørgeskemaundersøgelser. kan På den måde kan fuld gennemsigtighed før,selv under i særdeleshed efter virksomhederne styre og sammensætning og brug af panelerne. Løsningen kan integreres med integreres virksomhederne selv styre sammensætning og brug af panelerne. med Løsningen kan integreres med eksisterende forretningssystemer som CRM-systemer og web sites og dermed blive en integreret målingen. ive eksisterende en forretningssystemer integreret som CRM-systemer og web sites og dermed blive en integreret del af en virksomheds forretningsprocesser. del af en virksomheds forretningsprocesser.

Projektet med Enalyzer blev afsluttet med præsenEnalyzer Consulting Enalyzer Consulting tation-workshops forvaltningens lokale sam­ Enalyzerfor tilbyder konsulent– ogfem projektydelser til alle faser i en relationsmåling – lige fra de indEnalyzerfra tilbyder konsulent– og projektydelser til alle faserindi en relationsmåling – lige fra de indige de arbejdsudvalg, hvorstrategiske resultaterne blev gennemgået ledende overvejelser til den praktiske gennemførelse og efterfølgende analyse samt ledende strategiske overvejelser til den praktiske gennemførelse og efterfølgende analyse samt e analyse samt præsentation. Det giver mulighed for at outsource hele eller dele af arbejdet med relationsmålinog diskuteret i plenum medledere og medarbejderpræsentation. Det giver mulighed for at outsource hele eller dele af arbejdet med relationsmålinrelationsmålingen til os. repræsentanter. Herefter har Teknik- og Miljøforvaltningen til os. gen selv arbejdet videre med og forbedring Kontaktpersoner Se www.enalyzer.dk foropfølgning yderligere information. Kontaktpersoner Martin Lund-Schierbeck, Enalyzer www.enalyzer.dk for yderligere information. i Se dialog mellem medarbejdere og ledere. Martin Lund-Schierbeck, Enalyzer E-mail: martin.lund@enalyzer.dk E-mail: martin.lund@enalyzer.dk Tlf: +45 25 72 37 77 Tlf: +45 25 72 37 77

ENALYZER ENALYZER er både pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger ENALYZER er både pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter forankrede i skræddersyede softwareløsninger softwareløsninger Havnegade 39 og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kaldererdet RelationsIntelligence®. Fordi virksomheden får konkret viden ENALYZER Havnegade 39 1058 København K og kompetent rådgivning, som skaber værdi.såvel Vi kalder detsolidt RelationsIntelligence®. Fordi virksomheden får konkret viden får konkret viden om den aktuelle situation som et beslutningsgrundlag for fremtiden. 1058 København T: K 7010 7006 om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. T: 7010 7006 www.enalyzer.dk www.enalyzer.dk

http://portal.enalyzer.at/media/59471/case%20aalborg%20kommune%20(da)  

http://portal.enalyzer.at/media/59471/case%20aalborg%20kommune%20(da).pdf