Page 1

Radonsanering när byggnadsmaterial är problemet

Radongas avgår konstant från en väggyta som innehåller blåbetong. Hur mycket radon som avges till inomhusluften beror framförallt på hur mycket radium som blåbetongen innehåller och hur tät ytbeläggningen på blåbetongen är. En ökad ventilation är den vanligaste åtgärden vid radon från blåbetong. En fördubbling av luftomsättningen halverar radongashalten.

Om det inte är en så omfattande förekomst av blåbetong, och när ventilationen innan åtgärd är väldigt dålig, kan det vara tillräckligt att se över och optimera den befintliga ventilationen genom att rensa frånluftskanaler och installera friskluftsventiler i väggar eller i fönsterkarmar i bostadsrummen. Kostnaderna för det är inte så höga och ingreppen blir inte stora. Åtgärden kan dock ge upphov till störande kalldrag då kall luft tas in i bostaden utan förvärmning. Kostnaderna för uppvärmning ökar också något.

När blåbetongen avger så mycket radon att det inte går att reducera radonhalten tillräckligt med självdragsventilation måste någon form av mekanisk ventilation anordnas. Installation av mekanisk frånluftsventilation innebär att en eller flera fläktar monteras för att suga ut luft från våtutrymmen som badrum, toalett och tvättstuga. Precis som vid optimering av självdragsventilation måste friskluftsventiler installeras i bostadsrummen om det inte finns några ventiler där. Ingreppen och installationskostnaderna blir inte så stora, men metoden har sina begränsningar eftersom risken för störningar av kalldrag ökar ännu mer än vid självdragsventilation. Finns det betydande inslag av radon från marken är installation av mekanisk frånluftsventilation ingen lämplig åtgärd om inte andra åtgärder för att motverka radon från marken görs samtidigt.

Om blåbetongen bedöms avge mer radon än vad som är möjligt att vädra bort med mekanisk frånluftsventilation utan att orsaka olägenheter med kalldrag bör mekanisk frånoch tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX system) installeras. Den nya friska luften in till bostadsrummen är då förvärmd av den varma luften som sugs ut. Det möjliggör helt andra luftflöden utan olägenheter med kalldrag och ökade uppvärmningskostnader. Nackdelarna med FTX-ventilation är ibland stora ingrepp och höga installationskostnader.

Radonsanering när byggnadsmaterial är problemet  
Radonsanering när byggnadsmaterial är problemet  
Advertisement