Page 1

NO 9 September 2010

Trenčiansky spravodaj elektronický bulletin Europe Direct Trenčín Novinky z Europe Direct Z Európskej únie Pre študentov a žiakov Pre podnikateľov Rôzne


Podujatie Euroškôlkár Novinky z Europe Direct

Dňa 19.08. 2010 Europe Direct Trenčín zorganizovalo podujatie Euroškôlkár v súkromnej materskej škôlke Štvorlístok.

Úlohou bolo predstaviť deťom štáty Európskej únie a ich špecifiká prostredníctvom zaujímavých aktivít a hier. Detičky si mohli vyskúšať maľovanie vlajok európskych štátov, hľadanie najvýznamnejších špecifík každej krajiny na ilustrovanej mape, skladanie

pexesa s tematikou EÚ, nalepovanie vlajok Európskych štátov na mapu, vyfarbovanie omaľovaniek s tematikou EÚ. Europe Direct Trenčín venovalo detičkám krásne ilustrované knihy,

ktoré môžu využiť pri ďalšom vzdelávaní ohľadom EÚ. Prostredníctvom Europe Direct Trenčín sa detičky zoznámili bližšie so štátmi Európske únie.

Fotky z akcie : http://picasaweb.google.com/europe.direct.tn/EuroskolkarMSStvorlistok

Europe Direct Trenčín na Facebooku !

Pridajte sa do našej skupiny na Facebooku a sledujte aktuálne dianie v Europe Direct Trenčín. Pridajte sa k nám: http://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Trencin/135978629769105

2

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010


Európsky týždeň mobility 2010 so sloganom

„Rozumnejšie cestovať – lepšie žiť“

Téma kampane na rok 2010: „Travel Smarter, Live Better“ (rozumnejšie cestovať – lepšie žiť) priznáva škodlivý vplyv súčasných trendov mestskej dopravy na zdravie občanov.

Jej cieľom je podnietiť orgány miestnej samosprávy, aby podporovali alternatívy k doprave autom a zdôrazňovali ich pozitívny vplyv na verejné zdravie a životné prostredie. Týždeň mobility sa zameriava na zmenu správania ľudí v oblasti dopravy a cestovania tým, že namiesto automobilu ponúkne alternatívy ohľaduplnejšie k životnému prostrediu. Verejnosť dostane príležitosť vyskúšať si alternatívne formy dopravy a miestne orgány majú možnosť otestovať nové služby a infraštruktúru. Odkaz týždňa mobility by mal pretrvať aj po jeho ukončení tak, že zúčastnené mestá sa nabádajú, aby prijali aspoň

jedno trvalé praktické opatrenie. Týždeň mobility vyvrcholil Dňom bez áu t , o f i c i á l n e s t a n o v e ný m n a 22. septembra, kedy zúčastnené mestá vyhradili verejné priestory výlučne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Týždeň mobility zaznamenáva od svojho začiatku v roku 2002 neustály nárast počtu zúčastnených miest. Minulý rok sa zaregistrovalo rekordných 2 181 miest, čo predstavuje približne 237 miliónov obyvateľov. Výsledkom týždennej kampane bolo zavedenie viac ako 4 440 stálych opatrení.

Viac na: www.mobilityweek.eu

Biodiverzita: Ako motivovať miestne samosprávy na celom svete k činu Ako môžu miestne samosprávy ušetriť a súčasne posilniť hospodársku situáciu, zlepšiť kvalitu života a vytvárať pracovné miesta? Z najnovšej správy vyplýva, že sa to dá docieliť zohľadňovaním ekosystémových služieb pri tvorbe politiky. Zo správy TEEB určenej tvorcom komunálnej a regionálnej politiky o ekonomike ekosystémov a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) sa tvorcovia komunálnej politiky môžu dozvedieť, ako lepšie pochopiť hodnotu a služby prírodného kapitálu (lesy, parky a vodné toky) a dokázať ich využívať v oblastiach komunálnej politiky

(správa miest, územné plánovanie a správa chránených území). SprávaTEEB vyhodnocuje význam ekosystémových služieb a okrem toho upozorňuje na tri kľúčové otázky, ktorým treba venovať pozornosť, ak má prírodný kapitál prispievať k miestnemu rozvoju: 1: Rovnomerne prerozdeliť práva prístupu k prírodným zdrojom. Zmena politiky často ovplyvňuje prístup k službám alebo ich prerozdelenie.

Tento aspekt je nutné zohľadniť v rámci rozhodovacieho procesu. 2: Čo možno najlepšie využívať dostupné vedecké poznatky a získané skúsenosti, aby bolo možné nájsť spoločnú reč v otázkach, na ktoré existujú rôzne názory. 3: Zapojiť všetkých aktérov do celého procesu, aby sa realizovateľné a účinné opatrenia komunálnej politiky dostali do popredia záujmu a aby sa pracovalo na ich vývoji.

Viac na: http://www.teebweb.org/

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010

3

Z Európskej únie

V dňoch 16. až 22. septembra 2010 sa stovky miest v celej Európskej únii aj mimo nej zúčastnili Európskeho týždňa mobility – najväčšej celosvetovej akcii venovanej udržateľnej mestskej doprave.


Z Európskej únie

Európska komisia zvyšuje rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi – Európe vdychuje ženskú dimenziu Európska komisia prijala päťročnú stratégiu na presadzovanie rovnosti medzi ženami a mužmi v Európe. Účelom tejto stratégie je predovšetkým lepšie využiť potenciál žien a zároveň tým prispieť k dosiahnutiu celkových hospodárskych a sociálnych cieľov EÚ.

Prostredníctvom tejto stratégie sa zásady stanovené v Charte žien, ktorú prijala Európska komisia, premietajú do celej škály konkrétnych opatrení – počnúc krokmi zameranými na dosiahnutie väčšej miery zastúpenia žien v riadiacich orgánoch firiem, až po opatrenia na riešenie problematiky násilia založeného na rodovej príslušnosti. Z nedávneho prieskumu Eurobarometer vyplýva, že kroky, ktoré EÚ vyvíja na riešenie problematiky domáceho násilia, podporuje 87 % Európanov. Jeden z každých štyroch obyvateľov Európy pozná človeka, ktorý sa stal obeťou takéhoto násilia.

Stratégia rodovej rovnosti, ktorú Európska komisia prijala, pozostáva z radu opatrení, ktorých spoločným menovateľom je päť priorít: hospodárstvo a trh práce, rovnaké odmeňovanie, rovnosť na vyšších postoch, riešenie problematiky násilia založeného na rodovej príslušnosti, a podpora rovnosti žien a mužov mimo EÚ. Medzi uvedené opatrenia patria: - zvýšenie podielu žien na trhu práce a pomoc pri dosahovaní cieľovej miery zamestnanosti stanovenej v stratégii Európa 2020 pre ženy aj mužov na 75 % ;

- predloženie cielených iniciatív zameraných na zvýšenie počtu žien na najvyšších postoch, ktoré prijímajú rozhodnutia týkajúce sa hospodárskeho vývoja; -podpora podnikateľstva a samostatnej zárobkovej činnosti žien; -zavedenie každoročného Európskeho dňa rovnosti odmeňovania v záujme zvýšenia informovanosti o tom, že ženy v EÚ aj naďalej zarábajú v priemerne takmer o 18 % menej ako muži; - spolupráca so všetkými členskými štátmi v boji proti násiliu páchanému na ženách, predovšetkým na odstránenie zmrzačovania pohlavných orgánov žien v Európe aj inde vo svete.

Viac na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=890&furtherNews=yes

4

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010


Intenda plní sny talentovaným znevýhodneným študentom Pre študentov a žiakov

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda otvára svoju Individuálnu schému, v ktorej podporí talentovaných študentov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením.

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda pokračuje aj v roku 2010 v podpore talentovaných mladých jednotlivcov, ktorí, aj keď sú mnohokrát nútení prekonávať najrôznejšie prekážky súvisiace s ich zdravotným či sociálnym znevýhodnením, majú veľmi jasnú a jedinečnú predstavu o rozširovaní svojich vedomostí a uplatnení sa vo svete.

Študenti stredných a vysokých škôl vo veku od 14 do 20 rokov môžu posielať svoje žiadosti o podporu do 15. októbra 2010. Jednou z podmienok získania podpory je napísanie úvahy na tému „Sny nepoznajú prekážky“, v ktorej žiadatelia vyjadria motiváciu pre ich ďalšie štúdium a plány do života, s prihliadnutím na svoj osobný životný príbeh.

Maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 650 €. Prihlásené žiadosti bude hodnotiť expertná komisia zložená z nezávislých odborníkov pôsobiacich v sociálnej oblasti, ktorá medzi najlepšie žiadosti rozdelí celkovú sumu 13 000 €.

Viac na: http://www.intenda.sk/node/160

ENTER - seminár o mládežníckej politike uzávierka 17. 10. 2010 1. 12. – 3. 12. 2010 Štrasburg, Francúzsko

Tento seminár je súčasťou projektu ENTER! týkajúceho sa prístupu mladých ľudí zo znevýhodnených mestských častí k sociálnym právam, ktorý je organizovaný Riaditeľstvom mládeže a športu Rady Európy v rámci jej pracovnej priority „Sociálna kohézia a inklúzia mládeže“.

Výsledkom tohto seminára budú návrhy toho, aké odporúčania by mala Rada ministrov predložiť členským štátom. Ubytovanie, stravu aj cestu hradí organizátor.

Viac na: http://www.mladez.sk/k/mladi-ludia/davame-ti-do-pozornosti

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010

5


Pre študentov a žiakov

Európska komisia spustila súťaž pre študentov žurnalistiky - Mladí reportéri Európska komisia zahajuje súťaž Mladí reportéri proti chudobe - vyzýva všetkých študentov žurnalistiky z členských štátov EÚ, aby jej poslali správy týkajúce sa problematiky rozvojovej pomoci, podľa ktorých sa vyberú spravodajcovia na Európske rozvojové dni, ktoré sa budú konať v decembri v Bruseli. Súťaž Mladí reportéri proti chudobe, ktorá je organizovaná v spolupráci s Európskym novinárskym centrom, je iniciatíva zameriavajúca sa na študentov žurnalistiky v členských štátoch EÚ s cieľom zvýšiť ich záujem o problematiku rozvojovej pomoci. Do 29. októbra môžu študenti žurnalistiky predložiť písomnú alebo rozhlasovú správu o EÚ a rozvojovej pomoci. Na základe tejto správy a na základe prihlášky sa 33 vybraných žiadateľov zúčastní na seminári, ktorý sa bude konať počas Európskych rozvojových dní v decembri v Bruseli.

Na základe kvality a originality v y p r o d u k o v a ný c h m e d i á l ny c h príspevkov budú mať účastníci možnosť na konci súťaže vyhrať cenu v týchto kategóriách: najlepšia písomná reportáž, najlepšia rozhlasová reportáž a najoriginálnejšie spravodajstvo, ktoré vyberie porota zložená z novinárov a učiteľov žurnalistiky z členských štátov EÚ. Hlavná cena bude novinárska exkurzia do jednej z delegácií EÚ v Afrike.

Viac na: http://www.youngreporters.net/

A znova sú tu “Červené stužky”, kampaň boja proti AIDS Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS. Červené stužky sú symbolom 1. decembra - Svetového dňa boja proti AIDS. Zameranie kampane Na 1.december - Svetový deň boja proti AIDS. Na mladého človeka a na jeho vedenie k zdravého životného štýlu. Kampaň je kampaňou mladých a je venovaná mladým.

Aktivity Do 4. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžete zapojiť uvedenými aktivitami (podľa záujmu žiakov, žiackych rád, škôl, školských zariadení ...) v čase od 1.9. 2010 do 1.12. 2010.

Na zv ýšenie informovanosti o HIV/AIDS. Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV/AIDS. Na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a chorôb spojených s uvedenou problematikou.

» PRIHLÁŠKA - do 1. decembra 2010 » 1.12. 2010 - vyvrcholenie IV. ročníka celoslovenskej kampane

Viac na: http://www.cervenestuzky.sk/index.php

6

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010


5. Medzinárodný veľtrh zameraný na investície a nehnuteľnosti a 19. medzinárodný veľtrh energetiky s ochranou životného prostredia Pre podnikateľov

Termín: 26.10.2010 - 28.10.2010 Miesto/krajina/: Nový Sad, Srbská republika

26. – 28. október 2010 5. Medzinárodný veľtrh zameraný na investície a nehnuteľnosti a 19. medzinárodný veľtrh energetiky s ochranou životného prostredia, Nový Sade, Srbská republika

Kľúčovou témou veľtrhov sú investície do rozvojových projektov. Veľtrhy sú zamerané na podporu všetkých zdrojov v oblasti Vojvodina.

Program zahŕňa okrem iného aj regionálne fóra, prezentácie projektov, semináre, konferencie a vzdelávacie programy.

Viac na: http://www.sario.sk/?projekty-a-podujatia-sario&podujatie=131

Priemyselný veľtrh VIENNA – TEC 2010, Rakúsko Termín: 12.10.2010 - 15.10.2010 Miesto/krajina/: Rakúsko-Viedeň V dňoch 12. - 15.10. 2010 sa uskutoční vo viedenskom veľtržnom centre Reed Exhibitions Messe Wien v Pratri 3. ročník najvýznamnejšieho priemyselného veľtrhu Rakúsku Vienna – Tec 2010. Na druhom ročníku tohto veľtrhu sa zúčastnilo 700 vystavovateľov z 35 krajín a veľtrh navštívilo viac ako 29.500 odborných návštevníkov. Okrem priamych vystavovateľov sa prezentova-

lo ešte 1 000 firiem zastúpených na stánkoch nového veľtržného centra a to na ploche cca 50 000 m2. Najväčšia účasť bola z Nemecka, Švajčiarska, Talianska a z Českej republiky. Pod hlavičkou Vienna – Tec 2010 sa uskutoční 6 špecializovaných veľtrhov pod jednou strechou, kde sa môžu návštevníci dozvedieť o novinkách v oblasti komplexnej automatizácie, technológie pohonov, výroby, energeti-

ky a spínacej techniky, meracích a testovacích informácií, priemyselnej elektroniky a zvárania: Automation Austria (automatizácia), Energy – Tec ( energia), IE (elektronika), Intertool ( nástroje a náradie), Messtechnik ( meracia a skúšobná technika), Schweissen / Join-Ex (zváranie).

Viac informácií nájdete na: http://www.vienna-tec.at/index.html

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010

7


Pre podnikateľov

4. Slovenská kooperačná burza Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Termín a miesto realizácie: 9. – 10. november 2010 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre Partnerská krajina: Francúzsko, reprezentované Francúzskym Veľvyslanectvom na Slovensku a ďalšími francúzskymi obchodnými subjektmi Cieľ Vytvoriť priestor pre bilaterálne rokovania vo vybraných rezortoch priemyslu s cieľom nadviazať vzájomné hospodárske kooperácie; Charakter: medzinárodné kooperačné podujatie zamerané na slovenské a zahraničné podnikateľské subjekty v odvetví s t r o j á r s k e h o, au t o m o b i l ov é h o, elektrotechnického, energetického, chemického a IT sektora, spracovanie dreva a plastov. Podujatie bude prebiehať formou

vzájomných bilaterálnych rokovaní podľa časového harmonogramu, kde domáce i zahraničné spoločnosti budú prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a záujem o kooperáciu. Rokovacím jazykom bude prioritne jazyk anglický! Panelové diskusie: 1. Energetika Hlavné témy: a.) Budúcnosť jadrovej energetiky na Slovensku; b.) Čo s jadrovým odpadom – jeho likvidácia a uskladnenie. 2. Automobilový priemysel Hlavné témy: a.) K lastre, sieťové prep ojenia a kooperačné iniciatívy v automobilovom priemysle; b.) Aktuálne trendy a problémy v automobilovom priemysle so zameraním na vedu, výskum a inovácie.

Účasť na sprievodných podujatiach je možná aj samostatne, bez účasti na 4. Slovenskej kooperačnej burze. Cieľová skupina: malé a stredné podniky, tuzemské a zahraničné, vo vybraných sektoroch - tuzemský účastník: podnikateľský výrobný subjekt etablovaný v SR - zahraničný účastník: podnikateľský subjekt zo zahraničia – nákupca.

Viac na: http://www.sario.sk/?slovenska-kooperacna-burza

Slovensko – uzbecké business fórum Termín: 12.10.2010 - 13.10.2010 Miesto/krajina/: Slovensko Organizátor: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Honorárnym konzulátom Uzbeckej republiky na Slovensku V dňoch 12. - 13. októbra 2010 sa uskutoční oficiálna návšteva prezidenta Uzbeckej republiky p. Islama Karimova v Slovenskej republike. Pri tejto príležitosti pripravuje agentúra SARIO v spolupráci s Honorárnym konzulátom Uzbeckej republiky na Slovensku a Veľvyslanectvom Uzbeckej republiky v Rakúsku s pôsobnosťou pre

Slovensko Slovensko-uzbecké business fórum, počas ktorého sa uskutočnia bilaterálne rokovania medzi uzbeckými spoločnosťami a slovenskými podnikateľmi. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme pozvať na účasť na daných rokovaniach.

Uzbeckí predstavitelia prejavili záujem najmä o dodávku technológií a presun investícií, ale aj o vytváranie jointventure podnikov zo sektorov: farmaceutický, chemický, plastikársky, automobilový priemysel, finančníctvo a bankovníctvo, textilný, kožiarsky, potravinársky priemysel, stavebníctvo a elektrotechnický priemysel.

Viac na: http://www.sario.sk/?projekty-a-podujatia-sario&podujatie=140

8

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010


Grant / Súťaž Uzávierka 27. 10. 2010

Rôzne

Finančné prostriedky určené mladým ženám (nad 18 rokov), ktoré sa venujú alebo by sa chceli venovať počítačom. Ženy z celého sveta môžu požiadať o podporu pre svoje projekty, alebo štúdium. Udelené sumy budú v rozpätí od 500 do 1000 dolárov.

Viac na: http://www.mladiinfo.com/2010/09/23/systers™-pass-it-on-awards-program/

Konferencia o participácii v “Škole zmeny” Tím programu Zelená škola pozýva na konferenciu o participácii v environmentálnej výchove „Škola zmeny“ spojenú so slávnostným vyhodnotením 5. ročníka programu Zelená škola v termíne 21. – 22. október 2010, Zvolen.

Cieľom konferencie je poskytnúť predovšetkým inšpirácie a praktické návrhy aktivít pre pedagógov, ľudí pracujúcich s deťmi a mládežou, študentov, ale aj odbornú verejnosť. Témou je aktívna účasť detí/mládeže a rozvoj ich spolupráce pri plánovaní

a realizácii rôznych školských alebo voľnočasových aktivít zameraných (nielen) na praktickú ochranu životného prostredia. Záštitu nad konferenciou prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Eugen Jurzyca.

Organizátori: Kancelária programu Zelená škola – Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technická univerzita vo Zvolene. Odborným garantom konferencie je Fakulta ekológie a environmentalistiky.

Podrobný program, informácie o workshopoch, lektoroch a sprievodných akciách nájdete: http://www.zelenaskola.sk/files/priloha_k_pozvanke.pdf Oficiálnu pozvánku si môžete pozrieť: http://www.zelenaskola.sk/files/pozvanka-final.pdf

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010

9


Rôzne

Filmový festival inakosti

Premietania FFi 2010 budú prebiehať v Bratislave v nasledujúcich priestoroch:

Kinosála: FK Nostalgia - 630 miest Vstupné: pre držiteľov festivalových odznakov (permanentiek) a preukazov FK: 2,20 €, ostatná verejnosť: 2,60 €

29. 9. – 3. 10. 2010 Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení (Svoradova 2, Bratislava)

4. – 5. 10. 2010 Palace Cinemas, Aupark

Kinosály: FK 35 mm (veľká sála | Screen 1) – 120 miest, 35mm projekcie + videoprojekcie Barko (Malá sála | Screen 2) – 80 miest, videoprojekcie

Vstupné: pre držiteľov festivalových odznakov (permanentiek): 3,00 €, ostatná verejnosť: 4,20 € Online predaj lístkov: v jednotnej cene 4,20 € (koncom septembra)

Vstupné: vstup zdarma pre držiteľov festivalových odznakov (permanentiek); vybrané projekcie otvorené širokej verejnosti

Sprievodné podujatia:

29. 9. a 1. 10. 2010 FK Nostalgia (Stavebná fakulta STU, na rohu ulíc Radlinského a Imricha Karvaša)

Exhibition: Láska je láska | Love is Love 4. Diskusia | debate: Pochod hrdosti | Gay Pride 5.Diskusi a: Trans fenomén na Slovensku | Trans Phenomenon in Slovakia 6. Diskusia: Homosexualita a kresťanstvo 7. Amatérske divadlo: Romeo a Júlia | Romeo and Juliet 8. Divadelné predstavenie: VOĽNÝ ČAS (Divadlo GUnaGU)| FREE TIME 9. Divadelné predstavenie: SOM HOT DOG (Divadlo GUnaGU) | I'M HOT DOG 10 . Zahrievací podvečer FFi

1. Výstava | exhibition: Rôzne rodiny, jedna láska | Different families, same love 2. Výstava | exhibition: Pád Múru a Stonewall | Fall of Wall meets Stonewall 3. Súťaž a výstava | Competition &

Viac na: http://www.ffi.sk/

10

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010


Významné dátumy - September Významné dátumy

01. septembra 1977

Zriadenie CHKO Východné Karpaty

09. septembra 2006

Svetový deň prvej pomoci

15. septembra 2006

Vyčistime svet - Clean Up the World

16. septembra 2002

Deň Mestskej hromadnej dopravy

16. septembra 1994

Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy

20. septembra 1994

Prijatie Dohovoru o jadrovej bezpečnosti

22. septembra 2000

Európsky deň bez áut

22. septembra 1979

Zriadenie CHKO Štiavnické vrchy

23. septembra 1997

Zriadenie Národného parku Poloniny

23. septembra 1997

Zriadenie Národného parku Muránska planina

27. septembra 1979

Svetový deň cestovného ruchu

Trenčiansky spravodaj - No9 - September 2010

11


Kontakt Europe Direct Trenčín

Máte pripomienku, informáciu, otázku alebo novinku? Kontaktujte Nás - Európa vo Vašom regióne

Europe Direct Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj K Dolnej stanici 7282/ 20A 911 01 Trenčín e-mail: europe.direct@tsk.sk web: http://www.tsk.sk/sk/europe-direct-trencin.html facebook: http://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Trencin/135978629769105 tel č.: 032/ 65 55 407

Trenčiansky spravodaj č. 9/ 2010  
Trenčiansky spravodaj č. 9/ 2010  

elektronický bulletin Europe Direct Trenčín