Page 1

PORTFOLIO ARCHITECTURE radka pšenčíková


Radka Pšenčíková

narození: 16.10.1987 Zlín

Vzdělání 2008 - 2012 VŠB TUO - FAST Architektura a stavitelství (ukončeno titulem bakalář) 2007 - 2008 Jazyková škola Zlín - angličtina (ukončeno certifikátem FCE) 2003 - 2007 Gymnázium Otrokovice (ukončeno maturitní zkouškou z dějepisu, zsv, čj, aj)

Další 2010 účast na studijním workshopu Broumov - Řešení problémového území 2006 - 2007 Právo jednoleté - kurz

Jazykové dovednosti anglický jazyk - velmi dobrá znalost německý jazyk - dobrá znalost španělský jazyk - pasivní znalost

Programové dovednosti Autodesk AutoCAD

Adobe Photoshop

Graphisoft ArchiCAD

CorelDRAW

Sketchup

Zoner Photo Studio

Artlantis studio

Microsoft office

Ostatní dovednosti Řidičský průkaz skupiny B

Zájmy Design, architektura, umění,cestování, inline, snowboarding, jízda na kole


RODINNÝ DŮM SLEZSKÁ OSTRAVA

2009 vedoucí práce: Ing.arch Tadeáš Goryczka

Rodinný dům se nachází na rozlehlém, svahujícím se pozemku o celkové výměře 2970m2 . Svažující se pozemek byl využit k objemovému uspořádání domu. Pozemek je ze dvou stran semknut komunikacemi, plocha k zastavění byla tedy omezená. Dům je orientován jižním směrem, což umožňuje díky zajímavému řešení balkonů nádherný výhled na Moravskou Ostravu, která se nachází pod kopcem a samozřejmě na její dominanty a panorama dolní oblasti Vítkovic.


POHLED VÝCHODNÍ

POHLED ZÁPADNÍ

FOTODOKUMENTACE MODELU

Rodinný dům je koncipován jako soliterní, jednopodlažní a nepodsklepený. Koncept spočívá v jednoduchém kvádru, který se plynule dělí do dvou objemů. Zatímco jedna polovina běží společně se svahem, druhá se snaží od země odpoutat. Pod vznášející se částí tak vznikl přístřešek pro auta. Hmoty objektu leží v ose ul. Keltičkova z pohledu Slezkoostravské radnice a tuto osu uzavírají, proto došlo k netradičnímu řešení objektu.


POHLED JIHOZÁPADNÍ

Hlavním prvkem určujícím výsledné řešení půdorysu je po celé šíři domu se táhnoucí schodiště. Dispozice domu je funkčně rozdělena na část společenskou a dvě klidové. Společenská část domu se nachází v pravém křídle, zatímco klidová v levém křídle. Klidová část je rozdělena na část pro rodiče, která se nachází v severozápadní části domu a zajišťuje tak maximální soukromí a na část pro děti, která se nachází v jižní části domu.


vedoucí práce: Ing.arch Tadeáš Goryczka

10 0 SLEZSKÁ OSTRAVA !!! KAVÁRNA 2


architektonický koncept

PŮVODNÍ KONCEPT KVÁDR

POHLED JIHOZÁPADNÍ ZAKŘIVENÍ DLE TVARU POZEMKU

ZKOSENÍ STRAN A ZAOBLENÍ HRAN

POHLED JIŽNÍ

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ


URBANISMUS LHOTKA U OSTRAVY

vypracovali: Radka Pšenčíková, Daša Dupkalová, Iva Marcoňová, Tomáš Krejčí, Barbora Ostárková vedoucí práce: Ing.arch Milena Vitoulová

2010


5.

ST AR

ÁČ

TV

RT

4.

2. 3.

HL

OH

OV

Á

2.

VIC

RO

BOB

1. ICKÁ

ˇ KO V PETR

PL US U AV


Při urbanistickém řešení jsme zohledňovali svažitost terénu, orientaci světových stran , regulace území a charakter zástavby. Po podrobném prozkoumání území jsme zjistili, že stávající zástavba nedodržuje uliční čáry. V regulačním plánu nejsou vymezeny tvary či typy střech. Díky tomu jsme při návrhu nebyli nijak omezeni. Řešené území je obdelníkového tvaru , přičemž na jižní podélné a příčné straně vede hlavní pozemní komunikace ve směru obcí Hošťálkovice a Petřkovice. Dopravní dostupnost je tedy velmi dobrá. V řešení jsme navrhli odstranit stávající objekty, které svým technickým řešením neodpovídají současným požadavkům. V jižní části pozemku jsme vytvořili chybějící centrum obce. Centrum jsme otevřeli směrem na kapličku, kde se nachází největší koncentrace lidí. Dále jsme navrhli objekty pro mladé rodiny a seniory, školu, průmyslovou budovu a viladomy. Celou situací probíhá od jihu k severu pěší komunikace. Tato komunikace tvoří hlavní osu urbanistického celku. Na náměstí urbanistickou osu ukončuje umělecky vytvořené ocelová plastika.


RESTAURACE, FITNESS & SPOLEČENSKÝ SÁL půdorys 1pp

starý stav

KRÁSNÉ POLE

nový stav

půdorys 1np

stávající stav

KRÁSNÉ POLE


/ KONVERZE DOMU ZAHRÁDKÁŘŮ Konverze objektu vychází z požadavků na zlepšení využitelnosti objektu. stávající objekt není památkově chráněný a vždy sloužil pro účely obce. Jedná se o podsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou, stavebně a hygienicky dosluhující. Nachází se zde prodejna potravin a společenský sál pro účely obce a klubu zahrádkářů. Smyslem této architektonické studie je navrhnou takové úpravy, aby byl objekt maximálně využit a byl přínosem pro obec. Objekt nebude nijak rozširován ani zmenšován. budou zde provedeny hlavně dispoziční úpravy. Původní střecha s různými střešními rovinami bude nahrazena střechou valbovou. Budou zde vybudovány nové okenní otvory a některé stavající otvory budou rozšířeny pro lepší osvětlení objektu. Ve vstupním podlaží, které je přístupno z ulice družební je plánováno vybudovat kavárnu s příslušným provozním a sociálním zázemím. Zásobovaní kavárny bude prováděno ze zahrady objektu, která je přístupná pomocí rampy od ulice družební. Druhé nadzemní podlaží bude sloužit pro účely obce. Je zde plánován velký společenský sál, který bude multifunční. Kromě své hlavní funkce bude moci plnit funkci tělocvičny nebo příležitostného kina. K sálu bude příslušet nezbytné sociální zázemí a šatny pro účel tělocvičny. V podzemním podlaží je v plánu vybudovat fitness centrum se sociálním zařízením a šatnami. V tomto podlaží bude také technická místnost. Pro vybudovaní fintness centra bude

2011 vedoucí práce: Doc. Martina Peřinková Phd.


POLYFUNKČNÍ DŮM LHOTKA U OSTRAVY

bakalářská


práce

2012 vedoucí práce: Ing.arch Milena Vitoulová


ostrava!!! 5.

ST AR

Á ČT

VR T

4.

2. 3.

HL

OH

OV

Á

2.

Á

ICK

ROV

BOB

1. Á

ˇ VICK RKO

PET

U

L AV

U SP

širší vztahy 735/1

355/1

369/2

369/2

215

SO 14

355/2 369/6

735/11 735/5

SO

03

364/1

735/6

214

735/7 735/1

369/1

SO 10 213

00

0

SO

08

SO 13

20

370/1

869/2

SO 04

1 500

SO 11

1 500

SO 09

26 00

00

0

VÁ HO O

L .H UL

SO 06

0

SO 08

68

SO 07

P UT T 2 1 21 2 1,8

13

371

,2 -1

212

UT

P UT T 2 1 21 2 1,8

SO 01 ±0,000 = 211,65 m.n.m

P UT T 2 1 20 0 9

374/2 0

00 26

372/2 375/2 0

372/1

10

38

375/1

SO 12 372/1

P UT T 2 1 20 0 9 211

ˇ KO R

PET

374/1

SO 02

210

Á

VICK

TŘKO

UL.PE

209

koordinační situace archtektonická situace

VIC


16 030 5 290 3 000

100

ZS1

3

4 940 3 000

100

ZS2

4

5 290 3 000

220

ZS1

6

5

PR4

250

400x400

PR3

4 120

PR1

100

ZS4

2 410 1 000 (2 000)

S1

PR1

1 440 3 000

S1

PO2 400x400

400x400

ZS6

S1

PR4

S1

400

4 120 400 2 260 1 000 (2 000)

PO2

4 120

V1

2 260 1 000 (2 000)

PR1

PO2 400x400

PT 210 UT 209

160x160

V

S1

S1

400x400

2 260 1 000 (2 000)

PO2 3 400

S1

S1

P D10

400 3 550

PR2

L D11

3 400

S1

P D10

4 440

2 500 2 500

2 170 140

3 400

400x400

S1

HR

400x400

2 500 2 500

D13

D13

D13

4

5

400x400 PT 210 UT 209

PR3

P6

S1 PR4

PP2 O2

400

4 840

6 460 400

4 640

400

2 500 2 500

2 440

4 640

400

2 500 2 500

2 540

4 640

400

2 500 2 500

5 240

5 040

5 040

4 840

5 040

5 240

PR4

1 000

PR3

2 500

13 940

1 000(2 000)

1 520

120

400

4 840

400

4 640

400

4 640

400

4 640

400

4 840

400

400

320 320

5 240

5 040

5 040

5 040

5 240

200

26 240 26 120

A

120

1 100 2 100

PR4

6

11 300 4 260

K2

A

3

2

2 500 2 500

1

2 500 2 500

120

P1 PT 210 UT 209

7 320

120

F

F

6 920

7 450

(3200)

1.17

P D10 1 700 140

400x400

900 1 970

1.16 140

1.20

4 840 P1

900 1 970

900 1 970

1.15 140

PR2 635

P1

2 500 2 500

1 295

HR

5 640

±0,000

D13

140 PR2

2 100

(3200)

1 060

1.18

400

400x400

P1

P4

P D10

3 540

4 520

4 120 PO1

2 410 1 000 (2 000)

900 1 970

1.01 900 1 970

8 140

±0,000 P1

P1 900 1 970

1.14 140

3 400

140

1.02

P1

900 1 970

2 200

3 400 P D10

140

PR2

TZ VIZ.

2 200

(3200)

140 1 000 530

LED

1 295

140 2 100

1 700 140 P 1.03 D10

2 100

1 060

PODH

P1

SV1

140

P1

0 +2,75

1.11 1 840 900 1 970

1 700

140 140

900 1 970

5 380

900 1 970

900 1 970

900 1 970

140

3 400 P D10

1.04

P1

1 000

L D7

(2 000)

1 100 140

L D6

S1

1 700 140 P D10 1.05

1 730

320

120

320

S1

S1

400x400

2 770

1 440

S1

400x400

400x400

140

1.06

1 150

300x400

(2 000)

P1

S1

PR3

2 420

400x400

1 700 P D10

P1

P2 500

1.12

2 050

S1

2 320

400x400

S1 (3200)

P1

(2 000)

(2 000)

1.13

700 1 970

PR4

2 320

2 180 140 2 000 2 000

900 1 970

1 540 700 1 970

900 1 970

140

PR3

400x400

300x400 140

P D12

P1

1.09

L D3

B

3 600

400x400

1.07

900 1 970

P1 500

6 780

PR4

P D10 S1

(3200)

1.10

640

400x400

PR4

(2 000)

(3200)

2 160 PR2

PR2

P1 140

S.08

PR4 400x400

S1 (3200)

P5

P D4

900 1 970

1 000

-3,200

P D5 1 555

(2 000)

1 000 2 100

2 020

(2700)

(2700) PR2

PR2

L D3 L D7 (2 000)

L D9

S1

S.11

140

P2

P1

700 1 970

P1

2 820

3 320

900 1 970

400

1.08

300x400

S1

(3200)

550 P1

7 400

P1 PR2

1 295 140

L D3

P3 P1 O1 K1

1 430

400x400

PR3

140

18 240

PR4 400x400

2770

400x400

S1

(3200)

S.10

900 1 970 4 290

300x400

11 440

140

PR4

S1

P1

O1

P D4

900 1 970

S.09

S.07

(2700)

140

P D2 1 840

3 320

1 090 140

2 180

140

S.06 900 1 970

900 1 970

(2700) 2 165

4 960

P3 P1

3 610

P1

PR3 400x400

E

2 180

400x400

L D6

400 S1

(2700)

P D8

P1 3 660 PR3

PR1

PR1 HUP

900 1 970 P1

400x400

(2700)

P2

S1

PO2

2 260 1 000 (2 000)

PR1 P1 1 295

PR4

400x400

P D4

S1

PO1

P1 1 295

PR4 (2700)

2 410 1 000 (2 000)

S.12

400x400 (2700)

400x400

S1

S.01 P D2

900 1 970

900 1 970

4 520

900 1 970

1 740 S1

4 970 (2700)

PR1

140

L D1

B

K1

1 500 600 (1750) 1500 600 (1750)

(2700)

PR1

PR1 900 1 970

140

P1

400x400

(2700) E

1 960

6 920

7 320

4 900

S.02

L D1

PR4 S1

140

S.03

L D1

P1

S1

4 900

S.04

L D1

P3

3 480 400 12 360

400x400

140 (2700)

5 030 (2700)

2 880

P1 O1 K1

1 500 600 (1750)

4 120

4 520

140

S.05

PR3

400

PR3

160x160

V

S1

4 310

320

PR4 160x160

V

D

400x400

4 840

B

PR4 160x160

V

D 990

200

PR4

400

PR3

400x400

V1

V1

V1

V1

V1

PO2 PO2

PR1

2 260 1 000 (2 000) 2 260 1 000 (2 000)

C

PT 210 UT 209

2 260 1 000 (2 000)

1.19 S1 18 480

400x400

PO2

±0,000

PR1

PO2

2 260 1 000 (2 000)

PR1

PR3

S1 PO2

PO1

(3200)

400x400

S1

2 260 1 000 (2 000)

(3200) 400x400

400

1800 2100

S1 B

4 520

(3200)

100 250

1 800 3 000

ZS4

ZS3

PR1

1 800 3 000 1 160 3 000

1 440 3 000

(3200)

400x400

ZS6

100

ZS5

(3200) S1

PR4

1800 2100

ZS6

5 140 3 000

400x400

S1

PR4

1800 2100

230

(3200)

400x400

2 260 1 000 (2 000)

S1

PO1

(3200)

400x400

ZS3

(3200) S1

(3200)

400x400

1 160 3 000

100

A

PR3

2 410 1 000 (2 000)

200

PT 212 UT 211,8

PT 212 UT 211,8

4 520

ZS7

400

200

4 840 3 000

2

4 520

200

26 120

5 040

1

400

10 210 120


Předmětem

bakalářské

práce

bylo

zkompletování

projektové

dokumentace POHLED SEVERNÍ

pro provedení stavby Polyfunkčního domu ve Lhotce u Ostravy. Této práci předcházela urbanistická studie, jejíž náplní byl důkladný rozbor území a vytvoření centra obce. Po této studii následovala

B

samotná studie stavby, jejímž obsahem bylo navrhnout objekt, který by vyhovoval požadavkům +3,000

technickým, provozním, ekonomickým a architektonickým. +2,100

Objekt byl koncipován tak, aby dotvářel nově vytvořené náměstí a sloužil účelům obce. A

Budova je navržena jako dvoupodlažní, přičemž v prvním podzemním podlaží se nachází hospodářské

S1 ±0,000

UT 211,8

a technické zázemí obce a v prvním nadzemním podlaží obchod s potravinami. Řešené území se nachází v jihozápadní části obce. Toto území je v současné době

ZS1

ZS2

ZS1

ZS7

ZS5 +6,820

POHLED JIŽNÍ

ve vlastnictví státního fondu České republiky a je určeno pro vytvoření centra obce. V blízkosti B

parcely je hranice záplavového území a oblast aktivního toku Odry. Podél ulice Petřkovická vede nadregionální biokoridor, který dále pokračuje interakčním prvkem až k jižní hranici pozemku.

+3,000

Lokalita, na které je navržena připravovaná stavba, je mírně svažitá jižním až jihovýchodním

+2,000

směrem. Pozemek se nachází v těsné blízkosti ulice Petřkovická na parcelách č. 374/1, 374/2, 869/2.

A O2

K2

Dopravní obslužnost řešeného území je velmi dobrá, na jižní straně vede hlavní komunikace ve směru Hošťálkovice a Petřkovice. Budova polyfunkčního domu byla umístěna tak, aby kompozičně dotvářela nově navržené

-0,700 -1,100

náměstí, jenž bylo předmětem urbanistické studie. Stavba byla umístěna v jižní části pozemku z důvodu odhlučnění náměstí od hlavní komunikace. Byl zde také navržen hospodářský dvůr sloužící

D13

D9

D13

D13 -2,700

UT 209,0

-3,200

E

+6,820

účelům objektu.

POHLED VÝCHODNÍ

Z hlediska architektonického je snaha o návrh moderně působícího domu. Fasáda je pojata v bíle barvě a je z velké části prosklená. Okenní rámy a rámy prosklené části, jsou v šedé barvě, aby tvořily kontrast fasádě. Dekorativní prvek tvoří červený fasádní panel ALPOLIC

B

+3,000

+2,500 +2,000

A PO1

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO2

PO1

D13

UT 211,8 ±0,000

E C

Z1

-1,200

+6,820

POHLED ZÁPADNÍ B

+3,000

+2,000 +2,100

PO1

UT 211,8

PO2

PO2

PO2

PO2

PO1

±0,000 A

-0,850 ZS3

ZS6

ZS3 -1,450

D

O1

K1

O1

E

K1

O1

K1

-3,200


interiĂŠr


kuchyň


obývací


pokoj


koupelna


lo탑nice


ar t & design


modelování


workshop Broumovsko

PORTFOLIO  

ARCHITEKTURA - PORTFOLIO

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you